Η εγεμονία των Δβραίων στεν βιομετανία τες πορνογραυίας βασίδεται στο «Ιερό τοσς Βιβλίο» ΤΑΛΜΟΥΓ.

Γ λσξίδνπκε όηη ν Υξηζηόο επιόγεζε ην γάκν ηδηαίηεξα, αθνύ ην πξώην Σνπ ζαύκα ην έθαλε ζε έλα γάκν. ΢ην γάκν ηεο Καλά, όπνπ επιόγεζε ην λεξό θαη ην έθαλε θξαζί. Σεξάζηηα ε ζεκεηνινγία... Ο Ιεζνύο επίζεο απνθαινύζε ηνπο Φαξηζαίνπο, «γελεά πνλεξά θαη κνηραιίδα»( Μαηζ. 12:39). Ο Απόζηνινο Παύινο θαηεγνξνύζε ηνπο Φαξηζαίνπο νηη δίδαζθαλ θαηά ηεο κνηρείαο, νη ίδηνη όκσο ηελ εθήξκνδαλ. (Ρσκ.9:22) Οη Δβξαίνη δελ εγθαηέιεηςαλ πνηέ απηά πνπ έθαλαλ ζηε Βαβπιώλα. Η πνξλνγξαθία είλαη άιιν έλα κέζνλ, λνκηκνπνηεκέλν από ην Σαικνύδ, γηα λα καο ηελ μαλαθέξνπλ: Δίλαη γλσζηό ην «νπ κνηρεύζεο» από ην Μσζαηθό Νόκν. ΢ηε Γθεκαξά (έλα από ηα βηβιία ηνπ Σαικνύδ) δηαβάδνπκε: Οη ξαβίλνη καο δηδάζθνπλ: «Ο άλδξαο πνπ ζα δηαπξάμεη κνηρεία κε ηε γπλαίθα ελόο άιινπ, αθόκα θαη αλ δηαπξάμεη κνηρεία κε ηε γπλαίθα ηνπ γείηνλα............πξέπεη λα ζαλαηώλεηαη». Τν «ν άληξαο» εμαηξεί θάπνηνλ θαηώηεξν. Τν «δηαπξάμεη κνηρεία κε ηε γπλαίθα ελόο άιινπ», εμαηξεί ηε γπλαίθα ελόο θαηώηεξνπ. Τν: «αθόκα θαη αλ δηαπξάμεη κνηρεία κε ηε γπλαίθα ηνπ γείηνλα» εμαηξεί ηε γπλαίθα ελόο εηδωινιάηξε. Δξκελεία: Η ζπλεύξεζε κε έλαλ «θαηώηεξν» ζηελ ειηθία, δειαδή κε έλα παηδί επηηξέπεηαη. Παξνκνίσο επηηξέπεηαη ε ζπλεύξεζε κε ηε γπλαίθα ελνο εηδσινιάηξε. Ο Νόκνο πηάλεη κόλν ηνπο Δβξαίνπο. Οη ππόινηπνη είλαη θηήλε goyim (νη Υξηζηηαλνί) θαη εζληθνί – εηδσινιάηξεο, δειαδή, βάξβαξνη. Σν Σαικνύδ επηηξέπεη ηε κνηρεία κεηαμύ ελήιηθσλ Δβξαίσλ, «άλ ην αξζεληθό όξγαλν είλαη ραιαξό». (Τebamoth 55b) To ζθεπηηθό ησλ ξαβίλσλ είληα όηη δελ ππάξρεη ακαξηία αλ ε ζπλεύξεζε δελ είλαη «αιεζηλή» ή «νινθιεξσκέλε». Απηό δε ζπληζηά κνηρεία, νύηε αηκνκημία(!).... «αλ θάπνηνο ζπλεπξεζεί κε «απαγνξεπκέλνπο» ζπγγελείο, έρνληαο ραιαξό membrum, ηόηε εμαηξείηαη» Τebamoth 55b. ΢ηα εδάθηα 56a θαη 56b γίλεηαη εθηεηακέλε αλαθνξά, θπξηνιεθηηθά κε ην «ρηιηνζηό», γηα ην κέρξη πνηό ζεκείν ε δηείζδπζε είλαη κνηρεία ή όρη! (δελ ζα αζρνιεζνύκε κ’απηό). Απιά ην αλαθέξακε γηα λα δηαπηζηώζεη θαλείο ηελ «ηεξόηεηα» ηνπ Σαικνύδ. Αθνύ ινηπόλ ην Σαικνύδ θαζνξίδεη ηα όξηα ηεο κνηρείαο θαη ηεο αηκνκημίαο κεηαμύ ησλ Δβξαίσλ, πξνρσξά ζε εκάο, ηα goyim, δώα, ηνπο εζληθνύο... Άλεηα επηηξέπεηαη ζηελ Kerithoth 11a θαη 11b «o βηαζκόο «ζπγθεθξηκέλσλ» ππεξεηξηώλ, δειαδή «εζληθώλ» γπλαηθώλ πνπ εξγάδνληαη ζην ζπίηη θ.ν.θ ηνπ Φαξηζαίνπ. Η Gemara ζπγθεθξηκέλα ζπλδέεη ηελ «ακαξηία» κε ην αλ ε ππεξέηξηα θνηκάηαη ή είλαη μύπληα! Αλ ε ππεξέηξηα είλαη μύπληα, θαη ηε βηάζεη ν Φαξηζαίνο, ηόηε είλαη έλνρνο ελώπηνλ ηνπ λόκνπ! Αλ όκσο θνηκάηαη, εθείλνο γίλεηαη ηόζν αζώνο όζν απηή! Δπίζεο αλ

ηελ βηάζεη ρσξίο λα νινθιεξώζεη κε νξγαζκό, ην Σαικνύδ ην επηηξέπεη σο «απιή ζεμνπαιηθή επαθή», ρσξίο εζηθέο ζπλέπεηεο. Δπίζεο ν Νόκνο δελ παξαβηάδεηαη αλ γίλεη βηαζκόο ζε εζληθή, ζηνκαηηθά ή παξά θύζηλ. (΢εκεησηένλ όηη πνιινί άλδξεο ζε ηέηνηεο ηαηλίεο είλαη εβξαίνη. Η πξάμε επηηξέπεηαη.) ΢ηελ πεξίπησζε απηή ν Φαξηζαίνο είλαη ηόζν αζώνο όζν αλ θνηκόηαλ ην ζύκα. Γειαδή κε βηαζκό εζληθήο ζηνλ ύπλν, ε αζσόηεηα ηεο θνηκσκέλεο κεηαβηβάδεηαη θαη ζηνλ βηαζηή! Δπεηδή ζεσξνύλ ηνπο εζληθνύο δώα, θπιεηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηώηεξνπο από ηνπο ίδηνπο, πξνσζνύζαλ ηελ κνηρεία κε εζληθνύο. Έλαο αθόκα ιόγνο ήηαλ γηα λα κελ πεηξάδνπλ νη άιινη εβξαίνη ηε δηθή ηνπο γπλαίθα. Δπηδηώθoπλ ηελ ελδνγακία κέζα ζηε θπιή ηνπο, αιιά δηαπξάηηνπλ ηε κνηρεία κε ηνπο εζληθνύο.Έηζη « ε κνηρεία εβξαίνπ κε εζληθή, όηαλ γίλεηαη παξά θύζηλ, δελ ηηκωξείηαη» Sanhedrin 58b. Απηό είλαη άιισζηε ζθεληθό όρη κόλν ηεο πνξλνγξαθίαο, αιιά θαη ηεο βηνκεραλίαο ζεάκαηνο ηνπ Hollywood αιιά θαη ησλ ΜΜΔ, πνπ ειέγρνληαη απν ηνπο Δβξαίνπο. Δβξαίνη ηδηνθηήηεο, Παξαγσγνί, ΢θελνζέηεο, θαη Ικπξεζζάξηνη πξνσζνύλ ηα λέα goyim πξνηόληα (εζoπνηνύο, ηξαγνπδηζηέο θαη stars ηνπ ζεάκαηνο), αθνύ εθαξκόζνπλ επάλσ ηνπο ηελ «Σαικνπδηθή εζηθή» ηνπο... Ωζηόζν, νη ίδηνη, παξακέλνπλ κε θαζαξή ζπλείδεζε όηη δελ δηαπξάηνπλ κνηρεία! Με θαζαξή επίζεο ζπλείδεζε πξνσζνύλ θαη ηε «κνηρεία κεηαμύ ησλ εζληθώλ» ηελ νπνία θηλεκαηνγξαθνύλ. Γειαδή όιε απηή ε βηνκεραλία ηεο πνξλνγξαθίαο, ηνπο απνθέξεη θαη ακύζεηεο πεξνπζίεο, δηαθζείξνληαο εκάο ηνπο εζληθνύο, ηα δώα goyim. Κηλεκαηνγξαθνύλ θάζε αίζρνο κε θαζαξή ζπλείδεζε. Να πνπ ην βαζίδνπλ: ΢ηε Sota 26b ηίζεηαη ην εξώηεκα: «Πνηά είλαη ε ηνπνζέηεζε πνπ θάλνπλ νη ξαβίλνη ιέγνληαο όηη δελ πθίζηαηαη κνηρεία ζε ζρέζε κε δών – γηαηη γέγξαπηαη: Δελ ζα θέξεηε (ζην Ναό) ην κίζζωκα ηεο πόξλεο θαη ην κηζζό ηνπ ζθύινπ...» (Δεπηεξνλόκην 23:18) ελώ δηδάζθεηαη όηη «ην κίζζωκα ηνπ ζθύινπ θαη ν κηζζόο ηεο πόξλεο» (ην αληίζηξνθν δειαδή) είλαη επηηξεπηό; Η παξαπνκπή ηνπ εδαθίνπ εμεγεί όηη ε πιεξσκή πνπ ζα έρεη κηά πόξλε γηα επαθή κε ζθύιν -δειαδή ηα ρξήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ζθιεξή πξνλνγξαθία- λνκίκσο κπνξνύλ λα πξνζαρζνύλ ζην Ναό. (Γειαδή ηα ρξήκαηα ησλ παξαγσγώλ εβξαίσλ, απν ηηο business ηεο πνξλνγξαθίαο, είλαη απνδεθηά ζην λαό, άξα θαζ’όια εζηθά). Δδώ αμίδεη λα ζπκεζνύκε όηη όηαλ ν Ινύδαο κεηάλησζε θαη επέζηξεςε ηα 30 αξγύξηα ζηνπο Φαξηζαίνπο, εθείλνη δελ ηα θξάηεζαλ ζην Ναό επηδή ήηαλ «ιεξσκέλα κε αίκα». Δίραλ δειαδή «ακαξηία, ελνρή» .... ηα ρξήκαηα, ελλνείηαη, όρη εθείλνη..... Να εμεγήζνπκε όηη ζηελ αξραηόηεηα, ζηνπο παγαληζηηθνύο λανύο, επλνύρνη εθπαίδεπαλ ζθύινπο γηα ζεμνπαιηθή ρξήζε. Απηό πνπ ιέεη ν Μσπζήο ζην Γεπηεξνλόκην, 23:18 «νη κηζζνί ησλ ζθύισλ», αθνξνύζε ην κίζζσκα από ηελ ελνηθίαζε ησλ ζθύισλ πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα θηελνβαζία. Σελ επνρή ησλ Φαξζαίσλ, ηέηνηεο πξαθηηθέο ήηαλ ζπλήζεηο ζηνλ παγαληζηηθό θόζκν, ηδηαηηέξσο δε ζηε Βαβπιώλα... Καηαιαβαίλνπκε γηαηί ην Σαικνύδ παξέκελε θξπθό κέζα ζηνπο αηώλεο. Σν θύιαμαλ θαιά, ηδηαηηέξσο ην Μεζαίσλα.... Δθδόζεθε γηα πξώηε θνξά ην 18ν αηώλα από έλαλ Καζνιηθό ηεξέα, ν νπνίνο δνινθνλήζεθε..... ΢εκεησηένλ όηη ην Σαικνύδ γξάθεη πσο «όπνηνο ρξηζηηαλόο ην κειεηά ή ην δεκνζηεύεη ....πξέπεη λα ζαλαηώλεηαη». Γελ ζέινπλ λα μέξνπκε. Θέινπλ λα καο επηβάιινπλ ηε Βαβπιώλα κε ην δόξη, θαη ελ αγλνία καο. Δπηβάιιεηαη λα αθππληζηνύκε άκεζα. Γελ ζα ηνπο πεξάζεη!!!

Aelius Maximus