UNITAT 3

Coneixement del medi

AV

Nom i cognoms: ..........................................................................................................................................
Curs: .......................................................................

1

Data: .......................................................................

Completa aquesta frase:
La major part de l’aire que hi ha en l’............................................ es troba en huit
primers ................................................ . Més amunt hi ha menys .........................
........................... i és difícil .............................................. .

2

Anomena els dos gasos més abundants que hi ha en l’aire i encercla’n el
que utilitzem per a respirar.
...........................................................................................................................
Quins fenòmens meteorològics es mostren en les imatges?

.............................................. .............................................. ..............................................
4

Anomena tres tipus de precipitacions.
...........................................................................................................................

5

Explica què són els núvols i com es formen.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

© GRUPO ANAYA, S.A. Coneixement del medi 3. Educació Primària. Material fotocopiable autoritzat

3

UNITAT 3

Coneixement del medi

AV

Nom i cognoms: ..........................................................................................................................................
Curs: .......................................................................

6

7

Data: .......................................................................

Unix amb fletxes cada instrument amb la utilitat que té.
INSTRUMENTS METEOROLÒGICS

SERVIXEN PER A…

Pluviòmetre

Conéixer la direcció del vent

Anemòmetre

Saber la temperatura de l’aire

Termòmetre

Mesurar la velocitat del vent

Penell

Mesurar la quantitat d’aigua precipitada

Completa aquesta taula.
MASSES D’AIGUA

SUPERFICIALS O SUBTERRÀNIES

SALADES O DOLCES

Rius
Mars i oceans
Neu
Gel
8

Anomena tres activitats domèstiques en les quals es consumix aigua.
...........................................................................................................................

© GRUPO ANAYA, S.A. Coneixement del medi 3. Educació Primària. Material fotocopiable autoritzat

9

Completa aquestes frases:
L’aigua que consumim a casa, l’extraiem principalment de .................................
............................ i .............................................. .
Les aigües ja usades es diuen aigües .................................................... Les hem de
.............................................. abans d’abocar-les als .................................. o a la
.............................................. .

10

Què és l’aigua potable? Posa un exemple d’aigua dolça no potable.
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful