You are on page 1of 1

Autor : Milovi Rada , O ,,Mito Igumanovi'' Kosjeri Nastavni predmet: srpski jezik Tema: Cic'', B.

Radievi Uztast: III razred Cilj asa:Proiriti i usvojiti nova znanja o pesmi kao obliku knjievnog stvaralatva .Razvijati deju matu dovoenjem u vezu sa snom.Podstai i ohrabriti njihove pokuaje da svakodnevne ivotne radosti izraze kroz pesmu.

E:

Tehnika grozda '' po parovima (po klupama kako sede) na temu san''. Vreme za rad 7 minuta

R:

Tehnika ,,itanje s predvianjem'' . Ja itam pesmu i pravim pauzu posle svake strofe.Vodim razgovor s celim odeljenjem. Vreme za rad 15minuta ,,Kockarenje'' po grupama. Grupe formiram izvlaenjem kartonia sa reima: riba, amac, reka, udica, san i nebo. Pitanja za kocku: 1. Zamisli sliku ribareta dok sniva i opii je. 2. Seti se nekog slinog dogaaja kada si se i ti oseao kao ribare. Napii . 3. Objasni i opii ribaretova oseanja. 4. Seti se kada si nestrpljivo oekivao ispunjenje neke elje. Napii. 5. Sanjate li budni? O emu? 6. Pokuaj da napie pesmu o ....( reka , srea...) Vreme za rad- 18minuta

R:

Tehnika ,,grozd'', dopuna. Vreme za rad- 5minuta