You are on page 1of 6

METODE I TEHNIKE LEAN KONCEPTA U UTVRDJIVANJU CILJEVA KVALITETA

Janković Slobodan, dipl.ing.org. Agencija “California Consulting”, Užice Mališa Čumić, dipl.maš.ing Agencija “California Consulting”, Užice calif@ptt.rs

Rezime: Integracija različitih sistema menadžmenta na nivou operativnog planiranja znači kombinaciju ciljeva kako bi se uskladili tokovi resursa potrebnih za ostvarenje ciljeva organizacije. U svakoj organizaciji postoji mnoštvo ciljeva, pa je potrebno procenjiveti dugoročne i kratkoročne efekte i izvršiti izbor “ključnih ciljeva” koji imaju presudan uticaj na poslovanje. LEAN koncept ima za cilj eliminisanje svih aktivnosti iz procesa rada koji ne dodaju vrednost za korisnika. Samim tim predstavlja dobar osnov za definisanje ciljeva kvaliteta i načina za njihovo ostvarivanje. U radu je dat model kako se može koristiti LEAN koncept da se, u skladu sa strateškim planovima i politikom kvaliteta, mogu definisati ciljevi koji imaju najveću dodatnu vrednost za zainteresovane strane, uz povećanje efektivnosti i efikasnosti. Model je otvoren za nadogradnju i obuhvatanje drugih ciljeva sistema menadžmenta kao što su EMS, OHSAS i dr. Ključne reči: Lean koncept, sistem menadžmenta kvalitetom, ciljevi kvaliteta, zainteresovane strane. Abstract: The integration of different management systems at the operational planning means the combination of targets to align flows of resources necessary to accomplish the goals of the organization. In every organization there are a lot of goals, so organizations must evaluate long and short term effects and make the choice of "key objectives" that have a crucial impact on the business. LEAN concept is aimed at eliminating all activities of the work process that does not add value to the consumer. It represents a good basis for defining quality objectives and ways of their implementation. This paper presents a model of how to use LEAN concept that, in accordance with strategic plans and policy can defined quality objectives with the highest added value for stakeholders, while increasing the effectiveness and efficiency in the same time. The model is open to upgrades and the inclusion of other objectives of management systems such as EMS, OHSAS, etc.. Key words: Lean concept,quality menagment szstem, qualitu odjectives, stakeholders

1. UVOD
U uslovima savremenog poslovanja organizacije se susreću sa raznim ograničenjima kao i nedostacima resursa. Svaka oraganizazacija teži, s jedne strane zadovoljavanju zahteva koju pred nju postavljaju zainteresovane strane, dok sa druge strane javlja problem alokacije resursa na poslove koje će im doneti najveću dodatnu vrednost. Pri tome, zainteresovane strane smatraju se kupci/korisnici, konkurencija, zaposleni, dobavljači, vlasnici i društvena zajednica. Implementacijom zahteva zainteresovanih strana u ciljeve koje treba dostići organizacije mogu uspešno postizati i usmeravati projektovane ciljeve samo putem uspostavljanja pravih strategija i politika,

pronalaženjem pravih metoda njihove implementacije, kao i stalnim monitoringom i praćenjem postignutih efekata.

2. LEAN koncept
LEAN (vitka) proizvodnja je skup metoda i tehnika koje imaju za cilj da u najvećoj mogućoj meri smanje sve gubitke koji nastaju tokom procesa proizvodnje i svih procesa u preduzeću. U početku je LEAN terminologija bila vezivana isključivo za proizvodnju. Posle nekoliko godina pokušavanja da se LEAN koncept uvede samo u proizvodne procese američkih auto-kompanija, došlo se do zaključka da je tako nešto nemoguće. Da bi LEAN imao pun efekat potrebno je celu kompaniju prilagoditi

prekomerna obrada završnog proizvoda koje kupac neće prepoznati kao povećan kvalitet. Sve ovo povišava cenu skladištenja. Čekanje (Waiting) . LEAN koncept je TOJOTIN PROIZVODNI SISTEM (TPS) koji je nastao početkom 50-ih godina prošlog veka i nastavio da se razvija do danas.2 Ciljevi kvaliteta prema zainteresovanim stranama Zainteresovane strane su svi oni pojedinci. problem. 7 Gubitaka koji se lako se mogu zapamtiti akronimom "TIM WOOD" su: 1.1 tehnike i alati u QMS Metode. zauzima prostor. 6. 2. Sama institucija i svi zaposleni službenici su takođe zainteresovane strane. kašnjenje isporuke ili pravljenje suviše otpada tokom obrade. Svaki od tih procesa dodaje neku vrednost za korisnika. Prekomerna proizvodnja (Overproduction) predstavlja proizvodnju koja prevazilazi potražnju. a u ukupnom zbiru i sistema u celini.čekanje je prazan hod mašina i radnika. grupe ljudi. Planiranje na nivou ciljeva je planiranje efektivnosti pojedinačnih procesa. institucije i privredni subjekti koji na bilo koji način imaju interes u radu institucije. 7. nisu jedine na koje se misli. Organizacija kao poslovni sistem funkcioniše kroz izvršenje velikog broja međusobno povezanih i međuzavisnih poslovnih procesa. za bilo koji proces i osnov je LEAN koncepta. i 2 .Trošak nastaje kada postoji nepotrebno visok nivo zaliha. LEAN kao termin su definisali dva profesora sa M. Tada se već govori o LEAN preduzeću. (Massachusetts Institute of Technology) Džejms Vomak i Daniel Džons 1992. Obuhvata utvrđivanje budućih. organizovanje realizacije. Svaki proizvod koji nije odmah prodat. udruženja. uticajnih faktora. Ciljevi predstavljaju sažete izjave o tome kako treba da izgleda željeno promenjeno stanje kome težimo. ili nepotrebni pokreti radnika. Transport (Transport). Greške(Defects) – Greške na samom proizvodu koje direktno poskupljuju cenu prizvoda. u knjizi Mašina koja je promenila svet. lošeg takta ili zastoja u transportu. Treba koristiti mašine koje imaju odgovarajuće kapacitete i koje mogu da zadovolje odgovarajuće standarde kvaliteta. Metode i alati predstavljaju praktične tehnike. sredstva ili veštine koji su namenjeni za rešavanje specifičnih zadataka i problema vezanih za sisteme menadžmenta kvalitetom. Potrebno je da svi.bilo kakva aktivnost koja ne doprinosi krajnjoj vrednosti proizvoda) Taiichi Ohno je definisao 7 osnovnih gubitaka koji se mogu definisati u svakom preduzeću za bilo koji process. Takva sistematizacija se može primeniti u bilo kom preduzeću. Zapravo. željenih rezultata na osnovu sistemske analize internih i eksternih elemenata.Bilo koje kretanje materijala koje ne doprinosi vrednosti proizvoda. od top menadžmenta do radnika u pogonu. organizacije. Zalihe (Inventory) . Kretanje (Motion) .Preduzeće bez gubitaka. Potrebni uslovi za primenu bilo kojih metoda i alata: • Potpuna podrška rukovodstva • Obučenost kadra za primenu metode • Realna potreba za korišćenjem metode • Definisani ciljevi upotrebe • Okruženje spremno na saradnju 2. dok se čeka da dodje deo za obradu koji nije tu usled uskih grla u proizvodnji. a koje predstavlja promenu u odnosu na identifikovanu situaciju tj. Glavni cilj LEAN koncepta je identifikovanje i eliminisanje gubitaka ili na engleskom waste(u ovom kontekstu odgovarajući prevod bio bi :WASTE. 5. 3. Pisanje knjige je bilo inicirano šestonedeljnim boravkom u TOYOTA fabrikama u Japanu.bilo kakvo nepotrebno šetanje. transport izmedju radnih jedinica. smanjuje novčane resurse kojim preduzeće raspolaže i remeti tok proizvodnje. Pojam GREŠKE uključuje i greške u dokumentima. što smanjuje efikasnost) 4. i povećava procenat grešaka u proizvodnji. koji ga ometaju u obavljanju posla. kao što je npr. poznaju suštinu LEAN-a i da su posvećeni njegovoj implementaciji. a ne samo o proizvodnji sa LEAN elementima. 2.I.filozofiji neprestanog unapredenja proizvodnog procesa i eliminacije suvišnih troškova.T.( loša ergonomija radnog mesta ili nepripremljeno radno mesto utiču na pripremnozavršno vreme mašine. zatim utvrđivanja aktivnosti i mera za njihovo dostizanje. ili ugradjen u konačni proizvod. davanju netačnih informacija o proizvodu. Prekomerna obrada (OverProcessing) .

merenja i poboljšavanja. U svakoj organizaciji postoji mnoštvo ciljeva.3 principi LEAN koncepta Osnovni Principi na kojima se LEAN koncept zasniva su : Definisanje vrednosti .Kreiranje proizvoda ili usluge zahteva mnogo više od direktnog protoka rada i materijala. mesto Tehničke perfomanse 1. • R – Realističan(Realistic) – Naravno kakav bi to bio cilj ako ne bi bio uopšte izvodljiv. sa indikatrima preko kojih se može meriti njihovo ostvarenje dat je u sledećeoj tabeli 1. Termin tok vrednosti koristi se u LEAN-u da 3 Koraci u utvrdjivanju ciljeva su: • Uvid u misiju organizacije organizacije) • Procena raspoloživih resursa • Utvrđivanje pojedinačnih ciljeva • Prenošenje ciljeva • Provera ostvarenih rezultata Posmatrano sa aspekta zainteresovanih strana spisak mogućih ciljeva. postupci. Jedna od često korišćenih kriterijuma jeste da cilj treba biti SMART. Ciljevi i indikatori za praćenje CILJ VRSTA INDIKATORA CILJEVI PREMA KUPCIMA/KORISNICIMA Zadovoljstvo kupaca Lojalnost kupaca Reklamacija kupaca Rokovi isporuke Konkurentnost ponude Tržišno širenje Povećanje broja zaposlenih Procenat odsutnosti Zadovoljstvo zaposlenih Kompetentnosti Partnerstvo Rokovi isporuke Reklamacije Redovnost plaćenja isporučiocima Stopa dobiti Produtivnost Srednja ocena Ponavljanje ugovaranja Iznos u odnosu na isporučioce proizvoda Procenat ispunjenja Cena 1. Fokus je na odredjivanju parametara iz kupčeve perspektive. Ciljevi su osnovni element svakog plana: definišu željeno stanje ili željene rezultate u budućnosti koji se dostižu sprovođenjem aktivnosti u tekućem poslovanju. . upravljanje realizacijom preko praćenja. • T – Vremenski ograničen (Time bound) – Ključna stvar za svaki poslovni proces jeste vremenska ograničenost. (svrhu Tabela 1. Prilikom definisanja cilja potrebno je odrediti: • • • • • • Predmet cilja Način i metodologiju izvršavanja cilja Odstupanje – najveće dozvoljeno odstupanje od zadate vrednosti Dokaz o ostvarenju cilja Pravila – Uputstva. pravila kojih se treba pridržavati tokom ostvarenja cilja. naravno treba biti takav da se tačno mogu odrediti svi njegovi parametri i da se može usporediti sa nečim. propisi. Da bi dobro definisali cilj potrebno je da znamo opšte karakteristike ciljeva. Slobodan protok ovih informacija omogućava efektnu razmenu proizvoda i usluga i neometani tok vrednosti.na kraju.Ambiciozan(Ambitious) ali ostarljiiv (Acheivable) – Korisno je da cilj bude ambiciozan ali ni u čemu ne treba preterivati. prodaja …) onda nam je potrebno da sagledamo gde se sve (u kojim koracima) kreira vrednost za kupca? Mapiranje toka vrednosti . • A .Merljiv(Measurable) – Cilj.-3. što znači: • S . Ako podelimo naše poslovanje u pojedine korake (nabavka. pa je potrebno procenjiveti dugoročne i kratkoročne efekte i izvršiti izbor “ključnih ciljeva” koji imaju presudan uticaj na poslovanje. proizvodnja. Bez ovog elementa nestaje bit poslovanja i izvršavanja zadataka. • M . jasno i dobro definisan.Definisanje parametara procesa za merenje.-3 Tržišni deo novih područja Broj zaposlenih U odnosu na broj radnih časova Srednja ocena Broj časova obuke zaposlenih Broj licenci Broj stalnih isporučilaca Procenat ispunjenja Procenat od isporuke Procenat isunjenja Bruto dobit/ poslovni prihodi Procenat povećanja ukupne realizacije po radniku u odnosu na prethodni period Realizovane usluge/ utrošeni rad Dobit/Angažovana sredstva Planirana /Ostvarena Naplata/Plaćanje CILJEVI PREMA KONKURENCIJI CILJEVI PREMA ZAPOSLENIMA CILJEVI PREMA DOBAVLJAČIMA/ ISPORUČIOCIMA CILJ PREMA VLASNICIMA Ekonomičnost Rentabilnost Razlika u ceni Finansijski ciljevi 2. Integracija različitih menadžment sistema na nivou operativnog planiranja znači kombinaciju ciljeva kako bi se uskladili tokovi resursa potrebnih za ostvarenje ciljeva organizacije. Rok – Vremenski rok za ostvarenje cilja.Specifikovan(Specified) – Znači da treba biti konkretan. Od izuzetnog značaja je i protok informacija koji se kontinuirano razmenjuje između svih učesnika u poslovanju.

Mapiranje toka vrednosti je aktivnost čiji su proizvod crteži koji se nazivaju karte toka vrednosti.deo za ugradnju je potreban proizvodnom procesu samo u onom trenutku u kom taj deo treba da bude ugradjen (ni pre ni posle). Poka-Yoke . Ovako napravljen tok procesa. Takt . Kanban planiranje. To je instrument za smanjenje zaliha na skladištu. 4 Slika 1. i prelaze na sledeću stanicu posle određenog vremena .Poka yoke su zapravo uredjaji koji ne dozvoljavaju da dodje do greške od strane radnika.pokaže kako postoji pravi redosled (najoptimalniji) za sve poslovne aktivnosti. i to dobro.U literaturi jidoka se definiše kao automatizacija sa ljudskom inteligencijom (autonomation).Takt vreme može biti definisan kao maksimalno vreme po jedinici dozvoljeno da proizvedu proizvod u cilju zadovoljenja tražnje. jer samo tako će se preduzeće i zaista kretati ka saršenstvu. U automobilskoj proizvodnji. efektivnijim? Projektovanje (neprekidnog) toka vrednosti Neprekidan tok predstavlja povezivanje objekata i ljudi u procesu stvaranja vrednosti. • Povećanu operativnost • Povećan kvalitet proizvoda • Povećanu efikasnost radnika • Smanjen broj otkaza mašina • Bolju iskorišćenost prostora i mašina • Manji broj skladišta 2. Sistematsko uklanjanje gubitaka će smanjiti troškove funkcionisanja preduzeća i pospešiti maksimalno ispunjavanje korisnikovih zahteva po najmanjim cenama. tako da se treba truditi da se jedino za proizvode dobijen narudžbine. Ovakav način proizvodnje i logističke podrške se postiže preciznim planiranjem proizvodnje i menadžmentom distirbutivnog lanca. Ako dodje do greške na predmetu rada Jidoka aparati isključuju mašinu.Takt vremena. Mapiranje toka informacija i toka materijala . Postavlja se pitanje koliko svaki od ovih procesa (aktivnosti) dodaje vrednosti za kupca (koju količinu)? Koliko su ti procesi produktivni (koliko se isplate)? Koje vreme. na primer. vreme koje je potrebno da se završi rad na svakoj radnoj stanici mora biti manje od Takt vremena da bi proizvod bio završen u roku raspoređenih vremena. i sve funkcije preduzeća.Poštovati princip Pull sistema. koji predstavlja realno stanje. kako onih koje dodaju vrednost završnom proizvodu tako i onih koje ne dodaju vrednost (gubici). Neprekidni tok treba da u što većoj meri zadovolajva princip prelaska predmeta rada sa operacije na operaciju. Jidoka . U LEAN terminologiji naziva se tok vrednosti (Value stream). tako da se eliminiše vreme predmeta u procesu rada koje ne dodaje vrednost proizvodu. automobili su montirana na liniji. Kanban je pomoćno sredstvo za rešavanje problema upravljanja.Kanban-sistem je inspirisan jednostavnim sistemom dopunjavanja koji se koristi u velikim robnim kućama u odeljenjima sa samoposlugama. LEAN konceot . resursi i trud su utrošeni? Kako ih učiniti boljim. Ovaj ukupni tok sastoji se iz više malih procesa od kojih svaki dodaje vrednost za kupca.Tok informacija i materijala predtavlja tok svih aktivosti. mora se voditi računa da police budu stalno pune. Dakle. Cilj je redukovati zalihe i troškove transporta. Savršenstvo .Ovo zapravo i nije korak već konstanta LEAN preduzeća. od samog početka do kraja. Tok vrednosti se uvek posmatra sa strane kupca. Njegova uloga je da stvara preduslove za proizvodnju bez smetnji. Pri tom treba voditi računa da je najbolji proces onaj koji koristi najmanje resursa i vremena za njihovu obradu. takvo preduzeće će imati: • Smanjene zalihe. odnosno ne dozvoliti da dodje do prekomerne proizvodnje. treba da nam služi za poredjenje sa "savršenim" tokom procesa. koje su potrebne da se zahtev ispuni. Da bi sistem funkcionisao. gde kupac bira sa polica robu koju želi i uzima je. U LEAN preduzeću je odgovornost za savršenstvo delegirana na sve zaposolene.4 Metode i tehnike LEAN koncepta Kako bi se čitav LEAN koncept mogao implementirati postoji niz metoda i tehnika koje moraju biti sprovedene unutar preduzeća: Just In Time .Vodi poreklo od japanske reči JIDO koja znači automatizacija. Uspostavljanje Pull sistema . Ako se svi principi efikasno implementiraju u preduzeće i sprovode svakodnevno. • Smanjeno vreme ciklusa proizvodnje. uz minimalne zalihe na skladištu. Prekomerna proizvodnja kao fundamentalni gubitak utiče na sve prcese. Cilj Jidoke je povećanje kvaliteta proizvoda i smanjenje troškova. kako su one međusobno povezane i kako sve one zajedno doprinose uspešnom poslovanju. Treba unapredjivati sve procese.

Broj Reklamacije dobavljača se smanjuje ali se oni dodatno motivišu da Redovnost plaćenja isporučuju proizvode na isporučiocima vreme i u predvidjenim standardima kvlaiteta CILJ PREMA VLASNICIMA Produktivnost Osnovni ciljevi LEAN koncepta upravo jesu Ekonomičnost produktivnija. dok sa druge strane teži optimalnijem iskorišćenju resursa pri ispunjenju korisnikovih zahteva. tako da to postane integralni deo poslovanja. To praktično znači da je u potpunosti usklađen sa svrhom standarda za QMS u pogledu povećanja sposobnosti za zadovoljenje zahteva korisnika i ostalih zahteva sa kojima se organizacija saglasila uz stalna poboljšavanja efektivnosti i efikasnosti. Cilj je da svako radno mesto bude organizovano tako da bude maksimalno efikasno i ubrza i olakša rad radniku.Širi cilj TPM strategije je maksimiziranje efektivnosti proizvodne opreme i ostvarenje optimalnih troškova u toku životnog ciklusa.Cilj kaizen-a je da eliminiše štetne aktivnosti u toku vrednosti. CILJEVI PREMA DOBAVLJAČIMA/ ISPORUČIOCIMA Partnerstvo Metode poput Just In Time. što se i vidi na primeru mnogih kompanija koje su ovaj koncept implementirale.Standardizuj. Primarni fokus je na korisniku/kupcu proizvoda ili usluga i ispunjenju njegovih zahteva u pogledu cene. Tada se koriste poka yoke uredjaji kako ne bi dozvolili da se upravo na takvim procesima dogodi greška Smed . Posle uvežbavanja i navikavanja medju radnicima u radnoj jedinici stvara se sinergetski efekat i skraćuje ciklus proizvodnje jednog proizvoda.je skraćenica Single Minute Excange Of a Die i predstavlja tehniku smanjenja promene alata na mašinama. kvaliteta i rokava isporuke. Totalno produktivno održavanje. odnosno eliminisanju svih gubitaka Lojalnost kupaca koje ne dodaju vrednost za Rokovi isporuke kupca. sve lakše i bezbolnije se podnose.Pet S je je skup pravila za organizovanje radnog mesta svakog radnika. niže cene samo ponude su neke od prednosti koje Tržišno širenje LEAN koncepta CILJEVI PREMA ZAPOSLENIMA U okviru LEAN koncepta predvidjene su razne obuke za korišćenje metoda i Kompetentnosti tehnika kako bi se zaposleni osposobili da rade više poslova.Radnici ne vole dosadne jednostavne repetitivne poslove. LEAN koncept u definisanju ciljeva kvaliteta CILJEVI PREMA KUPCIMA/KORISNICIMA Zadovoljstvo U okviru LEAN koncepta kupaca fokus je na kupcu. TPM je nastao integracijom tri kompatibilna segmeta koji se odnose na: • Preventivno održavanje. • Prevenciju održavanja i • Poboljšanje pogodnosti za održavanje. 2.6 LEAN koncept i postupak ostvarenja ciljeva LEAN koncept zasniva se na dizajniranju sistema koje je zasnovan na stalnim unapredjenjima. 5 . 2.Očisti. u gruboj aproksimaciji. ali oni moraju da se urade. ali se on može primeniti i na prodaju i na usluživanje. Poenta kaizen-a je težnja za kontinuiranim unapređenjem poslovanja (ili života). da on na neki način može da se koristi kao alat za poboljšavanje QMS i procesa utvrđivanja i realizacije ciljeva u okviru tog sistema.5 Veza LEAN koncepta pri definisanju i realizaciji ciljeva kvaliteta Ako uporedimo ciljeve zaintersovanih strana sa osnovnim principima LEAN kocepta možemo zaključiti da je LEAN preduzeće sa jedne strane u potpunosti fokusirano na ispunjene zahteva zainteresovanih strana. Tabela 2. Stalnim radom na unapređenjima ona postaju elementarni deo poslovanja. Zato se može reći. CILJEVI PREMA KONKURENCIJI Smanjenje vremena čekanja Konkurentnost na proizvod.Radne jedinice su grupa mašina i radnika (koji rade na tim mašinama) tako rasporedjenih da se ostvari neprekidni tok. čak se u njima i uživa.Održavaj) Radne Ćelije (Work cells) . čak i na lični život pojedinca. Na taj način se generički zahtev za uspostavljanje. Pri tome je očigledno da je ciklus PDCA u potpunosti prihvaćen i ugrađen u LEAN koncept.(Sortiraj. Pet S . Samim tim te promene (unapređenja poslovanja). LEAN koncept je fokusiran samo na procese QMS koji mogu doneti ključne dotatne vrednosti za organizaciju. ekonomičnija i Rentabilnost rentabilnija proizvodnja. U tabeli prikazana je gde se i kako može korostiti LEAN koncept u utvrđivanju ciljeva za pojedine procese u QMS. Poslaži. Jasno je da je to siguran put uspeha. Kaizen se obično identifikuje sa unapređenjem proizvodnje. neguju dobre partnerske Rokovi isporuke odnose sa dobavljačima. Kaizen . analizu i praćenje ciljeva konkretizuje i usmerava na ključna područja i ključne dobiti koji su primerni trenutnom stanju organizacije u pogledu internog i eksternog okruženja.

Jedino na taj način ce preduzeće imati dugorocne benefite od LEAN koncepta.Kod definisanja ciljeva kvaliteta često se ne uzimaju u obzir strateško planiranje i politika kvaliteta. [6]Jeffrey K Liker. 1) prikazan je u Tabeli 3. Tok informacija je od korisnika ka preduzeću. II 2009. Tabela 3. održan u Kragujevcu. Razumevanje i primena LEAN koncepta u definisanju ciljeva kvaliteta omgućava organizaciji da ostvaruje dvostruku korist:-efektivno i efikasno upravlja ciljevima -ostvaruju ključne dobiti (novu dodatnu vrednost) U radu je težište primene LEAN metode usmereno na utvrđivanje ciljeva. proizvodni temelj TS16949” rad za PUPDVSCG. Analiza ostvarenja ciljeva sa konstantom stalnog poboljšavanja. 2000. Važno je istaći da sve organizacije (i proizvodne i uslužne) i sve institucije mogu drastično smanjiti gubitke primenjujući metode i tehnike LEAN koncepta u ukviru standardizovanih (i nestandardizovanih) sistema menadžmenta. D. ZAKLJUČAK Potrebno je naglasiti da je LEAN koncept kontinuiran proces. Toyota pristup proizvodnji. 2006. Primena LEAN principa. 6 . University of Michigan. Thomas Lamb. odgovornosti i uloga u njegoj realizaciji. Sofija Djurdjević „Česti propusti u primeni QMS-a“. sa utvrđenim rokovima i nosiocima realizacije. Ross. Womack.P. FQCE. 5. Rawson. i da se cela filozofija preduzeća mora prilagoditi konstantnom unapredjenju procesa i eliminisanju gubitaka u preduzeću. LEAN MANIFACTURING PRICIPLES GUIDE. “THE MACHINE THAT CHANGED THE WORLD”. adekvatnog izbora s obzirom na resurse i druge uslove. Savršenstvo Postupak definisanja ciljeva Analiza vrednosti koje predstavljaju dodatnu vrednost za korisnika Formulisanje predmeta cilja Gde smo sada u odnosu na postavljeni cilj? Sa kojim resursima raspolažemo Koje metode i tehnike možemo da iskoristimo za dostizanje cilja. and D. Time se ostvaruje mogućnost potpune kontrole i upravljanja realizacijom a svim učesnicima budu jasne nadležnosti. kao i metoda i tehnika na kojima je zasnovan ovaj koncept u mnogome može da pomogne adekvatnom definisanju ciljeva i načina za njihovo ostvarenje. što znači prilagodjavanje sistema za ispunjavanje korisnikovih zahteva. Obuka zaposlenih za primenu metoda i tehnika Primena metoda i tehnika za koje su se zaposleni obučili. LEAN principi Definisanje vrednosti 1. Časopis „Kvalitet“. Najčešće se definišu ciljevi koji su merljivi (povećanje proizvodnje 10%.). 2007 [4] Zoran Marković “LEAN. 2. REFERENCE: [1] ISO 9004:2000 – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Uputstva za poboljšanje performansi [2] J. Primena LEAN koncepta u definisanju ciljeva kvaliteta Korak 3. 1990. Zato je potrebno utvrditi ciljeve i aktivnosti do detalja koji su potrebni za efikasno i efektivno upravljanje njihovo upravljanje. [3] Slavko Prekajski. Na taj način organizacije direktno poboljšavaju efikasnost i efektivnost procesa kao ključnu dobit primene standarda sistema menadžmenta. ali nedovoljno utvrđenim aktivnostima za njihovu realizaciju. smanjenje troškova 10% i sl. Novi Sad. Jednako je važno utvrditi aktivnosti (bar one ključne) čijom realizacijom se ostvaruje cilj. Mapiranje toka vrednosti Projektovanje neprekidnog toka i implementacija Uspostavljanje PULL sistema 3. Organizacije koje primenju standardizovane sisteme menadžmenta često se susreću sa problemima definisanja ciljeva. kao okvir za postavljanje adekvatnih ciljeva. 4. Model po kome se utvrđuju ciljevi kvaliteta koristeći LEAN koncept (sl. Jones. „Analiza mogućnosti primene LEAN koncepta u domaćoj praksi“-master rad na Fakultetu tehničkih nauka.T. i utvrđivanja prioriteta i ključnih ciljeva sistema.god [5] Zoran Marković.