You are on page 1of 1

Autor: Rada Milovi , O ,,Mito Igumanovi'' Kosjeri Nastavni predmet: Priroda i drutvo Tema: Deja prava i odgovornosti Uzrast:

III razred Cilj asa: Proirivanje znanja o dejim pravima i odgovornostim; prepoznavanje sopstvenih prava i odgovornosti; razvijanje odgovornog odnosa prema sebi i svom okruenju; razvijanje i uvaavanje slinostii razlika meu pojedincima i grupama.

E:

,,Mozgalica'' ( u grupi ) ,,ta misli, koja su tvoja prava, a odgovornosti?'' ( piu u sveske ) Vreme za rad - 8 minuta

R:

itanje sa ,,insertom'' teksta iz udzbenika . Koristiti znake: + - to sam znao - - to nisam znao ? - o tome bih da saznam vie ,,Kategorizacija'' .Upisati u svesku po jedan primer za svaki znak. ( Individualan rad u okviru grupe) ,,Mini predavanje '' o Povelji UN i pravima koja nemaju sva deca. Crtanje ,,plakata'' o nekom dejem pravu./ grupni rad ) Vreme za rad 27 minuta

R:

Plakat (kolektivni) ,,Prava i obaveze u naoj uionici'' Vreme za rad - 10 minuta