You are on page 1of 4

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIM KOMISIJOS NARYS

Valstybs biudetin staiga, Gynj g. 8, LT-01109 Vilnius, tel. (8 5) 239 6969, faks. (8 5) 239 6960, el. p. rinkim@vrk.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini asmen registre, kodas 188607150

Vyriausiajai tarnybins etikos komisijai Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius

2012-11-13

DL INFORMACIJOS PATEIKIMO Atsivelgdamas Js .m. spalio 24 d. rat Nr. S-1770-(2.5) ir remdamasis Vyriausiosios tarnybins etikos komisijos statymo nuostatomis pateikiu i informacij: 1. Vyriausioji tarnybins etikos komisija (toliau VTEK) savo rate prao pateikti informacij apie ias aplinkybes: a. staigos, laimjusios Aplinkos apsaugos ministerijos ryi su visuomene konsultacij konkurs, pavadinim atkreipiu dmes, jog .m. liepos 17 d. esu pateiks VTEK savo Privai interes deklaracij, kurios priede X. Aplinkybs, dl kuri, deklaruojaniojo nuomone, gali kilti interes konfliktas yra pateikta tokia informacija: 2010.06.09 kartu su UAB Viej ryi technologijos laimjus vieojo pirkimo konkurs Nr. 87253 teikiamos paslaugos Aplinkos ministerijai, tiesiogiai atsiskaitoma ministrui, todl sutarties galiojimo laikotarpiu (iki 2013.06.09) galimas interes konfliktas nagrinjant klausimus, susijusius su Liberal ir centro sjunga; b. su ia staiga siejanius ryius atkreipiu dmes, jog savo tinklaratyje http://blog.lrytas.lt/uleviciusvrk dar .m. liepos 16 d. paskelbiau ra Interes deklaracija, kuriame yra pateikta aktyvi nuoroda Centrinio viej pirkim portalo www.viesiejipirkimai.lt informacij (prieinama vieai) apie viej pirkim Nr. 87253. Jame pateikta informacija, jog konkurse dalyvavau pagal jungtins veiklos sutart kartu su bendrove Viej ryi technologijos. Kit teisini santyki (be ios jungtins veiklos sutarties) su ia bendrove neturiu; 2. Komisija savo rate prao taip pat pateikti kitas tyrimui atlikti reikalingas aplinkybes, todl informuoju: a. ryi su visuomene konsultacij veikla usiimu nuo 2002 met, nuo 2006 m. rugpjio 4 d. j vykdau pagal VMI iduot individualios veiklos paym; b. .m. lapkriio 2 d. esu vieai paskelbs isamius savo bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija duomenis r. Pried Nr.1; c. savo ryi su visuomene profesins veiklos metu esu i viso dalyvavs 6 vieuosiuose pirkimuose, organizuotuose Aplinkos ministerijos ar jai pavaldi staig;

2 d. tik vien kart dalyvavimas buvo skmingas, t.y. pasirayta sutartis, kuri ir nurodyta mano Privai interes deklaracijoje. ios sutarties kontekste atkreipiu dmes, jog: i. sutartis sudaryta 2010 m. birelio 9 d. ir pratsta 2011 m. birelio 9 d. bei 2012 m. birelio 11 d.; ii. sutarties 6.2 punktas nustato: [..] Esant poreikiui ir finansavimui, sutartis tomis paiomis slygomis gali bti pratsta 2 kartus po 12 mnesi. Bendra paslaug teikimo trukm ne ilgesn kaip 36 mn. nuo sutarties pasiraymo dienos. Kitaip tariant, sutartis negali bti dar kart pratsiama; iii. nuo 2010 m. birelio iki 2012 m. spalio mn. pasirayta darb primimoperdavimo akt u 288 631,39 Lt; iv. sutarties 3.2 punktas nustato: [..] Bendra perkam paslaug vert ne didesn kaip 100000 Lt (vienas imtas tkstani Lt), skaitant PVM, per metus. Esant poreikiui ir finansavimui, pratsus sutart 2 kartus po 12 mnesi, bendra paslaug vert ne didesn kaip 300000 Lt per 36 mnesius; v. i nepanaudoto likuio (apie 11 tkst. Lt) atmus pridtins verts, gyventoj pajam mokesius, valstybinio ir privalomojo socialinio draudimo mokas bei tiesiogines snaudas lieka apie 3-4 tkst. Lt maksimali negaut pajam suma, tenkanti sutarties vykdytojui, t.y. jungtins veiklos sutarties alims; e. paymiu, jog nedalyvauju jokiuose kituose su Aplinkos ministerija ar jai pavaldi staig veikla susijusiuose projektuose; f. paymiu, jog nedalyvauju iuo metu vykstaniuose Aplinkos ministerijos ar jai pavaldi staig organizuojamuose viej pirkim konkursuose; 3. Pilietis Vytautas Gapys (toliau VG) savo skunde pateikia klaidinani informacij, kuri praau vertinti atsivelgiant ias aplinkybes: a. VG teigia, jog mano inut jam socialiniame tinkle Facebook vertintina kaip siekis j, kaip Darbo partijos atstov, paveikti siekiant privai interes, pasinaudojant mano VRK nario tarnybine padtimi paymiu, VG klysta vertindamas mano motyvus, nes, kaip matyti i 2 p. idstyt aplinkybi, nra joki galimybi sutart pratsti ir (ar) iplsti, o iuo metu vykstaniuose konkursuose nedalyvauju; b. atskirai paymtina, jog inutje vardinama rizika dl galimai netinkamai naudojam valstybs l yra siekis tinkamai vykdyti paslaug sutart, t.y. utikrinti tinkam strategini komunikacijos sprendim primim ir j tstinum; c. VG teigia, jog a renku vis neigiam informacij tik apie Darbo partij, tai leidia abejoti mano nealikumu ir galimu netiesioginiu lojalumu kokiai nors kitai partijai paymiu, kad niekada nebuvau ir nesu jokios kitos politins partijos narys, tuo tarpu kaip VRK Politins reklamos vertinimo darbo grups narys aktyviai analizuoju politins kampanijos laikotarpiu vykdytos agitacijos paeidimus.

3 Pavyzdiui, aktyviai tyriau politins partijos Sjunga Taip, UAB Visagino atomin elektrin, Lietuvos socialdemokrat partijos, partijos Tvarka ir teisingumas bei kit politins kampanijos dalyvi padarytus teiss paeidimus. Tai, kad tarp j nema dal sudaro ir Darbo partijos ir (ar) jos atstov darytos veikos objektyvi realyb, o ne subjektyvus pasirinkimas. VRK nario pareig tirti vis gaunam informacij apie padarytus paeidimus nustato Vyriausiosios rinkim komisijos statymas. 4. Isamiam tyrimui atlikti gali bti naudinga ir i papildoma informacija: a. mano iniomis, Generalin prokuratra netenkino Vytauto Gapio skunde idstyt praym ir taip pripaino kaltinimus padarius BK numatytas veikas nepagrstais; b. po VG veiksm .m. spalio 20 d. pavieinant inuts turin, vertinus susidarius kontekst spalio 22 d. Aplinkos ministerijos sprendimus priimantiems asmenims buvo pateiktas atviras silymas bet kada nutraukti paslaug teikimo sutart, kas, vertinus galiojusios sutarties slygas, ir buvo padaryta spalio 26 d.; c. .m. lapkriio 6 d. spaudos konferencijoje pateikiau plat iaikinim, kokie buvo ios inuts socialiniame tinkle udaviniai ir motyvai bendrame tyrimo dl daugybini ir sistemini rinkim teiss paeidim bei VRK nari ryi su Darbo partija identifikavimo kontekste r. Pried Nr.2 (nuo 28 skaidrs); d. paymiu, jog situacija vertintina kaip sudtinga, taiau: i. iuo atveju siekis tinkamai vykdyti VRK nario pareigas sutampa su siekiu tinkamai teikti ryi su visuomene konsultacij paslaugas pagal sutart su Aplinkos ministerija; ii. VG neturjo ir neturi joki galimybi man suteikti privai asmenin naud, nes tai nustato ne subjektyvs sprendimus priimani asmen veiksmai, o pagal vieojo pirkimo konkurs sudarytos paslaug teikimo sutarties slygos; iii. tai, kad VG pagal savo sugedimo laipsn ir neturdamas visapusikos informacijos (kas matyti i jo skundo, kuriame jis klysta vertindamas tiek galiojusios sutarties slygas, tiek ir faktin Aplinkos ministerijos bei jai pavaldi staig komunikacijos situacij) klaidingai vertina kit asmen veiksmus, nesudaro pagrindo abejoti interes derinimo valstybinje tarnyboje tinkamumu; iv. Vyriausiosios rinkim komisijos statymas VRK nariui nustato teis tikrinti, ar laikomasi rinkim, referendumo bei kit statym ir teiss akt, reglamentuojani rinkim ir referendumo organizavim ir vykdym, reikalavim, kas apima ir teis bendrauti su politini partij atstovais, nagrinti ir vertinti j veiksmus iuo atveju siekta neformaliu bdu (inut socialiniame tinkle) surinkti informacij (papildani kitus spaudos konferencijoje pristatytus faktus apie sutapimus, atskleidianius dalies VRK nari ryius su Darbo partija) apie galimai neteist Darbo partijos tak Vyriausiajai rinkim komisijai ir jos sprendimams;

4 v. paymiu, kad siekis tinkamai vykdyti VRK nario pareigas ir kartu tinkamai realizuoti kitus privataus gyvenimo sipareigojimus, neturi ir negali bti vertinamas neigiamai pagal Viej ir privai interes derinimo valstybinje tarnyboje statym, nes kitu atveju bet koks sutapimas tarp viej ir privai interes reikt pareig nusialinti nuo tinkamo viej interes gyvendinimo.

PRIEDAI: 1. Faktai apie mano bendradarbiavim su Aplinkos ministerija (paskelbta 2012 m. lapkriio 2 d.) http://www.scribd.com/doc/111889904/AM-LU; 2. 2012 m. lapkriio 6 d. spaudos konferencijos skaidrs http://www.scribd.com/doc/112303360/20121106-spaudos-konferencija, spaudos konferencijos garso raas http://soundcloud.com/liutauras-ulevi-ius/2012-11-06-spaudos.

Pagarbiai, Vyriausiosios rinkim komisijos narys Liutauras Uleviius