You are on page 1of 4

Spreekopdracht moderne kunst Stappenplan

Orintatie 1. Kies een kunstenaar uit de lijst. 2. Lees de opdracht, bekijk de evaluatiefiches Voorbereiden 1. Zoek informatie over de kunstenaar en afbeeldingen van zijn/haar werk. 2. Selecteerde info die je zal gebruiken in je presentatie (wat is relevant en boeiend?) 3. Werk de structuur uit. Uitvoeren 1. Maak de PowerPoint. 2. Neem je gesproken tekst op (zie instructieblad). 3. Zet je slidecast online, op www.authorstream.com. Je meldt je gratis aan, zoekt naar BartDevos en plaatst je slidecast in de map IVV spreekopdrachten. 4. Je bekijkt minstens drie slidecasts van klasgenoten en geeft gerichte feedback (positieve elementen en opbouwend advies) Reflecteren 1. Je leest de feedback van klasgenoten en past je presentatie aan. Verbeter de zwakke elementen. Je eindresultaat neem je als uitgangspunt voor een live presentatie in de klas. Planning: - Slidecast online tegen - Feedback gegeven tegen - Presentatie in de klas op

Gesproken tekst opnemen voor of tijdens een diavoorstelling


Gesproken tekst en tijdsinstellingen kunnen een diavoorstelling op het web of een automatische diavoorstelling aanzienlijk verbeteren. 1. 2. 3. 4. 5. Wanneer u gesproken tekst opneemt, loopt u door de presentatie en neemt elke dia op. U kunt het opnemen op elk gewenst moment onderbreken en hervatten. Zorg, voordat u begint met het opnemen van de diavoorstelling, dat de microfoon is ingesteld en goed werkt. Klik op het tabblad Diavoorstelling in de groep Instellen op Diavoorstelling opnemen . Selecteer een van de volgende opties: Opname starten vanaf begin Opname starten bij huidige dia Schakel in het dialoogvenster Diavoorstelling opnemen het selectievakje Gesproken tekst en laserpointer in en schakel desgewenst het selectievakje Tijdsinstellingen voor dia's en animaties in of uit. Klik op Opname starten.
TIP Als u de gesproken tekst wilt pauzeren, klikt u in het Opname-snelmenu op Pauze. Als u de gesproken tekst wilt hervatten, klikt u op Opname hervatten.

6.

7. 8.

U beindigt het opnemen van de diavoorstelling door met de rechtermuisknop op een dia te klikken en vervolgens te klikken op Voorstelling beindigen. De opgenomen tijdsinstellingen worden automatisch opgeslagen en de diavoorstelling wordt in de weergave Diasorteerder weergegeven met de tijdsinstellingen onder elke dia. http://office.microsoft.com/nl-nl/powerpoint-help/gesproken-tekst-en-tijdsinstellingenopnemen-en-toevoegen-aan-een-diavoorstelling-HA010338313.aspx?fb %5Fsource=message

Beoordelingsfiche mondelinge presentatie


Naam : 1) Inhoud Klas: /10

De presentatie is mooi opgebouwd (2): o een goede inleiding; in die inleiding wordt duidelijk aangegeven wat er zal worden verteld o een goed slot o in het slot wordt het belangrijkste nog eens kort herhaald

................................................................................................... De leerling behandelt de gevraagde onderwerpen (relevante bio, genre, voorbeelden). De presentatie is (6): o boeiend o heeft de gepaste lengte o de structuur is logisch

................................................................................................... ................................................................................................... De leerling legt alles duidelijk uit, hij begrijpt wat hij vertelt. (2)

................................................................................................... ................................................................................................... 2. Presentatie /5

De leerling komt zelfverzekerd over. Er is oogcontact met het publiek, de leerling komt positief en opgewekt over. De leerling heeft een goede lichaamshouding. De leerling spreekt op een aangename manier: o voldoende luid o een gepast tempo o een goede intonatie /5

3. Taal -

De leerling gebruikt AN, er komen geen dialectwoorden voor. De zinsbouw is correct, er worden weinig taalfouten gemaakt. De leerling gebruikt een vlotte spreektaal. De presentatie wordt

verteld. Het klinkt niet te ingestudeerd, het wordt niet afgelezen. De leerling gebruikt geen stopwoordjes of overbodige vullers. Er worden wel signaal- en verwijswoorden gebruikt om de structuur duidelijk te maken.

Beoordelingsfiche PowerPoint (opmaak)


Naam :
Opbouw - Titel op elke slide - Kernwoorden ipv volzinnen - 7 x 7-regel - Logische opbouw en structuur

Klas:
/4

Lay-out

/4

- Verzorgde stijl (gepaste achtergrond/goede kleurencombinatie) - Gepast lettertype (en goede grootte) - Goed gebruik van afbeeldingen - Correct gebruik van BIN-normen (leestekens, vet en cursief,...)

Taal Taalfouten (spelling, hoofdletters, ...)

/2