VVllR RGGllL L SSTTOOEEN NEESSC CU U

0 fată imposibilă
Comedie în trei acte
ZZZFLPHFUR
PERSONAJELE
l ll l !!LLC C¯¯O O!!¹ ¹LL ŤŤC CO OLLl ll l
ˁˁ ! !c c¦ ¦ r r o o ::aav vi in n
! !!!l lMMÀ À!!¹ ¹LL C CO OMM¹ ¹N NLLl l MMO O\\l lLLÀ À \\LLC CHHLL
MMl l!!LLLLÀ À l lO ON NÀ ÀŤŤC C¹ ¹
O O¯¯l lLLl lÀ À C C!!l lC CO O!!LL::C C¹ ¹
ˁˁ aah h::o ollv vc cn n¦ ¦c c d dc c îîn nv vĉĉũũĉĉmmîîi ii i¦ ¦ ::u uµ µc cr ri io or r
\\À ÀLLLL!!l l ¹ ¹ C CÀ ÀLLO OMMFFl l!!
ˁˁ ooo ollc cv v d doo µ µr ro ommo oũũi ic c ťťi i llo ov vo od dn ni ioou ull MMi ir roollc ci i
C C!!l l::¯¯l lÀ ÀN N MMl l!!C CLLÀ À
ˁˁ mmc cd di ioo îîn n ooo ommu un naa MMo ov vi illaa \\c cooh hc c
l l!!l lN NÀ À
ˁˁ îîn nv vĉĉũũĉĉ¦ ¦o oaar rc c
L LO OC Cl lÀ ÀN N C CO O!!l lO ON NLLÀ ÀN N¹ ¹
ˁˁ aar rh hc co ollo ov v
\\l lC C¯¯O O!! \\LLLLC CLL::C C¹ ¹
ˁˁ µ µr rc cťťc cd di in n¦ ¦c cllc c C Co on n::i illi iu ullu ui i ! !o oµ µu ullaar r 11u ud dc cũũc caan n
::¯¯ LLLL¹ ¹
ˁˁ ::c coor rc c¦ ¦aar ru ull ¹ ¹..¯¯..C C..··u ullu ui i d di in n ooo ommu un naa MMo ov vi illaa \\c cooh hc c
\\l lC C¯¯O O!!l lŨŨÀ À
ˁˁ o o I Ic c¦ ¦i iťťooaan nĉĉ h haazzlli ic c d dc c 1177ˁˁ11oo aan ni i
! !!!O OFFLL::O O!!¹ ¹LL L LĈĈ¯¯!!!!N NLLÀ ÀN N¹ ¹
l lc c oo o o r r u u ll (( u un ni i oo)) r r c cµ µ r r c czz i i n n¦ ¦ ĉĉ oo aa n n oo c c ll aa r r i i aa u un n c ci i ťťooo oll i i v vc cn nc cr r aa ll c c d dc c 1100 aa n n i i .. MMo o h h i i ll ĉĉ o oh hi i ťť··
n n u u i i ¦ ¦ ĉĉ .. v v c coo h h c c .. ::ĉĉr r ĉĉoo ĉĉooi i o oaa:: ĉĉ.. ! ! c c µ µc cr rc cũũ i i d do ou uĉĉ··¦ ¦ r r c ci i ¦ ¦ aa h hll o ou ur r i i d dc c u u n n v vu u::¦ ¦ îî n n d do o i i c cll n ni i oo .. !! n noo ĉĉ µ µc cr r ccaa ..
d dc cťťi i n n u u µ µ r r c caa oo u ur r aa ¦ ¦ ĉĉ ťťi i îî n n v vr r i i ii i i ¦ ¦ ĉĉ .. aa r r c c u u n n aa c cr r d dc c aau u:: ¦ ¦ c cr r i i ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c i i mmµ µ u u :: ĉĉ d dc c oo i i n n c c v v aa oo aa r r c c ũũ i i n nc c
::ĉĉ··ťťi i I I aaooĉĉ d di i n n aa ::¦ ¦ aa o o ooaa r r ¦ ¦ c c d dc c v v i i zz i i ¦ ¦ ĉĉ .. l l o o u u ĉĉ u u ťť i i ˁˁ u u n n aa îî n n µ µ r r i i mmu u ll µ µ ll aa n n ::¦ ¦ i i n nv vĉĉ ooaa r r c c r r ĉĉ::··
µ µ u u n n d d c c aa I I aa r r ĉĉ ťťi i aall ¦ ¦ aa i i u u µ µ ll aa n n u u ll d do oi i d di i c caa µ µ ¦ ¦ aa .. oo aa r r c c aa :: i i v vu ur r ĉĉ oo o o mmu u n n i i oo aa ũũ i i aa oo u u i i n n¦ ¦ c cr r i i o or r u ull ťťooo oll i i i i ..
¹ ¹n n d d c c v v aa îî n n I I u u n n d d o o I I c cr rc caa::¦ ¦ r r ĉĉ µ µ r r i i n n oo aa r r c c ::c c µ µ r r o oI I i i ll c caa zz ĉĉ îî n n d dc c µ µ ĉĉ r r ¦ ¦ aa r r c c u u n n d dc cll u uťť o or r aaoo o oµ µc cr r i i ¦ ¦
oo u u µ µ o o mmi i ťťi i h hu u r r u u i i c c n n i i ..
À Àoo ũũ i i u u n n c c aa ::c c µ µc c¦ ¦ r r c cooc c îî n n zzi i ll c cll c c n no oaa ::¦ ¦ r r c c.. îî n n¦ ¦ r r··o o oo oo mmu u n n ĉĉ îî n n d d c c µ µ ĉĉ r r ¦ ¦ aa ¦ ¦ ĉĉ ťťi i ::ĉĉ r r aa ooĉĉ d di i n n
r r c cv vi i u u n nc caa :: u u h hoo aa r r µ µ aa ¦ ¦ i i oo ĉĉ .. µ µc c oo aa r r c c aa mm d dc cn nu ummi i ¦ ¦ ··o o d dc c oo i i r r oo u u mm:: ¦ ¦ aa n n ũũ ĉĉ ˊˊ MMo o v v i i ll aa \\c c oo hh c c "" ..
oo11 ZZZFLPHFUR
ACTUL I
îî n n aa i i n n ¦ ¦ c c d dc c d dc c::ooh hi i d dc cr r c caa ooo or r ¦ ¦ i i n nc ci i ::c c aau ud dc c u u n n ũũ i i µ µ ĉĉ¦ ¦ d dc c :: µ µ aa i i mmĉĉ aall O O¦ ¦ i i ll i i c ci i d d u u µ µ ĉĉ
o o ::c coo u un nd dĉĉ ũũ i i µ µĉĉ ¦ ¦ u ull ::c c r rc cµ µc c¦ ¦ ĉĉ ťťi i îî n n aaooc cc caaťťi i ooll i i µ µĉĉ oo o or r ¦ ¦ i i n naa ::c c d dc c::ooh hi i d dc c îî n nI I ĉĉũũ i i ťťîî n nd d··o o µ µc c O O¦ ¦ i i ll i i aa
i in n h hr r aaũũ c cll c c d do ooo¦ ¦ o or r u ull u ui i C Cr r i i :: ¦ ¦ i i aan n ooaar r c c îî n nooc caar rooĉĉ ::··o o ::ĉĉr r u u¦ ¦ c c oo u u I I o or rũũ aa..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( zzh hĉĉ¦ ¦ îî n nd du u··::c c)) L Lr r u u ¦ ¦ ĉĉ !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ¹ ¹ n n µ µu uµ µi i oo.. :: oo u ummµ µo o.. l lo o aa r r u u n n u u ll
::i i n nv vu ur r..
MM l l !! LL LL À À (( i i n n¦ ¦ r r ĉĉ ooaa o o I I u u r r ¦ ¦ u u n n ĉĉ )) l lĉĉ··i i d d r r u u mmu u ll
I Ic c¦ ¦ c ci i .. .. ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ((o o ll aa::ĉĉ µ µc c O O¦ ¦ i i ll i i aa ťťi i ::c c îî n n¦ ¦ o oaar r ooc c
oou u u un n aac cr r µ µll i i oo¦ ¦ i i ::i i ¦ ¦ )) C Ci i ¦ ¦ aa mmaa i i ¦ ¦ ĉĉ r r ĉĉ h ho oi i u u ll µ µc cn n··
¦ ¦ r ru u u u n n I I ll c caaoo.. C Cc c n naa i i h haa mm ĉĉ i i I I c c¦ ¦c cll o or r.. µ µaar roo··aaũũi i
I Ii i d dc c ooc caar rĉĉ.. zz ĉĉ u u aaťťaa l l
MM l l !! LL LL À À N Nu u îî n nooc cr rooaa ::ĉĉ I I i i i i o oh hr r aazzn ni i oo.. d do ooo··
¦ ¦o or rc c.. ooĉĉ ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ r r c coo..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N \\··aamm aa d du u:: oo u u ¯¯r r aa h h aa n n ¦ ¦ u u ll mmc c u u
11oo00 d dc c l l mm.. C Cr r c c d d ooĉĉ mmc c r r i i ¦ ¦ aa mm o o r r ĉĉ ::µ µll aa¦ ¦ ĉĉ.. n n u u ''
MM l l !! LL LL À À LL d dr r c cµ µ¦ ¦ .. (( l lc c::oo h hi i d dc c µ µo oťťc c¦ ¦aa.. )) C Cîî ¦ ¦ ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N N N u u h haan ni i .. I I r r u ummo oaa:: o o !!
MM l l !! LL LL À À l laa r r ooc c ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ¹ ¹ n n µ µu uµ µi i oo d dc c ll aa u u n n ¦ ¦ i i µ µ d dr r ĉĉ v vu u ũũ
c caa mmi i n nc c.. n n··aar r µ µu u¦ ¦ c caa d dc cooîî ¦ ¦ ::ĉĉ v v ĉĉ o on no or rc czzc c..
MM l l !! LL LL À À ! !o oI I ¦ ¦ c cťť¦ ¦ c c !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C C u u mm '' MM ĉĉ ll aaťťi i ::ĉĉ.. .. .. ''
MM l l !! LL LL À À l lc cooîî ¦ ¦ ::ĉĉ··i i r r ĉĉ mmîî n n îî n n d daa ¦ ¦ o o r r aa ¦ ¦ ĉĉ u un nu ui i
¦ ¦i i µ µ .. .. d dr r ĉĉ v vu uũũ "" ooaa d d··¦ ¦aa !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N (( r r îî zzîî n nd d ťťmmc cooh hc cr rc cťť¦ ¦ c c)) L Laa v v ĉĉ d dc c
:: c caa mmĉĉ !! ::··aar r µ µu u¦ ¦ c caa ::ĉĉ··ũũi i µ µll aaooĉĉ ..
MM l l !! LL LL À À (( I I i i x xîî n nd du u··i i oo o o::¦ ¦ u ummaa ũũ i i aa oo aa mm µ µc c::¦ ¦ r ri i ũũ ĉĉ))
C Cc cc caa ooc c··mmi i µ µll aaooc c ll aa d d u u mmn n c caa ¦ ¦ aa c c ooĉĉ ťť¦ ¦ i i i i ::ĉĉ
ll c c îî mmh hr r aaoo i i .. .. .. h h aa i i n n ĉĉ h h ll c cu u mmaa r r i i n n ll aa µ µaa n n¦ ¦ aall o on ni i
mmaa r r o o n n ťťi i oo u u oo r r aa v v aa ¦ ¦ aa v v c cr r n n i i ll .. mmc cr r v vc c d doo mmi i ··
n nu un nc c.. l l ũũ i i mmaa i i ll i i µ µ::c c::oo.. n ni i ťť¦ ¦ c c h ho oooaa n nooi i v vi i o oll c cũũ i i ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Caaoor ru u)) N N··aav vc cũũ i i u ummo or r .. I I c c¦ ¦c cll o or r !!
N Ni i ooi i o o ::ooo oI Iaall ĉĉ oo u u v vo oi i !!
MM l l !! LL LL À À MMd d c c h h !! l l n n :: oo h h i i mmh h d d··¦ ¦aa......
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ((i i c c::c c mmo o r r mmĉĉ i i n n d d )) N Nc c mmaa i i îî n n ¦ ¦ îî ll n n i i mm
n no oi i ..
MMl l !! l l "" '' LL À À ::µ µc cr r .. ! !o oaa¦ ¦ c c oo h h i i aa r r i in n¦ ¦r r··o o zzi i oo îî n n d d
o oG ššïïõõ aar r h ho or r c czzi i oo r r aa v v aa ¦ ¦ aa h hu un nc cll o or r mmaan n i i c cr r c c !! ((::c c
d du uooc c llaaG   Œ Œ™ ™Œ Œˆˆšš› › ™ ™ĉ ĉ ťťi i µ µr ri iv vc cťť¦ ¦c c d dc caallu ull d di i n n d dc c··
µ µĉĉr r¦ ¦aar rc c..)) HH mm !! l lc caa ll u u ll aaooc cll aa.. .. .. \\c czz i i d dc caa ll u ull
aaooc cll aa.. O O¦ ¦ i i ll i i aa ''
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À ((aa r r ĉĉ mmaa :: îî n n mmi i ii ll o ooo u ull oo aammc cr r c ci i .. o o::¦ ¦ i i ll ĉĉ))
LL o or ri i h hi i ll !!
MM ¯¯ !! LL LL À À C Cc c aa n n u u mmc c ''
O O¯¯ ¯¯ LL ¯ ¯À À ¯¯o o ¦ ¦ ooc c v v ĉĉ d d îî n n ii u ur r u ull mmc cu u.. ¯¯o o¦ ¦ u ull !!
MM l l !! LL LL À À l lo oaa r r n n··o o ::ĉĉ n nc c ::µ µc cr r i i c cmm d di i n n µ µr r i i mmaa
ooll i i µ µĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ::ooo oaall c c ::oor r i i ::o oaar r c caa !!
MM l l !! LL LL À À l lr r aa v v ĉĉ O Oi i i i .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ! !r r i i c c¦ ¦ c cn naa ¦ ¦ aa h h u u n n ĉĉ !! l lc c u un nd dc c··ũũi i
:: oor r i i aa '' l li i n n MMo o v v i i ll aa \\c c oo h hc c .. n n u u '' N N u u c c aai i ooi i
MMo o v v i i ll aa \\c c oo h h c c '' À Ài i oo i i c c !! ::ooo oaa¦ ¦ c c ::oor r i i ::o oaar r c caa
MMi i r r c cll aa !! 00 ťť¦ ¦ i i u u µ µc c d di i n naaI I aar r ĉĉ .. .. .. (( r r c cµ µr r o od du uooîî n nd d))
.. .. .. ˊˊ C Co ommu un naa n no oaa::¦ ¦ r r ĉĉ oo d dc c I I aaµ µ¦ ¦ u u n n o or rĉĉťťc cll îî n n
d dc cv vc cn ni i r r c c.. l lc c µ µc c aa oo u u mm c c u un n mmi i oo µ µaa r r aa d di i :: ..
::¦ ¦ r rĉĉzzi i ll c c ťťi i ¦ ¦ r ro o¦ ¦ u uaar rc cll c c aa::I I aall ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. MMaa i i mmu ull ¦ ¦ d dc c
ii u u mmĉĉ ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c d di i n n n n u u mmĉĉ r r u u ll ooaa::c cll o or r ::îî n n¦ ¦ n no oi i ..
ŤŤooo oaall aa c c o o ooll ĉĉd di i r r c c oo u u d d o o u u ĉĉ c c¦ ¦ aaii c c.. oou u ::ĉĉll i i d dc c
ooll aa::ĉĉ mmaa r r i i .. ::µ µaaũũ i i o oaa::c c.. oo u u 1122 îî n nooĉĉ µ µc cr r i i µ µc cn n¦ ¦ r r u u
ll aah ho or raa¦ ¦ o oaar rc c.. .. .. "" (( ŨŨi i µ µĉĉ îî n nI I uur r i i aa¦ ¦ ĉĉ.. )) ¹ ¹n n d d c c c c ťťooo oaall aa
aa::¦ ¦ aa.. MMi i r r c c ll aa '' MMi i n n u u n n c c aa aa::¦ ¦ aa.. u un nd dc c c c''
MM l l !! LL LL À À (( ::¦ ¦ îî n nii c cn ni i ¦ ¦ ĉĉ)) O O¦ ¦ i i ll i i aa.. .. ..
v v {{ p p ss ÕÕ h hG OO› ›– –› ›G ”” ˆˆ   îî n n d d îî r r ii i i ¦ ¦ ĉĉ )) N N u u ::îî n n¦ ¦ c cmm îî n n
oo o ommu un naa µ µr ri i c c¦ ¦ c cn nc ci i ¦ ¦aall c c '' À À¦ ¦ u u n n oo i i oooo··i i oou u mmaa ··
v vh hc cr r n ni i ũũ aa aa::¦ ¦ aa '' ¹ ¹n nd dc c··:: ooc cll c c d d o o u u ĉĉ c c¦ ¦ aaii c c '' LL aa ··
h ho or raa¦ ¦ o oaar rc cll c c u un nd dc c ::îî n n¦ ¦ ''
MM l l !! LL LL À À À À mm ::ĉĉ··ũũi i c cx xµ µll i i oo ..
O O ¯¯ l l LL l l À À N N u u ::ĉĉ··mmi i c cx xµ µll i i oo i i !! ::ĉĉ··mmi i aar r ĉĉũũ i i îî
! !c c n n ¦ ¦ r r u u ooĉĉ c cu u îî ũũ i i aar r ĉĉ¦ ¦ !! ! !o oI I ¦ ¦ i i mm !! ¹ ¹i i ¦ ¦ c c ooc c n nc c
aaťť¦ ¦ c caaµ µ¦ ¦ ĉĉ !!
MM ¯ ¯ !! LL LL À À LLi i n ni i ťťll c cťť¦ ¦c c··¦ ¦ c c O O¦ ¦ i i !!
O O ¯¯ l l LL l l À À l lc c ooc c mm··aai i aad du u:: aai i ooi i .. MMi i r r c c ll aa ''
MM l l !! LL LL À À C Caaµ µr r i i ooi i o oaa::ĉĉ c cťť¦ ¦i i .. O O¦ ¦ i i !! ŤŤ¦ ¦ i i i i d do oaar r
ooĉĉ n n u u ¦ ¦c c µ µ u u¦ ¦ c caa mm ll ĉĉ::aa ::i i n nv vu ur r ĉĉ.. À Ài i µ µu u:: aa¦ ¦ îî ¦ ¦
d dc c mmu u ll ¦ ¦ ll aa i i n n i i mmĉĉ d dc c::µ µĉĉr r ũũ i i r r c caa d dc c !! aa d d u u .. d dc c
µ µaar r ooĉĉ ::··aar r I Ii i ::I Iîî r rťťi i ¦ ¦ ¦ ¦ o o¦ ¦ u ull µ µc cn n¦ ¦ r r u u ¦ ¦ i i n nc c..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( aah hĉĉ¦ ¦ u u¦ ¦ ĉĉ)) ŤŤi i oo h hi i aar r ::··aa ::I Iîî r rťťi i ¦ ¦ !!
MM l l !! LL LL À À N N u u v vo o r r h hi i µ µr r o o::¦ ¦ i i i i !! LLťť ¦ ¦ i i o o I I aa¦ ¦ ĉĉ
I I r r u ummo oaa :: ĉĉ ťťi i d dc cťť¦ ¦ c caaµ µ¦ ¦ ĉĉ !! O Or r i i oo c c h hĉĉ r r h haa ¦ ¦ ::··aar r d daa
îî n n v v îî n n ¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ ¦ ¦ i i n nc c.. N N u u ll··aai i v v ĉĉ zz u u ll µ µc c ooc cll d di i n n
¦ ¦ r rc cn n.. aar rh hc co oll o ov vu ull !! ¯¯c c ::o or rh hc caa d di i n n o oooh hi i .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À MMi i r r c cll aa .. n n u u mm ĉĉ aa mmĉĉ v v i i ooaa µ µc c ooo oµ µi i i i i i
d dc c v vr r ĉĉ d di i n ni i ũũ ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À ŤŤc cd dc caa ll îî n nv vĉĉ ¦ ¦i i n nc c..
O O¯¯ ¯¯LL ¯¯À À l laa r r ::c c u ui i ¦ ¦ aa ll aa ¦ ¦ i i n nc c !! ! !c c ¦ ¦ i i n nc c ¦ ¦c c··aa
îî n n¦ ¦ r r c ch haa¦ ¦ d daa ooĉĉ îî ũũ i i µ µll aaooc c MMaa r r i i n n ::o or r c c:: oou u.. i i aar r
¦ ¦ u u ll··aai i ťťi i i i r r o on ni i zzaa¦ ¦ ˊˊ u un n aar rh hc co oll o ov v ooaar r c c ::c c d d ĉĉ
îî n n v v îî n n ¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ µ µo oc czzi i aa n n o ou u ĉĉ.. .. .. "" l l aa r r oo îî n n d d aa
oo u u mmµ µ ĉĉ r r aa ¦ ¦ ooo or r n nc c¦ ¦ u ull oou u mmc cr r c c oou ui i llc c··aa d daa¦ ¦ µ µc c
ooc cll c c mmaai i I I r r u ummo oaa::c c '' ŨŨi i c c !!
MM l l !! LL LL À À l l n n ::I Iîî r rťťi i ¦ ¦ !! N N··aar rc c i i mmµ µ o o r r ¦ ¦ aa n n ũũ ĉĉ .. LL l l
::··aa d du u:: îî n n¦ ¦ r r··aall c c ll u ui i .. N No oi i îî n n¦ ¦ r r··aall c c n no oaa::¦ ¦ r rc c..
O O ¯ ¯ l l LL ¯ ¯ À À MMi i r r c cll aa .. c cu u îî n nn nc ch hx xmmc c::oo aa i i oo i i !! MM ĉĉ îî n n··
ũũc cll c cv vi i '' l l n nG YYƒ ƒ d dc c o or rc c îî n nn nc ch hu u n nc c:: oo .. ŤŤi i··aaťťaa aa mm
mmo ommc cn n¦ ¦ c c ooîî n nd d îî mmi i v vi i n n c c ::ĉĉ u ur r ll u u..
MM l l !! LL LL À À O O¦ ¦ i i d dr r aav vĉĉ.. .. ..
oo 55 ZZZFLPHFUR
O O ¯¯ l l LL l l À À ¯¯ u u d dc c ooc c ũũi i i i ::ĉĉ r r ĉĉ mmi i i i aai i ooi i .. MMi i r r c cll aa ''
À Ài iG œ•G ššŠŠ– –— —G ˆ•œ •Œ '' l lo oaa r r n n··o o ::ĉĉ··mmi i ::µ µu ui i
ooĉĉ ¦ ¦oo··aa d daa¦ ¦ v vaa¦ ¦aa ::aa¦ ¦ u ull ĉĉ::¦¦aa d dc c oo u u mm ll··aai i v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ !!
¯¯ u u c cťť¦ ¦i i o o I I i i r rc c mmaa i i µ µr r aaoo¦ ¦ i i ooĉĉ d dc cooi i ll mmi i n nc c.. \\r r c ci i
::ĉĉ I I aaooi i ooaar ri i c cr rĉĉ.. n nu u··i i aaťťaa '' MMu un n oo c cťť ¦ ¦ i i µ µc c h hr r îî n nooi i
ooîî ũũ i i v vaa aan ni i ťťi i d dc cv vi i i i µ µr r o oI I c c::o oaar rĉĉ c cmmc cr r i i ¦ ¦ ĉĉ.. ! !o oaall c c
ooh hi i aar r d di i r rc coo¦ ¦ o oaar r c caa ťťooo oll i i i i .. LL mmaa ii u uťťo or r ::ĉĉ ¦ ¦c c
r r c cmmaa r r ooi i îî n n¦ ¦r r··o o ťťooo oaall ĉĉ ooaar r c c mmc cr rv vc c µ µr ro o::¦ ¦ .. d dc cooi i ¦ ¦
îî n n¦ ¦ r r · ·u un naa ooaar rc c mmc cr rv vc c h hi i n nc c !! l laaooĉĉ o o µ µu ui i µ µc c
r ro oaa¦ ¦ c c.. aai i I I i i r r mmaa aa::i i v vu ur raa¦ ¦ ĉĉ.. ll aa l l n n::µ µc coo¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull
ťťooo oll aar r.. LLx xµ µll i i ooĉĉ ··mmi i MMi i r r c cll aa !! ¯¯c c îî n n¦ ¦ r r c ch h µ µc cn n¦ ¦ r r u u
h hn ni i ťť¦ ¦ c caa mmc caa i i n n¦ ¦ c cr r i i o oaar r ĉĉ ::µ µc cr r i i ::ĉĉ I I aaooi i d di i n n
::aa¦ ¦ u ull ĉĉ::¦ ¦ aa o o ¦ ¦ r r aa mmh h u u ll i i n n ĉĉ µ µccn n¦ ¦ r r u u ¦ ¦i i n nc c '' l lc c··aai i aa
ll··aai i aall c c:: ''
MM l l !! LL LL À À (( v vîî n nd di i ¦ ¦ o oaar rc c)) ! !c c mmi i n nc c mm ĉĉ ll c caav vĉĉ
ooc cv v aa d dc c ::aa¦ ¦ u ull ĉĉ::¦ ¦ aa..
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cc c ''
MM l l !! LL LL À À À À i i ::··o o aaI I ll i i îî n n¦ ¦r r··o o zzi i ..
O O ¯¯ l l LL l l À À l l n n zz i i u uaa ooîî n nd d o o ::ĉĉ I I aaooi i ::µ µc coo¦ ¦ aaoou u··
ll o o::u ull ¦ ¦ ĉĉ u u ::aall ¦ ¦ d di i n n MMo ov v i i ll aa \\c coo h hc c d di i r r c coo¦ ¦ i i n n
L Lu uoo u ur r c cťť¦ ¦ i i .. l laa r r d dc cG ŠŒ c cr r aa n nc cv vo oi i c c d dc c ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦ r raamm··
h haall aar r ooaa aa:: i i aa '' l lĉĉ··i i u u n n ¦ ¦ c cll c cI I o on n ll u ui i \\aa ll c cr r i i u u
ťťi i··ũũi i aa r r aa n nii c caazz ĉĉ c cll u u n n µ µo o::¦¦ ll aa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À N N··aamm ::ĉĉ r r c coou ur r v v ll aa \\aall c crr i i u u.. .. .. N Ni i ooi i ··
o od daa¦ ¦ ĉĉ !!
O O ¯¯ l l LL l l À À ¯¯r r c c aa h h aa ¦ ¦ aa.. LL u u îî n n::ĉĉ n n u u r rc czzi i ::¦ ¦ aai i ooi i !!
l l n n v v ĉĉ v v ĉĉ u u n n aa aa::¦ ¦ aa !! ::ĉĉ ťť¦ ¦i i i i !!
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c n n u u c cťť¦ ¦i i ooi i n n::¦ ¦ i i ¦ ¦ ĉĉ oo u u ¦ ¦ i i n nc c
îî n n::ĉĉũũ i i .. O Oi i i i '' l laaoo··aai i µ µ r r i i mmi i aa oo u u mm o o ::oor ri i ::o oaar rc c
d dc c ll aa !! aa d d u u .. :: aa u u d daaoo··aar r aaµ µaar r c c ooaa µ µ r r i i n n mmi i ··
n nu un nc c ťťi i ũũi i··aar r ooĉĉd dc caa ll aa µ µi i ooi i o oaarr c c.. ˊˊ v v ĉĉ v v ĉĉ u u n n aa ""
aa::¦ ¦ aa ũũi i ::··aar r µ µĉĉr r c caa ¦ ¦o o¦ ¦ aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dcc u ur r i i ll ĉĉ '' N N u u oo u u mmv v aa
ll u u ooo on nI I u un nzz i i µ µr r o oaa::¦ ¦ aa ¦ ¦aa d di i ::µ µo ozzi i ũũ i i c c.. oouu.. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ((i i r ri i ¦ ¦ aa¦ ¦ĉĉ)) N N u u ťť¦ ¦ i i u u.. MMi i r r ccll aa !! ŤŤ¦ ¦ i i u u
d do oaar r ooĉĉ n nu u··mmi i µ µll aaooc c ll o ooou ull ĉĉ::¦ ¦ aa..
MM l l !! LL LL À À À Àoo i i ::îî n n¦ ¦ ¦ ¦o o¦ ¦ o oaammc cn ni i ooaa n no oi i .. O O¦ ¦ i i !!
O O ¯¯ l l LL l l À À LL i i aa u u µ µr r o oh hll c cmmc cll c c ll o or r.. c cu u aa mm µ µr ro o··
h hll c cmmc cll c c mmc cll c c.. l l aa··mmĉĉ d dc c aai i ooi i .. MMi i r r c cll aa !! ¯¯ c c
r ro ov v !! ¯¯ c c i i mmµ µll o or r !! N Nu u mm ĉĉ ::i i ll i i ll aa u u n n v vo oll u un n¦ ¦ aa··
r ri i aa¦ ¦ îî n n ooaar rc c n n u u oor r c cd d.. N N u u oor r c cd d ťťi i µ µaaooc c !!
MM··aau uzzi i ''
MM l l !! LL LL À À L Li i n n c c O O¦ ¦ i i !! LLi i n ni i ťť¦ ¦ooťť¦ ¦ oo··ll c c !! 00 ::ĉĉ n nc c
v v îî n n d d i i mm ooc cG Œ d dc c I I ĉĉoou u¦ ¦ .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À N N u u n nc c mmaa i i v v îî n n d di i mm.. N Nc c ll uu ĉĉ mm h haa··
v vaaii c cll c c ťťi i.. ˁˁ l lu u mmn nc czz c c u u ll c c !! À À u u r r ĉĉ mmaa :: îî n n mmaa ··
ťťi i n naa d do ooo¦ ¦ o or r u ull u ui i .. ((ŨŨi i µ µĉĉ.. )) \\aa ll i i zz c cll c c.. MMi i r r c c ll aa !!
MM l l !! LL LL À À L Li i n n c c.. h hi i n nc c.. o o ::ĉĉ l lc c v vĉĉ :: i i mm.. l lo ooo¦ ¦ o o··
r r u ull ll o ooou ui i c cťť¦ ¦ c c îî n n ::aa¦ ¦.. O O ::ĉĉ··i i aa I I ll ĉĉ mm aad dr r c c::aa ťťi i .. .. ..
(( 00 d dc c::ooo oµ µc cr rĉĉ µ µc c \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa ooaar r c c aa i i n n¦ ¦ r r aa¦ ¦ oo u u
ooîî ¦ ¦ c cv vaa ooll i i µ µc c mmaa i i îî n naa i i n n¦ ¦ c c ťťi i ll c c µ µr ri i v vc cťť¦ ¦ c c mmi i ··
r raa¦ ¦ĉĉ.. )) FFc c¦ ¦ i i ooo o.. c cťť¦ ¦i i d dc c aai i ooi i ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ((o o I I c c¦ ¦ i i ťťooaan nĉĉ d dc c 11 oo · · 11 77 aa n ni i
ooaar rc c··ťťi i d di i :: i i mmu ull c caa zz ĉĉ i i ::¦ ¦ c cũũ ii mmc caa ::u uh h o o µ µ o ozz ĉĉ
ooo on nI I o or r mmi i ::¦ ¦ ĉĉ d dc c ¦ ¦ o oaa n n¦ ¦ ĉĉ h haazzll i i c c)) ll h h îî !!
MM l l !! LL LL À À ŤŤ¦ ¦ i i i i u un nd dc c ::¦ ¦ĉĉ d do ooo¦ ¦ o or ru ull ''
\\l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨÀ À ll h h îî !!
MM l l !! LL LL À À MMc cr r v vi i oo u u n no oi i µ µ îî n n ĉĉ aaooo oll oo ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À N N u u µ µo oooi i ..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c n n u u µ µo oũũ i i ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ¯¯r r c c h hu ui i c c ::ĉĉ I Iaaoo oou ur r aa¦ ¦ .. À Àll ¦ ¦ I I c cll
mmĉĉ o oooĉĉr rĉĉťť¦ ¦ c c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À C Ci i n nc c ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À l lo o n n d di i r r c coo¦ ¦ o or r..
MM l l !! LL LL À À À À¦ ¦ u u n n oo i i aar raa¦ ¦ ĉĉ··n nc c h haa r r c cmm îî n n ooc c d di i ··
r rc cooũũi i c c ::··o o aa µ µ u u oo ĉĉ mm..
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À MMc cr r v vc cũũ i i îî n n ::u u:: µ µc c u ull i i ũũ ĉĉ.. µ µ îî n n ĉĉ
ll aa o o I I îî n n¦ ¦ îî n nĉĉ.. .. ..
MM l l !! LL LL À À FFîî n n ¦ ¦ îî n n aa oou u ¦ ¦ r ro oi i ũũ ĉĉ ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À l lc c u un nd dc c ťť¦ ¦ i i ũũi i ''
MM l l !! LL LL À À (( c cv vaazzi i v v)) ŤŤ¦ ¦ i i u u..
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À À Àooo oll o o.. µ µc c d dr r c caaµ µ¦ ¦ aa oo o o ooaa::ĉĉ oo u u
u ull u uooĉĉ v vc cr r d dc c ťťi i oo u u v vi i ũũ ĉĉ i i n n oou ur r ¦ ¦ c c.. À Àooo oll o o ťťaad dc c
d d o o n n d do ooo¦ ¦ o or r..
MM l l !! LL LL À À MMu u ll ũũ u u mmc c:: oo .. C Cu u mm ¦ ¦c c oo h h c caa mmĉĉ ''
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa..
MM l l !! LL LL À À ((::ooo oaa¦ ¦c c o o ooi i o oooo oll aa¦ ¦ ĉĉ d di i n n µµo oťťc c¦ ¦ ĉĉ ťťi i
i i··o o d dĉĉ)) ŨŨi i n nc c \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ o o !!
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À (( îî n nc cîî n n¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ)) O Oooo o !! C Ci i u uooaall aa¦ ¦ ĉĉ '' !!
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ n n u u ::µ µu ui i n n i i mmĉĉ n n u u i i oo··aamm I Io o::¦ ¦
µ µc c··aai i ooi i..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À N Ni i ooi i h hi i d do on n d dii r rc coo¦ ¦ o or r !!
MM l l !! LL LL À À N Ni i oo i i .. (( l lc c::ooh hi i d dc c u uťťaa d di i nn ::¦ ¦ îî n nv vaa
::i i µ µr ri i v vc cťť¦ ¦ c c aaI I aar r ĉĉ.. v vîî n nd di i ¦ ¦ o oaarr c c.. )) HH mm !!
O O ¯¯ l l LL l l À À (( v vi i n nc c ll îî n nv vĉĉ c caa)) LL aa ooc c ¦¦c c u ui i ũũ i i ''
MM l l !! LL LL À À ¹ ¹ll i i ũũ aa aa::¦ ¦ aa.. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À C Coo··i i oo u u u ull i i ũũ aa aa:: i i aa ''
MM l l !! LL LL À À ((¦ ¦r rc czzi i ¦ ¦ĉĉ d di i n n v vîî n n d du ur r i i )) NNi i mmi i oo ..
O O ¯¯ l l LL l l À À HHaa i i .. MMi i r r c cll aa !!
((l lc c:: aa mmîî n n d d o o u u ĉĉ \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa îî n nooccµ µc c ::ĉĉ d dc cr rc c··
¦ ¦i iooc c µ µr r i i n n ooaan nooc cll aar r i i c c d d u u µ µ ĉĉ ooîî ¦ ¦ c cv vaa ooll i i µ µc c i i n n¦ ¦ r r ĉĉ
d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull ťťooo oll i i i i c c u un n oomm d dc c v vr r c co o 55 00 ˁ ˁ 55 ´´
d dc c aa n ni i .. oo u u o o îî n nI I ĉĉũũ i i ťťaar rc c µ µcc ooaar rc c ťťi i··o o d do or rc cťť¦ ¦ c c
µ µll i i n nĉĉ d dc c i i mmµ µo or r ¦ ¦ aan nũũ ĉĉ .. ))
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À l lo o n n d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. n n u u v v··aaũũi i îî n n¦ ¦ îî ll ··
n ni i ¦ ¦.. .. .. ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cu u ooi i n nc c ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À (( aammi i n n¦ ¦ i i n nd du u··ťťi i )) À À.. n n u u.. C Cu u n ni i ··
mmc cn ni i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l aa r r v vo or r h hc cťť¦ ¦ i i îî n n h ho oh ho o¦ ¦ c c.. ¦ ¦o oaan n··
¦ ¦o o '' ŤŤ¦ ¦c cr rv vc c··o o d doo aai i ooi i !!
(( \\i i oo¦ ¦o or ri i ũũ aa i i c c::c c l li i r r c coo¦ ¦ o or r u ull ::c c aaťťc caazzĉĉ ll aa
h hi i r ro ou u.. ))
l l !! l l N N À À ((o o I I c cmmc ci i c c u u::ooĉĉũũ i i v vĉĉ.. I I ĉĉr rĉĉ o o v vîî r r::¦ ¦ ĉĉ d dc cI I i i ··
n ni i ¦ ¦ ĉĉ.. oou u o o I I i i v vu ur r ĉĉ ooaar rc c aa IIo o::¦ ¦ oo îî n n d dv v aa I I r r u ummo oaa :: ĉĉ..
i i n n¦ ¦ r rĉĉ ťťi i ::c c o oµ µr rc cťť¦ ¦c c ::I Ii i o oaa::ĉĉ ll îî n nv vĉĉ u uťťĉĉ)) .. .. .. ! !c c¦ ¦ r rc c
.. .. .. îî mmi i ¦ ¦ r rc ch hu ui i c c h haan ni i d dc c µ µîî i i n nc c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((I I ĉĉr rĉĉ ::··o o îî n nv vr r c cd dn ni i ooc caa::ooĉĉ oo u u
v vr r c co o µ µr r i i v vi i r rc c)) ŨŨi i ··aamm mmaa i i ::µ µu u:: d dc c o o mmi i c c d dc c
o or ri i .. l l r r i i n n aa n n u u µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ::ĉĉ ::c c i i n n¦ ¦ r r c c aa::¦ ¦ I I c cll îî n n
ooaan nooc cll aar r i i aa mmc caa .. l lc c ooc c n n u u ooi i o oooĉĉn nc cťť¦ ¦ i i ll aa u uťťĉĉ ''
l l !! l l N N À À l l aar r ll ĉĉ··mmĉĉ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !aar rooĉĉ··aai i I Ii i ¦ ¦ o oaan n¦ ¦ aa aai i aa d dc c
\\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa.. N Nu u mmaa i i c caa d dĉĉ h hu uzz n naa ooaa u u n n aa n ni i mmaa ll ..
l l !! l l N N À À '' À À mm u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( r ri i d di i ooĉĉ µ µr r i i v vi i r r c caa )) C Cc c v vr r c ci i ''
l l !! l l N N À À L Laa n n i i d dc c µ µîî i i n nc c..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !o oI I ¦ ¦ i i mm..
l l !! l l N N À À LL aa d dc cv vĉĉ r r aa¦ ¦ ooĉĉ n nc c vv i i n n d d o o u u ĉĉ aah h::o oll ··
v vc cn n¦ ¦ c c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l n n ll o ooou ull ¦ ¦ ĉĉu u c cu u n n u u mm··aaťť
h hu uoo u ur r aa .. O Or r i i oo c c ¦ ¦ i i n nc cr r c cll oo u u µ µaa ¦ ¦ aa ll aammaa u uaa îî n n h hu u··
zz u un naa r r .. v v ĉĉ ::oou ur r¦ ¦ c caazzĉĉ zzi i ll c cll cc v v o o u uĉĉ .. ĉĉ::¦ ¦ o or raa I I ĉĉr rĉĉ
d d i i µ µ ll o o mmĉĉ .. N N u u u ui i ¦ ¦ aa aa::¦ ¦ aa !!
l l !! l l N N À À ((oou u u u n n o oI I¦ ¦aa¦ ¦)) ! !o oaa¦ ¦ c c oo··aai i d dr rc cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c..
((l lc c ll aa u uťťĉĉ.. )) À À mm u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ ::ĉĉ··ũũi i :: µ µ u u n n d dc c ::¦ ¦ c cll u u.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Caar r c c ::¦ ¦ c cll u u ''
l l !! l l N N À À ¯¯r r aaoo ¦ ¦ o or r i i :: ¦ ¦ u ull d dc c ll aa ::¦ ¦ aaũũ i i u un nc c.. \\i i n n c c aazz i i
l l aa ¦ ¦ i i n nc c.. À Àr r c c o o µ µr r o oµ µu un nc cr r c c.. N N uu oo r r c caa d dc cll o ooo..
MMi i ··aa c cx xµ µll i i ooaa¦ ¦··o o ťťi i mmi i c c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((oou u d di i ::µ µr rc cũũ )) HH mm !! ˊˊ ŨŨi i c c"" ''
C Ci i n nc c 11··aa aau u¦ ¦ o or r i i zzaa¦ ¦ ::ĉĉ ũũi i··o o c cx xµµll i i ooc c ˊˊ ũũ i i c c"" ''
oo oo
ZZZFLPHFUR
l l !! l l N N À À LL u u n n h hĉĉ i i aa ¦ ¦ d dc c i i ::µ µ rr aa v vĉĉ .. ŤŤ¦ ¦ i i i i ooc c I I aaooc c
îî n n ¦ ¦ i i mmµ µu ull ll i i h hc cr r '' À À d d u u n n ĉĉ I I o oll ooll o or r.. À À ::¦ ¦r rîî n n::
ooo o::¦ ¦ u ummc c ũũ ĉĉr r ĉĉn nc cťť¦ ¦ i i .. i i ooo oaan nc c v vc c oo h hi i .. n n ĉĉ I I r r aa mmc c ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((::c coo)) MM ĉĉ r r o ov v ťťi i ¦ ¦ u u ooc c v vr r c ci i ''
((! !c c µ µ aau u zzaa ooaar rc c ::c c I I aaooc c ::c c aa u udd oo i i o ooo ĉĉn ni i ¦ ¦ u ur r i i îî n n
u uťťĉĉ.. )) l l n n¦ ¦ r r ĉĉ !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ (( i i n n¦ ¦ r r ĉĉ ťťi i îî n n oo h h i i d dc c u uťťaa ¦ ¦aaoo¦ ¦ i i ooo o:: c c u un n
¦ ¦ îî n nĉĉr r oo u u v vc c::¦ ¦ u ur ri i ooaa ll mmc c.. mmĉĉ :: u u r r aa ¦ ¦ c c ťťi i oo u u o o d di i ::··
¦ ¦ i i n nooũũi i c c µ µc c ooaar r c c n n··aai i h hĉĉn nu uii ··o o :: u uh h ::aall o oµ µc c¦ ¦ aa d dc c
¦ ¦ r raaoo¦ ¦ o or ri i ::¦ ¦ µ µc c ooaar rc c o o µ µo oaar r ¦¦ ĉĉ)) N No or r o ooo.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c
d di i r rc coo¦ ¦ o or r !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL L L u u n n ĉĉ zz i i u uaa ..
l l !! l l N N À À ! ! c c mmi i n nc c mm ĉĉ i i c cr r ¦ ¦ aaũũ i i .. ((l lc c::c c.. ))
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ À À mm v vc cn ni i ¦ ¦ oo u u o o µ µr r o oµ µu un nc cr r cc.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉ ťťc c
d di i r r c coo¦ ¦ o or r..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((r rc cooc c)) LL îî n n ll c cv vĉĉ¦ ¦ u ur r ĉĉ oou u
ťŠ–ˆ“ ˆG fG
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ LL u u zz i i oo ooĉĉ d daa.. ! !o o¦ ¦ ::ĉĉ ťťccd d ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l laa oo ĉĉ v vr r c c i i !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ((ťťaad dc c)) ŤŤ¦ ¦ i i ũũ i i ooĉĉ c cu u aa d d u u n n d doo ooîî ¦ ¦ ĉĉv vaa
v vr rc cmmc c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ŤŤ¦ ¦ i i u u.. ::··aau ud d µ µ r r o oµ µ u un nc cr r c caa ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ::ĉĉ o o r r v v aa n n i i zz ĉĉ mm aaooi i ll aa ťťooooaall ĉĉ u u n n mmi i oo
mmu u zz c cu u .. LL u u d daa u u ¦ ¦o o¦ ¦ ooc cc caa ooc c aa mm aad du un naa¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( mmu uťťooĉĉ¦ ¦ o or r )) ˊˊ ::ĉĉ o o r r v v aa n n i i zz ĉĉ mm"" ''
C Ci i n nc c '' ¯¯ u u oo u u mmi i n n c c '' ! !o oaa¦ ¦ c c v vr r c ci i ::ĉĉ··ũũi i h haa¦ ¦ c cmm
ťťi i··o o µ µll aaoo ĉĉ d dc c mmaa r r mmo o r r ĉĉ ll aa ii n n¦ ¦ r r aa r r c c ˊˊ mmu u zz c c u u îî n n ··
I I i i i i n nũũ aa¦ ¦ µ µ r r i i n n d do o n n aa ũũ i i aa mmaa r r c cll u u i i ::¦ ¦ c cll u u.. ¦ ¦ r r aaoo¦ ¦ o or ri i ::¦ ¦
ll aa.. .. ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ((::c coo)) MMc coo aa n ni i zz aa ¦ ¦ o or r !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯o o ¦ ¦ aa i i aa c c!! l lc c ooc c n nu u··ũũ i i v v c czz i i
d dc c ¦ ¦ r r aaoo¦ ¦ o or r u ull ¦ ¦ ĉĉ u u.. mmĉĉ i i h hĉĉi i cc¦ ¦ c c ''
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ À À:: ¦ ¦ aa c c ll o o¦ ¦ ooc c v vĉĉ::i i ũũ i i ::ĉĉ··mmi i r r ĉĉ :: µ µ u u n n ··
d dc cũũ i i ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¹ ¹n n d d c c v v r r c c i i ::ĉĉ··ũũi i o or r v vaan ni i zzc czz
mmu uzz c cu ull '' À Ài i oo i i îî n n oo aan nooc cll aa r r i i c c ''
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ À Àv v c cũũ i i o o oo ĉĉ mmĉĉ r r u u ũũ ĉĉ ll îî n nv vĉĉ oo ll aa ::aa l l ..
À Àooo oll o o u un nd doo··ťťi i ũũ i i n nc c \\i i oo¦ ¦ o or r ii ũũ aa mmĉĉ ¦ ¦ u u r r i i ll c c ťťi i v vĉĉ··
ll c cũũi i ll c c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À Ài i i i n n I I o or r mmaa ũũ i i i i !! N N u u ťť¦ ¦ i i aa mm ooĉĉ
\\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa aar rc c :: ll ĉĉ h hi i oo i i u un nc c µµ c cn n¦ ¦ r r u u ¦ ¦ r raaoo¦ ¦ o or ri i ťť¦ ¦ i i ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ¯¯o oũũ i i ťťooo oll aar ri i i i ťť¦ ¦ i i u u d dc c oo aa mmc cr r aa aaooc cc caa..
À Àũũ i i u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ ooĉĉ v v··aamm I Io o::¦ ¦ c cll c cv v µ µ îî n n ĉĉ aa oo u u mm ooîî ũũ i i v vaa
aan ni i ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N N··aamm u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ !! ¯¯o o oo mmaa i i d dc c aaooc cc caa
aa mm ::ĉĉ··ũũi i d d aa u u u un n ::I I aa¦ ¦.. .. ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ N N u u c c n nc cv vo oi i c c.. MMi i ll··aaũ ũi i mmaa i i d daa¦ ¦ ..
C Cîî n nd d c cr r aa mm îî n n u u ll ¦ ¦ i i mmaa ooll aa::ĉĉ !! N N u u ťť¦ ¦ i i u u d daa oo ĉĉ c c
aaooc cll aaťťi i .. .. .. À À¦ ¦ u un n oo i i v v ĉĉ µ µr r o oµ µuu::c c:: c cmm.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL aaooc cll aaťťi i !! (( ::¦ ¦ c cll u u c czzi i ¦¦ ĉĉ o o
ooll i i µ µĉĉ.. aaµ µo oi i ::c c r ri i d di i ooĉĉ.. )) ¯¯ u u aai i i i d dc ci i .. ::¦ ¦ c cll u ull c c !!
ŤŤ¦ ¦ i i u u !! MMu u ll ¦ ¦ c c i i d dc ci i !! ! !u un nc cũũ i i ··ll c c îî n n ::ll u uii hhaa ¦ ¦ r raaoo¦ ¦o o··
r ru ull u ui i .. .. .. FFĉĉ··11 ::ĉĉ mmc caa r r v vĉĉ mmaa i i r r c cµ µc cd dc c ::ĉĉ aar r c c
mmaa i i aa d d îî n n oo !! l lc c ooc cll c cll aall ¦ ¦ c c ¦¦ r r c ch hu ur r i i n nc c o o oo u u µ µ ĉĉ mm
n no oi i .. ::îî n n ¦ ¦ c c mm mmaa i i h hĉĉ ¦ ¦ r r îî n n i i .. MMaa i i îî n n d dr r c cµ µ¦ ¦ ĉĉ ũũ i i ũũ i i .. LL u u
n nu u mm ĉĉ aammc c::¦ ¦ c coo.. îî n n mmc c:: c cr r i i aa ll aa .. N N u u ¦ ¦c c aa mmc c::¦ ¦ c cooaa
n ni i ooi i ¦ ¦ u u îî n n¦ ¦r r··aa mmc caa !! C Cîî n n d d o o ::ĉĉ I Ii i c c n nc cv vo oi i c c
aaooi i d dc c u u n n mmu u zz c c u u c c¦ ¦ n no ov vr raaI I i i oo.. o o ::ĉĉ··11 îî n n I I i i i i nn ũũ ĉĉ mm
oou u.. .. .. À À¦ ¦ u u n n oo i i o o ::ĉĉ mm ĉĉ v vîî n nd dc c::oo d daa oo ĉĉ îî mmi i ::îî n n¦ ¦
d dc c I Io oll o o:: ťťi i n n i i mmi i oo u ur r i i ll c c ¦ ¦aall c c..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ C Cr r c c d dc caa mm ooĉĉ v v··aaũũi i ::oo h hi i mmhhaa ¦ ¦ .. ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !o oI I ¦ ¦ i i mm ''
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ 00 ťť¦ ¦ i i u u îî n nooĉĉ d dc c µ µc c oo îî n n d d v v ĉĉ c cr r aa mm
c cll c cv v d dv v :: .. n n u u i i u uh hi i ũũ i i ¦ ¦ i i n nc cr r c c¦ ¦ uull .. ŤŤi i ooîî n nd d n n u u
i i u uh hc cťť¦ ¦ i i ¦ ¦ i i n nc cr r c c¦ ¦ u ull .. n n i i oo i i n nuu··11 îî n nũũ c cll c cv vi i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( aa mmc cn ni i n nũũ ĉĉ ¦ ¦ o or r )) À À:: oo u ull ¦ ¦ ĉĉ ::¦ ¦ c c··
ll u ull c c.. .. .. (( \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa d dĉĉ h h u uzz n n aa îî n n ĉĉ u un n ¦ ¦ r r u u .. ))
\\l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨÀ À l lo o n n d di i r rc coo¦ ¦ o or r .. aa v vc cn ni i ¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((::c coo)) l l c cťťi i aaI I aar r ĉĉ !!
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À (( u ull u ui i ¦ ¦ ĉĉ)) ! !ĉĉi i .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l c cťťi i !! (( \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa v v r r c c aa ::ĉĉ i i aa::ĉĉ.. ))
::¦ ¦ aai i !! ::ĉĉ i i n n¦ ¦ r r i i i i aar r.. d d u u µ µ ĉĉ ooc c··ũũi i aa d du uoo i i aammi i n n¦ ¦ c c.. .. ..
(( ::c cv vc cr r.. )) C Cu u mm ::c c i i n n¦ ¦ r r ĉĉ îî n n ooaa n noo c cll aa r r ii aa mmc caa ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( r rîî zzîî n nd d)) À Ào oo oi i ll c co o!!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL FFĉĉ r r ĉĉ ˊˊaao oi i ll c co o"" .. .. ..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ¯¯r r c c h h u u i i aa ::ĉĉ.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( aa::µ µr ru u)) l l c cťťi i !!
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ((i i c c::c c ťťi i ooi i o oooĉĉn nc cťť¦ ¦ c c.. aaµ µo oi i i i n n¦ ¦ r r ĉĉ
v vc c::c cll ĉĉ)) À À v vc cn ni i ¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l c cťťi i aaI I aar r ĉĉ !!
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ! !ĉĉ i i aa mm ooi i o oooĉĉn nii ¦ ¦ !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ŤŤi i ũũi i ::··aa r r ĉĉ ::µ µ u un n :: ''
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( oou u mmîî n n aa ll aa v vu ur r ĉĉ)) À Ào oi i ll c co o !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL FFĉĉ r r ĉĉ ˊˊ aa o oi i ll c co o"" !!
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À ((i i c c::c c r r c cµ µc cd dc c ťťi i ooi i o oooĉĉn nc cťť¦ ¦c c.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l n n ¦ ¦ r r ĉĉ !!
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( r rc ci i n n¦ ¦ r rĉĉ ¦ ¦ r r i i u ummI I ĉĉ¦ ¦ o oaa r r c c)) À À v vc cn ni i ¦ ¦
µ µr r i i mmaar r c cll c c !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL MMaa r r c c ¦ ¦ o oaan n¦ ¦ ĉĉ c cťť¦ ¦i i !! ::ĉĉ ii n n¦ ¦ r r c c..
ˊˊ ! !r r i i mmaa r r u u ll "" .. n n u u µ µ r r i i mmaa r r c cll c c.. oo u u mm aa i i zzi i :: ¦ ¦ u u..
l l c cťťi i !! (( \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa i i c c::c c.. ))
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((I I i i r rc c ii o ov vi i aa ll ĉĉ .. :: µ µo on n ¦ ¦ aa n nĉĉ )) L Lu u n n ĉĉ ..
¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r .. C Cc c I I aaooii aai i ooi i ::¦ ¦ c cll u ull c c '' ! !o o ··
v vc c::¦ ¦ c caa oou u mmu u zz c c u u ll !! À À i i aar r aa n nii aa¦ ¦ oo u u ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉ ťťu ull
d di i r r c coo¦ ¦ o or r ''
:: ¯ ¯ LL LL ¹ ¹ ((i i r ro on ni i oo)) MM··aa aa r r aan n ii aa ¦ ¦ ¦ ¦ oov vaa r r ĉĉ ťť u ull d di i ··
r rc coo¦ ¦ o or r !! L L u u n n ĉĉ zz i i u u aa !! ((l lc c::c c.. ))
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((ooĉĉ¦ ¦r rc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r)) LL··aa i i II c cll i i ooi i ¦ ¦ aa¦ ¦ ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !c c n n ¦ ¦ r r u u ooc c ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL À À I Io o::¦ ¦ aall c c:: ::c coor r c c¦ ¦ aar r u ull o or r v vaan ni i ··
zzaaũũ i i c ci i d dc c ¹ ¹.. ¯ ¯.. C C .. LL u u n n ¦ ¦ îî n n ĉĉ r r c cx xooc cµ µũũ i i o on naall .. îî mm i i
µ µaar r c c h hi i n nc c ooĉĉ··11 aaii u uũũ i i .. MMu u zz c c u u ll aaooc cll aa c c v v i i :: u u ll
ll u ui i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( mmu u::¦ ¦ ĉĉ oo i i n nd d)) HH mm îî
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Cc c··i i oo u u d d··¦ ¦aa '' ! !aa r r i i oo aa mm mmo o h h o o r r îî ll ..
À À.. ťť¦ ¦ i i u u !! LL d di i n n µ µ r r i i oo i i n n aa mmc caa .. l l aar r ¦ ¦ ĉĉ ··mmĉĉ o ommu u ll c c !!
À À mm aa ii u un n:: ll aa µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c oo u u ooii n nooi i mmi i n nu u¦ ¦ c c d d u u µ µ ĉĉ
ooc c µ µll c cooaa::c cťťi i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u··mmi i µ µll aaooc c ::ĉĉ I I i i u u ¦ ¦ r raa¦ ¦ aa¦ ¦
ooaa u un n ooaar r aav vh hi i o o:: !!
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL L Li i n n c c I I r r aa¦ ¦ c c !! \\r r c c i i ::ĉĉ··mmi i I I aaoo
aau u¦ ¦ o ooor ri i ¦ ¦ i i ooaa '' C Caa ¦ ¦ aa !! MMi i ··o o I I aaoo !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((oou u o o ::u uh h¦ ¦ i i ll ĉĉ µ µc cr rI I i i d di i c c)) \\r r c c aa u u
::ĉĉ··ũũi i d do ov vc cd dc c::oo ooĉĉ··ũũi i ::îî n n¦ ¦ µ µr r i i c c¦ ¦ c cn n ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr r i i ··
mmaa r r .. ŤŤ¦ ¦i i i i oo u u mm ::c c d do ov vc cd dc cťť¦ ¦ cc aa:: i i aa '' ::µ µu u n nîî n n··
d du u··i i o ommu ull u ui i aa d dc cv v ĉĉ r r u ull îî n n I I aaũũ ĉĉ.. ŤŤi i c cu u ũũi i··l l :: µ µ u un n
c c oo c cv v aa îî n n µ µu ur r ¦ ¦ aar r c caa d du ummi i ¦ ¦ aall c c ooaar rc c··mmi i d di i ::··
µ µll aaooc c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((oou u u ummo or r )) C Cc c··ũũi i I I aaooc c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL !! mm i i d di i ::µ µll aaooc c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ZZ ĉĉ u u ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l laa ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l l ũũ i i d di i ::µ µll aaooc c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Caa¦ ¦ c cv vo or ri i oo..
! ! !! ¯¯ MM À À !! ¹ ¹ LL C Cc c aa n nu u mmc c '' MMaa i i ooo on noor r c c¦ ¦ !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À r r ¦ ¦ r r c ch hu ui i ::ĉĉ··mmi i aaooo or r zz i i mmaa i i
mmu u ll ¦ ¦ ĉĉ ooo on n::i i d dc cr r aaũũ i i c c.. LLx x i i :: ¦ ¦ ĉĉ o o i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c
aa ::aa¦ ¦ u ull u ui i .. C Cu un no oťť¦ ¦ i i i i mmµ µ o o r r ¦ ¦ aa n n ũũ aa µ µc c ooaa r r c c i i··o o
aa oo o or r d dĉĉ µ µaar r ¦ ¦ i i d du u ll .. ŤŤi i r r c c::µ µc coo¦ ¦ u ull .. :: aa u u µ µr r o oh haah hi i ll
ooĉĉ n n u u ll c c oo u un no oťť¦ ¦ i i ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc c ooc c o ommu u ll c c '' C C··aamm îî n n¦ ¦ îî r r zz i i aa¦ ¦ ll aa
o o îî n n¦ ¦ îî ll n ni i r r oo ''
oo77
ZZZFLPHFUR
l l ¹ ¹ l l LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((oou u aah hi i ll i i ¦ ¦ aa¦ ¦c c)) ! !c c ll i i n nv vĉĉ o o
d do ommn ni i c c u u u u u u ĉ ĉ I I o oi i c c::oo i i n n¦ ¦ u u¦ ¦ d dc caau uu uu u i i n n¦ ¦ r r i i v vaa n nũ ũ i i i i ..
À À u u aa µ µĉ ĉ r r u u ¦ ¦ ť ťi i µ µc c ll i i n nv vĉ ĉ d du ummn nc caa ¦ ¦ aa .. À Àť ťaa z zi i ť ťi i i i
u uc ci i n nu ull µ µaan ni i i i ũũi i .. ŤŤ¦ ¦ i i i i ooĉ ĉ c cx xi i ::¦ ¦ ĉ ĉ n n c c mmu u ll ũ ũ u u mmi i ũũ i i d doo
µ µr ro oI I c c::i i c c ' ' :: ¦ ¦ r r i i mmh h ĉ ĉ d di i n n n naa:: ll aa o or ri i ooc c.. C Cr ri i ¦ ¦ i i ooĉ ĉ
o or r i i ooc c.. LL o o v v c c :: oo îî n n o or r i i ooi i n nc c.. (( À Àµ µĉ ĉ::aa¦ ¦ .. )) l lc c oo îî n nd d aai i
v vc cn ni i ¦ ¦ d d··llaa.... .. ll o ov vc c:: oo îî n n mmi i n nc c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((::¦ ¦u ud di i i i n nd du u··11 oo u u aa¦ ¦ c cn nũũ i i c c)) C Cc c ¦ ¦c c
I I aaooc c ::ĉ ĉ ::µ µu ui i aa::¦ ¦ aa ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À mm aau uz zi i ¦ ¦ ť ťi i c cu u u un nc cll c c ť ťooaaµ µ¦ ¦ c c..
!!aa µ µo oaa r r ¦ ¦ c c ll aa i i n n::µ µc coo¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull ť ťooo oll aar r.. .. .. ::c c::i i z zĉ ĉr ri i .. .. ..
::· ·aa v vĉ ĉ::i i ¦ ¦ u u n n ũũ aa µ µ i i ::µ µĉ ĉť ťi i ¦ ¦ o or r .. llaa oo ĉ ĉ ::aa¦ ¦ u ull ĉ ĉ::¦ ¦ aa
oo oo u u mm c c...... d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull ť ťooo oll ii i i c c d dc c v v i i n n ĉ ĉ ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l laa r r d d u u µ µ ĉ ĉ µ µĉ ĉr r c cr r c caa d du ui i n ni i ll aall c c..
ŠŠÿÿ  Œ ŒG Œ ŒG ‹ ‹Œ Œ v v i i n n ĉ ĉ .. ooĉ ĉ ::aa¦ ¦ u ull ĉ ĉ::¦ ¦ aa aa r r ĉ ĉ mmaa :: oo aa o o
h h u u r r u u i i aa n n ĉ ĉ µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c I I ll o or r i i ' ' ¹¹i i ¦ ¦ ĉ ĉ··ll c c ll aa ooc ci i d di i n n
! !r r u u n n d d u u ll .. ŤŤi i ··aau u µ µi i c c¦ ¦ r r u ui i ¦ ¦ ::¦¦ r rĉ ĉz zi i ll c c.. aa u u r r i i d di i oo aai i
d d o o u u ĉ ĉ ooo ommµ µll c cx xc c ooo ommc cr r ooi i aa ll c c.. ť ťi i··aau u ooll ĉ ĉ d di i i i v vr r c co o
oo00 d dc c ooaa::c c n no oi i n n u u mmaa i i i i n n aa n nu u ll ĉ ĉ::ll aa.. ť ťi i ··aau u îî n n··
¦ ¦i i n n:: n ni i ť ť¦ ¦ c c ::c cr r c c µ µc c v vr r c co o 22 h hc coo¦ ¦ aar r c c.. .. .. :: aa u u µ µr r i i ··
v vc cťť¦ ¦ c c ::µ µr rc c MMo ov v i i ll i i ũũ aa .. 11 u u r r i i ooĉ ĉ ll c c aaI I ll i i îî n n¦ ¦ r r ··u un n
o or rĉĉťťc cll .. N Nu u mmaa i i MMo o v v i i ll aa aa::¦ ¦ aa v vc coo h hc c aa r r ĉ ĉ mmaa ::
o or r o oµ µ::i i ¦ ¦ ĉ ĉ oo aa o o ooc cn nu uť ťĉ ĉr r c caa::ĉ ĉ µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c aa ll i i ll oo aa µ µr r i i n n··
ũũc c::c c.. l lc c ooc c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r '' LL u u îî :: v v c cn ni i ¦ ¦
d do oaar r d dc c ooîî ¦ ¦ c cv vaa ll u un ni i .. d daa r r d d u u mmn n c c aa ¦ ¦ aa c cť ť¦ ¦i i aai i ooi i
ººllc c aan ni i d dc c z zi i ll c c.. C Ci i n nc c µ µo oaa rr ¦ ¦ ĉ ĉ v v i i n n aa ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL u u n n u u aa r r u un n oo aaoou uz zaaũ ũ i i i i ¦ ¦ oov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr r i i mmaa r r .. ::îî n n¦ ¦ u u n n o omm oo uu µ µĉ ĉ r r u u ll aall h h.. FF aa oo
aaµ µo o::¦ ¦ o oll aa¦ ¦ i i n n ::aa¦ ¦ u ull ĉ ĉ::¦ ¦ aa d doo 1155 aa n ni i .. ¯¯o oaa ¦ ¦ ĉ ĉ ll u u··
mmc caa mm ĉ ĉ r rc c::µ µc coo¦ ¦ ĉ ĉ.. mm ĉ ĉ aaµ µr r c cooii aaz zĉ ĉ.. À À u u v vc cn ni i ¦ ¦
ťťi i··aau u µ µll c cooaa¦ ¦ d di i v vc cr r ť ť i i ooo on nd duuoo ĉ ĉ¦ ¦ o or r i i aai i ¦ ¦ r r c ch hu ur r i i ··
ll o or r oo o ommu un naa ll c c.. LL u u aa mm r r ĉ ĉ mmaa :: !! À Àť ť zzi i ooc c.. ooĉ ĉ
îî n n¦ ¦ r r ··u un n I I c cll .. c cu u aa mm I Io o::¦ ¦ aa ddc c v v ĉ ĉ r r aa ¦ ¦ u u ll µ µr r i i mmaa r r
aall ::aa¦ ¦ u ull u ui i i i n n ¦ ¦o o¦ ¦ aaooc c::¦ ¦ ¦ ¦ i i mmµ µ.. C Cc c µ µ u u¦ ¦ c caa mm I I aaooc c ' '
::îî n n ¦ ¦ c cmm o o ll o oooaall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c mmi i oo ĉ ĉ .. ::ĉ ĉr r aaooĉ ĉ.. u u i i ¦ ¦ aa ¦ ¦ ĉ ĉ d doo
l lu ummn n c cz z c cu u.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL À À:: ¦ ¦ aa c c µ µĉ ĉ r r c cr r c caa d d··¦ ¦aall oo.. :: aa u u aa
ll u ui i l lu u mmn n c c z z c c u u ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL o o ¦ ¦ r ri i ::¦ ¦ ĉ ĉ r r c caall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l l aa ' ' LL i i ::ĉ ĉ ť ť¦ ¦ i i i i ooĉ ĉ mmi i c c îî mmi i
µ µll aa oo ll u uoo r r u ur r i i ll c c v vc c::c cll c c.. C Cc c n nu u··mmi i µ µll aaooc c.. c c
ťťooo oaall aa d du u mmi i ll aa ll oo ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l lc c ooc c ' '
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL À À i i n n o o u u ĉ ĉ ooaad dr r c c d di i d daaoo¦ ¦ i i oocc.. C Ci i ll c c
::îî n n¦ ¦ ooaall i i I I i i ooaa¦ ¦ c c ' ' N Nu u mmaa i i u u n nu u ll ::i i n nv vu ur r d d··¦ ¦aa !!
C Ci i n nc c ::u uI I c cr rĉ ĉ ' ' LL ll c c v v i i i i ť ťooo oll i i i i .. h hi i n nc cîî n nũ ũ c cll c c::.. O Oaa r r cc
aa::¦ ¦ aa ˊ ˊn nu u··ũũ i i d di i :: µ µll aa oo c c"" ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL v v i i n n aa mmc caa ooĉ ĉ aa h h:: o oll v vc cn nũũ i i i i
n n u u ::c c îî n nv vh hc c::u ui i c c ll aa MMo o v v i i ll aa \\c coo h hc c ' ' O Od d aa ¦ ¦ ĉ ĉ aa u u
v vc cn ni i ¦ ¦ d do oi i ¦ ¦ i i n nc cr ri i .. l l u u µ µ ĉ ĉ o o :: ĉ ĉ µ µ ll ĉ ĉ mmîî n n ĉ ĉ aau u d daa¦ ¦
h hi i r r oo u u I I u uv vi i ũũ i i i i .. l lc c ooi i n nooi i aan ni i n n u u ::··aa mmaa i i µ µr rc c··
zzc cn n¦ ¦ aa¦ ¦ n ni i oo i i u u n n u u ll ll aa µ µo o::¦ ¦ ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL N N u u oo u u mmv v aa aa::¦ ¦ aa ::ll u uii c cť ť¦ ¦ c c i i n n¦ ¦ c c··
r rc c::c cll c c oo u u i i v v aa d di i n n aaooc caa::¦ ¦ ĉ ĉ ť ťooo oaall ĉ ĉ ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( i i n nd di i v vn naa¦ ¦ )) LL o o i i n n :: i i n nu u aar r c c ' '
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((ooaall mm)) N N u u ť ť¦ ¦ i i u u ooc c··i i aa i i aa !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((µ µaa¦ ¦c c¦ ¦i i oo)) MM ĉ ĉ ii i i v vn nc cť ť¦ ¦ i i .. ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr r i i mmaa r r .. LL u u aa mm v vc cn ni i ¦ ¦ îî n n ::aa ¦ ¦ u ull aaooc c::¦ ¦ aa
oo u u ooc cll c c mmaa i i h hu un nc c i i n n¦ ¦ c cn nũũ i i i i .. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l l u u µ µ ĉ ĉ 1155 aa n ni i d dc c aaoo¦ ¦ i i v vi i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c d d··¦ ¦aa
mmaa i i v vo or r h hc cť ť¦ ¦ i i îî n noo ĉ ĉ d dc c ˊ ˊ i i n n¦ ¦ ccn n ũũ i i i i "" ' ' !! LL aa ˊ ˊr rc c··
zz u ull ¦ ¦ aa¦ ¦ c c"" oo îî n n d d o o ::ĉ ĉ aaii u un nv vi i ' ' ¯¯c c· ·aai i îî n n¦ ¦ r r c ch haa ¦ ¦ ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À mm ::ooo o:: v vc cn nc cr r aaũũ i i i i llc c c cll c cv vi i ..
LLc c··aamm d d ĉ ĉ r r u u i i ¦ ¦ ll u u mmi i n n aa oo u ull ¦ ¦ u ur r i i i i !! À À:: ¦ ¦ aa n n u u ooo on n··
¦ ¦ c caazzĉ ĉ ' '
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL \\o or r h hc c mmaa r r i i .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ťc c d dii r r c coo¦ ¦ o or r..
MMi i c c v vo or r h hc cll c c u ummI I ll aa¦ ¦ c c îî mmi i ::¦ ¦ r r c cµ µc cz zc c::oo d di i n n ũ ũ i i i i !!
À À mm v v ĉ ĉ z z u u ¦ ¦ ::i i ¦ ¦ u uaaũũ i i aa ť ťooo oll aar rĉ ĉ µ µc c aa n nu u ll ¦ ¦ r rc coou u¦ ¦ .. l li i n n
¦ ¦o oũ ũi i aah h::o oll v vc cn nũ ũ i i i i d du ummi i ¦ ¦ aall c c n n··aa r r c cu uť ťi i i i n ni i oo i i u un nu ull
ll aa ll i i ooc cu u.. À À:: ¦ ¦ aa oo u u mm ooo on n¦ ¦ c caa z zĉ ĉ ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((îîll µ µr r i i v vc cť ť¦ ¦ c c v v ĉ ĉ d d i i ¦ ¦ n n c c mmu u ll ũũ u u mmi i ¦ ¦ ))
HH mm !! \\ĉ ĉ d d ooĉ ĉG • ··aau u îî n noo o on nd dc ci i aa¦ ¦ ::¦ ¦ r raať ťn ni i oo ll aa
d d··llaa..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Ci i n nc c ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l lu u ť ť mmaa n n i i i i .. ::îî n n¦ ¦ i i u u oo o o n nii u urr aa ll
n nu u mmaa i i d doo d d u u ť ť mmaa n n i i ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL (( r rîî z zîî n nd d)) HHaai i d du u··d dc c !! N N··o o ll u uaa
ooh hi i aar r aať ťaa !! C Cu un no oť ť¦ ¦ i i µ µr r o o v v c cr r h hu u ll ˊ ˊI Iĉ ĉ··¦ ¦c c I I r raa¦ ¦ c c
oou u d dr r aa oo u u ll µ µ îî n n ĉ ĉ ¦ ¦ r rc cooi i µ µu un n¦ ¦ c caa "" ' ' N No oi i d do oi i aa v v c c mm
o o µ µu un n¦ ¦ c c v vr r c cu u d dc c ¦ ¦ r rc coou u¦ ¦ .. ¯¯r r c c h hu u i i c c ::ĉ ĉ ::ooo oaa¦ ¦ c cmm
aať ťc cz zaar rc caa aa::¦ ¦ aa ll aa ll u u mmi i n n ĉ ĉ .. ÀÀť ť aa ooĉ ĉ ::ĉ ĉ n n u u mmaa i i
µ µi i c c r r d dc cmm v v r r c c mmc caa ::o oooo o¦ ¦ i i n nd d ooaar r c c d di i n n¦ ¦ r r c c n no oi i oo
µ µc c ll o ooou ull ll u ui i ::oo aa r r aa o oũ ũ oo h hi i !! ÀÀz z i i n nc c ::o o::c c::oo aah h··
::o oll v vc cn n¦ ¦ c cll c c.. À Ài i aaI I ll aa¦ ¦ ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l laa ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Coo··aar r I Ii i ::ĉ ĉ llc c µ µ r r c cv v ĉ ĉ ¦ ¦ i i mm o o µ µr r i i ··
mmi i r r c c mmaa i i aa oo ĉ ĉ ll ĉ ĉr r i i i i ooc cll o or r d d oo u u ĉ ĉ I I c cll c c ' ' À Àd du un nĉ ĉ ··ũ ũ i i
ooaad dr r c cll c c d di i d daaoo¦ ¦ i i ooc c.. ooi i ¦ ¦c c :: i i n n i i ll aa ii n n d d c c mmîî n n ĉ ĉ .. ZZi i oo
::ĉ ĉ··11 oo h h c c mmĉ ĉ mm ť ťi i µ µc c ::ll c c ll u u .. ::ĉ ĉ I Ii i c c ť ťi i ¹ ¹.. ¯ ¯.. C C.. ··u ull
d dc c I I aaũ ũ ĉ ĉ.. n n u u ' ' ::··o o I I i i îî n n¦ ¦ o orr :: d do ooo¦ ¦ o or r aať ťu ull ' ' ::ĉ ĉ
v v i i n n ĉ ĉ ť ťi i ooll o o mmi i n n u u ll ĉ ĉ .. LL r r aa hhu u n n ť ťi i aav vr r o on no ommu ull ..
d daa r r ĉ ĉll aa··i i µ µc c oo îî mmµ µ .. À À.. d daa r r µ µo oµ µaa ' ' ! !o oµ µaa N Nĉ ĉ::··
¦ ¦ aa::c c !! N N u u I I aaooc c ť ťi i c cll µ µaar r ll c c d d i i nn ˊ ˊi i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall i i ··
¦ ¦aa¦ ¦ c caa :: aa ¦ ¦ u u ll u ui i "" ' ' FF aa oo c c !! ! !o oaa ll c c n n··aar r ::¦ ¦ r r i i ooaa ť ťi i··o o
I I ll o oaar rc c.. d d o ou u ĉ ĉ .. n n u u .. ooc c zzi i ooi i ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N N u u ť ť¦ ¦ i i u u d daa oo ĉ ĉ c c oo aa z z u ull ::ĉĉ
o o r r v v aa n n i i z z ĉ ĉ mm o o aa :: c cmmc cn nc caa I I c c::¦ ¦ ii v vi i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. N Ni i oo i i µ µc c
mmi i n nc c n n u u mm··aa µ µr r i i mmi i ¦ ¦ n n i i mmc c n n i i oo u u I I ll o or ri i aa oo u u mm
1155 aan ni i .. ::ĉ ĉ I I i i mm ::o oh hr ri i ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉťťc c µ µr r i i mmaa r r .. ::ĉ ĉ n n u u
îî n n v v c cll i i mm îî n n I I o oi i ũ ũ ĉ ĉ r r o oz z aaµ µo o::¦ ¦ o oll aa¦ ¦ u ull d daa :: oo ĉ ĉ ll u ull u ui i
d doo ũ ũ aar rĉ ĉ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l laa r r :: i i n ni i d d o o u u ĉ ĉ I I c cll c c ¦ ¦ i i n nccr rc c.. I I r raa¦ ¦ c c..
ooc c n naai i h haa !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯o o oo mmaa i i d dc c aaooc cc caa.. (( C Caa o o
::oou uz zĉ ĉ.. )) l l aa r r ll ĉ ĉ ··mmĉ ĉ !! N N··aamm n nii oo i i o o îî n noor rc cd dc cr r c c îî n n
ˊ ˊ aa h h:: o oll v v c cn n ¦ ¦ c c"" !! ::îî n n¦ ¦ µ µĉ ĉ ũ ũ i i ¦ ¦ .. l l ũ ũ i i v vaar r aan n¦ ¦ c cz z ooĉ ĉ n n u u
v vo or r ::¦ ¦aa aai i ooi i n ni i ooi i d d o o u u ĉ ĉ :: ĉ ĉ µ µ ll ĉ ĉ mmi i n n i i ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc c ooc c ::ĉ ĉ µ µ u u n n c c mm r r ĉ ĉ u u ll îî n naa i i n n ¦ ¦ c c ' '
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( d dĉ ĉ h hu uzz n naa)) l lo o n n d di i r r c coo¦ ¦ o or r .. aa
v vc cn ni i i i .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((::c coo)) l lc cť ťi i aaI I aar r ĉ ĉ !!
\\ l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨ À À À Ào oi i ll c co o !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l c cť ťi i !! (( \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũ ũ aa i i c c::c c ť ťi i d d u u µ µ ĉ ĉ
o o ooll i i µ µĉ ĉ ::c c aau ud dc c o o oo i i o ooo ĉ ĉn n i i ¦ ¦ u ur r ĉ ĉ c cx xaa :: µ µc cr r aa ¦¦ d di i ··
r rc coo¦ ¦ o or ru ull u ur r ll ĉ ĉ d di i n n n no ou u.. )) l lu u··¦ ¦c c ll aa d dr r aa oo u u ..
¦ ¦o oaan n¦ ¦o o !!
(( ¹ ¹ť ťaa ::c c d dc c::ooh hi i d dc c ť ťi i îî n n µ µr r aa v v ::¦ ¦ aau u ooc cll c c d do o u u ĉ ĉ
aah h::o oll v vc cn n¦ ¦ c c µ µ u u ũ ũ i i n n :: u ur r µ µr r i i n n:: cc d dc c u ur r ll c c¦ ¦ u ull d di i r r c coo··
¦ ¦ o or ru ull u ui i .. ))
MM l l !! LL LL À À (( r r c cooĉ ĉµ µĉ ĉ¦ ¦ îî n nd du u··ť ťi i oo aa ll mmu u ll ť ťii i i r r o on ni i aa))
LL d dr r c cµ µll ooĉ ĉ n n u u n nc c aa ť ť ¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aa mm ll aa o o µ µr r i i mmi i r r c c oo h hi i aa r r
aall îî ll d dc c îî mmh hi i c c¦ ¦ o oaa r r c c !! (( l l n n aaii n n¦ ¦ îî n n d d.. )) \\i i n n o o O Oi i i i !!
(( ::I I i i d dĉ ĉ¦ ¦ o oaar r c c.. oou u o oooh hi i i i ũ ũ i i n n¦¦ ĉ ĉ µ µc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. )) L L u u n n ĉ ĉ
z zi i u uaa !!
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL \\aa i i d dc c mmi i n n c c !! FFc c¦ ¦ c c ll c c n no oaa::¦ ¦ r rc c
::îî n n¦ ¦ ' ' À Àh h:: o oll v vc cn n¦ ¦ c cll c c ' ' LL ll c c ::îî n n¦ ¦ ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((o o µ µr r i i v vc cť ť¦ ¦ c c :: u ur r µ µr r i i n n:: µ µc c MMi i ··
r rc cll aa)) l l··¦ ¦aa ' '
MM l l !! LL LL À À (( ::u u::ũ ũ i i n nîî n nd du u··i i µ µr r i i v vi i r r c caa )) l lu u mmn n c c aa ··
v vo oaa::¦ ¦ r r ĉ ĉ !! ::îî n n ¦ ¦ c cmm d do o u u ĉ ĉ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL aa ť ťooo oaall aa n no oaa::¦ ¦ r r ĉ ĉ ' '
MM l l !! LL LL À À l laa .. ! !u u ¦ ¦ c c mm i i n nll r r aa ::aau u.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc c:: i i v vu ur r .. ! !o oI I ¦ ¦ i i ũ ũ i i .. ! !o oI I ¦ ¦ ii ũ ũ i i .. l l c cr r ¦ ¦ aaũ ũ i i
µ µr r i i mmi i r r c caa aa::¦ ¦ aa ooaamm.. .. .. ¯¯o o oo mmaa i i i i c cť ťi i::c c o o I Ic c¦ ¦i iť ť··
oo HH ZZZFLPHFUR
ooaan nĉĉ.. .. .. ! !o oI I ¦ ¦ i i ũũ i i !! LLu u··:: MMi i h h aa i i ! !r r i i oo o oµ µ.. µ µr r i i mmaa r r u u ll ..
ŤŤ¦ ¦ i i ũũ i i oo u u mm v v··aaťť¦ ¦ ooµ µ¦ ¦ aamm '' N Nu u··i i aaťťaa.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i ··
r rc coo¦ ¦ o or r '' l laa r r i i aa ::¦ ¦aaũũi i îî C Cu u r r :: aa n n u u v vi i n nc c ll aa u u n n u u
ii u u mmĉĉ ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c '' C Cu u oooo··aaũũi i aaii u un n:: µ µ i i n n ĉĉ aai i ooi i ''
MM l l !! LL LL À À MMc cd di i oo u ull d di i n n ::aa¦ ¦ n nc c··aa aaddu u::.. N Nc c··aamm
i i n n¦ ¦ îî ll n ni i ¦ ¦ ll aa C Co on n::i i ll i i u ull ! !o oµ µ uu ll aa r r 11 u u d dc c ũũ c c aa n n ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lo ooo¦ ¦ o or r aa ťťu ull '' À Àťť aa d daa .. LL ll i i mm··
µ µc cd dc c.. l laa r r u ui i ¦ ¦ c c ooĉĉ n nc c··aaũũi i ll u uaa¦ ¦ µ µc c n n c cµ µ u u :: ĉĉ mmaa :: ĉĉ !!
N No oi i µ µ ll ĉĉ n n u u i i :: c cmm o o mmi i oo ĉĉ I I c c::¦ ¦ ii v vi i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. N Nu u .. ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r '' C Cc c v v aa aaťťaa d dc c h h u u n n v vc cn ni i ¦ ¦ !! l laa ''
d dc c ooc c n n u u ťťc cd dc cũũi i '' N N··aav vc cmm II aa n nI I aa r r ĉĉ !! (( !!îî d dc c
I Ic cr ri i ooi i ¦ ¦ .. )) C Cĉĉ d daaoo··aav vc caan ni i .. o o µ µ u u n n c c aa mm ::ĉĉ ooîî n n¦ ¦ c c.. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À LL mmaa i i h hi i n nc c ooĉĉ n n u u v v··aaũũi i d dc cr r aan nii aa ¦ ¦ ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ! !o oI I ¦ ¦ i i mm '' (( ! !aau uzzĉĉ.. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À N No oi i n n u u r r ĉĉ mmîî n n c c mm..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL (( n nĉĉu uooi i ¦ ¦ )) C Cu u mm '' !!
O O ¯¯ l l LL l l À À N N u u r r ĉĉ mmîî n n c c mm aai i ooi i ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C C u u mm aa d di i oo ĉĉ '' À Àũũ i i v v c cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ n nc c
:: µ µu un nc cũũ i i ooĉĉ n n u u r r ĉĉ mmîî n n oo ũũ i i ''
MM l l !! LL LL À À À À mm v vc cn ni i ¦ ¦ ll aa d d v v :: .. oo aa ::ĉĉ v v ĉĉ oo c cr r c cmm
o o mmi i n n ĉĉ d dc c aaii u u¦ ¦ o or r .. N Nc c··aau u r r ĉĉ mmaa :: h haav vaaii c cll c c îî n n
mmaa ťť i i n n aa d do ooo¦ ¦ o or r u ull u ui i .. LL··aa mm ooĉĉu u¦ ¦ aa¦ ¦ ll aa ooi i r rooĉĉ.. d daar r
aa µ µll c cooaa¦ ¦ µ µ r r i i n n ::aa¦ ¦c cll c c v vc coo i i nnc c.. ! !o oaa¦ ¦ c c îî ll v vĉĉ::i i ũũ i i
d dv v:: .. oo u u ¦ ¦ c cll c cI I o on nu ull .. N Nu u d dc c aall ¦ ¦ aa d daar r aa mm aau uzzi i ¦ ¦
ooĉĉ aa u u¦ ¦ o oh hu uzzu ull µ µll c caaooĉĉ îî n n aa µ µ o o i i d d u u µ µ ĉĉ o o ii u u mmĉĉ ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c
d doo o or r ĉĉ.. ŤŤi i i i aa¦ ¦ ĉĉ c c aaµ µr r o oaaµ µc c ¦ ¦ i i mmµ µu ull ::ĉĉ ::o o::c caa::ooĉĉ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc cooi i .. .. .. n n u u mmaa i i d d··aai iaa aaũũi i v vc cn ni i ¦ ¦ l l aa
ťťooo oaall ĉĉ '' C Caa ::ĉĉ v vĉĉ ll u uaa ũũ i i h haav vaaii c cll c c ''
l l l l !! 11 !! C C ¯¯ 00 !! ¹ ¹ LL (( i i zzh hu uoon nc cťť¦ ¦ c c îî nn¦ ¦ r r··u un n r rîî:: r r ĉĉu u¦ ¦ ĉĉ··
ooi i o o:: ooĉĉ¦ ¦ r rc c ! !r r i i mmaa r r )) C Cc c µ µĉĉr r ccr r c c aai i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťť c c
µ µ r r i i mmaa r r '' LL u u zz i i oo c caa mm d d o o u u ĉĉ :: ĉĉ µ µ ll ĉĉ mmîî n n i i !! N N··aau u
::¦ ¦aa¦ ¦ n ni i ooi i d d o o u u ĉĉ ooc caa:: u u r r i i .. ! !ĉĉ oo aa ¦ ¦ ooĉĉ n n··aai i aa v vu u ¦ ¦
ťťi i o o I I aan nI I aar r ĉĉ !! ŤŤi i I I ll o or ri i !! ŤŤi i ::¦ ¦ c cv vu ull ooũũ oo.. µ µc cn n¦ ¦ r r u u
ooll i i µ µaa aa::¦ ¦ aa i i ::¦ ¦ o or ri i ooĉĉ.. n n u u '' (( MMaai i r r îî d dc c o o ooll i i µ µĉĉ
aaµ µo oi i ::c c o oµ µr rc cťť¦ ¦ c c h hr r u u::oo.. )) ::oou uzzaa ũũ i i !! ((::c c r ri i d di i ooĉĉ.. ))
LL u u aa mm ¦ ¦ r r c caah hĉĉ.. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c ! !r r i i mmaa r r .. )) À Àii u u¦ ¦ ĉĉ··ll c c d d··¦ ¦aa
::ĉĉ··ťťi i v vĉĉ::c caa::ooĉĉ h haav vaaii c cll c c.. ( ( MMc cr r v vc c ll aa u uťťĉĉ.. )) \\i i oo ··
¦ ¦o or ri i ũũo o !!
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À ((d dc c aaI I aar rĉĉ)) l laa .. d do on n d di i r r c coo¦ ¦ o or r ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL c c ll aaťťi i µ µc c d du u mmn n c caa ll o or r ::ĉĉ
::¦ ¦c caa aai i ooi i µ µ îî n n ĉĉ ll aa µ µll c coo aar r c caa aau u¦ ¦ o oh hu uzz u ull u ui i .. À Ài i
îî n nũũc cll c c:: ''
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À l laa .. d do on n d di i r rc coo¦¦ o or r ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL L L u u n n ĉĉ zz i i u uaa !! ((::c c îî n n¦ ¦ o oaar r ooc c d dc c
llaa u uťťĉĉ ťťi i oou u u u n n r r i i oo¦ ¦ u u:: d dc c ::aa¦ ¦i i ::I I aaooũũ i i c c ooĉĉ¦ ¦ r rc c
MMi i r r c cll aa.. )) ŤŤi i .. .. .. d d r r u u mm h hu u n n.. ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉťť ĉĉ µ µr r o oI I c c:: o oaar r ĉĉ!!
MM l l !! LL LL À À (( ::u u::ũũ i i n nîî n nd du u··i i µ µr r i i v vi i r r c caa)) ¯¯o ov vaar r ĉĉťťc c.. .. ..
ll aa µ µll u ur r aall .. ::îî n n ¦ ¦ c c mm d d o o u u ĉĉ .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r !!
(( l li i r r c coo¦ ¦ o or r u ull i i c c::c c.. ))
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL \\r r c cũũ i i ::ĉĉ··i i d daaũũ i i aaooc caa::¦ ¦ ĉĉ mmaa r r c c
::aa¦ ¦ i i ::I I aaooũũ i i c c ''
O O ¯¯ l l LL ¯ ¯ À À \\i i n n aa c c aa mmc caa .. LL aa aar r I Ii i r r ĉĉmmaa::.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Cc c v v ĉĉ ::µ µc cr r i i c c '' ::aa ¦ ¦ u ull '' ::ĉĉ ťť¦ ¦i i ũũi i
ooĉĉ n nu u··i i oo h h i i aa r r aaťťaa d doo.. .. .. À À oo u u mm c c d d u u µ µ ĉĉ µ µll o oaai i c c..
! !c c aai i ooi i d do ommn n c caa o od di i n n i i o oaa r r ĉĉ o o ::ĉĉr rĉĉooi i c c n nc caav vrr ĉĉ..
LLu u··:: n no ou u îî n n I I u un nooũũ i i c c.. ťť¦ ¦ i i ũũ i i '' O Oaammc cn ni i i i ··:: n nc cîî n noor r c c··
zzĉĉ¦ ¦ o or r i i îî n n oo ĉĉ n n u u mm··aa ii u u¦ ¦ ĉĉ .. hhaa¦ ¦ µ µaa :: u ull µ µc c ll o ooo..
l laa r r n n u u mm ĉĉ ll aa::.. À Àũũ i i v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ mmaa v v aa zz i i n n u ull ::ĉĉ¦ ¦c c::oo''
N Nu u ll··aaũ ũi i v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ .. \\r r c c aa u u ::ĉĉ··11 ¦ ¦ r r aa n n :: I I o o r r mmĉĉ mm îî n n
oo o ommµ µll c cx x oo o ommc cr r oo i i aa ll .. 00 ::ĉĉ oo ll ĉĉ d di i mm ťťi i··o o h haai i c c ooo o··
mmu u n n aa ll ĉĉ .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ((îî n nooc c¦ ¦)) LL o or r i i h hi i ll ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ! !o oI I ¦ ¦ i i ũũ i i ''
O O ¯¯ l l LL l l À À N Nc c µ µaar r c c r r ĉĉ u u.. N No oi i µ µ ll c coo ĉĉ mm..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ŤŤi i v vr r c cũũ i i h haav vaaii c cll c c '' L Li i nn c c .. \\··aad du uoo
h haav vaaii c cll c c oo u u o o ooo on nd di i ũũ i i c c ::ĉĉ mmaa i i ::¦ ¦ ĉĉ mm d dc c
v v o or r h hĉĉ !! ::ĉĉ n n u u ll u uaa ũũ i i o o h ho o¦ ¦ ĉĉ r r îî r r c c µ µ r r i i µ µ i i ¦ ¦ ĉĉ .. l laa ''
C Cr r aa h h aa ::¦ ¦ r ri i ooĉĉ ¦ ¦ r r c caah haa.. n n u u u u ii ¦ ¦ aa ũũ i i !! ((l l c c::c c.. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À (( v vi i n nc c ll îî n nv vĉĉ c caa)) MMi i r r c cll aa.. .. .. i i aar r ¦ ¦ ĉĉ··mmĉĉ !!
\\o o mm I Iaaooc c îî n n::ĉĉ aaooc cll aaťťi i ll u uoorru u.. .. ..
MM l l !! LL LL À À C Cu u mm ''
O O ¯ ¯ l l LL ¯ ¯ À À l l n n aall ¦ ¦ ĉĉ µ µaar r¦ ¦c c.. À Àooc cll aaťťi i ll u u oo r r u u µ µc c ooaar r c c
ll··aamm I Ii i I I ĉĉoo u u¦ ¦ aai i ooi i .. ¯¯o o ¦ ¦ ll aa ũũ aar rĉĉ.. ¯¯o o¦ ¦ îî n n¦ ¦ r r··u un n
::aa¦ ¦ .. l laa r r n nu u îî n n µ µu u::¦ ¦ i i c c¦ ¦ aa¦ ¦ c caa aa::¦ ¦ aa.. (( À ÀI I aar rĉĉ ::··aa
o oµ µr ri i ¦ ¦ o o mmaaťť i i n nĉĉ .. ))
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ((aaI Iaar rĉĉ)) HHc ci i .. I Ic c¦ ¦i i ooo o.. n n··aau u ::o o::i i ¦ ¦
aaooi i d d o o u u ĉĉ d do o mmn n i i ťť o oaa r r c c d dc c ll aa L Lu uoo u ur r c cťť ¦ ¦ i i ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ((v vc c::c cll ĉĉ)) À Ài i aau uzzi i ¦ ¦ '' LL \\aa ll c c r r i i u u !! À À
v vc cn ni i ¦ ¦ \\aa ll c c r r i i u u !! ! !o oI I ¦ ¦ i i mm !! ::ĉĉ mmaai i zzi i ooi i ooĉĉ n n u u
ll i i n nc c ll aa ¦ ¦ i i n nc c !!
MM l l !! LL LL À À \\aa ll c c r r i i u u '' !! l laa .. d d u u µ µ ĉĉ v vo oooc c.. c cll c c !!
O O ¯¯ l l LL l l À À ŤŤ¦ ¦ i i i i ooc c '' N Nu u··i i :: µ µu un nc c d dc c :: oo h h i i mmh haa ··
r r c caa n no oaa:: ¦ ¦ r r ĉĉ .. LLaa::ĉĉ··11 ::ĉĉ··ũũi i d dc cm mo on n::¦ ¦ r r c czz c c ooc c :: aa ··
oor r i i I I i i ooi i u u mmĉĉ r r c cũũ I Iaaooc c ooll v v c c n n i i n n d d d d u u µ µ ĉĉ ¦ ¦ i i n nc c ťťi i µ µc c
u u r r mmĉĉ ¦ ¦r rîî n n¦ ¦c cťť¦ ¦c c··i i h h o ommh h aa !!
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À ((d dĉĉ h hu uzz n naa)) l lo ommn ni i ťť o oaa r r c cll o or r .. .. ..
((îî ťťi i d dĉĉ :: c caa mmaa ooĉĉ n n··aa ooi i o oooĉ ĉn ni i ¦ ¦ .. )) À Ào oi i ll c co o !! (( l l c c::c c..
ooi i o oooĉĉn nc cťť¦ ¦ c c ťťi i r r c ci i n n¦ ¦ r r ĉĉ ooaa oo I I u ur r ¦ ¦ u un nĉĉ.. )) l lo o mmn n i i ··
ťťo oaar rc cll o or r.. aa v vc cn ni i ¦ ¦ .. .. ..
MM l l !! LL LL À À LLaa:: ĉĉ ooĉĉ ťť ¦ ¦ i i mm ooi i n nc c··aa v vc cnni i ¦ ¦ !!
\\ À À LL l l ´´ !! l l ¹ ¹ ((2255 d dc c aa n ni i .. îî n naall ¦ ¦ .. c cll c cv vaann¦ ¦ .. aall u ur r ĉĉ
::µ µo or r ¦ ¦ i i v vĉĉ.. oo aa mm µ µr rc caa ::i i v vu ur r ddc c ::i i n nc c µ µc cn n¦ ¦ r r u u
v vîî r r ::ll aa ll u u i i aar r c c ¦ ¦ o o¦ ¦ u uťťi i u u mmo o r r u u ll ::ĉĉ ::c c aau u¦ ¦ o oµ µc cr r::i i ··
I Ill c czzc c.. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À (( ::ĉĉr ri i n nd du u··i i îî n naa i i n n¦ ¦ c c)) \\aa ll c c r r i i u u !! \ \aa ll c c··
r r i i u u !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ::c c r r v v u u:: I I c c¦ ¦ i i ũũ o o !!
O O ¯¯ l l LL l l À À ::ĉĉ ťť¦ ¦i i i i ooĉĉ n nc c··aai i I I ĉĉ oou u¦ ¦ µ µr r aaI I !! L Lr r aa v v o o
\\aa ll c c r r i i u u !! À À:: ¦ ¦ aa zz i i oo ťťi i oo u u aaµ µaar r i i ũũ i i c c d dc c ooo onnooh hi i ::¦ ¦ aa··
d do or r !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ À Àµ µ r r o oµ µ o o d dc c µ µr raaI I !! MMi i ··aamm n nc cn no o··
r ro oooi i ¦ ¦ aammo or r ¦ ¦ i i zz o oaar r c cll oo µ µ r r i i n n h hîî r r ll o oaa µ µc cll c c aa::¦ ¦ c caa.. !!o on n··
ii o ou ur r MMi i r r c cll aa ..
MM l l !! LL LL À À L Lo on n ii o ou u r r .. \\aa ll c c r r i i u u .. ((::c c ::ĉĉr ru u¦ ¦ ĉĉ.. ))
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ! ! r r o o µ µ u u n n ::ĉĉ I I aa oo c cmm c cooo on no ommi i c c d dc c
¦ ¦ i i mmµ µ.. I I c c¦ ¦ c cll o or r.. l l oo aaooo or r d d '' ! !c c ::oou ur r ¦ ¦ d dc cooi i
aa::c caar rĉĉ v vĉĉ::c c::oo aaooaa::ĉĉ u u n n h hi i l l c c¦ ¦ .. !!c c oo u u n n o o :: oo :: oor r i i ··
::u ull !! FF aa oo o oooh hi i i i mmaa r r i i ťťi i ooi i ¦ ¦ c c::oo ˊˊ MMi i ··aa mm aall c c::
µ µo o::¦ ¦ u ull îî n n oo o o mmu un n aa MMo o v v i i ll aa \\c coo h hc c .. N N u u ¦ ¦c c
o oh hll i i v v"".. .. .. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r rc cll aa.. )) ! !aa r r oo ĉĉ aaťťaa ::oor r i i c c.. n n u u ''
MM ¯ ¯ !! LL LL À À l laa .. n n u u ¦ ¦c c o oh hll i i v v..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ .. .. .. ˊˊd daar r d daa oo ĉĉ mm ĉĉ i i u uh hc cťť¦ ¦ ii .. µ µo oũũ i i ::ĉĉ
v v i i i i d d u u µ µ ĉĉ mmi i n n c c "" ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa.. )) LL x x aa oo ¦ ¦ ''
MM l l !! LL LL À À À Àh h:: o oll u u¦ ¦ c c x xaa oo ¦ ¦ ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ l l n n h h aa ũũ ¦ ¦ c cll c cI I o on nu ull .. r rĉĉ::ooo oll c c::oo h hi i r r o ou u··
r r i i ll c c d dc c i i n n I I o or r mmaa ũũ i i i i .. µ µr r i i c c¦ ¦ c cn ni i i i .. mmi i ll i i ũũ i i aa .. MMi i n ni i :: ¦ ¦ c c··
r r u ull l l n n v v ĉĉ ũũ ĉĉ mmîî n n ¦ ¦ u u ll u u i i u un nd d c c d d r r aa oo u u v v i i n nc c MMo o v v i i ll aa
aa::¦ ¦ aa \\c c oo h h c c '' l l n n ::I I îî r rťťi i ¦ ¦ aazzi i d d i i mmi i n n c c aa ũũ ĉĉ I I aaoo
µ µll i i n nu ull .. mmc cr r v v v vr r c co o 55 o or rc c oo u u ÛÛ00 ˁˁ11 0000.. I I aaoo ¦ ¦r rc ci i
ooo on n¦ ¦ r r aa v vc cn nũũ i i i i .. ooaall oo d d o o u u ĉĉ r raaũũ c c.. u u n n ooo oooo oťť ťťi i ll aa
o or rc cll c c ((îî ťťi i µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c ooc caa::u ull )) 1122.. 1155 aa mm µ µll ĉĉooc cr r c caa
::ĉĉ··mmi i aa µ µ r r i i n n d d ũũ i i v vaar raa îî n n oo o o mmu u n n aa MMo o v v i i ll aa \\c c oo h h c c !!
((!!ťťi i aaµ µr r i i n nd dc c ũũ i i v vaar raa)) À Àµ µ r r o o µ µ o o îî n n d dc coo o or r u ull ĉĉ::¦ ¦ aa
::c c µ µo oaa¦ ¦ c c I I u u mmaa u u n n l l c c n n ¦ ¦ ''
O O ¯¯¯¯LL ¯¯ À À LLťť¦ ¦ i i ooc cll mmaa i i d du ull oo c c h hĉĉ i i aa ¦ ¦ d di i n n ll u ummc c !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ l lc c aaoo o or r d d !! l l aa r r aa oo u u mm v v r r cc aa u u ::ĉĉ
µ µu un n o o îî n n¦ ¦ r r c ch haa r r c c d dc c ooc c.. MMi i r r c cll aa ''
MM l l !! LL LL À À N N u u îî n nũũ c cll c cv vi i !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ À À mm îî n n oo c cµ µ u u¦ ¦ d di i ::oou uũũ i i aa aa::¦ ¦ aa îî n nooĉĉ
d dc c ll aa L Lu uoo u ur r c cťť¦ ¦ i i .. l lc c ooc c ll aa ũũ aar r ĉĉ.. MMi i r r c c ll aa .. oo îî n nd d
l l u u aa v v c caa i i ll o ooo u ull ¦ ¦ ĉĉ u u îî n n C Caaµ µ i i ¦ ¦ aall ĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À C Ci i n n c c v v aa ¦ ¦ r r c ch hu ui i aa ::ĉĉ v v i i n n ĉĉ ťťi i aai i ooi i ..
n n u u oor r c czzi i ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ l l aa r r d dc c ooc c ¦ ¦ u u MMi i r r c cll aa '' ÀÀũũ i i mmu un n ··
ooi i ¦ ¦ d di i n n r r ĉĉ:: µ µu u¦ ¦ c cr r i i .. \\··aaũũi i ooîî ťť¦¦ i i v vaa¦ ¦ d dr r c cµ µ¦ ¦ u ull ::··aa··
ll c cv vc cũũi i ooc c··i i mmaa i i h hu un n .. l lc c oocc ::··aall c cv vc cũũi i ooc c··i i mmaa i i
ooÛÛ
ZZZFLPHFUR
µ µr ro o::¦ ¦ '' \\··aa h hll c c::¦ ¦ c cmmaa¦ ¦ oo i i n n ccv vaa '' l l ::µ µĉĉťťi i ũũ i i v vr r c co o
ooo on nd daammn naar r c c '' l lc c ooc c MMi i r r c cll aa '' ¯¯oo··aai i u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦
aaI I aar rĉĉ '' l l ũũ i i ::aar rc c h hr r o oaa::ooaa µ µc c I Ic cr rc caa::¦ ¦r rĉĉ.. ¯¯oo··aai i
u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ îî n n ĉĉ u u n n ¦ ¦ r r u u '' (( À Àr raa¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦ aav vaan nu ull .. )) ¯¯ oo d daai i u uũũ aa
oou u µ µ ĉĉ i i aa n n ii c cn n i i i i .. ¯¯c c··aai i v vi i n nd di i ¦ ¦ ooîî ¦ ¦c c l li i ll c c d dc c µ µr r aaI I
v vc ci i mmĉĉ ¦ ¦ u u r r aa d dc c µ µc c u ull i i ũũ ĉĉ oo u u I I u u::¦ ¦ c cll c c ¦ ¦aall c c mmi i d d i i ''
ŤŤi i aa¦ ¦ u un nooi i ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ r r c ch h d di i n n n noou u d doo ooc c MMi i r r c cll aa ''
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ zz i i ooc cmm ooĉĉ c cx xi i ::¦ ¦ ĉĉ îî n n u un ni i i i v vo oooaaũũ i i aa
ll o ooou ur ri i ll o or r v vr rc cll c c.. LL aa u u n n ¦ ¦ îî nnĉĉ r r aa::¦ ¦ aa ::c c n nu u mmc cťť ¦ ¦ c c..
îî n n v vc cn nc cr r aall .. r r o ommaan n¦ ¦ i i :: mm..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ FFll c c aa oo u u r r i i !! À À:: ¦ ¦ aa :: u un n ĉĉ I I r r u ummo o:: îî n n
aar r¦ ¦ i i ooo oll c cll c c d dc c v vaazzc c¦ ¦ ĉĉ..
MM l l !! LL LL À À N N··aai i aau uzzi i ¦ ¦ n ni i ooi i d dc c v vo oooaaũũ i i aa n no oh hi i ll ĉĉ
aa µ µi i o on ni i c cr r aa¦ ¦ u ull u ui i ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ LLaa::··o o µ µc cn n¦ ¦ r r u u I I i i ll mmc cll c c oo u u ooo ovv··h ho o··..
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i ¦ ¦ o o¦ ¦ u uťťi i c cx xi i ::¦ ¦ ĉĉ o o aa n n u u mmi i ¦ ¦ ĉĉ ooaaµ µaa ··
ooi i ¦ ¦ aa¦ ¦c c aa i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall u ull u ui i ddc c aa ::c c r r c caall i i zzaa .. mm ĉĉ
îî n nũũc cll c cv vi i \\aa ll c cr r i i u u '' ˁˁ d doo··aa ::c c d dc c::ĉĉv vîî r rťťi i ¦ ¦ o ooommaai i
d di i n n ooo on nI I r r u un n¦ ¦ aar r c caa oo u u d di i I I i i oouull ¦ ¦ ĉĉũũ i i ll c c..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ! !o ov vc cťť¦ ¦ i i !! \\o or r h hc caa u u n n I Ii i ll o ozzo oI I .. u un n··
d dc c v vaa .. d dc c::µ µr r c c ll aaťťi i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa o or r v vaan ni i ooĉĉ aa i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaa··
ll u ull u ui i .. ŤŤ¦ ¦ i i i i ooc c îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ aa::¦ ¦ aa.. MMi i r r c c ll aa '' îî n n ··
:: c caa mmn nĉĉ ooĉĉ o on no or r aah hi i ll u ull c c v vaa¦ ¦ aa ::ĉĉ··ťťi i v v îî n n d d ĉĉ
o or r i i ooîî n nd d ooc cll c c mmaa i i ˊˊn no oh hi i ll c c v v o ooo aa ũũ i i i i "" µ µc cn n¦¦ r r u u u u n n
I I o o¦ ¦ o oll i i u u µ µll u uťťaa¦ ¦ .. u u n n I I r ri i v vi i d dc cr r ťťi i··o o h haai i c c oo ĉĉµ µ¦ ¦ u u··
ťťi i ¦ ¦ ĉĉ oo u u I I aa i i aa n nũũ ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À C Cîî n nd d n n··aai i d dc cooîî ¦ ¦ ::i i mmũũ u ur r ii .. n n··aai i n ni i ooi i
o o ::oou uzzĉĉ !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ FFi i ll o ozzo oI I i i c c d doo d do oi i h haan ni i ii u ummaa¦ ¦ c c !!
N N··aav vc caa d dr rc cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c ¯¯o oµ µ îî r r oo c caan n u u '' (( C Cĉĉ u u¦ ¦ îî n nd d ::ĉĉ··ťťi i
r r c caammi i n n¦ ¦ c caa::ooĉĉ v vc cr r ::u ur r i i ll c c.. ))
.. .. LLo ooou ui i n nũũ aa mmc caa d dc c v v aa r r ĉĉ
LL ll aa ũũ aar r ĉĉ..
À Àooo oll o o c cr r aa ::ĉĉ mmo or r
l lc c u ur r îî ¦ ¦ ťťi i d doo îî n n¦ ¦ r r i i ::¦ ¦ aar rc c
L Lc caa ¦ ¦ d dc c ::o oaar rc c
ŤŤi i µ µîî r r ll i i ¦ ¦ îî n nv vr r o ozzi i ¦ ¦ o or r "" ..
ŤŤi i ··n n µ µll u u:: ũũ îî n nũũ aar ri i i i ooaar rc c··ũũii zz u u mmzz ĉĉ i i c c µ µc c ll aa u ur r c cooh hi i
ťťi i µ µu ur r c coo i i i i ooaar r c c ¦ ¦c c µ µi i ťťooĉĉ ¦¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ n no oaaµ µ¦ ¦ c caa ťťi i u ur r ··
zzi i ooi i ll c c µ µ r r i i n n ooaar r c c ¦ ¦ r rc cooi i o or r h hc cooĉĉi i n nd d ::µ µr rc c ooll o o::c c¦ ¦ u ull
d di i n n I I u un nd du ull v vr r ĉĉ d di i n ni i i i .. MMc c r r :: i i !! N N··aamm v vooooaaũũ i i c c
µ µc cn n¦ ¦ r r u u aa::c cmmc cn nc caa d dc cll i i ooi i i i ..
MM l l !! LL LL À À À À¦ ¦ u un n oo i i d dc c oooo··aai i v vc cn ni i ¦ ¦ ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ C Cu u mm.. n n··aai i v vh hi i ooi i ¦ ¦ îî n nooĉĉ '' À À mm v vc cn ni i ¦ ¦
::ĉĉ ¦ ¦c c i i aa u u.. MMi i r r c cll aa ..
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ mm ĉĉ i i c ci i '' C C u u mm aad di i ooĉĉ.. I I ĉĉr r ĉĉ ::ĉĉ
mm ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c ch hi i n ni i mmi i oo ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ L L aa ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ r r c ch h u un nd dc c ::îî n n¦ ¦ h haav vaa··
ii c cll c c ''
O O ¯¯ l l LL l l À À À À u u r r ĉĉ mmaa :: îî n n mmaa ťť i i n n aa d do ooo¦¦ o or ru ull u ui i ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ((i i r ri i ¦ ¦aa¦ ¦)) C Cc c d do ooo¦ ¦ o or r '' \\ aa ::ĉĉ zzi i ooĉĉ
c cx xi i ::¦ ¦ ĉĉ ťťi i u u n n d do ooo¦ ¦ o or r îî n n µ µo ovvc c::¦ ¦ c caa aa::¦ ¦ aa '' 00 c c:: ooaa··
µ µ aa d d ĉĉ îî n n ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ r r c cv vu ull aa !! L Lr r aa v v o o MMi i r r c cll aa !! l lc coo i i
aar rc c u u n n ooll c cn nooi i v vc cn ni i r r c caa ¦ ¦ aa îî n nooooaaooc c '' !! ŤŤi i ooll c cn n··
ooi i u ull c c::¦ ¦c c mmc cd di i oo u ull ::aa¦ ¦ u ull u ui i .. C Ci i nnc c c c i i n n d di i v vi i d du ull ''
l lc c u un nd dc c··11 oou un no oťť¦ ¦ i i µ µc c aaooc c::¦ ¦ LL:: oo u u ll aa µ µ oo u u ooo oii o ooo
ťťi i o oµ µi i n nooi i ''
O O ¯¯ l l LL l l À À N N u u I I i i i i aa h h:: u ur r d d \\aa ll c c r r i i u u.. l lo ooo¦ ¦ o or r u ull c c
o o oou un no oťť ¦ ¦ i i n nũũ ĉĉ îî n n¦ ¦ îî mmµ µll ĉĉ ¦ ¦ o oaa r r cc.. LL··aa mm îî n n¦ ¦ îî ll n ni i ¦ ¦ ll aa
C Co on n::i i ll i i u ull ! !o oµ µu ull aa r r 11 u u d dc cũũ c caa nn ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ! !c cr r I I c coo¦ ¦ !! ::ĉĉ ooo on noo h hi i d dc cmm µ µll c cooĉĉmm
îî n naa µ µ o oi i µ µc c::¦ ¦c c o o ii u u mmĉĉ ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c d dcc o or rĉĉ..
MM l l !! LL LL À À (( îî n nI I u ur ri i i i n nd du u··::c c)) \\aa ll c cr r i i uu.. oor r c czzi i ooĉĉ
::îî n n¦ ¦ u u n n ooo oll c c¦ ¦ µ µc c ooaar rc c··11 îî nnooaar rooi i îî n n mmaa ťť i i n n ĉĉ ťťi i··11
d du uooi i u un nd dc c aai i ¦ ¦u u µ µo oI I ¦ ¦ ĉĉ ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ::ĉĉ n n u u d d r r aa mmaa ¦ ¦ i i zz ĉĉ mm.. LLťť ¦ ¦ i i ll o ov vo od d··
n ni i ooaa mmc caa.. ŤŤi i ll o ov vo od dn ni i ooaa mmc caa n n··o o ::ĉĉ I I aaooĉĉ µ µc c
d dĉĉ::ooĉĉll i i ũũ aa îî n n.. .. .. MMo o v v i i ll aa \\c coo h h c c !!
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i d daaooĉĉ n n··aaťť mmaa i i I Ii i ll o ov vo od dn ni i ooaa ll aa ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ::¦ ¦ aaũũ i i ooo oµ µi i i i .. C Cc c··:: µ µr r o o::¦¦ i i i i ll c c aa:: ll c caa ''
((C Cĉĉ¦ ¦r rc c \\aall c cr r i i u u.. )) MMi i r r c cll aa oorr c cd dc caa oo··aai i v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ
r r ĉĉ mmîî i i oo u u n no oi i ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ "" LL u u '' À Ài i oo i i '' ŤŤi i ooaar r i i c cr r aa mmc caa '' ¯¯ c c
ii o oooi i oo u u ooaar r i i c cr r aa mmc caa .. MMi i r r c c ll aa '' À À mm µ µo o::¦ ¦ u ull mmc cu u
i i n n L Lu uoou ur r c cťť¦ ¦ i i .. MMi i ll··aamm oou uooccr r i i ¦ ¦ oo u u ::u ud do oaar r c caa
I I r r u un nũũ i i i i ..
MM l l !! LL LL À À LLťť¦ ¦ i i ooi i n ni i oo !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ l l n n :: oo h hi i mmh h ¦ ¦u u c cťť¦ ¦i i i i µ µo ooorr i i ¦ ¦ ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À l l µ µo ooor r i i ¦ ¦ ĉĉ ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ À Ài i v vr r u u¦ ¦ ::ĉĉ mm ĉĉ µ µu ui i ll aa îî nnooc cr rooaar rc c..
ŤŤmmc cooh hc cr r i i c c I I c cmmc ci i aa::ooĉĉ.. ¹ ¹ n n µ µu un noo ¦ ¦ µ µc c h haa r r ¦ ¦ ĉĉ ll aa
d dr r aaoo u u îî n n µ µr r aazz n ni i oo .. u u n n h hi i ll c cũũ c cll u ull ¦ ¦ i i mmaa ¦ ¦ i i v v ťťi i µ µc c
u u r r mmĉĉ ooaa ll aa mmaar r v vaar rc c¦ ¦ c c v vi i nnc c.. n n u u v vi i n nc c.. v v i i n n c c
n n u u v v i i n nc c.. v vi i n nc c n n u u v vi i n nc c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À LLťť ¦ ¦ i i o od di i o o:: !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ l l aa r r ¦ ¦u u c cťť¦ ¦i i i i mmµ µ o o::i i h hi i ll ĉĉ !! À Àu u zz i i ''
À À::¦ ¦ aa c cťť¦ ¦i i ¦ ¦ u u MMi i r r c cll aa o o I I i i i i n nũũ ĉĉ i i mmµ µ o o:: i i h hi i ll ĉĉ !!
C Cu u i i d dc ci i i i mmµ µo o::i i h hi i ll c c !!
MM l l !! LL LL À À L Li i n n c c ooĉĉ mm··aai i d dc cI I i i n ni i ¦ ¦ .. O O ::ĉĉ ũũi i n n
mmi i n n¦ ¦ c c !!
O O ¯¯ l l LL l l À À ::¦ ¦ aaũũ i i .. \\aa ll c cr r i i u u .. n n··aai i d drr oo µ µll aa ¦ ¦ oo .. MMi i r r c cll aa
aa v vc cn ni i ¦ ¦ îî n nooo oaaooc c d di i n n oo aau uzz aa u un nc ci i µ µr r i i c c¦ ¦ c cn nc c.. À À
îî n nťťc cll aa¦ ¦··o o oo u u o o ::oor r i i ::o oaar r c c.. l l··aa zzu u v vr r ĉĉ v v i i ¦ ¦ ::aa¦ ¦ u ull
ĉĉ::¦ ¦ aa oo aa µ µc c u u n n mmi i oo µ µaa r r aad di i ::.. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa.. ))
À Àr raa¦ ¦ĉĉ··i i ::oor r i i ::o oaar r c caa..
MM l l !! LL LL À À N N··aamm ooc c ::ĉĉ··i i aar r ĉĉ¦ ¦ .. ::oor r i i :: o oaar r c caa aaooc cc caa
c cr r aa o o µ µ ll ĉĉ :: mmu u i i r r c c..
O O ¯¯ l l LL l l À À C C u u mm '' !! l laar r .. .. .. µ µr r i i c c¦ ¦ c cn naa ''
MM l l !! FF XX À À ! !r r i i c c¦ ¦ c cn naa.. .. .. n n u u c cx xi i ::¦ ¦ ĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À À À¦ ¦ u u n n oo i i d doo ooc c.. .. .. !! '' C Cu u oooo ::ooo oµ µ aai i .. .. .. ''
MM l l !! LL LL À À ŨŨi i ··aamm mmaa i i ::µ µu u::.. O O¦ ¦ i i .. N N uu v v r r o oi i aa mm
::ĉĉ ¦ ¦c c ll aa:: ::i i n nv vu ur r ĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À L Li i n n c c .. îî n nũũ c cll c cv v !! l laa r r d dc c oooo aai i ooi i ''
l lc c ooc c n n c caa µ µ ĉĉ r r aa ¦ ¦ aai i ooi i .. ll aa ooaa µ µĉĉ ¦ ¦ u ull ll u u mmi i i i '' !!
MM l l !! LL LL À À À À mm ::ĉĉ··ũũi i r r ĉĉ :: µ µ u u n n d d .. d dr r aa v vĉĉ O O¦ ¦ i i .. oo u u o o
c cx xµ µr r c c::i i c c d di i n n I I r r u ummo o::u ull v vr raai i r r o ommuun nc c:: oo.. ! !o oaa ll c c
ooĉĉ aar r I Ii i ¦ ¦ r rc ch hu ui i ¦ ¦ ::ĉĉ ũũi i··o o :: µ µu un n mmaa i i d dc c mmu ull ¦ ¦ ..
d daar r n n··aamm aaµ µu uooaa¦ ¦ .. LL o o c cx xµ µr r cc::i i c c ::¦ ¦ r rĉĉv vc cooh hc c..
µ µc c ooaar r c c o o I I o oll o o::c caau u d dc co oµ µo o¦ ¦ rr i i v vĉĉ v vo oi i c cv vo ozz i i i i .. ooaa
ťťi i ũũ ĉĉr r aa n ni i i i d doo ll aa ooo oaar r n nc cll c c µ µll u uv vu ull u ui i .. N Nu u mmaa i i ooĉĉ
c ci i o o r ro o::¦ ¦ c caau u oo u u mmîî n n d dr r i i c c .. i i aarr c cu u o o :: µ µ u u n n oo u u
o o ::I I i i aall ĉĉ d dc c ooaar rc c mmi i ··oo r r u uťťii n nc c.. O O¦ ¦ i i ll i i aa.. aaooc c::¦ ¦ aa oo
ll o ooou ull mmc c u u d doo h haa ťť¦ ¦ i i n nĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cu u mm aad di i ooĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À À Ài i oo i i ::··aa n nĉĉ:: oou u¦ ¦ mmaa mmaa mmc caa .. À Ài i oo i i
mm··aamm n nĉĉ::oou u¦ ¦ oo u u ..
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À N N u u ::c c µ µo oaa¦ ¦ c c !! N N u u mmi i ··aai i ::µ µu u:: n ni i ooi i ··
o od daa¦ ¦ ĉĉ !! LL r r aa mm oo o on nv vi i n n ::ĉĉ ooĉĉ c cťť¦ ¦i i d di i n n L Lu uoouur r c cťť¦ ¦ i i ..
MMaa mmaa ¦ ¦aa oo d do oaar r µ µr r o oI I c c::o oaar rĉĉ aaooo oll o o.. l lc c oooo nn··aai i
µ µo ommc cn ni i ¦ ¦ n ni i ooi i o od daa¦ ¦ ĉĉ d dc c::µ µr r c c aa::¦ ¦ aa ''
MM ¯ ¯ !! LL LL À À N N u u ťť¦ ¦ i i u u !! ! !r r o oh haa h hi i ll ooĉĉ I I i i ll o ozzo oI I u ull
ll u ui i aa v vc caa d dr rc cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. C Cîî n n d d mmi i ··aamm ll c cµ µĉĉ d daa ¦ ¦ ::¦ ¦ r r aa··
i i c cll c c d dc c ũũ ĉĉr r aan nooĉĉ ťťi i ll c c··aamm îî mmh h r r ĉĉ oo aa ¦ ¦ µ µc c ooc cll c c
d dc c i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall ĉĉ.. ::··o or r I Ii i ::oo h hi i mmh haa ¦ ¦ ťťi i··n n mmi i n nc c
n ni i ::oo aa i i v vaa r r c c::o or r ¦ ¦ u ur r i i ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ (( ooĉĉu u¦ ¦ îî n nd d ::ĉĉ··ťťi i µ µĉĉ::¦ ¦ r rc czzc c ooaall mmu ull ))
MMi i r r c cll aa d dr r aav vĉĉ .. n n··aamm µ µaar r oou ur r :: oo5500 d dc c l li i ll o ommc c¦ ¦ r r i i
d do oaar r ooaa ::··aa::i i::¦ ¦ l l aa o o d dc czzh haa¦ ¦ c cr r c c d dc c::µ µr rc c ũũ ĉĉrr aa n ni i
ťťi i i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall i i .. ŨŨi i ··aamm v vo orr h hi i ¦ ¦ I I r r u ummo o:: !! ŨŨi i ··aamm
aar r v vu ummc cn n¦ ¦ aa¦ ¦ .. \\r r c c i i ::ĉĉ ¦ ¦c c r r o ov v'' ! !o oI I ¦ ¦ i i mm.. ¦ ¦c c r ro ov v
MMi i r r c cll aa.. h haa i i aaooaa::ĉĉ !! LLťť¦ ¦ i i I I r r u ummo oaa :: ĉĉ !! LLťť ¦ ¦ i i d dc cťť··
¦ ¦ c caaµ µ¦ ¦ ĉĉ !! MM ĉĉ mmîî n n d dr r c c:: oo oo u u ¦ ¦ i i n nc c !! FFaa mmi i ll i i aa mmc caa
¦ ¦oo µ µll aaooc c.. ! !r r i i c c¦ ¦ c cn ni i i i mmc ci i ¦ ¦c c rr ĉĉ::I I aaũũ ĉĉ.. l lu u ťť mmaa n n i i i i
7700
ZZZFLPHFUR
mmc ci i i i ũ ũi i I I aaoo oou ur r¦ ¦ c c.. LL u u ¦ ¦c c aad do or r !! À Àzz i i .. îî n n µ µaar r ¦ ¦ i i ··
oou ull aar r .. MMîî i i n n c c .. oo u u aaoo¦ ¦ c c îî n n r r c cv vu ull ĉĉ.. C Cc c mmaa i i v vr r c ci i
MMi i r r c cll aa '' l lu u mmn n c c zz c c u u .. :: aa u u d dr r aa oo u u .. aa h h ĉĉ r r ĉĉ zz i i ¦ ¦ ::ĉĉ
n nc c n n aa ťť ¦ ¦ c c mm ::u uh h o o zzo od di i c c h h u u n n ĉĉ .. ¯¯aa ¦ ¦ aa c c...... ooi i n nc c
oo !! C Cc c ::ĉĉ··i i I I aaoo '' !! ::ĉĉ··11 d d ĉ ĉ mm ii o o:: '' N N u u µ µo o¦ ¦.. N Nu u
ll··aamm µ µu u:: oo u u d di i r rc coo¦ ¦ o or r v vc cn nc crr aall .. l l aa r r oo aa ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ..
n n··aamm ooc c ::ĉĉ··i i r rc cµ µr ro oťťc czz.. N Nc c··aa aa r r aa n nii aa ¦ ¦ o o ::i i ¦ ¦ u uaa··
ũũ i i c c.. À À oo u u mm n nc c aa r r aa n nii c caa zz ĉĉ o o ooaa::ĉĉ.. À Àll ¦ ¦ aa îî n n ll o ooou ull
¦ ¦ ĉĉ u u aa r r oo h h i i u u i i d dc c h hu uoo u ur r i i c c !! ŤŤi i aaµ µr r o oµ µo o d dc c ooh hi i u ui i ¦ ¦ !!
MMi i ··aai i ¦ ¦ r rîî n n¦ ¦ i i ¦ ¦ ··o o îî n n I I aaũũ ĉĉ ooĉĉ c cťť¦ ¦ ii ũũ ĉĉr r aan nooĉĉ.. ¯¯ c c
aaťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aai i ::ĉĉ mm ĉĉ oo u u ¦ ¦ r r c cmmu u r r .. ! !o oI I ¦ ¦ i i mm.. n n u u mm ĉĉ oo u u ··
¦ ¦ r r c cmmu ur r .. ¯¯ c c i i aa u u oo h h i i aa r r ťťi i ũũ ĉĉ r r aa n nooĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À MMĉĉ r r i i n n i i mmo o :: u u ll c c !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ (( oou u u ummo or r )) l lc c aa oo o or r d d !! ¹ ¹n n d d c c mmaa i i
µ µu ui i ooĉĉ I I aaoo ťťi i ··u un n v vc c::¦ ¦ µ µo oll ii ¦ ¦ i i oo.. N N u u ll u u µ µ ¦ ¦ ĉĉ ooll aa::aa
mmu un nooi i ¦ ¦ o oaar r c c îî n n aa ll i i aa n n ũũ ĉĉ oo u u ũũ ĉĉ r r ĉĉ n n i i mmc caa '' LL i i i i aa¦ ¦ ĉĉ
ťťll ··u un n c c x x c c mmµ µ ll u u d dc c aa ll i i aa n nũũ ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c c i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall i i ··
¦ ¦aa¦ ¦c c ťťi i ũũ ĉĉ r r ĉĉ n n i i mmc c ..
MM l l !! LL LL À À LLťť ¦ ¦ i i ˊˊ v v ll u u mmc c ũũ "" :: aa u u i i mmµ µc cr r ¦ ¦ i i n nc cn n¦ ¦ ''
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ l li i n n aa mmîî n n d d o o u u ĉĉ ooîî ¦ ¦oo µ µ u u ũũ i i nn ..
l l !! l l N N À À (( aaµ µaar rc c µ µr r i i n n u uťťaa d di i n n ::¦ ¦ i i n nv vĉĉ oo u u o o ii u u··
mmĉĉ ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c d dc c µ µ îî i i n n c c i i n n ¦ ¦ c cr r mmc cd di i aa r r ĉĉ îî n n h hr raaũũc c)) MM ĉĉ
i i c cr r¦ ¦ aaũũ i i .. L L u u n n ĉĉ zz i i u u aa .. C Cr r c c d dc caa mm ooĉĉ.. .. ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ À À i i µ µi i ooaa¦ ¦ ll aa ũũ aa n noo .. C Cĉĉ u u ¦ ¦ ĉĉ mm n ni i ťť¦ ¦ c c
h haav vaaii c c.. l l··¦ ¦aa c cťť¦ ¦i i I I c cmmc ci i aa ddoo :: c cr r v vi i ooi i u u ''
MM l l !! LL LL À À ((r rc cµ µr ro oťť)) \\aa ll c c r r i i u u !!
l l !! l l N N À À N Nu u .. d do o mmn nu ull c c.. ::îî n n¦ ¦ îî n nv v ĉĉũũ ĉĉ ¦ ¦ o oaa r r c c.. (( l l c c::c c
r rc cµ µc cd dc c.. ))
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ((ooĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c c ll aa .. ::aar r ooaa::¦ ¦ i i oo)) ! !aa r r d d o o n n !!
N N u u v v ĉĉ oor r c cd dc caa mm.. .. .. ˊˊooo oll c cv vc c"" .. .. ..
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À LLťť ¦ ¦ i i v vr r o o::o oll aan n.. \\aa ll c c r r i i u u ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ N Nu u ::oo u ummµ µo o.. ::îî n n¦ ¦ n nc coo r r u uũũ ĉĉ¦ ¦ o or r !! ! !c c
:: oou ur r ¦ ¦ ::ĉĉ îî n n oo h h i i d d c c mm ooaar r ¦ ¦ c caa oo u u :: n no oaa v vc c ũũ ĉĉr r ĉĉ··
n nc cťť¦ ¦i i ťťi i ::ĉĉ n n··o o mmaa i i d dc c:: oo h hii d dc cmm n ni i ooi i o od daa¦ ¦ ĉĉ..
¹ ¹n nd dc c··i i d do ooo¦ ¦ o or r u ull aaooc cll aa oo u u h haav vaaii c cll c c.. MMi i r r c cll aa ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u··ũũ i i mmaa i i µ µi i c cr r d dc c v v r r c c mmc c aa .. À À i i oo i i n nooi i
o or r oo d dc c I I ĉĉoou u¦ ¦ µ µ îî n n ĉĉ l l aa L Lu uoo u ur r c cťť ¦¦ i i !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ (( îî n nooc cµ µc c ::ĉĉ ::c c îî n nI I u ur r i i c c)) ::ĉĉ n n u u n nc c
ii u u oo ĉĉ mm d dc c··aa h haah haa o oaar r h haa !! À À mm ťťi i c cu u u un n µ µu un noo¦ ¦
d dc c I I i i c cr r h hc cr r c c.. N N u u mmaa i i I Iaaooc c mmo oI I ¦ ¦ u ur r i i .. MMi i r r c cll aa !!
MM l l !! LL LL À À N Nu u··mmi i v v o or r h hi i u ur r îî ¦ ¦ .. \\aa ll c c r r i i u u .. N Nu u··ũũi i
::îî n n¦ ¦ n nc cv vaa::¦ ¦ ĉĉ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ((::ooo o:: d di i n n I Ii i r rc c)) ¯¯aa ¦ ¦ aa o o ::ĉĉ··ũũi i aan n u u··
ll c czzc c n n u u mmi i r r c c aa ll aa ťťooo oaall aa aa::¦ ¦ aa !!
MM l l !! LL LL À À MM ĉĉ v vo oi i µ µll îî n n v vc c MMi i n ni i :: ¦ ¦ c cr r uull u u i i ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ \\o o i i ¦ ¦ o or r µ µi i ll aa d dc coo i i zzi i aa MMi i nn i i :: ¦ ¦ c cr r u u ll u ui i ..
MM ¯¯ !! LL LL À À MM ĉĉ v vo oi i µ µll îî n n v vc c C Co ommi i ¦ ¦ c c¦ ¦ u u ll u ui i C Cc cn n··
¦ ¦ r r aall ..
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ C Cc c v v r r c c i i .. MMi i r r c c ll aa ''
MM l l !! LL LL À À ((ooaa¦ ¦ c cv vo or ri i oo)) ::ĉĉ··mmi i d daa i i µµ aa oo c c!! N N··aamm
::ĉĉ I I i i u u r r o oaa h haa I I aammi i ll i i c ci i C Caa ll oommI I i i r r .. C Cc caar r ¦ ¦ aa aa::¦ ¦ aa
aa v vc cn ni i ¦ ¦ ll aa ¦ ¦ i i mmµ µ.. !!c c :: µ µ i i r r i i µ µc c n naa :: n nu u mmaa i i ooo on n··
I I o or r mmi i :: mm ťťi i v vaa n ni i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. MM··aai i ll u u aa d dc c n nc cv vaa ::¦ ¦ ĉĉ
oo u u aa c cr r u ull ooĉĉ··mmi i d daa i i d dc c µ µ o o mmaa n n ĉĉ .. MMc c r r :: i i !! N N u u
::c cr r v vc c::oo !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ (( îî n nI I u ur r i i aa¦ ¦ )) À À:: ¦ ¦ aa µ µc cn n ¦ ¦ r r u u ooĉĉ ũũi i··aai i
:: ooh h i i mmh haa¦ ¦ n n u u mmaa i i ::¦ ¦ r r aai i c cll c c.. N Nĉĉ r r aa v v u u r r i i ll c c.. n n u u !!
îî n n d d ĉĉ r r ĉĉ ¦ ¦ n n i i oo i i aa ũũi i··aa r r ĉĉ mmaa :: .. îî n n d dĉĉ r r ĉĉ ¦ ¦ n n i i oo i i aa ũũ ĉĉ r r aa n n u u··
ll u ui i .. Ť Ťi i n no o::¦ ¦ aall v vi i aa ũũi i··aa r r ĉĉ mmaa :: .. N No o::¦ ¦ aall v vi i aa ooll i i µ µc c··
ll o or r ooîî n nd d ll i i µ µĉĉ i i aa i i µ µ r r i i n n n no or r o oi i oo u u ¦ ¦ ĉĉ ll µ µi i ll c c v vo oaall c c..
::aau u oo îî n nd d ¦ ¦c c d du uoo c caa i i oo u u v vĉĉll c caa¦ ¦ aa ll aa I I i i n n ¦ ¦ îî n n ĉĉ ooaa
::ĉĉ aad daaµ µi i .. .. ..
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À N N u u I Ii i mmo oii i i oo.. \\aa ll c c r r i i u u ..
MM ¯¯ !! LL LL À À À Ài i u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ ::ĉĉ µ µ u u i i ťťi i ˊˊ mmîî n n d d r r i i aa "" ..
MMîî n n d d r r i i aa ũũ ĉĉ r r aa n n u u ll u u i i !! ŤŤi i d dc c I Iaaµ µ¦ ¦ aa::¦ ¦ aa c cr r aa ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ
c cx xµ µll i i ooaaũũ i i aa ::îî n n¦ ¦ o o ũũ ĉĉr r aa n noo ĉĉ µ µr r c caa mmîî n n d d r r ĉĉ .. ooaa
::ĉĉ mm ĉĉ v v îî n n d d µ µc c u u n n h hll i i d d d dc c ll i i n n¦ ¦ c c !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ L Laa v vĉĉ d dc c ::c caa mmĉĉ .. MMi i r r c c ll aa !! N N u u
aa h hu uzz aa d dc c r r ĉĉ h hd daa r r c caa mmc caa !! À À ii ::ĉĉ ::u uµ µo or r ũũ i i ooo on n··
::c cooi i n nũũc cll c c.. MMi i r r c c ll aa !!
MM l l !! LL LL À À ((r rc cooc c)) l lu u··¦ ¦c c.. \\aa ll c c r r i i u u !!
\\ À À LL LL !! l l ¹ ¹ ((I I u ur ri i o o::)) l lr r aa oo u u ::ĉĉ v v ĉĉ mmaa i i îî n n··
ũũc cll c caav vĉĉ !! (( MMc cr r v vc c ::µ µr r c c u uťťĉĉ.. ťťi i ::c c îî mmµ µ i i c cd di i oo ĉĉ
d dc c O O¦ ¦ i i ll i i aa r rĉĉ::¦ ¦ i i n nd du u··::c c ll aa c caa.. )) ŤŤi i ¦ ¦ u u ooc c I I aaooi i ''
!! ĉĉ mmîî i i oo u u ˊˊ ũũ ĉĉ r r aa n noo aa "" aa::¦ ¦ aa ''
O O ¯¯ l l LL l l À À (( ll u uaa¦ ¦ ĉĉ µ µr r i i n n :: u ur r µ µ r r i i n nd dc cr r c c ::c c ::u ummc cũũ c cťť¦ ¦ c c
d dc co od daa¦ ¦ ĉĉ)) l laa ..
(( \\aall c cr r i i u u i i c c::c c ¦ ¦ r r îî n n¦ ¦ i i n n d d u uťťi i ll c c îî n n u u r r mmaa ll u ui i
::c c aau ud dc c mmaa ťť i i n n aa ooaar r c c d dc cmmaa r r c caa zz ĉĉ v vi i ooll c cn n¦ ¦ .. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À l l aa r r ¦ ¦ ĉĉ··mmĉĉ MMi i r r c cll aa .. N Nu u ll ··aamm oor r c czzu u¦ ¦
aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c '' ¯¯ u u n n··aai i n ni i ooi i o o v v i i n n ĉĉ .. l lc c
I I aaµ µ¦ ¦ ll o o¦ ¦ u ull ::··aa o oµ µr ri i ¦ ¦ ll aa µ µaar r aa v vr r aaI I u ull aaooc cll aa ooaar rc c
:: µ µu un nc c ooĉĉ n n··aamm d dc c::I I i i i i n nũũ aa¦ ¦ îî n noo ĉĉ ddc co o::c ch hi i r r i i ll c c d di i n n··
¦ ¦r rc c ::aa¦ ¦ ťťi i o or raaťť.. (( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ \\ii oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa.. ))
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À ((oou u o o ::u u r r µ µr r i i n nd dc crr c c aa mmu u zz aa ¦ ¦ ĉĉ ))
À Ào oi i ll c co o!! C Cc c··i i ¯¯ĉĉoou ur rĉĉũũi i '' À À ii c cťťi i ¦ ¦ oo aa d di i n n µ µ u u ťť oo ĉĉ !!
((C Cc cll c c d do o u u ĉĉ I Ic c¦ ¦c c ::c c µ µ r r i i v vc c:: oo o o ooll i i µ µĉĉ d dc c::¦ ¦ i i n n::c c..
aaµ µo oi i i i zzh hu uoo n nc c:: oo îî n n r rîî :: îî mmµ µ r r c c u u n n ĉĉ oo u u \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa.. ))
MM l l !! LL LL À À \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ o o !!
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À l laa .. d do ommn n i i ťť o or r i i oo o o !!
MM l l !! LL LL À À \\r r c c i i ::··o o oo h h c cmmi i n ni i ũũ c cll µ µc c ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťaa
¯¯r r i i i i n n ´´
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À ::i i v vu ur r .. ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À O O¦ ¦ i i .. c cťť¦ ¦i i o o µ µ r r i i c c¦ ¦ c cn nĉĉ aa ddc cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ ĉĉ .. l l ũũ i i
mmu u ll ũũ u u mmc c :: oo ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ((oou u ::¦ ¦ o oi i ooi i ::mm)) À À oo u u ooc c··o o I I i i .. .. .. o o I Ii i !!
MM l l !! LL LL À À N N··aai i ::ĉĉ r rc cv vr rc cũũ i i .. O O¦ ¦ i i .. ¯¯c c aa::i i v vu ur r ..
À À v v c c mm aa¦ ¦ îî ¦ ¦ c caa d dc c I I ĉĉoou u¦ ¦ .. 00 ::ĉĉ I Ii i c c v vr r c cu u.. l laa r r
o o ::ĉĉ n nc c d dc caa mmu ull ¦ ¦ c c ::aa¦ ¦ i i ::I I aaooũũ i i i i .. À À i i ::ĉĉ v vc czz i i ..
l l !! l l N N À À (( i i n n¦ ¦ r rĉĉ)) MM··aaũũ i i oo h hc cmmaa ¦ ¦ ''
MM l l !! LL LL À À ((::c c d du uooc c ll aa c caa oou u mmîî n n aa îî nn¦ ¦ i i n n::ĉĉ))
l l aa r r ¦ ¦ ĉĉ ··mmĉĉ !! l l n n µ µ r r i i mmc cll c c ooll i i µµc c n n u u ¦ ¦c c··aamm r r c coou u··
n no o::oou u¦ ¦ ..
¯¯ !! l l N N À À LL u u ¦ ¦c c··aamm r r c coou un no o:: oou u¦ ¦ .. d daa r r aa mm oor r c czzu u¦ ¦
ooĉĉ n n u u v v r r c c i i ::ĉĉ.. .. ..
MM l l !! LL LL À À À Àh h i i aa oo îî n nd d i i c cťťc caai i mmi i ··aamm d daa¦ ¦ :: c caa mmaa ..
(( FFaa oo c c µ µr r c czzc cn n¦ ¦ ĉĉr ri i ll c c.. )) ! !r r i i c c¦ ¦ c cn naa mmc caa .. O O¦ ¦ i i ll i i aa..
l l !! l l N N À À ((oou u ¦ ¦r ri i ::¦ ¦c cũũc c)) MM··aamm :: oo h h i i mmh haa ¦ ¦ ''
MM ¯ ¯ !! LL LL À À LL n n o o r r mm !!
l l !! l l N N À À C Cc c I I aaooc c.. .. .. (( LLzzi i ¦ ¦ aar r c c.. )) mmaa mmaa ''
MM ¯ ¯ !! LL LL À À L Li i n n c c ..
l l !! l l N N À À (( aad dr rc c::îî n nd du u··::c c MMi i r r c cll cci i )) LL ooi i u ud daa¦ ¦ .. .. .. îî n n
¦ ¦o oũũi i aan ni i i i aaooc cťť¦ ¦ i i aa ¦ ¦c c··aamm aa ťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aai i .. LL u u n n··aav vc caar raa
mmo o¦ ¦ i i v vc c ::ĉĉ mm ĉĉ h hu uoo u u r r .. ŤŤ¦ ¦ i i aa mm aa::¦ ¦ aa.. l laa r r ¦ ¦c c aaťť··
¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aamm.. LL r r aa mm ::i i v vu ur r ĉĉ ooĉĉ aai i ooi i ťťi i n n u u îî n n aall ¦ ¦ ĉĉ
µ µaar r ¦ ¦ c c îî ũũi i v v c ci i aall c cv vc c µ µo o::¦ ¦ u ull ..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c ''
l l !! l l N N À À MMi i ··c c v vr r c cu u ::ĉĉ··ũũi i r r ĉĉ :: µ µ u u n n d d .. (( MMc cr rv vc c
::µ µr r c c u uťťaa d di i n n I I u un nd d.. )) l l n n o or ri i ooc c ooaazz.. îî ũũ i i mmu u ll ũũ u u ··
mmc c::oo..
MM l l !! LL LL À À C C··aamm r r ĉĉ mmaa :: ''
l l !! l l N N À À C Cĉĉ mmi i ··aai i îî n n¦ ¦ i i n n:: mmîî n n aa .. ((l l c c::c c.. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À l lc c u u n nd d c c o o oou un no oťť ¦ ¦ i i .. MMi i r r c c ll aa '' C Ci i n n c c
c c' '
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N (( i i n n¦ ¦ r r ĉĉ oo u u v vaall i i zzc cll c c)) l laaooĉĉ··¦ ¦ĉĉ··ll c c !!
MM l l !! LL LL À À MM u u ll ũũ u u mm i i mm.. d do ooo¦ ¦ o or rc c.. ŨŨi i··aaťť I I aaooc c
n ni i ťť¦ ¦ c c µ µr r o oµ µu u n nc cr r i i d dc c µ µaaooc c.. LL c c aaooooc cµ µũũ i i ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N N N u u mm ĉĉ aa ťť ¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aa mm ::ĉĉ ooîî ťť¦ ¦ii v v µ µ r r i i n n
aah haan nd do on nu ull aa d dv v c cr r :: aa r r u ull u u i i .. \\··aaũũi i ::µ µc cr r ii aa¦ ¦ d dc c :: aa ··
ll u ull ĉĉ::¦ ¦ aa.. d dc c oo c c'' l l n n µ µr r i i mmc cll c c zzi i ll c c aa mm I Io o::¦ ¦ oo aa
v vo oi i .. :: ¦ ¦ r r îî mmh h aa mm d di i n n n naa::.. n ni i mmi i oo n nu u··mmi i i i n n¦ ¦ r r aa îî n n
v vo oi i c c.. l laa r r µ µc c u u r r mmĉĉ mmi i ··aa µ µ ll ĉĉ oo u u ¦ ¦ ::ĉĉ¦ ¦ u uoou ull ĉĉ::¦ ¦ aa !!
À Àr r c c I I aa r r mmc coo u ull ll u ui i .. LL u u oo îî n nd d îî mmii aammh haall c czz ¯¯r r aa ··
7711
ZZZFLPHFUR
h huu n n ¦ ¦ u u i i µ µc c u ull i i ũũ aa mmaa r r oo ťťi i ¦ ¦ ooaa¦ ¦ ĉĉ o ommc cn ni i r r c caa i i c c::c c
ll aa µ µo or r ũũ i i ooaa ::ĉĉ··11 ::aall u u¦ ¦ c c µ µc c d do omm·· d do ooo¦ ¦ o or r.. mm ĉĉ
::i i mm¦ ¦ ooaa ll u u ll i i u u C Cc c::aa r r oo i i n n d d aa ¦ ¦ r r c coou u¦ ¦ !!u u h hi i oo o o n n u u ll ..
ŤŤi i aa oo u u mm v vr rĉĉh hi i ũũ i i ··v vĉĉ ::ĉĉ d di i ::µµĉĉr r c cũũ i i .. aa::oou un nd dc cũũ i i ··v vĉĉ
u u n n d d c c v v aa µ µ îî n n ĉĉ v v i i n nc c aau u¦ ¦ o oh hu uzz u ull ..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ::ĉĉ n n u u v v ĉĉ v vĉĉ::c caa::ooĉĉ µ µ r r i i mmaa r r u ull .. N N u u
v vr r c caa ::ĉĉ v vĉĉ ll aa::c c ::ĉĉ µ µll c cooaaũũ i i .. C Cu u r r :: aa ::o o::c cťť¦ ¦c c µ µc c::¦ ¦ c c
ooi i n nooi i mmi i n nu u¦ ¦ c c.. .. .. (( À À i i n n¦ ¦ r r aa¦ ¦ ! !r r i i mmaa r r u u ll .. )) ťťi i µ µll c caaooĉĉ
µ µc c::¦ ¦ c c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À C Ci i n n d d v v o o mm d do or r i i ::ĉĉ aa I I ll ĉĉ mm o or r aa r r u ull
oou ur r ::c cll o or r d dc c aau u¦ ¦ o oh hu uzz d di i n n MMo o v v i i ll aa \\oo oo h h oo o o ::ĉĉ
ll c c oo o on n :: u ull ¦ ¦ ĉĉ mm.. d do ooo¦ ¦ o or rc c.. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c ! !r r i i mmaar r .. )) À À oo u u mm
aa v v c c mm o o aall ¦ ¦ ĉĉ r r u u v v ĉĉ mmi i n n ¦ ¦ c c n ncc aa ii u u¦ ¦ aa ũũ i i ::ĉĉ n nc c
v vĉĉ :: i i mm o o v vaa zz d dĉĉ mmaa i i ooaa ll u u mmc c a a ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL (( oou u v vu ur r aa oo ĉĉ :: oo aa ¦ ¦ ĉĉ )) C Cc c··oo··oo '' !!
MM l l !! LL LL À À N Nc c··aamm r r ĉĉzz v vîî n nd di i ¦ ¦ .. (( C Co on nI I ii d dc cn nũũ i i aall .. ))
!! n noo h hi i d dc c v vu ur r aa ¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťc c µ µr r i i mmaa r r .. ¹ ¹ n n r r c cµ µr r c czzc cn n··
¦ ¦ aan n¦ ¦ aall µ µu u¦ ¦ c cr r i i i i aa d dmmi i n ni i :: ¦ ¦ r r aa¦ ¦ i i v vcc n n··aar rc c µ µr r c c:: ¦ ¦ aan nũũ ĉĉ
oou u v vu ur r aa ooĉĉ::ooaa¦ ¦ ĉĉ.. (( ¯¯aar rc c.. )) !! ĉĉ mm îî n n c c mm !!
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL FF aa ll o o d dr r aav vĉĉ.. .. .. ((ll n nll r r··o o ccx xµ µll o ozzi i c c
d dc c h hu uoou ur r i i c c o o i i aa îî n n h hr raaũũ c c ťťi i··o o ::ĉĉr r u u¦ ¦ ĉĉ µ µc c aa mmîî n n··
d do oi i o oh hr raaii i i i i .. ))
MM l l !! LL LL À À ((oou u o o µ µr r i i v vi i r r c c mmaall i i ũũ i i o oaa :: ĉĉ ::µ µr rc c d do ooo··
¦ ¦o or r)) \\ĉĉ d d ooĉĉ··n n ::aa¦ ¦ u ull ĉĉ::¦ ¦ aa c c o o mmaa n n i i c c ooo oll c coo··
¦ ¦ i i v vĉĉ !!
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL L Lr r aa v v o o I I c c¦ ¦c cll o or r !! l l c cr r ¦ ¦ aaũũ ii ··mmĉĉ ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr ro oI I c c::o oaar rc c !! LL··o o mmaa r r cc h hu u oo u ur r i i c c µ µ c cn n¦ ¦ r r u u
mmi i n nc c.. À À i i v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ d do ooo¦ ¦ o or rc c '' ((!!n nooc c¦¦.. )) îî n n oo h h i i d d c c ťťi i
d d··¦ ¦aa v vu u r r aa !! C Cc c n naa i i h h aa !! (( ¯¯aar rc c.. )) L Lr r aa v v o o !! \\ĉĉ
:: µ µ u u n n d d i i n n ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ i i n ni i mmaa .. I I i i ũũ i i h hi i n nc cv vc cn ni i ¦ ¦ c c !! À Àťťaa
d daa !! À Àťť aa aah h::o oll v vc cn n¦ ¦ c c mmaa i i zzii oo ťťi i c cu u !!
MM l l !! LL LL À À FFc c:: ¦ ¦ i i v vi i ¦ ¦ aa ¦ ¦ c caa d doo µ µ r r i i mmi i r r cc I I i i i i n nd d d dc cooi i
¦ ¦ c cr r mmi i n n aa ¦ ¦ ĉĉ .. ::ĉĉ µ µ u u r r oo c cd dc cmm l l aa oo aa zz aar r c caa ooc cll o or r d d o o u u ĉĉ
µ µr ro oI I c c::o oaar r c c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Caa ¦ ¦ aa .. À À mm µ µll c cooaa¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À ::¦ ¦ aa i i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µ r r i i mmaa r r !! OO¦ ¦ i i ll i i aa .. c cu u
r r ĉĉ mmîî n n aai i ooi i oo u u h haav vaaii c cll c c.. MMc cr r v vi i ¦ ¦ u u oo u u d dîî n n :: u u ll ..
\\c c zz i i .. aall c cv vc c ooc cv v aa mmaai i .. .. .. ! !r r c cI I c cr r o o oo aa mmc cr r ĉĉ mmaa r r c c
oou u µ µaa¦ ¦ d du uh hll u u.. d dc cooîî ¦ ¦ d d o o u u ĉĉ ooh hi i ooh hi i n nooũũ oo..
O O ¯¯ l l LL l l À À L Li i n n c c !! ((l l c c::c c.. ))
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N MM ĉĉ d d u u oo ťťi i c cu u..
MM l l !! LL LL À À MMc cr r :: i i d do ooo¦ ¦ o or rc c.. ŤŤi i ::ĉĉ ťť¦¦i i i i oo··aar rc c
d dr r c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c µ µo oµ µo or r u ull n n u u c c d dr r aa oo u u ll ooh h i i aa r r aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c
n nc cv vr r u u !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ˊˊ l lr r aa oo u u ll "" I I i i i i n nd d d d··¦ ¦aa ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u .. d d··¦ ¦aa !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N À À h h aa !!
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( d dĉĉ h hu uzz n naa )) l lo ommn ni i ťť o or r i i c co o.. .. .. ((îî ťťi i
d d ĉĉ :: c caa mmaa ooĉĉ n n··aa ooi i o oooĉĉn ni i ¦ ¦ .. )) À Ào oi i ll c co o !! (( \ \r r c caa ::ĉĉ
i i aa::ĉĉ.. ))
MM l l !! LL LL À À ::¦ ¦ aai i .. LLaa ::ĉĉ.. l laa oo ĉĉ n n··aai i ooi i o oooĉĉn ni i ¦ ¦ d dc c
µ µ r r i i mmaa d daa¦ ¦ ĉĉ.. .. .. C Cc c c c::¦ ¦ c c''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨÀ À \\ĉĉ oo aau u¦ ¦ ĉĉ oo i i n n c cvvaa ..
MM l l !! LL LL À À (( \\i i oo¦ ¦o or ri i ũũ c ci i )) ! !c c mmi i n nc c mmĉĉ oo aau u¦ ¦ ĉĉ ''
C Ci i n nc c ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À N N u u ťť¦ ¦ i i u u.. ZZi i ooc c ooĉĉ··i i o oll o ov v..
MM l l !! LL LL À À C C u u mm '' !!
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨÀ À ¹ ¹ n n d d o ommn n .. À Àr r c c o ooo h hc cll aar r i i n nc cv vr ri i ..
l laa n n u u c c o oll o ov v.. MM··aamm u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ c cu u h hi i n nc c.. l laa c cll aaťťaa
zzi i ooc c oo··aa v vc cn ni i ¦ ¦ o oll o ov vu ull !! (( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ L Lo ov vd daan n.. )) ¹ ¹i i ¦ ¦ c c··11!!
((l l c c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À (( u u i i mmi i ¦ ¦ ĉĉ )) l l··¦ ¦aa '' !!
L L O O C C l l À À N N ::ĉĉ r r u u¦ ¦ ··mmîî i i n n i i ll c c !!
MM l l !! LL LL À À C Cc c··i i oo u u d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa aai i ooi i ''
!! O O C C l l À À N N l lc c r r aa n n ii c czz ''
MM l l !! LL LL À À l lc cll o ooo .. ¯¯o ov v aa r r ĉĉ ťť u u ll d do ooo¦ ¦ o orr C Cr r i i :: ¦ ¦ i i aa n n
ťťi i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťu ull .. .. .. l l aar r ¦ ¦ ĉĉ··mmĉĉ .. n n u u ũũi i ··aamm r r c cũũ i i n nu u¦ ¦ n nu u··
mmc cll c c !!
L L O O C C l l À À N N L Lo o v v d d aa n n C Co or r d do on nc caa n n u u.. aar rh hc co oll o ov v..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N îî mm i i µ µaar r c c h hi i n nc c.. MM ĉĉ ::oou uzzaaũũ i i .. c cu u
ll o ooo mmaai i µ µ ll c coo aa mm.. LL aa r r c cv vc cd dc cr r cc.. ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À LL aa r r c cv vc cd dc cr r c c.. d do ooo¦ ¦ o or rc c.. ((::c c îî n n¦ ¦ o oaa r r oo c c
ooĉĉ¦ ¦ r rc c aar rh hc co oll o ov v.. )) ŤŤc czzi i .. ¦ ¦ o ovvaar r ĉĉťťc c C Co or r d do on nc caa n n u u !!
L L O O C C l l À À N N ¯¯c c r r o ov v ::ĉĉ··mmi i zzi i ooi i L Lo ov vd daa n n..
MM l l !! LL LL À À N N··aamm ::ĉĉ··ũũi i zzi i oo L Lo o v vd d aa n n .. C Cc c ooaau uũũ i i
d d··¦ ¦aa aai i ooi i '' ! !aa r r oo··aamm îî n nũũc cll c c:: ooĉĉ aa v vc caa i i aall ¦ ¦ ĉĉ d dc c::··
¦ ¦ i i n naaũũ i i c c..
L L O O C C l l À À N N MMi i r r c cll aa !!
MM l l !! LL LL À À ŨŨi i ··aamm d daa¦ ¦ v vo oi i c c ''
L L O O C C l l À À N N MMi i r r c cll aa .. aa mm v vc cn ni i ¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ dd··¦ ¦aa..
MM l l !! LL LL À À C Cu u ooc c ::ooo oµ µ ''
L L O O C C l l À À N N ::ĉĉ··ũũi i r r ĉĉ :: µ µ u u n n d d d dc c::ooh hi i :: ''
MM l l !! LL LL À À À Àh h::o oll u u¦ ¦ ..
L L O O C C l l À À N N À À mm o o n nc cîî n noor r c cd dc cr r c c r r c c¦ ¦ r r o ovvr r aad dĉĉ i i n n
ooaaµ µaaooi i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa d dc c r r c czzi i ::¦ ¦ c cn nũũ ĉĉ aa I I c cmmc ci i i i ..
MM l l !! LL LL À À LL aa ooc c ''
L L O O C C l l À À N N N N u u c c u uťťo or r ::ĉĉ :: oo h h i i mmh hi i d d oo u u ĉĉ ooll i i ··
mmaa¦ ¦ c c ooo ommµ µll c c¦ ¦ d di i I I c cr ri i ¦ ¦ c c îî n n mmaa i i µ µ u u ũũ i i n n d dc c 2211 d dc c
o or r oo.. MM ĉĉ îî n nũũ c cll c cv vi i MMi i r r c cll aa '' N N··aamm v v r r u u ¦ ¦ ::ĉĉ µ µi i c cr r zzi i
µ µaa r r i i u ull .. À À mm v v r r u u ¦ ¦ ::ĉĉ I I i i u u ll i i nnv vĉĉ d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa ..
MM l l !! LL LL À À C Cc c µ µ aa r r i i u u ''
L L O O C C l l À À N N \\c c n n i i n n d d aai i ooi i d d··¦ ¦aa.. I I aa¦ ¦ ĉĉ I I r r u u mmo o aa :: ĉĉ ..
ooo oooh hc c¦ ¦ ĉĉ.. c cll c cv vaan n¦ ¦ ĉĉ ˊˊ d dc c ll aa oor r aa ťť "" ˁˁ aai i aan nv vaaii aa¦ ¦
u u n n µ µ aa r r i i u u oo u u \\i i aaũũ aa .. À À i i µ µaar r ii aa ¦ ¦ .. d dc c µ µi i ll d dĉĉ .. ooĉĉ
v vc ci i ooĉĉll ooaa µ µ r r i i n n n no or r o oaai i c cll c c d doo ll aa MMo o v v i i ll aa \\c coo h h c c
oo u u d dc czz i i n n v vo oll ¦ ¦ u ur r aa oo u u ooaar r c c aai i ¦ ¦ r r aav vc cr r :: aa C Caall c caa
\ \i i oo¦ ¦ o or r i i c ci i aai i µ µaar r i i aa¦ ¦ ooĉĉ aa¦ ¦ u un nooi i oo îî nn d d v vc ci i i i n n¦ ¦ r raa
îî n n ::ĉĉll i i ũũ aa :: oo u u n n d d ĉĉ ťťi i îî n n¦ ¦ u un nccooo oaa ::ĉĉ aa u un nc ci i oo ll aa:: c c
d di i n n ťťooo oaall aa aa::¦ ¦ aa mmi i zz c cr r ĉĉ .. ¦ ¦cc v v c ci i :: i i mmũũ i i ooaa i i n n
aai i d daa À À¦ ¦ c cn nc cu ull u u i i !! o o mm uu n n aai i µ µaa r r i i aa¦ ¦ ooĉĉ o or ri i d dc c
ooîî ¦ ¦c c o or r i i îî ũũ i i v v aa v v c cn n i i ::ĉĉ µ µll i i n nv vi i .. v vc ci i ::u ur r îî d dc c
zzi i ooîî n nd d ooĉĉ ũũi i··aa i i n n¦ ¦ r r aa¦ ¦ ooc cv v aa îî n n o oooh hi i aai i µ µaar r i i aa¦ ¦
ooĉĉ n n u u v v c ci i r rc cv vr rc c¦ ¦ aa n n i i mmi i oo .. nn u u v v c ci i ::µ µc cr r aa n ni i mmi i oo
ťťi i n n u u v vc ci i mmaa i i r r i i v v n n i i n ni i mmi i oo µ µc c ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ µ µc cr r i i o oaa d daa
d di i n n¦ ¦ r r c c d d o o u u ĉĉ v vaaoo aah hũũ c c.. À Ài i µ µaa r r i i aa ¦ ¦ .. îî n n ::I Iîî r rťťi i ¦ ¦..
ooĉĉ v vc ci i r r ĉĉ mmîî n n c c !! C Cĉĉ n n u u v vc ci i I Iu uv vi i n ni i ooi i d d u u µ µ ĉĉ
o o zz i i .. n ni i ooi i d d u u µ µ ĉĉ d d o ou u ĉĉ .. n ni i ooii d d u u µ µ ĉĉ ooi i n nooi i .. !!c c oo u u ··
n no oťť¦ ¦ i i oo··aai i µ µaar r i i aa¦ ¦ ''
MM ¯ ¯ !! LL LL À À N N··aamm µ µaar r i i aa¦ ¦ n n i i mmi i oo .. ¯¯c c mmi i r r ĉĉ ''
LLx xµ µ ll i i oo aa ũũ i i aa c c mmu u ll ¦ ¦ mmaa i i :: i i mmµ µ ll ĉĉ .. LL u u I I aaoo µ µaar r ¦ ¦ c c
µ µr r o oh haah hi i ll .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c C Co or r d do on nc caa n nu u.. d di i n n ¦ ¦ aav vmmaa
aaooc cll o or r I I aan n¦ ¦ aa::¦ ¦ i i ooc c oo u ur r i i o ozzi i ¦ ¦ ĉĉ ũũ i i aall c c n naa¦ ¦ u ur r i i i i ooaar rc c
îî ťťi i i i u uh hc c:: oo ::aa¦ ¦ u ull îî n n ooaar r c c ::··aau u n nĉĉ::oou u¦ ¦ .. ŤŤi i ooaar rc c
oor r c cd d ooĉĉ aa u u o o d daa¦ ¦ o or ri i c c mmo o r r aa ll ĉĉ I I aaũũ ĉĉ d dc c c cll .. .. ..
L L O O C C l l À À N N C Cu u mm '' !! LLťť¦ ¦ i i d di i n n MMo o v v i i ll aa \\c coo h h c c ''
MM l l !! LL LL À À l l aa !! À Àťť aa ooĉĉ ::µ µc coou ull aaũũ i i i i ll cc d du u mmi i ¦ ¦ aa ll c c
mmc cll o od dr r aammaa¦ ¦ i i ooc c ::··aau u i i n nI I i i r r mmaa¦ ¦ .. MM··aamm r rc cîî n n¦ ¦ o or r::
îî n n ::aa¦ ¦ u ull mmc cu u .. :: i i mmµ µ ll u u ťťi i h haa n naa ll ..
L L O O C C l l À À N N (( v vc c::c cll )) MMi i r r c cll aa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À ((I Ic cr ri i n nd dn n··::c c)) ¯¯c c r ro ov v ::ĉĉ n n u u ¦ ¦c c
r rc cµ µc czzi i .. .. ..
L L O O C C l l À À N N (( n nc cd du ummc cr r i i ¦ ¦ )) C Cu u mm ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u.. .. .. oo µ µc c aai i ooi i u u n n o oh hi i ooc ci i !! C Caa r r c c
oo u u mm µ µo oaa¦ ¦ c c ¦ ¦c c i i aa îî n n h hr r aaũũ c c.. À À oo u u mm îî n n::ĉĉ aaťť
v vr r c caa ::ĉĉ ii u u oo ĉĉ mm oo u u ooĉĉr r ũũ i i ll c c µ µc c I I aaũũ ĉĉ oo u u ooc c i i n n··
¦ ¦ c cn nũũi i i i aai i v vc cn ni i ¦ ¦ d d··¦ ¦aa îî n nooo oaaooc c '' HHaa i i !! FFĉĉ r r ĉĉ ::µ µc c··
oou ull aaũũ i i i i !! C Cîî n n d d n nc c··aamm oou un no o::oou u¦ ¦ îî n n ¦ ¦ r r c cn n.. îî n n··
ooo o¦ ¦ r ro o mmc cr r v vc caai i ''
L L O O C C l l À À N N ::µ µ r r c c !!ĉĉ oo u u r r c c n n i i i i d di i n n l lc caa ll ..
MM l l !! LL LL À À l lc c oo i i '' !!
L L O O C C l l À À N N À À mm I Io o::¦ ¦ ¦ ¦ r r i i mmi i :: d dc c ll aa L Luuoo u ur r c cťť ¦ ¦ i i
::ĉĉ I I aaoo µ µr r o o::µ µ c coo ũũ i i u un ni i îî n n d d o o uu ĉĉ ll o oooaall i i ¦ ¦ ĉĉũũ i i d di i n n ii u u ··
d dc cũũ u ull aaooc c::¦ ¦ aa.. LLîî n n v v ĉĉ I I i i c cooaar rc c d di i n n c cll c c ::c c aa I I ll ĉĉ
7722
ZZZFLPHFUR
ooi i ll c c u un n d dc caall ooaar r c c ::c c n nu ummc cťť¦ ¦ c c.. .. .. (( l l i i aar r aa¦ ¦ ĉĉ µ µr r i i n n
I Ic cr rc caa::¦ ¦r rĉĉ.. )) ŤŤ¦ ¦ i i i i oo u u mm ::c c n n u u mmc cťť ¦ ¦ c c d dc caall u ull aac cc cll aa ''
MM l l !! LL LL À À ::ll aa i i ::ĉĉ··r raai i aammi i n n¦ ¦ c c:: oo !! À À.. d daa !! C Cc c··
¦ ¦ ĉĉũũ u ui i aa !!
L L O O C C l l À À N N ¯¯o o ¦ ¦ aaťťaa ::c c n n u u mmc cťť ¦ ¦ c c ťťi i ooc cll d dc c
ll i i n nv vĉĉ !!ĉĉ oo u u r r c c n ni i i i d di i n n l lc caa ll ..
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i ooc c i i mmµ µ o or r ¦ ¦ aa n n ũũ ĉĉ aar rc c aa::¦ ¦ aa ''
L L O O C C l l À À N N ! !c cn n ¦ ¦ r r u u aar rh hc co oll o ov vi i n nu ummc cll c c d dc c ˊˊC Coo··
¦ ¦ ĉĉ ũũ u ui i aa "" i i n nd di i ooĉĉ mmaa i i îî n n ¦ ¦ o o¦ ¦ d dc caa u un n aa u ur r mmc cll c c u un no or r
::¦ ¦ r rĉĉv vc cooh hi i ooi i v vi i ll i i zzaaũũ i i i i .. C Co ommo or r i i I I aah hu ull o oaa::c c aa u u I Io o::¦ ¦
d dc c::ooo oµ µc cr ri i ¦ ¦ c c ::u uh h ooi i ll c c o o ooc c¦ ¦ ĉĉũũ u ui i c c d di i n n¦ ¦ r r··aa::¦ ¦ c caa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À ((aa¦ ¦ c cn n¦ ¦ ĉĉ)) l lc cooi i !!ĉĉ oo u u r r c c n n i i i i d di i n n l lc caa ll
::i i MMo ov v i i ll aa \\c cooh hc c c cr r aa u u o oh hi i c coo¦ ¦ ii v vc cll c c d du u mmi i ¦ ¦ aa ll c c ''
L L O O C C l l À À N N l laa ..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c n nu u n nc c··aai i ::µ µu u::··o o d di i n n ¦ ¦ r r c cn n ''
L L O O C C l l À À N N ! !c cn n ¦ ¦ r r u u ooĉĉ mm··aaũũi i I Ii i îî n n ¦ ¦ r r c ch haa ¦ ¦ d dc c
oooo n nu u îî n nooc cµ µ oou u MMo o v v i i ll aa \\c cooh h c c..
MM l l !! LL LL À À C Co on n::i i d dc cr r ĉĉ ooĉĉ ũũi i ··aamm µ µu u:: îî n n¦ ¦ r r c ch haa ··
r rc caa aa oo u u mm..
L L O O C C l l À À N N À Ài i ooi i aa i i n n¦ ¦ c cr r v vc cn ni i ¦ ¦ d do or r i i n nũũ aa µ µr r c cťťc cddi i n n··
¦ ¦c cll u ui i C Co on n:: i i ll i i u ull u u i i ! !o o µ µ u ull aa r r 11 u u d dc cũũ c c aa n n ..
MM l l !! LL LL À À C Cc c aammc c::¦ ¦ c coo aar rc c µ µr rc cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c ''
L L O O C C l l À À N N LL µ µaa::i i o on naa¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ aar rh hc co oll o ov vi i c c.. \\c c::¦ ¦ i i ··
v vi i i i ll c c v vc c¦ ¦o o··¦ ¦r raaooi i ooc c d dc c ll aa À Àll i i r r ĉĉn nc cťť¦ ¦ i i v vr raaũũ i i c c ll u ui i
aau u I Io o::¦ ¦ µ µu u::c c îî n n v vaall o oaa r r c c.. ! !r r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c mm ĉĉ
oou un no oaaťť¦ ¦ c c d di i n n¦ ¦r r··o o aall ¦ ¦ ĉĉ îî mmµ µ r r c cii u u r r aa r r c c ťťi i n ni i··n n r r u u··
v vaa¦ ¦ ::ĉĉ··i i n ni i îî n nooc cµ µ µ µr r o o:: µ µc cooũũ ii u un ni i ll c c ll aa !!ĉĉ oo u u r r c c n n i i ..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c n nc caa µ µĉĉ r r aa¦ ¦ ll aa !!ĉĉ oo u u r r c cn n i i ''..''
L L O O C C l l À À N N LL ll c c d dc c··aaooo oll o o..
MM l l !! LL LL À À À Àh h aa !! îî n nũũ c cll c cv v.. ((O O mmi i ooĉĉ µ µ aa u u zz ĉĉ
îîťťi i µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c ooc caa::u ull .. )) À À¦ ¦ u unn ooi i ::ĉĉ oo r r o o n n o ommc c¦ ¦ r r ĉĉ mm..
MMaa i i aai i oo mmi i n nu u¦ ¦ c c µ µi i u u ĉĉ llaa µ µll c cooaar r c caa aau u¦ ¦ o oh hu uzzu u··
ll u ui i ..
L L O O C C l l À À N N (( ooaall mm)) MMi i ··aamm ::oo h h i i mmh haa ¦ ¦ h ho oll ĉĉr r i i ··
r r c c aa îî mmi i îî n noo c cµ µ µ µr r o o:: µ µc cooũũ i i u un ni i ll c c ll aa MMo o v v i i ll aa \\c c oo h hc c..
MM l l !! LL LL À À (( r rc czzc cr rv vaa¦ ¦ ĉĉ)) MMo o¦ ¦ i i v v u u ll ''
L L O O C C l l À À N N LL n nc cv vo oi i c c ::ĉĉ··11 c cx xµ µ ll i i oo ''
MM l l !! LL LL À À (( u u r r mmĉĉ r r i i n n d d mmi i n n u u ¦ ¦ aa r r u ull ooc caa ::u ull u ui i d dc c
llaa mmîî n n ĉĉ )) ¯¯o ov vaar r ĉĉ ťťc c C Co or r d do on nc caan nu u.. .. ..
L L O O C C l l À À N N MMi i r r c cll aa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À (( i i n nI I ll c cx xi i h hi i ll ĉĉ)) À À mm ::ĉĉ··ũũi i v vo or r h hc c::oo d d u u µ µ ĉĉ
ooc caa::.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c aar rh hc co oll o ov v.. .. .. N Nu u mmaa i i mmu u ll ¦ ¦ d dc c
d d o o u u ĉĉ mmi i n n u u¦ ¦ c c.. µ µ c cn n ¦ ¦ r r u u ooaa îî n n ooc cll c cll aall ¦ ¦ c c ťťaa::c c ::ĉĉ
µ µo oũũ i i µ µr r i i n nd dc c aau u¦ ¦ o oh hu uzz u ull ..
L L O O C C l l À À N N N Nu u··mmi i µ µll aaooc c ::ĉĉ d di i ::oou u¦ ¦ ::u uh h ::¦ ¦ aar rc c
d dc c aa ::c cd di i u u..
MM l l !! LL LL À À l l ũũ i i mmu u ll ũũ u u mmc c :: oo µ µc cn n¦ ¦ r r u u i i n n¦ ¦ c cn nũũ i i ii !!
C Caa ťťi i µ µ c cn n ¦ ¦ r r u u v vc c::¦ ¦ .. ::i i n n¦ ¦ I I o oaar r¦ ¦ c c I I r r u ummo oaa::c c.. l laa r r
¦ ¦ r rc ch hu ui i c c ::ĉĉ ũũi i··o o :: µ µ u u n n ooi i n n::¦ ¦ i i ¦ ¦ .. îî ũũi i i i r ro o::c cťť¦ ¦i i v vr r c c··
mmc caa.. .. ..
L L O O C C l l À À N N l lc c ooc c ''..'' À À mm ll aa¦ ¦ i i ¦ ¦ u ud di i n nc caa ::ĉĉ îî n nooc cµ µ
µ µr r o o::µ µc coo ũũ i i u un ni i ll c c aaooo oll o o u un nd dc c v v r r c c aa u u c cu u..
MM l l !! LL LL À À À À i i o o r r u u v v ĉĉ mmi i n n ¦ ¦ c c aa oo u ui i v vaa.. .. .. ťťi i ¦ ¦c c
r ro ov v ::ĉĉ i i··o o îî n nd dc cµ µll i i n n c cťť ¦ ¦ i i .. LL u u ¦ ¦ r r aa v vc cr r ::c czz o o ::¦ ¦ aar r c c
::u uI I ll c c¦ ¦ c caa::ooĉĉ I I o oaar r¦ ¦ c c µ µr r o oaa::¦ ¦ ĉĉ.. MM··aamm ooc cr r ¦ ¦ aa¦ ¦ aad di i ··
n nc caao or r i i oo u u ll o ov vo od dn ni i oou ull mmc c u u .. ! !c cn n ¦ ¦ r r u u u u n n ¦ ¦ i i mmµ µ
v v r r c c aa u u ::ĉĉ I I i i u u h hh hc cr r ĉĉ d dc c o or ri i ooc c v vi i n nd du ur r i i .. ::ĉĉ··mmi i
r r c cooaaµ µĉĉ¦ ¦ c coo h h i i ll i i h hr r u ull .. MMaa i i aall c c:: ooĉĉ mm ĉĉ aaťť¦ ¦ c caaµ µ¦ ¦ ĉĉ
ťťi i aaoo i i ll aa ťťooo oaall ĉĉ o o µ µo ov vc c::¦ ¦ c c d dc c::¦ ¦ u ull d dc c n nc cµ µ ll ĉĉ ··
oou u¦ ¦ ĉĉ..
L L O O C C l l À À N N N N··aamm ::ĉĉ ¦ ¦c c i i n nooo ommo od dc czz oou u n ni i mmi i oo ..
l l ũũ i i µ µr ro ommi i ¦ ¦ ..
MM l l L L LL LL À À ¯¯c c oor r c cd d.. d daa r r aa mm ::ĉĉ ::i i mm¦ ¦ .. i i aar r¦ ¦ ĉĉ··mmi i
c cx xµ µr r c c:: i i aa ˁˁ aa mm ::ĉĉ llc c :: i i mm¦ ¦ d dîî n n d du u ··mmi i ¦ ¦ îî r rooo oaall c c..
ŤŤi i aa::¦ ¦ aa o o ::ĉĉ mm ĉĉ c cn nc cr r v vc czzc c.. \\r r c c aa u u ::ĉĉ d d c c v v i i n n
o oh h::oou ur r ĉĉ µ µc cn n¦ ¦ r r u u u u n n ll i i mmµ µ.. ::ĉĉ n n u u mm ĉĉ o oh h:: c cr r v vc c
n ni i mmc cn ni i .. ::ĉĉ n n u u mm ĉĉ oo o ommµ µll i i mmc cn n¦ ¦ oo zz c c.. ::ĉĉ n n u u mm ĉĉ
µ µll aaoo ĉĉ n ni i mmc c n ni i .. À Àh h:: o oll u u ¦ ¦ n ni i mmc cn n i i .. ! !c cn n ¦ ¦ r r u u ooĉĉ mm ĉĉ
µ µll aaooi i .. n nu u··i i aaťťaa.. d d o ommn n u ull c c C Co or r d do on n c caa n n u u ''
L L O O C C l l À À N N ! !o oaa ¦ ¦ c c ooc cv v aa mmaa i i mmu ull ¦ ¦ !!
MM l l !! LL LL À À C Cc c îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ aaooc c::¦ ¦ ˊˊooc cv vaa mmaa i i
mmu u ll ¦ ¦ "" ''
L L O O C C l l À À N N LL o o n n u u aa n n ũũ ĉĉ .. ŤŤi i o o n n u u aa n n ũũ ĉĉ n n u u ::c c
c cx xµ µll i i ooĉĉ.. ::c c ::i i mm¦ ¦ c c !!
MM l l !! LL LL À À l l oo aa ooo or r d d.. l laa r r n n u u mmaa i i aa mm r r ĉĉv vaa··
zz u ull d dc c··aa d dc c::oo i i I I r r aa n n u uaa n n ũũ c cll c c.. µ µc cn n¦ ¦ r r uu ooĉĉ aau u ¦ ¦r rc c··
oo u u i i ooc cll c c d d o o u u ĉĉ mmi i n nu u¦ ¦ c c.. (( l l i i îî n n ¦ ¦ i i n n d dc c mmîî n n aa .. )) LL aa
r r c cv vc cd dc cr r c c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c C Co o r r d do o n n c caa n n u u !!
L L O O C C l l À À N N ŨŨi i i i .. îî n n¦ ¦ r r··aad dc cv vĉĉr r .. ::ĉĉ µ µll c coo ''
MM l l !! LL LL À À ¯¯ c c r ro ov v.. LL mmaa i i h hi i n nc c µ µc cn n¦ ¦ r r u u ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ
ll u ummc caa.. C Cr r c cd dc c··mmĉĉ !!
L L O O C C l l À À N N ! !o o¦ ¦ ::ĉĉ··ũũi i :: oo r r i i u u ''
MM l l L L LL LL À À ((îîll oo o on nd du uoo c c ::µ µr r c c u uťťĉĉii l laa oo ĉĉ v vr r c ci i .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((i i n n¦ ¦ r rĉĉ v vr r aav v.. îî n n oo r r u u n n ¦ ¦ aa ¦ ¦ dd îî n n d d
oou u o oooh hi i i i d dc c L Lo ov vd daan n)) l lu u mmn n c c aa v v o o aa :: ¦ ¦ r r ĉĉ ''
L L O O C C l l À À N N LL u u aa mm µ µll c cooaa¦ ¦ d do ommn nu u ll c c.. L L u u n n ĉĉ
zz i i u uaa !! ((l lc c::c c r rc cµ µc cd dc c.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((I I o oaar r¦ ¦c c ::c cv vc cr r )) À Àťť v v r r c c aa ::ĉĉ··ũũi i
µ µ u u n n îî u u v vc cd dc cr r c c ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ µ µr r o oI I c c::o oaarr ĉĉ.. ooĉĉ i i n n
ooaan nooc cll aar r i i aa mmc caa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À (( I I u ull v vc cr raa¦ ¦ ĉĉ d dc c··o o h ho o¦ ¦ ĉĉr r îî r rc c h hr r u u::ooĉĉ))
O O ooll i i µ µĉĉ !! ((::c c r rc cµ µc cd dc c ťťi i ::mmu uooc cťť¦ ¦ c c u uťťaa.. ::¦ ¦ r r i i v vĉĉ
d di i n n ooaa d dr r u ull c ci i..)) L Lo ov vd daan nc c !! L Lo ov vd daa n nc c !! MM··aamm
r r ĉĉzzv vîî n nd di i ¦ ¦ .. N N··aai i v v r r c caa ::ĉĉ îî n nooc cµ µi i ¦ ¦ o o¦ ¦ u uťťi i oo u u MMo o ··
v vi i ll aa \\c cooh h c c '' ((::c c îî n n¦ ¦ o oaar r ooc c ũũ aan nũũ o oťťĉĉ ::µ µr rc c d di i ··
r rc coo¦ ¦ o or r.. )) C Cc c zzi i ooc caai i .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À mm v v r r u u ¦ ¦ ::ĉĉ··ũũi i aa¦ ¦ r r aav v aa¦ ¦ c cn nũũ i i aa
ooĉĉ n nu u µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ooaa··n n oo aa n noo c cll aa r r i i aa mmc caa.. .. ..
MM l l L L LL LL À À i i '' îî n n¦ ¦ r rc cr ru uµ µîî n nd du u··ll oo u u o o h hr r u u¦ ¦ aall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c n nc c··
aaťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ)) À À:: ¦ ¦ aa n nu u oo oo aa n noo c cll aa r r i i aa d du u mmi i ¦ ¦ aa ll c c !! LL
ooaan nooc cll aar r i i aa ťťooo oll i i i i !! ¹ ¹n n aa ll aa mmi i n n ĉĉ !! À À d do ou uaa !!
l l n n aaooc caa::¦ ¦ ĉĉ oo aan nooc cll aa r r i i c c v v o o mm ::¦ ¦aa d dc c v v o or r h hĉĉ .. N N u u
aa oo u umm.. ZZi i ll c cll c c aa::¦ ¦ c caa.. FFi i i i n n d d oo ĉĉ n no oi i d do oi i aa v v c c mm
mmu ull ¦ ¦ c c d dc c v v o or r h hi i i i .. MMaa i i aall c c:: îî n n ll c cv vĉĉ¦ ¦ u ur r ĉĉ oo u u
mmaa mmaa .. N Nu u··i i aaťťaa.. ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉťť c c d di i r r c coo¦ ¦ o or r ''
CORTI NA
ZZZFLPHFUR
ACTUL II
À Àooc cll aaťťi i d dc cooo or r d d u u µ µ ĉĉ ooîî ¦ ¦ c cvvaa zzi i ll c c.. LL aa d dc c::oo h hi i d dc cr r c caa ooo or r ¦ ¦ i i n nc ci i .. îî n n ::ooc cn nĉĉ ::c c aaI I ll ĉĉ O O¦ ¦ i i ll i i aa..
aaťťc czzaa¦ ¦ ĉĉ ll aa o o mmĉĉ :: u u ũũ ĉĉ MMi i r r cc ll aa i i n n¦ ¦ r r ĉĉ oo u u ooaa¦ ¦ aall o ov vu ull ::u uh h h hr r aaũũ ..
MM l l !! LL LL À À C Cc c I I aaooi i .. O O¦ ¦ i i ''
O O ¯¯ l l LL l l À À (( I I ĉĉr rĉĉ ooh hc cI I )) LL aa h h !!
MM l l !! LL LL À À À Àzz i i mm··aamm :: i i mmũũ i i ¦ ¦ v vr r o ozzaav v d dc c oo aa r r aa ··
v vh hi i o oaa:: ĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À l l oo ooc c ''
MM l l !! LL LL À À LL r r aa mm mmaa i i c c mmo o ũũ i i o on n aa ¦ ¦ ĉĉ oo aa c ci i .. ! ! r r ii mmaa
zz i i d dc c ťťooo oaall ĉĉ.. À Àťť µ µu u¦ ¦ c caa :: µ µu un nc c oo··aamm ¦ ¦ r rĉĉi i ¦ ¦··o o
mmaa i i oo u u r r i i n n d d oo aa o o c cll c cv vĉĉ.. d dc cooîî ¦ ¦ oo aa o o µ µr ro oI I c c::o oaar rĉĉ.. .. ..
ŤŤ¦ ¦ i i i i oo u u mm îî mmi i h hĉĉ ¦ ¦ c caa i i n n i i mmaa oo îî n nd d aa mm i i n n¦ ¦ r r aa¦ ¦ îî n n
ooll aa::ĉĉ 2277 d dc c µ µc cr r c coo h hi i d dc c o ooohhi i aaũũ i i n ni i i i i i i i aa :: u u ··
µ µr r aa ¦ ¦aa.. .. .. C Cr r c cd d ooĉĉ mm ĉĉ r r o oťťi i ::c cmm ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ !! 2277 d dc c
I I r r u un nũũ i i i i ::ooo od di i ¦ ¦ o oaar rc c.. 2277 d dc c mmi i oo r r o o··u un ni i v vc cr r :: u ur r i i :: u u··
I Ill c c¦ ¦c cťť¦ ¦ i i .. µ µc c oo aar r c c ¦ ¦ u u ll c c µ µo oũũ i i oou u µ µr r i i n nd dc c îî n n µ µaa ll mmc c
ooaa µ µc c n ni i ťť¦ ¦ c c µ µ u u i i d dc c v v r r aa h hi i c c oocc ¦ ¦ r r c c mmu u r r ĉĉ v vaa¦ ¦aa··
v vaa¦ ¦ aa ::ĉĉ··ũũi i ::ooaaµ µc c µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c ddc cv vc c¦ ¦c c.. .. .. MM··aamm I I i i ::··
¦ ¦ i i ooi i i i d di i n n µ µ r r i i mmaa ooll i i µ µĉĉ.. À À mm îî n n oo c cµ µ u u¦ ¦ ::ĉĉ mm ĉĉ hhîî ll ··
h hîî i i .. .. .. LL r r aa mmaa i i aall c c:: u u n n aa mmi i oo ĉĉ îî n n h haa n n oo aa îî n n¦ ¦ îî i i aa ..
¹ ¹n n aa h h ll o o n n d dĉĉ .. oo u u o oooh hi i ťťo or r i i r r o o¦ ¦ u unnzz i i .. oo aa d d o o u u ĉĉ
mmĉĉ r r v vc cll c c.. MM ĉĉ ::I I r r c cd dc cll c caa oo u u cci i ťťi i ˁˁ oou ull mmc caa··
oo u u ll mmi i i i ˁˁ îî mmi i zz îî mmh h c c aa îî n noo u ur r aa ii aa ¦ ¦ o or r .. À Àu u zz i i ¦ ¦ u u ''
C Ch hi i ooi i :: c c ooĉĉ mm ĉĉ µ µo o¦ ¦ i i oon nc caamm ťťi i ··mmi i :: u ur r îî d dc caa ¦ ¦ aai i n ni i oo ..
ooo oll c cv vi i aall .. oo aa ťťi i oo u u mm mmi i ··aar r I I i i ::µ µu u:: ˊˊ HH aa i i !!
C Cu ur r aa ii !! LL u u ::îî n n¦ ¦ oo u u ¦ ¦ i i n nc c !! "" ::ĉĉ n n u u r r îî zzi i O O¦ ¦ i i .. d daa r r
mmi i ··aa v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ ooo oh ho or r d dc c ll aa ooaa¦ ¦ c cd dr r ĉĉ ťťi i ::ĉĉ ¦ ¦ r r c coo îî n n
h h aa n n oo ĉĉ ll îî n n v vĉĉ c caa.. .. .. (( 00 µ µr ri i v vccťť¦ ¦ c c.. )) LL aa ¦ ¦ i i n nc c oo u u mm
aa mmc cr r :: ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ((c czzi i ¦ ¦ĉĉ o o ooll i i µ µĉĉ.. aaµ µo oi i i i zzh hu uoon nc cťť¦ ¦ c c))
::îî n n ¦ ¦ o oh hr r aazzn ni i oo i i ťťi i mmu u r r d d aa r r i i !!
MM l l !! LL LL À À ::îî n n ¦ ¦ ooo oµ µi i i i .. O O¦ ¦ i i !! ¯¯o oũũ i i oo o oµ µi i i i i i ::îî n n¦ ¦
o oh hr r aa zzn ni i ooi i ťťi i mmu u r r d d aa r r i i .. d daaooĉĉ··i i µ µ r r i i v vc cťť ¦ ¦ i i :: u uµ µc cr r I I i i ··
ooi i aa ll .. À À i i n ni i ťť¦ ¦ c c ll c cn n¦ ¦ i i ll c c d dc cI I o or r mmaa¦ ¦ c c.. O O¦ ¦ i i .. l l ũũ i i aa::··
oo u u n n d d oou ull o or r i i ll c c v vi i c cũũ i i i i .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( r r i i ooaan nîî n nd d)) C Cc c ::ĉĉ I Iaaoo '' LL u u n n u u ::îî n n¦ ¦
.. .. ::u uI I ll c c¦ ¦ i i ::¦ ¦ ĉĉ"" ooaa ¦ ¦ i i n nc c..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c n n u u c cťť¦ ¦i i ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ¹ ¹i i ¦ ¦ c c.. I I i i i i n n d doo ĉĉ n nu u··mmi i d d ĉĉ mmîî n n aa !! :: u u ··
I I ll c c¦ ¦ u ull mmc c u u oo I I ĉĉ oou u¦ ¦ zzo oh h.. À À ll ¦ ¦ ĉĉ u u îî mmh ho oh ho ooo c cťť¦ ¦ c c
ooaa u u n n ¦ ¦ r r aan nd daaI I i i r r ..
MM l l !! LL LL À À LL ťťi i··o o ooh hc c::¦ ¦ i i c c d dc c v v o o i i n n ũũ ĉĉ .. O O¦ ¦ i i !!
¹ ¹n n c co o r r i i ¦ ¦ r r c ch hu ui i c c ::ĉĉ··ũũi i µ µr r o oµ µu ui i ::ĉĉ ¦ ¦c c ::i i mmũũ i i h hi i n nc c..
::aa u u .. mmaa i i ooo or rc coo¦ ¦ :: µ µu u::.. ::ĉĉ··ũũi i µ µr r o oµ µu u i i ::ĉĉ n n u u I I aaooi i
oo o ommµ µ aa r r aa ũũ i i i i ..
O O ¯¯ l l LL l l À À \\o o r r h h c c !! (( C Cu u n n ĉĉ d du uI I .. )) C Cr r c cd d ťťi i oo u u ooĉĉ
ll c c ::i i mmũũ i i h hi i n nc c oo u u aa d do or r aa¦ ¦ o or r u ull ll aa ::ooaar rĉĉ..
MM l l !! LL LL À À C C u u ooi i n nc c ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ! ! aa ii u u ll ¦ ¦ ĉĉ u u !! À Àd do or r aa ¦ ¦ o or r u ull ¦ ¦ ĉĉ u u !! C Cc c
µ µo oaa¦ ¦ c c I Ii i mmaa i i µ µ ll ĉĉ oo u u ¦ ¦ '' ¹ ¹ n n o o mm ooaar r c c ¦ ¦c c ::o oaar rh hc c
d d i i n n o ooo h hi i .. C Caar r c c ¦ ¦c c îî n n v v ĉĉ ll u u i i c c oo u u mmi i i i d dc c aa¦ ¦ ccn nũũ i i i i ..
C Caar r c c ::c c aaťť¦ ¦ c cr rn nc c ::u uh h µ µaa ťťi i i i ¦ ¦ ĉĉi i ooaa u u n n ooo ov vo or r.. .. ..
MM l l !! LL LL À À ((r rc cµ µr ro oťť)) \\aa i i O O¦ ¦ i i .. v vo or r h hccťť¦ ¦ i i ooaa o o
ll i i ooc caan naa c cx xaa ll ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À N Ni i oo i i u u n n ˊˊ v vaa i i O O¦ ¦ i i "" !! LL îî n nd dr r ĉĉv vo o:: ¦ ¦ i i ¦ ¦
µ µ îî n n ĉĉ µ µc c::¦ ¦ c c u ur r c cooh h i i .. ŤŤi i n n u u ddc c mmi i n nc c.. ::µ µ c cr r ooĉĉ
n n··o o ::ĉĉ mmaa i i ::u u::ũũi i i i aah hc cr r aaũũ i i aa aa :: i i aa !!
MM l l !! LL LL À À L Lo o v v d d aa n n aa v vc cn ni i ¦ ¦ aai i oo i i oo u u o o ¦ ¦ r r c caah hĉĉ
I Io oaar r¦ ¦ c c µ µr rc cooi i ::ĉĉ.. d dr r aa v vĉĉ O O¦ ¦ i i !!
O O ¯¯ l l LL l l À À À À v vc cn ni i ¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ ¦ ¦ i i n nc c.. LL ll i i mmµ µc cd dc c !!
N Nu u mm ĉĉ ::o oooo o¦ ¦ i i ooh hi i aa r r aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d doo n n aa i i v v ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À LL aar rh hc co oll o ov v.. O O¦ ¦ i i d dr r aa v vĉĉ .. LL··aa u u ¦ ¦ r ri i ··
mmi i :: ::ĉĉ I I aaooĉĉ µ µr r o o:: µ µc coo ũũ i i u un ni i ..
O O ¯¯ l l LL l l À À LL i i d daa ťťi i··11 i i n n¦ ¦ c cr rc c::c caazzĉĉ µ µc c c cll d dc caall u ull
aaooc cll aa.. oo u u mm mm ĉĉ i i n n¦ ¦ c cr r c c::c caazzĉĉ µ µc c mmi i n n c c d dc caall u ull
mmi i ¦ ¦ r r o oµ µo oll i i c ci i ..
MM l l !! LL LL À À MM ĉĉ i i n n¦ ¦ c cr rc c::c caazzĉĉ µ µc c mmi i n nc c .. l lo or r c c:: oo
d di i n n ¦ ¦o o¦ ¦ ::u uI I ll c c¦ ¦ u ull ::ĉĉ v vĉĉ::c caa::ooĉĉ aaooo oll o o u u n n ¦ ¦ c czzaau ur r ..
::aa ¦ ¦ u u ll ĉĉ::¦ ¦ aa aar rc c n nc cv v o oi i c c d dc c aaťťaa oo c c v vaa .. n n u u îî n n··
ũũc cll c cv vi i ''
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cr r c czz i i oo··o o ::ĉĉ··11 îî mmh ho ov vĉĉũũ c cťť ¦ ¦ i i oo u u oo
oo o o mmo oaa r r ĉĉ d dc c ooi i r r oo u umm:: ¦ ¦ aa n nũũ ĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À N N u u oo o ommo oaa r r aa o o ::ĉĉ··i i I I c cr ri i ooc caa::ooĉĉ µ µc c
o oaa mmc cn ni i .. ooi i i i d dc cc caa ooĉĉ :: aa ll u u ll ll o or r r r c cµµr r c czzi i n n¦ ¦ ĉĉ o o
v vaall o oaar r c c.. C Cîî n n d d v v o o r r r r c caall i i zzaa aa::¦ ¦ aa.. v v o o r r d dc c::ooo oµ µc cr r i i
ooĉĉ··11 ťťi i i i u uh hc c::oo..
O O ¯¯ l l LL l l À À LLx x ¦ ¦ r r aa v v aa v v aa n n ¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦c co or ri i c c !! ::ĉĉ i i··o o ũũ i i i i
ťťi i d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull u ui i !! ! !o o aa ll c c oo ll aar rc c ¦ ¦ i i mmµ µ ::ĉĉ ¦ ¦c c
oor r c caad dĉĉ !! (( l l c c::c c îî mmh h u u I I n n aa ¦ ¦ ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c c ¦ ¦ i i mmµ µ aa i i n n¦ ¦ r raa¦ ¦
l l r r i i n n aa oo u u ooaa¦ ¦ aall o ov vu ull ::u uh h h hr raaũũ .. ))
l l !! l l N N À À C Cc c c c oo u u c caa '' N Nu u ::cc aa d daa µ µ ¦ ¦ c caa zz ĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À LL u u n n ooo oµ µi i ll r r ĉĉ::I I ĉĉũũ aa¦ ¦ .. oo ĉĉ r r u ui i aa i i ::··aa
ll u uaa¦ ¦ ii u uooĉĉ r r i i aa.. N N u u ťť¦ ¦ i i u u ooc c ::ĉĉ I I aaoo oo u u I I aa¦ ¦ aa aa::¦ ¦ aa..
::u uI I c cr r ĉĉ îî n nv vr r o ozzi i ¦ ¦ o or r ..
l l !! l l N N À À l l ··aar r ¦ ¦ r r c ch hu ui i .. µ µo oaa¦ ¦ c c.. u u n n aan n¦ ¦ i i d do o¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À ((µ µc c v v îî n n d du ur r i i )) MM d d aa !! ! !o oaa ¦¦ c c oo··aar r I Ii i
o o i i d dc cc c !!...... (( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ µ µr r o oI I c c::oor r u ull L Lĉĉ ¦ ¦ r r îî n n oo aa n n u u oo u u
ooaa¦ ¦ aall o ov vu ull ::u uh h h hr raaũũ .. ))
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( aar rc c oo00 d dc c aan ni i )) C Cc c I I aaoo ::¦ ¦ i i ··
mmaa¦ ¦ c cll c c ooo oll c cv vc c '' C C u u mm ::c c :: i i mm¦ ¦ '' ::c c :: i i mm¦ ¦ h hi i n nc c ''
L Lr r aa v v o o !! LL u u mm ĉĉ h hu u oo u u r r oo îî n n d d ¦ ¦ o o¦ ¦ u ull mmc cr r v vc c h hi i n nc c !!
MM l l !! LL LL À À \\ĉĉ îî n nťťc cll aaũũ i i .. ˊˊ ¦ ¦ o o ¦ ¦ u u ll "" n n uu µ µ r r c caa mmc cr r v vc c
h hi i n nc c !!
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ! !o oI I ¦ ¦ i i mm ''
MM l l !! LL LL À À \\r r c c aa u u ::ĉĉ v v ĉĉ r ro ov v oo c cv v aa ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c
L Lĉĉ ¦ ¦ r r îî n n c caa n n u u .. ! !r r o oI I i i ¦ ¦ d dc c I I aaµ µ¦ ¦ u ull ooĉĉ c c ťťi i l l r r i i n n aa
aai i ooi i .. À À mm I I ĉĉoo u u¦ ¦ u un n r raaµ µo or r ¦ ¦ µ µc c ooaar r c c v v ĉĉ r ro ov v
::ĉĉ··11 :: c cmmn naa ũũ i i ..
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( µ µr r u ud dc cn n¦ ¦ )) C Cc c r raaµ µo or r ¦ ¦ '' C Cĉĉ¦ ¦ r r c c
ooi i n nc c ''
7711 ZZZFLPHFUR
MM l l !! LL LL À À ((i i aa o o h hîî r r ¦ ¦ i i c c d dc c µ µc c mmaa:: ĉĉ)) l lc co ooo aa mm··
d daa ¦ ¦ ĉĉ oo ooĉĉ¦ ¦ r r c c d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull ťťooo oll i i i i .. l laa oo ĉĉ v v aa I I i i oo aa ··
zz u ull îî ll v v o oi i ¦ ¦ r r i i mmi i ¦ ¦ c c îî n n::ĉĉ ťťi i ll aa l l n n::µ µc coo¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull
ťťooo oll aar r.. l l aa ¦ ¦ ĉĉ !! C Ci i¦ ¦i iũũi i··11 !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ((I Ic cr ri i n nd du u··::c c ::ĉĉ aa ¦ ¦ i i n nv vĉĉ h hîî rr¦ ¦ i i aa))
N Nu u !! MMu u ll ũũ u u mmc c :: oo îî N Nu u ooi i ¦ ¦ c c::oo r r aaµ µo oaar r ¦ ¦ c c.. l l n n v vc c··
n nc cr r aall mm ĉĉ I I c cr r c c::oo d dc c r raaµ µo oaar r ¦ ¦ c c.. ::µ µu un nc cũũ i i ··mmi i d d u u mm··
n nc caav vo oaa::¦ ¦ r rĉĉ ooc c ::oor r i i c c îî n n ĉĉ u u n n ¦ ¦ r r u u ..
MM l l L L LL LL À À À À mm d dc c::ooo oµ µc cr r i i ¦ ¦ ooĉĉ ťťooo oaall aa n n··aar rc c mmaa ··
¦ ¦ c cr ri i aall d di i d daaoo ¦ ¦ i i oo.. C Cr r c cd d ooĉĉ n n··aa mmaa i i µ µ r r i i mmi i ¦ ¦ n n i i mmi i oo
d doo ll aa îî n nI I i i i i n nũũ aar r c c.. ¹ ¹n n d d c c c c::¦ ¦c c ll aah ho or r aa¦ ¦ o or r u ull d dc c I I i i ··
zzi i ooĉĉ ťťi i d dc c oo h h i i mmi i c c '' ¹ ¹n n d d c c oo ooaah hi i n nc c¦ ¦ u ull d doo v vc co o··
v vr raaI I i i oo '' LL µ µo o::i i h hi i ll .. l l r r i i n n aa .. ::ĉĉ n n u u c cx xi i ::¦ ¦ c c d dc cooîî ¦ ¦
o o ::i i n nv vu ur r ĉĉ h h aa r r ¦ ¦ ĉĉ µ µ c cn n¦ ¦ r r u u ¦ ¦o oaa¦ ¦ c c ooll aa::c cll c c '' ::ĉĉ
n nu u c cx xi i ::¦ ¦ c c u u n n ooc cr r oo aav vr r o on no ommi i oo ťťi i u un nu u ll ¦ ¦ c ch hn ni i oo ''
N Nu u ťť¦ ¦ i i u u zz ĉĉ u u .. d daa r r ťťooo oaall aa aa::¦ ¦ aa aa r r ĉĉmmaa:: ooaa··n n
l l ll u u mmu u ll oo ťť ¦ ¦ i i i i l l u ui i l l o o n n C Cr r c caa n nvvĉĉ !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ((r rîî d dc c îî n nooc c¦ ¦ i i ťťo or r)) LL··h hoo··hhc c !! ¯¯o o··
v vĉĉr rĉĉťťi i ooo o.. ¦ ¦ o ov vĉĉr r ĉĉťťi i ooo o !! À À:: ¦ ¦ aa c c I I c ch hr r ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À C Cc c c c::¦ ¦ c c ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ FF c c h h r r aa i i n n::u ur r c cooũũ i i o on naa ll ĉĉ aa ¦ ¦i i ··
n nc cr rc cũũ i i i i .. HHoo ··h h oo oo !! À À u u mmaa i i ¦ ¦ r r c coo u ui i ťťi i aall ũũ i i i i µ µc c··
i i i i ooo oll o o.. LLll aa n n u u r r i i ll c c v vîî r r::¦ ¦ c ci i .. .. ..
MM l l !! LL LL À À N N u u îî n nũũ c cll c cv v d dc c ooc c v vo or r h hi i ũũ i i oo aa d di i n n¦ ¦r r··o o
aall ¦ ¦ ĉĉ c cµ µo oooĉĉ.. l lv v :: .. µ µr r c cd daaũũ i i II i i zzi i ooaa ťťi i oo h h i i mmi i aa ..
LL ::c cooo oll u ull I I i i zzi i ooi i i i ťťi i aall oo h h ii mmi i oo i i .. ¯¯r r c c h hu u i i c c ::ĉĉ
.. aaµ µll i i ooaaũũi i mmc c¦ ¦ o od dc cll c c mmo od d c cr r n nc c d dc c µ µr r c cd daar r c c.. C Cu u
ooc c.. d daaoo ĉĉ n n u u aav vc cũũ i i n ni i oo i i mmĉĉ oo aa r r u u n n r r u u d di i mmc cn n ¦ ¦
d doo ll aah ho or r aa¦ ¦ o or r ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ! !r r o oI I c c::o or r u ull ooo on n¦ ¦ c caazzĉĉ.. ::¦¦ i i mmaa¦ ¦ ĉĉ
ooo oll c cv vĉĉ.. N N u u ll aah ho or r aa¦ ¦ o or r u ull ..
MM l l !! LL LL À À N N u u ::îî n n¦ ¦ d dc c µ µĉĉr r c cr r c caa l lv v :: .. d daar r o or ri i ··
oo u u mm n n··aar rc c oooo ::ĉĉ v v ĉĉ ::¦ ¦ r ri i ooc c d daa oo ĉĉ :: c cmmn naa ũũ i i h hîî r r ¦ ¦ i i aa
aa::¦ ¦ aa..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ HH mm !! l l··¦ ¦aa ťť¦ ¦i i i i oo u u mm mm ĉĉ
oo h h c caa mmĉĉ µ µc c mmi i n nc c ''
MM ¯¯ !! LL LL À À L Lĉĉ ¦ ¦ r r îî n n oo aa n n u u ..
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ l l o or r v vu u L Lĉĉ ll r r îî n n oo aa n n u u .. LL .. ooaa ::ĉĉ
zzi i oo aaťťaa.. u u n n n n u u mmc c µ µr r c cd dc c::¦ ¦ i i n naa¦ ¦ .. LL r r aa mm h hĉĉ ¦ ¦ r r i i n n
d di i n n ooo oµ µi i ll ĉĉr r i i c c.. À Àll ũũ i i ooo oµ µi i i i h h ĉĉ ¦ ¦ c caa u u mmi i n nv vc caa µ µc c
mmaa i i d daa n n.. LL u u d d ĉĉ d d c c aa mm mmc cd di i ¦ ¦ aa ũũ i i i i oo aa ::ĉĉ··mmi i aaii u u¦ ¦
I I r raaũũ i i i i ťťi i ::u ur r o or ri i ll c c.. C C u u oo h h ii u u oo u u v v aa i i mmi i ··aamm
v vĉĉ::i i ¦ ¦ u u n n ll o ooo ::u uh h ::o oaar rc c.. N N u u c c n ni i ooi i mmaa i i ooaa ll d d..
n ni i ooi i mmaa i i r r c cooc c d dc cooîî ¦ ¦ aall ¦ ¦ c cll c c.. l laa r r n nu u··mmi i d d ĉĉ
µ µr r o oh hll c cmmc c !! ¯¯aar r d d··¦ ¦aa v v r r c c i i aa oo u u mm ::ĉĉ mm ĉĉ ll c cv v
ll aa ooaa µ µ ooîî n nd d n n u u mm ĉĉ d do oaar r c c..
MM l l !! LL LL À À C Coo ::c c µ µo oaa¦ ¦ c c îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll ĉĉ d daa oo ĉĉ :: c cmm··
n naaũũ i i aaooc caa::¦ ¦ĉĉ h hîî r r ¦ ¦ i i c c ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ C Coo ::c c µ µo oaa¦ ¦ c c îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll ĉĉ !! HH mm !!
À Àu uzz i i .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ l l r r i i n n aa !!
MM ¯¯ !! LL LL À À \\ĉĉ c c ¦ ¦ c caa mmĉĉ '' l lc c ooc c '' !! uu v v ĉĉ mm ::ĉĉ
::c c I I aaooĉĉ îî n nzzc c::¦ ¦ r raar rc caa ťťooo oll i i i i oo u u mmaa¦ ¦ c cr r i i aall u ull d di i ··
d daaoo¦ ¦ i i oo n nc cooc c::aar r .. LL o o r r c cv vc cn nd di i oo aa r r c c µ µc cr r I I c coo¦ ¦ ll c cv vaall ĉĉ..
l l r r i i n naa.. oor r c cd d ooĉĉ d du ummn n c caa ¦ ¦ aa n n··o o ::ĉĉ aai i .. .. ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ LLaa::··o o.. N N··o o µ µu u n nc c îî n n¦ ¦r r··o o :: i i ··
¦ ¦ u uaaũũ i i c c µ µc cn ni i h hi i ll ĉĉ.. ŨŨi i i i n n c caa µ µ ĉĉ r r aa ¦ ¦ ::ĉĉ n nc c u ummi i ll c cťť¦ ¦ i i ..
::¦ ¦ i i mmaa¦ ¦ ĉĉ ooo oll c cv vĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À (( ::u ur r µ µr r i i n n::ĉĉ)) LL u u '' !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ N Ni i mmc c n n i i n nu u··ťťi i µ µo oaa r r ¦ ¦ ĉĉ ll aaťťi i ··
¦ ¦ ĉĉũũ i i ll c c ll aa ll u u mmi i n n aa zz i i ll c ci i .. N Nu u v v aa :: c cmmn n aa n ni i ooi i c caa..
N Nu u v vo oi i :: c cmmn naa n ni i ooi i c cu u ..
MM ¯¯ !! LL LL À À ((ooĉĉ¦ ¦r rc c l l r r i i n naa )) À Àd d c cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ '' (( l l r r i i n naa
µ µll c caaooĉĉ I I r r u un n¦ ¦ c caa r r u uťť i i n naa ¦ ¦ ĉĉ ťťii n n u u r r ĉĉ:: µ µu un nd dc c.. ))
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ N N u u v v aa :: c cmmn naa n ni i mmc cn ni i .. ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťĉĉ µ µr r o oI I c c::o oaar rĉĉ !! l l ũũ i i v vaar r aan n¦ ¦ c czz !!
MM l l !! LL LL À À l lc c oooo '' (( ! !aau uzzĉĉ.. )) À Àťť aa ¦ ¦ ccaa mmĉĉ v v ĉĉ
c c d dc c c cll '' MM i i ::c c µ µaar r c c c cx xaav vccr r aa¦ ¦ ..
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ \\r r c c i i ::··aa::oou ullũũi i ::I I aa¦ ¦ u ull u un nu ui i
o omm µ µc c ooaar r c c n n u u d dc cv vc caah haa îî ll oo h h c caa mmĉĉ L Lĉĉ¦ ¦ rr îî ··
n n oo aa n n u u '' !! u u µ µ c c h hîî r r ¦ ¦ i i aa aa::¦ ¦ aa.. :: ¦ ¦ i i mmaa ¦ ¦ ĉĉ ooo oll c cv vĉĉ îî C Cu u
c caa n nc c µ µo oũũ i i I I aaooc c r r ĉĉ u u ll aa l l u uũũi i !!
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c '' LL x x µ µ ll i i oo aa ũũi i ··mmi i '' !!
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ l l n n¦ ¦ i i ··u un n ¦ ¦ i i mmµ µ o o d du u oo c c aa mm I I o oaar r¦ ¦ c c
µ µr r o o::¦ ¦ oo u u d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull n no o::¦ ¦ r r uu.. N Nc c µ µc cd dc cµ µ::c caa n nc c
µ µîî r r aa ¦ ¦o o¦ ¦ ¦ ¦ i i mmµ µu ull ll aa l l n n::µ µc coo¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull ťťooo oll aar r.. ŤŤi i
n n u u ťť ll i i aa mm d dc c ooc c.. ! !c c aa¦ ¦ u un nooi i ::c c mmaa i i r r i i d di i oo aa u u v vll aa··
::u ur r i i d di i n n¦ ¦ r r c c n no oi i .. ooaar rc c··i i ooc cr r c caau u ::ĉĉ I Iaaooĉĉ h haa u un naa ..
h haa aall ¦ ¦ aa.. µ µ c cn n¦ ¦ r r u u ťťooo oaall ĉĉ.. l lcc ooi i ũũ i i v vaa aa n ni i îî n n::ĉĉ
n nc c îî mmµ µ ĉĉ oo ĉĉ mm I I o oaar r¦ ¦ c c h hi i n nc c oou u d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull n no o::··
¦ ¦ r ru u.. .. ..
MM l l L L LL LL À À FFi i i i n n d d oo ĉĉ n nu u··i i mmaa i i ooc cr rc cũũii n ni i mmi i oo ..
((C Cĉĉ¦ ¦r rc c l l r r i i n naa.. )) À Àťť aa c c ''
l l !! l l N N À À ¯¯ u u .. MMi i r r c cll aa .. n n u u µ µo oũũ i i îî n nũũ c cll c cv vc c..
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ LLaa :: ĉĉ ll u uoo r r u ur r i i ll c c îî n n aall h hi i aa ll o or r..
::¦ ¦ i i mmaa¦ ¦ ĉĉ ooo oll c cv vĉĉ.. l li i r r c coo ¦ ¦ o or r u ull n nu u··i i u u n n o omm r r ĉĉu u..
À Àr r oo ťťi i oo ll d dc cI I c coo¦ ¦ c cll c c ll u ui i .. l laa r r ooc c.. c cu u n n··aamm ''
:: aa u u d d··llaa '' N Nc c··aamm ::¦ ¦ r ri i ooaa¦ ¦ ll u un n i i ťťi i aan ni i µ µ îî n n ĉĉ
n nc c··aamm o oh hi i ťť n nu u i i ¦ ¦ oo u u d dc cI I c coo¦ ¦ c cll c c ll u ui i .. ŤŤi i aa oo u u mm
ooc c··aai i v vr r c caa d du ummn n c caa ¦ ¦ aa '' ::ĉĉ n nc c aa mmĉĉ r r îî mm zzi i ll c cll c c
ll u uîî n nd d··o o oo u u aall ¦ ¦ u ull d dc c ll aa îî n n oo c cµ µ u u¦ ¦ ''
MM l l L L LL LL À À À À:: ¦ ¦ aa îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ aah hd di i ooaa r r c c.. ¦ ¦o ov v aarrĉĉťťc c
µ µr ro oI I c c::o or r.. îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ ::ĉĉ r r c cn n uu n nũũ i i ll aa µ µ r r o oµ µr r i i aa ¦ ¦aa.. .. ..
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ¹ ¹n n i i i i :: îî n n ¦ ¦ c cmm µ µr r c caa h hĉĉ ¦ ¦ r r îî nni i ..
:: ¦ ¦ i i mmaa ¦ ¦ ĉĉ ooo oll c cv vĉĉ !! l l mmh h ĉĉ ¦ ¦ r r îî n n ii ũũ i i îî n n aa i i n n¦ ¦ c c d dc c v v r r c cmmc c..
ŤŤ¦ ¦ i i i i oooo îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ aa::¦ ¦ aa '' C Cĉĉ n n u u mmaa i i aa v v c c mm ll aa
ooc c r r c cn n u un nũũ aa ..
MM l l !! LL LL À À N N··aav vooũũ i i d dr r c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. (( ! !u un ncc h hîî r r ¦ ¦ i i aa µ µc c
mmaa::ĉĉ.. )) LL u u µ µ u u n n h hîî r r ll i i aa µ µc c mmaa :: aa d di i r rc coo¦ ¦ o or r u ull u ui i .. .. ..
ťťi i v v o o mm v vc cd dc caa ..
L L À À ¯ ¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ FFaaooc cũũ i i oo u u mm v vr rc cũũ i i .. ::¦ ¦ i i mmaa¦ ¦ ĉĉ
ooo oll c cv vĉĉ.. l li i n n µ µaar r¦ ¦ c caa mmc caa aav vccũũ i i ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ ll i i h hc cr r¦ ¦ aa¦ ¦ c caa..
LL u u ::îî n n¦ ¦ aad dc cµ µ¦ ¦ u ull aar r mmo on ni i c ci i u un ni i v vc cr r ::aa ll c c.. \\··aamm
::µ µu u:: !! l l d dc caa ll u u ll mmc c u u c c ::ĉĉ n n uu ::u u µ µĉĉ r r µ µc c n ni i ··
mmc cn ni i .. .. .. ťťi i n ni i mmc c n n i i ::ĉĉ n n u u ::c c ll c cv vc c d dc c mmi i n nc c îî
N N u u d dc cr r aan nii c czz .. oo aa ::ĉĉ n n u u I I i i u u d dc cr r aa n nii aa ¦ ¦ !! O Ommaa ··
v vi i i i ll c c mmc cll c c ::¦ ¦ i i mmaa¦ ¦ c c ooo oll c cv vc c ťťi i ::ĉĉ n nc c v v c cd dc cmm
mmîî i i n n oo oo u u h hi i n nc c !! (( C Cĉĉ¦ ¦ r rc c l l r r i i n naa .. oo u u o o v vo oi i ooťťi i c c
::i i ll i i ¦ ¦ ĉĉ.. )) FFi i i i n n d d oo ĉĉ aaťťaa oo h hi i n nc c oo aa ¦ ¦ o oi i u ull ::ĉĉ
mmc caa r r v vĉĉ h hi i n nc c.. n n u u '' ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À (( r rc cv vo oll ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ)) LL i i .. oo u u mm.. l l rr i i n n aa .. oo h hi i aar r
îî n n h h aa ll u ull ĉĉ::¦ ¦ aa v v··aa aad du u:: '' LL îî n nv vr r o ozzi i ¦ ¦ o or r !!
l l !! l l N N À À ¯¯ c c r r o ov v ťťi i c cu u.. MMi i r r ccll aa i i aa mmc c mmo or r i i u u ll
aaooc cll aa ťťi i r ru uµ µc c··l l !!
MM l l !! LL LL À À N Ni i oo i i n n u u mm ĉĉ v vîî n nd dc c::oo !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( i i n n¦ ¦ r r ĉĉ v vr r aa v v ťťi i d di i ::¦ ¦ aan n¦ ¦ )) l l r r i i n n aa
aad du u··mmi i o o ooaaI I c caa ťťi i u u n n µ µaa h haa r r oo u u aa µ µ ĉĉ .. ¯¯r r i i n n aa
i i c c::c c.. )) ¯¯o ov vaa r r ĉĉ ťť ĉĉ µ µr r o oI I c c::o oaar rĉĉ.. aa mm ddc c v vo or r h hi i ¦ ¦ oo u u
d du u mmn nc caa ¦ ¦ aa ..
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i c cu u oo u u d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !o oI I ¦ ¦ c cťť¦ ¦ c c.. ¦ ¦c c aa::oou ull ¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À À À mm o o µ µr r o oµ µu u n nc cr r c c µ µc cn n¦ ¦ r r u u v vi i i i ¦ ¦ o oaa··
r r c caa o or r ĉĉ d dc c r r o o mmuu n n ĉĉ .. LL··aa mm i i n nv vi i ¦ ¦ aa¦ ¦ µ µc c ::¦ ¦ c cll u u
îî n n mmi i ii ll o ooou ull c cll c cv vi i ll o or r mmc ci i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯r r aa oo ¦ ¦ o or r i i :: ¦ ¦ u ull '' ! !c c n n ¦ ¦ r r u u ooc c '' C Caa
::ĉĉ ll c c v vo or r h hc caa::ooĉĉ d dc c::µ µr r c c ¦ ¦ r raaoo¦ ¦ o oaar rc c ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u .. aa::¦ ¦ aa mmi i ··aa ::ooĉĉµ µaa¦ ¦ .. l laa r r o o ::··o o
I I aaooc cmm l l aa µ µ r r o o x x i i mmaa îî n nll îî ll n ni i r r cc.. À Àoo u u mm ll··aamm µ µo oI I¦ ¦ i i ¦ ¦
oo u u ooaai i c c¦ ¦ c cll c c ll u ui i d dc c µ µo ov vc cťť¦ ¦ i i .. \\ o o mm i i mmµ µ r r o o v v i i zz aa
o o mmi i oo ĉĉ ťťc czzĉĉ¦ ¦ o oaar rc c.. ::¦ ¦ c cll u u v v aa ooi i ¦ ¦ i i u u n n u u ll d di i n n
h haa:: mmc cll c c oou ull c c::c c d dc c c cll .. i i aar r ooo oµ µi i i i i i v v o or r ¦ ¦ r r cch hu ui i
::ĉĉ··11 r rc cµ µo ov vc c::¦ ¦ c caa::ooĉĉ îî n n ::oor r i i :: ::u uh h I I o or r mmaa u un nc ci i
ooo ommµ µu u n nc cr r i i ll i i h hc cr rc c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯c c µ µo oI I ¦ ¦ c c::oo ::ĉĉ aan nu ull c czzi i ¦ ¦ o o¦ ¦ u ull ..
l l d d c coo aa d du ummi i ¦ ¦ aall c c c c r r i i d di i ooo oll ĉĉ.. N N u u oo u u ::¦ ¦ c cll u u vv o o mm
o or r v vaan ni i zzaa o o ťťc czzĉĉ¦ ¦ o oaar rc c ll i i ¦ ¦ c crraar rĉĉ.. ooi i oo u u d do oi i ··¦ ¦r rc ci i
7755 ZZZFLPHFUR
::oor r i i i i ¦ ¦ o or ri i µ µoo ooaar rc c aa mm ::ĉĉ··i i aad du uoo oo u u µµc cr r ::o on naall
d doo ll aa L Lu uoo u ur r c cťť¦ ¦ i i ..
MM l l !! LL LL À À !!c cv vr r c c¦ ¦ ooĉĉ ::c c v vo or r h hc cťť¦ ¦ c c oo u u aa¦ ¦ i i ¦ ¦ aa
u uťťu ur r i i n nũũ ĉĉ d dc c::µ µr r c c ::¦ ¦ c cll u u.. LL ll c c::¦ ¦c c.. µ µo oaall c c.. ooc cll mmaa i i
i i n n¦ ¦ oo r r c c::aan nll µ µc cr r ::o on naaii aall aaooc c::¦ ¦ c ci i oo o ommu un nc c.. l loo aan ni i
d dc c zzi i ll c c oou u¦ ¦ r r c ci i c cr rĉĉ ::aa¦ ¦ c cll c c aa d d u u n n îî n n d d ooo ommo or r i i ll c c I Io oll ··
ooll o or r u ull u ui i d di i n n r r c cv vi i u un nc c.. îî ťťi i ooh hc cll ¦ ¦ u ui i c cťť¦ ¦ c c µ µc c c cll c c
µ µ i i n n ĉĉ ťťi i u u ll ¦ ¦ i i mmu u ll h haan n.. N Ni i oo i i u u n n ooc cr rooc c¦ ¦ĉĉ¦ ¦ o or r ťť¦ ¦ i i i i n n··
ũũi i I Ii i oo n n··aar r I Ii i ll u uoor r aa¦ ¦ oo u u aall i i ¦ ¦ aa mmi i v v aa ll ĉĉ ťťi i oo u u aall i i ¦ ¦ aa
d dr raav vo o::¦ ¦ c c ll aa i i n nv v c cn n¦ ¦ aar r i i c cr r c caa ťťi i o or r v vaan ni i zzaar r c caa mmaa ··
¦ ¦ c cr ri i aall c cll o or r aad du un naa¦ ¦ c c.. l lu u mmn n c c aa ¦ ¦ aa aai i v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ ooo oll c coo··
ũũi i i i ll c c ll u ui i d dc c··aaooaa::ĉĉ ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N N u u u u mmh h ll u u µ µ r r i i n n ooaa::c cll c c o oaammc c··
n ni i ll o or r..
MM l l !! LL LL À À N Nu u··i i n ni i mmi i oo .. o o ::ĉĉ ll c c v vc czz i i ll aa ťťooo oaall ĉĉ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C C u u mm ''
MM l l !! LL LL À À \\o o mm îî n nI I i i i i n nũũ aa u u n n mmu u zz c c u u cc¦ ¦ n no ov vr raa··
I Ii i oo ll aa ťťooo oaall ĉĉ.. ::¦ ¦ c cll u u n nc c v v aa d do on n aa ooo oll c cooũũi i i i ll c c l l u ui i ..
l lu u µ µ ĉĉ ooaar r c c îî ll v v o o mm îî mmh h o ov v ĉĉ ũũ i i ťťi i n no oi i oo u u aaii u u¦ ¦ o o··
r r u ull ooo oµ µi i i i ll o or r .. LL u u mm··aamm o oI Ic cr ri i ¦ ¦ ::ĉĉ I I i i u u oou u::¦ ¦o od dc c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c îî n n :: c caa mmn n ĉĉ i i mmµ µ c cr r ¦ ¦ i i n n c cn n ũũ aa
aa:: i i aa '' l lu u mmn n c c aa ¦ ¦ aa i i c ci i d dc cooi i zzi i i i îî n n ťťooo oaall aa mmc caa ''
N N u u ::c c v v aa îî n nI I i i i i n nũũ aa n ni i ooi i u u n n mmu u zz c cu u .. ¯¯r r aa oo ¦ ¦ o o r r i i :: ¦ ¦ u u ll
::ĉĉ··ťťi i v v aa d d ĉĉ d dc c aar r ĉĉ¦ ¦ u ur r i i ll c c ll uui i .. l lu u mmn n c c aa ¦ ¦ aa d dc c
c cll c cv vi i i i d du ummi i ¦ ¦ aall c c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À N N u u µ µc cr r :: o oaa n naa mmc c aa c c îî n n oo aau uzz ĉĉ ¦ ¦o o··
v vaar r ĉĉťťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r.. l l n ni i ũũ i i aa ¦ ¦ i i vv aa îî i i r r c cv v i i n nc c u un nc ci i o or r··
v vaa n ni i zzaaũũ i i i i µ µo oll i i ¦ ¦ i i ooc c.. MMu u zz c cu u ll v v aa ll u u aa I I i i i i n nũũ ĉĉ ::u uh h
o oh hll ĉĉ d du ui i r r c caa ¹ ¹.. ¯¯.. C C.. ··u ull u ui i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¹ ¹.. ¯¯.. C C.. ··u ull '' C Cc c aammc c::¦ ¦ c coo aar r c c
¹ ¹.. ¯¯.. C C.. ··u ull ''
MM l l !! LL LL À À l lc c aall ¦ ¦ I I c cll v v o o mm ll u u aa ll c cv vĉĉ¦¦ u ur r aa ťťi i oo u u
l l n n::¦ ¦ i i ¦ ¦ u u¦ ¦ u ull d dc c FFo oll oo ll o or r .. À Àťťaa ooĉĉ o oµ µo ozz i i ũũ i i aa d d u ummi i ··
¦ ¦aall c c n n··o o d di i :: oo u u ¦ ¦ ĉĉ mm oo u u mmi i n nc c.. ooi i oo u u ::c coor r c c¦ ¦ aar r u ull
C Co ommi i ¦ ¦ c c¦ ¦ u ull u ui i C Co o mmu u n n aa ll d dc c ! !aa rr ¦ ¦ i i d d..
l l l l !! FF XX ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À Àh h aa .. ll··aaũũi i aa¦ ¦ r raa:: ťťi i µ µc c µ µ r r i i mmaa r r
d dc c µ µaar r ¦ ¦ c caa v vo oaa::¦ ¦ r r ĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À N N u u ťť¦ ¦ i i u u d daa ooĉĉ c c µ µo o¦ ¦ r r i i v vi i ¦¦ ll i i mmh h aa ii u u ll
ĉĉ::¦ ¦aa c cll c coo¦ ¦ o or r aall .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c ddi i r r c coo¦ ¦ o or r.. C Cu u mm aad di i oo ĉĉ
ˊˊll ··aamm aa ¦ ¦ r r aa :: "" '' ::c coo r r c c¦ ¦ aar r u ull u u n n u ui i ooo ommi i ¦ ¦ c c¦ ¦ d dc c
µ µaar r ¦ ¦ i i d d c c u u n n ooo oµ µi i ll µ µc c ooaar r c c îî ll aa¦ ¦ r raav vi i c cu u ii u uooĉĉ··
r rc cll c c '' À À:: ¦ ¦ aa c c i i mmµ µr r c c:: i i aa d du ummi i ¦ ¦ aall c c d dc c::µ µr r c c ¦ ¦o o··
v vaar r ĉĉťťu ull ! !r r i i oo o oµ µ ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u··mmi i r r ĉĉ ::¦ ¦ ĉĉ ll mmĉĉ oo i i oou uv vi i n n¦ ¦ c cll c c..
LL u u aa mm zzi i :: ::ĉĉ··ťťi i v v aa d d ĉĉ I I i i c cooaar r cc d dc c ¦ ¦ r r c ch hu ur ri i ll c c ll u ui i ..
ŤŤ¦ ¦ i i u u.. ZZ u u mmzz ĉĉ i i c c îî n n d du ummn n c caa ¦ ¦ aa i i d dc ci i ll c c ooaa aall h hi i ··
n nc cll c c îî n n¦ ¦ r r··u un n ::¦ ¦ u uµ µ.. À Ài i îî n n oo aaµ µ mmi i i i d doo i i n ni i ũũ i i aa¦ ¦ i i v v c c..
mmi i i i d dc c r r c cI I o or r mmc c.. LLťť ¦ ¦ i i îî n n¦ ¦r r··o o oo o o n n ¦ ¦ i i n n u u ĉĉ c cI I c cr r v vc c::··
ooc cn nũũ ĉĉ.. .. .. (( l lĉĉ oou u o oooh hi i i i d dc c rr aaµ µo or r ¦ ¦ u ull µ µu u:: µ µc c
h hi i r ro ou u d dc c MMi i r r c cll aa )) C Cc c c c aa::¦ ¦ aa ''
MM l l !! LL LL À À îî n n oo ĉĉ u un n µ µr r o od du u:: aall c cI I c cr r v vc c::ooc cn n··
ũũc ci i mmc cll c c.. \\··aamm îî n n ¦ ¦ o ooo mmi i ¦ ¦ u u nn r r aaµ µo or r ¦ ¦ aa mmĉĉ n n u u n n ũũ i i i i
d dc c::µ µr rc c mmaa ¦ ¦ c cr r i i aall u ull d di i d daaoo¦ ¦ i i oo ooaar r c c ¦ ¦ r r c ch hu ui i c c µ µr r o ooou u··
r raa¦ ¦ ooîî ¦ ¦ mmaai i .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( n nc cr rv vo o::)) C Ci i n n c c ũũi i· ·aa ooc cr r uu¦ ¦
d du ummi i ¦ ¦ aall c c aa::¦ ¦ aa ''
MM l l !! LL LL À À N Ni i mmc cn n i i .. l laa r r o or r i i ooi i n nc c µ µ r r ccd dĉĉ îî n n
ťťooo oaall aa aaooc caa::¦ ¦ aa.. aar rc c d daa¦ ¦ o or r ii aa ::ĉĉ o oh h::c cr r v vc c ooîî ¦ ¦
d dc c n nc cu u¦ ¦ i i ll aa¦ ¦ ĉĉ c c::¦ ¦c c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯o ov v aa r r ĉĉ ťť ĉĉ µ µr r o oI I c c::o oaar rĉĉ ¦ ¦c c i i n nv vi i ¦ ¦
::ĉĉ··ũũi i v vc czz i i d dc c ¦ ¦ r r c ch hu ur r i i ll c c d du ummi i ¦ ¦ aall c c !! N N u u ¦ ¦c c aa mmc c:: ··
¦ ¦c cooaa îî n n ťťooo oaall aa mmc c aa îî LL u u I I aaoo aai i ooi i aaµ µo o::¦ ¦ o oll aa¦ ¦ d dc c
1155 aan ni i .. N N··aamm ::îî ooîî i i ¦ ¦ n ni i oo i i o od daa ¦¦ ĉĉ I I o or r u ur r i i ll c c ::u uµ µc c··
r ri i o oaar r c c oo u u ooc cr r c cr r i i .. oo u u r r c cooll aammaaũũ i i i i .. .. .. MM· ·aamm d dc c::··
oou ur r ooaa¦ ¦ ::i i n nv vu ur r .. d du u mmn n c czz c cu u ťť¦ ¦i i c c oo u u mm !!
MM l l !! LL LL À À LL ooo ommo od d ťťi i µ µr ro oI I i i ¦ ¦ aah hi i ll ::ĉĉ n nu u··ũũi i
d dc cr r aan nii c czzi i ťťc cI Ii i i i .. d daa r r µ µr r i i mmaa d daa¦ ¦ o or r i i c c aa u un nu ui i
d daa::ooĉĉll .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( aa::µ µr ru u)) N Nu u··mmi i v vo or r h hi i aai i ooi i oo aa
ll aa ťťc cd di i n nũũ c c.. d d o o mmn n i i ťť o o aa r r ĉĉ !! À Àh hii aa aai i i i c cťťi i ¦ ¦ d di i n n v vĉĉ··
o oaaooc c ťťi i v v i i i i ::ĉĉ··mmi i I I aaooi i aai i ooi i ¦ ¦ c co or ri i aa oo h hi i h hr r i i ¦ ¦ u ull u ui i ''
\\c czzi i··ũũi i d dc c ll u un nv vu ull n naa :: u ull u ui i !! N Nu u··mmi i d daa mmi i oo
ll c cooũũi i i i oo u u mm ::c c ooo on nd du uooc c o o ťťooo oaall ĉĉ !! ŨŨi i ··aai i µ µu u::
i i n n oo aaµ µ ::ĉĉ I I aaooi i v v îî ll v v ĉĉ '' \\r r c c i i ::ĉĉ ::c c aaI I ll c c ll u u
mmi i n ni i ::¦ ¦ c cr r oo··aa ::o o::i i ¦ ¦ ll aa MMo o v v i i ll aa \\c coo h h c c o o µ µc cd daa··
v vo ov vĉĉ v vc cn ni i aall ĉĉ '' O O mmaa r r c c r r c cI I oor r mmaa¦ ¦ o oaar r c c.. ooaar r c c 11··aa
µ µu u:: i i u u u u mmh h r r ĉĉ µ µoo r r c c¦ ¦ r r o ov vr r aad duull aaooc cll aa d dc c d di i r r c coo··
¦ ¦o or r '' !! ¯¯c c µ µo oI I ¦ ¦ c c::oo ::ĉĉ ¦ ¦c c µ µoo¦ ¦ o oll c cťť¦ ¦ i i !! ::ĉĉ n nu u··ũũi i
îî n nooc cµ µi i ooaar r i i c cr r aa oo u u aaoo¦ ¦ c c d dc c v v aa n n d d aa ll i i :: mm µ µc cn n¦¦ r r u u ooĉĉ
l loo v vo oi i r r c cµ µr r i i mmaa I I ĉĉr r ĉĉ oor r u uũũ aar r c c.. l l n n ťťooo oaall aa mmc caa ..
pŠ I I aaoo aa¦ ¦ c cn n¦ ¦ ĉĉ !! ˁˁ d do o mmn n c cťť ¦ ¦ c c o o d di i :: ooi i µ µ ll i i n nĉĉ
::¦ ¦r ri i oo¦ ¦ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À l lo o mmn n c cťť ¦ ¦ c c o o i i n nc cr r ũũ i i c c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ŤŤooo oaall aa i i mmµ µ ll i i oo ĉĉ u u n n ::¦ ¦ aa¦ ¦ uull r r i i ··
v vu ur ro o::.. d d··r rĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À ŤŤooo oaall aa c c o oh hr r aazz u ull oo o ommu un ncci i .. ! !r r i i n n I Ic c··
r rc c::¦ ¦ r rc cll c c c ci i ::c c r rc cI I ll c coo¦ ¦ĉĉ oo u ull ¦ ¦ u ur r aa !! ! !c c h hĉĉ n noo i i ll c c oo i i
::c c ::oor ri i c c v vi i i i ¦ ¦ o or r u ull .. À Àoo o oll o o u un nd dc c ťťooo oaall aa c c mmc cd di i o o··
oor rĉĉ ťťi i ::aa¦ ¦ u ull c c ll aa I I c cll .. (( À À i i n n¦ ¦ r r aa¦ ¦ l l r r i i n n aa oo u u oo aa ··
I I c caau uaa)) ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((h haa¦ ¦c c oo u u µ µ u u mmn n u u ll îî n n mmaa:: ĉĉ))
N Nu u··ũũi i µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ::ĉĉ i i n n:: i i n nu uc czz i i ooĉĉ.. .. ..
MM l l !! LL LL À À C Cu un no o::oo.. r r c cµ µll i i ooaa aa::¦ ¦ aa.. ll··ll aa aai i o o ¦ ¦r ri i ::··
ll ĉĉ ::µ µc cooi i aall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c ::ĉĉ h haaũũ i i oo u u µ µ u u mmn n u u ll îî n n mmaa :: ĉĉ
ťťi i ::ĉĉ n n u u µ µ c cr r mmi i ũũ i i !! ˊˊN Nu u··ũũ i i µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ::··o o ::u u::µ µc coo¦ ¦ c czzi i
µ µc c I I c cmmc ci i aa aaooc cc caa"" .. i i··aai i ::¦ ¦ r ri i v vaa¦ ¦ mmaa mmc c i i mmc cll c c
aa oo u u mm 1122 aa n ni i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l lu u··¦ ¦ oo l l r r i i n n aa !!
MM l l !! LL LL À À ((::c c aaťťc caazzĉĉ îî n n d dr r c cµ µ¦ ¦ u ull u uťťii i i )) !! ĉĉ mmîî i i
l l r r i i n naa !! ˊˊ FFc cmmc ci i aa aa oo c cc caa "" c cr r aa o o ¦ ¦ îî n n ĉĉ r r ĉĉ îî n nv v ĉĉ ũũ ĉĉ ··
¦ ¦ o oaar rc c.. \\c cn n i i :: c c d dc c ooi i n nooi i ll u un ni i îî n n ťťooo oaall ĉĉ.. oo îî n nd d
ũũi i··aai i I Iĉĉoou u¦ ¦··o o aa mmaa n n ¦ ¦ ĉĉ .. À Àh h u u zz îî n n d d h hi i n nc cîî n nũũ c cll c c::.. d dc c
::i i ¦ ¦ u uaaũũ i i aa d d··¦ ¦aallc c d dc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u··i i aad dc cv v ĉĉr r aa ¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À ((ooĉĉ¦ ¦r rc c l l r r i i n n aa)) N N u u ''
l l !! l l N N À À ((îî n nooc c¦ ¦)) LL aa d dc cv vĉĉ r r aa¦¦ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((r rĉĉ::¦ ¦i i ¦ ¦)) À Ài i v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ··mmii I I aaooi i
u u n n µ µr ro oooc c:: ''
MM l l !! LL LL À À MM aa mmaa aar r I Ii i ¦ ¦ r rc ch hu ui i ¦ ¦ ::ĉĉ ũũi i··11 I I aaooĉĉ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ::··aa I I ĉĉoou u¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À N N u u d doo d di i v vo or r ũũ .. ¹ ¹ n n µ µr r o oooc c:: mmo o r r aa ll ..
¹ ¹ n n µ µr r o oooc c:: µ µu uh hll i i oo..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL aa mm··aa µ µĉĉr r ĉĉ::i i ¦ ¦ .. ¯¯c c··aa ll u uaa¦ ¦
îî n n¦ ¦r r··o o zzi i ťťi i .. ..
MM l l !! LL LL À À C Cc c ll c cv vc cn nd dĉĉ mmi i n n oo i i n n o oaa :: ĉĉ !! ! !aar rooĉĉ··ũũ i i
aa u u d d ťťi i ··aaoou umm ::¦ ¦ r r i i v vĉĉ¦ ¦ u ull ˊˊoor ri i o o d daai i d dc c ::u uI I ll c c¦ ¦ ..
o or ri i µ µll c cooi i oo u u c caa d dc c··aai i ooi i "" .. LL r r aa v vo o r r h haa d dc c mmi i n n c c ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL r r aa i i u u n n ooo oµ µi i ll r r ĉĉ u u..
MM l l !! LL LL À À LL r r aa mm u u n n ooo oµ µi i ll v v i i ll r r c cv v.. l l aa r r d d··¦ ¦aa
c cr r aai i n n u u n nu u mmaa i i u u n n ¦ ¦ aall ĉĉ v v i i ll r r c cv v ooi i ťťi i u u n n oomm
v vi i ¦ ¦ r r c cv v.. îî n n ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ aaoo ooc cµ µũũ i i u un nc caa oo u u v v îî n n ¦ ¦ u u ll u u i i .. ¯¯ c c
¦ ¦ c cmmc caai i ooĉĉ I I ll c cr r u ull aa::oou uũũ i i ¦ ¦ aa ll ooo oµ µi i ll u ull u ui i v v aa ::c c··
:: i i zz aa îî mmh hr r ĉĉ ũũ i i ťť ĉĉ r r i i ll c c d d··¦ ¦aallc c I I u ur r i i ťťc c oo u u ¦ ¦ îî n n ĉĉ r r aa îî n n ··
v vĉĉũũ ĉĉ ¦ ¦ o oaar r c c.. ŤŤi i ··aa¦ ¦ u un nooi i n noo··aaii v vo on ni i ¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u··i i aad dc cv v ĉĉr r aa ¦ ¦ .. LL v v i i n n aa cci i îî
((::c c u ui i ¦ ¦ ĉĉ ll aa l l r r i i n naa.. )) LL r r aa mm h hĉĉ r r h haa ¦ ¦ .. îî mmi i µ µ i i c cr r d du u:: c cmm
ooaa µ µu ull .. FF``r raa aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À LL r r aa aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c I I r r u u mmo oaa :: ĉĉ !! ŤŤ¦ ¦ i i u u !! MMi i ··aa
::µ µu u:: mmaa mmaa .. O Ooo h h i i i i h hĉĉ r r h haaũũ i i ll o or r ::c c aa µ µ r r i i nnd dc caa u u
d d u u µ µ ĉĉ ¦ ¦ i i n nc cr rc cũũ c caa ťťi i I I aar r mmc coou ull c ci i .. À À u u ¦ ¦ r rc coou u¦ ¦ 1122
aan ni i .. .. .. ťťi i u ui i ¦ ¦ c c oooo··aa r r ĉĉ mmaa :: d di i n n aaooc caa::¦ ¦ ĉĉ I I r r u ummu u··
::c cũũc c !! (( l l r r i i n n aa ťťi i··aa ll ĉĉ::aa¦ ¦ oo aa µ µ u ull îî n n ii o o:: ťťi i ll aaoor ri i ··
mmi i ll c c··i i oou ur r v v îî n n ¦ ¦ĉĉooc cr rc c µ µc c ooh hr raaii i i .. )) l laa oo ĉĉ ::µ µaar r v vi i
œ œ• • v vc caamm c cťť¦ ¦i i d du u:: ll aa mmi i ll i i ũũ i i c c ťťi i d daa¦ ¦ îî n n ii u ud dc c··
ooaa¦ ¦ ĉĉ.. l laa r r d daaoo ĉĉ d dc c::I I i i v vu ur r c czzii u u n n ::u uI I ll c c¦ ¦ .. d daa oo ĉĉ
u uooi i zzi i ::¦ ¦ r r ĉĉll u uooi i r r c caa u un nu ui i o oh hr r aazz ˁˁ ooi i n nc c ¦ ¦c c µ µc cd dc cµ µ··
77 oo
ZZZFLPHFUR
::c cťťll oo ' ' ((::c c d du uooc c llaa l l r r i i n n aa ť ťi i ::c c aaµ µll c caaooĉ ĉG ˆšœT
µ µ r r aa c ci i c cu u h hll i i mmll ooũũ oo.. )) l l aar r ll ĉ ĉ··i i nnĉ ĉ l l r r i i n n aa !! ŨŨi i··aai i
d daa¦ ¦ :: c caa mmaa ooĉ ĉG •Tˆ”G • •  ””  ŠŠG Šœ d du ummn n c caa ¦ ¦ aa .. ŤŤi i
n ni i ooi i oo u u d d u u mmn n c c aa ll u u i i n n··aať ť I Ii i aa v vu u¦ ¦ .. d daa oo ĉ ĉ n n u u
i in ni i··aať ť I Ii i d daa¦ ¦ :: c caa mmaa c cĉ ĉG Œ d dc c r r c caa oo r r c cd di i n nũ ũ ĉ ĉ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL MM ĉ ĉ i i n n:: u ull ũũ i i îî n n µ µr r o oµ µr r i i aa mmc caa
ooaan nooc cll aar r i i c c ' ' \\o o i iG ˆŠŒ i i mmc cd di i aa¦ ¦ u u n n r r aaµ µo or r ¦ ¦ ll aa
l l n n::µ µc coo¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull ť ťooo oll aar r..
MM l l !! LL LL À À !!aa µ µo o aa r r ¦ ¦ c c I I aaooi i d d··¦ ¦aa ¦ ¦o o¦ ¦ ¦ ¦ i i mmµ µu ull .. ! !c c
mmi i n nc c aa::¦ ¦ c caa n n u u mm ĉ ĉ i i mmµ µr r c c:: i i o on n c caa z z ĉĉ .. LL u u ::îî n n¦ ¦
::c cn n::i i h hi i ll ĉ ĉ ll aa aar r v vu ummc cn n¦ ¦ c c.. l l aa r r aar r v vu ummc cn n¦ ¦ c cll c c d d··¦ ¦aallc c
::îîn n¦ ¦ d dc c//.. aa::¦ ¦™ ”ˆšŒU ŤŤooo oaall aa aa::¦ ¦ aa c c ooc caa mmaai i µ µr roo::¦ ¦
ooo o¦ ¦ aa¦ ¦ ĉ ĉ d di i n n ¦ ¦o o¦ ¦ ii u ud dc c ũũ u u ll ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL ť ťooo oaall aa oo u u ooc cll c c mmaa i i µ µu u ũ ũ i i n n c c
aah h::c cn nũũ c c.. LL u u aa mm i i n n¦ ¦ r r o od du u:: aai i ooi i o or r d di i n nc caa .. d di i ::ooi i ··
µ µll i i n naa..
MM l l !! LL LL À À ::c c µ µo oaa¦ ¦c c.. l laa r r c caa oo mmaa i i mmu ull ¦ ¦ u u n n
r rc cI I ll c cx x aall r r c cI I u ull ĉ ĉr r i i ll o or r d d··¦ ¦aallc c d di i oo¦ ¦ aa¦ ¦ o or ri i aall c c ::ĉ ĉ ũ ũi i
::c c ooi i o oooĉ ĉn nc caa::ooĉ ĉ ll aa u uť ťĉ ĉ.. ::ĉ ĉ ::cc ::¦ ¦ c caa :: mmi i r r n n ĉ ĉ .. ::ĉ ĉ
ũũi i ::c c ::ll u uv vĉ ĉr rc caa::ooĉ ĉ.. .. .. l l n n ooll aa::c cll c c mmc cll c c c cu u aa mm ::ĉ ĉ
i i n nooc cr r oo ::ĉ ĉ i i n n¦ ¦ r r o od du uoo ť ťi i C Cu u ll ¦ ¦ u ur r aa ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N No o¦ ¦c c//.. aa:: i i aa ooaa u un n aan nv vaaii aa··
mmc cn n¦ ¦ .. À À mm ::ĉ ĉ u u r r mmĉ ĉ r r c c:: oo r rc cz zu ull ¦ ¦ aa¦ ¦ c cll c c ll aa c cll c cv vi i i i
d d··¦ ¦aallc c.. l laa r r i i d dc ci i ll c c ::aau u i i n ni i ũũ i i aa¦ ¦ i i v vccll c c d dc c o or ri i ooc c I Ic cll
¦ ¦c c i i n nv vi i ¦ ¦ ::ĉ ĉ mmi i ll c c oo o o mmu un n i i oo ii îî n n¦ ¦ îî i i mmi i c c.. LLĉ ĉ r r ĉ ĉ
aaµ µr r o oh haar r c caa mmc caa.. .. ..
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( i i n n¦ ¦ r r ĉ ĉ v vr r ĉ ĉh hi i ¦ ¦ ĉ ĉ.. u ui i ¦ ¦ îî n nd d i i aar r ::ĉ ĉ h haa¦ ¦ ĉ ĉ
ll aa u uť ťĉ ĉ)) À Ào oi i ll c co o !! À À v vc cn ni i ¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Ci i n nc c aa v vc cn ni i ¦ ¦ .. ¦ ¦ o oaan n¦ ¦ o o ' '
MM l l !! LL LL À À N Nu u··i i r r ĉ ĉ :: µ µ u u n n d d c c !!
\\ l l C C ¯¯O O!!l l ŨŨÀ À C C u u mm ' '
MM l l !! LL LL À À C Ci i n n d d îî ũũi i z zi i ooc c ¦ ¦ o oaan n¦ ¦ o o.. n nu u··i i r rĉ ĉ::··
µ µu un nd dc c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l n n::¦ ¦ i i v vi i µ µc cr r :: o on naa ll u ull îî mmµ µ oo ¦ ¦ r r i i v v aa
mmc caa ' ' (( C Cĉ ĉ¦ ¦r rc c \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa.. )) CCi i n nc c aa v vc cn ni i ¦ ¦ ' ' !!ĉ ĉ :: ··
µ µu un nd dc c !!
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À ::¦ ¦ c cll u u !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ::ĉ ĉ i i n n¦ ¦ r rc c !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ L Lu u n n ĉ ĉ z zi i u uaa..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((I Io or rũũîîn nd du u··::c c ::ĉ ĉ I Ii i c c ooîî ¦ ¦ mmaa i iG ˆ²
mmaah hi i ll )) N No or r o ooo ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ťc c ::¦ ¦ c cll u u.. ll aa l l o ooo.. À Ài i ::o o::i i ¦ ¦
mmaa i i d dc cv vr r c cmmc c.. .. ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ \\r r o o i i aa mm ::ĉ ĉ d di i ::oou u¦ ¦ oo c cv v aa oo u u d d v v :: ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ŤŤ¦ ¦ i i u u ť ťi i mm ĉ ĉ h h u uoo u u r r ooĉ ĉ ¹ ¹.. ¯ ¯.. C C.. ··u ull
::c c i i n n¦ ¦ c cr rc c::c caaz zĉ ĉ.. îî n n ::I I îî r rť ťi i ¦ ¦.. d dc c ť ťooo oaall aa n no oaa::¦ ¦ r r ĉ ĉ..
À À mm r rc cI I ll c coo¦ ¦ aa¦ ¦ mmu u ll ¦ ¦ z zi i ll c cll c c aa::¦ ¦ c caa ll aa i i d dc cc caa n no oaa::··
¦ ¦r rĉĉ oou u mmu u zz c c u u ll c c¦ ¦ n no ov vr raaI I i i oo.. îî n n oo ll i i n n ::ĉ ĉ oor r c cd d oo··aai i
aa v v u u¦ ¦ d dr rc cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. LL mmo ommc cn n ¦ ¦ u ull ::ĉ ĉ o o r r v v aa n n i i z z ĉ ĉ mm u u n n
aa ::c cmmc cn nc caa mmu u z z c cu u ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ HH mm !! LL r r îî n n d du u ll mmc c u u ::ĉ ĉ mm ĉ ĉ h hu uoou ur r ..
! !îî n nĉĉ mmaa i i i i c cr r i i n n u u mmi i ··aaũũi i v vo or r h hi i ¦ ¦ aa::¦ ¦ I I c cll ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À:: ¦ ¦ aa µ µc cn n¦ ¦ r r u u ooĉ ĉ c c u u ooîî n n¦ ¦ ĉ ĉr rc c::oo
h hi i n nc c d dc cooi i z zi i i i ll c c µ µc c ooaar r c c ll c c i i aau u.. ::ĉ ĉ ¦ ¦ r r c cooc cmm ll aa aaoo··
ũũ i i u un nc c ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉ ť ťc c ::c coor r c c¦ ¦ aar r.. l lc cť ťi i ::îî n n¦ ¦ I I o oaar r¦ ¦ c c o ooou u··
µ µaa¦ ¦ .. v vo oi i I Ii i oou u::¦ ¦ o od dc cll c c aaooc c::¦ ¦ u ui i mmu u z z c cu u ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ C Cc cll mmaa i i h h u u n n oou u::¦ ¦ o od dc c c c ťťooo oaall aa..
::i i ··aaµ µo oi i o o aa v v c c mm µ µc c ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ť aa MMi i r r c cll aa ooaar r c c.. .. ..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N (( i i n n¦ ¦ r rĉ ĉ v vr r ĉ ĉh hi i ¦ ¦ )) ::aa ll u u¦ ¦ !! À À mm aa ii u un n::
h hi i n nc c ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL FFo o aa r r ¦ ¦ c c h hi i n nc c !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LL··aamm z zĉ ĉr r i i ¦ ¦ îî n n u u r r mmaa mmc caa ť ťi i µ µc c.. .. ..
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À À À v v c cn n i i ¦ ¦ µ µr r i i mmaa rr c cll c c..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ((r rc cµ µr ro oť ť)) \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa !!
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À ((îî n nooc c¦ ¦)) À À mm z zi i :: aať ťaa n n u u mmaa i i oo aa
::ĉĉ··l l n nc cooĉ ĉii c c::oo µ µc c d do on n d di i r r c coo¦ ¦ o or r .. ((l lc c::c c.. ))
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL N No or r o ooo .. o oaammc cn n i i h hu u n n i i .. ((C Cĉ ĉ¦ ¦ r rc c
d di i r rc coo¦ ¦ o or r)) C Cc c c c I I r raa¦ ¦ c c oo u u oo oon n v vo ooo aa r r c caa aa::¦ ¦ aa n n ĉ ĉ z z ··
d d r r ĉĉ v v aa n n ĉ ĉ ' ' \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa n n u u ::··aa µ µr r i i ooc cµ µu u¦ ¦ ::ĉ ĉ··mmi i :: µ µu u··
n nĉ ĉ d dc cooîî ¦ ¦ ooĉ ĉ ˊ ˊ o o ť ťc cd di i n nũ ũ ĉ ĉ mmaa rr c c ll aa d do on n d di i r r c coo¦ ¦ o or r "" ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À Àµ µo oi i ll o oaan n.. .. .. ((::c c o oµ µr rc cť ť¦¦ c c v vĉ ĉ··
z z îî n nd d mmi i ť ťooaar r c caa MMi i r r c cll c ci i )) n nc cµµr r i i oo c cµ µu u¦ ¦ aa aai i aa !! ::¦ ¦ i i ··
mmaa ũ ũ i i ¦ ¦ o ov vaar rĉ ĉť ťi i .. v v··aamm oo h hc cmmaa ¦¦ µ µc cn n¦ ¦ r r u u ooĉ ĉ.. .. ..
MM l l !! LL LL À À LL u u µ µo o¦ ¦ ::ĉ ĉ r r ĉ ĉ mmîî n n ' ' ! !c c mmi i n n c c n n u u
mm··aaũ ũi i oo h hc cmmaa ¦ ¦ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l··ll aa.. º ºllc c I Iaaµ µ¦ ¦.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc c v vr r c cmmc c ooc c ::i i n nll c ci i n n i in n ť ť oo o o aa ll ĉ ĉ ..
o or r i i ooc c oo aa d dr r u u d di i d daa oo¦ ¦ i i oo c c h hi i n nc cv vc cn nii ¦ ¦ ll aa aa oo c c aa :: ¦ ¦ ĉ ĉ
aa d du un n aar r c c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( :: oo h hi i mmh hîî n n d d i i mmc cd di i aa ¦ ¦ d di i r rc cooũ ũ i i aa))
LL x x aa oo ll !! !!c cµ µr r c cz z c cn n ¦ ¦ aa n n ¦ ¦ u ull µ µ aa r r ll i i d di i d d u ui i ũ ũi i··aa r r ĉ ĉ :: µ µu u n n::
ooll aar r ť ťi i µ µr r c cooi i :: ll aa îî n n¦ ¦ r r c ch haar r c c.. ::¦ ¦ i i mmaa ũ ũ i i ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ťi i
ll aa n n :: c c z z u un n aaµ µc cll d di i ::µ µc cr r aa¦ ¦ µ µc cn n ¦ ¦ r r u u :: aa ll v vaa r r c c aa aaooc c::· ·
¦ ¦c ci i ť ťooo oll i i .. N Nc c ¦ ¦ r rc ch hu ui i c c u u n n ll o oooaall n no ou u.. N N u u mmaa i i
µ µu u¦ ¦ c cmm µ µr ro oI I c c::aa îî n n oo o oooi i o oaa h haa aa::¦ ¦ aa.. (( ! !aa¦ ¦ c c¦ ¦ i i oo)) ::c c
aaI I ll ĉ ĉ aaooi i o or rv vaan nc cll c c º ºllc c µ µaar r ¦¦ i i d d ť ťi i º ºl loo ::¦ ¦aa¦ ¦.. ::c c aaI I ll ĉ ĉ
i i n n¦ ¦ c cll c coo¦ ¦ u uaall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa :: aa¦ ¦ u ull u ui i .. l l n n I I aaũ ũ aa ¦ ¦ u u¦ ¦ u ur ro or r mmĉ ĉ
aad dr r c c:: c czz ´´llv v::.. d daaũ ũ i i ··n nc c h h aa n ni i µ µc cn n¦ ¦ r r u u o o ť ťooo oaall ĉ ĉ
n n o o u u ĉ ĉ ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ťc c µ µ r r i i mmaa r r !!
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc c u un n¦ ¦ ll c c ::ĉ ĉ··ũ ũi i º ºl laau u h haa n ni i ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉ ĉť ťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r ' ' FFo on n d du u r r i i ll c c n no oaa::¦ ¦ r rc c ::îî n n¦ ¦.. .. .. ooîî ¦ ¦c c
::îî n n¦ ¦ !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((I I aall :: îî n nd du ur r c cr r aa ¦ ¦ )) À Àũ ũ i i aauuz z i i ¦ ¦ ' '
l l aa ¦ ¦ ĉ ĉ r r ĉ ĉ :: µ µu u n n:: u ull ooaar r c c mm··aa d dc c z z aa r r mmaa i i îî n n¦ ¦ o o¦ ¦ d dc caa u u··
n naa ˊ ˊn n··aamm I I o on nd d u ur r i i "" !! ((C Cĉ ĉ¦ ¦r rc c µ µr r i i mmaar r .. )) LL aa I Ic cll
mmi i ··aau u r r ĉ ĉ :: µ µu un n :: ť ťi i µ µr r c cd dc cooc c::o or r i i i i ddv v:: .. ŤŤ¦ ¦ i i c c oo i i n n c cv v aa
º ºîî ll mm··aa d d u u r r u u ll aa::¦ ¦ aa ' ' C Ci i ¦ ¦ mm··aa d dc cmmo or r aa ll i i z z aa ¦ ¦ !! N N u u
ť ť¦ ¦i i c c !! LL u u mm c c aa d do oaar r ¦ ¦c c aa oo u uz z ĉĉ.. ŤŤi i ··aall îî ¦ ¦ !! (( C Cu u o o
n n o o u u ĉ ĉ µ µo oz zĉ ĉ d dc cmmaav vo ov vi i oo ĉ ĉ)) À À¦ ¦ u u n n oo i i ooc c n nc c I I aa ooc cmm
¦ ¦ o ov vaa r r ĉ ĉť ťi i ' ' C C u u mm i i c cť ťi i mm d di i n n i i mmµ µaa :: ' '
MM l l !! LL l l À À LLx xi i :: ll ĉ ĉ o o ::o oll u uũ ũ i i c c I I o oaar r¦ ¦cc ::i i mmµ µll ĉ ĉ.. .. ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Caar r c c ' '
MM l l !! LL LL À À ::ĉ ĉ n nc c d d c c :: oo u u r r oo ĉ ĉ mm ::i i n nv vu ur r i i ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lr r aa v v i i i i n ni i ooi i .. :: îî n n ¦ ¦ c cmm ˁˁ v v o or r h haa
aaooc cc caa ˁˁ v v îî n n d d ll aa v v îî n n d d oo u u h hu uoo u ur r i i c c.. l laa oo ĉ ĉ µ µu u··
n n c c mm u u mmĉ ĉ r r u u ll oo u u ¦ ¦ o oũ ũ i i i i .. µ µu u¦ ¦ c cmm ooo on n:: ¦ ¦ r r u ui i ť ťooo oaall aa..
z z i i oo c cu u.. îî n n ooc cll mmu u ll ¦ ¦G • aan n º ºllc c z zi i ll c c..
: : ¯¯ LL LL ¹ ¹ LL u u aať ť z zi i ooc c oo h hi i aa r r mmaa i i d dccv vr r aa h hĉ ĉ .. À À:: ¦ ¦ aa
µ µc cn n ¦ ¦ r r u u ooĉ ĉ ť ť¦ ¦ i i u u d dc c ooc c ::îî n n¦ ¦ îî n n ::¦ ¦ aar rc c u u¦ ¦ c cooi i ť ť¦ ¦ i i i i
mmc ci i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N No oi i .. ::i i n nv vu ur r i i ' ' ::ĉ ĉ r r i i d d i i oo ĉ ĉ mm o o
ť ťooo oaall ĉ ĉ.. îî n n mmaa i i µ µu u ũ ũ i i n n d dc c u u nn aan n ' ' ¯ ¯i i n n c c r r c c .. n n u u
oo u u mmv v aa ¦ ¦ oo îî mmh hc cũ ũ i i oo u u aa µ µĉ ĉ r r c cooc c ' '
: : ¯¯ LL LL ¹ ¹ N Nu u ť ť¦ ¦ i i u u ooc c v v ĉ ĉ mmi i r r aa ũ ũ i i aa¦¦ îî ¦ ¦ aa.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉ ĉť ťc c
d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. l lu u mmn n c c aa v v o o aa :: ¦ ¦ r r ĉ ĉ n n uu ooi i ¦ ¦ i i ũ ũ i i z zi i aar r c cll c c ' '
À Àd di i oo ĉ ĉ aall ũ ũ i i i i µ µo o¦ ¦ I I aaooc c u u n n oo ii n n oo i i n n aa ll îî n n µ µaa ¦ ¦ r r u u
aa n ni i ť ťi i ii u u mmĉ ĉ ¦ ¦ aa ¦ ¦ c c .. i i aar r n no oi i .. o o oo o o mmu u n n ĉ ĉ îî n n¦ ¦ r r c caav vĉ ĉ
n n··o omm µ µu u¦ ¦ c caa ::ĉ ĉ oo ll ĉ ĉ d di i mm o o ť ťooo oaall ĉ ĉ îî n n mmaa i i µ µ u u ũ ũ i i n n
º ºllc c u u n n aa n n ' '
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL FF i i i i µ µc c µ µaaooc c.. ::¦ ¦ c cll u ull c c.. OO v v o o mm
oo ll ĉ ĉd di i .. l lc c îî n n d d aa ¦ ¦ ĉ ĉ ooc c mm ĉ ĉ îî n n¦¦ o or r oo ll aa µ µr r i i mmĉ ĉ r r i i c c
v vo oi i ooo on nv v o ooo aa o oaa mmc c n ni i i i ::ĉ ĉ n nc c :: I I ĉ ĉ ¦ ¦ u u i i mm.. oo u u mm ::ĉ ĉ
îî n nooc cµ µc cmm ¦ ¦ r r c caah haa..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N À Àť ťaa.. aať ťaa.. MMaa i i d dc cmmu ull ¦ ¦ ¦ ¦ r r c ch hu ui i aa
::ĉ ĉ I I aaooc cũ ũ i i aa::¦ ¦ aa.. ! !o oaa ll c c aa mm IIi i aa v v u u ¦ ¦ aa::¦ ¦ ĉ ĉz zi i ť ťi i
u un n d di i :: µ µc cn n:: aa r r ooaa ll u u mmc caa .. ť ťi i ::¦ ¦ r rĉ ĉz zi i ll c c µ µi i c c¦ ¦ r ru ui i ¦ ¦ c c
ť ťi i u un n µ µaar r oo.. .. .. l laa r r oo aa mm v v··aaũũi i ll ĉ ĉ::aa¦ ¦ µ µc c ¦ ¦ îî n nii c caa ll ĉ ĉ ..
::··º ºi i r r c coo u un no oaa ť ť ¦ ¦ c cmm..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL .. .. \\··aaũ ũ i i "" !! l laa r r d d··¦ ¦aa.. d doooo¦ ¦ o or r aať ťu ull c c..
u un nd dc c v vi i c cũ ũ u ui i c cť ť¦ ¦ i i ' ' ! ! oo µ µll aa n nc c¦ ¦ aa vvi i v vaan nũ ũ i i ll o or r ' '
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N MM ĉ ĉ r ro ov v.. ŤŤi i c cu u ::îî n n¦ ¦ îî n n aaooc cc caať ťi i
o oaall ĉ ĉ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N N··aar rc c r ro o::¦ ¦ ::ĉ ĉ n nc c aa r r u u n n oo ĉĉ mm îî n n ··
v v i i n n u ui i r r i i r r c cooi i µ µr r o oooc c.. ¯¯o ov vaa r r ĉ ĉ ťťi i .. º ºll aaũ ũi i ··mmi i v vo oi i c c.. FF aa oo
aaµ µo o::¦ ¦ o oll aa¦ ¦ îî n n oo o o mmu u n n aa aa::¦ ¦ aa º ºllc c 1155 aa n ni i .. ¯¯r r aa v vc c · ·
d di i aa c c aall ¦ ¦ aa.. LLo o oo aa ll n n i i oo i i i i n n··aau u ¦ ¦ r raav vc cr rc c d dc c i i n n i i mmĉ ĉ ..
::îî n n¦ ¦ r r c cI I r r aa oo¦ ¦ aar r i i .. ::îî n n ¦ ¦ d dc cll ĉĉ ::ĉ ĉ¦ ¦ o or r i i .. \\c c n n i i :: c c mm µ µll i i n n
7777 ZZZFLPHFUR
d doo aa mmh hi i ũũ i i i i .. d dc c i i d dc caall u ur r i i .. CCaa v vo oi i .. À À mm I Io o::¦ ¦ i i n n··
I I r ri i n n¦ ¦.. !!c coo u u n no o:: oo .. À À mm I Io o::¦ ¦ zzd dr ro oh hi i ¦ ¦ .. À À mm I Io o::¦ ¦
::i i ll i i ¦ ¦ — ťťi i aaooc c::ll aa··i i ooc cll mmaa i i v vr raav v ll u uoor r u u ˁˁ aa mm
I Io o::¦ ¦ ::i i ll i i ¦ ¦ ::ĉĉ mmĉĉ r rc c::c cmmn nc czz. . À Àťťaa oo u u mm v vc cũũ i i I Ii i
::i i v vo oi i ::i i ll i i ũũi i ::ĉĉ v v ĉĉ r r c c::c cmmn naaũũ i i ..
MM l l !! LL LL À À C Ci i n nc c mm··aar r µ µu u¦ ¦ c caa ::i i ll i i ::ĉĉ d dc czzc cr r¦ ¦ c czz..
d dc cooîî ¦ ¦ µ µr ro oµ µr r i i aa mmc caa ooo on nťť¦ ¦ i i i i nnũũ ĉĉ ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL \\o or r h hc c mmaa r r i i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ µ µr rooI Ic c··
::o oaar rĉĉ.. MMi i c c v vo or rh hc cll c c mmaa r r i i îî mmi i ::¦ ¦ r rc cµ µc czzc c::oo d di i n nũũ i i i i !!
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((oou u u ummo or r )) À À:: ¦ ¦ aa aa mm ::µ µu u::··o o c cu u..
¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ::c c µ µo o¦ ¦ r ri i v vc cťť¦ ¦ c c ťťi i aai i ooi i .. À Àťťaa mmĉĉ
ii u uoo aa mm ťťi i c cu u oo u u v vo or rh hc cll c c mmaarr i i .. l laa r r n n··aa ũũ i i n nu u¦ ¦
mmu ull ¦ ¦ .. 00 ::ĉĉ v vĉĉ ooo on nv vi i n nv vc cũũ i i µ µc c µ µi i ccll c caa d dv v :: ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL LLťť ¦ ¦ i i oo aa mm µ µr r ĉĉµ µĉĉ::¦ ¦ i i o o::.. ¦ ¦ oov vaar rĉĉťťc c
d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. n nu u ¦ ¦c c ::u uµ µĉĉr r aa..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ::îî n n¦ ¦ r r c c::c cmmn naa¦ ¦ .. ! !o oaa¦ ¦ c c mmaa i i
mmu ull ¦ ¦ oo h hi i aar r ::îî n n¦ ¦ ::µ µc cr ri i aa¦ ¦ ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ::µ µc cr r i i aa¦ ¦ '' l loo ooc c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l loo i i n nd do oll c cn nũũ aa ll o oooaall n ni i ooi i ll o or r.. l l oo
n nc cµ µĉĉ::aar rc caa ll o or r.. LL o o h ho oaa ll ĉĉ ::µ µc cooi i I I i i ooĉĉ aaooc c::¦ ¦ u ui i ::aa¦ ¦..
o o h ho oaall ĉĉ I I ĉĉr rĉĉ µ µ u u¦ ¦ i i n nũũ ĉĉ d dc c ¦ ¦ ĉĉ mmĉĉ d d u ui i r r c c ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LL i i .. aa::¦ ¦aa··i i !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l laa .. d daa.. d do ooo¦ ¦ o or rc c !! O Or r i i oocc mmaa··
ll aad di i c c aar r oo o o oo aa u uzzĉĉ µ µr rc cooi i ::ĉĉ.. l l··¦ ¦aa ťť¦ ¦i i i i ::aa¦ ¦ u ull .. L Lo o aa ··
ll aa aaooc c::¦ ¦ o or r ll o ooou ur ri i v vi i n nc c d dc c ll aa oo c cv v aa I Io oaar r¦ ¦c c v vr r aav v
o oaammc cn ni i i i d dc c aai i ooi i n n u u ũũ i i n n ll aa ::aa¦ ¦ u ull ll o or r !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ N Nu u··i i aa d dc cv vĉĉ r r aa¦ ¦ ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N l lc c u un nd dc c aai i ¦ ¦ r raa:: d d··¦ ¦aa ooo on nooll u uzzi i aa
aa::¦ ¦ aa.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l li i n n¦ ¦ r r··u un n I I aaµ µ¦ ¦ µ µc c ooaar rc c··11 µ µu u··
¦ ¦c cũũi i ooo on n¦ ¦ r ro oll aa ťťi i d dv v:: .. mmii v vr r aa ũũ i i aa ll o oooaall n ni i ooi i ll o or r ..
C Cc cr rooc c¦ ¦aaũũi i ooi i ũũi i o oaammc cn ni i îî ťťi i µ µĉĉr rĉĉ::c c::oo ::aa¦ ¦ u ull îî n n
I I i i c cooaar r c c aan n.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! LL ¯¯ LL ::ĉĉ ooc cr rooc c¦ ¦ ĉĉmm ťťi i ooîî ũũi i ::c c îî n n¦ ¦ o or roo..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ¯¯o o oo mmaa i i aa::¦ ¦ aa c c !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Ci i n nc c ::··aa îî n n¦ ¦ o or r:: ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lu ummn nc c aa c ci i .. d doo µ µ i i ll d dĉĉ !! (( ÀÀr raa¦ ¦ ĉĉ µ µc c
MMi i r r c cll aa )) ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l lu u mmn nc caa c ci i c c o o c cx xooc cµ µũũ i i c c..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ N Nu u··i i aad dc cv vĉĉr r aa ¦ ¦ .. ŤŤi i aa v vr r o on no ommu ull ::··aa
îî n n¦ ¦ o or r :: ťťi i ooc ci i d do oi i mmaai i ťť ¦ ¦ r r i i d dc c ll aa aa¦ ¦ c cll i i c cr ru ull d dc c
¦ ¦ îî mmµ µll ĉĉr r i i c c.. ťťi i.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯i i n nc cr r c c.. .. ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ N N··aaũũi i v v r r c c aa ::ĉĉ mmĉĉ ::o oooo o¦ ¦i i ũũi i ˁ ˁ mmĉĉ oo aa r r
µ µc cn n¦ ¦ r r u u d di i ::oou uũũ i i aa aa::¦ ¦ aa ˁˁ n ni i ũũ c cll mmaa i i h hĉĉ ¦ ¦ r r îî n n ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯o ov vaar r ĉĉťťi i .. I Iaaooc cũũ i i aaµ µc cll ll aa ll o ov vi i ··
ooĉĉ ťťi i ··mmi i v vc cũũ i i d daa d dr rc cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. C Cc c i i··aar r µ µu u¦ ¦ c caa r r c c··
ũũ i i n nc c µ µc c ll o oooaall n ni i ooi i îî n n MMo o v v i i ll aa \\c coo h hc c !! ((À À i i n n¦ ¦ r r aa¦ ¦
L Lo ov vd daan n ťťi i aa r r ĉĉ mmaa :: ll îî n nv vĉĉ u uťťĉĉ)) ::ĉĉrr aaooĉĉ c c !!
l lo o::n ni i ooĉĉ c c !! l lc c oooo··aar r r r ĉĉ mmîî n n c c aai i ooi i ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL O O v v o o mm :: oo h hi i mmh haa ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cu u mm '' C Cu u ooc c '' ! !c c¦ ¦ r r o oll aa vv c c mm ''
N N··aav vc cmm !! MMi i n nc cr r c cu ur r i i ::îî n n¦ ¦ '' N Nu u ::îî n n¦ ¦ !! ! !ĉĉ d d u u r r c c c c ''
N Nu u c c !! \\r r c co o i i n nd du u::¦ ¦ r r i i c c aar rc c '' N N··aar rc c !!
MM l l !! LL LL À À ((::ooo oaa::ĉĉ d di i n n I Ii i r rc c d dc c I I ĉĉũũ ĉĉrr n ni i ooi i aa d di i ··
r r c coo¦ ¦ o or r u ull u ui i )) 00 ::ĉĉ aai i h hĉĉ o o oo o ommo o aa r r ĉĉ !! ((::¦ ¦ u uµ µo oaar rc c.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c··o o ::ĉĉ aa i i h hĉĉ ''
MM l l !! LL LL À À ¹ ¹ n n ¦ ¦ c czzaau ur r !! ŤŤ¦ ¦ i i ũũ i i ooĉĉ d dîî n n::u ull I I aaooc c
::o on nd daaii c c îî n n C Cc c¦ ¦ ĉĉũũ u ui i aa n no oaa::¦ ¦ rrĉĉ.. LL i i h hi i n nc c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉ ··
ťťu ull C Co or r d do on nc caan nu u aa d dc c::ooo oµ µc cr rii ¦ ¦ u ur r mmc cll c c u u n n u ui i I I aa··
h hu ull o o:: ¦ ¦ c czzaau ur r..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL À Àd d c cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ ''
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ l l n n d dc caall u ull n no o::¦ ¦ r r u u ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cc c I I c cll d dc c ¦ ¦ c czzaau ur r ''
MM l l !! LL LL À À ¹ ¹ n n ¦ ¦ c czzaau ur r d dc c µ µr r o ov vc cn ni i c cn n ũũ ĉĉ v vc c¦ ¦o o··
¦ ¦ r raaooi i ooĉĉ.. ! !aar roo··aaťťaa zz i i ooc caai i .. n n u u ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c aar rh hc co oll o ov v ''
L L O O C C l l À À N N ((ll u uaa¦ ¦ µ µ r r i i n n :: u ur r µ µr r i i n nd dc cr r c c ::c c h hîî ll h hîî i i c c
îî n noou ur rooaa¦ ¦)) MMd daa .. c c µ µo o::i i h hi i ll .. .. .. ::îî n n¦ ¦ i i µ µo o¦ ¦ c czzc c c cmmi i ··
::c c i i u u I I u un nooũũ i i c c d doo µ µr r i i mmc cll c c ::o onnd daaii c c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l n n d dc caall u ull aaooc cll aa '' À Ài i v vĉĉ::i i ¦ ¦
u ur r mmc cll c c u un no or r ooi i v vi i ll i i zzaaũũ i i i i ''
L L O O C C l l À À N N MMd d aa !!......
MM l l !! LL LL À À (( i i n n¦ ¦ c cr r v vi i n nc c r rc cµ µc cd dc c ooaa ::ĉĉ nnu u :: c c o oh h··
::c cr rv vc c ťťo ov vĉĉi i c cll i i ll c c ll u ui i L Lo ov vd daan n)) ¯¯o o¦ ¦ d dc caall u ull c c
u u n n u ur ri i aaťť r r c czzc cr r v vo or r aar rh hc co oll o ovvi i oo.. C Caa ll aa MMi i r r ĉĉn n c cťť ¦ ¦ i i ..
N N··aaũũi i aau uzzi i ¦ ¦ d dc c mmu u zz c cu u ll d dc c ll aa MMi i r r ĉĉ n nc cťť ¦ ¦ i i '' ! !r r c c··
ťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c C Co on n::i i ll i i u ull u ui i ! !o oµ µ uull aa r r 11 u ud d c cũũ c caa n n 11··aa îî n n··
I I i i i i n nũũ aa¦ ¦ .. LL µ µaa::i i o on naa¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ aar r h hc co oll o ov vi i c c.. l lc caall ¦ ¦ I I c cll
¦ ¦o o¦ ¦ ooll l l··aa ¦ ¦ r ri i mmi i :: µ µoo d di i n n::uull aai i ooi i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((aa¦ ¦c cn n¦ ¦)) ! !r r i i mmu u ll ::c coor rc c¦ ¦ aar r ''
MM l l !! LL LL À À À À oo u u mm v v i i n n ll aa MMi i r r ĉĉ n n c cťť ¦ ¦ i i vvi i zzi i ¦ ¦ aa¦ ¦ o or r i i
d di i n n ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ ll u ummc caa.. ::aa¦ ¦ u ull ::··aa d dc czzv vo oll ¦ ¦ aa¦ ¦ .. ::··aa îî mm··
h ho ov vĉĉũũ i i ¦ ¦ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL FFo oaa r r ¦ ¦ c c i i n n¦ ¦ c cr rc c::aan n¦ ¦ .. À Àũũ i i ::ooo o::
oo u u mmv v aa µ µr r i i mmc cll c c v vc c::¦ ¦ i i v vi i i i '' ÀÀr r I I i i h hi i n nc c ::ĉĉ ll c c
v v c cd dc cmm ťťi i n no oi i ..
L L O O C C l l À À N N N Nu u .. d daar r.. .. .. c c o o ooh hc c::¦ ¦ i i u unnc c d dc c.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l lc c ooîî ¦ ¦ c cv vaa zzi i ll c c.. n n u u ''
MM l l !! LL LL À À ¯¯r r c ch hu u i i c c ::ĉĉ îî n nooc caa µ µĉĉ ::ĉĉµ µĉĉ¦ ¦ u ur r i i ll c c îî n n
mmo od d o or rv vaan ni i zzaa¦ ¦ ..
:: ¯ ¯ LL LL ¹ ¹ ¯¯o ov vaar r ĉĉ ťťc c aar rh hc co oll o ov v.. d daa ooĉĉ aai i n nc cv vo oi i c c
d dc c aaii u u¦ ¦ o oaar rc c.. ::µ µu un nc c··mmi i .. \\c c nn i i mm oo u u ::aaµ µc c.. oo u u
ll o oµ µc cũũ i i .. N Nu u mmaa i i ::ĉĉ I I aaooi i u u n n :: c cmmn n ťťi i ::îî n n¦ ¦ c cmm
v vaa¦ ¦ aa..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¹ ¹n n d d c c ũũi i··aai i ::¦ ¦ aah hi i ll i i ¦ ¦ ooaa rr ¦ ¦ i i c cr r u ull
v vc cn nc cr raall '' L Li i r r o ou ull d d··¦ ¦aallc c.. ::c cd di i u ull ťť¦ ¦ i i i i n nũũ i i I I i i oo oo aa ::ĉĉ
zzi i oo aaťťaa.. u un nd dc c oo ''
L L O O C C l l À À N N N N u u ťť¦ ¦i i u u.. .. .. n n··aamm n nc cv vo oi i c c.. .. .. d dc co oooaa mm··
d daa¦ ¦ ĉĉ c cu u.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL L L aa aai i n nc cv vo oi i c c.. l l ũũ i i o oI Ic cr r u u n n
ll o ooo îî n n ooaan nooc cll aa r r i i aa mmc caa .. \\o o ii d daa i i mmc cd di i aa¦ ¦ i i n n::··
¦ ¦ r r u uooũũ i i u un ni i ll c c d dc c r ri i v vo oaar rc c.. ((l lc c::c c.. ))
L L O O C C l l À À N N N Nu u .. v v ĉĉ r ro ov v.. .. ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL LL i i .. ::ĉĉ mmc cr r v vc cmm ¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťi i .. À Àzz i i aa
I Io o::¦ ¦ zz i i u uaa v vc cťť¦ ¦ i i ll o or r h hu un nc c.. ¯¯o ov vaa r r ĉĉťť u ull d di i r rc coo¦ ¦ o or r ..
ooaar rc c aa r r i i d di i ooaa¦ ¦ µ µr r o oh hll c cmmaa ťťooo oll i i i i n no oi i .. l lu u mmn n c c aa ··
ll u ui i ooaar r c c n nc c µ µu un nc c îî n n h hr r aaũũ c c o o ooo ommo oaar rĉĉ.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( r rc ci i n n¦ ¦r rĉĉ)) l l n n i i n ni i mmaa mmc caa aa îî n n··
I Ill o or ri i ¦ ¦ h hu uoou ur r i i aa .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťi i .. LL mmo ommc cn n¦ ¦ u ull ::ĉĉ i i aa::ĉĉ
d di i n n aan no on ni i mmaa¦ ¦ ťťi i aaooc caa::¦ ¦ ĉĉ o or ro oµ µ::i i ¦ ¦ ĉĉ ll o oooaall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ! !c cn n ¦ ¦ r r u u aa::¦ ¦ aa ¦ ¦ r rc ch hu ui i c c ::ĉĉ n nc c ::I Iĉĉ··
¦ ¦ u ui i mm oo u u ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ ::u uI I ll aar r c caa ::aa¦ ¦ u ull u uii oo u u mm oo mmaa i i
h hi i n nc c d dc c I I ĉĉoou u¦ ¦ .. À Àťťaa ooĉĉ µ µc c mmîî i i n n cc d di i mmi i n n c caa ũũ ĉĉ .. ll aa
µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c..
:: ¯ ¯ LL LL ¹ ¹ LLu u··:: ooc cll mmaa i i v vr r ĉĉh hi i ¦ ¦ .. MM ĉĉ i i c cr r¦ ¦ aaũũi i oo··o o
ťť¦ ¦c cr rv v îî n naai i n n¦ ¦ c caa d dv v::.. .. .. d daar r mm··aaťť¦ ¦ c caaµ µ¦ ¦ ĉĉ h hĉĉi i c cũũ i i i i ..
\\ĉĉ ::aall u u¦ ¦ .. ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À ((îî n nooc c¦ ¦)) l lo ooo¦ ¦ o or rc c.. aa mm oo c cv v aa d dc c v vo or r h hi i ¦ ¦
oou u d du ummn nc caa¦ ¦ aa.. .. ..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N À Àoo u u mm n n u u mmaa i i µ µo o¦ ¦ zz ĉĉ h ho ov vi i .. À À mm
d daa¦ ¦ o or rĉĉ ll aa d do oi i h ho oll n naa v vi i ..
MM l l !! LL LL À À N Nu u··i i n ni i mmi i oo .. ¯¯c c aaťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aai i ooi i .. LL ooc cv v aa
i i mmµ µo or r¦ ¦ aan n¦ ¦ ..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N L Li i n n c c .. ::aa ll u ull .. ((l l c c::c c.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((ooĉĉ¦ ¦r rc c ! !r r i i mmaa r r )) LL u u mmc cr r v v oo u u
d du ummn n c caa ¦ ¦ aa ll aa µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c.. ::ĉĉ n nc c aaťť¦ ¦ c cr r nnc cmm l l aa
¦ ¦ r rc caah hĉĉ oo h hi i aar r d dc c aa::¦ ¦ ĉĉzzi i .. ! !aar r ooĉĉ aaťťaa zzi i ooc caai i .. n n u u ''
À Àv v c c mm aa¦ ¦ îî ll ooaa aa mmĉĉ n n u u n n ¦ ¦ c c d dc c µ µuu:: ll aa µ µu un noo¦ ¦ ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL \\i i n n o o I I r raa¦ ¦ c c d dr r aav vĉĉ .. ¯ ¯c c··aamm r r u uv vaa i i
::ĉĉ··mmi i ooaall ooi i µ µr r aav vi i d d ooîî ¦ ¦ mmaai i d dc c::..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((ooĉĉ¦ ¦r rc c aar rh hc co oll o ov v)) l l··¦ ¦aa ::ĉĉ n n u u
µ µll c cooi i .. l l ··aamm ::µ µu u:: n nc cv vc c::¦ ¦ i i ··mmi i ::ĉĉ··ũ ũi i I I aaooĉĉ o o ooaaI I c caa..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Cu u h hi i n nc c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ MMi i r r c cll aa .. (( C Co on n··
I I i i d dc cn nũũ i i aall .. )) ŤŤi i ::ĉĉ ťť¦ ¦i i i i ooĉĉ··ũũi i mmu u ll ũũ u u mmc c:: oo ..
MM l l !! LL LL À À ! !c c n n ¦ ¦ r r u u ooc c ''
77 :: ZZZFLPHFUR
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C C u u mm ˊ ˊ µ µc c n n¦ ¦ r r u u ooc c'' '' ' ' ! !c cn n ¦¦ r r u u ooĉ ĉ
¦ ¦oo··aai i îî n n¦ ¦ o or r::.. À Àll ¦ ¦ I I c cll oo u u ooc c··i i îî nn oo h h i i d d c c aa mm v vu ur r aa
d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull u ui i ' ' ((l l c c:: ¦ ¦o oũũi i .. ))
MM l l !! LL LL À À ((::c c aať ťc caaz zĉ ĉ ť ťi i··ť ťi i µ µr r i i n nd dc c I I r r u un n¦ ¦ c caa îî n n
µ µaall mmc c o oh ho o::i i ¦ ¦ ĉ ĉ)) HHaa i i µ µr ri i c c¦ ¦ c cn nc c !! l lĉ ĉ··i i d d r r u u mmu u ll !!
¹ ¹ O O C C À À l l À À N N LL aa ooc c ' '
MM l l !! LL LL À À LL aa r r c cµ µr r o oť ťu ur r i i .. ¯¯ c c ii c cn nc cz zii ' ' À À mm ::ĉ ĉ
ll c c îî n nť ťi i r r c cu u îî n n ll o ooo u ull ¦ ¦ ĉ ĉ u u.. (( LLu u îî n n d d i i n n ¦ ¦ o on n aa ũ ũ i i aa ll u ui i
\\aa ll c cr r i i u u d di i n n aaoo¦ ¦ u ull l l )) l lc c oooo MMi i r r c cll aa ' ' C C u u oo oo
d dr r c cµ µ¦ ¦ ll aan n::c cz zi i o o ť ť¦ ¦ i i r rc c µ µc c ooaar r c c c cu u n n u u ũ ũi i ··aamm ooo on n··
I Ii ir rmmaa¦ ¦··o o ' ' (( 00 mmi i oo ĉ ĉ µ µaa u uz z ĉ ĉ .. )) N N··o o I I ĉ ĉ oo c caa mm.. oor rc cd dc c··
mmĉĉ .. d daa r r mm··aa ::ooo o:: d di i n n I I i i r r c c d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull oo u u i i nn··
::o oll c cn nũũaa ll u ui i .. (( l l mmi i ¦ ¦ îî n nd du u··11.. )) ˊ ˊ! !c c¦ ¦ r r o oll .. aa v v c c mm ' '
N N··aav vc cmm !! l l n nd du u:: ¦ ¦ r r i i c c c c ' ' N N u u c c !! "" ŤŤ¦ ¦ i i i i ˁˁ mmi i oo .. c c
mmu ull ¦ ¦ µ µi i n n ĉ ĉ ··mmi i ::aar rc c mmu u ť ť ¦ ¦ aa r r u u ll .. .. ..
L L O O C C l l À À N N À À mm o oh h::c cr r v vaa¦ ¦ ..
MM I I !! LL LL À À L Lr r u uI I ¦ ¦ u ull u ui i c cť ť ¦ ¦ c c··mmĉ ĉ !! O O mmccr r i i ¦ ¦ !! À Àµ µ o oi i
r ri i d di i ooĉ ĉ··¦ ¦c c ť ťi i µ µll c caaooĉ ĉ.. ŤŤi i oo îî n nd d µ µll c cooi i .. n n u u u ui i ¦ ¦ aa ::ĉ ĉ
¦ ¦ r rîî n n¦ ¦ c cť ť¦ ¦ i i u uť ťaa.. .. .. À Àoo c c:: ¦ ¦ aa c c u u n n v vc c::¦ ¦ I I o oaar r¦ ¦ c c h hĉ ĉ r r h hĉ ĉ ··
¦ ¦c c::oo !!
L L O O C C l l À À N N ::c c µ µo oaa¦ ¦ c c µ µll c cooaa ť ťi i aall ¦ ¦ I I c cll ..
MM l l !! LL LL À À ! !o oI I ¦ ¦ i i mm ' '
L L O O C C l l À À N N l lc c µ µ i i n nd d c c oo u u ooc c i i n n¦ ¦ c cn nũũ i i i i aa i i v vc cn ni i ¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À ((îîll µ µr r i i v vc cť ť¦ ¦ c c ll u un nv v)) O O¦ ¦ i i c c oo o on nv v i i n n:: ĉ ĉ
oo··aai i v vc cn ni i ¦ ¦ µ µc cn n¦ ¦ r r u u mmi i n nc c.. MM ĉ ĉ r r c cI I c cr r ll aa v v c cn n i i r r c c aa
¦ ¦aa îî n n ::aa¦ ¦ .. ZZi i ooc c ooĉ ĉ c cu u ¦ ¦c c··aamm îî n n oo u u r r aa ii aa ¦ ¦ ::ĉ ĉ r r ĉ ĉ mmîî i i ..
¯¯ u u ooc c oo r r c czz i i ' '
L L O O C C l l À À N N C Cr r c cd d ooĉ ĉ O O¦ ¦ i i c c oo aa mm i i n nd di i ::oor r c c¦ ¦ ĉ ĉ..
MM l l L L LL LL À À C Caa ¦ ¦o oaa¦ ¦c c I I c cmmc ci i ll c c ooaar r c c aa u u ::u uI I c cr ri i ¦ ¦
o o d dc cooc cµ µũũ i i c c..
L L O O C C l l À À N N L Lĉ ĉ r r h h aa ũũ i i i i aa u u o o ::¦ ¦ r r u uoo¦ ¦ u ur r ĉĉ mmaa i i I I c cr r··
mmĉĉ .. LL i i ť ť¦ ¦ i i u u ::ĉ ĉ ::u uµ µo or r ¦ ¦ c c o o ddc cooc cµ µũũ i i c c..
MM l l L L LL LL À À ((µ µr ri i v vi i n nd du u··11 aa¦ ¦ c cn n¦ ¦ ĉ ĉ)) \\o or r h hc cť ť¦ ¦ i i d di i n n
µ µr ro oµ µr r i i c c c cx xµ µc cr r i i c cn nũũ ĉ ĉ ' '
L L O O C C l l À À N N LLv v i i d d c c n n ¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À MMaa i i v v c coo h hc c ' '
L L O O C C l l À À N N !!c coo c cn n ¦ ¦ ĉ ĉ ..
MM l l !! LL LL À À À Àoo i i ' '
L L O O C C l l À À N N l laa ..
MM l l L L LL LL À À ¯¯c c··aamm d dc coo c cµ µũũ i i o on naa ¦ ¦ ' '
L L O O C C l l À À N N À Àť ť z zi i ooc c ooĉ ĉ.. .. .. mm··aai i r r c cd dii mmc cn n::i i o on naa¦ ¦ ..
MM l l L L LL LL À À À Àd d i i oo ĉ ĉ ' '
L L O O C C l l À À N N l lc c v v c c n n i i :: c c mm îî n n¦ ¦ r r ··u un n I I c cll o ommu u ll ll u ui i
MMaa r r oo u u:: c c ¦ ¦ r r ĉ ĉ i i aa mm n n u u mmaa i i ť ťi i n n u u mmaa i i µ µc cn n ¦ ¦ r r u u
¦ ¦i i n nc c r r c c:: µ µi i r r aa mm n n u u mmaa i i µ µr r i i n n ¦ ¦ i i n nc c.. mm ĉ ĉ v v îî n n d d c c aa mm
n n u u mmaa i i ll aa ¦ ¦ i i n nc c.. O O mmi i oor ro o··::o oooi i c c¦ ¦ aa¦¦ c c d dc c oo o o n n:: u umm..
ooaar r c c u u··aav vc caa aall ¦ ¦ i i d dc caall d dc cooîî ¦ ¦ I I ĉ ĉ µ µ¦ ¦ u u r r aa ¦¦ aa.. À À:: ¦ ¦ aa
aa d du ur r aa¦ ¦ ť ťaa::c c z zi i ll c c..
MM l l !! LL LL À À l l n n aa ť ťaaµ µ¦ ¦ c caa.. C Cr r c caa ¦ ¦ o or r u ull o oh ho o::i i ::c c.. .. ..
ťťi i ::··aa oou ull ooaa¦ ¦ ..
L L O O C C l l À À N N LL u u aa mm mmo od di i I I i i ooaa¦ ¦ µ µ u u ũ ũ i i n n L Li i h h ll i i aa ..
LL aa mmi i n nc c ::··aa ¦ ¦ r rc cz zi i ¦ ¦ ..
MM l l L L LL LL À À ŤŤi i ' '
L L O O C C l l À À N N À Àz z i i c c aa ť ťaaµ µ¦ ¦ c caa z zi i !!
MM ¯¯ !! LL LL À À C C aa mm ¦ ¦ îî r r z zi i u u mmi i ··aai i v vh hi i ooi i ¦ ¦ ii o ooou ull ..
L L O O C C l l À À N N !!c c oo u u n n o o:: oo ..
MM l l !! LL LL À À LL o o I I aaoou ull ¦ ¦ aa¦ ¦ c c îî n n n n ĉ ĉ :: oo u u ¦ ¦ ĉĉ aa I I c cmmc ci i i i ..
N N··aamm oor r oo z zu ull ¦ ¦ oo··o o ::ĉ ĉ µ µo o¦ ¦ ii uu oo aa ¦ ¦ c caa¦ ¦ r r u u aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c
h hi i n nc c!! LL··aa mm ii u uooaa¦ ¦ ¦ ¦ o o¦ ¦ u uť ťi i .. .. ..
L L O O C C l l À À N N LLx xoo c cµ µ ũũ i i o o n n aa ll !!
MM ¯¯ L L LL LL À À C Cîî n n d d aa mm ::¦ ¦ r ri i v vaa¦ ¦ ˊ ˊ L Lo o v v ddaa n n c c .. n n u u
µ µll c cooaa"" .. .. ..
L L O O C C l l À À N N À À mm I I o o::¦ ¦ oo o on n v vi i n n :: oo··o o I I aaooi i µ µc cn n ¦ ¦ r r u u
µ µc cr r ::o oaan naa mmc caa ..
MM ¯¯ L L LL LL À À À Àooc cc caať ťi i c cr ro oaar r c c oo aa ť ťi i O O¦¦ i i ll i i aa.. (( 00
mmi i oo ĉĉ µ µ aa u u z z ĉ ĉ )) LLť ť ¦ ¦ i i r r ĉ ĉ u u :: u uµ µĉ ĉ rr aa ¦ ¦ µ µc c mmi i n nc c ' '
L L O O C C l l À À N N N N u u ¦ ¦c c µ µo o¦ ¦ oo o on nd d aa mmn n aa .. ¯¯ oo i i n n¦ ¦ c cr r c c::aa
ooc cv vaa mmaa i i i i mmµ µo or r ¦ ¦ aan n¦ ¦ d dc cooîî ¦ ¦ mmo od dc c:: ¦ ¦ aa µ µc cr r ::o oaa n nĉ ĉ
aa u u n nu u i i aar r h hc co oll o ov v.. ¯¯c c i i n n¦ ¦ c cr r c c::aa d dc c::¦ ¦ i i n nu ull ::aa ¦ ¦ u ull u ui i
¦ ¦ ĉ ĉu u.. !!c cũ ũ i i n nc cr r c caa mmc caa aaooi i n n··aav vc caa u u n n ::ooo oµ µ ::c cn n· ·
¦ ¦ i i mmc cn n¦ ¦ aall .. ooi i u u n nu u ll ::¦ ¦ r r i i ooi i .. oo u u mm ::ĉ ĉ z zi i oo ' ' ::¦ ¦ r ri i oo¦ ¦ .. .. ..
MM l l !! LL LL À À MMc cr r oo aa n n¦ ¦ i i ll ' '
L L O O C C l l À À N N LL µ µr r c caa ¦ ¦ aar rc c oo u u v v îî n n ¦ ¦ u u ll .. ÀÀť ť z zi i ooc c
mmaa i i h hi i n nc c ˊ ˊ::o oooi i aall ··µ µo oll i i ¦ ¦ i i oo"" .. À Àv v c c aa i i nnc cv vo oi i c c d dc c
¦ ¦ c cz zaau ur r u ull d di i n n d dc caa ll .. ŤŤi i ··aa¦ ¦ u unnooi i mm··aai i I I o oll o o::i i ¦ ¦ ooaa
µ µc c··o o u un nc caall ¦ ¦ ĉ ĉ h hi i n nc cv v c cn ni i ¦ ¦ ĉ ĉ ..
MM l l L L LL LL À À LLť ť¦ ¦ i i oo r r u u d d !!
L L O O C C l l À À N N ::îî n n ¦ ¦ ll u uooi i d d.. LL aa ť ťaaµ µ¦ ¦ c caa z z i i .. ŨŨi i ··aamm
::µ µ i i l l ::..
MM l l !! LL LL À À N N u u ũ ũi i ··aamm d daa¦ ¦ ll o o¦ ¦ u uť ťi i n ni i ooi i o o ::µ µc c··
r raan nũ ũ aa îî n n ooc cll c c ť ťaa::c c z zi i ll c c.. !!c coo u un n o oť ť¦ ¦ i i ''..''
L L O O C C l l À À N N MMi i ··aai i d daa¦ ¦ mmaa i i mmu ull ¦ ¦ .. MMi i ··aai i d daa¦ ¦ o o
d d u u h h ll ĉ ĉ n nc cv vaaũ ũ i i c c ˊ ˊ n n u u mmaa i i aa mm ll o ov vo od dn ni i oo"" !! ŤŤi i
ˊ ˊ n n u u mmaa i i v v r r c c aa u u ::ĉ ĉ I I i i u u i i u u h h i i ¦¦ ĉ ĉ "" !! O Or r d d o o u u ĉ ĉ n nc c··
v vaaũ ũ i i i i µ µo o¦ ¦ d daa o o aa I I i i r r mmaaũ ũ i i c c.. C Cc cc caa oooo n n u u ::··aa
i i n n ¦ ¦ îî mmµ µll aa ¦ ¦ îî n n oo aa z zu u ll ¦ ¦ ĉ ĉ u u.. LL aa ¦ ¦ i i n nc c aa I I i i r r mmaa ũ ũ i i aa c cr r aa
o o mmi i ::¦ ¦ i i I I i i ooaar r c c.. ¹ ¹ n n :: i i mmµ µll u u ii o ooo h hi i n nc c ooaall oou ull aa¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À l l oo ooc c ¦ ¦c c··aai i µ µr rc c¦ ¦ aa¦ ¦ ll aa ccll ' '
L L O O C C l l À À N N LL aa îî n n oo c cµ µu u ¦ ¦ n n u u ll ··aamm v vh hi i ooi i ¦ ¦ .. À Àµ µ o o i i
aa mm i i n n¦ ¦ r raa¦ ¦ îî n n µ µi i c cll c caa ii u u oo ĉ ĉ ¦ ¦ oor r u ull u ui i v vh hi i n ni i o on ni i ::¦ ¦
mmaa i i ¦ ¦r raav vi i o o ooaar r ¦ ¦ c c !! ŤŤi i îî n noo ĉ ĉ u u n n aa !! îî mm i i v vĉ ĉ::i i ::c cmm
ť ťi i··o o mmi i oo ĉ ĉ ::u uµ µc cr r ::¦ ¦ i i ũ ũ i i c c ˊ ˊ ddaa oo ĉ ĉ d dc c::oo o oµ µĉ ĉr r oo o ommo oaar r aa ..
o o ooîî ť ť¦ ¦i i v v µ µc c MMi i r r c cll aa "" .. .. ..
MM l l !! LL LL À À LL mmaa i i h hi i n nc c ::ĉ ĉ mmi i z z c cz z i i µ µc c o o ooo o··
mmo oaa r r ĉ ĉ .. d dc cooîî ¦ ¦ µ µc c o o I I c cmmc ci i c c..
L L O O C C l l À À N N LL u u aa mm mmi i z z aa ¦ ¦ µ µc c aa mmîî n n d d o o u u ĉ ĉ ..
MM l l L L LL LL À À l lc coo i i mmaa i i aai i îî n noo ĉ ĉ ¦ ¦ i i mmµ µ..
L L O O C C l l À À N N ! !o oI I ¦ ¦ i i mm ' '
MM l l L L LL LL À À ::ĉ ĉ d dc c::oo o oµ µc cr r i i oo o ommo oaa r r aa ..
l l L L l l N N À À (( i i n n¦ ¦ r rĉ ĉ c cu u o o ooaaI I c caa)) ::oo u uzzaa ũ ũ i i oo··aamm îîn n··
¦ ¦ îî r r z zi i aa¦ ¦ .. d daa r r n n··aav vc caamm z z aa h hĉ ĉ rr îî n n ooaa::ĉ ĉ ť ťi i .. .. ..
L L O O C C l l À À N N ::îî n n¦ ¦ c cũ ũ i i µ µr r c caa aa mmaa h h i i ll ĉ ĉ !! \\ĉ ĉ mmu u ll ũ ũ u u ··
mmc c:: oo ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N (( i i n n¦ ¦ r rĉ ĉ z zv vo ommo o¦ ¦ o o::)) ::aa ll v v c c ooo oµ µi i i i !! C Cc c
I I aaoo µ µ o or r u u mmh hc ci i i i ' ' (( \\ĉ ĉ z z îî n n d d ¦ ¦ r rc c::ĉ ĉr ri i r r c caa o o::¦ ¦ ii ll ĉ ĉ aa
ooc cll o or r d do oi i )) C Cc c··i i ' ' ::··aa i i n n¦ ¦ c cr r z zi i :: oo u u v v îî n n ¦ ¦ u u ll ˊ ˊ µ µ o o r r u u mm··
h h c c i i i i "" ' ' À À oou ui i c c oo aaI I c caau uaa aa::¦ ¦ aa ' '
l l !! l l N N À À À À ¦ ¦ o ov vaa r r ĉ ĉ ť ťu ull u ui i .. .. ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ::µ µll c cn n d di i d d !! 00 h hc caa u u c cu u !! (( 00 h hc caa.. ))
¯¯o o v v aa r r ĉ ĉ ť ť u u ll aar r c c ť ťi i··aať ťaa µ µu u ll :: uull d dc c::¦ ¦ u ull d dc c aaooooc c· ·
ll c cr raa¦ ¦ ..
l l !! l l N N À À ((ll u ui i L Lo ov vd daan n)) \\ĉ ĉ I I aaoo aall ¦ ¦ aa.. ((l lc c::c c.. ))
L L O O C C l l À À N N N Nu u .. ll ĉ ĉ::aaũ ũ i i ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N (( MMi i r rc cll c ci i )) ZZi i ooc caa i i ooĉ ĉ v vr r c ci i ::ĉ ĉ··mmi i
::µ µu ui i n n u u ť ť¦ ¦ i i u u ooc c.. l laa r r d d u u µ µ ĉ ĉ µ µo oz z i i ũ ũ i i i i ll c c d dc c ¦ ¦ aa··
h hll o ou u aall c cv vo or ri i oo îî n n ooaar r c c v v··aamm ::u u r r µ µr r i i n n:: .. oor r c cd d ooĉ ĉ
c c mmaa i i h hi i n nc c ::ĉ ĉ mm ĉ ĉ r r c c¦ ¦ r r aav v !!
L L O O C C l l À À N N N Nu u .. n n u u .. r r ĉ ĉ mmîî i i d do ooo¦ ¦ o or r c c.. LL u u aa mm
oo c cv v aa u ur r v vc cn n¦ ¦ d dc c r r c cz zo oll v vaa¦ ¦ .. (( MMi i r rc cll c ci i )) MM ĉĉ r r c cîî n n¦ ¦ o or r oo
îî n n zzc cooc c mmi i n n u u¦ ¦ c c.. ((l l c c::c c.. ))
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LL i i ' ' l l aa¦ ¦ ĉ ĉ··n noo :: i i n nv vu ur r i i .. l lc cooi i .. .. .. ::ĉ ĉ
µ µ u u n n c c mm µ µaa¦ ¦ c cI I o on nu ull !!
MM l l !! LL LL ÂÂ l lo ooo¦ ¦ o or r c c.. aa mm n n c cv vo oii c c d dc c d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N À Ào o ll c cu u !! C Caa mmc cd di i oo ' '
MM l l !! LL LL À À C Caa o omm..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cc c··o o mmaa i i I I i i ť ťi i aa i i aa ' ' ! ! mm i i d daai i
v vo oi i c c ::ĉ ĉ mm ĉ ĉ mmi i r r ' '
MM l l !! LL LL À À l lc c:: i i v vu u r r !! l laa r r µ µo oũ ũ i i ::ĉ ĉ ¦¦c c mmi i r r i i mmaa i i
h hi i n nc c ::¦ ¦ îî n nd d ii o o::.. À Àť ť aa ooĉ ĉ i i aa ll o ooo.. (( C Cr r i i ::¦ ¦ i i aan n îî ť ťi i
::ooo oaa¦ ¦ c c o o ũ ũ i i v vaar r ĉ ĉ ť ťi i ··u un n ooh hi i h hr ri i ¦ ¦ .. )) L Lĉ ĉ n n u u i i c c:: oo ooĉ ĉ
îî n n¦ ¦ r r c c ¦ ¦ i i mmµ µ mmi i · ·aai i ooc cr r u u¦ ¦ v vo oi i c c ::ĉ ĉ ť ťi i I I u ummc cz zi i .. .. ..
(( l lo ooo¦ ¦ o or r u ull r r ĉ ĉ mmîî n n c c oou u ooh hi i h hr r ii ¦ ¦ u ull îî n n aac cr r c caa ooo on n··
¦ ¦ i i n n u u ĉ ĉ z z îî mmh h i i n n d d.. )) l laa .. d daa .. aaµµr ri i n nd dc c··o o.. aaµ µr ri i n nd dc c··o o..
Ť Ť¦ ¦ i i i i .. aa mm o o I Io oh hi i c c.. .. .. FFo o h h i i aa mmi i ¦ ¦ o ooo ĉ ĉ n ni i c ci i .. MMaa i i aall c c::
d dc c oo îî n n d d aa mm v v ĉ ĉ z z u u ¦ ¦ n ni i ť ť¦ ¦ c c h hĉ ĉ rr h haa ũ ũ i i i i n n v v i i ll îî n n d d ll aa
d daan n:: I I c cmmc ci i ll c c oo u u ũ ũ i i v vaar r aa îî n n v vu ur r ĉ ĉ .. LL r r aa u u n n r rc c::··
771111
ZZZFLPHFUR
¦ ¦ n nu ur r aai i i i ll d dc c mmaa r r oo ll u ux x .. LL r r aa u u ťťi i mmu u ll ũũ i i ¦ ¦ i i n nc cr ri i
aaooo oll o o.. À ÀI I aa r r ĉĉ µ µc c u uťťĉĉ ::oor r i i aa ˊˊ ũũ i i n n u u ¦ ¦ ĉĉ o oh hll i i v vaa¦ ¦ o or ri i c c"" ..
i i aar r îî n n ĉĉ u u n n ¦ ¦ r r u u h hĉĉ r r h haa ũũ i i i i d daa n n :: aa u u .. ::u uI I ll i i u ud d I I u u mmu u ll îî n n
n naa :: u ull µ µaar r ¦ ¦ c cn nc cr r c cll o or r .. À À¦ ¦ u u n n oo ii ll ··aamm oo h h c cmmaa ¦ ¦ µ µc c
r r c c::µ µo on n::aah hi i ll ťťi i i i··aamm r r c cooo ommaa n nd daa ¦ ¦ ::ĉĉ µ µ u u n n ĉĉ µ µc c
u uťťĉĉ u un n aall ¦ ¦ aa v v i i zz ˊˊc cd du uooaaũũ ii aa o oh hll i i v vaa¦ ¦ o or ri i c c"" ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N N N u u oo u u mmv v aa ooc cr r i i µ µr r c caa mmu ull ¦ ¦ d dc c ll aa
::c cmmc cn ni i i i n no oťť¦ ¦ r ri i .. ¦ ¦ o ov vĉĉr r ĉĉ ťťi i oooo ''
MM l l !! LL LL À À ! !r r c caa mm u u ll ¦ ¦ '' C Cîî n nd d ooo on n:: ¦ ¦ r r u ui i mm h hi i d dr r o o··
ooc cn n¦ ¦ r r aall c c ooaar r c c mmu u ¦ ¦ ĉĉ I I ll u uv vi i i i ll c c d di i n n l l o ooo ooaa µ µc c n ni i ťť··
¦ ¦c c oou u¦ ¦ i i i i d dc c oo h hi i h hr r i i ¦ ¦ u ur r i i '' C Ci i nnd d ll aa I I i i c cooaar rc c µ µaa::
ũũi i ::c c µ µr ro oũũ ĉĉµ µc cťť¦ ¦ c c i i n n ooaall c c ooi i ¦ ¦c c u u n n v vi i v vaan n¦ ¦ i i n n··
d du uťť i i r ri i aall '' h h u u n n aa oor rc cťť¦ ¦c cr rc c d doo ooc c n n u u oor rc cťť¦ ¦c c o od daa··
¦ ¦ĉĉ oou u ¦ ¦o oaa¦ ¦c c aaooc c::¦ ¦ c caa ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N O O ooo on nťť¦ ¦ i i i i n nũũ ĉĉ n n o o u u ĉĉ ::c c I I oor r mmc caa zz ĉĉ
v vr r c cu u..
MM l l !! LL LL À À N N u u ũũi i ··aamm ooc cr r u u¦ ¦ u u n n r r ĉĉ :: µ µ uun n :: d dc c
:: c cmmi i n naa r r µ µo oll i i ¦ ¦ i i oo..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ! !o oaa¦ ¦ c c ooĉĉ oo o o h ho oaall ĉĉ aa ::ccooo oll u ull u ui i '' !!
MM l l !! LL LL À À HHaa i i ::ĉĉ n n u u oo o o n n I I u u n n d d ĉĉ mm mmo oii i i oo i i aa
oou u mmaa ťť i i n n i i :: mmu u ll !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ! !o oaa ll c c ooĉĉ c c o o ooo on n::c cooi i n nũũ ĉĉ..
MM l l !! LL LL À À LL u u n n u u ¦ ¦oo îî n n v vi i n no ov v ĉĉ ũũ c c:: oo oo··aai i îî n n··
ooc cr r ooaa¦ ¦ ::··o o ::ĉĉr r u uũũ i i µ µc c O O¦ ¦ i i ll i i aa.. LL oo I I aa¦ ¦ ĉĉ i i n nc cîî n n··
¦ ¦ ĉĉ¦ ¦ o oaar rc c..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LL :: ¦ ¦ c c !!
MM l l !! LL LL À À À Àťť zzi i ooc c oo··aai i r r c cc cd di i ¦ ¦ aa¦ ¦ vvc c::¦ ¦ u ull aaooc cll u ui i
c cx xaall ¦ ¦ aa¦ ¦ ooaar r c c aa I I u ur r aa¦ ¦ µ µo or r ¦ ¦ rr c c¦ ¦ u ull ˊˊ C Ci i o ooo o o n n d dc ci i "" d dc c
ll aa LL u u v v r r u u n n u u mmaa i i µ µc cn n¦ ¦ r r u u ooĉĉ ::c c îî n nd dr r ĉĉv vo o::¦ ¦ i i ::cc
d dc c µ µc cr r I I c cooũũ i i u un nc caa c ci i .. C Cc cc caa ooc c mm··aa r r c cv vo oll ¦ ¦ aa¦ ¦ ll aa
d d··llaa aa I Io o::¦ ¦ c cx xµ µll i i ooaaũũ i i aa :: ¦ ¦ uuµ µ i i d dĉĉ oo u u ooaar r c c ¦ ¦c c··aai i
ii u u::¦ ¦ i i I I i i ooaa¦ ¦ ˊˊ v v r r c caa u u o o r r ĉĉ ::µµll aa¦ ¦ ĉĉ.. I I i i i i n nd doo ĉĉ v v··aamm
aad du u:: oou u mmaa ťť i i n n aa "" ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ! !ĉĉ i i oooo n n aa i i h haa c cr r aa ::ĉĉ zzi i oo oo îî n nd d
mm··aai i ll u uaa¦ ¦ l l aa ¦ ¦r rc ci i ··µ µĉĉzzc cťť¦ ¦c c ''
MM l l !! LL LL À À C Caa ::ĉĉ I I u ur r i i u u n n ¦ ¦ aah hll o ou u :: aa u u ::ĉĉ ::ĉĉ··
r r u uũũ i i o o I I aa¦ ¦ ĉĉ µ µc c ooaar r c c o o v v c czz ii µ µ r r i i mmaa d daa ¦ ¦ ĉĉ .. c c
u u n n ::o oi i d dc c n nc ch hu un ni i c c.. 00 I I c cmmc cii c c ¦ ¦c c µ µo oaa¦ ¦ c c ::oo u uzz aa
µ µc cn n¦ ¦ r r u u aa::¦ ¦ aa.. l laa r r n nu u··ũũi i µ µo oaall c c i i c cr r¦ ¦ aa v vaaI I aa d dc c aa
¦ ¦c c ii u u::¦ ¦ i i I I i i ooaa.. N Nc ch hu un ni i i i ll c c n n uu ::c c ii u u::¦ ¦ i i I I i i ooĉĉ.. ::c c ooo o··
mmi i ¦ ¦ !! (( À Àll ¦ ¦ ¦ ¦o on n..)) C Cc c c c::¦ ¦c c ddo ooo¦ ¦ o or rc c '' l lc c ooc c mm ĉĉ
µ µr ri i v vc cťť¦ ¦ i i aaťťaa ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ::ĉĉ mm ĉĉ i i aa d dr r aa oo u u d daa ooĉĉ n n u u c cťť¦ ¦i i
mmaa i i i i n n¦ ¦ c cll i i v vc cn n¦ ¦ ĉĉ d dc cooîî ¦ ¦ µ µo oaa¦ ¦ c c ::ĉĉ I Ii i c c îî n n v vc cn nc cr r aall
o o I I c cmmc ci i c c !!
MM l l !! LL LL À À LL u u oor r c cd d ooĉĉ ::îî n n¦ ¦ mmaa i i mmu ull ¦ ¦ o o I I c cmmc ci i c c
oo u u i i n n¦ ¦ u ui i ũũ i i c c..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N FFc cr rc caa::ooĉĉ d d u u mmn n c c zz c cu u ooaa îî nn¦ ¦r r··o o I Ic c··
mmc ci i c c ::ĉĉ ::c c îî mmµ µll c c¦ ¦ c caa ::ooĉĉ i i n n¦ ¦ c cll i i v vc cn nũũ aa oo u u i i n n¦ ¦ u ui i ũũ i i aa..
!! n n :: c c aa mmn n ĉĉ ooĉĉ d di i aa v vo oll u ull ťťi i··aa ll u uaa¦ ¦ oo h hi i µ µ d dc c o omm..
MM l l !! LL LL À À (( zzîî mmh hc cťť¦ ¦ c c)) l lc coo i i îî mmi i aa¦ ¦ rr i i h hu ui i ooaall i i ··
¦ ¦ ĉĉũũ i i mmc cI I i i ::¦ ¦ o oI I c cll i i ooc c '' !!r r aa v v oo !! À À¦ ¦ u u n n oo i i aai i ::ĉĉ··mmi i
v v i i n n zz i i ooc cv v aa !! ::aa u u mmaa i i h hi i n nc c zzi i :: aai i ::ĉĉ··mmi i îî n n··
ooh hi i r r i i c czz i i .. µ µc c··o o µ µc cr r i i o oaa d dĉĉ d dc c ¦ ¦ i i mmµ µ.. .. ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cc c aa n n u u mmc c ''
MM l l !! LL LL À À ::u u n n c c¦ ¦ u u ll d d··ll aall c c..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N N Nu u îî n nũũ c cll c cv v !! '' (( À Àr r ĉĉ¦ ¦ îî n nddu u··ťťi i I I r r u un n··
¦ ¦ c caa µ µll c cťťu uv vĉĉ)) FFaa u u :: ¦ ¦ c cr r aa ťťi i c cll u u n n ¦ ¦ i i µ µ oo u u îî n n oo c cµ µ u u¦ ¦
d dc c ooh hc cll i i c c ''
MM l l !! LL LL À À l lo ooo¦ ¦ o or r c c.. v v r r c caa u u ::ĉĉ··mmi i I I aaooi i u u n n mmaa r r c c
:: c cr r v vi i ooi i u u.. N N u u ¦ ¦c c aar r ĉĉ¦ ¦ aa aa¦ ¦îî ¦ ¦ d dc c.. aall aarr mmaa¦ ¦ .. N N u u oo
µ µo oll i i ¦ ¦ i i ooo o::.. LL v vo or r h haa d dc c µ µr r i i cc¦ ¦ c cn naa mmc caa ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cc c i i ::··aa îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll aa ¦ ¦ µ µr ri i cc¦ ¦ c cn nc ci i
d d··¦ ¦aallc c ''
MM l l !! LL LL À À N Ni i mmi i oo ::µ µc cooi i aall .. 11 u u d d c c oo ĉĉ oo ooll i i µ µĉĉ
o o I I aa¦ ¦ ĉĉ :: µ µ ll c cn n d di i d dĉĉ .. r r ĉĉ::I I ĉĉũũ aa¦¦ ĉĉ.. ooo oooh hc c¦ ¦ ĉĉ.. c cll c cv vaan n¦ ¦ ĉĉ..
ooaar r c c aa¦ ¦ c cr r i i zzc caazzĉĉ.. I I ĉĉr rĉĉ n ni i ooi i o o ¦¦ r r aan nzzi i ũũ i i c c.. d di i r r c coo¦ ¦
µ µc c ll aav vi i ũũ aa ¦ ¦ u uťťi i i i LLi i :: aa v v c c ¦ ¦ aa d di i n n MMo o v v i i ll aa \\c c oo h h c c !!
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N HH mm !! MMd d aa !! ::··aar r µ µu u¦ ¦ c caa : :ĉĉ aai i
d dr rc cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À À À¦ ¦ u u n n oo i i d dĉĉ··mmi i o o r r n nîî n nĉĉ d dcc aaii u u¦ ¦ o or r ..
d do ooo¦ ¦ o or rc c.. \\r r c c aa u u ::··o o r r c cµ µ u u n n µµc c O O¦ ¦ i i µ µc c ll i i n ni i aa d dc c
µ µll u u¦ ¦ i i r rc c..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N À À:: ¦ ¦ aa n n u u ::c c r r c czzo oll v vĉĉ ooi i ¦ ¦ aai i h haa¦ ¦ c c
d di i n n µ µaall mmc c.. N Nu u mmaa i i ::I I i i n nll aa \\i i n n c cr r i i I I ĉĉooc caa mmi i n n u un n i i
ll aa d d r r u u mmu u ll mmaa r r c c !!
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ îî n noo c cµ µ c cmm ¦ ¦ o o¦ ¦ u uťťi i oo u u oo c c v vaa ..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N C Cu u ooc c ''
MM l l !! LL LL À À C Cu u v vaaI I aa d d··ll aallc c.. À Ài i îî n n¦ ¦ îî ll n ni i ¦ ¦ o o I I aa¦ ¦ ĉĉ..
l l ũũ i i µ µll aaooc c.. LL ::u uµ µc cr r h hĉĉ.. C Cc c II aaooi i ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N O O i i aa u u i i n n h hr r aaũũ c c ťťi i··o o µ µu uµµ..
MM l l !! LL LL À À N Nu u ::¦ ¦ i i mmaah hi i ll c c !! À À:: ¦ ¦ aa aai i I I ĉĉoou u¦ ¦ .. ŤŤi i
r r ĉĉ u u aai i I I ĉĉoou u¦ ¦ !! À Ài i i i n nooc cµ µu u¦ ¦ oo u u ::I I i i r rťťi i ¦ ¦ u ull .. C Caa I Ii i ll o o··
zzo oI I u ull aaooc cll aa ooaar rc c µ µ u un nc caa ooĉĉrr u uũũ aa îî n naai i n n¦ ¦ c caa ooaai i ll o or r ..
¯¯o oũũ i i v vĉĉ oor rc cd dc cũũi i l lo o n n 11 u u aa n n i i .. l laa r r d d··llaa ťť¦ ¦ i i i i ooc c
I Iĉĉooc caa aa d dc cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ u u ll l lo o n n 11 u u aa n n ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N L Lĉĉ n nu ui i c c::oo ..
MM l l !! LL LL À À HHaa h h aa r r n n··aai i !! l l ::¦ ¦ o or r i i aa n n··aa oo o on n:: c cmmn naa ¦ ¦
d dc cooîî ¦ ¦ n n u u mmĉĉ r r u u ll I I c cmmc ci i ll o or r oou uooc cr ri i ¦ ¦ c c d dc c l lo o n n 11 u u aa n n ..
l laa r r ::··aa îî n n¦ ¦ r r c ch haa¦ ¦ oo i i n n c c v v aa ooii ¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦ r r u u d dĉĉ aa ooh hc cll ¦ ¦ u ui i ¦ ¦
I I aai i mmo o::u ull ::c cd du uooĉĉ¦ ¦ o or r µ µc cn n¦ ¦ r r u u I I c cmmc ci i ll c c oo aar r c c i i··aau u
ooĉĉ zzu u¦ ¦ îî n n h hr r aaũũ c c '' C Cîî ¦ ¦c c o oooh hii aad dc c.. ooi i ll c c ::u u::µ µi i n nc c..
ooi i ¦ ¦c c h hi i ll c cũũ c cll c c ¦ ¦ aan nd dr r c c.. ¦ ¦ i i ooll u ui i ¦ ¦ cc oo u u mmi i v v aa ll ĉĉ µ µc cn n¦ ¦ r r u u
I I i i c cooaar r c c v vaan n i i ¦ ¦ o oaa :: ĉĉ îî n n µ µaar r ¦ ¦ c c '' C Ci i ll cc I I ll o or ri i r r u uµ µ¦ ¦ c c
d dc c µ µ r r i i n n µ µaar r oou ur r i i ll c c ::c cv vi i ll c ci i .. ˁˁ I I i i i i n n d doo ĉĉ d dc c ll aa
I I ll o or rĉĉr ri i c c.. ll··aar r I Ii i ooo o::¦ ¦ aa¦ ¦ oo aa v vc cr r c c.. n n u u '' C Ci i ¦ ¦ c c ::u u¦ ¦c c
d dc c ooo on nooc cr r ¦ ¦ c c ťťi i ooi i ll c c mmi i i i d dcc d do oll aar r i i aar r I I i i ::ooo o::
u un n ¯¯o o mm 11 o on n oo :: :: aau u LL ll v v i i :: ! !r r i i c c:: ll c c·· .. d di i n n ::c cr r c c··
n naad dc cll c c ooîî n n¦ ¦ aa¦ ¦ c c d dc c îî n nI I o oooaa ¦ ¦ uull l lo o n n 11 u u aa n n µ µc c ::u uh h
I I c cr rc c::¦ ¦ r rc cll c c d du ull ooi i n nc cc cll o or r !! l laa .. d daa !! N Nuu c cr r aa o o ¦ ¦ r r c caa··
h h ĉĉ u uťťo oaar r ĉĉ !! C Caa ::ĉĉ n n u u :: µ µu un n d dc c ooi i ¦ ¦ c c o or r i i îî ll
d du u r r c caa v vc cn nu u n noo h h i i u ull aaooc cll aa r r c cuummaa¦ ¦ i i oo.. :: aa u u ::µ µo on n··
d di i ll o ozzaa ooc cr rv vi i ooaall ĉĉ ťťi i c cll ¦ ¦ r r cch hu ui i aa ::ĉĉ c c::ooaall aad dc czzc c
¦ ¦ o o¦ ¦ u uťťi i h haall ooo oaan nc cll c c.. ::ĉĉ··ťťi i IIaaooĉĉ v v îî n n ¦ ¦ µ µr r i i n n I Ic cr rc c::··
¦ ¦r rc c ::aau u ::ĉĉ ::c c ooaaũũc cr rc c µ µc c aaooo oµ µc cr r i i ťťu ur r i i .. .. .. C Cĉĉ d dc ch h..
d daaoo··aar r I Ii i v vc cn ni i ¦ ¦ h haan nn nll µ µc c u uťťĉĉ.. n n··aar r mmaa i i I Ii i
¦ ¦ r rc czzi i ¦ ¦ I I i i o or ri i i i aa v vc cn n¦ ¦ u ur r i i i i îî nn i i n ni i mmi i ll c c ::c cn ni i o or ri i ¦ ¦ c cll o or r
ooaar rc c··11 µ µr r i i mmc caa u u îî n n i i aa¦ ¦ aaoou ur r i i ll c c ll o orr.. ŤŤi i ooi i n nc c ťť¦ ¦i i c c
o oaar rc c d dc c ooîî ¦ ¦c c o or ri i :: ĉĉ r r mmaa n n u u ll l lo o n n 11 u u aa n n .. ooaar r c c
::ĉĉr ri i::c c îî n n ::c caa r r aa aaooc cc caa d dc c µ µc c o o I I c cr rc caa::¦ ¦r rĉĉ mmaai i
îîn naall¦ ¦ĉĉ :: aau u d dc c µ µc c u u n n h hu ur r ll aa n n mmaai i ::oou ur r ¦ ¦ .. n n u u
::··aa îî n nd dr r c cµ µ ¦ ¦ aa ¦ ¦ .. ťťo on n¦ ¦îî oo··ťťo on n¦ ¦ îî oo ::µ µr rc c ooaa::ĉĉ.. v voo n n i i îî n nd d
ťťi i h hll c c:: ¦ ¦ c cmmîî n nd d îî n n ::i i n nc caa ll u uii µ µĉĉooĉĉ¦ ¦ o oaa::aa mmc c::c cr ri i c c
d dc c ::c cd du uooĉĉ¦ ¦ o or r µ µc c ooaar r c c ťťi i··o o aall c c::c c::c c.. À Àooc c::¦ ¦ aa c cr raa
l lo o n n 11 u u aa n n .. ::îî r r v vu ui i n noo i i o o:: u ull l loo n n 11 u u aa n n !! l l aa r r v vo oi i
v vc cn ni i ũũ i i aa oo u u mm ťťi i··i i u u zz u u r r µ µ aa ũũ i i n nu ummc cll c c.. l l··¦ ¦aa ¦ ¦c c
r r c cµ µc czzi i oo u u h ho o¦ ¦ u ull îî n naa i i n n¦ ¦ c c.. ũũo ooo !! ťťi i oor r c czzi i ooĉĉ n nc c··aai i
d daa¦ ¦ v vaall aa.. N Nu u .. d do ooo¦ ¦ o or r c c.. MMaa ii îî n n¦ ¦ îî i i ¦ ¦ r rc ch hu ui i c c ::ĉĉ··i i
I Iaaooi i oou ur r¦ ¦ c c.. .. ..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N C Cu u i i ''
MM l l L L LL LL À À O O¦ ¦ i i ll i i c ci i .. C Cc c mmaa i i îî n nll r r c ch hii '' ¯¯r ri i r rn ni i ¦ ¦ c c··i i
I I ll o or ri i !!
C C L L l l :: ¯¯ l l À À N N l lc c u un nd dc c ''
MM l l L L LL LL À À ¯¯ c c µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c.. À Àmmc c n n aa ii c caa zz ĉĉ o o ::c cr rĉĉ..
À Àd d u u d dc c ll aa L Lu uoou ur r c cťť ¦ ¦ i i oo u u À Àv v ii aa :: aa n n u u ll .. O O I I ll o oaar rc c
îî n n :: c caa mmn n ĉĉ ooc cv vaa ooaar r c c ::··aa oo aa mm µ µ i i c cr r d du u i i îî n n ::c cooo o··
ll u ull n no o::¦ ¦ r ru u !! îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ u un n o ommaav vi i u u.. ¯¯r r i i mmi i ¦ ¦ c c··i i
I I ll o or ri i .. d do ooo¦ ¦ o or rc c !! LL u u n n v vc c::¦¦ ooaar r c c c cv vaall c caazzĉĉ o o
mmc c¦ ¦ aaI I o or r ĉĉ.. LL··aai i ooi i ¦ ¦i i ¦ ¦ µ µc c ::aa i i n n ¦ ¦ LL x x u u µ µ c c r r ·· ''
C C !! l l :: ¯ ¯ ¯ ¯ À À N N l lc c ooc c ::ĉĉ zzi i oo ooĉĉ d daa ''!!
MM l l !! LL LL À À ::µ µ u u n n c c c cll u u n n d d c cv v aa ˊˊoo îî n ndd oo i i n n c cv v aa
i i u uh hc cťť¦ ¦ c c o o I I ll o oaar rc c ooaar r c c c c ::ii n nv vu ur r ĉĉ îî n n I I c cll u ull c ci i
µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c I I ll o or ri i ll c c ooc c ¦ ¦r rĉĉi i c c::oo µ µc c mmi i ll i i o oaan nc c d dc c ::¦ ¦c cll c c..
c c d dc c::¦ ¦ u ull ::ĉĉ µ µr r i i v vc caa::ooĉĉ ooc cr r uull îî n n::¦ ¦ c cll aa¦ ¦ .. oo aa ::ĉĉ I Ii i c c
I I c cr r i i ooi i ¦ ¦ "" ..
oo00
ZZZFLPHFUR
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ((o o µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c c cx x¦ ¦ aazzi i aa¦ ¦ )) MMĉĉ i i ··mmĉĉ i i !!
MM l l !! LL LL À À C Cc c c c ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ¯¯i i mmµ µ i i i i aa mm I Io o::¦ ¦ !! MMaa i i h hi i n nc c ¦ ¦oo
µ µ u u µ µaa mm µ µc c d d··¦ ¦aa..
MM ll !! l l LL À À À À oo u u mm c c µ µr r c caa ll i i r r zz i i u u..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N MMaa r r c c n no or r o ooo µ µc c oo aa µ µ u ull aar r hhc co oll o o··
v vu ull u ui i !!
MM l l !! LL LL À À N Nu u i i n n v v i i d di i aa n ni i oo i i o od daa¦ ¦ ĉĉ µ µoo aall ¦ ¦ u ull .. l lc c ooi i ..
I I ll o or ri i .. LLv v c c n n ¦ ¦ u u aa ll ťťi i n ni i ťť¦ ¦ c c ddu u ll oo i i u u r r i i .. À Àµ µ o o i i h hi i ll c c··
ũũc cll c c.. FFc cmmc ci i ll c c ::îî n n¦ ¦ I I o oaar r¦ ¦ c c ::c cn n::ii h hi i ll c c ll aa v vc cn nu ull
c cµ µi i ::¦ ¦ o oll aar r.. À Àµ µr r o o µ µo o ¦ ¦c c µ µr r i i ooc cµ µi i ::ĉĉ ¦ ¦ i i r rll u ui i ooťťll i i o o
::oor ri i ::o or ri i ooĉĉ mmaa i i ¦ ¦ aa n n d d r r ĉĉ ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N MM ĉĉ I I ĉĉooi i ::ĉĉ r r îî d d !!
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ n n u u r r îî zzi i .. ::îî n n¦ ¦ ¦ ¦ i i n nc cr rii µ µc cn n¦ ¦ r r u u
ooaar rc c o o ::oor r i i ::o oaar rc c d dc c d dr r aav vo o::¦ ¦ c c ::c c ooo ommµ µu un n c c d di i n n
u ur r mmĉĉ ¦ ¦ o oaa r r c cll c c oo u uv vi i n n¦ ¦ c c ˊˊ \\i i nn o o d di i ::ooaar r ĉĉ ll aa l laa ··
¦ ¦ aan nv vaa.. C Ci i aao o"" .. C Cĉĉ::c cťť¦ ¦ c c u u n n ::¦ ¦ i i ll mmaa i i oo o on nv vc cn naa h hi i ll ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N l laa oo ĉĉ ::c c îî n nd dr r ĉĉv vo o::¦ ¦ c cťť¦ ¦ c c ddc c mmi i n nc c ''
MM l l !! LL LL À À C Ci i n nc c '' O O¦ ¦ i i '' N Ni i oo i i u u n n µ µccr r i i ooo oll .. N Nu u
c cťť¦ ¦i i v vc cn nu ull c ci i ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ::aa u u.. .. .. l laa oo ĉĉ mm ĉĉ îî n nd dr r ĉĉv vo o::¦ ¦ c c::oo c cu u
d dc c c caa ''
MM l l !! LL LL À À l l··ll aa '' À À r r I I i i ¦ ¦ r r c ch hu ui i ¦ ¦ ::ĉĉ ¦ ¦c c îî n n ··
d dr rĉĉv vo o::¦ ¦ c cťť¦ ¦ i i d di i n n µ µ r r i i mmaa ooll i i µµĉĉ.. l laa oo ĉĉ n n··aai i I I ĉĉoou u¦ ¦ ··o o..
îî n n :: c caa mmn n ĉĉ ooĉĉ n n··aai i v vo oooaaũũ i i aa n nc ch h u u n nu ull u u i i ooaar r c c I I u ur r ĉĉ
¦ ¦ aah hll o ou ur ri i d dc c ll aa LL u u v v r r u u !! (( ! !aau uzzĉĉ.. ))
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N MMi i r r c cll aa .. ťť¦ ¦ i i i i ooc cv v aa ''
MM l l !! LL LL À À C Cc c ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N l laa r r n n u u ¦ ¦c c ::u uµ µc cr r i iG ôôG
MM l l !! LL LL À À ! !r r o o mmi i ¦ ¦ !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LLťť¦ ¦ i i d daa ¦ ¦ ĉĉ n naai i h hi i i i !!
MM l l !! LL LL À À À Àd di i oo ĉĉ oo u u mm '' !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LLťť¦ ¦ i i o o I I aa¦ ¦ ĉĉ µ µc c ooi i n n::¦ ¦ c c !! 11 o o:: µ µ ĉĉ ··
ll ĉĉr r i i aa.. ! !ĉĉoo aa ¦ ¦ ooĉĉ n n u u c c µ µo o::¦ ¦ uull ll i i h hc cr r .. ooĉĉ ¦ ¦oo aall c c··
v vc caamm µ µ r r i i mmaa r r !! (( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ L Lo ov vd daan n.. ))
MM l l !! LL LL À À LL u u n n oo o ommµ µll i i mmc cn n ¦ ¦ ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N LL o o d dc cooll aar r aaũũ i i c c c cll c coo¦ ¦ o or raall ĉĉ.. ((::c c
r ri i d di i ooĉĉ)) À Àmm îî n n¦ ¦i i n n::··o o !! 00 ::ĉĉ mm ĉĉ v vîî n nd dc c::oo ll aa ooc c
mmi i ··aai i ::µ µu u:: ťťi i··o o ::ĉĉ aaooũũ i i o on nc czz !! (( l l i i d dĉĉ u un n h ho oh hîî r r··
n naaoo ll u ui i L Lo ov vd daan n.. )) N No or r o oooo o::u ull c c !! ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À C Cc c··aai i aa v v u u ¦ ¦ aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c u ur rv vc cn n¦ ¦ d dc c r r cc··
zz o oll v vaa ¦ ¦ ''
L L O O C C l l À À N N (( ooaall mm)) MMi i ··aamm I I ĉĉoou u¦ ¦ v v aa ll i i zz aa ..
MM l l !! LL LL À À (( îî n noor r c cmmc cn ni i ¦ ¦ ĉĉ)) C Cu u mm '' !!
L L O O C C l l À À N N LL îî n n v vc c::¦ ¦ i i aar r ..
MM l l L L LL LL À À l lc c ooc c ''
L L O O C C l l À À N N L Lc cv vr r c c¦ ¦ MMi i r r c cll aa .. d daa r r n n u u mm ĉĉ µ µo o¦ ¦
µ µr rc cI I aaooc c ooĉĉ n n u u ¦ ¦ oo i i u uh hc c::oo..
MM ll !! LL LL À À (( d du uµ µ ĉĉ o o µ µ aa u u zz ĉĉ .. µ µ u uũũ i i n n d dc coooon nooc cr r ¦ ¦ aa··
¦ ¦ĉĉ)) À À:: ¦ ¦ aa v v r r c c aa ::ĉĉ I Ii i c c.. .. .. o o d dc cooll aar raaũũ i i c c ''
!! O O C C l l À À N N MMi i ··aai i ooc cr r u u¦ ¦ o o c cx xµµll i i ooaaũũ i i c c µ µ c cn n¦ ¦ r r u u
v vaa ll i i zz aa mmc c aa d di i n n v v c c::¦ ¦ i i h hu ull ..
MM l l !! LL LL À À À Àv v c c aa i i µ µ aar r oo ĉĉ o o ::u uµ µc cr r ::¦ ¦ i i ũũ i i c c ii u uooaai i
¦ ¦ o o¦ ¦i i d d µ µc c··o o ooaar r¦ ¦ c c.. C Cc c ::··aa îî n n ¦ ¦ îî mmµµ ll aa ¦ ¦ '' ::··aa ooo on n··
:: u ummaa ¦ ¦ ¦ ¦o o¦ ¦ µ µaaooh hc c¦ ¦ u ull '' ::aa u u nn u u mmaa i i oor r c czzi i îî n n µ µr r o o··
µ µ r r i i aa ¦ ¦aa ::u uµ µc cr r::¦ ¦ i i ũũ i i c c ''
L L O O C C l l À À N N L L aa d daa .. ¦ ¦ o ooommaai i d dc c aaooc cc caa µ µll c coo..
MM l l L L LL LL À À N N u u îî n nũũ c cll c cv v..
L L O O C C l l À À N N ((îîťťi i µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c ooc caa::u ull )) MMaa i i ::îî n n¦ ¦ zzc cooc c
mmi i n nu u¦ ¦ c c µ µ îî n n ĉĉ ll aa µ µll c cooaa r r c caa aau u¦ ¦ o oh hu uzzu ull u ui i d dc cooi i ::ĉĉ
oo r r o on n o o mmc c¦ ¦ r r ĉĉ mm.. ¯¯r r c c h h u u i i c c ::ĉĉ··ũũii c cx xµ µll i i oo ¦ ¦ o o¦ ¦ u ull îî n n
ťťaaµ µ¦ ¦ c c mmi i n nu u¦ ¦ c c.. ooaa ::ĉĉ··mmi i r r ĉĉ mmîî n n ĉĉ ¦ ¦r rc ci i µ µ c cn n ¦¦ r r u u
îî mmh haa r r oo aar r c c.. (( C Cr r aav v.. )) MMi i r r c cll aa .. n n··aamm n ni i ooi i o o ťťaan n::ĉĉ
::ĉĉ ¦ ¦c c ooîî ťť¦ ¦i i v v..
MM l l L L LL LL À À l lc c ooc c ''
L L O O C C l l À À N N l l n n ººll c caall u ull aaooc cll aa n n u u c cx xi i ::¦ ¦ ĉĉ n ni i ooi i o o
oo o ommo oaa r r ĉĉ !! N Ni i ooi i o o u u r r mmĉĉ d dc c vvc c::¦ ¦ i i v vi i i i aar r h hc co oll o o··
v vi i ooc c..
MM l l L L LL LL À À C C u u mm '' !! l lc c u un nd dc c ťť¦ ¦i i i i '' À Àh h i i aa aai i îî n n ··
ooc cµ µu u¦ ¦ ::ĉĉ µ µĉĉ¦ ¦ u ur r i i ll c c..
L L O O C C l l À À N N O O ťť¦ ¦ i i u u d dc c d d o o u u ĉĉ zzi i ll c c.. d daa r r aa mm ¦ ¦ ĉĉoou u¦ ¦ ..
MM ĉĉ îî n n oo ĉĉ µ µ ĉĉ ũũ îî n n aa mm ::ĉĉ :: µ µc cr r i i mmµ µo o::i i h hi i ll u ull .. LL r r aa îî n n
ii o ooo o o aall ¦ ¦ ĉĉ oo o o mmo oaa r r ĉĉ ooaar rc c µ µccn n¦ ¦ r r u u mmi i n nc c r r c cµ µr r c c··
zzc cn n¦ ¦ aa ¦ ¦ o o¦ ¦ u ull .. ŤŤi i .. .. .. aa mm µ µi i c cr r d du u¦ ¦ !!
MM l l L L LL LL À À N Nu u ::c c µ µo oaa¦ ¦ c c !!
L L O O C C l l À À N N ::îî n n ¦ ¦ ooc cll mmaa i i îî n n mmĉĉ :: u u r r ĉĉ ::··o o aa I I i i r r mm..
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i :: aa¦ ¦ u ull '' l lu u mmn n c czz c cu u ll c c.. ooc c ::c c v v aa
îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll ĉĉ oo u u ::aa¦ ¦ u ull ĉĉ::¦ ¦ aa.. L Loo v vd daa n nc c ''
L L O O C C l l À À N N ((i i r ri i ¦ ¦aa¦ ¦)) C Cc c ::c c îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll ĉĉ oo u u ¦ ¦o oaa¦ ¦c c
::aa¦ ¦ c cll c c r r c cµ µu uh hll i i oo i i i i n no oaa::¦ ¦ r r c c.. ::c c v v aa d dc czz v vo oll ¦ ¦ aa ťťi i
I I ĉĉr rĉĉ ::ĉĉ aa i i h hĉĉ n n c caa µ µ ĉĉ r r aa ¦ ¦ o o oo oommo o aa r r ĉĉ ll aa oo h h i i mmi i r r ..
MM l l !! LL LL À À ((µ µc c v vîî n nd du u r r i i )) HH h h !! C Coo i i rr o on ni i c c !! ŤŤi i
c cu u mmi i zz aa :: c cmm ¦ ¦o o¦ ¦ u ull µ µc c··o o ooaar r¦ ¦ c c.. ŤŤi i oo u u aa mm µ µi i c crr··
d du u¦ ¦ .. ::îî n n¦ ¦ ooo on nťť¦ ¦ i i c cn n¦ ¦ ĉĉ.. ! !o oaa¦¦ c c oo c cv v aa mmu ull ¦ ¦ mmaa i i
d dc c µ µr r c cũũ d dc cooîî ¦ ¦ o o oo o ommo oaa r r ĉĉ ..
L L O O C C l l À À N N ((aa¦ ¦c cn n¦ ¦)) ¯¯ u u n n··aai i µ µi i c cr r d du u¦¦ îî n nooĉĉ.. ((îî ťťi i
µ µr ri i v vc cťť¦ ¦ c c ooc caa::u ull )) MMaa i i aai i ¦ ¦ rrc ci i mmi i n n u u¦ ¦ c c ooaa ::ĉĉ
îî n n¦ ¦ o or r ooi i r r o oaa¦ ¦ aa i i ::¦ ¦ o or ri i c ci i .. À À:: ¦ ¦ aa îî n n c cv vc cn n¦ ¦ u uaa ll i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa
ooĉĉ ¦ ¦c c i i n n¦ ¦ c cr rc c::c caazzĉĉ ťťi i ooc c··o o ::ĉĉ ::c c îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll c c oo u u
mmi i n nc c d d u u µ µ ĉĉ ::oou ur r v vc cr r c caa ooc cll o or r ¦ ¦ r r c cii mmi i n nu u¦ ¦ c c..
MM l l !! LL LL À À ¹ ¹ n n u u ll ¦ ¦ i i mmaa ¦ ¦ u umm ''
L L O O C C l l À À N N 00 aall ¦ ¦ c cr r n naa ¦ ¦ i i v vĉĉ ..
MM l l L L LL LL À À À Àd di i oo ĉĉ ..
L L O O C C l l À À N N MMi i ··aaťť µ µu u¦ ¦ c caa oo o on n¦ ¦ i i n nu uaa ::ĉĉ µ µ ĉĉ¦ ¦ u ur r i i ll c c
îî n noo ĉĉ o o ll u un n ĉĉ··d do ou uĉĉ.. l l n n¦ ¦ r r c c ¦ ¦ i i mmµ µ I I i i c cr r h hc cr r c caa ::c c µ µo o··
¦ ¦o oll c cťť¦ ¦c c.. O Oaa mmc cn n i i i i ::c c i i aa u u oo uu aall ¦ ¦c c ¦ ¦ r r c ch hu ur r i i .. .. .. ťťi i
îî n nooc c¦ ¦··îî n nooc c¦ ¦ oo o ommo oaa r r aa ooaad dc c îî n n u ui i ¦ ¦ aar r c c..
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i d dc c ooc c n n u u µ µr r o oooc cd dc czzi i aall ¦ ¦ I I c cll ''
(( ! !aau uzzĉĉ.. )) \\r r c c i i ::ĉĉ ¦ ¦c c r r c cũũ i i n n c cu u '' ::ĉĉ ¦ ¦c c r rccũũ i i n n µ µc cn n··
¦ ¦ r r u u aa d do ou uaa o oaar rĉĉ.. n n u u '' l lc c ooc c '' C Caa ::ĉĉ r r c cc cd di i ¦ ¦ ĉĉ mm
ii o ooou ull i i n nv vc cr r :: '' (( LLll n nu u r r ĉĉ :: µµ u u n n d d c c µ µ u u ũũ i i n n i i r r i i ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ
d dc c ¦ ¦ ĉĉooc cr rc caa ll u ui i )) À À i i o o i i ::¦ ¦ c cũũ i i mmc c I I o oaar r¦ ¦ c c ::u uh h¦ ¦ i i ll ĉĉ ..
L Lo ov vd daa n nc c.. îî n n oo c cµ µ ::ĉĉ ũũi i··o o aad dmmi i r r .. .. ..
L L O O C C l l À À N N MMc cr r :: i i .. MMaa i i h hi i n nc c mmaa i i ¦ ¦ îî r rzzi i u u.. .. ..
MM l l !! LL LL À À ! ! r r i i mmaa d d aa ll ĉĉ ¦ ¦c c··aamm r r c cũũ i i n nuu¦ ¦ µ µc cn n¦ ¦ r r u u
oo o ommo oaa r r ĉĉ .. À À oo u u mm ťť¦ ¦ i i u u ooĉĉ c caa nn u u c cx xi i ::¦ ¦ ĉĉ.. l lc coo i i
µ µc cn n¦ ¦ r r u u ooc c ¦ ¦c c··aaťť r rc cũũ i i n nc c d dc c d daa¦ ¦ aa aa::¦ ¦ aa '' ! !c cn n ¦ ¦ r r u u
mmi i n nc c.. n n u u '' ::u u h hll i i mmu u ll !!o o mmc c o o µ µc c ooaar r c c mmîî n n d d r r aa
11 u ull i i c c¦ ¦ aa îî ll r r o oaav vĉĉ ::ĉĉ n n u u µ µll ccooc c !!
L L O O C C l l À À N NG OOŠŠœ œ u u n n u uťťo or r ::u ur rîî ::)) À Ài i v vh hi i ooii ¦ ¦ !!
MM l l !! LL LL À À C Cu u aall ¦ ¦ c c oo u uv vi i n n¦ ¦ c c.. îî mmi i ooc cr r i i u u n n r rĉĉ::··
µ µu un n:: ''
L L O O C C l l À À N N N N··aamm I I o or r mmu ull aa¦ ¦ n ni i oo i i o o îî n n¦ ¦ r r c ch haar r c c..
MM l l !! LL LL À À O O I I o or r mmu ull c czzi i aa oo u umm.. ŤŤi i îî nnoo ĉĉ ::u uh h
aa mmc cn n i i n n ũũ aa r r c caa ::c coou un nd dc cll o or r .. N N uu c cťť¦ ¦i i oo u u mmv v aa mmu ull ¦ ¦
µ µr r c caa o or rv vo oll i i o o::.. L Lo ov vd daa n n c c '' MMu u ll ¦ ¦ µ µr r c caa µ µo o::c c:: i i v v ''
L L O O C C l l À À N N ! !ll u u¦ ¦ c cťť¦ ¦ i i îî n n¦ ¦r r··o o v vr r aa v v ĉĉ ooo on nI I u uzzi i c c.. ¯¯ u u
v vo or rh hc cťť¦ ¦ i i d dc c o or r v vo oll i i u u.. i i aar r ccu u v v o or r h h c caa mm d dc c d dr r aa ··
v vo o::¦ ¦c c..
MM l l !! LL LL À À l lr r aav vo o::¦ ¦ c c '' N N u u oo u u mmv v aa ¦ ¦c c ii o oooi i oo u u
oou uv vi i n n¦ ¦ c cll c c '' À Ài i d daa¦ ¦ oo aa µ µu ull µµc c ::µ µaa¦ ¦ c c.. ũũi i ··aai i h ho omm··
h haa¦ ¦ µ µi i c cµ µ¦ ¦ u ull ooaa u u n n ooo on nooh hi i :: ¦ ¦ aad do or r o oI I c cn n::aa¦ ¦ ťťi i
µ µll c cooi i !! l lc c ooc c µ µll c cooi i ''
L L O O C C l l À À N N ! !c cn n ¦ ¦ r r u u ooĉĉ aa mm n nc cv vo oi i c c d dc c··u un n ooo on n··
¦ ¦ r ro oll .. d dc c··o o v vc cr r i i I I i i ooaa r r c c.. ŤŤi i··aa mmc caa ťťi i··aa ¦ ¦ aa !! ŤŤi i
n nu u µ µu u ¦ ¦ c cmm v v c cr r i i I I i i oo aa n n i i mmi i oo ll aa mmo od d u ull :: u u µ µr r c cmm.. îî n n
v vi i aaũũ ĉĉ.. d dc cooîî ¦ ¦ µ µ r r i i n n µ µr r o oh haa i i nnooaan nd dc c::ooc cn nũũ c ci i .. ¯ ¯r r c c ··
h hu ui i c c ::ĉĉ aa r r d dĉĉ .. ::ĉĉ ::c c ooo ommh hu u::¦ ¦ i i o on nc czzc c ooc cv v aa îî n n
r rc c¦ ¦ o or r¦ ¦ c cll c c n no oaa::¦ ¦ r rc c ::u uI I ll c c¦ ¦c cťť¦ ¦ i i .. µ µ c cn n ¦ ¦ r r u u oo aa ::ĉĉ n nc c
d d ĉĉ mm :: c caa mmaa d daa oo ĉĉ :: îî n n¦ ¦ c cmm oo aaµ µa a h hi i ll i i ::ĉĉ ¦ ¦ r r ĉĉ i i mm
ˊˊ FF r r u u mmo o :: u u ll "" '' !! FFi i i i n n d d oo ĉĉ aa::¦ ¦ a a c c d dr r aav vo o::¦ ¦ c caa.. d d u u µ µ ĉĉ
µ µĉĉr r c cr r c caa mmc caa .. .. FFr r u u mmo o :: u u ll "" !! ¯¯u uh hi i ¦ ¦ aa mmc caa c c
I I r r u ummo oaa :: ĉĉ !! C Cc cr r u ull c c I I r r u ummo o:: !! \\aa ll u ur r i i ll c c mmĉĉ r r i i ii
::îî n n¦ ¦ I I r ru ummo oaa::c c !! MMu u zz i i oo aa ll u uii L Lc cc c¦ ¦ h h o ov v c cn n c c I I r r u u··
mmo oaa :: ĉĉ !! \\c cr r :: u u ll ll u ui i LLmmi i n nc c::oou u c c I I r r u ummo o:: !! MMi i n n aa
(( d daar r u ull u ui i c c I I r r u ummo oaa :: ĉĉ !! O Ooo h h ii i i mmi i n n c cr r u u ll u ui i .. mmi i n nii i i ¦ ¦
XX l l ZZZFLPHFUR
d doo oo ĉĉ r r h hu u n n c c.. ::îî n n¦ ¦ I I r r u u mmo o ťť i i !! \\i i :: u u r r i i ll c c mmc c ll oo ::îî n n¦ ¦
I I r r u ummo oaa::c c.. ¯¯r r c c i i n n u u r r u u ll oo u u oo aarr c c mm··aaµ µll c coo µ µc c::¦ ¦ c c
h hu uzzc cll c c i i u uh hi i ¦ ¦ c ci i c c I I r r u u mmo o:: !! N Ni i mmi i oo n n u u c c d di i zz··
v vr r aaũũ i i o o::.. v vu ull v vaar r .. ¦ ¦ c cll u ur ri i oo.. .. .. À Àh h::o oll u u¦ ¦ n n i i mmi i oo !! l laa r r
ooaa ::ĉĉ aa¦ ¦ i i n nv vi i FF r r u u mmo o :: u u ll aaooc c::¦ ¦ aa :: u uh hll i i mm.. v v c c n n i i n n d d
îî n n aaooc cll aaťťi i ¦ ¦ i i mmµ µ d di i n n d d o o u u ĉĉ d di i r r c cooũũ i i i i o oµ µu u::c c.. n n u u
c c o o ¦ ¦ r r c caah hĉĉ u uťťo oaar r ĉĉ.. C Caa d d o o v v aa d d ĉĉ .. ŤŤi i aa¦ ¦ u un nooi i .. .. ..
(( ::c c o oµ µr rc cťť¦ ¦ c c ťťi i o o µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c ::u urr îî zzîî n nd d.. ))
MM l l !! LL LL À À LLťť ¦ ¦ i i oo o on nv v i i n n:: ooĉĉ ¦ ¦ o oũũ i i o oaammc cn ni i i i ::îî n n¦ ¦
i i n n ::¦ ¦ aar rc c ::ĉĉ r r c caall i i zzc czzc c ˊˊ I I r r uu mmo o :: u u ll "" aaooc cll aa d dc c
ooaar r c c v vo or r h hc cťť¦ ¦ i i ''
L L O O C C l l À À N N N N u u ťť¦ ¦ i i u u.. ŤŤ¦ ¦ i i u u d do oaar r ooĉĉ n n u u µ µo oaa¦ ¦ c c
I I i i r r c caall i i zzaa¦ ¦ d dc cooîî ¦ ¦ µ µ r r i i u u ::c cnn¦ ¦ i i mmc cn n¦ ¦ u ull I I aa¦ ¦ aall i i ··
¦ ¦ ĉĉũũ i i i i ťťi i aall i i r r c c µ µ aa r r aa h h i i ll u u ll u u i i .. îî n nũũ c cll c cv vi i MMi i r r c c ll aa '' À À ll
i i r r c c µ µ aa r r aa h h i i ll u u ll u u i i !! l l aa¦ ¦ ĉĉ ooc cc caa ooc c ll i i µ µ::c cťť¦ ¦ c c d di i n n¦ ¦ r r c c
n no oi i .. (( îî ťť i i µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c ooc caa::u ull .. )) MMaa i i ::îî n n¦ ¦ îî n n oo ĉĉ 77 00 d dc c
::c coo u un nd dc c d d u u µ µ ĉĉ ¦ ¦ r rc cooc cr r c caa ll o or r aaooc c::¦ ¦ ::c cn n¦ ¦ i i mmc cn n¦ ¦
v v aa îî n nooc cµ µc c ::ĉĉ ::c c i i n n::¦ ¦ aall c czzc c îî nn ::u uI I ll c c¦ ¦ c cll c c n no oaa::··
¦ ¦ r rc c.. l li i n n oo ll i i µ µ aa aaooc cc caa v v o o mm v vc cr r i i I I i i oo aa .. v v o o mm ťť¦ ¦i i
d daa oo ĉĉ v vo oll u ull ooc cll n nc cv vr r u u.. ooaar r c c ::c c n n u u mmc cťť ¦¦ c c ˊˊ d dc c··
µ µĉĉ r r ¦ ¦ aa r r c caa"" .. n nc c u un nc cťť¦ ¦ c c.. :: aa u u n nc c d dc c::µ µaar r ¦ ¦ c c.. ¹ ¹n n c c o o r r i i
c c n nc cooc c::aar r ĉĉ o o d dc c::µ µĉĉr r ũũ i i r r c c.. ooaa ::ĉĉ d dc c:: ooo oµ µc cr r i i µ µr r c c··
ũũ u ull I I c cr r i i ooi i r r i i i i .. À Àťť aa oo u u mm aall ¦ ¦ c co or ri i c c n nc cooc c::aarr ĉĉ o o
d di i :: µ µc cr r aar r c c.. oo aa ::ĉĉ d dc c::ooo oµ µc cr r i i o o h hu uoo u ur r i i cc..
MM l l !! LL LL À À MMi i ··c c ¦ ¦ c caammĉĉ.. .. ..
L L O O C C l l À À N N l l u u µ µ ĉĉ ooc c ::c c v v o o r r ::oou ur rv vc c ::c coou un nd dc cll c c
aaooc c::¦ ¦ c caa.. v v o o mm îî n noo c cµ µc c ::ĉĉ ťť ¦ ¦ i i mm d daa oo ĉĉ µ µ u u ¦ ¦ c cmm ¦ ¦ r r ĉĉi i
u u n nu u ll I I ĉĉr r ĉĉ ooc cll ĉĉll aall ¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À LL oo aa mm ooi i n ni i ooĉĉ c cx xµ µc cr r i i c cn nũũ aa aa::¦ ¦ aa..
L Lo ov vd daa n nc c !!
L L O O C C l l À À N N N N u u ooo on n¦ ¦ c c::¦ ¦ .. l laa r r c c ::aa ll u u¦¦ aa r r ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À ! !o oaa ¦ ¦ c c d dc cv v c cn ni i I I o oaar r¦ ¦ c c d du urr c cr r o oaa :: ĉĉ..
¯¯c c··aai i v vîî n n d di i ¦ ¦ ''
L L O O C C l l À À N N À Àoo oo c cµ µ ¦ ¦ o or ri i ooc c ::u uI I c cr r i i n nũũ ĉĉ.. îî n n aaI I aar r ĉĉ
d dc c aaooc cc caa d dc c··aa I I i i r r i i d di i ooo oll .. À À mm µ µ r r c caa mmu ull ¦ ¦ c c v v i i ··
:: u u r r i i .. oo aa ::ĉĉ mmi i ll c c v v îî n n d d µ µc c ooîî ¦ ¦ c cvvaa I I ĉĉ r r ĉĉ mmi i ¦ ¦ u u r r i i
d dc c µ µ îî i i n nc c.. ! !r r c cI I c cr r ::ĉĉ mmo o r r d dcc I I o oaammc c îî n n µ µu u :: ¦ ¦ i i u u !!
! !r r o oI I c cũũ i i i i aa ooc ci i aa c cr r aa u u n ni i ťť¦ ¦ c c i i d dc caall i i ťť¦ ¦ i i d d c c mmn n i i d dc c
¦ ¦o o¦ ¦ r r c c::µ µc coo¦ ¦ u ull ..
MM l l !! LL LL À À C Cr r c cd d oo··aamm aa v v u u ¦ ¦ d dr r c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c !! LLťť¦ ¦ i i îî n n··
v vr r o ozzi i ¦ ¦ o or r d dc c o or rv vo oll i i o o::.. L Lo ov vd daa n nc c !!
L L O O C C l l À À N N (( d du uµ µĉĉ o o µ µ aa u u zz ĉĉ )) MMi i r r c c ll aa !!
MM l l L L LL LL À À l l aa ''
L L O O C C l l À À N N C Cr r c c d d oo··aamm ::ĉĉ ¦ ¦oo ::ĉĉr r u u¦ ¦ ..
MM l l !! LL LL À À l li i n n o or rv vo oll i i u u ''
L L O O C C l l À À N N l li i n n d di i ::µ µc cr r aar r c c.. ! !c c::¦ ¦ c c ooîî ¦ ¦ c cv vaa ::c coou un n··
d dc c o o ::ĉĉ··mmi i d d aa u u :: c caa mmaa ooîî ¦ ¦ aa mm I Io o::¦ ¦ d dc c i i d di i o o¦ ¦
oo u u ¦ ¦ o oaa¦ ¦c c ¦ ¦ c co or ri i i i ll c c mmc cll c c..
MM l l L L LL LL À À C Cîî ¦ ¦ c c ::c coo u un nd dc c mmaa i i ::îî n n¦ ¦ ''
L L O O C C l l À À N N O Oµ µ¦ ¦ ..
MM l l L L LL LL À À FF aa oo c c mm n n u u mmĉĉ r r ĉĉ ¦ ¦ o o aa r r c caa i i n nv vc cr r ::ĉĉ ''
L L O O C C l l À À N N ŤŤaaµ µ¦ ¦ c c.. .. ..
MM l l L L LL LL À À ŤŤaa::c c.. .. ..
L L O O C C l l À À N N ((o o oou uµ µr r i i n nd dc c îî n nooc c¦ ¦ îî n n h hr raaũũ c c)) C Ci i n n ooi i .. .. ..
MM l l !! LL LL À À ! !aa ¦ ¦ r r u u.. .. ..
(( L Lo ov vd daan n ::c c aaµ µll c caaooĉĉ ::··o o ::ĉĉr r u u¦ ¦ c c ťťi i··n n ooll i i µ µaa
aaooc cc caa n nĉĉv vĉĉll c cťť ¦ ¦ c c \\i i oo ¦ ¦ o or r i i ũũ aa)) ..
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À l lo ommn n i i ťť o or r i i oo o o.. .. .. (( \\ĉĉ zz îî n n d d ¦ ¦ aah hll o ou ull
d di i n n I I aaũũ aa c ci i ::c c r rc c¦ ¦ r raav vc c îî n n aa µ µ o oi i ::µ µc cr ri i aa¦ ¦ ĉĉ)) À Ào oi i ··
ll c cc cc co oo o!! ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À ((::c c d dc c::µ µr r i i n nd dc c d di i n n h hr raaũũ c cll cc ll u ui i )) ¹ ¹ ll ··
¦ ¦ i i mmc cll c c d d o o u u ĉĉ ::c coou un nd dc c i i··aau u aa µ µ aa r r ũũ i i nn u u ¦ ¦ \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ c ci i ..
L L O O C C l l À À N N ! !o oaa ll c c ooĉĉ c caa aa îî n n¦ ¦ o or r :: r r ooaa¦ ¦ aa i i ::¦ ¦ o or ri i c ci i ..
n n u u ''
MM l l !! LL LL À À (( h hĉĉ ¦ ¦ îî n nd d îî n n r r c c¦ ¦ r raav vc cr rc c)) !!o oaa¦ ¦ c c..
L L O O C C l l À À N N LL aa r r c cv vc cd dc cr r c c MMi i r r c c ll aa ..
MM l l !! LL LL À À LL aa r r c cv v c cd dc cr r c c L Lo ov vd daa n n c c..
L L O O C C l l À À N N ((c czzi i ¦ ¦ ĉĉ o o ooll i i µ µĉĉ)) O O ::ĉĉ··mmii d daa i i v vo oi i c c
::ĉĉ··ũũi i :: oo r r i i u u ''
MM l l L L LL LL À À MM··aai i mmaa i i îî n n¦ ¦ r r c ch haa ¦ ¦ aa::¦ ¦ aa ťťi i ··aaoou umm
zzc cooc c zzi i ll c c..
L L O O C C l l À À N N l lc c I I aaµ µ¦ ¦ n n u u ::··aa :: oo h h i i mmh haa ¦ ¦ n n i i mmi i oo
I I aaũũ ĉĉ d doo aa ¦ ¦ u un noo i i .. n n u u ''
MM l l !! LL LL À À À Àh h:: o oll u u ¦ ¦ n n i i mmi i oo ..
L L O O C C l l À À N N À À i i o o µ µr r c cd di i ll c cooũũ i i c c µ µ c cn n¦ ¦ r r uu oo u u v v îî n n ¦ ¦ u u ll
ˊˊ aah h:: o oll u u¦ ¦ "" ..
MM l l !! LL LL À À ! !o oaa¦ ¦ c c c c o o d dc cI I o or r mmaa r r c c aa II i i i i n nũũ c ci i
mmc cll c c.. C Caa u u¦ ¦ ˊˊ aa h h :: o o ll u u ¦ ¦ u u ll "" îî n n ¦ ¦ o oaa¦ ¦ c c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((ooi i o oooĉĉn nc cťť¦ ¦ c c ťťi i i i n n¦ ¦ r r ĉĉ zzv vo ommo o¦ ¦ o o::))
¹ ¹I I I I !! L Li i n n c c ooĉĉ ¦ ¦c c··aamm v vĉĉ::i i ¦ ¦ ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c aar rh hc co oll o ov v..
L L O O C C l l À À N N l lc c ooc c ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Caa ¦ ¦ aa !!
L L O O C C l l À À N N C Caa ¦ ¦ aa .. ooc c ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL l l ··aamm ::oor r i i :: !!
L L O O C C l l À À N N C Cu u i i ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ¯¯o ov v aa r r ĉĉ ťť u u ll u u i i \ \c c ll oo c c :: oo u u.. µ µr rc cťťc c··
d di i n n¦ ¦ c cll c c C Co on n:: i i ll i i u ull u ui i ! !o o µ µ u u ll aa r r 11 u u d d c cũũ c c aa n n ..
MM l l !! LL LL À À (( ::µ µc cr ri i aa¦ ¦ ĉĉ)) C Cc c i i··aai i ::oor r i i :: ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ll ··aamm mmu u ll ũũ u u mmi i ¦ ¦ ooĉĉ 11··aa ¦ ¦ rri i mmi i :: µ µc c
d d u u mmn n c c aa ll u u i i îî n nooo oaaooc c.. .. .. (( C Cĉĉ¦ ¦r rc c L Lo ov vd daan n)) ll ··aamm :: µ µu u::
oo··aai i d daa¦ ¦ d dc c u u r r mmaa u un nc ci i ooo ommo or r i i v vr r o ozzaav vc c îî n n
MMo o v v i i ll aa \\c coo h h c c ťťi i ooĉĉ ¦ ¦c c ũũ i i n n ccmm aa oo i i µ µ îî n n ĉĉ ooc c n nc c
µ µu ui i i i n n ::ll ĉĉµ µ îî n ni i r r c caa c ci i ..
L L O O C C l l À À N N ((ooaad dc c µ µc c u u n n :: oo aa u u n n oo u u o o v vrr i i mmaa :: ĉĉ
ll i i aav vi i ··ooo ommi i ooĉĉ)) À Ào oi i ll c co o !!
CORTINA
ZZZFLPHFUR
ACTUL III
À Àooc cll aaťťi i d dc cooo or r .. d d u u µ µ ĉĉ ooîî ¦ ¦ c cv vaa ll u un ni i d dc c zzi i]]
ťťi i O O¦ ¦ i i ll i i aa ooaar r c c ooo or rc coo¦ ¦ c caazzĉĉ c cx x¦ ¦ c cmmµ µo or r aall c cll c c c cllc c´´
µ µr r aaI I u ull .. mmaa i i mmu u ll ¦ ¦ ooaa ::ĉĉ··ťťi i I I aaooĉĉ d dc c ll u uoor r u u µ µrr i i n n
u ur r c cooh hc caa ll aa ooc c v vo or r h hc c:: oo c cll c c µ µc c µ µccr rc cũũi i aa u u I I¦ ¦
µ µ´´ oo aa r r c c ::oor ri i c c ˊˊ L Li i n n c c aaũũ i i v vc cn ni i ¦ ¦ "" ..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( I I ĉĉr rĉĉ ::ĉĉ r r i i d di i ooc c o oooh hi i i i d dc c µ µc c ooaai i c c¦ ¦c cll c c
µ µc c (( aar rc c llc c ooi i ¦ ¦c cťť¦ ¦c c)) ŤŤi i oo îî n nd d v v i i n n c c ''
MM l l L L l l LL À À N N u u ťť¦ ¦ i i u u.. ! !r r i i mmaa r r u u ll aa v vo orr h hi i ¦ ¦ llaa ¦ ¦c c··
ll c c I I o o n n oou u ii u ud dc cũũ c caan nĉĉ.. (( ! !aau uzzĉĉ.. ))
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ((îî n n ťťo oaaµ µ¦ ¦ ĉĉ O O¦ ¦ i i ll ii c ci i )) l lo on n mmi i ťť o o r r i i oo o o !!
O O ¯¯ l l LL l l À À LL i i ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À C Ci i n n c c v v i i n n c c ''
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cc c ll c c µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c ''
MM l l !! LL LL À À O Oi i i i .. n n··o o mmaa i i r r c cµ µc czzi i ..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ::ĉĉ ťť¦ ¦ i i u u ťťi i oo u u ooi i n nc c v v i i n nc c !! ((C Cĉĉ··
¦ ¦r rc c O O¦ ¦ i i .. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À C Ci i n n c c v v aa d dc c ll aa µ µ aar r ¦ ¦ i i d d..
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À LL mmaa i i mmaa r r c c ooaa ººl lo on n d di i r rc coo¦ ¦ o or r ''
O O ¯¯ l l LL l l À À À Àu u zz i i v v o or r h hĉĉ !! l laaooĉĉ··11 i i aa ll aa r ro o::¦ ¦ µ µc c
d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull n no o:: ¦ ¦ r r u u.. i i n n ¦ ¦ r r ĉĉ ii n n µ µ ĉĉ mmîî n n ¦ ¦ d dc c ťť aaµ µll c c
ooo oũũi i !!
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À À Ào oi i ll c co o !!
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ n n u u mmaai i ¦ ¦ o oi i zzi i ooi i ˊˊaa o oi i ll c co o"" !!
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ::ĉĉ··11 îî n n¦ ¦ r r c ch hc c n n u u mmaa i i d dc c ooc c v vo or r ··
h hc cťť¦ ¦c c u ur r îî ¦ ¦ oo u u o oaammc cn ni i i i .. N N u u d do o n n mmi i ťť o o r r i i oo o o ''
MM l l !! LL LL À À MMu ull ¦ ¦ c c aar r ¦ ¦r rc ch hu ui i ::ĉĉ··11 îî n n¦ ¦ r r c ch hc c.. !!u uµ µ c c
I Io oaai i aa ll aa oo aa ll c cn nd daa r r \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ o o.. À Àzz i i oo d d u u mmi i n n i i oo ĉĉ ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ((ooĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa )) À À I Io o::¦ ¦ hh u u n n ĉĉ i i d dc cooaa ¦ ¦ aa !!
MM l l !! LL LL À À C Caar r c c ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ::ĉĉ n nc c I I o oll o o::i i mm d dc c µ µo ov vc c::¦¦ c caa ooo ommo or r i i i i ..
µ µc cn n¦ ¦ r r u u aa··i i aa¦ ¦ r raav vc c µ µc c ooo oµ µi i ii ::µ µr r c c I I o oll ooll o or ru ull r r c c··
v vi i u un ni i i i .. À Ài i mmc c i i aa u u I I ĉĉ oo u u¦ ¦ n ni i ťť¦ ¦ c c ooo ommµ µu u n nc cr r i i
I Io oaar r¦ ¦c c h hu un nc c..
MM l l !! LL LL À À ŤŤi i··aai i mmc ci i llaa I Ic cll ..
O O ¯¯ l l LL l l À À À À::oou ull ¦ ¦ ĉĉ ooc c i i ::¦ ¦ o or ri i oo I I r r u u mmo oaa :: ĉĉ mmi i··aa
aaťť¦ ¦ c cr r n nu u¦ ¦ u u n n u u ll (( ooi i ¦ ¦i i n nd d)) ˊˊ ! !o ov vc c:: ¦ ¦ c caa ooo ommoor r i i i i d d i i n n
ººllc caall o o ťť¦ ¦i i c c ťťi i mmaa mmaa d dc c ll aa h h u u n n i i oo aa c ci i .. ::c c
zzi i ooc c ooĉĉ aaooo oll o o aar r I Ii i I Io o::¦ ¦ d dc c mmu ull ¦ ¦ o o ooc c¦ ¦ aa¦ ¦c c îî n n
ooaar r c c ::¦ ¦ĉĉ¦ ¦c caa v v o oi i c cv v o od du u ll ũũ ĉĉr r i i i i ťťii oo··aar r I Ii i mmu ull ¦ ¦ c c
ooo ommo or r i i îî n nv vr r o oµ µaa ¦ ¦ c c îî n n I I u un nd du ull µ µ ĉĉ mmîî n n ¦ ¦ u u ll u u i i .. l laa r r
ooi i n nd d aau u ::ĉĉµ µaa¦ ¦ o oaammc cn ni i i i aa zz h hu u oon ni i ¦ ¦ d d i i n n ll ĉĉ u u n n ¦ ¦ r r u u
o o v vîî ll v v ĉĉ ll aa i i oo mmaa r r c c d dc c I Io ooo ťťii i i··aa r r ĉĉµ µ u u:: µ µ oo ¦ ¦ o oũũ i i ..
l lc c··aa¦ ¦ u un nooi i n n u u ::··aa mmaai i îî n n oo u u mmc c¦ ¦ aa ¦ ¦ n n i i mmc c n n i i ::ĉĉ
ooaau u¦ ¦ c c oo o ommo oaa r r aa .. MMaa mmaa zzi i ooc c ooĉĉ ll aa mmi i ii ll o ooo c c u u n n
h hll c c::¦ ¦ c cmm"" ..
MM l l !! LL LL À À ! !o ov vc cťť¦ ¦ i i !!
O O ¯¯ l l LL l l À À ::¦ ¦ aa i i .. ooĉĉ µ µaar r ¦ ¦ c caa ooc caa mmaa i i I I r r u u mmo oaa :: ĉĉ
d dc c··aah hi i aa aa oo u u mm v v i i n nc c.. À À::oo u ull ¦ ¦ ĉĉ ˊˊ.. .. .. l laar r ooc cll ooaar r c c
v v aa v v r r c caa ::ĉĉ d dc caa d dc c u u r r mmaa ooo ommo or r i i i i ¦ ¦ r r c ch hu ui i c c ::ĉĉ
µ µr r i i v vc caa::ooĉĉ ll aa n n ĉĉ mmi i c c zz i i h hr r îî u u ll I I c cr r mmc coo aa¦ ¦ ooaar r c c îî n n ··
ooi i n nv vc c mmi i ii ll o ooo u ull ::aa¦ ¦ u ull u ui i n no o::¦ ¦ r r u u.. l laa oo ĉĉ v v aa d dc c::I I aaooc c
h hr r îî u ull îî n n d d o o u u ĉĉ .. v v aa v vĉĉ::i i ll aa n no od du u ll ll u ui i ll c c mmn nu u ll
ll u uoor r aa¦ ¦ d dc c mmi i n n aa mmc cťť¦ ¦ c cr r i i ll o or r.. À Àoo o oll o o d daa oo ĉĉ v v aa I I aaooc c
zzc cooc c µ µaaťťi i îî n n ll ĉĉ¦ ¦ u ur r i i v v aa d daa d dc c ll o ooou ull u un nd dc c ::c c
îî n nn n o o aa d dĉĉ ooaaµ µc cll c cll c c h hr r îî u ull u ui i oo u u ooc cr r u u ll .. LL aa ooaaµ µĉĉ··
ll u ull h hr r îî u ull u u i i d di i n n :: µ µr r c c ::o oaar rc c··aaµ µu un noo v v aa aa:: ¦ ¦ u uµ µaa
r rĉĉ::u uI I ll aar rc caa µ µ ĉĉ mmîî n n ¦ ¦ u u ll u u i i oo u u µ µaall mmc cll c c ::¦ ¦ r rîî n n:: ll i i ··
µ µi i ¦ ¦c c.. .. .. ťťi i aa¦ ¦ u un nooi i v v aa ťťll i i u un nd dc c ::c c aaI I ll ĉĉ oo o ommo oaa··
r r aa"" .. .. .. N Nu u c c I I r r u ummo o:: ''
MM ¯¯ !! LL LL À À L L aa d daa .. ::ĉĉ··i i d daa i i o o n n o o¦ ¦ ĉĉ mmaa r r c c
h hĉĉ i i aa ¦ ¦ u ull u u i i ..
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À À Àr r ¦ ¦ r rc ch hu ui i ::ĉĉ i i··o o aa r r ĉĉ ¦ ¦ ĉĉ mm ll u ui i L Lo ov v d daa n n ..
MM l l L L LL LL À À MMaa i i oo u ur r îî n n d d ll u ui i ::¦ ¦ c cll u u.. LL ll ťť¦ ¦i i c c ::ĉĉ
c c.. LL d d u u mmi i n n i i oo ĉĉ .. l l n n ooaan nooc cll aarr i i c c ::c c aaI I ll ĉĉ MM i i r r c c ll aa
i i ll o or r.. îî n n aa r r mmaa ¦ ¦ ĉĉ oo u u o o ooîî r r µ µĉĉ.. \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa ťť¦ ¦c cr rv vc c
µ µ r r c caa ii mmaa I I c c¦ ¦ c cll o or r ťťi i ::ĉĉ ¦ ¦ r r aavvĉĉ.. oo aa d dc c o oh hi i ooc ci i .. oou u
::¦ ¦ µ µr r i i n n::c c v vh hi i r r ll aan nd dc c d dc c v vc cr r d dc caaũũ ĉĉ ťťi i o o h hîî r r ¦ ¦ i i c c
¦ ¦ ĉĉll mmĉĉoo c caa::oo ĉĉ µ µo ov vc cťť¦ ¦ i i ll c c µ µc c aa d dc cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ i i d d ll o or r îî n n··
ũũc cllc c::......
\\l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨÀ À (( O O¦ ¦ i i ll i i c ci i )) l lo o mmnn i i ťť o o r r i i oo o o !!
O O ¯¯ l l LL l l À À C Coo ¦ ¦o o¦ ¦ v vr r c ci i ''
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À l laa ũũ i i ··mmi i ťťi i mmi i cc.. ::ĉĉ :: oor r i i u u µ µo ov vc c::··
ll c caa aa i i aa..
O O ¯¯ l l LL l l À À LL i i .. aa::¦ ¦aa··i i !!
MM l l !! LL LL À À l lĉĉ··i i··o o d dr r aa v vĉĉ !! (( \\i i oo¦ ¦ o or r ii ũũ aa i i aa ooaai i c c¦ ¦ u ull
ťťi i oo o o µ µ i i aa // ĉĉ µ µ o o v v c c :: ¦ ¦ c c aa
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À ::ĉĉ ťť¦ ¦i i ũũ i i ooĉĉ µ µcc d dc caall ::îî n n¦ ¦ d d o o u u ĉĉ
i i zz v vo oaa r r c c ooaar r c c.. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À MMaa i i ¦ ¦ aaooi i o o d d aa ¦ ¦ ĉĉ !! (( C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa.. ))
C Cc c··i i oou u !!o ov vd daan n ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u ll··aamm v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ aazz i i ..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( oou ur r i i o oaa::ĉĉ.. v v r r îî n n d d ::ĉĉ îî n n¦ ¦ r r cch hc c o o mmu u ll ũũ i i ··
mmc c d dc c ll u uoor r u ur r i i d dc co od daa ¦ ¦ ĉĉ)) MMi i r r c cll aa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À (( aaµ µĉĉr r îî n nd du u··ťťi i ¦ ¦ aai i n naa)) N Nu u .. O O¦ ¦ i i .. ŨŨi i ··aamm
::µ µu u:: ooĉĉ d dc c::µ µr r c c u u n n aa n n u u mmc c ::u uh hi i c coo¦ ¦ n n u u v v r r c caa u u
::ĉĉ d di i :: oou u¦ ¦ !!
O O ¯¯ l l LL l l À À LL u u n n h hĉĉ i i aa ¦ ¦ h hu un n ..
MM l l !! LL LL À À l lc c aa:: ¦ ¦ aa ::îî n n¦ ¦ oo o on n v vi i n n:: ĉĉ .. (( À ÀI I aa r r ĉĉ ::c c
aau ud dc c u un n oo ll aa x xo on n :: oou ur r ¦ ¦ d dc c aau u¦ ¦ o ommo oh hi i ll )) l laa r r n n u u
aa::¦ ¦ aa c c µ µr r o oh hll c cmmaa..
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À ((¦ ¦ r rc c::aar rc c)) À Ào oi i ll c co o !! (( l l c c::c c îî n n
v vo oaan nĉĉ.. ))
O O ¯¯ l l LL l l À À ((I Iaall :: mmi i r r aa ¦ ¦ ĉĉ )) C Ci i n nc c o o I I ii '' !!
MM l l !! LL LL À À N N u u ¦ ¦c c µ µr r i i oo c cµ µi i ::ĉĉ ii o oooi i ¦¦ c caa¦ ¦ r r u u.. O O¦ ¦ i i !!
N Nu u ¦ ¦c c µ µr r c cI I aaooc c ooĉĉ n n u u ťť¦ ¦ i i i i !!
O O ¯ ¯ l l LL ¯ ¯ À À ((aaooc cll aaťťi i ii o ooo)) C Cc c··o o I I i i vv r r îî n n d d d dc c l l aa
mmi i n nc c ''
MM l l !! LL LL À À l l ũũ i i I I aaooc c oou ur r¦ ¦ c c.. l li i :: oo r r c c¦ ¦ ťťi i r r o ommaan n¦ ¦ i i oo..
! !c c n n ¦ ¦ r r u u mmi i n nc c d do ooo¦ ¦ o or r aa ťťu ull aaooc c::¦ ¦ aa c c::¦ ¦ c c o o mmaa r r c c
::u ur r µ µr r i i zzĉĉ .. O O µ µ ll ĉĉ oo u u ¦ ¦ ĉĉ :: u ur r µ µr r ii zz ĉĉ !! ! !c c n n ¦ ¦ r r u u ¦ ¦ i i n nc c..
n nu u ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( r r c ci i n n¦ ¦ r rĉĉ oo u u u u n n hhu uooh hc cũũ c cll d dc c I I ll o or ri i
d dc c oo îî mmµ µ .. o o ooi i o oooo oll aa¦ ¦ ĉĉ ťťi i u u nn µ µll i i oo)) ! !o oI I ¦ ¦ i i ũũ i i !!
((l l ll c c d dĉĉ O O¦ ¦ i i ll i i c ci i .. ťťi i r rc caa¦ ¦ ĉĉ.. )) C Ci i u uooaall aa¦ ¦ ĉĉ.. .. .. mmi i ··o o d daa ũũ i i
mmi i c c ''
MM l l !! LL LL À À ((r rc cµ µr ro oťť)) \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa !!
O O ¯¯ l l LL l l À À l laa··o o !! (( l lc c::I I aaooc c h hi i ll c c¦ ¦ u ull .. ))
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À (( mmîî n n oo îî n n d d oo u u µ µo oI I ¦¦ ĉĉ )) .. .. .. LLu u'' d do ommn ni i ··
ťťo oaar raa O O¦ ¦ i i ll i i aa n nu u··i i µ µll aa ooc c ooii u uooaall aa¦ ¦ ĉĉ.. (( !!îî zz îî n n d d µ µc c
îî n nI I u un nd daa ¦ ¦ c c)) l l aa r r c cu u i i··aamm zzi i :: ll u u' ' d do on n d do ooo¦ ¦ o or r ooĉĉ··i i
µ µll aaooc c.. (( O O¦ ¦ i i ll i i aa d dc c::I I aaooc c h hi i ll c c¦ ¦ u ull ))
O O ¯¯ l l LL l l À À LL I I o oaar r¦ ¦c c d d r r ĉĉ v v u u ũũ !!
MM l l !! LL LL À À C Cc c ''
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cc c··mmi i ::oor r i i c c.. ((C Ci i ¦ ¦c cťť¦ ¦c c.. )) ˊˊ C Cîî n nd d oo i i n n c cv v aa
i i u uh hc cťť¦ ¦ c c o o I I ll o oaar rc c ooaar r c c c c :: i i n n v vu ur r ĉĉ îî n n I I c cll u ull c ci i
µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c I I ll o or ri i ooc c ¦ ¦r rĉĉi i c c::oo µµc c mmi i ll i i o oaa n nc c d dc c ::¦ ¦ c cll c c..
c c d dc c::¦ ¦ u ull ::ĉĉ µ µr r i i v vc caa::oo ĉĉ h ho oll ¦ ¦ aa ooc cr r u ull u ui i îî n n::¦ ¦ c cll aa¦ ¦ ..
ooaa ::ĉĉ I Ii i c c I I c cr r i i ooi i ¦ ¦ "" .. N N u u c c d d r r ĉĉ v v u u ũũ ''
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À C Ch h i i aa r r !! C Cc c v v ĉĉ mmaa i i ¦ ¦ r r c ch hu ui i aa ťťi i
ooi i u uooaall aa¦ ¦ ĉĉ '' (( !!c cîî n noo c cµ µc c ::ĉĉ ::oor ri i c c.. ))
MM l l !! LL LL À À À À:: ¦ ¦ aa n n u u c c d di i n n ooaa µ µ u ull ll u ui i .. d daa r r o or r i i ··
oo u u mm c c ll ĉĉ u u d d aa h h i i ll ooĉĉ ::··aa o o::¦ ¦ ccn ni i ¦ ¦ ::··o o ¦ ¦ r r aan n:: oor r i i c c..
l lc c ll aa v vc c::¦ ¦ u ull ll u ui i d dc c h hu ull c cv vaa r r d di i :: ¦ ¦ .. d dc c aa ¦ ¦ u un noo i i .. ťťi i
µ µ îî n n ĉĉ ll aa ooi i ¦ ¦ aa¦ ¦ u ull aaooc c::¦ ¦ aa c c o o d di i :: ¦ ¦ aa n nũũ ĉĉ i i n n¦ ¦ c cr r µ µll aa ··
n nc c¦ ¦ aar r ĉĉ.. l lc c aall ¦ ¦ I I c cll ťťi i d dc cv v o oũũ i i u u n n c caa oo u u ooaar r c c 11··aa
oo´´
ZZZFLPHFUR
îî n nv vr r i i ii i i ¦ ¦ µ µc c L Lĉĉ ll r r i i n n c c aa n n u u .. mm··aa i i mmµ µr r c c::i i o on naa¦ ¦ ..
O O ¯¯ l l LL l l À À ((aaťťc caazzĉĉ h hu uoo h hc cũũ c cll u ull d dc c I Illoor ri i îî n n¦ ¦ r r··u un n
µ µaah haar r oou u ooo oooh hc c¦ ¦ ĉĉr ri i c c)) l lc c I I aaµ µ¦ ¦ n n u u c c u un n h hĉĉi i aa¦ ¦
u ur r îî ¦ ¦ .. l lo o aa r r îî n n oo c cµ µ u u¦ ¦ u ull aaooc cll aa d dc c ooh hc cll i i c c îîll ::¦ ¦r ri i ooĉĉ
µ µ u u ũũ i i n n ..
MM l l !! LL LL À À FFr r u u mmu u :: c c ũũ c c aa o ommu ull u ui i n n u u ::¦ ¦ĉĉ îî n n µ µĉĉr r ..
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À l laa oo ĉĉ ťťi i ll· ·aar r ll ĉĉ::aa n ni i ũ ũ c cll mmaa i i
zzh hîî r rll i i ¦ ¦ .. .. .. (( !!îî d dc c µ µo ozzn naaťť.. ))
MM l l !! LL LL À À \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( i i n n¦ ¦ r rĉĉ c cu u µ µaaťťi i ťťo ov vĉĉi i ¦ ¦ o or ri i ))
L Lu u n n ĉĉ d d i i mmi i n n c c aa ũũ aa ..
MM l l !! LL LL À À C Cc c· ·i i oo u u d dv v :: .. ¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťc c µµr ro oI I c c::o or r ''
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ L Li i n n c c ooĉĉ v v· ·aamm v vĉĉ::i i ¦ ¦ !!
MM l l L L LL LL À À \\· ·aa d daa¦ ¦ v vo oi i c c d do ooo¦ ¦ o or r u ull ::ĉĉ i i c cťťi i ũ ũi i d d i i n n
ooaa::ĉĉ ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ((::c c ll aa::ĉĉ ::ĉĉ ooaad dĉĉ µ µc c u un n :: o o aa u u n n
c c i i ::¦ ¦ o ov vi i ¦ ¦ )) l laa oo ĉĉ ::c c µ µo oaall cc.. .. .. u u n n µ µaa h haar r oo u u aaµ µĉĉ.. .. ..
o oh ho o::c c::oo r rc cµ µc cd dc c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À LL ťťi i c cx xµ µll i i oo aah hi i ll .. : :i i n n¦ ¦ c cũũ i i I I o oaar r¦ ¦c c ::ll ĉĉ··
h hi i ¦ ¦.. \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa.. aa d d u u ¦ ¦c c r ro ovv u u n n µ µaa h haar r oo u u aa µ µ ĉĉ
µ µc cn n¦ ¦ r r u u ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉťť u ull µ µr r o oI I c c::o or r..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ : :ooo oaa¦ ¦oo· ·o o µ µ r r o oaa :: µ µ ĉĉ¦ ¦ ĉĉ d doo ll aa
I I i i n n¦ ¦ i i n nĉĉ..
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À À Àoou uťťi i · ·îî n nd daa¦ ¦ ĉĉ.. ((l l c c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À C C u u i i n nI I aar r oo¦ ¦ u ull n nu u· ·i i d dc c v vll u ummi i ¦ ¦ .. ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr ro oI I c c::o or r .. : :îî n n¦ ¦ c cũũ i i îî n n::ĉĉ îî n n ooo on nooc cd di i u u.. l lc c ooc c
aaũũi i µ µĉĉr r ĉĉ::i i ¦ ¦ µ µaa ll u u ll ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ l li i n n µ µ r r i i oo i i n naa d d··¦ ¦aallc c..
MM l l !! LL LL À À C C u u mm '' !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ¯¯r r c c h h u u i i c c ::ĉĉ ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ r r c c h h oo c c v v aa ..
(( \\o or rh hc cťť¦ ¦ c c v vr r c cu u.. îî n n¦ ¦ r r c c¦ ¦ ĉĉi i aa¦¦ .. )) LL µ µ r r i i mmaa d d aa ll ĉĉ ooîî n n d d
o o I I aaoo.. LL u u aa mm u u n n µ µr r i i n noo i i µ µi i u u.. ťť¦ ¦ i i ũũi i !! N N u u îî n n¦ ¦ r r c ch h
n ni i mmi i oo.. .. .. ťťi i n n u u v v r r c c aa u u ::ĉĉ I I ii u u îî n n¦ ¦ r r c ch haa ¦ ¦ .. LL o o
ll c cv vc c aa aa r r mmo on ni i c c i i u un ni i v vc c r r ::aa ll cc.. ! !aa r r ooĉĉ v v··aamm mmaa i i
::µ µu u:: !! : :ĉĉ n n u u n nc c d d c c r r aa n n ii ĉĉ mm u u n n i i i i µ µc c aall ũ ũ i i i i .. ::ĉĉ
n nc c mmc c n n aa ii ĉĉ mm r r c cooi i µ µr r o ooo.. : :ĉĉ zz ii oo c cmm ooĉĉ c c h hi i n nc c ťťi i
aa¦ ¦ u un nooi i ¦ ¦ o o¦ ¦ u ull mmc cr r v vc c h hi i n nc c !!
MM l l !! LL LL À À L Li i zz aa r r ĉĉ ooo on nooc cµ µũũ i i c c !! : :ĉĉ II i i mm I I c cr ri i ooi i ũ ũi i
µ µr r i i n n r r c c n n u un nũũ aa r r c c ll aa oo u uv vîî n n ¦ ¦ .. µ µ r r i i n n i i zzo oll aar r c c îî n n ¦ ¦ u ur r··
n nu ur r i i ll c c n no oaa::¦ ¦ r r c c d dc c I I i i ll d dc cťť.. LL u u n n· ·aamm ::ĉĉ I I i i u u
n ni i oo i i o od d aa¦ ¦ ĉĉ d dc c aa ooo or r d d oo u u aa::¦ ¦ aa !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ l lu u mmn n c c aa ¦ ¦ aa c cťť¦ ¦i i ll i i n nĉĉ r r ĉĉ .. LL u u
::îî n n¦ ¦ h h ĉĉ ¦ ¦ r r îî n n .. Ť Ťi i mm ĉĉ mmaa i i oo h h cc aa mmĉĉ ťťi i L Lĉĉ ¦ ¦ r r îî n n c c aa n n u u ..
\\··aamm c cx xµ µll i i oo aa¦ ¦ !! : :ĉĉ ¦ ¦c c n naaťť¦¦ i i oo u u n nu u mmc cll c c ĉĉ::¦ ¦ aa
îî n n¦ ¦r r··o o ll u u mmc c îî n n ooaar rc c .. .. h hĉĉ¦ ¦ r r îî n nc cũũ c caa"" c cr r aa :: i i n n o o n n i i mmĉĉ
oo u u n nc cv v o oi i aa ťťi i n nc cooaa zzu ur r i i ll c c..
O O ¯¯ l l LL l l À À \\r r c c mmu u r r i i ll c c ::· ·aau u mmaa i i :: oo h h ii mmh h aa i i ..
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ N N u u µ µc cn n¦ ¦ r r u u mmi i n nc c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉ ťťĉĉ
µ µr ro oI I c c::o or r.. l lc c aaooc cc caa mm· ·aamm îî n nooh hi i :: i i n n oo aar r aa µ µaa oo c caa
::i i :: ¦ ¦ c cmmu ull u ui i mmc c u u n n u u d dc cr r aan nii c czz.. oo aa ::ĉĉ n n u u I I i i u u
d dc cr r aan nii aa ¦ ¦ .. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa.. )) l l· ·¦ ¦aa mm ĉĉ ::i i ll c cťť¦ ¦i i ::ĉĉ
aah hd di i oo îî n n:: ĉĉ d dc c d daa¦ ¦ aa aa::¦ ¦ aa d dc c ll aa µ µr r i i n nooi i µ µi i i i ll c c mmccll c c..
MM ¯¯ !! LL LL À À l lc c ooc c ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ \\r r c c aa u u ::ĉĉ ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ r r c ch h.. .. .. d dc c aaooc cc caa
aa mm v vc cn ni i ¦ ¦ .. .. ..
MM ¯¯ !! LL LL À À C Cc c aa n n u u mmc c ''
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ C Cc c u u r r mmĉĉ r r c c ťť ¦ ¦ i i .. d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa ''
\\r r c c i i ::ĉĉ mm ĉĉ d d ĉĉ r r îî mmi i '' À À¦ ¦ u u n n oo i i d dc c ooc c mmaa i i ii o oooi i
µ µc c h h u u n n aa :: aammaa r r i i ¦ ¦ c caa n nĉĉ oo u u mmi i n nc c ''
MM l l L L LL LL À À N Nu u v v ĉĉ îî n nũũ c cll c cv v '' !!
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ C Caar r c c c cťť¦ ¦i i d d· ·¦ ¦aa ooc caa aa d d c cv v ĉĉ ··
r raa¦ ¦ ĉĉ '' C Cc c aa ooaar rc c· ·mmi i ::aaµ µĉĉ aauu¦ ¦ o or ri i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa îî n n ooll aa::ĉĉ ''
:: aa u u ooc caa ooaar r c c mm ĉĉ aa ii u u ¦ ¦ ĉĉ îî n n mmo o d d d di i ::oor r c c¦ ¦ .. d dc cll i i ooaa¦ ¦ ..
d doo ooîî n nd d ::îî n n¦ ¦ h h o oll n naa v v '' LLťť ¦ ¦ i i µ µ c cr r I I i i d dĉĉ.. ::aa u u c cťť¦ ¦i i
::i i n nooc cr rĉĉ '' l lc c 2211 d dc c o or rc c mm ĉĉ I I r r ĉĉ mmîî n n ¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦o oaa¦ ¦ c c
aaooc c::¦ ¦ c c îî n n¦ ¦ r r c c h hĉĉr r i i .. îî mmi i v vr r c ci i h hi i n nc cll c c :: aa u u îî mmi i
v vr r c ci i r r ĉĉ u ull '' N N· ·aamm mmaa i i µ µu u¦ ¦ u u¦ ¦ ::ĉĉ r r c cz zi i ::¦ ¦ ťťi i ··aamm
v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ ¦ ¦oo îî n n¦ ¦ r r c ch h..
MM l l !! LL LL À À G j jÿÿ ”” aaťť µ µu u¦ ¦ c caa ::ĉĉ v v ĉĉ v v r r c c aa u u r r ĉĉ u u ll ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ¯¯oo· ·aai i o oI I c cr ri i ¦ ¦ ::ĉĉ mm ĉĉ ::u uµ µll i i · ·
n nc cťť¦ ¦ i i ll aa o or rc c µ µc c ¦ ¦ i i mmµ µu ull h ho oll i i i i .. .. .. l l··¦ ¦aa aai i aa µ µll i i oo aa i i
îî n n::ĉĉ ll aa o or rc cll c c mmc cll c c n ni i ťť¦ ¦ c c mmc c¦ ¦ o od dc c n no oi i d dc c µ µr rc c··
d daar r c c.. ¯¯c c· ·aai i ::¦ ¦ r r ĉĉd du ui i ¦ ¦ ::ĉĉ··ũ ũi i I I aaooi i ll c cooũ ũii i i ll c c ooîî ¦ ¦ mmaai i
aa¦ ¦ r r ĉĉv vĉĉ¦ ¦ o oaar r c c.. ::ĉĉ ooi i ťť¦ ¦i i v vi i c cll c cv vi i i i d dc c µ µaar r ¦ ¦ c caa d d··¦ ¦aallc c..
C Cc c··aa u u r r mmaa ¦ ¦ c cr r aa I I i i r r c c:: oo aai i oor rc caa¦ ¦ µ µo o::i i h hi i ll i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa
d dc c··aa ::c c I I aaooc c oo o o mmµ µ aa r r aa ũ ũ i i i i .. LL u u aa mm i i c cťťi i ¦ ¦ oo aa u u n n
d daa::ooĉĉll îî n naaµ µo oi i aa¦ ¦ .. mmc cd d i i o ooo r r u u.. îî n nv vc coo h hi i i i .. l l··¦ ¦aa ooaa
u un n oo aa d d r r u u d di i d daaoo¦ ¦ i i oo mmo od dc c r r n n .. i i n n::µ µi i r raa¦ ¦ .. oo aaµ µaa h hi i ll ..
!!c c zz u u ll ¦ ¦ aa ll u ull '' C Cc cll µ µ r r c cv v i i zz i i h h ii ll µ µ ĉĉ r r i i n n ũ ũ i i i i u un no or r
c cll c cv vi i aa n n ooc cr ru u¦ ¦ ::ĉĉ I I i i u u îî n nll o ooo u ui i ¦ ¦ oou u d d··¦ ¦aa..
MM l l !! LL LL À À C Ci i n nc c v v··aa ::µ µu u:: aaoooo::ll c c ll u uoo r r u ur r i i '' l li i ··
r rc coo¦ ¦ o or r u ull ťťooo oll i i i i ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( d d u u µ µ ĉĉ o o c czzi i ¦ ¦ aar rc c)) l laa ..
MM l l !! LL LL À À C Cc c zz i i ooi i .. d dc c aa::¦ ¦ aa.. O O¦ ¦ i i ''
O O ¯ ¯ l l LL l l À À ((i i r ro on ni i ooĉĉ)) îî n n oo c c µ µ ::ĉĉ··11 µ µrrc cũ ũ u ui i c c::oo µ µc c d di i ··
r rc coo¦ ¦ o or r u ull n no o::¦ ¦ r r u u !! LL o o I I o or rũũ ĉĉ îî n n mmaa ťť i i n naa ũ ũ i i i i d dc c
oou ull i i ::c c !!
MM l l !! LL LL À À ((ooĉĉ¦ ¦r rc c L Lĉĉ ll r r îî n n c c aa n n u u)) N N··aamm oo u u mm ::ĉĉ
v v ĉĉ oo o on n v vi i n nv v oo··aaũ ũi i I Io o::¦ ¦ i i n nd du u:: îî n n c cr r o oaar rc c..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ N Nu u c c aa d d c c v v ĉĉ r r aa ¦ ¦ oo··aaũ ũi i d dc c::ooh hi i ::
ll aa o or rc cll c c mmc cll c c d dc c I I i i zzi i ooĉĉ u u n n ooi i ooll u u d dc c c c x xµ µ u u n nc c r r i i
d dc c::µ µr r c c ˊˊFFaa r r I I u ur r i i i i ll c c zz h h u u r r ĉĉ ¦ ¦ oo aa r r c c "" ''
MM l l !! LL LL À À L L aa d d aa.. d d aa r r n n u u oo aa ::ĉĉ v v ĉĉ d d ĉĉ r r îî mm
µ µc c d dv v ::.. .. ooi i ooaa ::ĉĉ··i i I I aaoo mma a i i aa¦ ¦ c cn nũ ũ i i µ µc c c cll c cv vi i ..
::ĉĉ ll c c ¦ ¦ r rc czzc c::oo d dr r aav vo o::¦ ¦ c caa µ µc cn n¦ ¦ r r u u I I i i zzi i ooĉĉ..
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ L L u u n n !! ŤŤi i ooc c··aamm ::ĉĉ ll c c µ µoo¦ ¦
::µ µu un nc c c cu u d dc c::µ µr r c c ˊˊ FFaa r r I I u ur r i i i i ll c c zz h h uu r r ĉĉ ¦ ¦ o oaa r r c c "" aa¦ ¦ u un nooi i
oo îî n nd d v vo oi i r r c cv vc c n ni i ll aa ooaa¦ ¦ c cd dr rĉĉ '' N Ni i mmi i oo !! l l aa¦ ¦ ĉĉ··mmĉĉ
d dc cooi i îî n n i i n nI I c cr ri i o or ri i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c..
MM l l !! LL LL À À \\ĉĉ îî n nťťc cll aaũ ũ i i !! l lv v :: .. ll c c vvc cũ ũ i i ::µ µu un nc c
aall ¦ ¦ ooc cv v aa.. N N u u îî n n ooll aa::ĉĉ.. ooi i ll aa oo ĉĉ mmi i n n uu ll oo u ull ¦ ¦ u ur r aa ll ..
À À mm µ µu u:: ll aa ooaall c c oo c c v vaa .. LL u u oo u u O O¦ ¦ i i .. oo u u ::¦ ¦ c cll u u..
oou u µ µ r r i i mmaa r r u u ll .. oo u u d do ooo¦ ¦ o or r u ull C Cr r i i :: ¦ ¦ i i aa n n.. \\o o mm d dc c::· ·
ooh hi i d dc c u u n n ooi i ooll u u d dc c c c x xµ µu u n nc c r r i i oo u u ooaa r r aaoo¦ ¦ c cr r d dc c
ťť¦ ¦ i i i i n nũ ũ ĉĉ µ µo oµ µ u ull aa r r i i zz aa ¦ ¦ ĉĉ .. l lc c o o oo aa mmd d aa ¦ ¦ ĉĉ ll aa oo ĉĉ mmi i n n u u ll
oou ull ¦ ¦ u ur r aall ::c c d daan n:: c caa zzĉĉ ťťi i ::cc mmĉĉ n n îî n n oo ĉĉ ::c cmmi i n nũ ũ c c..
MMaa i i v v r r c c mm ::ĉĉ··i i mmaa i i d d ĉĉ mm ťťi i o o aall ¦ ¦ ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c ch h u ui i n n ··
ũũ aar rc c.. À À mm ťťi i îî n n¦ ¦ o o oo mmi i ¦ ¦ µ µll aan nu ull µ µr r i i mmc c ll o or r zzc cooc c îî n n··
ll îî ll n ni i r r i i oo u u ooc c¦ ¦ ĉĉũ ũ c cn ni i i i ooo ommu unnc c i i .. À Àťť ¦ ¦ c cµ µ ¦ ¦ ĉĉ mm ::ĉĉ v vĉĉ
îî n n:: ĉĉn nĉĉ ¦ ¦ o oťťi i ũ ũ i i ooaa ::ĉĉ v vi i··11 aa rr ĉĉ ¦ ¦ ĉĉ mm.. ((::ooo oaa¦ ¦c c o o h hîîr r¦ ¦i ic c
d di i n n ::c cr rv vi i c c¦ ¦ĉĉ.. ))
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( mmi i r raa¦ ¦ )) MMi i oo '' !!
MM l l !! LL LL À À l lv v :: .. I I i i v vu ur r aaũ ũ i i îî n n µ µr r o ov vr r aammu ull n no o::¦ ¦ r r u u
oo u u ooi i n nooi i oo o o mmu u n n i i oo ĉĉ r r i i .. \\c cũ ũ i i v vo or r h h i i d dcc::µ µr rc c mmaa r r i i i i
:: aav vaa n nũ ũ i i ťťi i i i n nv vc cn n¦ ¦ aa¦ ¦ o or r i i r r o o mmuu n n i i îî n n d do o mmc cn n i i u ull
I I i i zzi i ooi i i i ťťi i aall ooh h i i mmi i c ci i ..
L L ĈĈ ¯¯ !! ! ! N N LL À À N N ¹ ¹ ((oou u u un n ¦ ¦ r r c cmmu ur r n nc cr r v vo o::))
l lc c oo i i c c aa d d c c v v ĉĉ r r aa ¦ ¦ '' À Àh h i i aa i i c cr r i i aa mm aaI I ll aa¦ ¦ aa::¦ ¦ aa !!
MM ¯¯ !! LL LL À À l lc c µ µ i i n nd d c c ooc c··aaũ ũi i aaI I ll aa¦ ¦ ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ LL r r aa o o d d u u µ µ ĉĉ aa mmi i aa zz ĉĉ oo aa o orr i i ··
ooaar rc c aall ¦ ¦aa ťťi i d d c co od daa ¦ ¦ ĉĉ mm··aamm ¦ ¦ r rc czzi i ¦ ¦ îî n noo o on nii u u r r aa ¦ ¦ d dc c
¦ ¦o oũ ũi i c cll c cv vi i i i mmc ci i .. ::··aau u o or r v vaan ni i zzaa¦ ¦ µ µc c :: oo h hi i mmh hu ur r i i ..
ZZi i ll n ni i oo ooi i ll c c d d o o u u ĉĉ c cooh hi i µ µc c.. ¹ ¹ n n aa d d i i mmi i n n c c aa ũũ aa .. aall ¦ ¦ aa
d d u u µ µ ĉĉ aa mmi i aa zz ĉĉ .. N Nu u ťť¦ ¦ i i aamm d daaooĉĉ ¦ ¦ r rc ch hu ui i c c ::ĉĉ µ µll îî n nv v..
:: aau u ::ĉĉ r r îî d d.. MM ĉĉ d d ĉĉ d d ĉĉ oo c c aa u u d dc c µ µaar r ooĉĉ c ci i c cr r aau u o oaa··
mmc cn ni i i i mmaa¦ ¦ u u r r i i .. i i aar r c cu u ooo oµ µi i ll u ull h ho oll n naav v.. C Cîî n nd d mmĉĉ
o od di i h hn nc c aamm îî i i :: i i mmũ ũ c c aa mm aaooo oll o o.. îî n n ::µ µaa¦ ¦ c cll c c u uťťi i i i .. LL c c
aa u u zz c caa mm r r c c::µ µi i r raaũ ũ i i i i ll c c ::u uh h I Iccr rc caa::¦ ¦ r rĉĉ.. LL c c v vh hi i ooc c aamm
I Io or rI Io o¦ ¦ aa.. îî n n v vîî r r I I u ull µ µi i ooi i o oaar r c cll o or r .. µ µrr i i n n v v r r ĉĉ d d i i n n ĉĉ ..
C Cîî n nd d d d c c:: oo h hi i d dc caa mm o oooh hi i i i .. c cr r aa u u ll îî n nv vĉĉ µ µaa¦ ¦ u ull mmc c u u ..
¹ ¹n n u u ll îî mmi i aa r r aan nii aa µ µc cr r n naa .. aall ¦ ¦ u ull îî mmi i d d ĉĉ d d c c aa mmc c··
d di i ooaammc cn n¦ ¦ c cll c c.. aall ¦ ¦ u ull I Iĉĉooc caa o or r d di i n nc c µ µ r r i i n n ooaammc cr rĉĉ.. .. ..
l l··¦ ¦aa aai i o or r v vaan ni i zzaa¦ ¦ aaooũ ũ i i u un nc caa ooo oµ µi i i i ll o or r.. À Àťťaa c c::¦ ¦c c ''
MM ¯¯ !! LL LL À À C Cu uv v îî n n ¦ ¦ u ull .. .. o or rv vaan ni i zzaa¦ ¦ "" n nu u mmi i ::c c
µ µaar r c c µ µo o¦ ¦ r r i i v vi i ¦ ¦ .. LL u u aa mm aar r u un nooaa¦ ¦ d do ou uĉ ĉ··¦ ¦r rc ci i v vo or r ··
h hc c.. ll aa îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll aa r r c c r rc c::¦ ¦ u ull ll··aau u I I ĉĉoou u¦ ¦ .. .. ..
oo11 ZZZFLPHFUR
L LÀ À¯¯!!l l N NLLÀ ÀN N¹ ¹ MMo od dc c:: ¦ ¦ i i aa d d··¦ ¦u ullc c c c d dc c µ µr r i i ::o o::..
N N··aamm d dc c v vi i n nd d ::ĉĉ ¦ ¦c c aa::aall ¦ ¦ c czz oo u u mmu u ll ũũ u u mmi i ··
r ri i ll c c mmc cll oo.. N N··aar r mmaa i i aa v v c c aa r ro o::¦ ¦ .. FFi i i i n n d d oo ĉĉ aa mm
r rĉĉ::µ µu un n:: ll aa I I aaµ µ¦ ¦ aa d d··¦ ¦aallc c oou u o o ¦ ¦ i i ooĉĉll o oťťi i c c.. l laa ..
d daa.. .. .. LL u u .. oou u mmi i n n aa mmc c aa aa mm ::c cmmn naa¦ ¦ .. .. .. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c
O O¦ ¦i i )) \ \r r c c i i ::ĉĉ v vc czzi i d daa oo ĉĉ n n u u oo u u mmv v aa c c ll aa u uťťĉĉ ''
O O ¯¯ l l LL l l À À C Ci i n nc c ''
p p ÕÕ ÆÆ {{ i i p p u u ll h h u u | | l li i r r c coo ¦ ¦ o or r u ull ..
O O ¯¯ l l LL l l À À N Nu u c c n ni i mmc c n ni i ..
MM l l !! LL LL À À ((ooĉĉ¦ ¦r rc c L Lĉĉ ¦ ¦ r r îî n nc caa n n u u)) C Cc c··aa ũũi i :: c cmmn n aa ll ''
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ ¹ ¹ n n r r aa µ µo or r ¦ ¦ îî mmµ µ o o ¦ ¦ r r i i v v aa d d··¦ ¦aallc c..
¹ ¹n n r raaµ µo or r ¦ ¦ µ µc c zzc cooc c µ µaav vi i n ni i ..
MM l l !! LL LL À À LLĉĉ::aaũũ i i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr ro oI I c c::o or r.. N N u u i i n n··
¦ ¦c cr rc c::c caazzĉĉ.. N N··o o ::ĉĉ mmĉĉ ¦ ¦ c cmm n ni i ooi i o od daa ¦ ¦ ĉĉ d dc c r raa··
µ µo oaar r¦ ¦ c c.. mmaa i i aall c c:: oo i i n nd d ::i i n n¦ ¦ mmi i n noo i i n no oaa:: c c.. À À oo uu mm
¦ ¦r rc ch hu ui i c c ::ĉĉ mmc cr r v vc cũũ i i aaooaa::ĉĉ.. (( l l ll aa ii u u ¦ ¦ ĉĉ ::ĉĉ ::c c r ri i ··
d di i ooc c.. )) À Àn ni i ::ĉĉ l l r rc coo d d u u µ µ ĉĉ aa mmi i aa zz ĉĉ µ µc c ll aa d d v v :: ..
ooaa ::ĉĉ v vo o r r h hi i mm d daa oo ĉĉ n nu u v vĉĉ d dc cr r aan nii c czz .. h hi i n nc c··
îî n nũũc cll c c::..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ l l ũũ i i mmu ull ũũ u ummc c:: oo .. .. .. d dc c µ µc c aa oo u u mm
i iũũi i mmu u ll ũũ u u mmc c:: oo d daaooĉĉ.. .. .. d daa oo ĉĉ aai i ::ĉĉ mmĉĉ d dc cr r aan nii c czz i i
ooi i¦ ¦ mmaai i mmu ull ¦ ¦ d doo··aaooi i îî n naai i n n¦ ¦ c c.. .. .. ((l l c c::c c oou u O O¦ ¦ i i ll i i aa.. ))
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À :: ĉĉ r r aa oo i i i i !! C Cc c ooo oooi i r r ii aa¦ ¦ oo !!
MM l l !! LL LL À À \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa.. n nu u mmaai i v vo or rh hi i aaťťaa !!
\\l l C C ¯¯O O!!l l ŨŨÀ À L Lĉĉi i n n··aaũũi i v v ĉĉ zz u u ll '' ¯¯i i r rťťc c··¦ ¦i i r rťťc c..
v vaai i d dc c c cll oo u u mm mmc cr r v vc c..
MM l l !! LL LL À À LL h ho oll n naav v îî n noo ĉĉ.. À Àr r I Ii i h hi i n nc c ::ĉĉ
¦ ¦c c mmaai i d du uooi i ťťi i ¦ ¦u u µ µc c ll aa d di i n n:: u ull ::ĉĉ··i i mmaa i i I I aaooi i
oou ur r ĉĉũũ c cn ni i c c.. ooĉĉ ¦ ¦ u uťťaa l l o oaa n naa aai i aa ll aa ooaar r c c ::¦ ¦ĉĉ.. .. ..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ((r ri i d dc c)) \\aa i i d dc c oo aa µ µu u ll c ci i !! L Laa h h aa
l l o oaan naa ťťi i oou u d do on n µ µr ro oI I c c::o or r !! ¯¯u uťťc caa ťťi i oou u ii u un n··
v vh hi i u ull !! ::··aau u v vĉĉ::i i ¦ ¦ !!
MM l l !! LL LL À À ! !ll c caaooĉĉ d dc c··aai i ooi i \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ o o.. ooĉĉ mm ĉĉ
c cn nc cr r v vc czzi i ..
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À (( ::µ µĉĉ::i i ¦ ¦ ĉĉ)) l l aar r ¦ ¦ ĉĉ··mmĉĉ d do ommn n i i ťť o or r i i oo o o..
MM l l !! LL LL À À ::ĉĉ ¦ ¦c c v v ĉĉ d d oo u u oooo··aai i ::ĉĉ I I aaooi i oo îî n n d d
00 ::ĉĉ I Ii ii i h hĉĉ ¦ ¦ r r îî n n ĉĉ .. ::··o o v v c cd d c cmm aa ll u un nc ci i µ µc c ˊˊ h haa h haa
\\i i oo¦ ¦ o or r i i ũũ aa"" !!
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À LL h h !! O O ::ĉĉ··11 aa mm ll i i n nv vĉĉ mmi i n nc c µ µc c.. .. ..
ˊˊn ni i n n:: ::¦ ¦ c c ll u u "" !!
MM l l !! LL LL À À ZZĉĉ u u '' !!
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À C Cc c v vĉĉ mmi i r r aa ũũ i i aaťťaa '' C Cc c.. d d v v:: .. n n··o o
::ĉĉ··11 aav vc cũũ i i µ µc c ˊˊ mmo o ťť L Lo ov v d daa n n "" ''
MM l l !! LL LL À À l l c cťťi i d dc c··aai i ooi i ooĉĉ n nu u ťť¦ ¦ i i u u ooc c··ũũi i I I aaoo..
11 l l n n¦ ¦ r rĉĉ L Lo ov vd daan n.. ))
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À l l aaooaa ťťi i ll u uµ µu ull ll aa u uťťĉĉ..
MM l l !! LL LL À À l l c cťťi i !!
L L O O C C l l À À N N ::¦ ¦ aa i i !! LLĉĉ··n noo r ro o::¦ ¦ d dc c d d o o u u ĉĉ ooaa I I c cll c c!!
L Lo oaav v··o o µ µc c ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťaa l l r r i i n naa ..
\\l l C C¯¯O O!!l l ŨŨÀ À ! !c c ťťc c::¦ ¦!!
L L O O C C l l À À N N C C u u mm''
\\l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨÀ À ! ! c c ťťc c::¦ ¦.. ::ĉĉ n nu u :: i i mm¦ ¦ ĉĉ ˊˊ µ µ aa ¦ ¦ r r o o n n aa ll "" ..
MM l l !! LL LL À À À À:: ¦ ¦ aa d dc c ll aa ooi i n nc c aai i mmaai i îî n nv vĉĉũũ aa¦ ¦ ··o o''
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À (( n ni i îî n nd dr r ĉĉ)) l lc c ll aa d do on n d do ooo¦ ¦ o or r..
O“ ŒšŒU P
L L O O C C l l À À N N À Àmm v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ ¦ ¦c c i i aau u.. À Ài i ¦ ¦ c cr r mmi i n naa ¦ ¦ ''
MM l l !! LL LL À À l l mmc cd d i i aa ¦ ¦ .. ::ĉĉ··mmi i aaťťc czz îî n n¦ ¦ îî i i ooaai i c c¦ ¦ c cll cc
aa :: ¦ ¦ c c aa .. (( l lu u µ µ ĉĉ o o µ µaau uzzĉĉ.. )) \\i i n n c c îî n n¦ ¦ r r ··aad dc cv vĉĉr r µ µr rc c··
ťťc cd di i n n¦ ¦c cll c c ''
L L O O C C l l À À N N À Àťťaa zzi i ooc c µ µ r r i i mmaa r r u u ll !!
MM l l L L LL LL À À N N··aar r I Ii i ¦ ¦ i i mmµ µu ull ::ĉĉ··i i :: µ µ u un n c cmm ťťi i ll u u i i ''
L L O O C C l l À À N N LL u u ťť¦ ¦ i i u u ''
MM l l !! LL LL À À À Àr r I Ii i oo aa o o r rc cµ µc c¦ ¦ i i ũũ i i c c v vc cn nc cr r aall ĉĉ µ µc cn n··
¦ ¦ r ru u d di i ::oou uũũ i i aa ¦ ¦aa oo u u µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c C Co on n::i i ll i i u ull u ui i
ii u ud dc cũũ c caan n..
L L O O C C l l À À N N ::îî n n ¦ ¦ oou ur r i i o o:: ooc c ooaaµ µ o o ::ĉĉ I I aaooĉĉ n nc caa
MMi i h h aa i i ! !r r i i oo o oµ µ ooîî n nd d o o aa u uzz i i d dc c ll aa mmi i n nc c aaI I ll aaũũ i i
¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťc c µ µ r r i i mmaa r r oo··aamm d daa¦ ¦ l l i i x x.. l l n n d dc caall u ull
aaooc cll aa n nu u c c n ni i ooi i o o oo o ommo oaa r r ĉĉ ..
MM l l !! LL LL À À O Od d aa ¦ ¦ ĉĉ ťťi i ··o od daa¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦o o¦ ¦ ¦ ¦ r r c ch hu ui i aa ::ĉĉ v v i i n n ĉĉ
zz i i u uaa aa::¦ ¦ aa !! N Nu u µ µ r r i i mmaa r r u u ll mm ĉĉ îî n nv vr r i i ii o or r c caa zzĉĉ .. ooi i
o oaammc cn ni i i i d di i n n ::aa¦ ¦ oo u u mm o or r ::ĉĉ µ µr r i i mmc caa ::oo ĉĉ c ci i
\\ c c:: ¦ ¦c caa aa::¦ ¦ aa ''
L L O O C C l l À À N N O Or r ::ĉĉ îî n nũũ c cll c caav vĉĉ ::i i ¦ ¦ u uaaũũ i i aa.. N N u u ::îî n n¦ ¦
::i i n nv vu ur r u ull aar r h hc co oll o ov v ooaar r c c aa d daa¦ ¦ v vr rc cťť.. MM ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c ch h
i i n n::ĉĉ oo u u mm o o ::ĉĉ r rc caaooũũi i o on nc czzc c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( i i n n¦ ¦ r r ĉĉ oo u u o o I I i i v vu ur r ĉĉ ::c cv vc cr rĉĉ.. i i mm··
µ µc cn nc c¦ ¦ r raah hi i ll ĉĉ.. )) L Lu u n n ĉĉ zzi i u uaa .. (( C Cc ci i d do oi i îî i i r r ĉĉ ::µ µ u un nd d.. ))
L L O O C C l l À À N N ¯¯c c aaťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aaI I aar r ĉĉ.. MMi i r r c cll aa .. (( \ \r r c caa
``··ĉĉ i iaa::ĉĉ..))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¹ ¹ n n mmo ommc c n n ¦ ¦ ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c aar r h hc co o··
ll o ov v.. À Àťť d do or ri i o o µ µr r c cooi i zz aar r c c µ µ îî n n ĉĉ ooîî n nd d aav vc cũũ i i d d oo
v vîî n nd d ::ĉĉ îî n n ¦ ¦ i i n nd dc cũũ i i I I aar r ::aa aaooc caa::¦ ¦ aa v vr r o o::o oll aan nĉĉ ''
L L O O C C l l À À N N ! !o oI I ¦ ¦ i i mm ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l lc c d d o o u u ĉĉ ll u un ni i d dc c zzi i ll c c n nc c îî n n··
ťťi i r ri i ¦ ¦o o¦ ¦ I I c cll u ull d dc c mmi i n n oo i i u u n n i i v vo ov vo on naa¦ ¦ c c.. C Cu u ooc c
::ooo oµ µ ''
L L O O C C l l À À N N LL aa ooc c v v ĉĉ r rc cI I c cr ri i ũũi i ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL aa oo o ommo oaa r r aa d d··llaall c c.. ¹ ¹n n d d c c c c ''
l lc c ooc c··aaũũi i n nĉĉ::ooo oooi i ¦ ¦ µ µo ov vc c:: ¦ ¦ ccaa aa:: i i aa i i d di i o oaa ¦ ¦ ĉĉ '' ::ĉĉ
v v ĉĉ :: µ µ u u n n c cu u .. (( À Àr r aa ¦ ¦ ĉĉ ::µ µr r c c MMi i r r c cll aa.. )) l lu u mmn n c c aa c c i i
aav vc caa n nc cv vo oi i c c d dc c··u un n µ µr r c c¦ ¦ c cx x¦ ¦ oo aa ::ĉĉ ¦ ¦ oo aa d du u oo ĉĉ
îî n n ::aa¦ ¦ .. O O ˊˊ oo o o mmh h i i n n aa ũũ i i c c "" mmu u r r d d aa r r ĉĉ ťťi i r r c cµ µr r o oh haa··
h hi i ll ĉĉ.. ((C Cĉĉ¦ ¦ r rc c MMi i r r c cll aa.. )) À Àoo i i .. l l aa MMo o v v i i ll aa \\c coo h hc c ..
c cr raaũũ i i mmaai i I Ic cr ri i ũũi i d dc c o oooh hi i i i ll u ummi i i i .. n nu u··i i aa ťťaa'' LL r r aa
u u n n llo ooo mm aa i i d di i ::oor rc c¦ ¦ !!
MM l l !! LL LL À À ¯¯o ov vaa r r ĉĉťť c c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( h hr ru u¦ ¦ aall )) !! ĉĉ :: µ µ u u n n d d c c ll aa ooc c ¦ ¦c c
îî n n¦ ¦ r rc ch h..
MM l l !! LL LL À À N Nu u aaooooc cµ µ¦ ¦ ¦ ¦ o ommd d aaooc c::¦ ¦ aa..
L L O O C C l l À À N N l laa ũũ i i ··mmi i v vo oi i c c ::ĉĉ v v ĉĉ c cx xµ µll i i oo.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l n nu u¦ ¦ i i ll .. C Cu un no o:: oo aa d dc c v v ĉĉ r r u u ll ..
\\··aamm :: u ur r µ µr r i i n n:: i i c cr r i i oo o on nv vo or r h hi i r r c caa d d i i n n ooaan noo c cll aar r i i c c..
MM l l !! LL LL À À O O h h i i oo c c i i u u ll d d v v :: .. !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL FF aa oo ooc cc caa ooc c ¦ ¦ r r c ch hu ui i c c ooaa ::ĉĉ··mmi i
aa µ µ ĉĉ r r :: oo o o aa ll ĉĉ ťťi i c cll c cv vi i i i .. ŤŤ oo o o aa ll aa n n u u c c u u n n ll ĉĉooaaťť
d dc c i i mmo or r aall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ µµr r o oI I c c::o oaar rĉĉ.. l l··¦ ¦aa aai i
aad du u:: aaooi i mmo or r aa v v u ur r i i ll c c d dc cťť ĉĉn nũũ aa¦ ¦ c c aall c c u un nu ui i aa n n u u··
mmi i ¦ ¦ ¦ ¦ i i n nc cr rc c¦ ¦ ooaar r c c ooo ommµ µr r o ommi i ¦ ¦ c c.. .. ..
L LO OC Cl lÀ ÀN N ((r rc cv vo oll¦ ¦aa¦ ¦)) \\ĉĉ r ro ovv ::ĉĉ n nu u v v o or r h hi i ũũ i i
aa::¦ ¦ I Ic cll d dc c::µ µr rc c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( ll u un nĉĉ)) N Nu u··ũũi i µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ::ĉĉ mmĉĉ
îîn n¦ ¦r rc cr ru uµ µi i...... ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa )) À Àll c c aaooc cll u ui i ¦ ¦ i i n nc cr rc c¦ ¦
ooaar rc c ooo ommµ µr r o ommi i ¦ ¦ c c o oh hr r aazzu ull ::o oooi i c c¦ ¦ ĉĉũũi i i i n no oaa::¦ ¦ rrc c
::o oooi iaalli i::¦ ¦c c..
MM l l !! LL LL À À N N··aav vc cũũi i d dr r c cµ µ ll u ull ::ĉĉ mmĉĉ i i n n::u ull ¦ ¦ aaũũ i i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À mm ¦ ¦o oaa¦ ¦c c d dr r c cµ µ¦ ¦ u ur r i i ll c c I I u un noo··
ũũi i c ci i mmc cll c c.. À Ài i v vr r u u¦ ¦ ::ĉĉ mmĉĉ d di i ::oor r c cd di i ¦ ¦ c czzi i îî n n I Iaaũũaa
ll o oooaall n ni i ooi i ll o or r .. MMi i ··aai i ::ĉĉµ µaa¦ ¦ aau u¦ ¦ o or ri i ¦ ¦ aa¦ ¦ c caa.. À Ài i I I ĉĉoou u¦ ¦
aav vi i¦ ¦aaũũi ic c·· îî n n ťťooo oaall ĉĉ.. À Ài i i i n n::¦ ¦ i i v vaa¦ ¦ ooaad dr r c cll c c d di i d daaoo··
¦ ¦i i ooc c îî mmµ µ o o ¦ ¦ r r i i v v aa mmc c aa .. ŨŨo oaa ll c c aa::¦ ¦ c caa oo u u u u n n :: i i n nv vu ur r
::ooo oµ µ ooaa ::ĉĉ îî n nll c c::n nc cťť¦ ¦ i i v vc cn n i i r r c caa u un nu ui i aall ¦ ¦ d di i··
r rc cooll o or r.. l l ũũ i i ooo on nv vc cn nc caa.. LL ll aar r I Ii i µ µaa¦ ¦ r r o on naa¦ ¦ .. I I ĉĉr rĉĉ ::ĉĉ
ťť¦ ¦ i i c c.. oo o on n oou uh hi i n n aa ii u ull d d··¦ ¦aallc c oo u u aaooc c::¦ ¦ .. .. ..
L L O O C C l l À À N N l lc c :: ¦ ¦ u u ll !! LL o o ooaall o ommn ni i c c o o r r d d i i n n aa r r ĉĉ !!
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯ ¯i i n n c c r r c c .. h haa v v ĉĉ d dc c ::c caammĉĉ.. .. ..
L L O O C C l l À À N N O Or r d d i i n n aa r r ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À ooaall i i n nĉĉ !!c coo u un no o::oo ũũ o oaall c c îî n nv vi i n nu ui i r r i i ll c c
d d··¦ ¦aallc c !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( d dc c:: oo u ummµ µ ĉĉ n ni i ¦ ¦ )) C Cu u mm '' !!
MM l l !! LL LL À À LL··aad dc cv vĉĉr r aa¦ ¦ .. aa mm I I ĉĉoo u u¦ ¦ aav vi i ¦ ¦ aaũũ i i c c i i n n
ťťooo oaall ĉĉ.. ooaa ::ĉĉ n n u u ::c c mmaa i i aaµ µll i i ooc c µ µc cd dc cµ µ::c cll c c
ooo or r µ µo or raall c c r r c cooo ommaan nd daa¦ ¦ c c d dc c d du ummn n c caa ¦ ¦ aa .. ˊˊ !!ĉĉ ¦ ¦ aa i i aa ""
n nu u mmaai i c c o o mmc c ¦ ¦ o o d d ĉĉ µ µc cd daav vo ov vi i ooĉĉ îî n n ťťooo oaall aa
mmo o d d c c r r n n ĉĉ .. C Caa d d o o v v aa d d ĉĉ oo aa zz u u ll aaooc cll o or r ¦ ¦ r rc ci i µ µ ĉĉ r r i i n n ũũ i i
oo55
ZZZFLPHFUR
ooaar r c c ťťi i· ·aau u mmu u ll aa i i ll aa ťťooo oaall aa d di i n n ! !r r u u n n d d u u ll ..G Š – —   
mmaa ll ¦ ¦ r r aa ¦ ¦ aa ũũ i i d dc c d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL LL r r aa u u n ni i ťť¦ ¦ c c d dc cr r h hc cd dc ci i .. LL r r aa u u
n ni i ťť¦ ¦ c c ll i i ooh hc cll c c !!
MM l l !! LL LL À À LL aa v vîîr r::¦ ¦aa d dc c zzc cooc c aa n n i i n ni i oo i i u u n n
ooo oµ µi i ll n n u u µ µo oaa¦ ¦ c cG   o o ll i i ooh hc caa.. l laa r r d daaooĉĉ··11 µ µll c c::··
n nc cťť¦ ¦i i µ µc cn n¦ ¦ r r u u ooc caa mmaa i i mmi i oo ĉĉ v vr rc cťťc caall ĉĉ.. d daaooĉĉ··i i
µ µu ui i n nu ull c cll c c d d u u µ µ ĉĉ ¦ ¦ o oaan nc c.. :: aa u u d d u u µ µ ĉĉ µ µll o oooo oaan nc cll c c
aad du u::c c.. aa¦ ¦ u un nooi i v vc ci i I Iaaooc c oo u u ::i i v vu ur r aa n nũ ũ ĉĉ d di i n n c cll
u un n d dc cr r h hc cd dc cu u..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c v vr r c c i i d d··llaa ::ĉĉ i i n n::i i n nu uc czz i i ' '
l l··ll aa n n··aai i d dr r c cµ µ¦ ¦ u ull ::ĉĉ v vo or rh hc cťť¦ ¦ i i !! ŨŨi i n n u u ¦ ¦ aa d d· ·ll aall c c
mmo or r aa ll ĉĉ c c d d u uh hi i o oaa :: ĉĉ .. LL u u ¦ ¦ r r c cmmu ur r µ µc cn n¦ ¦ r r u u r r c cµ µu u··
¦ ¦aaũũi i aa ťťooo oll i i i i i i n nc cll c c.. ťťi i · ·aamm ::ĉĉ ::¦ ¦îî r rµ µc c::oo i i mmo or r aall i i ¦ ¦ aa··
¦ ¦c caa d di i n n ťťooo oaall ĉĉ µ µ r r i i n n ¦ ¦o oaa¦ ¦c c mmi i ii ll o oaaooc cll c c ooaar rc c··mmi i
::¦ ¦ aau u ll aa d di i ::µ µo ozzi i ũũ i i c c..
!! O O C C l l À À N N 00 ::ĉĉ d daa ũũ i i ::o oooo o¦ ¦c caall ĉĉ ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i
r rc coo¦ ¦o or r µ µc cn n¦ ¦ r ru uG › –ˆ› Œ ooaall o ommn ni i i i ll c cG ˆš› ŒˆU MMĉ ĉ v vo oi i
µ µll îî n nv vc c ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťu ull u ui i \\c cll oo c c::oo u u..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯o ov v aar r ĉĉťť u ull \\c c ll oo c c :: oo u u c c µ µc c d dc c··
µ µll i i n n ll ĉĉ mmu u r r i i ¦ ¦ îî n n µ µ r r i i v v i i n nũũ aa v vo oaa::¦ ¦ r r ĉĉ..
MM l l !! LL LL À À LL u u i i i i··aai i ¦ ¦ r ri i mmi i :: .. .. r r aaµ µo or r¦ ¦ u ull "" d d··¦ ¦aalloo ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((h hr raav vîîn nd d)) À À mm I Io o::¦ ¦ n nc cv vo oi i ¦ ¦ ::··o o
I I aaoo.. C Co on nťť¦ ¦ i i i i u u(( aa mmĉĉ o oh hll i i v vĉĉ ::ĉĉ ::c cmmn naa ll c c zz I I o or r u u··
r ri i ll o or r ::u uµ µc cr r i i o oaar r c c ¦ ¦o oi i ooc cc caa ooc c îî n nooaall ooĉĉ c c¦ ¦ i i ooaa
::o oooi i c c¦ ¦ ĉĉũũi i i i n no oaa::¦ ¦ r r c c ::o oooi i aall ii ::¦ ¦ c c..
L L O O C C l l À À N N l l n n aa I I aa r r aa v vo or r h hc cll o or r mmaa r r i i .. oo u u oo oo d do o··
v vc cd di i ũũ i i aaoou uzzaaũũ i i i i ll c c d d v v :: .. ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cu u mmĉĉ r r ¦ ¦ u u r r i i aa ::o oũũi i c ci i mmc cll c c.. \\··aa
zzĉĉr r i i ¦ ¦ I I u ur r i i ťťi i n nd du u· ·v vĉĉ îî n n r rc cµ µc c¦ ¦ aa¦ ¦ c c r r îî n n d d u u r r i i µ µr r i i n n
¦ ¦ u uI I i i ťťu ur r i i ll c c d dc c ll aa µ µi i ooi i o or ru ull d dc caall u ull u ui i ..
MM l l !! LL LL À À N Nu u··i i aa d dc cv v ĉĉ r r aa¦ ¦ .. À À mm I Io o::¦ ¦ aaooo oll o o o o
::i i n nv vu ur r ĉĉ d daa ¦ ¦ ĉĉ ooaa ::ĉĉ mmi i ··aar raa¦ ¦ c c ¦ ¦ c cr r c cn nu ull µ µr ro o::µ µc coo¦ ¦aa¦ ¦
ťťi i··aamm ::¦ ¦aa¦ ¦ d do oaar r.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL : :o oũũ i i aa mmc caa v v aa :: c c mmn n aa o o d dc c··
ooll aar raaũũ i i c c d daaoo ĉĉ v v aa mmaa i i I Ii i n nc cv vo oi i c c !! ! !îî n n ĉĉ aall u un nc ci i
îî ũũi i i i n n¦ ¦ c cr rzzi i oo ::ĉĉ mmaai i i i n n¦ ¦ r ri i îî n n ooll aa::ĉĉ..
MM l l !! LL LL À À C Cu u ooc c d dr r c cµ µ¦ ¦ ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cu u d dr r c cµ µ¦ ¦ u ull µ µc c ooaar r c c mmi i··11 d dĉ ĉ
ll c cv vc caa..
MM l l !! LL LL À À LL u u n n aah hu uzz ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL !! ĉĉ :: µ µ u u n n d d d dc c aaooc c::¦ ¦ aah hu uz z .. ::o o··
ooi i c c¦ ¦ aa¦ ¦ c caa c c ll i i mmi i n n ĉĉ d di i n n ::i i n nu ull c ci i c cll c cmmc cn n¦ ¦ c cll c c ooo o··
r r u uµ µ¦ ¦ c c ťťi i i i mmo or r aall c c.. C Caa aa¦ ¦ aar rc c ::i i n ni i îî n nd d r r c c µ µ¦ ¦ ĉĉũ ũ i i i i ::ĉ ĉ
¦ ¦c c µ µo oI I ¦ ¦ c c::oo aa I I aar r ĉĉ d di i n n ťťooo oaall ĉĉ..
MM l l !! LL LL À À ¯¯o ov vaar r ĉĉťť c c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ŤŤi i v v aa u u r r mmaa îî n n oo u ur r îî n n d d ť ťi i
ooc caall aall ¦ ¦ ĉĉ mmĉĉ :: u u r r ĉĉ aaI I aar r ĉĉ d di i n n ::aa¦ ¦ u ull n no o::¦ ¦ r r u u !!
(( i i n n¦ ¦ r r ĉĉ \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa I I o oaar r¦ ¦c c aavvi i ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ d dc co oaar rc cooc c aa oo u u mm
u ur r mmc c aa zz ĉĉ ::ĉĉ· ·::i i ii o oaaooc c :: ooc cn naa c ci i ooc caa mmaar r c c))
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À À Ào oi i ll c co o !! (( \\r r c caa ::ĉĉ i i aa::ĉĉ.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c c c.. ¦ ¦ o oaan n¦ ¦ o o ''
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À ! !ĉĉi i .. .. .. oou u d d o o mmn n u u '' ĉĉ ll aa !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c d d o o mm n n ''
\\¯¯C C¯¯O O!!¯¯ŨŨÀ À À À v vc cn ni i ¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Ci i n nc c ''
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À À À v v c cn ni i ¦ ¦.. .. .. ::i i ··aa µ µll c cooaa¦ ¦ ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Ci i n nc c.. ¦ ¦o oaan n¦ ¦ o o ''
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À l lo o mmn n u u '' ĉĉ ll aa mmaa r r c c d dc c ll aa o or r aa::..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((aar r::)) C Cc c ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À ZZ ĉĉ u u !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( u ui i mmi i ¦ ¦ )) ¯¯o ov v aa r r ĉĉťť u ull µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c
\\c cll oo c c :: oo u u ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À (( oou u ooaan nd do oaar r c c)) À Àťťaa· ·i i z zi i ooc c ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cîî n nd d aa v v c c n ni i ¦ ¦ '' ¹ ¹n n d d c c c c' '
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨÀ À N N u u ťť¦ ¦ i i u u.. l laa r r mm··aa ll u uaa ¦ ¦ ll aa îî n n··
¦ ¦ r r c ch hĉĉr r i i ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !c c ¦ ¦ i i n nc c '' C Cc c îî n n¦ ¦ r r c ch hĉĉ r r i i ' '
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À C Cĉ ĉ oo u u mm mmc cr r v v ¦ ¦ r rc ch hu ur ri i ll c c µ µc c aai i ooi i .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ! !c c aai i ooi i ' ' ! ! oo u un nd dc c µ µc c··aai iooi i ' '
\\l l C C¯¯00 !!11 ŨŨÀ À LL u u zzi i ::c ci i ˊ ˊ::ĉ ĉ··11 oo h h c c mm µ µc c d d o o n n
d di i r rc coo¦ ¦ o or r "" .. LL ll ˊˊLLaa::ĉĉ··11 µ µc c d do on n d di i r rc coo¦ ¦ o or r "" .. ŤŤi i
mmĉĉ ::u uooc caa.. .. .. ŤŤi i mmĉ ĉ d dc c::ooo o::c caa ooĉ ĉ d daaooĉĉ··i i h hu un n
:: aau u n n u u c c h hu u n n ' '
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! l l LL C C u u oo :: aa I Ii ic c h h u u n n ' '
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À LL i i n n aa !! l lo o n n d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. ŤŤi i ooĉ ĉ ooc c
zzi i oo µ µr ro oI I c c::o or r i i i i .. .. .. (( aaooooc cn n¦ ¦ u uîî n ndd)) ! !r r o oI I c c::o oaar rc cll c c ooc cll c c
n no oi i .. .. .. ooĉ ĉ d daaoo ĉĉ ::c c îî mmµ µ aa oo ĉĉ h hi i n nc c oou u ººl lo on n d di i r r c coo· ·
¦ ¦o or r ' ' C Cĉ ĉ d daaooĉĉ··:: mmu u ll ũ ũ u u mmi i ¦ ¦ c c ' '
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ((::¦ ¦u uµ µc cI Ii i aa¦ ¦ C Cu u mm ' ' LLll c c ::ĉ ĉ I Ii i c c
mmu u ll ũ ũ u u mmi i ¦ ¦ c c ' '
\\l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨÀ À ŤŤi i c cu u zzi i oo c caamm .. .. d daaaa.. ::c c îî mmµ µ aa oo ĉĉ
h hi i n nc c"" .. .. .. ŤŤi i c cll I Iĉĉooc caa ˊˊ h h mm"" .. .. .. ť ťi i ::c c u ui i ¦ ¦ aa ll aa ooc caa::.. .. ..
ooĉĉ c cu u z zi i oo ooĉ ĉ··i i ::¦ ¦ĉĉ¦ ¦c caa.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( c c n n c c r r v v aa ¦ ¦ !! C Cc c··i i :: ¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦ c c aa ''
C C c c aa :: u u ll ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À N Nu u .. z zi i oo ooĉ ĉ··i i ::¦ ¦ ĉĉ¦ ¦ c caa ll aa i i n n i i mmĉĉ
ooh hc c::ll i i aa aa::¦ ¦ aa.. .. .. ! ! o o n n n n ĉĉ ::··aa d du u:: ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ¹ ¹n n d dc c ::··aa d d u u :: ' '
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À N Nu u ťť¦ ¦ i i u u.. À À ll u uaall··o o i i n n :: u u :: µ µc c
u ull i i ũ ũ ĉĉ ť ťi i .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( i i n nv vo oll u un n¦ ¦ aar r )) À Ào oll c c u u !!
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À (( d d c cmmn nĉĉ )) FFĉĉ r r ĉĉ ˊ ˊo oi ill c co o""!!
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( aaµ µaar r¦ ¦ c c)) ::ĉ ĉ ťť¦ ¦i i i i ooĉ ĉ ::··aa d du u:: ll aa
µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c !! ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c ooc ci i ll aall ũ ũ i i d do oi i .. )) À Àu u zz i i ooc c i i d dc cc c !!
.... .. ::ĉĉ ::¦ ¦c caa d dc c v v o o r r h h ĉĉ oou u.. .. .. (( ooo on nooi i ll i i aan n¦ ¦ )) µ µu u¦ ¦ c cũ ũ i i
ll u uaa ll o ooo.. 00 ::ĉ ĉ mmaa i i d di i ::oo u u¦ ¦ ĉĉ mm.. .. .. (( \\ĉĉ zz îî n n d d ooĉ ĉ
MMi i r r c cll aa îîť ťi i ::¦ ¦ r rîî n nv vc c ll u uoor ru ur ri i ll c c)) C Cc c I Iaaooi i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ
µ µr ro oI I c c::o oaar rĉĉ ' '
MM l l !! LL LL À À îî mm i i i i aau u ll u uoor r u ur r i i ll c c.. N Nu u mm··aaũ ũi i d daa¦ ¦
aaI I aar rĉĉ d di i n n ťťooo oaall ĉĉ ' '
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL LL i i .. n n u u .. ::ĉ ĉ n n··o o ll u u ĉĉ mm ooh hi i aar r
aaťťaa.. .. .. l laa ¦ ¦ o or r i i aa n no oaa::¦ ¦ r r ĉĉ c c ::ĉ ĉ µ µ r r i i mmc c zz c c ˁˁ oo u u mm
::ĉĉ :: µ µ u u n n ˁˁ ::ĉ ĉ µ µ r r i i mmc c zz c c i i n n¦ ¦ c cr rc c::c cll c c ťťooo oll i i ii .. .. ..
MM l l !! LL LL À À À Àũũ i i I I ĉĉoou u¦ ¦ u u n n r r aaµ µo or r ¦ ¦ îî mmµ µ o o ¦ ¦ r r i i v v aa mmc caa.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL LL i i .. d daa.. .. .. c c r rc cv vr rc c¦ ¦ aah hi i ll .. d dc c::i i · ·
v vu ur r.. .. .. ::îî n n¦ ¦ c cmm ¦ ¦o oũ ũi i n nc cr r v vo oťťi i .. .. .. ¦ ¦ rr ĉĉ i i mm o o c cµ µo oooĉĉ d dc c
n nc cv vr r o ozzĉĉ v vc cn nc cr raall ĉĉ.. .. .. o o ::ĉ ĉ··i i c cx xµ µll i i oo ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉťť u ull u ui i
µ µr rc cťťc cd di i n n¦ ¦ c c.. .. .. u un nc co or r i i mmaa i i c cx xaav vc cr r ĉĉmm.. .. .. i i n n¦ ¦ c cr rµ µr rc c··
¦ ¦ ĉĉmm u un nc co or ri i v vr rc cťťi i i i .. .. .. d daa.. d daa.. .. .. ::îî n n¦ ¦ c cmm o oaammc cn ni i .. .. ..
mmaai i v vr rc cťťi i mm.. .. ..
MM l l !! LL LL À À MM··aaũ ũi i aa mmc c n n i i n n ũ ũ aa ¦ ¦ oou u l l n n::µ µc coo ¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull
ťťooo oll aar r ii u ud dc cũ ũ c caan n..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u .. n nu u.. .. .. o o ::ĉ ĉ d di i ::oo u u¦ ¦ ĉĉmm.. .. .. o o
::ĉĉ n nc c îî n nũ ũ c cll c cv vc cmm.. .. .. oo u u r r c cn nu un nũ ũ .. .. .. d daa.. d daa.. ::îî n n¦ ¦
v vaall aa ::ĉ ĉ r r c cn nu un nũ ũ ll aa o or ri i ooc c aaooũ ũ i i u un nc c.. .. .. l laa r r µ µo oaa¦ ¦ c c
ooĉĉ ::i i d d··¦ ¦aa ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa)) µ µo oaa¦ ¦ c c I I aaooc cmm u u n n
::ooh hi immh h...... d d··¦ ¦aa ¦ ¦c c ¦ ¦r raan n::I Ic crri i ll aa aall ¦ ¦ ĉĉ ťťooo oaall ĉĉ.. .. ..
ťťi i ··aa¦ ¦ u un nooi i ťť¦ ¦ c cr rv vc cmm.. .. .. ťť¦ ¦ c cr rvvc cmm oou u h hu ur rc c¦ ¦ c cll c c.. .. ..
MM l l !! LL LL À À LL u u n n u u µ µll c coo d di i n n ťťooo oaall aa aa:: i i aa !!
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL N N u u ' ' l lc c oooo ' ' l laa r r mm ĉ ĉ r ro ovv......
::ĉĉ v vc cd dc cmm.. .. .. c cr r aa o o ::u uv voo::ll i i c c.. .. .. d dc c::i i v vu ur r.. ::ĉ ĉ n nu u
n nc c µ µr r i i µ µi i mm.. .. .. ::ĉ ĉ (( îî n n ¦ ¦ ĉĉ r r i i mm h hi i n nc c ::i i ¦ ¦ u uaaũ ũ i i aa.. .. .. ::îîn n··
ll c cũ ũi i ¦ ¦ i i n nc cr ri i .. .. .. d dr raav vo o::¦ ¦ c caa n n u u oou un no oaaťť¦ ¦c c ll c cv vi i .. oo i i n n c c
n n u u ťť¦ ¦i i c c aa::¦ ¦ aa ' '!! .. .. ..
L L O O C C l l À À N N l l n n¦ ¦ r r c c mmi i n nc c ť ťi i MMi i r r c c ll aa c c::¦ ¦c c d do oaar r
o o I Io oaar r¦ ¦c c I I r r u ummo oaa :: ĉĉ µ µr ri i c c¦ ¦ c cn ni i cc..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL l laa .. c cv vi i d dc cn n¦ ¦ .. ::c c µ µo oaa¦ ¦c c n n u u
µ µ u u n n ll aa îî n nd d o o i i aa ll ĉĉ aa::¦ ¦ aa.. l laa ¦ ¦ o or r i i aa n no oaa::¦ ¦ r r ĉĉ c c ::ĉ ĉ
n nc c u u n n i i mm c cI I o or r¦ ¦ u ur r i i ll c c µ µc c n n¦ ¦ r r u u aa n nc c aaooh hi i ¦ ¦ aa d dc c
n no oh hi i ll aa ::aar rooi i n nĉĉ µ µc c ooaar r c c µ µaar r ¦ ¦ i i d du ull n nc c··aa îî n noor rc c··
d di i n nũ ũaa¦ ¦ ··o o.. .. .. (( O Oh h::c cr r v vîî n nd d··o o µ µc c \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũ ũ aa ooaar rc c··11 µ µr ri i ··
v vc cťť¦ ¦ c c oo u u v vu ur r aa ooĉĉ::ooaa¦ ¦ ĉĉ.. )) ŤŤ¦ ¦c cr rv vc c··o o µ µo o¦ ¦ aa.. .. .. ((::c c
o oµ µr rc cťť¦ ¦ c c ::i i :: oo h h i i mm h h ĉĉ ¦ ¦ o on nu ull ' ' aa d d i i oo ĉĉ n n u u .. r r ĉĉ mmîî i i
I I c c¦ ¦ i i ũ ũo o !! !! ĉĉ mm îî i i ť ťi i I Iĉ ĉ u u n n µ µi i oo d dc c oou ur r ĉĉũ ũ c cn ni i c c.. .. ..
oooo
ZZZFLPHFUR
LL u u aall c cr rv v ll aa µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c .. ¯¯r r c c h h u u i i c c ::ĉĉ I I i i u u µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c
ooc ci i ooaar rc c··11 i i n n ¦ ¦ îî mmµ µ i i n n ĉĉ .. ((l lc c::c c.. ))
MM l l !! LL LL À À C Cc c··aa I Io o::¦ ¦ aa::¦ ¦ aa.. \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũ ũ o o ''
L L O O C C l l À À N N À Ài i v vo or r h hi i ¦ ¦ oo u u µ µr rc cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c d dc c ll aa
ii u ud dc c¦ ¦ ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ((¦ ¦r ri iu ummI Iĉĉ¦ ¦o oaar rc c)) ¯¯o o¦ ¦ u u ll aa I Io o::¦ ¦ o o
mmi i n n oo i i u u n n ĉĉ v vo ov vo on naa ¦ ¦ ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À ((r rc cµ µr ro oťť)) \\i i oo¦ ¦ o or r i i ũ ũ o o !!
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ::ĉĉ v vc cd dc cũ ũ i i .. mmĉĉ r r c cµ µc czzi i ::c cmm µ µi i u uĉĉ
ll aa ::¦ ¦ c cll u u oou u o o ¦ ¦ r rc caah hĉĉ.. C Ci i n n d d mm· ·aamm îî n n¦ ¦ o or r::..
ooo oaan naa l l r ri i n naa.. .. .. µ µll îî n nv vc caa ťťi i zzi i ooc caa ooĉĉ d do on n d di i r r c coo··
¦ ¦o or r o o h hr r u uI I ll u ull u ui i c cťť¦ ¦ c c µ µc c d do oi i n nn ni i ťť o or r i i ooaa i i n n ooaan nooc c··
ll aar r i i c c.. MM ĉĉ ll i i µ µc c::oo d dc c u uťť ĉĉ ťťi i··11 aa u ud d µ µc c d do on n d dii · ·
r rc coo¦ ¦ o or r ::¦ ¦ r r i i v vi i n nd d v vr r u u¦ ¦ c c ťťi i n nc cv vr ru u¦ ¦ c c.. .. .. À À¦ ¦ u un n oo i i mmi i
::··aa aaµ µr r i i n n:: o o ll aa mmµ µ ĉĉ.. .. ..
MM l l L L LL LL À À C C u u mm ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À À Àťťaa zzi i oo·· ::¦ ¦ c cll u u ooîî n nd d I Iaaooc c µ µc c
d dc cťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ u ull îî l l l l aau ud d µ µc c d do on n d di i r rc coo¦ ¦ o or r ˊˊaaI I aar r ĉĉ d di i n n
ťťooo oaall ĉĉ!! À ÀI I aar r ĉĉ d di i n n ::aa ll u ull n no o::¦ ¦ r r u u !! "" \\i ioo¦ ¦o or ri iũ ũo o ˁˁ
zzi i oo ˁˁ aa oo u u mm c c d dc c ll i i n n c c!! ŤŤi i mmi i ··aamm d daa¦ ¦ h hr rîî n nooi i
îî n nĉĉ u un n ¦ ¦ r r u u..
MM l l !! LL LL À À ::c c µ µo oaall c c ::ĉĉ l l aaooi i u un naa ooaa aa::¦ ¦ aa..
\\i ioo¦ ¦o or ri iũũo o ''
\\ l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨ À À À Àoo u u .. mmaa¦ ¦ aall c c mmĉĉ oo c c r r ũ ũ i i ''
L L O O C C l l À À N N ::··aa d du u:: ll aa µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c .. O O ::ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c ch hc c
d doo ¦ ¦o ov v aar r ĉĉťť u ull \\c c ll oo c c:: oo u u ťťi i··o o ::ĉĉ aaI I ll c c oo· ·aai i n nĉĉ::ooo oooi i ¦ ¦
¦ ¦o o¦ ¦u ull .. \\aa I Ii i v vaai i d dc c µ µi i c cll c caa ll aa..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À LL i i n n aa !! À À mm v v o or r h h i i i i oou u ::¦ ¦ c cll u u..
MM ĉĉ mmu u ll ll aa C Coo··aa··µ µoo.. À À mm ťťi i o oooh hi i i i ll o ooou ull .. l l n n ¦ ¦ r r u u
l l aa ĉĉll aa.. .. ..
MM l l !! LL LL À À LL aa ooi i n nc c ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ((c cu u i i mmµ µ o or r ¦ ¦ aa n n ũ ũ ĉĉ )) LL aa ::c coo¦ ¦ o or r u ull
zzo oo o¦ ¦ c ch hn ni i oo.. MMu u n n oo c c :: oo µ µc c h haan ni i .. ¹ ¹n n d d c c mmaai i µ µu ui i
ooĉĉ aa mm ::i i µ µc cn n::i i c c i i aa h hĉĉ¦ ¦ r r îî n nc cũ ũ c c..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N (( i i n n¦ ¦ r rĉĉ v vc c::c cll )) ::aa ll v v c c µ µ u u ťť ¦ ¦ i i ll o o r r !!
L L O O C C l l À À N N L Lu u n n ĉĉ .. d do ooo¦ ¦ o or rc c..
MM l l !! LL LL À À ((\\i i oo¦ ¦ o or ri i ũ ũc ci i )) C Cîî n n d d ll c c mmu u ũ ũ i i ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À l lc c mmîî i i n n c c îî mmi i i i aau u ooaa¦ ¦ r raaI I u u::c cll c c
ťťi i ũũîî ::ll i i ll aa v vr r aaii d d.. MM ĉĉ I I aaoo mmu ull v vĉĉ ¦ ¦ o oaa r r c c .. (( MMc cr rv vc c
:: µ µ r r c c u u ťť ĉĉ ťťi i d dc c··aaooo oll o o oo u u c cmmI I aazz ĉĉ)) C Cc cll µ µ u u ũ ũ i i n n v v aa · ·
ooi i ll c c n nu u v vo or r h hc c::oo u ur r îî ¦ ¦ !! ((l lc c::c c.. ))
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ((ooaar rc c aa µ µ u u :: ooi i ll mmaai i d di i ::oor rc c¦ ¦ µ µ c c
h hi i r r o ou u u un n µ µaaooh hc c¦ ¦ îî n nv vc cll i i ¦ ¦ îî n n h hîî r r ¦ ¦ i i c c aall h hĉĉ)) C Coo· ·i i
oou u ´´··aa ''
MM l l !! LL LL À À \\i i ooll o or r i i ũ ũ aa ::··aa c cmmaan noo i i µ µaa¦ ¦ .. l l n n ¦ ¦ r r ĉĉ îî n n
oo îî mmµ µ u u ll mmu un n oo i i i i ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cc c I Iaaooc cũ ũi i v v o oi i .. ooo oµ µi i i i ''
MM l l L L LL LL À À ¯¯aai i mm ĉĉ d du uoo aaooaa::ĉĉ..
L LO OC Cl lÀ ÀN N l l aa r r oo u u o o îî n n::o oũ ũc c::oo..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N O O¦ ¦ i i ll i i aa aa µ µll c cooaa¦ ¦ ''
MM l l L L LL LL À À LL··aa ooo on nd du u:: µ µc c µ µr r o oI I c c::o or r u ull L Lĉĉ· ·
¦ ¦ r r îî n nc c aan nu u aaooaa::ĉĉ.. O O¦ ¦ i i v v i i n n c c îî n naa µ µ o oi i I I i i i i n nd dooĉĉ n n u u
ťťi i··aa ¦ ¦ c cr r mmi i n naa¦ ¦ d dc c.. ooo or rc coo¦ ¦ aa¦ ¦ ooaai i c c¦ ¦ c cll c c..
C C L L l l :: ¯¯ l l À À N N LL·· n n o or rd di i n nc c.. 00 îî i i ťť¦ ¦ooµ µ¦ ¦ aai i ooi i .. À À mm
aa u u zz i i i i u u n n zz v v o on n .. LL aa d d c c v v ĉĉ r r aa ¦ ¦ ooĉĉ n nc c ooaall ooĉĉ µ µr r c c··
ťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c C Co on n::i i ll i i u ull u ui i ii u ud dcc ũ ũ c caa n n ''
L L O O C C l l À À N N HHaa h h aa r r n n··aamm.. ! ! r r i i mmaa r r u u ll aa ll aan n::aa¦ ¦
v vc c::¦ ¦ c caa.. ((¯¯n n¦ ¦r rĉĉ O O¦ ¦ i i ll i i aa.. ))
C C L L l l :: ¯¯ l l À À N N (( O Oll i i ll i i c ci i )) ::ĉĉ r r u u ¦ ¦ mmîî n n aa !!
O O ¯¯ l l LL l l À À L L u u n n ĉĉ zzi i u uaa d do ooo¦ ¦ o or rc c !!
MM l l !! LL LL À À N No oi i aa mm µ µll c cooaa¦ ¦ .. ¯¯ oo aaťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aaooaa::ĉĉ
O Oi i i i ..
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À L Li i n n c c .. (( L Lo ov vd daan n ťťi i MMi i r r c c ll aa aa u u i i c cťťi i ¦ ¦))
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ::ĉĉ :: ¦ ¦ ĉĉ mm.. n n u u '' ::aa u u v vr r c ci i ::ĉĉ i i c cťťi i mm ''
O O ¯¯ l l LL l l À À ((::c c aaťťc caazzĉĉ)) N Nu u .. MMaa i i aa mm ooîî ¦ ¦ c cv vaa
ooaai i c c¦ ¦ c c.. (( C Cu u u u n n :: c c mmn n ooĉĉ¦ ¦ r rc c h hu uoo h hc c¦ ¦ u ull d di i n n µ µaa· ·
h haar r)) MMc c r r :: i i !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N (( mmu u r r mmu u r r ĉĉ )) L Lo ov vd daaµ µr r o o::¦ ¦ c c..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( ooo oooh hc c¦ ¦ îî n nd d)) N N u u îî n nũ ũ c cll c cv v îî n n::ĉĉ ooc c r ro o::¦ ¦
aa u u ¦ ¦o oaa¦ ¦c c aa::¦ ¦ c caa '' l l· ·¦ ¦aa îî ũ ũ i i c cx xc cr r :: c c zz i i aa :: u u µ µ r r aa mmc c aa
aaµ µ¦ ¦ i i ¦ ¦ u ud di i n ni i ll c c d dc c oou uooc cr r i i ¦ ¦ o or r ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N LL i i n n u u .. n n u u mm ĉĉ ll u u aa îî n n h hc cũ ũ c c d doo ll aa
îî n n oo c cµ µu ui i .. ooĉĉ mm ĉĉ I Iîî ::¦ ¦îî oooo::oo.. O O¦ ¦ i i .. ::ĉĉ I I i i u u aall n naai i h hi i i i
d daa oo ĉĉ n n u u mm ĉĉ ::i i mm¦ ¦ ooaa ll aa u u n n c c x xaa mmc c n n .. ¹ ¹i i ¦ ¦ c c..
µ µu un nc c mmîî n n aa ::ĉĉ v v c c zz i i ooĉĉ aa mm I I c ch hr r ĉĉ..
O O ¯¯ l l LL l l À À l loo ooc c ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N l l· ·ll c c.. aa mm µ µ ĉĉ ũ ũ i i ¦ ¦ o o ooh hc c::¦ ¦ i i c c ooo oll o o··
::aall ĉĉ !! : :ĉĉ n nu u r rîî zzi i !! MM· ·aamm i i n n¦ ¦ r ro o::µ µc coo¦ ¦ aa¦ ¦ ..
O O ¯¯ l l LL l l À À (( aa i i n n u u zz i i n n d d i i i i ·· :: c c i i C Cc c··aai i I I ĉĉoou u¦ ¦ ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N ::¦ ¦ aai i .. ¦ ¦u u zz i i mmh hc c ťť¦ ¦ i i ťťi i oo u u îî mmi i µ µi i c cr r d d
ťťi i r r u ull .. N Nu u c c u un n d di i :: oou ur r :: .. d daar r d daa oo ĉĉ mm ĉĉ zz ĉĉ µ µ ĉĉ ··
ooc cťť¦ ¦i i .. ::· ·aa d du u:: d d r r aa oo u ull u ui i ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ µ µaan no or r aammaa.. .. .. O O¦ ¦ i i ..
d dc c I I aaµ µ¦ ¦ c cu u ¦ ¦r rĉĉi i c c::oo u u n n µ µr ro oooc c:: µ µ::i i h ho oll o ov vi i oo.. N Nu u ..
n nu u r rîî d dc c !! ::îî n n¦ ¦ c cu u zzu ur r h haav vi i u u.. aa mm n ni i ťťll oo i i I I o o::c c
oo aa mm d dc cťťu uooh hi i aall c c.. .. .. d daar r u ui i ¦ ¦c c ooĉĉ mm ĉĉ µ µo o¦ ¦ i i oon ni i i i îî n n· ·
¦ ¦r r··u un n µ µr ro oooc c:: µ µ::i i h ho oll o ov vi i oo.. \\o or r h h c c :: oo ::c cr ri i o o::.. zz ĉĉ u u !!
l li i n n oo aa u u zz aa ¦ ¦ aa.. FFi i i i n n d d oo ĉĉ aa mm d dc c::ooo oµ µc cr r i i ¦ ¦ oo c c v v aa ..
O O¦ ¦ i i .. À Àmm I I ĉĉoou u¦ ¦ o o d dc c::ooo oµ µc cr r i i r r c c îî n nv vr r o ozzi i ¦ ¦ o oaar rc c n no oi i
n nu u ťť¦ ¦ i i mm ::ĉĉ i i u uh hi i mm.. d d· ·lloo !!
O O ¯¯ l l LL l l À À ¹ ¹n n i i i i d di i n n¦ ¦ r r c c v vo oi i ..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N MM ĉĉ r r o ov v.. u un ni i i i d di i n n¦ ¦ r r c c n no oi i .. LL u u .. îî n n
mmi i ooc c ooaazz.. ::îî n n¦ ¦ oo aa mm ¦ ¦ o oll o ommaaoo îî n n ooh hc c::¦ ¦ i i aa aa::¦ ¦ aa..
! !r r i i n n I I aaoou ull ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. ooc c ::ĉĉ mmaai i v v o o r r h h i i mm !! C Caa h hĉĉi i c cũ ũ i i i i ..
MMaa i i oou u d daa n n:: u ull .. mmaai i oo u u µ µaaµ µaav vaall u ull !! l laa r r I I ĉĉ r r ĉĉ
::ĉĉ µ µu un n llaa i i n ni i mmĉĉ .. .. .. À Àd di i oo ĉĉ aaťťaa.. :: i i mmµ µ ll u u.. mmo od dc c r r n n
ťťi i aau u¦ ¦ o ommaa¦ ¦ .. MM ĉĉ îî n nũ ũ c cll c cv vi iG p œ !! Ť Ťi i ::ĉĉ ťť¦ ¦ i i i i ooĉĉ
I Ic c¦ ¦c cllc c··:: d dc c v v i i n n ĉĉ îî n n ooh hc c::¦ ¦ i i aa aa :: i i aa..
O O ¯¯ l l LL l l À À ¹ ¹n n c c ll c c d di i n n¦ ¦ r r c c c cll c c..
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N LL i i d daa.. u un nc cll c c !! À Àd d c c v v ĉĉ r r u u ll c c ooĉĉ
d dc c··aaooo oll o o µ µo or rn nc cťť¦ ¦ c c.. .. .. v vo or r h hc c::oo d dc c mmo oii i i ooi i aa h hĉĉ i i c c ··
ũ ũi i ll o or r.. ¹ ¹n naa··d do ou uĉĉ··ũ ũ o ooo !! LLc c· ·aai i ťťi i µ µu uµ µaa¦ ¦ .. ¹ ¹n n c c o o r r i i
n ni i ooi i n nu u ťťll i i i i h hi i n nc c oo u u mm o o oo h h c c aa mmĉĉ !! Ť Ťi i d daaooĉĉ··ũ ũi i
mmc cr rv vc c oo u u u u n n aa µ µc c u u r r mmĉĉ oor r c czzi i ooĉĉ··ũ ũi i mmc cr r v vc c oo u u
¦ ¦o oaa¦ ¦c c..
O O ¯¯ l l LL l l À À N Nu u ťť¦ ¦i i u u ooc c ::o oi i d dc c I Ic cll c c aai i oou un no o::oou u¦ ¦
ˊ ˊd du ummn nc caa¦ ¦aa ......
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N LL i i .. n nu u c c r r aa u u ooh h i i aa r r d di i n n I I aa mmi i ll i i aa
C Coo n n o o v v c c v v c c i i d dc c L Lr r aa h h aa n n ¦ ¦ !!.... .. Ť Ťi i u ui i ¦ ¦ c c aaťťaa ¦ ¦c c d dc c· ·
I I o or rmmc czzi i !! Ť Ťi i v vaall aa.. ũ ũi i ::c c ::u ui i c c ll aa ooaaµ µ !! N N u u ťť¦ ¦i i i i
d di i oo¦ ¦ o on nu ull oor r c cd dc c ooĉĉ ¦ ¦o o¦ ¦ ooc c zzh h o oaa r r ĉĉ.. ::c c mmĉĉ n n îî n n ··
ooĉĉ !! À Àťťaa mm· ·aamm I I r ri i µ µ¦ ¦ c cu u oou u ¦ ¦ i i n nc c.. O O¦ ¦ i i .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À l l n n ooc c ::c cn n:: ''
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N l l n n ¦ ¦o oaa¦ ¦c c ::c cn n:: u ur r i i ll c c.. \\r r c c i i ::ĉĉ··ũ ũi i :: µ µ u u n n
oo u u mm aa I Io o::¦ ¦ '' l laa r r n n u u ¦ ¦c c ::u uµ µc cr r i i .. µ µ r r o ommi i ũ ũ i i ''
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À ::µ µ u u n n c c !!
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N \ \o or r h h c c :: oo d dc c i i ::¦ ¦ o or ri i aa aai i aa !! ˊˊ HHaa i i ¦ ¦ ..
mmi i ··aamm zzi i :: ooîî n nd d ¦ ¦c c··aamm v v ĉĉ zz u u ¦ ¦ µ µ r r i i mmaa d daa¦ ¦ ĉĉ.. C Cc c
h hu uooĉĉũ ũ i i ooĉĉ I I aai i n nĉĉ !! l laa oo ĉĉ n n· ·o o µ µu uµ µ.. mmo o r r "" !!
O O ¯¯ l l LL ¯¯ À À (( ii u uooîî n nd d µ µc c n n c c mmu u ll ũ ũ u u mmi i ¦ ¦ aa )) ¯¯ũ ũ ũ ũ !!
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N LL i i .. ťťi i n nc cooh hc cr ri i ::mmc c !! l laa r r ¦ ¦ u u n n u u
c cr raai i µ µc c I I aazzĉĉ.. l l oo u un nd dc c ::· ·o o ťť¦ ¦ i i u u '' ŤŤi i ··aamm îî n n v vh h i i ũ ũ i i ¦ ¦
u un n h haaµ µ ooîî¦ ¦ mmi i n nc c d dc c mmaar r c c !!
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cc c îî n n :: c c aa mmn n ĉĉ ¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ µ µo ov vc c::¦ ¦ c caa ooaar r c c aa
u u r r mmaai i '' FF ll o o r r i i .. h hi i ll c cũ ũc cll c c.. ooaa d do ou ur r i i .. .. .. ''!!
C C !! l l :: ¯ ¯ l l À À N N LL i i u ui i ¦ ¦ c c oo· ·aamm aa ii u un n:: ťťi i ll aa µ µr r o o··
ooc c::u ull µ µ::i i h ho oll o ov vi i oo.. \\c czz i i ¦ ¦ u u O O¦ ¦ i i .. n no oi i ::îî n n¦ ¦ c cmm µ µr r c caa
¦ ¦ i i n nc cr ri i .. N Nu u ooaa v vîî r r ::¦ ¦ ĉĉ.. ooaa c cx xµ µc cr r i i c cn nũ ũ ĉĉ !! C Cc ci i
d di i n naai i n n¦ ¦ c caa n no oaa::¦ ¦ r r ĉĉ aa u u mmaa i i I I ĉĉoou u¦ ¦ ťťi i r r ĉĉ zz h h o o i i u u ll ..
aa u u mmaai i ¦ ¦ r raa:: ťťi i µ µc c d d r r aa oo u u d dc c ooo oaad dĉĉ.. aa u u mmaa i i
aa v v u u¦ ¦ ťťi i n nc c ooaa zz u ur r i i .. N No oi i .. .. .. h h îî ll d d îî h hîî oo îî n n v vi i aa ũ ũ ĉĉ.. ll aa
d dc c··aa v vaa¦ ¦ aa.. O Or r .. d daa oo ĉĉ n n· ·aai i c cx xµ µc cr r i i c cn nũ ũ ĉĉ.. µ µaaoo.. d daa i i
oo u u o oi i ťť¦ ¦ c caa îî n n v vaar rd d.. .. .. À Àťť aa ťťi i c cu u.. .. .. îî mmi i zzi i oo îî n n¦ ¦r r··o o
zz i i ˊˊ h h i i n n c c mm ĉĉ C Cr r i i :: ¦ ¦ i i .. n n u u c cťť¦ ¦i i ¦ ¦ u u îî n n ::¦ ¦ aar r c c ::ĉĉ· ·i i
::u uooc cťť¦ ¦ i i ooaaµ µu ull ll u u'' :: u uµ µc cr r h haa aai i aa '' "" C Cĉĉ d dc c :: u u µ µ c c r r h h ĉĉ
c cťť¦ ¦i i ::u uµ µc c r r h hĉĉ .. ooc c mmaa i i ¦ ¦ u ur raa··v vu ur r aa !!
O O ¯¯ l l LL l l À À MMc c r r :: i i !!
oo 77
ZZZFLPHFUR
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N Ť Ťi i· ·o o i i aa u u ooaa HHaa mmll c c ¦ ¦ oou u îî n n¦ ¦ r r c ch hĉĉ··
r ri i ll c c o o I Ii i aammo or r c czz aa¦ ¦ ĉĉ '' N N· ·o o I Iii '' O O I Ii i :: n no oaah hĉĉ ''
N N··o o I Ii i '' : :aa u u o o I Ii i !! Ť Ť¦ ¦ i i i i ooĉĉ µ µc c ::n no oaah hc c ll c c I I aaooi i
µ µr r aaI I oou u ll i i ¦ ¦ c cr raa¦ ¦ u ur raa.. MMi i · ·aa c cx xµ µll ii ooaa¦ ¦··o o u un n µ µr ri i c c··
¦ ¦ c cn n.. À Àťťaa oo· ·aan ni i µ µu u:: ll aa h hĉĉ¦ ¦ aai i c c o o ooh h c cn nzzi i n nĉĉ ťťi i
mmi i ··aamm u ummµ µll u u¦ ¦ ¯¯r r aa h h aa n n ¦ ¦ u u ll oou u v vo oll u ummc c.. l laa r r
ooaa ::ĉĉ ::ooo oũũi i ooc cv vaa d di i n n¦ ¦r r··o o ooaar r¦ ¦ c c.. ¦ ¦r rc ch hu ui i c c ::··o o
ooi i ¦ ¦c cťť¦ ¦i i .. n n u u '' Ť Ťi i d dĉĉ· ·i i oo u u ˊˊ LL aa MMc cd dc cll c cn ni i "" .. ťťi i
d dĉĉ··i i oou u .. .. MMi i oou ull ! !r r i i n n ũũ "" ťťi i d dĉĉ· ·i i oou u ˊˊ !! o o mmc c o o ťťi i
11 u ull i i c c¦ ¦ aa"" .. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À L Lr r aa v v o o d do ooo¦ ¦o or rc c !! À Àťťaad daar r ¦ ¦o oaa¦ ¦c c h hi i ··
ll c cũũc cll c cll c c ¦ ¦aall c c aammo or ro oaa::c c c cr r aau u ooo oµ µi i aa¦ ¦ c c d di i n n ooĉĉr rũ ũi i ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cc c c cr raa ::ĉĉ I Iaaoo '' \\r r o oi i aa mm ::ĉĉ ¦ ¦c c
d daau u µ µaall aa.. l laa r r ::ĉĉ v vc czzi i d dr rĉĉooi i c c !! C Ci i ¦ ¦ c c::oo o o ooaar r i i c c..
C Co oµ µi i c czz.. C Ci i ¦ ¦ c c::oo aall ¦ ¦ aa.. C Co oµ µi i c czz.. Ť Ťi i ¦ ¦o o¦ ¦ ooo oµ µi i i i n nd d ťťi i
¦ ¦o oi i ooi i ¦ ¦ i i n nd d d dc c::ooo oµ µĉĉr r o o ooh hc c::¦ ¦ i i c c I I o or r mmi i d daa h h i i ll ĉĉ .. N N··o o
h hĉĉn nu ui i c cťť¦ ¦ i i '' l lc c::ooo oµ µĉĉr r ooĉĉ h haah haar r n n··aamm oo u u mm ::c c
oou ur r¦ ¦ c caazzĉĉ o o I I aall ĉĉ.. d d· ·llc c !! l laa .. d daa !! N Nu u ¦ ¦oo mmi i r r aa !!
l l i i v v ĉĉ d d µ µoo· ·ĉĉi i aa oo u u mm ::c c i i u uh hc c::oo i i n n ooaar r i i c c ťťi i
îî n nooc cµ µc c ::ĉĉ· ·mmi i µ µ u uI I ĉĉi i c c u un n mmo o¦ ¦ o or r i i n n ooaaµ µ.. ŤŤi i îî mmi i
zzi ioo.. ::ĉĉ mmĉĉ i i aa d dr r aaoo u u d daaooĉĉ n n u u mmĉĉ d du uoo ::ĉĉ··i i
::µ µ u un n O O¦ ¦i i ll i i c ci i .. .. .. À À::¦ ¦ aa c cr raa aazzi i d d i i mmi i n n c c aa ũ ũ ĉĉ .. ŤŤi i ··aamm
v vc cn ni i ¦ ¦ !!
O O ¯¯ l l LL l l À À C Cc c ::ĉĉ· ·mmi i ::µ µu ui i ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N C Cĉĉ mm· ·aamm ::ĉĉ¦ ¦ u ur r aa¦ ¦ !!
O O ¯¯ l l LL l l À À l lc c ooc c aa n nu ummc c ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N MM· ·aamm ::ĉĉll u ur r aa¦ ¦ ::ĉĉ ¦ ¦o o¦ ¦ ¦ ¦r rĉĉi i c c::oo µ µoo
::µ µi i n naar r c caa ll u ui i l l o on nc cll ¯¯c co od d o or r oo aa n nu u.. : :aai i n n¦ ¦ LL x x u u µ µ c c r r ·· ..
::aau u : :h haal lc c::µ µc caar r c c !! \\r r c c aa u u ::ĉĉ· ·ũũi i I Iaaoo oou ur r i i c c c cu u..
d d u u µ µ ĉĉ ooaaµ µu ull mmc cu u.. oou u v vo or rh hc cll cc mmc cll c c îî
O O ¯¯ l l LL l l À À (( zzîî mmh hi i n nd d )) ::c cr ri i o o:: ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N N Nu u zz îî mmh h i i .. O O¦ ¦ i i !! N Nu u··i i o o ¦ ¦ r rc caah hĉĉ
u uťťo oaar rĉĉ.. LLi i ¦ ¦ d dc cooll aar raaũũ i i i i ::ĉĉ n n u u ¦ ¦c c aaťť¦ ¦ c cµ µũ ũi i .. MM ĉĉ
u u mmI I ll ĉĉ r rîî ::u ull n n u u mmaa i i ooi i n nd d mmĉĉ v vîî n nd dc c::oo oo u u mm
mmi i ··aar r ::¦ ¦ aa mmi i c c d d îî n n d d o oooh hi i i i µ µc c::¦ ¦c c ooaa µ µ ťťi i h ho oll h ho o· ·
r r o o::i i n nd d ˊˊ mm· ·aamm îî n nd dr r ĉĉv vo o::¦ ¦ i i ¦¦ d dc c ¦ ¦ i i n nc c.. O O¦ ¦ i i !! ""
l laa r r oou ur r¦ ¦ c c aa mm ::ĉĉ· ·ũũi i I Iaaoo !! CCu u r r c c::u ur r :: c c µ µr r o oµ µr r i i i i ..
À À mm ťťi i îî n noo c cµ µu u¦ ¦ d doo aall ¦ ¦I I c cll .. NNu u oou u I I ll o or ri i ll c c oou ull c c::c c
d dc c \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ aa d dc c µ µc c oo îî mmµ µ .. ooi i oo u u aa::¦ ¦ c caa.. ¹ ¹i i ¦ ¦ c c !!
(( l lc c::I I aaooc c h hîî r r¦ ¦ i i aa ťťi i ::ooo oaa¦ ¦c c u un n h hu uooh hc c¦ ¦ c cn no or r mm
d dc c ¦ ¦ r raan nd daaI I i i r ri i ))
O O ¯¯ l l LL l l À À \\aa i i ooc c I I r r u ummo oťť i i ::îî n n¦ ¦ !!
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N ŨŨi i· ·i i d dĉĉr ru ui i c c::oo.. d daar r.. .. .. ((! !aa¦ ¦ c c¦ ¦ i i oo.. ))
ˊˊ v vîî n nd d u ull ooĉĉ n nu u c c u u aa mm i i n nv vc cn n¦ ¦ aa¦ ¦ ¦ ¦ r r aan nd daaI I i i r r u ull ..
mmi i··c c i i n n::u uµ µo or r ¦ ¦ aah hi i ll "" .. À À:: ¦ ¦ aa aa mm ooi i u uµ µi i ¦ ¦· ·o o d dc c l l aa
MMaa i i aa l l o o v v :: l l i i !! l l aa· ·i i ¦ ¦o o¦ ¦ îî n n hhîî r r ¦ ¦ i i c c.. : :ĉĉ··i i d du uooi i µ µc c
ťťc c::¦ ¦ aaooaa::ĉĉ.. À Àu u zz i i O O¦ ¦ i i '' ¯¯c c r ro ov v I I r r u ummo o:: µ µc c
ťťc c::¦ ¦ !!
O O¯¯¯¯LL ¯¯À À l loo oooo ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N : :ĉĉ n n u u ¦ ¦c c v v aa d d ĉĉ ooaa r r c cv vaa .. l l ··aamm
ťťu u¦ ¦ i i ¦ ¦ d dc c ll aa C C.. À À.. ! !.. !! : :îî n n¦ ¦ ¦ ¦ r r aan nd daaI I i i r ri i i i c cx xµ µc cr r i i · ·
mmc cn n¦ ¦ aall i i aai i aav vr r o on no ommu ull u ui i .. ˊˊC Co or r o oaan nĉĉ d dc c aa u u r r ""
::aau u oo aa mm aaťťaa ooc cv v aa ll c c zzi i ooc c.. l l· ·aa µ µr r i i mmi i ¦ ¦ d di i n n
FFr r aa n n ũũ aa .. l lc c ooi i n nooi i zzi i ll c c aaťť¦ ¦ c caaµ µ¦ ¦ ĉĉ h hi i c c¦ ¦ u ull ::ĉĉ îî n n··
I I ll o or rc caa::ooĉĉ.. LL ll µ µc c d dc c· ·o o µ µaar r¦¦ c c.. LL u u µ µc c d dc c aall ¦ ¦aa.. .. ..
O O ¯¯ l l LL l l À À Ť Ťi i oo u umm aai i r rc cu uťťi i ¦ ¦ ::ĉĉ.. .... ''
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N À Àzz i i n no oaaµ µ¦ ¦ c c.. N Nc caa ¯¯o o mmaa .. µ µaa zz n ni i oo u ull
d do or r mmc caa ooaa d dc c o oh hi i ooc ci i .. À Àv v c c aa mm I I o oaar rII c cooĉĉ ll aa mmi i n nc c..
HHaar rťť¦ ¦ · ·h haar rťť¦ ¦ .. .. .. ťťi i · ·aamm îî n n¦ ¦i i nn::· ·o o oo u u c ci i µ µc c::¦ ¦ c c oo îî mmµ µ
d dc c zzi i ooc caai i ooĉĉ mm ĉĉ I I u uv vĉĉr rc c::oo ˊˊ l l n nv v aa d daa ¦ ¦ o orr i i i i "" ..
O O ¯¯ l l LL ¯ ¯ À À ((r rîî d dc c)) LLťť¦ ¦ i i n no o::¦ ¦ i i mm !! l laa r r ::ĉĉ n nu u mmaai i
aaµ µll i i ooi i mmc c¦ ¦ o od daa ˊˊ ťťu u¦ ¦ i i ¦ ¦ u ull u ui i "" .. N Nu u··mmi i µ µll aaooc c.. ! !r ro o··
mmi i ũũ i i ''
C C !! l l :: ¯¯ ¯¯ À À N N l laa oo ĉĉ c c o or r d di i n n !!
O O ¯¯ l l LL l l À À (( îî n nooh hi i d dc c ooaai i c c¦ ¦c cll c c)) C Caa ¦ ¦ aa .. À À mm ¦ ¦c cr r··
mmi i n naa¦ ¦ ..
C C !! l l :: ¯¯ l l À À N N À À¦ ¦ u un n ooi i µ µc cr rmmi i ¦ ¦ c cũũ i i · ·mmi i ::c cnni i o or ri i ¦ ¦ aa ::ĉĉ
v vĉĉ I Iaaoo o o i i n nv vi i ¦ ¦ aaũũ i i c c o oI I i i ooi i aall ĉĉ !! (( C Cc cr rc cmmo on ni i o o::)) : :¦ ¦ i i · ·
mmaa ¦ ¦ ĉĉ ¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťĉĉ µ µr ro oI I c c::o oaar r ĉĉ µµo o¦ ¦ ::ĉĉ v v ĉĉ i i n nv vi i ¦ ¦ ll aa o o
µ µll i i mmh haar r c c oo u u mmaa ťť i i n n aa mmc caa ''
O O ¯ ¯ l l LL l l À À l laa ..
C C L L l l :: ¯ ¯ l l À À N N ::ll aav vĉĉ d do ommn nu ull u ui i !! MMi i ··aai i ll u uaa¦ ¦ o o
µ µi i aa¦ ¦ r rĉĉ d dc c µ µc c i i n n i i mmĉĉ ..
O O ¯ ¯ l l LL l l À À l lc c ooc c ''
C C !! l l :: ¯ ¯l l À ÀN N' ' MM ĉĉ ¦ ¦ c cmmc caamm ooĉĉ mmi i ··aamm ::µ µĉĉll aa¦ ¦
d dc cv vc caah haa ˊˊ ¯¯r r ĉĉ h h ĉĉ u uũ ũ c c ll u ull "" ¦ ¦o oaa¦¦ ĉĉ d d i i mmi i n n c caa ũ ũ aa ..
l l !! l l N N À À ((i i n n¦ ¦r rĉĉ oou u o o ooîî r rµ µĉĉ d dcc µ µr raaI I)) MMi i r r c cll aa
aa µ µll c cooaa¦ ¦ ' '..' '
O O ¯ ¯ l l LL l l À À ::··aa d du u:: aaooaa::ĉĉ..
C C !! l l : : ¯¯ l l À À N N (( v vc c::c cll .. ll u uîî n nd d··o o d dc c h hr raaũ ũ µ µoo O O¦ ¦ i i ll i i aa))
l l aar r c cu u oou u ::c cn ni i o or ri i ¦ ¦ aa n nc c d du uoo c c mm d doo··aad dr rooµ µ¦ ¦ u ull i i n n
µ µaar raad di i :: !!G v vTT““îîG HH ((l l c c::c c oou u O O¦ ¦ i i ll i i aa G ‹ ‹ œ œ — — ĉĉG – –G ŠŠ““   — —ĉĉ
ooi i n nc cv vaa ooi i o oooĉĉn nc cťť¦ ¦ c c i i n n u uťťaa d di i n n ::¦ ¦îî n nv vaa))
l l !! l l N N À À l l n n¦ ¦ r r ĉĉ !!
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ (( d dc c::ooh hi i d dc c u uťťaa ťťi i v vo or r h hc cťť¦ ¦ cc d di i n n
µ µr r aav v oou u oo i i n nc cv vaa ooaar r c c aa r r ĉĉ mmaa :: aaI I aar rĉĉ)) ......ŤŤi i
::µ µu un nc c··i i µ µr r i i mmaar r u ull u u i i ooĉĉ ::îî n n¦ ¦ aai i ooi i .. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c l l r ri i n naa.. ))
L Lu u n n ĉĉ zzi i u uaa.. ¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťĉĉ.. ((C Cĉĉ¦ ¦rrc c ooc cll d dc c··aaI Iaar rĉĉ.. )) l laaoo ĉĉ
v vr r c caa ::ĉĉ v v i i n nĉĉ îî n nooo oaaooc c.. l laa oo ĉĉ n nu u.. ::ĉĉ i i n n··aaťť¦ ¦c cµ µll c c
aaooo oll o o.. LL ooll aar r '' ŤŤi i ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ o or rooi i aai i ooi i .. ¯¯o o mmaa ..
O O \\O OC CLL.. À À mm îî n nũ ũc cll c c:: ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr rccťťc cd di i n n¦ ¦ c c..
(( l l r r i i n naa aa ooi i u ull i i ¦ ¦ u ur rc cooh hi i ll c c.. ))
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ (( îî n nooh hi i d dc c u uťťaa ťťi i îî n naai i n n¦ ¦ c caazz ĉĉ ::µ µr rc c
l l r r i i n naa .. c c u un n ¦ ¦i i µ µ d doo ::¦ ¦ aa¦ ¦ u ur rĉĉ mmi i ii ll ooooi i c c oou u o o µ µr r i i ··
v vi i r r c c ooaar rc c ll u un nc cooĉĉ.. ::I I r rc cd dc cll i i ¦ ¦ o oaar rc c.. µ µcc::¦ ¦c c ¦ ¦o oaa¦ ¦c c
ll u uoor r u ur ri i ll c c ooc c··11 îî n noo o on nii o oaar r ĉĉ )) L Lu u n n ĉĉ zz i i u uaa !!
l l !! l l N N À À L L u u n n ĉĉ zzi i u uaa !!
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((îîi i îî n n¦ ¦ i i n nd dc c mmîî n n aa )) \ \c cll oo c c:: oou u..
l l L L l l N N À À l l r r i i n naa ::aa v v i i n n ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ::o oũ ũ i i aa d di i r rc coo¦ ¦ o or r u ull u ui i ''
l l !! ¯¯N NÀ À l laa ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ¹ ¹n n d d c c c c d d îî n n:: u u ll ''
l l !! l l N N À À À À i ic cťťi i¦ ¦ µ µu uũ ũ i i n n.. MMĉĉ d du uoo ::ĉĉ··11 ooh hc c mm..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ l laa oo ĉĉ n n u u v vĉĉ d dc cr r aan nii c czz µ µr r ccaa mmu ull ¦ ¦ ..
aaťť v vr r c caa ::ĉĉ v vo or r h hc c::oo ťťi i oo u u o o µ µr ro oI I c c::o oaar r ĉĉ d dc c ll aa
d dv v :: .. ::c c n nu ummc cťť¦ ¦ c c.. .. .. l l o on naaťťoo u u..
l l !! l l N N À À MMi i r r c c ll aa l l o on naaťťoou u.. O O aa n n u u n n ũ ũ ťťi i µ µc c oo aa
i immc cd di iaa¦ ¦..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ \\ĉĉ mmu u ll ũ ũ u u mmc c :: oo ..
l l !! l l N N À À l lo oaa r r ooîî ¦ ¦ c cv vaa ooll i i µ µc c v v ĉĉ r ro ov v ::ĉĉ aaťť¦ ¦ c cµ µ··
¦ ¦ aaũ ũ i i .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n nll c c.. (( l l r r i i n naa i ic c::c c µ µr ri i n n
::¦ ¦ îî n nv vaa.. i i aar r µ µr rc cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c ::c c aaťťc caazzĉĉ µ µc c u un n I Io o··
¦ ¦ o oll i i u u.. l lu u µ µ ĉĉ o o ooll i i µ µĉĉ i i n n¦ ¦ r r ĉĉ \\i i oo¦ ¦ o orri i ũ ũaa.. ))
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À (( v vr rc caa ::ĉĉ ::ooo oaa¦ ¦ĉĉ d dc c µ µc c µ µc cr rc c¦ ¦c c
v vh hi i r rll aan nd dc cll c c d dc c h hîî r r¦ ¦ i i c c ˁˁ ťťi i n nu u µ µo oaa¦ ¦ c c ::··aaii u un nv vĉĉ
aaooo oll o o d dc cooîî ¦ ¦ u ur rc cîî n nd du u··::c c µ µc c ::ooaau un nu ull µ µc c ooaar rc c
::¦ ¦ĉĉ µ µr rc cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c)) MMu u¦ ¦ aaũ ũ ii ··v vĉĉ d di i n nooo oll o o.. ((îî i i aar r aa¦ ¦ ĉĉ
aall ¦ ¦ ::ooaau un n.. ))
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((::c c :: u uµ µu un nc c oou u u un n mmi i oo ::u ur ri i :: îî n n
ooo oll ũ ũ u ull v vu ur ri i i i )) l lc c ooc c ll c c ddaai i iio o:: ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ! !ĉĉ i i n n u u mmaa i i v vi i nnc c..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Ci i n nc c ''
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À LL r r aa v vo or r h haa ::ĉĉ vv i i n nĉĉ u un n d do ommn n
d doo ll aa ii u ud dc cũ ũ .. ¹ ¹ n n u u ' ' mmaa r r oo !! llaa r r n n u u mmaa i i v vi i n nc c..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Ci i n nc c ũ ũi i··aa ::µ µu u:: ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À l lo o n n d di i r r c coo¦ ¦ o or r !! ¯¯o o ¦ ¦ d dr raaoou u··i i
mmaa i i n no or ro oooo o::.. h hi i n nc c z zi i ooc c ::¦ ¦ c cll u u..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ (( aammu uzz aa¦ ¦ d doo I I r r aan nooh hc cũ ũ c caa I Ic c¦ ¦c ci i )) ˊˊ
C Ci i n nc c c c ::¦ ¦ c cll u u ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ¹ ¹ n n h h ĉĉ i i aa ¦ ¦ aa··n n¦ ¦îî i i aa.. ¯¯r r aaoo¦ ¦ o or r i i ::¦ ¦ .. LL
ťťi i c cll mmaar r c c.. LL ::c coor rc c¦ ¦ aar r ll aa ¹ ¹.. ¯ ¯.. C C..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ŤŤi i d dc c oooo z zi i ooc c ooĉĉ ˊˊd dr raaoou u··i i mmaa i i
n no or r o oooo o::"" ''
oooo
ZZZFLPHFUR
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À LL··aar r mmaa i i I Ii i :: oo u u¦ ¦ u ur r aa i i n ni i ũũ c cll µ µc c
d do on n d di i r rc coo¦ ¦ o or r .. d daa oo ĉĉ v vc cn nc caa.. l laa r r v v c czz i i ooĉĉ n n u u
mmaai i v vi i n nc c.. LL d dc cµ µaar r ¦ ¦ c c µ µ i i u uĉĉ aa ooi i ll c caa.. n n u u ''
\\LL LL C CLL :: C C¹ ¹ LL oo aa mm d dc cµ µaar r ¦ ¦ c c..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ::c c u ummµ µll c c d dc c µ µr raaI I .. d du u mmn n c caa ll u u i i îî
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ (( oou u u ummo or r )) ::c c oo aa mm u ummµ µll c c..
\\ l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À l l ll oo aa mm h h u u r r d d u u oo ĉĉ µ µr r c caa ¦ ¦ aar rc c.. n nu u ''
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ \\c c zz i i h hi i n nc c ooĉĉ··11 h h u u r r d d u u oo ĉĉ ..
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À LL h h .. ťťi i d d··aai iaa n nu u mmaa i i v v i i n nc c îî
´´ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ¹ ¹i i ¦ ¦ c c oo··aa v vc cn ni i i i !!
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À C Ci i n nc c··aa v vc cn ni i ¦ ¦ ''
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ¯¯o ov v aa r r ĉĉ ťť u u ll d dc c ooaar r c c v v o or r h hc caa i i ..
\\ l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨ À À ŤŤi i u un nd dc c c c ''
\\LL LL C CLL :: C C¹ ¹ l l n n I I aaũũaa d d··ll aall oo !!
\\l l C C ¯¯ O O !! l l ŨŨÀ À ((::µ µc cr ri i aa¦ ¦ ĉĉ)) À Ào oi i ll c co o !!
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ l lc c ooc c ˊˊ aao oi i ll c co o"" ''
\\l l C C ¯¯ O O!! l l ŨŨÀ À MMaa i i oo ĉĉ··i i n nĉĉi i oou ull i i ũũ ĉĉ !! (( \\r r c caa ::ĉĉ I I u uv vĉĉ.. ))
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ::¦ ¦ aai i .. n nu u I I u uv vi i !!
\\l l C C¯¯O O!!l l ŨŨÀ À À Ào oi i ll c co o !! MMi i ::c c µ µaar r c c ooĉĉ v v··aamm
mmaa i i zzĉĉr ri i ¦ ¦ c cu u µ µr r i i n n :: aa ll !!
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C C u u mm ¦ ¦c c oo h h c c aa mmĉĉ '' (( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ MMi i r r c cll aa.. ))
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À À Àh h .. d do o n nmmi i ťť o o r r i i oo o o.. h hi i n nc c oo··aai i v vc cn ni i ¦ ¦ ..
¹ ¹i i¦ ¦c c··l l !! ¹ ¹i i¦ ¦c c··11 µ µc c d d o o mmn n u u '' d d oo ll aa o or raaťť !! ((l l c c::c c
i iu u v vo oaan nĉĉ.. ))
MM l l !! LL LL À À !! i i mmĉĉ zz i i u uaa..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ !! i i mmĉĉ zz i i u uaa.. \\c cll ooc c:: oou u c c n nu ummc cll c c
mmc cu u..
MM l l !! LL LL À À l l o on naaťťoou u..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ À Àµ µr ro oµ µi i c c··¦ ¦ c c.. ŤŤc czzi i .. ¦ ¦oo r ro ov v !! l lo o··
r r c caa mm ::ĉĉ l l oo oo u un no o::oo ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉťťĉĉ l l o on naa ťťoo u u.. l lu u µ µ ĉĉ
ooi i ll c c mmi i ::··aa ::µ µu u::.. .. .. (( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ L Lo ov vd daan n.. ))
L L O O C C l l À À N N \\ĉĉ ::aall u u¦ ¦ ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr r c cťť c cd di i n n¦ ¦ cc..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ l l n n ::I Ii i r rťťi i ll !! L Li i n nc c ooĉĉ n nc c r r c cv vĉĉ:: i i mm
¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c C Co or r d do on nc caa n nu u .. l l n n aaI I aar r ĉĉ d dc c o o :: oor r i i :: o oaar r c c
I Io oaar r¦ ¦c c c cv vaa zz i i v v ĉĉ .. n n··aamm mmaai i µ µr r i i mmi i ¦ ¦ n ni i ooi i o o ťť¦ ¦i i r rc c
d dc c ll aa d d··¦ ¦aa..
L L O O C C l l À À N N À À mm ::ĉĉ v vĉĉ c cx xµ µll i i oo ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ MMi i ··aau u c cx xµ µll i i ooaa ¦ ¦ aall ũũ i i i i .. ((l l i i mmĉĉ ··
::o oaar rĉĉ aa¦ ¦ c cn n¦ ¦ µ µoo ooc ci i d do oi i .. )) HH mm !! (( MMi i r rc cll c ci i .. )) l lC C
u un n aar r h hc co oll o ov v d dc c mmaa r r c c v vi i i i ¦ ¦ o or r .. ŤŤ¦ ¦ i i i i aa::¦ ¦ aa '' À À
aah h::o oll v vi i ¦ ¦ i i n n::¦ ¦ i i ¦ ¦ u u¦ ¦ u ull oo u u ooaall i i I I i i ooaa¦ ¦ i i v vc c c cx xooc cµ µũũ i i o on naall cc..
(( ::i i h hi i ll i i oo .. )) À À mm µ µll aan nu ur r i i mmaa r r i i oo u u c cll .. C Caa aa¦ ¦ aar r c c
n nu u ::i i n ni i d di i :: µ µu u:: ::ĉĉ··l l d daa u u µ µc c h haan ni i mmĉĉ r r u u n n ũũ i i ..
LL ooll aar r ''
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ::ĉĉ ¦ ¦ r rĉĉi i ũũ i i ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦¦ c c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À n n i i o on no oaar r c caa ::ĉĉ v vĉĉ ::aall u u¦ ¦ ¦ ¦o o··
v vaar r ĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ L Lu u n n ĉĉ zz i i u uaa ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL C Ci i n n d d aaũũ i i ::o o::i i ¦ ¦ ''
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ À Àoo u u mm ooi i n nooi i mmi i n nu u¦ ¦ c c..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL ((ooĉĉ¦ ¦ r rc c d d i i r r c c oo ¦ ¦ o o r r )) \\c czz i i ººll ··l l c c''
C Cc c ll o o¦ ¦ mmĉĉ µ µi i ::aai i oo··aa v vo or rh hi i ¦ ¦ n nu u ťť¦ ¦ i i u u ºº''i in noo oo u u
¦ ¦o o\\ aar r ĉĉťťu ull µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c ''
\\LLLL C C LL :: C C ¹ ¹ ŤŤc cd dc cũũ i i !! (( C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa.. )) ZZi i oo c caa mm
oo··aamm aau uzzi i ¦ ¦ d dc c::µ µr r c c d du u mmn n c caa ¦ ¦ aa I Ic cll d dc c I I c cll d d oo
n nĉĉ zzh hîî ¦ ¦ i i i i ..
MM l l !! LL LL À À l lc cµ µi i n nd dc c ººˍˍººˍˍ îî n nũũc cll c cv vc cũũ i i µ µr r i i n n ˊˊn nĉĉ ··
zzh hîî ¦ ¦ i i i i "" !!
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ O O ::ĉĉ··i i :: ¦ ¦ aah hi i ll i i mm îî mmµ µ r r c c u u n n ĉĉ d dc cI I i i ··
n ni i ũũ i i aa !! :: aa u u d dc cI I i i n ni i ũũ i i i i ll c c.. ooĉĉ ::îî n n¦ ¦ mmaai i mmu ull ¦ ¦ c c.. n n u u ''
MM l l !! LL LL À À ! !r r o oh haa h hi i ll ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((::c c r ri i d di i ooĉĉ ťťi i mmc cr r v vc c ll aa I I c cr rc caa::¦ ¦r rĉĉ))
MMd d aa !!...... LL u u aa mm mmaa i i v vc cn ni i ¦ ¦ µ µoo aai i ooi i .. ¯¯o o ¦ ¦ îî n n
v vr r aah hĉĉ.. c c d dr rc cµ µ¦ ¦ ťťi i llo o¦ ¦ ii u u i i n n :: mmc cr r c cu u d dc c ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťu ull µ µ r r i i mmaa r r oo u u d di i v v c cr r :: c c ¦ ¦ r r c ch hu ur r i i .. N N u u ººl lc c mmu u ll ¦ ¦
aa mm v vc cn ni i ¦ ¦ îî n n::ĉĉ d di i n n µ µ r r i i oo i i n naa u u n nu ui i r r aaµ µo or r¦ ¦ .. (( À Àr r aa¦ ¦ ĉĉ
::µ µr rc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. )) l lu u mmn n c c aa ll u u i i mmi i ··aa µ µr r c czzc cn n¦ ¦ aa¦ ¦ o o
::i i ¦ ¦ u uaaũũ i i c c aa ::aa¦ ¦ u ull u ui i ťťi i aa o oaammc cn ni i ll o or r d dc c aai i ooi i .. oo aa
::ĉĉ zzi i oo aaťťaa.. c cd di i I I i i ooaa¦ ¦ o oaar r c c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( ::c cr rv vi i ll )) ::i i ¦ ¦ u uaaũũ i i aa r rc caallĉĉ ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ À À mm ooc cr rooc c¦ ¦ aa¦ ¦ ťťi i ºº''i ii i aaooc caa::¦ ¦ĉĉ.. .. .. ::i i ··
¦ ¦ u uaaũũ i i c c !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( µ µu uũũ i i n n n nc cll i i n ni i ťť¦ ¦ i i ũũ i i LL u u n n··aamm
ťť¦ ¦i i u u¦ ¦ d dc c v vi i zzi i ¦ ¦ c cll c c d d u u mmn n c c aa v v o o aa :: ¦ ¦ r r ĉĉ .. \\··aaťť I Ii i ::¦ ¦ aa¦ ¦
llaa d di i ::µ µo ozzi i ũũ i i c c ťťi iG Š œ aall ¦ ¦c c ll ĉĉ mmu u r r i i r r i i ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ¯¯o o oo mmaa i i d doo aaooc cc caa n n··aamm ººllaa¦ ¦ µ µc c
“ˆ ťťooo oaall ĉĉ.. ..N Nu u mmaai i c cr raa n nc cv vo oi i c c d dc c aall ll éé ll ĉĉ mmu u ··
r r i i r r i i .. MM··aamm oo o on nv v i i n n:: ooĉĉ aai i aav vu u¦ ¦ d dr r c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c !!
((::¦ ¦ u uµ µo oaar rc c.. )) l laa.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťi i .. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c d di i r rc coo¦ ¦ o orr.. C Cc c
mmi i··aai i ::´´··r ri i:: d du ummc caa ¦ ¦ aa d dc c::µ µr rc c ¦ ¦ o ov vaar rĉĉťťaa µ µr ro oI Ic c··
::o oaar rĉĉ MMi i r r c cll aa l l o o n n aa ťť oo u u ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cĉĉ c c::¦ ¦c c o o......
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ LLx x aa oo ¦ ¦ ..G Šĉ c c o o ll i i n nĉĉr r ĉĉ µ µr r o oI I c c::o oaar rĉĉ
c cn nc cr rv vi i ooĉĉ.. ::c cr ri i o oaa::ĉĉ.. c cn n¦ ¦ u uzzii aa ::¦ ¦ ĉĉ .. oo u u i iººllc ci i n no oi i .. ::´´
µ µaar r c cG Š··aai i aa v vu u ¦ ¦ d dr r c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. C C´´"" mmi i··aai i ::µ µu u:: d dc c::µ µr rc c
p– aar r ĉĉťťu ull µ µ r r i i mmaar r ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( ooaai i oo n nu u ::··aa d du ummi i r r i i ¦ ¦ îî n nooĉĉ ooc c
ii o ooo I Iaaooc c µ µr rc cťťc cd di i n n¦ ¦ c cll c c)) C Cĉĉ ºº··::¦ ¦c c u un n.. .. ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ¹ ¹n n o omm i i n ni i mmo o:: ooaar r c c ::c c zzh haa¦ ¦ c c
µ µc cn n¦ ¦ r r u u r ri i d di i ooaar rc c )) :: aa ll u ull u ui i ťťi i oou u ºº··aar rc c ¦ ¦c c îî n nũũc cll c cv vi i
ººll±ũ mmi i n n u u n n c c.. LL aa d dc cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( n nĉĉu uooi i ¦ ¦ )) MMd daa.. .. .. c cu u.. .. ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Cc c mmi i ··aai i ::µ µu u:: d dc c::µ µr r c c aar rh hc co o··
“ – Ž œ “ C Co or r d do on n c caa n n u u ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( d dc cr ru u¦ ¦ aa¦ ¦ )) C Cĉĉ c c u un n ¦ ¦ îî n nĉĉ r r ooaa ··
µ µaah hi i ll .. ::c cr r i i o o::.. mmu un noo i i ¦ ¦ o or r ťťi i µ µll i i n n d doo c cll aan nu ur r i i ..
ooaar r c c.. .. ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((oou u u un n ::u ur rîî :: aa ::oou un n::)) N Nu u .. aa::¦ ¦ aa
u un n mmi i··aai i ::µ µu u::.. C Ci i d do oaar r ´´ĉĉ c cll aa v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉĉ ooaau u¦ ¦ c c
o o ooo ommo oaar r ĉĉ.. .. .. ťťi i n n··aa v vĉĉ::i i¦ ¦··´´··..
MM l l !! LL LL À À LL v v i i n n aa mmc c aa ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ (( ooaan nd di i d d)) C Cĉĉ n n··aa v vĉĉ::i i ¦ ¦ ooo ommo oaa r r aa ''
MM l l !! LL LL À À ! !o ov vc c::¦ ¦ c caa ooo ommo or r i i i i c cu u aa mm ::ooo or rn ni i ¦ ¦··o o..
::µ µ c c r r aa mm oo aa c caa ::ĉĉ I Ii ic c ::c cîî n nll c ci i aa ooaar rc c ::ĉĉ aa µ µ r r i i n n d d ĉĉ
aa mmh hi i ũũ i i i i ll c c ll o oooaall n ni i ooi i ll o or r .. ::ĉĉ··i i I I aaooĉĉ ::ĉĉ îî n nũũ c cll c caav vĉĉ
ooĉĉ ťťi i :: aall u ull ll o or r r r c cµ µr r c czzi i n n¦ ¦ ĉĉ o o v v aall o oaa r r c c.. l laa r r
mm··aamm îîn nťťc cllaa¦ ¦..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Cr r c cd d ooĉĉ n nu u ¦ ¦c c··aai i îî n nťťc cll aa¦ ¦ .. l lc c
ooi i n nd d mmĉĉ µ µr r c co ooou uµ µ ťťi i c cu u n ni i ũũ c cll ¦ ¦i i oo aar r h hc co oll o ov vi i oo
aa mm îî n n v v ĉĉ ũũ aa ¦ ¦ o o ll c cv vc c d doo··aa d d u ummn n c caa ll o or r (( À Àr r aa¦ ¦ ĉĉ
::µ µr r c c L Lo ov vd daan n)) ˊˊ o o oo o ommo o aa r r ĉĉ n n u u ::c c ::ooo oaa¦ ¦ c c ll aa
:: u uµ µ r r aa I I aaũũ ĉĉ îî n n¦ ¦r r··o o ::i i n nv vu ur r ĉĉ zz i i "" .. ::aa ¦ ¦ u ull v vo o :: ¦ ¦ r r u u
aa::oo u un nd dc c ¦ ¦ o o¦ ¦ u uťťi i o o oo o ommo oaa r r ĉĉ .. N N u u h h ĉĉ n n u u i i ũũ i i ooaar r c c
c c '' l laa r r o o aa ::c cmmc cn nc caa oo o ommo oaa r r ĉĉ .. mmaa i i aall c c:: o o
aa::c cmmc cn nc caa oo o ommo oaa r r ĉĉ .. n n u u µ µu u¦ ¦ c caa I Ii i ::ooo oaa::ĉĉ ll aa
i i v vc caall ĉĉ d dc c aazzi i µ µc c mmîî i i n n c c .. ((C Cĉĉ¦ ¦ r rc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. )) LL
n nc cv vo oi i c c ººllc c r r ĉĉh hd daa r r c c.. d dc c ¦ ¦aaoo¦ ¦ ťťi i d dc c mmu u ll ¦ ¦ ĉĉ îî n n··
ũũc cll c cv vc cr rc c.. LL oo ll aa r r '' (( ::c c r r i i d di i ooĉĉ.. C Cĉĉ¦ ¦ r rc c ! !r r i i mmaa r r .. ))
! !o oi i mmi i i i n n oo v vo o r r ::ºº··::i i aaooi i d do oi i ººll i i n n¦ ¦r rc c aar r h hi i ¦ ¦ c cooũũ i i i i
n no oťť¦ ¦ r ri i oou u ::ooh hi i ũũaa ººllc c µ µll aan n µ µ c cn n¦ ¦ r r u u ::i i ::¦ ¦ c cmmaa¦ ¦ i i zzaa··
r r c c aa :: aall u ull u ui i v vo o:: ¦ ¦ r r u u.. l laa ll aa v vi i i i ¦¦ o oaar r c c ::µ µc cr r ::ĉĉ
oo i i o ooo n ni i mm aa ll d d ĉĉ mmaa ťť u u ll µ µc c ťťaan n¦ ¦ i i c cr r u ull u un n d d c c v vc cũũ i i
ooll ĉĉi i i i i i ťťooo oaall aa ooc caa n n o o u u ĉĉ ..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL N No o i i :: îî n nll c cmm v vaa¦ ¦ aa ::ĉĉ îî n n oo c cµ µc cmm ll u u ··
oor rĉĉr ri i ll c c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr rc cťťc cººll ii n n¦ ¦c c..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((ooĉĉ¦ ¦r rc c ooc ci i d do oi i ¦ ¦ i i n nc cr ri i )) ¹ ¹ n n mmo o··
mmc cn n¦ ¦ !! À Àr r h hc co oll o ov vu ull c c.. ::ĉĉ··ũũi i I I aaooi i hhaav vaaii c cll c c.. ¯¯ c c îî n n··
¦ ¦ o or rooi i oo u u mmi i n n c c ll aa o or raaťť..
L L O O C C l l À À N N (( ťťo ov vĉĉi i c cll n ni i oo)) l laa r r .. .. ..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ LL oo c c v v aa n nc cooll aar r .. C Co or r d do on nc caa n nu ull c c ''
L L O O C C l l À À N N (( n nc cooo on nv vi i n n::)) N Nu u.. .. .. c c I I o oaar r¦ ¦ c c ooll aar r ..
MM l l !! LL LL À À L L u u n n ĉĉ zz i i u u aa ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉťť c c µ µr r c cťťc cddi i n n¦ ¦ c c..
\ \ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ LL aa r r c cv v c cd dc cr r c c ¦ ¦ o ov vaa r r ĉĉ ťťĉĉ l l o on naa ťť oo uu ..
(( MMi i r r c cll aa i i c c::c c oo u u aar r h hc co oll o ov vu ull \\c c ll oo c c:: oo u u ::c c îî n n··
¦ ¦ o oaar rooc c ::µ µr rc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. )) C C u u mm aai i µ µu ull u u¦ ¦ aaťť¦ ¦ c cr r n nc c
µ µc c h hîî r r ¦ ¦ i i c c ii o o::n ni i ooi i i i ll c c aaooc cll c caa .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c :: aa v v i i n n ''
ooÛÛ ZZZFLPHFUR
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯o ov vaar r ĉĉ ťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c.. v vĉ ĉ ii u ur r.. .. ..
n nu u mmaa i i d di i n n d do or r i i n nũũ aa aaµ µr r i i v vĉĉ .. v vĉĉ aa::i i v vu ur r.. .. .. µ µc cn n¦ ¦ r r u u
mmi i n nc c c c¦ ¦ i i ooaa ::o oooi i aall i i ::¦ ¦ ĉĉ c c::¦ ¦ c c mmaa i i µ µr r c c::u u:: d dc c
o or ri i ooc c.. .. ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Cu u mm aai i µ µu u¦ ¦ u u¦ ¦ oo aa ll o ommn ni i aa n ni i ťť¦ ¦ c c ¦ ¦i i ··
n nc cr ri i c cn nll u u// .. i i aaťť¦ ¦ i i ťťi i ooaaµ µaah hi i ll i i '' l l··¦ ¦aa.. u u n n o o mm oo u u
µ µ ĉĉ r r u u ll aall h h '' 11\\i iťťllc c ¦ ¦ i i n nc cr ri i ooaar r c c n n··aau u aall ¦ ¦ ĉĉG  i i n nĉ ĉ
d dc cooi i ll aaooc cc caa ooĉĉ ::c c i i u uh hc c::oo !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u :: i i n n i i oo aall o ommn ni i i i .. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c
µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c.. \\ĉĉ d daa u u oo u u v v îî n n ¦ ¦ u u ll mmc cu u .. C Cu u mm oor r c c··
d dc cũũi i oo··aaťť ll i i îî n n d dr r ĉĉ zz n n i i ¦ ¦ ::ĉĉ......''..'' À À mm I Io o::¦ ¦ µ µr r o oI I u un nd d
::ooaan nd daall i i zzaa¦ ¦ .. À À n n ooo ommi i :: aaoo¦ ¦ c c d dc c o o v vr r aa v vĉĉ i i mmo o··
r raall i i ¦ ¦ aa¦ ¦ c c.. À À mm d do ov vc c zzi i ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Cc c d d o ov vc c zzi i ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! l l LL .. MMĉĉr r¦ ¦ u ur ri i i i ::oor r i i ::c c.. ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr rc c··
ťťc cd di i n n¦ ¦ c c.. ¹ ¹n n mmaar r ¦ ¦ o or r ooaar r c c i i··aa v v ĉĉ zz u u ll .. C Caar r c c i i··aa
::u ur r µ µr r i i n n:: d dc c mmaa i i mmu ull ¦ ¦ c c o or ri i .. C Cr r ood dooũ ũ i i ··mmĉĉ ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c.. îî n nũũ c cll c cv vc cũũ i i r rc cv vo oll ¦ ¦ aa.. i i n nd di i v vn naar r c caa
d dc c ooaar rc c aamm I Io o::¦ ¦ oou uµ µr r i i n n::.. À Àooo oll o o.. i i n n µ µ ĉĉd d u ur r i i oo c caa
d dc c ll aa µ µo oaall c cll c c d dc caall u ull u ui i .. ::c c µ µo oaall c c u un n aa ooaa aa:: i i aa ' '
l l n n v v ĉĉ zz u u ll ooo oµ µi i i i ll o or r ooaar r c c ::c c ii o oaaooĉĉ µ µc c aaooo oll o o.. aall
o oaammc cn ni i ll o or r ooaar rc c.. .. ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ l lc c :: ll u u ll .. : :µ µ u u i i ooĉĉ aai i d d o o v v c c zz i i ''
((C Cĉĉ¦ ¦r rc c µ µr r i i mmaar r .. )) MMi i ll c c ¦ ¦ r r i i mmi i ũũ i i mmîî i i n n c c µ µr ri i n n¦ ¦ r r ··u un n
oo u ur r i i c cr r ::µ µc cooi i aall .. l laa oo ĉĉ n n u u ¦ ¦i i ll c c d d ĉĉ µ µ îî n n ĉĉ mmîî i i n n c c ..
d du u mmn n c caa ll u u i i n nu u mmaa i i µ µu un nc c µ µi i ooi i o or r u ull i i u u ťťooo oaall aa
aa::¦ ¦ aa.. ((À À i ic cťťi i¦ ¦ u ur r mmaa¦ ¦ d doo µ µr r i i mmaar r d di i r rc coo¦ ¦ o or ru ull
îî ťťi i ::ooo oaa¦ ¦ c c h haa¦ ¦ i i ::¦ ¦ aa ťťi i· ·ťťi i ťťll c crrv voo I I r r u un n¦ ¦ c caa d dc c n nĉ ĉ··
d du uťťc caall ĉĉ.. h hr ru u::oo mmc cr rv vc c ll aa u uťťaa d di i n n I Iu un nd d.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( d dc c::ooh hi i d dc c u u ťť aa ťťi i ::¦ ¦r ri i v vĉĉ)) l l r r i i n n aa !!
l l r r i i n naa !! l l r r i i n naa !! \\i i n no o îî n nooo oaaooc c !!
l l !! l l N N À À ((i i n n¦ ¦ r rĉĉ)) C Cc c c c::¦ ¦c c ! !c c¦ ¦ r r c c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((I Ii i x xîî n nd d· ·o o)) À À mm n nc cv vo oi i c c d dc c
d dc cooll aar r aaũũ i i aa ¦ ¦aa.. ¹ ¹r r v v oo n n ll !!
l l !! l l N N À À C Cc c d dc cooll aar r aaũũ i i c c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l lc c ::µ µr r c c aar rh hc co oll o ov v ť ťi i µ µr ro oI I c c··
::o oaar r aa l l o on naaťťoou u.. l lc c:: oor r i i c c ¦ ¦ aah hll o ou ull i i mmo or r aa ll µ µoo ooaar r c c
ll··aai i ::u ur r µ µr r i i n n:: îî n n µ µ ĉĉ d d u ur r i i oo c c .. ¯¯o o ¦ ¦ u u ll aa mmĉĉ n n u u n n ũ ũ i i ¦¦ ..
I I ĉĉr rĉĉ oor ru uũũ aar r c c.. I I ĉĉr r ĉĉ ii c cn nĉĉ..
l l !! l l N N À À l laa r r n n u u i i··aamm v vĉĉzzu u¦ ¦ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( aa mmc cn ni i n nũũ ĉĉ¦ ¦ o or r )) C Cu u mm ' ' l lo oaa r r
¦ ¦u u mmi i··aai i ::µ µu u:: ooĉĉ i i··aai i ::u ur r µ µr r i i n n::.. .. ..
l l !! l l N N À À N Nu u··i i aa d dc cv v ĉĉ r r aa¦ ¦ .. N N u u ũũi i · ·aamm ::µ µu u:: aa::¦ ¦ aa..
l l··aamm v vĉĉ zz u ull o o ::i i n nv vu ur r ĉĉ d daa ¦ ¦ ĉĉ .. MMc c r r v vc c aa u u µ µoo µ µo o··
¦ ¦c cooĉĉ ::µ µr r c c µ µĉĉ d d u ur r i i oo c c aa d dc c ll aa µ µo oaall c cll c c d dc caall u ull u ui i ť ťi i
::c c ũũ i i n nc caau u d dc c mmi i n n ĉĉ .. .. ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL MMi i n n ũũ i i !! À À i i u ui i ¦ ¦ aa¦ ¦ ooc c mmi i··aai i
:: µ µ u u :: !! N Nu u· ·ũũi i µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ::ĉĉ mm ĉĉ µ µr ro o::¦ ¦ c cťť¦ ¦ i i !! l l··aai i
zzĉĉr ri i ¦ ¦ îî n n ¦ ¦ u uI I i i ťťu ur r i i .. ťťi i n n u u n nu u mmaa i i o o d d aa¦ ¦ ĉĉ .. C Co oµ µi i i i i i
::c c ii u uoo aa u u µ µ r r i i n n aaµ µr ro oµ µi i c cr r c c.. i i aar r c ci i .. c ci i I I ĉĉr rĉĉ ¦ ¦ c c aa mmĉĉ ..
I I ĉĉr rĉĉ r r u uťťi i n nc c.. .. ..
l l !! l l N N À À ((r rc cv vo oll ¦ ¦ aa¦ ¦ ĉĉ)) N Nu u··i i aa d dc cv v ĉĉr r aa ¦ ¦ .. ! !c c¦ ¦ r r c c !!
N N··aamm ::µ µu u:: aa::¦ ¦ aa n ni i ooi i o od daa¦ ¦ ĉĉ .. N Nu u··i i aa d d c cv v ĉĉ r r aa ¦ ¦ !!
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((r rĉĉ::¦ ¦i i ¦ ¦)) À À mm n nc cv vo oi i c c d dc c mmĉĉ r r ··
¦ ¦ u ur r i i aa ¦ ¦aa !! N Nu u îî n nũũ c cll c cv vi i .. I I c cmmc ci i c c !! ! ! u u ũ ũ i i n n îî mmi i
µ µaa::ĉĉ d d aaoo ĉĉ c c aa d dc c v vĉĉr r aa ¦ ¦ .. ::aa u u n n u u ..
l l !! l l N N À À ! !c c¦ ¦ r r c c.. d daa r r c cu u n n u u µ µo o¦ ¦.. ....
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯ u u c cťť¦ ¦i i ::o oũũi i aa mmc caa .. À Ài i d daa ll o or r i i aa
::ĉĉ mmĉĉ aaii u uũũ i i !! ::ĉĉ I I i i i i aall ĉĉ¦ ¦ u ur r i i d dc c mmi i n nc c !! ::ĉ ĉ ooc cr r ··
¦ ¦ i i I I i i ooi i ::µ µu u::c cll c c mmc cll c c îî n n I I aaũũ aa o or r i i oou ui i .. ::îî n n¦ ¦ l l aa
aan naan nv vh hi i c c.. I I c cmmc ci i c c.. À À i i µ µr r i i ooc cµ µu u¦ ¦ '' N N u u ¦ ¦c c mmaa i i
h ho oll h haa ll aa mmi i n nc c.. : :¦ ¦ aai i aaooo oll o o ťťi i ::oor ri i c c !!
l l !! l l N N À À ! !c c¦ ¦ r r c c.. n n u u µ µo oll ::ĉĉ I I aaoo u u n n aa oo aa aa::¦ ¦ aa..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À À i i ::··o o I I aaooi i !! l laa oo ĉĉ n n u u .. ¦ ¦c c
aa r r u u n n oo aaI I aar r ĉĉ d di i n n ooaa::aa mmc caa .. ŤŤi i d di i n n ťťooo oaall aa mmc c aa !!
l l !! l l N N À À N Nu u oo n nc cv vo oi i c c ::ĉĉ mm ĉĉ aall u un nv vi i .. ! !c c¦ ¦ r r c c..
À À mm ::ĉĉ µ µll c coo ::i i n nv vu ur r ĉĉ.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL À Àť ť aa v vaa ::ĉ ĉ zz i i oo ĉĉ '' LLťť¦ ¦ i i v vaa¦ ¦ aa
::ĉĉ µ µ ll c c oo i i ooaa o o h ho oaaũ ũ ĉĉ d doo ll i i n nv vĉĉ mmi i n nc c !! MMĉ ĉ µ µ ĉĉ r r ĉĉ · ·
::c cťť¦ ¦i i .. ooaa o o ll aa::ĉĉ.. I I i i i i n nd dooĉĉ v vc czzi i ooĉ ĉ mmĉ ĉ d d u u oo ll aa
I I u un nd d ' '
l l !! l l N N À À ¯¯o o¦ ¦ u u ll aar rc c o o ll i i mmi i ¦ ¦ ĉĉ ! !c c¦ ¦ r r c c.. À À mm µ µll i i n n::..
À À mm r r ĉĉ h hd daa ¦ ¦ .. N Nu u mmaai i µ µo o¦ ¦.. LLťť ¦ ¦ i i µ µr r c caa n nc cd dr rc cµ µ¦ ¦ ..
! !r r c caa n nc co ommc cn no o::.. i i \\r r oo aa ::ĉ ĉ µ µll c cooc c.. ))
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ((o oµ µr ri in nd d··o o)) N N··aai i ::ĉ ĉ µ µll c cooi i n ni i ··
ooĉĉi i c cr ri i .. N Nu u c cťťll i i d dc c oo aaµ µu ull ¦ ¦ ĉ ĉ u u..
l l !! l l N N À À ˍˍ r ru uv vĉĉ¦ ¦ o oaar rc c)) ! !c c¦ ¦ r r c c.. ¦ ¦oo r ro ov v.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ¯¯aa oo i i .. : :oor r i i c c.. LLťť ll i i n nc cv vaa::¦ ¦ aa
mmc caa.. À Ài i o oh hll i i v vaaũ ũ i i aa ::ĉ ĉ I Ii ii i aall ĉĉ¦ ¦ u ur r i i d dc c mmi i n nc c.. ŤŤi i ll aa
h hi i n nc c ť ťi i ll aa r r ĉ ĉ u u !! : :oor r i i c c.. n n· ·aau uzzi i .. ooĉĉ··ũ ũi i ::I I ĉĉr ri i n ni i
h hr raaũ ũ u ull .. .. ..
l l !! l l N N À À (( îî n nv vr r o ozzi i ¦ ¦ ĉĉ)) l laa.. .. .. ::oor r i i u u.. .. .. ll aa::ĉĉ··mmĉĉ.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ((d di i oo¦ ¦ c caazzĉĉ)) ˊˊl lc cooll aar r aaũ ũ i i c c.. ::u uh h··
::c cmmn naa ¦ ¦ aa l l r r i i n naa ::aav v i i n n.. îî n nv vĉĉ ũ ũ ĉĉ¦ ¦ o oaar r c c ll aa ťťooo oaall aa
v vc cn nc cr raall ĉĉ d di i n n oo o o mmu u n n aa MMo ov v i i ll aa \\c coo h hc c ii u ud dc cũ ũ u ull .. .. ..
(( l l n n¦ ¦ r r ĉĉ µ µr ro oI I c c::o or ru ull L Lĉĉ ¦ ¦ r r îî n n c caa n nu u.. ))
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( ¦ ¦ c cmmĉĉ¦ ¦ o or r)) l lc c r r aa n nii c c zz ' '
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( r r c c µ µ c c zz i i ¦ ¦ )) N Nu u .. ! ! o o I I ¦ ¦ i i mm''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ \\ĉ ĉ ::aall u u¦ ¦ ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c··i i oo u u d d··¦ ¦aa ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťc c µ µr ro o· ·
I Ic c::o or r ' '
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ O O oo ĉĉ u u ¦ ¦ aa mm µ µc c ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťaa µ µr ro o··
I Ic c::o oaar rĉĉ MMi i r r c c ll aa ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL N Nu u··i i aai i ooi i ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ C Caa d di i r r c coo¦ ¦ o or r aall oo ĉĉ mmi i n n u u ll u u i i oou ull ··
¦ ¦ u ur r aall d dc c::i i v vu ur r ooĉ ĉ ťť¦ ¦i i ũ ũi i d dc c:: µ µr r c c ooc c c c v vo or r h haa !!
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ((d di ioo¦ ¦îîn nd d)) .. .. .. d dc cooll aar r µ µ r r i i n n µ µr r c c··
zzc cn n¦ ¦ aa ooĉ ĉ i i··aamm :: u ur r µ µr r i i n n:: d dc c mmaai i mmu ull ¦ ¦ c c o or ri i .. .. ..
((C Cĉĉ¦ ¦r rc c L Lĉĉ¦ ¦ r r îî n nc caa n nu u.. )) l lc c :: µ µ r r cc ooc c ' '
L LÀ À¯ ¯!! l l N NLLÀ ÀN N¹ ¹ C Co on nI I c cr ri i n nũ ũ c cll c c aaooc cll c caa d dc c ll aa
oo ĉĉ mmi i n n .. À À n n i i v vc cn ni i ¦ ¦ ::ĉ ĉ v vĉ ĉ :: µ µu u n n ooĉ ĉ ::îî n n¦ ¦ d dc c aaooo or r d d..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( d di i oo¦ ¦ îî n nd d)) .. .. .. îî n n ::i i ¦ ¦ u uaaũ ũ i i i i aah h::o o··
ll u u¦ ¦ i i n nd dc cooc cn n¦ ¦ c c ť ťi i i i mmo or raall c c.. .. .. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c L Lĉĉ¦ ¦ r r îî n ncc aa n nu u.. ))
C Cu u ooc c c cť ť¦ ¦i i d dc c aa ooo or r d d ' '
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ::ĉ ĉ îî n nooc cµ µc cmm oo u u À Àu ur r c c ll \\ll aa i i oo u u ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( d di i oo¦ ¦ îî n nd d)) ......µ µc c aar rh hc co oll o ov vu ull
L Lo ov vd daan n C Co or r d d o on n c caa n nu u.. ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c L Lĉ ĉ¦ ¦r rîîn nc caan nu u..)) C Cc c
::ĉ ĉ îîn nooc cµ µc cmm ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ C Ci i oo ll u ull ooo on nI I c cr ri i n nũ ũ c cll o or r ·· aať ťaa
oo u umm mmi i··aa µ µr r o oµ µu u::..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL (( d di i oo¦ ¦ îî n nd d)) µ µc c aar rh hc co oll o ov vu ull
L Lo ov vd daan n C Co or r d do on nc caan nu u ť ťi i µ µc c µ µr ro oI Ic c::o oaar raa...... ((C Cĉĉ¦ ¦r rc c
L Lĉĉ¦ ¦ r r îî n nc caan nu u.. )) C Ci i n nc c ũũi i··aa µ µ r r o o µ µ u u :: '' ((C Cĉ ĉ¦ ¦r rc c l l r r i i n naa.. ))
À Ài i ::oor r i i :: ' ' ŤŤi i oo u u µ µr r o oI I c c::o oaar raa.. .. ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ! !r r o oI I c c::o oaar r aa MMi i r r c cll aa l l o on n aaťť oo uu..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL ((aa¦ ¦ c cn n¦ ¦ )) C Cu u mm ' ' MMi i r r c cll aa l l o o··
n naaťťoou u ' ' LL x x aa oo ¦ ¦ !! l lc c c caa oo v vo or r h h aa .. l lc c u un nd dc c ťť¦ ¦i ii i ' '
À Ài i \\ĉĉ/ /..u u¦ ¦··o o ť ťi i d d··¦ ¦aa.. n nu u··i i aať ťaa ' '
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ¹ ¹n n d d c c ::··o o v v ĉ ĉ d d ' '
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL l l n n ¦ ¦ u uI I i i ťťu ur r i i ·· µ µc c d dc caall ··
¦ ¦ ĉĉv vĉĉll i i n nd du u··::c c oou u aar r h hc co oll o ov vu ull µ µr r i i n n i i aar rh hĉĉ.. .. ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( u ull u ui i ¦ ¦)) C C u u mm ' ' ! !r r o oI I c c:: o oaar r aa l l o o··
n naaťťoou u ' '
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL LL i i .. h haai i .. n nu u mmaa i i d daa îî n n aa µ µ o o i i ..
ooĉĉ i i··aai i ::ooĉĉµ µaa¦ ¦ n n u ummc cll c c aad di i n nc caao or r i i ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ \\r r o o i i aa mm ::ĉ ĉ :: µ µ u u n n ooĉ ĉG ŒˆG ”” Tˆ
µ µr ro oµ µu u:: ooi i ooll u ull d dc c.. .. ..
l l l l !! LL C C ¯ ¯ O O !! ¹ ¹ LL LLaa::ĉĉ··ll aa::ĉĉ !! l lc c oo i i i i··aai i :: u ur r µ µr r i i n n::
ťťi i d d··¦ ¦aa ' ' ::¦ ¦ r r aaťťn ni i oo !! N N u u ¦ ¦c c mmaa i i c c:: oo h hi i v vaa .. l lc c
d daa¦ ¦ aa aa::¦ ¦ aaG ˆ• îî n nI I u un nd daa ¦ ¦ ··o o.. ::¦ ¦ aai i ::ĉ ĉ ¦ ¦ c cr r mmi i n n.. À À i i
::ĉĉ ::c cmmn nc c zzi i aa ll ĉĉ¦ ¦ u ur r i i d dc c l l r r i i n n aa ..
L L À À ¯¯ L L l l N N LL À À N N ¹ ¹ (( I I i i c cr rh hîî n nd d)) ::ĉ ĉ :: c cmmn nc czz ' ' C Cc c
::ĉĉ ::c c mmn nc czz ' ' ¹ ¹ n n n no ou u r r aaµ µo or r¦ ¦ ' ' À À:: ¦ ¦ aa I I aaooc cũ ũ i i
aaooo oll o o ' ' ¹ ¹ n n n no ou u d d c c n n u u n n ũ ũ !! ((::c c aaµ µr r o oµ µi i c c d dc c l l r r i i n naa.. ))
N N u u v vTˆii u un nv vc c ooc c mm··aaũ ũi i µ µu u:: ::ĉ ĉ :: c c mmn n c czz µ µ r r i i mmaa
ÛÛ00
ZZZFLPHFUR
i i ll n n¦ ¦ ĉĉ '' À À oo u u mm ¦ ¦ i i ooll u ui i ũũ i i o o n n o o u u ĉĉ ¦ ¦ i i ooĉĉll o oťťi i c c '' (( ::mmu ull v vc c
ll i i i i r r¦ ¦i i n n ººlli in n I Iaaũũaa l l r r i i n noo i i ťťi i··o o r r u uµ µc c I I u ur ri i o o::.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Coo I I aaooi i .. d d o ommn nu ull c c ''
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ ((ooĉĉ¦ ¦r rc c l l r r i i n naa )) ŤŤi i d d· ·¦ ¦aa ''.. .. .. C Coo
r r u uťťi i n nc c !! l l··ll aa c cťť¦ ¦i i ooo ommµ µll i i ooc c ll aa o o aa :: c cmmc cn n c caa
mmu u r r d d ĉĉ r r i i c c ''
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL À Ài i ::ĉĉ· ·mmi i d daai i ::o oooo o¦ ¦ c caall ĉĉ.. zzĉĉ· ·
n naa¦ ¦ c coou ull c c.. À À mm ::ĉĉ ¦ ¦oo aa r r u un n oo d di i n n ťťooo oaall ĉĉ ooaa µ µc c· ·o o
mmĉĉ::c caa ::¦ ¦ r ri i ooaa¦ ¦ĉĉ !! À À mm ::ĉĉ ¦ ¦c c d dc c::I Ii i i i n nũũc czz.. .. .. ..
L L À À ¯¯ !! l l N N LL À À N N ¹ ¹ : :o oooo o¦ ¦ c caall ĉĉ o o ::ĉĉ d daa i i d d· ·¦ ¦aa..
1122 aan ni i aa mm ¦ ¦ ĉĉoou u¦ ¦ !! 1122 aan ni i ũũi i · ·aamm r r ĉĉh hd daa ¦ ¦ mmo o· ·
ii i i ooi i i i ll c c ťťi i aah hu uzz u ur r i i ll c c.. I I ĉĉr r ĉĉ ::ĉĉ ::ooo o¦ ¦ o o v v o or r h hĉĉ ..
i i ll '' ll c caac cĉĉ ::µ µr rc c u uťťĉĉ.. )) À Àoo u u mm I I aaoo c cu u u u n n r raaµ µo or r¦ ¦ ..
l laa r r n n u u ll aa l l n n::µ µc coo¦ ¦ o or r aa¦ ¦ u ull ťťooo oll aar r.. LL aa MMi i n ni i :: ¦ ¦ c cr r !!
((C Cu u 00 u ull ¦ ¦ i i mmĉĉ r rĉĉh hu uI I n ni i r rc c.. .. )) HHu u ll i i v v aa n n u ull c c !! ((l lc c::c c.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((ooĉĉ¦ ¦r rc c l l r r i i n n aa ooaar rc c ::· ·aa r ri i d di i ooaa¦ ¦
d dc c llaa mmaa::ĉĉ)) l lc c ooc c ll··aai i ll ĉĉ::aa¦ ¦ ::ĉĉ ũũi i· ·o o i i aa ''
l lc c ooc c n nu u i i··aai i ::mmu ull ::· ·o o d di i n n mmîî n n ĉĉ '' ¹ ¹n n d d c c µ µll c coo i i ''
::¦ ¦ aai i ii o o:: !! LLaa oo c c mm aall ¦ ¦ aa.. .. ..
l l !! l l N N À À '' I I c cr r mmĉĉ)) N Nu u .. ! !c c¦ ¦ r r c c.. N N u u mmaa i i :: oo r r i i u u..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL C Cc c '' N Nu u mmaai i ::oor r i i i i '' ¯¯c c i i c ci i
d d u u µ µ ĉĉ d do oh hi i ¦ ¦ o ooou ull ĉĉ ll aa '' l lu u µ µ ĉĉ ooc c ooĉĉ d di i n n ooaa u uzzaa
¦ ¦ aa.. .. .. (( 00 i i mmh hr r îî n nooooťť¦ ¦ c c.. )) MMaa r r ťť îî n n aa µ µo o ii ll aa mmaa :: ĉĉ !!
îî n n aa µ µo o i i .. ::aau u l l oo ll aaoo u un naa oou u µ µĉĉ n ni i i i n n¦ ¦ u ull .. .. ..
l l !! l l N N À À N Nu u.. ! !c c¦ ¦r rc c......
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((o o ::mmu uooc cťť¦ ¦ c c îî n naa µ µo oi i )) N N··aau uz zi i
ooĉĉ ¦ ¦c c I I aaoo.. .. .. (( !!i i d di i oo ĉĉ µ µaallmmaa ::··o o ll o ov vc caa::ooĉĉ.. ))
MM l l !! LL LL À À (( i i n n¦ ¦ r rĉĉ oou u L Lo ov vd daan n aa ::c c::i i zz aa¦ ¦ ::i i ¦ ¦ u uaa··
ũũi iaa.. ::c c µ µo o::¦ ¦ c caazzĉĉ îî n n I Iaaũũaa d di i r r c coo¦ ¦ o or r u ull u ui i )) L Lo ov v ··
d daan nc c.. i iaa··o o µ µc c l l r r i i n naa .. ((C Cĉĉ¦ ¦ r rc c d di i r rc coo¦ ¦ o or r.. )) LLo ov vc cťť··
llc c··i in nĉĉ µ µc c mmi i n nc c.. : :îî n n ¦ ¦ ¦ ¦o o¦ ¦ o o I I c cmmc ci i c c..
!!O OC Cl l.. XX.. N N ((ll aa::ĉĉ iio o:: v v aall i i zzaa oou u ooaar r c c v vc cn ni i ::c c))
\\i i n no o ¦ ¦ o ov vaar r ĉĉťťĉĉ l l r r i i n naa .. N Nu u· ·ũũii I Ii ic c ¦ ¦ c caa mmĉĉ .. (( 00
::ooo oaa¦ ¦ c c aaI I aar r ĉĉ µ µc c l l r r i i n n aa .. ooaar r c c µ µll îî n nv vc c.. ))
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( MMi i r rc cll c ci i )) N Nu u· ·ũũi i µ µc cr rmmi i ¦ ¦ ::ĉĉ ¦ ¦c c
aammc c::¦ ¦ c cooi i i i n n¦ ¦r rc c mmi i n nc c ťťi i .. .. ..
MM l l !! LL LL À À L Lĉĉn n u ui i c c:: oo ooĉĉ d di i n n aaooc c::¦ ¦ mmo ommc cn n¦ ¦
l l r r i i n naa n nu u mmaa i i c c ::o oũũi i aa d d··ll aall c c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL l l oo u un nd d c c ťť¦ ¦i i i i ¦ ¦u u aa::¦ ¦ aa ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u· ·ũũi i µ µc cr r mmi i ¦ ¦ ::ĉĉ mmĉĉ l l n n¦ ¦ u ui i c cťť¦ ¦ i i ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c d di i r r c coo¦ ¦ o or r ..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL ((u ur rllĉĉ)) C Cc c ''
L L O O C C l l À À N N (( i i n n¦ ¦ r rĉĉ v vr r ĉĉh hi i ¦ ¦ )) C Cc c oo MMi i r r c cll aa '' C Cc c
::··aa îî n n ¦ ¦ îî mmµ µ ll aa ¦ ¦ ''
MM l l !! LL LL À À (( ooaall mmĉĉ)) N Ni i mmi i oo .. : :îî n n ¦ ¦ c cmm i i n n oo aa n n ··
ooc cll aa r r i i aa u u n nc ci i ťťooo oll i i .. LL u u n n ll o ooo u u n nd d c c n n u u ::îî n n¦ ¦
µ µc cr r mmi i ::c c mmo oii i i ooi i i i ll c c..
l l l l !! LL C C ¯¯ O O !! ¹ ¹ LL (( v vr rc caa ::ĉĉ r r ĉĉ :: µ µ u u n n d d ĉĉ ooc cv vaa))
.. À À::oou ull ¦ ¦ĉĉ.. .. .. '' ::c c r rĉĉ// .. v vîî n nd dc cťť¦ ¦ c c ťťi i i i c c::c c mmo o r r mmĉĉ i i n n d d .. ))
\\··aar rĉĉll c cu u v v o o u u ĉĉ !! O Oh hr r aa zz n n i i oo i i ťťi i d dc cµ µr r aa v v aa ũũ i i ..
MM l l !! LL LL À À ¹ ¹n n d d c c oo l l r r i i n n aa ''
L L O O C C l l À À N N À Àmm ¦ ¦r ri i mmi i ::· ·o o llaaG Ž ˆ ¡ ‹ ˆ v vo oaa::¦ ¦ r rĉĉ..
O O ::ĉĉG š › Œ ˆ oou u v vo oi i i in n n no oaaµ µ¦ ¦ c caa aa::¦ ¦ aa..
MM l l L L LL LL À À (( mmc cr rv vc c ll aa v v c caa mm ťťi i µ µr r i i v vc cťť¦ ¦ c c v v îî n n d di i ··
› – ˆ ™ Œ d dc caall u ull d di i n n I I u un nd d)) ¯¯r ri i ::¦ ¦ ĉĉ i i ::¦ ¦ o or r i i oo.. l laa r r
d dc c ¦ ¦ r r c caah haa aa::¦ ¦ aa o o ::ĉĉ ::c c o ooou uµ µc c aall ũũ i i i i .. MM ĉĉ u ui i ¦ ¦ ll aa
d dc caall u ull aaooc cll aa ťťi i · ·mmi i d daa u u :: c caa mmaa ooîî ¦ ¦ c c d dc c oo i i u u··
d daa¦ ¦.. .. ..
L LO OC Cl lÀ ÀN N C Cc c oo ooi i u ud daa ¦ ¦ ''
MM l l !! LL LL À À ¯¯o o i i u u ll !! À À ¦ ¦ r rc coou u¦ ¦ o o ll u un nĉĉ .. .. .. ťťi i µ µaar roo··aa
¦ ¦ r rc coou u¦ ¦ o o v v i i aa ũũ ĉĉ !! C Cc c h hi i zz aa r r ĉĉ ::c cn nzzaaũũ i i c c !! À À mm I Io o::¦ ¦
¦ ¦ r r u uµ µ ťťi i ::u uI I ll c c¦ ¦ oo u u ¦ ¦ i i n nc c îî n n aaooc caa::¦ ¦ ĉĉ ll u u n n ĉĉ ..
L L O O C C l l À À N N ŤŤi i ··n n ¦ ¦o o¦ ¦ aaooc c::¦ ¦ ¦ ¦ i i mmµ µ n n u u ũũi i ··aamm ::ĉĉ· ·
r r u u¦ ¦ aa¦ ¦ n ni i ooi i mmĉĉ oo aa r r mmîî n n aa !!
MM l l !! LL LL À À ! !o oaa¦ ¦ c c aa::¦ ¦ aa aa I I o o::¦ ¦ mmi i oo aa n no oaa:: ¦ ¦ r r ĉĉ
c cx x¦ ¦ r r aa v v aa v vaa n n ũũ ĉĉ ..
L L O O C C l l À À N N l laa .. d daa r r aa oo u u mm µ µll c coo ťťi i n ni i ooi i n n· ·aamm
aaµ µu uooaa ¦ ¦ ::ĉĉ··ũũi i ::µ µu un n.. .. .. MMi i r r c cll aa .. ¦ ¦ r r c ch hu ui i c c n n c caa µ µĉĉ r r aa ¦ ¦
::ĉĉ··ũũi i ::µ µu un n.. .. ..
MM l l !! LL LL À À ((oou u u un n mmi i oo ::u ur rîî ::)) ::¦ ¦ aai i !! N N u u mm ĉĉ r r ĉĉ mm
d di i n n n no ou u ::c coou un nd dc cll c c ''
L L O O C C l l À À N N ((oou u I I c cr r v vo oaar r c c)) N Nu u .. MMi i r r c cll aa .. N N u u
v vll u ummi i !! ! !c c n n ¦ ¦ r r u u mmi i n nc c µ µr r c cũũ u ull I I c cr r i i ooi i r r i i i i v v aa I I i i ::o o··
ooo o¦ ¦i i ¦ ¦ d dc c aaooi i îî n n aa i i n n¦ ¦ c c i i n n ::c coou un nd dc c.. ¯¯o oaa¦ ¦ c c ::c coou un n··
d dc cll c c µ µc c ooaar rc c llc c v vo oi i n n u u mmĉĉ r r aa aa ťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ îî n nd d ::ĉĉ ll c c
r r ooîî n n¦ ¦ îî ll n nc c::oo..
MM l l !! LL LL À À ((oou u o o v vr r i i mmaa :: ĉĉ i i r r o on ni i ooĉĉ I I aaũũĉĉ d dc c l l o on nu ull
ll u ui i îî n nI I ll ĉĉ oo ĉĉ r r aa ¦ ¦ )) O Oo oo o !! C Ci i ¦ ¦ ĉĉ I I c cr r v vo oaa r r c c!! N N· ·aai i v v r r c c aa
::ĉĉ oo o o n n v v c cn n i i mm ooc c I Ic cll d dc c d dc c::µ µĉĉr r ũũ i i r r c c aall c cv vc cmm ''
L L O O C C l l À À N N C C u u mm '' !!
MM l l !! LL LL À À LLx xi i :: ¦ ¦ ĉĉ d dc c::µ µĉĉr r ũũ i i r r i i ::c cn n¦ ¦ i i mmccn n¦ ¦ aall c c ooc ci i
d do oi i c cr ro oi i :: u u :: µ µi i n nĉĉ aa d dîî n n oo .. µ µll i i n nv v u u n n u u ll µ µc c u u mmĉĉ r r u u ll
aall ¦ ¦ u ui i aa.. o oI I ¦ ¦ c caazzĉĉ.. .. .. LLx xi i :: ll ĉĉ d dc c:: µ µĉĉr r ũũ i i r r i i c cr r o oll i i oooo ooc ci i
d do oi i c cr ro oi i ::c c ::ĉĉ r r u u¦ ¦ ĉĉ ll u un nv v..
L L O O C C l l À À N N (( aa mmĉĉr r îî ¦ ¦ )) HHaa i i ::ĉĉ n n u u mmaa i i I I aaooc cmm
µ µc c v vr r o ozzaa v vi i i i .. MMi i r r c cll aa .. HHaa i i ::ĉĉ r r c coou un no oaa ťť¦ ¦ c cmm ooĉĉ
::îî n n¦ ¦ c cmm I I o oaar r¦ ¦ c c ¦ ¦ r ri i ťť¦ ¦ i i .. aa mmîî nn d d o o i i !!
MM l l !! LL LL À À (( ooc cd dîî n nd d ::c c.. aaťťc caazzĉĉ µ µc c u un n :: oo aa u un n..
o o h h o o :: i i ¦ ¦ ĉĉ l lc c aa ooo or r d d..
L L O O C C l l À À N N À À mm ¦ ¦ r r ĉĉi i ¦ ¦ u u n n v vi i :: .. À À d du ur r aa¦ ¦ d d o o u u ĉĉ
ll u un ni i .. Ť Ťi i aaoou umm.. .. .. O Oaa r r c c ¦ ¦o oaa¦ ¦c c I I c cr r i i ooi i r r i i ll c c ::c c ::I Ii i r r··
ťťc c::oo aaťťaa.. h haan naall .. ::¦ ¦ u uµ µi i d d.. i i r r c cmmc cd di i aa h hii ll ''
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c i i r r c cmmc cd di i aah hi i ll '' ¯¯ u u aai i ::ĉĉ··mmi i
::oor r i i i i îî n n I I i i c cooaar rc c d d i i mmi i n n c c aa ũũ ĉĉ .. LL u u aa n n i i ::ĉĉ··ũũi i r r ĉĉ :: ··
µ µu u n nd d îî n n I I i i c cooaar rc c ::c caar rĉĉ.. ¯¯ u u aai i ::ĉĉ µ µu ui i ooîî ¦ ¦c c d d o o u u ĉĉ
ll aaoor r i i mmi i îîu u ooo oll ũũ u ull d d i i n n d dr r c caaµ µ¦ ¦ aa ::u u::.. c cu u aa mm ::ĉĉ
µ µu u n n ooi i ll c c d d o o u u ĉĉ ::ĉĉ r r u u¦ ¦ ĉĉr r i i .. oo u u h hu uzzc cll c c h hi i n nc c r r u uii aa¦ ¦ c c..
ooaa ::ĉĉ ll aa::c c u u r r mmc c.. µ µc c ooo oll ũũ u ull d di i n n d dr r c caa µ µ¦ ¦ aa ii o o::.. .. ..
L L O O C C l l À À N N ¯¯c c r ro ov v !! N N· ·aamm o oµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ µ µc cn n¦ ¦ r r u u d dc c::··
µ µĉĉr r ũũ i i r r i i ll c c zzc cI I ll c cmmi i ::¦ ¦ c c.. (( C Cu u o o r r ĉĉ h hu uI I n n i i r r c c ooo oµ µi i ll ĉĉ··
i i ooaa::ooĉ ĉ.. )) À ÀI I u ur r i i :: i i ¦ ¦ u ull ¦ ¦ ĉĉ u u d dc c d dc caall !! l l · ·aamm ::ooo or r · ·
mmo on ni i i i ũũo oaall c c mmĉĉ r r u u n n ¦ ¦ aa i i c c ll c c !! LL· ·aamm v v îî n n ¦ ¦ u u r r aa ¦ ¦ ooc cn n· ·
ll i i mmc cll r r u u oou u ooc cn n¦ ¦ i i mmc c¦ ¦ r r u u.. .. ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ I I i i n ni i r r ĉĉ oou u µ µr r i i mmaa r r u ull )) ¯¯o oaa ¦ ¦ c c
aa::¦ ¦ c caa llc c v vo o mm d di i :: oou u¦ ¦ aa d dc c I I aaũũ ĉĉ oou u.. .. .. (( l lĉĉ oo u u
o oooh hi i i i ´ ´llc c I Ii i v vu ur ri ill c c aa mmĉĉ r r îî ¦ ¦ c c aall c c ooc cll o or r c cllo oi i ¦ ¦ i i n nc cr r i i ..
o oh h::c cr r v vĉĉ v vaa ll i i zzaa ll u ui i L Lo o v vd d aa n n ll îî n nv vĉĉ u uťťĉĉ ťťi i îî n n· ·
ũũ c c ll c c v v c c ooĉĉ¦ ¦r rc c'' µ µr r i i mmaar r .. )) MMc cr r v vi i d d u u mmn n c caa ¦ ¦ aa îî n naa··
i i n n¦ ¦ c c ťťi i aa i i i i u un n ũũ ĉĉ ··mmĉĉ c ci in nc cll ::· ·aa aa d du u n n aa i i ll u ummc caa..
! ! !! l l MM À À !! ¹ ¹ LL À À mm îî n nũũ c cll c c::.. ((l l c c::c c.. ))
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((::c c îî n n¦ ¦ o oaar r ooc c ooĉĉ¦ ¦ r rc c ooc ci i d do oi i ¦ ¦ i i n nc cr ri i ))
C Cc c c c::¦ ¦c c ooo oµ µi i i i '' C Cc c v v aa n n u u c c îî n n r r c cv vu ull ĉĉ ''
L L O O C C l l À À N N (( r r i i ooaan nîî n nd d)) MMi i · ·aamm I I ĉĉ oou u¦ ¦ v v aa ll i i zzaa ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ (( ::u ur r îî zzîî n nd d oou u h hll îî n nc cll c cũũc c)) \\ĉĉ d d !!
(( C Cĉĉ¦ ¦r rc c MMi i r r c cll aa )) ¯¯r rc ch hu ui i c c·· ::ĉĉ µ µll c cooc c ll aa L Lĉĉ oo u u r r oo n n i i ..
l l' ']] mmc c::c cr r i i aa ll u ui i ..
MM l l !! LL LL À À MMi i ··aaũũ i i mmaa i i ::µ µu u::··o o !!
L L O O C C l l À À N N ¯¯o ov vaa r r ĉĉťť c c µ µr r c cťť c cd di i n n¦ ¦ c c.. n no oi i .. .. ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ \\o o i i ::îî n n¦ ¦ c cũũ i i I I o oaar r¦ ¦ c c aa mmĉĉ r r i i ũũ i i !! O Oh h· ·
::c c r r v v !!
L L O O C C l l À À N N l lc c I Iaaµ µ¦ ¦ îî n n¦ ¦ r r c c n no oi i d dc c¦ ¦i i......
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ N N u u c c n nc cv vo oi i c c ::ĉĉ··mmi i c cx xµ µll i i oo i i .. \\o o i i
îî mmi i ::îî n n¦ ¦ c cũũ i i I I o oaar r¦ ¦ c c d dr r aav vi i .. aa mmîî n n d d o o i i .. (( ZZîî mmh h i i n n d d
¦ ¦ aai i n ni i oo.. )) \\o o i i v vc cv vh hc caa µ µc cr r ::o on naall oo aa llc cv vĉĉ¦ ¦u ur ri illc c
µ µo oťť¦ ¦ aall c c d di i n n¦ ¦ r r c c !!ĉĉ oo u u r r c c n n i i i i d d i i n n l lc c aa ll ťťi i MMo o v v i i ll aa
\\c c oo h h c c ::ĉĉ I Ii i c c ooîî ¦ ¦ mmaa i i r r aaµ µi i d dc c.. LL ¦ ¦o o¦ ¦ ooc cc caa ooc c
µ µo o¦ ¦ I I aaooc c µ µc cn n¦ ¦ r r u u v vo oi i .. d dc c o ooo aa mmd d aa ¦ ¦ ĉĉ .. ::u u h hll i i n ni i c czz
d dc co ooo aa mmd daa ¦ ¦ ĉĉ ..
L L O O C C l l À À N N \\ĉĉ mm u u ll ũũ u u mmi i mm ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ l l aa r r d d u u µ µ ĉĉ ooc c d d u u mmn n c caa ll u u i i v v aa v vĉĉ::i i
ooo ommo oaar r aa.. .. .. (( À Àll ¦ ¦ ¦ ¦o on n.. )) ! !o oaa¦ ¦ c c ooĉĉ îî n n C Cc c¦ ¦ ĉĉũũ u ui i aa
d dc c··aaooo oll o o.. L Lo ov vd daa n nc c.. o o ::ĉĉ d dc c::oo o oµ µc cr r i i o o oo o ommo oaar r ĉĉ.. .. ..
ÛÛ11
ZZZFLPHFUR
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ (( n nĉĉv vĉĉll c cťť¦ ¦ c c îî n n ĉĉ u u n n ¦ ¦ r r u u u ur r mmaa¦ ¦ d dc c \\i i oo ¦ ¦ o o··
r ri i ũũaa aa mmîî n n d d o o i i v vîî I Iîî i i c c I Ic cr ri i ooi i ũũi i )) À À mm v vuu::i i¦ ¦··o o ¦ ¦o o··
v vaar rĉĉťťc c L Lo ov vd daan n !! À À mm v vĉĉ::i i¦ ¦··o o !!
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ C Cc c··aaũũi i v vĉĉ::i i ¦ ¦ ''
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ C Co ommo oaar r aa !!
L L O O C C l l À À N N C Cu u mmG G
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À ::ll c cll u u aa v vĉĉ::i i ll ··o o.. d do on n mmi i ťť o or r i i oo o o !!
::ll c cll u u i in n µ µc cr r::o oaan nĉĉ !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ((llc c aar raa¦ ¦ ĉĉ ooc c ũũi i n nc c i in n µ µu ummn ni i )) ¹ ¹i i ¦ ¦ aaũũ i i ··v vĉĉ!!
L Laa n ni i d dc c aau ur r ..
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À O O mmu u ll ũũ i i mmc c d dc c h h ĉĉ n n u u ũũ i i d dc c aa u ur r !!
MM l l !! LL LL À À (( µ µi i i i v vi i n nd d ťťi i c caa mmo on nc czzi i ll c c µ µc c ooaar rc c
llc c ::u uooc cťť¦ ¦c c ťťi i llc c r rĉĉ::u uooc cťť¦ ¦c c I I c ch hr ri i ll aar rh hc co oll o ovvu ull ))
LL d dc c n nc coor rc czzu u¦ ¦ !! N Nu u.. L Lo ov vd daan nc c'' .. '' ::i i n n i i i i n nll r r··aad dc c··
v vĉĉr r h haan ni i d dc c aau ur r ''
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ¹ ¹n n d d c c i i··aai i v vĉĉ::i i i i ''
:: ¯¯l l C CLL l l l l ::u u :: µ µc c d dc caall ..
L L O O C C l l À À N N ¹ ¹n n d d c c ::u u:: ''
:: ¯¯l l C CLLl l l l l lv v :: .. aaũũi i ::ĉĉµ µaa¦ ¦ llaa µ µi i ooi i o or r u ull ººll c caall u ull u ui i ..
d daar r c cu u mm··aamm ll u uaa¦ ¦ d d u u µ µ ĉĉ µ µo ov vc c::¦ ¦ c c..
L L O O C C l l À À N N C Cc cG — –  Œ š › ŒG fG
}} l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨÀ À À Ài i aa µ µc c ooaar rc c aa mm ::oor ri i::······ ººllc c ll aa
ºº11··r raa O Oll i i ll i i aa .. ZZi i ooc caa ººllc c u un n h hr r i i u u µ µc c¦ ¦ r rc coou u¦ ¦ µ µc c::¦ ¦ c c
mmi i ii ll o ooou ull ::aall u ull u ui i n no o::¦ ¦ r ru u.. C Caar r c c.. ooi i o or ri i ll c c.. o o I I i i
h hr r îî u ull ĉĉ::¦ ¦aa ''..'' ˁˁ mmi i ··aamm zzi i ::.. ŤŤi i aa¦ ¦ u un noo i i ũũ u uťťll i i oo u u
µ µo ov vc c::¦ ¦ c caa ll aa ::¦ ¦ c cll u u..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ l l n n ũũ o oaall c c ll c cv vc cn nd dc cll c c r r c cv vi i u un ni i i i n no oaa::¦ ¦r rc c
.. .. h hr rîî u ull h h'' r r i i n nc cooaa ll "" ºº''::llºº'' v vîî r rll i i ũũ aa ::aa¦ ¦ u ull u ui i .. O Or r .. v vîîr r··
ll i i ũũaa ::aa¦ ¦ u ull u ui i i i c c::c c ººll i in n d dc caall u ull aaooc cll aa..
L L O O C C l l À À N N À Àũũ i i llu uaa¦ ¦··o o d dc cooi i îî n n ::u u:: µ µc c I I i i r r u ull
aaµ µc ci i ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À LL ll ::i i n nv vu ur r .. LL u u n n u u c cr r aamm..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ ::µ µr r c c v vi i r r I I c c u un n µ µo od dc cũũ .. .. ..
\\l l C C¯¯O O!! l l ŨŨÀ À LL c c mmn n u u ll ll u uoor r aa¦ ¦ ººllc c mmîî n n aa mmc cťť¦ ¦ c c··
r ri i ll o or r..
:: ¯¯l l C CLLl l l lc c aaooo oll o o aaµ µaa ::c c îî mmµ µaa r r ¦ ¦ c c ::µ µr r´´`` d d o o u u ĉĉ
i i zz v vo oaar r c c..
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À .. .. LLo ooou ull mmu ui i c c ::c c îî n n n n o o aa d dĉĉ ooaaµ µc c··
¦ ¦c cll c c h hr r îî u ull u u i i oo u u ooc cr r u ull "" ..
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ LL··aamm ººaallc c:: µ µc c ooc cll d di i n n::µ µ r r c c aaµ µu u:: ťťi i ··aamm
aaooo oµ µc cr ri i¦ ¦ v vu ur raa i i zz v vo or r u ull u ui i oo u u µ µaall mmc cll c c h hi i n nc c îî n n··
ooh hi i ::c c..
MM l l !! LL LL À À l lc c ooc c ''
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ .. .. À À::¦ ¦ u uµ µĉĉ r r ĉĉ::u uI I ll aar rc caa µ µ ĉĉ mmîî nn ¦ ¦ u u ll u u i i oou u
µ µaall mmc cll c c"" .. À Àťťaa zzi i ooc c µ µo ov vc c::¦ ¦ c caa..
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ŤŤi i ··aau u oou ur r :: h haan ni i .. h h ĉĉ n n u u ũũ i i i i d dc c
aa u ur r !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ MMaai i i i u u¦ ¦ i i i i aa u u i i c cťťi i ¦ ¦ ¦ ¦ r rc ci i .. u u n nu u ll d d u u µ µ ĉĉ
aall ¦ ¦ u ull .. aaµ µo oi i îî n nooĉĉ ťťaa::c c..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((ooĉĉ¦ ¦r rc c L Lo ov vd daan n)) C Cu u mm îî ũũ i i c cx xµ µll i i oo i i
¦ ¦ o oaa¦ ¦ ĉĉ i i ::¦ ¦ o or ri i aa aa::¦ ¦ aa ''
L L O O C C l l À À N N À Àd d c c v v ĉĉ r r u u ll c c ooĉĉ n n u u mmaa i i ll aa ooc cll c c
d d o o u u ĉĉ i i zzv vo oaar r c c n nu u mm··aamm v vîî n nd di i ¦ ¦ .. LLx xµ µ ll i i oo aaũũ i i aaG ŒG
:: i i mmµ µ ll ĉĉ mmo on nc czzi i ll c c :: i i n ni i îî n nI I i i µ µ¦ ¦ c c i i ooi i ··ooo oll o o îî n n µ µĉĉ··
mmîî n n ¦ ¦ .. C Cîî n nd d aa::¦ ¦ u uµ µi i v vu ur r aa i i zz vvo or r u ull u ui i .. i v h c a h u l
ll u ui i ::c c u ummµ µll c c oou u aa µ µĉĉ .. À À¦ ¦ u un n oo i i u un nc cll c c mmo on nc cd dc c
::îî n n¦ ¦ d dc c::µ µr r i i n n::c c d dc c ll aa ll o ooou ull ll o or r ťťi i îî mmµ µ i i n n :: c c
aaI Iaar rĉĉ.. .. ..
MM l l !! LL LL À À ! !o ov vc c:: ¦ ¦ c caa h hĉĉ ¦ ¦ r r îî n nc ci i ::c c h haa zz aa ¦ ¦ ll ooooi i µ µc c
u u n n I I aaµ µ¦ ¦ r r c caall ..
L L O O C C l l À À N N N Nu u mmaa i i ooĉĉ aaooc cťť¦ ¦i i aa n nu u ::îî n n¦ ¦ h haan ni i
d dc c aau ur r.. .. ..
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À À Ào oi i ll c co o !!
L L O O C C l l À À N N ::îî n n¦ ¦ d dc c aa r r aa mmĉĉ .. ¹ ¹i i ¦ ¦ aaũũ i i ··v vĉĉ.. ¦ ¦ o ov vaa··
r rĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ À Àťť aa oo !!
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ (( d dc czzaammĉĉv vi i ¦ ¦ )) l lc coo i i o o I I ĉĉ oo u u r r ĉĉ mm d dc c.. .. ..
L L O O C C l l À À N N N Nu u ::¦ ¦ c cll u ull c c.. n n u u ¦ ¦c c îî n n¦ ¦ r ri i ::¦ ¦ aa.. À Àr r aa mmaa
aa::¦ ¦ aa v vaall o or rc caazzĉĉ mmaai i mmu ull ¦ ¦ d dc cooîî ¦ ¦ aau ur r u ull
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À (( îî n nv vi i o or raa¦ ¦ ĉĉ)) l l aa aa '' !!
L L O O C C l l À À N N ::i i n n¦ ¦ mmo on nc cd dc c d dc c aa r r aa mmĉĉ d di i n n oo i i v vi i ··
ll i i zzaaũũ i i aa ::ooi i ¦ ¦o o··¦ ¦r raaooi i ooĉĉ.. l lc caa ll u u ll aaooc cll aa aa:: oou un nd dc c u ur ri i n nc c
aall c c u un no or r aaťťc czzĉĉr ri i o ommc cn nc cťť¦ ¦ i i v vc cooh hi i d dc c µ µc c::¦ ¦c c
55.. 000000 d dc c aa n ni i ..
\\l l C C¯¯O O!!l l ŨŨÀ À À Àu u zz i i ::¦ ¦ c cll u ull c c !!
!! O O C C l l À À N N LL c c v v o o mm d dc czzv vr r o oµ µaa u un naa ooi i ll c c u u n naa ..
MM l l !! LL LL À À ((oou u o o ¦ ¦r rc c::ĉĉr ri i r rc c i i n n v v o oll u un n ¦ ¦ aa r r ĉĉ )) l lc cooi i
n nu u mmaai i µ µll c cooi i ''
L L O O C C l l À À N N N Nu u .. ((::c c u ui i ¦ ¦ ĉĉ îî n n¦ ¦ r r c ch hĉĉ¦ ¦ o or r llaa µ µr r i i mmu ull
::c coor rc c¦ ¦aar r.. )) FFi i i i n nd doo ĉĉ aaoou umm.. .. ..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ((oou u u un n mmi i oo ::u ur rîî ::)) ¯¯r r c ch h u ui i c c ::ĉĉ
r r c coou un no o::oo ooĉĉ llc c··aai i o or ri i c cn n¦ ¦ aa¦ ¦ I Io oaar r¦ ¦ c c h hi i nnc c.. L Lo ov v··
d daan nc c.. MMĉĉ r rc cI I c cr r ll aa i i d dc cc caa ¦ ¦aa ººllc c aa îî n nooc cµ µc c µ µr ro o::··
µ µc cooũũ i i u un ni i ll c c aaooi i .. ll aa MMo ov v i i ll aa \\c cooh hc c..
L L O O C C l l À À N N (( zzo or r n nĉĉi i n nd d h hĉĉ n n u u ũũ i i i i ¦ ¦ r r i i u ummI I ĉĉ ¦ ¦ o or r )) \\c c ··
d dc cũũi i ''
\\ LL LL C C LL :: C C l l l laar r ::aa ťť¦ ¦i ii i ooĉĉ n nu u mmĉĉ v vîîn nd dc c::oo
ll aa ooo ommo oaar r ĉĉ .. N Nu u c caa o o ::ĉĉ r ri i d di i ooc c :: aa ll u ull ĉĉ::¦ ¦ aa..
N Nĉĉ d d c cii d dc caa mmi i ··oo îî n n µ µo oI I ¦ ¦ aa d dc c v vi i aaũũ ĉĉ.. îî n n aa mmh hi i ũũ i i aa
µ µc c ooaar r c c aaũũ i i ¦ ¦r rc czzi i ¦ ¦··o o µ µr r i i n n¦ ¦ r r c c o oaammc cn ni i i i ººllc c aaooi i ..
MM l l !! LL LL À À LL u u ::i i n ni i I I o oaar r¦ ¦ c c I I c cr ri i ooi i ¦ ¦ ĉĉ µ µc cn n¦¦ r r u u aa::¦ ¦ aa..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ ŤŤi i c cu u.. (( C Cu u h ho on no ommi i c c.. )) MMaa i i aall c c::
ooĉĉ··mmi i ll u uaa ::c cmm o o v vr r i i ii ĉĉ îî n n µ µll u u:: oou u ll c cv vĉĉ¦ ¦ u ur r i i ll c c
aall c caa µ µo oťť¦ ¦ aall c c d di i n n¦ ¦ r r c c !!ĉĉ oo u u r r c cn n i i ťťi i MMo o v v i i ll aa \\c cooh hc c..
L L !! LL \\ l l À À !! ¹ ¹ LL ((i i n n¦ ¦r rĉĉ)) '' ¯¯o ov vaar rĉĉťťc c µ µr r c cťťc cd di i n n¦ ¦ c c ::··aau u
aad du un naa¦ ¦ ¦ ¦o oũũi i ll aa µ µ r r i i mmĉĉ r r i i c c..
\\ LL LL C C LL :: C C ¹ ¹ L Li i n n c c .. HHaa i i d d c c mm !! C C u u h hi i n ni i îî .. ooo oµ µi i i i !!
l l ll aa i i d dc cmm µ µr r i i mmaar r u ull c c !! ((l l c c::c c oou u µ µr r i i mmaar r u ull .. ))
:: ¯¯ LL LL ¹ ¹ HH aa i i ťťi i n no oi i \\i i oo¦ ¦ o or ri i ũũ o o !! ((l l c c::.. )) À À mm o o
v vo or r h hĉĉ oo u u ¦ ¦i i n nc c..
L L O O C C l l À À N N C Cc c zzi i ooi i d dc c ¦ ¦o oaa¦ ¦c c aa::¦ ¦ c caa.. MMi i r r c c ll aa ''
MM l l !! LL LL À À N Nu u ťť¦ ¦i i u u !! l lC C aa¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c I I r r u ummo o::.. (( MMc cr rv vc c
ll aa v vc caamm ťťi i··11 d dc c::ooh hi i d dc c v vîî n nd di i ¦ ¦ o oaar rc c.. )) À À¦ ¦ îî ¦ ¦ d dc c
mmu ull ¦ ¦ c c ll u uoo r r u ur r i i !! À À¦ ¦ îî ¦ ¦ ººllc c n nc caaťť¦ ¦ c cµ µ¦ ¦ aa¦ ¦ c c !!...... l lc caa ll u u ll
aaooc cll aa !! HH mm !! l lc caa ll u ull ooo oµ µi i ll ĉĉr r i i c ci i i i n nc cll c c !! FFi i c coo aa r r c c
îîll aar rc c i i n n I Iaaũũaa l l u ui i !! ŤŤi i I I i i c cooaar rc c v v r rc caa ::ĉĉ··11 u ur rooc c.. .. ..
::ĉĉ ¦ ¦r rc caaooĉĉ µ µc c::¦ ¦c c oou uh hn nc c.. .. .. ::ĉĉ aaI Ill c c ooc c c c d di i n nooo oll o o
l li i n nooo oll o o !! À Àn n i i d dc c zzi i ll c c aa mm ¦ ¦ îî n n ii i i ll d d u u µ µ ĉĉ d dc caall u ull
ooo oµ µi i ll ĉĉr r i i c ci i mmc cll c c !! À Àmmi i n n¦ ¦ i i r r i i ll c c ::´´`` îî n noou ur rooaa::c cr rĉĉ..
N N u u mmaa i i ťť¦ ¦ i i aa mm oo oo c cr r aa d di i n nooo oll o o.. l laa r r aa oo u u mm
ťť¦ ¦ i i u u !! ((::c c îî n n¦ ¦ o oaar r ooc c ::µ µr r c c c cll..)) l li i n nooo oll o o.. .. .. c cr raai i
¦ ¦u u !!
L L O O C C l l À À N N ((ťťo oµ µ¦ ¦i i ¦ ¦)) MMi i r r c cll aa !!
MM l l L L LL LL À À l laa ..
L L O O C C l l À À N N C Cr r c cd d ooĉĉ aa mm ::ĉĉ ¦ ¦c c ::ĉĉr r u u¦ ¦ ..
MM l l L L LL LL À À LL u u ::i i n n¦ ¦ aah h::o oll u u¦ ¦ ::i i v vu ur rĉĉ.. ((::c c îî mmh hr r ĉĉ ··
ũũi i ťťc caazzĉĉ.. ))
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ((d dĉĉ h hu uzz n naa îî n n ĉĉ u u n n ¦ ¦ r r u u )) À Ào oi i ll c co o !!
MM l l !! LL LL À À (( d dc c::µ µr ri i n nzzîî n nd du u··::c c.. oou u r rc cµ µr ro oťť)) \\i i oo ··
¦ ¦o or ri i ũũo o !!
\\l l C C ¯¯O O !! l l ŨŨÀ À ŤŤ¦ ¦ i i u u I I ĉĉr rĉĉ ˊˊaa o oi i ll c co o"" !! \\r r o o i i aa mm
::ĉĉ v vĉĉ :: µ µ u u n n ooĉĉ mmĉĉ mmĉĉ r r i i ¦ ¦ oo u u ::¦ ¦ c cll u u !! l laa r r n n u u
aa oo u u'' !! l lu u µ µ ĉĉ !!
MM l l !! LL LL À À l lu u µ µ ĉĉ ooc c ''
\\l l C C ¯¯O O!! l l ŨŨ À À ((oou u u u n n zz îî mmh h c c¦ ¦ ťťi i r rc c¦ ¦ ::µ µr rc c ooc ci i
d do oi i )) l l u u µ µ ĉĉ ooc c îî n n v v ĉĉ ũũ ::ĉĉ ooi i o oooĉĉn nc c::oo ll aa u uťťĉĉ !!
CORTINA
ZZZFLPHFUR