1

hÖ thèng qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu
tµi nguyªn vµ m«i tr−êng
TS. Nguyễn Chí Quang
T¹i sao cÇn cã m« h×nh d÷ liÖu ?
Cung cÊp th«ng tin chÊt l−îng cao cho qu¸ tr×nh ra quyÕt
®Þnh nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi bÒn
v÷ng.
X¸c ®Þnh cÊu tróc th«ng tin tµi nguyªn, m«i tr−êng vµ hÖ
thèng cña nã mét c¸ch thèng nhÊt.
T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn bÒn v÷ng
T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng øng dông tÝch hîp trong
qu¶n trÞ tµi nguyªn vµ m«i tr−êng
B¶o mËt d÷ liÖu
2
§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu thiÕu m« h×nh d÷ liÖu?
L−u tr÷ d÷ liÖu mét c¸ch ph©n t¸n !?!
Mçi ng−êi tù l−u tr÷ d÷ liÖu cña m×nh
§iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu thiÕu m« h×nh d÷ liÖu?
3
Qu¶n lý d÷ liÖu mét c¸ch c¸ nh©n vµ rêi r¹c !
Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ mong ®îi?
Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ mong ®îi?
4
Kh«ng thÓ cã trß ¶o thuËt !
Ph¶i ch¨ng cã c¸ch nµo ®ã gióp chóng ta
mét c¸ch nhanh chãng?
Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· cã ®−îc ph−¬ng h−íng
gi¶i quyÕt kh¶ thi?
5
Nhu Nhu c cÇ Çu u ® ®æ æi i m mí íi i qu qu¶ ¶n n lý lý d d÷ ÷ li liÖ Öu u
Vµ l−îng d÷ liÖu th«ng tin
ngµy cµng t¨ng lªn kh«ng ngõng
Thùc tÕ cho thÊy chóng ta mÊt
2/3 thêi gian lµm viÖc ®Ó x¾p
xÕp, t×m kiÕm
d÷ liÖu th«ng tin
19% 18%
63%
Kh¸c
Xö lý
X¾p xÕp vµ t×m kiÕm
D÷ liÖu
ë ®©u ?
Gi¶i ph¸p nµo
6
Quan ®iÓm thÞ tr−êng
DÞch vô kinh doanh
C¬ së kü thuËt
Ph Ph¸ ¸t t tri triÓ Ón n
bÒn bÒn v v÷ ÷ng ng
Qu¶n trÞ d÷ liÖu
C¸c øng dông
Ph Ph¸ ¸t t tri triÓ Ón n
hi hiÖ Ön n nay nay
Tr¹ng th¸I
®· qua
Tr¹ng th¸I
hiÖn nay
§æi míi qu¶n trÞ d÷ liÖu
Ph Ph¸ ¸t t tri triÓ Ón n
hi hiÖ Ön n nay nay
Ph Ph¸ ¸t t tri triÓ Ón n
bÒn bÒn v v÷ ÷ng ng
M M
é é
t t
d d
÷ ÷
l
i
l
i
Ö Ö
u u
D D
÷ ÷
l
i
l
i
Ö Ö
u u
h h
× ×
n
h
n
h
t
h
t
h
ø ø
c c
D D
÷ ÷
l
i
l
i
Ö Ö
u u
®

®

î î
c c
t t
æ æ
c
h
c
h
ø ø
c c
T
h
T
h
« «
n
g
n
g
t
i
n

t
i
n

c
ã
c
ã
c
Ê
u
c
Ê
u
t
r
t
r
ó ó
c c
C
h
i
a
C
h
i
a
x x
Î Î
t
r
i

t
r
i

t
h
t
h
ø ø
c c
Thêi Thêi gian gian
7
Gi¸ trÞ th«ng tin
B¶n ®å Kinh tÕ – x· héi C«ng nghÖ Tµi nguyªn M«i tr−êng Qu¶n lý
C C¸ ¸c c b b¸ ¸o o
c c¸ ¸o o vÒ vÒ tr tr÷ ÷
l l−î −îng ng, , kiÕn kiÕn
t t¹ ¹o, ... o, ...
C C¸ ¸c c b b¸ ¸o o
c c¸ ¸o o vÒ vÒ quan quan
tr tr¾ ¾c, c, ph ph© ©n n
tÝch tÝch, , m mÉ Éu u
... ...
§ §o o ®¹ ®¹c c
tr tr¾ ¾c c ® ®Þa Þa
GIS GIS
RS RS
... ...
C C¸ ¸c c m m« «
h h× ×nh nh ph ph¸ ¸t t
tri triÓ Ón n, ,
ph ph© ©n n lo lo¹ ¹i, i,
tin tin c cË Ëy y, ... , ...
S S¶ ¶n n l l−î −îng ng
c c« «ng ng ngh nghÖ Ö
KÕ KÕ h hä äach ach
ThiÕt ThiÕt bÞ bÞ
... ...
V Vè èn n
KÕ KÕ h hä äach ach
D Dù ù ¸ ¸n n
B B¸ ¸o o c c¸ ¸o o
... ...
M M« « h h× ×nh nh M M« « h h× ×nh nh
Gi¶I ph¸p tõ d÷ liÖu
B¶n ®å Kinh tÕ –
X· héi
C«ng nghÖ Tµi nguyªn M«i tr−êng Qu¶n lý
B¶n ®å

khoan
Tr÷
l−îng
TµI
chÝnh
M«i
Tr−êng
Khai
th¸c
Th«ng
tin
kh¸c
e-mail
T− vÊn th«ng tin
T− vÊn th«ng tin
M« h×nh d÷ liÖu
SQL_STATEMENTS * IDFIR o SQL_TEXT
CMD_PARAMS (#) * CMD_IDFIR * SEQ * ARG o ARG_VAL
CMDS (#) # * IDFIR * CMD * DESCR ERR_MSGS (#) # * NUM * LVL * MSG o DESCR
TXN_LOGS (#) # * BREQ_JOB_IDFIR * UACC_USR_IDFIR * LOG_DTE * MSG
BATCH_REQS (#) # * JOB_IDFIR * EFF_DTE * UACC_USR_IDFIR * QUEUE * CMD * ARGS * STATUS * SID
DECNS_LOG (#) # * CUST_ID # * NODE_IDFIR o ORKY_SEQN
CUSTOMERS (#) o SOURCE # * ID o DATE_BIRTH o IND_TXNS_PROHBD o IND_WDRWL_PROHBD o IND_ACC_BTN_CTL o DATE_BCME_CUST_TS o OCCUPN_CODE o RESIDNTL_STATUS o IND_HOME_PHONE o MARITAL_STATUS o EMPLYMNT_STATUS o DATE_AT_ADDRESS o DATE_WTH_EMPLYR o INCOME_MONTHLY o EXPENSES_MONTHLY o IND_JOINT_ACCT o COUNT_CHILDREN o IND_CRED_MAND o IND_MKTG_JAN_JUN o IND_MKTG_JUL_DEC o IND_NON_RES_ACC o IND_STF o IND_SCHL_LVR o SCR_FNL o BR o TV_REG o ORGUID o DATE_ADDR_AMEND o ADDR_PSTCDINB o ADDR_PSTCDOUTB o MOSAICS_GRPCD o TITLE o SEX o AMT_SAVS o SOC_GROUP o REGD_TSC_CUST o MOSAICS_FIN_IND o NO_MKTG_IND o PRFT_BAND_FUTR_MTH o PRFT_BAND_THIS_MTH o CDS_DECND_FLAG
SCRG_RSLTS (#) # * CUST_ID # * BUSA_IDFIR * ALGM_IDFIR * SCORE
PROFBT_VALS (#) # * CUST_ID # * NODE_IDFIR o CHRON_IND
WGTG_SETS (#) # * IDFIR
CHAR_DRVNS (#) # * CHAR_IDFIR # * SEQN o TXT
CUST_RNDMSNS (#) # * CUST_ID # * SUBSET * RNDM_NUM
ORD_KYS (#) # * IDFIR
DECN_TYPES (#) # * IDFIR * PRCES_TYPE * FUNC_IDFIR o DECN_IDFIR o TYPE o NM ...
DECNS (#) # * IDFIR * NM * PRCES_TYPE * FUNC_IDFIR * SUBSET o CHRON_IND o PROACTV_IND o EFF_DTE o AUTHD_BY o MODFN_DTE o TERMN_DTE
DRVD_DATA (#) # * CUST_ID o RSET_IDFIR o NODE_IDFIR
NODE_STRCTS * NODE_IDFIR_FROM * NODE_IDFIR_TO * RULE_IDFIR * SEQ
WGTG_FRMLAE (#) # * ALGM_IDFIR o DESCR o FRMLAE_CODE
OPTRS (#) # * IDFIR * OPTR * VAL_TYPE
ALGMC_MDL_PRERQSITS (#) # * ALGM_IDFIR # * ALGM_IDFIR_PRERQSIT
SCRBANDS (#) # * BUSA_IDFIR # * SCRBAND * SCR_FROM * SCR_TO
ORD_KY_SEQS (#) # * ORKY_IDFIR * SEQN # * DECN_IDFIR
SRCE_DBS (#) # * IDFIR * CNCT_STRING * OBJ_TYPE * OBJ_NM * COL_NM * OBJ_OWNR
SUBSETS (#) # * DECT_IDFIR # * RNDM_NUM
OUTCMS (#) # * IDFIR o DESCR o OUTCM_CODE o VAL o CODE o CNTCT_MED o MSG_CODE o STF_LVL o TONE o DLVRY_TM o PRICE_CODE o PRICE_VAL o SHELF_LIFE o DEST1 o DEST2 o DEST3 o DEST4 o DEST5 o RSN_CODE1 o RSN_CODE2 o RSN_CODE3 o RSN_CODE4 o RSN_CODE5 o RFSL_RSN1 o RFSL_RSN2 o RFSL_RSN3 o RFSL_RSN4 o RFSL_RSN5
STRT_PTS (#) # * IDFIR * NODE_IDFIR o DECT_IDFIR o ALGM_IDFIR o RSET_IDFIR
USR_ACS_CTLS (#) # * USR_IDFIR * FUNC_IDFIR * ADHOC_IND * SYS_ADMTR_IND * RERNDM_IND * RULE_OR_CHARTRSTC_UPD_IND * LGD_ON_IND o LAST_LGD_ON_DATE o LAST_LGD_OFF_DATE * USR_NM * DATE_PSWD_LAST_CHNGD * BAD_LOGIN_CNT o MAINT_LST_IND
SYS_AREAS (#) # * IDFIR * NM SYS_ACSS (#) # * SYSA_IDFIR # * UACC_USR_IDFIR * UPD_DEVPM_IND * RD_TEST_IND * RD_LIVE_IND * SET_EFF_DATE_IND * DEVPM2TEST_AUTHR_IND * TEST2LIVE_AUTHR_IND
NODES (#) # * IDFIR o ORKY_IDFIR o CHAR_IDFIR o OUTC_IDFIR o PFT_VAL o INVALID_VAL_WGTG o MSSG_VAL_WGTG
WGTGS (#) # * WESE_IDFIR # * SEQN * NUMRATR * DENOMNATR
RULE_SETS (#) # * IDFIR * NM o DESCR * FUNC_IDFIR o ALGM_IDFIR * TYPE o EFF_DTE ...
RULE_VALS (#) # * RULE_IDFIR # * POSS_VAL
RULES (#) # * IDFIR * CHAR_IDFIR * OPER_IDFIR * OPTR * PRDPOL_IND o RGE_MIN o RGE_MAX
RULE_WGTGS (#) # * ALGM_IDFIR # * RULE_IDFIR * WGTG o PERCT o RATE
FUNCL_AREAS (#) # * IDFIR * NM * WGTGS_TOT_ZERO_IND
RAW_DATA (#) # * IDFIR * NM * SOUD_IDFIR
CHARTRSTCS (#) # * IDFIR o CGRP_IDFIR o FUNC_IDFIR o PFUN_NM o PACK_NM o NULLS_ALLOWD_IND o RGE_DSCRT_IND o DFLT_MSSG * NM o DESCR o LANG_IND o RGE_MIN o RGE_MAX o RESET_MIN o RESET_MAX o ROUND_IND o DECM_PLCS o RTN_TYPE
CHAR_WGTGS * CHAR_IDFIR * WESE_IDFIR
CHAR_VALS (#) # * CHAR_IDFIR # * POSS_VAL CHAR_PRERQSITS (#) # * CHAR_IDFIR # * CHAR_IDFIR_PRERQSIT
CHAR_GRPS (#) # * IDFIR * NM o PACK_NM
CHAR_RAW_DATA * CHAR_IDFIR * RAWD_IDFIR
ALGMC_MDLS (#) # * IDFIR * FUNC_IDFIR * NM * WGTGS_TOT_ZERO_IND o INTRCPT_VAL o EFF_DTE o AUTHD_BY o MODFN_DTE o TERMN_DTE
BUS_AREA_MDLS (#) # * BUSA_IDFIR # * ALGM_IDFIR * FUNC_IDFIR o PRTY o DFLT_MDL_IND
BUS_AREAS (#) # * IDFIR * FUNC_IDFIR * NM * MIN_SCR * MAX_SCR o EFF_DTE o AUTHD_BY o MODFN_DTE o TERMN_DTE FK_ALGM_FUNC
FK_CWGT_CHAR
FK_CRAW_CHAR
FK_CRAW_RAWD
FK_RAWD_SOUD
FK_NODS_NODE_1
FK_RSET_FUNC
FK_BUSA_FUNC
FK_BUSM_ALGM
FK_BUSM_BUSA
FK_BUSM_FUNC
FK_RSET_ALGM FK_ALGM_PRQM_1
FK_PRQM_ALGM_2
FK_CHAR_FUNC
FK_CVAL_CHAR
FK_DECI_FUNC
FK_NODS_NODE_2 FK_NODS_RULE
FK_DECT_DECN
FK_RULE_CHAR
FK_RULE_OPER
FK_RVAL_RULE
FK_RWGT_RULE
FK_SACC_UACC
FK_UACC_FUNC
FK_ORKY_DECN
FK_CPRQ_CHAR_2
FK_CPRQ_CHAR_1
FK_SUBS_DECT
FK_CDER_CHAR
FK_CHAR_CGRP FK_NODE_CHAR
FK_ORKY_VORK
FK_RWGT_ALGM FK_STAR_ALGM FK_STAR_DECT
FK_STAR_NODE
FK_STAR_RSET
FK_NODE_OUTC
FK_WGTF_ALGM
FK_CWGT_WESE
FK_WGTG_WESE
FK_SCOR_BUSA
FK_NODE_ORKY
FK_SACC_SYSA
FK_CRND_CUST
FK_DEDA_CUST
FK_DELO_CUST
FK_PRVA_CUST
FK_SCRS_CUST
FK_DEDA_RSET
FK_DELO_NODE
FK_BREQ_UACC FK_TXLG_BREQ
FK_SCRE_BUSM
FK_PRVA_NODE
FK_DEDA_NODE
FK_TXLG_UACC
FK_BREQ_CMDS FK_PARS_CMDS
Th«ng tin
vÒ d÷ liÖu
8
Häat ®éng
Khoan, MÉu, §Þa vËt lý, ...
HÖ thèng täa ®é
Gauss, UTM, ...
M« h×nh kh«ng gian
§Þa h×nh (DEM)
§Þa tÇng, vØa, kiÕn t¹o, ...
B¶n ®å
§Þa h×nh
Chuyªn ngµnh (v¸ch, trô vØa
Qu¶n lý d÷ liÖu
B¸o c¸o ®IÖn tö
Lç khoan, mÉu, ...
Th− viÖn d÷ liÖu sè
M« h×nh tr¸I ®Êt
C¸c thuéc tÝnh ®Þa chÊt
Ph¸p lý
Th«ng tin hîp ®ång
Th«ng tin kh¸c
C¸c d÷ liÖu c¬ b¶n
CSDL CSDL Trung Trung t t© ©m m
Hµng ngh×n
B¶n ®å vµ ®Þa tÇng
Hµng tr¨m
B¸o c¸o m«i tr−êng
6000 GB ®Üa cøng
vµ CD-ROM, Tape
Truy nhËp trùc tiÕp
9
C¸c øng dông CSDL tµi nguyªn – m«i tr−êng x©y dùng
trªn c¬ së c«ng nghÖ WINDOW NT
®
Tiªu chuÈn chuyÓn ®æi d÷ liÖu
10
ARCVIEW ARCVIEW ARCVIEW ARCVIEW
ARC/INFO ARC/INFO ARC/INFO ARC/INFO
WITHOUT WITHOUT WITHOUT WITHOUT
SDE SDE SDE SDE
ARCVIEW & ARCVIEW & ARCVIEW & ARCVIEW &
ORACLE ORACLE ORACLE ORACLE
MAPINFO MAPINFO MAPINFO MAPINFO
ADOBE ADOBE ADOBE ADOBE
ILLUSTRATOR ILLUSTRATOR ILLUSTRATOR ILLUSTRATOR
HANSEN HANSEN HANSEN HANSEN
GEOMEDIA GEOMEDIA GEOMEDIA GEOMEDIA
MAPINFO MAPINFO MAPINFO MAPINFO
HANSEN HANSEN HANSEN HANSEN
MICROSTATION GEOGRAPHICS/INROADS/ MICROSTATION GEOGRAPHICS/INROADS/ MICROSTATION GEOGRAPHICS/INROADS/ MICROSTATION GEOGRAPHICS/INROADS/
GEOMEDIA/ORACLE SPATIAL/SQL SERVER GEOMEDIA/ORACLE SPATIAL/SQL SERVER GEOMEDIA/ORACLE SPATIAL/SQL SERVER GEOMEDIA/ORACLE SPATIAL/SQL SERVER
MAPINFO & MAPINFO & MAPINFO & MAPINFO &
AUTOCAD AUTOCAD AUTOCAD AUTOCAD
AUTOCAD & AUTOCAD & AUTOCAD & AUTOCAD &
CARTEGRAPH CARTEGRAPH CARTEGRAPH CARTEGRAPH
Dịch vụ
công
Dịch vụ
môi trường
Dịch vụ
bất ñộng sản
Dịch vụ
khẩn cấp
Quy họach
Thiết kế
Cấp, thóat
nước
Khu ñô thị
và công
nghiệp
Công viên,
cây xanh
Phát triển kinh
tế, xã hội
Cấp phép,
công chứng
Tài chính,
thuế
An ninh,
quốc phòng
M«I tr−êng qu¶n trÞ d÷ liÖu tÝch hîp
B−íc 1
KiÓm tãan d÷ liÖu
VÞ trÝ
§Þa tÇng lç khoan
KiÕn t¹o
Nèi vØa
MÉu
C¸c th«ng sè
®Æc tr−ng
B−íc 2
cËp nhËt d÷ liÖu
Lç khoan
MÉu
§Þa tÇng
B¶n ®å
¶nh
..
B−íc 3 & 4
nhËp vµ qu¶n trÞ d÷ liÖu
NhËp d÷ liÖu
Qu¶n trÞ tÝch hîp
d÷ liÖu
B−íc 5
liªn kÕt víi c¸c øng dông
B−íc 6
ChÝnh s¸ch, ChuÈn d÷ liÖu, Quy
tr×nh kü thuËt
ChÊt l−îng
NHËp d÷ liÖu
Tù ®éng hãa d÷ liÖu
B−íc 7
Qu¶n lý m«I tr−êng hÖ thèng
C¬ së h¹ tÇng
B¶n quyÒn
B¶o mËt d÷ liÖu
Kh«I phôc d÷ liÖu
Liªn kÕt ®Þnh h−íng ®èi t−îng
KÕt nèi trùc tiÕp
C¬ chÕ nhËp - xuÊt d÷ liÖu
C¸c d¹ng d÷ liÖu tiªu chuÈn
Truy nhËp trùc tiÕp
Quality
Qu¶ng ninh
Sao d÷ liÖu
M¹ng
L−u tr÷ vËt lý
Tù ®éng hãa
11
C C¸ ¸c c ngu nguå ån n d d÷ ÷ li liÖ Öu u hi hiÖ Ön n cã cã
CSDL CSDL
Trung Trung t t© ©m m
H HÖ Ö qu qu¶ ¶n n trÞ trÞ d d÷ ÷ li liÖ Öu u
•X¸c ®Þnh c¸c nguån d÷ liÖu hiÖn cã
•X¸c ®Þnh c¸c m« h×nh qu¶n trÞ tµi nguyªn
•D÷ liÖu b¶n ®å trong hÖ thèng
•X¸c ®Þnh qu¸ tr×nh qu¶n trÞ d÷ liÖu
HÖ thèng qu¶n trÞ nhËp d÷ liÖu
CHUYÊN ÐÔI
HÖ thèng c¸c c«ng cô chuyÓn ®æi
vµ l−u tr÷, t×m kiÕm, cËp nhËt
SÔ HÓA
SAO CHÉP DÙ LIÊU SÔ
L−u tr÷ trung gian
LIÊN KÊT DÙ LIÊU
Tr¹m
TRUNG GIAN
QUÁN LÝ
CHÂT L−ONG
D
Ù
L
I
Ê
U
B
A
N

Ð
Â
U
D÷ liÖu sè cã s½n
trªn b¨ng
ChuyÓn ®æi
tõ c¸c CSDL
con kh¸c
nhau
Sè hãa d÷
liÖu trªn
giÊy
C¸c ChØ sè
CD-ROM, TAPE,
CD-ROM, TAPE,
12
Thu Thu th thË Ëp p v vµ µ
ph ph© ©n n tÝch tÝch
d d÷ ÷ li liÖ Öu u
D D÷ ÷ li liÖ Öu u th th« «
B BÁ ÁN N ÐÔ ÐÔ
C C¸ ¸c c C C« «ng ng cô cô GIS GIS
v vµ µ m m« « h h× ×nh nh hãa hãa
®Ó ®Ó x xö ö lý lý, , tÝch tÝch h hî îp p
v vµ µ qu qu¶ ¶n n lý lý d d÷ ÷ li liÖ Öu u
HI HIÊ ÊN N THI THI
Cêu Cêu tr tró óc c d d÷ ÷ li liÖ Öu u
CSDL CSDL trung trung t t© ©m m
M M« « h h× ×nh nh hãa hãa v vµ µ t tè èi i
− −u u hãa hãa
TÝch TÝch h hî îp p
Nh NhË Ëp p d d÷ ÷ li liÖ Öu u
L L− −u u tr tr÷ ÷ d d÷ ÷ li liÖ Öu u c cè è ® ®Þnh Þnh
• •§ §¸ ¸nh nh ch chØ Ø s sè è
• • S Sè è hãa hãa
• • Qu Qu¶ ¶n n lý lý d d÷ ÷ li liÖ Öu u
CSDL CSDL ® ®Þa Þa t tÇ Çng ng l lç ç
khoan khoan
• •§ §Þa Þa t tÇ Çng ng l lç ç khoan khoan
• •CÊu CÊu tr tró óc c CSDL CSDL
TRUY TRUY NH NHÂ ÂP P
Giao Giao di diÖ Ön n
ng ng− −êi êi d dï ïng ng
B B¶ ¶o o v vÖ Ö d d÷ ÷ li liÖ Öu u
M M¸ ¸y y ch chñ ñ truy truy nh nhË Ëp p
Chuy ChuyÓ Ón n ® ®æ æi i cÊu cÊu tr tró óc c
Qu Qu¶ ¶n n lý lý ng ng− −êi êi d dï ïng ng
Truy Truy nh nhË Ëp p
tr trù ùc c tiÕp tiÕp
M M¹ ¹ng ng
IIntranet IIntranet
C C¸ ¸c c ®¬ ®¬n n vÞ vÞ
th thµ µnh nh vi viª ªn n
Chuy ChuyÓ Ón n ® ®æ æi i Nh NhË Ëp p s sè è li liÖ Öu u
S Sè è hãa hãa
NhËp - XuÊt
C CË Ëp p nh nhË Ët t
Qu Qu¶ ¶n n lý lý
b b¶ ¶n n ®å ®å
Qu Qu¶ ¶n n trÞ trÞ
doanh doanh nghi nghiÖ Öp p
Dù ¸n
B¸o c¸o Sè liÖu B¶n ®å, ¶nh
L L− −u u tr tr÷ ÷
d d÷ ÷ li liÖ Öu u
L L− −u u tr tr÷ ÷
¶ ¶nh nh
Doanh Doanh
Nghi NghiÖ Öp p
Kh Kh¸ ¸ch ch
h hµ µng ng
C C¸ ¸c c c c¬ ¬ s së ë ø øng ng dông dông
13
quy tr×nh ®¶m b¶o d÷ liÖu
V¨n b¶n ph¸p lý ¶nh
C¬ së d÷ liÖu
B¶n ®å
Kh¸ch hµng
C¸c CSDL kh¸c trong
vµ ngoµi n−íc
16529
7492 10360
5553
4094 6347
1362.00
1378.34
1300.09
482.7
636
578.9
0
500 0
10000
15000
20000
DiÖn tÝch bÞ « nhiÔm (ha)
Tæng diÖn tÝch Di Ön tÝch má Toµn bé c¸c khu d©n c− Khu vùc néi thÞ
BiÓu ®å : DiÖn tÝch bÞ «nhiÔm bôi t¹i c¸c vïng khai th¸c than Qu¶ng ninh
§«ng triÒu- U«ng bÝ Hßn gai CÈm ph¶
Qu¶n trÞ hÖ thèng
Vai trß cña m« h×nh d÷ liÖu
Bé tµi nguyªn vµ m«i tr−êng cã cÇn mét m« h×nh d÷ liÖu chung
kh«ng?

Bé tµi nguyªn vµ m«i tr−êng cã nªn x©y dùng m« h×nh mét
“ngµnh“ ®¬n ®éc ®Ó ®¸p øng mäi ®ßi hái kh«ng?
Kh«ng
14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful