You are on page 1of 2

TAHAP-TAHAP KOGNITIF BLOOM

a) Kebanyakan ujian di dalam bilik darjah bertujuan mengetahui tahap kognitif pelajar.

b) Menurut Benjamin S. Bloom, aras kognitif boleh dibahagikan kepada 6 tahap, iaitu:
Pengetahuan, Kefahaman, Penggunaan, Analisis, Sintesis dan Penilaian.

Jadual Taksonomi Kognitif Bloom (1956)
TAHAP ISTILAH / KATA TUGAS
DALAM SOALAN
Pengetahuan
Ingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi, nyatakan,
teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada terangkan,
pembelajaran lepas namakan,
labelkan

Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada pilih,
bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam terangkan,
ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada tulis semula
konsep dan menterjemah draf.

Penggunaan / Aplikasi
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, selesaikan,
termasuk menyelesaikan masalah menggunakan ramalkan,
prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Bina graf cari,
daripada data dll. kesilapan,
bina alat.
Analisis
Sesuatu yang kompleks dipecahkan kepada yang kecil, bezakan,
bezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal antara pasti,
bahagian, kenali struktur organisasi. pilih

Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha bina,
tersendiri menyelesaikan masalah, membuat ramalan, hasilkan,
membuat klasifikasi. susun,
kembangkan

Penilaian
Membuat pertimbangan, termasuk memberi rasional, pilih,
atas alasan dalaman atau luaran, mentafsir dan berikan,
mengkritik alasan,
kritikan,
buktikan
©ganos@smjk chung hwa, kb2008