You are on page 1of 15

YeeJeeLe&

Heg<eesece eesie
DeLee&le
YeeieJele ieerlesee DeOeee 15Jee

eCeJe
ieerlee Oeeve
DeLe Oeeveced
HeeLee&e eefleyeesefOeleeb YeieJelee veejeeCesve mJeeb
Jeemesve eefLelee HegjeCecegefvevee ceOesceneYeejleced ~
Dewleece=leJeef<e&Ceer YeieJeleerceeoeeOeeefeveercecyelJeecevegmeboOeeefce YeieJeodieerles YeJesef<eCeerced ~~1~~
veceesmleg les Jeeme efJeee}yegs Hegu}ejefJevoeeleHe$eves$e ~
esve lJeee Yeejlelew}HetCe& epJeeef}lees %eevecee eoerHe~~2~~
eHeVeHeeefjpeeleee lees$eJes$ewkeHeeCees ~
%eevecegee ke=<Ceee ieerleece=leogns vece ~~3~~
meJeexHeefve<eoes ieeJees oesiOee ieesHeeU vevove ~
HeeLeex Jelme megOeerYeexkelee ogiOeb ieerleece=le cenled ~~4~~
JemegosJemegleb osJeb kebmeeeCetjceo&veced ~
osJekeerHejceevevo ke=<Ceb Jevos peieodiegced ~~5~~
Yeer<ceesCelee peeLepe}e ieevOeejveer}eslHe}e
eueeenJeleer ke=HesCe Jenveer keCexve Jes}ekeg}e ~
DeelLeeceefJekeCe&Ieesjcekeje ogeexOeveeJeefle&veer
meeseerCee& Ke}g HeeC[Jew jCeveoer kewJele&ke keseJe ~~6~~
Heejeee&Jee mejespe cece}b ieerleeLe&ievOeeslkeb
veeveeKeevekekesmejb nefjkeLeemeemeveeJeeefmeleced
}eskes meppeve<edHeowjnjn HesHeereceeveb cegoe
YeteodYeejleHe*kepeb keef}ce}eOJebefme ve esemes ~~7~~

cegkeb kejesefle Jeeee}b He*diegb }*dIeeles efieefjced ~


elke=Hee lecenb Jevos HejceevevoceeOeJeced ~~8~~
eb yeee JeCesvcele mlegvJeefvle efoJew mleJew
Jezow mee*dieHeoeceesHeefve<eowiee&eefvle eb meeceiee ~
OeeveeJeefmLeleleodielesve cevemee Heeefvle es eesefievees
emeevleb ve efJeog megjemegjieCee osJeee lemcew vece ~~9~~
ieerlee Oeeve

YeeieJele ieerlesleer} Ske }eskener efkebJee DeOee& }eskener legcne}e ee YeJemeeiejeletve Heej kejCeeme meceLe&
Demelees. SJe{er cenleer ee YeeieJele ieerlesleer} meelees }eskeebeer Deens. Deveske }eske legcner }neveHeCeeHeemetve
Hee kes}s}s Demeleele, leebee eyoeLe& legcne}e eTke Demelees. Hejbleg lee }eskeebee iet{eLe& Deeeg<eeee
GejeOee&le ele#e eerke=<Cee legceee keeveele esTve meebielees.
HeeLee&e eefleyeesefOeleeb YeieJelee veejeeCesve mJeeb
Jeemesve eefLeleeb HegjeCecegveerveeceOes ceneYeejleeleced ~
Dewleece=leJeef<e&Ceer YeieJeleer FeoeOeee&veer
cecye lJeecevegmeboOeeefce YeieJeledieerles YeJesef<eCeerced ~~1~~
Dewleece=leJeef<e&Ceer YeieJele ieerles}e Dee}s}b efJees<eCe ns SJe{s meceHe&ke Deens keer leecegUs legcner Deveble keeU
ee ieerleseer mlegleer kejerlee jne}. ee osJelee ee Dece=leevese Heg Peeuee. Je nse Dece=le legcne}e peerJeve jmeemJeeo
osles. eee Dece=leeee DevegYeJe Dece=leevegYeJeele eslees Je nse Dece=le Yekeleeres meJe&es HeU legcne}e osles.
ner YeeieJele ieerlee ele#e veejeeCeeves Depe&gvee}e meebefiele}er. ceneYeejleeceOes Jeemeebveer efle}e ebLeHe
efo}s. leer Deje DeOeeeele efJeYeeie}er ies}er Deens Je leer legcne}e eHebeeHeemetve Deblece&gKe kejerle Dece=leevegYeJe
osTve peeles.
veceesmlegles les JeemeefJeee} yegOos
Gu}ejefJeboee leHe$eves$e ~
esve lJeee YeejlelewveHetCe&
epJeef}lees %eevecee eoerHe ~~2~~
ee ceneYeejleeleer} ieerleeHeer oerHe ne pee JeemecegveeRee eefleYeemebHeVe yegeqOoves lesJele jeefn}e leebvee
Deeceee vecemkeej ! peerJeve ns kemes DemeeJes lej jeceeeCeemeejKes Je peerJeve ns kemes Deens lej les ceneYeejleemeejKes.
ee ceneYeejleHeer peerJeveele vescekeer keg}er Yetefcekee IeeJeer peecegUs DeeHeCe %eeveees Debeflece Oese ieet eket
nse ee YeeieJele ieerlesesner Oese Deens. leer YeieJeleer DeeHeuee}e osJemJeHe keve ekeles.
eHeVeHeeefjpeeleee lees$eJeslewkeHeeCees
%eevecegee ke=<Ceee ieerleece=leogOes vece ~~3~~

HeeefjpeelekemeejKeer keebleer Deme}suee, Skee neleele kece} Heg<He OeejCe kes}suee, %eevecegsle Ske nele
oeeJej Demelees, peCeg lees, ee oefees lee oefe Oeele}s, Demes Dece=le Heeve DeeHeuee Yekeleebmeeer Ie[Jele Demelees
ns legceee Oeeveees yeee Dee}byeve HeCe pemepeeer ee ke=<Ceeeer veJeveJeer Hes kece&, Yekeleer, %eeveees meesHeeve
e{lee e{lee legcne}e peeCeJele peeleer} lemelemes Deveble Deee Demeerce Deee ke=<Ceees Deblejbie DeeHeuee}e
peeCeJele peeleele. ieee$eer Je ke=<Ce ns DeefYeVe Dewle oeelee SkeHe nesleb.
meJeexHeefve<eoes ieeJees oesiOee ieesHee}vebove ~
HeeLeex Jelme megOeer Yeeskelee ogiOebieerleece=leb cenled ~~4~~
eerke=<Ce peCeg ieJeUer, ieee$eer mJeHe ieesceelee, ieerlee ns eflees otOe Je Depe&gve ne lee ogiOee Heeveeves le=Hle
Pee}s}e ieesHe. meJe& GHeefve<eoebveer JeefCe&}s}s pes yeemJeHe lese ee ke=<Ceees mJeHe. ceeb[gkeeeleer} Deescekeej nse
yee, ee yeeeletve efJeeHe cegb[ke efvecee&Ce Pee}s, ns efJee kegCeer efvecee&Ce kes}s les kesve, DeelcemJeHeees megboj
JeCe&ve ns ke, efJeeefveefce&leeres DeeOeejYetle ns Sslejse, eboesieees DeefYeVe meece nse ee ke=<Ceees yeeceeee
mJeHe ~ Deee meJe&e GHeefve<eoeletve Jenele jneCeeje ke=<Ce ne Deegle Deens. eve GHeefve<eoeleer} mene eve ns
DeelcemJeHeeletve efvecee&Ce nesCeeNee Deeefoleees eeCe, lewlejereeleer} DeOeeeqlceke, DeefOepeesefle<e, DeefOe}eske,
DeefOeefJeee, DeefOeepee ee HebeefJeOe cenemebefnlee ~ eleske GHeefve<eo DeYeemeleevee ee yeemJeHeeee DevegYeJe
eslees nse leees Hejce HeeJeve Dece=le~
JemegosJemegleb osJeb kebmeeeCegoceo&veced ~
osJekeerHejceevebob ke=<Ceb Jebos peieodiegced ~~5~~
osJekeer Je JemegosJemegle eerke=<Cee}e Jebove Demees. kebme Je eeCego ee Deemegjebee peeves JeOe kes}e lee
eerke=<Cee}e Deecees ob[Jele ! kebme ns oeefJekeejebes Je eeCego ns Yeewefleke efmeOoeRes eleerkeelceke He Deens
eerke=<Ce eefj$eele efkeleske }er}ebee ieeserHe Gu}sKe DeeHeuee}e ceeefnle Demelees. $elegeeebes efHejCes,
HeeJemeebes Deesleeesle yejmeCes ee efkeleer ceesee efmeOoer ee F&ejeee kejbieg}erletve efveIele Demeleele ns cenJeees
Deens. #et efmeOoeree ceeie& leepe ceeve}e Heeefnpes. leecegUs ekeleer#ee neslees Je ejerj Leketve peeles. eerke=<Cee
eees Yeeve ee efme Hegg<eebvee oslees. kebme ne lej <ees[pe ke}ebvee leebef$eke ceeiee&ves Dees{tve meJe&e Ssee& DeeHeuee
eeer DeeCeCeeee eelve kejerle Demelees. eerke=<Ce ee oesIeebveener Oe[e efekeJelees Je DeeHe}s eerke=<CelJe efme
kejlees.
Yeer<ceesCelee peeLepe}e ieevOeejveer}eslHe}e
eueeenJeleer ke=HesCe Jenveer keCexve Jes}ekeg}e ~
DeelLeeceefJekeCe&Ieesjcekeje ogeexOeveeJeefle&veer
meeseerCee& Ke}g HeeC[Jew jCeveoer kewJele&ke keseJe ~~6~~
Yeer<ce Je esCe ns ee YeJeveoeres oesve le Deensle. peebLe ns pe}, peele ogeexOeveeee Jeeme Deens Deeer
YeJeveoer efkebJee jCeveoer Heeb[Jeebveer Heej kes}er leer ee keseJeeeee ke=Hesves!

Heejeee&Jee mejespe cece}b ieerleeLe&ievOeeslkeb


veeveeKeevekekesmejb nefjkeLeemeemeveeJeeefmeleced
}eskes meppeve<edHeowjnjn HesHeereceeveb cegoe
YeteodYeejleHe*kepeb keef}ce}eOJebefme ve esemes ~~7~~
veevee DeeKeeve He kesmej Deme}s}s njerkeLeeHe efvece&} keceU Deecees keef}ce}oes<eebHeemetve j#eCe kejes
Je Deecne}e leeHeemetve cegkele kejes. ee kece}eee iebOe cnCepese ieerleeLe& ns Hejeej $e<eeRses Jeeve efkeleer megboj
Deens.
cegkeb kejesefle Jeeee}b He*diegb }*dIeeles efieefjced ~
elke=Hee lecenb Jevos HejceevevoceeOeJeced ~~8~~
SKeeoe cetke JeeeemHeleer efn nesT ekelees. SJe{s ieerleses meeceLe& Deens. Hebieg SKeeee Gegbie efJeeejebee
[eWiejner e{tve peeT ekelees. SJe{e ee ke=<Ce eeHleeree Deevebo Deens.
eb yeee JeCesvcele mlegvJeefvle efoJew mleJew
Jezow mee*dieHeoeceesHeefve<eowiee&eefvle eb meeceiee ~
OeeveeJeefmLeleleodielesve cevemee Heeefvle es eesefievees
emeevleb ve efJeog megjemegjieCee osJeee lemcew vece ~~9~~
epeeHeleer Fb Je JeCe Je cele ee eej osJelee meece ieevee}e meneeYetle nesleele. Jeeked Je eeCe ns Ske
meece Deens. peees Oeeve kejlee kejlee eesieer peveebvee leeee Deblee meeHe[le veener lee osJee}e Deecees ob[Jele.
les ee eerke=<Ceeee ceveeeee JesOe Iesle leeee HeeHegjeJee ke Heneleele HeCe ee Devebleeee leebveener Heee
meeHe[le veener. YeeieJeleees efebleve kejleevee, ieerlesJejer} Yee<es DeYeemeleevee iegbee eesOeele meJe&$e Yekebleer
kejleele Hejbleg eerke=<Ce oemLe Demetvener leebvee meeHe[le veener, eees keejCe leebes peerJevee ceeesves JeeHle
Demeles ns ceeeses DeeJejCe efveIetve ies}s keer ee ke=<Ceees Oeeve }eiet }eieles. IeveveerU oe&ve DeeYeeUele nesles lemes
les oeelener.
pee }eskeeee pemee YeeJe Demes} lemes HeU legcne}e eeHle nesF&}. Heefn}e }eske ne meJe& ieerleseere
JeeHleer legcne}e meebies}. ogmeje yegeqOooeeke Deens, eflemeje %eeveoeeke, eewLee ieerleece=le efmeOo kejCeeje, HeeeJee
e$egveee, meneJee mebke efJeceeseke, meeleJee keef}ce}oes<e otj kejCeeje, Heg{ee ogo&ce Feekeleer osCeeje Je
esJeee mebieerle iegCemeece eeHle keve osCeeje.
-eCeJe
23.11.2011

Heg<eesece eesie
TOJe&cet}ceOeeeKeceJelLeb eengjJeeced ~
voebefme eme HeCee&efve emleb Jeso me JesoefJeled ~~1~~
Demee Ske Je=#e Deens peees cetU GOJe&eeieer Je Heebee Kee}er - cetU ns yeemJeHe Je efJeefJeOe bo - ieee$eer,
Geq<Ceke, DeveggYe, ye=nleer, Hebeqkele, ef$egYe Je peieleer ns meHlebo ner peCeg lee Je=#eeeer Heeves peer peCeg meHle<eea,
meHlejbie efkebJee Deeefoleees meHle Dee ! ns pees peeCelees lees JesoefJeod cnCepes Jeso peeCeCeeje Deee Deeeeeee ne
Heefn}e }eske Deens. me=ereer GlHeeer, efmLeer Je }e ns eflevner esLes SkeJe}b Deens. mele, eHej, $eslee Je ke}er
ner eej egies esLes SkeJeleele. SJe{e Deee ne }eske Deens. SJe{er Deee ner YeeieJele ieerlee Deens. meJe& $e<eeRvee Je
osJeleebvee leere DeepeHeele ceeie& oeKeJeerle Dee}er Deens. eee meHle<eeAveer $eiJesoeeer oneHewkeer meele ceb[Us je}er,
les eb$es nesles. Jeefme, Deeef$e efJeeeefce$e ns leeHewkeer leerve cenlJeees $e<eer !
ieee$eer (24), DeeefCeke (28) DeveggYe (32) Je=nleer (36), Hebeqkele (40), ef$e<egYe (44), Je peieleer
(48) ns bo eej eej De#ejebee Hejkeeves Jee{le ies}s Deensle. Heg{es eej }eske (2 les 5) ns ef$e<egYe boeleer}
Deensle. ef$e<egYe Je peieoer bo efJeeelceke Deensle Jewefeke osJelebebeer mlegleer ee boele kes}s}er Dee{Ules. ieee$eer
ceb$eele 24 De#ejs Deensle. ns meJe&egle Deense ieerlesleer} Deveske }eske ns DeveggYe boele Deensle. GOJe&cet} ne
}eskener eee boeleer} 8-8-8-8 ee eceeCes eees eej ejCe efJeYeeie}s ies}s Deensle. ieerlesleer} mebmke=le ns
DeLee&le HeeefCeveere JeekejCeeJej DeeOeej}s Deens. Jewefoke mebmke=le peeee efvemekele ee ebLeele leHeeer}Jeej Heo
efJeJeseve kes}s Deens ns lee HetJeeaes. ee Jesoceb$eebvee yee nse DeeOeej Deens. mele Je leHe eebes yeU ceOeer} keener
keeU veenermes PeeueecegUs Yeejleees Jewefoke Ssee& efveIetve ies}s. yeemJeHe cenelcee ee oseele pevce Ieslees Je
Yeejleceeleses Ssee& leecegUs Hegveefpe&efJele nesles.
$eiJeso ne ebLe ceer Heefnueeboe Heeefn}e les cegbyeF&leer} Sefeeeefke meesmeeeerle. ceeieer} HeeveeJejee
veeWefoJeve lees efkeleer }eskeebveer Jeee}e Demes} Demes Heeefn}s Demelee leerve eej peCeebese eceebke leeble veeWoJe}s
nesles. lesefn peJeU peJeU leerme eeUerme Je<eeceOes. Sefeeeefke }eeyejeree Deeleer} yeepetme lesJne Ske mejmJeleereer
cetleea ceer Heeefn}er Je leeJej yeme}suee OegUeres Lej Heentve ceePee ceveele menpee efJeeej Dee}e ee Jeeevee}eees
Jesefoke cebefoj Hegvne JneJeeees Demes} lej ee Jeeevee}eeeee cetU peerCeexOoej JneJeeeme nJee. lesLeer} }
eeyejerjereve ves ce}e meebefiele}s FLese yemetve eer. meeves eebveer Oece&eem$eeee Fefleneme ef}efn}e. ee JeQefoke
Ssee& }eYe}suee ee oseeeer Deepeeer ner Deeer efmLele kee Demee efJeeej ceePee ceveele esle neslee Je ceer Heefn}s
Heeve GIe[}s. SkeesHeVeeme Heeveebeer ce@keme cet}jves ef}ner}s}er emleeJevee lee}e pees[}er nesleer. Heeefeceele
efJeodJeeveebes }sKeve ns leHeeer}Jeej Demeles Je eesie ekeejs leeeer efceceebmee leeves kes}s}er Demeles. Deepe GHe}yOe
Deme}s}e $eiJeso ne ee pece&ve efJeodJeeveebcegUs DeeHeuee}e Henelee lejer Dee}e. eeee DeLe& ceOeer} keeUele ns ebLe
Heeefeceeleebveer ves}s Je Yeejleereebes Ssee& }gHle Pee}s. Hejbleg ebLe lejer kee ies}s lej mJeeleb$eele ies}s. mJeeleb$e lejer
kee ies}s lej yeeeCeebes leHe Je ye} njJe}s. les Hegvne eeHle Pee}s keer ns Ssee& Hegvne eeHle nesles. ns Oeeveer IeeJes Je
yeeCeebveer leHe Je meleefvee peHeeJeer. keef}egieer Hekele mele ns Skee eeHle Gj}s Deens. pes legcne}e Jesosee& eeHle
osT mekeles. $eiJeso mebefnlee Je leeleer} eleske ceb$eees $e<eer, bo, He} leHeeer}Jeej meebieCeejs eer. ecee& eebes
Ske Hegmlekener ceer lesLese yemetve eeU}s. Jewefoke ceb$eeJejer} Je SketCee ceb$eeem$eeJejer} yejere Hegmlekes ceer esLeer}

meboYe& efJeYeeieele yemetve Jeee}er Deensle. les Heentvee keer keee ve keUs yeeyeebveer ce}e leebeeke[s Dees{tve Iesle}s Je
DeeHeuee keeee&le Keejeree kee nesF&vee Jeee ceePee neslee ns ce}e Deepe meebielee esles. ns osJekeee& Demeles, Jej Jej
Heenelee ceer keenerner kejerle veener. Hejbleg OeevemLe DeJemLesle Deveske efJeeejebeer osJeIesJe nesles Je osekeee& Je osJekeee&
DevebleHeCes ee}les. oseeJej veske mebkes esle jneleele, leees meebieesHeebie efeblele nesles Je lJejerle ke=leerner. keener
etkeener nesleele Je leees HeefjCeece Heg{s Pee}s}s Heentve DeeHeCe peemle Deblece&gKe neslees Je ns keee& keg}erner etke ve
kejlee kejCeeee Hegvne mebkeuHe kejlees. esJeer ns keee& cnCepesner lee ieee$eer ceelesves efekeJe}s}er cetUe#ejse
Demeleele. DeeHeCe lee ceeleses DeeefeJee&o eeHle keve osnHeeves pesJe{s nesF&} lesJe{s keee& kejerlee jnelees. Demees
Heg{s eme=lee HegjeCeer ner peer Deee eke=leer JeCe&ve kes}er Deens keer nere ieee$eer ceelee Jeso peveveer !!
DeOeeesOJe& emetleemleme eeKee
iegCeeJe=Ooe efJe<eeeJee}e ~
DeOee cet}evevegmebleleeefve ~
kecee&vegyebefOeveer ceveg<e}eskes ~~2~~
ceveg<e pevce pees eeHle Pee}e lees ee GOJe&cet} Deee Je=#eecegUs. meeeqlJeke, jepeefmeke Je leeceefmeke ns leerve
iegCe IesTve pevce eeHle neslees. lees peerJe pevcee}e eslees, keg}s veeJe Ieeees, keg}s DeeF& Jeef[}, keg}s ketU ns
meJe& leeee FsJej DeJe}byetve Demeles. DeJe&o, yegoyego Jeiewjs YeeieJeleeceOes DeveJeceemeees pes iegCeJeCe&ve kes}s
Deens. leemeeer megOoe Fe ekeleer ner cenlJeeeer Deens. Je leere legcne}e pevce osles. legceeele DemeCeejs veevee
efJekeej, oes<e, iegCe ns meJe& IesTvee DeeHeCe pevce Ieslees Je Oece&, DeLe&, keece, cees#e ee eceeves lee Fe HetCe&
nesleele. peesHeele efvejer nesle veener leesHeele ns Demes ee}te jneles.
melJe jpe Je lece iegCeebveer egkele DeeHe}s peerJeve Deens Je peeer DeeHe}er eJe=eer Je eke=leer Demes} leeeceeCes
kece& DeeHeuee}e eeHle nesles. melJe eke=efle %eeve osCes, jpe keee& osles Je lece Dee}me osles. Deelee ee Je=#eees cetU
Jej Deens ns Kejb HeCe les Jej efkeleer Deens les meHle}eskeebeener Jej Deens. les }eskeeleerle Deens les efve}exkeer Deens.
leeletvee }eske GlHeVe HeeJe}s. e-}eske cnCepes ee }eskeebvee DeeOeej efo}e. eb vees JeCe e cnCepes egYe, e
cnCepes DeeOeej.
Yet YegJe mJe cene peve leHe mele ee meHle}eskee veblej keee? lej lesLes efve}exke Deens. Hejbleg ee
meleeletve Hegve mJeie&}eskeer osJelee DeJelejerle nesleele. ceeveJeer osn OeejCe kejleele. veJes eve leebeer veJeer Gejs
eesOele ne veJee ke=<Ce DeJelejerle neslees Je veJee ieesHeieesefHekeebmeJes DeeHe}s keee& ke }eielees. efve}exkeele cegkeleer
Deens. cegkeleeree ceeie& ve mJeerkeejlee lees Deeefoceeesee Heeser Hegvne pevce Ieslees. veJeer eeesoe, veJeer osJekeer ner
leeeer DeeF&e Demeles. lee ke=<Ceeee HeeJeleeJej HeeT} sJele ne veJee ke=<Ce leere yeemejer elesske oeele Hegbket
}eielees.
ve Hecemesn leLeesHe}Yeles
veevlees ve eeefoveb e mebeeflee ~
DeJelLecesveb megefJe{cet}
ceme*ieem$esCe {sve eflJee ~~3~~

peees Deeefo veener Je Deblener veener Demes Deee Heg<eees JeCe&ve esLes kes}s Deens. mele, eHej, $eslee Je
ke}er ee eej egieele, leHe, e%e, oeve Je mele ee eej owJeer iegCeebeer JeeHleer nesleer. lee lee egieele ns iegCe
cenlJeees ceeve}s Deensle. ee keef}egieele kesJeU melee Gj}s Deens. YeeieJeleeleer} keLeseceeCes ner ieesceelee
Deelee kesJeU Skeee HeeeeJej GYeer jeefn}er Deens. Oeleg egie Heg<eeLe&oeefeveer ner ieee$eer nere leer ieesceelee. ner
ieerlee DeeoeOeeefeveer nesTve Hegvne Dece=le Je<ee&Je kejles.
lee Je=#eees He legcner Heent ekele veener. leeee Deeefo, ceOe Je Debleefn eTke veener. eke=leer ye}ecegUs
ne Je=#e Kees}Jej pe}e Deens lees cegUeHeemetve keeHetvee Jee{eJee }eies}. Demebieem$esCe - kemes, lej Skeelce
jentve. Skeelce efebleve keve jefJebveeLeebee Ske}e ee}es js... ee keefJeleseceeCes meJee&ceOes jentve JesieUs Demes
GjeJes }eies}. melele DeelceeesOe IeeJee }eies}. m$eer ner ef$eiegCeelceke Deens. peeee, Yeefieveer, ceelee ner meJe& ee
eke=leereere Hes. ee ceeee ekeleerves DeeHe}s DeefmlelJe Gjles. Hejbleg ee vemelee lej DeeHeCener Ge ekeCeej
veener. peerJeve nUtnUt SkekeerHeCes peieeJes }eies}. Lees[s DeelcekeWefle nesTve DeeHe}e DeelceefJekeeme kemee nesF&}
ns eesOeeJes }eies}. meJe& meceepeele jentve DeeHe}s Deleeveboees keW ns DeeHeueee Deele Deens ns peeCeeJes }
eies}. ceewveele peeTve efJeefJeOe mebleJee*ceeeee DeYeeme kejeJee }eies}. efJeefJeOe metkeleebee met$eebee DevegYeJe
IeeJee }eies}. leje ns Ie[t ekes}. efveie=&Ceeee mebie Oeefj}e pees DeeJe[er, lesCes kes}s oseesOe[ermeer ceeeyeeHee.
eer melemeeF& yeeyeebveer melebefeJebmegbojced pes melJe eesOetve m$eer}ener Heg<eebSJe{se cenlJe eeHle keve efo}s les
efeJeekeleer DeJeleej DemeueecegUs Iej meceepe Je efJee ee eflevnerlener m$eer ner meeQoee&es eesieoeve osT ekeles.
DeefleHe }eJeCe mJeHeee vece ns meeF&menm$eveece leecegUse cenlJeees ieerleelelJe ns Lees[s yeo}}s DeeHeuee}e
esLes efomeles. Demebieem$esCe SsJepeer megmebiesve efeJemegbojYetlJee Demes cnCeeJes }eies}. ie=nmLeeeceele jentvee legcner
peesleerOeeveebee meneeeves ns kemes meeOet ekelee ns esLes meebefiele}s Deens. Helveer, ceelee, Yeefieveer ee peCeg ee
meeQoee&ee efJeYetleere DeeHeuee Iejer Je meJe& meceepeele efJeKegj}suee legcne}e efomeleer}. yeeee& Hee}ve cnCepes
m$eer Je Heg<e ee oesneslener Skee Hejceelcee Jeeme kejlees Deens ns peeCeCes ns les lelJe ! eeee DeLe& legcner ee GOJe&cet}
Heele Heesnesete ekele veener. leeDeeOeere HegjeCeer eke=leer legcne}e eesie Deee kecee&le Dees{tve Hegvepe&vce osles FLes
cegkeleer veener. legkeejece cenejepe cnCeleele leeeceeCes
ve }ies cegkeleer DeeefCe mebHeoe meeOegmebie osF& meoe
legkee cnCes ieYe&Jeemeer megKes Iee}eJes Deecnemeer ~
DeeHeCe pee meceepeele jnele Demelees, DeeHe}s DeeF& Jeef[}, YeeT, yeefnCe ee meJee&Heemetve Skes Demes
DeeHeCe neslees, Deblece&gKe neslees - Ske}es ee}es js ner keefJelee jefJebveeLeebveer eee YeeJeele Demeleevee ef}ner}er
DemeeJeer. DeeefCe ceie DeeHeueelee Deme}suee Hejcesejeee DevegYeJe DeeHeuee}e eslees.
lele Heob lelHeefjceeefie&leJeb
eeqmcevielee ve efveJele&efvle Yete~
lecesJe eeeb Heg<eb eHees
eleb eJe=efe emetlee HegjeCeer ~~4~~
ee Heoer Heesneseueeveblej Heg{s ceeies efHejCes veener. ee FLes leeie Deens, Yeesie veener, HeeefJe$e Deens, ceebieue
Deens. onernb[erceOeer} meeleJee mlejeHeele DeeHeCe veslees. les meele mlej ns Ske Heke Deens meHle}eskeebes !

ne efvece&U Peje Demeee Jeent eeJee, lee}e DeOeesceeieea vesT vees. lemes Pee}s lej legcner }eskeefee Jne}
Hejbleg ne Peje HetCe&HeCes otef<ele Pee}e Demes} ee DeJemLesHeele ies}s}e eesieer Hegvne kegtve DeeCeeeee.lees ogefce&U
Demelees. Ske keuHeJe=#eeee ceeLeeJej Deme}s}e ne eesieHeg<e Je leeee mebkeuHeeJej Heg}Ceejer Heg}s lees[Ceeje
ogmeje lee keuHeJe=#eeKee}er.
esLes DeeeHeg<e Je leeeer Deee eke=leer eebee efJeeej kes}e Deens. DeLee&lee menm$eeer<e& Heg<e ee
metkeleeves JeCe&ve kes}s}e DeeeHeg<e Je ieee$eer osJeer ner lee Heg<eeeer Deee eke=leer. Heefnuee $eesves ne Heg<e
meJe&$e Deens, ogmeNee $eesves ne JesoHeg<e meJe&keeUer Deens Je le=leere $eesves lees cegkeleer osCeeje Deens. ns cegoie}es
Heefve<eoeletve mHe nesles. ns %eeve Pee}s lejerner lemes les DevegYeJeeme esles kee nsefn Heeefn}s Heeefnpes. ceer pej kesJeU
Heefn}er $eee cnCetve ceePee Decesefjkesleer} efe<eeeer mebJeeo meeOet ekelees kee nere leer kemeeser. Deee
ekeejs Jewefoke $eeebes DevegYeJe DeeHeCe Iesle}s Heeefnpesle. Deecees yeeyee lee}e ieceleerves - eeserkes efKe}e[er
- Demes cnCeleele. me Yetefce efJeelees Je=lJee leefleve oeeieg}ced..... ner $eee mebHetCe& efJeee}e JeeHetve Hegve
GjCeeNee Heg<eeseceeeer Deens. Deelee ner one yeess cnCepes... menm$eej les keHeeU eeceOeer} Deblej ee}e
veeo, veeoevle, JeeefHekee, ekeleer Gvceveer ner Heee met#ce ees Deensle. esLes Heesneseeees Demes} lej leeie nse Ske
met$e Deens. kewJeueesHeefve<eo ns leees GHeefve<eo.
DeefeveceJekelecevevleHeb efeJeb eeevleb Dece=leb yeeeesefveced ~
leLeeefoceOeevleJenerveceskeb efJeYeg efeoeveboHeodYetleced ~~ kew. 6
ns Deee Heg<eees Heo kegCeees Deens. les efeJeees Deens, JesoHeg<eees Deens keer eer ieCeseees Deens
eecegUse efJeefJeOe mebeoee mebYeJeleele. HegjeCeer eke=leer cee$e Jesoceelee ieee$eere Demeles. efpe%eemetbveer ieee$eer Je
mebieerle ns ceePes Hegmleke DeYeemeeJes Je osJelee Je ieee$eer osJeer eebee Deveesve mebyebOe mecepetve IeeJee. keoeefele
ne Heg<e ceneefJe<Ceg Deens Demes ceeve}s lej cene}#ceer ner leeeer eke=leer HegjeCeer oeeJeleejebes veee ns ee
}eskeele Ie[}s}s Henelee leer Skeere efJeefJeOeHes Iesles. eerke=<Ceeeer jeOee Je eerjeceeeer meerleener leere ~ lee
oeeJeleejeHetJeeaeer HegjeCeer eke=leer ceeve}er lej leer Jewveeekeer ceeee Je Deee Heg<e ne eer ieCese Demelees leemeeer
legcne}e ieCese HetJe&leeefHeveer. GHeefve<eoeee meboYe& IeeJee }eies} Je ner ieerleee eerieCeseieerlesle HeefjJeefle&le nesF&}.
Deveske osJeleebee efJeefJeOe ieerlee GHe}yOe Deensle, GOoJe ieerlee, jece ieerlee, ieCese ieerlee ee eefmeOo Deensle.
efvecee&veceesne efpelemeoes<ee
DeOeelceefvelee efJeefveJe=ekeecee ~
vwefJecegkelee megKeogKemeb%ewjd
ievlecet{e HeoceJeeb leled ~~5~~
peeves ceeve DeHeceeve, megKe ogKener bebJej efJepee eeHle kes}e Deens. meJe& mebieeHeemetve pees otj
Deens, peees meJe& efJekeej ece}s Deensle Je pees melele DeOeelceees efebleve kejerle jnelees lees Delege
Deee yeeHeoer peeTve Jemelees. pemee Oe=Je yeeU Deens. lees Deegle Deens. meHle<eea leeHeemetve efvecee&Ce nesT
ekeleele. veYees ceb[U Je HeewjeefCeke ieeser eebes melele efebleve kes}s keer legcne}e ne veYeesceb[U DeeHe}s
mJeiele meebiet }eies}.

%eeveosJeebeer Ske megboj DeesJeer esLes GOe=le kejeJeereer Jeeles.


lees yeejeJee DeOeeees Deeefo DeeefCe HebOejeJee DeJeOeer
%eeveHe} Heeke efmeOoer efveHeCeeeer ~~ %ee 18. 1448
Yekeleer%eeveHe}efmeOoer Demee eyo leebveer JeeHej}e Deens. yeejeJee DeOeee ne Yekeleereesie, HebOejeJee ne
Yekeleer Je %eeve eebeer He} efmeOoer - yeejeJee DeOeeeeeer efmeOoer cnCepes Dece=le eeHleer ~ HebOejeJee DeOeeeele
%eeveeke[s, efJeeJeeHleerke[s Iesle Ske Delege DeJemLee eeHle kejCes, peer Oe=Je Deens peer Deegle Deens. keOeerner
ve mebHeCeejs Demes ns DeJee Heo pesLetve melele %eeveece=le efPejHele Demeles.
ve leemeeles meteex ve eeees ve HeeJeke ~
elJee ve efveJele&vles leece Hejceb cece ~~6~~
HebOejeJee DeOeeeleer} ee Deefleee cenJeeee Skee }eskeele Hejcesej peCeg DeeHe}e Heeee meebielees.
metee&es lespe, ebeeer eerle}lee Je Deeqiveeer oenkelee ns eflevner esLes SkeJe}s Deens. Sslejse GHeefve<eo efkebJee cegb[ke
GHeefve<eo eebee DeYeeme peebveer kes}e Demes}, keejCe leeee DevegYeJe esCes keefCe Deens, leebvee ns ceeefnle Deens
keer ns yee mJeHe Hegvne efJeeeeer GlHeefe ke ekeles. eeCe Je jefJe, GejeeCe Je oef#eCeeeve, efoJeme Je je$e,
Heg<e Je m$eer ee eceeves Hegvne efJeeeeer GlHeeer nesT ekeles. yee mJeHeees eej Heeo - DevebleJeeve, peesleereeve,
DeeeleJeeve Je keJeeJeeve Je Hegvne leeebes eleskeer eej Yeeie Yet YegJe mJe mecegod mete&, eb, Deiveer Je efJeegle,
Jeeked eeCe, ceve, e#eg Je eej efoee ns meJe& meesUe efceUtve yeemJeHe leeej nesles efkebJee Skee yee Heg<eeeer ner
<ees[<e Debies Deensle.
pee}e keme}e ceeve DeHeceeve keeefnefn Gj}s veener, keme}e ceesnner Gj}e veener, meJe& ekeejee mebieecegUs
efvecee&Ce Pee}suee oes<eebJej peeves efJepee eeHle kes}e Deens. pees meowJe DeOeelce efebleveelee iegble}s}e Deens,
peees meJe& keece keecevee HetCe& PeeueecegUs pees efveJe=e Deens, pees meJe& ekeejee bebJej efJepee eeHle keve
Dewleees DeelcemegKe eeHle kes}s}e eesieer Deens, meJe& megKe ogKeeHeef}ke[s peeTve pees kesJeU DeJee Deee
Deelceeveboelee yeg[e}s}e Deens Demee Heg<eesece ! esLes efveJe=eer JeCe&ve kes}s}er Deens, leeie meebefiele}e Deens.
Hejbleg peees menm$eeje GIe[}s Je lesLetve Dece=le Je<e&t }eie}s leeves keee kejeees. lee}e yeeeees Deeke<e&Ce
Gjle veener Je Deblejele o[}s}e Dece=leevegYeJe eeHle keve Ieslee eslees.
ve leod Yeemeeles - mete&, eb Je Deeqive eebveer pes Yeemeceeve nesle veener Demes pes yee Deens lese ceePes Iej
Deens.
`ebces pes Dee}bve
ceele&C[ pes leeHenerve'
ner eee }eskeeletve mege}s}er DeesJeer DemeeJeer. mebmke=le Yee<ee ogyeexOe Jeet }eieueeves cejeceesee
Yekeleebmeeer %eeveosJeebveer ns Decetue Hemeeeoeve ceeefiele}s. leer De}bkeeHegjer leer DeeUboer nse lee %eeveosJeebes Iej !
efleLes oejeeer meesveeee efHebHeU }eJe}e. Deepe lesLes efJeeeveiejjer GYeer jeefn}ere !

cecewJeebees peerJe}eskes peerJeYegle meveeleve ~


ceve<eeveereqveeefCe eke=eflemLeeefve ke<e&efle ~~7~~
ee Jeve efPejHele Dee}suee osJelJeecegUs DeeHeuee ejerjelee osJelJe cetUHeeves Demeles. Hejcesej DebeHeeves
DeeHeueeceOese efmLele Demelees. ee DeeOeer eJe=eer eme=lee HegjeCeer ee Gu}sKe eflemeNee }eskeele eslees. leere Deee
ieee$eer ceelee ee Heg<eeseceeletvee eme=le nesles. Je ee eke=leer}ee Deekeef<e&le kejerle ne Heg<eesece veJee egieeeer
jevee kejlees. meneJee }eskeele JeCe&ve kes}s}s ns yeeHeg<eeese JeCe&ve ns ee Heg<eeseceeese Deee He.
Deee ee Oeeceer eke=leer Deekeef<e&le nesles. peer HebeWefeele Deens Je ceve Heerner Deens Demee ne Heg<eesece
eesieer ne Skee DeLee&ves ceePeee DebeeJeleej Deens. ceesJeebees.... Demes esLes cn}s Deens. ns SkeeLeea mebke<e&Ce Heo
Deens Demes cn}s lej JeeJeies nesCeej veener. ve leod Yeemeemes meteex yeeHeg<eees JeCe&ve Deens.
leecegUs DeeHeesDeeHee eke=efle ner ee Oeeceer Deekeef<e&le nesles. Oeece eeee DeLe& lee yee mJeHe Heg<eees
efkeeCeer efkebJee leeee ejerjelee Demee Ieslee esF&}. ner Deee eke=leer ner ieee$eere Demeles keejCe leere kesJeU
peeCele Demeles yee keesCe Deens. kesveesHeefve<eoeleer} iees legcne}e mcejle Demes}e. Deeqive Jeeeg Fb eebvee pes
pece}s veener les yeeefJeoeb ese Demee ne eesieer menpee keve peelees.
ejerjb eoJeeHveesefle eeeHegleeceleerJej ~
ie=nerlJewleeefve mebeefle Jeeegie&vOeeefveJeeeeeled ~~8~~
eeHeg{er} leerve }eskeele ejerjees, efJe<eeebes, %eeveWefeees JeCe&ve Dee}s Deens. lees ieYe& IesTvee DeeHeCe
pevce Ieslees. keener peerJeelces Deeeg<eYej ee efJe<eeebes mesJeve kejerle DeeHe}s peerJeve Jeleerle kejleele.
F&ejees ejerj ee eke=leervese Heesmele Demeles leere leeeer DeeF&, Yeeee&, ceeee pes keener cnCee} les
Demeles.
eoeefoleieleb lespees... ieerlee 15/12
ees$eb e#eg mHee&veb e jmeveb IeeCecesJe e ~
DeefOeee ceveeeeb efJe<eeevegHemesJeles ~~9~~
HebeceneYetles cnCepes - He=LJeer, DeeHe, lespe, Jeeeg Je Deekeee, leebes Hebe efJe<ee cnCepes, He, jme, iebOe,
mHee& Je eyo. leebeer Hebe %eeveWefes cnCepes keCe&, ves$e, lJeee, veeefmekee Je efpeJne Je leee Devegeceeves Hebe
keceXefes. nee eHebe ! DeelcemJeHe peeletve ns emeJeles les cee$e JesieUse Deens ns kesJeU %eeveere DeesUKelees.
Gleecevleb efmLeleb JeeefHe Yeg_peeveb Jee iegCeeeqvJeleced ~
efJecet{e veevegHeeefvle Heeefvle %eevee#eg<e ~~10~~
Heeefvle %eevee#egme eeee DeLe& peees %eevee#eg GIe[s Deensle les ee efJe<eeer ceeiee&ves peele veener.
efJe<eeebes mesJeve kejerle veenerle. leebvee Decet{ Demes esLes mebyeesOe}s Deens. pes ee efJe<eeer ceeiee&ves peeleele. nee
ceeie& efee efkebJee Deefle Pee}s Demelee Deemegjer mebHeosle HeefjJeefle&le neslees.

elevlees eesefieveewveb HeeevleelceveJeefmLeleced ~


elevleesHeke=leelceevees vewveb Heevleesleme ~~11~~
eesie ceeiee&ke[s JeU}s}s meeOeke cee$e efJe<ee mesJeve ve kejlee meeOevesee ceeiee&ves, iegke=Hesves, efJeefJeOe
DeOeeeqlceke ebLeebes efebleve kejerle, eesie ye}eves DeeHe}s peerJeve F&ejer ceeiee&ke[s JeUJeleele Je leeeer ke=Hee eeHle
kejleer}.
Kejb cn}b lej nee ese ceeie&.Oece& ceeie& cnCee nJe lej. pees ese ceeie& Deens lees efJe<ee mesJeve kejerle
keee& eJeCe neslees Je pees ese Deens lees meeeqlJeke iegCeeves ekeeeceeve neslees. keeefeke ceeveefmeke leHe meebYeeUerle
owJeer mebHeosle osJelJeeke[s JeUlees.
oee, #ecee, eebleer, esce, Deefnbmee ner owJeer mebHeoe efekeefJeCeeje DeOeee Heg{s melejeJee DeOeeeele
DeeHeuee}e DeYeemeeeee Deense Hejbleg meJe&meeceeveHeCes Denbkeej Je ceeee lelJeeves Deemegjer mebHeoe Je oee, #ecee,
eebleer, esce, Deefnbmeeefo meeeqlJeke iegCe ner owJeer mebHeoe Demes cnCelee esF&}.
eoeefoleieleb lespees peieemeelesefKe}ced ~
eevceefme eeeiveew leespees efJeef ceecekeced ~~12~~
pes Deeefoleees lespe Deens, pes ebeleer} Je Deiveerleer} lespe Deens les meJe& ceere Deens. mete& ne meJe& peerJeme=er
JeeHetve Gj}e Deens. He=LJeerJejer} meJe& peerJecee$e ns ee Deeefole lespeevese eeCe OeejCe kejleele. Deeefolee leebes
eeCe Deens. `efJee mJeOece& metex Heenes' ns eee Deeefolee}e Gsetve %eeveosJe Hemeeeoeve ceeieleele. meleeves
Deeefolee}e ekeee eeHle neslees eeee DeLe& mele ns lelJe efkeleer met#ce Deme}s Heeefnpes ns peeCeJeles.
eeJeCeeee Heefnueee efoJeeer Deeefole Hetpeve nesles. eeJeCeeleer} HeeTme ne GveHeeJemeeee KesU Demelees.
eees keejCe Deee& ve#e$e mebHe}s Demeles. Deee& ve#e$eeeer osJelee ceneosJe. Deeefole Je ceneosJe ee oesve osJeleeleer}
ne KesU Deens. ne eeJeCeele Henee}e efceUlees.
eer ieCese ne mete& keesermeceeYe DemeueecegUs leener Heg{s Deekeee iebiesle peeTve efJejepeceeve neslees.
Deeefoleeletvee efeJelJe efvecee&Ce nesles. efeJe ebke}eOej Deens. Deeefole veener. esLes ne Hejke mHe
neslees. mebHetCe& Deelcelejbie ner }sKeceeef}kee ee veYeesceb[}ees JeCe&ve kejlee kejleee mebHeles. Kejb lej mebHeles Demes
kemes cnCeeees. lee}e Deblee veener. veYeesceb[U mete&, eb, Deekeeeiebiee eebee JesOe osJe }eske Iesle jenleer}.
osJe-efoJe cnCepes ekeeeCes ns efoJe }eskeees SkecesJe }#eCe Deens.
pes metee&ee eeer lespe Deens Je pes ebeee eeerner Deens Je pes meJe& m$eerekeleerle Deens les lespe ceere
Deens. ee }eskeele Kejb cn}b lej ceeb[gkeeesHeefve<eoeleer} lespeme Heeo JeCe&ve kes}e Deens. Denb Jeweevejes YetlJee...
ns peeie=leer DeJemLesleer mJeHe lespeme Heeo ns mJeHveeJemLesleer} mJeHe ve leod Yeemeeles meteex - ns eCeJe mJeHe
yeemJeHe. Skee DeLeea esLes HetCe& ceeb[gkeeees efJeJeseve efJejeHeele Dee{Ules. DencesJe Jesees Jesoevleke=le JesoeefJeosJe
e ieer. 15-15 Demes cn}s DemeueecegUs nee JesoJebe Je nse Jesoevleees meej Demes eCeJeees mJeHe. eCeJe nee
F&ej DemeueecegUs leese Heg<eesece Deens Je lees eflevner }eskeebvee DeeHeueeke[s Deekeef<e&le kejlees. Jeeceve DeJeleejele
lee yegves nere leerve HeeJe}s eke}er Je meJe& efJee DeeHeueeke[s Dees{tve Iesle} Je yeUeree HejeYeJe kes}e. Deepener

Heg{ej}suee oseebvee en eeeee Demes} lej lee Yeejleceeleses yeU ee leerve Heoelee SkeJe}s lej les menpemeeOe
nesT ekes}.
Deelee keef}egie Dee}se. keef}egieele}s eve leentvener efJeefe$e nesle ies}s}s efomeleele. Jesoceelee Skeee
HeeeeJej ee}les Deens. mele, eHej, $eslee Je keef} egieele Devegeces e%e, leHe, oeve Je mele ee eej owJeer iegCeebee
efJekeeme Pee}e Je ke}erle kesJeU mele Gj}s.
meleb Jeod Oece ej ~
SJe{e Jesoeose meebYeeUleele lejer Hegjs Deens.
ieeceeefJee e Yetleeefve Oeejeecenceespemee ~
Heg<Ceeefce eew<eOeer meJee& meescees YetlJee jmeelceke ~~13~~
meesce ns efeJeeese Ske He. leeee [eskeeeJej eb Deens. eb ns ceve. lee ceveeceOes efJeeeye}ee
DeHeej keCesves efJeefJeOe Deew<eLeeRee Giece DeeHeesDeeHee efvemeiee&le neslees. lee Deew<eOeer Heesmeuee peeleele.
peie ns Deeefoceeesese Ske He ee peerJee}e yee mJeHeees %eeve kemes nesF&} ne eve efleves ele#e
efeJeebvee kes}e Je leees Gej cnCepes iegieerlee. meJe&jesieeHeemetve cegkeleer osCeeje ne efeJe leeee mebJesoveebeer}
mJeYeeJeecegUs peerJecee$eees oes<e peeCetve leeJej Deew<eOeer mJeHe Deveble JevemHeleer mJemebkeuHeeves efvemeiee&le efvecee&Ce
kejlees.
`jesieevees<eeved.....' ogiee&Hee
ne }eskener peievceelesese Ske mJeHe DemeueecegUs leerner efeJemebkeuHee}e meneeYetle nesles.
ebmetkele, veJeenmetkeleeleer} efkeleer lej} Deens les Hene. meJe& efJeeeee DebleefJeeeleer} lej} YeeJevee les
DeesUKeleele. lese ieewjeres mJeHe.
Deemegces meescees DeeJeero vleefJeeeefve Yes<epee ~
Denb Jeweevejes YetlJee eeefCeveeb osJeceeefele ~
eeCeeHeevemeceeegkele HeeeceVeb elegefJe&ieOeced ~~14~~
Jeweevej ns veece esLes Dee}s Deens. ceeb[gkeees-Heefve<eoeceOes F&ejeee peeie=le DeJemLes}e JeweJeevej Demes
cn}s Deens. mLet}, Devle, Hese Devle, }se Devle, Devle Demes eej ekeejes DeVe DeeegJexoeves meebefiele}s Deens.
DeVe Je ceve ns SkeceskeebJej DeJe}byetve Demeles. meeeqlJeke DeVe meeeqlJeke ceve osles. jepeefmeke DeVe jepeefmeke
ceve. leecegUs meeeqlJeke DeVe IesCes ns meeOeveseer Heefn}er Heeejer. DeVe ns DeeHeCe vegmeles Keele vemelees lej keeve, [esUs,
veeke Deeefo %eeveWefeeceeHe&le melele efJe<ee Heeve kejerle Demelees. leecegUse efJe<eeebee keeeeele meeHe[lees.
pees %eeveer Deens lees cee$e eeHeemetve otj Skeebleele yemetve ee meJe& eHebeees efebleve kejlees Je mJele}e efJe<eeebee
DeeOeerve nesT osle veener. Kej cn}s lej nee Keje Oece&. Oe= Oeejeefle Fefle Oece& ~ Hebe efJe<eeebes Iees[s meJe&$e

GOeU}s Demelee ceve ner leeyejesyej Flemlele mewjYewj nesles, leeJej Debkege sJelees lees Oece&! yegeqOoves DeeHeCe ee
HebeefJe<eeeJej Debkege sJelees.
eeCe, DeHeeve, Jeeve meceeve Goeve ee Hebe eeCeebveer DeeHeCe DeVe HeeJeerle Demelees. eeCe ne DeeefoleeHeemetvee
eeHle neslees. meceeve meJe&$e Hemejlees. Goeve ne HeeHeeves HeeHe }eskeer Je HegCeeves HegCe}eskeer peelees. Jeele ne efveIetve
peelees lees eeCe.
meJe&me eenb efo meefVeefJees
cele mce=efle%ee&veceHeesnveb e ~
Jesowe meJexjncesJe Jesees
Jesoevleke=soefJeosJe eenced ~~15~~
ceer meJeeeee oeele Jeeme kejlees Deens. cnCepes ns oe efkeleer efJeee} Demes}. Yetleekeee, efeoekeee
oeekeee ee efJees<eCeebveer leeeer JeeHleer Demeerce DevebleeHeele peeTve Heesneseles. oeekeeeeleer} HeeskeUerle
ne ke=<Ce peCeg yeemejer JeepeJeerle eebleHeCes DeKeb[ peeiee Deens. eleske oeele JesieUer yeemejer, elesske oeele
JesieUer esjCee. lee DeJeleejer Heg<eeee mebkeuHeeeceeCes elesske oe ee JesCegveeoeves Yeej}s Deens. `pes KeUebeer
Jebkeer meeb[es....' ee Hemeeeoeveeves %eeveosJeebveer meJe& efJeeelce nesle elesske oe efJekeefmele kes}s. elesske Iej,
Jekeleer, meceepe, ose Je efJee ee e{lee eceeves leebeer nere eeLe&vee eleske oeele keee&jle nesle nesleer.
cece SJe Debees peerJe}eskes ne DeOee& }eskeefn esLes DeefYeesle Deens. eleske Jekeleerle F&eje DebeHeeves
keee&jle neslees.
meJe& meeceeve ceeCetme cee$e efJe<eeebes mesJeve kejerle DeeHe}s Deeeg<e Jeleerle kejerle Demelees. He=LJeer, DeeHe,
lespe, Jeeeg, Deekeee ner Hebe ceneYetles - He, jme, iebOe, mHee&, eyo ns leebes Heee efJe<ee, keCe&, ves$e, lJeee,
veeefmekee, efpeJne ner Heee %eeveWefes ee eje lees DeKeb[ efJe<ee mesJeve kejerle Demelees. ee}e cet{ Demes FLes cn}s
Deens. pees Demee veener cnCepes Decet{ JesieUe ceeie& mJeerkeejlees Je %eeveceeiee&ves peele mce=leer egOo kejerle, meeOevesves
DeeHe}s peerJeve Jeleerle kejerle jnelees.
eefJeceew Heg<eew }eskes #ejee#ej SJe e ~
#ej meJee&efCe Yetleeefve ketmLees#ej Geles ~~16~~
oesve ekeejes Heg<e esLes meebefiele}s}s Deensle. Kejb cnCepes nee ee DeOeeeeee ecegKe efJe<ee Deens. Ske
#ej Heg<e Je ogmeje De#ej Heg<e. #ej Heg<e veee HeeJelees efkebJee lees cele& Deens Hejbleg De#ej Heg<e ne Dece=leHeeve
kes}s}e metee&meejKee lespemJeer Je Deeefole lespeeeer meeegpe eeHle kes}s}e Demee Deens.
Deeefole lespeeletvee ele#e efeJeeeerefn GlHeefe nesles. meJe& osJelee ee Deeefole lespeevese Hegefvele nesleele
cnCetvee keer keee ke=<CeeJeleejele Je jeceeJeleejelener Deeefole oeees cenlJe leee keeUee $eef<ecegveeRveer
peeCe}s nesles.
elesske osJelee JesieUer Deens. eer ieCese ne eyo eOeeve Deens. oee$ese ceeeeleerle Je eerke=<Ce ceeee Je
yeemJeHeees megboj He~ efeJe efveieg&Ce Deens Je Deeefole lespe ns ee meJee&ceOes meeceeJe}s}s Deens.

Gece Heg<emlJeve Hejceelceslegoenle ~


ees }eske$eeceeefJee efyeYele&Jee F&ej ~~17~~
Gece Heg<e ne ee oesIeebntvener JesieUe Deens. lees Hejceelcee Deens, lees yeemJeHe Deens. `ve leo Yeemeeles
meteex...' eeJejer} }eskeeble lej Deee yeemJeHeees JeCe&ve Dee}s Deens. ceie ne Heg<eesece leentve JesieUe kemee
? ne Heg<eesece eflevner }eskeebvee Deekeef<e&le kejCeeje mebkeHe&CeHeer eleg<Heeoeleer} Ske cenJeees Debie Deens.
`ke}er ke=<Ceee ieesefJeboee ieesHeerpeve Jeu}Yeee mJeene ~'
eeleer} `ke}er' ns yeerpe esLes Deens. mete&, He=LJeer Je Dece=le eebes ns peCeg Skee#ejer eefleke Deens. ke=<Ce ne
Heg<eesece ieesefJebo Deens, meJe& ieesHe ieesefHekeebvee Deevebo osCeeje Deens, ieesHeerpeve ns eke=leer Heg<eees mJeHe Je mJeene
ns leeHeemetve efvecee&Ce nesCeeNee efJeeees mJeHe ~ eeee DeLe& Heg<eesece Hejceelcee eerke=<Ce, De#ej Heg<e pees
Deeefole Deens Je #ej Heg<e pes meJe&meeceeve ceveg<e}eske ee eceeves efJeeeslHeeer nesles Je mJeeneletve ns efJee meekeej
nesles pes efveefpe&Je Deens.
Sslejse GHeefve<eo efkebJee cegb[keesHeefve<eoeceOes pees efJeeefveefce&leeree ece efo}e Deens lees meeceeveHeCes nee
Deens. ceeb[gkeeeleer} yeemJeHee vemes} lej cegb[ke meekeejCeej kemes ns SJe{s Deveve meeOeejCe ee Heg<eeseceees
SkecesJe Deefleere Demes mJeHe Deens.
YeeieJele ieerlesleer} Ske }eskener efkebJee DeOee& }eskener legcne}e ee YeJemeeiejeletve Heej ke ekelees
SJe{er cenleer ee ieerlesleer} meelees }eskeebeer Deens Deveske }eske legcner }neveHeCeeHeemetve Hee kes}s Demeleele,
leeee eyoeLe& legcne}e eTke Demelees, Hejbleg lee }eskeeee iet{eLe& Demeee Deeeg<eeee GejeOee&le mee#eele
eerke=<Ce Je legceee keeveeble esTve meebielees.
Gece Heg<elJeve Hejceelcesleoenle ~
ees }eskeceeceeefJee efJeYele&Jee F&ej ~ ieer. 15-17
#ej Je De#ej Heg<eees }#eCe DeeOeeree }eskeeble meebefiele}s Deens. #ej Heg<e ne meJe& Yetlecee$eebee
efkeeCeer Deens pee}e ce=leg Deens. De#ej Heg<e ne ket Deens. lees DeefJeveeefe Deens. leentve JesieUe pees Gece
Hegg<e Deens Je cnCetvee ne DeOeee Heg<eesece eesie ee veeJeeves DeesUKe}e peelees lees mee#eele F&ej Deens
Demes esLes cn}s Deens. pees Hejceelcee Deens pees eflevner }eskeebvee JeeHetve Gj}e Deens. me Yetefce efJeeesJe=lJee
leefleled oeeieg}ced ~
ne Gece Heg<e #ej Je De#ej Heg<eebHes#eener es Deens. ne peieoerej Deens Je nee Jesovlener Jee
Deme}s}e eCeJe Deens.
`leme Jeeeke eCeJe'
ns eesiemet$ekeejebveer ee}ee Gsetve cn}s Deens. pees ee Heg<eesecee}e peeCelees lees meJe&%e neslees. eentve
ceess les keee yejs Demet ekes}. esJeer eCeJe ne yeemJeHe Deens. leese GHeefve<eoebveer ieeeve Deens Je leese
Jesoebesner eeCe Deens. ieerlesleer} ee HebOejeJee DeOeeeele eee F&ejees mJeHe efJeeo keve meebefiele}s Deens.

emceel#ejceleerleesnce#ejeoefHe eewece ~
Deleeweqmce }eskes Jesos e eefLele Heg<eesece ~~18~~
#ej Heg<eeHes#ee De#ej ne JesieUe Deens Je Heg<eesece ne leentvener JesieUe Deens.
ees ceecesJecemebcet{er peeveeefle Heg<eeseced ~
me meJe&efJeodYepeefle ceeb meJe&YeeJesve Yeejle ~~19~~
pees ce}e eeeceeCes peeCelees, cnCepes ceePeer #ej, De#ej Je Heg<eesece ner eflevner Hes peeCelees lees ce}e meJe&
ekeejs peeCelees Demes cnCeeJeeeme njkele veener.
Fefle iegeleceb eem$eefceocegkeleb ceeeveIe ~
SleodyegodOJee yegefceeveelke=leke=lee Yeejle ~~20~~
ns Deefleee iege Demes ceer legcne}e efo}s Deens. Demes esLes eerke=<Ce Depe&gvee}e meebielees. eeee DevegYeJe
DeeueeefeJeee ns iege keee Deens les DeeHeuee}e keUle veener Je keUles lejerner Hegvne les DeeHeCe iegee sJeCes
Gefele Deens Demes mecepelees. eesie JesUer eesie meeOekeebvee lees ke=<Cee esTve leee ieerleeOeeeeee keeveceb$e osle
Deme}e Heeefnpes. leese iegbeener ieg, efJee ieg Deens. leeee SJe{s lespe kegCee}ener veener ns peeCegve Demee.