Οδηγός επιβίφζης με 10

καθημερινά ανηικείμενα!
1. Οδονηικό νήμα
Να γηαηί ηα πγηή δόληηα έρνπλ πνιιά πεξηζζόηεξα νθέιε από ό, ηη λνκίδακε. Τν κπζηηθό
βξίζθεηαη ζην νδνληηθό λήκα. Σύκθσλα κε ηνλ Robert Idsinga, πξώελ εθπαηδεπηή, ν
νπνίνο έρεη θάλεη νξεηβαζία ζηα βξάρηα, ζηνλ πάγν θαη γεληθόηεξα ζε δηάθνξα επηθίλδπλα
ζεκεία, «όζν επίπνλν είλαη ην νδνληηθό λήκα γηα ηα νύια ηόζν ζσηήξην κπνξεί λα
απνδεηρηεί αλ αληί λα αθαηξέζνπκε κε απηό ην θαγεηό από ηα δόληηα καο ην
ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα θέξνπκε ηελ ηξνθή ζην… ζηνκάρη καο»! Με πνην ηξόπν; Με
ιίγε γλώζε, ην νδνληηθό λήκα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε παγίδα γηα ηε ζύιιεςε κηθξώλ
δώσλ ή αθόκε θαη σο πεηνληά γηα ςάξεκα.
2. Προθσλακηικό
Σε θάζε πεξίπησζε επηβίσζεο, ην λεξό είλαη ην δεηνύκελν. Δάλ ηώξα είζηε αξθεηά
ηπρεξνί θαη ην βξείηε εύθνια, ηόηε ρξεηάδεζηε θαη έλαλ ηξόπν γηα λα ην κεηαθέξεηε. Δδώ
είλαη πνπ κπαίλεη ζην παηρλίδη ην… πξνθπιαθηηθό. Σύκθσλα κε ηελ Cody Lundin,
ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ «98,6 Degrees», έλα πξνθπιαθηηθό κπνξεί εύθνια λα ρσξέζεη
κέρξη θαη έλα γαιόλη λεξό – αξθεηό γηα λα θξαηήζεη δσληαλό θάπνηνλ γηα κηα νιόθιεξε
εκέξα, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα κεηαθηλείηαη δηαξθώο ζηελ πεγή.
3. Κινηηό ηηλέθφνο
Αλ θαη ν πεηξαζκόο είλαη κεγάινο γηα θάπνηνλ λα θιείζεη εληειώο ην θηλεηό ηειέθσλν
όηαλ βξίζθεηαη ζε δηαθνπέο, πνηέ δελ ην θάλεη. Καη απηό, βέβαηα, κπνξεί λα απνδεηρηεί
ζσηήξην, αθόκε θαη ζε πεξηνρέο πνπ δελ ππάξρεη θαζόινπ ζήκα γηα λα εηδνπνηήζεηε γηα
βνήζεηα. Τν θηλεηό ηειέθσλν, έζησ θαη αλ εζείο δελ κπνξείηε λα θάλεηε θιήζε, κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηνλ εληνπηζκό ηεο ζέζεο ζαο από ηα ζήκαηα πνπ εθπέκπεη. Δπηπιένλ,
ιεηηνπξγεί σο θαθόο ηε λύρηα.
4. Μπανηάνα
Αλ κέρξη ηώξα δελ ηε ρξεζηκνπνηνύζαηε θαλ, θξνληίζηε ζηελ επόκελε ηαμηδησηηθή
εμόξκεζή ζαο λα ηε ζπκπεξηιάβεηε ζηα απνιύησο απαξαίηεηα. Γηαηί κηα κπαληάλα,
ιόγσ ηνπ ζρήκαηόο ηεο, έρεη πνιιέο ρξήζεηο ζε πεξίπησζε αλάγθεο: Σαλ κάζθα ζην
πξόζσπν θαηά ηεο ζθόλεο ή σο εληζρπηηθό ηεο αλαπλνήο ζε πεξίπησζε ςύρνπο, σο
θίιηξν λεξνύ από ιίκλε ή πνηάκη, σο επίδεζκνο ηξαύκαηνο…
5. ΢ακούλες ζκοσπιδιών
Μεγάιεο, αλζεθηηθέο, ειαθξηέο θαη… επξύρσξεο, νη ζαθνύιεο ζθνππηδηώλ είλαη ην Νν1
αληηθείκελν πνπ παίξλνπλ πάληα καδί ηνπο νη νξεηβάηεο αιιά θαη νη
πεδνπόξνη.Λεηηνπξγνύλ σο έλα αληηαλεκηθό… sleeping bag, πνπ ζα ζαο θξαηήζεη έζησ
πξνζσξηλά δεζηνύο, ρξεζηκεύνπλ γηα λα κεηαθέξεηε λεξό, γηα λα ζπγθεληξώζεηε ρηόλη ή

ηα νπνία ζα αλάςνπλ κεηά από ιίγν. 8. Γσαλιά Αλ αηζζάλεζηε άβνια γηα ηα κπσπηθά γπαιηά ζαο. ζπγθξαηώληαο δηάθνξα ζθνππίδηα ή ηδήκαηα πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπ. γηα λα μέξεηε ηη ώξα είλαη. Τα θνξδόληα κπνξνύλ αλα ρξεζηκεύζνπλ ζαλ ζρνηλί ζε δηάθνξα δεζίκαηα. Σπιιέγνπλ θαη θηιηξάξνπλ ην λεξό κε κεγάιε επθνιία. Ο ηξόπνο είλαη απιόο. κέρξη λα γίλεη ζαλ θαζξέθηεο (Πξνζνρή: Μελ θάηε κεηά ηε ζνθνιάηα – κπνξεί λα είλαη ηνμηθή). κπνξείηε λα αλάςεηε θσηηά κε ηε βνήζεηα ιίγεο… ζνθνιάηαο: Τξίςηε ηε ζνθνιάηα ζην θάησ κέξνο ηνπ θνπηηνύ θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζηε ην πεξηηύιηγκα γηα λα γπαιίζεηε θαιά ην ζεκείν. Κορδόνια παποσηζιών Γελ είλαη ηπραίν πνπ νξεηβάηεο θαη πεδνπόξνη θνξάλε αζιεηηθά ή νξεηβαηηθά παπνύηζηα κε ρνληξά θνξδόληα. κπνξείηε λα ζπιιέμεηε λεξό ηεο βξνρήο ή λα κεηαθέξεηε πόζηκν λεξό. πεξηκέλνληαο ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Έηζη ζα έρεηε κηα αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα όπνπ κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ιίγα μεξόρνξηα. (Η δηρνηόκνο ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηνλ σξνδείθηε θαη ηελ έλδεημε 12). Τέινο. Δπηπιένλ. νη θάιηζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ… ελαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε αλάγθεο. ρξεζηκνπνηήζηε ηα γπαιηά ζαο γηα λα ζηείιεηε ζήκα θηλδύλνπ κέζσ ηεο αληαλάθιαζεο ηνπ ήιηνπ ζηνπο θαθνύο. εζηηάδνληαο ην θσο ηνπ ήιηνπ πάλσ ζηα μεξόρνξηα.) Τν άλακκα ηεο θσηηάο γίλεηαη όπσο κε ηνλ θαζξέθηε. ελώ αλ ηηο γεκίζεηε κε θύιια ζα έρεηε έλα πξόρεηξν ζηξώκα γηα κεξηθέο εκέξεο. σο πεηνληά γηα ςάξεκα ή αθόκε γηα λα δέζεηε έλαλ γάληδν ζε έλα μύιν. αιιά γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο ππμίδα.λα καδέςεηε λεξό ηεο βξνρήο. νη θαθνί ησλ γπαιηώλ πξέπεη λα είλαη από γπαιί θαη όρη πιαζηηθνί. 6. ελώ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη σο πξνζάλακκα ζηε θσηηά. 10. Ρολόι τειρός Όρη. 9. 7. Αλ δηαζέηεηε καραίξη κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα αηρκεξό αγθίζηξη θαη λα γίλεηαη ν «ςαξάο ηεο εκέξαο». λα ιεηηνπξγεί θαιά θαη λα έρεηε εθεί πνπ βξίζθεζηε κηα… ειηόινπζηε κέξα. ην ξνιόη δελ πξέπεη λα είλαη ειεθηξνληθό αιιά κε δείθηεο. Ο Νόηνο βξίζθεηαη κεηαμύ ηνπ σξνδείθηε θαη ηεο έλδεημεο 12 ηνπ ξνινγηνύ. Τνπνζεηήζηε ηνλ σξνδείθηε ηνπ ξνινγηνύ ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ ήιηνπ. πνπ ζα ρξεζηκεύζεη σο απηνζρέδην «όπιν» ζηνλ αγώλα ζαο γηα ηελ εύξεζε ηξνθήο. ήξζε ε ώξα λα… απειεπζεξσζείηε! Βγάιηε ηα γπαιηά ζαο γηα λα αλάςεηε θσηηά αιιά θαη γηα λα δώζεηε ην ζηίγκα ζαο ζηνπο δηαζώζηεο. Κοσηάκι αναυσκηικού Έλα άδεην θνπηάθη κπίξαο κπνξεί λα απνδεηρηεί ζσηήξην ζηελ πξνζπάζεηά ζαο λα επηβηώζεηε. Με ηελ κέζνδν απηή δελ ζα έρεηε κεγάιε αθξίβεηα αιιά είλαη έλαο γξήγνξνο ηξόπνο λα πξνζαλαηνιηζηείηε. Καη ‘αξράο. (Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε. . βέβαηα. Κάληζες Δθηόο από ην λα θξαηνύλ ζηεγλά θαη δεζηά ηα πόδηα καο. Καη ην ζεκαληηθόηεξν.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful