CONTRACT Intre

:

COLECTIV

DE

MUNCA

- Societatea comerciala LEO S.R.L. cu sediul in Jimbolia, str. I. Slavici, nr. 189 , inregistrata la O.R.C. Timis sub nr. J 35 / 1109 / 1999 , avand C.U.I. RO 2295016, reprezentata prin dl. LEONTE MIRCIA FLORIN – in calitate de administrator. - salariatii societatii comerciale LEO SRL Jimbolia , reprezentati prin : 1. BALAN VASILE, domiciliat in orasul Jimbolia, str. N. Balcescu, nr. 23, jud. Timis, C.N.P. 1490512352354 2. KOVACS ILDIKO, domiciliata in sat Grabat, com Lenauheim, nr. 581, jud. Timis, C.N.P. 1671122352352 a intervenit urmatorul CONTRACT COLECTIV DE MUNCA incheiat in baza prevederilor Legii nr. 130 / 1996 si Legii nr. 53/2003 – Codul muncii : CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art. 1. In cadrul societatii comerciale LEO S.R.L. este interzisa orice discriminare pe criterii de sex , orientare sexuala , caracteristici genetice , varsta , apartenenta nationala, rasa , culoare , etnie , religie , optiune politica, origine sociala , handicap , situatie sau responsabilitate familiala , apartenenta sau activitate sindicala . Art. 2. Prezentul Contract colectiv de munca , stabileste in principal drepturile minime garantate pentru salariatii unitatii si obligatiile partilor cu privire la : a. timpul de munca si timpul de odihna ; b. salarizarea si alte drepturi salariale ; c. conditiile de munca si protectia muncii ; d. incheierea , executarea , modificarea si incetarea contractului individual de munca ; e. obligatiile generale ale partilor . Art. 3. Prevederile prezentului Contract colectiv de munca se aplica pentru toti angajatii unitatii, indiferent de data angajarii lor. Art. 4. Prevederile prezentului Contract colectiv de munca asigura : 1 ) Egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniul muncii.

Prin egalitate de sanse intre femei si barbati se intelege luarea in considerare a capcitatilor, nevoilor si aspiratiilor diferite ale persoanelor de sex masculuin si respectiv feminin si tratamentul egal al acestora. - Prin discriminare directa se intelege tratamentul mai putin favorabil, aplicat unei persoane dupa criteriul de sex decat este, a fost sau ar fi tratata o alta persoana intr-o situatie comparabila. - Prin discriminare indirecta se intelege situatia in care prevederi, criterii sau practici aparent neutre ar pune persoane de un anumit sex intr-un anumit dezavantaj in comparatie cu persoane de sex opus. - Prin hartuire se intelege orice comportament nedorit avand legatura cu faptul ca o persoana este de un sex sau altul, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnitatii persoanei si crearea unui mediu degradant de intimidare, de ostilitate, de umilire sa ofensator. - Prin hartuire sexuala se intelege orice forma de comportament nedorit ( verbal, non – verbal sau fizic ) de natura sexuala, care apare cu scopul sau are ca efect atingerea demnitatii unei persoane, mai ales cand creeaza un mediu degradant de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensator. Nu sunt considerate discriminari : - masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii si alaptarii - masurile stimulative, temporare, pentru pretectia anumitor categorii de femei si barbati - cerinte de calificare pentru activitati in care particularitatile de sex constituie un factor determinant datorita specificului conditiilor si modului de desfasurare a activitatilor respective. 2 ) Accesul nediscriminatoriu la : - alegerea ori exercitarea libera a unei profesii sau activitati. - angajare in toate posturile sau locurile de munca vacante si la toate nivelurile ierarhiei profesionale. - venituri egale pentru munca de valoare egala. - informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si recalificare profesionala. - promovarea la orice nivel ierarhic si profesional. - conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform prevederilor legislatiilor in vigoare - beneficii, altele decat cele de natura salariala, precum si la securitatea sociala. - organizatii patronale si organisme profesionale, prcum si la beneficiile acordate acesteia. 3) Protectia sociala pentru salariate gravide si mame lauze sau care alapteaza. -

Salariata gravida – este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie sau medicul specialist. - Salariata care a nascut recent – este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuare concediului de leuzie si solicita angajatorului in scris masuri de protectie prevazute de lege si anexeaza un document medical eliberat de medicul de familie dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut. - Salariata care alapteaza – este femeia care la reluarea activitatii, dupa concediul de leuzie, isi alapteaza copilul si anunta in scris cu privire la inceputul si sfarsitul perioadei de alaptare, anexand documente medicale de la medicul de familie. - Dispensa pentru consultatii prenatale – reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata perioadei de lucru, pentru efectuarea consultatiilor si examenelor prenatale pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. - Concediul postnatal obligatoriu – este concediul de 42 zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie cu durata totale de 126 zile. - Concediul de risc maternal – este concediul de care beneficiaza salariatele pentru protectia sanatatii si securitatii lor si/sau a fatului ori copilului lor. Art. 5. Directorul recunoaste partea cu care incheie contractul ca reprezentant al salariatilor din unitate . Art. 6. Partile contractante recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului colectiv de munca si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia . Art. 7. Reprezentantii partilor semnatare ale prezentului Contract colectiv de munca vor verifica respectarea lui . Art. 8. Partile se angajeaza sa colaboreze la realizarea prevederilor prezentului Contract colectiv de munca respectand principiul bunei credinte si a legii . Art. 9. Prezentul Contract colectiv de munca se incheie pe o perioada de 1 an calendaristic. Prelungirea valabilitatii contractului sau renegocierea lui se va face cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat . Art. 10. Clauzele Contractului colectiv de munca pot fi modificate in orice moment, ori de cate ori partile convin in acest sens , conform prevederilor legale in vigoare . Art. 11. Cererea de modificare se va comunica celeilalte parti in scris si va contine motivele care au determinat-o cat si propunerile concrete . -

Modificarile aduse prezentului contract fac parte integranta din contractul colectiv de munca si produc aceleasi efecte ca si contractul insusi , de la data inregistrarii lor. Art. 12. Drepturile salariatilor prevazute in prezentul contract nu pot sa reprezinte cauza reducerii altor drepturi care au fost recunoscute anterior , prin negociere , exceptand cazul daca prin lege se dispune in mod expres astfel . In situatiile in care in privinta drepturilor care decurg din prezentul contract , intervin reglementari legale modificatoare , acestea vor face parte de drept din contract . CAPITOLUL II - TIMPUL DE MUNCA SI ODIHNA , SALARIZAREA Sectiunea 1 - DURATA MUNCII Art. 13. 1 In cadrul S.C. LEO S.R.L. , durata normala a timpului de lucru este conform Codului Muncii si a legislatiei in vigoare : - pentru salariatii angajati cu norma intreaga , durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 ore pe sapatamana ; - in cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani , durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana . Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este , de regula, uniforma , de 8 ore pe zi timp de 5 zile , cu doua zile de repaus . Durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 ore pe saptamana , inclusiv orele suplimentare . 2. In cadrul S.C. LEO S.R.L. se vor respecta prevederile art. 40 din Contractului colectiv de munca incheiat la nivel national pentru anul 2007 - 2010 Art. 14 . La locurile de munca din cadrul societatii , unde datorita specificului activitatii nu exista posibilitatea incadrarii in durata normala de lucru a zilei , se poate lucra in ture sau program fractionat. Art. 15. Inceputul si sfarsitul programului de lucru zilnic , se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioara . Art. 16. Salariatii pot fi chemati de conducerea societatii sa presteze munca suplimentara numai cu consimtamantul lor . Munca prestata peste programul normal de lucru la solicitarea conducerii unitatii, este considerata munca suplimentara . Salariatii societatii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara. Art. 17 . Pentru munca suplimentara angajatii vor beneficia de ore libere platite in urmatoarele 30 zile dupa efectuarea acesteia . Salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru .

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul aratat anterior , munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor de 75% din salariul de baza . Activitatile desfasurate de salariati peste programul de lucru sau in zilele de repaus nu se compenseaza cu timp liber si nici nu se platesc daca se datoreaza restantelor nejustificate ori indeplinirii necorespunzatoare a sarcinilor si normelor de munca . Art. 18. Se considera munca desfasurata in timpul noptii munca prestata , minim 3 ore , in intervalul cuprins intre orele 22 si 6 . Salariatii care presteaza cel putin 3 ore de munca de noapte , beneficiaza de un program redus de lucru cu o ora sau primeste un spor salarial de 15% din salariul de baza . Este interzisa prestarea muncii in timpul noptii de catre femei gravide si tineri sub 18 ani . Sectiunea 2 - REPAUSUL ZILNIC , SAPTAMANAL si SARBATORILE LEGALE Art. 19. Zilele de repaus sunt reglementate de Codul Muncii si legile in vigoare . La locurile de munca unde activitatea nu poate fi intrerupta , zilele de repaus se pot acorda prin rotatie in alte zile , astfel incat fiecare salariat sa beneficieze cel putin o data pe luna de repaus saptamanal , succesiv sau cumulat pe o perioada mai mare . Art. 20 . Salariatii S.C. LEO S.R.L. au dreptul la pauza de masa cu durata de 30 min. in cursul unei zile normale de lucru de 8 ore ( sau in cazul minorilor de 6 ore ) . Pauzele nu sunt incluse in durata zilnica normala a timpului de munca . Art. 21. Salariatii au dreptul , intre doua zile de munca , la un repaus de minim 12 ore consecutive . Art. 22. Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive , de regula sambata si duminica . In cazul in care repausul de sambata si duminica nu poate fi acordat , repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite de comun acord intre salariat si conducerea societatii. Art. 23. Se considera sarbatori legale fiind zile de repaus urmatoarele : - 1 si 2 ianuarie ; - prima si a doua zi de Pasti ; - 1 mai ; - 1 decembrie ; - prima si a doua zi de Craciun ;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale , declarate astfel de cultele religioase legale , altele decat cele crestine pentru persoanele apartinand acestora . Sectiunea 3 – CONCEDIILE Art. 24. Salariatii au dreptul anual la un concediu de odihna, platit, de minim 21 zile lucratoare . Pentru tinerii in virsta de pana la 18 ani , se acorda un concediu de odihna suplimentar de 3 zile intr-un an calendaristic. Angajatii cu contract de munca cu timp partial au dreptul la un concediu de odihna proportional cu timpul lucrat. . Art. 25. Efectuarea concediului anual de odihna este obligatorie si se face in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator impreuna cu reprezentantul salariatilor in cazul celor colective si cu salariatul in cazul celor individuale. Art. 26. Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. In cazul in care efectuarea concediului de odihna nu este posibila in cursul anului pentru care se cuvine acest concediu , angajatorul este obligat sa acorde concediu pana la sfarsitul anului urmator tuturor salariatilor care mai au de efectuat concediu de odihna din anul anterior . Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca . Art. 27. Pentru perioada concediului de odihna , salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu ce reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/ lunile in care este efectuat concediul , multiplicata cu numarul de zile de concediu . Indemnizatia de concediu de odihna poate fi platita , la cererea angajatului , cu cel putin 5 zile inainte de plecarea in concediu. Art. 28. La cererea unitatii, foarte bine argumentata, salariatul poate fi rechemat din concediu, daca apar probleme deosebite care nu pot fi solutionate decat cu participarea celui in cauza , societatea obligandu-se sa suporte cheltuielile salariatului necesare in vederea revenirii la locul de munca , daca salariatul face dovada acestor cheltuieli. Art. 29. In cazul in care salariatul are bilet de tratament, el va beneficia de concediul sau de odihna in perioada pentru care are bilet. Art. 30. Pentru persoanele care se afla in concediu de odihna , zilele de odihna , sarbatori legale si religioase nu se iau in calculul concediului respectiv . Art. 31. In cazul in care un salariat se transfera la cerere sau in interesul serviciului, demisioneaza sau i se desface contractul de munca, din motive imputabile lui, dupa efectuarea concediului de odihna si acesta a incasat

drepturile banesti aferente concediului, unitatea va retine din ultimul salariu suma corespunzatoare concediului efectuat in plus. Art. 32. Unitatea nu poate pretinde suma de bani corespunzatoare concediului de odihna deja efectuat, in cazurile in care contractul de munca a incetat ca urmare a :intentiei unitatii, din motive neimputabile salariatului ;incorporarii pentru satisfacerea stagiului militar ;intreruperii activitatii pentru ingrijirea copilului de varsta pana la 2 ani sau prescolara;pensionarii ;decesului . Art. 33. In cazul unor evenimente familiale deosebite , salariatii au dreptul la zile libere platite , care nu se include in durata concediului de odihna . Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt urmatoarele : - casatoria salariatului : 3 zile - nasterea unui copil : 1 zi - decesul unui membru al familiei ( ruda de gradul I ) : 1 zi Art. 34. Pentru rezolvarea unor situatii personale , salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata concediului fara plata ce poate fi acordat unui salariat in cursul unui an nu poate fi mai mare de 30 zile consecutiv si aceasta peioada se acorda numai pentru studii , tratamente in statiuni , alte situatii deosebite dovedite de salariatul care il solicita . Sectiunea 4 - SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI SALARIALE Art. 35. Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani. Salariul va cuprinde : - salariul de baza negociat ; - adausurile si sporurile la salariu ; - alte adaosuri Art. 36. Salariul individual minim ce se va putea acorda pentru un program complet de munca de 8 ore / zi , respectiv 40 ore / saptamana va fi salariul minim pe economie. Salariul de baza minim brut este de 500 lei si este garantat de angajator, orice modificare ulterioara a acestuia va fi adus la cunostinta salariatilor prin grija angajatorului . Art. 37. Salariile se stabilesc prin negocieri individuale intre angajator si salariat . Salariul este confidential , angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii . Art. 38 . In cazuri deosebite bine motivate salariatul poate fi trimis in concediu fara salar , cea mai intalnita situatie fiind cea aparuta la schimbarea stagiunii de lucru ceruta de clientii societatii .

Art. 39. Plata salariilor se face in zilele de 9 si 24 ale lunii, datele se pot decala in cazul in care aceste zile corespund cu repaosul saptamanal sau cu sarbatorile legale sau religioase . Art. 40. Toate drepturile banesti ale salariatilor se vor plati inaintea oricaror obligatii banesti ale societatii. Art. 41 . Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta. In caz de deces al salariatului , drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite , in ordine , sotului supravietuitor , copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia . Daca nu exista nici una dintre aceste categorii de persoane, drepturile salariale sunt platite altor mostenitori , in conditiile dreptului comun. Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit. Art. 42. Nici o retinere din salariu nu poate fi operata , in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege . Retinerile pentru daunele provocate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria este scadenta , lichida si exigibila si a fost ca atare constatata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila . In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului , va fi respetata urmatoarea ordine : a ) obligatiile de intretinere conform Codului familiei ; b) contributiile si impozitele datorate catre stat ; c ) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite ; d ) acoperirea altor datorii ; Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net. Art. 43 . Salariatii societatii au dreptul , in afara salariului pentru munca prestata, la tichete de masa acordate lunar conform legilor in vigoare , dar numai daca societatea are puterea financiara pentru acordarea lor . Neindeplinirea normelor zilnice de productie stabilite atrage diminuarea numarului de tichete acordate , ajungand pana la anularea acestui drept. CAPITOLUL IV - CONDITII DE MUNCA ; SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Art. 44 . Angajatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor . Art. 45. Prin securitate si sanatate in munca se intelege ansamblul de activitati organizatorice sau tehnice care au ca scop protejarea vietii,

integritatii corporale si a sanatatii angajatilor precum si garantarea unor conditii normale de lucru in realizarea atributelor de serviciu. Art. 46. Obligatia si raspunderea privind asigurarea masurilor de protectie si igiena muncii pentru salariati revin conducerii unitatii. Art. 47. Pentru asigurarea securitatii corespunzatoare a salariatilor in procesul muncii, unitatea are obligatia de a adopta cel putin urmatoarele masuri : - efectuarea instructajelor periodoce de protectie si securitatea muncii ; - asigurarea dotarii instalatiilor, masinilor si utilajelor, a dispozitivelor de protectie, aparatura de masura si control a parametrilor tehnologici, precum si de avertizarea starilor de pericol si efectuarea verificarilor periodice in scopul mentinerii in permanenta stare de functionare a acestora ; - asigurarea functionarii permanente a instalatiilor si sistemelor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice ; - indepartarea de urgenta a cauzelor generatoare de accidente de munca si adoptarea unor masuri eficiente in vederea eliminarii cauzelor imbolnavirilor profesionale ; Art. 48. 1) La angajarea unei persoane sau la schimbarea locului de munca a angajatului sau a felului muncii, acesta va fi instruit cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si normele de protectia muncii pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte. Deasemenea instruirea se face si angajatilor care-si reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni . 2 ) In cazurile in care in procesul muncii intervin ce impun aplicarea unor norme noi de protectia muncii, salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute anterior . Art. 49. Conducerea unitatii va finanta intregul ansamblu al activitatilor legate de protectia muncii, potrivit obligatiilor ce ii revin din legislatia in vigoare . Art. 50. Angajatorul are obligatia sa asigure toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale , in conditiile legii . Art. 51. In principal salariatii au urmatoarele obligatii : - sa-si insuseasca si sa respecte regulile si instructiunile de protectia muncii specifice activitatii prestate ; - sa utilizeze mijloacele de protectia muncii individuale din dotare, corespunzator scopului pentru care au fost acordate ; - sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca incat sa nu expuna la pericol persoana proprie, cat si pe ceilalti angajati ; Art. 52. Conducerea unitatii se obliga sa respecte prevederile normelor si normativelor din domeniul sanatatii si securitatii muncii, referitoare la dotarea salariatilor cu materiale igienico-sanitare. Art. 53. Acordarea materialelor igienico-sanitare se face gratuit .

Art. 54. In vederea imbunatatirilor conditiilor de munca si a conditiilor sociale in cadrul unitatii, conducerea este obligata sa ia cel putin urmatoarele masuri : - asigurarea conditiilor optime de munca ( iluminat, temperatura, aerisire, umiditate, zgomot, vibratii ) ; - asigurarea vestiarelor la capacitatea suficienta si dotarea corespunzatoare ; - intretinerea si modernizarea grupurilor sociale si a instalatiilor sanitare ; CAPITOLUL V - MASURI DE PROTECTIE SOCIALA Art. 55. Salariatii care isi pierd temporar capacitatea de munca din cauza de boala sau accident, au dreptul la concediu medical, platit in conditiile legii . Art. 56. In perioada concediilor de boala si a concediilor pre si post natale nu se poate desface contractul de munca din initiativa unitatii . CAPITOLUL VI - INCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea 1 - INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Art. 57. munca. Angajarea se va face prin incheierea contractelor individuale de SI

Art. 58 . 1) Contractul individual de munca se incheie pe baza conditiilor stabilite de lege si cu respectarea contractului colectiv de munca . 2 )Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata . Prin exceptie , contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata . Art. 59. 1 )Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa , cu precizarea exacta a duratei pentru care se incheie . 2) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial , cu acordul scris al partilor , dar nu mai mult de 18 luni . Art. 60. Contractul individual de munca se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii, locul muncii si drepturile salariale numai prin acordul partilor , pe baza unui act aditional la contract , intr-un termen de 15 zile de la data incunostintarii salariatului, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare rezulta din legile aparute . Art. 61. Este interzisa incadrarea in munca a persoanelor cu varsta mai mica de 15 ani si a persoanelor puse sub interdictie judecatoreasca .

Art. 62. 1)O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical , care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea precederilor de mai sus atrage nulitatea contractului individual de munca. 2)Daca salariatul prezinta certificatul medical dupa momentul incheierii contractului individual de munca , iar din cuprinsul certificatului rezulta ca cel in cauza este apt de munca , contractul astfel incheiat ramane valabil . Solicitarea , la angajare , a testelor de graviditate este interzisa. Art. 63. Certificatul medical este obligatoriu si in situatia in care salariatul reincepe activitatea dupa o intrerupere mai mare de un an . Art. 64. 1 ) Contractul individual de munca se incheie dupa o verificare prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea. 2 )Pentru verificarea aptitudinilor salariatului , la incheierea contractului individual de munca , se poate stabili o perioada de proba de: - 5 zile pentru muncitorii necalificati ; - 30 zile calendaristice pentru functiile de executie ; - cel mult 90 zile pentru functiile de conducere ; - absolventii institutiilor de invatamant se incadreaza , la debutul in profesie , pe baza unei peioade de proba cuprinsa intre 3 luni si 6 luni. Pe durata perioadei de proba , salariatul se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii , de prezentul contract colectiv de munca , de regulamentul intern si de contractul individual de munca. Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba . Perioada e proba constituie vechime in munca. Art. 65. Angajatorul poate cere persoanei care solicita angajarea informatii care au ca scop aprecierea capacitatii de a ocupa postul solicitat, aprecierea aptitudinilor profesionale. Deasemenea , angajatorul poate solicita informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea , de la fostii sai angajatori , dar numai cu privire la funciile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza . Sectiunea 2 - INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Art. 66.. Incetarea contractului individual de munca poate avea loc in conditiile prevazute de lege, precum si de contractul individual de munca, prin urmatoarele moduri : - de drept ; - cu acordul partilor , la data convenita de acestia; - din initiativa uneia dintre parti , in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege ; Art. 67. Preavizul este obligatoriu in cazul in care contractul de munca este reziliat/denuntat ca urmare a initiativei uneia dintre parti . - in cazul incetarii raporturilor de munca prin acordul partilor, nu este necesara acordarea preavizului ; in perioada preavizului partile sunt obligate sa respecte clauzele contractului; Art. 68. Salariatul poate cere rezilierea contractului de munca fara sa fie obligat sa prezinte motivele care l-au determinat sa faca acest lucru . Art.69. Decizia salariatului privind rezilierea contractului de munca trebuie comunicata in scris celeilalte parti, respectindu-se urmatoarele termene, care incep sa curga la data cererii : - 15 zile pentru salariatii cu functie de executie ; - 30 zile pentru salariatii cu functii de conducere sau importanti in societate ; Art. 70. Contractul individual de munca poate fi desfacut din initiativa unitatii, numai dupa expirarea preavizului in cazul in care : - unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea de natura celui ocupat de cel in cauza, ca urmare a reorganizarii ; - unitatea se muta in alta localitate si are posibilitati sa isi asigure pe plan local cadrele necesare ; - unitatea se muta in alta localitate, iar persoana incadrata refuza sa o urmeze; Art.71. Concedierea pentru motivele prevazute de articolul precedent va fi precedata de un preaviz de 15 zile calendaristice . Art.72. Unitatea poate face concedieri fara preaviz in cazul de abateri disciplinare grave, care constituie infractiuni, daca angajatul : - a utilizat documente false la angajare ; - a sustras sau a favorizat la sustragerea de obiecte apartinand unitatii sau colegiilor - a refuzat in mod nejustificat sa execute dispozitiile superiorilor sau a incitat pe altii sa o faca ; - a pus in pericol prin acte deliberate sau prin imprudente grosolane securitatea unitatii, a colaboratorilor sau a sa personala, ori a provocat avarii ; - in interiorul unitatii s-a facut vinovat de acte de violenta sau insulte grave la adresa colegilor sau a conducatorilor ; - a provocat pagube materiale unitatii ;

a dezvaluit secrete de serviciu, fapt care a adus prejudicii unitatii ; a introdus sau a consumat bauturi alcoolice in interiorul unitatii ; a fost absent nemotivat timp de 3 zile consecutive la serviciu sau mai mult de 6 zile pe an - a falsificat un act generator de drepturi ; In cazul rezilierii contractului de munca, ca urmare a uneia din situatiile prevazute anterior, se va proceda la o hotarire de concediere, tinandu-se seama de cauzele si gravitatea faptului, imprejurarile in care a fost savirsita, gradul de vinovatie a salariului, daca acesta a mai avut sau nu abateri si de urmarile faptei. Art.73. La cererea persoanei concediate, unitatea are obligatia sa elibereze referinte scrise asupra activitatii din perioada in care a fost angajat odata cu eliberarea carnetului de munca . Art.74. Raporturile de munca dintr-e unitate si salariat inceteaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare . CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE Art.75. De prevederile prezentului contract beneficiaza toti angajatii S.C. LEO S.R.L. . Art.76. Contractele individuale de munca nu pot contine prevederi si clauze contrare contractului colectiv de munca. Art.77. Prezentul contract este obligatoriu pentru parti, neindeplinirea obligatiilor asumate atragand raspunderea celor vinovati . Art.78. Prezentul contract colectiv de munca va putea fi modificat sau complectat in functie de modificarile aparute in legislatie cu caracter obligatoriu sau cu acordul partilor. Art. 79. 1 ) Prezentul contract inceteaza la incheierea termenului pentru care a fost incheiat sau la data dizolvarii unitatii ori a constatarii falimentului . 2 )Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor . Art. 80. Prezentul Contract Colectiv de Munca isi produce efectele incepand cu data de _____________________ , urmand a fi inregistrat potrivit Legii 130/1996 si Legii nr. 53/2003. Incheiat in 3 exemplare , din care cate unul sa va da partilor semnatare si unul va fi depus la D.G.M.P.S. pentru inregistrare . ADMINISTRATOR , SALARIATILOR, REPREZENTANTII

LEONTE MIRCIA FLORIN ____________

BALAN VASILE

_______________ ____________

KOVACS ILDIKO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful