Eiropas uzņēmējdarbības

veicināšanas balvas
2012

Satura rādītājs

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Priekšvārds Fakti un skaitļi Mazo uzņēmumu izvirzīšana priekšplānā Žūrija Par lēmumu pieņemšanas procesu Iepriekšējo gadu uzvarētāji Žūrijas Lielā balva Uzņēmējdarbības gaisotnes sekmēšana Ieguldījums iemaņās Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Uzņēmējdarbības internacionalizēšana Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība Īpaša atzinība Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu atbalstītāji Par Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorātu

Juridisks paziņojums: ne Eiropas Komisija, ne arī kāda cita persona, kas rīkojas tās vārdā, nevar būt atbildīga par to, kā var tikt izmantota šajā publikācijā ietvertā informācija, kā arī par jebkādām kļūdām, kas var atklāties, neraugoties uz rūpīgu sagatavošanu un pārbaudi. Šajā publikācijā paustais viedoklis nav uzskatāms par Eiropas Komisijas viedokli. Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2012. gads ISBN 978-92-79-26682-9 © Eiropas Savienība, 2012. gads Pārpublicēšana ir atļauta, norādot avotu, ja nav noteikts citādi. Lai izmantotu/pārpublicētu materiālu, par kuru norādīts, ka autortiesības pieder trešai pusei, jāsaņem atļauja no autortiesību subjekta(-iem). Šis ziņojums ir finansēts saskaņā ar Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu, kuras mērķis ir Eiropas uzņēmumu konkurētspējas veicināšana. Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas (EEPA) organizē Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts. Pirmās MVU asamblejas un EEPA līgumslēdzēji: Low Associates (starptautiskās politikas notikumu speciālisti) un Hanover (starptautisko sakaru konsultāciju aģentūra) – divi MVU, kas ar prieku palīdz citu MVU izaugsmei.

Priekšvārds
Šā gada Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu (EEPA) kandidāti palīdz iedzīvotājiem izveidot un paplašināt uzņēmējdarbību: tehnoloģisku vai tradicionālu, vietēju vai starptautisku. Mēs novērtējam projektus, kuros atbalstīti uzņēmēji vecumā no 10 līdz 50 gadiem no visām Eiropas daļām, lai radītu un pilnveidotu mazos un vidējos uzņēmumus, kas ir tik būtiski Eiropas ekonomikai. Tieši šo projektu radošums ir tas, kas pierāda, kāpēc uzņēmējdarbības gaisotnes veicināšana ir tik svarīga Eiropas uzņēmējdarbības attīstībai. Ja cilvēkiem tiek doti instrumenti un brīvība, lai ieviestu jauninājumus, viņi atradīs savus risinājumus un iespējas. Mazie uzņēmumi un organizācijas, kas tos atbalsta, nodrošinās Eiropas nākotnes konkurētspēju daudz labāk un ātrāk nekā jebkāds daudzums ekonomistu un baņķieru. Kopš 2006. gada valsts mēroga konkursos par iespēju saņemt Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas ir sacentušies vairāk nekā 2400 projekti. Tas nozīmē, ka balvas jau ir ieguvuši vairāk nekā 30 projekti, un tie ir demonstrēti visā Eiropā, lai sniegtu labas prakses piemērus. Kopumā ar šiem projektiem ir radīts vairāk nekā 10 000 uzņēmumu. Stāstot pasaulei par 2012. gada uzvarētājiem un to panākumiem, es vēlētos pateikties visiem kandidātiem, kuri piedalījās, un valstu koordinatoriem, kuri vadīja konkursus visās 27 dalībvalstīs, kā arī Horvātijā, Serbijā un Turcijā, kuras visas izvēlējas piedalīties šā gada konkursā. Šie valsts mēroga konkursi ir ļoti svarīgi, lai veidotu izpratni par to, kā valsts iestādes atbalsta mazo uzņēmējdarbību. Šogad par iespēju iegūt EEPA balvu sacentās vairāk nekā 400 projekti. Valstu konkursos tika atlasīti 57, kas turpināja sacensību Eiropas mērogā. Tāpēc varat būt droši, ka seši uzvarētāji un astoņi otrās vietas ieguvēji ir paši labākie. Es ceru, ka viņu idejas un inovācijas iedvesmos organizācijas un indivīdus visā Eiropā vairāk darīt mazo uzņēmumu labā, padarot uzņēmējdarbību pieejamāku un ietekmīgāku nekā jebkad iepriekš.

Antonio Tajani Uzņēmējdarbības un rūpniecības komisārs

1

Fakti un skaitļi Mazie uzņēmumi – Eiropas izaugsmes veicinātāji
MVU ir neatkarīgi uzņēmumi, kuros ir

mazāk par 250 darbiniekiem. no trim privātā sektora darbavietām un veido 85% no jaunradītām darbavietām. Ir aprēķināts, ka MVU veido 67% no kopējā nodarbinātības apjoma un nodrošina 58% no bruto pievienotās vērtības (BPV).
Jaunākie pētījumi liecina, ka MVU joprojām ir Eiropas ekonomikas pamats – 20,7 Tie nodrošina divas

Uzņēmumu lielākā daļa ir mikrouzņēmumi, kuros strādā mazāk par desmit darbiniekiem – 92%

miljoni uzņēmumu nodrošina darbu vairāk nekā 87 miljoniem iedzīvotāju un veido
vairāk nekā 99,8% no visiem uzņēmumiem.

2

Starptautiskas darbības sākšana – veiksmīga MVU uzņēmējdarbība
25% no ES mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nodarbojas ar eksportu,
taču tikai 13% eksportē ārpus Eiropas Savienības. Eksports ārpus ES kļūst vēl svarīgāks.

Attieksmes maiņa pret uzņēmējdarbību: būtisks izaicinājums!
Atbildot uz jautājumu par vēlmi kļūt par uzņēmēju:

gadā 90% no globālās izaugsmes notiks ārpus Eiropas. Savukārt
2030. gadā 60% no globālās izaugsmes radīs valstis ar strauji augošu ekonomiku (BRICS). Uzņēmumi, kas darbojas starptautiski, ir konkurētspējīgāki un izmanto vairāk inovāciju. 26% no starptautiski aktīviem MVU ir ieviesuši produktus un pakalpojumus, kas attiecīgajā nozarē bija jaunums. Citiem MVU šis skaitlis ir mazāks – 8%.

Prognozes liecina, ka 2015.

37% eiropiešu atbildēja apstiprinoši, salīdzinot ar 51% ASV un 56% Ķīnā. MVU kā inovāciju dzinējspēks
25% Eiropas MVU uzmanību veltī zaļajai ekonomikai.

3

Mazo uzņēmumu izvirzīšana priekšplānā – Eiropas mazās uzņēmējdarbības akts
2008. gada jūnijā pieņemtais Eiropas mazās uzņēmējdarbības akts (MUA) atspoguļo Komisijas nostāju, ka MVU ir būtiska nozīme ES ekonomikā. Tajā pirmo reizi ir ieviesta visaptveroša MVU politikas programma Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. Akta mērķis ir uzlabot vispārējo pieeju uzņēmējdarbībai un politikas veidošanā no regulas līdz valsts dienestiem neatgriezeniski nostiprināt principu „Vispirms domāt par mazākajiem”. Šis akts veicina MVU izaugsmi, palīdzot risināt atlikušās problēmas, kas traucē to attīstībai. Aktā īpaša uzmanība ir pievērsta iniciatīvām, kas palīdz mazajiem uzņēmumiem saistībā ar tālāk minētajiem aspektiem. • Birokrātijas mazināšana • Piekļuves nodrošināšana finansējumam • Tirgu pieejamības uzlabošana Plašākā mērogā tā mērķis ir arī attieksmes ilgtermiņa pārmaiņas – radīt labāku izpratni par uzņēmēju nozīmi sabiedrībā, kā arī iedrošināt un iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Blakusrezultāts: Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas
Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas atbalsta Mazās uzņēmējdarbības akta mērķus, atzīstot inovāciju un apbalvojot publiskā sektora struktūras un publiskā un privātā sektora partnerības, kas veicinājušas uzņēmējdarbību un uzņēmumus gan valsts, gan reģionālajā, gan arī vietējā mērogā.

4

Žūrija
Ik gadu neatkarīga augsta līmeņa Eiropas žūrija katrā kategorijā atlasa labākos finālistus un piešķir balvas. Šā gada žūrijā bija iekļauti valdību, uzņēmumu un akadēmiskās vides pārstāvji, kā arī dalībnieki gan no Dānijas, gan Kipras – 2012. gada ES prezidējošajām valstīm.

2012. gada žūrijas locekļi:
Joanna Drake
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta MVU un uzņēmējdarbības nodaļas direktore

Andrea Benassi
Eiropas Amatnieku, mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas (UEAPME) ģenerālsekretārs

Agnieszka Kudlinska
Reģionu komitejas Konsultatīvā darba direkcijas direktore

Jaume Baró
Uzņēmuma vadītājs, Barcelona Activa, 2011 žūrijas galvenās balvas ieguvējs

Morten Riis
Uzņēmējdarbības un inovāciju projektu vadītājs un Dienvidjitlandes (South Jutland) jauno uzņēmumu reģionālais vadītājs, Danfoss Universitāte (Danfoss University), Dānija

Anders Lundström
Profesors uzņēmējdarbības un mazo uzņēmumu jomā, Viduszviedrijas Universitāte (mid-Sweden University)

Yiannis Kontos
Kipras MVU sūtnis un Tirdzniecības, rūpniecības un tūrisma ministrijas Rūpnieciskās attīstības dienesta direktors

5

Par lēmumu pieņemšanas procesu
Atsevišķas valstis tika aicinātas organizēt valsts mēroga konkursus, lai noteiktu valstī labākos projektus. Šajos valsts mēroga konkursos 2012. gadā par iespēju saņemt Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas sacentās vairāk nekā 400 projekti. Ir pārsniegts 2011. gada dalības apmērs, turklāt balvām ir saņemti pieteikumi no rekordliela valstu skaita – 30 Eiropas valstīm: visām 27 ES dalībvalstīm, kā arī Horvātijas, Serbijas un Turcijas. Valstīm bija ļauts Eiropas konkursam izvirzīt ne vairāk par diviem pretendentiem (dažādās kategorijās). Žūrijai tiek izvēlēti cilvēki ar dažādām zināšanām un atšķirīgu pieredzi – valdības, uzņēmējdarbības un akadēmiskā vides, kā arī attiecīgo prezidējošo valstu pārstāvji. Šogad tajā bija gan Dānijas, gan Kipras pārstāvji. Žūrija izlasīja un novērtēja katru pieteikumu, ņemot vērā noteiktus kritērijus (oriģinalitāti un īstenojamību, ietekmi uz ekonomiku, dalībnieku attiecību uzlabošanu, pārvedamību), lai atlasītu labākos. Žūrija pārskatīja 57 valsts mēroga uzvarētājus un noteica 14 finālistu sarakstu piecās kategorijās.

1. Uzņēmējdarbības gaisotnes sekmēšana
Novērtē darbības un iniciatīvas, kas sekmē uzņēmējdarbības gaisotni nacionālajā, reģionālajā un vietējā mērogā, jo īpaši jauniešu un sieviešu vidū.

2. Ieguldījums iemaņu attīstībā
Novērtē reģionālās un vietējās iniciatīvas uzņēmējdarbības, profesionālo, tehnisko un vadības iemaņu uzlabošanai.

3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
Novērtē novatorisku politiku reģionālajā vai vietējā mērogā, kas veicina uzņēmumu izveidi un attīstību, vienkāršo ar uzņēmumiem saistītās tiesiskās un administratīvās procedūras un ievēro principu „Vispirms domāt par mazākajiem” attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

4. Uzņēmējdarbības internacionalizēšana
Novērtē politikas, kuras iedrošina uzņēmumus, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumus, izmantot tirgus piedāvātās iespējas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās.

5. Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība

Šīs piecas kategorijas atbilst stratēģijas Eiropa 2020: ekonomikas izaugsmei un labklājībai Eiropas Savienībā prioritātēm.

Novērtē reģionālās un vietējās darbības, kas veicina uzņēmumu sociālo atbildību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi sociālajā un/vai vides jomā. Šajā kategorijā novērtēti arī uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi neaizsargātās grupās, piemēram, bezdarbnieku vai etnisko minoritāšu pārstāvju vidū.

Žūrijas galvenā balva tika piešķirta uzņēmējdarbības iniciatīvai, kas tika uzskatīta par pašu radošāko un iedvesmojošāku Eiropā.
6

Iepriekšējo gadu uzvarētāji
Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas tiek organizētas kopš 2006. gada. Šajā laikā ir noteikts 31 uzvarētājs, tostarp viens žūrijas galvenās balvas ieguvējs katrā konkursā.

2011
Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM, Barselonas pilsētas dome, Spānija Īstenojot savu misiju transformēt uzņēmējdarbības vidi un uzņēmumu attīstību Barselonā, šis centrs darbojas kā atskaites punkts uzņēmējiem un personu apmācībai izmanto novatorisku tiešsaistes un uz vietas sniegtu pakalpojumu modeli, tādējādi veicinot vairāk nekā 6000 jaunu uzņēmumu izveidi. www.barcelonactiva.cat

2010
Uzņēmēju rezidences, Overņa (Auvergne) Agence Regionale de Developpement des Territoires d’Auvergne (ARDTA), Francija Uzņēmēju rezidences nodrošina īstermiņa un ilgtermiņa atbalsta pasākumus uzņēmumu veidotājiem vai pircējiem ārpus reģiona, kas ir gatavi sākt darbību Overņā. Tie veidoti, lai atbalstītu, veicinātu un paātrinātu jaunu uzņēmumu izveidi, sniedzot vadlīnijas potenciālajiem uzņēmējiem un atmaksājot uzturēšanās izdevumus. www.auvergnelife.tv

2008/09
Skārboro (Scarborough) atdzimšanas partnerība Skārboro atdzimšanas partnerība, Ziemeļjorkšīra, Apvienotā Karaliste Ar šo attīstības projektu tika pārveidota Anglijas ziemeļaustrumu piekrastes pilsēta Skārboro, dodot impulsu uzplaukumam un veicinot uzņēmējdarbību – sezonālu ekonomiku ar bezdarbu, kas ziemā ir par 50% lielāks nekā vasarā, pārvēršot par visa gada ekonomiku ar tikai 10% lielu starpību starp nodarbinātību vasarā un ziemā. www.scarborough.gov.uk

2007
Uzņēmējdarbībai paredzētu telpu izveide, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Spānija Inovatīvas pilsētas teritoriju atjaunošanas iniciatīva, kuras mērķis ir novērst pilsētas panīkumu, piesaistot jaunizveidotus un jau nodibinātus uzņēmumus, lai tie pārceltos uz pilsētas veco centru, nodrošinot finansiālu atbalstu, kā arī cīnoties pret marginalizāciju un sociālo atstumtību. www.bilbao.net/bilbaoekintza

2006
Y4 komiteja, Somija Pilnīga metodoloģija, ar kuru uzņēmējdarbības perspektīva tiek ieviesta reģionālo lēmumu pieņemšanas procesā, veicināta inovācija un uzņēmējdarbība, kas saistīta ar ētiski ilgtspējīgām vērtībām. Šis projekts Vidussomijā radīja kultūras izmaiņas, palielinot uzņēmēju attiecību reģionā, kurā iepriekš bija stabila algota darba kultūra. www.y4.fi

7

8

Žūrijas Lielā balva
Īpaša balva, kas tiek piešķirta uzņēmējdarbības iniciatīvai, kura tiek uzskatīta par pašu radošāko un iedvesmojošāku Eiropā

Uzvarētājs
Uzņēmuma izveide kā reāla iespēja neaizsargātām grupām Outset YKTO Ltd, Apvienotā Karaliste Outset mērķis ir parādīt bezdarbniekiem, ka pašnodarbinātība un uzņēmuma izveide ir reāli īstenojama alternatīva bezdarbam. Šī programma ir īpaši izveidota, lai sniegtu palīdzību visneaizsargātākajām grupām, tostarp ilgstošiem bezdarbniekiem, personām, kas nesen atlaistas no darba, personām, kas jaunākas par 25 gadiem, sievietēm, etnisko minoritāšu pārstāvjiem, cilvēkiem ar invaliditāti un personām, kas vecākas par 50 gadiem, un tai ir unikāla pieeja jauno uzņēmēju atbalstam. Kā nacionālam projektam, kas darbojas gan pilsētas, gan lauku apstākļos, tā mērķis ir mainīt priekšstatus par maza uzņēmuma izveides iespējām. Projekta būtība paredz tādu atbalsta grupu izmantošanu, kas bieži vien piedzīvojušas līdzīgas problēmas, nāk no tiem pašiem vietējiem apgabaliem un kam ir tieša pieredze attiecībā uz pašnodarbinātību vai uzņēmuma vadīšanu. Outset aktīvi vēršas pie iedzīvotājiem – sākot ar visu veidu kopienu un sporta centriem, līdz pat Divali un ķīniešu jaunā gada festivāliem –, lai atrastu personas, kuras gūs vislielāko labumu. Šādu personisku saskarsmi stiprina efektīvas un mērķtiecīgas veicināšanas kampaņas, tostarp reklāma radio ar tiešas atbildes īsziņu iespējām, savdabīgi un saistoši plakāti, pastkartes un skrejlapas, kā arī tiešsaistes un e-pasta mārketings un daudz informācijas sociālajos tīklos, piemēram, Facebook un Twitter. Tiek lietota normāla valoda bez žargona. Kopš programmas sākuma Outset ir iesaistījušies vairāk nekā 6000 cilvēku. No tiem 673 ir izveidojuši uzņēmumu, kopā radot 890 darbavietas. Outset Finance tās klientiem ir palīdzējis no dažādiem finansējuma avotiem iegūt £ 790 258, lai sāktu vai paplašinātu uzņēmējdarbību. Pats svarīgākais, Outset atbalstītie uzņēmumi ir ilgtspējīgi – darbība turpināšanas rādītāji, jo īpaši uzņēmējām sievietēm, krietni pārsniedz vidējo apmēru valstī. Neaizsargātām klientu grupām iesaistīšanās un uzņēmējdarbības uzsākšanas attiecība ir aptuveni 1:5, savukārt Outset jauno uzņēmumu darbības turpināšanas rādītājs pēc četriem gadiem pārsniedz 80%.

Papildinformācija: www.outset.biz Kontaktinformācija: Bev Hurley, vadītājs St John’s Innovation Centre Cowley Road Kembridža, CB4 0WS, Apvienotā Karaliste E-pasts: bev.hurley@ytko.com

9

Uzņēmējdarbības gaisotnes sekmēšana
Tādu pasākumu novērtēšana, kas veicina uzņēmējdarbības kultūru un garu un veido izpratni par uzņēmējdarbību sabiedrībā

Συνεργατικός Οργανισμός

''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ

Uzvarētājs
Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana, nodrošinot vieglu finansējuma pieejamību Women’s Co-operative Bank Ltd Iniciatīva Women’s Co-operative Bank Ltd, Kipra Iniciatīvas Women’s Co-operative Bank mērķis ir sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana, nodrošinot vieglu finansējuma pieejamību. Šī organizācija identificē ekonomikas nepilnības, veicina atbalsta programmas uzņēmējām sievietēm un sniedz bezmaksas konsultācijas un norādījumus, kā arī piedāvā mazo uzņēmumu īpašnieku vajadzībām pielāgotus aizdevumus. Kopš projekta sākšanas pirms 11 gadiem sieviešu uzņēmējdarbība Kiprā ir palielinājusies no 12% 2001. gadā līdz 28% šogad.

Papildinformācija: www.womenscoopbank.com.cy Kontaktinformācija: Artemis Toumazi, priekšsēdētājs/direktors Sinergatikos Organismos Protovoulias Ginekon Kiprou Ltd 30 Pavlou Valdaseridi Street, Branches 1-4 6018 Larnaka (Larnaca), pasta indekss: 42251 6530 Larnaka, Kipra E-pasts: womens.coop.bank@cytanet.com.cy

Otrās vietas ieguvējs
Topošo uzņēmēju atbalsts Beļģijā BRYO Voka, Beļģija Iniciatīvas Bryo mērķis ir atbalstīt topošos uzņēmējus Flandrijā, un tā ir paredzēta, lai izveidotu optimālus apstākļus veiksmīgai uzņēmējdarbībai. Īstenojot šo projektu, ir izveidoti vairāk nekā 200 jauni uzņēmumi.

Papildinformācija: www.bryo.be/nl/home Kontaktinformācija: Eric Kenis Voka Rue Royale 154-158, 1000 Brisele Beļģija E-pasts: eric.kenis@voka.be

10

Ieguldījums iemaņu attīstībā
Novērtē iniciatīvas reģionālā un vietējā mērogā uzņēmējdarbības, profesionālo, tehnisko un vadības iemaņu uzlabošanai.

Uzvarētājs
Zināšanu nodošanas un digitālās vizualizācijas nozares veicināšana Visualisation Park Visualisation Park, Zviedrija Zviedrijā īstenotajā projektā Visualisation Park uzmanība tiek pievērsta digitālās vizualizācijas tehnoloģijas komerciālam lietojumam. Izmantojot uzņēmējdarbības parka modeli, Eksjö pilsētā ir radīta mājvieta uzņēmumu klasteram, kas specializējas šajā jaunajā nozarē. Tie kopīgi darbojas Campus i12 skolā, kurā tiek piedāvāta virkne arodapmācības kursu. Izglītības programmas atbalsta 50 sadarbības uzņēmumi, un uzņēmumu parks ir kā izglītības un rūpniecības nozaru pārstāvju tikšanās vieta, lai identificētu un izstrādātu projektus. Kopš dibināšanas 2009. gada jūlijā sadarbības uzņēmumu skaits ir vairāk nekā divkāršojies, pārsniedzot 100 uzņēmumus. Taču pats svarīgākais ir tas, ka studentiem ir mainījusies attieksme. Daudzi no viņiem vairāk sliecas paši kļūt par uzņēmējiem, nodibinot savu uzņēmumu vai arī strādājot par ārštata darba ņēmējiem.

Papildinformācija: www.vispark.se Kontaktinformācija: Joakim Falkäng Vadītājs Visualisation Park Kaserngatan 26 SE-575 35 Eksjö Zviedrija E-pasts: joakim@vispark.se

Otrās vietas ieguvējs
PROGRESS sociālai un solidārai ekonomikai Progress Région Champagne Ardenne Sabiedriskās politikas iniciatīva PROGRESS tika izveidota, lai atbalstītu sociālu un solidāru ekonomiku. Kopš 2008. gada apmācībā ir piedalījušies vairāk nekā 1000 cilvēku, un kopš 2006. gada finansējumu ir saņēmuši 74 projekti, izveidojot 880 darbavietas.
Papildinformācija: www.cr-champagne-ardenne.fr Kontaktinformācija: Isabelle Roux Sociālās un solidārās ekonomikas klastera vadītāja 5, rue de Jéricho 51037 Châlons-en-Champagne, Francija E-pasts: iroux@cr-champagne-ardenne.fr

11

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana
Tādu pasākumu novērtēšana, kas vienkāršo administratīvās procedūras uzņēmumiem – jo īpaši jaunizveidotiem uzņēmumiem

Uzvarētājs
MVU problēmu risināšana pilsētās FaciliTO Turīnas pašvaldība, Itālija FaciliTO ir Turīnas pašvaldības pieņemts modelis, lai risinātu grūtības, ar kādām maziem uzņēmumiem nākas saskarties lēnas attīstības pilsētu zonās. Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi Turīnā saskaras ar īpašām grūtībām saistībā ar piekļuvi kredītiem, un to bieži rada zināšanu trūkums projektu jomā. FaciliTO mēģina nodrošināt šīs vajadzības, sniedzot bezmaksas konsultācijas par biznesa plānu izstrādi, kā arī nodrošinot tiešu finansiālu atbalstu. FaciliTO piedāvājumu ir izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumi, un 93 no tiem ir saņēmuši finansiālu atbalstu.

Papildinformācija: www.comune.torino.it Kontaktinformācija: Elisa Rosso, Servizio Fondi europei Innovazione, Sviluppo Economico Via Braccini 2 Cap 10144 Turīna Itālija E-pasts: elisa.rosso@comune.torino.it

Otrās vietas ieguvējs
Palīdzība krīzē nonākušiem uzņēmējiem Early Warning Early Warning, Dānija Profesionāls uzņēmumiem paredzēts pakalpojums, kas palīdz krīzē nonākušiem uzņēmumiem, nodrošinot atbalstu uzņēmēju uzņēmējdarbības vajadzībām. Tiek piedāvāta palīdzība, izmantojot tīklu, ko veido 120 brīvprātīgi padomdevēji ar plašu profesionālo pieredzi.
Papildinformācija: www.earlywarning.dk Kontaktinformācija: Svend Røge Projekta vadītājs Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central Denmark, Uzņēmējdarbības attīstības centrs Åbogade 15, 2. korpuss, 4. stāvs DK 8200 Aarhus N., Dānija E-pasts: sr@vhmidtjylland.dk

12

Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai
Novērtē politikas, kuras iedrošina uzņēmumus, it īpaši mazos un vidējos uzņēmumus, vairāk izmantot tirgus piedāvātās iespējas gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās

Uzvarētājs
Sadarbība Douro vīnu popularizēšanai pasaulē Douro Boys Aicep Portugal Global, Portugāle Piecu nelielu vīna ražotāju grupa no Douro reģiona ir kopīgi izstrādājusi zīmolu Douro Boys. Grupa dibināta, lai apmainītos ar informāciju, sniegtu savstarpēju atbalstu un uzlabotu ražoto vīnu kvalitāti. Tās mērķis ir arī koordinēt mārketinga stratēģiju, kas vērsta uz Douro reģiona un tā vīnu popularizēšanu pasaulē. No 2002. līdz 2011. gadam šo piecu vīna ražotāju vīna eksports ir palielinājies no 4,7 miljoniem eiro līdz 11 miljoniem eiro, veidojot 134% pieaugumu.

Papildinformācija: www.portugalglobal.pt www.douroboys.com Kontaktinformācija: Jorge Holtreman Roquette Quinta do Crasto SA administrators aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE O’Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, 1430 - 2o Andar 4150-074 Porto, Portugāle E-pasts: comercial.pme.nort@portugalglobal.pt info@douroboys.com

Otrās vietas ieguvējs
Atbalsts sieviešu pārrobežu uzņēmējdarbībai RegionFemme Bratislavas reģionālā Tirdzniecības un rūpniecības palāta, Slovākija Īstenojot projektu REGIONFEMME, tiek atbalstīts uzņēmēju – sieviešu darbs ārvalstīs, nodrošinot resursus un apmaiņu ar paraugpraksi. Šis projekts nodrošina dažādus resursus, kā seminārus, valodas kursus un piekļuvi sieviešu – uzņēmēju datu bāzei.
Papildinformācija: www.bl.sopk.sk Kontaktinformācija: Slovākijas Tirdzniecības un rūpniecības palātas (SCCI) Bratislavas Reģionālā palāta Jašíkova 6, 826 73 Bratislava Slovākija E-pasts: ivana.kondasova@sopk.sk

13

Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība
Novērtē reģionālās un vietējās darbības, kas veicina uzņēmumu sociālo atbildību un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi

Uzvarētājs
Atbalsts personām ar invaliditāti darba vietās Disabled at Work Denizli pašvaldība, Turcija Invaliditāte ir galvenais sociālās atstumtības un nabadzības cēlonis – galvenokārt nodarbinātības iespēju trūkuma dēļ. Disabled at Work ir Turcijas un Nīderlandes kopprojekts, ar kuru tiek mēģināts mainīt attieksmi un atbalstīt personu ar fizisku invaliditāti iekļaušanos darba tirgū. Šo grupu veido 16 organizācijas no Turcijas un Nīderlandes. Projekti nodrošina apmācību, kā arī profesionālās orientācijas programmu, sniedzot konsultācijas personām ar invaliditāti, kad tās gatavojas iekļauties darba tirgū. Programmas noslēgumā ir apmācīti 194 cilvēki un 65 personas ir pieņemtas darbā.

Papildinformācija: www.denizli.bel.tr Kontaktinformācija: Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ Aptauju un projektu nodaļas vadītāja Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:1 20100 Denizli Turcija E-pasts: pgulmez@denizli.bel.tr

Otrās vietas ieguvējs
Sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības saistību atzīšana ESR apzīmējuma ieviešana un reklamēšana INDR, Luksemburga INDR institūts ir izveidojis valsts mērogā atzītu apzīmējumu – sociāli atbildīgs uzņēmums, kas ir pieejams uzņēmumiem, kuri vēlas, lai tiktu atzīta to sociāli atbildīgā pieeja uzņēmējdarbībai. Kopš 2010. gada INDR ir popularizējis sociālo atbildību vairāk nekā 600 uzņēmumos un minēto apzīmējumu piešķīris 51 uzņēmumam.

Papildinformācija: www.indr.lu Kontaktinformācija: Norman Fisch 7, rue Alcide de Gasperi INDR Luksemburga B.P. 3024 L-1030 E-pasts: norman.fïsch@indr.lu

14

Īpaša atzinība
Kā „audzēt” bērnu uzņēmējdarbības prasmes The Turtle Dove Gardens Ltd De Terteltuinen B, Nīderlande Projekta Turtle Dove Gardens iedvesmas avots bija Groningenas (Groningen) apkaimes bērni vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Viņi vēlējās blakus skolai izveidot dārzu, kurā izaudzēt pašiem savu ražu. Šo projektu īstenot uzņēmās De Torteltuinen, sniedzot iespējas bērniem apgūt uzņēmējdarbības prasmes. Torteltuin dārzā, kas nu jau reģistrēts kā uzņēmums, ir strādājuši 500 skolēni, un bērni jūt, ka viņus uztver nopietni – kā uzņēmējus.
Papildinformācija: www.petteflet-groningen.nl Kontaktinformācija: Bram van der Linden, Skolas direktors Openbare Jenaplan School De Petteflet Jacob van Ruysdaelstraat 73 9718 SC GRONINGENA Nīderlande E-pasts: info@petteflet-groningen.nl

E-administrēšanas veicināšana valsts mērogā Gada e-pārskati Reģistru un informācijas sistēmu centrs, Igaunija Šī iniciatīva ievērojami samazina birokrātisko procedūru apjomu, un pašlaik šo sistēmu izmanto vairāk nekā 99% no 140 000 Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem. Tā ļauj būtiski ietaupīt nodokļu maksātāju naudu, un Igaunijas Finanšu ministrija ir aprēķinājusi, ka ietaupītais laiks ir līdzvērtīgs aptuveni 4,6 miljoniem eiro.

Papildinformācija: www.rik.ee Kontaktinformācija: Margus Mägi Starptautiskā mārketinga speciālists Reģistru un informācijas sistēmu centrs Lõkke 4, 19081, Tallina Igaunija E-pasts: margus.magi@just.ee

Vienotas pieejas izstrāde uzņēmumu sociālajai atbildībai valsts mērogā GATES – sociālās un vides uzņēmējdarbības inovācijas ANO Attīstības programma, Lietuva Iestāžu sadarbības un koordinācijas trūkums bija iemesls, kādēļ tika izveidots GATES – sociālās un vides uzņēmējdarbības inovāciju projekts. Īstenojot šo projektu, tika izveidots vienots tīkls un uzņēmumiem piedāvātas apmācības un praktisks atbalsts. Šo tīklu veido eksperti no vairāk nekā 500 uzņēmumiem, kas iesaistīti uzņēmumu sociālās atbildības (USA) programmā. Projekta aktivitātēs ir iesaistīti vairāk nekā 2500 cilvēki no vairāk nekā 500 Lietuvas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Papildinformācija: www.undp.lt Kontaktinformācija: Ieva Labanauskiene Ārējo attiecību referente Labdariu str. 5, 2. stāvs, Viļņa Lietuva E-pasts: Ieva.labanauskiene@undp.org

15

Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu atbalstītāji

Eiropas Reģionu asambleja (AER.eu) ir lielākais neatkarīgais reģionu tīkls plašākā Eiropā. Apvienojot vairāk nekā 270 reģionus no 33 valstīm un 16 starpreģionu organizācijas, AER ir savu dalībnieku politiskā balss un starpreģionālās sadarbības forums.

Reģionu komiteja (CoR) Briselē dibināta 1994. gadā ar Māstrihtas Līgumu kā padomdevēja iestāde, kas apvieno pārstāvjus no vietējām un reģionālām varas iestādēm un nodrošina viedokļa paušanas iespējas pašā Eiropas Savienības sirdī.

Eiropas Reģionālās attīstības aģentūru asociācija (EURADA) ir Eiropas mēroga tīkls, kas darbojas ar mērķi veicināt ekonomisko attīstību. EURADA ir veicinājusi politikas veidošanu, ieskaitot reģionālo politiku, mazo uzņēmumu finansēšanu (EURADA izveidoja Eiropas biznesa eņģeļu tīklu), uzņēmējdarbību un inovāciju. www.eurada.org

EUROCITIES pārstāv vairāk nekā 135 pilsētas 34 Eiropas valstīs. EUROCITIES šo pilsētu vārdā strādā ar Eiropas institūcijām, risinot plašu jautājumu spektru, kas skar vietējās varas iestādes, kā arī veicina vietējās pārvaldības labas prakses apmaiņu starp organizācijas dalībniekiem. www.eurocities.eu

EUROCHAMBRES ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācija. Tā pārstāv vairāk nekā 19 miljonus uzņēmumu Eiropā un 2000 reģionālo un vietējo kameru Eiropas tīklu no 45 valstīm. Vairāk nekā 99% no šiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU). www.eurochambres.be

Union Europeenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) ir darba devēju organizācija, kas pārstāv Eiropas amatniecību, tirdzniecību un MVU ES mērogā. UEAPME ir atzīts Eiropas sociālais partneris. UEAPME apvieno 84 organizācijas no 36 valstīm. Tā pārstāv vairāk kā 12 miljonus uzņēmumu, kuros tiek nodarbināti apmēram 55 miljoni cilvēku visā Eiropā. www.ueapme.com

Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvu valstu kontaktpersonas var noskaidrot, atverot šo saiti: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards
16

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts strādā, lai nodrošinātu labāku vidi Eiropas uzņēmumiem. Veicinot uzņēmējdarbību un inovāciju, tas nodrošina, ka Eiropas Savienības politika sniedz ieguldījumu ES uzņēmumu konkurētspējas attīstībā. Šīs politikas centrā ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU), jo kā ekonomikas balsts tie ir galvenie darbavietu un izaugsmes nodrošinātāji Eiropā. Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts sadarbojas ar uzņēmējiem, lai palīdzētu attīstīt inovatīvu, konkurētspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību, un ar dalībvalstīm, lai īstenotu Eiropas Mazās uzņēmējdarbības aktu. Ģenerāldirektorāta galvenais vēstījums uzņēmējiem: „Eiropa palīdz īstenot jūsu idejas”.

Eiropas Mazo uzņēmumu portāls
Vai vēlaties uzzināt, kā ES palīdz maziem uzņēmumiem attīstīties Eiropā un starptautiskajā tirgū un kā tā var palīdzēt jūsu uzņēmumam? Šajā daudzvalodu portālā apkopota visa informācija par MVU, kas pieejama Eiropas Komisijai un kādu var saņemt MVU, sākot no praktiskiem padomiem un beidzot ar politikas jautājumiem, no vietējiem kontaktpunktiem līdz saitēm par tīklu veidošanu. http://ec.europa.eu/small-business

Uzņēmējdarbības un rūpniecības žurnāls
Uzņēmējdarbības un rūpniecības tiešsaistes žurnāls (http:// ec.europa.eu/enterprise/e_i/index_en.htm) apskata jautājumus, kas saistīti ar MVU, inovācijām, uzņēmējdarbību, vienoto preču tirgu, konkurētspēju un vides aizsardzību, nozaru politiku visdažādākajās jomās un daudz ko citu. Žurnāla iespiestais izdevums tiek publicēts trīs reizes gadā. Varat abonēt tiešsaistē (http://ec.europa.eu/ enterprise/e_i/subscription_en.htm), lai to saņemtu pa pastu – angļu, franču, vācu vai itāliešu valodā bez maksas.

Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas
Papildinformācijai: Eiropas uzņēmējdarbības balvu sekretariāts E-pasts: eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com Tālr.: +44 20 74 00 89 95 - Fakss: +44 20 74 00 44 81 Pievienojieties Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvu sociālo tīklu profiliem: Twitter.com/@eepa_en Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards YouTube.com/PromotingEnterprise

17

Tīmekļa Tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards ttp://ec europa.eu/ ise/policies/sme/ s/europe

ISBN: 978-92-79-26682-9 doi.10.2769/64167 versija: LV

NB-31-12-171-LV-C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful