EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012

Spis treści

1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Słowo wstępne Fakty i liczby Pierwszeństwo dla małych firm Jury Proces sędziowania Poprzedni zwycięzcy Główna Nagroda Jury Promowanie ducha przedsiębiorczości Rozwój umiejętności Rozwój środowiska biznesowego Wspieranie internacjonalizacji biznesu Odpowiedzialna przedsiębiorczość wspierająca włączenie społeczne Wyróżnienia Propagatorzy Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości Informacje o Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

Informacja prawna: Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wykorzystania informacji zawartych w tym dokumencie, ani za błędy, które mogą pojawić się w nim pomimo starannego przygotowania i sprawdzenia. Treści zawarte w niniejszej publikacji nie muszą odzwierciedlać poglądów ani stanowiska Komisji Europejskiej. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012 ISBN 978-92-79-26685-0 © Unia Europejska, 2012 Powielanie materiałów jest dozwolone pod warunkiem podania ich źródła, o ile nie zastrzeżono inaczej. Aby wykorzystywać/powielać materiały strony trzeciej objęte prawami autorskimi, i w ten sposób określone, należy uzyskać stosowną pisemną zgodę od posiadacza(y) tych praw. Niniejszy raport jest finansowany przez Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji, który ma na celu promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości to konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej. Wykonawcy współpracujący przy pierwszym Zgromadzeniu MŚP oraz nagrodach EEPA: Low Associates (międzynarodowi specjaliści ds. imprez politycznych) oraz Hanover (międzynarodowi konsultanci ds. komunikacji), dwie małe firmy z dumą wspierające rozwój innych MŚP.

Słowo wstępne
Tegoroczni nominowani w ramach Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości (EEPA) pomagają innym tworzyć i rozwijać firmy – zarówno technologiczne, jak i tradycyjne, lokalne i międzynarodowe. Wyróżniamy projekty wspierające rozpoczynających działalność przedsiębiorców od 10 do 50 roku życia i starszych, ze wszystkich zakątków Europy oraz usprawniające działalność sektora MŚP, tak ważnego dla gospodarki europejskiej. To właśnie kreatywność ujawniająca się w tych inicjatywach ukazuje wagę wykorzystywania ducha przedsiębiorczości w rozwoju europejskiego biznesu. Mając narzędzia i swobodę myślenia, ludzie sami odnajdą właściwe rozwiązania i możliwości. Małe firmy i wspierające je organizacje szybciej zagwarantują w przyszłości lepsze konkurencyjne środowisko w Europie niż całe rzesze ekonomistów i bankierów. Od 2006 roku ponad 2400 projektów konkurowało w ramach krajowych kwalifikacji do Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości. Oznacza to, że nagrodzono już ponad 30 inicjatyw i upubliczniono je w całej Europie w ramach promocji najlepszych praktyk. Projekty te przyczyniły się do stworzenia ponad 10 000 firm. Ogłaszając światu zwycięzców w 2012 roku i gratulując im sukcesu, chciałbym także podziękować wszystkim uczestnikom i koordynatorom krajowym zarządzającym konkursami w 27 krajach członkowskich, jak również w Chorwacji, Serbii i Turcji, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w tegorocznej edycji. Rola tych konkursów narodowych w uświadamianiu wsparcia udzielanego małym firmom przez organizacje publiczne jest nieoceniona. W tym roku o nagrodę EPPA ubiegało się ponad 400 projektów; w poszczególnych krajach wybrano 57 do udziału w konkursie na szczeblu europejskim. Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że sześciu zwycięzców i ośmiu zdobywców drugiego miejsca, których tutaj przedstawiamy, reprezentują najlepsze z najlepszych projektów. Mam nadzieje, że ich pomysły i innowacje zainspirują organizacje i osoby fizyczne w całej Europie do jeszcze aktywniejszego działania na rzecz małych firm, czyniąc działalność gospodarczą na małą skalę tak dostępną i znaczącą, jak nigdy dotąd.

Antonio Tajani Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości

1

Fakty i liczby Małe firmy motorem europejskiego wzrostu
MŚP to niezależne firmy zatrudniające

poniżej 250 osób. z trzech miejsc pracy w sektorze prywatnym i tworzą 85% nowych stanowisk pracy. Ocenia się, że MŚP zatrudniają 67% wszystkich pracujących i reprezentują 58% wartości dodanej brutto (GVA).
Ostatnie badania wykazują, że małe firmy nadal tworzą podstawę gospodarki europejskiej, przy 20,7 Oferują dwa

Ogromna większość to firmy mikro zatrudniające poniżej dziesięciu pracowników – 92%

miliona przedsiębiorstw zatrudniających ponad 87 milionów osób stanowiąc 99,8%
wszystkich firm.

2

Internacjonalizacja: dobre rozwiązanie dla MŚP
25% europejskich małych i średnich firm prowadzi pewną działalność eksportową,
jednak tylko 13% wysyła towary poza terytorium Unii Europejskiej. Eksport poza Wspólnotę będzie nadal zyskiwał na znaczeniu. Prognozy pokazują, że do

Zmiana orientacji na przedsiębiorczość: to zasadnicze wyzwanie!
37% Europejczyków zapytanych,
czy byliby zainteresowaniu założeniem firmy odpowiada tak, w porównaniu do

2015 r. za 90% globalnego wzrostu odpowiadać będą kraje spoza Europy. Zaś do 2030 r. 60% globalnego

51% mieszkańców USA i 56% obywateli Chin. MŚP motorem innowacyjności
25% europejskich małych i średnich firm koncentruje się na zielonej gospodarce.

wzrostu będzie generowane przez gospodarki wschodzące (BRICS). Firmy działające w skali międzynarodowej są bardziej konkurencyjne i innowacyjne.

26% MŚP aktywnych na arenie
międzynarodowej wprowadziło w swoich sektorach nowe usługi lub produkty. Inne małe i średnie firmy reprezentują niższy udział na poziomie 8%.
3

Pierwszeństwo dla małych firm: program Small Business Act for Europe
Przyjęty w czerwcu 2008 r. Small Business Act for Europe (SBA) odzwierciedla uznanie przez Komisję kluczowej roli MŚP w gospodarce europejskiej. Po raz pierwszy nakreślono w nim założenia pełnej polityki UE i jej krajów członkowskich wobec MŚP. Mając na celu ogólną poprawę nastawienia wobec przedsiębiorczości i stałe zakorzenienie zasady „Najpierw pomyśl o małej firmie” w kreowaniu polityki – od ustawodawstwa po służbę publiczną – program promuje rozwój MŚP, pomagając tym firmom radzić sobie z pozostałymi problemami ograniczającymi ich wzrost. Uchwała skupia się w szczególności na pomocy małym firmom w zakresie: • Ograniczania biurokracji • Udostępniania finansowania • Poprawy dostępu do rynków W szerszym, długoterminowym ujęciu, stara się zmienić nastawienie, kreując większą świadomość roli właścicieli firm w społeczeństwie oraz zachęcając i inspirując potencjalnych przedsiębiorców.

Inspiracje: Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wspierają cele programu Small Business Act, wyróżniając innowacyjność i nagradzając sukcesy władz publicznych oraz wspólnych przedsięwzięć sektora publicznego i prywatnego w zakresie promowania działalności gospodarczej i przedsiębiorczości na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

4

Jury
Niezależne, złożone z najwyższej klasy specjalistów europejskie jury wybrało najlepsze zgłoszenia i przyznało nagrody w każdej z kategorii. W tegorocznej edycji konkursu do szacownego grona arbitrów zaproszono przedstawicieli rządów, firm i świata nauki, a także członków z Danii i Cypru – krajów, które sprawują prezydencję w UE w 2012 roku.

Członkowie jury w 2012 roku:
Joanna Drake
Dyrektor ds. MŚP i przedsiębiorczości w Generalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw

Andrea Benassi
Sekretarz generalny UEAPME (Europejska Unia Rzemiosła Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Agnieszka Kudlinska
Dyrektor ds. prac konsultacyjnych Komitetu Regionów

Jaume Baró
Dyrektor generalny, Barcelona Activa, 2011 zdobywca Głównej Nagrody Jury

Morten Riis
Manager projektu ds. przedsiębiorczości i innowacyjności oraz Manager regionalny ds. przedsiębiorczości wśród młodzieży Jutlandii Południowej, Uniwersytet w Danfoss, Dania

Anders Lundström
Profesor w dziedzinie przedsiębiorczości i małych firm Uniwersytetu Środkowej Szwecji

Yiannis Kontos
Cypryjski deputowany ds. MŚP oraz Dyrektor służby rozwoju przemysłowego w Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Turystyki

5

Proces sędziowania
Poszczególne kraje zostały zaproszone do przeprowadzenia konkursów narodowych i wyłonienia najlepszych projektów. W 2012 roku o wejście do ścisłej czołówki Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości konkurowało ze sobą ponad 400 projektów. Nieco więcej niż w 2011 r. Zgłoszenia w ramach konkursu napłynęły także z rekordowej liczby 30 europejskich krajów: 27 członków Unii Europejskiej oraz z Chorwacji, Serbii i Turcji. Do europejskiego konkursu można było nominować maksymalnie dwa zgłoszenia (w różnych kategoriach). Członkowie jury zostali tak dobrani, by reprezentować przekrój wiedzy i doświadczenia. W jego skład weszli przedstawiciele rządów, firm i świata nauki, a także krajów sprawujących aktualnie prezydencję. W bieżącym roku z tego tytułu reprezentowane były Dania i Cypr. Jury zapoznało się z każdym zgłoszeniem i oceniło je pod kątem określonych kryteriów: oryginalności i wykonalności, wpływu na gospodarkę, poprawy relacji inwestorskich oraz możliwości przenoszenia, po czym wybrało ścisłą listę finalistów. Komisja konkursowa zapoznała się z 57 najlepszymi projektami wyłonionymi na szczeblu krajowym i nominowała do nagrody 14 zgłoszeń w pięciu kategoriach.

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości
Wyróżnia się działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym promujące przedsiębiorcze nastawienie zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet.

2. Rozwój umiejętności
Wyróżnia się inicjatywy na szczeblu regionalnym lub lokalnym mające na celu poprawę umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych i kierowniczych.

3. Rozwój środowiska biznesowego
Wyróżnia się przykłady innowacyjnej polityki na szczeblu regionalnym lub lokalnym, które promują zakładanie firm i ich wzrost, upraszczają procedury legislacyjne i administracyjne odnośnie firm oraz wdrażają zasadę „Najpierw pomyśl o małej firmie” działając na korzyść małych i średnich przedsiębiorstw.

4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu
Wyróżnia się przykłady polityki zachęcającej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, do szerszego wykorzystywania możliwości rynków Unii Europejskiej oraz pozawspólnotowych.

5. Odpowiedzialna przedsiębiorczość wspierająca włączenie społeczne
W tej kategorii wyróżnia się regionalne lub lokalne działania na rzecz promocji przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie oraz praktyk zrównoważonego biznesu na polu socjalnym i/lub środowiskowym. Nagradzane są tu również starania mające na celu promowanie przedsiębiorczości wśród pokrzywdzonych grup, jak bezrobotni, niepełnosprawni lub osoby z mniejszości etnicznych.

Kategorie te wyodrębniono zgodnie z głównymi celami strategii Europa 2020: na rzecz rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej.

Główną Nagrodę Jury przyznano przedsiębiorczej inicjatywie, uznanej za najbardziej kreatywną i inspirującą na kontynencie.
6

Poprzedni zwycięzcy
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. W tym czasie nagrodzono 31 zgłoszonych projektów i przyznano jedną Główną Nagrodę Jury w każdej edycji.

2011
Barcelona Activa Barcelona Activa SAU SPM Rada Miasta Barcelona, Hiszpania Centrum, którego misją jest transformacja przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego w Barcelonie, działa jako punkt referencyjny i ośrodek dla właścicieli firm. Wykorzystuje innowacyjny model świadczenia usług na miejscu oraz online, szkoląc indywidualne osoby. W ten sposób przyczyniło się już do powstania ponad 6000 nowych firm. www.barcelonactiva.cat

2010
Entrepreneurs’ Residencies – lokale dla przedsiębiorców, Auvergne Agence Regionale de Developpement des Terrirtoires d’Auvergne (ARDTA), Francja Program Entrepreneurs’ Residencies udziela krótkoi długoterminowego wsparcia osobom zakładającym nowe firmy oraz kupcom spoza regionu pragnącym zapuścić tu korzenie. Został opracowany z myślą o wspieraniu, ułatwianiu i przyśpieszaniu tworzenia nowych firm dzięki doradztwu dla potencjalnych przedsiębiorców i refundowaniu im kosztów utrzymania. www.auvergnelife.tv

2008/09
Scarborough Renaissance Partnership Scarborough Renaissance Partnership, North Yorkshire, Wielka Brytania W ramach projektu, promując odrodzenie i przedsiębiorczość, dokonano transformacji nadmorskiego miasta w północno-wschodniej Anglii, Scarborough. Gospodarka sezonowa charakteryzująca się zimowym bezrobociem o 50% wyższym niż w okresie letnim, dzięki tej inicjatywie, stała się gospodarką całoroczną z różnicą w zatrudnieniu pomiędzy sezonami nie przekraczającą 10%. www.scarborough.gov.uk

2007
Lokale na działalność gospodarczą, Bilbao Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Hiszpania Innowacyjna rewitalizacja urbanistyczna. Inicjatywa ta ma na celu przeciwdziałanie upadkowi miasta przez zachęcanie nowych i prosperujących firm do zasiedlania starego centrum miasta, oferując wsparcie finansowe oraz zwalczając marginalizację i wykluczenie społeczne. www.bilbao.net/bilbaoekintza

2006
Y4 Committee, Finlandia Pełna metodologia wprowadzająca perspektywę biznesową do procesu podejmowania decyzji na szczeblu regionalnym. Promuje innowacyjność i przedsiębiorczość, opowiadając się za stałymi wartościami etycznymi. Projekt stał się początkiem zmian kulturalnych w Finlandii Środkowej, podnosząc poziom przedsiębiorczości w regionie o wysokiej popularności płatnego zatrudnienia. www.y4.fi

7

8

Główna Nagroda Jury
Nagroda specjalna przyznana przedsiębiorczej inicjatywie, uznanej za najbardziej kreatywną i inspirującą na kontynencie europejskim.

Zwycięzca
Czyni przedsiębiorczość realistyczną opcją dla trudnodostępnych grup Outset YKTO Ltd, Wielka Brytania Projekt Outset realizowany jest z myślą o ukazaniu, osobom pozostającym bez pracy, samozatrudnienia jako realistycznej alternatywy dla bezrobocia. Inicjatywa opracowana specjalnie pod kątem najbardziej narażonych grup, z uwzględnieniem długotrwale bezrobotnych; osób, które niedawno straciły pracę; osób poniżej 25 roku życia; kobiet; osób z mniejszości etnicznych; niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo a także ludzi, którzy ukończyli 50 lat charakteryzuje się niepowtarzalnym podejściem do rozpoczynających działalność gospodarczą. Ten krajowy projekt, obejmujący obszary miejskie i wiejskie, podejmuje próbę zmiany sposobu myślenia na temat własnych możliwości założenia małej firmy. Wykorzystuje grupy wsparcia, których członkowie często pochodzą z podobnych wymagających środowisk, czy tych samych terenów i dysponują bezpośrednim doświadczeniem w prowadzeniu małej firmy lub byciu samozatrudnionym. Outset aktywnie dociera do potencjalnych beneficjentów przez centra sportowe, czy festiwale, jak Diwali bądź Chiński Nowy Rok. Takie bezpośrednie kontakty wspierane są przez niezwykle skuteczne promocje skierowane do określonych grup docelowych z uwzględnieniem reklam radiowych i bezpośrednich kampanii SMS-owych, ekscentrycznych i przyciągających uwagę plakatów, kart pocztowych i ulotek. Nie bez znaczenia pozostają także internetowe i e-mailowe akcje marketingowe oraz portale społecznościowe, jak Facebook i Twitter. Używamy prostego języka, bez żargonu. Od chwili rozpoczęcia programu włączyło się do niego ponad 6000 osób. Nową firmę założyło 673 z nich, tworząc wspólnie 890 miejsc pracy. Outset Finance pomógł swoim klientom zebrać 790 258 funtów brytyjskich z różnych źródeł zarówno na założenie, jak i rozwój działalności biznesowej. Co najważniejsze, firmy wspierane przez Outset utrzymują się na rynku: wskaźnik przetrwania, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorców płci żeńskiej, dalece przewyższa średnią krajową. W grupach klientów pokrzywdzonych, wskaźnik skuteczności od zaangażowania do założenia firmy wynosi w przybliżeniu 1:5, a wskaźnik przetrwania nowych firm założonych w ramach programu Outset przekracza 80%.

Dalsze informacje: www.outset.biz Kontakt: Bev Hurley, Dyrektor wykonawczy St John’s Innovation Centre Cowley Road Cambridge, CB4 0WS E-mail: bev.hurley@ytko.com

9

Promowanie ducha przedsiębiorczości
Wyróżnia się działania promujące kulturę przedsiębiorczości i biznesowy sposób myślenia oraz podnoszące świadomość przedsiębiorczości w społeczeństwie.

Συνεργατικός Οργανισμός

''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ

Zwycięzca
Szerzenie przedsiębiorczości wśród kobiet przez zapewnienie łatwego dostępu do finansowania Women’s Co-operative Bank Ltd (Bank spółdzielczy dla kobiet) „Inicjatywa” Women’s Co-operative Bank Ltd (Bank spółdzielczy dla kobiet), Cypr Projekt Women’s Cooperative Bank (Bank spółdzielczy dla kobiet) ma na celu wspieranie przedsiębiorczości wśród przedstawicielek płci pięknej, gwarantując im ławy dostęp do środków finansowych. Organizacja wyszukuje luki w gospodarce, promuje inicjatywy pomocowe dla kobiet biznesu i służy darmowymi poradami, jak również pożyczkami odpowiednimi do potrzeb właścicielek małych firm. Od początku projektu, który zainicjowano 11 lat temu, przedsiębiorczość wśród kobiet na Cyprze wzrosła z 12% w roku 2001 do obecnych 28%.

Dalsze informacje: www.womenscoopbank.com.cy Kontakt: Artemis Toumazi, Prezes/Dyrektor Sinergatikos Organismos Protovoulias Ginekon Kiprou Ltd 30 Pavlou Valdaseridi Street, Branches 1-4 6018 Larnaca, Postal Code 42251 6530 Larnaka, Cypr E-mail: womens.coop.bank@cytanet.com.cy

Drugie miejsce
Wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w Belgii BRYO Voka, Belgia Inicjatywa Bryo wspiera osoby rozpoczynające działalność gospodarczą we Flandrii i ma za zadanie stworzenie optymalnych warunków do rozwoju udanej przedsiębiorczości. Projekt przyczynił się do powstania ponad 200 nowych firm.

Dalsze informacje: www.bryo.be/nl/home Kontakt: Eric Kenis Voka Rue Royale 154-158, 1000 Bruksela Belgia E-mail: eric.kenis@voka.be

10

Rozwój umiejętności
Wyróżnia inicjatywy na szczeblu regionalnym lub lokalnym mające na celu poprawę umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych i kierowniczych.

Zwycięzca
Ułatwienia w zakresie transferu wiedzy i wizualizacji cyfrowej Visualisation Park Visualisation Park, Szwecja Visualisation Park w Szwecji koncentruje się na komercyjnym zastosowaniu technologii wizualizacji cyfrowej. Wykorzystując model parku biznesowego, Eksjö stało się domem dla grupy firm specjalizujących się w tej wschodzącej dziedzinie. Są one skupione w Kampusie i12, oferującym szeroką gamę kursów zawodowych. Pięćdziesiąt firm partnerskich wspiera programy edukacyjne, a park stanowi miejsce spotkań środowiska szkoleniowego i przemysłowego oraz powstawania projektów. Od początków założenia w lipcu 2009 roku, liczba organizacji partnerskich wzrosła ponad dwukrotnie i przekroczyła 100, a co najważniejsze zmieniło się podejście uczniów. Więcej z nich pragnie zostać przedsiębiorcami i rozpocząć działalność gospodarczą lub pracować na własny rachunek.

Dalsze informacje: www.vispark.se Kontakt: Joakim Falkäng Kierownik Visualisation Park Kaserngatan 26 SE-575 35 Eksjö Szwecja E-mail: joakim@vispark.se

Drugie miejsce
„PROGRESS – POSTĘP” w gospodarce społecznej i solidarnościowej Progress Region Szampania-Ardenia Inicjatywa w zakresie polityki publicznej PROGRESS, ma na celu wspieranie gospodarki socjalnej i solidarnościowej. Od roku 2008 w szkoleniach uczestniczyło ponad 1000 osób, zaś od roku 2006 dofinansowanie otrzymały 74 projekty, w ramach których stworzono 880 miejsc pracy.
Dalsze informacje: www.cr-champagne-ardenne.fr Kontakt: Isabelle Roux Kierownik Klastra Gospodarki Socjalnej i Solidarnościowej 5, rue de Jéricho 51037 Châlons-en-Champagne E-mail: iroux@cr-champagne-ardenne.fr

11

Rozwój środowiska biznesowego
Wyróżnia się metody upraszczania procedur administracyjnych dla firm, zwłaszcza nowoutworzonych.

Zwycięzca
Usuwanie problemów stojących przed MŚP na obszarach miejskich FaciliTO Miasto Turyn, Włochy FaciliTO jest modelem przyjętym przez władze miasta Turyn mającym na celu zwalczanie problemów, na które napotykają małe przedsiębiorstwa na obszarach miejskich borykających się z trudnościami. Bardzo małe i małe firmy w Turynie mają szczególne problemy z uzyskaniem kredytów, co często spowodowane jest brakiem fachowego opracowania projektu. FaciliTO wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując darmowe konsultacje pod kątem przygotowania biznesplanów oraz bezpośredniego wsparcia finansowego. Z inicjatywy skorzystało ponad 200 firm, a 93 otrzymało pomoc pieniężną.

Dalsze informacje: www.comune.torino.it Kontakt: Elisa Rosso, Servizio Fondi europei Innovazione, Sviluppo Economico Via Braccini 2 Cap 10144 Turyn Włochy E-mail: elisa.rosso@comune.torino.it

Drugie miejsce
Pomoc firmom w kryzysie Early Warning Early Warning, Dania Profesjonalne usługi B2B, Early Warning, służą pomocą firmom borykającym się z kryzysem, wspierając ich właścicieli w zależności od rodzaju zgłaszanych potrzeb. Porady oferowane są przez sieć 120 wolontariuszy o szerokim doświadczeniu zawodowym.
Dalsze informacje: www.earlywarning.dk Kontakt: Svend Røge Kierownik projektu Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central Denmark, Business Development Centre Åbogade 15, budynek nr 2, piętro 4 DK 8200 Aarhus N. E-mail: sr@vhmidtjylland.dk

12

Wspieranie internacjonalizacji biznesu
Wyróżnia się przykłady polityki zachęcającej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MŚP, do szerszego wykorzystywania możliwości rynków Unii Europejskiej oraz pozawspólnotowych.

Zwycięzca
Współpraca na rzecz promocji win Douro na całym świecie Douro Boys Aicep Portugal Global, Portugalia Grupa pięciu małych producentów wina z regionu Douro podjęła współpracę mającą na celu stworzenie marki Douro Boys. Partnerzy wymieniają się informacjami i wspierają wzajemnie, dążąc do stałej poprawy jakości produkowanego wina, a także koordynują strategię marketingową skoncentrowaną na promocji regionu Douro i pochodzących z niego win na całym świecie. W latach 2002–2011 eksport wina tych pięciu producentów wzrósł o 134% z 4,7 miliona do 11 milionów euro.

Dalsze informacje: www.portugalglobal.pt www.douroboys.com Kontakt: Jorge Holtreman Roquette Administrator Quinta do Crasto SA aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE O’Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, 1430 - 2o Andar 4150-074 Porto E-mail: comercial.pme.nort@portugalglobal.pt info@douroboys.com

Drugie miejsce
Wspieranie przygranicznej przedsiębiorczości wśród kobiet RegionFemme Regionalna Izba Handlowo-Przemysłowa w Bratysławie, Słowacja Projekt REGIONFEMME promuje współpracę transgraniczną wśród pań prowadzących działalność gospodarczą, umożliwiając im wymianę zasobów i najlepszych praktyk. W jego ramach odbywają się również seminaria, kursy językowe oraz udostępniona została baza danych kobiet-przedsiębiorców.

Dalsze informacje: www.bl.sopk.sk Kontakt: Bratislava Regional Chamber of Slovak Chamber of Commerce and Industry (SCCI) Jašíkova 6, 826 73 Bratysława Słowacja E-mail: ivana.kondasova@sopk.sk

13

Odpowiedzialna przedsiębiorczość wspierająca włączenie społeczne
W tej kategorii wyróżnia się regionalne lub lokalne działania na rzecz promocji przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie oraz praktyk zrównoważonego biznesu.

Zwycięzca
Wsparcie niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy Niepełnosprawni w pracy Miasto Denizli, Turcja Niepełnosprawność jest główną przyczyną wykluczenia społecznego i biedy, głównie z powodu braku możliwości podjęcia pracy. Disabled at Work (Niepełnosprawni w pracy), wspólny projekt turecko-holenderski, podejmuje próbę zmiany podejścia, wsparcia oraz integracji na rynku pracy osób niepełnosprawnych fizycznie. Grupa składa się z 16 organizacji z Turcji i Holandii. W ramach inicjatywy oferuje się szkolenia oraz przydziela osobom niepełnosprawnym mentorów przygotowujących ich do podjęcia zatrudnienia. W ramach programu przeszkolono 194 osoby, a pracę znalazło 65 z nich.
Dalsze informacje: www.denizli.bel.tr Kontakt: Pani Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ Dyrektor departamentu badań i projektowania Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:1 20100 Denizli Turcja E-mail: pgulmez@denizli.bel.tr

Drugie miejsce
Uznanie dla firm odpowiedzialnych społecznie Wdrożenie i promocja godła „Firma odpowiedzialna społecznie” INDR, Luksemburg INDR stworzył rozpoznawalne w skali całego kraju godło „Firma odpowiedzialna społecznie” dostępne dla organizacji, zwłaszcza z sektora MŚP, w uznaniu ich odpowiedzialnego społecznie podejścia. Od 2010 roku instytut wypromował ponad 600 firm i przyznał swoje wyróżnienie 51 organizacjom.
Dalsze informacje: www.indr.lu Kontakt: Norman Fisch 7, rue Alcide de Gasperi INDR Luksemburg B.P. 3024 L-1030 E-mail: norman.fïsch@indr.lu

14

Wyróżnienia
Wychowanie dzieci w duchu przedsiębiorczości The Turtle Dove Gardens Ltd De Torteltuinen BV, Holandia Inspiracją dla Turtle Dove Gardens stały się dzieci w wieku 4–12 lat zamieszkujące okolice Groningen, które zapragnęły stworzyć ogród w pobliżu swojej szkoły i uprawiać w nim owoce i warzywa. Realizacji projektu podjęła się firma De Torteltuinen, umożliwiając dzieciom rozwijanie swoich umiejętności biznesowych. W zarejestrowanym obecnie biznesie pracuje 500 uczniów, którzy zyskali opinię poważnych przedsiębiorców.
Dalsze informacje: www.petteflet-groningen.nl Kontakt: Pan Bram van der Linden, Dyrektor szkoły Openbare Jenaplan School De Petteflet Jacob van Ruysdaelstraat 73 9718 SC GRONINGEN Holandia E-mail: info@petteflet-groningen.nl

Promowanie administracji internetowej na szczeblu krajowym Internetowe sprawozdania roczne Centrum Rejestrów i Systemów Informatycznych, Estonia Inicjatywa ta znacznie ogranicza procesy biurokratyczne i prawie 99% z ponad 140 000 firm zarejestrowanych w Estonii korzysta obecnie z tego systemu. Przynosi on znaczne korzyści płatnikom podatków, a Ministerstwo Finansów Estonii oszacowało oszczędność czasu z nim związaną na kwotę 4,6 miliona euro.
Dalsze informacje: www.rik.ee Kontakt: Margus Mägi Specjalista ds. marketingu międzynarodowego Centre of Registers and Information Systems Lõkke 4, 19081 Tallinn Estonia E-mail: margus.magi@just.ee

Jednolite podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) na szczeblu krajowym GATES – społeczne i środowiskowe innowacje biznesowe UNDP, Litwa Brak współpracy i koordynacji pomiędzy instytucjami stanął u podstaw zainicjowania projektu GATES w dziedzinie społecznych i środowiskowych innowacji biznesowych. Projekt stworzył jedną sieć oraz udostępnił szkolenia i praktyczne wsparcie dla firm. Sieć obejmuje ekspertów z ponad 500 firm i organizacji CSR. Do tej pory w inicjatywę zaangażowało się ponad 2500 osób z 500 małych i średnich firm na Litwie.

Dalsze informacje: www.undp.lt Kontakt: Ieva Labanauskiene Urzędnik ds. komunikacji Labdariu str. 5, piętro 2, Wilno Litwa E-mail: Ieva.labanauskiene@undp.org

15

Propagatorzy Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości

Zgromadzenie Regionów Europy (AER.eu) to największa niezależna sieć regionów w „szerszej Europie”. Zrzeszając ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 organizacji międzyregionalnych, AER jest politycznym głosem swoich członków oraz forum współpracy międzyregionalnej.

Komitet Regionów (CoR) w Brukseli został powołany do życia Traktatem z Maastricht w 1994 r. i stanowi organ doradczy reprezentujący samorządy lokalne i regionalne w sercu Unii Europejskiej.

Europejskie Stowarzyszenie Agencji na rzecz Rozwoju (EURADA) jest europejską siecią ludzi zaangażowanych w rozwój gospodarczy. EURADA udziela rekomendacji w zakresie polityki programowej m.in. odnośnie polityki regionalnej, finansowania małych firm (EURADA założyło European Business Angels Network – Europejską Sieć Aniołów Biznesu), przedsiębiorczości i innowacyjności. www.eurada.org

EUROCITIES jest stowarzyszeniem dużych miast europejskich skupiającym ponad 135 członków z 34 europejskich krajów. Stowarzyszenie EUROCITIES reprezentuje miasta w instytucjach europejskich w zakresie różnorodnych zagadnień dotyczących władz lokalnych i umożliwia swoim członkom wymianę najlepszych praktyk. www.eurocities.eu

EUROCHAMBRES jest Stowarzyszeniem Europejskich Izb Handlowych i Przemysłowych. Reprezentuje ponad 19 milionów firm w Europie oraz stanowi europejską sieć 2000 regionalnych i lokalnych izb w 45 krajach. Ponad 99% tych przedsiębiorstw stanowią MŚP. www.eurochambres.be

Union Europeenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME) to organizacja pracodawców reprezentująca interesy europejskiego rzemiosła, handlu i MŚP na poziomie europejskim. UEAPME jest uznanym europejskim partnerem społecznym. Zrzesza 84 organizacje członkowskie z 36 krajów. Reprezentuje powyżej 12 milionów przedsiębiorstw zatrudniających około 55 milionów osób w całej Europie. www.ueapme.com

Pod poniższym łączem znajdują się dane kontaktowe Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości na szczeblu krajowym http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards
16

Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej działa na rzecz zapewnienia korzystniejszego środowiska dla europejskiego biznesu. Dba, by polityka Unii Europejskiej przyczyniała się do poprawy konkurencyjności firm unijnych, zachęcając do działań na polu innowacyjności i przedsiębiorczości. W szczególności skupia się na małych i średnich firmach, gdyż są one podstawowymi gwarantami zatrudnienia i wzrostu w Europie. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw współpracuje ze społecznością biznesową, pomagając w rozwijaniu innowacyjnej, konkurencyjnej i odpowiedzialnej przedsiębiorczości oraz z państwami członkowskimi we wdrażaniu ustawy Small Business Act for Europe. Podsumowując, kluczowym przesłaniem do przedsiębiorców jest hasło: „Europe helps you fulfil your ideas – Europa pomaga w realizacji Twoich projektów”.

Magazyn Przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw i przedsiębiorczość
Odpowiada na pytania wszystkich zainteresowanych działalnością UE w zakresie promowania MŚP w Europie i na rynkach światowych. Informuje, co UE może zrobić dla Ciebie i Twojej firmy. Ten wielojęzyczny portal stanowi zbiór wszelkich informacji udostępnianych przez Komisję Europejską dotyczących MŚP, począwszy od praktycznych rad po zagadnienia polityczne, od lokalnych punktów kontaktowych po łącza wspomagające budowanie własnej sieci kontaktów. http://ec.europa.eu/small-business Magazyn internetowy Przemysł i przedsiębiorczość (http://ec.europa. eu/enterprise/e_i/index_en.htm) porusza zagadnienia związane z MŚP, innowacjami, przedsiębiorczością, jednolitym rynkiem towarów, konkurencyjnością i ochroną środowiska, polityką przemysłową w różnych sektorach i inne. Drukowana wersja magazynu ukazuje się trzy razy w roku. Można go zaprenumerować online (http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/subscription_en.htm) i otrzymywać za darmo pocztą w języku angielskim, francuskim, niemieckim lub włoskim.

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości
Dalsze informacje: Sekretariat Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości E-mail: eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com Tel.: +44 20 74 00 89 95 - Faks: +44 20 74 00 44 81 Odwiedź strony Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości w serwisach społecznościowych: Twitter.com/@eepa_en Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards YouTube.com/PromotingEnterprise

17

Strona internetowa:: http:// c.europa.e in ernetow http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards prise/policies/sm ces/euro

ISBN: 978-92-79-26685-0 doi.10.2769/64178 wersja: PL

NB-31-12-171-PL-C

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.