You are on page 1of 41

KUANTUM ALGILAMA LE EKM YASASI UYGULAMA E-KTABI

EVRM BALIKI
www.evrimbalikci.com

KUANTUM ALGILAMA LE EKM YASASI

Evrende her ey enerjidir, evrendeki her ey enerjinin farkl ekillerde younlamas ile meydana gelmitir. Dnceler de youn enerjilerdir. Kuantum fiziine kadar kat ve deimez olarak bilinen kat maddelerin ve cisimlerin de bugn artk, enerjinin younlam halleri olduu gerei kabul grmtr. En ilgin getirisi; gemite insan evrende kontrol dnda var olan aka ancak uyum salayabilirdi, bugnse artk insann dnceleri ile olaslklar dnyasnda ak dnceleri ile deitirebilecei anlay ile kar karyayz. Tpk yerekimi yasas gibi bir yasadr dnce yasas. Dncelerimiz ve inanlarmz youn enerjilerdir ve kuantum alannda frekanslara sahiptir. Dolaysyla enerji yasasna tabii olan dnyamzda gerekliimizin maddelemi haline de dncelerimiz ile ularz. Benzer enerjiler birbirini eker. Dncelerimize ve inanlarmza uygun enerji olasl ile rtr ve onlar yaratrz. Artk dnyamz ve yaammz bu yeni fizikten temel alan Kuantum felsefesine gre alglamay renme ve uygulama dnemine girmi bulunuyoruz. Biz bilsekde bilmesekde, kabul etsekde etmesekde bu yasa bugn yaammzn akn oluturmaktadr, gemite olduu gibi. Bu nedenle Kuantum dnme sistemini alglamak ve yaammz istediimiz ynde gelitirebilmek iin uygulanmas gerekli en ksa ve ideal yoldur. Kuantum Dnme Sistemi st dzey nitelikte bir dnme yntemidir. Neden st dzey diyoruz, nk sadece bilinaltmzn yapsn incelemekle kalmaz ayn zamanda zihnimizin enerjisini kullanarak evrensel zeka ile iletiime gemenin yollarn da gsterir. Bylece hayat sorumluluumuzu almay ve kiisel gerekliimizi bilinli olarak nasl yaratacamzn zmlerini sunar. Kuantum Alglama ile Yaam Dizaynnda temel olarak, zihnimizin ve evrenin yasalarn anlamak bu sistemin daha iyi anlalmas asndan son derece nemlidir. Neden Kuantum Dnme Sistemi? Descartesin mehur szn hepimiz biliriz ;Dnyorum yleyse varm Deien ve gelien dnyann gerisinde kalmamak iin bugn sorulmas gereken soru ise Dncelerimizin hayatmzdaki realiteyi yaratmaktaki etkisi nedir? Bunu ancak dncelerimizin nasl altn anlayarak ve bu gcn evrende nasl tezahr ettiini bilerek kavrayabilir, bu bilile de kiisel realitemizi bilinli olarak yaratma gcne sahip olabiliriz. Dncelerinizin sorumluluunu aln. Onlarla istediiniz her eyi yapabilirsiniz. Platon

KUANTUM FZ VE HAYATIMIZA NASIL YANSIDII Kuantum fizii konu dahilinde olmasna ramen, asl ama onun getirilerinin gnlk yaam anlaymz nasl aydnlatabilecei ve kendimizle, tekilerle, ksaca tm dnya ile olan ilikilerimizi daha iyi anlamamza nasl yardmc olacadr. MADDE VE BLN LKS Tabii dinamolar altran, insan aya gnderen fizik Newtoncu fiziktir, ama artk Newtoncu fiziin daha alt seviyede bir fen bilgisi eitimi olduu dnldnden bugn nde gelen niversitelerde klasik fizik dersi verilmemektedir. Onun yerine imdiki fizik biliminin uygulann kknden deitirmi olan yeni fizik Einsteinn grelilik kuram ve kuantum mekanii yer almaktadr. Kuantum fizii farkldr. Atom taneciinin iindeki mikro dnyann fizii olarak bize; grdmz her eyin i ileyiini ve en azndan fiziksel olarak ne olduunu anlatr. Kuantum kuram imdiye dek ortaya atlan en baarl fizik kuramdr ve son 60 ylda tamamlanm bir kuramdr.

Burada amacmz, bilinli insanlar olarak bizim yaadmz gnlk dnyayla kuantum fizii dnyas arasnda doal bir kpr oluturduumuz fikrini anlamaktr ! Einstein kuantum kuramnn, dncesinin ar derecede zeki, paranoyak ve en uyumsuz elemanlarnn karmndan oluan bir kuantum sistemini artrdn sylemitir. Bu fizikten sz ederken kullanlan sfatlarn ou ayn cinstendir; sama, garip, kafa kartrc, inanlmaz, akla manta smaz vb. Bu alanda yaplan bulular anlatmak iin uygun szckleri bulmak bile iinden klmaz bir itir. Yeni fizik ylesine yeni ki kuantum fizikileri bile onun zorunlu kld kavramsal deiikliklerle baa kamamlar, iin kolayn matematik dilini kullanmakta bulmulardr. Eski entelektel alkanlklar zor lr. Newtoncu fiziin uzay, zaman, madde ve nedensellik kategorileri gereklii alglaymza yle derin kk salmlardr ki, bunlar yaamn akla gelen tm yasalarn ekillendirirler ve onlarn gereklii ile dalga geen bir dnyay asla hayal edemeyiz. Kuantum fiziinin maddenin doasyla ve belki de kendi varoluuyla ilgili nermesi en devrimci ve bizim amzdan en nemli olandr. nermenin temeli dalga/parack ikiliine dayanr. Dalga/parack ikilii btn varlklarn atom-alt seviyede ya ok ufak bilardo toplar gibi paracklardan, ya da deniz zerindeki dalgalar gibi dalgalardan oluma durumudur. Kuantum fizii daha da ileri giderek bize aslnda bu iki tanmlamann ikisinin de kendi bana doru olmadn syler. Varlklarn dalga ya da parack gibi olduunu dnmek, onlarn doasn anlamaya alrken bizim iin nemli olacaktr. Ama asl nemlisi temeldeki ikilii anlamaktr. Yani temelde kuantum denen bu ey ayn anda hem dalga hem paracktr. Bunu tamamlayclk prensibiyle daha anlalr klabiliriz. Tamamlayclk ilkesine gre varln 2 trl tanm da birbirini tamamlar ve ortaya kan tablo tek bir paketten km olur. Beynin sa ve sol yarkrelerinde olduu gibi, her bir tanm bir dierinde olmayan bilgiyi ierir. Temel varln u ya da bu olarak grlmesi koullarn tmne baldr. Bu nemli koullar, daha sonra detayl anlatacamz gibi, herhangi bir kimsenin o anda varla bakyor olup olmadna ya da ne zaman, niin bakt gibi koullardr. Newton fiziinde gzle grdmz tm varlklarn en kk ve blnmez parasna atom dendiini ve bunlarn birbirlerini ekip, ittiini ve srekli birbirlerine arptklarn biliyoruz. Bunlar, her biri uzay zamanda kendine ait bir yer kaplayan, birbirinden ayr, kat oluumlardr. Dier yandan dalga hareketi ise, k dalgalarnda olduu gibi eterimsi uucu bir zemindeki titreimler gibidir. Newtonun fiziindeki hem dalga hem paracklarn rol vardr, ama paracklarn daha temel olduu ve her bir paracn maddeyi oluturduu dnlmtr. Kuantum fiziinde ise, hem parack hem dalga ayn derecede temel unsurlardr. Her biri maddenin beliri yollarndan biridir ve maddeyi ikisi birden oluturur. Hibiri kendi iinde tamamlanm deildir ve ikisi birden bize bir gereklik tablosu izmek zorundadr. Bu da, asla ikisine birden ayn anda net bir ekilde bakamayacamz anlamna gelir. Bu durum, kuantum kuramnda tamamlayclk ilkesi kadar nemli olan Heisenbergin belirsizlik ilkesinin zdr. Belirsizlik ilkesine gre dalga ve parack tanmlamalar birbirine engel olur. Varoluun tam anlamyla anlalmas iin her ikisinin de ayn anda ulalr olmas gerekirken, belli bir zamanda ancak birisine ulamak mmkndr. Bu durumda; ya elektron parack konumundaysa onun kesin durumunu, ya da dalga konumundaysa momentumunu(hzn) lebiliriz. Fakat asla ayn anda ikisini birden lemeyiz. Elektronlarn ou ve atom-alt varlklar ne tam anlamyla parack, ne de dalgadr. Onlar daha ok dalga paketi diye adlandrlan, ikisinin mulak karmdr. Bu belirlenemezlik olgusu belirsizlik ilkesinin kaynakland yerdir. Bu olgu, tpk koca bir kazan orba ierisindeki eyler gibi, hibir eyin sabit ve tam anlamyla llebilir olmad ve her eyin belirsiz, kolay anlalamayacak olma olgusunu, Newtoncu determinizmdeki her eyin sabit, belirli ve llebilir olma olgusunun yerine koymutur. Niels Bohr ve Heisenberg gibi nemli kuantum kuramclar gerekliin temelde belirsiz olduunu, bilinen gnlk yaammza bir taban oluturacak sabit ve net hibir ey olmadn ileri srmlerdir. Gereklikle ilgili her ey bir olaslktr ve yle kalmaya da mahkmdur. Bir elektron bir parack olabilir, bir dalga olabilir, ya da filanca yrngede olabilir; yani her ey olaslk dahilindedir. Gerek bizim ona bakmza bal olarak oluur. Kuantum dalga fonksiyonu iinde birok olasl barndrr, bunlardan hangilerinin gereklie kavuaca bize kalmtr. rnein bir foton hem durum olaslklarna(parack benzeri doa) hem de momentum olaslklarna(dalga benzeri doa) sahiptir. Bir fiziki bunlar lebilmek iin deney dzeneini kurup lm iin bunlardan birine odaklandnda bir dierini kaybeder(Hiesenbergin belirsizlik ilkesi). Fizikinin mdahalesi yani gzlemi, lm; garip bir ekilde fotonun hangi yann sergileyeceini etkiler. Newton fizii ve onun douuyla ortaya kan tm teknolojik gelimelerden verim alabilmek iin Kartezyen dnya gr gerekliydi. Fakat Hristiyanlk sonras kltrde bu gr insanla hem felsefi hem de tinsel anlamda ok yavan gelmitir. Modern insann ruhu daha fazlas iin, kendi tesinde bir duygu anlay, evreni evimiz gibi hissetme anlay iin feryat ederken aklmzda deneyimlerimizden daha iyi anlamlar karmay srarla istemektedir. Bilin deneyimin asldr ve

bilince hesap veremeyen bir felsefe ya da bilim dal mutlaka tamamlanmam, yarm kalm bir felsefe ya da bilim daldr. BLCN KUANTUM MEKANK MODEL Yaklak 40 yl nce, ilk defa David Bohm, dnce yntemlerimizin davran biimiyle kuantum ilemleri arasndaki arpc benzerlikleri ortaya karmtr. Dnce sreleriyle kuantum ilemleri arasnda, bizlerle elektronlar arasnda canl bir ba olduudur. Ve bu ikisinin arasndaki pek ok benzetme insan diken diken stnde tutan ve nerme niteliindeki benzetmelerdir. ZHN VE BEDEN Newtoncu fizik maddenin temel, hareketsiz, ekilsiz ve kle halinde bir ey olduuna inanan eski Platoncu ve Hristiyan anlay olup onu nemli lde keskinletirdi. Madde arl ve uzants olan bir eydi. Temelde atomdan yaplmtr ve tpk bilardo toplar gibi davranan ufak cisimciklerdi. Fakat katyd. Baka bir maddeyi dokunarak etkilerdi ve gemiten en nemli kopu olarak, tamamyla zihinsizdi. Maddenin ne amac ne niyeti vard. Eski atomist yunan filozoflarnn sylediklerinin tersine, arzu, yaam ya da ruh atomlar yoktu. Ve 17 yy. yeni fiziinin yaamn tinsel ya da psikolojik tarafyla ilgili syleyebilecei hibir ey yoktu. Fiziksel dnya zihinsel dnyann karsnda ayr bir dnya olarak kuruldu ve zihinsellik hibir ekilde fiziksel olmayan ey olarak kabul edildi. Bu iki kart kategori dizisi iki farkl varolu alan tanmlamaktan kaynaklanmtr ve bu anlay kendimizi alglaymz hala etkiler. Ancak kaba materyalizm kesinlikle bilinci aklayamaz. Hatrlamamz gereken ey, kuantum seviyesindeki maddenin en azndan Descartes ya da Newtonun anlad anlamyla maddi olmaddr. Dardan gelen bir temas ya da gl hareket eden ufak bilardo toplarnn yerine ok eitli aktif iliki iinde olan bir sr elektron ya da foton, mezon ve nokleon vardr. Bunlar anlalmas zor doalar yznden bir an durum, bir an momentum, bir an parack, bir an dalga, bir an ktle, bir an enerji halinde bulunarak bizi epey artp kzdrrlar. Bunlarn hepsi de ayn anda hem birbirlerine hem de evrelerine kar duyarldrlar. Kuantum dnyasnda da gnlk yaamda olduu gibi, varolu ve iliki birbirinden ayrlamaz. Kuantum madalyonunun 2 yz vardr ve bunlar temelde sz ettiimiz dalga/parack ikiliidir. Bu tpk insan olarak varoluumuzun zihin ve beden olarak; zihinsel yaammzn da netlemi, arka plan farkndal ve youn dnce olmak zere 2 ynnn olmas gibidir. Son derece btnlemi zihin/beden ilikisinde dalga/parack ikilii iyi bir metafor oluturur. Fakat bilincin, beynin kuantum sistemindeki tutarl sanal foton dzeninden doduu fikrine baklrsa bu, metafordan daha fazla bir eydir. Bu kuantum eyinin dalga/parack ikilii dnyada en birincil zihin/beden ilikisi haline gelir ve tm bunun merkezinde de yksek seviyelerde yaamn zihinsel ve fiziksel yanlarn tanrz. Kuantum Dnyasn Kefe Ho geldiniz..

SADECE HAYAL EDN! Hayatnzda en ok sahip olmak istediiniz eyler nelerdir?. Hangi kiilik zelliklerine sahip olmak isterdiniz? Daha fazla salk, Bolluk iinde bir yaam, deal einizi- ilikinizi bulmak, inizde mutlu olmak ya da sevdiiniz ii yapmak.. Hayatnza sizi hedefinize yaklatracak evre, olay ve kiileri ektiinizi dnn. Sizce bu deerler iin bu yeni dnme modelini renmeye Ve nereceim uygulamalar ile hayatnz zenginletirmeye demez mi? Kuantum Alglama ile Yaam Tasarmna ve ekim Yasasna gemeden nce beynimizin ileyiini bilmek bize byk katklar salayacaktr. Bunun iin temel baz konulara ncelikli olarak deinelim;

L BEYN TEORS ABD de Ulusal Akl Enstits Beyin Ve Davran Laboratuarnn eski bakan Paul MacLeanin kuram yaygn olarak l beyin teorisi olarak bilinir. Bu teorinin ana fikrine gre insan kafatasnda 3 beyin bir arada bulunmaktadr. (Baz ilkel davranlarmzn sebebini bu 3l beyin teorisi ile izah edeceiz) 1- LKEL BEYN (BEYN SAPI) Srngen beyin, beyin sapndan olumaktadr. levleri; Dolam, solunum ve stres durumlarnda sava ya da ka tepkisinin ynetildii merkezlerin hepsi ncelikli olarak bu sistemde bulunmaktadr. Amac fiziksel olarak yaam devam ettirmek ve bedenin btnln korumakla ilgilidir. Yannza hi tanmadnz biri yaklatnda ya da beklenmedik tehditkr durumlarla karlatnzda sinirlenmenize sebep olan ve tepki vermenizi salayan beynin bu blmdr. Bu gibi durumlarda savarsnz ya da kaarsnz. Dier bi ihtimal de ok durumlarnda yaanan donakalma dr Beynin bu ksm ; Gvenlik ilkesiyle hareket eder En azndan mant ile alr Mutluluunuz ile ilgilenmez Varlnn amac, sizi sadece hayatta tutmaktr.

2- LMBK SSTEM Amigdala, Talamus, Hipotalamus ve Hippokampsten oluur. Motivasyon, renme ve Duygulardan sorumludur. Kuantum dncede duygularn nemi; Duygular katlmadan evrensel zeka ile kurduunuz iletiim eksik olur, yani dncelerinizi duygular ile desteklemediinizde evrensel zeka ile iletiiminiz zayf olur. nk duygular dncelerinizin vibrasyonunu arttrr. Yapacamz olumlamalar, afirmasyonlar ve imajinasyonlar duygu younluu ile anlam kazanp evrende yank bulacaktr. Evren ile ayn frekansta bulunabilmeniz iin duygularnz dnceleriniz ile akort etmeniz gerekir. 3- KORTEKS (Neo korteks) Neo korteks bizi dier canllardan ayran ve insana zel ksmdr. Bilinli dncelerle hayatnzn tasarmn ve yaratmn gelitiren destekleyen st beyninizdir.

Kuantum alglama, korteksin nitelikli bir dzeyde kullanlmas ile uygulamaya geirilir. Korteks dnen ve dndke potansiyelini gelitiren bir yapdr. Bu yap yatay olarak incelendiinde iki yarm kreden oluur. Sa yarm kre ve sol yarm kre. BEYN YARIM KRELER 1960ta Roger Spery ve Profesr Orsteinin Ayrk beyin ameliyatlar ve sara hastalar zerindeki detayl aratrmalarnn sonular syledir; Her iki lob birbirinden farkl ve tamamlaycdr ki yarm krenin de bilgiyi alglamas, ilemesi, kavramas farkldr Birlikte kullanldnda beyin ve renme performans sinerjik etki yaratmaktadr Beynin sa yarm kresi atl kullanlmaktadr. K BEYNNZ KULLANDIINIZDA TEK BR BEYNDEN DAHA FAZLA ZHNSEL G KAZANIRSINIZ. SOL LOB Matematik Mantk Saylar Konuma Lineer Analiz Diziler Detay Belli bir dzende yaplmas gerekenler SA LOB Hayal ekil Boyut Ritim Mzik Sanat Renk Btn Grsel canlandrma

Beyin hcreleri: Dncenin yap ta NRONLAR

1- Afirmasyonlar iin nemli; yapacamz olumlamalarn zihnimizde nasl gleneceini ve beynimizi nasl programlayacan bilmemiz asndan nemli 2Beynimizdeki negatif dnce yollar zamanla koparak, yerine yeni oluturduumuz pozitif dnce yollar ilevsellik kazanacaktr.

Kuantum Koluk programlarnda da nronlarn bu ileyiinden bilinli olarak faydalanrz.Bilinli olarak dncelerimize yn verme, farknda olarak inan sistemimizi deitirme almalarmz nemlidir. Ancak bugn artk bilinmektedir ki, neokorteksten ok yani bilinli zihnimizden ok, bilinaltmzdaki inanlarn hayatmz ve davranlarmz ynlendirmedeki etkisi ok daha byktr. Bu nedenle koluk almalarmzda olduu gibi burada da bu konuya deinmek bireysel olarak yapabileceiniz almalar iin nem tamakta. BLNALTININ ETKS Jung: Bilinalt dnceleriniz, bilince kmadka karmza kader olarak kar. der. Bilinaltnzda yatan, korkularnz, inanlarnz, deerleriniz, bunlarn yaratt duygular araclyla evrende tezahr eder. Sadece bilinli zihnimizle dndklerimiz deil, farknda olmadmz bilinalt korkularmz ve inanlarmzda evrene mesaj verir.

BLNALTI LKELER 1- Bilinalt grdne duyduuna inanarak programlanr, bununla birlikte bilinaltnn programlanmas iin sz konusu dncelerin bilinli zihniniz tarafndan onaylanmas arttr.

2- Bilinli zihnin onay verdii bu dncelerin sk tekrar ile dnce kalplar oluturur, inan balandnz dncelerdir. 3- Bilinalt temelde 0-6 ya arasndaki srede ebeveynlerden edinilen bilgi ve inan kalplarn almaya aktr, 4- Bilinalt gerek ile hayali ayramaz, (Tpk rya grrken zihnin onu gerek gibi alglamas durumu buna rnek olarak verilebilir. Ya da izlediimiz bir korku filmini, sadece bir film olduunu bilmemize ramen onun srkledii korku duygusundan zihinsel olarak etkilenmemiz gibi) 5- Bilinalt telkinler ve imajinasyon ile yeniden yaplandrlabilir. Bu da en gzel ve lehimize kullanacamz zelliklerinden biridir. Kuantum koluk programlarnda gnlk afirmasyonlar gibi telkin uygulamalarnn yan sra Kuantum majinasyon Tekniini de bu amala uygularz ve bilinaltnn bu zellii muhteem sonular douran bir gtr. Kuantum Dnme Sistemi lkeleri PSKOJENEZ pscyhe(dnce, ruh, zihin) + genesis (balang, yaratl) Her ey dncede balar anlamna gelir. Her dncenin bir frekans vardr. Dnce ile madde arasndaki tek fark frekans saysdr. Dnce her eydir. Dnceler etrafa manyetik bir sinyal yayarlar. Bylece dnceler maddesel boyut kazanr. Dnceleriniz mknatstr. Neyi en ok dnrseniz ve odaklanrsanz onu hayatnza ekersiniz. Sizden dnce boyutunda kan her sinyal tekrar size dnecektir. Hayat oluturan eyler, Dncenin srekli deien rnleridir. Bir dnn evrenizde grdnz her ey nce bir fikirdi. Kendimizi hayattan ayr dnebiliriz, fakat aslnda okyanustaki bir damlann denizin bir paras olduu kadar bizde bir Dncenin paralaryz. Dnya ve ierdii her ey dncenin rndr. nsana seim yapma ayrcalnn, dncelerini ynlendirme otoritesinin ve fikirlerini ifade etme hakknn verildii alan, bireysel yaratclk alandr. BENZER BENZER EKER ncelikli dnceleriniz ne ise ona uygun olaylar, durumlar ve insanlar hayatnza ekersiniz. SZLERNZLE HAYATINIZI YARATIRSINIZ Szleriniz duygularnzn ve dncelerinizin rndr. Evrende sk tekrarlanan szleriniz yank bulur ve gereinizi yaratr. Ayrca yrekten gl duygularla dile getirilen sylemleriniz de gereinizi oluturacaktr. EVRENDE HER EY ENERJDR

nsan da, Dnceler de, Hayal etmek de, Duygular da Atomlar da, Dalar da, Cisimler de.. Evrenin iletiim dili enerjidir. Evren kiileri tanmaz, enerjileri tanr. Bu yzden enerjimizi yksek tutmak ve pozitif bir ruh halinde olmak, evrenin andaki yaratm enerjisi ile ayn frekansta olduumuz anlamna gelecektir. Enerjimizi korumak bu yzden elzemdir. Zihinsel Yasalar Kuantum alglama ile hayatmza yn verebilmek, zihnimizi aktif ve bilinli olarak kullanmamz gerektiinden, Evrensel Yasalardan nce Zihinsel Yasalar ve ileyiini bilmek gerekir. Bunlar; 1234567Sebep sonu ilikisi Bedensellik yasas Beklenti yasas Bilisel uyumsuzluk yasas Tersine dnme yasas Eylemsizlik yasas Israr yasas

1- Sebep Sonu Yasas; u andaki bir sonucun olumasn sen etkiledin. u an gemite verdiin bir karar, inanlarn ve seimlerin ve eylemlerin etkilemitir. Gelecekte oluabilecek olaslklardan birini de, u an verdiin kararlar ve inanlarn ile oluturuyorsun. Yani geleceini sen ekillendiriyorsun. zellikle sorumluluu zerinden atmak isteyen insanlarda aksini gstermek iin uygulanr. 2- Bedensellik Yasas; Bir dnce duyguyu beraberinde getirir. Ve duygular bedende ifade bulur. Bylece bedenimiz dncelerimize gre duru sergiler. Bunun tersi de sz konusudur; beden duruu da duygularmz deitirir. Bunun nda duygusal olarak enerjimizin dt zamanlarda, beden duruumuzu deitirerek duygularmz da deitirebiliriz.. Omuzlarmz kaldrdmzda, dik durduumuzda, gzlerimizi yerden veya aadan kaldrp karya ve yukarya baktmzda enerjimiz ve duygularmz da deiecektir. Deneyin ;) 3- Beklenti Yasas; Kii alglarn hangi ynde ayorsa, o ynde yant alr. Buna algda seicilik diyoruz. lgi alannzla ilgili algnz artar, yani neyi grmek isterseniz onu grrsnz. Alglarmz bak amz olumlu tarafa dndrrsek, daha ok olumlu bak asna gemekle birlikte olumlu olaylar hayatmza ektiimize de ahit oluruz.. Gznn cevherini nerede eskittin. Be duyunu nerelerde kullandn. Mevlana 4- Bilisel Uyumsuzluk Yasas; Fiziin nemli bir kural zerine kuruludur. Her hangi bir cismi dnelim; bir anda bir cismin kaplad alanda / mekanda, ayn anda baka bir cisim bulunamaz der. Zihninizde de olumsuz bir dnce varsa ayn anda olumlu bir dnce zihninizde yer edinemez.

Tersi olarak da olumlu bir dnceye sahipseniz ayn anda zihninizde olumsuz bir dnce yer alamaz. Olaylara olumlu adan bakarsak olumsuz dnceler barnamaz, bunu bir alkanla dntrdmzde ise bir sre sonra bilinsiz yeterli seviyeye tanacamzdan, olumlu dnmek zihninizin otomatik yapt bir ileme dnr. "Dardan gl grnyor olabilirsin, ama savalar ieride kazanlr. Diyojen 5-Tersine Dnme Yasas; Deitirmek istediiniz bir eylem ya da dnce varsa bunu gerekletirmek iin yaplacak olan bir telkin mutlaka vardr. Eylemler dnceler sonucunda oluuyor, dnceler yani tepkilerimiz de bilinaltndaki inancn sonucu oluan duygudan beslenerek oluur. yleyse deitirmek istediimiz alkanlk ya da eylem iin, dncenin deimesi iin ona neden olan bilinalt inancn deitirilmesi gerekiyor. Biz bunu kiiye zel bilinalt telkin CD si ile ok daha hzl sonu verecek ekilde koluk srecimize dahil ediyoruz. Ancak sizler bilinli ve sistematik olarak yapacanz afirmasyonlar ya da telkinler ile de benzer sonucu alabilir isditediiniz deiimi salayabilirsiniz. Aksi halde bilinalt ile anlama yapmadan yani bilinaltn ile mutabakata varlmadan (bilinalt ile bilinli zihni BR etmeden) yaplacak deiim abalar yetersiz kalacaktr. Yani mtabakat yoksa asl neden hala var kalacandan eski alkanlk ya da eyleme geri dn olacaktr. 6- Eylemsizlik Yasas; Bu da yine fiziin bir kuralndan temellenir. Duran bir cisim durmak ister, hareket eden bir cisim de yine hareket etmeye devam etmek ister. Dolaysyla bir dnceyi ya da bir eylemi deitirmek iin ona dardan bilinli bir mdahale gerekir. Deiim kendi kendine olmaz. Bununla birlikte deiime kapal olan birisi de deimeyecektir. Ona dardan bir mdahale gerekir; ya hayat ona mdahale eder yani yaad olaylar onda bu deiime doru bir itilim salar, ya da kiinin bilin seviyesi st dzey ise deiimi kendisi ister ve yeni bilgiye, geliime ve deiime aktr. 7- Israr Yasas; Eer bir dnceyi ve alkanl deitirmek istiyorsak srar gerekli, hemen pes etmemeliyiz. Nronlar arasndaki balantnn glenmesi iin tekrar art Ve uygulamalara srarla devam etmek zihinsel programlama iin gereklidir. EVRENSEL YASALAR Bu yasalar gl enerjilerdir. Bizi kendilerine uydururlar. Bilsek de bilmesek de, kabul etsek de etmesek de hayatmz ve ileyii etkileyen yasalardr. Bu yasalar herkes iin eit ve herkes iin geerlidir, her zaman yrrlktedir ve her yerde geerlidir. Evrenin kendi dzeni vardr ve bu yasalarla ileyi kazanr. Deitirilemez, yok edilemezler. Tpk yerekimi yasas gibi. Kuantum Alglama Sistemi; dn, iste, al eklinde zetlenemez, gerekten ilerlik kazanmas iin isteklerimizin evrensel ilkeler ile uyumlu olmas arttr. Bu yasalar 7 madede toplayabiliriz;

1234567-

EKM YASASI NEDEN & SONU YASASI KRAN YASASI SEVG YASASI BTNSELLK YASASI HAK YASASI EVRM YASASI

1- EKM YASASI Benzer Benzeri eker. ekim yasas, farknda olduunuz ya da olmadnz bilinli ya da bilinalt inanlarnzla paralel, dncelerinizle uyumlu bir hayat yarattnz syler. Algda ve dncede neye odaklanrsanz onu kendinize ekersiniz ve hayatnzda o durumu oaltrsnz. Ne dndmz farknda olmak dncelerimizi bilinli olarak yneteceimiz farkndaln da beraberinde getirir. Szlerimiz nce kendi bilinalt inanlarmz kodluyor, sonra da kuantum alann kodlayarak dnyada inanlarmzla paralel gerekliimizi yaratyor. Bu yzden hayatnzda olan her ey, isel gerekliinizin yansmasdr. Einstein, Eer beynimizden kan dnceleri takip edebilseydik, onlarn dnyay dolap tekrar beynimize girdiklerini grebilirdik. Her enerji daima kaynana dner! Evren daima EVET der. Olumlu ya da olumsuz neye odaklanrsanz evren ona daima EVET der. Ancak dncelerimiz hemen realiteye dnmez! Bir olgunlama dnemi diyebileceimiz bir tampon zaman aral vardr. Dndmz her ey hemen olsayd!? Bir anlk fkeyle dndmz ve sylediimiz, sonradan piman olacamz ne ok eyi hayatmza ekerdik. Bu yzden ne istediini bilmek son derece nemli ve bunlar defalarca sylemek yani srar etmek, bunlara duygu katmak ve inanmak; bu yndeki kararllmzn gstergeleridir, ki ite onlar o zaman hayata geirebiliriz. Dndklerimizin gerekleme hz ve zaman onu nasl gl istediimize, uygulamalarmza ve tekamlmze (yani bilin seviyemize) baldr. Zihinde ayn anda hem pozitif hem de negatif dnce ayn anda var olamaz. Ayn anda hem ileri hem geri gidemezsiniz. nsan dncelerini seme zgrlne sahiptir. Bakalarnn dncelerini deitiremeyiz, kimse de izin vermediimiz srece bizimkini.. yleyse zellikle kendimize, durumlara, olaylara ve hayata dair dncelerimizi bir sre bilinli olarak seme almas yapabiliriz.

Yaammzdaki olaylar dnce ve duygularmzla yarattmz fark ettiimizde hayatmzn sorumluluunu almay de baarabiliriz. Aksi halde olaylar bamza gelmitir! Etken d faktrler ve dier insanlardr. Ve bu ekildeki inan, kiiyi kurban psikolojisine sokarken, hayatnn sorumluluunu almann da nne geer. Oysa dncelerimize duygularmzn yn verdiini fark ettiimizde, zellikle olumsuz ve ykc duygularmzn hayatmz da nasl olumsuz etkilediini fark ederiz. Duygular dntrmek mmkndr. Bylece olumlu duygu iinde olmay seebilir, bunun olumlu dnmeyi hzlandrmasn salayabiliriz. Sonu olarak, dncelerimizle realitemizi yaratma sorumluluunu alrken Kurban Psikolojisine snmay terk eder, yaammzn halifesi olmay seebiliriz. Olumsuz dnceler de, olumlu dnceler de tekrarlandka, inanca dnr.. Gnde beynimizden 50-60 bin dnce gemekte. Dncelerimize dikkat etmekten, btn bu dncelerimize mdahale etmeyi kast etmiyoruz. Bu mmkn deil. Ancak kendimize dair ve hayata dair dncelerimiz bata olmak zere inandklarmza dikkat etmekten sz ediyoruz. Duygu yklediimiz her dnce, sk tekrarlanan her dnce bilinalt tarafndan kabul grr ve hayatmzda kendisini gsterir. -Hayatmn tmnden nasl sorumlu olabilirim ki? -Baz eyler benim dmda geliiyor. -Eimden ayrlmay ben semedim ki! -imden karlmay ben semedim ki.. diyebilirsiniz. Elbette istemediiniz hayat ya da olaylar yaamay BLNL olarak semiyoruz. Ancak Her gn zihnimizden geen 50-60 bin dncenin ou olumsuz. Ve iinde duygu olan, zellikle korku ile beslenmi ou olumsuz dncelerimiz bu olaylar biz farknda olmasak da hayatmza ekiyor. Dier bir etken de evren istediklerimize deil; kendimizi dinleme ve tanma yolculuuna kmadmzdan ounu farknda olmadmz doyurulmas gereken bilinalt ihtiyalarmz yantlyor. nk bilinalt ihtiyalarmzda duygu hakim ve biz ihtiyalarmza isteklerimizden ok daha fazla odaklanyoruz. Evren de bunlara EVET diyor. Sevgilimizle evlenmek, mutlu mesut bir yaam istediimizi sanabiliriz. Ama HTYA duyduumuz ey onunla bir hayat srmek olmayabilir. stediklerimizi bildiimizi sanrz ama HTYALARIMIZI biz bilmesek de RUHUMUZ bilir. Glklerin gbeinde frsatlar yatar.. Albert Einstein stemeden hayatmza ektiimiz olay ve durumlar ou kez Ruhsal Geliimimize uygun cereyan eder. Bylece bu deneyimlerle ruhsal olgunlama ve tekaml sremiz hzlanr, bilin seviyemizde srama olur. htiyalarmzn neler olduunu bilmek gerek farkndalktr! Ve insan kendini tandka gerekten ne istediini bilir hale gelir, bundan sonraki aama ite, bilinli yaratm srecidir. Olumsuz Dnceleri Dntrme Teknii 1- Olumsuz her dnce tekrarlanrsa g kazanr, nk bunlar bir sre sonra bilinaltmz tarafndan doru olarak kabul edilir. Olumsuz, negatif, karamsar dndmzde bunu fark edip; -KENDN YAKALAMAK diyorum ben buna; - DETR, DNTRDM diyerek bu olumsuz dnceye inanmadmz ve yerine koyduumuz olumlu dnceyi kuantum alanna iletmi oluruz. Bylece bir sre sonra olumsuz dncelere daha az yer verdiimizi fark edeceksiniz.

2- Onun yerine ztt olan olumlu dnmeye gayret edin. Bylece olumlu dnceleri beslediinizde, her gn 2-3 kere afirmasyon yaptnzda bunlarn gcn arttrm olacaksnz. 3- Ve beyninizi olumlu dnmeye altrm da olacak, bir sre sonra etrafnzdaki insanlarn ne ok olumsuz dndn ve konutuunu fark ettiinizde aracaksnz.. 4- Olumsuz dncelerin enerjisi dktr, Olumlu dncelerinse ok daha gldr. Ancak dncelerin %80 gemi ile ayn ve ou olumsuzdur.. 5- Evren boluklar sevmez. nsan zihni de eksiklikleri yakalamaya ve boluklar doldurmaya odakl alr. Eer siz boluklar olumlu bir dnce ile doldurmay semezseniz, beyin onu gemi deneyimlerinizden yola karak ounlukla olumsuz dncelerle dolduracaktr. 6- Gemiteki dncelerinizle bugnnz yarattnz. Yarnnz da u anki dncelerinizle oluturuyorsunuz. 7- nsan zihni, eitim sistemi ve toplumun dnce yaps nedeniyle sol beyni daha aktif kullanma eilimindedir. Sol beyin ilemsel, detaylar, somut veriler, mantk arlkl alr. 8- Sa beyin lobu ise hayaller, soyut kavramlar, sezgisel, renkler ve btne odakl alr. 9- Dncelerin enerjisinin kuantum alannda yank bulmas iin duygu ile desteklenmesi gerekir. Bu nedenle de ileride szn edeceimiz imajinasyonlar iin hayal gcn kullanmak, yani beynin sa lobunu kullanmak nemlidir. 10- Kii kendisiyle ve hayatla ilgili inand, hayal ettii, ve gvenle ve inanarak bekledii her eyi mutlaka yaayacaktr. nan grmediimize inanmaktr. Bunun dl ise inandmz grmektir... Olumlu dnmek iin; zm odakl olmak: Ya sorunun bir paras olursunuz, ya da zmn.. Olaylar anlamlandrma ve yapc tepkiler vermek, Davranlarmzn sorumluluunu almak: Olgunluktur, kiiyi eyleme gemeye yneltir ve zm odakl bak asna sahiptir. Sorumluluk almamaksa dardaki etkenleri sulamay hata aramaya odakl yaklamdr ve kurban psikolojisine iter insan. Bylece etkili ve etken olmaz, edilgen ve pasif, gsz konuma sokar kiiyi. Sorumluluk almak zgrlktr ve gelimektir. Gemi deil gelecek hakknda dnmeliyiz. Yaammzda olmasn istediimiz eyleri beynimizde kurgulamalyz, stelik bunlar olmu, son halleri ile canlandrmalyz. Bize nelerin iyi geldiini kefetmeliyiz ve onlara younlamalyz. Deitirebileceimiz olaylara odaklanmal, deitiremeyeceimiz durumlar kabullenerek bedensel ve zihinsel enerjimizi boa harcamamalyz. Gl ynlerimiz, olumlu davranlarmz ve yeterliliklerimiz zerinde dnmeli, younlatrmalyz. Gelitirebileceklerimizi de kabule gemeliyiz. Yaadmz her olayda sorun haline getirmeden, zm odakl konuma, dnme ve tanmlamalar yapmalyz Dorudan doruya problemlerle uramak ya da ifade etmek yerine, durumu dzeltecek deiiklikleri kefetmeye almalyz ve insanlarn da bu deiiklikleri grmesine yardmc olmalyz zm odakl dnme: Sorundan kiiye, yoklardan varlara, yanl olandan doru olana, yaknmaktan gelecek beklentimize, kitlenip kalmaktan hareket etmeye, kurban olmaktan yaammz ynetmeye, umutsuzluktan deiim yaratmaya alma abalarnn tm Sorularn kalitesi ; Soruna odakl sorular: sorun ne? yilemenin nndeki engeller neler? Bu sorunun nedenleri neler ? vb..

zm odakl sorular: Ne olsayd durum dzelmi olurdu? Neyin deimesini isterdim? Sorun yok olduunda yaamm nasl olacak? Nasl? Konuya yeterince zm retebildim mi?

Uygulamada Yaanan Sorunlar ve zmleri;

Ne istediimizi net bir ekilde ifade etmemek Bilinalt inanlarn farknda olmamak Daha fazla olumsuz dnmek, yeterince afirmasyon yapmamak Sylemlerde, imgeleme gcn katmadan ifade etmek Sylemleri inanla ve vurgu ile, hissetmeden sylemek Sylediklerimizle davranlarmzn tezat iermesi Afirmasyonlar gnde 3 kez yapp, sonra gn boyu yine olumsuz bir sr dnceye teslim olmak. Dilin olumsuz kullanmnn alkanl. Sabrl olmamak, sonu almak zereyken uygulamalar brakmak(egoya yenik dmek) Doru zamanda eyleme gememek Var olan mevcut durumdan yaknmak, ikayet etmek ve dk enerji iinde olmak Teslim olmamak, gven sorunu, kontrol ya da sabrsz hemen olsun bekleyii; Evrenin, Sen bakarken soyunamyorum demesi gibidir. Beklenti iinde hep ve NCE almay beklemek dngy ksrlatrr. nce verin, gnlden verin. Verdiinizin katla mislisi size geri dnecektir. Almak bilinci yokluk bilincidir. Yaamak iin nce gnlden verin. Ama bunu yaparken nasl olsa alacaz o zaman verelim mant ile deil, gerekten gnlden zden vermek. Ne katk sunabiliyorsak hayata, insanlara, evremize hayvanlara ve btne.. Btne sunabileceimiz tm verme edinimleri evren tarafndan alglanr ve o da size iyi niyetle fazlasyla karln verecektir. Bunu bilmek gven yaratr.. sisteme gvenmeme durumunuz varsa nce bunu tesbit edin.. ve dntrn, inann 2- NEDEN & SONU YASASI (Etki Tepki Yasas)

D dnyadan gelen bir uyaran, alglardan geerek beyne ular. Beyinden Bilinaltna gnderilen sinyaller oradaki bir duygu ile yorumlanr ve beyinde de bu duyguya uygun yant oluturularak darya tepki verilir. Bu arada her insan ayn olaya farkl tepki verebilir ya da farkl yorumlayabilir, farkl anlam ykleyebilir. Bu, gemi deneyimlerimizin farkl olmasndan kaynaklanr. Buna neden olan NLPde temsil sistemleri olarak geer, bunun da etkisi olmakla birlikte, meta model farkllklarnn da etkisi vardr. Bunlarla birlikte kiinin alg filtrelerinden farkl farkl geen olaylar, herkes tarafndan gemi deneyimlerinin bilinaltndaki kodlanm anlamna gre farkl yorumlanr ve farkl isel yant ve tepki ile karlk bulur. Normalde etki d dnyadan geliyor -tepki isel olarak oluturuluyor grnse de, temelde bu dngnn dier yz hayatmz ynetir. Yani her gn binlerce uyaran ile duyar, grr, iitiriz ve hissederiz. Ancak dnyay olduu gibi deil, olduumuz gibi grrz. Ancak beyin neye odaklanmsa ya da inanmsa, onu algda seicilikle daha ok grr, seer ve alglar. Ve beyinde verilen kararlar aslnda bilinaltndaki duygularn etkisiyle oluturulur. Bu yzden bilinalt inanlar davranlarn %90n oluturur. Neye odaklanrsak onu daha ok grrz, odaklandmz eyi Kuantum alannda oalttmz iin de daha fazla hayatmza ekeriz. Bu bir dngdr. Dolaysyla burada tekrar, biraz nce bilinaltndaki duygularn ve gemiten olumu olaylara yklenmi anlamlarla kodlanm duygularn nemi yine karmza kar. te bu nedenle gemi deneyimler ve dngler zerinde durulmas ve fark etmemiz gereklilii deiim iin zerinde durulmas gerekli dier bir alan oluturur. Siz evrene ne verirseniz evren de size onu verir. Siz hayattan ne alrsanz hayatta sizden onu alr. nsan ne ekerse onu bier. Bazen hayatn tepkisi bizim hemen gzleyebileceimiz zamandan daha uzun srdnden, biz bunu gzleyemeyiz. Bu yzden aksini dnebiliriz. Ancak evrende her enerji balad noktaya geri dner.

Gzellik ekerseniz fazlasyla gzellik alrsnz, haset, kskanlk, kin ekerseniz hayattan da onu alrsnz. te bu yzden dnce ve davranlarmzn yine bize dneceini bilirsek, haka ve adil davranmaya balarz. Kendine yaplmasn istemediin eyi, sen de bakasna yapma. Konfyus

3- KRAN YASASI

Arzuladmz olgulardan uzak olmak, insanda memnuniyetsizlik ve yaknma ile karlk bulur ou kez. Oysa yokluu bilmeden varln kymetini bilemeyecektik. Hastal bilmeden saln deerini, yalnzl bilmeden paylamann ve birliin deerini bilemeyecektik. Var olan her durumda kretmek, gerekten inanmak, gvenmek demektir. ikayet, yaknma ve hayflanma kran duygusunun eksikliinde oluur. Bu ekilde yaklam, sahip olduumuz eylere kretmekten dikkatimizi eker ve sahip olmadmz eylere daha ok odaklanmamz salar. Ve ikayet ettiimiz her durum da ona odaklanld iin evrene verilmi bir emirdir ve EVET ! Her olumsuz deneyimin iinde geliimimiz iin dersler vardr. Ve biz yakndka dersi gremeyiz ve benzer durumlar oaltrz. Ders alnmadka dersler daha da zor mesajlarla hayatmzda dikkatimizi ekmeye devam edecektir, ta ki biz dersi grene, renene ve kredene kadar. Zorluklar, engeller srama yapabilmemiz iin basamaklardr aslnda. Dnmemize, zm bulmamza ve gelimemize neden olur, bizi gelitirirler.

incede Kriz ayn zamanda FIRSAT anlamna gelir. Sorunun zm, sorunun kendi iindedir. in Atasz Sorunla ayn dzlemde kalrsak, zm bulamayz, ykselmek, soruna kubak bakabilmek gerekiyor, bu bak amz geniletip, gelimemizi de salayacaktr. Bu yzden sorunlara gelitirici frsatlar olarak bakarsak, onlar itmeyi, reddetmeyi de brakm oluruz. Ve itmediimiz eyi hayatmza daha fazla ekmeyeceiz de.. Yaadmz zor ve acl deneyimlerin deerini bilmek gerek krdr, nk bu bilmek anlamna gelir. Bu zorluklarn deerini bildiimizde bize sunduu armaan grebiliriz. Bu da ancak kran duygusuyla mevcut olacaktr. Sahip olmadklarmza odaklanmak yerine sahip olduklarmza krettiimizde, deerini bildiimiz her eyi daha ok hayatmza ekeriz. Yaknmak enerjimizi drecektir. kran duygusu ise enerjimizi ykseltecek, evrenle uyumlanmamz salayacak ve olumlu dncelerimizle evrene olumlu vibrasyon yayacamz iin isteklerimize ulamak da daha kolay olacaktr. Yaknmak, ikayet etmek olumsuz afirmasyonlardr. kretmek deer bilmektir ve deerini bildiimiz her eye daha ok sahip oluruz. kran duyduunuz eylerin bir listesini yapn. Bu, sahip olduklarnzn deerini bildiiniz anlamn tar ve daha fazlasn size eker. Ayn zamanda bu uygulama enerjinizi ykseltecek, iyi hissedeceksiniz.

4- SEVG YASASI

Her eyin ana maddesi sevgidir. Her ey sevgiden yaratlmtr. Sevgi evrendeki en yksek frekansl enerjidir. Sevgi dntrcdr. Korku Sevginin yokluudur. Korku savar. Bir eyi ittiimizde, kabul etmediimizde, onunla savatmzda onu yok edemeyiz, daha da oaltrz. Sevgi kabul editir, sevgi kucaklaytr ve iyiletirici gtr. Bir konuda deiim istiyorsak onunla savamamal, onu kabul etmeli ve kucaklamalyz. Sevgi birlik bilincidir, ayrlk bilinci ve yalnzlk duygusu korku kkenlidir. Nefret ettiimiz, ittiimiz insan, olay ve durumlardan gerekten zgrleemeyiz. Ancak onlar kabul ettiimizde sevginin dntrc gc ile zgrlemek mmkn olabilir. nsan nce kendini sevmeyi renmelidir. Kendini sevmek kendini beenmilik deil, bencillik deildir. Kendini sevmek zden kendini sevmektir, bu da kendini olduu gibi kabul etmek ile olur. Ve kendini affetmekle olur. Bakalarn affetmek de vibrasyonumuzu arttrmann balca nemli yollarndan biridir.

Affetmek, iyilemek ve ittiiniz, fke dolu olduunuz o durum ya da kiiden zgrlemek anlamna gelir. An kabul etmek, hayatn akyla uyumlu yaamak vibrasyonumuzu arttrr. Olana diren gstermek onu daha ok bytecektir. Sevgi kabul dr. stediklerimizin peinden komak yerine, onu hayatmza ekmeye odaklanmalyz. steklerimizi drste, yrekten istemeli, sahip olacamza inanmal, gvenle beklemeliyiz. Sezgileri dinlemeyi de reniriz bu arada, doru zamanda harekete gemeli, doan frsatlar deerlendirmeliyiz. Olacan bildiiniz eylerin hayatnzda olduunu grmsnzdr. Bencillii atnzda evrensel yasalarla uyumlu da yaarsnz. Kurban psikolojisinden kp, hayatnz yarattnz bildiinizde sorumluluk alrsnz. Sorumluluk almak, dnce ve duygularnz farknda olmanz salar. Sorumluluk almak sahip olmann n kouludur. steklerinizle ve hayatla ayn frekansta olup olmadmzn ls DUYGULARIMIZDIR. Huzur iinde olmak, iyi hissetmek, cokulu hissetmek doru frekansta ve yksek enerjide olduunuzun iaretidir. Olumsuz duygu durumu iinde hissettiimizde, bu duygu durumunu deitirmenin elimizde olduunu bilmek de bize g katar. Duygularmz deitirmek 2 sn de alnacak bir karara baldr. Karar aln ve olumlu duygu durumuna gemeyi sein. Bunun iin iki yol; Sevdiiniz bir insan dnn, mutlu olduunuz bir an dnn, sevdiiniz bir ey yapn, cokulu mzik dinleyin. Ya da beden duruunuzu deitirin. Duygu durumunuz beden duruunuzun enerjisinden etkilenecek ve iyi hissedeceksiniz.

5- BTNSELLK YASASI Btnlk ve Birlik lkesi Evrende her ey ayr gibi grnse de bir zden kaynaklanmaktadr. Her ey BR ve BTN dr. Havadaki bir partikln havann bir paras olduu gibi insan da evrenin bir parasdr. Birbirinden etkilenir. Tek bir insanda btn evrenin bilgisi mevcuttur, ve btn insanlk bir ailedir. Bir insana verilen bir zarar btn evrene verilmitir, yine bir insana yaplan bir fayda da btne yaplm bir iyiliktir. Paralar btn oluturur ve her biri birbiriyle iletiimde ve haberdardr. Okyanus evren, her bir damla onun paralarysa, her bir para okyanusun bilgisine sahiptir ve onun gcn iinde tar. Evrensel ya da ruhsal yasalara uymamak, onu inkar etmek, uzun vadede sorunlara ve aclara yol aar; baka deyile Hak ettiimiz eylere ge kavumamza ya da asla kavuamamamza sebep olur. Bir btnn parassn, sen deiirsen btn de deiir. 6- HAK LKES

Hak ilkesi, denge unsurunun eylemle yant bulmasdr. Eylemlerimiz bencilce olmamal, egosal olmamaldr. Bakalarnn haklarna ve alanlarna girmemeli zarar verici olmamaldr. Evrensel hak gerei, denge salanmas amalanacak ve yaptmz bize dnecektir. Yaptklarmz hak ilkesine aykrysa evren bunun bedelini muhakkak bize detecektir. Bu yasay bilmek ayn zamanda bize evrenin sistemine gvenmeyi de salarken, olan her eyi kabul etmeyi, direnmemeyi salayacaktr. Daha nemlisi Affetmek iin bize g verecektir. Bunun yan sra yaptklarmz gibi, dncelerimizle hayatmza ekmek istediklerimizi planlarken de bu hak ilkesini hatrlamalyz. steklerimiz kendimiz iin iyiyken bakalar iin kt ama tamamaldr. Huzur iinde isterken, evrenin hak ilkesine uygunluunu da gz nnde bulundurmalyz. Her enerji balad noktaya geri dner. Bunu hatrlamalyz. Kibir ve bencillik olumsuz enerjilerdir, evren bunu cezalandr / dengeler. Bir bakas iin kt, kendimiz iin iyi dileklerde bulunmak hak ilkesine aykrdr. Biri olumlu biri olumsuz dnce, ikisi de bizim zihnimizden kt iin birbirini ntrletirecektir. Ve Olduumuz yerde debelenir dururuz. Evrensel amalar dorultusunda olan bir ama ahlakidir. zel bir ama iin eylemde bulunma gayriahlakidir. Ralph Waldo Emerson Kendiniz iin ne istiyor ve dnyorsanz, bakalar iin de benzer olumlu dncelere sahip olmann hak ilkesiyle ilgisi vardr. Sana yaplmasn istemediin bir eyi, sen de bakalarna yapma. Konfys

7- EVRM LKES Her ey kendi z potansiyeline doru gelimek iin bir itilime sahiptir. Evrensel enerji ve evrensel yasalar da parasnn geliip bymesi ynnde onu geliime doru srkler. Evren deiim iindedir ve bu sreklidir. Deiime direnmek akta olmamak, evrenle uyumlu olmamak anlamna gelir. Her tohumun kendi z potansiyeline doru geliip bymesi gibi, insan da kendi z potansiyeline uygun gelime eilimine sahiptir. Bu itki engellenemez ve/veya durdurulamaz. Her bireyin bir yaam amac vardr. Tm yaam deneyimlerimiz de bu amaca uygun hizmet eder.

renilen dersler ile dnme, gelime mmkn olur. Ruhsal geliim de, zden ykselene uygun yaam srerek, z potansiyel ne ise onu ortaya kartmak ve kendini ifade etmekle mmkn olur. Geliim sreklidir ve sonsuza doru hareket eder. Her insann iinde daha iyiye varmak iin, kendi z benliini gerekletirmek iin ykselen itilim bundandr. Geliime kar olmak, evren ile uyumlu olmamak anlamna gelir. Ve Olduumuz yerde sayp durmak, hareketi ve geliimi seven evren iin lm demektir. Gelimek iin, hareket etmeli, evrenle uyum iinde olmal, deiime ve renmeye ak olmal ve gerektiinde ruhumuza uygunsa risk almay bilmeliyiz. Evrensel yasalarda hata, yanl yoktur. Her biri deneyimdir. Yanl yapmadan doruyu nasl bilebilirdik. renerek, deneyimleyerek geliiriz Ve z potansiyelimize ve ruhumuza uygun yaam potansiyelini ifade ederek yaadmz hissederiz.

Ne stediinizi belirleyin

Ne istediinizi net bir ekilde belirleyin Ne istediinizden net olarak emin deilseniz, ne istemediinizi bir kada yazn. stemediklerinizin ztt, ne istediklerinizdir. Hayatnzda neyin eksikliini yayorsunuz? steklerinizi iinizden geldiince, olur-olmaz dncesinde hapsolmadan ve kendinize snr koymadan yazn, belirleyin. Bunlar mmkn olduunca net ve detayl olarak an. Temiz niyetle isteyin. 1.Adm: Ne istediini belirlemek 2.Adm: Eyleme gemek 3.Adm: Sonular gzlemlemek; Neden-sonu ilikisini hassasiyetle tartmak olumsuzluk varsa 4.Adm: Esneklik, o halde davran deitirmek. Ne istiyorsun, kiisel zelliklerin, 1 yl sonra nerde nasl olmak istiyorsun, 5 yl sonra, 10 yl sonra. Bunlar yazn. Yazmak resmetmek, fotoraflar bulup bir hayal defterine ya da panosuna yaptrmak ie yarayacaktr. steklerinizin pratii iin isterseniz nce kolay, kk hedeflerden balayn. Gerekletiklerini grmek, sistemin ilediine inancnz teyit edecektir. Ancak unutmayn, istediklerimize byk, zor, kolay, mmkn. Diyen, zaman kstas koyan bizleriz. Evren isteklerinizde kk, byk ayrm yapmaz. nemli olan bunlar isterken ki istek gcnz, srarnz ve enerjinizdir.

MUTLU RUH HAL

u an iinde bulunduunuz baz durumlar deitirmek istiyor olabilirsiniz. Ancak iinde olduumuz durumlardan memnuniyetsizlik, o durumlar itmek, reddetmek, ona HAYIR demek anlamna gelir. Ve reddettiimiz durumlar, onlara diren gstermek, bylece onlara odaklanmak anlamna gelecei iin hayatmza daha ok ekeriz. u an kabullenmek, iinde olduunuz durumla bark olmak, istediiniz deiime ulamak iin anahtar nemdedir. Glmse, odaklan(ne istediini evrene aka syle) ve deitir. kran duyduunuz eylerin bir listesini yapn, bu vibrasyonunuzu arttracaktr. Ayrca istediiniz eye ulamsnz gibi, bu sonu iin nceden teekkr etmek de sonucu kesinletirir. Var olan mevcut durumunuzda bile hayr olduunu kabul etmek gerekiyor. Bu ayn zamanda teslimiyettir, ve teslimiyet evrensel zekann planna gvenmek anlamna gelir. Bu durumlarda, Her zorluun geliim iin bir srama noktas anlamna geldiini hatrlamak faydal olacaktr. Mevcut durumlarda olumlu bir yan bulmak gerekiyor, bak amz deitirmek nemli. zmler, sorunlar ile ayn dzlemde kaldmz srece gelmeyecektir. Sorunun iinde olumsuz bir ruh hali ile var olduumuz srece, vibrasyonumuz dk olacaktr. Durum ne olursa olsun iyi bir taraf bulup bak amz deitirmeliyiz. Ya da size keyif veren, ruh halinizi ykseltecek faaliyetler iinde olmay seerek de enerjimizi ykseltebiliriz. Bir bebei dnn, mutlu olduunuz bir annz dnn, sevdiiniz bir insan dnn, bir komedi filmi izleyin ya da size ne iyi geliyorsa onu yapn. Duygularnzn deitiini greceksiniz. Bunun iin ayrca beden duruunuzu deitirin. Zihin bedeni takip edecektir. Bedensel duruunuzu dzelttiinizde duygularnzn da deitiini greceksiniz.

BLNALTI NANLARI

Sadece bilinli zihnimizle dndklerimiz deil, farknda olmadmz bilinalt korkularmz ve inanlarmz da evrene mesaj verir, hatta bilinli zihinden daha gl mesaj verir. Bilinaltnzda yatan, korkularnz, inanlarnz, deerleriniz, bunlarn yaratt duygular araclyla evrene tezahr eder. Jung: Bilinalt dnceleriniz, bilince kmadka karmza kader olarak kar. 1- Bilinalt grdne duyduuna inanarak programlanr, 2- Bilinli zihnin onay verdii dncelerin sk tekrar ile dnce kalplar oluturur, 3- 0-6 ya arasndaki srede ebeveynlerden edinilen bilgi ve inan kalplarn almaya aktr, 4- Gerek ile hayali ayramaz, 5- Bilinalt telkinler ve imajinasyon ile yeniden yaplandrlabilir.

Bilinalt inanlar, Srngen Beyinde de sz ettiimiz gibi, sadece kiiyi korumak ve hayatta tutmak ile ilgilenir. En azndan mant ile alr. Korkularn gdmndedir. nanlarmzn %90 bilinaltndadr. Bilinalt inanlar bilinli inanlarmz desteklemedike kendimizi sabote ederiz. Bunu bilinli olarak istediimiz arzularmz gerekletirirken, baz duygu ve davranlarmzla kendimizi bilinsiz olarak engelleyerek yaparz. 0-6 ya arasnda oluturulmu(aslnda sizin tarafnzdan onay verilerek oluturulmu) inan kalplarndan beslenir. Korunma igdsyle- z varlnzdan ykselen geliim EVRM ilkesinin elikisiyle kiiyi bunaltr. kiyi bir yapmadka ilerleyemeyiz, bilin ile bilinaltn BR yapmalyz.

Ego Bilinci

Bilinalt inanlar Ego bilincini destekler. Daha fazla olumsuz ey duyan insan Egosu ile snrlandrlm olur ve ego bize kar alr duruma gelir. Ego bilinci size kar, sizi sabote eden, ounlukla olumsuz konuan, sizi aaya eken i sestir. Deersizlik, Yetersizlik, Ktlk bilinci, Korkular ve Negatif inan kalplarn barndrr. Negatif dnce kalplar 0-14 yana kadar ounlukla yakn evre tarafndan oluturulmu kt birer mirastr. Ego bilincinde Kyaslama esasldr. Ne zaman bir kyaslama iinde olduunuzu fark ederseniz o an Ego bilinciyle hareket ettiinizi farknda olun. Ego bilinci anda olamaz, sizi ya gemie ya da gelecee gtrr. Bu anlarda ego bilinciyle hareket ettiinizi fark edin. z bilin u anda yaar, MDdedir. Anda olmak iinde olduunuz durum ne olursa olsun direncinizi ortadan kaldracaktr, ve akta olmanz salayacaktr. Eer gelecei belirleyen ey bilincimizin bu andaki nitelii ise, peki, bilincinizin niteliini belirleyen ey nedir? O andaki mevcudiyet dereceniz! Bylece, gerek deiimin meydana gelebilecei ve gemiin ortadan kaldrlabilecei tek yer imdidir.

Gerekler ou kez Ego iin acdr. nk Ego gereklerden holanmaz. Onun varl gerek olmayann zerine kurulmutur. Bu yzden gereklerin zeri rtlr ve bir sre sonra sr olarak kalmaya balar. Hayatnzn btn sorunlar, bu sahte kimlik tarafndan yaratlr. nk bu egosal kimlik z varlnzndan ok uzaktr.

znde kim olduunu kefetmek iin, kendini olmadn her eyden syr! Erl Morrell- Stinson. ounlukla Beden ve Zihin ile kstlanm inan kalplarndan oluur. Bu yzden aynadaki snrl bedeninden ve zihninden ok daha fazlas olduunu; SONSUZ RUH VE ENERJ OLDUUNU BL! Ego Bilincinin yerine ite bekleyen Z BLNCE Sahip olduunu bil!

Ego Bilinci zayflayp, Z BLN ARTTIKA; Gven, Huzur, Memnuniyet, Tamlk duygusu Aklk, Gerei sevmek, zgr brakma, Barlk, Balama, Anlay, Objektif bakma, Yaratclk, Bolluk bilinci, Anda yaama, Seim zgrl, Coku, Nee, Esneklik, Tevazu, Geirgenlik,

Kazan-kazan prensibi, birletiricilik Ve OLMAK artar.

zsevgi, zsayg & zdeer

zsevgi; kendini olduu gibi kabul edebilme, kendinle bark olma halidir. Her durumda kiinin kendisini sevmesi ve hayatndan memnun olmasdr. Kendini beenmekten farkldr. Kendini beenmi kii bencil olur, potansiyel olarak dier insanlardan stn olduunu dnr. Oysa kendini seven insan bencidir. Herkesle eit ve bir olduunu bilir, sayg duyar ve kendisinin de deerli olduunu bilir. Hibir kii, hibir g insana, kendine duyduu deer ve i onay kadar g veremez. Kendini kmseyici dnceler yerine kendinle ilgili yeni dnceler se. Bu kii hata yapsa da deerli olduunu bilir, hatalarndan ders alp dzeltme abasna girer. Drst ve onurlu bir yaam seer. Kendi gcne gvenir. Kendini olduu gibi kabul eder ve sever; ve gelimeye aktr. zdeer; kendini sevilmeye ve deerli bulunmaya layk grmek, sevilmeyi hak ettiini yrekten hissetmektir. Bireyler yaptn iin deil, sadece kendin olarak sevilmeye layk olduunu bilmektir. zsayg; kendine duyduun sayg deerlilik ve yeterlilik duygusunun bileimidir. zsayg iin: *Olumlu zelliklerine odaklan, olumsuz zelliklerini deiim abas iinde ol. *Deerli olduunu bil ve yle davran. *Kendine ve bakalarna verdiin szleri tut. *Szlerin ve davranlarn tutarl olsun. *Disiplin gelitir(esneklikle, kat olmak anlamnda deil). *Gemii tamamla. *Temiz ol, kendine zen gster. *Kendini sev, takdir et. Bakalarn da takdir et ve mutlu et. Bilinaltn Temizlemek

ekim yasasna uygun olarak olumlu dnerek istediklerimize odaklanarak onlar ekmek tek bana yeterli deildir. Bilinalt inanlarnn temizlii arttr.

Bilinalt inanlarn nasl fark edeceiz? Hayatnzda tekrar eden olaylar silsilesi var m? Bunlar nelerdir? Benzer insanlar hayatnza ekerek benzer sorunlu ilikiler yayor musunuz? Maddi sorunlarnz var m? Hep ayn dngler iinde skp kaldnz hissediyor musunuz? Hayatnzda memnun olmadnz, deimesini istediiniz neler var? Olaylara verdiiniz tepkileriniz neler?, Tepkileriniz, olaylara dair inanlarnzla paraleldir. Korkularnz farknda msnz ve korkularnzla yzletiniz mi? Btn bunlar fark edip, kabul etmek, sonra da sevgiyle dntrmek (afirmasyon yapmak, bu konularda yardm almak, eitli tekniklerden faydalanmak) arttr. ocukken zellikle anne babanzdan ska duyduunuz olumsuz inan kalplar nelerdi? -Hayat zordur! -Erkeklere/kadnlara gvenilmez -Bu ocuktan adam olmaz -Para zor kazanlr -Zenginler ahlakszdr vb.. Anne-babanzn size dair olumsuz sylemleri nelerdi? ; Yetersizlik, deersizlik, terk edilmilik hissi.. Bunlardan birini yaadnz hatrlyor veya hissediyor musunuz? Her insann kendisini korumakla ilgili bir hayat stratejisi vardr. Ve egosal kiilii oluturan esas yazlm da budur. Ancak bu strateji, KENDN FADE ETMEDEN mutlu olmay beklemek gibi ie yaramayan bir stratejidir. Korunma temelli olumu bu egosal bilinalt kkenli kiilik, insann z benliinin zerine giydirilmi onu snrlayan bir koza gibidir. Kiiyi basklar, daraltr, mutsuz eder. Sorunlar, ancak srngen ilkel beyinde kaytl olan bu esas yazlm ve bilinalt inanlar deitirilerek zlebilir. Hatrlayalm; Srngen beyin mutlu olmakla ilgilenmez, hayatta kalmak ile ilgilenir ve en azndan.. mant ile alr.

KORKULARI TANIMAK VE DORU YAKLAIM Hayat kiinin cesareti orannda daralr ya da geniler. Anais Nin Baz durumlarda insanlar, korkularn mazeret gstererek baz eyleri yapmazlar. Bunu itiraf etmekten kanrlar, nk korkunun kt bir ey olduunu ya da korkmamalar gerektiini dnrler. Oysa tam bu noktada durup, korkularn kaynana bakmalyz. Gerekte neden korkmaktayz? Korku kt adam deildir, o bizim arkadamdr. En iyi zm korkuyu kabul edip harekete gemektir. Baz durumlarda da korku ok yararl bir yanda olabilir. Bir eyden neden korktuunuza iyice bakn ve korkuyu kaynanda gidermek iin bir eyler yapp yapamayacanz gzlemleyin. Sonra gereince harekete gemeniz daha kolay olacaktr. Baz korkularmz ise yok etmeye almamalyz nk ie yarayabilirler. Gerekten sizi hayatta tutmay salarlar. Korkunun ok eitli kayna olabilir. Nereden geldiini grmek ve temelsiz olup olmadn belirlemek iin korkunun kaynaklarn incelemek nemlidir. Pek ok kez korkunun tamamen aslsz olduunu grrsnz. Korku ailelerimiz tarafndan bizi korumak iin telkin edilmi olabilir. Yabanclarla konuma! Bu 5 yanda bir ocuk iin iyi bir t olabilir ama bu dnyada yaayabilmek iin bir noktada yabanclarla konumanz gerekir. Korku kltrel ya da dini yasaklardan kaynaklanyor olabilir. Korkunun en hzl yaylmasn salayanlardan biri de haberlerdir. Korku bazen iyi bir eydir ama haberlerin hep kt eyler hakknda olduunu, dnyada olanlar tam olarak yanstmadn hep unuturuz. Medya iin olumsuz eylerden bahsetmek olumlu olaylardan bahsetmekten daha yksek haber deeri tar. Oysa medyann empoze ettii korku duygular ile salkl ve verimli bir hayat yaanamaz. O korktuunuz ey olsa bile, en kt ihtimalle ne olurdu? Bunu dnn.. Bylece bunu yapmak imdi o kadar korkutucu gelmeyecektir. Bilinaltnn korkular byttn hatrlayn. Korkuyla baa kmann bir baka yolu daha ok tehlikeyi gze almaktr. Kendinizi fiziksel tehlikeye atacak bir ey yapmanzdan sz etmiyorum. Baz kk, hatta byk riskleri gze aln. Neden mi? Bu, kendinizi tmyle canl hissetmenizi salayacaktr. Korku yreinizin arpmasna, vcudunuzun rpermesine neden olur. Ayrca daha glenirsiniz. te size birka risk alma rnei: Patronunuzdan zam isteyin. Pek ok insan yaptnn karln almyor, yleyse isteyin! stediiniz halde eitli nedenlerle aramadnz birini arayn.

Krdnz kiiden zr dileyin, o kii sizin yaptnz eyden haberdar olmasa bile zr dileyin. Bir sunum ya da konuma yapmaya gnll olun Tek banza yolculua kn Tartmada kar taraf olun(dndnz eyi savunun) Gzel bir restoranda yalnz banza yemee gidin Dal dersleri aln.

Bunun hayatnza ekmek istediiniz baar ile nasl bir balants m var? Riske girmeyi asla gze almayan insanlar kurumu ve bayatlamlardr. Skc bulduklar halde rahat bir tekdzelie taklp kalmlardr. Birka riski gze almak sizi tazeler, etrafnzda rlm olan rmcek an sarsarak gevetir. Yapmaktan korktuunuz ey nedir? Bu hafta yapn. Hi yapmayacak olmak yllar sonra size nasl hissettirecek, dnn. htiyacnz varsa arkadalarnzdan cesaret aln. Yeni ve rktc bir ey yapmak iin kendinizi zorlayn, bylece harika frsatlar kendinize ekeceksiniz.

SEVG VE KORKU ENERJS Hayatmzda cereyan eden her durumun kken ald iki yaratc enerji vardr. Korku enerjisi ya da Sevgi enerjisi. Aslnda her ikisi de ayn enerjinin zt ynl oluumudur. Korku enerjisi Sevgi Enerjisinin madalyonun teki taraf gibidir. Korku Sevginin eksikliinde ve yokluunda ortaya kar. Tpk Karanln In olmad ortamda yzeye kmas gibi.. Olay ve durumlar analiz ederken buna zellikle dikkat edeceiz. Sevgiden mi, korkudan m beslendiini fark etmek farkndalmz arttraca gibi, durumu doru analiz etmemize de yarayacaktr. Zaman zaman kendimizi de yakalamamz salayacaktr. Koulsuz sevginin olduu haller; korkusuz, koulsuz, snrsz, ite olan, tanmsz ve beklentisiz. O ne yaparsa yapsn ben seni olduun gibi kabul ediyorum hali. Aksi halde en temeldeki korku halini-nedenini bul. Onu kabul et, sevgi ile dntr. Kimse bize bir ey yapmyor. Her ey korkularmla oluturduum yarglardan ibaret ve tmyle bana aitler. Kabul enerjisi koulsuz sevginin bir zelliidir. Sevgi sorgulamaz, sevgi yarglamaz, sevgi ayrt etmez, sevgi sadece olan olduu gibi kabul eder. Herkesin kendi yolunu ve zamann kabul eder. Kabul etmek, yaadmz her olayda sebebin bende olduunu kabul etmektir. Korku enerjisine ekildiim her durumda Ben bu deilim, bu benim deil, ben bu oyundan kyorum diyerek olayn dna kabiliriz. Korkunun olduu her an bu geerlidir. Ve bu an DNM andr. Korkudan beslenmeyi brakp, iimdeki zmdeki hali- merkezimde kalmay ve btnde olmay seiyorum. Ve herkesin kendi seimini, yapmasna izin veriyorum. Herkesin dorusu kendi iindedir, ona dardan gstermeye alacam doru deildir.

-Ben bamllklarmn dier yzn fark etmeyi ve bu enerjimi Sevgiye dntrme srecimi, u an bu niyetle balatyorum -z varlm(ya da st benim) bana, etrafmdaki insanlar hangi enerjiyle beslediimi grme farkndalm arttr. -Seni duymaya ve anlamaya niyet ediyorum, bu niyetimi serbest brakyorum.

zbilin, hayatndaki herkesin tam ve btnlne inan, der. Teslimiyet ve Gven: Eer yolumda varsa nme gelecek olan kabul ediyorum, hayrma olduu iin yaanyordur, muhtemel ders/ler vardr demektir. Bu sayede ilerlemem iin dntreceim bir dm, bir korku vardr ki karma kmtr. Tm ruhsal geliimin iin gerekliydi. Bu bili, gvenmemin ve teslimiyetin ifadesidir. Teslimiyet, olana ve olacak olana bu bilinle izin vermek demektir.

HUZUR iin 2 unsur; Teslimiyet ve Deerine Sahip kma. imdeki bilie teslimiyet, isel yoluma ve zmn rehberliine duyduum inantr. st benim, benim ne yapmam istiyorsun? Benim hayatmn amac nedir? Temelde tm amalar bir yere varyor Sevgi! lahi ve koulsuz Sevgi.. Yalan sylemek, kyas yapmak, huzursuzluk, endie, gerilim, sinirlenmek, fke, hrs bunlarn tm KORKU kkenlidir. fke bizi kzgn olduumuz insandan daha fazla yaralar. Birisine kzdmz zaman, elimizde yanan bir kmr tutarak o insana frlatmamza benzer. Frlatmaya hazrlanrken kmrn nce bizi yaktn anlayabilmek ilgintir. fkenizin altna bakn, znty bulursunuz ve zntnn altnda her eyin kk olan hep gerei gizlemi olan KORKUYU grebilirsiniz.(Deepak Chopra)

Ben deerliyim. Ben merkezimdeki .. ok deerli bir ruh! O hereyin en iyisini hak ediyor. O buna layk. Ben ona layk olduu koulsuz sevgiyi vermeyi balattm. Ben onun, deerine sahip kmasn balattm. imdi biliyorum ki zaten bunu ona sadece ben verebilirim Bu afirmasyonu yazn.. Ve her gn tekrarlayn.. st beniniz- ya da z varlnz der ki; Senin deerli olman iin bir ey yapman veya baka bir ey olman gerekmiyor! Sen zaten olduun bu halinle her zaman deerlisin.

DEER AFRMASYONU; Ben her halimle deerliyim. Olduum gibi halimle tam ve btnm. Ben her halimle deerli olduumu kabul ediyorum. Ben her halimle deerli olduuma inanyorum. Ben her halimle deerli olduum iin kendimi takdir ediyorum. Ben her halimle deerli olduumu fark ettiim iin krediyorum. Benim deerim benim iimdedir. Ben deerimin iimde olduunu kabul ediyorum. Ben deerimin iimde olduuna inanyorum. Ben deerimin iimde olduunu iin kendimi takdir ediyorum. Ben deerimin iimde olduunu fark ettiim iin krediyorum.

DEER AFRMASYONU; Ben de zekiyim Ben de baarlym Ben de inandrcym Ben de gvenilirim Ben de seviliyorum Ben de biliyorum Ben de deerliyim. Darda grdm, zellikle beni rahatsz eden her ey benim aynamdr. Bunu reddetmeyi brakyor ve kendi aynalk enerjimi kabul ediyorum. Her negatif zellik bulduum insan bendeki o negatif taraf gstermek iin hayatma girmitir. Aynalk enerjisinin dnm, ancak ve sadece KABUL enerjisiyle mmkndr. Onu bulup kabul ettiimizde ve onu sevgiye dntrmeyi balattmz beyan etmek, dnm balatr. O kiiyi de olduu gibi kendi yolunda, tercihlerinde ve tekamlnde brakmak gerekir. Tm olumsuz beraberliklerin, getirdii hediyeleri bulun ve kabul edin.. Ancak kabulden ve farkndalktan sonra ve neden yaadmz, sunmak istedii dersleri aldktan sonra bunlar tekrar tekrar hayatnza ekmenin nne geebilirsiniz. Temel Baz Korkular; Yalnzlk korkusu Paraszlk korkusu Gvensizlik korkusu Kaybetme korkusu Deersizlik korkusu Sevgisizlik-sevilmeme korkusu Gszlk korkusu Yetersizlik korkusu Terk edilme korkusu Baarszlk korkusu Kendini ama korkusu Deiim korkusu Ballk korkusu Yoksulluk korkusu Dlanma korkusu Onaylanmama korkusu aresizlik korkusu Reddedilme korkusu Sulanma korkusu Sayg grmeme korkusu Ac ekme korkusu Kstlanma korkusu Beenilmeme korkusu Aldatlma korkusu Kabul grmeme korkusu ncinme korkusu Baar korkusu Ayrlk korkusu Aalanma korkusu Hastalk korkusu

1. Adm: Bunlar ve bakalar.. ne tr korkularnz varsa bunlar zerinde dnn, bulun ve yazn.. Ortadan kaldrmann yolu nce onlar kefetme ve kabulden geiyor.

2. Adm: bunlar tek tek afirmasyonlar ile dntrme meditasyonlar yapn. Benim . korkum var Ben . korkumu kabul ediyorum Ben korkumu u anda sevgiye dntrmeye niyet ediyorum. Ben .. korkumu fark ettiim iin kendimi takdir ediyorum Ben .. korkumu seviyorum Ben .. korkumu dntrdm biliyor ve inanyorum Ben .. korkumu dntrdm iin krediyorum.

Bakasn Affetme Meditasyonu Ben seni affetmeye niyet ettim. Seninle yaadm her eyi tam olduu haliyle kabul ediyorum. Seninle yaadm her eyin benim en yce hayrma olduunu biliyorum. Seninle yaadm her eyin kendi ruhsal geliimim iin gerekli olduunu kabul ediyorum. Seninle yaadm her eye krediyorum. Ben seni tam olduun halinle kabul ediyorum. Sana bu karmik grevleri ben verdim. Sen bu grevleri beni sevdiin iin kabul ettin. Bunun iin senin varlna krediyorum. Kendi varlma krediyorum. Seni tmyle affediyorum. Kendimi de seninle olan kzgnlk enerjisinden zgrletiriyorum. Seninle olan tm balarm imdi burada kesiyorum. Seni sevgiyle serbest brakyorum. Seni tmyle affediyorum. Seni seviyorum. Balamak artan farkndalktan doar. Ne kadar ok grebilirseniz, o kadar kolay balarsnz. Zihinde ayrln duvarlar ykldnda kalp balamaya balar. Bunlar sylerken, kalbinden onun kalbine pembe bir k gnderdiini zihninde canlandr. Sonra ona sarl, ona onu affettiini syle. Ayrca baka sylemek istediklerin de varsa onlar da syle. Aranzdaki kzgnlk balarn kestiini hayal et. Onu affet ve kendini de zgrletir. Kendini Affetme Meditasyonu

Ben seni affetmeye niyet ettim Yaadn ve yaptn her eyi ben onaylyorum Seni bir bakasnn onaylamas gerekmiyor Seni ben onaylyorum. (zellikle affetmek istediiniz olay ne ise) rn; Gsz hissettiiniz bir durumun sonraki yargsnda;

Ben seni gsz olduun halinle kabul ediyorum Ben seni gsz olduun halinle seviyorum (Genel kullanmda) rn; Kendinizde direndiiniz, kabul etmek istemediiniz ynlerinizin kabul ve dntrlmesinde; Ben seni her halinle kabul ediyorum Ben seni her halinle seviyorum Ben SEN TMYLE TAKDR EDYOR VE SEVYORUM Yaptn her ey senin dorun Verdiin her karar senin dorun Ben senin yaptn her eyi ve verdiin tm kararlar onaylyorum Ben seni affediyorum Ben seni seviyorum. Kendini Olduun Halinle Kabul ve z deer Afirmasyonu

Yalnzca kendiniz olmak demek, sizi kendinizden baka herkese dntrmek iin elinden geleni ardna koymayan bir dnyada, her insann girebilecei o en zorlu savaa girmek ve durmakszn savamak demektir. Kim size SZ KENDNZSNZ sznden daha vc bir sz syleyebilir ? (Shakespeare) Ben kendimin tam ve btn olduumu kabul ediyorum Ben kendimin olduu gibi olmasna izin veriyorum Olduum gibi olduumda sevilirim Olduum gibi olduumda kabul grrm Olduum gibi olduumda beenilirim Ben kendimin olduu gibi olmasna izin verdiimi kabul ediyorum Ben kendimin olduu gibi olmasna izin verdiim iin kendimi takdir ediyorum Ben kendimin olduu gibi olmasna izin verdiime inanyorum Ben kendimin olduum gibi olmasna izin verdiim iin krediyorum. Bamllk Brakma Afirmasyonu / Meditasyonu Ben seni serbest brakmaya niyet ediyorum Ben seni sevgiyle serbest brakyorum Ben senin varlna krediyorum Ben kendi varlma krediyorum Ben seninle yaadm her eyi kabul ediyor ve krediyorum Ben senin bana kar olan aynalk karmik grevin iin teekkr ediyorum.

Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Sen Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben Ben

senden g.. enerjisi aldm sana sahip olma/deerlilik.. enerjisi verdim artk kendi i gcme sahip kyorum senden g enerjisi almay brakyorum sensiz gl olduumu kabul ediyorum kendi gcm artk kendim yaratyorum seni serbest brakyorum zgrsn zgrm kendi iimdeki i gcmle tam ve btnm kendi iimdeki gvenle tam ve btnm. kendi iimdeki deerle tam ve btnm. kendi iimdeki sevgiyle tam ve btnm. kendi kendi kendi kendi yolumu kendim sevgiyle ayorum. yolumu kendim sevgiyle yapyorum. yaam planm kabul ediyorum. yaam planmda gven ve huzurla ilerliyorum.

majinasyonlar mgeleme Einstein Hayal kurulmayan yerde insanlar mahvolur. majinasyon-hayal etmek, ya da tasavvur etmek; Hayatnza ekmek istediiniz durumu OLMU son hali ile hayal etmek nemlidir. Yani sonucu hayal etmek.. Bilinaltnn dili betimlemedir. Varmak, olmak istediiniz o durum her ne ise onun gereklemi son halini hayalinizde canlandrn. O durumun iine girin, kendinizi o durumu elde etmi olarak canlandrn.. Tm duyularnzla onu yaadnz HSSEDN. Koklayn, duyun, dokunun, net bir ekilde ve tm ayrntlaryla grn, ve hayalinizde yaayn. Tm bunlar aratr, ama o duygu durumuna ulamak, hissetmektir. majinasyon ancak byle etkili olabilecektir. Nasl olacana odaklanmayn! Olmu son haline inann, Gvenin. phe ya da kararszlk gereklemesinin nne geecek engellerdir. Bu yzden inann. nan, afak henz aarmamken ten kutur. Tagore Sonraki adm; doru zamanda ertelemeden gerekeni yapn. Evren hareketi sever, eyleme gein. Gereken ne ise onu yapn. Sonuca gvenin, inann ve sabrla bekleyin. Einstein Hayal gc bilgiden daha nemlidir Eleanor Roosevelt Gelecek hayallere inananlara aittir Napolyon Hayal gc dnyay ynetir majinasyonlarnz gnde 2-3 kez yapn. zellikle de gece yatarken yapn nk zihin siz uykudayken de alr ve o hayalin enerjisini evrene yayarken bilinalt da buna hizmet edecek ekilde alr.

Gerekliinizi iki kere yaratrsnz. nce hayal gcnzde ve daha sonra dnyanzda.

Robert Mossun u szn hatrlayn; Hayal ne kadar glyse sonular o kadar az hayalidir. Hedeflerinize ulama hznz, onlar ne kadar net ve sklkla canlandrdnzla ilikilidir.

Olumlu Telkinler- Afirmasyonlar SZN GC: Eer kelimelerin bizi fkelendirmeye, yzmz kpkrmz yapmaya gc varsa neden iyiletirmeye de gc olmasn? Szcklerin gerei deitirme gc vardr. yleyse szcklerine dikkat ederek gl bir enstrman olarak kullan onlar; iyiletirmek iin, kretmek iin, efkat gstermek iin, var etmek iin, affetmek iin kullan... (Daphne Rose Kingma) Afirmasyonlar, telkinlerdir. Gn iinde sylediiniz her ey bir afirmasyondur. Afirmasyonlar olumlu dnce zerine yaplandrmak gerekir. Sylediiniz her sz, kendi aznzdan kp kulanzdan girip, beyninize giden bir yol izlediinden, o dnce sk tekrar edildiinde bilinaltnzda bir sre sonra NAN olarak kabul edilir. Bylece bilinalt o ekilde programlanr, ve inanlarn sonular da hayatnzda tezahr eder. Bunu bilmek olumsuz sylem ve inanlara dikkat etmeyi salar ve kendinizi yakalayp, olumsuzlar olumlu sylemler ile deitirirsiniz. Bilinalt bir sre sonra olumlu inan kalplar ile programlanm olacaktr. Ve buna uygun deneyimleri hayatnza ekecektir. Afirmasyonlarda pozitif dnmek ve konumak kadar, olumlu dnceyi, olumlu cmle kalb ile oluturmak da dikkat edilmesi gereken dier bir husustur. Afirmasyonlar imdiki zaman kipinde yaplmaldr. Hayat MDde ceryan eder. Bu yzden afirmasyonlar imdiki zaman iinde sylemek gerekir. Afirmasyonlar inan ile, duygu ile ve yrekten sylemek gerekir. Bylece vibrasyonu yksek olacaktr. Yrek bilinaltnn semboldr. Doru telkini uygulayarak bilinsiz ocuksu nerilerin stesinden gelmek ve hatta bilinsizliin ieriklerini deitirmek mmkndr.. Bilinli inanlarnzn, bilinsizliiniz zerinde etki oluturacak kadar canl ve srarl olmasn salayn. (Bertrand Russell) nce Yanl, Sonra Doru Afirmasyon rnekleri(Dilin doru kullanm) Baaracam / Ben baarlym Artk Korkmuyorum / Her zaman Gvendeyim Hasta olmuyorum / Salklym Olsa, bilse, yapsa vb.. Kalplar temenni olarak kalr.. Kt miras olan yetersizlik iseslerinden ve olumsuz dnce kalplarndan arnyorum, bilincimde ve bilinaltmda Hayat bir sre Yaparm nk kaynaklarm var Hata yapma hakkm var Kendimi olduum gibi ve btnyle kabul ediyor ve seviyorum Gelecei imdi yaratyorum, sonsuz olanaklarm var Hayat benden yana steklerime kolayca ularm Ben deerliyim. yi ve gzel eyleri hak ediyorum. Kendimi tamamen affettim, bakalarn da affettim, huzurlu ve zgrm Ben para kazanmak konusunda tamamen yeterliyim. Para konusunda her zaman anslym Para deerlidir ve kolay kazanlr; ben onu drste kazanrm Ben daha fazla para kazanmay hak ediyorum Para bana her zaman bol bol gelir ve ben param doru kullanyorum Mutluluk benim doal halimdir Kendim olduumda sevilirim yi ve gzel eyleri hak etmem iin olduum gibi davranmam yeterli Her ey mmkn Dnya sonsuz seenekler ve snrsz imkanlarla dolu Gerektiinde hayr diyerek kimseyi krm olmam Gl ve salklym ve bunun tadn kartyorum

htiya duyduklarm ve bana ihtiya duyanlar kolayca bana ular D gcm yapc olarak kullanyorum ve arzuladm hayat gzmde canlandryorum imdeki yaratc gce inanyor ve gveniyorum, onun benim vastamla hayat bulmasna am Ben imdi ve bu andan itibaren kendim olmay seiyorum Doru zamanda doru kararlar veririm htiya duyduumda doru fikirler aklma gelir Gemiin olumsuz kodlamalarn sfrlayarak iptal ediyorum; yeni kodlamalarm ile ilerliyor, geliiyor ve hayata akyorum.. Ben olma yolculuuma engel olan, ruhumun kodlamasna aykr olan tm kararlarm deitiriyorum.

OL-YAP-SAHP OL nandnz lde sahip olursunuz. Hayat amacmz OLMAK tr. Ne olmak, KENDN OLMAK! z potansiyelini aa kartmak. Elma, ilek, aa, sincap, iin doal olan bu durum, insan iin bir FARKINDALIK ve ardndan z potansiyeline uygun yaam amacn hayata geirme durumudur. Farkndalksa; Olmadmz ey olmay deneyimleyerek, aslnda ne olduumuzu bulmaktr. Ruhsal renme ztlklarn birliinde yatar. Deneyimleyerek rendiimiz dnn yanllar, bugnn ve geleceimizi oluturacak DORUMUZ iin birer basamakt. Bugn mutsuzluumuzun nedenlerine baktmzda, mutluluumuza giden yollarn dnemelerini de grm olacaz. nsanlar genellikle olduklarna inandklar kii haline gelirler. Eer bir eyi yapamyacama inanrsam, bu inan onu yapma gcn elimden alr. Yapabileceime inanrsam, balangta sahip olmasam bile, onu yapacak gc kendimde bulurum Mahatma Gandi ABDli Psikolog Abraham Maslowun 1943 te gelitirdii htiyalar Hiyerarisi Teorisi

1.

Fizyolojik ihtiyalar: Yeme, ime, barnma, uyku, boaltm vs.

2. Gvenlik ihtiyalar: Kendini gven ve emniyet iinde ve tehlikeden uzak hissetmek , Salk, i, mlkiyet gvenlii gibi.. 3. Ait olma ve Sevgi ihtiyalar: Bakalar ile iliki kurmak, kabul edilmek ve bir yere ait olmak, arkadalk, aile, cinsel yaknlk.. 4. Deer ihtiyalar: Prestij, baar, yeterli olmak ve bakalarnca benimsenip tannmak ve kabul grmek, kendine sayg, gven gibi.. 5. Kendini gerekletirme ihtiyalar : Kiinin amacn gerekletirmesi ve potansiyelini ortaya karmas, kiisel tatmin, kiisel baar, bilimsel bulular, erdem, yaratclk, doallk, problem zme, nyargsz olma, gereklerin kabul..

Genel olarak bir alt basamaktaki ihtiyalar doyurulmadan bir st basamaa geilmez der. Ancak, burada yaplan eletirilerden birisi, bunun her zaman byle olmad ve kiiden kiiye deitii ynndedir. Bir anneyi ele alalm. Kendi yemez, ocuuna yedirir. ocuu doduunda i yaamn ve kariyerini noktalayan pek ok rnek vardr. Maslowa gre kiinin gelebilecei en son basamak kendini gerekletirme basamadr. Kiilerin % 10u bunu gerekletirebilir der. oumuz kendini gerekletiren kiiler olmadmz halde ksa sren doruk yaantlarmz olmutur. Bize verilen bir devi tam anlamyla yaptmz, bir bakasna onun zor bir durumunda hibir karlk beklemeden yardm ettiimiz, hi karlk beklemeden ve kskanmadan birini sevebildiimiz, bir sanat eseri karsnda hayranlk duyduumuz zaman yada anne-baba olduumuzda hissettiimiz o koulsuz mutluluk, birer doruk yaant rneidir. Maslow, tarihteki baz nl kiileri seti (Spinoza, Lincoln, Einstein, Eleanor Roosevelt vs.) ve bu kiilerin hayatlarn inceledikten sonra kendini gerekletirenlere zel olduunu dnd nitelikleri ve kendini gerekletirmeye gtren davranlar saptad. Maslowa gre; KENDN GEREKLETRENLERN ZELLKLER Gereklii verimli bir ekilde alglarlar ve belirsizlie tahamml edebilirler. Kendilerini ve bakalarn olduklar gibi kabul ederler. Dnce ve davran itendir. Kendi zerinde younlamaktan ok, sorun zerinde younlarlar. yi bir mizah anlaylar vardr. ok yaratcdrlar. Maksatl olarak gelenek d olmamalarna karn, z kltrlerinin iselletirilmesine direnlidirler. nsanln refah ile ilgilenirler. Yaamn temel deneyimlerini deerlendirebilirler. ok deil az insanla derin, tatmin edici kiileraras ilikiler kurarlar. Hayata nesnel bir adan bakabilirler.

Maslowa gre, KENDN GEREKLETRMEYE GTREN DAVRANILAR 1- Hayat bir ocuun yapt gibi tam bir konsantrasyonla ve her eyi zmseyerek yaa 2- Emin ve gvenli yollara taklp kalmaktansa yeni bir ey dene

3- Yaantlar deerlendirirken gelenein, yetkenin ya da ounluun sesini deil, kendi sesini dinle 4- Drst ol 5- Grlerin, ou insann grleriyle uyumuyorsa gzden dmeye hazrlkl ol 6- Sorumluluk al 8- Yapmay kararlatrdn ne ise o konuda ok al 9- Savunmalarn sapta ve bunlardan vazgeme cesaretine sahip ol

ou insan Sahip ol Yap - Ol moduyla yaayabileceini ve bu yolla isteklerine kavuabileceini sanyor! nce iyi bir ie.. paraya.. diplomaya.. iyi bir ilikiye.. konuma.. stediklerime SAHP OLURSAM, gerekenleri YAPARIM, sonra da olmak istediim kii OLURUM sanyoruz. Oysa bu bir illzyon. Gerekse; OL- YAP- SAHP OL! Evrensel yasann sralamas budur. Kendini gerekletirmek iin nce yaratmak istediin eyi OLMU gibi HAYAL edeceksin. Sonra bunun iin HAREKETE geeceksin, sonra yaratarak SAHP OLACAKsn.. Burada szn ettiimiz m gibi yapmak bakalarn kandrmak deil. Kendimizi yeni bir bak asna inandrmaya alyoruz ve bilinaltnn gcn devreye sokuyoruz. Genelde yaplan yanl, bakalarnn onu deerli bulmasyla deerli olacan sanyor. nce deerli grlmeye SAHP OLMAK istiyor. Sonra OLacan sanyor. Oysa bu d refereansl OLma abas Egosal bilincin bak asdr.. Doru olansa i referansl hareket etmek. m gibi yaparak OLMAK istediimiz kii OLmay seeriz. Bylece yle davranr ve yaamaya balarz. nce TE OLmaya baladmzda bu DIardan da onay grecektir. nce darda olmak mmkn deildir. Dars daima ierdekinin bir yansmasdr. Grnen her ey nce grnmeyende var olmutur. Sen kral OL, krallk ardndan gelecektir!

Meditasyon ve Nefes

Ego bilincini amann, Z VARLIMIZLA temasa gemenin zel bir yoludur.. Kim olduunuzun ve hayat amacnzn, yantlarna ulamann yoludur. Zihinden gn boyu 50-60 bin dnce geer. O kadar fazla zihin olmuuzdur ki, dncelerin aralksz devamll bizi z varlmzla temastan uzaklatrr. Meditasyon zihinsizlik durumuna ulamak amac tar. Dnceleriniz akp gider, onlara katlmazsnz ya da itmezsiniz sadece akp gitmelerine izin verirsiniz, sadece seyirci olursunuz. Dardan bakan bir gzlemci, Tank Olmak. Bu uygulamay gnde min.20 dk yapnca, bir sre sonra zihninizden daha az dnce getiini grrsnz ve o boluklarda z varlnz ortaya kar. Ve yantlar oradadr. Yantlar kim olduunuza dairdir. Bu ben kim? sorusu, sizi dnce olmaktan, karacak, onlar gzlemlemeye gtrecektir. Bu uygulama dnen ben varlnzn, SZ olan ben varlnz olmadn anlamaya yarayacaktr.

Meditasyon tekniklerini aratrnz. Basit birka yntem; Sessiz bir ortamda, evinizin uygun bir kesinde, Rahata oturup, nefes alnza odaklanmakla balayn.. Nefesinize odaklanmak dncelere katlmamanz ve gzlemci olmanz salar. Ya da dikkatinizi bir noktaya vererek(bu bir mum alevi olabilir, alnnzn ortasna, ya da meditatif bir mzie odaklanmak olabilir) dier dncelerden arnmak meditasyonun temel ilkesidir. Nefes almak, hayat iine ekmek ile e anlamldr.

nsan bydke daha ksa ve yzeysel nefesler almaya balyor. Bu doru nefes almay unutuumuzdan. Doru nefes teknii iin bebeklere bakmamz yeterli olacaktr. Onlar derin ve karndan nefes alrlar.

NEFES

Ksa, yzeysel ve diyaframdan alnan nefesler derin olmuyor. Bu da oksijeni hcrelerimize yeterince gnderemiyoruz demektir. nsan gerginken, sinirliyken ksa ve kesik kesik soluk alp verir. Derin ve karndan nefes, dingin ve huzurlu ruh halindeki insann yapt uygulamadr. Bilinli olarak bunu uygulamalyz. Bebekler gibi, karndan ve derin nefesler. Daha ileri uygulamalar iin nefes eitimlerini aratrp bu konuda bilgi edinmekte fayda var. Diyaframdan ve doru nefes alma: Gs kafesiniz ve omuzlarnz yukarya doru kalkyorsa hatal nefes alyorsunuz demektir. Dz bir zeminde srt st uzann. Nefes alrken gs kafesinin bittii yerden karndan gzlemlenen nefesler aln. Nefes alrken burundan nefes alrken karn ier, verirken de burundan nefes verirken karn iner. Bu bilinli nefes alma egzersizlerini 2 hafta devam ettirin. Nefes al, tutu, veri zamanlamas 1-4-2 eklinde olmaldr. 2sn, 8sn, 4sn. Soluma almalarn sabah ve akam saatlerinde 10 ar dk. uygulayalm. Nefes alrken cierin son haddine kadar dolmasna, verirken de son haddine kadar boalmasna dikkat edeceiz. Balangta cierlerimiz ideal oranda byyemez. Devam ettike her defasnda kapasitenin daha iyi kullanldn greceiz. Nefes konusunu da daha detayl aratrabilirsiniz.

ZET
DNCE MADDEYE HAKMDR! Gerekten kalbimizle, zihnimizle, ruhumuzla inanarak ve btnlk iinde istediimizde kuantum alan harekete geer ve bize frsatlar sunar. Farkndalmz artrmal ve iaretlere ak olup, o an ertelemeden harekete gemeliyiz. Seim yapmak durumunda kaldmzda yaamsal endie ve korkularmzn kararmz etkilemesine izin vermeden hareket etmeliyiz.

Kendimizi tanyp, bizi neyin mutlu edeceini bilirsek ve onu ekersek; o mutluluk enerjisi bizden balayarak tm evrene yaylr ve bize daha da mutluluk olarak dner. Sevgi sevgiyi eker, mutluluk mutluluu! STEMEK + KENDN KABUL VE SEVMEK + EVRENSEL ZEKA LE BRL + HZMET = KSEL GEREKLNZ YARATMAK = Mutluluk Duygu katlm DNCELER + NANMAK + MAJNASYON + SZLER ile yeni kodlama + GVENLE BEKLEMEK + (Frsatlar fark edip)HAREKETE GEMEK = SONU, GEREKLEECEKLERDR!

Bir konser knda nl kemanc Fritz Kreisler'in bir hayran ona doru koarak cokuyla, Sizin kadar gzel alabilmek iin btn hayatm verirdim der. Kreisler cevap verir: BEN VERDM . YAAM BR SERVENDR, HAZIR BR REETE DEL... Bernard Shaw Bir sonucu elde etmeyi istiyorsanz, bunu baarrsnz. Eer bunu baaramyorsanz, yeterince istemiyorsunuz demektir. D dnyamzda mevcut olan her ey i dnyamzn bir yansmasdr.

Gerek basamakta ortaya kar: nce yok varsaylr, sonra iddetle kar gelinir, nihayet kendini kabul ettirir. KSEL GEREKLNZ YARATIN 1- Ne istediinizi ve gerek ihtiyalarnz tespit edin 2- Vibrasyonunuzu ykseltin 3- zin verin; inann & gvenin 4- Harekete gein Bu hayata bir anlam katmak iin buradasnz, bir yaam amacnz var. Kendinize inann. htiya duyduunuz gce ve bilgiye zaten sahipsiniz! Yasa insanlarn kalplerinde yazldr. St. Augustine

Evrendeki her ey senin iindedir, her eyi kendine sor. Mevlana Esas retmen kalbiniz ve esas reti sizsiniz. Gereinizi yaratn! Yapabileceine inanmak, kendi kendini gerekletiren bir kehanettir !

Sevgilerimle EVRM BALIKI KUANTUM YAAM KOU

Kaynaklar Evrim Balk Joseph Murphy Donah Zohar James Mapes Eckhart Tolle Nil Gn

; ; ; ; ; ;

Bireysel almalar Bilinaltnn Gc Kuantum Benlik Kuantum Dnce Yntemi imdinin Gc Uygulama Kitab Var Olmann Gc ekim Yasas