You are on page 1of 368

XVI , 19. 2012.

/Broj

92
2.

Godina XVI Ponedjeljak, 19. novembra/studenoga 2012. godine ISSN 1512-7508 - ISSN 1512-7486 - ISSN 1512-7494 -

28. (3) (" ", . 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 40/12), , , , , , 07.11.2012. . 2. 5 . 3. " ". 03-34-2-376-11/12 06. 2012. , . . Na osnovu lana 28. stav (3) Zakona o dravnoj slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dravnu slubu, po slubenoj dunosti, donosi 1. LJILJANA MILIEVI, imenuje se za sekretara Zajednike komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, Sekretarijat Parlamentarne skuptine BiH, poev od 07.11.2012. godine. 1.

1051

Imenovanoj pripada plata iz B5 platnog razreda dravnih slubenika. 3. Ovo rjeenje objavit e se u "Slubenom glasniku BiH". Broj 03-34-2-376-11/12 Direktor 06. novembra 2012. godine Neven Akamija, s. r. Sarajevo Na temelju lanka 28. stavak (3) Zakona o dravnoj slubi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dravnu slubu, po slubenoj dunosti, donosi 1. LJILJANA MILIEVI, imenuje se za tajnika Zajednikog povjerenstva za obranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, Tajnitvo Parlamentarne skuptine BiH, poev od 07.11.2012. godine. 2. Imenovanoj pripada plaa iz B5 platnog razreda dravnih slubenika. 3. Ovo rjeenje objavit e se u "Slubenom glasniku BiH". Broj 03-34-2-376-11/12 Direktor 06. studenoga 2012. godine Neven Akamija, v. r. Sarajevo

RJEENJE

RJEENJE

4. (1) Synchytrium endobioticum (Schilb.) rc. (" ", 78/09), 5. (1) ,

1052

92 - 2

, 19. 11. 2012.

(Globodera rostochiensis Woll.) (Globodera pallida Stone) (" ", 78/09), 3. (1) ) , Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (" ", 90/09), 3. (1) , Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicu (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (" ", 90/09) 7.3. ( ) 2012. (" ", 5/12), , , ( ) 3 2012. ( ) 2012. (" ", 5/12), 6. " . m", , - " " "0" "2", , " " "2" "0". -01-1-28-1-517-6/12 30. 2012. , . . Na osnovu lana 4. stav (1) Pravilnika o mjerama za sprjeavanje unoenja i irenja Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. uzronika bolesti raka krompira u Bosnu i Hercegovinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 78/09), lana 5. stav (1) Pravilnika o mjerama za sprjeavanje unoenja, irenja i kontrole krompirove cistolike nematode (Globodera rostochiensis Woll.) i (Globodera pallida Stone) u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 78/09), lana 3. stav (1) taka a) Pravilnika o provoenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprjeavanja unoenja, irenja i kontrole smee trulei krompira i bakterijskog uvenua na krompiru i paradajzu prouzrokovanih bakterijom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ("Slubeni glasnik BiH", broj 90/09), lana 3. stav (1) Pravilnika o provoenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprjeavanja unoenja, irenja i kontrole prstenaste trulei krtola krompira koju uzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ("Slubeni glasnik BiH", broj 90/09) i take 7.3. Programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu

("Slubeni glasnik BiH", broj 5/12), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadlenim organima entiteta i Brko distrikta Bosne i Hercegovine, propisuje POSEBNOG NADZORA (SISTEMSKE KONTROLE) KARANTINSKIH TETNIH ORGANIZAMA NA KROMPIRU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2012. GODINU U Programu posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 5/12), u tabeli 6. "Pregled distribucije i broja uzoraka za laboratorijsko ispitivanje na prisustvo karantinskih nematoda Globodera rostochiensisi G. pallida u administrativnim jedinicama BiH po kantonima i regijama", u Regiji Prijedor, u drugoj koloni - "Parcele sa sjemenskim krompirom" broj "0" zamjenjuje se brojem "2", a u Regiji Trebinje, u etvrtoj koloni - "Njivski usjevi i viegodinji zasadi" broj "2" zamjenjuje se brojem "0". Broj UZZB-01-1-28-1-517-6/12 Direktor 30. oktobra 2012. godine Radenko Radovi, s. r. Sarajevo Na osnovi lanka 4. stavak (1) Pravilnika o mjerama za sprjeavanje unoenja i irenja Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. uzronika bolesti raka krumpira u Bosnu i Hercegovinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 78/09), lanka 5. stavak (1) Pravilnika o mjerama za sprjeavanje unoenja, irenja i kontrole krumpirove cistolike nematode (Globodera rostochiensis Woll.) i (Globodera pallida Stone) u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 78/09), lanka 3. stavak (1) toka a) Pravilnika o provoenju sustavne kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprjeavanja unoenja, irenja i kontrole smee trulei krumpira i bakterijalnog uvenua na krumpiru i rajici prouzrokovanih bakterijom Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ("Slubeni glasnik BiH", broj 90/09), lanka 3. stavak (1) Pravilnika o provoenju sustavne kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprjeavanja unoenja, irenja i kontrole prstenaste trulei krtola krumpira koju uzrokuje bakterija Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ("Slubeni glasnik BiH", broj 90/09) i toke 7.3. Programa posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih tetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 5/12), Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja, u suradnji sa nadlenim organima entiteta i Brko distrikta Bosne i Hercegovine, propisuje POSEBNOG NADZORA (SUSTAVNE KONTROLE) KARANTENSKIH TETNIH ORGANIZAMA NA KRUMPIRU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2012. GODINU U Programu posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih tetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu ("Slubeni glasnik BiH", broj 5/12), u tabeli 6. "Pregled distribucije i broja uzoraka za laboratorijsko ispitivanje na prisustvo karantenskih nematoda Globodera rostochiensisi G. pallida u administrativnim jedinicama BiH po kantonima i regijama", u Regiji Prijedor, u drugoj koloni - "Parcele sa sjemenskim krumpirom" broj "0" zamjenjuje se brojem "2", a u Regiji Trebinje, u etvrtoj koloni

IZMJENU PROGRAMA

IZMJENU PROGRAMA

, 19. 11. 2012.

92 - 3

- "Njivski usjevi i viegodinji zasadi" broj "2" zamjenjuje se brojem "0". Broj UZZB-01-1-28-1-517-6/12 30. listopada 2012. godine Direktor Sarajevo Radenko Radovi, v. r.

17. 30., 46. 1. (" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-236/2012 12.7.2012. , , , 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382236/2012 12.7.2012. , , 1.10.2012. . , , , 1.12.2012. , , . , , . , . 04-02-1382-247/2012 , . . 23. 2012. Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-236/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Vase Gospavia za sudiju u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao

K 1053

novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02- 1382236/2012 od 12.7.2012. godine, Vaso Gospavi je imenovan za sudiju Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12. 2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi uslovi za preuzimanje dunosti imenovanog sudije Vase Gospavia. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovani biti blagovremeno obavijeten. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Broj 04-02-1382-247/2012 Predsjednik 23. augusta 2012. godine Milorad Novkovi, s. r. Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-236/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Vase Gospavia za suca u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04- 02-1382236/2012 od 12.7.2012. godine, Vaso Gospavi je imenovan za suca Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovanog suca Vase Gospavia. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovani biti blagovremeno obavijeten. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-247/2012 Milorad Novkovi, v. r. 23. kolovoza 2012. godine

ODLUKU

ODLUKU

1054

17. 30., 46. 1.

92 - 4

, 19. 11. 2012.

(" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-241/2012 12.7.2012. , , , 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382241/2012 12.7.2012. , , 1.10.2012. . , , , 1.12. 2012. , , . , , . , . 04-02-1382-248/2012 23. 2012. , . . Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08),Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U BANOVIIMA Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-241/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Seada Konjevia za sudiju u Opinski sud u Banoviima, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382241/2012 od 12.7.2012. godine, Sead Konjevi je imenovan za sudiju Opinskog suda u Banoviima, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanj dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12. 2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi

uslovi za preuzimanje dunosti imenovanog sudije Seada Konjevia. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovani biti blagovremeno obavijeten. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-248/2012 Milorad Novkovi, s. r. 23. augusta 2012. godine Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U BANOVIIMA Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-241/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Seada Konjevia za suca u Opinski sud u Banoviima, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382241/2012 od 12.7.2012. godine, Sead Konjevi je imenovan za suca Opinskog suda u Banoviima, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanj dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovanog suca Seada Konjevia. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovani biti blagovremeno obavijeten. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Broj 04-02-1382-248/2012 Predsjednik 23. kolovoza 2012. godine Milorad Novkovi, v. r.

ODLUKU

ODLUKU

17. 30., 46. 1. (" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-235/2012 12.7.2012. , ,

1055

, 19. 11. 2012.

92 - 5

, 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382235/2012 12.7.2012. , , 1.10.2012. . , , , 1.12.2012. , , . , , . , . 04-02-1382-249/2012 23. 2012. , . . Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-235/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Igora Iveljia za sudiju u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382235/2012 od 12.7.2012. godine, Igor Ivelji je imenovan za sudiju Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanje dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanj dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12. 2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi uslovi za preuzimanje dunosti imenovanog sudije Igora Iveljia. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovani biti blagovremeno obavijeten. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Broj 04-02-1382-249/2012 Predsjednik 23. augusta 2012. godine Milorad Novkovi, s. r. Sarajevo Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu

Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012, godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-235/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Igora Iveljia za suca u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382235/2012 od 12.7.2012. godine, Igor Ivelji je imenovan za suca Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovanog suca Igora Iveljia. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovani biti blagovremeno obavijeten. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-249/2012 Milorad Novkovi, v. r. 23. kolovoza 2012. godine

ODLUKU

ODLUKU

17. 30., 46. 1. (" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-239/2012 12.7.2012. , , , 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382239/2012 12.7.2012. , , 1.10.2012. . , a , , 1.12. 2012. , ,

1056

92 - 6

, 19. 11. 2012.

. , , . , . 04-02-1382-250/2012 , . . 23. 2012. Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08),Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U BANOVIIMA Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-239/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Envere Kuki za sudiju u Opinski sud u Banoviima, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382239/2012 od 12.7.2012. godine, Envera Kuki je imenovana za sudiju Opinskog suda u Banoviima, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12. 2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi uslovi za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Envere Kuki. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-250/2012 Milorad Novkovi, s. r. 23. augusta 2012. godine Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U BANOVIIMA Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-239/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Envere Kuki za suca u Opinski sud u Banoviima, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se

ODLUKU

kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382239/2012 od 12.7.2012. godine, Envera Kuki je imenovana za suca Opinskog suda u Banoviima, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Envere Kuki. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-250/2012 Milorad Novkovi, v. r. 23. kolovoza 2012. godine

17. 30., 46. 1. (" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-240/2012 12.7.2012. , - , , 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382240/2012 12.7.2012. , - , 1.10.2012. . , a , , 1.12. 2012. , , -. , , . , . 04-02-1382-251/2012 , . . 23. 2012.

1057

ODLUKU

, 19. 11. 2012.

92 - 7

Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08),Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U BANOVIIMA Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-240/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Jasminke Radunovi-Kosti za sudiju u Opinski sud u Banoviima, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382240/2012 od 12.7.2012. godine, Jasminka Radunovi-Kosti je imenovana za sudiju Opinskog suda u Banoviima, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12. 2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi uslovi za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Jasminke Radunovi-Kosti. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Broj 04-02-1382-251/2012 Predsjednik 23. augusta 2012. godine Milorad Novkovi, s. r. Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U BANOVIIMA Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-240/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Jasminke Radunovi-Kosti za suca u Opinski sud u Banoviima, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382240/2012 od 12.7.2012. godine, Jasminka Radunovi-Kosti je imenovana za suca Opinskog suda u Banoviima, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za

ODLUKU

preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Jasminke RadunoviKosti. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-251/2012 Milorad Novkovi, v. r. 23. kolovoza 2012. godine

17. 30., 46. 1. (" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-238/2012 12.7.2012. , , 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382238/2012 12.7.2012. , , 1.10.2012. . , , , 1.12. 2012. , , . , , . , . 04-02-1382-252/2012 23. 2012. , . . Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo

1058

ODLUKU

92 - 8

, 19. 11. 2012.

O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-238/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Emine Burgi za sudiju u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382238/2012 od 12.7.2012. godine, Emina Burgi je imenovana za sudiju Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanja dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi uslovi za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Emine Burgi. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-252/2012 Milorad Novkovi, s. r. 23. augusta 2012. godine Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-238/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Emine Burgi za suca u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382238/2012 od 12.7.2012. godine, Emina Burgi je imenovana za suca Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanj dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Emine Burgi. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena.

ODLUKU

Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Broj 04-02-1382-252/2012 Predsjednik 23. kolovoza 2012. godine Milorad Novkovi, v. r.

17. 30., 46. 1. (" ", . 25/04, 93/05, 48/07 15/08), , 8. 1. , 23.8.2012. , , 04-02-1382-234/2012 12.7.2012. , , 1.12.2012. . ( : ), 04-02-1382234/2012 12.7.2012. , , 1.10.2012. . , , , 1.12.2012. , , . , , . , . 04-02-1382-253/2012 23. 2012. , . . Na osnovu lana 17. taka 30., a u skladu sa lanom 46. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tuilakom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lana 8. stav 1. Poslovnika Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUDIJE U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudskog i tuilakog vijea BiH, broj 0402-1382-234/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Enise Hanki za sudiju u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudskog i tuilakog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04-02-1382-

1059

ODLUKU

ODLUKU

, 19. 11. 2012.

92 - 9

234/2012 od 12.7.2012. godine, Enisa Hanki je imenovana za sudiju Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanj dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uslovi za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni svi uslovi za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Enise Hanki. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane izjave, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Broj 04-02-1382-253/2012 Predsjednik 23. augusta 2012. godine Milorad Novkovi, s. r. Na temelju lanka 17. toka 30., a sukladno lanku 46. stavak 1. Zakona o Visokom sudbenom i tuiteljskom vijeu Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Visoko sudbeno i tuiteljsko vijee Bosne i Hercegovine je, primjenjujui odredbu lanka 8. stavak 1. Poslovnika Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, dana 23.8.2012. godine, donijelo O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU SUCA U OPINSKI SUD U LUKAVCU Odluka Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea BiH, broj 04-02-1382-234/2012 od 12.7.2012. godine, o imenovanju Enise Hanki za suca u Opinski sud u Lukavcu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na datum preuzimanja dunosti, pa se kao novi datum preuzimanja dunosti odreuje dan 1.12.2012. godine. Obrazloenje Odlukom Visokog sudbenog i tuiteljskog vijea Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijee), broj 04 - 02-1382234/2012 od 12.7.2012. godine, Enisa Hanki je imenovana za suca Opinskog suda u Lukavcu, a kao datum preuzimanja dunosti odreen je 1.10.2012. godine. Nakon imenovanja, a prije preuzimanj dunosti, Vijee je naknadno dobilo informaciju da nisu ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti na dan koji je prethodno utvren odlukom o imenovanju, pa je odredilo 1.12.2012. godine, kao novi datum za preuzimanje dunosti, jer e do tada biti ispunjeni uvjeti za preuzimanje dunosti imenovane sutkinje Enise Hanki. Prije preuzimanja dunosti, predsjednik Vijea e odrediti datum polaganja sveane prisege, o emu e imenovana biti blagovremeno obavijetena. Imajui u vidu navedeno, Vijee je donijelo odluku kao u dispozitivu. Predsjednik Broj 04-02-1382-253/2012 Milorad Novkovi, v. r. 23. kolovoza 2012. godine

" . 60/05, 64/08 51/09), : , , Tudor Pantiru, , Constance Grewe, , , . , -, 28. 2012.

ODLUKU


, 2084/09, , VI/3) , 59 2 2 61 . 1 3 ("

1060

118-0--08-000 108 28. 2009. , 011-0-07-000 983 21. 2007. -859/99 1. 2007. . " ", " ", " " " ". I. 1. ( : ) - , , , 30. 2009. ( : ) ( : ) 118-0--08-000 108 28. 2009. , ( : ) 011-0--07-000983 21. 2007. ( : ) -859/99 1. 2007. . II. 2. 22 . 1 2 , , , , ( : ), 7. 2009. . 3. 6. 2009. , 21. 2009. , 30. 2009. 23. 2009. . 4. 26 2 , 18. 2010. . III. 5. : 6. -859/99 1. 2007. , , .

92 - 10

, 19. 11. 2012.

, . 11. 1996. , , "", , , . 7. , . , , . , , . . 8. , 8 ( : ), , , 180 1 ( : ), 6. 1996. , , . , 180 ( : ), 6. 1996. , . ( ) , . , 180 . , , , . , , - , , . , . 9. 011-0--07-000983 21. 2007. . , , , . ,

- , , . 10. , 118-0-08-000 108 28. 2009. . , , , . , 180 , , . IV. ) 11. , II/3 . ), ) ) , 5 ( : ) 6 1 . . , - . , 180 . . . b) 12. , , , - . 13. , , , , , . 14. , , . 15. , . V. 16. (" " . 29/78, 39/85, 45/86 57/89) : 180. , ,

, 19. 11. 2012.

92 - 11

, , . , , , , . - . . 17. (" " . 17/93, 3/96 39/03) : 1. (" " . 29/78, 39/85 57/89) (" " 17/93) 180. . 18. (" " . 58/03, 85/03, 74/05 63/07) : 2. . . 8. . . 123. . . 126. , . VI. 19. VI/3) , , , . 20. 16 1 , , , 60 . 21. 118-0--08000 108 28. 2009. . , 22. 2009. 30. 2009. ,

, 60 , 16 1 . , 16 . 2 4 , (prima facie) , . 22. VI/3) , 16 . 1, 2 4 , . VII. 23. II/3 . ), ) ) , . 5 6 1 . 24. II/3 : 2 , : ) . 6 1 : 1. , , . 25. 6 1 , " " (, , Golder , 21. 1975. , 18, 36). 26. , 6 . , II/3) 6 1 . 27. , , , , . , , . , , (, , Pronina , 30. 2005. , 65167/01), , (,

92 - 12

, 19. 11. 2012.

, Thomas , 10. 2005. , 19354/02). , , , 6 1 , (, , 20/05 18. 2005. ). 28. , , 6 1 (, mutatis mutandis, , 385/03 21. 2004. ). , . 180 , , . , 6. 1993. , , . 180 , , 2 , . , 180 , . , ( ) , . 29. 180 , ( , ) . , 180 ( ), , 180 . , , " ". , , , , , . ,

, , 180 . 30. , - , . , , . 158, 173 177 , , . , - , . , , . 31. , , , , ( ), 6 1 , . 32. , II/3) 6 1 . 33. II/3 ) ) , 5 , . , , II/3) 6 1 . II/3) 6 1 , II/3 . ) ) , 5 . VIII. 34. II/3) 6 1 , , , , , . 35. 61 . 1 3 , .

, 19. 11. 2012.

92 - 13

36. VI/5 , . , . . Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj AP 2084/09, rjeavajui apelaciju Darka Mahnia, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 59. stav 2. alineja 2. i lana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Miodrag Simovi, potpredsjednik Tudor Pantiru, potpredsjednik Seada Palavri, potpredsjednica Constance Grewe, sutkinja Mato Tadi, sudija Mirsad eman, sudija Zlatko M. Kneevi, sudija Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja na sjednici odranoj 28. septembra 2012. godine donio je Odbija se kao neosnovana apelacija Darka Mahnia podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. aprila 2009. godine, Presude Okrunog suda u Banjoj Luci broj 011-0-G-07-000 983 od 21. septembra 2007. godine i Presude Osnovnog suda u Banjoj Luci broj P-859/99 od 1. marta 2007. godine. Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE I. Uvod 1. Darko Mahni (u daljnjem tekstu: apelant) iz KozineRepublika Slovenija, kojeg zastupa Milan Vuki, advokat iz Banje Luke, podnio je 30. juna 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. aprila 2009. godine, Presude Okrunog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Okruni sud) broj 011-0-G-07-000983 od 21. septembra 2007. godine i Presude Osnovnog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj P-859/99 od 1. marta 2007. godine. II. Postupak pred Ustavnim sudom 2. Na osnovu lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od Vrhovnog suda, Okrunog suda, Osnovnog suda i Ministarstva unutranjih poslova Republike Srpske, koje zastupa Pravobranilatvo Republike Srpske (u daljnjem tekstu: tueni), zatraeno je 7. oktobra 2009. godine da dostave odgovore na apelaciju. 3. Vrhovni sud je odgovor na apelaciju dostavio 6. novembra 2009. godine, Okruni sud 21. oktobra 2009. godine, Osnovni sud 30. oktobra 2009. godine i tueni 23. oktobra 2009. godine. 4. Na osnovu lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda, odgovori na apelaciju dostavljeni su apelantovom opunomoeniku 18. januara 2010. godine.

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

III. injenino stanje 5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljedei nain: 6. Osnovni sud je Presudom broj P-859/99 od 1. marta 2007. godine, koja je potvrena presudama Okrunog suda i Vrhovnog suda, odbio apelantov tubeni zahtjev za naknadu tete. Apelant je u tubenom zahtjevu traio da se tueni obavee da mu na ime materijalne i nematerijalne tete isplati pojedinane iznose sa kamatama i trokovima postupka, kako je blie navedeno u izreci presude. U tubi je naveo da ga je 11. septembra 1996. godine, vozei se privatnim automobilom na podruju Republike Srpske, zaustavila patrola uniformiranih lica pored kojih se nalazilo vozilo sa oznakom "milicija", pa nakon to je pokazao svoje dokumente i izaao iz vozila radi pregleda prtljanika, pretuen je, a njegov automobil odvezen u nepoznatom pravcu. 7. Tueni je u odgovoru na tubu naveo da je apelantov zahtjev neosnovan zbog toga to ne postoje svjedoci, niti drugi materijalni dokazi da su pripadnici tuenog poinili radnje navedene u tubi. Naime, prilikom oduzimanja sumnjivih stvari pripadnici tuenog su obavezni izdati potvrdu o oduzetim stvarima, koja u konkretnom sluaju ne postoji. Vozilo koje je od apelanta bilo otueno pronaeno je na teritoriji druge drave, u aku, a zatim je vraeno apelantu. Tueni je istakao prigovor nedostatka pasivne legitimacije i prigovor zastare potraivanja. 8. Po provedenom dokaznom postupku, ocjenjujui izvedene dokaze prema odredbama lana 8. Zakona o parninom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP), Osnovni sud je, odbijajui apelantov zahtjev, istakao da je odredbom lana 180. stav 1. Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO), koji je bio na snazi do 6. marta 1996. godine, bilo propisano da za tetu nastalu unitenjem imovine fizikog lica usljed akta nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija odgovara drava iji su organi po vaeim propisima bili duni da sprijee takvu tetu. Meutim, lan 180. ZOO je brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama i dopunama ZOO), koji je stupio na snagu 6. marta 1996. godine, zbog ega se ta odredba ne moe primijeniti na konkretan spor iz ega proizlazi da tueni nije pasivno legitimiran da apelantu naknadi tetu. Stvarna legitimacija (aktivna i pasivna) u parnici predstavlja materijalnopravni odnos stranke prema predmetu spora, pa su u parnici stvarno legitimirani uesnici odnosa iz kojeg je parnica nastala. Apelant je svoj tubeni zahtjev utemeljio na objektivnoj odgovornosti tuenog za nastalu tetu, to je bilo regulirano odredbom lana 180. ZOO koji je brisan Zakonom o izmjenama i dopunama ZOO. Osim toga, na konkretan spor se nisu mogle primijeniti ni odredbe kojima je regulirana odgovornost za tetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti, jer predmetni tetni dogaaj predstavlja djelo opeg kriminaliteta, odnosno ne predstavlja opasnu djelatnost koju je organizirao tueni. U postupku apelant nije dokazo, kako je zakljueno, da je tueni u bilo kakvoj uzrono-posljedinoj vezi sa tetnim dogaajem, niti da je svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete, to bi bio osnov za naknadu tete. Prigovor zastare potraivanja nije ocijenjen, budui da je usvojen prigovor nedostatka pasivne legitimacije. 9. Okruni sud je Presudom broj 011-0-G-07-000983 od 21. septembra 2007. godine apelantovu albu odbio i prvostepenu presudu potvrdio. U obrazloenju presude Okruni sud je ocijenio da je prvostepeni sud pravilno odluio na osnovu utvrenja da tueni nije pasivno legitimiran u konkretnom sporu, jer nije u materijalnopravnom odnosu spram

92 - 14

, 19. 11. 2012.

predmetne tete i da, stoga, nije ni obavezan da je naknadi apelantu. Naime, apelant nije dokazao da izmeu tuenog i prouzrokovane tete postoji uzrono-posljedina veza, pa je stav prvostepenog suda pravilan i zakonit, injenino stanje pravilno i potpuno utvreno uz pravilnu primjenu materijalnog prava. 10. Odluujui o apelantovoj reviziji protiv drugostepene presude, Vrhovni sud je Presudom broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. aprila 2009. godine reviziju odbio. Obrazlaui presudu, Vrhovni sud je istakao da iz injeninog utvrenja proizlazi da ne postoji odgovornost tuenog, jer apelant nije dokazao da mu je tetu priinio tueni, niti je dokazao uzrono-posljedinu vezu izmeu radnje tuenog i priinjene tete. Vrhovni sud smatra da su obje niestepene presude pravilne i zakonite, jer u vrijeme nastanka tete lan 180. ZOO vie nije bio na snazi a, osim toga, apelant nije dokazao da su mu upravo pripadnici tuenog priinili tetu. IV. Apelacija a) Navodi iz apelacije 11. Apelant smatra da mu je osporenim presudama povrijeeno pravo na linu slobodu i sigurnost, pravo na pravino suenje i pravo na slobodu kretanja i prebivalita iz lana II/3. ta. d), e) i m) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 5. Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i lana 6. stav 1. Evropske konvencije. Povredu prava na pravino suenje apelant obrazlae pogreno i nepotpuno utvrenim injeninim stanjem i proizvoljnim tumaenjem materijalnih propisa. Prema apelantovom miljenju, nejasna je tvrdnja sudova u osporenim odlukama da nije dokazana uzrono-posljedina veza izmeu radnji tuenog i tetnog dogaaja. Osim toga, apelant je istakao da injenica to je lan 180. ZOO brisan ne amnestira tuenog odgovornosti za nastalu tetu. Istakao je da su sva tri redovna suda proizvoljno protumaila materijalne propise. Apelant nije posebno obrazlagao povredu prava na linu slobodu i sigurnost i povredu prava na slobodu kretanja i prebivalita. b) Odgovor na apelaciju 12. Vrhovni sud smatra da su apelantovi navodi neosnovani, jer apelant u postupku nije dokazao da mu je tetu priinio tueni, odnosno pripadnici policije tuenog, niti je dokazao da postoji uzrono-posljedina veza izmeu radnji tuenog i tete priinjene apelantu. 13. Okruni sud je naveo da je apelacija neosnovana, prvostepena presuda pravilna i zakonita, zbog ega je i potvrena presudom Okrunog suda, te je, stoga, predloeno da se apelacija odbije. 14. Osnovni sud je istakao da je postupak koji je prethodio donoenju prvostepene presude proveden u skladu sa vaeim zakonskim propisima, da presudom nisu povrijeena apelantova prava, te je predloeno da se apelacija odbije kao neosnovana. 15. Tueni je u odgovoru na apelaciju istakao da su apelantovi navodi izneseni u apelaciji neosnovani, te je predloio da se ona odbije. V. Relevantni propisi 16. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Slubeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/86 i 57/89) relevantne odredbe glase: lan 180. Za tetu nastalu smru, tjelesnom povredom ili oteenjem, odnosno unitenejm imovine fizikog lica usljed akta nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija, odgovara drutveno-politika zajednica iji su organi po vaeim propisima bili duni da sprijee takvu tetu.

Organizatori, uesnici, podstrekai i pomagai u aktima nasilja ili terora, javnim demonstracijama i manifestacijama koje su usmjerene na podrivanje ustavom utvrenog drutvenog ureenja, nemaju pravo na naknadu tete po ovom osnovu. Drutveno-politika zajednica ima pravo i obavezu da zahtijeva naknadu isplaenog iznosa od lica koje je tetu prouzrokovalo. To pravo zastarijeva u rokovima propisanim za zastarjelost potraivanja naknade tete. 17. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske ("Slubeni glasnik RS" br. 17/93, 3/96 i 39/03) relevantne odredbe glase: lan 1. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Slubeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85 i 57/89) i u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 17/93) lan 180. brie se. 18. U Zakonu o parninom postupku ("Slubeni glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) relevantne odredbe glase: lan 2. U parninom postupku sud odluuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. lan 8. Koje e injenice uzeti kao dokazane odluuje sud na osnovu slobodne ocjene dokaza. Sud e savjesno i i briljivo cijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno. lan 123. Svaka stranka duna je dokazati injenice na kojima zasniva svoj zahtjev. Sud e slobodnom ocjenom dokaza utvrditi injenice na osnovu kojih e donijeti odluku. lan 126. Ako sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza ne moe sa sigurnou utvrditi neku injenicu, o postojanju te injenice zakljuie primjenom pravila o teretu dokazivanja. VI. Dopustivost 19. U skladu sa lanom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacionu nadlenost u pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. 20. U skladu sa lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi djelotvorni pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku kojeg je koristio. 21. U konkretnom sluaju predmet osporavanja apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. aprila 2009. godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu apelant je primio 22. maja 2009. godine a apelacija je podnesena 30. juna 2009. godine, dakle, u roku od 60 dana, kako je propisano lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda. Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije oigledno (prima facie) neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva. 22. Imajui u vidu odredbe lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.

, 19. 11. 2012.

92 - 15

VII. Meritum 23. Apelant pobija navedene presude tvrdei da su tim presudama povrijeena njegova prava iz lana II/3. ta. d), e) i m) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno l. 5. i 6. stav 1. Evropske konvencije. Pravo na pravino suenje 24. lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom dijelu glasi: Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog lana, to ukljuuje: e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim stvarima i druga prava u vezi sa krivinim postupkom. lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 1. Prilikom utvrivanja graanskih prava i obaveza ili osnovanosti bilo kakve krivine optube protiv njega, svako ima pravo na pravino suenje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovljenim sudom. 25. lan 6. stav 1. Evropske konvencije garantira svakome pravo da pred sud iznese bilo koji zahtjev koji se odnosi na njegova graanska prava i obaveze, kao i da ima "pravo na pravino suenje u graanskim i krivinim stvarima i druga prava u vezi sa krivinim postupkom" (vidi, Evropski sud za ljudska prava, Golder protiv Velike Britanije, presuda od 21. februara 1975. godine, serija A broj 18, stav 36). 26. Ustavni sud konstatira da se u postupku koji je okonan osporenom presudom Vrhovnog suda odluivalo o apelantovom tubenom zahtjevu usmjerenom na naknadu tete koju je utemeljio na objektivnoj odgovornosti tuenog za nastalu tetu, te zakljuuje da se radi o predmetu graanskopravne prirode iz ega proizlazi da je lan 6. Evropske konvencije primjenljiv na konkretan sluaj. S obzirom na navedeno, Ustavni sud e ispitati da li je postupak pred sudom bio pravian onako kako to zahtijevaju lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lan 6. stav 1. Evropske konvencije. 27. U konkretnom sluaju, prema sutini navoda iz apelacije, sporno pitanje je da li je tueni pasivno legitimiran, to je injenino pitanje, te da li su zakonski propisi pravilno primijenjeni. Apelant, dakle, smatra da nije imao pravino suenje zbog toga to su sudovi pogreno i nepotpuno utvrdili injenino stanje i pogreno primijenili materijalno pravo. Meutim, prema praksi Evropskog suda, zadatak tih sudova nije da preispituju zakljuke redovnih sudova u pogledu injeninog stanja i primjene materijalnog prava (vidi, Evropski sud, Pronina protiv Rusije, Odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija broj 65167/01), niti da supstituiraju domae sudove u procjeni injenica i dokaza, ve je openito zadatak tih sudova da ocijene injenice i dokaze koje su izveli (vidi, Evropski sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Slijedei praksu Evropskog suda, Ustavni sud je, takoer, zakljuio da je njegov zadatak da ispita da li je postupak pred redovnim sudovima u cjelini bio pravian na nain na koji to zahtijeva lan 6. stav 1. Evropske konvencije, te da li odluke redovnih sudova kre ustavna prava (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. maja 2005. godine). 28. to se tie apelantovih navoda o tome da su sudovi pogreno usvojili prigovor nedostatka pasivne legitimacije, Ustavni sud istie da su sudovi jasno i detaljno obrazloili razloge zbog kojih su zakljuili da tueni nije pasivno legitimiran u konkretnom sluaju, te da nema nita to bi ukazivalo na eventualnu proizvoljnost u smislu lana 6. stav 1. Evropske konvencije (vidi, mutatis mutandis, Ustavni sud, Odluka broj AP 385/03 od 21. januara 2004. godine). S tim u

vezi, Ustavni sud napominje da je pasivna legitimacija pretpostavka materijalnopravne prirode od koje zavisi primjena materijalnog prava. U odredbi lana 180. ranijeg ZOO bilo je propisano da za tetu nastalu unitenjem imovine fizikog lica usljed akta nasilja ili terora odgovara drava iji su organi, po vaeim propisima, bili duni da sprijee takvu tetu. Meutim, ova odredba je bila na snazi do 6. marta 1993. godine, kada je brisana donoenjem Zakona o izmjenama i dopunama ZOO, zbog ega se nije ni mogla primijeniti na konkretan spor. U odnosu na apelantove navode da injenica to je lan 180. ZOO brisan ne amnestira tuenog odgovornosti za nastalu tetu, Ustavni sud napominje da, prema odredbama lana 2. ZPP, sud nije vezan pravnom kvalifikacijom iz tube. U okolnostima konkretnog predmeta to znai da se o apelantovoj tubi, ak i pod uvjetom da se apelant eksplicitno pozvao na ranije vaee odredbe lana 180. ZOO, nije moralo iskljuivo odluiti na temelju navedenih zakonskih odredaba koje su bile ukinute. Naprotiv, redovni sudovi su imali mogunost (koju su i iskoristili u konkretnom sluaju) da o apelantovoj tubi odlue u skladu sa ostalim relevantnim odredbama ZOO koje se odnose na obavezu naknade tete, te su zakljuili da apelant nije dokazao da je tueni svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete. 29. Ukoliko bi se smatralo da apelant svojim navodima pokree pitanje kvaliteta ZOO nakon brisanja ranije vaeih odredaba lana 180. tog zakona, Ustavni sud napominje da zakon (u smislu standardne prakse Ustavnog suda, kao i Evropskog suda za ljudska prava) mora da ispunjava odreene kriterije u pogledu dostupnosti i razumljivosti njegovih odredaba. Prema miljenju Ustavnog suda, brisanjem odredaba lana 180. ZOO nisu dovedeni u pitanje kriteriji dostupnosti (navedene izmjene objavljene su u javno dostupnom slubenom glasilu), kao i kriteriji razumljivosti, jer je jasno da se odgovornost za tetu vie ne moe temeljiti na onom to je ranije propisivao lan 180. ZOO. Osim navedenih kriterija, zakon mora ispunjavati i kriterij proporcionalnosti, odnosno zakonom se ne smiju propisivati "pretjerani tereti". Kada se ovaj kriterij dovede u vezu sa konkretnim sluajem, Ustavni sud smatra da predmetnim izmjenama i dopunama ZOO na apelanta nije stavljen pretjeran teret, jer, kako je prethodno navedeno, sudovi su mogli utvrditi odgovornost tuenog za tetu koju je pretrpio apelant na temelju drugih odredaba ZOO, pod uvjetom da je apelant uspio dokazati da je tueni skrivio nastanak predmetne tete. Stoga, Ustavni sud naglaava da kvalitet ZOO u konkretnom sluaju ne moe biti sporan samo zato to bi, eventualno, apelantu bilo lake da uspije sa postavljenim zahtjevom za naknadu tete da su ostale na snazi ranije odredbe lana 180. ZOO. 30. Osim toga, u obrazloenjima osporenih odluka jasno je navedeno da apelant nije dokazao da je tueni u bilo kakvoj uzrono-posljedinoj vezi sa tetnim dogaajem, ili da je svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete. S druge strane, redovni sudovi su u obrazloenjima osporenih odluka naglasili da apelant u predmetnom postupku nije dokazao ni da mu je teta nastala od opasne stvari ili opasne djelatnosti, kako bi se eventualno mogle primijeniti odredbe l. 158, 173. i 177. ZOO, zbog toga to predmetni tetni dogaaj ne predstavlja djelatnost koju je organizirao tueni, ve predstavlja djelo opeg kriminaliteta. Dakle, apelant u predmetnom postupku nije dokazao da je tueni u bilo kakvoj uzrono-posljedinoj vezi sa tetnim dogaajem, niti da je svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete. Imajui u vidu navedeno, prema miljenju Ustavnog suda, redovni sudovi su u osporenim odlukama dali detaljno i jasno obrazloenje svojih stavova u pogledu utvrenog injeninog stanja i primjene materijalnog prava koja ni u jednom dijelu ne izgledaju proizvoljno.

92 - 16

, 19. 11. 2012.

31. S obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da je Vrhovni sud u osporenoj presudi, potvrujui stavove drugostepenog i prvostepenog suda, naveo jasna, detaljna i logina obrazloenja za primjenu relevantnog prava (konkretno ZPP i ZOO), u skladu sa zahtjevima lana 6. stav 1. Evropske konvencije, te Ustavni sud nije mogao zakljuiti da postoji bilo ta to bi ukazivalo na proizvoljnost u primjeni materijalnog prava u konkretnom sluaju. 32. Imajui u vidu izneseno, Ustavni sud zakljuuje da u konkretnom sluaju nema krenja prava na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije. Ostali navodi 33. Apelant ukazuje i na prava iz lana II/3. d) i m) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno lana 5. Evropske konvencije kojim su garantirana prava na linu slobodu i sigurnost, odnosno sloboda kretanja i prebivalita. Meutim, apelant nije posebno obrazloio u emu vidi povredu navedenih prava, te proizlazi da apelant povredu ovih prava temelji na istim razlozima kao i u odnosu na lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lan 6. stav 1. Evropske konvencije. S obzirom na to da je u prethodnom dijelu odluke dato obrazloenje u odnosu na lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lan 6. stav 1. Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da nije potrebno ispitivati da li postoji povreda prava iz lana II/3. ta. d) i m) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno lana 5. Evropske konvencije. VIII. Zakljuak 34. Ustavni sud zakljuuje da nije povrijeeno apelantovo pravo na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije u situaciji kada u osporenim presudama ne postoji nita to bi ukazivalo na to da su sudovi na proizvoljan nain utvrdili injenino stanje, odnosno proizvoljno primijenili materijalno pravo, pri emu su u obrazloenju odluka za svoje stavove o neosnovanosti apelantovog tubenog zahtjeva, zbog nepostojanja pasivne legitimacije, dali detaljne, jasne i logine razloge. 35. Na osnovu lana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove odluke. 36. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, s. r. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj AP 2084/09, rjeavajui apelaciju Darka Mahnia, na temelju lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka 59. stavak 2. alineja 2. i lanka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Miodrag Simovi, dopredsjednik Tudor Pantiru, dopredsjednik Seada Palavri, dopredsjednica Constance Grewe, sutkinja Mato Tadi, sudac Mirsad eman, sudac Zlatko M. Kneevi, sudac Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja na sjednici odranoj 28. rujna 2012. godine donio je

Odbija se kao neutemeljena apelacija Darka Mahnia podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. travnja 2009. godine, Presude Okrunog suda u Banjaluci broj 011-0-G-07-000 983 od 21. rujna 2007. godine i Presude Osnovnog suda u Banjaluci broj P-859/99 od 1. oujka 2007. godine. Odluku objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i u "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE I. Uvod 1. Darko Mahni (u daljnjem tekstu: apelant) iz KozineRepublika Slovenija, kojeg zastupa Milan Vuki, odvjetnik iz Banjaluke, podnio je 30. lipnja 2009. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. travnja 2009. godine, Presude Okrunog suda u Banjaluci (u daljnjem tekstu: Okruni sud) broj 011-0-G-07-000983 od 21. rujna 2007. godine i Presude Osnovnog suda u Banjaluci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) broj P-859/99 od 1. oujka 2007. godine. II. Postupak pred Ustavnim sudom 2. Na temelju lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od Vrhovnog suda, Okrunog suda, Osnovnog suda i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, koje zastupa Pravobraniteljstvo Republike Srpske (u daljnjem tekstu: tueni), zatraeno je 7. listopada 2009. godine da dostave odgovore na apelaciju. 3. Vrhovni sud je odgovor na apelaciju dostavio 6. studenog 2009. godine, Okruni sud 21. listopada 2009. godine, Osnovni sud 30. listopada 2009. godine i tueni 23. listopada 2009. godine. 4. Na temelju lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, odgovori na apelaciju dostavljeni su apelantovom opunomoeniku 18. sijenja 2010. godine. III. injenino stanje 5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i dokumenata predoenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljedei nain: 6. Osnovni sud je Presudom broj P-859/99 od 1. oujka 2007. godine, koja je potvrena presudama Okrunog suda i Vrhovnog suda, odbio apelantov tubeni zahtjev za naknadu tete. Apelant je u tubenom zahtjevu traio da se tueni obvee da mu na ime materijalne i nematerijalne tete isplati pojedinane iznose sa kamatama i trokovima postupka, kako je blie navedeno u izreci presude. U tubi je naveo da ga je 11. rujna 1996. godine, vozei se privatnim automobilom na podruju Republike Srpske, zaustavila ophodnja uniformiranih osoba pored kojih se nalazilo vozilo sa oznakom "milicija", pa nakon to je pokazao svoje dokumente i izaao iz vozila radi pregleda prtljanika, pretuen je, a njegov automobil odvezen u nepoznatom pravcu. 7. Tueni je u odgovoru na tubu naveo da je apelantov zahtjev neutemeljen zbog toga to ne postoje svjedoci, niti drugi materijalni dokazi da su pripadnici tuenog poinili radnje navedene u tubi. Naime, prigodom oduzimanja sumnjivih stvari pripadnici tuenog su obvezni izdati potvrdu o oduzetim stvarima, koja u konkretnom sluaju ne postoji. Vozilo koje je od apelanta bilo otueno pronaeno je na teritoriju druge drave, u aku, a potom je vraeno apelantu.

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU

, 19. 11. 2012.

92 - 17

Tueni je istaknuo prigovor nedostatka pasivne legitimacije i prigovor zastare potraivanja. 8. Po provedenom dokaznom postupku, ocjenjujui izvedene dokaze prema odredbama lanka 8. Zakona o parninom postupku (u daljnjem tekstu: ZPP), Osnovni sud je, odbijajui apelantov zahtjev, istaknuo da je odredbom lanka 180. stavak 1. Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOO), koji je bio na snazi do 6. oujka 1996. godine, bilo propisano da za tetu nastalu unitenjem imovine fizike osobe usljed akta nasilja ili terora, kao i prigodom javnih demonstracija i manifestacija odgovara drava ija su tijela po vaeim propisima bila duna sprijeiti takvu tetu. Meutim, lanak 180. ZOO je brisan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima (u daljnjem tekstu: Zakon o izmjenama i dopunama ZOO), koji je stupio na snagu 6. oujka 1996. godine, zbog ega se ta odredba ne moe primijeniti na konkretan spor iz ega proizlazi da tueni nije pasivno legitimiran apelantu naknaditi tetu. Stvarna legitimacija (aktivna i pasivna) u parnici predstavlja materijalnopravni odnos stranke prema predmetu spora, pa su u parnici stvarno legitimirani sudionici odnosa iz kojeg je parnica nastala. Apelant je svoj tubeni zahtjev utemeljio na objektivnoj odgovornosti tuenog za nastalu tetu, to je bilo regulirano odredbom lanka 180. ZOO koji je brisan Zakonom o izmjenama i dopunama ZOO. Osim toga, na konkretan spor se nisu mogle primijeniti ni odredbe kojima je regulirana odgovornost za tetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti, jer predmetni tetni dogaaj predstavlja djelo opeg kriminaliteta, odnosno ne predstavlja opasnu djelatnost koju je organizirao tueni. U postupku apelant nije dokazo, kako je zakljueno, da je tueni u bilo kakvoj uzrono-posljedinoj svezi sa tetnim dogaajem, niti da je svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete, to bi bila osnova za naknadu tete. Prigovor zastare potraivanja nije ocijenjen, budui da je usvojen prigovor nedostatka pasivne legitimacije. 9. Okruni sud je Presudom broj 011-0-G-07-000983 od 21. rujna 2007. godine apelantov priziv odbio i prvostupanjsku presudu potvrdio. U obrazloenju presude Okruni sud je ocijenio da je prvostupanjski sud pravilno odluio na osnovi utvrenja da tueni nije pasivno legitimiran u konkretnom sporu, jer nije u materijalnopravnom odnosu spram predmetne tete i da, stoga, nije ni obvezan naknaditi je apelantu. Naime, apelant nije dokazao da izmeu tuenog i prouzroene tete postoji uzrono-posljedina sveza, pa je stajalite prvostupanjskog suda pravilno i zakonito, injenino stanje pravilno i potpuno utvreno uz pravilnu primjenu materijalnog prava. 10. Odluujui o apelantovoj reviziji protiv drugostupanjske presude, Vrhovni sud je Presudom broj 118-0Rev-08-000 108 od 28. travnja 2009. godine reviziju odbio. Obrazlaui presudu, Vrhovni sud je istaknuo da iz injeninog utvrenja proizlazi da ne postoji odgovornost tuenog, jer apelant nije dokazao da mu je tetu priinio tueni, niti je dokazao uzrono-posljedinu svezu izmeu radnje tuenog i priinjene tete. Vrhovni sud smatra da su obje niestupanjske presude pravilne i zakonite, jer u vrijeme nastanka tete lanak 180. ZOO vie nije bio na snazi a, osim toga, apelant nije dokazao da su mu upravo pripadnici tuenog priinili tetu. IV. Apelacija a) Navodi iz apelacije 11. Apelant smatra da mu je osporenim presudama povrijeeno pravo na osobnu slobodu i sigurnost, pravo na pravino suenje i pravo na slobodu kretanja i prebivalita iz lanka II/3. to. (d), (e) i (m) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka 5. Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i

temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Povredu prava na pravino suenje apelant obrazlae pogreno i nepotpuno utvrenim injeninim stanjem i proizvoljnim tumaenjem materijalnih propisa. Prema apelantovom miljenju, nejasna je tvrdnja sudova u osporenim odlukama da nije dokazana uzrono-posljedina sveza izmeu radnji tuenog i tetnog dogaaja. Osim toga, apelant je istaknuo da injenica to je lanak 180. ZOO brisan ne amnestira tuenog odgovornosti za nastalu tetu. Istaknuo je da su sva tri redovita suda proizvoljno protumaila materijalne propise. Apelant nije posebice obrazlagao povredu prava na osobnu slobodu i sigurnost i povredu prava na slobodu kretanja i prebivalita. b) Odgovor na apelaciju 12. Vrhovni sud smatra da su apelantovi navodi neutemeljeni, jer apelant u postupku nije dokazao da mu je tetu priinio tueni, odnosno pripadnici policije tuenog, niti je dokazao da postoji uzrono-posljedina sveza izmeu radnji tuenog i tete priinjene apelantu. 13. Okruni sud je naveo da je apelacija neutemeljena, prvostupanjska presuda pravilna i zakonita, zbog ega je i potvrena presudom Okrunog suda, te je, stoga, predloeno da se apelacija odbije. 14. Osnovni sud je istaknuo da je postupak koji je prethodio donoenju prvostupanjske presude proveden sukladno vaeim zakonskim propisima, da presudom nisu povrijeena apelantova prava, te je predloeno da se apelacija odbije kao neutemeljena. 15. Tueni je u odgovoru na apelaciju istaknuo da su apelantovi navodi izneseni u apelaciji neutemeljeni, te je predloio da se ona odbije. V. Relevantni propisi 16. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Slubeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85, 45/86 i 57/89) relevantne odredbe glase: lan 180. Za tetu nastalu smru, tjelesnom povredom ili oteenjem, odnosno unitenejm imovine fizikog lica usljed akta nasilja ili terora, kao i prilikom javnih demonstracija i manifestacija, odgovara drutveno-politika zajednica iji su organi po vaeim propisima bili duni da sprijee takvu tetu. Organizatori, uesnici, podstrekai i pomagai u aktima nasilja ili terora, javnim demonstracijama i manifestacijama koje su usmjerene na podrivanje ustavom utvrenog drutvenog ureenja, nemaju pravo na naknadu tete po ovom osnovu. Drutveno-politika zajednica ima pravo i obavezu da zahtijeva naknadu isplaenog iznosa od lica koje je tetu prouzrokovalo. To pravo zastarijeva u rokovima propisanim za zastarjelost potraivanja naknade tete. 17. U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima Republike Srpske ("Slubeni glasnik RS" br. 17/93, 3/96 i 39/03) relevantne odredbe glase: lan 1. U Zakonu o obligacionim odnosima ("Slubeni list SFRJ" br. 29/78, 39/85 i 57/89) i u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima ("Slubeni glasnik Republike Srpske" broj 17/93) lan 180. brie se. 18. U Zakonu o parninom postupku ("Slubeni glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) relevantne odredbe glase: lan 2. U parninom postupku sud odluuje u granicama zahtjeva koji su stavljeni u postupku. Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava.

92 - 18

, 19. 11. 2012.

lan 8. Koje e injenice uzeti kao dokazane odluuje sud na osnovu slobodne ocjene dokaza. Sud e savjesno i i briljivo cijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno. lan 123. Svaka stranka duna je dokazati injenice na kojima zasniva svoj zahtjev. Sud e slobodnom ocjenom dokaza utvrditi injenice na osnovu kojih e donijeti odluku. lan 126. Ako sud na osnovu ocjene izvedenih dokaza ne moe sa sigurnou utvrditi neku injenicu, o postojanju te injenice zakljuie primjenom pravila o teretu dokazivanja. VI. Dopustivost 19. Sukladno lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, Ustavni sud, takoer, ima apelacijsku nadlenost u pitanjima koja su sadrana u ovom ustavu kada ona postanu predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini. 20. Sukladno lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud moe razmatrati apelaciju samo ako su protiv presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi uinkoviti pravni lijekovi mogui prema zakonu i ako se podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio odluku o posljednjem uinkovitom pravnom lijeku kojeg je koristio. 21. U konkretnom sluaju predmet osporavanja apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 108 od 28. travnja 2009. godine protiv koje nema drugih uinkovitih pravnih lijekova moguih prema zakonu. Potom, osporenu presudu apelant je primio 22. svibnja 2009. godine a apelacija je podnesena 30. lipnja 2009. godine, dakle, u roku od 60 dana, kako je propisano lankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda. Konano, apelacija ispunjava i uvjete iz lanka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nije oigledno (prima facie) neutemeljena,, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva. 22. Imajui u vidu odredbe lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti. VII. Meritum 23. Apelant pobija navedene presude tvrdei da su tim presudama povrijeena njegova prava iz lanka II/3. to. (d), (e) i (m) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno l. 5. i 6. stavak 1. Europske konvencije. Pravo na pravino suenje 24. lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom dijelu glasi: Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uivaju ljudska prava i temeljne slobode iz ovog lanka, stavak 2, to ukljuuje: e) Pravo na pravino sasluanje u graanskim i krivinim stvarima i druga prava vezana za krivine postupke. lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 1. Prilikom utvrivanja graanskih prava i obveza ili osnovanosti bilo kakve krivine optube protiv njega, svako ima pravo na pravinu i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom. 25. lanak 6. stavak 1. Europske konvencije garantira svakome pravo da pred sud iznese bilo koji zahtjev koji se odnosi na njegova graanska prava i obveze, kao i da ima "pravo na pravino suenje u graanskim i krivinim stvarima i

druga prava vezana za krivine postupke" (vidi, Europski sud za ljudska prava, Golder protiv Velike Britanije, presuda od 21. veljae 1975. godine, serija A broj 18, stavak 36). 26. Ustavni sud konstatira da se u postupku koji je okonan osporenom presudom Vrhovnog suda odluivalo o apelantovom tubenom zahtjevu usmjerenom na naknadu tete koju je utemeljio na objektivnoj odgovornosti tuenog za nastalu tetu, te zakljuuje da se radi o predmetu graanskopravne naravi iz ega proizlazi da je lanak 6. Europske konvencije primjenljiv na konkretan sluaj. Obzirom na navedeno, Ustavni sud e ispitati je li postupak pred sudom bio pravian onako kako to zahtijevaju lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanak 6. stavak 1. Europske konvencije. 27. U konkretnom sluaju, prema sutini navoda iz apelacije, sporno pitanje jest je li tueni pasivno legitimiran, to je injenino pitanje, te jesu li zakonski propisi pravilno primijenjeni. Apelant, dakle, smatra da nije imao pravino suenje zbog toga to su sudovi pogreno i nepotpuno utvrdili injenino stanje i pogreno primijenili materijalno pravo. Meutim, prema praksi Europskog suda, zadaa tih sudova nije da preispituju zakljuke redovitih sudova u pogledu injeninog stanja i primjene materijalnog prava (vidi, Europski sud, Pronina protiv Rusije, Odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj 65167/01), niti da supstituiraju domae sudove u procjeni injenica i dokaza, ve je openito zadaa tih sudova da ocijene injenice i dokaze koje su izveli (vidi, Europski sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Slijedei praksu Europskog suda, Ustavni sud je, takoer, zakljuio da je njegova zadaa ispitati je li postupak pred redovitim sudovima u cjelini bio pravian na nain na koji to zahtijeva lanak 6. stavak 1. Europske konvencije, te kre li odluke redovitih sudova ustavna prava (vidi, Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. svibnja 2005. godine). 28. to se tie apelantovih navoda o tome da su sudovi pogreno usvojili prigovor nedostatka pasivne legitimacije, Ustavni sud istie da su sudovi jasno i detaljno obrazloili razloge zbog kojih su zakljuili da tueni nije pasivno legitimiran u konkretnom sluaju, te da nema nita to bi ukazivalo na eventualnu proizvoljnost u smislu lanka 6. stavak 1. Europske konvencije (vidi, mutatis mutandis, Ustavni sud, Odluka broj AP 385/03 od 21. sijenja 2004. godine). S tim u svezi, Ustavni sud napominje da je pasivna legitimacija pretpostavka materijalnopravne naravi od koje ovisi primjena materijalnog prava. U odredbi lanka 180. ranijeg ZOO bilo je propisano da za tetu nastalu unitenjem imovine fizike osobe uslijed akta nasilja ili terora odgovara drava ija su tijela, po vaeim propisima, bila duna sprijeiti takvu tetu. Meutim, ova odredba je bila na snazi do 6. oujka 1993. godine, kada je brisana donoenjem Zakona o izmjenama i dopunama ZOO, zbog ega se nije ni mogla primijeniti na konkretan spor. U odnosu na apelantove navode da injenica to je lanak 180. ZOO brisan ne amnestira tuenog odgovornosti za nastalu tetu, Ustavni sud napominje da, prema odredbama lanka 2. ZPP, sud nije vezan pravnom kvalifikacijom iz tube. U okolnostima konkretnog predmeta to znai da se o apelantovoj tubi, ak i pod uvjetom da se apelant eksplicitno pozvao na ranije vaee odredbe lanka 180. ZOO, nije moralo iskljuivo odluiti na temelju navedenih zakonskih odredaba koje su bile ukinute. Naprotiv, redoviti sudovi su imali mogunost (koju su i iskoristili u konkretnom sluaju) o apelantovoj tubi odluiti sukladno ostalim relevantnim odredbama ZOO koje se odnose na obvezu naknade tete, te su zakljuili da apelant nije dokazao da je tueni svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete.

, 19. 11. 2012.

92 - 19

29. Ukoliko bi se smatralo da apelant svojim navodima pokree pitanje kvalitete ZOO nakon brisanja ranije vaeih odredaba lanka 180. tog zakona, Ustavni sud napominje da zakon (u smislu standardne prakse Ustavnog suda, kao i Europskog suda za ljudska prava) mora ispunjavati odreene kriterije u pogledu dostupnosti i razumljivosti njegovih odredaba. Prema miljenju Ustavnog suda, brisanjem odredaba lanka 180. ZOO nisu dovedeni u pitanje kriteriji dostupnosti (navedene izmjene objavljene su u javno dostupnom slubenom glasilu), kao i kriteriji razumljivosti, jer je jasno da se odgovornost za tetu vie ne moe temeljiti na onom to je ranije propisivao lanak 180. ZOO. Osim navedenih kriterija, zakon mora ispunjavati i kriterij proporcionalnosti, odnosno zakonom se ne smiju propisivati "pretjerani tereti". Kada se ovaj kriterij dovede u svezu sa konkretnim sluajem, Ustavni sud smatra da predmetnim izmjenama i dopunama ZOO na apelanta nije stavljen pretjeran teret, jer, kako je prethodno navedeno, sudovi su mogli utvrditi odgovornost tuenog za tetu koju je pretrpio apelant na temelju drugih odredaba ZOO, pod uvjetom da je apelant uspio dokazati da je tueni skrivio nastanak predmetne tete. Stoga, Ustavni sud naglaava da kvaliteta ZOO u konkretnom sluaju ne moe biti sporna samo zato to bi, eventualno, apelantu bilo lake da uspije sa postavljenim zahtjevom za naknadu tete da su ostale na snazi ranije odredbe lanka 180. ZOO. 30. Osim toga, u obrazloenjima osporenih odluka jasno je navedeno da apelant nije dokazao da je tueni u bilo kakvoj uzrono-posljedinoj svezi sa tetnim dogaajem, ili da je svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete. S druge strane, redoviti sudovi su u obrazloenjima osporenih odluka naglasili da apelant u predmetnom postupku nije dokazao ni da mu je teta nastala od opasne stvari ili opasne djelatnosti, kako bi se eventualno mogle primijeniti odredbe l. 158, 173. i 177. ZOO, zbog toga to predmetni tetni dogaaj ne predstavlja djelatnost koju je organizirao tueni, ve predstavlja djelo opeg kriminaliteta. Dakle, apelant u predmetnom postupku nije dokazao da je tueni u bilo kakvoj uzrono-posljedinoj svezi sa tetnim dogaajem, niti da je svojim radnjama skrivio nastanak predmetne tete. Imajui u vidu navedeno, prema miljenju Ustavnog suda, redoviti sudovi su u osporenim odlukama dali detaljno i jasno obrazloenje svojih stajalita u pogledu utvrenog injeninog stanja i primjene materijalnog prava koja ni u jednom dijelu ne izgledaju proizvoljno. 31. Obzirom na navedeno, Ustavni sud smatra da je Vrhovni sud u osporenoj presudi, potvrujui stajalita drugostupanjskog i prvostupanjskog suda, naveo jasna, detaljna i logina obrazloenja za primjenu relevantnog prava (konkretno ZPP i ZOO), sukladno zahtjevima lanka 6. stavak 1. Europske konvencije, te Ustavni sud nije mogao zakljuiti da postoji bilo to to bi ukazivalo na proizvoljnost u primjeni materijalnog prava u konkretnom sluaju. 32. Imajui u vidu izneseno, Ustavni sud zakljuuje da u konkretnom sluaju nema krenja prava na pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Ostali navodi 33. Apelant ukazuje i na prava iz lanka II/3. (d) i (m) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno lanka 5. Europske konvencije kojim su garantirana prava na osobnu slobodu i sigurnost, odnosno sloboda kretanja i prebivalita. Meutim, apelant nije posebice obrazloio u emu vidi povredu navedenih prava, te proizlazi da apelant povredu ovih prava temelji na istim razlozima kao i u odnosu na lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanak 6. stavak 1. Europske konvencije. Obzirom na to da je u prethodnom dijelu odluke

dano obrazloenje u odnosu na lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanak 6. stavak 1. Europske konvencije, Ustavni sud smatra da nije potrebno ispitivati postoji li povreda prava iz lanka II/3. to. (d) i (m) Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno lanka 5. Europske konvencije. VIII. Zakljuak 34. Ustavni sud zakljuuje da nije povrijeeno apelantovo pravo na pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije u situaciji kada u osporenim presudama ne postoji nita to bi ukazivalo na to da su sudovi na proizvoljan nain utvrdili injenino stanje, odnosno proizvoljno primijenili materijalno pravo, pri emu su u obrazloenju odluka za svoja stajalita o neutemeljenosti apelantovog tubenog zahtjeva, zbog nepostojanja pasivne legitimacije, dali detaljne, jasne i logine razloge. 35. Na temelju lanka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ove odluke. 36. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, v. r.

118/09, VI/3) , 59 3 74 6 (" " . 60/05, 64/08 51/09), : , Tudor Pantiru, , , , Constance Grewe, , -, . , 28. 2012. 118/09 26. 2012. . 74 6 , . " ", " ", " " " ". 1. ( : ) 118/09 26. 2012. .. ( : ) II/3) 6 1

1061

92 - 20

, 19. 11. 2012.

-841/2004, ( : ) 118 0 000556 10 . 118 0 000556 10 . , , 76 2 , 90 2.100,00 . , , 74 5 , 90 . 2. 20. 2012. 118/09 26. 2012. . , , 20. 2012. , 20. 2012. . 3. 10. 2012. , , 118 0 000556 10 . 4. . , 30. 2012. 118/09 26. 2012. , . 5. 9. 2012. . 6. 118/09 26. 2012. . VI/5 , . , 74 1 , , 2 , . 7. 74 6 , , , . 8. 118/09 26. 2012. . 9. 74 6 , . 10. 74 6 , .

11. VI/5 , . , . . Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu u predmetu broj AP 118/09, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 59. stav 3. i lana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Tudor Pantiru, potpredsjednik Miodrag Simovi, potpredsjednik Seada Palavri, potpredsjednica Mato Tadi, sudija Constance Grewe, sutkinja Mirsad eman, sudija Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja Zlatko M. Kneevi, sudija na sjednici odranoj 28. septembra 2012. godine donio je Utvruje se da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 118/09 od 26. januara 2012. godine. U skladu sa lanom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuilatvu Bosne i Hercegovine. Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj AP 118/09 od 26. januara 2012. godine djelimino usvojio apelaciju M.Z. i drugih (u daljnjem tekstu: apelanti) i utvrdio povredu prava na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donoenje odluke u razumnom roku u postupku koji je pokrenut u Osnovnom sudu u Banjoj Luci u predmetu broj RS-841/2004, a koji se povodom izjavljene revizije trenutno nalazi pred Vrhovnim sudom Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) pod brojem 118 0 Rs 000556 10 Rev. Predmetnom odlukom Ustavni sud je naloio Vrhovnom sudu da po hitnom postupku donese odluku u predmetu broj 118 0 Rs 000556 10 Rev. Dalje, predmetnom odlukom je naloeno Vladi Republike Srpske da apelantima, u skladu sa lanom 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke isplati pojedinano iznose od po 2.100,00 KM na ime nematerijalne tete zbog nedonoenja odluke u razumnom roku. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno Vrhovnom sudu i Vladi Republike Srpske da, u skladu sa lanom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijeste Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke. 2. Vrhovni sud je 20. februara 2012. godine primio Odluku Ustavnog suda broj AP 118/09 od 26. januara 2012. godine. Vlada Republike Srpske je tu odluku primila, takoer, 20. februara 2012. godine, to znai da je rok za izvrenje predmetne odluke za nju istekao 20. maja 2012. godine.

RJEENJE

, 19. 11. 2012.

92 - 21

3. Vrhovni sud je dopisom od 10. aprila 2012. godine obavijestio da je, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda, donio odluku u predmetu broj 118 0 Rs 000556 10 Rev. 4. Vlada Republike Srpske nije dostavila obavijest o izvrenju predmetne odluke. S obzirom na to, Ustavni sud je dopisom od 30. jula 2012. godine zatraio od Vlade Republike Srpske da dostavi obavjetenje o izvrenju Odluke broj AP 118/09 od 26. januara 2012. godine, te da uz obavjetenje dostavi odgovarajue dokaze koji potvruju provoenje predmetne odluke Ustavnog suda. 5. Vlada Republike Srpske je 9. augusta 2012. godine obavijestila Ustavni sud da nije realizirala predmetnu odluku zbog nedostatka finansijskih sredstava koje je doznailo Ministarstvo finansija Republike Srpske. 6. Ustavni sud je u svojoj Odluci broj AP 118/09 od 26. januara 2012. godine odredio nain i rok za izvrenje odluke. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Takoer, prema lanu 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda, konane i obavezujue odluke Ustavnog suda duno je potivati svako fiziko i pravno lice, a prema stavu 2. istog lana, svi organi vlasti su duni u okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda. 7. Prema lanu 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, u sluaju nepostupanja, odnosno kanjenja u izvravanju ili obavjetavanju Ustavnog suda o preduzetim mjerama, Ustavni sud donosi rjeenje kojim se utvruje da odluka Ustavnog suda nije izvrena. 8. Iz navedenog proizlazi da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda broj AP 118/09 od 26. januara 2012. godine. 9. U skladu sa lanom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuilatvu Bosne i Hercegovine. 10. Na osnovu lana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ovog rjeenja. 11. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, s. r. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu u predmetu broj AP 118/09, na temelju lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka 59. stavak 3. i lanka 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Tudor Pantiru, dopredsjednik Miodrag Simovi, dopredsjednik Seada Palavri, dopredsjednica Mato Tadi, sudac Constance Grewe, sutkinja Mirsad eman, sudac Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja Zlatko M. Kneevi, sudac na sjednici odranoj 28. rujna 2012. godine donio je Utvruje se da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 118/09 od 26. sijenja 2012. godine.

RJEENJE

Sukladno lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuiteljstvu Bosne i Hercegovine. Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj AP 118/09 od 26. sijenja 2012. godine djelomino usvojio apelaciju M.Z. i drugih (u daljnjem tekstu: apelanti) i utvrdio povredu prava na pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na donoenje odluke u razumnom roku u postupku koji je pokrenut u Osnovnom sudu u Banjaluci u predmetu broj RS-841/2004, a koji se povodom izjavljene revizije trenutano nalazi pred Vrhovnim sudom Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) pod brojem 118 0 Rs 000556 10 Rev. Predmetnom odlukom Ustavni sud je naloio Vrhovnom sudu da po urnom postupku donese odluku u predmetu broj 118 0 Rs 000556 10 Rev. Dalje, predmetnom odlukom je naloeno Vladi Republike Srpske da apelantima, sukladno lanku 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostave ove odluke isplati pojedinano iznose od po 2.100,00 KM na ime nematerijalne tete zbog nedonoenja odluke u razumnom roku. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno Vrhovnom sudu i Vladi Republike Srpske da, sukladno lanku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostave ove odluke obavijeste Ustavni sud o poduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke. 2. Vrhovni sud je 20. veljae 2012. godine primio Odluku Ustavnog suda broj AP 118/09 od 26. sijenja 2012. godine. Vlada Republike Srpske je tu odluku primila, takoer, 20. veljae 2012. godine, to znai da je rok za izvrenje predmetne odluke za nju istekao 20. svibnja 2012. godine. 3. Vrhovni sud je dopisom od 10. travnja 2012. godine obavijestio da je, sukladno Odluci Ustavnog suda, donio odluku u predmetu broj 118 0 Rs 000556 10 Rev. 4. Vlada Republike Srpske nije dostavila obavijest o izvrenju predmetne odluke. Obzirom na to, Ustavni sud je dopisom od 30. srpnja 2012. godine zatraio od Vlade Republike Srpske da dostavi obavijest o izvrenju Odluke broj AP 118/09 od 26. sijenja 2012. godine, te da uz obavijest dostavi odgovarajue dokaze koji potvruju provedbu predmetne odluke Ustavnog suda. 5. Vlada Republike Srpske je 9. kolovoza 2012. godine obavijestila Ustavni sud da nije realizirala predmetnu odluku zbog nedostatka financijskih sredstava koje je doznailo Ministarstvo financija Republike Srpske. 6. Ustavni sud je u svojoj Odluci broj AP 118/09 od 26. sijenja 2012. godine odredio nain i rok za izvrenje odluke. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Takoer, prema lanku 74. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, konane i obvezujue odluke Ustavnog suda duna je potivati svaka fizika i pravna osoba, a prema stavku 2. istog lanka, sva tijela vlasti su duna u okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda. 7. Prema lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, u sluaju nepostupanja, odnosno kanjenja u izvravanju ili obavjetavanju Ustavnog suda o poduzetim mjerama, Ustavni sud donosi rjeenje kojim se utvruje da odluka Ustavnog suda nije izvrena.

92 - 22

, 19. 11. 2012.

8. Iz navedenog proizlazi da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda broj AP 118/09 od 26. sijenja 2012. godine. 9. Sukladno lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuiteljstvu Bosne i Hercegovine. 10. Na temelju lanka 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ovog rjeenja. 11. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, v. r.

, 143/09, VI/3) , 59 3 74 6 (" " . 60/05, 64/08 51/09), : , Tudor Pantiru, , , , Constance Grewe, , -, . , 28. 2012. 143/09 14. 2012. . 74 6 , . " ", " ", " " " ". 1. ( : ) 143/09 14. 2012. ( : ) II/3) 6 1 ( : ) 71 0 083183 10 . 71 0 083183 10 . , , 76 2 , 2.400,00 . , ,

1062

74 5 , . 2. 10. 2012. 143/09 14. 2012. , 10. 2012. . 3. , 26. 2012. . 4. 143/09 14. 2012. . VI/5 , . , 74 1 , , 2 , . 5. 74 6 , , , . 6. 143/09 14. 2012. . 7. 74 6 , . 8. 74 6 , . 9. VI/5 , . , . . Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj AP 143/09, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 59. stav 3. i lana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Tudor Pantiru, potpredsjednik Miodrag Simovi, potpredsjednik Seada Palavri, potpredsjednica Mato Tadi, sudija Constance Grewe, sutkinja Mirsad eman, sudija Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja Zlatko M. Kneevi, sudija na sjednici odranoj 28. septembra 2012. godine donio je Utvruje se da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 143/09 od 14. marta 2012. godine.

RJEENJE

, 19. 11. 2012.

92 - 23

U skladu sa lanom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuilatvu Bosne i Hercegovine. Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj AP 143/09 od 14. marta 2012. godine usvojio apelaciju Veselina Draia (u daljnjem tekstu: apelant) i utvrdio povredu lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog nedonoenja odluke u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) pod brojem 71 0 P 083183 10 P. Predmetnom odlukom Ustavni sud je naloio Osnovnom sudu da bez daljnjeg odgaanja okona postupak u predmetu broj 71 0 P 083183 10 P. Dalje, predmetnom odlukom je naloeno Vladi Republike Srpske da apelantu, u skladu sa lanom 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja te odluke isplati iznos od 2.400,00 KM na ime nematerijalne tete zbog nedonoenja odluke u razumnom roku. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno Osnovnom sudu i Vladi Republike Srpske da, u skladu sa lanom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja te odluke obavijeste Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvrenja odluke. 2. Osnovni sud i Vlada Republike Srpske su 10. aprila 2012. godine primili Odluku Ustavnog suda broj AP 143/09 od 14. marta 2012. godine, to znai da je rok za dostavljanje obavijesti o preduzetim mjerama u skladu sa predmetnom odlukom istekao 10. jula 2012. godine. 3. Vlada Republike Srpske nije u ostavljenom roku dostavila obavijest o izvrenju predmetne odluke, a Osnovni sud je 26. aprila 2012. godine obavijestio Ustavni sud da je postupio u skladu sa predmetnom odlukom. 4. Ustavni sud je u svojoj Odluci broj AP 143/09 od 14. marta 2012. godine odredio nain i rok za izvrenje odluke. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Takoer, prema lanu 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda, konane i obavezujue odluke Ustavnog suda duno je potivati svako fiziko i pravno lice, a prema stavu 2. istog lana, svi organi vlasti su duni u okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda. 5. Prema lanu 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, u sluaju nepostupanja, odnosno kanjenja u izvravanju ili obavjetavanju Ustavnog suda o preduzetim mjerama, Ustavni sud donosi rjeenje kojim se utvruje da odluka Ustavnog suda nije izvrena. 6. Iz navedenog proizlazi da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda broj AP 143/09 od 14. marta 2012. godine. 7. U skladu sa lanom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuilatvu Bosne i Hercegovine. 8. Na osnovu lana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ovog rjeenja. 9. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj AP 143/09, na temelju lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka 59. stavak 3. i lanka 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Tudor Pantiru, dopredsjednik Miodrag Simovi, dopredsjednik Seada Palavri, dopredsjednica Mato Tadi, sudac Constance Grewe, sutkinja Mirsad eman, sudac Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja Zlatko M. Kneevi, sudac na sjednici odranoj 28. rujna 2012. godine donio je Utvruje se da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 143/09 od 14. oujka 2012. godine. Sukladno lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuiteljstvu Bosne i Hercegovine. Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj AP 143/09 od 14. oujka 2012. godine usvojio apelaciju Veselina Draia (u daljnjem tekstu: apelant) i utvrdio povredu lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zbog nedonoenja odluke u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Banjaluci (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) pod brojem 71 0 P 083183 10 P. Predmetnom odlukom Ustavni sud je naloio Osnovnom sudu da bez daljnjeg odgaanja okona postupak u predmetu broj 71 0 P 083183 10 P. Dalje, predmetnom odlukom je naloeno Vladi Republike Srpske da apelantu, sukladno lanku 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja te odluke isplati iznos od 2.400,00 KM na ime nematerijalne tete zbog nedonoenja odluke u razumnom roku. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno Osnovnom sudu i Vladi Republike Srpske da, sukladno lanku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja te odluke obavijeste Ustavni sud o poduzetim mjerama s ciljem izvrenja odluke. 2. Osnovni sud i Vlada Republike Srpske su 10. travnja 2012. godine primili Odluku Ustavnog suda broj AP 143/09 od 14. oujka 2012. godine, to znai da je rok za dostavljanje obavijesti o poduzetim mjerama sukladno predmetnoj odluci istekao 10. srpnja 2012. godine. 3. Vlada Republike Srpske nije u ostavljenom roku dostavila obavijest o izvrenju predmetne odluke, a Osnovni sud je 26. travnja 2012. godine obavijestio Ustavni sud da je postupio sukladno predmetnoj odluci. 4. Ustavni sud je u svojoj Odluci broj AP 143/09 od 14. oujka 2012. godine odredio nain i rok za izvrenje odluke. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Takoer, prema lanku 74. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, konane i obvezujue odluke Ustavnog suda duna je potivati svaka fizika i pravna osoba, a prema stavku 2. istog lanka, sva tijela

RJEENJE

92 - 24

, 19. 11. 2012.

vlasti su duna u okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda. 5. Prema lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, u sluaju nepostupanja, odnosno kanjenja u izvravanju ili obavjetavanju Ustavnog suda o poduzetim mjerama, Ustavni sud donosi rjeenje kojim se utvruje da odluka Ustavnog suda nije izvrena. 6. Iz navedenog proizlazi da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda broj AP Sukladno lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuiteljstvu Bosne i Hercegovine. 7. Na temelju lanka 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ovog rjeenja. 8. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, v. r.

, 460/09, VI/3) , 59 3 74 6 (" " . 60/05, 64/08 51/09), : , Tudor Pantiru, , , , Constance Grewe, , -, . , 28. 2012. 460/09 23. 2012. . 74 6 , . " ", " ", " " " ". 1. ( : ) 460/09 23. 2012. ( : ) II/3) 6 1 71 0 056180 02 . ( : ) 71 0 056180 11 . ,

1063

, 76 2 , 90 1.350,00 . , , 74 5 , 90 . 2. 20. 2012. 460/09 23. 2012. . , , 20. 2012. , 18. 2012. . 3. 26. 2012. , , 71 0 056180 11 . 4. . , 30. 2012. 460/09 23. 2012. , . 5. 9. 2012. . 6. 460/09 23. 2012. . VI/5 , . , 74 1 , , 2 , . 7. 74 6 , , , . 8. 460/09 23. 2012. . 9. 74 6 , . 10. 74 6 , . 11. VI/5 , . , . . Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj AP 460/09, na osnovu lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, lana 59. stav 3. i lana 74. stav 6.

, 19. 11. 2012.

92 - 25

Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Tudor Pantiru, potpredsjednik Miodrag Simovi, potpredsjednik Seada Palavri, potpredsjednica Mato Tadi, sudija Constance Grewe, sutkinja Mirsad eman, sudija Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja Zlatko M. Kneevi, sudija na sjednici odranoj 28. septembra 2012. godine donio je Utvruje se da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 460/09 od 23. februara 2012. godine. U skladu sa lanom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuilatvu Bosne i Hercegovine. Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj AP 460/09 od 23. februara 2012. godine usvojio apelaciju Ismete Kulenovi i drugih (u daljnjem tekstu: apelanti) i utvrdio povredu prava na pravino suenje iz lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i lana 6. stav 1. Evropske konvencije za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na donoenje odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Banjoj Luci broj 71 0 P 056180 02 P. Predmetnom odlukom Ustavni sud je naloio Vrhovnom sudu Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) da po hitnom postupku donese odluku o reviziji u predmetu broj 71 0 P 056180 11 Rev. Dalje, predmetnom odlukom je naloeno Vladi Republike Srpske da apelantima, u skladu sa lanom 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke isplati pojedinano iznose po 1.350,00 KM na ime nematerijalne tete zbog nedonoenja odluke u razumnom roku. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno Vrhovnom sudu i Vladi Republike Srpske da, u skladu sa lanom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijeste Ustavni sud o preduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke. 2. Vrhovni sud je 20. marta 2012. godine primio Odluku Ustavnog suda broj AP 460/09 od 23. februara 2012. godine. Vlada Republike Srpske tu odluku je primila, takoer, 20. marta 2012. godine, to znai da je rok za izvrenje predmetne odluke za nju istekao 18. juna 2012. godine. 3. Vrhovni sud je dopisom od 26. marta 2012. godine obavijestio Ustavni sud da je, u skladu sa predmetnom odlukom Ustavnog suda, donio odluku o reviziji u predmetu broj 71 0 P 056180 11 Rev. 4. Vlada Republike Srpske nije dostavila obavijest o izvrenju predmetne odluke. S obzirom na to, Ustavni sud je dopisom od 30. jula 2012. godine zatraio od Vlade Republike Srpske da dostavi obavjetenje o izvrenju Odluke broj AP 460/09 od 23. februara 2012. godine, te da uz obavjetenje dostavi odgovarajue dokaze koji potvruju provoenje predmetne odluke Ustavnog suda. 5. Vlada Republike Srpske je 9. augusta 2012. godine obavijestila Ustavni sud da nije realizirala predmetnu odluku zbog nedostatka finansijskih sredstava doznaenih od Ministarstva finansija Republike Srpske.

RJEENJE

6. Ustavni sud je u svojoj Odluci broj AP 460/09 od 23. februara 2012. godine odredio nain i rok za izvrenje odluke. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Takoer, prema lanu 74. stav 1. Pravila Ustavnog suda, konane i obavezujue odluke Ustavnog suda duno je da potuje svako fiziko i pravno lice, a prema stavu 2. istog lana, svi organi vlasti su duni u okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom da provode odluke Ustavnog suda. 7. Prema lanu 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, u sluaju nepostupanja, odnosno kanjenja u izvravanju ili obavjetavanju Ustavnog suda o preduzetim mjerama, Ustavni sud donosi rjeenje kojim se utvruje da odluka Ustavnog suda nije izvrena. 8. Iz navedenog proizlazi da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda broj AP 460/09 od 23. februara 2012. godine. 9. U skladu sa lanom 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuilatvu Bosne i Hercegovine. 10. Na osnovu lana 74. stav 6. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ovog rjeenja. 11. Prema lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obavezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, s. r. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj AP 460/09, na temelju lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, lanka 59. stavak 3. i lanka 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slubeni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu: Valerija Gali, predsjednica Tudor Pantiru, dopredsjednik Miodrag Simovi, dopredsjednik Seada Palavri, dopredsjednica Mato Tadi, sudac Constance Grewe, sutkinja Mirsad eman, sudac Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja Zlatko M. Kneevi, sudac na sjednici odranoj 28. rujna 2012. godine donio je Utvruje se da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj AP 460/09 od 23. veljae 2012. godine. Sukladno lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ovo rjeenje dostavlja se Tuiteljstvu Bosne i Hercegovine. Rjeenje objaviti u "Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine", "Slubenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", "Slubenom glasniku Republike Srpske" i "Slubenom glasniku Distrikta Brko Bosne i Hercegovine". OBRAZLOENJE 1. Ustavni sud Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) je Odlukom broj AP 460/09 od 23. veljae 2012. godine usvojio apelaciju Ismete Kulenovi i drugih (u daljnjem tekstu: apelanti) i utvrdio povredu prava na pravino suenje iz lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za zatitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosu na donoenje odluke u razumnom roku u predmetu Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 P 056180 02 P.

RJEENJE

92 - 26

, 19. 11. 2012.

Predmetnom odlukom Ustavni sud je naloio Vrhovnom sudu Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) da po urnom postupku donese odluku o reviziji u predmetu broj 71 0 P 056180 11 Rev. Dalje, predmetnom odlukom je naloeno Vladi Republike Srpske da apelantima, sukladno lanku 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke isplati pojedinano iznose po 1.350,00 KM na ime nematerijalne tete zbog nedonoenja odluke u razumnom roku. Takoer, predmetnom odlukom je naloeno Vrhovnom sudu i Vladi Republike Srpske da, sukladno lanku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke obavijeste Ustavni sud o poduzetim mjerama s ciljem izvrenja ove odluke. 2. Vrhovni sud je 20. oujka 2012. godine primio Odluku Ustavnog suda broj AP 460/09 od 23. veljae 2012. godine. Vlada Republike Srpske tu odluku je primila, takoer, 20. oujka 2012. godine, to znai da je rok za izvrenje predmetne odluke za nju istekao 18. lipnja 2012. godine. 3. Vrhovni sud je dopisom od 26. oujka 2012. godine obavijestio Ustavni sud da je, sukladno predmetnoj odluci Ustavnog suda, donio odluku o reviziji u predmetu broj 71 0 P 056180 11 Rev. 4. Vlada Republike Srpske nije dostavila obavijest o izvrenju predmetne odluke. Obzirom na to, Ustavni sud je dopisom od 30. srpnja 2012. godine zatraio od Vlade Republike Srpske da dostavi obavijest o izvrenju Odluke broj AP 460/09 od 23. veljae 2012. godine, te da uz obavijest dostavi odgovarajue dokaze koji potvruju provedbu predmetne odluke Ustavnog suda. 5. Vlada Republike Srpske je 9. kolovoza 2012. godine obavijestila Ustavni sud da nije realizirala predmetnu odluku

zbog nedostatka financijskih sredstava doznaenih od Ministarstva financija Republike Srpske. 6. Ustavni sud je u svojoj Odluci broj AP 460/09 od 23. veljae 2012. godine odredio nain i rok za izvrenje odluke. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Takoer, prema lanku 74. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, konane i obvezujue odluke Ustavnog suda duna je potivati svaka fizika i pravna osoba, a prema stavku 2. istog lanka, sva tijela vlasti su duna u okviru svojih nadlenosti utvrenih Ustavom i zakonom provoditi odluke Ustavnog suda. 7. Prema lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, u sluaju nepostupanja, odnosno kanjenja u izvravanju ili obavjetavanju Ustavnog suda o poduzetim mjerama, Ustavni sud donosi rjeenje kojim se utvruje da odluka Ustavnog suda nije izvrena. 8. Iz navedenog proizlazi da Vlada Republike Srpske nije izvrila Odluku Ustavnog suda broj AP 460/09 od 23. veljae 2012. godine. 9. Sukladno lanku 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, ovo rjeenje se dostavlja nadlenom Tuiteljstvu Bosne i Hercegovine. 10. Na temelju lanka 74. stavak 6. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odluio kao u dispozitivu ovog rjeenja. 11. Prema lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke Ustavnog suda su konane i obvezujue. Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Valerija Gali, v. r.

, 19. 11. 2012.

92 - 27

1051 03-34-2-376-11/12 ( ) Rjeenje broj 03-34-2-376-11/12 (bosanski jezik) Rjeenje broj 03-34-2-376-11/12 (hrvatski jezik) 1052 ( ) 2012. ( ) Izmjena Programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu (bosanski jezik) Izmjena Programa posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih tetnih organizama na krumpiru u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu (hrvatski jezik) 1053 ( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Lukavcu (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju suca u Opinski sud u Lukavcu (hrvatski jezik) 1054 ( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Banoviima (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju suca u Opinski sud u Banoviima (hrvatski jezik) 1055 ( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Lukavcu (bosanski jezik) Odluka o izmjeni dluke o imenovanju suca u Opinski sud u Lukavcu (hrvatski jezik)

1 1 1

3 3 3 3 4 4 4 5 5

( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Banoviima (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju suca u Opinski sud u Banoviima (hrvatski jezik) 1057 ( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Banoviima (bosanski jezik) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju suca u Opinski sud u Banoviima (hrvatski jezik) 1058 ( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Lukavcu (bosanski jezik) Odluka o izmjeni dluke o imenovanju suca u Opinski sud u Lukavcu (hrvatski jezik) 1059 ( ) Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju sudije u Opinski sud u Lukavcu (bosanski jezik) Odluka o izmjeni dluke o imenovanju suca u Opinski sud u Lukavcu (hrvatski jezik) 1060 2084/09 ( ) Odluka broj AP 2084/09 (bosanski jezik) Odluka broj AP 2084/09 (hrvatski jezik) 1061 118/09 ( ) Rjeenje broj AP 118/09 (bosanski jezik) Rjeenje broj AP 118/09 (hrvatski jezik) 1062 143/09 ( ) Rjeenje broj AP 143/09 (bosanski jezik) Rjeenje broj AP 143/09 (hrvatski jezik) 1063 460/09 ( ) Rjeenje broj AP 460/09 (bosanski jezik) Rjeenje broj AP 460/09 (hrvatski jezik)

1056

5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9

9 13 16 19 20 21 22 22 23 24 24 25

92 - 28

, 19. 11. 2012.

, 19. 11. 2012.

92 - 29

92 - 30

, 19. 11. 2012.

, 19. 11. 2012.

92 - 31

92 - 32

, 19. 11. 2012.

: , 1, - : - : , 39/III : - : : 722-030 - : 722-061 - : 722-054, : 722-071 - : 722-049, 722-050, : 722-074 - : 722-051 - : 722-044, 722-046 - : 722-042 - , : UNICREDIT BANK .. 338-320-22000052-11, .. 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK .. , 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK .. 161-000- 00071700-57 - : "" . . - : - 20 . " " 731. , /I 2168/97 10.07.1997. . - 4200226120002. - 01071019. - 200226120002. . II 2012. " " " " 120,00 , " " 110,00 . Wb : http://www.sluzbenilist.ba - 200,00

Godina XVI/VIII Ponedjeqak, 19. 11. 2012. godine

Broj/Broj

92

Godina XVI/VIII Ponedjeljak, 19. 11. 2012. godine

Dana 1.9.2011. godine na snagu je stupilo Uputstvo o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH, broj 43/11 od 31.5.2011. godine). Ovim Uputstvom se utvr|uje na~in objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daqwem tekstu: Zakon), obavezni primjewivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Danom po~etka primjene ovog Uputstva prestaje da va`i Uputstvo o na~inu pripreme obavje{tewa o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05). JP NIO Slu`beni list BiH nije odgovoran za eventualnu neusagla{enost elektronske i papirne forme objavqenih tekstova javnih nabavki u sistemu GO-PROCURE i "Slu`benom glasniku BiH". Molimo za sve informacije ili eventualne nejasno}e da kontaktirate Agenciju za javne nabavke BiH.

A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.2. B. B.1. B.2. B.3. B.5. B.4. C. C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. D. E. F.

OBAVJE[TEWE O NABAVCI OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O NABAVCI PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[EWA OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OTVORENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVOM OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA ZA PREGOVARA^KI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OTVORENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO UBRZANOM OGRANI^ENOM POSTUPKU OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU SA OBJAVOM OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA PO PREGOVARA^KOM POSTUPKU BEZ OBJAVE DODATNO OBAVJE[TEWE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVQAWE PONUDA OBAVJE[TEWE O NABAVCI - ME\UNARODNO OBJAVQIVAWE ISPRAVKA OBAVJE[TEWA

Cijena oglasa - obavje{tewa o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tewu, koji se objavquju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 1. Dostavqawe obavje{tewa off-line (dostavqawe oglasa putem e-maila, faksa, po{te ili li~no): Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,14 KM Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,07 KM Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96 KM 2. Dostavqawe obavje{tewa on-line (putem sistema GO procure): Jedna strana od{tampanog teksta na dva stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,61 KM Jedan stubac visine 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,00 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,80 KM Jedan cm jednog stupca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,30 KM Od toga PDV 17% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,62 KM U cijene je ura~unat PDV od 17% (prera~unata stopa 14,53%). Tarifa se primjewuje od 1. 12. 2011. godine. Pla}awe se vr{i po izdatom ra~unu u roku od 15 dana. Uplate se vr{e u KM. Uplate se vr{e u korist ra~una: VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO UNICREDIT BANK DD RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO HYPO ALPE ADRIA BANK AD BAWALUKA, FILIJALA BR^KO ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III Prijem oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a broj 39/III. Telefon: +387 (33) 722-049, 722-050; faks: +387 (33) 722-074 E-mail: oglasi@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba Internet adresa: www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba www.glasila.ba - www.sllist.ba OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE izlazi svakog ponedjeqka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" Pretplata na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). Tekstovi oglasa javnih nabavki, uz naruxbenicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavqaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16,00 sati, na propisanim obrascima. Obavje{tewa dostavqena on-line Slu`benom listu BiH do ~etvrtka u 12,00 sati, bi}e objavqena u ponedjeqak naredne sedmice. Tako zaprimqeni oglasi bi}e objavqeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki" u ponedjeqak. Svi oglasi primqeni mimo propisanih rokova, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke". Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od dana izdavawa fakture uz obavezni poziv na broj fakture.

160 200 00005746 51 338 320 22000052 11 161 000 00071700 57 552 000 00000017 12

OBAVJE[TEWE
Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 1. 9. 2011. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva o na~inu objavqivawa obavje{tewa u postupcima javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 43/11 od 31. 5. 2011. godine).

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, Faks: 722-071 - Oglasno odjeqewe: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacioni broj: 4200226120002. - Poreski broj: 01071019. PDV broj: 200226120002. Internet izdawe: http://www.sluzbenilist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM.

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 3

A.1. - OBAVJE[TEWE O NABAVCI


"ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Elektroprenos BiH ad Banja Luka Operativno podru~je Sarajevo Vilsonovo {etali{te br. 15 71000 Sarajevo kancelarija br. 129 II sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Podaci za uplatu dokumentacije: Broj bankovnog ra~una: 5510010003400849 UniCredit Bank ad Banja Luka 1610450028020039 Raiffeisen Banka Pla}anje izvan BiH UniCredit Bank ad Banja Luka SWIFT BLBABA22 , korespodentna Banka UniCredit Bank Austria AG, Vienna SWIFT BKAUATWW, IBAN BA395517904801164548 sa naznakom "otkup tenderske dokumentacije broj 09.062/12" ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica, Amela Kurt}ehaji} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 033728213 Faks: 033728109 E-mail:e.razanica@opsa.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica, Amela Kurt}ehaji} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 033728213 Faks: 033728109 E-mail: e.razanica@opsa.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica, Amela Kurt}ehaji} Adresa: Vilsonovo {etali{te br. 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 033728213 Faks: 033728109 E-mail: admin@elprenosbih.ba Internet adresa: www.elprenosbih.ba (M1-A-16737-12)

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 21-1-1-1-232/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta (e-mail): admin@elprenosbih.ba Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka li~ne za{titne opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka li~ne za{titne opreme: zimski radni kombinezoni sa {tampom logotipa preduze}a (u ukupnoj koli~ini od 125 komada) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 125 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Kupca Bla`uj (Magistrala 29) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 15 dana po stupanju Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

Broj 92 - Strana 4

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 24-1-3-1-65/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: Sanela Imamovic Adresa: Branilaca grada b.b. Po{tanski broj: 71370 Op{tina/Grad: Breza IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 032781559 Faks: 032781559 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@rmubreza.ba Internet adresa (web): www.rmubreza.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-IO-02-5-74/12- Izvo|enje radova na rekonstrukciji pru`nog kolosijeka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na rekonstrukciji pru`nog kolosijeka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora -Prema tehni~koj specifikaciji iz Anex-a V tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za kompletnu isporuku roba i izvo|enje radova je 2 (dva) mjeseca od potpisivanja Ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u Slu`benom glasniku BiH III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Ponu|a~ u zadnje tri godine (2009. 2010. 2011.) mora imati realizovan/e ugovor/e na izgradnju `eljezni~kih pruga ili popravku i odr`avanje `eljezni~kih pruga u iznosu od 200.000,00 KM (dvijestotinehiljada KM). -Ponu|a~ mora posjedovati odobrenje ili drugi odgovaraju}i akt nadle`nog organa za obavljanje djelatnosti Izgradnje `eljezni~kih pruga i popravka i odr`avanja `eljezni~kih pruga. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo (Soba br. 305/IV) uz predo}enje dokaza o izvr{enoj uplati i zahtjeva za izuzmanje tenderske dokumentacije. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033/751-780 ili putem e-mail adrese, a ista }e im biti poslata putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba br 6. U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH ' otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD R-IO-02-5-74/12- Izvo|enje radova na rekonstrukciji pru`nog kolosijeka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU ?Breza? d.o.o.-Breza IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-IO-02-5-74/12- Izvo|enje radova na rekonstrukciji pru`nog kolosijeka za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o.-Breza ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 5

E-mail:sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16837-12) VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 28-1-2-1-104/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Samra Avdi} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta (e-mail): samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa (web): www.hjpc.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge ~i{}enja zgrada i upravljanja imovinom II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Od dana stupanja ugovora na snagu do 31.12.2014. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 171.177,78

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge ~i{}enja i odr`avanja higijene i teku}eg odr`avanja za potrebe Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine za 2013. i 2014. godinu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 171.177,78 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla}a u roku od 30 dana od dana prijema iste. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lana 24. ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, Kraljice Jelene 88, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U slu~aju potrebe za dodatnim ili novim uslugama te ako se osiguraju potrebna sredstva za realizaciju istih, ugovorni organ }e sa odabranim dobavlja~em provesti pregovara~ki postupak za dodatne ili nove usluge ukoliko je na zadovoljavaju}i na~in ispunio svoje prethodno preuzete ugovorne obaveze. Ukupni procjenjeni tro{kovi kasnijih usluga ne}e prelaziti iznos od 50% vrijednosti zaklju~enog okvirnog sporazuma. (M1-A-16896-12) BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-83/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006

Broj 92 - Strana 6

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta (e-mail): granpol@granpol.gov.ba Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Otvoreni postupak za nabavku d`empera za potrebe Grani~ne policije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka d`empera za potrebe Grani~ne policije - 1900 komada II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1900 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 76.923,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco Centralno skladi{e Grani~ne policije BiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ugovorenom roku isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dobavlja~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Reufa Muhi}a 2 A, Sarajevo/Ilid`a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokuentacija se mo`e dobiti na zahtjev, svakim radnim danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Uplatu izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH- Depozitni ra~un, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni postupak za nabavku d`empera za potrebe Grani~ne policije BiH. (M1-A-16959-12) BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 33-1-1-1-87/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta (e-mail): granpol@granpol.gov.ba Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka motornih vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka motornih vozila za potrebe Grani~ne policije kako slijedi: Putni~ko vozilo snage min 130 kw II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 85.470,08

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 7

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Grani~ne policije, Reufa Muhi}a 2 A, Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ugovorenom roku isporuke Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dobavlja~ ne}e mo}i tra`iti avansno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Reufa Muhi}a 2A, Ilid`a Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokuentacija se mo`e dobiti na zahtjev, svakim radnim danom od 10-15 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20 KM. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. Uplatu izvr{iti na ra~un JRT Trezor BiH- Depozitni ra~un, broj 1610000010751006, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0703999. Svrha uplate tenderska dokumentacija GP BiH - Otvoreni postupak za nabavku motornih vozila za potrebe Grani~ne policije BiH. (M1-A-16958-12) OP]INA LIVNO

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 37-1-2-1-27/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Livno Kontakt osoba: Anto Knez, tel.broj 034/206-223 Adresa: Trg Branitelja Livna 1. Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281070720004 Telefon: 034206238 Faks: 034200315 Elektronska po{ta (e-mail): info@livno.ba

Internet adresa (web): www.livno.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), LIVNO I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Arhitektonske usluge: in`enjerske usluge i integralne in`enjerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada Glavnog projekta pro~ista~a otpadnih voda u Op}ini Livno. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabave je izrada Glavnog projekta pro~ista~a otpadnih voda u Op}ini Livno. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Livno II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ponudi ponuditelja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Natje~ajnoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema Natje~ajnoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema Natje~ajnoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema Natje~ajnoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 %

Broj 92 - Strana 8

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

3. vrijeme izrade projekta, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:17.12.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Op}ina Livno, Trg Branitaelja Livna 1., 80 101 Livno Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu nov~ane naknade za natje~ajnu dokumentaciju izvr{iti na Prora~un OV Livno broj: 1549995000000368 koji se vodi kod IntesaSan Paolo Banke d.d. Sarajevo, poslovnica Livno, uplata za natje~aj 722431. (M1-A-16952-12) OP]INA ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 46-1-1-1-84/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta (e-mail): nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZENICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sredstava za ~i{}enje za potrebe Op}ine Zenica u 2013. godini. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Zenica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Zenica, Slu`ba za zajedni~ke poslove, Trg BiH 6, III sprat, kancelarija 317 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 10,00 KM, vr{it }e se na `irora~un broj: 134-010-0000042994 IK Banka, vrsta prihoda 722 631, op}ina 103 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208013 Faks: 032208017 E-mail:emira.dajic@zenica.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208013 Faks: 032208017 E-mail: emira.dajic@zenica.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Emira Daji} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208013 Faks: 032208017 E-mail: emira.dajic@zenica.ba (M1-A-16869-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 9

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 52-1-1-1-391/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Radojica Peri{i}, Jegdi} Qiqa Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 80/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka terenskog vozila II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Jedan II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 55.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lokalitet ZP RiTE Gacko A.D. Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Do 30 dana od dana obostranog potpisivawa Ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili relevantnog profesionalnog ili drugog registra zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan. Ovim Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog Tendera. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Poslovawe bez gubitka u posledwe dvije godine (2010,2011). Dokaz o solventnosti posledwih {est mjeseci. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaqno razra|eno u tenderskom dokumentu. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM/ 25,56 evra IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Gacko Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP RiTE Gacko AD. Gacko Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12.ZJN BiH, a da pri tom ZP RiTE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. Uplate za otkup tenderske dokumentacije: - Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Unikredit banke, A.D. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon br. +387 59 472 413. - Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke, A.D. Bawa Luka na ra~un br. -5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Vi{wevac Ranko, Dra{kovi} Dragan Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba (M1-A-16982-12) JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 57-1-1-1-112/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Kemal Husakovi} Adresa: BISTUA NUOVA 17 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica

Broj 92 - Strana 10

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IDB/JIB: 4218001040006 Telefon: 032209334 Faks: 032209359 Elektronska po{ta (e-mail): info@vikze.ba Internet adresa (web): www.vikze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZENICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka laserskog {tampa~a i tri ra~unara sa jednim uredskim laserskim {tampa~em A4 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka jednog laserskog {tampa~a - mre`ni, duplex, monohromatski, mjese~nog kapaciteta {tampe minimalno 30.000 stranica. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 11.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:20 Mjesto: Bistua Nuova 17 (kanc. 15), Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na transakcijske-ra~une preduze}a:

101-180-01000281-91 Privredna banka Sarajevo 134-010-00000111-78 Investiciono komercijalna banka 140-601-00246936-55 Volksbank BH 141-801-00078353-28 Bosna Bank International 154-260-20030088-58 Intesa Sanpaolo banka 160-501-00000625-83 Vakufska banka 161-055-00005900-83 Raiffeisen Bank 306-029-00010324-72 Hypo Alpe-Adria-Bank 338-580-22000397-10 UniCredit Bank sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za nabavku {tampa~a i ra~unara" Ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upu}en na faks 032/427-353 ili na e-mail info@vikze.ba. Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i 1 (jedna) kopija. (M1-A-16861-12) JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 57-1-1-1-113/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica Kontakt osoba: Kemal Husakovi} Adresa: BISTUA NUOVA 17 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218001040006 Telefon: 032209334 Faks: 032209359 Elektronska po{ta (e-mail): info@vikze.ba Internet adresa (web): www.vikze.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZENICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabaka kombinovanog vozila za ~i{}enje slivnika i pro{topavanje kanalizacionih cijevi II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 komad II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 280.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP ZENICA (INCOTERMS 2010) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 5 mjeseci

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 11

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Bistua Nuova 17 (kanc. 15), Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na transakcijske-ra~une preduze}a: 101-180-01000281-91 Privredna banka Sarajevo 134-010-00000111-78 Investiciono komercijalna banka 140-601-00246936-55 Volksbank BH 141-801-00078353-28 Bosna Bank International 154-260-20030088-58 Intesa Sanpaolo banka 160-501-00000625-83 Vakufska banka 161-055-00005900-83 Raiffeisen Bank 306-029-00010324-72 Hypo Alpe-Adria-Bank 338-580-22000397-10 UniCredit Bank sa naznakom "Uplata tenderske dokumentacije za nabavku kombinovanog vozila" Ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa uz pisani zahtjev upu}en na faks 032/427-353 ili na e-mail info@vikze.ba. Ponuda se podnosi u dva primjerka: original i 1 (jedna) kopija. (M1-A-16909-12) KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 66-1-1-1-106/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Sulejman Aljovi}, dipl.ecc. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta (e-mail): saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-sume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ulja, maziva i sredstva za rashla|ivanje motora II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fcco Centralni magacin Had`i}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja od dana zaklju~enja do 31.12.2013.g. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena i ukupna vrijednost, u~e{}e:90,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim pdv-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: M.Tita 7/II,Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponuda za javnu nabavku roba broj:0103-3660-5/12 dostavljaju se na adresu:KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo, Ul. M.Tita 7/II.Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj:161-000-00367200-40 otvoren kod Raiffeisen bank dd Sarajevo. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije donijeti na uvid uplatnicu o izvr{enoj uplati otkupa iste, odnosno pismenim zahtjevom ponu|a~a tenderske dokumentacija bi}e poslata po{tom. (M1-A-16988-12)

Broj 92 - Strana 12

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-458/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Zoran Bo`i} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036319999 Faks: 036395249 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.bozic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 2 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava izgradnje svjetlovodnih spojnih putova II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava izgradnje svjetlovodnih spojnih putova LOT 1: Svjetlovodni spojni put Boderi{te-Br~ko-Vitanovi}i LOT 2: Svjetlovodni spojni put Gostilj-Dobreti}i II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno dokumentaciji za nadmetanje Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM ili 10,50 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:18.12.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., Protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Nabava izgradnje svjetlovodnih spojnih putova". - za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 20,00 KM na ra~un broj 3381002202842183 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. - za strane ponuditelje u iznosu od 10,50 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT: UNCRBA 22XXX kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, otkupljena dokumentacija se mo`e poslati e-mailom ili po{tom, ali u tom slu~aju Ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Svjetlovodni spojni put Boderi{te-Br~ko-Vitanovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Svjetlovodni spojni put Boderi{te-Br~ko-Vitanovi}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 300.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Utvr|eno tenderskom dokumentacijom III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok izvedbe, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Boderi{te-Br~ko-Vitanovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Svjetlovodni spojni put Gostilj-Dobreti}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora LOT 2 - Svjetlovodni spojni put Gostilj-Dobreti}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Utvr|eno je u dijelu tehni~ke dokumentacije za nadmetanje

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 13

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 170.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Utvr|eno tenderskom dokumentacijom III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Rok izvedbe, u~e{}e:10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Gostilj-Dobreti}i (M1-A-16894-12) JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-2-1-459/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d. Kontakt osoba: Damir Or{oli} Adresa: Kneza Branimira bb Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227270100006 Telefon: 036336670 Faks: 036395249 Elektronska po{ta (e-mail): damir.orsolic@hteronet.ba Internet adresa (web): www.hteronet.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava Standardizacija informacijskih usluga II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava Standardizacija informacijskih usluga II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova DDP [iroki Brijeg, Centralno skladi{te JP HT d.d. Mostar na adresi Trn bb. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12(dvanaest)mjeseci od potpisa ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 19.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM ili 15,60 EUR IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:19.12.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:10 Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza Branimira bb Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje) tel: 036/395 201, uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist JP HT d.d. Mostar s naznakom ?Dokumentacija za nadmetanje: Nabava Standardizacija informacijskih usluga ": - za ponuditelje iz BiH 30,00 KM na ra~un 3381002202842183 - za strane ponuditelje u iznosu od 15,60 EUR na ra~un IBAN BA393380604816994046, SWIFT:UNCRBA22XXX Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. Na zahtjev ponuditelja dokumentaciju je mogu}e dostaviti putem mail - a ili po{te, uz uvjet da ponuditelj prethodno dostavi dokaz o uplati naknade za dokumentaciju. U ovom slu~aju Ugovorno tijelo ne snosi odgovornost za eventualni gubitak ili ka{njenje dokumentacije. Uvid u Dokumentaciju je mogu} u u prostorijama JP HT d.d. Mostar Ul. Kneza Branimira b.b, 88000 Mostar protokol (prizemlje); radnim danom u vremenu od 7:30 - 16:00 sati. (M1-A-16902-12) JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI"

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 100-1-1-1-25/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JZU "DOM ZDRAVQA U BAWOJ LUCI" Kontakt osoba: mira. Marjanovi} Adresa: SIME MATAVUQA bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400802010004 Telefon: 051216515 Faks: 051216813

Broj 92 - Strana 14

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Elektronska po{ta (e mail): domzdravlja-bl@teol.net Internet adresa (web): www.domzdravljabanjaluka.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za stomatolo{ke ma{ine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za stomatolo{ke ma{ine II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 18.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova JZU "Dom zdravqa" u Bawoj Luci ul. Sime Matavuqa bb II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Jedna godina od zakqu~ewa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}awa(odgo|eno pla}awe, maksimalno do 120 dana), u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi datoj u koraku 1. a po~ev{i od dana objavqivawa obavje{tewa 19.11.2012 godine, svakim radnim danom u vremenu od 11,00 do 13,00 ~asova, uz dokaz o uplati od 10,00KM, ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon pisanog zahtjeva i dokaza o izvr{enoj uplati, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, pa navesti broj tendera. Tra`ena dokumenta koja je prilo`io ponu|a~ moraju biti, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un kod Komercijalne banke ad Bawa Luka 571-010-00000792-16 (M1-A-16899-12) @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 101-1-3-1-34/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: @UPANIJSKA BOLNICA "DR. FRA MIHOVIL SU^I]" LIVNO Kontakt osoba: ing. Ivica Pavi} Adresa: Ul. Sv. Ive broj 2 Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281045960009 Telefon: 034200423 Faks: 034200423 Elektronska po{ta (e-mail): bolnica.livno@tel.net.ba Internet adresa (web): www.bolnica-livno.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, @upanija 10 I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 15

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi za rekonstrukciju i obnovu rodili{ta ginekolo{kog odjela II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora A. Gra|evinsko obrtni~ki radovi B. Vodovod i kanalizacija C. Elektroinstalacije D. Grijanje i klimatizacija II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Radovi obuhva}aju povr{inu cca 550 m2 II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te ugovornog tijela, glavna zgrada 2. kat II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sukladno izabranoj ponudi prema uvjetima iz TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Sukladno TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. rok izvr{enja radova, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:19.12.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za TD se pla}a taksa u iznosu od 50,00 KM. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo da pregladaju TD prije nego je otkupe. Pla}anje izvr{iti na ra~un broj 3381502200351780 kod UniCredit Bank d.d. uz naznaku "TD za radove za rodili{te". Uz dostavu dookaza o uplati dostaviti i zahtjev za dostavu TD u kojem }e se nazna~iti: firma dobavlja~a sa navodima kontakt osobe/a i e-mail adresa. (M1-A-16984-12)

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA/PROMETA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 103-1-2-1-28/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Kontakt osoba: Aida Alibegovic Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200862970008 Telefon: 033284750 Faks: 033284751 Internet adresa (web): www.mkt.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta po{te II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga avio prevoza za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka avionskih karata za potrebe Ministarstva komunikacija i transporta/prometa BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Nabavka avio karata za godinu dana II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 75.200,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te Ugovornog organa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 1 godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 1.da nema smetnji za njihovo u~e{}e u smislu odredbe ~lana 23. Zakona; 2.da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima, prema ~lanu 24. Zakona;

Broj 92 - Strana 16

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a.Da posjeduju certifikat IATA; b.Da imaju potpisan ugovor o kori{tenju rezervacije sistema Amadeus; c.Da dostavi dokaz o cijenama avio karata za prvih pet destinacija iz Specifikacije (Aneks 3) na dan 17.12.2012. godine. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Trg BiH 3, Sarajevo, kanc. 318, 3 sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti: - li~no u sjedi{tu ugovornog organa (kao u Aneksu A, soba 318, u radnom vremenu od 10 do 12 sati), - putem e-maila, ili - po{tom, uz prethodno dostavljeni pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Kontakt osoba: Aida Alibegovic Adresa: Trg BiH 3 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200862970008 Telefon: 033707624 Faks: 033707697 E-mail:aida.alibegovic@mkt.gov.ba Internet adresa: www.mkt.gov.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Kontakt osoba: Aida Alibegovic Adresa: Trg BiH 3 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200862970008 Telefon: 033707624 Faks: 033707697 E-mail: aida.alibegovic@mkt.gov.ba Internet adresa: www.mkt.gov.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Kontakt osoba: Aida Alibegovic Adresa: Trg BiH 3 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200862970008 Telefon: 033707624 Faks: 033707697 E-mail: aida.alibegovic@mkt.gov.ba Internet adresa: www.mkt.gov.ba (M1-A-16950-12)

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-151/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga prevoza radnika za potrebe [G "Konjuh" Kladanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga prevoza radnika za potrebe [G "Konjuh" Kladanj II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora po tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 174.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova po tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci od datuma dostave bankovne garancije za dobro izvr{enje ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise po tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti po tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 17

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 7:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 8:00 Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1 75280 Kladanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE tendersku dokumentaciju zainteresovani ponu|a~i mogu obezbijediti na osnovu pismenog zahtjeva, preuzimanjem u prostorijama ugovornog organa ili ukoliko je tako zahtijevano ista }e biti proslije|ena putem po{te na adresu zainteresovanog ponu|a~a. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057 kod NLB banke (M1-A-16834-12) JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-152/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 32.000,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga odr`avanja teretnih motornih vozila MAN i MERCEDES II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga odr`avanja teretnih motornih vozila MAN i MERCEDES II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora po tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Servis najpovoljnijeg ponu|a~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Po tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Po tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Po tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:45 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1. 75280 Kladanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju zaiteresovani ponu|a~ mo`e obezbijediti, uz dostavu zahtjeva, u prostorijama ugovornog organa ili dostavom iste na adresu navedenu na zahtjevu, putem po{te. uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057 kod NLB banke. (M1-A-16835-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-190/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.oecc Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A

Broj 92 - Strana 18

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za pumpne agregate II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1 Rezervni dijelovi za PA Vogel Lot 2 Rezervni dijelovi za PA KSB LOt3 Rezervni dijelovi za PA SAER Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 14:15 Mjesto: Terezije br.38 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku " za otkup tenderske dokumentacije " ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8

Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Edin Huremovi}, dipl.ing.ma{.. tel/fax: 033 774-920 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Edin Huremovi},dipl.ing.ma{. Adresa: Gli{e Jankovi}a br.8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033774920 Faks: 033774920 E-mail:edinh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Belma Loji},dipl.pravnik Adresa: Terzije br.38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: belml@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Belma Loji},dipl.prav. Adresa: Terezije br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: belmal@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni diejlovi za pumpne agregate Vogel I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO ugovornog organa u Sarajevu. V. Dodatne informacije Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku " za otkup tenderske dokumentacije " ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 19

Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Edin Huremovi}, dipl.ing.ma{. tel/fax: 033 774 920 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za pumpne agregate KSB I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 450.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO ugovornog organa u Sarajevu V. Dodatne informacije Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku " za otkup tenderske dokumentacije " ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8 Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Edin Huremovi}, dipl.ing.ma{. tel/fax: 033 774 920 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervni dijelova za PA SAER I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 50.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO ugovornog organa u Sarajevu V. Dodatne informacije Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku " za otkup tenderske dokumentacije " ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8 Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Edin Huremovi}, dipl.ing.ma{. tel/fax: 033 774-920 (M1-A-16777-12)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-191/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.oecc Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886 Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 700.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rezervni dijelovi za PA Pleuger II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO Ugovornog organa u Sarajevu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj 92 - Strana 20

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Terezije br.38 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku " za otkup tenderske dokumentacije " ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br.8 Za sve dodatne informacije vezane za stru~ni dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Edin Huremovi}, dipl.ing.ma{.. tel/fax: 033 774-920 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Edin Huremovi},dipl.ing.ma{. Adresa: Gli{e Jankovi}a br.8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033774920 Faks: 033774920 E-mail:edinh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Belma Loji},dipl.prav. Adresa: Terezije br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: belmal@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Belma Loji},dipl.prav. Adresa: Terezije br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033200313 Faks: 033200313 E-mail: belmal@iksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-16776-12) KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-195/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Vi{nja Softi}, dipl.ecc. Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033237655 Faks: 033534886

Internet adresa (web): www.viksa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 100.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 72/12-P lot 2 - ^eli~ne pocin~ane cijevi, fitinzi i ventili II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO skladi{te Ugovornog organa u Sarajevu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 15:00

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 21

Mjesto: Terezija br. 38, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br. 338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o. Sarajevo, ul Jaroslava ^ernija br. 8. Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Admir Halilovi}, dipl.ing.ma{. tel/fax: 033 649 932. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Admir Halilovi}, dipl.ing.ma{. Adresa: Paromlinska br. 60 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033649932 Faks: 033649932 E-mail:admirh@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Zehra Tihi}, dipl.prav. Adresa: Terezija br. 38 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: zehrat@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. Kontakt osoba: Zehra Tihi}, dipl.prav. Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200151950004 Telefon: 033204575 Faks: 033204575 E-mail: zehrat@viksa.ba Internet adresa: www.viksa.ba (M1-A-16721-12) [PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-3-1-113/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o Kontakt osoba: Enes Suljic,dipl.pravnik Adresa: Radni~ka bb Po{tanski broj: 77240 Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263074140004 Telefon: 037473670 Faks: 037473671 Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba Internet adresa (web): ussume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi sje~e-izvoza-iznosa drvnih sortimenata Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no ili putem po{te uz predo~en dokaz o uplati za istu. Uplata se vr{i 10 Km po jednom lot-u na tran. ra~un ugovornog organa br: 1610350014130032, otvorenog kod Raiffeisen bank BiH. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelima 220 GJ "Grme~-Bos.Petrovac" i 69 GJ "Osje~enica-Bos.Petrovac", Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 164.923,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova

Broj 92 - Strana 22

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelima 35/2 GJ "Osje~enica_Bos.Petrovac" i 166 GJ "Grme~-Bos.Petrovac" Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 107.784,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelima 34/1 GJ "Osje~enica-Bos.Petrovac" i 222 GJ "Grme~-Bos.Petrovac" Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 200.395,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ejne radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 29 Gj "Osje~enica-Bos.Petrovac",Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 158.988,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelima 34/2, 56/2, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2 i 59/2 GJ "Osje~enica-Bos. Petrovac", Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u nazivu lot.-a II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 141.543,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova sje~e-izvoza-iznosa u odjelu 139 GJ "Grme~Bos. Petrovac" Podru`nica "[umarija" Bos.Petrovac II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 52.015,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do okon~anja radova IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u nazivu lot-a (M1-A-16970-12) FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 140-1-1-1-48/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE; FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE Kontakt osoba: Anja Ba~i}. Eldijana [abanovi} Adresa: DUBROVA^KA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227137790008 Telefon: 036445675 Faks: 036445693 Elektronska po{ta (e-mail): info@fzmiopio.ba Internet adresa (web): www.fzmiopio.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 23

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka uredskog i potro{nog materijala i nabavka obrazaca za potrebe FZ MIO/PIO II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1 - Nabavka urdskog i potro{nog materijala za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje LOT 2 - Nabavka obrazaca za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: zgrada FZ MIO/PIO, Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na prednjoj strani koverte navesti "Ponuda za ponovljeni otvoreni postupak" - "Ne otvaraj", Tender broj: 76/12, LOT ____. Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati.FZ MIO/PIO ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te

zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~l. 12 ZJN BiH.Ra~un FZ MIO/PIO broj:1549212001477916 otvoren kod INTESA SANPAULO Banka, s naznakom "Tro{kovi tendera FZ MIO/PIO" broj 76/12 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka uredskog i potro{nog materijala za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 260.683,76 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 (jedna) godina dana od dana dodjele ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Federacije V. Dodatne informacije Dostava ponuda za LOT 1 do 18.12.2012. do 11,00 na protokol FZ MIO/PIO, Mostar. Otvaranje ponuda 18.12.2012 u 11,15 u zgradi FZ MIO/PIO, Dubrova~ka bb, III sprat. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku u prvom postupku osloba|aju se od ponovnog pla}anja, ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka obrazaca za potrebe Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 111.111,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 (jedna) godina dana od dana potpisivanja ugovora III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je Federacije V. Dodatne informacije Dostava ponuda za LOT 4 do 18.12.2012. do 11,45 sati na protokol FZ MIO/PIO Mostar. Otvaranje ponuda za LOT 4 - 18.12.2012. u 12,00 u zgradi FZ MIO/PIO Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku u prvom postupku osloba|aju se od ponovnog pla}anja (M1-A-16945-12)

Broj 92 - Strana 24 OP]INA ORA[JE

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 172-1-3-1-15/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Ora{je Kontakt osoba: mr.sc. Ru`a Nedi} i Manda Kosi} Adresa: Tre}a ulica br. 45 Po{tanski broj: 76270 Op}ina/Grad: Ora{je IDB/JIB: 4254051610004 Telefon: 031712322 Faks: 031712011 Elektronska po{ta (e-mail): opcina@orasje.ba Internet adresa (web): www.orasje.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), ORA[JE I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi na distributivnoj mre`i za podru~je Op}ine Ora{je. Distributivna mre`a za MZ ?Donja Mahala, Tolisa i Kostr~? i Sanacija i zamjena ventila u svrhu zoniranja Ora{ja. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Definirano u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definirano u tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 1.025.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je op}ine Ora{je II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 18 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U skladu s tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu s tenderskom dokumentacijom

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu s tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu s tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 19.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:19.12.2012 Vrijeme:10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Op}ina Ora{je, Tre}a ulica br. 45, Ora{je, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih radova provede u skladu sa ~lankom 11. ZJN. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 19.11.2012. godine, uz potvrdu o uplati 50,00 KM, na adresi pod I.1. ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke, na zahtjev ponu|a~a. Broj ra~una: 3380002200022831 kod UniCredit Bank d.d. BiH filijala Ora{je Svrha doznake: Otkup TD Primalac: Op}ina Ora{je, Vrsta prihoda: 722612, Op}ina: 068, Bud`etska organizacija: 0000000, Poziv na broj: 0001231440. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumetaciju prije nego {to je otkupe. (M1-A-16840-12) SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ZE-DO KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 193-1-2-1-33/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona Kontakt osoba: Jasna Divjan Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032245597 Faks: 032245634 Elektronska po{ta (e-mail): slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa (web): zdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke Kontakt osoba: Jasna Divjan Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032241463 Faks: 032245634 E-mail: slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa: zdk.ba

Broj 92 - Strana 25

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora pru`anje usluga distribucije taksenih maraka II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora pru`anje usluga distribucije taksenih maraka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zeni~ko-dobojski kanton II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:30 Mjesto: Ku~ukovi}i broj 2 Zenica, sala 301 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na depozitni ra~un ZDK broj 1340100000001672, vrsta prihoda 722612-prihodi od pru`anja usluga pravnim licima, bud`etska organizacija 1301001, op{tina 103 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona Kontakt osoba: Jasna Divjan Adresa: Kucukovici br. 2. Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218342970001 Telefon: 032241463 Faks: 032245634 E-mail:slzp_ts@bih.net.ba Internet adresa: zdk.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona

(M1-A-17037-12) KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 215-1-1-1-17/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kazneno-popravni zavod Fo~a Kontakt osoba: Dragan Dosti} Adresa: Studentska br. 2 Po{tanski broj: 73300 Op{tina/Grad: Fo~a IDB/JIB: 4401416180007 Telefon: 058211008 Faks: 058210154 Elektronska po{ta (e mail): kpz.pjdrinafoca@gmail.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka robe II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka prehrambenih proizvoda: bra{na, konzervisanih mesnih proizvoda, svje`eg vo}a i povr}a i potro{nog materijala za higijenu II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise U tenderskoj dokumentaciji

Broj 92 - Strana 26

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti U tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 25.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po lotu IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 25.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 25.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Prostorije KPZ-a Fo~a Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbjediti do 25.12.2012.godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu i mo`e se uplatiti na `iro ra~un br. 555-010-00009030-83 Nova banka Fo~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora prehrambeni proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka prehrambenih proizvoda za KPZ Fo~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 156.780,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 134.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena 80% (maksimalno 80 bodova),u~e{}e: 80,00 % 2. rok pla}awa 15 % (maksimalno 15 bodova),u~e{}e: 15,00 % 3. rok isporuke 5 % (maksimalno 5 bodova),u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova KPZ Fo~a V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija mo`e se obezbjediti do 25.12.2012. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00

KM po lotu i mo`e se uplatiti na `iro ra~un br. 555-010-00009030-83 Nova banka Fo~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora bra{no tip 500 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka bra{na tip 500 i ra`anog bra{na za KPz Fo~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 81200kg II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena 80% (maksimalno 80 bodova),u~e{}e: 80,00 % 2. rok pla}awa 15 % (maksimalno 15 bodova),u~e{}e: 15,00 % 3. rok isporuke 5 % (maksimalno 5 bodova),u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova KPZ Fo~a V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija se mo`e obezbjediti do 25.12.2012.godine., a nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu i mo`e se uplatiti na `iro ra~un br. 555-010-00009093-83 Nova banka Fo~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Konzervisani mesni proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka konzervi: narezaka, pa{teta i sl. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 72000kom II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena 80% (maksimalno 80 bodova),u~e{}e: 80,00 % 2. rok pla}awa 15 % (maksimalno 15 bodova),u~e{}e: 15,00 % 3. rok isporuke 5 % (maksimalno 5 bodova),u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova KPZ Fo~a V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija mo`e se obezbjediti do 25.12.2012. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 27

KM po lotu i mo`e se uplatiti na `iro ra~un 555-010-00009030-83 Nova banka Fo~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora svje`e vo}e i povr}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka krompira, mrkve, kupusa i sl. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 77.220,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 66.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena 80% (maksimalno 80 bodova),u~e{}e: 80,00 % 2. rok pla}awa 15 % (maksimalno 15 bodova),u~e{}e: 15,00 % 3. rok isporuke 5 % (maksimalno 5 bodova),u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova KPZ Fo~a V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija mo`e se obezbjediti do 25.12.2012.godine. Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu i mo`e se uplatiti na `iro ra~un 555-010-00009030-83 Nova banka Fo~a ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora potro{ni materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za li~nu i kolektivnu higijenu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 67.860,00 II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 58.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 12 mjeseci III Podkriteriji 1. cijena 80% (maksimalno 80 bodova),u~e{}e: 80,00 % 2. rok pla}awa 15 % (maksimalno 15 bodova),u~e{}e: 15,00 % 3. rok isporuke 5 % (maksimalno 5 bodova),u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova KPZ Fo~a V. Dodatne informacije Tenderska dokumentacija mo`e se obezbjediti do 25.12.2012. godine. Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu i mo`e se uplatiti na `iro ra~un br. 555-010-00009030-83 Nova banka Fo~a (M1-A-17030-12)

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-116/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 1 godina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka namirnica za restoran II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora okvirne koli~ine detaljno navedene u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin (Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93) II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine

Broj 92 - Strana 28

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Sala za otvaranje tendera, Ul.Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail:biljana.poparic@postesrpske.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail: biljana.poparic@postesrpske.com (M1-A-16967-12) PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-117/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka teretnih motornih vozila

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 171.794,88 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sjedi{te RJ PSC Banja Luka II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja prema ponudi izabranog ponu|a~a Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost pozitivan bilans uspjeha za 2011.godinu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br.93, Banja Luka,Sala za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051246080 Faks: 051215570 E-mail:sanela.jungic@postesrpske.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Sanela Jungi} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051246080 Faks: 051215570 E-mail: sanela.jungic@postesrpske.com (M1-A-16966-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 29

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-118/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: jedna godina II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka sredstava za higijenu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora okvirne koli~ine precizno navedene u TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova centralni magacin ul Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnsti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:90,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blagajni IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 u sali za otvaranje tendera ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana [evo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051246080 Faks: 051215570 E-mail:dragana.sevo@postesrpske.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Dragana Sevo Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 E-mail: dragana.sevo@postesrpske.com (M1-A-16965-12) PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 224-1-1-1-119/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 92 - Strana 30

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unarske opreme II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -da ima pozitivan poslovni rezultat u posljednje tri godine (2009, 2010 i 2011) -da je ponu|a~ solventan u poslednjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost za LOT 1 - da je ponu|a~ ovla{ten za prodaju ra~unarske opreme proizvo|a~a ~iju opremu nudi u svojoj ponudi i da ima ovla{teni servisni centar i pristup skladi{tu rezervnih dijelova proizvo|a~a opreme koju nudi u svojoj ponudi - da je prihod od prodaje softverskih, licenci ili ra~unarske opreme na godi{njem nivou minimum 500.000,00 KM u posljednje tri godine (2009-2011) - da ponu|a~ u poslednje tri godine (2009-2011) ima uspje{no iskustvo u realizaciji minimum tri ugovora o prodaji ra~unarske opreme ili softvera i da svaki ima vrijednost ve}u od 100.000,00 KM za LOT 2 - da je prihod od prodaje opreme koja je predmet javne nabavke , na godi{njem nivou minimum 100.000,00 KM u poslednje tri godine (2009-2011) - da ponu|a~ u poslednje tri godine (2009-2011) ima minimum tri realizovana ugovora o prodaji opreme i da svaki ima vrijednost ve}u od 50.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM na @R 565-501-4200000-338 ili na blag. pred. IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Sala za otvaranje tendera, Ul.Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail:biljana.poparic@postesrpske.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari}

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051241599 Faks: 051215570 E-mail: biljana.poparic@postesrpske.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ra~unara i monitora I.2. Kratak opis predmeta ugovora (PS, monitor LCD 19") II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 94.017,09 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin (Ul. Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93) ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka {tampa~a I.2. Kratak opis predmeta ugovora laserski, mre`ni, multifunkcijski ure|aji, faks aparati, barkod skener II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljno navedeno u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 59.829,06 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina III. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e: 30,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Glavni magacin (Ul. Kralja Petra I Kara|o|evi}a 93) (M1-A-16964-12) MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 235-1-1-1-38/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija i trezora BiH Kontakt osoba: Jelena [ekara Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 31

Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200308360001 Telefon: 033703108 Faks: 033703146 Elektronska po{ta (e mail): jsekara@mft.gov.ba Internet adresa (web): www.mft.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga poslovnih banaka za institucije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva finansija i trezora BiH II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga poslovnih banaka za institucije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva finansija i trezora BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 60.000,00 II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 51.282,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Trg BiH 1, 71000 Sarajevo II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Tri (3) godine Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 7.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo, soba 1617 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na zahtjev zainteresovanih ponu|a~a u skladu sa ~lanom 18. Zakona o javnim nabavkama BiH. (M2-A-16714-12) MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 235-1-2-1-40/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija i trezora BiH Kontakt osoba: Jelena [ekara Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200308360001 Telefon: 033703108 Faks: 033703146 Elektronska po{ta (e-mail): jsekara@mft.gov.ba Internet adresa (web): www.mft.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Od zaklju~ivanja ugovora do 31.12.2015. godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 333.333,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Podr{ka odr`avanju Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge- podr{ka odr`avanju Informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU). II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 390.000 sa PDV-om

Broj 92 - Strana 32

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova 333.333 Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Ministarstvo finansija i trezora BiH, Trg BiH1, 71000 Sarajevo, soba 1619 (M1-A-16942-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-544/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sve~anost obiqe`avawa trinaestogodi{wice Br~ko distrikta BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 111.111,11 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 2013 Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Kvalitet, u~e{}e:50,00 % 2. Cijena, u~e{}e:50,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat.

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 33

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na web stranici www.nabavka.bdcentral.net bez naknade i bi}e objavqena 20.11.2012.g. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-16976-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 257-1-2-1-546/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt,Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 2013, 2014, 2015 II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 206.410,26 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge objave konkursa, oglasa i ~estitki na bosanskom jeziku, latini~no pismo za 2013, 2014, 2015.g. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Br~ko distrikt BiH Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 20.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Zgrada Vlade, sala 59, 2. sprat. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na web stranici www.nabavka.bdcentral.net bez naknade i bi}e dostupna najdaqe do 21.11.2012.g. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija

Broj 92 - Strana 34

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.siobalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Zoran [ibalija Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216006 Faks: 049216006 Elektronska po{ta (e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net (M1-A-16799-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 257-1-1-1-550/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 3 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava medicinskih {tampanih obrazaca za potrebe Pododjela za primarnu zdravstvenu za{titu za 2013. godinu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise navedeno u tenderskoj dokumentaciji (TD) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti navedeno u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost navedeno u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost navedeno u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:18.12.2012 Vrijeme:13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Dom kulture Br~ko; Mladena Maglova 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se preuzima bez naknade sa slu`bene web stranice Vlade Br~ko distrikta www.nabavka.bdcentral.net. Tenderska dokumentacija }e biti dostupna na navedenom web sajtu najkasnije do 21.11.2012. godine ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora medicinski {tampani obrasci za ZC Br~ko II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 26.495,73 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana potpisa do 31.12.2013.

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 35

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pododjel za PZZ ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora medicinski {tampani obrasci za ZC Mao~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.820,51 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana potpisa do 31.12.2013. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pododjel za PZZ ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora medicinski {tampani obrasci za ZC Bijela II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 683,76 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana potpisa do 31.12.2013. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Pododjel za PZZ (M1-A-16890-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-552/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi na redovnom ljetnom odr`avanju asfaltnih i makadamskih puteva na podru~ju Br~ko distrikta BiH za 2013. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti besplatno sa web stranice www.nabavka.bdcentral.net. Tenderska dokumentacija }e biti dostupna na web stranici najkasnije od 21.11.2012 godine. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise U slu~aju izdvajanja Pododjeljenja za puteve i parkove u JP "Putevi Br~ko" Br~ko distrikt BiH postupak javne nabavke }e preuzeti i nastaviti JP "Putevi Br~ko" Br~ko distrikt BiH. U slu~aju da po izdvajanju budu zaklju~eni okvirni sporazumi, sva prava i obaveze Naru~ioca po tim okvirnim sporazumima preuzet }e JO "Putevi Br~ko" Br~ko distrikt BiH, a finansiranje }e se izvr{iti iz sredstava JP "Putevi Br~ko" doo Br~ko distrikt BiH predvi|enih u finansijskom planu za 2013. godinu III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 19.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 13:15 Mjesto: Sala broj 59, drugi sprat zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006

Broj 92 - Strana 36

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail:miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049216470 Faks: 049216470 E-mail: miralem.kovacevic@bdcentral.net Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ljetno odr`avanje asfaltnih i makadamskih puteva i ulica u gradskom podru~ju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 512.250,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2013 godine IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ljetno odr`avanje asfaltnih i makadamskih puteva i ulica u zoni zapad I.2. Kratak opis predmeta ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 487.888,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 31.12.2013

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Navedeno u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-17014-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-452/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Jasminka Brankovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br.2000003050 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka kopir papira za potrebe Direkcije Dru{tva JP EP BiH d.d.Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa tehni~kom specifikacijom tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova skladi{te u PTZ JP EP BiH d.d.Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 37

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih {est mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa Aneksom V -tehni~ki dio tenderske dokumentacije Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR-a IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te br.15 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacijeu kome }e naglasiti da li }e istupreuzeti li~no ili `ele slanje po{tom(na navedenu adresu na zahtjevu) na faks broj 00387 33 751 799.Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 20.11.2012.do 12.12.2012. godine od 8 00 sati do 15 00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo {etali{te br. 15 (kancelarija br. 311/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplatina ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj 1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. Za firme izvan BiH na ra~un broj 1601060000004629,EBAN CODE: BA391601020000013652,BIC/SWIFT VAKUBA22,kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije br. Tender br. 2000003050. Kod davanja naloga za pla}anje obavezan je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac". Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi,ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom,nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Jasminka Brankovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 E-mail:j.brankovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Jasminka Brankovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751785 Faks: 033751799 E-mail: j.brankovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Jasminka Brankovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751785 Faks: 033751799 E-mail: j.brankovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16785-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-462/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj: 2000003011 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka ru~nih GPS ure|aja za snimanje GIS podataka i obuka zaposlenika za rad sa ure|ajima za potrebe Direkcije Dru{tva i elektrodistributivnih Podru`nica JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema Aneksu V - tehni~ki dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 125.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Elektrodistributivne Podru`nice JP EP BiH i Direkcija Dru{tva JP EP BiH d.d.-Sarajevo

Broj 92 - Strana 38

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja - Isporuka opreme je 60 ({ezdeset) dana od obostranog potpisa ugovora; - obuka zaposlenika za rad sa ure|ajima 30 (trideset) dana os isporuke kompletne opreme Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Aneksu 8 Tenderske dokumentacije nacrt ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da ponu|a~ ima minimalno 2 (dva) uspje{no realizovana ugovora u periodu 2011-2012 godina ~iji je predmet isporuka opreme koja je predmet nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR-a IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br.15, sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svaki radnim danom od 20.11.2012 do 10.12.2012. godine od 08.00 sati do 15,00 sati u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br.15 (kancelarija br.311/IV). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. za firme izvan BiH na ra~un broj: 1601060000004629, IBAN CODE: BA391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod Vakufske banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br: 2000003011. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu ?sve tro{kove snosi nalogodavac? (our?) U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem.

Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751797 Faks: 033751799 E-mail:a.logo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751797 Faks: 033751799 E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Almira Logo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751797 Faks: 033751799 E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16711-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-472/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 39

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka motora i frekventnih pretvara~a za bager pumpe blokova 5 i 6 za TE Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka motora i frekventnih pretvara~a za bager pumpe blokova 5 i 6 za TE Tuzla II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 300.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Termoelektrana Tuzla u Tuzli II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od potpisa ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 100% odgo|eno pla}anje III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je dobavlja~ bio likvidan u zadnjih 6 mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da dobavlja~ ima iskustvo u realizaciji minimalno jednog ugovora u zadnje 3 godine, ~iji je predmet isporuka i ugradnja 0,4 kV elektromotora sa frekventnom regulacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo , sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom ( na navedenu adresu na zahtijevu) na ovla{teni fax 00387-33 75 17 59. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo {etali{te 15, (kancelarija br.316/4). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i sa sjedi{tem u BiH su du`ni predo}iti zahtijev za u~e{}e i dokaz o

izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse bank d.d., Sarajevo-tender broj 104-013/12. Za firme izvan BiH na ra~un kod Vakufske banke d.d. Sarajevo broj 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652 BIC/SWIFT: VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije Tender br.104-013/12. U skladu sa ^lanom 3 ta~ka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. (M1-A-16891-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-474/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija krovova i fasada za potrebe TE Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa zahtjevima iz TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 145.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana od uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

Broj 92 - Strana 40

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave predmetnom djelatno{}u. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Da je ponu|a~ u protekle tri godine imao godi{nji godi{nji prihod od 300.000,00 KM/godi{nje III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da je ponu|a~ tehni~ki i profesionalno sposoban za izvr{enje predmetnog posla (detalji navedeni u tenderskoj dokumentaciji) Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni fax broj: 00387 33 75 17 73. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, (kancelarija br. 305/IV). U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 2000002361. IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj:2000002361 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751773 E-mail:e.kustura@elektroprivreda.ba

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751773 E-mail: e.kustura@elekktroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Emina Turkovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751773 E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16695-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-479/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Za komercijalna pitnja: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena servomotora na bloku 5 u TE Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zamjena servomotora na bloku 5 u TE Kakanj

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 41

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 290.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz nacrta ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije datuma za dostavu ponude III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim registrima ili registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu (rje{enje o upisu u sudski registar). Dobavlja~ je obavezan da dostavi rje{enje o obavljanju relevantne profesionale djelatnosti - sa naznakom {ifre djelatnosti. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni faks broj 00387 33 751 756. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija br. 305/4). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: Sparkasse Bank d.d. Sarajevo broj ra~una 1990490176075902; za firme izvan BiH: Vakufska banka d.d. Sarajevo broj ra~una 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacjje-Tender br. 02-1-IU-TEK-15/12. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e

razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail:a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16706-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-481/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 92 - Strana 42

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija crpne stanice blokova 5 i 6 u TE Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija crpne stanice blokova 5 i 6 u TE Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 500.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Sedam mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz nacrta ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije datuma za dostavu ponude III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim registrima ili registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu (rje{enje o upisu u sudski registar). Dobavlja~ je obavezan da dostavi rje{enje o obavljanju relevantne profesionalne djelatnosti - sa naznakom {ifre djelatnosti. Ostali uslovi detaljno navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na

zahtjevu) na ovla{teni fax broj 00387 33 751 756. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, (kancelarija br. 305/4). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: Sparkasse Bank d.d. Sarajevo broj ra~una 1990490176075902; za firme izvan BiH: Vakufska banka d.d. Sarajevo broj ra~una 1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije - Tender br. 02-1-IU-TEK-07/12. U skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail:a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-16705-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-483/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 43

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Utvr|ivanje preostalog `ivotnog vijeka tla~nih komponenti kotla bloka 5 u TE Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Utvr|ivanje preostalog `ivotnog vijeka tla~nih komponenti kotla bloka u 5 u TE Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 110.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana od dana uvo|enja u posao Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz nacrta ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 mjeseci prije datuma za dostavu ponude III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim registrima ili registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu (rje{enje o upisu u sudski registar). Dobavlja~ je obavezan da dostavi rje{enje o obavljanju relevantne profesionale djelatnosti sa naznakom {ifre djelatnosti. Uspje{no iskustvo u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora na poslovima ispitivanja materijala tla~nih komponenti kotla, koji je realizovan u prethodne 3 (tri) godine. U tom smislu ponu|a~ mora dostaviti potvrdu: od investitora u kojoj je naveden broj ugovora, investitor, vrijednost ugovora, kvalitet ura|enog posla i kontakt osobu investitora.

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni fax broj 00387 33 751 756. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija br. 305/4). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: 1990490176075902 Sparkasse Bank d.d. Sarajevo; za firme izvan BiH 1601060000004629 Vakufska banka d.d. Sarajevo, IBAN code: BA 391601020000013652; BIC/SWIFT: VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br: 02-1-IU-TEK-13/12,u skladu sa ~lanom 3 ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail:a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-16707-12)

Broj 92 - Strana 44

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-489/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 02-1-IU-TEK-09/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija ~eli~ne konstrukcije transportnih mostova vanjske i unutra{nje dopreme uglja sa obaveznom AKZ za potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 270.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja [ezdeset (60) dana od dana uvo|enja u posao. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave predmetnom djelatno{}u.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora u prethodne 3(tri) godine. Da ima ovla{tenje za izvo|enje radova - objekti visokogradnje. Da posjeduje cjevastu skelu za 3.000 m2. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 15, II sprat, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni fax broj: 00387 33 751 780. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, (kancelarija br.305/IV). U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse bank dd Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 02-1-IU-TEK-09/12 Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: 02-1-IU-TEK-09/12. IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751782 Faks: 033751780 E-mail:a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751782 Faks: 033751780 E-mail: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 45

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Amela Kari} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751782 Faks: 033751758 E-mail: a.karic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16801-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-490/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Revitalizacija transformatora otcjepa bloka 5 u TE Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Revitalizacija transformatora otcjepa bloka 5 u TE Kakanj II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 140.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 30 dana od danja uvo|enja u posao

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema uslovima iz nacrta ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 mjeseci prije datuma za dostavu ponude III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim registrima ili registrima u zemlji u kojoj su osnovali firmu (rje{enje o upisu u sudski registar. Dobavlja~ je obavezan da dostavi rje{enje o obavljanju relevantne profesionale djelatnosti - sa naznakom {ifre djelatnosti. Uspje{no iskustvo u realizaciji mimimalno 1 (jednog) ugovora na poslovima remontnih radova na energetskim transformatorima snage 16 MVA i vi{e, koji je realizovan u prethodne 3 (tri) godine. U tom smislu ponu|a~ mora dostaviti potvrdu od investitora u kojoj je naveden broj ugovora, investitor, vrijednost ugovora, kvalitetet ura|enog posla i kontakt osobu investitora. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145/2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni faks broj 00387 33 751 756. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (kancelarija br. 305/4). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: Broj bankovnog ra~una za firme u BiH: 1990490176075902 Sparkasse Bank d.d. Sarajevo; za firme izvan BiH 1601060000004629 Vakufska banka d.d. Sarajevo, IBAN code: BA 391601020000013652; BIC/SWIFT: VAKUBA 22, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije-Tender br. 02-1-IU-TEK-16/12. U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo

Broj 92 - Strana 46

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Kontakt osoba: Za komercijalna pitanja: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail:a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751753 Faks: 033751756 E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M2-A-16795-12) DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 264-1-1-1-62/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Dr`avna agencija za istrage i za{titu Kontakt osoba: Olga Mi~i}, 057/326-375 Adresa: ul. Nikole Tesle br. 59 Po{tanski broj: 71123 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo/Isto~no Novo Sarajevo IDB/JIB: 4403462520001 Telefon: 057326100 Faks: 057326409 Elektronska po{ta (e-mail): esikalo@sipa.gov.ba Internet adresa (web): www.sipa.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina, I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca.

II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 135.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka tonera i kertrid`a. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.000 komada. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ul. Nikole Tesle br. 59 Isto~no Sarajevo. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Dostaviti izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju Rje{enja o registraciji preduze}a ili samostalne radnje ili ekvivalentan dokument kojim se potvr|uje sposobnost za obavljenje profesionalne djelatnosti. Ovjera kopije ne sarije od 90 dana. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - Dostaviti potvrdu banke da su transakcijski (mati~ni) ra~uni preduze}a ili samostalne radnje solventani i da isti nisu bili blokirani u posljednja tri (3) mjeseca do datuma dostavljenja ponude. - Dostaviti izjavu o ukupnom prometu ponu|a~a na isporuci tonera i kertrid`a u zadnje dvije (2) godine, ili od datuma registracije ako je ponu|a~ registrovan, odnosno po~eo sa radom manje od dvije (2) godine, a koji ne mo`e biti manji od 50.000,00 KM. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - Dostaviti relevantan dokaz da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva (2) Ugovora u predhodne dvije (2) godine, ~iji se obim i sadr`aj odnosi na isporuku tonera i kertrid`a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:18.12.2012 Vrijeme:12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ul. Nikole Tesle br. 59 Isto~no Sarajevo. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na Jedinstveni Ra~un Trezora (JRT) BiH - depozitni ra~un otvoren kod "UNICREDIT BANK" d.d. broj: 3380002210018390, sa svrhom doznake - "OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA DR@AVNU AGENCIJU ZA ISTRAGE I ZA[TITU (SIPA). Uplatu izvr{iti na sljede}i na~in: - Broj poreskog obveznika: Trinestocifreni ID broj pravnog lica, ukoliko uplatu vr{i pravno lice ili JMBG ukoliko uplatu vr{i pravno lice. - Vrsta uplate: 0 - Vrsta prihoda: 722 153 - Op}ina: [ifra op}ine prebivali{ta sjedi{ta uplatioca - Porezni period: Treba da odgovara datumu uplate - Poziv na broj: 0 - Bud`etska organizacija: 0107999 Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj treba napisati nativ i adresu ponu|a~a sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 47

NABAVKU TONERA I KERTRID@A - NE OTVARATI" do 18.12.2012 godine, do 13, sati i bez prisustva Komisije za javne nabavke. Otvaranje ponuda je javno. (M1-A-16946-12) PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-2-1-31/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Eldina Smailagi} Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200872000007 Telefon: 033286074 Faks: 033286094 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Hotelske i restoranske usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Jedan lot II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugostiteljske usluge II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ugostiteljske usluge za delegacije i goste Parlamentarne skup{tine BiH Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH broj 1, Mala sala na I spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pisarnici Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH 1, kacelarija 152 na I spratu, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati. Svakom dobavlja~u koji dostavi pismeni zahtjev, tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u roku od tri dana od dana dostave zahtjeva. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugostiteljski objekat na podru~ju Kantona Sarajevo, op{tina Stari Grad II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 38.462,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 38.462,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine od dana potpisa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekat davaoca usluga ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugostiteljski objekat na podru~ju Kantona Sarajevo, op{tina Centar II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6.838,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.838,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine od dana potpisa IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekat davaoca usluga ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ugostiteljski objekat na podru~ju Isto~nog Sarajeva, op{tina Pale II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 8.546,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.546,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine od dana potpisa

Broj 92 - Strana 48

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Objekat davaoca usluga (M1-A-16755-12) PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 265-1-1-1-32/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Eldina Smailagi} Adresa: TrgBosne i Hercegovine 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200872000007 Telefon: 033286074 Faks: 033286094 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ICT opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora MFP, telfon,UPS,Switch, Disk-based ure|aj,RAM i SFP Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30

Mjesto: Parlamentarna skup{tina BiH, Trg BiH 1, Sarajevo , Mala sala na I spratu Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Naknadu za Tendersku dokumentaciju uplatiti na :Transakcijski ra~un Trezor BiH , broj ra~una: 3380002210018390, kod UniCredit bank , sa naznakom ?Uplata za tendersku dokumentaciju PS BiH-Nabavka ICT opreme? Vrsta prihoda: 722153 Bu|etska organizacija: 0101999 Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije moraju biti dostavljeni u pismenoj formi sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa i poreskim brojem. Uz pismeni zahtjev i dokaz o izvr{enoj uplati, tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Pisarnci Parlamentarne skup{tine BiH, Trg BiH broj 1, kancelarija broj 152 na I spratu svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati a svim dobavlja~ima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija }e biti dostavljena po{tom u roku od tri dana od prijema zahtjeva. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ICT oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora MFP, telefon i UPS II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 21 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 41.791,20 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rok isporuke 15 dana od dana potpisa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Trg BiH broj 1 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ICT oprema I.2. Kratak opis predmeta ugovora Switch, Disk-based ure|aj, RAM i SFP II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 44 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 62.686,80 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Rok isporuke15 dana od dana potpisa ugovora IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Trg BiH broj 1 (M1-A-16893-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 49

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 273-1-1-1-135/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno Preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: @eljko Bo`i}, fax: (0)33 650 030 Adresa: Musala 2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200450270001 Telefon: 033657313 Faks: 033652396 Elektronska po{ta (e-mail): nedzad.osmanagic@zfbh.ba Internet adresa (web): www.zfbh.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: @eljezni~ke usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka registrofona i radio ure|aja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka registrofona i radio ure|aja sa ugradnjom u `eljezni~kim stanicama Sarajevo Putna, Podlugovi, Kakanj, Jablanica, Lukavac uz pro{irenje sistema u Generalnoj direkciji Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema specifikaciji tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 65.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Podlugovi, Kakanj, Jablanica, Lukavac II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da, u skladu sa ~lanom 24 ZJN i tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, u skladu sa ~lanom 25 ZJN i tenderskom dokumentacijom

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, u skladu sa ~lanom 26 ZJN i tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 % 3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM ili 25,00 EURO IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Musala 2, sala za otvaranje ponuda, prizemlje Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Prije preuzimanja tenderske dokumentacije kandidati imaju mogu}nost da li~no izvr{e uvid u tendersku dokumentaciju. Uplata nov~ane naknade se vr{i na `iro ra~un za KM 3389002207823509 UniCredit bank Sarajevo u korist JP @FBiH doo Sarajevo, a za EUR-e IBAN BA393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for JP @FBH doo Sarajevo UniCredit Bank, Sarajevo sa naznakom, "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. UD-51957/2012. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH doo Sarajevo, ulica Musala 2, tre}i sprat, soba broj 128, od 11,00 do 13,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati, a ista se mo`e poslati po{tom na zahtjev dobavlja~a. (M1-A-16886-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-165/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 92 - Strana 50

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-12085-1/12 od 24.10.2012. godine radi nabavke 20 parcijalnih endoproteza kuka tipa Austin Moore za potrebe Klinike za traumatologiju II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka 20 parcijalnih endoproteza kuka tipa Austin Moore za potrebe Klinike za traumatologiju II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 45.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco magacin Klini~kog centra Banja Luka II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca). III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku 20 parcijalnih endoproteza kuka tipa Austin Moore za potrebe Klinike za traumatologiju na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb.

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 20.12.2012. god. do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti po{tom ili preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). (M2-A-16788-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-168/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-8041-1/12 od 16.07.2012. godine radi nabavke laparoskopske opreme i instrumenata za potrebe Klinike za dje~iju hirurgiju II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavke laparoskopske opreme i instrumenata za potrebe Klinike za dje~iju hirurgiju II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 51

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova - FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe; - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ je du`an dostaviti: - precizirano tenderskom dokumentacijom. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku laparoskopske opreme i instrumenata za potrebe Klinike za dje~iju hirurgiju na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 18.12.2012. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti po{tom ili preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku.

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04). (M2-A-16789-12) KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-170/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik Adresa: Dvanaest beba bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400928890000 Telefon: 051342806 Faks: 051342618 Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com Internet adresa (web): www.kc-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender br. 01-12089-1/12 od 24. 10. 2012. godine radi nabavke CATO software-a i dodatne opreme za centralizovanu pripremu hemoterapije II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka software-a i dodatne opreme za centralizovanu pripremu hemoterapije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 220.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka istovareno i instalirano II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Broj 92 - Strana 52

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Sredstva teku}eg poslovanja III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe; - Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca) III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost - precizirano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:70,00 % 2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 % 3. Garancija, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku CATO software-a i dodatne opreme za centralizovanu pripremu hemoterapije na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Ul. Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 20.12.2012. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti po{tom ili preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj: 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 49/04). (M2-A-16791-12)

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-222/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-IO-02-5-06/1-5/12- Nabavka auto korpe za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora AUTO KORPA, ukupna dopu{tena masa : 3500 kg, min. radna visina: 14,0 m, a sve u skladu sa Tehni~kom specifikacijom. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 komad II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 74.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "Kakanj" d.o.o. -Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 4(~etiri) mjeseca od datuma potpisa ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 53

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u Slu`benom glasniku BiH III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvu u realizaciji najmanje dva Ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni Ugovor ( isporuka autokorpi ) u periodu 2010, 2011. i 2012. godina, a ~ija ukupna vrijednost ugovora je minimalno 100.000,00 KM -Ukoliko ponu|a~ nudi autokorpu koja je predmet ugovora, a koju nije sam proizveo, mora biti ovla{teni distributer odnosno ovla{ten od strane proizvo|a~a za nu|enje, isporuku i sve prate}e usluge vezane za vozilo koje su definisane u tenderskoj dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim je to potvr|eno. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo (Soba br. 305/IV) uz predo}enje dokaza o izvr{enoj uplati i zahtjeva za izuzmanje tenderske dokumentacije. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom na broj 033/751-780 ili putem e-mail adrese, a ista }e im biti poslata putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba br 6. U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD R-IO-02-5-06/1-5/12 -Nabavka auto korpe za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj, IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-IO-02-5-06/1-5/12 - Nabavka auto korpe za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000

Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail:sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{e 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16836-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-223/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Broj 92 - Strana 54

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-CN-02-5-5/12-I-P- Nabavka radijalnih damperskih guma za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU ?Kakanj? d.o.o.-Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radijalna damperska guma za CAT 777 D, dimenzija gume: 27,00 R 49, dimenzija felge: 19,50/4,0 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 18 komada II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 401.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 50 (pedeset) dana od dana stupanja Ugovora na snagu. Prodavac se obavezuje da }e na pismeni zahtjev Kupca sa nazna~enim destinacijama i koli~inama, vr{iti sukcesivnu isporuku u roku 15(petnaest) dana, ra~unaju}i od momenta prijema zahtjeva. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u Slu`benom glasniku BiH III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvu u realizaciji najmanje jednog Ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovijetan onim koji se odnose na predlo`eni Ugovor (nabavka radijalnih damperskih guma) u predhodne 3 (tri) godine ( u 2009.,2010. i 2011.), a ~ija ukupna vrijdnost ugovora je minimalno 500.000,00 KM. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: Vilsonovo {etali{te 15, Sala 145/II Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tenderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo (Soba br. 305/IV) uz predo}enje dokaza o izvr{enoj uplati i zahtjeva za izuzmanje tenderske dokumentacije. Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, dokaz o uplati i zahtjev za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e- mail adresom, mogu poslati faksom

na broj 033/751-780 ili putem e-mail adrese, a ista }e im biti poslata putem brze po{te. Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba br 6. U skladu sa ^lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo, swift VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH ?otkup tenderske dokumentacije za Tender broj: ZD R-CN-02-5-5/12-I-P- Nabavka radijalnih damperskih guma za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU ?Kakanj? d.o.o.-Kakanj IBAN CODE : BA391601020000013652 Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....) Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-CN-02-5-5/12-I-P- Nabavka radijalnih damperskih guma za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o.-Kakanj Ponu|a~i koji su u prvom postupku izvr{ili otkup tenderske dokumentacije, du`ni su i u ponovljenom postupku opet izvr{iti otkup tenderske dokumentacije da bi u~estovali u javnom nadmetanju. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail:sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Sanela Imamovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 033751983 Faks: 033751780 E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16838-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 55

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 280-1-1-1-226/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Edin Kasper Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 Internet adresa (web): www.rmukakanj.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka prijenosnog ru~nog instrumenta za mjerenje jamskog plina CH4 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prijenosni ru~ni instrument za mjerenje jamskog plina CH4 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Koli~ina prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Z.D. RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Do realizacije ugovora, ali ne du`e od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Uvjeti i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 35,10 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Rudarska bb., Kakanj Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Na koverti obavezno napisati: "TENDER BROJ: 42/12-P NABAVKA PRIJENOSNOG RU^NOG INSTRUMENTA ZA MJERENJE JAMSKOG PLINA CH4 - NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA." Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije se mo`e uplatiti na `iro ra~un broj: - IK Banka d.d. Zenica 1340200000009427 - UniCredit Bank d.d. Sarajevo 3389002208041953 sa naznakom "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - Tender br 42/12-P" ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail:rmu.kasper@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. - Kakanj Kontakt osoba: Edin Kasper, dipl.pravnik Adresa: Rudarska bb Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4218055050007 Telefon: 032552530 Faks: 032552530 E-mail: rmu.kasper@gmail.com Internet adresa: www.rmukakanj.ba (M1-A-16888-12) ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 281-1-1-1-27/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA Kontakt osoba: Ibrica ^evra

Broj 92 - Strana 56

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Adresa: DUBROVA^KA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227175700004 Telefon: 036355259 Faks: 036355251 Elektronska po{ta (e-mail): ibrica.cevra@zzo.ba Internet adresa (web): www.zzo.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 15 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ortopedskih pomagala za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Dubrova~ka bb, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Transakcijski ra~un ugovornog organa za uplatu preuzimanja tenderske dokumentacije br. 3381002202162310 Unicredit banka d.d. Mostar ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka aparata za gornje i donje ekstremitete za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. Rok garancije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka neurolo{kih kolica za djecu po mjeri za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 14.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 14.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok garancije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za slu{na pomagala za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.500,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 57

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka navlaka za batrljak za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.100,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.100,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka proteza za gornje i donje ekstremitete za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 81.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 81.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 15,00 % 3. Rok garancije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ortopedskih ulo`aka za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.200,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina

III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka folley katetera za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.800,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.800,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka traka za vre}ice uz nogu za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 5.400,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.400,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka endotrahealne kanile-plasti~na za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM

Broj 92 - Strana 58

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka endotrahealne kanile-metalna za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka invalidskih kolica na mehani~ki pogon po mjeri za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok garancije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka pelena za osobe koje ne kontroliraju svinktere za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 169.500,00

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 169.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka kesa za uro,ileo i kolostomu s podlogom-dvodjelni program za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 80.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka ortopedskih cipela za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 9.500,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.500,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka endoproteza-totalna proteza za kuk-bescementna za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 59

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 130.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 130.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma jedna godina III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 90,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % 3. Rok garancije, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u tender dokumentaciji (M1-A-16763-12) ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 281-1-2-1-28/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA Kontakt osoba: Vlatka Mijatovi} Adresa: DUBROVA^KA BB Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227175700004 Telefon: 036355259 Faks: 036355251 Elektronska po{ta (e-mail): ibrica.cevra@zzo.ba Internet adresa (web): www.zzo.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge produ`enog lije~enja-medicinske rehabilitacije za ko{tano-zglobna i neurolo{ka oboljenja za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegova~ko-neretvanske `upanije/kantona II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tender dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 340.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Adresa ponuditelja II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja jedna godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:95,00 % 2. Rok osiguranja kapaciteta, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:18.12.2012 Vrijeme:8:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: Dubrova~ka bb, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tender dokumentacija se mo`e preuzeti u objektu ugovornog tijela u Mostaru, Dubrova~ka bb, svakim radnim danom od 9-15 sati, uz predo~en dokaz o uplati naknade za tender dokumentaciju u iznosu 50,00 KM (`iro ra~un 3381002202162310 kod UniCredit bank d.d). Ugovorno tijelo }e dobavlja~ima dostaviti tendersku dokumentaciju u roku od 3 dananakon primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije uz predo~en dokaz o uplati. Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela na na~in poja{njen u tender dokumentaciji. Nepravodobno podnesene ponude biti }e vra}ene ponuditeljima. (M1-A-17016-12) JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 285-1-3-1-68/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i Kontakt osoba: Halid [ibonji} Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25 Po{tanski broj: 72220 Op{tina/Grad: Zavidovi}i IDB/JIB: 4218431050005 Telefon: 032877834 Faks: 032877834 Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba Internet adresa (web): www.spdzdk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1

Broj 92 - Strana 60

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Zeni~ko dobojski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 24 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja traktorskih vlaka, sje~a i izvoz drvnih sortimenata. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise 30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM po LOT-u na jedan od transakcijskih ra~una IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zavidovi}i ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Olovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ. Krivaja, odjel 25 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3405 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 101.675,30 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u t.d. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u t.d. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Olovo I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ. D.Stup~anica, Odjel 133 i 136 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4433 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 87.120,85 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u t.d. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u t.d. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ. G.Stavnja, odjel 68 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2001 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.325,15 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ GTB, odjel 107. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3898 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 86.652,54 KM

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 61

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ. GTB, Odjel 108. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4623 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 143.682,84 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ D.Miso~a, odjel 17 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 641 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 28.242,46 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ G.Stavnja, odjel 92 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2993 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 93.112,23 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ G.Miso~a, odjel 93 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3052 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 92.597,68 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Vare{ I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ G.MIso~a, odjel 16 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1619 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.833,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Visoko I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Kond`ilo, odjel 68 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2757 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.088,93 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td

Broj 92 - Strana 62

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Kakanj I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ @.Ribnica 83 i 84 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2734 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.405,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zenica I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Nemila Pepelari, odjel 91 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2512 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 91.688,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ @ep~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Nemila Pepelari, odjel 3 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2041 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 61.617,79 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ @ep~e I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Nemila Pepelari, odjel 4 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4154 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 132.928,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Gostovi}, odjel 89 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1293 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 46.254,99 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Gostovi}, odjel 117 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1541 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.356,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 63

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Gostovi}, odjel 198 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1025 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 39.489,30 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Krivaja Zavidovi}i, odjel 50 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2604 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 92.626,52 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Donja Krivaja, odjel 437. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1781 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 69.280,90 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Zavidovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Donja Krivaja, odjel 438/3 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 226 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.870,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 21 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Maglaj I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Lije{nica, odjel 99 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1556 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 58.412,24 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 22 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Te{anj I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ DVU, odjel 124 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2415 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 59.626,35 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td

Broj 92 - Strana 64

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 23 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Te{anj I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ DVU II, odjel 125 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2107 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 64.811,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 24 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PJ Te{anj I.2. Kratak opis predmeta ugovora GJ Te{anjka, odjel 22 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 4191 m3 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 104.942,64 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Kao u td IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao u td (M1-A-16761-12) OP]INA GRA^ANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 286-1-3-1-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA GRA^ANICA Kontakt osoba: Nerminka Suba{i} Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 1 Po{tanski broj: 75320 Op{tina/Grad: Gra~anica IDB/JIB: 4209387060007 Telefon: 035700800 Faks: 035707000 Elektronska po{ta (e-mail): kabinet.nacelnika@opcina-gracanica.ba Internet adresa (web): www.opcina-gracanica.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), GRA^ANICA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora "Izvo|enje radova na sanaciji, rekonstrukciji i rehabilitaciji Nacionalnog spomenika - Ku}a Mare Popovi} u Gra~anici" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora "Izvo|enje radova na sanaciji, rekonstrukciji i rehabilitaciji Nacionalnog spomenika - Ku}a Mare Popovi} u Gra~anici" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 141.573,97 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ku}a Mare Popovi} u naselju Varo{ u MZ Gra~anica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljno definisano u tenderskoj dokumenttaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U skladu sa ~lanom 24.ZJN ("Sl.glasnik BiH",broj:49/04).Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost U skladu sa ~lanom 25. ZJN ("Sl. glasnik BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U skladu sa ~lanom 26. ZJN ("Sl. glasnik BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50.00,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 27.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 27.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Op}ina Gra~anica, stara zgrada, kancelarija br.11

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 65

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na ra~un Op}ine, broj: 1610250034280041 kod "Raiffeisen Bank" DD BiH, vrsta prihoda: 722 449, uz naznaku predmeta i naziva tendera (M1-A-16775-12) LUTRIJA RS A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 287-1-2-1-38/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: LUTRIJA RS a.d. BAWA LUKA Kontakt osoba: Branislav Vojnovi} Adresa: CARA LAZARA 29 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401560970004 Telefon: 051432700 Faks: 051432700 Elektronska po{ta (e mail): info@lutrijars.com Internet adresa (web): lutrijars.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada propagandnih sredstava II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluge izbora , kreirawa i izrade propagandnih sredstava II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kao u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Lutrija RS a.d. Bawa Luka, Cara Lazara br.29 Bawa Luka II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa godinu dana od dana potpisivawa ugovora Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansirawa i pla}awa ili upu}ivawe na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumenatciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:50,00 % 2. Rok izrade, u~e{}e:30,00 % 3. Rok pla}awa, u~e{}e:20,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 9:30 Mjesto: Cara Lazara 29 , Bawa Luka (M1-A-16985-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-572/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 92 - Strana 66

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka termoizolacionog materijala-mineralne vune u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Mineralna vuna izolacijske blazine od kamene vune 4000x500x60 sa pocin~anim pletivom 20x0,7 i jednostrano ka{iranom alufolijom u koli~ini od 600 m2 i Mineralna vuna izolacijske blazine od kamene vune 3000x500x100 sa pocin~anim pletivom 20x0,7 i jednostrano ka{iranom alufolijom u koli~ini od 600 m2 , prema tehni~koj specifikaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 20.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti

isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikrii} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-17002-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-573/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 67

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka rezervnih dijelova za pumpe vodenih puha~a bloka 5 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Osovina u kompletu, radno kolo pumpe-set, usisno radno kolo, Oring-set, ko{uljice le`aja, osovinice za osiguranje, brtvena ~ahura, vijci, podlo{ke, O-ringovi prstenovi, zegerov prsten, brtvano pakovanje-set, za{titna ~ahura vratila, odstojna ~ahura, disk-set, kugli~ni le`aj-set, prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja odjednom, u roku od 60 ({ezdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje, odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne robe. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-17003-12)

Broj 92 - Strana 68

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 289-1-3-1-580/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi na kanalima za ugalj, ugljenoj pra{ini i bunkerskim zatvara~ima bloka 5 u Podru`nici Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na kanalima za ugalj, ugljenoj pra{ini i bunkerskim zatvara~ima bloka 5 i to: bunkerski zatvara~i, bunkeri za ugalj, dodava~i uglja, roto sita, kanali za ugljenu pra{inu, mlinovi, kanali za ugalj i kanali smje{e uglja i primarnog zraka, a sve prema tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 25.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 45 (~etrdesetpet) dana od dana uvo|enja u posao, planirani termin realizacije remonta bl. 5 je 01.03.2013. do 31.05.2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u, pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana izvo|enja kompletnih radova.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u blokadi u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da je ponu|a~ izvodio radove na kotlovskim postrojenjima za mljevenje uglja u posljednjih 5 (pet) godina. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br. 42. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH, Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista mo`e dostaviti po{tom nakon dostave na faks 00387 32 77 10 25 ili predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo za firme u BiH, a za firme izvan BiH na IBAN: BA391601020000013652, BIC/Swift VAKUBA22 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo sa pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikave tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: [emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153 Faks: 032771025 E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771153

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 69

Faks: 032771025 E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7- Protokol) Adresa: Kakanj Po{tanski broj: 72240 Op{tina/Grad: Kakanj IDB/JIB: 4200225150064 Telefon: 032771155 Faks: 032771025 E-mail: protokol@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-17006-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-744/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 18/13 Nabavka legiranih ~eli~nih cijevi, legiranih okruglih ~elika i rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora det. u td

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise det. u td III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti det. u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost det. u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost det. u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 18/13 - "Nabavka legiranih ~eli~nih cijevi, legiranih okruglih ~elika i rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT: HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292

Broj 92 - Strana 70

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka legiranih ~eli~nih cijevi za kotlovsko postrojenje I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 260.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka legiranih okruglih ~elika i rezervnih dijelova za kotlovsko postrojenje I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik (M1-A-17032-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-745/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 17/13 Nabavka brusnog materijala UNISLIP II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora det. u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise det. u td III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti det. u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost det. u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost det. u td

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B

Broj 92 - Strana 71

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 17/13 - "Nabavka brusnog materijala UNISLIP". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT: HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka brusnog materijala za remont I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka brusnog materijala za teku}e odr`avanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik (M1-A-17034-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-746/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

Broj 92 - Strana 72

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 10/13 Nabavka potro{nog i repro materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora det. u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise det. u td III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti det. u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost det. u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost det. u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 10/13 - "Nabavka potro{nog i repro materijala". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda.

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT: HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za remont I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 73

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka repro materijala za remont I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 60.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka potro{nog materijala za teku}e odr`avanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka repro materijala za teku}e odr`avanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora det. u td II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora det. u td II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Magacin TE Ugljevik (M1-A-17035-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-749/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 3/13 Nabavka vatrostalnog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detalj. u td III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detalj. u td

Broj 92 - Strana 74

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detalj. u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detalj. u td Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 3/13 - "Nabavka vatrostalnog materijala". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT: HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa: www.riteugljevik.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb

Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka vatrostalnih betona I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova magacin TE Ugljevik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka vatrostalne opeke I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detalj. u TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 140.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova magacin TE Ugljevik (M1-A-17036-12) MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-752/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 75

Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 68/12-P3 Nabavka radova na prugama odlaga~a II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 55.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Postrojenje TE Ugljevik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Detaljnije u TD Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Detaljnije u TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 68/12-P3 - "Nabavka radova na prugama odlaga~a". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT: HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203 Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-16933-12)

Broj 92 - Strana 76

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-754/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske", Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" akcionarsko dru{tvo Ugljevik Kontakt osoba: Zorica Manojlovi} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055771519 Faks: 055774382 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com Internet adresa (web): www.riteugljevik.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora T 116/12-P2 Nabavka radova za asfaltiranje parkinga na temoelektrani (kog glavne portirnice) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Detaljnije u TD II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 100.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova krug TE II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Pla}anje dolo`eno 30 dana

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u TD III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u TD III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u TD Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik , Upravna zgrada sala br. 116 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: Ponuda za otvoreni postupak Broj: 116/12-P2 - "Nabavka radova za asfaltiranje parkinga na termoelektrani (kog glavne portirnice)". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom postupku za dostavljanje ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774 382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203. Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sljede}e ra~une: u KM 55500100000074-38 Nova Banka Bijeljina Na devizni ra~un FIELD 32 EUR FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG Klagenfurt SWIFT: HAABAT22 FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka SWIFT:HAABBA2B FIELD 59 /BA395520203390261797/ ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik, Ugljevik 76330 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Radi{i} Milenko, dipl.ecc Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774292 Faks: 055774382 E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774203

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 77

Faks: 055774382 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Kontakt osoba: Milka Peri} Adresa: Ugljevik bb Po{tanski broj: 76330 Op{tina/Grad: Ugljevik IDB/JIB: 4400449490005 Telefon: 055774119 E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com (M1-A-16934-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-409/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Ibrahim Jahi} (za tehni~ka pitanja) mob.061/726 734 i Lejla Husejnovi} (za komercijalna pitanja) tel. 035/287 501 Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035286883 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora PVC ( PE ) cijevi i tuljci II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora PVC (PE) cijevi i tuljci, po slijede}im loto-vima: LOT 1 PE odvodna cijevovod - 110 mm - 400 m LOT 2 Polietilenska cijev PE 100; - 225 x 16,6 mm; NP 12,5 EN 12001-2; (L=12 m) sa zavarenom spojnicom (tuljak) za polietilenski cjevovod PE 100 NP 12,5 DN 225 sa lete}om metalnom prirubnicom Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Eliminatorni uslov: a) Rok pla}anja: odgo|eno - min. 90 dana (koje ne zahtijeva garanciju za odgo|eno pla}anje); b) Rok isporuke: max. 60 ({ezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti -Da je ponu|a~ sposoban za obavljanje profesionalne djelatnosti. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost -Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda; -Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora; -Da se ponu|a~ obavezuje da }e prilikom isporuke robe dostaviti obrazac EUR1 (samo za ino ponu|a~e). III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost -Da ponu|a~ dostavi potpisane i ovjerene Izjave o prihvatanju kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehni~ke specifikacije; -Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio isporuka istih ili sli~nih roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije godine, za svaki LOT posebno; -Da ponu|a~ dostavi naziv i sjedi{te proizvo|a~a; -Da ponu|a~ ponudi minimalnu vremensku garanciju od 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od dana isporuke za svaki LOT posebno; -Da ponu|a~ dostavi potpisanu i ovjerenu Izjavu da }e prilikom isporuke robe dostaviti odgovaraju}e certifikate odnosno ateste proizvo|a~a na jednom od slu`benih jezika BiH. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM po LOT-u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje br. 1, 75 000 Tuzla Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - PVC ( PE ) cijevi i tuljci, LOT***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - PVC (PE) cijevi i tuljci, LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA" PVC (PE) cijevi i tuljci, LOT***" - ne otvarati do 18.12.2012. godine u 12:00 sati. Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Svi dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili

Broj 92 - Strana 78

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

ovjerene kopije. Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za ino ponu|a~e). Ponu|a~i su du`ni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP Tuzla-isporu~eno na Rudnik "[ikulje" u Lukavcu i "Dubrave" u Dubravama (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DAP Tuzla-isporu~eno na Rudnik "[ikulje" u Lukavcu i "Dubrave" u Dubravama (ino ponu|a~i).Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~.Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane (ponuda osigurana jemstvenikom), a garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i bez numeracije. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PE odvodna cijevovod - 110 mm - 400 m I.2. Kratak opis predmeta ugovora PE odvodna cijevovod - 110 mm - 400 m, prema tehni~koj specifikaciji. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "[ikulje" u Lukavcu i Rudnik "Dubrave u Dubravama V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Okrugli i plosnati ~elici LOT***". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba -Okrugli i plosnati ~elici LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA -

PVC ( PE ) cijevi i tuljci, LOT***"- ne otvarati do 18.12.2012. godine u 12 sati. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Polietilenska cijev PE 100; - 225 x 16,6 mm; NP 12,5 EN 12001-2; (L= 12 m) sa zavarenom spojnicom (tuljak) za polietilenski cjevovod PE 100 NP 12,5 DN 225 sa lete}om metalnom prirubnicom I.2. Kratak opis predmeta ugovora Polietilenska cijev PE 100; - 225 x 16,6 mm; NP 12,5 EN 12001-2; (L=12 m) sa zavarenom spojnicom (tuljak) za polietilenski cjevovod PE 100 NP 12,5 DN 225 sa lete}om metalnom prirubnicom, prema tehni~koj specifikaciji. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 57.084,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 57.084,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov prije nastupi. IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Rudnik "[ikulje" u Lukavcu i Rudnik "Dubrave" u Dubravama V. Dodatne informacije Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti e-mail-om, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Goran Mehmedovi} (goran.mehmedovic@kreka.ba). Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko NLB banke d.d. Tuzla BIC/SWIFT TBTUBA 22 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba - Okrugli i plosnati ~elici LOT***".Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu; "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) IBAN CODE: BA391321010086083094. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine uplatu vr{e putem NLB Banke d.d. Tuzla na ra~un broj 132 1000 310 933 023 u korist JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba -Okrugli i plosnati ~elici LOT***". Dobavlja~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije, ovjerene i potpisane, trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}i tekst: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA PVC ( PE ) cijevi i tuljci, LOT***"- ne otvarati do 18.12.2012. godine u 12 sati. (M1-A-16839-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-413/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Irma Dajd`i} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 79

Faks: 035286883 Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa (web): www.kreka.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.6. Zajedni~ka nabavka Da I.6.a. Broj ugovornih organa koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci: 1 I.6.b. Ugovorni organi koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci 1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. - \ur|evik, Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Tender broj ZDR-CN 02-5-11/2/12-Nabavka valjaka za trakaste transportere, Lot 2- Valjci sa gumenim prstenovima i gumenim zavojnicama II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Tender broj ZDR-CN 02-5-11/2/12-Nabavka valjaka za trakaste transportere, Lot 2- Valjci sa gumenim prstenovima i gumenim zavojnicama II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD Rudnici Kreka Tuzla i ZD RMU \ur|evik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 3 mjeseca od dana stupanja ugovora na snagu Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema Aneksu 8-Nacrt ugovora III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je regiostrovan III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da je ponu|a~ solventan ( da mu ra~uni nisu blokirani ) u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ukoliko ponu|a~ nudi opremu/materijal koji je predmet ugovora, a koji nije sam proizveo, mora biti ovla{teni distributer odnosno ovla{ten od strane proizvo|a~a za nu|enje, isporuku i sve prate}e usluge vezane za opremu/materijal koji je definisan u tenderskoj dokumentaciji, te je obavezan da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim je to potvr|eno. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Otkup tnderske dokumentacije }e se vr{iti u prostorijama JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo. Kontakt osoba za otkup tenderske dokumentacije je Irma Dajd`i}, broj telefona 033/751-775.Ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti li~no preuzeti tendersku dokumentaciju, mogu dokaz o uplati poslati faksom na broj 033/751-759, a ista }e im biti poslata brzom po{tom. Adresa za dostavljanje ponuda je: Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, protokol, soba br 6. Javno otvaranje ponuda }e se izvr{iti na adresi Vilsonovo {etali{te 15, 71000 Sarajevo, sala 145. U skladu sa ~lanom 3.ta~ka 6.Upustva o primjeni ZJN BiH, ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: Otkup tenderske dokumentacije broj ZDR-CN 02-5-11/2/12-LOT 2. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA391601020000013652. Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem SPARKASSE BANK d.d. SARAJEVO na ra~un broj 1990490176075902 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj ZDR-CN 02-5-11/2/12-LOT2. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Irma Dajd`i} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035286883 E-mail:poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Irma Dajd`i} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035286883

Broj 92 - Strana 80

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

E-mail: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kontakt osoba: Irma Dajd`i} Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209020780003 Telefon: 035280083 Faks: 035286883 E-mail: poslovikomercijale@kreka.ba Internet adresa: www.kreka.ba (M1-A-16815-12) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO TUZLANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 305-1-1-1-15/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Zavod za javno zdravstvo tuzlanskog kantona Kontakt osoba: Azra dr Hod`i}, Sadija Smajlovi}, dipl. ing. tehnologije Adresa: Seadbega Kulovi}a 6 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209080250003 Telefon: 035307700 Faks: 035257467 Elektronska po{ta (e-mail): zavodzjz@bih.net.ba Internet adresa (web): www.zjztk.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 7 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka laboratorijskog potro{nog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijski potro{ni materijal za potrebe hemijske i mikrobiolo{ke laboratorije Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ATCC sojevi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.273,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gotove podloge I.2. Kratak opis predmeta ugovora Mikrobiolo{ke gotove podloge II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.273,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 81

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dehidrirane podloge I.2. Kratak opis predmeta ugovora Mikrobiolo{ke dehidrirane podloge II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.820,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijsko posu|e i pribor za hemijski i mikrobiolo{ki laboratorij II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.094,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Antibiotski diskovi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 854,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hemikalije I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hemikalije za hemijski laboratorij II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.273,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Standardne otopine I.2. Kratak opis predmeta ugovora Standardne otopine za hemijski laboratorij II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 854,70 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona (M1-A-16983-12) JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-3-1-300/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Valentina Bevanda, dipl.iur. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): valentina.bevanda@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Broj 92 - Strana 82

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sanacija nasipa uz DKB (nastavak radova po uvjetima iz vodne dozvole za CHE ^apljina) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanacija nasipa uz DKB (nastavak radova po uvjetima iz vodne dozvole za CHE ^apljina) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova CHE ^apljina II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:17.12.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Sanacija nasipa uz DKB (nastavak radova po uvjetima iz vodne dozvole za CHE ^apljina)". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-16975-12) JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-301/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Valentina Bevanda, dipl.iur. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): valentina.bevanda@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba

Broj 92 - Strana 83

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Projektna dokumentacija za sanaciju upravne zgrade HE Sliv Vrbas, zapornice i pogonske zgrade u HE Jajce II II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Projektna dokumentacija za sanaciju upravne zgrade HE Sliv Vrbas, zapornice i pogonske zgrade u HE Jajce II II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 50.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Jajce, Upravna zgrada HE Sliv Vrbas i HE Jajce II II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:18.12.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN:BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul.Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Projektna dokumentacija za sanaciju upravne zgrade HE Sliv Vrbas, zapornice i pogonske zgrade u HE Jajce II". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar

(M1-A-17020-12) JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 307-1-2-1-302/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Jerko Kordi}, dipl.ing.cest.pr. Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335729 Faks: 036335773 Elektronska po{ta (e-mail): jerko.kordic@ephzhb.ba Internet adresa (web): www.ephzhb.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 mjeseca II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 22.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje i odr`avanje vozila za potrebe Distribucije elektri~ne energije (ostala osobna vozila locirana na podru~ju HN@) II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Servisiranje i odr`avanje vozila za potrebe Distribucije elektri~ne energije (ostala osobna vozila locirana na podru~ju HN@) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora sukladno tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HN@ Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

Broj 92 - Strana 84

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise sukladno tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost sukladno tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:20.12.2012 Vrijeme:11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 08-14 h na adresi iz Odjeljka I uz prethodnu najavu na telefon 036/335-736 ili fax 036/335-787. Dobavlja~i mogu preuzeti tendersku dokumentaciju osobno ili ukoliko dobavlja~ nije u mogu}- nosti preuzeti tendersku dokumentaciju osobno, mo`e mu se na njegov zahtjev dostaviti obi~nom ili brzom po{tom (u slu~aju da se dostavljanje vr{i brzom po{tom tro{kove dostavljanja snosi dobavlja~). Prilikom preuzimanja natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 501 0120-48-06-003539 (za uplate u EUR-ima) BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: BA393380604800353987 kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, s naznakom "Servisiranje i odr`avanje vozila za potrebe Distribucije elektri~ne energije (ostala osobna vozila locirana na podru~ju HN@)". ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Kontakt osoba: Mario Kljajo Adresa: Mile Budaka 106a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227248350007 Telefon: 036335736 Faks: 036335787 E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba Internet adresa: www.ephzhb.ba (M1-A-17019-12) AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 308-1-2-1-50/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Kontakt osoba: Nermina Pa{i} Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka

IDB/JIB: 4402964170008 Telefon: 051456040 Faks: 051450301 Elektronska po{ta (e-mail): v.kecman@almbih.gov.ba Internet adresa (web): www.almbih.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 20.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zbrinjavanja farmaceutskog i opasnog otpada II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 20000 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, M.Tita 9/IV Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost 1. Registraciju/certifikaciju ISO 9001 ili ISO 14001 ili potvrda da je proces certifikacije u toku, 2. Upravljanje otpadom u skladu sa zakonskom regulativom i odredbama Baselske konvencije, 3. Navode o anga`ovanom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, 4. Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, 5. Saop}enje/elemente ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati za kona~no uni{tenje otpada, 6. Osiguranje adekvatnih kontejnera u fazi prikupljanja opasnog otpada na lokaciji Kontrolne laboratorije, 7. Razvrstavanje opasnog otpada na mjestu nastanka, 8. Privremeno skladi{tenje farmaceutskog i opasnog otpada u prostoru operatera do kona~nog uni{tenja, 9. Transport otpada popra}en propisanom dokumentacijom do odobrene lokacije za upravljanje otpadom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 85

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Banjaluka, Veljka Mla|enovi}a bb (M1-A-16802-12) RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 312-1-2-1-25/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Arjana Tafro Buljuba{i} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200090470004 Telefon: 033455155 Faks: 033455155 Elektronska po{ta (e-mail): hajdar.doljancic@rtvfbih.ba Internet adresa (web): www.rtvfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Istra`iva~ke i razvojne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka broj JN-07A/12, NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA ISTRA@IVANJE GLEDANOSTI TV STANICA U BIH ZA POTREBE RTVFBIH ZA 2013. GODINU II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora - Istra`ivanje gledanosti TV stanica u BiH metodom peoplemetra /MONITORING REKLAMA NA TV STANICAMA/ za potrebe programa RTVFBiH. - Istra`ivanje gledanosti TV stanica u trajanju od 01.01. 2013. godine do 31.12.2013. godine. - Monitoring reklama na TV stanicama: BHT1, FTV, RTRS, OBN, PINK BH, NTV HAYAT, ATV, TVBN, TV1 i monitoring termina PROGRAM PLUS i MRE@A PLUS. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 57.800,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 57.800,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova RTVFBiH II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2013. godina Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise a) Bilans uspjeha za prethodni obra~unski period; b) Potvrda poslovne banke o solventnosti ra~una ponu|a~a/dobavlja~a. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima za pravna lica, odnosno ovjerena fotokopija rje{enja o obavljanju samostalne djelatnosti za fizi~ka lica i licenca. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) Bilans uspjeha za prethodni obra~unski period; b) Potvrda poslovne banke o solventnosti ra~una ponu|a~a/ dobavlja~a. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Lista izvr{enih usluga pru`enih u posljednje dvije godine; b) Iskustvo najmanje dvije godine; c) Reprezentativni Uzorak od minimalno 500 doma}instava u kojima je instalisano minimalno 600 peoplemetara na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine; d) Podaci iz baze naru~ioca treba da budu dostavljani tri puta mjese~no, odnosno dva radna dana po isteku kalendarskih deset dana u mjesecu i to elektronskim putem, a zavr{ni mjese~ni izvje{taj drugog dana u mjesecu do 17:00 sati, a najkasnije do tre}eg u mjesecu do 09:00 sati, za protekli mjesec; e) Fajlove sa rezultatima mjerenja gledanosti dostavljati dnevno elektronskim putem. Subotom, nedjeljom i praznicima, fajlove sa rezultatima mjerenja gledanosti treba dostavljati najkasnije do 13:00 sati, i to u fajlovima koji sadr`e podatke o gledanosti predhodnog dana, a za neradne dane, prvi naredni radni dan do 13:00 sati. Fajlovi }e osim podataka o gledanosti TV stanica sadr`avati i podatke o programskim {emama svih TV stanica obuhva}enih monitoringom TV stanica; f) Istekom svakog mjeseca fajlove sa rezultatima mjerenja gledanosti treba dostavljati elektronskim putem drugog dana u narednom mjesecu do 17:00 sati, a najkasnije tre}eg dana u mjesecu do 09:00 sati: - bazu podataka istra`ivanja za prethodni mjesec; - grafi~ki prikaz rezultata istra`ivanja u PDF formatu /zapis dvodimenzionalnih dokumenata neovisno o ure|aju i rezoluciji ispisa sa kompletnim opisom dokumenta, uklju~uju}i slike, tekst, vektorsku grafiku, rasterske slike, i fontove potrebne za prikaz teksta/ za predhodni mjesec; g) Uslugu je neophodno isporu~iti u RTVFBiH elektronskim putem; h) Ponu|a~/dobavlja~ osigurava obuku za kori{tenje podataka dobivenih istra`ivanjem gledanosti a po potrebi RTVFBiH; i) Prije isporuke prvih rezultata gledanosti dobivenih tra`enom metodom istra`ivanja, dobavlja~/ponu|a~ je du`an osigurati kori{tenje dobivenih podataka istra`ivanja na onoliko ra~unara koliko naru~ilac zahtjeva u prostorijama RTVFBiH; j) Ponu|a~/dobavlja~ je du`an backup /snimljeni materijal monitoringa/ podataka iz monitoringa ~uvati na digitalnom zapisu do 45 /~etrdesetpet/ dana, i kao arhivu na DVD-u 6 /{est/ mjeseci;

Broj 92 - Strana 86

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

k) Ponu|a~/dobavlja~ je du`an da prema potrebi RTVFBiH isporu~i specifi~ne izvje{taje za pojedine TV markete ili regione, te posebne izvje{taje monitoringa TV-a. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena ponude, u~e{}e:70,00 % 2. Rok pla}anja, u~e{}e:30,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:05 Mjesto: RTV Federacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a 12, 71000 Sarajevo, 1. sprat - Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u dva primjerka. Jedan primjerak je original ili ovjerena kopija a drugi primjerak je kopija. Prate}a dokumentacija uz ponudu dostavlja se u dva primjerka (original ili ovjerena kopija) a drugi primjerak samo kopija. Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na osnovu pismenog zahtjeva ponu|a~a/dobavlja~a kod Amine Bajraktarevi}, koja se nalazi na adresi: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Bulevar Me{e Selimovi}a 12, Sarajevo. Tel: 033/45 51 02 ili fax: 033/45 51 41 Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom primaoca i sa jasno uo~ljivom naznakom "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE BROJ JN-07A/12 - NE OTVARAJ" dostaviti na gore navedenu adresu najkasnije do roka nazna~enog u Ta~ki IV.6. Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka, bez obzira kada su poslate, ne}e biti uzete u razmatranje. RTVFBiH zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatnu dokumentaciju u tu svrhu. Zainteresovani ponu|a~i/dobavlja~i mogu u tu svrhu, u pismenoj formi, od RTVFBiH tra`iti poja{njenje Tenderske dokumentacije najkasnije 10 /deset/ dana prije isteka roka predvi|enog za dostavljanje ponuda, tj. do 08.12.2012. godine, putem fax-a br. 033/45 51 41 ili putem e-maila: aminab@rtvbih.ba, sa naznakom: za Komisiju za javnu nabavku po otvorenom postupku JN-07A/12. Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e pretjerano niskom, RTVFBiH }e od ponu|a~a/dobavlja~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~/dobavlja~ ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, RTVFBiH ima pravo da odbaci ponudu. RTVFBiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a/dobavlja~a nastale po ovome Obavje{tenju o nabavci. RTVFBiH zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora u slu~ajevima navedenim u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama BiH, a o ~emu }e se objaviti Obavje{tenje o otkazivanju. Tekst obavje{tenja objavljen je u: "Slu`benom glasniku BiH", na web stranici javnih nabavki: www.sllist.ba; web stranica RTVFBiH: www.rtvfbih.ba ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Arjana Tafro Buljuba{i} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200090470004 Telefon: 033455102 Faks: 033455141 E-mail:arjanatb@rtvfbih.ba Internet adresa: www.rtvfbih.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Arjana Tafro Buljuba{i} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200090470004 Telefon: 033455102 Faks: 033455141 E-mail: arjanatb@rtvfbih.ba Internet adresa: www.rtvfbih.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Arjana Tafro Buljuba{i} Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 12 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200090470004 Telefon: 033455102 Faks: 033455141 E-mail: arjanatb@rtvfbih.ba Internet adresa: www.rtvfbih.ba (M1-A-16852-12) JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 327-1-1-1-206/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Kontakt osoba: Emir [uvalija, tel: 033/563-481, e-mail: emirco@jpcfbih.ba; Vesna Had`ovi}, tel: 033/250-403, e-mail: vhadzovic@jpcfbih.ba, faks 033/563-492 Adresa: TEREZIJA 54 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200339240004 Telefon: 033250370 Faks: 033563495 Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Microsoft Open Value pretplatni~ki ugovor II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Produ`enje pretplate za 85 kvalificiranih ra~unara na dodatne tri godine za Desktop Professional Platform proizvode kroz Open Value pretplatni~ki ugovor II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 87

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 98.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kao pod I.1 II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Tri godine, po~ev od 1.2.2013. godine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke u skladu sa va`e}om zakonskom regulativom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da ra~un firme nije bio u blokadi tokom prethodna tri mjeseca od roka za dostavljanje ponude III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ovla{teni dobavlja~ Microsoftovih proizvoda Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Terezija 54, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE: Po~ev od 19.11.2012. godine, uz potvrdu o uplati 30,00 KM, na adresi pod I.1 ili putem po{tanske ili elektronske po{iljke na zahtjev ponu|a~a poslanog na faks 033/563-495. Broj ra~una: 1540012000213981, Intesa Sanpaolo Bank d.d. Sarajevo Svrha doznake: Otkup TD Microsoft Open Value pretplatni~ki ugovor Primalac: JP CesteFederacije BIH, Vrsta prihoda: 722565 Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0 Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. (M1-C-17038-12) JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A"

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 328-1-1-1-34/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU "DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-A" Kontakt osoba: Enver Vukovi} Adresa: ulica Miroslava Krle`e bb Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263598130006 Telefon: 037223451

Faks: 037226685 Elektronska po{ta (e-mail): cesteusk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.ceste-usk.com.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mjernih ure|aja Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 11.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 11.12.2012. Vrijeme: 10:15 Mjesto: JU Direkcija regionalnih cesta USK-a, ul. Miroslava Krle`e bb Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tendersku dokumentaciju mo`ete podi}i na adresi : ul. Miroslava Krle`e bb, 77000 Biha}, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati ili se ista mo`e dostaviti po{tom u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije, uz koji je prilo`en dokaz o izvr{enoj uplati. Za podizanje tenderske dokumentacije dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj naknadi za tro{kove TD. u iznosu od 30,00 KM. Uplate se vr{e na depozitni ra~un broj: 1020220000055884, vrsta prihoda: 722565, op}ina:

Broj 92 - Strana 88

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

003. Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RETROREFLEKTOMETAR II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u TD. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 94.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do kona~nog ispunjenja obaveza ugovornih strana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi naru~ioca. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ure|aj za mjerenje slanosti ceste II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kao u TD. II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 51.280,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma do kona~nog ispunjenja obaveza ugovornih strana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Na adresi naru~ioca. (M1-A-16998-12) STUDENTSKI CENTAR SVEU^ILI[TA U MOSTARU

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 330-1-1-1-13/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: STUDENTSKI CENTAR SVEU^ILI[TA U MOSTARU Kontakt osoba: Dragan Mikuli}, Dalila Mi{i} Adresa: Ulica Stjepana Radi}a 84a Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227226380000 Telefon: 036337200 Faks: 036315364 Elektronska po{ta (e-mail): studentski.centar@mocable.ba Internet adresa (web): www.scmo.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt

I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava goriva/lo` ulja II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva /lo` ulja za potrebe Studentskog centra Sveu~ili{ta u Mostaru II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 60.000 l za 2013.godinu i 60.000 l za 2014.godinu; ukupno 120.000 l II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 240.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Studentski centar Mostar Stjepana Radi}a 84 a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 24 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Sukladno ~l.24.ZJN da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim registrima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Na~in pla}anja, u~e{}e:30,00 % 3. Vrijeme otklanjanja reklamacija, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:17.12.2012 Vrijeme:12:00

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 89

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Studentski centar Sveu~ili{ta u Mostaru, Stjepana Radi}a 84 a (M1-A-16807-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI, JABLANICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 336-1-1-1-117/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Kontakt osoba: Jusuf Jusi} Adresa: Jaroslava ^ernija br.1 Po{tanski broj: 88420 Op{tina/Grad: Jablanica IDB/JIB: 4200225150072 Telefon: 036758145 Faks: 036758107 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10202-096/12-P-Nabavka fasadne aluminijske skele za potrebe Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kao pod II.4.a. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 14.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Skladi{te Podru`nice "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Zapo~inje potpisivanjem ugovora a zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Jaroslava ^ernija br. 1 Jablanica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Tenderska dokumentacija izdaje se na zahtjev ponu|a~a uz dokaz o uplati 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om, a mogu je preuzeti li~no na nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti po{tom preporu~eno ili elektronski e-mailom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko Vakufske banke d.d. - Sarajevo, ra~un broj 1606060000008841, za JP Elektroprivreda BiH; Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-096/12-P, valuta KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-096/12-P, valuta EUR. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our.) Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 3. Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju (M2-A-16718-12) VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 337-1-2-1-47/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Rasema Didovi},Renata Smlati},Pero Banjac-037/223-267-037/883-374 Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000

Broj 92 - Strana 90

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037227784 Faks: 037227796 Elektronska po{ta (e-mail): szpusk@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge nadzora nad prikupljanjem podataka za izradu {umsko-privrednih osnova za dr`avne pume na [PP "Sansko" i [PP "Unsko" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Usluge nadzora nad prikupljanjem podataka za izradu {umsko-privrednih osnova za dr`avne {ume na [PP "Sansko" i [PP "Unsko" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 80.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 13:00

Mjesto: Zgrada Vlade USK-a,ul.Alije \erzeleza . Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva USK-a Kantonalna uprava za {umarstvo ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Rasema Didovi}, Renata Smlati}, Pero Banjac Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037223267 Faks: 037223107 E-mail:vladakantonabihac@bih.net.ba (M1-A-16979-12) VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 337-1-2-1-49/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjanic Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037227784 Faks: 037227796 Elektronska po{ta (e-mail): szpusk@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Priprema i izrada Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012-2032 godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabavke je pru`anje usluga :Priprema i izrada Prostornog plana Unsko sanskog kantona od 2012-2032 godine,a to podrazumjeva izradu: -Prostorna osnova -Nacrt Prostornog plana -Prijedlog Prostornog plana i pre~i{}eni tekst Prostornog plana -Odluku o provo|enju Prostornog plana -Izradu Studija ranjivosti prostora za podru~je Unsko sanskog kantona

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 91

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 128.205,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Unsko-sanski kanton II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci.U rok.izvr{enja usluga ne ulazi Skup{tinska procedura usvajanja Prostorne osnove,Prednacrta,Nacrta i prijedloga Prostornog plana Unsko sanskog kantona,a obaveza je Nosioca izrade da u~estvuje u Skup{tinskoj procedurii usvajanja svih faza Prostorne Osnove,Prednacrta,Nacrta i Prijedloga Prostornog plana Unsko sanskog kantona,javnih rasprava na op}inskom nivou i u Programu uklju~ivanja javnosti kojim }e rukovoditi Nosioci Pripreme . Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dati u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dati u tenderskoj III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dati u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e:60,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e:40,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: Alije \erzeleza br.6 Biha} Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE U tenderskoj dokumentaciji date su sve neophodne informacije za pripremu ponude. Ponude se dostavljaju na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji. Sva komunokacija izme|u ugovornog organa i dobalja~a odvijat }e se isklju~ivo pisano,putem faksa ili e-mail: ministarstvogradjenja@bih.net.ba ili gradjenje@vladausk.ba Nepotpune ponude i ponude dostavljene nakon krajnjeg roka za prijem ponuda iz odjeljka IV.6 ne}e se razmatrati.Za bilo kakve tro{kove koji ponu|a~i imaju vezano uz sudjelovanje na nadmetanju,ugovorni organ ne snosi odgovornost niti obavezu naknade. Javnom otvaranju ponuda,uz predo~enje pisanog ovla{tenja,mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a. Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Ministarstva za gra|enje,prostorno ure|enje i za{titu okoline,Alije

\erzeleza br.6,Biha}, sakim danom od 9,00 do 12,00 sati nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" a najkasnije 7 dana prije istoka krajnjeg roka iz odjeljka IV.6 i uz prilo`enu uplatnicu na iznos od 100,00 KM upla}en na depozitni ra~un Unsko sanskog kantona broj:3380002210005877 koji se vodi kod UnCcredit banke,vrsta prihoda 722631,bud`etska organizacija 1901001 ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjani} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037316044 Faks: 037227795 E-mail:ministarstvogradjenja@bih.net.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjani} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037227784 Faks: 037227796 E-mail: szpusk@bih.net.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Mirsada Mujagi} Pjani} Adresa: ALIJE \ERZELEZA 6 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263373560001 Telefon: 037227784 Faks: 037227796 E-mail: szpusk@bih.net.ba (M1-A-16981-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-2-1-104/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 92 - Strana 92

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|enje pripremnih aktivnosti za realizaciju izgradnje elektroenergetskih objekata na podru~ju Podru`nice Elektrodistribucije Biha} II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje pripremnih aktivnosti za realizaciju izgradnje elektroenergetskih objekata na podru~ju Podru`nice Elektrodistribucije Biha} II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 130.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, Unsko-Sanski kanton II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u roku od 30 dana sukcesivno III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanja predmetne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skaldu sa tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skladu sa tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, Krupska bb, 77000 Biha} Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax: 037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne poslove, ul. Krupska bb. Dokumentacija se na istoj adresi mo`e dobiti na uvid prije otkupa. Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd - filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u

korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Tenderu 10401-EDB-026/2012. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail:an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba (M1-A-16816-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 350-1-1-1-105/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 93

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka transformatorskog ulja i hemijskih sredstava II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka transformatorskog ulja , hemijskih sredstava i ostalog materijala Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise u roku od 30 dana III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo obavljanja pprofesionalne djelatnosti III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost u skaldu sa specifikacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u skaldu sa specifikacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM sa PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, Krupska bb, 77000 Biha}, Sala za sastanke Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e i potvrdu o uplati nov~ane naknade na fax:037/229-109 u vremenu od 09-15 sati. Dokumentacija se {alje po{tom ili preuzima li~no u kancelariji slu`be za komercijalne poslove, ul.Krupska bb.Dokumentacija se na istoj adresi mo`e dobiti na uvid prije otkupa.Pla}anje unutar BiH se vr{i preko Raiffeisen Bank dd-filijala Biha} na `iro-ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po Ponovljenom Tenderu 10401-EDB-014/2012. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Anamarija Anu{i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha}

IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: an.anusic@elektroprivred.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica Elektrodisribucija Biha} Kontakt osoba: Ismeta Mid`i} Adresa: Bosanska 25 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4200225151125 Telefon: 037229103 Faks: 037229109 E-mail: i.midzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka transformatorskog ulja za distributivne energetske transformatore I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka transformatorskog ulja za distributivne energetske transformatore II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1000 kg II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.300,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skaldi{te ED Biha} ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka hemijskih sredstava i ostalog materijala I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka hemijskih sredstava-razre|iva~a, pur pjene, lak spreja, silikagela, gipsa, nosa}, cijev, boja, plo~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa specifikacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.844,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 30 dana IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Centralno skladi{te ED Biha} (M1-A-17012-12)

Broj 92 - Strana 94

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 355-1-1-1-35/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH "ELEKTROPRIVREDA RS" MATI^NO PREDUZE]E A.D. TREBIWE Kontakt osoba: Du{an Ri|e{i} Adresa: Stepe Stepanovi}a bb Po{tanski broj: 89101 Op{tina/Grad: Trebiwe IDB/JIB: 4401355450006 Telefon: 059277133 Faks: 059277193 Elektronska po{ta (e mail): dridjesic@ers.ba Internet adresa (web): www.ers.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Terensko vozilo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Karoserija samonose}a, broj vrata 5, broj sjedi{ta 5, pogon 4h4, radna zapremina 1650-1700 ccm, snaga 60-65 KW, gorivo benzin, du`ina 4200-4260 mm, {irina 1670-1690 mm, najve}i uspon s punim optere}ewem minimalno 55%. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora jedno vozilo II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 30.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova sjedi{te dobavqa~a II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 60 dana Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne

III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Kao u koraku 1 Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 7-15 ~asova, li~no ili putem e-mail-a. (M1-A-16772-12) BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 356-1-1-1-62/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR Kontakt osoba: SELENA BOBETA Adresa: MAR[ALA TITA BB Po{tanski broj: 88000 Op{tina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4200211100056 Telefon: 036510118 Faks: 036551006 Elektronska po{ta (e-mail): direkcija.mostar@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 95

II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 31.12.2014 II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 140.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora odr`avanje i opravka putni~kih i teretnih motornih vozila RD Mostar II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora opravka putni~kih i teretnih motornih vozila RD Mostar II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova servis/servisne radionice ponu|a~a na podru~ju Mostara Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Mostar, Mar{ala Tita bb, Mostar Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti uz obavezu dostavljanja pismenog zahtjeva dobavlja~a za dostavu tenderske dokumentacije sa naznakom "za tendersku dokumentaciju broj 16.3.7.5-61-4/2012". Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije, mo`e se dostaviti na fax 036/551 006 ili po{tom na protokol Direkcije Mostar, Mar{ala Tita bb , Mostar. Direkcija Mostar }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. (M1-A-17045-12) DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA GORA@DE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 366-1-3-1-47/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Gora`de Kontakt osoba: Amela Dedovi} Adresa: Ferida Dizdarevi}a 3 Po{tanski broj: 73000 Op{tina/Grad: Gora`de IDB/JIB: 4200211100099 Telefon: 038220150

Faks: 038226963 Elektronska po{ta (e-mail): amela.dedovic@bhtelecom.ba Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Adaptacija dijela zgrade BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Gora`de. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Adaptacija dijela zgrade BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Gora`de. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 650.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Gora`de, ul. Ferida Dizdarevi}a br.3, Gora`de. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Vlastita sredstva. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da, prema tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.1.2013. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

Broj 92 - Strana 96

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 8.1.2013. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 8.1.2013. Vrijeme: 12:30 Mjesto: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Gora`de, ul. Ferida Dizdarevi}a br.3, Gora`de. (M1-A-16881-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-476/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Sne`ana Ivkovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge utovara, prevoza i istovara [DS do CS u 2013 godini na podru~ju [G "Romanija" Sokolac II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 750.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Romanija" Sokolac II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 31.12.2013. Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM +PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Romanijska br.1. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Vidojevi} Dragan Adresa: Glasina~ka br.1. Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057448529 Faks: 057448549 Elektronska po{ta (e-mail): romanija@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org (M1-A-16744-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-2-1-477/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Sne`ana Ivkovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 97

I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Uslige utovara, prevoza i istovara [DS do CS na podru~ju [G "Jahorina" Pale za 2013 godinu. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Romanijska br.1. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Blagov~anin Momir Adresa: Srpskih radnika br.45. Po{tanski broj: 71420 Op{tina/Grad: Pale-RS IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057223241 Faks: 057223757 Elektronska po{ta (e-mail): jahorina@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge utovara, prevoza i istovara [DS do CS "Pale"

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 325.356,50 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Usluge utovara, prevoza i istovara [DS do CS "Podgrab" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 158.857,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.12.2013 III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Jahorina" Pale (M1-A-16806-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-478/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milica Kova~evi},dipl.ing.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska

Broj 92 - Strana 98

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 11 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i,izradi,izvozu i iznosu {umskih drvnih sortimenata,primicawu drvnih sortimenata animalom i izgradwa traktorskih puteva u [G"Ribnik"Ribnik. II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 8:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 9:00 Mjesto: Trg Republike Srpske br.8,Bawaluka. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radenko Bawac,dipl.ing.{um. Adresa: Rade Jovani}a br.11 Po{tanski broj: 79288 Op{tina/Grad: Ribnik IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 050431012 Faks: 050431016 Elektronska po{ta (e-mail): ribnik@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Radenko Bawac,dipl.ing.{um. Adresa: Rade Jovani}a br.11 Po{tanski broj: 79288

Op{tina/Grad: Ribnik IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 050431012 Faks: 057431016 Elektronska po{ta (e-mail): ribnik@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Milica Kova~evi},dipl.ing.{um. Adresa: Trg Republike Srpske br.8 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 051247243 Faks: 051247226 Elektronska po{ta (e-mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a i izrada,izvoz i iznos [DS u odjelu 16 PJ "Bobija"-Ribnik,RJ "Vu~ija Poqana". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 76.059,99 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 15.04.2013. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,izvoz i iznos {umskih drvnih sortimenata u odjelu 10 PJ"Dimitor",RJ "Sitnica". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 78.505,84 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.05.2013.godine III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 99

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,izvoz i iznos {umskih drvnih sortimenata u odjelu 11 PJ "Dimitor"-RJ "Sitnica". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.896,85 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.05.2013.godine. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada, izvoz, iznos {umskih drvnih sortimenata, primicawe drvnih sortimenata animalom u odjelu 12 PJ"[i{a-Pale`"-RJ "Crkveno. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 144.957,88 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 30.04.2013.godine. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,izvoz i iznos {umskih drvnih sortimenata u odjelu 76 PJ"[i{a-Pale`"-RJ"Crkveno". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 36.921,45 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 30.04.2013.godine. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a,izrada,izvoz i iznos {umskih drvnih sortimenata u odjelu 82 PJ "[i{a-Pale`"-RJ "Crkveno". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 67.738,41 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 30.04.2013.godine. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada, izvoz, iznos {umskih drvnih sortimenata, privla~ewe drvnih sortimenata animalom u odjelu 64 PJ"Potoci-Resanova~a"-RJ"Lisina". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 160.075,51 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 31.05.2013.godine.

Broj 92 - Strana 100

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa traktorskih puteva i drvenog prelaza preko potoka u odjelu 10 PJ "Dimitor"-RJ"Sitnica". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 22.515,08 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 20 dana od ulaska u posao. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa traktorskih puteva i drvenih prelaza preko potoka u odjelu 11 PJ "Dimitor"-RJ"Sitnica". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.968,32 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 10 dana od ulaska u posao. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa traktorskih puteva i drvenog prelata preko potoka u odjelu 64 PJ"Potoci-Resanova~a"-RJ "Lisina". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.329,66 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 10 dana od ulaska u posao. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izgradwa traktorskih puteva u odjelu 50 PJ "VranovinaOsoje"-RJ "Lisina". II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.890,84 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 15 radnih dana od ulaska u posao. III Podkriteriji 1. Ukupna najpovoqnija cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G"Ribnik"Ribnik. (M1-A-16760-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-480/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Aleksandar Vidakovi}

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 101

Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija [KP, Rijeka Stavci-Luke II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.5.a. Procijewena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez PDV-a) 138.671,22 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Magli}" Fo~a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa Po ponudi Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. Ukupna cijena, u~e{}e:80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: JP[ "[ume RS" a.d. Sokolac, Romanijska br.1. Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na `iro ra~un broj 562-001-00000330-38 Razvojna banka (M1-A-16885-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-1-1-481/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Tomislav Jovanovi} Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka vozila za potrebe Javnog preduze}a II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji.

Broj 92 - Strana 102

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija Javnog preduze}a, Romanijska 1, Sokolac Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na sqede}i na~in: 1) Uputiti pismeni zahtjev za izdavawe tenderske dokumentacije, za nabavku ____________, Lot broj____, po Obavje{tewu o nabavci broj _________, od ____ 2012. godine. 2) Dostaviti dokaz o uplati naknade za izdavawe tenderske dokumentacije. Uplatu izvr{iti na `iro ra~un broj: 562-001-00000330-38. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Terensko vozilo sa benzinskim motorom I.2. Kratak opis predmeta ugovora - Pet vrata,- Pogon: 4 x 4,- Du`ina: 4200-4300 mm,- [irina: 1650-1700 mm,- Visina: 1600-1650 mm,- Nosivost: 380- 420 kg,Gorivo BMB 95,- Radna zapremina: 1 650-1700 cm?. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Jedno vozilo II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 23.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do okon~awa posla III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te najpovoqnijeg ponu|a~a. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Terenska (SUV) vozila sa dizel motorom I.2. Kratak opis predmeta ugovora - Pet vrata- Pogon 4h4,- Du`ina: 4300-4350 mm,- [irina: 1800-2000 mm,- Visina: 1600-1700 mm,- Gorivo: Dizel, Euro 5,Zapremina motora: minimalno 1450 cm?- Snaga motora: minimalno 80 kW II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dva komada

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 66.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do okon~awa posla. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te najpovoqnijeg ponu|a~a. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Polovan autobus I.2. Kratak opis predmeta ugovora Godina proizvodwe: Minimalno 2009.,Broj mjesta za sjedewe: 31+1+1,Snaga motora (kW): Max 140,Vrsta goriva: dizel,Emisija {tetnih gasova: Euro 3,Vrsta motora: turbo dizel,Vrsta grijawa-hla|ewa: konvektorski grija~i postavqeni na dnu bo~nih zidova, pomo}no grijawe,Pneumatici: 235 / 75 R 17.5,Masa praznog vozila (kg): cca 10 800,Maksimalno optere}ewe predwe osovine, (kg): 4000,Maksimalno optere}ewe zadwe osovine, (kg): 6 400,Du`ina (mm): 7600-7800,[irina (mm): 2300-2400,Visina (mm): 3300-3500,Tip/vrsta mjewa~a: Manuelni,Broj stepena prenosa: 6 naprijed, 1 unazad,Pre|eni kilometri: Maksimalno 300 000,Registrovan. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dva autobusa II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 220.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do okon~awa posla. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te najpovoqnijeg ponu|a~a. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Polovan vaqak I.2. Kratak opis predmeta ugovora Izvedba: oba banda`a sa pogonom i oba banda`a sa vibracijom,Sopstvena te`ina (kg): 7700-8000,Radna te`ina (kg): 8300-8500,Minimalan pre~nik banda`a (mm): 1200,Minimalna {irina banda`a (mm): 1600,Ukupna du`ina (mm): 4200-4300,Ukupna {irina (mm): 1700-2000,Ukupna visina (bez kabine) (mm): 2000-2100,Snaga motora (PS): 80-90,Brzina vo`nje bestepeno: 0-10 km/h,Sposobnost savla|ivanja strmina sa vibracijom i bez vibracije: 30 % i 40 %,Frekvencija vibratora

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 103

(Hz): 30 i 45,Centrifugalna snaga (Mr): 2 h 6,5Amplitude (mm): 0,5 i 1,0Prenos snage pogona za vo`wu, vibratore i upravqawe: hidrostati~ki,Spoqni radijus okretawa (m): 14-15,Rezervoar za gorivo (l): ssa 100,Rezervoar za vodu (l): ssa 840, II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Jedno vozilo II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Do okon~awa posla. III Podkriteriji 1. Cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Rok pla}awa,u~e{}e: 10,00 % 3. Rok isporuke,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova Sjedi{te najpovoqnijeg ponu|a~a. (M1-A-17024-12) JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" A.D. SOKOLAC

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 370-1-3-1-482/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dragana Ili} dipl.in`.{um. Adresa: Romanijska 1 Po{tanski broj: 71350 Op{tina/Grad: Sokolac IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 057405300 Faks: 057405341 Elektronska po{ta (e mail): uprava@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji ukqu~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 10 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu za 2013 godinu, [G "Drina" Srebrenica II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 19.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 30 KM+PDV IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 24.12.2012. Vrijeme: 11:00 Mjesto: [G "Drina" Srebrenica" Crni Guber br.1. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dragana Ili} dipl.in`.{um. Adresa: Crni Guber br.1. Po{tanski broj: 75430 Op{tina/Grad: Srebrenica IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 056440012 Faks: 056440778 Elektronska po{ta (e-mail): drina@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dragana Ili} dipl.in`.{um. Adresa: Crni Guber br.1. Po{tanski broj: 75430 Op{tina/Grad: Srebrenica IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 056440012 Faks: 056440778 Elektronska po{ta (e-mail): drina@sumers.org Internet adresa (web): www.sumers.org I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Kontakt osoba: Dragana Ili} Adresa: Crni Guber br.1. Po{tanski broj: 75430 Op{tina/Grad: Srebrenica IDB/JIB: 4400632340004 Telefon: 056440012 Faks: 056440778 Elektronska po{ta (e-mail): drina@sumers.org

Broj 92 - Strana 104

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Internet adresa (web): www.sumers.org ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu {ds, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka. u odjelima 153 i 154 PJ "Sase-@abokvica" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 69.115,14 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu [DS, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka u odjelima 156 i 157 PJ "Sase-@abokvoca" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 65.496,44 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu [DS, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka u odjelima 231 i 232 PJ "Sase-@abokvica"

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 74.999,73 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu [DS, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka u odjelima 233 i 234 PJ "Sase-@abokvica" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 89.441,77 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu [DS, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka u odjelu 186 PJ "Sase-@abokvica" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.577,74 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 105

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu [DS, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka u odjelu 187 PJ "Sase-@abokvica" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 45.715,02 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Radovi na sje~i i izradi, izvozu [DS, iznosu prostornog drveta i izgradwi tr.vlaka u odjelu 188 PJ "Sase-@abokvica" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 34.284,15 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Radovi u {umarstvu

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija traktorskih vlaka u odjelima 54, 55, 85 i 104 PJ "Gorwi Jadar" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.959,27 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica" ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe [KP I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe [KP na podru~ju [U "Srebrenica" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 79.677,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Odr`avawe [KP I.2. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avawe [KP na podru~ju [U "Bratunac" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Iskazana u TD II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 69.320,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Po projektnoj dokumentaciji III Podkriteriji 1. Ukupna cijena,u~e{}e: 80,00 % 2. Dinamika i rok zavr{etka,u~e{}e: 10,00 % 3. Uslovi i na~in pla}awa,u~e{}e: 10,00 %

Broj 92 - Strana 106

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova [G "Drina" Srebrenica (M1-A-17023-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 422-1-3-1-103/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Produ`nica Elektrodistribucija, TUZLA Kontakt osoba: ENISA HAMZI] Adresa: RUDARSKA 38 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150056 Telefon: 035304392 Faks: 035304355 Elektronska po{ta (e-mail): j.mujic@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora gra|evinski radovi -Rekonstrukcija PJD Kalesija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Gra|evinski radovi na rekonstrukciji poslovnog objekta PJD Kalesija II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kako je navedeno u specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 160.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PJD Kalesija II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 120 dana Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise definisano TD III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dokazi iz ~lana 24. ZJN BiH III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dokazi iz ~lana 25. ZJN BiH III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dokazi iz ~lana 26. ZJN BiH Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 11.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 10:30 Mjesto: Rudarska 38 Tuzla, Sala za timski rad Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 21.11.2012. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 20,00KM sa PDV-om. Uplata se vr{i na ra~un kod Hipo- Alpe-Adriabank 3060460001057926 za pla}anja unutar BiH ili na IBAN: BA391601020000013652 BIC/SWIFT: VAKUBA22 pla}anja van BiH. Primala JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom ?Otkup tenderske dokumentacije za ?Rekonstrukcija - Poslovnog objekta PJD Kalesija I faza ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Enisa Hamzi} Adresa: RUDARSKA 38 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150056 Telefon: 035304437 Faks: 035304355 E-mail:e.hamzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Enisa Hamzi} Adresa: RUDARSKA 38 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150056 Telefon: 035304437 Faks: 035304355 E-mail: e.hamzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo Kontakt osoba: Enisa Hamzi} Adresa: RUDARSKA 38 Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4200225150056

Ponedjeqak, 19. 11. 2012. Telefon: 035304437 Faks: 035304355 E-mail: e.hamzic@elektroprivreda.ba Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 107

(M1-A-16938-12) KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba: Mirnesa Hod`i} i Mubera Begi} Adresa: Vrazova 9 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska po{ta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet adresa (web): www.parco.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Obuka slu`benika za informisanje/odnose s javno{}u-faza II" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Javna nabavka konsultantskih usluga za implementaciju projekta "Obuka slu`benika za informisanje/odnose s javno{}u-faza II" II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora a) Izrada metodologije i strukture istra`ivanja kompetencija i vje{tina slu`benika za informisanje/odnose s javno{}u, te utvr|ivanje potreba za obukom iz drugih oblasti zna~ajnih za njihov rad. b) Realizacija istra`ivanja kompetencija i vje{tina slu`benika za informisanje/odnose s javno{}u, te utvr|ivanje potreba za obukom iz drugih oblasti zna~ajnih za njihov rad; c) Dizajn i priprema programa obuke za slu`benika za informisanje/odnose s javno{}u, utvr|ivanje sadr`aja i materijala za specijalizovanu struktuiranu obuku (na bazi prethodnog istra`ivanja); d) Realizacija obuke za dr`avne slu`benike za informisanje/ odnose s javno{}u. Obuka realizovana u tri grupe; e) Organizacija i odr`avanje tematske konferencije o savremenim trendovima odnosa s javno{}u u javnom sektoru; II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 102.564,10 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, Banja Luka, Br~ko

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 8 mjeseci od dana zaklju~enja ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kandidati trebaju uz zahtjev za u~e{}e dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost a) Ostvaren promet u iznosu od najmanje 120.000,00 KM u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora (pru`anje konsultantskih usluga) u posljednje dvije godine. NAPOMENA: prethodni iznos prometa odnosi se na ukupni iznos prometa ostvaren u dvije finansijske godine zajedno, odnosno od po~etka poslovanja, ako je kandidat registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od dvije godine b) ostvaruje pozitivne rezultate poslovanja u posljednje dvije godine c) ra~uni kod poslovnih banaka ne smiju biti blokirani u posljednjih 6 ({est) mjeseci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost a) Kandidat treba osigurati sve potrebne tehni~ke resurse i sredstva potrebna za izvr{enje ugovora u skladu sa zahtjevima iz projektnog zadatka iz Aneksa 4 TD (posebno prema zahtjevima navedenim u ta~kama 4.3.2, 6.4, 6.5 i 6.6 projektnog zadatka) b) Posjedovati iskustvo u realizaciji obuke i izgradnji kapaciteta za zaposlene u dr`avnoj slu`bi/upravi ili javnom sektoru c) Imati anga`ovano najmanje dvoje uposlenih u protekle 2 (dvije) godine koji su bili zadu`eni za realizaciju sli~nih ugovora (osiguranje tehni~ke pomo}i i pru`anje konsultantskih usluga ). d) Da anga`ovani eksperti nisu u sukobu interesa u skladu sa va`e}im propisima BiH e) Kandidati trebaju osigurati tra`eno osoblje za izvr{enje ugovora i pru`anje usluga koje su predmet javne nabavke (klju~ne i druge eksperte) sa kvalifikacijama i iskustvom koji odgovaraju zahtjevima koji su navedeni u projektnom zadatku u sekciji 6.1 Osoblje. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Ograni~eni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.11.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 10.12.2012. Vrijeme: 12:00 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Tenderska dokumentacija na pisani zahtjev mo`e se preuzeti li~no u prostorijama Kancelarije koordinatora za reformu javne uprave ili putem e-maila na adresu Mirnesa.Hodzic@parco.gov.ba. - Zainteresirani ponu|a~i mogu tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva za u~e{}e/ponuda tj. 30.11.2012. godine pisanim putem, faksom ili e-mailom. - Ugovorni organ {alje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. (M1-A-16876-12)

Broj 92 - Strana 108

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

"JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 440-1-2-1-131/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Haris Kozica, 033/252-623 Adresa: Obala Kulina bana br. 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200682210005 Telefon: 033252613 Faks: 033252743 Internet adresa (web): www.posta.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ugovor o nabavci usluge odr`avanja Microsoft licenci za "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka usluge odr`avanja Microsoft licenci II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora kako je navedeno u td II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 128.200,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova sjedi{te Ugovornog organa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja kako je navedeno u td Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kako je navedeno u td III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kako je navedeno u td III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kako je navedeno u td III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kako je navedeno u td

Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:15 Mjesto: Obala Kulina Bana br.8, Saarjevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti uplatom u iznosu od 30,00KM ili shodno ~l.18.st(1)i (2) ZJN BiH. Uplatu je potrebno izvr{iti na ra~un: 3389 0022 0828 5423 kod UniCredit Bank u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija: za nabavku usluge odr`avanja MS licence ". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju Uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Kontakt osoba je Haris Kozica, tel. 033/252-623 (M1-A-17015-12) [GD "HERCEGBOSANSKE [UME" D.O.O. KUPRES

OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 443-1-2-1-43/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres Kontakt osoba: Marica Vrgo~ Adresa: Splitska bb Po{tanski broj: 80320 Op}ina/Grad: Kupres IDB/JIB: 4281038670003 Telefon: 034274801 Faks: 034274800 Elektronska po{ta (e-mail): info@hbsume.ba Internet adresa (web): www.hbsume.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina, @upanija 10 I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a Broj lotova 4 II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabava radova sje~e izrade i izvoza drvnih sortimenata

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 109

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava radova sje~e izrade i izvoza drvnih sortimenata od panja do me|ustovari{ta na {umskom kamionskom putu II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za sudjelovanje Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabave u skladu sa va`e}im zakonskim propisima. III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 8.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje Datum:17.12.2012 Vrijeme:11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Direkcija [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o., Splitska bb, 80320 Kupres Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 50,00 KM vr{i se na transakcijskom ra~unu kod Hypo Alpe-Adria banke d.o.o. Mostar: 306 009 000 048 7051 ili kod Intesa San Paolo banke broj: 154 999 500 010-1345 ili uplatom na blagajni poduze}a. Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela. Otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Na kuverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a.Na kuverti napisati "Ponuda za radove sje~e, izrade i izvoza drvnih sortimenata", s naznakom "Ne otvaraj". Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Repovac, odjel 36 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabava radova sje~e izrade i izvoza drvnih sortimenata, {umarija, {umarija Drvar, G. J. Klekova~a-Repovac, odjel 36 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 8.129,00 m3 neto drvne mase

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 166.644,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma ^etiri mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena izvo|enja radova, u~e{}e:95,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Staretina-Golija, odjel 72 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a izrada i izvoz drvnih sortimenata, {umarija Glamo~, G. J. Staretina-Golija, odjel 72 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 2.738 m3 neto drvne mase II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 58.867,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Tri mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena izvo|enja radova, u~e{}e:95,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Bunari}, odjel 88 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata, {umarija Glamo~, G. J. Bunari}, odjel 88 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 6.535,00 m3 neto drvne mase II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 140.502,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma ^etiri mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena izvo|enja radova, u~e{}e:95,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e:5,00 %

Broj 92 - Strana 110

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres ANEKS B PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA NABAVE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [umarija Glamo~, G. J. Hrbljine-Kuja~a, odjel 99 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sje~a, izrada i izvoz drvnih sortimenata, {umarija Glamo~. G. J. Hrbljine-Kuja~a, odjel 99 II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1.493,00 m3 neto drvne mase II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 32.099,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Dva mjeseca od dana uvo|enja u posao III. Podkriteriji 1. Cijena izvo|enja radova, u~e{}e:95,00 % 2. Rokovi pla}anja, u~e{}e:5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Podru~je kojim gospodari [GD "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres (M1-A-16768-12) F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 459-1-1-1-34/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE Kontakt osoba: Jasenko Ke{mer Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200742210034 Telefon: 033280020 Faks: 033590220 Elektronska po{ta (e-mail): investicije@fup.gov.ba Internet adresa (web): www.fup.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka razervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servisa i popravke vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servisa i popravke vozila II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Mehmeda Spahe 7, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Za u~e{}e u otvorenom postupku, potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije). Uplatu izvr{iti: - UNI CREDIT BANK Sarajevo - Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za FMUP-Federalna uprava policije, nabavka rezervnih dijelova za vozila VW, AUDI i [KODA - Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija - Ra~un: 3389002211529491 - Vrsta prihoda: 722791 - Bud`etska organizacija: 1403001 - Op}ina: Centar - 077 Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK NABAVKE REZERVNIH DIJELOVA, DODATNE OPREME, POTRO[NOG MATERIJALA, SERVISA I POPRAVKE VOZILA - LOT (navesti broj Lot-a)" - "NE OTVARAJ", na adresu: FMUP-Federalna uprava policije, ul. Mehmeda Spahe br. 7, 71 000 Sarajevo. Na koverti OBAVEZNO nazna~iti naziv ponu|a~a. Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene. Prije preuzimanja - otkupa tenderske dokumentacije ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u istu.

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 111

Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~e. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servisa i popravke vozila iz programa VW i AUDI I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servisa i popravke vozila iz programa VW i AUDI II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 300.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 250.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servisa i popravke vozila iz programa [KODA I.2. Kratak opis predmeta ugovora nabavka rezervnih dijelova, dodatne opreme, potro{nog materijala, servisa i popravke vozila iz programa [KODA II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 150.000,00 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 125.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. ponu|ena cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % 3. rok pla}anja, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-16995-12) F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 459-1-1-1-35/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: F MUP F BIH - FEDERALNA UPRAVA POLICIJE Kontakt osoba: Lejla Kurtagi} Adresa: Mehmeda Spahe 7 Po{tanski broj: 71000

Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200742210034 Telefon: 033280020 Faks: 033590220 Elektronska po{ta (e-mail): investicije@fup.gov.ba Internet adresa (web): www.fup.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka goriva, maziva, lo` ulja i mlaznog goriva za helikopter II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka goriva, maziva, lo` ulja i mlaznog goriva za helikopter za 2013. godinu II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 450.000,00 II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 370.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova kao u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. ponu|ena ukupna cijena, u~e{}e:90,00 %

Broj 92 - Strana 112

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

2. rok pla}anja, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 12.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: Mehmeda Spahe 7, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 1.Za u~e{}e u otvorenom postupku, potrebno je izvr{iti uplatu u iznosu od 50,00 KM (dokaz o uplati dostaviti prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije). Uplatu izvr{iti: - UNI CREDIT BANK Sarajevo - Svrha doznake: uplata za tendersku dokumentaciju za FMUP-Federalna uprava policije, - nabavka goriva, maziva, lo` ulja i mlaznog goriva za helikopter - Primalac: Bud`et Federacije - Federalno ministarstvo finansija - Ra~un: 3389002211529491 - Vrsta prihoda: 722791 - Bud`etska organizacija: 1403001 - Op}ina: Centar - 077 Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK NABAVKE GORIVA, MAZIVA, LO@ ULJA I MLAZNOG GORIVA ZA HELIKOPTER" "NE OTVARAJ", na adresu: FMUP-Federalna uprava policije, ul. Mehmeda Spahe br. 7, 71 000 Sarajevo. Na koverti OBAVEZNO nazna~iti naziv ponu|a~a. Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene. Prije preuzimanja - otkupa tenderske dokumentacije ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u istu. Svi listovi ponude trebaju biti numerisani, uvezani i parafirani ili potpisani od strane lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~e. (M1-A-16996-12) ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKOWI] GRAD

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 464-1-1-1-38/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad Kontakt osoba: Nata{a Kopuz Adresa: Ul. Svetog Save br. 13 Po{tanski broj: 70260 Op{tina/Grad: Mrkowi} Grad IDB/JIB: 4401195230004 Telefon: 050225317 Faks: 050211352 Elektronska po{ta (e mail): s.tica@henavrbasu.com Internet adresa (web): www.henavrbasu.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,Republika Srpska I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Namirnice za restoran dru{tvene ishrane II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Namirnice za restoran dru{tvene ishrane Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti Da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti {to se dokazuje dokumentima navedenim u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Ne tra`i se III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Ne tra`i se Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 9:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Ul. Svetog Save 13, Mrkowi} Grad Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE Ponu|a~i koji `ele otkupiti tendersku dokumentaciju trebaju uputiti zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, ime i prezime osobe za kontakt i broj telefona. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, ul. Svetog Save 13, svakim radnim danom od 7 do 15 ~asova do 14.12.2012. godine. Zainteresovani ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti preuzeti tendersku dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti, na adresu ugovornog organa nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana po{tom. Ponu|a~i imaju pravo pregledati dokumentaciju u prostorijama ugovornog organa prije nego {to donesu odluku o tome da li `ele da otkupe tendersku dokumentaciju ili da im se dostavi po{tom.

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 113

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na `iro ra~un 5510140000091833 kod Nove Bawalu~ke banke ili 5620990000704617 kod Razvojne banke sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije u korist ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad i ista je nepovratna. Poja{wewa tenderske dokumentacije se mogu tra`iti do 8 (osam) dana prije isteka roka za predaju ponuda. Ponu|a~i koji su ve} otkupili tendersku dokumentaciju ne moraju ponovo u obnovqenom postupku. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Suhomesnati proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Suhomesnati proizvodi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 39.032,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Svje`e vo}e i povr}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Svje`e vo}e i povr}e II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.521,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zamrznuti proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Zamrznuti proizvodi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.571,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Makaroni i za~ini I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Makaroni i za~ini II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 13.391,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Svje`e meso I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Svje`e meso II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 27.250,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pekarski proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Pekarski proizvodi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji

Broj 92 - Strana 114

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.870,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Konzervirano vo}e i povr}e I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Konzervirano vo}e i povr}e II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.637,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Mlijeko i mlije~ni proizvodi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Mlijeko i mlije~ni proizvodi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.881,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad ANEKS B PODACI O LOTOVIMA / DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Broj lota: 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Jednokratni podmeta~i za tacne sa aplikacijama vezanim za elektranu I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka roba-Jednokratni podmeta~i za tacne sa aplikacijama vezanim za elektranu

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 300,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma Prema ponudi dobavqa~a IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova HE "Bo~ac", Surjan bb, Mrkowi} Grad (M1-A-17039-12) AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 467-1-3-1-30/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE Kontakt osoba: Almir Prlja~a i Amer Kavazovi} Adresa: Hamdije ]emerli}a 39 a Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4201295900008 Telefon: 033726400 Faks: 033726423 Elektronska po{ta (e-mail): info@voda.ba Internet adresa (web): www.voda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Teku}e odr`avanje za{titnog vodnog objekta crpne stanice "\uri}i" - Vu~ilovac na podru~ju Br~ko Distrikta BiH za 2013. godinu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova teku}eg odr`avanja CS \uri}i - Vu~ilovac (crpna stanica, ~uvarska ku}a, dva gravitaciona ispusta, pripadaju}i odvodni i dovodni kanali) II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 150.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Br~ko Distrikt BiH, lokalitet Vu~ilovac II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 115

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 11:15 Mjesto: Hamdije ^emerli}a 39a, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu izvr{iti na `iro ra~un Ugovornog organa broj: 1540012000133180, Intesa San Paolo Banka d.d. Sarajevo, sa naznakom: Uplata za Tender. Kontakt osobe: Almir Prlja~a i Amer Kavazovi} (tel: 033 726 426 i 726 425). Obilazak terena na zahtjev kupaca Tenderske dokumentacije planiran za 11.12.2012. godine (M1-A-17031-12) JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BIH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-1-1-102/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Produ`nica "Elektrodistribucija" Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150528 Telefon: 032449666 Faks: 032449636 Elektronska po{ta (e-mail): a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dat u tenderskoj dokumentaciji II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 32.740,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka materijala za odr`avanje ~isto}e za potrebe ED Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova skladi{ta ED Zenica u Radakovu-Zenica i Travniku Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena izlaska Obavje{tenja o nabavci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 1 ugovora u prethodne 2 (dvije) godine, koji se odnosi na isporuku materijala/sredstava za odr`avanje ~isto}e, u ukupnoj vrijednosti od najmanje 10.000,00 KM Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 8:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: S. bega Ba{agi}a br.6 Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki Ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o

Broj 92 - Strana 116

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 20.11.2012. god. na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica, u vremenu od 08 do 16 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-32/12. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-32/12 - ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu:sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA391601020000013652. (M1-A-16916-12) JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D. SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 480-1-2-1-103/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, Produ`nica "Elektrodistribucija" Zenica Kontakt osoba: Amar Kasap Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4200225150528 Telefon: 032449666 Faks: 032449636 Elektronska po{ta (e-mail): a.kasap@elektroprivreda.ba Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 24 (dvadeset~etiri) mjeseca od dana obostranog potpisa II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 97.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Servisiranje i opravka radnih vozila iz programa Paccagnella i FIAT HITACHI FB 90 za potrebe ED Zenica II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora dat u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova radionica pru`aoca usluga ili mjesto kvara Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost da ra~un dobavlja~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od vremena izlaska Obavje{tenja o nabavci III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost da dobavlja~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora na servisiranju i opravci vozila navedenih u predmetu nabavke u zadnje dvije godine; da dobavlja~ ima na raspolaganju najmanje jednog automehani~ara i najmanje jednog autoelektri~ara ili autoelektroni~ara; da dobavlja~ ima na raspolaganju servisnu radionicu i opremu za servisiranje i popravku vozila; da je dobavlja~ ovla{teni servis za vozila navedena u predmetu nabavke Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 8:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 10:00 Mjesto: S. bega Ba{agi}a br.6 Zenica Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Svaki Ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju zajedno sa potvrdom o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, i to li~no ili na ovla{teni fax. br. 032/449-636. Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 20.11.2012. god. na adresi S.bega Ba{agi}a br. 6 Zenica, u vremenu od 08 do 16 sati u kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske dokumentacije po{tom. Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-33/12. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se putem Vakufske banke d.d Sarajevo BIC/SWIFT VAKUBA22 na ra~un broj 1601060000004629 u korist JP EP BIH sa naznakom: otkup tenderske dokumentacije za tender br. EDZE-OP-33/12 - ED Zenica. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: sve tro{kove snosi Nalogodavac (our...) IBAN CODE: BA391601020000013652. (M1-A-16915-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 117

OP]INA NOVI TRAVNIK

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 485-1-1-1-18/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Novi Travnik Kontakt osoba: Hamid Migalo, Aldina Hani}, Biljana Skopljakovi}, Haris Smaji} Adresa: Kralja Tvrtka b.b. Po{tanski broj: 72290 Op{tina/Grad: Novi Travnik IDB/JIB: 4236222030003 Telefon: 030795600 Faks: 030795608 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.novi.travnik@tel.net.ba Internet adresa (web): www.ont.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), NOVI TRAVNIK I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kamiona za prikupljanje otpada kapaciteta 7 tona II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora definisan tenderskom dokumentacijom II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora dato u tenderkoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 170.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novi Travnik,JKP Vilenica ^isto}a doo S.Toma{evi}a bb Novi Travnik II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana zaklju~enja Ugovora Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Dato u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji. III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Dato u tenderskoj dokumentaciji. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50.00 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:05 Mjesto: Op}ina Novi Travnik,ul. Kralja Tvrtka bb, Sala Op}inskog vije}a Op}ine Novi Travnik Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplata naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na broj:1549995000429981, kod Intesa San Paolo Bank dd,vrsta prihoda 722131,{ifra op}ina 065 (M1-A-16819-12) KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-2-1-314/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Mr.sci.Edina Zuki}, dipl. ing. el., (edina.zukic@kcus.ba) Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033297040 Faks: 033297814 Elektronska po{ta (e-mail): mina.sebo@kcus.ba Internet adresa (web): www.kcus.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 17.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora servisiranje strojeva za ~i{}enje podova proizvo|a~a KARCHER

Broj 92 - Strana 118

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano Tenderskom dokumentacijom II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KCUS, Bolni~ka br.25 II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Definisano Tenderskom dokumentacijom III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Definisano tenderskom dokumentacijom III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Definisano tenderskom dokumentacijom Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. servisiranje ma{ina BR40/10 CADV, u~e{}e:40,00 % 2. servisiranje ma{ina BD40/25 C Ep, u~e{}e:30,00 % 3. servisiranje ma{ina BD45/40 C Bp PAC, u~e{}e:15,00 % 4. servisiranje ma{ina B 60 w Bp PAC, u~e{}e:10,00 % 5. rad servisera, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 10.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 12:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 13:00 Mjesto: KCUS-a, Bolni~ka br.25, objekat TEB, soba br.2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 09-15 h uz predo~en dokaz o uplati iznosa od 30,00 KM na `iro ra~un KCUS-a br.338 900220 795 1937 kod Unicredit bank Sarajevo.Ponu|a~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa. ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Mr.sci.Edina Zuki},dipl.ing.el. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033297040 Faks: 033297814 E-mail: mina.sebo@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba (M1-A-16748-12)

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-317/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Ismet Hasanbegovi},dipl.oec. Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta (e-mail): alma.alic@kcus.ba Internet adresa (web): www.kcus.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 20 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka namje{taja po T 008-13 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Kancelarijski namje{taj Medicinski namje{taj Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tendertskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 119

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 14.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-om 3389002207951937 UniCredit ban IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 13:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: KCUS, zgrada TEB-a, soba 2. Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 21.11.2012god. do 14.12.2012.god. u KCUS-u, zgrada TEB-a, soba 7 u vremenu od 11,00-15,00 uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati u iznosu od 20,00 KM ili u skladu sa ~l. 18. st.1. ta~ka a), b), c) ZJN. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un KCUS-a br. 3389002207951937 kod Uni Credit bank u svrhu otkupa TD za tender br. 008-13. Ponude se dostavljaju na orginalnog TD KCUS-a propisano zatvorene ,zape~a}ene. Na koverti obavezno nazna~iti: - naziv i adresu ponu|a~a sa tel.br. i br. faxa - javno nadmetanje za T 008-13 - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA Neblagovremene i nepotpune ponude ne~e se razmatrati. ANEKS A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Glavni protokol KCUS-a Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033297247 Faks: 033297247 E-mail: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ormari drveni I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora stolice I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora stolovi I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjkevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora metalni ormari i police I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora kau~i-le`ajevi I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM

Broj 92 - Strana 120

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora kolica za higijenu I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora du{eci I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora stepenik, stalci i trapez I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora bolni~ke natkasne I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora kolica rostfrei I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora bolni~ki kreveti I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 121

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora bolni~ki kreveti za intenzivnu njegu I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 30.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora le`ajevi I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora invalidska kolica I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora stolice za operacione sale I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 16 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora stolice laboratorijske I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 17 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ormari-vitrine za lijekove I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

Broj 92 - Strana 122

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 18 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora stalak za no~ne posude I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 19 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora negatoskopi I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 20 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora paravani I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-17025-12) KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 506-1-1-1-318/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Almedina Ali} Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 Elektronska po{ta (e-mail): alma.alic@kcus.ba Internet adresa (web): www.kcus.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 8 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora nabavka medicinske opreme po T 097-12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora nabavka medicinske opreme za realizaciju projekta "Future medicine" Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise prema tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti prema tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost prema tenderskoj dokumentaciji

Ponedjeqak, 19. 11. 2012. Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke Internet adresa: www.kcus.ba ANEKS B

Broj 92 - Strana 123

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa PDV-om 3389002207951937 UniCredit ban IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 13:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 14:00 Mjesto: Bolni~ka 25,zgrada TEB-a, soba 2 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 21.11. do 17.12.2012.godine u KCUS-u , zgrada TEB-a, soba br. 7 u vremenu od 11,00-15,00 ~asova, uz ovjeren tre}i primjrak virmana o uplati u iznosu od 20,00 KM ili u skladu sa ~l. 18 st.1. ta~ka a) b) c) ZJN. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un KCUS-a br. 3389002207951937 kod Uni Credit bank u svrhu otkupa TD za zender br. 097-12. Ponede se dostavljaju na orginalnoj TD KCUS-a propisano zatvorene i zape~a~ene . Na koverti obavezno nazna~iti: - naziv i adresu ponu|a~a sa telefonskim br. i br. faxa - javno nadmetanje za tender br. 097-12 - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 E-mail:alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 E-mail: alma.alic@kcus.ba Internet adresa: www.kcus.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu Kontakt osoba: Hasanbegovi} Ismet Adresa: Bolni~ka 25 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200089110002 Telefon: 033268491 Faks: 033268491 E-mail: alma.alic@kcus.ba

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora sistem za krioprezervaciju i kriokonzervaciju ( embriona i sperme ) I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora inkubator za razvoj embriona I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumnetaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumnetaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumnetaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumnetaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora morcellator za laparaskopiju I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 35.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

Broj 92 - Strana 124

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora uterus manipulator I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora hirur{ka glava kamere sa teleskopom za laparaskopiju I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 40.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora labaratorijski fanzo-kontransni led mikroskop zasperimogram I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora centrifuga za osjetljivo centrifugiranje sperme IVF I.2. Kratak opis predmeta ugovora Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora salpinograph I.2. Kratak opis predmeta ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji (M1-A-17028-12) CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 524-1-1-1-43/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kontakt osoba: JASMIN BULJUGI] Adresa: DANIJELA OZME 7 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200539410001 Telefon: 033251300 Faks: 033251329 Elektronska po{ta (e-mail): nabavka@izbori.ba Internet adresa (web): www.izbori.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 125

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora NABAVKA MATERIJALA II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora NABAVKA KANCELARIJSKO- POTRO[NOG MATERIJALA Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti U SKLADU SA ^LANOM 24 ZJNBIH, A DOKAZI DEFINISANI DETALJNO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost U SKLADU SA ^LANOM 26 ZJNBIH, A DOKAZI DEFINISANI DETALJNO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 13.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: DANIJELA OZME 7 SARAJEVO ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PAPIR I OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL I.2. Kratak opis predmeta ugovora PAPIR I OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 9.400,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova SJEDI[TE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH DANIJELA OZME 7 SARAJEVO ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora TONERI I KOMJUTERSKI MATERIJAL I.2. Kratak opis predmeta ugovora TONERI I KOMJUTERSKI MATERIJAL II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.200,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma PREMA TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova SJEDI[TE CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BIH DANIJELA OZME 7 SARAJEVO (M1-A-16978-12) JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 545-1-1-1-13/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Azra Henda Adresa: Vrazova 11 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200174570004 Telefon: 033204157 Faks: 033204157 Elektronska po{ta (e-mail): zlatko.viteskic@judzks.ba Internet adresa (web): www.judzks.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 15 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

Broj 92 - Strana 126

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke -

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Roba II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sanitetski potr{ni materijal za potrebe JU Dom zdravlja KS II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Kao u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Kao u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Kao u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM po LOT - u IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 26.12.2012. Vrijeme: 10:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 26.12.2012. Vrijeme: 12:00 Mjesto: Vrazova 11, Sarajevo Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE - Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao u Aneksu A, sa naznakom "NE OTVARAJ", sa naznakom tendera na koji se ponuda odnosi. - Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja. - Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbof formalno - pravnihuslova. - Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. - Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumentacije, odnosno analizom ponuda, primjenom ~lana 14, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda nakndano pismeno zatra`iti dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno ne mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke, propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude. - JU Dom zdravlja KS ne snosi niakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prekine - otka`epostupak dodjele ugovora iz razloga koji su navedeni u Zakonu o javnim nabavkama. - JU Dom zdravlaj KS }e vrednovati samo ponude ponu|a~a koji ponude sve stavke u tenderskoj dokumentaciji. Dokumentaciju specifiranu u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~i su obavezni slo`iti po redosljedu.

Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e biti prihva}ene.

ANEKS A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Jusufovi} Vedad Adresa: Vrazova 11 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200174570004 Telefon: 033252450 Faks: 033204157 E-mail: zlatko.viteskic@judzks.ba Internet adresa: www.judzks.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Javna Ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kontakt osoba: Jusufovi} Vedad Adresa: Vrazova 11 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200174570004 Telefon: 033252450 Faks: 033204157 E-mail: zlatko.viteskic@judzks.ba Internet adresa: www.judzks.ba ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Flasteri II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Gaze II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 12.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 %

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 127

4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Komprese II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vata II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Zavoji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 6.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Alkohol II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Injekcione igle, bebi setovi, kanile sa ventilom i lancete krvne II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Plasti~ni kontejneri za odlaganje upotrijebljenih o{trih predmeta i injekcionih igala

Broj 92 - Strana 128

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [price za jednokratnu upotrebu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 10 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Trajni folijev urinarni kateter i kese sa ispustom II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 11 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora ^vrste drvene {patule i vatirani {tapi}i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ke maske i rukavice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 13 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Povoji za rane II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 129

III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 14 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora EKG trake i potro{ni materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 15 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Elasti~ni zavoji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjsesci III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 40,00 % 2. Uslovi Pla}anja, u~e{}e: 35,00 % 3. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % 4. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo (M1-A-16914-12) JU "SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 550-1-2-1-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU"SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO Kontakt osoba: FIKRET HAD@I]

Adresa: \OKE MAZALI]A 3 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200304610003 Telefon: 033204150 Faks: 033204177 Elektronska po{ta (e-mail): juszzks@bih.net.ba Internet adresa (web): www.juszzks.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Usluge servisiranja i popravke II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 3 godine II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 33.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Odra`avanje ra~unarske opreme II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje ra~unarske opreme JU"Slu`ba za zapo{ljavanje KS" Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 3 ugovora II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kanton Sarajevo II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise ^lan 23 ZJN III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ^lan 24 ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost ^lan 25 ZJN III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost ^lan 26 ZJN Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena sa ura~unatim popustima i porezom na dodatnu vrijednost, u~e{}e:70,00 %

Broj 92 - Strana 130

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

2. Period izvr{enja usluge, u~e{}e:10,00 % 3. Garancija za pru`ene usluge, u~e{}e:10,00 % 4. Garancija za ugra|ene dijelove, u~e{}e:10,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 14:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 21.12.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: \oke Mazali}a 3 71000 Sarajevo (M1-A-16756-12) VODOVOD A.D. BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE
O NABAVCI BROJ 556-1-1-1-10/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: VODOVOD a.d. Kontakt osoba: Goran Bla`i} Adresa: 22. aprila br.2 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Bawa Luka IDB/JIB: 4401006950000 Telefon: 051215443 Faks: 051233010 Elektronska po{ta (e mail): vodokom@teol.net Internet adresa (web): www.vodovod-bl.com I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimawe tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad,Bawa Luka I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevawe I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zakqu~iti okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 3 godine II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma (vrijednost bez PDV-a): 435.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora HDPE cijevi za vodu II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora HDPE cijevi za vodu, detaqna specifikacija ( vrsta, koli~ina i kvaliteet ) u tenderskoj dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 435.00,00 KM, okvirna vrijednost na 3 godine II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe radova " franko" skladi{te " Vodovoda " u Bawa Luci II.7. Da li je dozvoqena alternativna ponuda? Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{ewe ugovora? Ne III.4. Ograni~ewe za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavqawe profesionalne djelatnosti u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost u tenderskoj dokumentaciji Odjeqak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoqnija ponuda IV.2.1.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e:80,00 % 2. uslovi i na~in pla}awa, u~e{}e:15,00 % 3. rok isporuke, u~e{}e:5,00 % IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimawe tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbijediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za u~e{}e Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvarawa ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: " Vodovod " a.d., ul. 22. aprila br. 2., Bawa Luka Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE 1. Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od 20.11.2012. godine, svakim radnim danom od 8-15 ~asova uz predo~ewe dokaza o uplati nov~ane naknade od 20,00 KM, na `iro ra~un: 562-099-00004224-44. Pismeni zahtjev za otkup T.D. dostaviti Ugovornom organu na faks: 051-233-010. 2. Prilikom sklapawa ugovora dopu{tena mogu}nost varijabilnosti cijene u skladu sa ~lanom 39. Zakona o javnim nabavkama BiH. 3. Ugovorni organ zadr`ava pravo da da prekine -otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12 ZJN BiH. (M1-A-16771-12) UNIVERZITET U SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 573-1-1-1-15/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet Sarajevo Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi} Adresa: ^ekalu{a 90 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200109670000 Telefon: 033443874 Faks: 033443874 I.2. Adresa za dodatne informacije Kao u Aneksu A I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao u Aneksu A

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 131

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao u Aneksu A I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka antitjela za imunohistohemiski labaratori II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka antitjela za imunohistohemiski labaratori Instituta za patologiju za period od 12 mjeseci II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 68.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Medicinski fakultet Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci ili do isporuke ukupno ugovorene koli~ine Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Faktura se pla~a u roku 7 dana od dana prijema iste III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Uslovi iz ~lana 24. ZJN III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Uslovi da njihova ekonomska i finansiska sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 18.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 14:30 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 15:00 Mjesto: ^ekalu{a 90, Velika sala Dekanata

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Uplatu za tendersku dokumentaciju izvr{iti na `iro ra~un Medicinskog fakulteta u Sarajevu otvoren kod Unicredit banke d.d. Sarajevo broj ra~una 3389002208183767. Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti slanjem zahtjeva na fax 033/443-874. ANEKS A I.2. Adresa za dodatne informacije Naziv: Univerzitet u Sarajevu Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi} Adresa: ^ekalu{a 90 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200109670000 Telefon: 033443874 Faks: 033443874 E-mail:remzija.pehlivanovic@mf.unsa.ba I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv: Univerzitet u Sarajevu Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi} Adresa: ^ekalu{a 90 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200109670000 Telefon: 033443874 Faks: 033443874 E-mail: remzija.pehlivanovic@mf.unsa.ba I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Naziv: Univerzitet u Sarajevu Kontakt osoba: Remzija Pehlivanovi} Adresa: ^ekalu{a 90 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200109670000 Telefon: 033443874 Faks: 033443874 E-mail: remzija.pehlivanovic@mf.unsa.ba (M1-A-17011-12) ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO SANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 658-1-1-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO SANSKOG KANTONA Kontakt osoba: Amel Mulali} Adresa: V. Korpusa 10 Po{tanski broj: 77000 Op{tina/Grad: Biha} IDB/JIB: 4263067790001 Telefon: 037222971 Faks: 037222971 Elektronska po{ta (e-mail): kzzobih@bih.net.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Unsko-sanski kanton I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.6. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 92 - Strana 132

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 9 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka ortopedskih i drugih pomagala koja se propisuju i izdaju osiguranim licima na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise dati u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dato u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost dato u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 18.12.2012. Vrijeme: 15:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 19.12.2012. Vrijeme: 8:30 Mjesto: ZZO USK-a Biha}, 5.Korpusa 10, I sprat Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije, u kojem }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `ele dostavu po{tom, na fax broj: 037 222 971. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati na adresi ugovornog organa. Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o uplati nov~ane naknade tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 1020220000018733 Union banka d.d. Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije - Tender br. 03-49-5933/12. ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Proteze za gornje i donje ekstremitete, navlake - ~arape, vje{ta~ka dojka poslije amputacije II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 350.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova U skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ortoze za donje ekstremitete, ki~mu i trup II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 90.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 3 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ortopedska obu}a i ulo{ci, pomagala za hod II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 300.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 4 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Invalidska kolica i gume za kolica II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 133

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 180.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 5 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Vre}ice za urostomu i kolostomu II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 6 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Kateteri II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 80.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 7 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Urinari i vre}ice za urin II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 120.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 8 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pelene i ulo{ci za inkontinenciju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 600.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 9 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Jastuk za sjedenje i nastavak za toaletnu {olju II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 50.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 2 godine III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Kvalitet, u~e{}e: 20,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu s TD (M1-A-16903-12) OP]INA BOSANSKA KRUPA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 695-1-3-1-21/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op}ina Bosanska Krupa Kontakt osoba: Zlatan [ertovi} Adresa: Ulica Terzi}a bb Po{tanski broj: 77240

Broj 92 - Strana 134

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Op{tina/Grad: Bosanska Krupa IDB/JIB: 4263098160006 Telefon: 037471088 Faks: 037471090 Elektronska po{ta (e-mail): opcina.bosanskakrupa@bih.net.ba Internet adresa (web): www.opcinabosanskakrupa.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), BOSANSKA KRUPA I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja kanalizacionog sistema u Poslovnoj zoni Pilana - II faza II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izgradnja kanalizacionog sistema u Poslovnoj zoni Pilana - II faza II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedena u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez PDV-a) 200.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova op}ina Bosanska Krupa II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Navedena u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na odgovaraju}e propise Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Navedeni u tenderskoj dokumentaciji III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Navedeni u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100 KM, `.r. 3380002200041552, vr. prih. 722612, 008 IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 15:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 17.12.2012. Vrijeme: 15:30 Mjesto: Op}ina Bosanska Krupa, ulica Terzi}a bb Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE Ponudu i kopije sa ovjerom i potpisom zape~atiti u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati: "Izgradnja kanalizacionog sistema u poslovnoj zoni Pilana II faza", na adresu: Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Bosanska Krupa, Centar za usluge gra|anima, ulica Terzi}a bb sa naznakom NE OTVARAJ. Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i slo`ena redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama i potpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. Ugovorni organ zadr`ava pravo da u svakom trenutku poni{ti postupak nabavke u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. (M1-A-16875-12) KPZ ZT P.J. NOVI @IVOT ZENICA

OBAVJE[TENJE
O NABAVCI BROJ 754-1-1-1-14/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KPZ ZT P.J. NOVI @IVOT ZENICA Kontakt osoba: MERSIDA BULJUBA[I] Adresa: SARAJEVSKA 36 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218100880008 Telefon: 032449706 Faks: 032463062 Elektronska po{ta (e-mail): ekonomski@kpzzt.gov.ba Internet adresa (web): www.kpzzt.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1 I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1 I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e Kao pod I.1 I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.6. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabavka goriva, auto guma, ulja i maziva - Ponovni postupak

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 135

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Sukcesivna nabavka goriva, auto guma, ulja i maziva - ponovni postupak II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Ne III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora? Ne III.4. Ograni~enja za u~e{}e Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Da kao u modelu III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost Da kao u modelu III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost Da kao u modelu Odjeljak IV: POSTUPAK IV.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.12.2012. godine IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:00 IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum: 20.12.2012. Vrijeme: 12:30 Mjesto: KPZ ZT Zenica Sarajevska 36 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 1 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabavka goriva

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka goriva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema modelu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 100.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 36 mjeseci III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 90,00 % 2. USLOVI PLA]ANJA, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KPZ ZT Sarajevska 36 ANEKS B PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA NABAVKE Lot broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sukcesivna nabavka auto guma, ulja i maziva I.2. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka auto guma, ulja i maziva II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema modelu II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 36 mjeseci III. Podkriteriji 1. CIJENA, u~e{}e: 90,00 % 2. USLOVI PLA]ANJA, u~e{}e: 10,00 % IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova KPZ ZT Sarajevska 36 (M1-A-16905-12)

Broj 92 - Strana 136

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

B - OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA


OP[TINA ISTO^NA ILIXA II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 100 dana od dana uvo|ewa u posao II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Naseqe Kasindo Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Iskop" d.o.o. Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400552230003 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 222.887,40 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.9.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 222.887,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 238.288,16 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 13-1-3-1-2/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji Ulica Alekse [anti}a, Najdanovi} dr Milutina i Slobodana Jawi}a u nasequ Dowe Mladice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Ukupna du`ina ulica iz Lota 2 iznosI.1. 225,00 metara II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 491.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 110 dana od dana uvo|ewa u posao II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Naseqe Dowe Mladice Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ILIXAPUTEVI DOO IDB/JIB: 4402486500005 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 412.140,65 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.9.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 412.140,65 KM

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 13-1-3-2-5/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina isto~na Ilixa Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 Po{tanski broj: 71216 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IDB/JIB: 4400519290009 Telefon: 057317870 Faks: 057317870 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@istocnailidza.net Internet adresa (web): www.istocnailidza.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), ILIXA/ISTO^NA ILIXA I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica na prostoru op{tine Isto~na Ilixa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ulice carice Milice (most), solunska, Milo{a Crwanskog, Mladi~ka i Branka Radi~evi}a u nasequ Kasindo, Ulice Alekse [anti}a, Najdanovi} dr Milutina, Slobodana Jawi}a i Ulica Slavka Leovca u nasequ Dowe Mladice Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 1 Broj obavje{tewa o nabavci: 13-1-3-1-2/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji Ulica carice Milice (most), sokolska, Milo{a Crwanskog, Mladi~ka i Branka Radi~evi}a u nasequ Kasindo II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Du`ina mosta je 15 metara. Ukupna du`ina ulica iz Lota 1 je 1.445,00 m II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 267.000,00 KM

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 137

IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 502.088,48 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 3 Broj obavje{tewa o nabavci: 13-1-3-1-2/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji Ulice Slavka Leovca u nasequ Dowe Mladice II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Du`ina ulice je 506,16 metara II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 305.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 40 dana od dana potpisivawa Ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Naseqe Dowe Mladice Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GP "Put" a.d. Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400514570003 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 254.913,05 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 4.9.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 254.931,05 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 298.444,81 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16699-12) OP[TINA ISTO^NA ILIXA

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 13-1-3-2-6/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Op{tina isto~na Ilixa Kontakt osoba: @eqko Tepav~evi} Adresa: Vojvode Radomira Putnika 2 Po{tanski broj: 71216 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IDB/JIB: 4400519290009 Telefon: 057317870 Faks: 057317870 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@istocnailidza.net

Internet adresa (web): www.istocnailidza.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), ILIXA/ISTO^NA ILIXA I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjequje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3 II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica na prostoru op{tine Isto~na Ilixa II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Ulice 9. januara, grbavi~ka i druga dionica saobra}ajnice Dobriwa 1-Dobriwa 4 (druga faza gradwe) u naseqima Kula i Dobriwa Ulice svetosavska, Starine Novaka u nasequ Kotorac Ulice Petra Sarajevskog, vojvode Stepe, 4. avgusta (pje{a~ka staza) i 4. avgusta (krak 1 i 2) u nasequ Vojkovi}i Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude ANEKS D Lot broj 1 Broj obavje{tewa o nabavci: 13-1-3-1-3/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica 9. januara, grbavi~ka i druga dionica saobra}ajnice Dobriwa 1-Dobriwa 4 (druga faza gradwe) u naseqima Kula i Dobriwa I.2. Kratak opis predmeta ugovora Du`ina Ulice 9. januara iznosi 137,00 metara, grbavi~ke 135,00 metara, Dobriwa 1-Dobriwa 4 232,52 metra II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Ukupna du`ina ulica iz Lota 1 iznosi 504,52 metra II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 296.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 50 dana od dana uvo|ewa u posao II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Naseqe Kula i Dobriwa Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Iskop" d.o.o. Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400552230003 Op{tina/Grad: Isto~no Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 252.608,08

Broj 92 - Strana 138

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 10.9.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 252.608,08 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 301.421,26 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 2 Broj obavje{tewa o nabavci: 13-1-3-1-3/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica svetosavska i Starine Novaka u nasequ Gorwi Kotorac I.2. Kratak opis predmeta ugovora Du`ina ulice svetosavska iznosi 270 metara Du`ina Ulice Starine Novaka iznosi 382 metara II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Ukupna du`ina ulica iznosi 652 metra II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 88.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 35 dana od dana uvo|ewa u posao II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Naseqe Gorwi Kotorac Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ILIXAPUTEVI DOO IDB/JIB: 4402486500005 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 73.171,83 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 10.9.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 73.171,83 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 88.308,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Lot broj 3 Broj obavje{tewa o nabavci: 13-1-3-1-3/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora

izvo|ewe radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica Petra sarajevskog, vojvode Stepe, 4. avgusta (pje~{a~ka staza) i 4. avgusta (krak 1 i 2) u nasequ Vojkovi}i I.2. Kratak opis predmeta ugovora Du`ina Ulice Petra sarajevskog iznosi 245,27 metara, vojvode Stepe 250,00 metara, pje{a~ka staza 800 metara i krak 1 i 2 350 metara II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Ukupna du`ina ulica iznosi 854,27 metara i 800 metara pje{a~ke staze II.1. Procijewena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 240.000,00 KM II.2. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa/Trajawe okvirnog sporazuma 50 dana od dana uvo|ewa u posao II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova Naseqe Vojkovi}i Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1 Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GP "Put" a.d. Isto~no Sarajevo IDB/JIB: 4400514570003 Op{tina/Grad: Ilixa/Isto~na Ilixa IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 202.597,40 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 10.9.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude (vrijednost bez PDV-a) 202.597,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude 249.153,38 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16700-12) "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-1-1-2-230/12 Broj obavje{tenja o nabavci: 21-1-1-1-157/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Enisa Ra`anica Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta (e-mail): admin@elprenosbih.ba Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 139

I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovljeni otvoreni postupak 09-111/11 - isporuka opreme za uzemljenje II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Isporuka opreme za uzemljenje 20 kV i 10 kV zvjezdi{ta II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 60.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Sarajevo, skladi{te Kupca Reljevo (Rajlovac bb) II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 60 dana po stupanju ugovora na snagu Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: POWERDIS d.o.o. Biha} IDB/JIB: 4263549270005 Op}ina/Grad: Biha} IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 45.748,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 45.748,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 45.748,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16724-12) "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-4-2-2-233/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Drago Peri} Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta (e-mail): admin@elprenosbih.ba Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Telekomunikacijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 3EP-067/12 Tehni~ka pomo} i asistencija na poslovima administriranja mre`e II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Tehni~ka pomo} na poslovima administriranja WAN komunikacione veze koje zavr{avaju na objektima EP BiH II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 kom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 9.900,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PTZ JP Elektropriverede BiH d.d. Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.400,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 8.400,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 27.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.400,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.400,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Tehni~ki dokazivih razloga samo jedan ponu|a~ mo`e pru`iti uslugu e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1

Broj 92 - Strana 140

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo (M1-B-16767-12) "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-4-2-2-234/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Drago Peri} Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta (e-mail): admin@elprenosbih.ba Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Telekomunikacijske usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 3EP-066/12 II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Odr`avanje ORACLE platforme II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 kom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 9.900,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova PTZ Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200225150005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 9.900,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 9.900,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 27.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 9.900,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a

9.900,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Tehni~ki dokazivih razlga samo jedan ponu|a~ mo`e pru`iti uslugu e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (M1-B-16766-12) "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 21-4-2-2-235/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: "ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH" A.D. BANJA LUKA Kontakt osoba: Nata{a Juri{i} 035/304-011, Sr|an Petrovi} 061/617-318 Adresa: Marije Bursa} 7A Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4402369530009 Telefon: 051246500 Faks: 051246550 Elektronska po{ta (e-mail): admin@elprenosbih.ba Internet adresa (web): www.elprenosbih.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Pomo}ne transportne usluge i usluge podr{ke II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora 10-T-034/12 - Anga`ovanje autodizalice u TS Maglaj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora 10-T-034/12 - Anga`ovanje - rad autodizalice na demonta`i, va|enju i monta`i jezgre energetskog transformatora 110/35/10 kV, 40 MVA u TS Maglaj radi defekta`e i eventualne popravke kvara transformatora na licu mjesta II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisana Ugovorom II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 18.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TS Maglaj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 2 dana

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 141

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo IDB/JIB: 4200007670005 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 15.200,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15.200,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 15.200,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Zbog havarije na transformatoru u TS Maglaj, potrebno je bilo hitno anga`ovati auto dizalicu za izmje{tanje transformatora radi lociranja kvara i eventualnog saniranja kvara. e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano "CENTROTRANS TRANZIT" d.d. Sarajevo (M1-B-16800-12) JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 24-4-1-2-64/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kontakt osoba: Sanela Imamovi}, Predsjedavaju}a komisije Adresa: Branilaca grada b.b. Po{tanski broj: 71370 Op{tina/Grad: Breza IDB/JIB: 4218303300007 Telefon: 032781559 Faks: 032781559 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@rmubreza.ba Internet adresa (web): www.rmubreza.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i drugih ~vrstih goriva I.3. Zajedni~ka nabavka Da

I.3.a. Ugovorni organi koji su u~estvovali u zajedni~koj nabavci 1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza, Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine 2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora ZD R-CN-02-5-2/12 - Nabavka te{ko zapaljive hidrauli~ne teku}ine tipa HFA-S za KM[^ za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza i ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka te{ko zapaljive hidrauli~ne teku}ine tipa HFA-S za KM[^ za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. - Breza i ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora QUINTOLUBRIC 818-02 18000 kg II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 188.600,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova ZD RMU Breza d.o.o. Breza, ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Krajnji rok za isporuku je 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu. Prodavac se obavezuje da }e na pismeni zahtjev kupca sa nazna~enom destinacijom i koli~inama, vr{iti sukcesivnu isporuku u roku od 5 (pet) dana, ra~unaju}i od momenta prijema zahtjeva. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: VALBIH doo KONJIC IDB/JIB: 4227139570005 Op}ina/Grad: Konjic IV.2. Informacije o ugovornim organima koji su sudjelovali u zajedni~koj nabavci 1. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. - Breza Kona~na ukupna vrijednost ugovora (Vrijednost bez PDV-a):101.200,00 Datum zaklju~enja ugovora: 6.11.2012. 2. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla Kona~na ukupna vrijednost ugovora (Vrijednost bez PDV-a):80.960,00 Datum zaklju~enja ugovora: 6.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 182.160,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 182.160,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

Broj 92 - Strana 142

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Ugovorni organ je prethodno raspisao dva javna poziva za dostavu ponuda putem otvorenog postupka. Obzirom da su isti bezuspje{no okon~ani, pokrenut je pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja o nabavci sa ovla{tenim distributerima te{ko zapaljive hidrauli~ke teku}ine QUINTOLUBRIC. e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano VALBIH d.o.o. Konjic (M2-B-16690-12) VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE

III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3 Broj obavje{tenja o nabavci: 28-1-1-1-66/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Nabavka rje{enja za upravljanje i kontrolu web saobra}aja II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 164.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 45 dana od dana stupanja ugovora na snagu II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Prema tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Emerging Markets Consultants Dru{tvo za informacijske tehnologije, marketing i savjetovanje d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201269490004 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 163.014,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 163.014,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 164.005,20 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16704-12) BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 28-1-1-2-101/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Samra Avdi} Adresa: Kraljice Jelene 88 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IDB/JIB: 4200947700000 Telefon: 033707500 Faks: 033707550 Elektronska po{ta (e-mail): samra.avdic@pravosudje.ba Internet adresa (web): www.hjpc.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 3 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka roba - licence II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka licenci po lotovima: LOT 1: Nabavka dodatnih Symantec antivirusnih licenci za potrebe pravosudnog informacionog sistema Bosne i Hercegovine; LOT 2: Obnavljanje i nadogradnja postoje}ih Symantec Backup Exec i NetBackup licenci; LOT 3: Nabavka rje{enja za upravljanje i kontrolu web saobra}aja; LOT 4: Nabavka rje{enja poslovne inteligencije za analizu efikasnosti procesa sudskog odlu~ivanja. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 33-1-1-2-81/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta (e-mail): granpol@granpol.gov.ba Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 143

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 5 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Informati~ka oprema II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Lot 1. Ra~unari Lot 2. Printeri Lot 3. ^ita~i dokumenata Lot 4. Oprema za za{titu LAN mre`e (Firewall) Lot 5. Digitalni fotografski aparati II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 33-1-1-1-42/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Ra~unari I.2. Kratak opis predmeta ugovora Predmet nabavke su: ra~unari, server i prenosivi ra~unari, a sve u skladu sa tehni~kim opisom datim u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 115.384,61 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema ugovorenom roku isporuke II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Reufa Muhi}a 2-A Ilid`a III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok Isporuke, u~e{}e: 5,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: NETWORK I d.o.o. za usluge, trgovinu i proizvodnju IDB/JIB: 4402199430004 Op}ina/Grad: Bijeljina IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 87.430,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 87.430,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 115.487,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16730-12) BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 33-1-1-2-82/12 Broj obavje{tenja o nabavci 33-1-1-1-45/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta (e-mail): granpol@granpol.gov.ba Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Storage sa prate}im softwerom II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Storage sa prate}im softwerom prema tehni~kom opisu datom u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 128.205,13 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Reufa Muhi}a 2-A, Ilid`a II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ugovorenom roku Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: King ICT d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201150250005 Op}ina/Grad: Sarajevo

Broj 92 - Strana 144

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 127.874,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 127.874,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 128.553,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16729-12) BOSNA I HERCEGOVINA MINISTARSTVO SIGURNOSTI GRANI^NA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 33-1-1-2-85/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Grani~na policija Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Dejan Viloti} Adresa: Reufa Muhi}a 2A Po{tanski broj: 71210 Op{tina/Grad: Ilid`a IDB/JIB: 4200416170006 Telefon: 033755239 Faks: 033755236 Elektronska po{ta (e-mail): granpol@granpol.gov.ba Internet adresa (web): www.granpol.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 6 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Otvoreni postupak za nabavku odijevnih dijelova uniformi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka odjevnih dijelova uniformi prema opisu koji je dat u tenderskoj dokumentaciji II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak

ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6 Broj obavje{tenja o nabavci: 33-1-1-1-34/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dodatni dijelovi uniformi za JPK I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Pantalone ljetne 280 kom, Ko{ulje kratki rukav 80 kom, Ko{ulje dugi rukav 140 kom,Majice kratki rukav 120 kom, Majice dugi rukav 80 kom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 37.179,48 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Prema ugovorenom roku II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fco centralno skladi{te Grani~ne policije BiH, Reufa Muhi}a 2A, Ilid`a III. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 80,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ZENKO" d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218119800005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 13.360,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 13.360,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 14.900,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16961-12) OP]INA LIVNO

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 37-1-3-2-26/12 Broj obavje{tenja o nabavci 37-1-3-1-3/11 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: Op}ina Livno Kontakt osoba: Jandre Zrno Adresa: Trg Branitelja Livna 1. Po{tanski broj: 80101 Op}ina/Grad: Livno IDB/JIB: 4281070720004 Telefon: 034206238 Faks: 034200315 Elektronska po{ta (e-mail): info@livno.ba Internet adresa (web): www.livno.ba I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke OP]INA ZENICA

Broj 92 - Strana 145

I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina (FBiH), LIVNO I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanaciji 5 ratom razru{enih objekata. II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Izvo|enje radova na sanaciji 5 atom razru{enih objekata u Op}ini Livno. II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 150.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Mjesto izvo|enja radova - na teritoriji Op}ine Livno. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Prema ponudi izvo|a~a Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Financijski dio ponude - cijena, u~e{}e: 70,00% 2. Garantni rok na izvedene radove, u~e{}e: 10,00% 3. Rok izvo|enja radova, u~e{}e: 10,00% 4. Uvjeti pla}anja, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Gratod" d.o.o. IDB/JIB: 4401326190003 Op}ina/Grad : Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 109.061,25 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 16.4.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 109.061,25 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 180.823,04 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16863-12)

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 46-1-1-2-87/12 Broj obavje{tenja o nabavci 46-1-1-1-23/11 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA ZENICA Kontakt osoba: Azira Kadu{i} Adresa: TRG BH BROJ 6 Po{tanski broj: 72000 Op{tina/Grad: Zenica IDB/JIB: 4218237080009 Telefon: 032208014 Faks: 032208017 Elektronska po{ta (e-mail): nadira.colakovic@zenica.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), ZENICA I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka i isporuka kamiona za prikupljanje otpada kapaciteta 3,5 t otpada II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Dato u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Lokacija isporuke (DAP): Op}ina Zenica, "ALBA Zenica", Sarajevska bb, Zenica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 90 dana od dana zaklju~ivanja ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: EUROMODUS d.o.o. IDB/JIB: 4401693930005 Op}ina/Grad: Lakta{i IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 251.490,94 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 28.5.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 251.490,94 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 328.000,00 KM

Broj 92 - Strana 146

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije Op}ina Zenica je primila grant od {vedske me|unarodne razvojne agencije (SIDA-e) za tro{kove Op}inskog programa upravljanja ~vrstim otpadom u BiH te je dio sredstava iz granta upotrijebljen za nabavku opreme za prikupljanje otpada. (M1-B-16955-12) ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 52-4-1-2-390/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D. GACKO Kontakt osoba: Damirka Hrwez Adresa: GRA^ANICA BB Po{tanski broj: 89240 Op{tina/Grad: Gacko IDB/JIB: 4401387900003 Telefon: 059472413 Faks: 059472085 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka pogonskih hemikalija za potrebe rada postrojewa otpadnih voda ZP RiTE Gacko,A.D. Gacko u 2012.godini II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 69.630,00 II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 70.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova lokalitet ZP RiTE Gacko II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa 21 dan od dana obostranog potpisa Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Hemija patenting" IDB/JIB: 4209605740007

Op{tina/Grad: Lukavac IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 69.630,00 KM IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 6.11.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 69.630,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 69.630,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Razlog je krajna hitnost prouzrokovana doga|ajima nepredvi|enim za Ugovorni organ.Tra`ene hemikalije su neophodne za pu{tawe postrojewa otpadnih voda u probni rad,jer se ne mogu ispo{tovati minimalni rokovi za drugu vrstu postupka nabavke,a da se ne bi ugrozili rokovi pu{tawa u probni rad postrojewa. e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano "Hemija Pateting" d.o.o. Lukavac (M1-B-16696-12) KJP "SARAJEVO-[UME" D.O.O.SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 66-1-3-2-109/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP"Sarajevo-{ume"d.o.o.Sarajevo Kontakt osoba: Ismet Maslan, dipl.ing.{um. Adresa: Mar{ala Tita 7/2 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200630090001 Telefon: 033219173 Faks: 033219172 Elektronska po{ta (e-mail): saljovic@sarajevo-sume.ba Internet adresa (web): www.sarajevo-sume.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih objekata II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 3 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 147

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izgradnja,rekonstrukcija,sanacija {umskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3 Broj obavje{tenja o nabavci: 66-1-3-1-76/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Izgradnja,rekonstrukcija,sanacija {umskih kamionskih puteva i traktorskih vlaka II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma od dana zaklju~enja do 31.12.2012.g. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova na prostoru kojim gazduju KJP "Sarajevo {ume" doo Sarajevo Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "TB in`enjering"doo Breza IDB/JIB: 4218207250007 Op}ina/Grad: Breza IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 70.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 11.9.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 89.370,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 93.440,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16989-12) MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VI[EGRAD

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 77-1-2-2-43/12 Broj obavje{tenja o nabavci 77-1-2-1-36/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: MH ERS Trebinje HIDROELEKTRANE NA DRINI ad Vi{egrad Kontakt osoba: Nebojsa Djurdjic Adresa: Nezuci 42 Po{tanski broj: 73240 Op{tina/Grad: Vi{egrad IDB/JIB: 4400497620000 Telefon: 058635201 Faks: 058635202 Elektronska po{ta (e-mail): hevgd@teol.net Internet adresa (web): www.henadrini.com

I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada hladionika nose}eg le`aja. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Izrada hladionika nose}eg le`aja. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora jedan hladionik II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 350.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE Vi{egrad II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 70 dana Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Ponu|ena cijena, u~e{}e: 75,00% 2. Rok izrade, u~e{}e: 20,00% 3. Na~in pla}anja, u~e{}e: 5,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: Motor generator servis d.o.o. IDB/JIB: 20267534 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 224.529,28 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 5.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 224.529,28 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 350.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16740-12)

Broj 92 - Strana 148

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 87-1-1-2-147/12 Broj obavje{tenja o nabavci 87-1-1-1-125/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP]INA NOVO SARAJEVO Kontakt osoba: SEAD-ABDURRAHMAN KALABI] Adresa: Ul. Zmaja od Bosne br.55 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Novo Sarajevo IDB/JIB: 4200558710008 Telefon: 033492100 Faks: 033492381 Elektronska po{ta (e-mail): privreda@novosarajevo.ba Internet adresa (web): novosarajevo@novosarajevo.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), NOVO SARAJEVO I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Jednokratna nabavka lo` ulja za potrebe Op}ine Novo Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Jednokratna isporuka lo` ulja EL-BAS -1002 II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora data u tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 51.282,05 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Op}ina Novo Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 55, 71000 Sarajevo,prostorije kupca. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor se zaklju~uje na period do jednokratne isporuke ugovorenih roba, a najdu`e 15 dana od zaklju~ivanja ugovora. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "HIFA-PETROL" d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200999090005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 42.975,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 8.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 42.975,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 43.225,00 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16818-12) KJP ZOI'84 OCS D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 115-1-2-2-38/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Sarajevo Kontakt osoba: Ermina Kulovac Adresa: Branilaca Sarajeva 21 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200347000004 Telefon: 033268680 Faks: 033200426 Elektronska po{ta (e-mail): komercijala@zoi84.ba Internet adresa (web): www.zoi84.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog ispitivanja i analize II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Izrada glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije stadiona za brzo klizanje Zetra II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 120.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Direkcija KJP ZOI'84 OCS II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja rok izvr{enja 1 mjesec Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 50,00% 2. Na~in pla}anja, u~e{}e: 30,00% 3. Referenc lista (iskustvo na istim ili sli~nim projektima), u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: IPSA Institut d.o.o.Sarajevo

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 149

IDB/JIB: 4200032270003 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 78.000,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 54.000,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 78.000,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16759-12) JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Hitnost nabavke, nakon ispunjenja uslova iz ~lana 11 ZJN e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano SP "Gra~anica" , @ivinice ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Primicanje oblovine na relaciji panj traktorska vlaka, odjel 29 Oskova I.2. Kratak opis predmeta ugovora Primicanje oblovine na relaciji panj traktorska vlaka, odjel 29 Oskova II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora po ugovoru II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 25.902,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 12 mjeseci od datuma zaklju~enja ugovora II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova odjel 29 Oskova Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SP "Gra~anica" vl.Jusi} Said , @ivinice IDB/JIB: 4310527420001 Op}ina/Grad: @ivinice IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 25.902,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 25.902,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 25.902,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 25.902,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16831-12) JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRA^ANICA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 125-4-2-2-148/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ Kontakt osoba: AMIRA MA[I] Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1. Po{tanski broj: 75280 Op{tina/Grad: Kladanj IDB/JIB: 4209129520001 Telefon: 035621212 Faks: 035621075 Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Ostale usluge II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 6 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Jedan lot II.2.b-1 Redni brojevi lotova 2 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluga na iskori{tavanju {uma po planu nabavke za 2012 godinu za [G "Spre~ko" @ivinice, {umarija "Banovi}i" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka usluga na iskori{tavanju {uma po planu nabavke za 2012 godinu za [G "Spre~ko" @ivinice, {umarija "Banovi}i" Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (1)

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 130-1-1-2-10/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRA^ANICA Kontakt osoba: zijad hasic Adresa: Ul. Mehmeda Ahmedbegovi}a br. 50 Po{tanski broj: 75320 Op{tina/Grad: Gra~anica IDB/JIB: 4209347780007 Telefon: 035369210 Faks: 035369201

Broj 92 - Strana 150

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Elektronska po{ta (e-mail): jzudzgracanica@gmail.com Internet adresa (web): www.dzgracanica.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH), GRA^ANICA I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 21 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lijekova, sanitetskog i drugog medicinskog potro{nog materijala II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka lijekova, sanitetskog i drugog medicinskog potro{nog materijala za godi{nje potrebe JZU Dom zdravlja Gra~anica II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.127,07 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: VELFARM D.O.O. ZA PROMET I PROIZVODNJU IDB/JIB: 4209188290001 Op}ina/Grad: Gra~anica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.054,40 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 2.054,40 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.054,40 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.129,35 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 14.342,37 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200429740006 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 18.487,60 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 18.487,60 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.487,60 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 24.378,30 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i metabolizam II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 151

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.904,32 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "Krajinalijek" a.d. IDB/JIB: 4400954890000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.774,24 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 2.774,24 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 7.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.774,24 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 3.112,60 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 4 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na ko`u I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na ko`u II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 742,98 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ZEFARM" DOO IDB/JIB: 4218025060008 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 658,60 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 658,60 KM godi{nje

IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 658,60 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 749,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 5 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na nervni sistem I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na nervni sistem II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 18.672,82 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200429740006 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 15.485,60 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 15.485,60 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15.485,60 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 18.593,90 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 6 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na ko{tano mi{i}ni sistem I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na ko{tano mi{i}ni sistem

Broj 92 - Strana 152

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.750,25 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla IDB/JIB: 4209034730009 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.882,21 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 2.882,21 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.882,21 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 3.381,90 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 7 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi za lije~enje sistemskih infekcija - sistemski antiinfektivi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi za lije~enje sistemskih infekcija - sistemski antiinfektivi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 24.712,34 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ZEFARM" DOO IDB/JIB: 4218025060008 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 30.841,12

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 30.841,12 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 30.841,12 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 34.723,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 8 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sistemski hormonalni lijekovi izuzimaju}i spolne hormone I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sistemski hormonalni lijekovi izuzimaju}i spolne hormone II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 7.014,40 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TUZLA - FARM d.o.o. Tuzla IDB/JIB: 4209034730009 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 7.417,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 7.417,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 7.417,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.704,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 9 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na ~ula

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 153

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na ~ula II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 378,79 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Sarajevolijek d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4200429740006 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 365,92 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 365,92 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 365,92 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 454,80 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 10 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 3.201,26 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ZEFARM" DOO IDB/JIB: 4218025060008 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.830,00

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 2.830,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.830,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 3.471,75 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 11 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Otapala i sredstva za razre|ivanje I.2. Kratak opis predmeta ugovora Otapala i sredstva za razre|ivanje II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 4.436,60 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "ZEFARM" DOO IDB/JIB: 4218025060008 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 4.562,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 4.562,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 4.562,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 5.768,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 12 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Dijagnosti~ke test trake

Broj 92 - Strana 154

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Dijagnosti~ke test trake II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.928,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GLOBEX D.O.O. IDB/JIB: 4218000740004 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.928,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 2.928,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 6 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 6 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.928,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 4.544,12 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 13 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora RTG materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora RTG materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.860,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201742850005 Op}ina/Grad: Novo Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.247,04

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 8.247,04 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 29.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.247,04 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.418,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 14 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Termo papir I.2. Kratak opis predmeta ugovora Termo papir II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 1.796,52 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ENA D.O.O. IDB/JIB: 4200037070002 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 1.199,80 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 1.199,80 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 1.199,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 3.461,60 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 15 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Sanitetski materijal

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 155

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Sanitetski materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 15.296,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GLOBEX D.O.O. IDB/JIB: 4218000740004 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 15.052,80 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 15.052,80 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 15.052,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 21.302,84 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 16 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora PVC materijal i drugi materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora PVC materijal i drugi materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 11.846,20 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: GLOBEX D.O.O. IDB/JIB: 4218000740004 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 12.095,90

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 12.095,90 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 12.095,90 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 17.516,59 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 18 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Hirur{ki konci I.2. Kratak opis predmeta ugovora Hirur{ki konci II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumnetacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 2.612,64 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SANAM STYRKA D.O.O. IDB/JIB: 4200253360007 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.920,80 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 2.920,80 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.920,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 2.920,80 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 19 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Laboratorijski materijal

Broj 92 - Strana 156

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora Laboratorijski materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 8.193,50 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Semikem d.o.o. IDB/JIB: 4200003250001 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.021,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 8.021,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.021,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 14.990,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 20 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Stomatolo{ki materijal I.2. Kratak opis predmeta ugovora Stomatolo{ki materijal II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumnetacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.416,61 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Neodent doo Tuzla IDB/JIB: 4209163200008 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 32.121,80

IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 32.121,80 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 3.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 32.121,80 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 35.688,16 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 21 Broj obavje{tenja o nabavci: 130-1-1-1-9/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Antiseptici i dezinficijensi I.2. Kratak opis predmeta ugovora Antiseptici i dezinficijensi II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Definisano tenderskom dokumentacijom II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 5.751,90 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JZU Dom zdravlja Gra~anica III. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 95,00 % 2. Rok isporuke, u~e{}e: 4,00 % 3. Rok pla}anja, u~e{}e: 1,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Semikem d.o.o. IDB/JIB: 4200003250001 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 6.152,00 IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti 6.152,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 5 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 6.152,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 10.719,69 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16901-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012. OP[TINA PRWAVOR

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 157

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 134-4-2-2-32/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: OP[TINA PRWAVOR Kontakt osoba: PAULINA JEVRI] Adresa: KARA\OR\EVA 2 Po{tanski broj: 78430 Op{tina/Grad: Prwavor IDB/JIB: 4401227610009 Telefon: 051663286 Faks: 051663286 Elektronska po{ta (e-mail): javnenabavke@prnjavor.ba Internet adresa (web): opstinaprnjavor.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS), PRWAVOR I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Zdravstvene i socijalne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Preventivna zdravstvena za{tita stanovni{tva II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Uzorkovanje i dezinfekcija vodnih objekata na podru~ju op{tine Prnjavor i imunizacija {kolske djece. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 26 vodnih objekata II.5.a. Ukupna procijewena vrijednost ugovora bez PDV-a 7.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova podru~je op{tine Prnjavor II.8. Trajawe ugovora ili rok izvr{ewa do 31.12.2012. Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: JZU Dom zdravqa Prwavor IDB/JIB: 4401234070001 Op{tina/Grad: Prwavor IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 7.000,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{no navesti bez PDV-a: 7.000,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 29.10.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a

7.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 7.000,00 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Odabrati uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (3) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavqivawa obavje{tewa o nabavci" Ekskluzivno pravo na predmetne usluge na podru~ju op{tine e) Broj ponu|a~a sa kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a sa kojima je pregovarano JZU Dom zdravlja Prnjavor (M1-B-16774-12) USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 156-1-1-2-3/12 Broj obavje{tenja o nabavci 156-1-1-1-1/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ustavni sud Bosne i Hercegovine Kontakt osoba: Jelena Slipi~evi} Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 6/III Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200734460005 Telefon: 033251210 Faks: 033561134 Elektronska po{ta (e-mail): sud@ustavnisud.ba Internet adresa (web): www.ustavnisud.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka slu`benog motornog vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabavka slu`benog motornog putni~kog vozila - limuzine, premium klase, min. 180/245 kW/KS, min. 2967 ccm, automatski mjenja~ - 7 brzina, stalni pogon na 4 to~ka II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 1 vozilo II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 83.500,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ulica R. D`. ^au{evi}a 6, Sarajevo

Broj 92 - Strana 158

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 31.12.2012. godine Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena vozila, u~e{}e: 80,00% 2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ASA PVA d.o.o. IDB/JIB: 4200045250001 Op}ina/Grad: Sarajevo - Novi Grad IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 83.333,34 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 1.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 83.333,34 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 83.495,73 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16913-12) JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 167-1-2-2-92/12 Broj obavje{tenja o nabavci 167-1-2-1-65/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Kontakt osoba: Nermina Muji}, dipl.ing.znr. 035 277-587 Adresa: UL. DR. TIHOMILA MARKOVI]A BR. 1 TUZLA Po{tanski broj: 75000 Op{tina/Grad: Tuzla IDB/JIB: 4209444710005 Telefon: 035300500 Faks: 035300544 Internet adresa (web): www.untz.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do utro{ka sredstava II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a 8.547,00

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Usluge zbrinjavanja starih hemikalija II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zbrinjavanje starih hemikalija i ambala`e od hemikalija II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Navedeno u tenderskoj II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Fakulteti Univerziteta u Tuzli Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: KEMOKOP doo IDB/JIB: 4209257790003 Op}ina/Grad: Tuzla IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 8.547,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost ugovora izra`ena godi{nje ili mjese~no navesti bez PDV-a 8.547,00 KM godi{nje IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 5,70 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 7,40 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16762-12) ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ

OBAVJE[TEWE
O DODJELI UGOVORA BROJ 189-1-1-2-52/12 Broj obavje{tewa o nabavci: 189-1-1-1-26/12 Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ Kontakt osoba: DRAGICA RISTI] Adresa: Nikole Pa{i}a 77. Po{tanski broj: 74000 Op{tina/Grad: Doboj IDB/JIB: 4400014500009 Telefon: 053209700 Faks: 053241344 Elektronska po{ta (e-mail): info@elektrodoboj.net Internet adresa (web): www.elektrodoboj.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeqak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 159

II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zakqu~en okvirni sporazum? Da II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana zakqu~ewa. II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost bez PDV-a: 350.000,00 II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Ponovna nabavka goriva za motorna vozila II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Benzin i dizel gorivo za motorna vozila sve detaqno u tenderskoj dokumentaciji. II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora detaqno u TD. II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewa usluga ili izvo|ewa radova za RJ Doboj isporuka se vr{i u cisternu naru~ioca na adresi sjedi{ta naru~ioca u Doboju, a za RJ Tesli}, Modri~a, Derventa, Brod i [amac na pumpama dobavqa~a u navedenim op{tinama detaqno u TD. Odjeqak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude Odjeqak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: "NESTRO PETROL"AD IDB/JIB: 4400959260004 Op{tina/Grad: Bawa Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 350.000,00 KM IV.2.b. Ako je vrijednost izra`ena godi{we ili mjese{no navesti bez PDV-a: 350.000,00 IV.2.c. Datum zakqu~ewa ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primqenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatqivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatqive ponude bez PDV-a 338.949,91 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatqive ponude bez PDV-a 338.949,91 KM Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE V.1 Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Da V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne V.3. Dodatne informacije Obzirom da se radi o ponovqenom postupku predmetne javne nabavke, izvr{ena je dodjela ugovora iako je broj primqenih prihvatqivih ponuda mawi od tri (M1-B-16866-12) JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

Adresa: NAHOREVSKA 248 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200124040004 Telefon: 033561539 Faks: 033561532 Elektronska po{ta (e-mail): pravnasluzba@jagomir.ba Internet adresa (web): www.jagomir.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo, Kanton Sarajevo I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Rekonstrukcija krova i fasade bolni~ke zgrade. II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zamjena postoje}eg krova i izrada fasade sa termoizolacijim. II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 199-1-3-1-11/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora lot 1. Rekonstrukcija krova I.2. Kratak opis predmeta ugovora dato u tenderskoj dokumentaciji. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 95.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 95.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Nahorevska 248 III. Podkriteriji 1. 1. Cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. 2.Rok izvr{enja, u~e{}e: 20,00 % 3. 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: " BRA]A KARI] " D.O.O. Zenica IDB/JIB: 4218068650000 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 43.972,22 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 14

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 199-1-3-2-15/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO Kontakt osoba: BO@ENA BRKI]

Broj 92 - Strana 160

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 13 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 49.972,22 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 93.949,25 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 199-1-3-1-11/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lot. 2 I.2. Kratak opis predmeta ugovora Rekonstrukcija fasade Bolni~ke zgrade. II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora 85.000 II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 85.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Nahorevska 248 III. Podkriteriji 1. 1. Cijena, u~e{}e: 70,00 % 2. 2.Rok izvr{enja, u~e{}e: 20,00 % 3. 3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 % Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MEGA-PROJEKT IDB/JIB: 4400264870006 Op}ina/Grad: Bratunac IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 42.913,41 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 14 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 13 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 42.913,41 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 102.516,11 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16781-12) PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-1-2-114/12 Broj obavje{tenja o nabavci 224-1-1-1-72/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka

IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka mopeda za po{tono{e II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora precizno navedeno u TD II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 160.256,41 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Radna jedinica PSC Banjaluka, Bra}e podgornika bb II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. cijena, u~e{}e: 90,00% 2. rok isporuke, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: AGROMEHANIKA-KOMERC D.O.O. IDB/JIB: 4400815260000 Op}ina/Grad: Banja Luka IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 160.200,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 160.200,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 161.700,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16969-12)

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 161

PO[TE SRPSKE A.D. BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 224-1-1-2-115/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Po{te Srpske A.D. Banja Luka Kontakt osoba: Biljana Popari} Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a br. 93 Po{tanski broj: 78000 Op{tina/Grad: Banja Luka IDB/JIB: 4400959000002 Telefon: 051211336 Faks: 051211336 I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Republika Srpska I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 2 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Sve lotove II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Da II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka po{tanskih `igova, pe~ata i plombir klije{ta Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-1-1-79/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Redovni po{tanski `ig, plombir kljie{ta i `ig "T" II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora okvirne koli~ine navedene detaljno u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO glavni magacin Banja Luka Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: SLOVO D.O.O. IDB/JIB: 100124298 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 4.273,50 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 6.578,92 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 6.578,92 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 224-1-1-1-79/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Pe~at za ovjeravanje manipulativnih isprava i retur pe~at II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora okvirne koli~ine detaljno navedene u tenderskoj dokumentaciji II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma 1 godina II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova FCO Glavni magacin Banja Luka Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Strani ponu|a~ Naziv: SLOVO D.O.O. IDB/JIB: 100124298 Dr`ava: Srbija IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 2.564,10 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.695,62 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.695,62 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16968-12) MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 235-1-2-2-37/12 Broj obavje{tenja o nabavci 235-1-2-1-21/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ministarstvo finansija i trezora BiH Kontakt osoba: Ivica Me{trovi}, tel. 033/245-263, fax: 227-073, e-mail: imestrovic@mft.gov.ba Adresa: Trg BiH 1 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo IDB/JIB: 4200308360001 Telefon: 033703108 Faks: 033703146 Elektronska po{ta (e-mail): jsekara@mft.gov.ba Internet adresa (web): www.mft.gov.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo, I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne

Broj 92 - Strana 162

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Usluge, Kompjuterske i druge sli~ne usluge II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka usluge razvoja/nadogradnje softvera za projekt "Razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacijskog sustava za upravljanje javnim investicijama-PIMIS" II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Nabava usluge razvoja/nadogradnje softvera za projekt "Razvoj integriranog, funkcionalnog i transparentnog javnog informacijskog sustava za upravljanje javnim investicijama-PIMIS". PIMIS treba razviti/nadograditi postoje}e baze podataka o aktivnostima donatora (DMD) i Grants Resource Management System (GRMS) u povezan Sistem za upravljanje javnim investicijama (PIMIS). II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora a) razvoj/nadogradnja softvera; b) instaliranje i testiranje softvera u Ministarstvu financija i trezora BiH, Federalnom ministarstvu financija, Ministarstvu financija Republike Srpske i Direkciji za financije Distrikta Br~ko; c) obuke za korisnike softvera, i to: 1.) Koordinatore zahtjeva (MFiT BiH, MF FBiH, MF RS, BD), 2.) Podnosioce zahtjeva (ministarstva, direkcije, agencije, uredi itd.), 3.) Administratore aplikacije i sistema - IT osoblje (MFiT BiH, MF FBiH, MF RS, BD), 4.) Donatore; d) besplatno odr`avanje sistema najmanje jednu godinu dana od datuma prihva}anja sistema od strane naru~ioca II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Ministarstvo financija i trezora BiH, Trg Bosne i Hercegovine 3, 71000 Sarajevo; Federalno ministrastvo financija, Mehmeda Spahe 5, 71000 Sarajevo; Ministrastvo Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Ugovor traje od dana potpisivanja ugovora pa do zavr{etka usluge, {to uklju~uje razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisivanja dokumenta o prihva}anju softvera u produkcijskom okru`enju, od strane stru~ne radne skupine. Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: PING DOO SARAJEVO IDB/JIB: 4200070010007 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 196.327,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 23.8.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 196.327,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 236.120,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne

V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M2-B-16702-12) DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-384/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Zehra ^orhod`i} Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 3 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,3 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora {tampa~i,LCD monitori i Slu{alice za KC II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora {tampa~i,LCD monitori i Slu{alice za KC Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-209/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora [tampa~i I.2. Kratak opis predmeta ugovora [tampa~i II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 70.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma u skladu sa TD II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu sa TD Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: SK Tradeing, d.o.o. Sarajevo

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 163

IDB/JIB: 4200693170005 Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 69.992,12 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 25.9.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 69.992,12 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 76.172,92 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3 Broj obavje{tenja o nabavci: 243-1-1-1-209/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Slu{alice za kontakt centar I.2. Kratak opis predmeta ugovora Slu{alice za kontakt centar II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora u skladu sa TD II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 10.000,00 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma u skladu sa TD II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova u skladu sa TD Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: BCH d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201451020005 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 5.450,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 6.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 5.450,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 5.450,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16924-12) DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 243-1-1-2-387/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Kontakt osoba: Amina Zeki}

Adresa: OBALA KULINA BANA 8 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200211100005 Telefon: 033446774 Faks: 033224536 Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Oprema i dodatni dijelovi za pro{irenje agregacijskog i LAN servisnog dijela IP/MPLS mre`e izgra|enih od opreme proizvo|a~a Cisco Systems II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Oprema i dodatni dijelovi za pro{irenje agregacijskog i LAN servisnog dijela IP/MPLS mre`e izgra|enih od opreme proizvo|a~a Cisco Systems, kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 7.770.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: Verso d.o.o. Sarajevo IDB/JIB: 4201511450004 Op}ina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 7.766.140,46 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 24.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 7.766.140,46 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 8.557.803,42 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16922-12)

Broj 92 - Strana 164

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

OBAVIJEST
O DODJELI UGOVORA BROJ 245-1-1-2-56/12 Broj obavje{tenja o nabavci 245-1-1-1-47/12 Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO I.1. Podaci o ugovornom tijelu Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR Kontakt osoba: karolina brekalo Adresa: KRALJA TVRTKA BB Po{tanski broj: 88000 Op}ina/Grad: Mostar IDB/JIB: 4227224680006 Telefon: 036336500 Faks: 036322712 Elektronska po{ta (e-mail): pravnasluzba@kb-mostar.org Internet adresa (web): www.kb-mostar.org I.2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt I.2.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo I.3. Zajedni~ka nabava Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. VRSTA UGOVORA Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a Naziv predmeta ugovora june}i milanez (but) II.4.b Kratak opis predmeta ugovora Nabava june}eg milaneza (buta) za godi{nje, sukcesivne potrebe Slu`be za prehranu bolesnika,KB MOstar II.5.Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 115.000,00 II.6 Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova Slu`ba za prehranu bolesnika KB Mostar, Kneza Mihajla Vi{evi}a Humskog bb, 88 000 Mostar II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda? Ne II.8 Trajanje ugovora ili rok izvr{enja godinu dana od dana zaklju~ivanja ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriteriji za dodjelu ugovora Ekonomski najpovoljnija ponuda III.2.a. Podkriteriji 1. Cijena, u~e{}e: 75,00% 2. Uvjeti pla}anja, u~e{}e: 15,00% 3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00% Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: ZD.I.-PRODUKT D.O.O. [IROKI BRIJEG IDB/JIB: 4272311360005 Op}ina/Grad : [iroki Brijeg IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a: 117.600,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 9.11.2012 IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1

IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 117.600,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 117.600,00 Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabava financirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16877-12) BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 257-1-1-2-547/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Br~ko distrikt BiH Kontakt osoba: Aida [erifovi} Adresa: Bulevar mira 1 Po{tanski broj: 76000 Op{tina/Grad: Br~ko distrikt IDB/JIB: 4600082130006 Telefon: 049240728 Faks: 049240728 Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko distrikt I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Da II.2.a. Broj lotova: 4 II.2.b. Dodjeljuje se ugovor za: Vi{e lotova II.2.b-1 Redni brojevi lotova 1,2,3 II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka lo` ulja za potrebe Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge,za grejnu sezonu 2012/2013.godine II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora LOT 1-Lo` ulje za potrebe ZC Br~ko LOT 2-Lo` ulje za potrebe ZC Mao~a LOT 3- Lo` ulje za potrebe ZC Bijela LOT 4- Lo` ulje za potrebe Op{te bolnice Br~ko II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 1 Broj obavje{tenja o nabavci: 257-1-1-1-213/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lo` ulje za potrebe ZC Br~ko I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 165

Lo` ulje za potrebe ZC Br~ko II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 68.376,07 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MB-RADI] doo Br~ko IDB/JIB: 4600034320006 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 58.000,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 58.000,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 66.664,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 2 Broj obavje{tenja o nabavci: 257-1-1-1-213/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lo` ulje za potrebe ZC Mao~a I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lo` ulje za potrebe ZC Mao~a II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 17.094,02 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MB-RADI] doo Br~ko IDB/JIB: 4600034320006 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 14.100,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 14.100,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 16.666,00 KM

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS D Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor broj 3 Broj obavje{tenja o nabavci: 257-1-1-1-213/12 I. Opis I.1. Naziv predmeta ugovora Lo` ulje za potrebe ZC Bijela I.2. Kratak opis predmeta ugovora Lo` ulje za potrebe ZC Bijela II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a 20.512,82 KM II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog sporazuma navedeno u tenderskoj dokumentaciji II.3. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova navedeno u tenderskoj dokumentaciji Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: MB-RADI] doo Br~ko IDB/JIB: 4600034320006 Op}ina/Grad: Br~ko distrikt IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 16.920,00 IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 18.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 5 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 4 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 16.920,00 KM IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 19.999,20 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M1-B-16842-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-4-1-2-473/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Habiba Durmo Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine

Broj 92 - Strana 166

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Nabavka hitnih koli~ina armirano -betonskih stubova za potrebe ED Biha}, ED Mostar i ED Sarajevo II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Hitne nabavke armirano-betonskih stubova za potrebe ED Biha}, ED Mostar i ED Sarajevo II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora prema specifikaciji II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 890.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova skladi{ta elektrodistributivnih podru`nica II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 4 mjeseca Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: PROMINVEST d.o.o. IDB/JIB: 4227096740009 Op}ina/Grad: Konjic IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 759.924,30 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 1 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 1 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 759.924,30 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 759.924,30 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne ANEKS C c) Uslov iz zakona za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" ^lan 11. Stav (4) Ta~ka a) Alineja (4) d) Razlozi za primjenu "Pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci" Otvoreni postupak poni{ten, `alba kod UR@, hitno potrebne dodatne koli~ine AB stubova zbog velikog broja zahtjeva za priklju~enje povratnika i novih kupaca elektri~ne energije e) Broj ponu|a~a s kojima je pregovarano 1 f) Nazivi ponu|a~a s kojima je pregovarano Prominvest d.o.o. Konjic (M1-B-16703-12)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-476/12 Broj obavje{tenja o nabavci 258-1-1-1-167/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Alen Kulenovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Zamjena hidrauli~kog sistema za upravljanje i remont servomotora pomo}nog i regulacionog zatvara~a temeljnog ispusta na HE Salakovac II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Zamjena hidrauli~kog sistema za upravljanje i remont servomotora pomo}nog i regulacionog zatvara~a temeljnog ispusta na HE Salakovac II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 250.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova HE Salakovac II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja U skladu sa tehni~kom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: TERMOMATIK d.o.o. IDB/JIB: 4218036180005 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 186.100,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 3.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Broj 92 - Strana 167

186.100,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 232.548,19 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M2-B-16691-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-3-2-477/12 Broj obavje{tenja o nabavci 258-1-3-1-228/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Ramiza Kuki} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Radovi, Bu{enje i burgijanje II.2. Podjela na lotove Ne II.3. Da li je zaklju~en okvirni sporazum? Ne II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Geotehni~ka istra`ivanja i ispitivanja, izrada geotehni~kog projekta - misija G21, blok 8 u TE Kakanj II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Geotehni~ka istra`ivanja i ispitivanja, izradu geotehni~kog projekta - misija G21, blok 8 u TE Kakanj: - Izrada programa potrebnih geotehni~kih istra`ivanja i ispitivanja prilago|enih projektu i uslovima terena. - Geotehni~ka istra`ivanja in situ - Geotehni~ka laboratorijska ispitivanja - Izrada elaborata o izvr{enim geotehni~kim istra`ivanjima i ispitivanjima - Izrada geotehni~kog projekta (misija G21) - Izrada predmjera radova, rokova, tro{kovnika geotehni~kih radova i eventualne identifikacije geotehni~kih rizika koji nisu u potpunosti kontrolisani projektom - Seizmi~ka ispitivanja II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 400.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova TE Kakanj II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 6 mjeseci od stupanja ugovora na snagu

Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Otvoreni postupak III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijoj grupi ponu|a~a IV.1.a. Broj ~lanova grupe ponu|a~a: 4 1. Doma}i ponu|a~ Naziv: Geosonda d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218192800005 Op{tina/Grad: Zenica 2. Doma}i ponu|a~ Naziv: GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU IDB/JIB: 4200287770000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar 3. Doma}i ponu|a~ Naziv: Instiut za gra|evinarstvo "IG" Banja Luka IDB/JIB: 4400918310005 Op{tina/Grad: Banja Luka 4. Doma}i ponu|a~ Naziv: DESIGN&QC d.o.o. IDB/JIB: 4201327100009 Op{tina/Grad: Sarajevo IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 219.768,00 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 2.11.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 4 IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 2 IV.2.f. Vrijednost najni`e prihvatljive ponude bez PDV-a 219.768,00 IV.2.g. Vrijednost najvi{e prihvatljive ponude bez PDV-a 316.085,00 KM Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V.1. Da li su kori{teni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora? Ne V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Ne (M2-B-16708-12) JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-4-1-2-484/12 Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Kontakt osoba: Dika ^olakovi} Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 Po{tanski broj: 71000 Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar IDB/JIB: 4200225150005 Telefon: 033751000 Faks: 033751759 Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo, Federacija Bosne i Hercegovine I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija I.3. Zajedni~ka nabavka Ne Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II.1. Vrsta ugovora Robe, Kupovina II.2. Podjela na lotove Ne

Broj 92 - Strana 168

SLU@BENI GLASNIK BiH Oglasnik javne nabavke

Ponedjeqak, 19. 11. 2012.

II.4. Opis II.4.a. Naziv predmeta ugovora Isporuka tehni~kih plinova za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica: TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora Prema tehni~koj specifiakciji tenderske dokumentacije II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost ugovora bez PDV-a 290.000,00 II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja radova JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nice: TE Tuzla, TE Kakanj i HE na Neretvi. II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja 12 (dvanaest) mjeseci Odjeljak III: POSTUPAK III.1. Vrsta postupka Pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci III.2. Kriterij za dodjelu ugovora Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV.1. Podaci o najuspje{nijem ponu|a~u Doma}i ponu|a~ Naziv: LINDE Gas BH d.o.o. Zenica IDB/JIB: 4218419350001 Op}ina/Grad: Zenica IV.2. Informacije o dodjeli ugovora IV.2.a. Kona~na ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a 267.582,70 KM IV.2.c. Datum zaklju~enja ugovora: 31.10.2012. IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 2 IV.2.e.