You are on page 1of 17

TERUG AAN: Klintedienssentrum Universiteit van Pretoria Privaatsak X20 HATFIELD 0028 Tel: +27 12 420 3111

AANSOEK OM TOELATING VIR STUDIE APPLICATION FOR ADMISSION TO STUDY


U aansoekfooi van Your application fee of

R220 / U$35

moet die aansoek vergesel must accompany the application

RETURN TO: Client Service Centre University of Pretoria Private bag X20 HATFIELD 0028 Tel: +27 12 420 3111

1. ALGEMEEN / GENERAL
Voorgraads/Undergraduate Dui u tipe aansoek aan: Indicate your type of application: Nagraads / Postgraduate Internasionaal/International
Y Y Y Y

Slegs vir kantoorgebruik / For office use only

/
M M

/
D D

G K

P T

Aansoek om keuring en toelating vir die jaar waarin u wil begin studeer: Application for selection and admission for the year in which you want to commence your studies: Indien u voorheen by UP aansoek gedoen het of geregistreer was, meld u studentenommer: If you have previously applied to or registered at UP, state your student number: Mag die Universiteit u dmv SMS kontak? Taalvoorkeur vir korrespondensie: Afrikaans Engels / English May the University contact you via SMS? Language preference for correspondence:

2 0 1

Ja / Yes

Nee / No

Is u 'n geregistreerde Junior Tukkie? Are you a registered Junior Tukkie?

Ja / Yes Nee / No

Indien ja, verskaf asb u lidmaatskapnommer If yes, please supply your membership number

AKKOMMODASIE / ACCOMMODATION
Verlang u verblyf in 'n Universiteitskoshuis? Ja / Yes Nee / No Do you require accommodation in a University residence? Indien ja, raadpleeg Tabel 4 en skryf die korrekte kode vir u koshuiskeuse in die gegewe blokkies. If yes, refer to Table 4 and write the correct code for your choice of residence in the blocks provided.

Keuse: Choice: Slegs vir kantoorgebruik For office use only

2. STUDIERIGTING / FIELD OF STUDY


Eerste keuse / First choice: Tweede keuse / Second choice:

Dui slegs u eerste 2 keuses aan. Indicate only your first 2 choices.

3. PERSOONLIKE INLIGTING VAN AANSOEKER / PERSONAL INFORMATION OF APPLICANT


Titel / Title Van / Surname (last name) Voornaam / First name Ander name / Other names Noemnaam / Preferred name Nooiensvan (SLEGS getroude/geskeide vroue) / Maiden name or previous surname (married/divorced women ONLY) E-posadres / Email address Alle name (eerste en ander) moet ingevul word presies soos dit in u ID-dokument/paspoort verskyn. All names (first and other) must be filled in exactly as they appear in your ID document/passport.

>
Geboortedatum / Date of birth RSA-burger identiteitsnr / RSA citizen identity no
RSA-burger / RSA citizen

/
Y Y Y Y M M

/
D D

0 8

Z A F

Burgerskap Citizenship

Raadpleeg Tabel 1 vir die korrekte kode. Spesifiseer indien ander burgerskap. Refer to Table 1 for the correct code. Specify if other citizenship.

RSA-ID vir nie-SA burgers met permanente verblyf RSA ID for non SA citizens with permanent residency of / or Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie

Paspoortnr Passport no

No marks may be made below this line

13341

E30042526

3. PERSOONLIKE INLIGTING (vervolg) / PERSONAL INFORMATION (continued)


Land waarin pos afgelewer word (raadpleeg Tabel 1) Country where mail will be delivered (refer to Table 1) Permanente posadres / Permanent postal address
Spesifiseer indien ander land. Specify if other country.

Stad / Voorstad / City / Suburb RSA-poskode / RSA postal code Zip-kode (internasionaal) / Zip code (international) Huistelefoon (kode en nr) / Home telephone (code and no) Werktelefoon (kode en nr) / Work telephone (code and no)
(Slegs indien aansoeker voltyds werksaam is / Only if applicant is employed full-time)

of / or

Selfoonnr (SLEGS RSA) / Cellphone no (RSA ONLY) Faks (kode en nr) / Fax (code and no)

DIE VOLGENDE WORD DEUR DIE SENTRALE REGERING VIR STATISTIESE DOELEINDES VEREIS THE FOLLOWING IS REQUIRED BY CENTRAL GOVERNMENT FOR STATISTICAL PURPOSES

Huistaal / Home language


Afrikaans Duits / German Engels / English Frans / French IsiNdebele IsiXhosa IsiZulu Sesotho Sepedi Setswana SiSwati Tshivenda Xitsonga Ander / Other Getroud / Married Geskei / Divorced

Huwelikstatus / Marital status


Nooit getroud / Never married Siviele verbintenis / Civil union Gemeenregtelik / Common law Getroud HVK / Married ANC Getroud GVG / Married COP

Weduwee of wewenaar / Widow or widower Vervreemd/Separated

Geslag / Gender
Manlik / Male Vroulik / Female

Wat is u huidige hoofaktiwiteit? What is your current main activity?


Leerder tans in Gr 12 / Learner presently in Gr 12 Leerder tans in Gr 11 / Learner presently in Gr 11 Herhaal Gr 12 / Repeating Gr 12

Bevolkingsgroep / Population group


Blank / White Indir / Indian Kleurling / Coloured Ander / Other Swart / Black Ander / Other Universiteitstudent / University student Tans werkend / Currently employed

Kerkverband / Religious denomination


Raadpleeg Tabel 2 en vul die korrekte kode in die blokkies hieronder. Refer to Table 2 and write the correct code in the blocks provided.

Het enige van u ouers aan UP studeer? Did any of your parents study at UP?
Moeder / Mother

Kode / Code Vader / Father


Spesifiseer indien ander kerkverband. Specify if other religion.

Albei / Both

VOLTOOI HIERDIE GEDEELTE SLEGS INDIEN U NIE 'N RSA-BURGER IS NIE COMPLETE THIS SECTION ONLY IF YOU ARE NOT AN RSA CITIZEN

Merk die toepaslike sirkel / Tick the applicable circle


Internasionale aansoeker wat deur normale kanale aansoek doen International applicant applying through normal channels Elektiewe student Elective student Internasionale uitruilstudent - binne die raamwerk van 'n samewerkingsooreenkoms International exchange programme applicant - within framework of collaboration agreement Internasionale aansoeker - buite die raamwerk van 'n samewerkingsooreenkoms Study abroad applicant - not within framework of collaboration agreement

Tipe verblyfpermit / Type of residence permit .


Permanente Permanent Diplomatieke Diplomatic Studie Study Besoeker Visitor Moet nog aansoek doen Must still apply Ander (spesifiseer) Other (specify)

Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

E30042526

3. PERSOONLIKE INLIGTING (vervolg) / PERSONAL INFORMATION (continued)


Gestremdheid / Disability
Is u gestremd? / Do you have a disability? Spesifiseer ander toestande. Specify other conditions. Ja / Yes Nee / No

Indien ja, raadpleeg Tabel 3 en vul die korrekte kode in die blokkies langsaan in. If yes, refer to Table 3 and write the correct code in the blocks provided. Beskryf u toestand / Describe your condition:

Kode / code

Gering / Mild

Matig / Moderate

Erg / Severe

Benodig u die hulp van die Eenheid vir Studente met Spesiale Behoeftes op die kampus? Do you require the assistance of the Unit for Students with Special Needs on campus?

Ja / Yes

Nee / No

4. KONTAKPERSOON IN GEVAL VAN NOOD / CONTACT IN CASE OF AN EMERGENCY


(Verpligtend vir ALLE aansoekers / Mandatory for ALL applicants)
Titel / Title Kontaknaam / Contact name Land waar adres gele is Country where address is Raadpleeg Tabel 1 vir die korrekte kode. Indien geen van die opsies toepaslik is nie, vermeld korrekte land. Refer to Table 1 for the correct code. If none of the options are applicable, state correct country. Ander / Other Woon- of werkadres / Residential or work address

Stad / Voorstad / City / Suburb RSA-poskode / postal code Zip-kode (internasionaal) / Zip code (international)

of / or
Huistelefoon (kode en nr) / Home telephone (code and no) Kontaknr tydens werksure / Contact no during office hours Selfoonnr / Cellphone no E-posadres van kontakpersoon / Email address of contact

>
Verwantskap / Relationship
Vader / Father Moeder / Mother Broer / Brother Suster / Sister Voog / Guardian Gade / Spouse Lewensmaat / Life partner Skoonouer/Parent-in-law Oom / Uncle Tante / Aunt Stiefpa / Stepfather Stiefma / Stepmother Grootouer / Grandparent Neef of niggie / Cousin Ander (spesifiseer) / Other (specify)

Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

E30042526

5. VORIGE EN HUIDIGE TERSIRE STUDIES / PREVIOUS AND CURRENT TERTIARY STUDIES (Slegs grade en diplomas) / (Degrees and diplomas only)
Raadpleeg Tabel 5 en vul die kodes van die tersire instelling(s) waar u voorheen 'n ingeskrewe student was of tans is, in die onderstaande blokkies in; heg ook u volledige akademiese rekord(s) aan. Refer to Table 5 and write the codes of the tertiary institution(s) where you have previously studied or are currently registered in the blocks provided; also attach complete academic record(s). Akademiese vlak / Academic level Baccalaureus Honneurs / Honours

Magister

Doktoraal / Doctorate

Diploma

Graad-/Diplomabeskrywing / Degree/Diploma description

Tersire inst /Tertiary inst

Vanaf / From

Tot / To

1 0 0 0
Y Tipe studie / Type of study Voorgraads/Undergraduate Y Y Y

/
M M Nagraads / Postgraduate

/
D D Y Y Y Y Gestaak / Discontinued

/
M M

/
D D In proses / In progress

Status / Status Voltooi / Completed

Akademiese vlak / Academic level Baccalaureus Honneurs / Honours

Magister

Doktoraal / Doctorate

Diploma

Graad-/Diplomabeskrywing / Degree/Diploma description

Tersire inst /Tertiary inst

Vanaf / From

Tot / To

1 0 0 0
Y Tipe studie / Type of study Voorgraads/Undergraduate Y Y Y

/
M M Nagraads / Postgraduate

/
D D Y Y Y Y Gestaak / Discontinued

/
M M

/
D D In proses / In progress

Status / Status Voltooi / Completed

Akademiese vlak / Academic level Baccalaureus Honneurs / Honours

Magister

Doktoraal / Doctorate

Diploma

Graad-/Diplomabeskrywing / Degree/Diploma description

Tersire inst /Tertiary inst

Vanaf / From

Tot / To

1 0 0 0
Y Tipe studie / Type of study Voorgraads/Undergraduate Y Y Y

/
M M Nagraads / Postgraduate

/
D D Y Y Y Y Gestaak / Discontinued

/
M M

/
D D In proses / In progress

Status / Status Voltooi / Completed

Akademiese vlak / Academic level Baccalaureus Honneurs / Honours

Magister

Doktoraal / Doctorate

Diploma

Graad-/Diplomabeskrywing / Degree/Diploma description

Tersire inst /Tertiary inst

Vanaf / From

Tot / To

1 0 0 0
Y Tipe studie / Type of study Voorgraads/Undergraduate Y Y Y

/
M M Nagraads / Postgraduate

/
D D Y Y Y Y Gestaak / Discontinued

/
M M

/
D D In proses / In progress

Status / Status Voltooi / Completed

Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

E30042526

NAGRAADSE STUDENTE - VOLTOOI SLEGS BLADSY 8 POSTGRADUATE STUDENTS - COMPLETE ONLY PAGE 8
6. SPORTPRESTASIES / SPORT ACCOMPLISHMENTS
Raadpleeg Tabel 6 en vul die korrekte kodes vir die sportsoort waaraan u deelgeneem het, asook die vlak van deelname in die gegewe blokkies in. Refer to Table 6 and write the correct codes for the type of sport you participated in as well as the level you competed at, in the blocks provided. Kode 1 / Code 1 Eerste span / First team Provinsiaal / Provincial Nasionaal / National Ander / Other Kode 2 / Code 2 Eerste span / First team Kode 3 / Code 3 Eerste span / First team Kode 4 / Code 4 Eerste span / First team Provinsiaal / Provincial Nasionaal / National Ander / Other Provinsiaal / Provincial Nasionaal / National Ander / Other Provinsiaal / Provincial Nasionaal / National Ander / Other

Indien geen van die opsies in Tabel 6 toepaslik is nie, skryf die sportsoort in die blokkies hieronder in. If none of the options provided in Table 6 are applicable, write the name of the sport in the blocks provided below. Ander sportbeskrywing 1 / Other sport description 1

Slegs vir kantoorgebruik For office use only

1.
Eerste span / First team Provinsiaal / Provincial Nasionaal / National Ander / Other

Ander sportbeskrywing 2 / Other sport description 2

2.
Eerste span / First team Provinsiaal / Provincial Nasionaal / National Ander / Other

7. INLIGTING AANGAANDE SKOOLOPLEIDING / DETAILS REGARDING SCHOOL EDUCATION


Naam van skool / Name of school

Eksamennommer / Examination number Stad/dorp waar skool gele is / City/town in which school is situated

Slegs vir kantoorgebruik For office use only Skoolkode / School code

Finale skooljaar / Final school year

1 0 0 0

Eksamenowerheid / Examination authority Gauteng KwaZulu-Natal Mpumalanga Limpopo Noord-Kaap / Northern Cape Noordwes / North West Oos-Kaap / Eastern Cape Vrystaat / Free State Wes-Kaap / Western Cape BVCO Buitelands / Foreign Cambridge International Baccalaureat Matrikulasieraad / Matriculation Board Onafhanklike Eksamenowerheid / Independent Examination Board School of Tomorrow

VRYSTELLINGSTIPES REEDS BEHAAL / EXEMPTION TYPES ALREADY ACHIEVED


Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) National Senior Certificate (NSC) Graad / Degree Diploma Voldoen aan die minimum toelatingsvereiste vir: (merk die toepaslike sirkel) Meet the minimum admission requirements for: (mark the appropriate circle) Sertifikaat / Certificate

Graad 12 voor 2008 (NSS uitgesluit) / Grade 12 before 2008 (NSC excluded) Dui u tipe vrystelling/endossement aan: Indicate your type of exemption/endorsement: Volle vrystelling/endossement / Full exemption/endorsement Geen vrystelling / No exemption Voorwaardelike vrystelling / Conditional exemption Doen u aansoek om voorwaardelike vrystelling op grond van: Are you applying for conditional exemption on the grounds of: 'n Buitelandse kwalifikasie / A foreign qualification Naskoolse kwalifikasie / Post-school qualification Ouderdom / Age

Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

E30042526

7.

INLIGTING AANGAANDE SKOOLOPLEIDING (Verv) / DETAILS REGARDING SCHOOL EDUCATION (Cont)

BELANGRIK (LEES NOUKEURIG) / IMPORTANT (READ CAREFULLY)


NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT SKOOLVAKKE / NATIONAL SENIOR CERTIFICATE SCHOOL SUBJECTS BELANGRIK: Hierdie afdeling moet slegs ingevul word indien u NSS NA 2007 verwerf is. IMPORTANT: This section must only be completed if you obtained your NSC AFTER 2007.
Indien enige van u skoolvakke in die tabel hieronder verskyn, merk die betrokke sirkel langs die vak en skryf die prestasievlak en persentasie wat u verwerf het, in die gegewe blokkies. Vakke wat nie hier genoem word nie, moet onder ANDER VAKKE beskryf word. If any of your school subjects are listed in the table below, mark the appropriate circle next to the subject and write the achievement level and percentage obtained in the blocks provided. Subjects not listed here, must be described under OTHER SUBJECTS. LW: Die finale jaarpunt van u laaste voltooide skooljaar word benodig en 'n afskrif van u rapport moet aan u aansoek geheg word. (Indien u tans in Gr 12 is, verskaf u Gr 11-punte. Gr 12-punte word slegs ingevul indien u reeds 'n NSS verwerf het.) The final year mark of your last completed school year is required and a copy of your report must accompany your application. (If you are currently in Gr 12, your Gr 11 marks must be indicated. Gr 12 must only be indicated if you have obtained an NSC. Watter graad het u laaste voltooi? Which grade did you complete last?
Vak Subject Afrikaans Huistaal Afrikaans Home Language Afrikaans 1ste Addisionele Taal Afrikaans 1st Additional Language Engels Huistaal English Home Language Engels 1ste Addisionele Taal English 1st Additional Language Wiskunde Mathematics Wiskundige Geletterdheid Mathematical Literacy Wiskunde Vraestel 3 Mathematics Paper 3 Lewensorintering Life Orientation Besigheidstudies Business Studies Ekonomie Economics Rekeningkunde Accounting Fisiese Wetenskap Physical Sciences Lewenswetenskappe Life Sciences Punt (1-7) Mark (1-7)

NB:

Gr 10

Gr 11

Gr 12

%
01110 01410 01210 01310

Vak Subject Geografie (Aardrykskunde) Geography Inligtingstegnologie Information Technology Rekenaartoepassing Computer Applications Technology Geskiedenis History Verbruikerstudie Consumer Studies Ingenieursgrafika Engineering Graphics and Design Tegnologie Siviel Civil Technology Visuele Kunste Visual Arts Ontwerp Design Musiek Music Godsdiensstudie Religious Studies Dramatiese Kunste Dramatic Arts Toerisme Tourism

Punt (1-7) Mark (1-7)

%
02910 07010 38310 02810

02510 07410 34310 90510 03510 03010 03410 02610 02710

16110 08910 07210 04110 05610 04210 06510 12310 51110

ANDER VAKKE / OTHER SUBJECTS


Skryf die vakbenaming in DRUKSKRIF op die lyntjies en skryf die punt en persentasie in die blokkies langsaan. Write the subject name in CAPITAL letters on the lines and write the mark and percentage in the blocks next to it.

Vakbeskrywing Subject description


Vak 1 Subject 1 Vak 2 Subject 2 Vak 3 Subject 3 Vak 4 Subject 4

Punt (1-7) Mark (1-7)

Slegs vir kantoorgebruik For office use only

Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

E30042526

7. INLIGTING AANGAANDE SKOOLOPLEIDING (Verv) / DETAILS REGARDING SCHOOL EDUCATION (Cont)

SENIOR SERTIFIKAAT SKOOLVAKKE / SENIOR CERTIFICATE SCHOOL SUBJECTS


BELANGRIK: Hierdie afdeling moet slegs ingevul word indien u Gr 12-vrystellingsertifikaat VOOR 2008 verwerf is. IMPORTANT: This section must only be completed if you obtained your Gr 12 exemption certificate BEFORE 2008.
Vak Subject Aardrykskunde Geography Afrikaans 1ste Taal Afrikaans 1st Language Afrikaans 2de Taal Afrikaans 2nd Language Engels 1ste Taal English 1st Language Engels 2de Taal English 2nd Language Vlak Level HG HG HG HG HG SG SG SG SG SG LG LG LG LG LG Simbool Symbol

Vak Subject Biologie Biology Geskiedenis History Natuur- en Skeikunde Physical Science Rekeningkunde Accounting Wiskunde Mathematics

Vlak Level HG HG HG HG HG SG SG SG SG SG LG LG LG LG LG

Simbool Symbol

ANDER VAKKE / OTHER SUBJECTS


Skryf die vakbenaming in DRUKSKRIF op die lyntjies en skryf die punt en persentasie in die blokkies langsaan. Write the subject name in CAPITAL letters on the lines and write the mark and percentage in the blocks next to it.

Vakbeskrywing Subject description


Vak 1 Subject 1 Vak 2 Subject 2 Vak 3 Subject 3 Vak 4 Subject 4

Simbool Symbol

Slegs vir kantoorgebruik For office use only

CAMBRIDGE-SKOLE / CAMBRIDGE SCHOOLS


Raadpleeg Tabel 7 en vul die korrekte vakkodes tesame met die simbool behaal in die blokkies in, en merk die toepaslike sirkel vir die vlak waarop u die vak geneem het. Refer to Table 7 and write the correct subject codes as well as the symbols obtained in the blocks provided, and mark the relevant circle for the level of the subject.

Vakkode / Subject code


Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 Vak 1 / Subject 1 IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE IGCSE O-Level O-Level O-Level O-Level O-Level O-Level O-Level O-Level O-Level O-Level

Vlak / Level
HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE HIGCSE Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary Advanced Subsidiary

Simbool / Symbol
A-Level A-Level A-Level A-Level A-Level A-Level A-Level A-Level A-Level A-Level

Indien u tans met Cambridge-studies besig is, dui die huidige vlak van u vakke aan: If you are currently busy with Cambridge studies, indicate the current level of your IGCSE O-Level HIGCSE Advanced Subsidiary A-Level

BELANGRIK / IMPORTANT
LW: Die finale jaarpunt van u laaste voltooide skooljaar word benodig en 'n afskrif van u rapport moet aan u aansoek geheg word. Studente met kwalifikasies, anders as genoem op die aansoekvorm, kan slegs toegelaat word as hulle gelyk gestel word deur die aangewese ekwivalensie-bepalende liggame (Staatskoerant, Vol 928, Nr 30353, Oktober 2007). NB: The final year mark of your last completed school year is required and a copy of your report must accompany your application. Students with qualifications, other than specified on the application form, may only be admitted if they are judged equivalent by the designated equivalence-setting bodies (Government Gazette Vol 928, No 30353, October 2007).
Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

E30042526

VERKLARING / DECLARATION (Moet deur ALLE aansoekers voltooi word. / Must be completed by ALL applicants).
Ek bevestig dat: 1. Die inligting hierin vervat in alle opsigte korrek en waar is. 2. Daar geen regsverpligting op die Universiteit is om my as 'n student te aanvaar nie en indien die Universiteit my aanvaar, ek slegs as 'n student toegelaat sal word indien ek aan al die regulasies en vereistes wat die Universiteit mag stel, voldoen. I confirm that: 1. The information contained herein is in all respects correct and true. 2. There is no legal obligation on the University to accept me as student and if the University accepts me, I will only be admitted as a student if I comply with all the regulations and requirements the University may set.

__________________ Datum / Date

______________________________ Handtekening / Signature

SLEGS VIR NAGRAADSE AANSOEKERS / FOR POSTGRADUATE APPLICANTS ONLY


INLIGTING AANGAANDE NAVORSINGSVOORSTEL INFORMATION REGARDING RESEARCH PROPOSAL
Titel van navorsingsvoorstel (NAVORSING - nie gedoseer nie): Title of research proposal (RESEARCH - not coursework): (GEBRUIK ASB HOOFLETTERS EN DRUKSKRIF) (PLEASE USE CAPITAL LETTERS AND PRINT)

Promotor / studieleier (indien reeds bekend): Titel, voorletters en van Promotor / supervisor (if already known): Title, initials and surname
Slegs vir kantoorgebruik For office use only Ja / Yes Goedgekeur: Approved: Nee / No

UP-nagraadse beurse:
Nagraadse studente word outomaties vir 'n UP-nagraadse beurs oorweeg indien hulle by die Universiteit van Pretoria voor of op 31 Mei in die jaar van studie registreer. Beurstoekennings is onderworpe aan goedkeuring deur die Navorsingskommitee en is nie gewaarborg nie. Voorkeur word aan studente wat vir 'n navorsingsgerigte Magister of Doktorale studieprogram registreer, verleen.

UP postgraduate bursaries:
Postgraduate students are automatically considered for a UP Postgraduate Scholarship once they have enrolled before 31st of May in the year of study. Scholarship awards are subject to approval by the Research Committee and are not guaranteed. Preference is given to students who enroll for a research Masters or Doctoral programme. NB: Merk asseblief die toepaslike graad / NB: Please mark the applicable degree Honneurs / Honours Magister / Master's Doktoraal / Doctoral

SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK / FOR OFFICE USE ONLY


AANBEVELING - DEPARTEMENTSHOOF: RECOMMENDATION - HEAD OF DEPARTMENT: GOEDKEURING VAN DIE DEKAAN: APPROVAL BY THE DEAN:

Handtekening / Signature VEREISTES: / REQUIREMENTS:

Datum / Date

Handtekening / Signature

Datum / Date

Geen merke mag onder hierdie lyn gemaak word nie / No marks may be made below this line

13341

TABEL 1 / TABLE 1
Burgerskap & landkodes / Citizenship & country codes
LAND
Angola Australi Bangladesh Belarus Benin Botswana Brasili Burundi Colombia Demokratiese Republiek van die Kongo Duitsland Ekwatoriaal-Guinee Eritrea Ethiopi Frankryk Gaboen Ghana Ierland Indi Irak Iran Itali Ivoorkus Kameroen Kanada Kenia Lesotho Libi Luxemburg Malawi Mauritius Mosambiek Namibi Nederland Nigeri Oostenryk Pakistan Portugal Republiek van die Kongo Russiese Federasie Rwanda Saoedi-Arabi Sierra Leone Siri Sjina Soedan Somali Spanje Sri Lanka Suid-Afrika Suid-Korea Swaziland Switserland Taiwan Tanzani Turkye Uganda Verenigde Koninkryk Vitnam VSA Zambi Zimbabwe

KODE
AGO AUS BGD BLR BEN BWA BRA BDI COL COD DEU GNQ ERI ETH FRA GAB GHA IRL IND IRQ IRN ITA CIV CMR CAN KEN LSO LBY LUX MWI MUS MOZ NAM NLD NGA AUT PAK PRT COG RUS RWA SAU SLE SYR CHN SDN SOM ESP LKA ZAF PRK SWZ CHE TWN TZA TUR UGA GBR VNM USA ZMB ZWE

COUNTRY
Angola Australia Austria Bangladesh Belarus Benin Botswana Brazil Burundi Cameroon Canada China Colombia Cte d'Ivoire Democratic Republic of the Congo Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia France Gabon Germany Ghana India Iran Iraq Ireland Italy Kenya Lesotho Libya Luxembourg Malawi Mauritius Mozambique Namibia Netherlands Nigeria Pakistan Portugal Republic of the Congo Russian Federation Rwanda Saudi Arabia Sierra Leone Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka Sudan Swaziland Switzerland Syria Taiwan Tanzania Turkey Uganda United Kingdom USA Vietnam Zambia Zimbabwe

CODE
AGO AUS AUT BGD BLR BEN BWA BRA BDI CMR CAN CHN COL CIV COD GNQ ERI ETH FRA GAB DEU GHA IND IRN IRQ IRL ITA KEN LSO LBY LUX MWI MUS MOZ NAM NLD NGA PAK PRT COG RUS RWA SAU SLE SOM ZAF PRK ESP LKA SDN SWZ CHE SYR TWN TZA TUR UGA GBR USA VNM ZMB ZWE

TABEL 2 / TABLE 2
KERKVERBAND / RELIGIOUS DENOMINATION Christelike kerke / Christian churches
Kerk
Afrikaanse Protestantse Kerk Anglikaanse Kerk Apostoliese Geloofsending Baptiste Kerk Christian Science Church Of England Congregational Church of SA Corpus Christi CRC Evangelies-Lutherse Every Nation Gereformeerde Kerk Hatfield Christian Church His People Christian Church Ibandla Lama Nazaretha Internasionale Pinkster Kerk Jehovagetuies Kerk van die Nasarener Latter Day Saints / Mormone Lewende Woord Lutherse Kerke Metodiste / Wesleyan Kerke Morawiese Kerk Nederduits Gereformeerde Kerk (NG) Nederduits Hervormde Kerk New Covenant Ministries International Nuwe / Ou Apostels Ortodokse Kerk (Grieks / Russies) Pinkster Protestantse Kerk Presbiteriaanse Kerk Rooms-Katolieke Kerk Sewendedag Adventistekerk Shofar Christen Gemeente (IFCC) Verenigende Gereformeerde Kerk van SA Vineyard Volle Evangelie Kerk van God Zion Christian Church (ZCC) Ander Christelike Kerke (spesifiseer)

Kode
42 12 10 08 24 17 23 43 64 50 65 03 53 54 57 58 27 26 25 13 11 06 30 01 02 63 20 21 22 15 04 19 67 52 66 14 46 91 Anglican Church Apostolic Faith Mission Baptist Church Christian Science Church of England Church of the Nazerene

Church
Afrikaanse Protestantse Kerk

Code
42 12 10 08 24 17 26 23 43 64 50 65 14 03 53 54 57 58 27 25 13 11 06 30 01 02 63 20 21 22 15 04 19 67 52 66 46 91

Congregational Church of SA Corpus Christi CRC Evangelical Lutheran Every Nation Full Gospel Church of God Gereformeerde Kerk Hatfield Christian Church His People Christian Church Ibandla Lama Nazaretha International Pentecostal Church Jehovah's Witnesses Latter Day Saints / Mormons Living Word Lutheran Churches Methodist / Wesleyan Churches Moravian Church Nederduits Gereformeerde Kerk (NG) Nederduits Hervormde Kerk New Covenant Ministries International New / Old Apostolic Church Orthodox Church (Greek / Russian) Pinkster Protestantse Kerk Presbyterian Church (Upcsa) Roman Catholic Church Seventh Day Adventists Shofar Christian Church (IFCC) Uniting Reformed Church of SA Vineyard Zion Christian Church (ZCC) Other Christian Churches (specify)

Ander godsdienste / Other religions


Afrika Tradisionele Godsdienste Baha'i Boeddhiste Hindoe Joods Moslem Ander (spesifiseer) Geen godsdiens Wil nie bekend maak nie 59 60 61 47 07 49 90 35 99 African Traditional Religions Baha'i Buddhist Hindu Jewish Muslim Other (specifiy) No religion Do not want to reveal 59 60 61 47 07 49 90 35 99

TABEL 3 / TABLE 3
Gestremdheid / Disabilities
Gestremdheid
Blind Doof Hardhorend Leergestremdheid Paraplegie / Kwadruplegie / Rolstoelgebonde Swaksiende Verlies van spraak Ander (spesifiseer op vorm)

Kode
01 02 06 10 04 05 03 00 Blind Deaf Hard of hearing

Disability

Code
01 02 06 10 03 04 05 00

Learning disability Loss of speech Paralysis / Quadriplegic / Wheelchair bound Visually impaired Other (specify on form)

TABEL 4 / TABLE 4 Koshuisverblyf / Residence accommodation


Koshuis Residence
Asterhof Erika Jasmyn Katjiepiering Klaradyn Madelief Magrietjie Nerina Boekenhout Kollege Maroela Mopanie Olienhout Taaibos Tuks Village Tuks Village Inca Kiaat Lilium Zinnia Alle studente wat vir enige opvoedkundige studierigting toegelaat word. Ander studente word ook hier oorweeg. / All students who are admitted for any educational course. Other students are also considered here . Vir studente wat die verlengde program op Mamelodikampus bywoon / For students attending the extended programs offered at Mamelodi Campus Slegs vir veeartsenykunde studente / Only for veterinary science students Vir studente wat vir 'n studierigting in die Mediese Gesondheidswetenskappe toegelaat is / For students who have been admitted for a Medical Health Science course Slegs vir studente wat reeds 'n graad of 3 jaar diploma verwerf het / Only for students who have already completed a degree or 3 year diploma X X X X X X

Opmerkings Comments

Dames Mans Ladies Men


X X X X X X X X X X X X X X

Kampus Campus
Hatfield Hatfield Hatfield Hatfield Hatfield Hatfield Hatfield Hatfield LC de Villiers LC de Villiers LC de Villiers LC de Villiers LC de Villiers LC de Villiers LC de Villiers LC de Villiers Groenkloof* Groenkloof* Groenkloof* Groenkloof*

Kode Code
004 003 002 006 001 005 008 007 014 010 016 015 013 011 052 053 050 047 049 042

Tuks Naledi

Mamelodi

057

Onderstepoort Curlitzia Hippokrates Olympus Jakaranda Protea Tuksdorp Tuksdorp

X X X

Onderstepoort Prinshof**

012 051 024 045 017 031 023 038

X X

Prinshof** Prinshof** Hatfield*** Hatfield*** Hatfield***

X X X

X X

Hatfield***

TABEL 5 / TABLE 5 Tersire instansies / Tertiary institutions


Afkortings Abbreviations

OOK OK OP OVK VK KVV

= Onderwysopleidingskollege = Onderwyskollege = Opleidingskollege = Onderwysverplegingskollege = Verplegingskollege = Kollege Van Verpleging

TTC COE TC CNE NC CON

= Teachers Training College = College Of Education = Training College = College For Nursing Education = Nursing College = College Of Nursing

Instansie
UNIVERSITEITE
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit Noordwes-Universiteit Rhodes Universiteit Universiteit van die Noorde Universiteit van die Vrystaat Universiteit van die Witwatersrand Universiteit van Durban-Westville Universiteit van Fort Hare Universiteit van Johannesburg Universiteit van Kaapstad Universiteit van Kwazulu-Natal Universiteit van Pretoria Universiteit van Stellenbosch Universiteit van Suid-Afrika Universiteit van Wes-Kaapland Universiteit van Zoeloeland Ander Suid-Afrikaanse Universiteite

Kode
10007758 10007760 10007763 10007759 10007825 10007779 10007767 10007753 10007768 10007766 10007757 10007772 10007774 10007769 10007775 10007780 10007761

Institution
UNIVERSITIES
Nelson Mandela Metropolitan University North-West University Rhodes University University of Cape Town University of Durban-Westville University of Johannesburg University of the Free State University of the North University of Fort Hare University of Kwazulu-Natal University of Pretoria University of South Africa University of Stellenbosch University of the Western Cape University of the Witwatersrand University of Zululand Other South African Universities

Code
10007758 10007760 10007763 10007766 10007767 10007768 10007825 10007759 10007753 10007757 10007772 10007769 10007774 10007775 10007779 10007780 10007761

UNIVERSITEITE VAN TEGNOLOGIE


Durban Instituut van Tegnologie Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie Mangosuthu Universiteit van Tegnologie Sentrale Universiteit Van Tegnologie Vrystaat Tshwane Universiteit van Tegnologie Vaal Universiteit van Tegnologie 10008324 10007801 10007786 10007803 10007765 10007776

UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY
Cape Peninsula University of Technology Central University of Technology Free State Durban University of Technology Mangosuthu University of Technology Tshwane University of Technology Vaal University of Technology 10007801 10007803 10008324 10007786 10007765 10007776

ONDERWYS- / OPLEIDINGSKOLLEGES
Amanzimtoti Zulu OP Appelbosch OK Athlone OP Bechat OP Bellville OP Bloemfontein OK Bonamelo OK Denneoord OP Dover OP Dr CN Phatudi OK Durbanse OK Edgewood OK Eshowe OK Goudstad OK Graaff-Reinet OK Hebron OP Hewat OP Hoxane OK 10007256 10007259 10007260 10007262 10007264 10007266 10007267 10007275 10007276 10007271 10007277 10007282 10007284 10007289 10007290 10007293 10007294 10007295

EDUCATION / TRAINING COLLEGES


Amanzimtoti Zulu TC Appelbosch COE Athlone TC Bechat TC Bellville TC Bloemfontein TTC Bonamelo COE Cape COE Cape Town Teachers College Denneoord TC Dover TC Dr CN Phatudi COE Durban TTC East Rand COE Edgewood COE Eshowe COE Goudstad TTC Graaff-Reinet TTC 10007256 10007259 10007260 10007262 10007264 10007266 10007267 10007268 10007274 10007275 10007276 10007271 10007277 10007279 10007282 10007284 10007289 10007290

Tersire instansies / Tertiary institutions


Instansie
Indumiso OK Johannesburg OK Johannesburg OVK Kaapse OK Kaapstadse OK Kwena Moloto OK Madadeni OK Madjadji OK Mamokgalake Chuene OK Mgwenya OK Mokopane OK Mphohadi OK Mphumalanga OK Natal OP Ndebele OP Ntunzuma OP Oos-Randse OK Oudtshoorn OK Paarl OK Perseverance OP Pietermaritzburg OK vir VDA Port Elizabeth OK Potchefstroom OK Pretoria OK Pretoria OOK Pretoria OK vir Verdere Opleiding Randse OOK Roggebaai OP Sebokeng OK Sefikeng OK Sekhukune OK Setotolwane OK Soweto OK Springfield OK St Francis Onderwyssentrum Suid-Kaaplandse OP Tivumbeni OK Transvaal OK Tshiya OK Uitenhage OP Umbumbulu OK Umlazi OK Wellington OP Wesley Opleidingkollege Ander Onderwyskolleges

Kode
10007802 10007299 10007300 10007268 10007274 10007303 10007305 10007306 10007307 10007309 10007310 10007311 10007312 10007313 10007315 10007318 10007279 10007323 10007324 10007325 10007327 10007326 10007329 10007330 10007332 10007333 10007334 10007336 10007338 10007339 10007340 10007341 10007344 10007345 10007347 10007343 10007351 10007352 10007353 10007354 10007355 10007356 10007359 10007360 10007321 Hebron TC Hewat TC Hoxane COE Indumiso COE Johannesburg CNE

Institution

Code
10007293 10007294 10007295 10007802 10007300 10007299 10007303 10007305 10007306 10007307 10007309 10007310 10007311 10007312 10007313 10007315 10007318 10007323 10007324 10007325 10007327 10007326 10007329 10007330 10007332 10007333 10007334 10007336 10007338 10007339 10007340 10007341 10007343 10007344 10007345 10007347 10007351 10007352 10007353 10007354 10007355 10007356 10007359 10007360 10007321

ONDERWYS- / OPLEIDINGSKOLLEGES (verv)

EDUCATION / TRAINING COLLEGES (cont)

Johannesburg COE Kwena Moloto COE Madadeni COE Madjadji COE Mamokgalake Chuene COE Mgwenya COE Mokopane COE Mphohadi COE Mphumalanga COE Natal TC Ndebele COE Ntunzuma COE Oudtshoorn TTC Paarl TTC Perseverance TC Pietermaritzburg TTC for FED Port Elizabeth TTC Potchefstroom TTC Pretoria COE Pretoria TTC Pretoria TTC for Further Education Rand TTC Roggebaai TC Sebokeng COE Sefikeng COE Sekhukune COE Setotolwane COE Southern Cape TC Soweto COE Springfield COE St Francis Education Centre (Langa) Tivumbeni COE Transvaal COE Tshiya COE Uitenhage TC Umbumbulu COE Umlazi COE Wellington TC Wesley TC Other Colleges

TECHNIKONS
Kaapse Technikon Mabopane-Oos Technikon ML Sultan Technikon Natalse Technikon Noord-Gauteng Technikon Port Elizabethse Technikon Technikon RSA Technikon Vrystaat Witbank Technikon Witwatersrandse Technikon Ander Technikons 10007784 10007785 10007787 10007788 10007804 10007790 10007793 10007792 10007805 10007795 10007806

TECHNIKONS
Cape Technikon Mabopane East Technikon ML Sultan Technikon Natal Technikon North Gauteng Technikon Port Elizabeth Technikon Technikon Free State Technikon RSA Witbank Technikon Witwatersrand Technikon Other Technikons 10007784 10007785 10007787 10007788 10007804 10007790 10007792 10007793 10007805 10007795 10007806

Tersire instansies / Tertiary institutions


Instansie
VERPLEGINGSKOLLEGES
Ann Latsky KVV Baragwanath VK Bellville Kollege Vir Psigiatriese Verpleging BG Alexander VK Carinus VK Coronation KVV Durban VK Edendale VK Frere KVV Grey VK Groothoek VK Henrietta Stockdale VK Kalafong VK King Eduard VIII VK Lebori VK Natalspruit VK Nico Malan VK Northdale VK Oos-Transvaalse VK Oranje-Vrystaat VK Otto Du Plessis VK Pretoria VK RK Khan VK Sarleh Dollie VK Sharley Cribb VK Sterkfontein VK Themba KVV Welkom VK Wes-Transvaalse VK Ander Verplegingskolleges 10007258 10007261 10007263 10007265 10007269 10007273 10007278 10007281 10007291 10007291 10007292 10007296 10007301 10007302 10007304 10007314 10007316 10007317 10007280 10007320 10007319 10007331 10007335 10007337 10007342 10007346 10007350 10007358 10007361 10007322

Kode

Institution
NURSING COLLEGES
Ann Latsky CON Baragwanath NC Bellville College Of Psychiatric Nursing BG Alexander NC Carinus NC Coronation CON Durban NC Eastern Transvaal NC Edenvale NC Frere CON Grey's NC Groothoek NC Henrietta Stockdale NC Kalafong NC King Eduard VIII NC Lebori NC Natalspruit NC Nico Malan NC Northdale NC Orange Free State NC Otto Du Plessis NC Pretoria NC RK Khan NC Sarleh Dollie NC Sharley Cribb NC Sterkfontein NC Themba CON Welkom NC Western Transvaal NC Other Nursing Colleges

Code
10007258 10007261 10007263 10007265 10007269 10007273 10007278 10007280 10007281 10007291 10007291 10007292 10007296 10007301 10007302 10007304 10007314 10007316 10007317 10007320 10007319 10007331 10007335 10007337 10007342 10007346 10007350 10007358 10007361 10007322

LANDBOUKOLLEGES
Cedara Landboukollege Elsenburg Landboukollege Glen Landboukollege Potchefstroomse Landboukollege Ander Landboukolleges 10007270 10007283 10007287 10007328 10007255

AGRICULTURAL COLLEGES
Cedara Agricultural College Elsenburg Agricultural College Glen Agricultural College Potchefstroom Agricultural College Other Agricultural Colleges 10007270 10007283 10007287 10007328 10007255

TEOLOGIESE EN ANDER KOLLEGES


AGS Teologiese Kollege Federale Teologiese Seminaar Plessislaer Goeiehoop Kollege Hugenote-Kollege Konservatorium vir Musiek Melmoth Teologiese Skool Stofberg DRC Teologiese Skool Witzieshoek Teologiese Skool Ander Instellings 10007807 10007285 10007288 10007297 10007272 10007308 10007348 10007362 10007783

THEOLOGICAL AND OTHER COLLEGES


AFM Theological College Conservatory for Music Federal Theological Seminar Plessislaer Good Hope College Huguenot College Melmoth Theological College Stofberg DRC Theological College Witzieshoek Theological School Other Institutions - Not Specified 10007807 10007272 10007285 10007288 10007297 10007308 10007348 10007362 10007783

ANDER
Internasionale Universiteite en Kolleges Nasionale Private Kolleges Tegniese Institute Tegniese Kolleges 10007782 10016387 10007808 10007349

OTHER
International Universities end Colleges National Private Colleges Technical Colleges Technical Institutes 10007782 10016387 10007349 10007808

TABEL 6 / TABLE 6
SPORTSOORTE / SPORTS
Sport
Aksiekrieket Aksienetbal Atletiek Basketbal Bofbal Boks Boogskiet Dans Driekamp Exploratio Fietsry Gesinkroniseerde swem Gewigoptel Gholf Gimnastiek Hengel Hokkie Judo Jukskei Kanovaart Karate Korfbal Krieket Moderne vyfkamp Motorsport Muurbal Netbal Onderwatersport Perdry Pluimbal Rasieleier Ringtennis Roei Rolbal Rotsklim Rugby Sagtebal Seil Seilplankry Sewesrugby Skaak Skaats Skerm Skyfskiet Sokker Stoei Swem Taekwondo Tafeltennis Tennis Trompoppies Tweekamp Valskermspring Veerpylgooi Veldloop Vlugbal Waterpolo Waterski Ander

Kode
0033 0034 0002 0003 0004 0015 0045 0046 0060 0005 0007 0043 0041 0008 0006 0044 0009 0025 0010 0030 0036 0012 0011 0026 0013 0047 0048 0049 0035 0017 0038 0039 0050 0024 0018 0016 0029 0054 0021 0059 0019 0031 0051 0020 0052 0027 0053 0037 0028 0055 0023 0040 0032 0022 0014 0056 0057 0058 0001

Sport
Action cricket Action netball American basketball Archery Athletics Badminton Baseball Basketball Biathlon Boardsailing Bowls Boxing Canoeing Cheerleader Chess Cricket Cross country running Cycling Dancing Darts Drum majorettes Exploratio Fencing Fishing Golf Gymnastics Hockey Horse riding Judo Karate Modern pentathlon Motorsports Netball Parachuting Powerlifting Rock climbing Rowing Rugby Sailing Sevens rugby Skating Soccer Softball Squash Swimming Synchronised swimming Table tennis Taekwondo Target shooting Tenniquoits Tennis Triathlon Underwater sports Volleyball Water skiing Waterpolo Wrestling Yoke pin Other

Code
0033 0034 0003 0045 0002 0017 0004 0012 0040 0021 0024 0015 0030 0038 0019 0011 0014 0007 0046 0022 0023 0005 0051 0044 0008 0006 0009 0035 0025 0036 0026 0013 0048 0032 0041 0018 0050 0016 0054 0059 0031 0052 0029 0047 0053 0043 0028 0037 0020 0039 0055 0060 0049 0056 0058 0057 0027 0010 0001

TABEL 7 / TABLE 7 Cambridge subjects


Subject
Accounting Afrikaans Art Art and design: 3-Dimensional studies Art and design: Graphics Art and design: Photography Art and design: Textiles Biology Chemistry Computing Design and technology Design and technology: Communication Divinity Dress and textiles Dutch Economics English first langauge English language and communication skills English literature English second langauge Food studies French

A-LEVEL (GCE (INT)) Code


03416 01116 04116 05816 05863 05862 05860 02716 56616 07016 15916 15960 06516 04716 86516 03016 01216 01260 86616 01316 15816 01616 General paper General studies Geography

Subject

Code
86816 66116 99761 02960 08916 05016 02816 09516 02516 04216 02616 50916 99760 02016 23016 99716 06560 03916 99762 85116 04916 63016

Further mathematics

Geometrical and mechanical drawing German History Management of business Mathematics Music Physical science Physics Politics and government Portuguese Psychology Public affairs Religious studies Sanskrit Shona Sociology Spanish Urdu

Subject
Accounting Afrikaans Applied ICT Arabic Art and design Biology Business studies Chemistry Chinese Computing Design & technology Economics English English language & literature English literature Food studies French French literature

AS-LEVEL (Advanced subsidiary) Code


03417 01117 38317 59017 04117 02717 12017 20117 87117 07017 15917 03017 01270 01217 86617 15817 01670 01617 General paper Geography

Subject

Code
66171 02917 08917 05070 05017 02817 57017 02517 04217 23117 50917 02017 23017 85117 04917 66117 51117 87617

Geometrical & mechanical drawing German German literature History Law Mathematics Music Physical education Physics Portuguese Psychology Sociology Spanish Thinking skills Travel and tourism Urdu

Subject
Accounting Afrikaans first language Afrikaans first language (Syllabus B) Afrikaans second language Art and Design Biology Business studies Chemistry Computer studies Design and technology Economics

HIGCSE Code
03414 01114 01140 01414 05814 02714 03514 56614 07014 15914 03014

Subject
English first language English second language French Geography German History Mathematics Physical science Physics Silozi first language Zulu first language

Code
01214 01314 01614 02914 01514 02814 02514 02614 50914 99740 13414

Cambridge subjects
Subject
Accounting Afrikaans Afrikaans 2nd language Agriculture Arabic Art and design Biology Business studies Chemistry Child development Chinese Computer studies Czech Design and technology Development studies Dutch Economics English English 2nd language English literature Environmental management Food and nutrition French Geography

IGCSE Code
03415 01115 01415 08815 59015 05815 02715 03515 56615 99729 87115 07015 20015 15915 99715 86515 03015 01215 01315 86615 81415 15830 01615 02915 German History

Subject

Code
05015 02815 11915 87315 01715 99732 02515 06715 02530 04215 02615 50915 02015 06515 87515 02630 20115 13615 85115 04915 18415 70415 52215

Information technology Japanese Latin Malay Mathematics Mathematics - additional Mathematics (with coursework) Music Physical science Physics Portuguese Religious studies Russian Science - combined Science - co-ordinated (double) Sesotho Sociology Spanish Spanish literature Turkish Word processing

Subject
Agriculture Arabic Art Bengali Biology Business studies Chemistry Commerce Commercial studies Computer studies Design and technology Economics English language English literature Environmental management Fashion and fabrics Food and nutrition French General paper Geography German Hindi History (World affairs 1917 -1991) Home management Human and social biology Islamiyat

O-LEVEL Code
08818 59018 04118 99783 02718 12018 56618 51018 51080 07018 15918 03018 01218 86618 85180 04718 15818 01618 66118 02918 01518 88718 02818 04818 02780 90318 Latin Law

Subject

Code
01718 57018 06718 02518 03218 99781 17018 50918 03418 06518 17418 02680 18180 18118 02618 13518 85118 04918 17918 87918 89018 99785 87681 87618 03118

Mathematics - additional Mathematics syllabus D (calculator) Metalwork Nepali Pakistan studies Physics Principles of accounts Religious studies Science - additional combined Science - combined Science (biology/chemistry) Science (biology/physics) Science (physics/chemistry) Setswana Sociology Spanish Statistics Swahili Tamil Thai Urdu - 1st language Urdu - 2nd language Woodwork