You are on page 1of 105

PREDGOVOR "Onaj tko voli praksu bez teorije je kao mornar koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa pa nikada ne zna kuda plovi." Leonardo da Vinči Savremeno poslovanje zahtijeva snižavanje troškova, a upravo troškovi održavanja značajno učestvuju u ukupnim troškovima organizacija tako da menadžment u svim dobro vođenim organizacijama nastoji da smanji troškove održavanja, a da istovremeno raspoloživost sredstava bude u zadanim granicama. U mnogim oblastima poslovanja troškovi održavanja su jedini troškovi na čijem snižavanju se može raditi, a svakodnevni rad na poboljšanju funkcije održavanja je danas preduvjet za opstanak mnogih organizacija, jer u tržišnoj utakmici pobjeđuju oni koji uspiju realizovati više poboljšanja u odnosu na druge. U tom smislu interesovanje za savremena rješenja u teoriji i praksi održavanja postaje sve veće. Ova studija je napisana sa namjerom da bude pouzdan vodič za rješavanje problema organizacije održavanja i unapređenje procesa održavanja. Fokus je stavljen na nova rješenja u teoriji i praksi održavanja te problematiku koja nije dovoljno dobro obrađena u drugim publikacijama iz oblasti održavanja. Obrađena je problematika organizacije održavanja prvenstveno industrijskih i energetskih postrojenja, ali većina navoda je primjenjiva na organizaciju održavanja uopšte tako de se studija odnosi i na održavanje npr. hotelskih kompleksa, naselja, voznih parkova, škola, bolnica itd. Kao referenca za pisanje ove studije je iskorištena relevantna domaća i strana stručna literatura te vlastito iskustvo i iskustvo drugih održavalaca. Reference su navedene u svakom poglavlju kao literatura za dalje proučavanje predmetne problematike. Studija je primarno upućena održavaocima praktičarima, a tek sekundarno akademskoj zajednici tako da su teoretska izlaganja svedena na minimum i data u tek u onom obimu koliko je potrebno i korisno. Međutim studija može poslužiti i kao akademski udžbenik studentima kako dodiplomskog tako i postdiplomskog studija koji slušaju kolegije održavanja. Materija je izložena u sažetoj formi bez suvišne naracije sukladno staroj latinskoj izreci – „Sapienti sat“. U studiji je dat fokus na organizaciju održavanja tako da tehnološki postupci održavanja nisu obrađeni već su tek spomenuti. I pored najvećih nastojanja autora moguće je da su se potkrali propusti te su sve dobronamjerme primjedbe dobrodošle i biti će uvažene sa zahvalnošću. Na kraju imam ugodnu dužnost da se zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli u pisanju ove studije. Autor

Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se umnožavati bez prethodne saglasnosti autora. Sva prava pridržana. © 2012 Amir Halep

2

SADRŽAJ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uvod u održavanje ..................................................................................................................... Pojam i zadaci održavanja .......................................................................................................... Strategija održavanja ................................................................................................................. Klasifikacija i kategorizacija opreme .......................................................................................... Organizacija održavanja ............................................................................................................. Teorija održavanja ..................................................................................................................... Tehnička dijagnostika ................................................................................................................ Planiranje i programiranje održavanja ...................................................................................... Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja .................................................... Mjerenje uspješnosti održavanja ............................................................................................... Ljudski resursi održavanja .......................................................................................................... Audit održavanja ........................................................................................................................ Poboljšanje održavanja .............................................................................................................. Index pojmova ........................................................................................................................... 04 20 24 30 37 55 59 63 78 84 90 94 96 99

3

uspostaviti kontakte sa servisima te planirati odgovarajuće osoblje za održavanje. preduzeće. Terotehnološki pristup održavanju zahtijeva da se već tokom dizajniranja (projektovanja) nekog uređaja treba voditi računa o njegovom kasnijem održavanju.1. tehne (τέχνη) – vještina i logos (λόγος) – nauka (znanost). alati. Danas je u širokoj primjeni pojam održavanje svjetske klase (engleski: WCM . zamjena svjećica i slično. režime rada tokom uhodavanja pod odgovarajućim uvjetima. U načelu pojam održavanje se više odnosi na popravke. odrediti period uhodavanja. Srodan pojam uz održavanje jeste servisiranje te se postavlja pitanje koja je razlika između servisiranja i održavanja. dobrotvorna organizacija. te konačno preporučiti planove održavanja tokom upotrebe za cijeli predviđeni vijek trajanja. okoliš ili drugu opremu. Kritični kvar potpuno onemogućava funkciju. samostalni trgovac. a složeniji radovi kao što je npr. službe održavanja obično imaju u svom domenu sve aktivnosti koje se vrše u cilju podupiranja osnovne funkcije tehničkih i drugih sistema. nabaviti alate i instrumente. dakle sa što manjom potrebom demontaže ostalih. okoliš ili drugu opremu. građevine itd. dakle. Pod pojmom kvar se podrazumijeva promjena stanja opreme koja onemogućava funkciju opreme ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu. Međutim u našoj praksi.). spreman je za upotrebu. Vezano za pojam održavanja definiše se i pojam terotehnologije. UVOD U ODRŽAVANJE 0. U literaturi se navode razne definicije održavanja. 4 . a pojam servisiranje na aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se dostigao predviđeni životni vijek opreme. Dakle prema korijenskom značenju terotehnologija je nauka o vještini staranja pri čemu se misli na staranje nad sredstvima (mašine. ali se može razviti u kvar ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu. Potrebno je.0. a za najrelevantniju se može smatrati definicija data međunarodnim standardom. Terotehnologija je nauka o organizaciji održavanja sredstava počev od dizajniranja. Osnovni pojmovi Pojednostavljeno rečeno zadatak funkcije održavanja u nekoj organizaciji jeste organizovanje i sprovođenje poslova popravki i njegovanja opreme odnosno sredstava. a pod pojmom oštećenje se podrazumijeva promjena stanja opreme koja još ne smeta funkciji.World Class Maintenance). ovlaštenjima i međusobnim odnosima. a koja kaže da je održavanje "kombinacija svih tehničkih. Bitno je navesti da ne treba poistovjećivati proces održavanja sa nadležnostima službe održavanja. zamjena tečnosti za hlađenje. Sam pojam terotehnologija ima korijen u tri starogrčke riječi: terein (τηρέω) – staranje. eventualni eksperiment preopterećenja vodeći računa da se ne nanese šteta. Npr. treba ga na odgovarajući način pripremiti za upotrebu. Naime niz aktivnosti održavanja obavljaju i drugi organizacioni odjeli unutar organizacije. Dakle fabrika. a pod ovim pojmom se podrazumijeva održavanje koje je ustrojeno tako da omogućava organizaciji postizanje prednosti nad konkurencijom. administrativnih i menadžerskih postupaka tokom vijeka trajanja nekog elementa s ciljem zadržavanja ili vraćanja elementa u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju". Cijelo ovo široko područje sadržano je u pojmu terotehnologija. udruženje ili njihovi dijelovi ili kombinacija su primjeri organizacije. Nakon što je uređaj tako dizajniran i konstruisan (sastavljen). Zatim treba omogućiti što lakši pristup do nje. Također treba osigurati dijelove i ostale materijale za održavanje. Pod pojmom organizacija se podrazumijeva grupa ljudi i objekata s ustrojenim odgovornostima. Kvarovi se dijele na: • • kritične i nekritične. radi pregleda ili popravka. Tako se već u projektu mora predvidjeti mogućnost demontaže svake komponente koja je podložna trošenju. ustanova. preko proizvodnje i upotrebe pa sve do otpisivanja i uništenja sredstava. popravak kočnica i slično spadaju pod održavanje. Kad je uređaj s uspjehom prošao period uhodavanja. Druga podjela kvarova je na: • • inherentne (svojstvene) i neinherentne (nesvojstvene). njoj susjednih komponenti i potom predvidjeti mogućnost provjere (dijagnostike) pojedinih komponenti bez rasklapanja. a nekritičan kvar djelimično umanuje funkciju opreme. kada su automobili u pitanju tada se pod pojmom servisiranje podrazumijeva zamjena ulja i filtera. uređaji.

Inherentni kvarovi su kvarovi koji su inherentni (svojstveni) opremi na kojoj se dese. raspoloživost (dostupnost. Vezano za kvar se definiše i pojam ispravnosti odnosno za opremu kažemo da je ispravna ako na njoj nema kvarova i oštećenja. pouzdanost rada gradske toplane se računa za period sezone grijanja. kada je u pitanju akumulator električne energije vremenom njegov kapacitet mjeren u Ah (amperčasovi) opada te je kapacitet akumulatora tehnički indikator njegove radne sposobnosti.5% 334 + 31 365 Raspoloživost se obično računa na sedmičnoj i godišnjoj bazi. ako nemamo validne podatke o tom procesu dobivene nekom metodom mjerenja tada smo u sličnoj situaciji kao i slijep čovjek koji baulja u prostoru bez da ima predstavu o svom kretanju. brzina pojave) kvarova λ (engleski: failure rate) je vjerovatnoća da će se kvar na opremi pojaviti u određenom vremenskom intervalu. Raspoloživost (engleski: Availability) A je odnos ukupnog vremena rada opreme i sume ukupnog vremena rada opreme i ukupnog vremena zastoja usljed održavanja. Svojevremeno je Kelvin dao čuvenu izjavu „Ono što se ne može mjeriti. To praktično znači da ako ne možemo mjeriti uspješnost održavanja tada ne možemo ni unaprijediti naše održavanje. I odista kada trebamo upravljati nekim procesom. a bila je u zastoju usljed održavanja 31 dan tada je raspoloživost date opreme u toj godini bila: A= 334 334 ⋅100% = ⋅100% = 91. Prvi pokušaji da se uspostavi sistem mjerenja uspješnosti održavanja su učinjeni 1960. dimenzija.). Jedinica za intenzitet kvarova λ je [kvarova/h]. ali može se računati i tokom zadanog perioda. ako je tokom godinu dana posmatrana oprema bila ispravna 334 dana. Da bi se pratilo stanje ispravnosti opreme i/ili dijelova opreme definisani su tehnički indikatori ispravnosti koji su specifični za svaku opremu odnosno dio. hemijski sastav itd. Npr. Drugim riječima rečeno.-tih godina. Pouzdanost (engleski: Reliability) R je vjerovatnoća da će oprema raditi na predviđeni način u određenom vremenu i u predviđenim radnim uvjetima. Tehnički indikatori ispravnosti mogu biti: oblik. Npr. Pod pojmom radna sposobnost opreme se podrazumijeva njezina sposobnost da obavlja projektovanu funkciju. Intenzitet (stopa.Mean Time Between Failure) pokazuje koliko je prosječno vrijeme između kvarova opreme i mjeri se u satima [h]. Npr. požarom itd. uz minimalne prekide uzrokovane greškama u dizajnu ili radu. istrošenost ležaja je primjer inherentnog kvara. ne može se ni unaprijediti“. a intenzitet kvarova je λ=1/1251=0. u datom periodu. ako je u toku godinu dana koja ima 8760 sati nastupilo 7 kvarova na opremi tada je MTBF=8760/7=1251[h]. Vrijedi relacija: λ= 1 MTBF Npr. a za svaku opremu se definiše indikator radne sposobnosti. a računa se po formuli: A= gdje je: ti – vrijeme ispravnog rada opreme tz – vrijeme zastoja t=ti+tz – ukupno vrijeme posmatranja. indeks. Raspoloživost je najvažniji indikator stanja opreme. Srednje vrijeme između kvarova (engleski: MTBF . kvalitet površine. ti ti = ⋅100% t (ti + tz ) Npr.0008[kvarova/h]. Kvarovi koji nisu inherentni opremi uzrokovani su nekom akcijom koja je sasvim izvan opreme i njezine funkcije (npr. nepravilnim rukovanjem osoblja ili greškom tokom zahvata održavanja. Npr. kada su u pitanju kotrljajući (valjni) ležaji njihova zračnost (zazor) su jedan od tehničkih indikatora ispravnosti istih. položaj. gotovost) je karakteristika opreme da je dostupna i upotrebljiva onda kada je to potrebno. Temelje praćenju pokazatelja (indikatora) učinkovitosti (uspješnosti) postavio je britanski inženjer Victor Zvi Priel u svom radu „Dvadeset postupaka za praćenje učinkovitosti održavanja“ (“Twenty ways to track 5 . fizičkim oštećenjem.

Krive habanja se matematički mogu iskazati pomoću Weibullove troparametarske distrubucije: Parametri su: β – parametar oblika. Na kraju dolazi faza istrošenosti kada broj kvarova raste. Niska raspoloživost opreme dovodi do smanjenja proizvodnog kapaciteta i sukladno tome smanjenja dobiti.1. Detorijacija opreme je definisana krivom habanja (engleski: wear curve).Maintenance Key Performance Indicators). čiji izdavač je EFNMS (Evropski savez nacionalnih udruženja održavatelja). 6 .organizacijski). Postoje ukupno četiri tipične krive habanja (slika 0. To su npr. 0. Naime primjenom savremenih postupaka prediktivnog održavanja često se može postići povećanje raspoloživosti bez da se povećavaju troškovi održavanja. η – parametar razmjere i t . ali to je samo djelimično tačno. Postoji ubjeđenje da visoka raspoloživost traži visoke troškove održavanja.tehnički i O . Nije neophodno pratiti sve MKPI indikatore već svaka organizacija prema svojim potrebama bira koje indikatore će pratiti. Weibullova analiza je svjetski najpopularnija metoda analize i predviđanje kvarova i nepravilnosti u radu svih vrsta. Evropska komisija za standarde je 2007. Kriva habanja se u literaturi još zove krivulja mortaliteta. T . Sl.1. a najpoznatija kriva habanja je kriva kade. Dva ključna indikatora na temelju kojih se vrši evaluacija uspješnosti održavanja su: • • raspoloživost opreme i troškovi održavanja. a visoki troškovi održavanja opet smanjuju dobit organizacije. U fazi uhodavanja dolaze do izražaja greške u proizvodnji prvenstveno greške na dijelovima.vrijeme. objavljenom 1962. U tom standardu je obrađen ukupno 71 indikator za mjerenje uspješnosti održavanja (engleski: MKPI . godine izdala standard EN 15341. Detaljan opis svih indikatora dat je u navedenom standardu i u publikaciji "Global Maintenance and Reliability Indicators".ekonomski. tehnički i organizacijski (E .maintenance performance“). Kriva habanja pokazuje ovisnost intenziteta kvarova o vremenu. a nakon čega nastupa faza normalnog rada tokom koje je broj kvarova mali. Korisni vijek trajanja (faza normalnog rada) opreme je onaj vremenski period koji proteče od završetka uhodavanja opreme do zakazivanja (zbog dotrajalosti) prve komponente.). Krive habanja Kriva kade je karakteristična za opremu kod koje dolazi do izražaja proces habanja. a indikatori su podijeljeni u tri grupe: ekonomski. vozila.

može se uzeti kriterij da se u male aktivnosti broje aktivnosti za čiju realizaciju treba najviše 2 sata rada i čiji troškovi materijala su do 50€. a programom se određuje kada će se te aktivnosti realizovati.Na slici 0. srednje aktivnosti i velike aktivnosti. Kreiranje radnih naloga se može vršiti ručno tj. Sl. Takva ulaganja nisu troškovi održavanja već investicije koje povećavaju vrijednost opreme na kojoj su izvršena. u investiciono održavanje.2. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. jednom u sedam godina). Proces održavanja Osim toga na temelju analize se može pokrenuti i nova aktivnost održavanja. Međutim za svaku značajniju aktivnost održavanja kao što je npr. Npr. kada je u pitanju održavanje zgrada manji radovi. Troškove investicionog održavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. Ta ulaganja se prenose na troškove postepeno. ako analiza pokaže da je to potrebno. U savremenom održavanju se sve aktivnosti provode uz izdat radni nalog održavanja. Npr. zamjena ležaja. Razlika između tekućeg i investicionog održavanja je u načinu računovodstvenog knjiženja troškova održavanja.000€. je pojednostavljeno prikazan proces održavanja. Kriteriji za razgraničenje vrste aktivnosti se razlikuju od organizacije do organizacije. Prema svome obimu aktivnosti održavanja se dijele na: • • • male (sitne) aktivnosti. Razlika između planiranja i programiranja održavanja se ogleda u tome što je plan održavanja odgovor na pitanje šta i kako raditi. otkrivanjem kvara na nekoj opremi. kao što je zamjena lifta. se obavezno kreira poseban radni nalog održavanja upravo za tu aktivnost. spadaju u tekuće održavanje. Možemo primjetiti da se programiranje održavanja vrši na temelju planova i identificiranih aktivnosti održavanja. zamjena elektromotora itd. Tekuće održavanje odmah i u cjelosti tereti troškove obračunskog perioda u kome je izvršeno. ali i da se planovi održavanja poboljšavaju na temelju kontrole i analize realizacije aktivnosti održavanja u smislu da se planovi održavanja stalno dorađuju i poboljšavaju na temelju iskustava stečenih kroz njihovu realizaciju. a program (raspored) je odgovor na pitanje kada i tko će raditi. Planom održavanja se definišu (dizajniraju) aktivnosti održavanja. kroz buduću amortizaciju stalnih sredstava čija je vrijednost uvećana tim ulaganjima. rekonstrukciju. na papiru. a u velike aktivnosti se broje aktivnosti održavanja za čiju realizaciju trebaju sredstva iznad 50.2. Zbog toga je troškove investicionog održavanja najčešće potrebno vremenski razgraničiti. Aktivnost održavanja može započeti i na temelju plana održavanja. 0. sa aspekta računovodstva postoje: • • tekuće održavanje i investiciono održavanje. ali danas se uglavnom vrši pomoću 7 . investiciono održavanje zahtijeva značajnije izdatke. kako bi se srazmjerno rasporedili na više obračunskih perioda. kao što je čišćenje prostorija. U ovom smislu. a veći. Proces aktivnosti održavanja počinje identifikacijom potrebe za održavanjem npr. zamjena sijalice. Ako su u pitanju male (sitne) aktivnosti održavanja kao što je npr. Za razliku od tekućeg održavanja. koji se poduzimaju u određenim vremenskim periodima (npr. radni nalog za sitne aktivnosti. dotezanje jednog vijka i slično za njih se otvara trajni radni nalog tj.

je prikazana ovisnost direktnih i indirektnih troškova o količni aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja te optimalan nivo aktivnosti planskog (preventivnog i prediktivnog održavanja).računara primjenom ERP softvera. Troškovi održavanja se dijele na: • • direktne i indirektne. ali u načelu je bolje koristiti ERP zbog bolje povezanosti sa drugim aplikacijama u organizaciji. planiranje resursa preduzeća. kada su u pitanju medicinski uređaji usljed njihovog zastoja može doći do ugrožavanja ljudskog zdravlja pa i života što konsekventno opet izaziva visoke troškove. da bi takav zastoj bio svrstan u indirektne troškove održavanja. U savremenom održavanju se najčešće primjenjuju sljedeće dvije strategije (politike. Bitno je napomenuti da ima mnogo situacija u praksi kada troškovi zastoja nisu jedini indirektni troškovi.2. kao što su rezervni dijelovi dijelovi. koja se primjenjuje u svrhu realizacije ciljeva održavanja. pristupa) održavanja: • • korektivno održavanje preventivno i prediktivno održavanje. Indirektne troškove održavanja čine troškovi zastoja. brušenje. te trošenje alata i sl. Prediktivno održavanje (održavanje po stanju) podrazumijeva da se vrši nadzor nad stanjem održavanih sredstava te se aktivnosti održavanja sprovode na osnovu sprovedenih inspekcija. što je izravno povezano sa fizičkim izvršenjem radova održavanja. Preventivno i prediktivno održavanje su u biti srodne strategije održavanja u smislu da se aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja sprovode planski PRIJE pojave kvara te se često za njih koristi zajednički naziv plansko održavanje. gubici tržišta itd. Pojednostavljeno rečeno u direktne troškove održavanja ulazi: • • • rad alat i materijal. Korektivno održavanje podrazumijeva da održavalac čeka da se desi kvar. U svakom slučaju. Sve ono.Computerized Maintenance Management Software (softver za kompjuterizovano upravljanje održavanjem). konzerviranje. aktivnosti održavanja se realizuje NAKON pojave kvara. a koji u korektivno održavanje. vrste. odjel nabave itd. dakle. zatim dopuna raznih ispražnjenih ili zbog radova izgubljenih medija. Npr. materijali za čišćenje. Prema konceptu preventivnog održavanja propisane aktivnosti održavanja se realizuju u zadanim vremenskim intervalima u cilju prevencije kvarova. ERP softverski sistem omogućava osim samog vođenja dokumentacije održavanja i njezinu povezanost sa dokumentacijom drugih odjela kao što su finansijski odjel. Npr. Metoda proaktivnog održavanja se uglavnom koristi pri kreiranju planova održavanja. bitno je da bude isključivo povezan sa održavanjem. a kasnije se isti po potrebi može integrisati u ERP. Direktne troškove održavanja čine cijena ljudskog rada utrošenoga za održavanje i trošak za upotrijebljene materijale. Na slici 3. a veći direktni troškovi održavanja premda ima situacija kada je moguće realizovati aktivnosti planskog održavanja bez uvećanja troškova. a onda da poduzima mjere na sanaciji istog tj. U načelu. Pojedini ERP softveri imaju mogućnost izdvajanja modula za održavanje koji na taj način djeluje kao samostalni CMMS softver. smanjenje kvaliteta proizvoda i gubici koji konsekventno nastaju. Osim ERP u upotrebi je i CMMS . Menadžment organizacije odlučuje koliki dio budžeta održavanja će usmjeriti u plansko. 0. U indirektne troškove dakle ulaze svi gubici uzrokovani kvarovima kao što je npr. Dakle potrebno je odrediti optimalan nivo planskog održavanja u organizaciji što je strateška odluka koju donosi menadžment organizacije kroz planiranje budžeta održavanja. Strategija održavanja Pod pojmom strategija (politika) održavanja se podrazumijeva metoda upravljanja. Također je potrebno ustrojiti valjano praćenje realizacije što se vrši kroz sistem radnih naloga održavanja i kasnije praćenje indikatora uspješnosti 8 . koncepta. smanjenje prodaje. ukoliko se uoči da neki dio često otkazuje potrebno je otkriti uzrok otkaza i eliminisati ga. Postoji i koncept proaktivnog održavanja koji podrazumijeva djelovanje na uzrok problema. Taj zastoj može uzrokovati ili neki kvar ili neka planirana akcija na održavanju. što je više zastupljeno plansko održavanje manji su indirektni. ERP je skraćenica od Enterprise Resource Planning tj.

Stalni radni nalozi (tip naloga PM05) smiju učestvovati u budžetu sa najviše 5%. Optimalan nivo planskog održavanja Prednosti primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • • • manji indirektni troškovi održavanja. veći kvalitet proizvoda usljed boljeg stanja opreme. postrojenja vodosnabdijevanja i slična. Kasnije istraživači su Paretovo pravilo 80-20 korigovali u pravilo 70-30. rudarska i metalurška postrojenja. mogućnost oštećenja opreme tokom radova preventivnog održavanja. Nigdje nije propisano. energetska postrojenja.3.održavanja. 1906. ekonomista i sociolog. a 32% izvan raspona što je dodatna potvrda veće opravdanosti primjene pravila 70-30 umjesto 80-20. Između ostalog ustanovio je poznato pravilo 80-20. U tom smislu potrebno je stalno pratiti kolike troškove su „pokupili“ ovi trajni nalozi sa ciljem da se provjeri jesu li odista u pitanju sitni troškovi. a druga za poslove planskog održavanja pri čemu se budžet sukladno odabranoj strategiji raspoređuje na ove dvije radionice. U smislu prethodno 9 . Sl. Svrha ovakvog sistema radnih naloga jeste valjano praćenje realizacije budžeta održavanja. ali u većini organizacija se danas primjenjuje sljedeći sistem za označavanje tipova radnih naloga: PM01 – radni nalozi za aktivnosti korektivnog održavanja PM03 – radni nalozi za aktivnosti planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja PM05 – stalni radni nalozi koji se koriste za male (sitne) aktivnosti. Sveukupno gledajući prednosti primjene su mnogostruko veće nego li nedostaci. Naime stalni radni nalog se jednom otvori i trajno „kupi“ sve sitne troškove održavanja date opreme za koju je otvoren. Vilfredo Pareto bio je italijanski inženjer. bolje upravljanje proizvodnjom usljed manjeg broja iznenadnih otkaza. a odnos učešća naloga PM01 i PM03 definiše menadžment kroz izbor strategije (politike) održavanja. Alternativan metod praćenja realizacije jeste ustrojavanje dvije odvojene radionice održavanja i to jedna za poslove korektivnog održavanja. Npr. godine kada je Pareto obavljao svoja istraživanja 80% zemljišta u Italiji je bilo u vlasništvu 20% stanovništva.. visoki troškovi uvođenja strategije u primjenu i aktivnosti planskog održavanja zahtijevaju zastoje opreme radi realizacije. Nedostaci primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • veći direktni troškovi održavanja. Također vrijedi pravilo u prodaji da 80% prodaje dolazi od 20% kupaca itd. 0. Kao orjentir za određivanje odnosa troškova planskog (preventivnog i prediktivnog) spram troškova korektivnog održavanja se koristi Paretovo pravilo. Osim toga pri Gaussovoj normalnoj raspodjeli (distribuciji) 68% podataka je u rasponu standardne devijacije. duži radni vijek opreme. veća radna sposobnost opreme i bolje planiranje aktivnosti održavanja i rezervnih dijelova i materijala održavanja. Posebno pogodna za primjenu strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su postrojenja procesne industrije.

Ponegdje se outsourcing prevodi kao eksternaliziranje. je ilustrovana tipična struktura jedne službe održavanja. 0.datih razmatranja u savremenoj praksi održavanja se često uzima da plansko održavanje treba biti zastupljeno u rasponu od minimalno 30% pa do maksimalno 70%. Planove i program (raspored) njihovog rada kreira vlastiti personal. a vlastita služba održavanja zadržava samo funkciju nadzora. procedurama i slično). U prvoj opciji se eksterni održavaoci angažuju za potrebe specijalističkih poslova. ali i animiranje ima ograničene domete.3. Na slici 0. proizvodnja autodijelova nastoji se korektivno održavanje svesti na nivo od 30-40%. Obrnuto. a u komadnoj proizvodnji kao što je npr. Treća (maksimalistička) opcija je opcija pri kojoj organizacija uopšte nema vlastitu službu održavanja već sve poslove održavanja osim autonomnog održavanja kojeg 10 . Također strateška odluka menadžmenta organizacije je u kojoj mjeri će imati vlastito održavanje. posmatrano kroz troškove održavanja. PM03 .4. U procesnoj proizvodnji se nastoji sniziti nivo korektivnog održavanja na svega 10-15%. Ključni faktor na temelju koga se donosi odluka o tome u kojoj mjeri će se angažovati eksterni stručnjaci jeste učešće troškova održavanja u ukupnim troškovima. PM03 . Tamo gdje troškovi održavanja značajnije učestvuju u ukupnim troškovima manje se angažuju eksterni održavaoci. tokom remonta. Ustroj organizacije održavanja je strateška odluka koju donosi menadžment organizacije i propisuje odgovarajućim normativnim aktima (pravilnicima. a u jednoj fabrici komadne proizvodnje: PM01 – 35%. Praksa angažovanja eksternih održavalaca se u literaturi na engleskom jeziku zove maintenance outsourcing te je ovaj pojam outsourcing ušao u upotrebu i kod naših ljudi. angažovanje eksternih održavalaca prema vlastitom planu i programu održavanja. radionica održavanja i magacin održavanja. Održavanje provedeno vlastitim personalom se na engleskom jeziku zove in-house maintenance. angažovanje eksternih održavalaca prema planu i programu održavanja kojeg oni kreiraju i puno eksterno održavanje. Nije moguće u potpunosti eliminisati nepredviđene otkaze te je i u najboljem slučaju korektivno održavanje u izvjesnoj mjeri zastupljeno. U drugoj opciji se eksterni održavaoci angažuju na način da sami kreiraju planove i programe održavanja. jer u njihovom okruženju nema preduzeća koju nude takve usluge pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima. Prva opcija je minimalistička opcija gdje se minimalno angažuju eksterni održavaoci. Sl. a u kojoj mjeri će angažovati eksterne izvršioce. 3.60% i PM05 – 5%. Drugi bitan faktor jeste dostupnost kooperanata za eksterno održavanje. Ovo znači da treba nastojati da u ukupnim troškovima održavanja korektivno održavanje učestvuje sa najviše 30%. tokom većih poslova i slično uz puni nadzor vlastitog održavanja. U smislu navedenog možemo smatrati za prihvatljivo da su u jednoj fabrici procesne proizvodnje na naloge knjiženi troškovi: PM01 – 15%. 0. Istina može se raditi na animiranju preduzeća da nude takve usluge. Također nije nikako prihvatljivo potpuno se orjentisati na strategiju korektivnog održavanja.80% i PM05 – 5%.4. jer su pojedine aktivnosti preventivnog održavanja od kojih ovise ljudski životi i zdravlje zakonski propisani. a osim toga indirektni troškovi održavanja bi bili enormno veliki. Organizacija održavanja Premda dio poslova održavanja u organizaciji obavljaju i drugi odjeli unutar organizacije u većini organizacija najveći dio poslova održavanja obavlja i/ili koordinira služba održavanja koja je sastavni dio tehničkog odjela. Struktura službe održavanja Kao što vidimo službu održavanja čine: ured održavanja. 2. Mnoge organizacije nisu u situaciji da koriste usluge eksternog održavanja. Nivo angažovanja eksternih održavalaca se može gradirati u tri nivoa (opcije): 1. ako troškovi održavanja ne čine značajnu stavku u ukupnim troškovima tada se više angažuju eksterni održavaoci.

Međutim već u srednjim organizacijama ured održavanja se organizuje kao zasebni organizacioni odjel sa svojim rukovodiocem koji je inženjer ili tehničar. Naime pri decentralizovanom održavanju. Decentralizovani koncept održavanja podrazumijeva da svaki dio organizacije ima svoju službu održavanja. ukratko rečeno.sprovodi sektor proizvodnje realizuje eksterna organizacija sa svojim kooperantima. Ured (kancelarija) održavanja je organizacioni odjel unutar službe održavanja čiji zadatak je. funkcija planiranja održavanja zadržava u vlastitoj režiji. Tokutaro Suzuki je svojevremeno izjavio: „Koncept TPM je da radnik mora održavati svoju mašinu. instrumentaciono održavanje. održavanje VN postrojenja itd. konsultacije. TPM – Total Productive Maintenance (totalno proizvodno održavanje) koje je razradio Seiichi Nakajima u Japanskom institutu za održavanje JIPM 1971. u jednoj termoelektrani koja se sastoji od pogona: priprema goriva. Postoje dva principa organizacije radionice održavanja: • • strukovni i strategijski. godine sa namjerom da se unaprijedi održavanje u industrijskim pogonima visokoautomatizirane masovne proizvodnje. a funkcija programiranja je u nadležnostih eksternih izvršilaca. održavanje vodoinstalacija. odjel podmazivanja. Strategijski princip organizovanja radionice je već opisan i predviđa da se organizuje dvije radionice održavanja i to radionica korektivnog održavanja i radionica planskog održavanja. Ovdje su navedena tri nivoa (opcije) angažovanja. Radionicom održavanja rukovodi poslovođa radionice. Generalizovano gledajući decentralizovano održavanje je bolje i skuplje rješenje održavanja. Radionica održavanja realizuje aktivnosti održavanja. održavaoci su u situaciji da u potpunosti upoznaju opremu koju održavaju i štaviše čak se i razvija pozitivna emotivna povezanost održavalaca sa opremom koju održavaju. mašinsko održavanje. održavanje opreme i instalacija komprimiranog zraka. Bit TPM održavanje jeste da se odgovornost za održavanje prenosi na sektor proizvodnje. Održavanje vozila je primjer održavanja koje se najčešće uspješno povjerava eksternim organizacijama. baratanje sa dokumentacijom održavanja.“ Danas mnoge organizacije u potpunosti ili barem djelimično primjenjuju TPM organizaciju održavanja što znači da je danas u svim organizacijama manje ili više zastupljeno autonomno održavanje. turbina. generator. Autonomno održavanje čine aktivnosti održavanja koje sprovodi sektor proizvodnje i ono je temelj tzv. U našoj literaturi se za ured održavanja koristi naziv priprema održavanja. održavanje vozila. kotao. elektro održavanje. a engleski izraz je Maintenance Office ili Plant Maintenance Office (skraćeno PM Office). Pri decentralizovanom konceptu je potrebno 11 . jer se pri decentralizovanom konceptu postiže veća raspoloživost opreme. Npr. provođenje generalnih remonta i slično. Naprotiv pri centralizovanom konceptu održavanja organizuje se jedna zajednička centralna služba održavanja za cijelu termoelektranu. Dakako postoje i kombinovana rješenja. trafo stanica i obrada vode svaki od ovih pogona bi imao svoju vlastitu službu održavanja. Jedan od najcjenjenijih stručnjaka za TPM dr. ali moguća su i prijelazna rješenja gdje se npr. Pri strukovnom principu organizovanja radionica održavanja ima odjele prema strukama: • • • • • • • • • • građevinsko održavanje. Služba održavanja u organizaciji može biti organizovana: • • centralizovano i decentralizovano. U manjim organizacijama sve poslove ureda održavanja obavlja rukovodilac službe održavanja koji eventualno može imati jednog ili dva saradnika. a služba održavanja postaje savjetodavno tijelo zaduženo za edukaciju.

transmiter. minobacač. Istina nelogično je stablo ili livadu smatrati za opremu. jedan set izvijača vodi kao jedna oprema. Međutim. plan održavanja je odgovor na pitanje šta i kako raditi odnosno planom održavanja se definišu (dizajniraju) buduće aktivnosti održavanja. vremenski plan održavanja i terminski plan održavanja. ali u načelu svaki alat je jedna oprema. Ako je je u pitanju održavanje zelenih površina tada se jedno stablo ili jedna livada broje kao jedna oprema. Aparat za zavarivanje sa priborom. silos i slično. hidraulični ključ. često se organizuje centralna radionica mehaničke obrade. kamion. Osim pojma funkcionalna lokacija ponekada se koristi pojam fizička lokacija. Uostalom i u vojnoj terminologiji se npr. ako se održavaju alatne mašine tada je jedna alatna mašina (strug. Jako je bitno da lista opreme bude koordinirana i uvezana sa knjigovodstvom stalnih sredstava u organizaciji. pomično mjerilo itd. Također jedan izvršni organ SCADA sistema (npr. pumpa. ventilator. Ako je to izvedivo vezano za tehnologiju procesa značajne uštede se mogu postići primjenom centralizovanog koncepta održavanja. Ako je održavanje decentralizovano ili kombinovano onda odgovornost za uspješnost održavanja svakog pojedinog pogona snosi nadležni rukovodilac u tom pogonu koji je nadležan za održavanje datog pogona. Npr. transmiter sa svojim uređajima i kablom do elektroormara čini jednu cjelinu koja se vodi kao jedna oprema. centralna elektronska radionica. Primjeri opreme u procesnoj industriji su: transporter. Sukladno prethodno rečenome npr. jedan elektroventil) sa svojim pripadajućim uređajima i kablovima do elektroormara čini jednu opremu. Ovo praktično znači da svaka oprema pripada nekoj funkcionalnoj lokaciji odnosno da jedna oprema može u datom momentu pripadati samo jednoj lokaciji. a dio poslova se organizuje centralizovano. Osim pojma program održavanja koriste se pojmovi dinamički plan održavanja. dozirna vaga. Prije kreiranja plana održavanja potrebno je izvršiti klasifikaciju i kategorizaciju opreme u organizaciji (formirati registar opreme). ali uz pad raspoloživosti opreme. Funkcionalne lokacije su 12 . Ako je u pitanju održavanje mjerila tada je jedno mjerilo (časovnik. Mnoge organizacije primjenjuju kombinovani koncept održavanja gdje su određene funkcije održavanja riješene decentralizovano. Svaku aktivnost održavanja treba odobravati i kontrolisati rukovodilac koji je odgovoran za uspješnost održavanja. Npr. centralni dijagnostički tim. ako je na lokalni komandni ormarić elektromotora postavljen ampermetar isti se ne broji u opremu. ali svi ovi pojmovi se u biti odnose na isto. Postavljaju se pitanja šta se podrazumijeva pod pojmom oprema i kako istu klasificirati. Ovdje je bitno spomenuti i odgovornost za troškove odnosno za budžet održavanja i uopšte za uspješnost održavanja. voltmetar. U literaturi na engleskom jeziku se najčešće koristi termin item (stavka) za opremu premda su u upotrebi i pojmovi equipment (oprema) i asset (sredstvo). Program (raspored) održavanja je odgovor na pitanje kada raditi aktivnosti održavanja i tko će ih raditi (kada i tko). radionica za popravak elektromotora i slično. Planiranje i programiranje održavanja Kao što je već rečeno. lanser raketa. top. čekrk. U našem jeziku pojmovi sistem (sustav) i sredstvo su srodni pojmu oprema. mlin. Ako su u pitanju alati tada se npr. Pri održavanju naoružanja primjeri opreme su: puška. a njegova kalibracija se obavlja planski kao dio održavanja elektromotornog pogona. termometar.) jedna oprema.) jedna oprema. autobus itd. ali terminologija održavanja nešto odstupa od uobičajene terminologije. Odgovor na pitanje šta je oprema ovisi o tome šta se održava. Oprema se može sastojati od sklopova i podsklopova. glodalica. ako se primjenjuje centralizovani koncept održavanja tada se može centralizovati i odgovornost za uspješnost održavanja. Za popis opreme se koriste pojmovi item register (registar stavki) i equipment list (spisak opreme). Ista stvar je sa zidarskom skelom koja se također vodi kao oprema. Međutim svaki transmiter koji je spojen na SCADA sistem automatskog upravljanja se broji kao oprema. Čak i naizgled trivijalne stavke kao što su jedne ljestve ili visokonaponske rukavice za električare se moraju voditi kao oprema. tenk itd. Oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju.više ljudi i drugih resursa prvenstveno alata te je decentralizovani koncept skuplji.) jedna oprema. brdo smatra za objekat. Npr. a ako se održavaju motorna vozila tada je jedno vozilo (automobil. area). Konkretnije. grijač ležaja su također primjeri opreme. svaki lonac (saksija) sa cvijećem se također vodi kao oprema. jer je i vojna terminologija specifična. jer se za njih mora voditi evidencija pregleda sa aspekta zaštite na radu.4. Oprema se klasificira na funkcionalne lokacije odnosno funkcionalne cjeline (engleski: functional location. ali ovo ne treba doslovno shvatiti tako da neko manje značajno mjerilo koje se može smatrati za dio većeg sistema ne treba brojati u opremu. bušilica itd. a sklopovi i podsklopovi se sastoje od dijelova (komponenti). operativni plan održavanja. 0.

troškovi uzrokovani kvarom opreme. Inaktivna oprema je sva oprema koja iz bilo kojih razloga više nije u upotrebi bilo da je rashodovana. a broj opreme određuje služba održavanja. na papiru. 2. ako je u pitanju tvornica zupčastih pumpi tada se ona sastoji od sljedećih funkcionalnih lokacija: • • • • • • • • • • 10 . učestanost kvarova na opremi.Kompresorska stanica. Inventurni broj određuje služba knjigovodstva sukladno svojim uzusima. Oznaka opreme Faktori koji se uzimaju u obzir pri kategorizaciji opreme su: 1.Montaža.Služba održavanja i 94 . ali i dalje zadržava svoj jedinstveni identifikacioni broj. 4. drugu opremu i okolinu. čak i najmanje organizacije trebaju uzeti minimalno četverocifreni sistem. jer se svuda često angažuju eksterni izvođači radova održavanja. rokovi nabavke rezervnih (doknadnih) dijelova. Ovo je bitno. Oznaku treba čvrsto postaviti na neki dio opreme koji se neće mijenjati kao što je npr. Ovo je uzrokovano tehnološkim procesom proizvodnje zupčastih pumpi. Pri podjeli na funkcionalne lokacije se obavezno vrši koordinacija sa odjelom plana i analize (engleski: controlling) kako bi svakoj funkcionalnoj lokaciji bilo pridruženo odgovarajuće mjesto troška (engleski: cost centers). 0. posljedice kvarova na opremi po ljude. 13 .Alatnica. Koliko cifara će imati jedinstveni identifikacioni broj opreme ovisi o veličini organizacije. 3. 60 . Sama podjela mora biti logična i svima lahko razumljiva odnosno nazivi funkcionalnih lokacija moraju biti kratki i jasni tako da čak i ljudi koji prvi puta dolaze u organizaciju mogu bez problema razumjeti sistem. Funkcionalna lokacija se može uporediti sa adresom stanovanja i jednako kao što čovjek može mijenjati adrese stanovanja. ali i dalje zadržava svoje ime i JMBG tako i oprema mijenja funkcionalne lokacije. Kao što je već rečeno oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju. rastavljena u dijelove ili slično. 93 .5. a treba biti u rasponu od četiri do osam cifara tj. 91 .Linija tokarenja 30 . stopa ili ram.Linija obrade kućišta. 50 . 92 .5.funkcionalne cjeline koje se opet definišu specifično za svaku organizaciju.Termička obrada. Nikako se ne smije dozvoliti da dvije različite opreme imaju isti broj. 5. ali danas se uglavnom vrši pomoću računara primjenom ERP softvera. Brojem 99 se obično označava funkcionalna lokacija na kojoj se vodi oprema koja više nije u upotrebi (inaktivna oprema). Jedinstveni identifikacioni broj opreme (engleski: equipment number) nije isto što i inventurni broj (engleski: account number). Broj opreme se postavlja na vidno mjesto na opremi često i sa odgovarajućim barcode kao što je prikazano na slici 0. prodata. 20 . značaj opreme za proces proizvodnje. a najveće organizacije uzimaju najviše osam cifara. Sl.Linija ozubljenja. Oznaka opreme treba biti od kvalitetnog materijala npr. instalisana snaga i 6. Vođenje liste opreme i klasifikacija se može vršiti ručno tj.Građevinski objekti. ali zadržava svoj opis i broj. metalna pločica preko koje je kvalitetnom bojom izvršeno upisivanje ili se može izvršiti ukucavanje slova i brojeva na metalnu pločicu. Npr. 40 .Ljevaonica.

Uglavnom se izvode na opremi u cilju sprječavanja zagađenja okoline i zaštite od požara i eksplozije te zaštite života i zdravlja ljudi.5 0.5 0. parovoda i sl. Sukladno Paretovom pravilu u kategoriju 1 ulazi 20-30% opreme. u termoelektranama koristi dijagnostički metod Lifetime Monitoring (nadzor radnog vijeka). parovoda). sedmično.6 0. Krajnji cilj kontrolnog pregleda je da se utvrdi nivo sigurnosti i zaštite radnog osoblja i okoline pri eksploataciji opreme. U anglosaksonskoj terminologiji se umjesto pojma Technical Diagnostics mnogo češće koriste pojmovi Condition Monitoring (monitoring stanja) ili Maintenance Inspection (inspekcija održavanja). Prvi korak pri kreiranju plana održavanje jeste kreiranje liste potencijalnih defekata. Realizacija strategije prediktivnog održavanja nije moguće bez primjene metoda tehničke dijagnostike.1. Oprema se dijeli u 2-3 kategorije pri čemu najznačajnija oprema ima kategoriju 1 i njezinom održavanju se posvećuje najveća pažnja. ispitivanje električnih instalacija itd. Danas se npr. S. a njegov cilj je da se utvrdi stanje opreme. gdje se pored broja radnih sati pojedinih komponenata kotla evidentiraju radni parametri (pritisak. ali njegovo sprovođenje obavezuje zakon. prema broju radnih sati koji se broji brojačem).1. ispitivanje posuda pod pritiskom (tlakom). te planirati zamjena pojedinih komponenti (pregrijača. Postoje dvije vrste pregleda opreme i to: • • preventivni pregledi i kontrolni pregledi.2 2 0. mjesečno i godišnje ili po stanju brojača (npr. je dat primjer plana periodičnog održavanja centrifugalne pumpe (crpke). To je npr. M. Npr. a zatim se na temelju formirane liste defekata planiraju aktivnosti održavanja sa ciljem da se spriječe defekti. preostali životni vijek pojedinih dijelova kotla. broj startova iz hladnog stanja. Tabela 0. Pojedine aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja su propisane i zakonskim odredbama i/ili standardima (normama) te se obavezno moraju provoditi.G) D S S S G M M M M G G Izvršilac Potreban broj radnih sati % 0. Ove preglede najčešće izvode eksterni izvođači koji imaju odgovarajuća ovlašćenja. Dijagnostički nadzor omogućava uvid u stanje opreme. Tehnička dijagnostika predstavlja tehničku disciplinu koja se bavi praćenjem stanja ispravnosti mašina. vozila proizvođači u tehničkoj dokumentaciji isporuče i kompletan plan održavanja.Kao što vidimo imamo ukupno šest faktora na temelju kojih procjenjujemo značaj opreme odnosno vršimo kategorizaciju. temperatura.5 0. Za pojedine vrste opreme kao što su npr. Na osnovu ovih podataka se može odrediti egzaktnim proračunima. molovanje (bojenje) kancelarija se može planirati jednom u tri godine.5 0. Savremeni SCADA sistemi imaju mogućnost instaliranja ovog Lifetime Monitoring metoda. U tabeli 0. Slična stvar je i sa zamjenom velikih 14 . Plan periodičnog održavanja centrifugalne pumpe Aktivnost Potreban zastoj (DA/NE) NE DA NE DA DA NE NE NE NE DA NE Potrebni alati i instrumenti % -četka -mazalica -set ključeva -četka -tester ležaja -vibrometar -termometar -stetoskop ultrazvučni -tester izolacije -strujna kliješta Period (D.5 0.5 Potreban broj izvršilaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potreban materijal % -krpa 1 kg -mast 50g % -boja 1 kg -otapalo 1 l % % % % % % Troškovi (cijena) Pregled Čišćenje Podmazivanje Dotezanje Bojenje Ispitivanje ležaja Mjerenje vibracija Mjerenje temperature Preslušavanje ultrazvuka Ispitivanje izolacije Mjerenje faznih struja O M M M M D D D D E E D-dnevno S-sedmično M-mjesečno G-godišnje O-operator M-mehaničar E-električar D-dijagnostičar Poseban problem pri planiranju održavanja predstavljaju aktivnosti koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. Preventivni pregledi se vrše po unaprijed utvrđenom programu. Većina aktivnosti planskog održavanja se obavlja: dnevno.2 0. uređaja i postrojenja. vrijeme). Kontrolni pregledi su slični preventivnim.

Aktivnosti održavanja iz dugogodišnjeg programa se dijele u dvije grupe: • • odgodive i neodgodive. višegodišnji program održavanja i radna uputstva za održavanje. a također dio naloga se kreira ručno u slučaju potrebe. odobren (u realizaciji) i realizovan. Očigledno vozilo čiji je motor istrošen već nakon 100. 15 . a najvjerovatnije obadvoje. Broj prijeđenih kilometara prije nego bude potreban generalni popravak motora je indikator valjanosti održavanja i upotrebe (vožnje) vozila. jer se generalna opravka vrši nakon svakih sedam godina odnosno nakon 350. Za ove svrhe se kreira dugogodišnji program održavanja u koga se unose ove aktivnosti. atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu. Iskustva iz servisa govore da jedan primjerak istog tipa vozila prijeđe samo 100. Međutim i ovdje je bitno napomenuti da se savremeno održavanje motora automobila temelji na dijagnostici. Dalje svake druge godine tj. Ova kalkulacija polazi od pretpostavke da je vijek opreme 20 godina te da tokom svog radnog vijeka u održavanje opreme treba utrošiti iznos približno jednak nabavnoj vrijednosti opreme. Važan segment planiranja jeste i analiza planiranih troškova preventivnog i prediktivnog održavanja. Planovi održavanja se unose u ERP softver koji na temelju istih automatski kreira radne naloge održavanja . U stručnoj literaturi se može pronaći podatak da prosječni godišnji troškovi planskog održavanja trebaju biti u rasponu od 1.Estimated Replacement Value ili ARV . prolazi tri faze: • • • kreiran. ako dijagnostička ispitivanja ležaja daju nalaz da je ležaj još uvijek upotrebljiv. Uglavnom.potrošnih dijelova.000 prijeđenih kilometara. ako je u pitanju automobil sa vijekom trajanja od 20 godina ili milion prijeđenih kilometara. tada će najveći troškovi održavanja biti u sedmoj i četrnaestoj godini eksploatacije. Primjer neodgodivih aktivnosti održavanja su npr.5% do 5% od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . Radni nalog održavanja. To praktično znači da pri održavanju automobila treba planirati mjerenje pritiska (tlaka) kompresije motora jednom godišnje.000km prije nego bude neophodan generalni popravak motora.Asset Replacement Value). Dakako neće svake godine biti jednaki troškovi. a primjer odgodive aktivnosti je zamjena ležaja koja se može odgoditi. jer značajniji zahvati održavanja se vrše jednom u nekoliko godina. „veliki servis“ koji je skuplji od „malog servisa“ koji se obavlja svakih 15. Također za pojedine funkcionalne lokacije se u slučaju potrebe kreiraju ovi dokumenti. aktivnosti propisane zakonom kao što je npr.000 prijeđenih kilometara treba obaviti tzv.000 kilometara. pri kreiranju plana treba sračunati ukupne planirane troškove preventivnog i prediktivnog održavanja tokom radnog vijeka i isti ne smiju biti veći od predviđenih troškova sukladno strategiji održavanja. Kao rezultat planiranja za svaku opremu dobivamo tri dokumenta: • • • plan periodičnog održavanja. ako svake godine prelazi 50.000 prijeđenih kilometara. na svakih 120. a engleski izraz je MMS . Dugogodišnji program održavanja se u literaturi još naziva višegodišnji raspored ili okvirni program održavanja. Generalni popravak motora se danas ne vrši nakon određenog broja prijeđenih kilometara već kada pritisak (tlak) kompresije padne ispod zadanog. Naime za svaki plan održavanja je potrebno sračunati planirane troškove održavanja i provjeriti da li je plan možda preobiman. a drugi primjerak prijeđe čak 500. Npr.000km ili je nesavjesno voženo ili nesavjesno održavano. u načelu.Maintenance Master Schedule.000km. Svi radni nalozi čiju realizaciju svojim potpisom odobri nadležni rukovodilac ulaze u listu naloga spremnih za realizaciju (listu odobrenih naloga).

Rezervni dijelovi i materijali održavanja Bez dostupnosti rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja nije moguće održavati opremu te se uz karticu opreme obavezno vodi lista rezervnih dijelova i materijala održavanja potrebnih za održavanje date opreme. a vrste (redci) se dodjeljuju personalu održavanja tako da se za svakog održavatelja može definisati koju aktivnost izvršava u kojem satu. U literaturi se navodi i podatak da ukupni godišnji troškovi održavanja trebaju biti ispod 3% od procijenjene vrijednosti opreme. Rok isporuke kapitalnih dijelova je obično veoma dug. Još jedan orjentir za definisanje godišnjeg budžeta održavanja jeste učešće godišnjih troškova održavanja u ukupnim godišnjim troškovima proizvodnje. Nabavna vrijednost imovine sastoji se od kupovne cijene (cijene sticanja imovine ili fakturne cijene) i troškova nabave.Estimated Replacement Value ili ARV .Dakako nadležni rukovodilac može i zabraniti realizaciju nekog kreiranog naloga održavanja i u tom slučaju se nalog poništava.Original Equipment Manufacturer). ali ne broje se u kapitalne. Savremeni ERP softverski paketi omogućavaju vođenje ove liste te automatsko formiranje sumarne liste rezervnih dijelova i materijala za postrojenje nakon što se za svaku opremu kreiraju liste. Kapitalni dijelovi se obično nabavljaju neposredno pred ugradnju. prema teoriji i praksi održavanja postoje sljedeći tipovi rezervnih dijelova: • • • kapitalni dijelovi.2. Ova lista se na engleskom jeziku zove BOM – Bill of Materials.Asset Replacement Value). Standardni dijelovi su 16 . Danas se smatra da troškovi održavanja trebaju učestvovati sa najviše 10-15% u ukupnim troškovima proizvodnje.5. raspoloživih resursa i planova angažovanja opreme (operativnog plana proizvodnje).00 EUR i više) sa dugim vijekom trajanja od minimalno pet godina. elektronske kartice kontrolera i drugi specifični namjenski dijelovi. Primjer sedmičnog programa održavanja je dat u tabeli 0. U kapitalne rezervne dijelove se ubrajaju dijelovi visoke vrijednosti (50. Kao procijenjena vrijednost opreme se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva. Svake sedmice petkom najkasnije do 14. kroz računovodstvo se ne vode kao rezervni dijelovi već kao imovina što je definisano zakonskim propisima o računovodstvu. To su npr. ali ako se nabave ranije računovodstveno se vode kao oprema tj. Sedmični program (raspored) održavanja elektro radionice Već je rečeno da prosječni godišnji troškovi planskog održavanja trebaju biti u rasponu od 1. Dnevni programi održavanja imaju kolone (stupce) za svaki sat. jer su relativno niske cjenovne vrijednosti.00h se kreiraju sedmični programi održavanja i dostavljaju poslovođama održavanja kako bi oni mogli kreirati program rada za ponedjeljak iduće sedmice. Tabela 0.2. Općenito.000. Sedmični program održavanja se kreira na temelju: • • • liste odobrenih radnih naloga održavanja. 0.5% do 5% od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . Nestandardni dijelovi su dijelovi koji se moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme (engleski: OEM . Također pri procijeni vrijednosti se uzima u obzir i nabavna vrijednost opreme. nestandardni dijelovi i standardni dijelovi.

dijelovi koji imaju karakteristike koje korespondiraju međunarodnim standardima.: boje. Ovi dijelovi se također nazivaju „sa police“ jer su obično uvijek dobavljivi na tržištu i imaju kratak rok isporuke. Naime pri definisanju zaliha rezervnih dijelova i materijala obavezno se moraju predvidjeti minimalne zalihe za potrebe otklanjanja ozbiljnih kvarova sa katastrofalnim posljedicama. Potrošni dijelovi su dijelovi koji se tokom rada opreme ubrzano troše i često se mijenjaju. Standardni materijali održavanja su razne stavke koje se troše svakodnevno. izolir traka i slično. To su npr. jer nedopustivo je da ne bude potrebne zalihe za ove svrhe. Da stvar bude još komplikovanija.). remenovi. standardni ležaji. ali se u radnom vijeku opreme rijetko ili nikako mijenjaju. lakovi. To su npr. a također su uvijek dobavljive na tržištu i mogu biti kupljene ubrzo nakon zahtjeva i u kratkom roku. automatski osigurači. Prema načinu naručivanja rezervni dijelovi i materijali se dijele: • • rezervni dijelovi i materijali u režimu redovne narudžbe i rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe. Druga podjela rezervnih dijelova je prema njihovoj trajnosti na: • • • netrošivi dijelovi. ležajevi. a oni se trebaju tretirati na isti način kako i nestandardni dijelovi.: kablovi. Primjer sporotrošivog dijela je motor automobila. nestandardni dijelovi koji se često troše i koji imaju dug rok isporuke i materijali i dijelovi potrebni za realizaciju redovnih planskih aktivnosti održavanja. jer je najčešće njihov rok isporuke dug i moraju se nabavljati od specificiranih proizvođača. baterije i slično. O ovome treba voditi računa kako ne bi bilo nesporazuma u komunikaciji. kao (repro)materijal. Stručnjaci održavanja često komuniciraju sa kolegama iz odjela finansija i računovodstva pri čemu ponekada nastaju problemi u komunikaciji. Mali je broj nestandardnih materijala održavanja. Srodan pojam je i habajući dijelovi. zupčanici. Rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe se u literaturi na engleskom jeziku zovu zero-stock items. Ako zaliha nekog rezervnog dijela ili materijala koji je u režimu redovne narudžbe padne ispod minimalno propisanog nivoa ERP softver će automatski kreirati zahtjev za nabavu. Standardni dijelovi se ne moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme. jer se ovakvi dijelovi najčešće ne drže na zalihi u magacinu već se u kratkom roku nakon nabavke ugrađuju. U režim redovne narudžbe ulaze sljedeće stavke: • • • • dijelovi koji se moraju držati na zalihi silom zakona. mazivo i slično jednako kao npr. filteri. patrone osigurača. Drugim riječima rečeno potrebno je razjasniti koje stavke se vode kao repromaterijal za proizvodnju.: standardni vijci. a često im je vijek trajanja duži od vijeka trajanja opreme u koju su ugrađeni. prekidači i slično. sporotrošivi dijelovi i potrošni (habajući) dijelovi. Ako organizacija 17 . Sporotrošivi dijelovi su dijelovi čiji vijek trajanja je istina kraći od vijeka trajanja opreme i koji se troše. utičnice. Materijali održavanja se dijele na: • • nestandardne materijale i standardne materijale. a koje stavke se vode kao rezervni dijelovi i materijal održavanja. kućišta i sl. kontaktori i slično smatraju za rezervne dijelove. računovođe u organizacijama koje pružaju usluge održavanja rezervne dijelove i materijale održavanja koji se ugrađuju klijentima vode kao sirovine tj. Naime stručnjaci za računovodstvo pod pojmom materijal obično smatraju repromaterijale i sirovine koji se koriste za proizvodnju. Netrošivi dijelovi su dijelovi koji se ne troše i teško se mogu onesposobiti za vršenje svoje funkcije (stalci. To su npr. kapitalni dijelovi kod kojih je rizik otkaza dijela izuzetno visok. a sve što se koristi za održavanje npr. postolja.

9 46dana PERIOD _ IZUZIMANJA te se podešava da je minimalna zaliha 4 komada. Nakon što se kreira lista stavki koje će biti u režimu redovne narudžbe neophodno je obaviti tzv. te njihovim smanjivanjem se povećava aktivni kapital organizacije. a kada su u pitanju standardni dijelovi i materijali održavanja tada se može računati da je rok isporuke kraći od jedne sedmice.. Na tačnu vrijednost utiče prije svega visina troškova narudžbe. 4. količine se pomnože sa cijenama i tako dobije ukupna vrijednost magacina.5 pri čemu dijelovi značajnije opreme više kategorije dobivaju i veći koeficijent k. Da bi se definisalo maksimalno stanje zaliha potrebno je poznavati godišnje troškove skladištenja stavke koji su obično oko 10% od vrijednosti stavke. ako se neka stavka prodaje u pakovanjima od po 12 komada. predviđene maks. Potrebno je posebno detaljno analizirati potrebe za stavkama klase A te ih eventualno smanjiti. ERP softver automatski naručuje rezervne dijelove i materijale u količini koja je razlika maksimalne i minimalne zalihe. 2.5=6 mjeseci. ako se neka stavka potrebna za održavanje izuzetno značajne opreme izuzima 8 puta u toku jedne godine tada se period izuzimanja stavke računa kao 365dana/8=46 dana.5 ⋅ = 3. Ako je rok isporuke te stavke 4 mjeseca (120 dana) imamo: MIN = k ⋅ ( 120dana ROK _ ISPORUKE ) = 1. Npr. ABC analizu liste. a dobiveni rezultat se množi koeficijentom kategorije opreme k: MIN = k ⋅ ( ROK _ ISPORUKE ) PERIOD _ IZUZIMANJA Koeficijent kategorije opreme se kreće u rasponu od 1. a nema potrebe da se dio drži u magacinu. orijentaciono se može uzeti da je maksimalno stanje 30-40% veće od minimalnog. Na ovaj način imamo minimalnu zalihu za 4x1. Bit ABC analize je: 1. Minimalno stanje se definiše na temelju roka isporuke stavke i brzine potrošnje i to tako što se rok isporuke podijeli sa periodom izuzimanja stavke. čije predviđene zalihe čine 80% vrijednosti dobivaju oznaku „klasa A“. Naime praćenjem stanja dijelova u eksploataciji pri pojavi simptoma otkaza dijela pokreće se postupak nabave istog. Npr. Iz sljedećih razloga nije dobro imati dijelove i materijale na zalihi: 18 . te troškove narudžbe. Kapitalni dijelovi se u načelu ne drže na zalihi već se nabavljaju planski. Izuzetak su kapitalni dijelovi kod kojih je mogućnost oštećenja izuzetno velika. potom se obavi sortiranje od stvake čija predviđena zaliha je najskuplja pa naniže.0 do 1.. 5. 9 komada. sljedećih 10% stavki „klasa B“ i preostale stavke dobivaju „klasa C“. Naime savremeno poslovanje zahtijeva značajno sniženje zaliha u svim magacinima pa tako i magacinima rezervnih dijelova. a uzimamo koeficijent k=1. 3. Drugim riječima rečeno stavka se u prosjeku izuzima jednom u mjesec i po dana. a također i količine za pakovanje. 6. prve. Međutim.nema ERP softver zadatak je rukovodioca magacina da ručno vrši naručivanje kada zalihe padnu na minimalno stanje. predviđamo nabavku cijelog pakovanja. svakoj predviđenoj stavki pridruži se cijena.5. Vidimo da su dva ključna podatka pri planiranju zaliha dijelova: • • rok isporuke i period izuzimanja Rok isporuke se relativno jednostavno može dobiti od isporučioca opreme i može se uzeti da je za većinu nestandardnih dijelova dva mjeseca. tada maksimalno stanje podešavamo kao 21 komada (9+12=21) tj. a minimalno stanje je npr. stavke. jer zalihe su „mrtav kapital“.

Zenica. alata i materijala u magacin potrebno je provjeriti: • • • kvantitet (količinu). [8] Dr. Robert Abernethy THE NEW WEIBULL HANDBOOK Abernethy. dr. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. 2002.. 2002. [7] Dr. [12] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. [11] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. New York. troškovi skladištenja nisu zanemarivi i pored sve pažnje dolazi do gubljenja i otuđivanja dijelova i pojedini dijelovi i materijali zastarijevaju.• • • • • zalihe su „mrtav kapital“. 2008. [4] Dr. Željko Novinc. [3] Dr. Jedno prastaro iskustvo održavalaca kaže da obično ne otkazuju dijelovi kojih imamo na zalihi i naprotiv velika je vjerovatnoća da će otkazati upravo oni dijelovi koji trenutno nemamo na zalihi ili na bilo koji drugi način nisu dostupni. a za sve ostale naloge izdatnicu potpisuje planer (tehnolog) održavanja. a prijemnica za zaprimanje kupljenih dijelova i materijala. 2002. 19 . Dr. Dubrovnik 1989. 1997. Bitno je kroz računovodstvo i ERP softver riješiti da se radni nalog održavanja knjiženjem tereti za dijelove i materijale koji su izdati za potrebe njegove realizacije i također da se knjiženjem rastereti za dijelove koji se vrate nazad u magacin uključivo i popravljene polovne dijelove. Podgorica 2008. 1994. Horst Grothus THE GROTHUS PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM Executive Enterprises. [15] Dr. a povrat neiskorištenog materijala se evidentira povratnicom materijala. Raleigh NC. Tuzla. New York. [17] Dr. LITERATURA [1] Dr. a također rezervni dijelovi izrađeni u vlastitoj radionici organizacije se moraju predati u magacin. [6] Dr. Džemo Tufekčić TEROTEHNOLOGIJA Univerzitet u Tuzli. New York. Torbjörn Idhammar PREVENTIVE MAINTENANCE Idcon Inc. Kao što vidimo potreban je koordinirani rad tehničkog odjela i odjela računovodstva i finansija kako bi se ustrojila valjana organizacija. [14] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. Cariša H.. 1998. U pojedinim organizacijama prijem robe vrši posebna služba koja se zove služba ulazne kontrole ili prijemni ured. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. 2010. dijelovi i materijali vremenom manje ili više propadaju. [13] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. 2007. 1993. Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Zagreb. Stipe Belak TEROTEHNOLOGIJA Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. 2006. Svi dijelovi i materijali koji se ne iskoriste tokom realizacije aktivnosti održavanja se moraju razdužiti u magacinu čak i ako su u pitanju polovni popravljeni dijelovi. Materijal se iz magacina izdaje na temelju izdatnice (trebovanja) materijala koja je sastavni dio radnog naloga održavanja. North Palm Beach. Zagreb. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. New York. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. [16] Dr. [2] Dr. Tokutaro Suzuki TPM IN PROCESS INDUSTRIES Productivity Press. kvalitet i prateću dokumentaciju. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. New York. U načelu su trebovanje i izdatnica jedan dokument premda se nekada razdvajaju u smislu da se na temelju trebovanja kreira izdatnica. Šibenik 2005. Beograd. Izdatnice materijala za potrebe realizacije sitnih aktivnosti održavanja kreira i potpisuje poslovođa održavanja. Predatnica se koristi za zaprimanje dijelova koji su napravljeni u vlastitoj radionici. Hasan Avdić. Živoslav Adamović. [9] Standard EN 13306:2001 Maintenance Terminology [10] Christer Idhammar. New York 1974. Miodrag Bulatović ODRŽAVANJE I EFEKTIVNOST TEHNIČKIH SISTEMA Mašinski fakultet Podgorica. Pri prijemu dijelova.. 2005. [5] Dr.

Srodan pojam uz održavanje jeste servisiranje te se postavlja pitanje koja je razlika između servisiranja i održavanja.-tih godina u Ujedinjenom Kraljevstvu sa ciljem postizanja maksimalne ekonomske dobiti od stalnih sredstava. tvrtka. Međutim kada je u pitanju održavanje industrijskih pogona tada se pojam servis gotovo i ne spominje i podrazumijeva se da sve ove aktivnosti spadaju pod održavanje. preko proizvodnje i upotrebe pa sve do otpisivanja i uništenja sredstava [3]. odrediti period uhodavanja. U svakoj organizaciji se nužno nameće potreba za održavanjem sredstava odnosno opreme. dakle. Prema BS standardu koji važi u Ujedinjenom Kraljevstvu terotehnologija je „kombinacija menadžmenta. Naime. popravak kočnica i slično spadaju pod održavanje. finansijske ekspertize. režime rada tokom uhodavanja pod odgovarajućim uvjetima. U tom smislu se može smatrati da je održavanje širi pojam od pojma servisiranje. građevine itd. ovlaštenjima i međusobnim odnosima …" dakle fabrika. menadžmenta i finansijske ekspertize u cilju postizanja zadanog cilja. dobrotvorna organizacija. Naime niz aktivnosti održavanja obavljaju i drugi organizacioni odjeli unutar organizacije. a koja kaže da je održavanje "kombinacija svih tehničkih. eventualni eksperiment preopterećenja vodeći računa da se ne nanese šteta. tehne (τέχνη) – vještina i logos (λόγος) – nauka [8].). Kao što je već rečeno u našoj praksi službe održavanja obično imaju u svom domenu nadležnosti upravo sve podupiruće aktivnosti premda to opet ovisi o specifikumu svake pojedine organizacije. I za pojam terotehnologije u stručnoj literaturi se može pronaći više definicija. te konačno preporučiti planove održavanja tokom 20 . samostalni trgovac. Za najrelevantniju se može smatrati definicija data standardom EN13306:2001 Maintenance Terminology. Dakle prema korijenskom značenju terotehnologija je nauka o vještini staranja pri čemu se misli na staranje nad sredstvima (mašine. Terotehnološki pristup održavanju zahtijeva da se već tokom dizajniranja (projektovanja) nekog uređaja treba voditi računa o njegovom kasnijem održavanju. koncern. POJAM I ZADACI ODRŽAVANJA Naziv organizacija sukladno međunarodnom standardu ISO 9000:2002 podrazumijeva "… grupu ljudi i objekata s ustrojenim odgovornostima.-tih troškovi održavanja u tvornicama su značajno premašivali budžet za zdravstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu te je zaključeno da je potrebno raditi na edukaciji. Bitno je navesti da ne treba poistovjećivati proces održavanja sa nadležnostima službe održavanja. administrativnih i menadžerskih postupaka tokom vijeka trajanja nekog elementa s ciljem zadržavanja ili vraćanja elementa u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju" [5]. a složeniji radovi kao što je npr. preduzeće. U tom smislu jedna od definicija održavanja kaže da se „termin održavanje koristi za opisivanje raznih zahvata koji podupiru osnovnu funkciju tehničkih i drugih sistema“ [1]. Npr. Sam pojam servisiranje ima korijen u latinskoj riječi servitium sa značenjem posluživanje ili usluživanje. udruženje ili njihovi dijelovi ili kombinacija su primjeri organizacije. uređaji. U načelu pojam održavanje se više odnosi na popravke. Međutim u našoj praksi. krajem 1960. treba ga na odgovarajući način pripremiti za upotrebu. Potrebno je. alati. dakle sa što manjom potrebom demontaže ostalih. Sam pojam terotehnologija ima korijen u tri starogrčke riječi: terein (τηρέω) – staranje. Zatim treba omogućiti što lakši pristup do nje. inženjeringa. U literaturi se navode razne definicije održavanja. Naime menadžeri u Ujedinjenom Kraljevstvu su shvatili da je pri nabavci stalnih sredstava potrebno voditi računa ne samo o početnim nabavnim troškovima već o ukupnim troškovima tokom cijelog vijeka korištenja. Može se primjetiti mala razlika između navedene dvije definicije u smislu da druga definicija pod pojmom održavanja podrazumijeva nešto širi spektar aktivnosti. Vezano za pojam održavanja definiše se i pojam terotehnologije. Nakon što je uređaj tako dizajniran i konstruisan (sastavljen). kada su automobili u pitanju tada se pod pojmom servisiranje podrazumijeva zamjena ulja i filtera.1. Tako se već u projektu mora predvidjeti mogućnost demontaže svake komponente koja je podložna trošenju. Prema jednoj od definicija terotehnologija je nauka o organizaciji održavanja sredstava počev od dizajniranja. izgradnje i drugih disciplina primjenjenih na stalna sredstva sa aspekta ekonomičnosti tokom njihovog vijeka trajanja“. njoj susjednih komponenti i potom predvidjeti mogućnost provjere (dijagnostike) pojedinih komponenti bez rasklapanja. istraživanjima i poduzeti druge mjere kako bi se unaprijedilo održavanje [8]. Terotehnološki pristup je razvijen 1970. zamjena tečnosti za hlađenje. službe održavanja obično imaju u svom domenu sve aktivnosti koje se vrše u cilju podupiranja osnovne funkcije tehničkih i drugih sistema. ali dvije prethodno navedene definicije ukazuju na bit procesa održavanja. zamjena svjećica i slično. U našoj literaturi se umjesto pojma servisiranje opreme često koristi pojam njegovanje (njega) opreme. radi pregleda ili popravka. ustanova. a pojam servisiranje na aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se dostigao predviđeni životni vijek opreme. Može se navesti još niz drugih definicija održavanja. Terotehnološki pristup podrazumijeva primjenu inženjeringa.

kada je u pitanju održavanje zgrada manji radovi. Također treba osigurati dijelove i ostale materijale za održavanje. vodoprivredi i sličnim djelatnostima. plovila i letjelica te održavanje medicinske opreme su vjerovatno najodgovornije djelatnosti održavanja zbog činjenice da od ispravnog rada ovih stavki ovise ljudski životi. uspostaviti kontakte sa servisima te planirati odgovarajuće osoblje za održavanje. Ta ulaganja se prenose na troškove postepeno. Za razliku od tekućeg održavanja. Postoji više djelatnosti održavanja. mjerila u industriji i medicini itd. Savremeno održavanje svjetske klase (engleski: WCM . Održavanje mjerila (časovnika. jednom u sedam godina). koji se poduzimaju u određenim vremenskim periodima (npr. Sa aspekta računovodstva postoje: • • tekuće održavanje i investiciono održavanje. Cijelo ovo široko područje sadržano je u pojmu terotehnologija. spreman je za upotrebu. [7]: • • • • • • • • optimalnu raspoloživost i upotrebljivost održavanih sredstava maksimalno iskorištenje resursa održavanja optimalan vijek trajanja održavanih sredstava minimalne zalihe rezervnih dijelova i materijala održavanja poduzimanje mjera zaštite na radu dostizanje ekoloških standarda vođenje dokumentacije održavanja brzu reakciju održavanja. Takva ulaganja nisu troškovi održavanja već investicije koje povećavaju vrijednost opreme na kojoj su izvršena. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. Troškove investicionog održavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. Održavanje mašina i opreme je prvenstveno zastupljeno u industriji. rekonstrukciju. u investiciono održavanje. kao što je čišćenje prostorija. plovila i letjelica održavanje medicinske opreme održavanje naoružanja i vojne opreme održavanje poljoprivredne mehanizacije održavanje mašina i industrijske opreme održavanje mjerila održavanje biro opreme održavanje kućanskih aparata održavanje odjeće i obuće održavanje zgrada i namještaja održavanje saobraćajnica održavanje zelenih površina i cvijeća Održavanje vozila. a najviše su zastupljene: • • • • • • • • • • • • održavanje vozila.upotrebe za cijeli predviđeni vijek trajanja. Npr. Kad je uređaj s uspjehom prošao period uhodavanja. Međutim i ostale djelatnosti održavanja su također vrlo kompleksne djelatnosti te zahtijevaju širok spektar znanja i vještina održavalaca. kroz buduću amortizaciju stalnih sredstava čija je vrijednost uvećana tim ulaganjima. 21 . nabaviti alate i instrumente.World Class Maintenance) treba da omogući [6]. a veći. Zbog toga je troškove investicionog održavanja najčešće potrebno vremenski razgraničiti. plovila i letjelica se još koristi pojam održavanje flote. kao što je zamjena lifta. električnih mjernih instrumenata. Razlika između tekućeg i investicionog održavanja je u načinu računovodstvenog knjiženja troškova održavanja. Uopšteno rečeno glavni zadatak održavanja je postizanje maksimalne raspoloživosti sredstava uz što niže troškove održavanja [3]. Za održavanje vozila. investiciono održavanje zahtijeva značajnije izdatke. Tekuće održavanje odmah i u cjelosti tereti troškove obračunskog perioda u kome je izvršeno. energetici. kako bi se srazmjerno rasporedili na više obračunskih perioda. spadaju u tekuće održavanje.) je specifična djelatnost održavanja koja zahtijeva posebno educirane održavaoce.

a dužna pažnja se mora posvetiti i ostalim zadacima. Održavanje je najbolje onda kada je neprimjetno tj.Pojam WCM . poslovi inženjeringa i ostali zadaci. Većina aktivnosti korektivnog održavanja su urgentne aktivnosti i sukladno tome većina aktivnosti korektivnog održavanja se izvršava bez programiranja (raspoređivanja) i bez prethodno kreiranog plana održavanja. [8]. Optimalna raspoloživost i upotrebljivost održavanih sredstava je primarni zadatak održavanja. Tabela 1. Naprotiv. nabavka opreme za održavanje uključivo i softverske pakete. klasifikacija i kategorizacija opreme. Npr. Resursi održavanja (budžet održavanja. Najbolja praksa održavanja je ona praksa održavanja koja omogućava organizaciji postizanje prednosti nad konkurencijom. Srodan pojam jeste BCM . a proizvode uz financijski isplative rezultate. planiranje i nabavka rezervnih dijelova i materijala održavanja i realizacija odgovarajućih edukacija.održavanje svjetske klase se često koristi bez da se daje objašnjenje njegovog značenja. održavanje usmjereno ka poslovanju. rezervni dijelovi i materijali itd. prvenstveno optimalnom iskorištenju resursa održavanja.1. proizvodnja i raspodjela energetskih medija je također često u nadležnosti službe održavanja premda je to specifikum svake pojedine organizacije ovisno o vrsti djelatnosti.) se moraju planski koristiti kako bi bili efektivno iskorišteni. Dalje. Zadaci službe održavanja PODJELA SPECIFIKACIJA „ČISTO ODRŽAVANJE“ • korektivno održavanje • plansko (preventivno i prediktivno) održavanje INŽENJERING • rekonstrukcija postojeće opreme i objekata • dizajniranje. kreiranje planova održavanja i odgovarajućih radnih uputstava (protokola). instaliranje i puštanje u pogon nove opreme i objekata • preuređenje postrojenja i objekata • demontaža otpisane i zastarjele opreme OSTALO • vođenje dokumentacije održavanja • skladištenje rezervnih dijelova i materijala održavanja • skladištenje alata i instrumenata • edukacija • briga o ekološkim mjerama • briga o sigurnosti na radu • proizvodnja i raspodjela energetskih medija Vidimo da se zadaci službe održavanja dijele u tri grupe: „čisto održavanje“.1. Službe održavanja u većini organizacija su kadrovski i na druge načine osposobljene i za obavljanje poslova inženjeringa te za realizacije investicija i edukaciju. U tom smislu je potrebno organizaciono i na druge načine osigurati gotovost održavalaca za brze reakcije. Osim toga pri izvođenju aktivnosti održavanja održavaoci su dužni voditi računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih. U tom smislu u većini organizacija se ovakvi zadaci povjeravaju službi održavanja. U cilju sprovođenja BCM je potrebno jasno identificirati ciljeve poslovanja. definisanje organizacije održavanja i planiranje ljudskih resursa. 22 . izrada.Business Centred Maintenance tj. preventivno i prediktivno održavanje se realizuje planski sukladno planovima održavanja. U tabeli 1. je dat pregled zadataka (nadležnosti) službe održavanja [1]. U slučaju defekata i problema koji iz bilo kojih razloga zahtijevaju urgentno izvođenje aktivnosti održavanja potrebno je da održavaoci promptno djeluju. u tvornici u kojoj je zastupljena procesna proizvodnja zadaci proizvodnje i raspodjele energetskih medija se prirodno uklapaju u sam proces proizvodnje te je u takvoj tvornici prirodno da ovi zadaci nisu u nadležnosti službe održavanja. Pri osnivanju nove organizacije potrebno je ustrojiti sistem održavanja u organizaciji što podrazumijeva sljedeće aktivnosti: • • • • • • • definisanje strategije održavanja u organizaciji. kadrovi. Organizacije s održavanjem svjetske klase su one organizacije koje dosljedno ostvaruju najbolju praksu održavanja. kada u organizaciji nema problema uzrokovanih održavanjem. Sigurnost na radu umnogome ovisi od pravilnog održavanja sredstava te se ovome mora posvetiti dužna pažnja. Pravilno održavanje sredstava također omogućava da sredstva optimalno zadovolje ekološke zahtjeve i standarde.

1997. [7] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. New York. Houston. 23 . Cariša H. LITERATURA [1] Dr. 2002. dr. Farnborough. 2008. Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Ray Oliverson GLOSSARY OF RELIABILITY AND MAINTENANCE TERMS Gulf Professional Publishing. 1993. [5] Standard EN 13306:2001 Maintenance Terminology [6] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. [2] Dr. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. Šibenik 2005. Živoslav Adamović. Maidenhead. [3] Dr.Pored nabrojanog potrebno je realizovati niz drugih aktivnosti kao što su npr. Beograd. New York. Zenica. planiranje radnih i skladišnih prostora i druge. Zagreb. [9] Ted McKenna. [4] Dr. ali ove aktivnosti spontano slijede nakon što se ustroji sistem. 2005. ustanovljenje mjerenja uspješnosti održavanja. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [10] Tom Husband MAINTENANCE MANAGEMENT AND TEROTECHNOLOGY Saxon House.. 1976. 2002. Stipe Belak TEROTEHNOLOGIJA Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. 1976. uvođenje sistema radnih naloga. [8] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited.

bez prethodno kreiranog plana. U tom smislu možemo reći da se aktivnosti održavanja dijele u dvije skupine: • • korektivno održavanje plansko održavanje. provođenje generalnih remonta i slično. godine sa namjerom da se unaprijedi održavanje u industrijskim pogonima visokoautomatizirane masovne proizvodnje. u jednoj tvornici su odgovornost za podmazivanje mašina prenijeli sa službe održavanja na radnike proizvodnje što je imalo za posljedicu zaribavanje velikog broja mašina i ozbiljne probleme. Autonomno održavanje (održavanje koje sprovodi sektor proizvodnje) je temelj TPM. Strategija proaktivnog održavanja podrazumijeva djelovanje na uzrok problema. Historijski podaci to i dokazuju.2. još prije 5000 godina u tadašnjem Egiptu graditelji faraonskih hramova i piramida su kažnjavani smrtnom kaznom. ako bi zaboravili ili zanemarili svoju dužnost umjeravanja etalonske jedinice dužine za svakoga punog mjeseca [17]. jer se realizuje planski. konsultacije. definiše odgovornost za održavanje tj. provođenje generalnih remonta i slično. Prediktivno održavanje (održavanje po stanju) podrazumijeva da se vrši nadzor nad stanjem održavanih sredstava te se aktivnosti održavanja sprovode na osnovu sprovedenih inspekcija. Kao što je već rečeno. Korektivno održavanje se vrši nakon pojave kvara. Npr. pristupa) održavanja: • • korektivno održavanje preventivno i prediktivno održavanje. U TPM konceptu održavanja ima korijen i BCM . Bitno je spomenuti i TPM – Total Productive Maintenance (totalno proizvodno održavanje) koje je razradio Seiichi Nakajima u Japanskom institutu za održavanje JIPM 1971. umjeravanje (kalibrisanje) kao vid preventivnog održavanja je bilo zakonski propisano još u to doba. Npr. a preventivno i prediktivno održavanje prije pojave kvara. stoljeća bio ponovo aktiviran. ali vjerovatno da su savjesni održavaoci ove strategije održavanja primjenjivali oduvijek. Npr. ali je ponajviše zbog usložnjavanja mašina ovaj koncept jedno vrijeme bio napušten da bi krajem 20. a onda da poduzima mjere na sanaciji istog. Bit TPM održavanje jeste da se odgovornost za održavanje prenosi na sektor proizvodnje. U literaturi se još spominje i proaktivno održavanje koje je također u skupini planskog održavanja. Glavni nedostatak ove strategije se ogleda u činjenici da se kvar može desiti onda kada je najmanje poželjan – u najgorem momentu. konsultacije. Dakle. Iskustva u primjeni TPM i autonomnog održavanja govore da uspjeh primjene najviše ovisi o nivou industrijske kulture radnika. Uvod u strategiju održavanja Pod pojmom strategija (politika) održavanja se podrazumijeva metoda upravljanja. Naprotiv aktivnosti korektivnog održavanja se najčešće sprovode neplanski tj. Tamo gdje je industrijska kultura radnika visoka TPM i autonomno održavanje daju izvanredne rezultate. ukoliko se uoči da neki dio često otkazuje potrebno je otkriti uzrok otkaza i eliminisati ga. U 19. Prema pojedinim autorima preventivno i prediktivno održavanje su izum 20. Korektivno održavanje podrazumijeva da održavalac čeka da se desi kvar. Međutim. U savremenom održavanju se najčešće primjenjuju sljedeće dvije strategije (koncepta. a služba održavanja postaje savjetodavno tijelo zaduženo za edukaciju. Ako se donese odluka da je za održavanje odgovoran sektor proizvodnje tada služba održavanja postaje savjetodavno tijelo zaduženo za edukaciju.-tog stoljeća. Tokutaro Suzuki je svojevremeno izjavio: „Koncept TPM je da radnik mora održavati svoju mašinu. Jedan od najcjenjenijih stručnjaka za TPM dr.“. STRATEGIJA ODRŽAVANJA 2. Stručnjaci održavanja mogu još vršiti periodične preglede i obavljati generalne remonte. da odluči je li za održavanje odgovoran sektor proizvodnje ili služba održavanja. ključno je da menadžment organizacije. koja se primjenjuje u svrhu realizacije ciljeva održavanja [5]. stoljeću su radnici značajno učestvovali u održavanju mašina na kojima rade.1. Dakako i u organizacijama koje ne primjenjuju TPM koncept pojedine aktivnosti održavanja su u nadležnosti zaposlenika iz sektora proizvodnje. Prema strategiji preventivnog održavanja propisane aktivnosti održavanja se realizuju u zadanim vremenskim intervalima u cilju prevencije kvarova.Business 24 . ako je industrijska kultura radnika niska rezultati su katastrofalni. Preventivno i prediktivno održavanje su u biti srodne strategije održavanja u smislu da se aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja sprovode planski te se često za njih koristi zajednički naziv plansko održavanje. vrste.

Jedan od ključnih strateških poteza jeste da se prepozna značaj inženjerskog pristupa održavanju odnosno da se ne zanemare zadaci ureda održavanja. Zbog činjenice da je u savremenom svijetu poslovanja funkcija održavanja praktično jedino polje na kome se može ostvariti konkurentska prednost upravo inženjerski pristup održavanju ima vrlo veliki (strateški) značaj. Ovo znači da su u datom momentu održavaoci radili 24h na dan. Naziv kurativno održavanje ima korijen u latinskoj riječi curae koja u doslovnom prijevodu znači staranje odnosno njega. mašine. programiranje održavanja. najbolje je ako nigdje nema požara te sukladno tome nema ni potrebe za angažovanjem vatrogasaca. kurativno. Sl. U cilju sprovođenja BCM je potrebno jasno identificirati ciljeve poslovanja. Gospodarenje sredstvima je uređen sistem nadzora i održavanja sredstava (građevine. održavanje usmjereno ka poslovanju. Kao što mu i sam naziv kaže vitko održavanje je održavanje pri kome se maksimalno štedi tj. Naime za valjano održavanje postrojenja ogroman značaj imaju upravo poslovi ureda održavanja: identifikacija i eliminacija problema koji uzrokuju velike troškove održavanja. Problematika gospodarenja sredstvima je u svojoj suštini je vrlo bliska problematici terotehnologije.Centred Maintenance tj.1. 2. naknadno i reparaturno održavanje. Također vidljivo je da u pojedinim momentima održavaoci nisu nikako angažovani. Opet se nameće poređenje održavalaca sa vatrogascima. U 25 . je prikazana tipična vremenska ovisnost angažovanja održavalaca koji rade na poslovima korektivnog održavanja. Konsekventno tome u mnogim organizacijama se ne vrši programiranje aktivnosti korektivnog održavanja. jer isto kao što vatrogasci čekaju na pojavu požara pa da intervenišu tako i održavaoci čekaju na kvar da ga otklone. a onda da poduzima mjere na sanaciji istog. kreiranje planova održavanja. Pri primjeni ove strategije održavanja održavaoci su u sličnoj situaciji kao i vatrogasci. Na slici 2. U tom smislu u organizacijama koje primjenjuju strategiju korektivnog održavanja se obično kaže da je služba održavanja jedina služba u organizaciji za koju važi pravilo da je najbolje kada ne radi ništa.). oprema itd. Može se primjetiti da su održavaoci u jednom momentu bili angažovani sa 300% kapaciteta. Korektivno održavanje Prema standardu EN 13306:2001 Maintenance Terminology korektivno održavanje je „održavanje koje se provodi nakon otkrivanja kvara sa namjerom da se sredstvo dovede u stanje u kome može izvršavati zahtijevanu funkciju“ [5]. tehnička dijagnostika i drugi.1. vitkog održavanja (engleski: lean maintenance).2. u najgorem momentu. jer i za vatrogasce važi isto tj. Ovakvo održavanje podrazumijeva da održavalac čeka da se desi kvar. Angažovanje održavalaca pri korektivnom održavanju Istraživanja i praktično iskustvo govore da se tek do 30% aktivnosti korektivnog održavanja može sprovesti uz prethodno programiranje. Dalje vezano za strategiju održavanja se također spominje pojam gospodarenja sredstvima (engleski: asset management). U pojedinim organizacijama se na ured održavanja gleda kao na suvišni organizacioni dio koji ne služi ničemu što je vrlo opasan stav. jer ako ne radi ništa to znači da nema kvarova. gdje se održavanje sprovodi uz najmanje moguće resurse. 2. U većini slučajeva aktivnosti korektivnog održavanja se sprovode urgentno i bez programiranja. jer se i sami kvarovi dešavaju neplanirano i vrlo često onda kada su najmanje poželjni tj. Posljednjih godina se često spominje i pojam tzv. jer u datom momentu nije bilo kvarova. Za korektivno održavanje u našoj literaturi se koriste i termini: reaktivno.

novijoj evropskoj stručnoj literaturi na engleskom jeziku se za korektivno održavanje koristi termin corrective maintenance međutim u američkoj stručnoj literaturi na engleskom jeziku se koristi termin reactive maintenance [5], [7]. Istovremeno u američkoj stručnoj literaturi se termin corrective maintenance koristi za aktivnosti održavanja koje se sprovode na osnovu izvršenih inspekcija [7], [15]. O ovome treba voditi računa ukoliko se koristi stručna literatura o održavanju pisana na engleskom jeziku. 2.3. Preventivno održavanje Preventivno održavanje je održavanje koje se obavlja u unaprijed određenim intervalima ili prema propisanim kriterijima sa namjerom da se smanji vjerovatnoća kvara ili degradiranja funkcije sredstva [5]. U literaturi se za ovu vrstu održavanja često koristi skraćena oznaka PM. PM je skraćenica od Preventive Maintenance. Također u literaturi se sreće i skraćenica TBM – Time Based Maintenance koja implicira da se aktivnosti preventivnog održavanja sprovode u zadanim vremenskim intervalima premda vrlo često neki drugi parametri kao što su broj radnih sati, broj prijeđenih kilometara i slično su reper prema kome se sprovode aktivnosti preventivnog održavanja. Npr. ako su u pitanju kompresori zraka tada se obično broj radnih sati kompresora koristi kao reper te se npr. vrši zamjena filtera svakih 200 sati rada. Osim spomenute dvije skraćenice vezano za preventivno održavanje je u upotrebi i skraćenica TLC - Tighten Lubricate Clean (pritezanje, podmazivanje, čišćenje), jer su upravo pritezanje, podmazivanje i čišćenje najvažnije aktivnosti preventivnog održavanja. Osim pritezanja, podmazivanja i čišćenja vrši se zamjena dijelova, podešavanje, kalibracija, bojenje i druge potrebne aktivnosti. Naime kako bi se smanjila vjerovatnoća defekta u zadanim intervalima se vrši zamjena pojedinih potrošnih dijelova kao što su filteri, ležaji i slično. Također vrše se podešavanja i kalibracije te bojenje. Bojenje se najčešće vrši u cilju zaštite od korodiranja. Kada su u pitanju mjerna sredstva (mjerila, etaloni, pomoćna oprema) tada se vrši kalibracija (umjeravanje) istih sa ciljem da se provjeri da li ista zadovoljavaju zadane mjeriteljske zahtjeve. Za podešavanje mjernih sredstava se često koristi pojam justiranje koji ima korijen u latinskoj riječi iust sa značenjem pravedno odnosno ispravno. Bitno je napomenuti da se pod pojmom kalibracija (umjeravanje) ne podrazumijeva podešavanje i servisiranje mjernih sredstava već samo određivanje njihovih mjeriteljskih karakteristika (mjerna tačnost, mjerna nesigurnost i druge) pri čemu se obično izdaje potvrda ili zapisnik o umjeravanju. Ovo praktično znači da ako je izvršena kalibracija (umjeravanje) mjernog sredstva to ne znači da je isto u ispravnom stanju. U našoj terminologiji se obično koristi pojam baždarenje za skup zahvata (kalibracija, justiranje i servis) kojima se mjerno sredstvo dovodi u stanje da zadovoljava zahtjeve. Pojam baždarenje ima korijen u perzijskoj riječi baždar sa značenjem carinik ili poreznik. Ova riječ je kao turcizam ušla u naš jezik premda poslove kalibracije javnih mjerila u Turskom imperiju nisu vršili baždari već muhtesibi [23]. Ipak treba biti oprezan pri upotrebi i pojma baždarenje, jer iako se isti najčešće koristi kako je navedeno ponekada se i pod pojmom baždarenje podrazumijeva samo kalibracija tj. umjeravanje. Osim toga pojam baždarenje ima i druga značenja te se npr. baždarenje brodova vrši u cilju određivanje njihove tonaže. Pojedine aktivnosti preventivnog održavanja su propisane zakonima i drugim odredbama te se obavezno provode. Međutim, u savremenom održavanju se nastoji što više primjenjivati prediktivno održavanje tj. održavanje po stanju, a preventivno održavanje se primjenjuje samo onda kada ne postoje ili nisu ekonomski prihvatljive metode praćenja stanja održavanih sredstava. Npr. kada je u pitanju održavanje automobila filteri motornog ulja se redovno mijenjaju u zadanim intervalima vezanim za broj prijeđenih kilometara, jer ne postoji prihvatljiva metoda za nadzor stanja filtera motornog ulja. Međutim kada su u pitanju automobilske gume njihova zamjena se ne vrši u zadanim intervalima već onda kada budu istrošene ili eventualno, ako dođe do značajnog oštećenja istih. Stanje automobilskih guma se može vrlo jednostavno i efikasno utvrditi vizuelnim pregledom i mjerenjem dubine šara te mjerenjem tvrdoće gume. Dakle, primjer preventivnog održavanja je zamjena filtera motornog ulja, a primjer prediktivnog održavanja jeste zamjena guma automobila sukladno rečenome. Navedimo još jedan primjer koji ilustruje prednosti prediktivnog održavanja nad preventivnim održavanjem, a to je zamjena kotrljajućih (valjnih) ležaja. Kotrljajući (valjni) ležaji imaju svoj nominalni radni vijek te se prema pravilima preventivnog održavanja planira njihova zamjena prije isteka tog vijeka. Međutim nominalni vijek je nominalni vijek i većina ležaja traju mnogu duže nego što je propisano te ako se vrši njihova zamjena kako je rečeno većina ležaja se zamijeni bespotrebno čime se značajno uvećavaju troškovi održavanja. Štaviše mnogi ležaji traju kraće nego što je propisano usljed teških radnih uvjeta. Radni vijek ležaja upravo ovisi o radnim uvjetima ležaja, a također značajno utiče i postupak montaže tj. ležaj će značajno kraće trajati, ako je pogrešno montiran. Zbog svega navedenog u savremenom održavanju kotrljajući (valjni) ležaji se nadziru

26

nekom od metoda nadzora stanja i mijenjaju tek onda kada budu potpuno istrošeni. Nadzor stanja ležaja se ne vrši samo onda kada je to ekonomski neisplativo tj. onda kada je isplativije redovno mijenjati ležaje nego nadzirati njihovo stanje. To je najčešći slučaj kod manjih ležaja. Zamjena električne sijalice (žarulje) je primjer gdje se najčešće primjenjuje korektivno održavanje tj. sijalice se najčešće mijenjaju nakon otkaza. Ne postoje prihvatljive metode prediktivnog održavanja sijalica te osim korektivnog održavanja dolazi u obzir preventivno održavanje. Zamjena sijalica strategijom preventivnog održavanja se vrši samo u izuzetnim slučajevima tamo gdje su konsekvence otkaza sijalice takve da nije dopustivo korektivno održavanje. Naime radni vijek sijalice je između 500 i 3500 sati rada što najviše ovisi o tome kako se često pali i gasi dotična sijalica. U tom smislu, ako se primjenjuje preventivno održavanje, potrebno je predvidjeti plansku zamjenu sijalice nakon 500 sati rada (ili ranije). 2.4. Prediktivno održavanje Prediktivno održavanje je održavanje koji se vrši na temelju stanja održavanog sredstva i praćenjem prognoze stanja dobivene analizom i evaluacijom značajnih parametara degradacije sredstva [5]. U svojoj biti prediktivno održavanje je vrsta preventivnog održavanja, ali se u savremenoj stručnoj literaturi koristi upravo ovaj termin. Sam pojam ima korijen od latinske riječi predictio sa značenjem predskazanje. Preventivno i prediktivno održavanje spadaju u plansko održavanje. Za prediktivno održavanje se koriste skraćenice PdM – Predictive Maintenance i CBM – Condition Based Maintenace (održavanje po stanju). Prediktivno održavanje je širu primjenu našlo najprije u vazduhoplovstvu i nuklearnoj tehnici. 2.5. Odabir strategije održavanja Menadžment svake organizacije definiše strategiju održavanja u datoj organizaciji vodeći računa o sljedeća četiri glavna kriterija: • • • • postizanje zahtijevane raspoloživosti sredstava uz optimalne troškove održavanja uvažavanje zahtjeva sigurnosti na radu i ekoloških zahtjeva uvažavanje zahtjeva o sigurnosti opreme produženje vijeka trajanja sredstava i kvaliteta proizvoda uz optimalne troškove proizvodnje

Ključno je odrediti u kojem obimu će se primjenjivati strategija korektivnog održavanja, a u kom obimu strategija planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja te u kojoj mjeri će se radnici iz sektora proizvodnje angažovati na poslovima održavanja odnosno koje aktivnosti održavanja će se povjeriti radnicima iz sektora proizvodnje. Drugim riječima rečeno kroz odabir strategije se odlučuje u kojoj mjeri će se aktivnosti održavanja sprovoditi nakon što se desi kvar i u kojoj mjeri će se aktivnosti održavanja sprovoditi prije nego se desio kvar. Strategija korektivnog održavanja se primjenjuje ukoliko nije potrebna visoka raspoloživost sredstava odnosno, ako održavana sredstva nisu angažovana u značajnoj mjeri. Obrnuto, ako je potrebna visoka raspoloživost održavanih sredstava tada se odabira strategija planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja. Npr. u jednoj termoelektrani koja mora raditi bez prijekida mjesecima se u visokoj mjeri primjenjuje preventivno i prediktivno održavanje dok npr. u jednoj metaloprerađivačkoj tvornici u kojoj su mašine u pogonu samo radnim danom i to samo u prvoj smjeni što znači da su mašine angažovane samo 24% vremena sedmično se potencira korektivno održavanje. Dakako i u metaloprerađivačkoj branši ima tvornica gdje mašine rade po cijeli dan što znači da se i tu primjenjuje preventivno i prediktivno održavanje. Međutim, čak i ako se odabere strategija korektivnog održavanja preventivno i prediktivno održavanje će biti u izvjesnoj mjeri zastupljeno. Naime pojedine aktivnosti preventive kao što je npr. ispitivanje boca pod pritiskom i ispitivanje električnih instalacija su propisane zakonskim odredbama i kao takve se ne mogu izbjeći, a također u savremenoj tehničkoj praksi je nezamislivo da se npr. ne vrši redovno podmazivanje i čišćenje mašina. Na određenim vrstama opreme je odista teško odnosno skupo primjenjivati strategiju planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja, jer je oprema takve konstrukcije. Uzmimo jednostavan primjer električne sijalice (žarulje) čiji radni vijek je od 500 do 350 sati i nema prihvatljive dijagnostičke metoda za ocjenu stanja iste tako da se mora primjenjivati preventivno održavanje što znači da se sijalica planski mijenja nakon 500 sati (ili još bolje nakon 400 sati) rada. Međutim u pojedinim aplikacijama gdje o ispravnosti sijalice ovise ljudski životi ipak će se primjenjivati strategija planskog održavanja tj. sijalica će se mijenjati svakih 400 sati rada. Osim toga bitno

27

je uzeti u obzir da se primjenom strategije planskog održavanja produžava vijek opreme i podiže kvalitet proizvoda te smanjuje broj havarija opreme. Pojedine osiguravajuće kuće smanjuju cijenu (premiju) osiguranja opreme, ako se prilože dokazi da se primjenjuje strategija planskog održavanja. Prednosti primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • • • manji indirektni troškovi održavanja, duži radni vijek opreme, bolje upravljanje proizvodnjom usljed manjeg broja iznenadnih otkaza, veći kvalitet proizvoda usljed boljeg stanja opreme, veća radna sposobnost opreme i bolje planiranje aktivnosti održavanja i rezervnih dijelova i materijala održavanja.

Nedostaci primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • veći direktni troškovi održavanja, mogućnost oštećenja opreme tokom radova preventivnog održavanja, visoki troškovi uvođenja strategije u primjenu i aktivnosti planskog održavanja zahtijevaju zastoje opreme radi realizacije.

Sveukupno gledajući prednosti primjene su mnogostruko veće nego li nedostaci. Posebno pogodna za primjenu strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su postrojenja procesne industrije, energetska postrojenja, rudarska i metalurška postrojenja, postrojenja vodosnabdijevanja i slična. Kao orjentir za određivanje odnosa planskog (preventivnog i prediktivnog) spram korektivnog održavanja se koristi Paretovo pravilo. Vilfredo Pareto bio je italijanski inženjer, ekonomista i sociolog. Između ostalog ustanovio je pravilo 80-20. Npr., 1906. godine kada je Pareto obavljao svoja istraživanja 80% zemljišta u Italiji je bilo u vlasništvu 20% stanovništva. Također vrijedi pravilo u prodaji da 80% prodaje dolazi od 20% kupaca itd. Kasnije istraživači su Paretovo pravilo 80-20 korigovali u pravilo 70-30. Osim toga pri Gaussovoj normalnoj raspodjeli (distribuciji) 68% podataka je u rasponu standardne devijacije, a 32% izvan raspona. U smislu prethodno datih razmatranja u savremenoj praksi održavanja se često uzima da plansko održavanje treba biti zastupljeno u rasponu od minimalno 30% pa do maksimalno 70%, posmatrano kroz troškove održavanja. Ovo znači da treba nastojati da u ukupnim troškovima održavanja korektivno održavanje učestvuje sa najviše 30% [7]. U procesnoj proizvodnji (engleski: process production) se nastoji sniziti nivo korektivnog održavanja na svega 10-15%, a u komadnoj proizvodnji (engleski: discrete production) kao što je npr. proizvodnja autodijelova nastoji se korektivno održavanje svesti na nivo od 30-40%. Pri izboru strategije održavanja se može uraditi proračun kako bi se odredilo koja strategija održavanja je najpovoljnija [11]. Pri proračunu se uzimaju u obzir sljedeće stavke: • • • troškovi održavanja gubici u proizvodnji i troškovi koji nastaju usljed dodatnih oštećenja.

U direktne troškove održavanja ulaze troškovi rada, alata i materijala te rezervnih dijelova, a u gubitke u proizvodnji (indirektne troškove održavanja) ulaze svi gubici uzrokovani kvarovima kao što je npr. smanjenje prodaje, smanjenje kvaliteta proizvoda i gubici koji konzekventno nastaju, gubici tržišta itd. U troškove koji nastaju usljed dodatnih oštećenja ulaze troškovi kao što je npr. uništenje osovine usljed kvara ležaja na osovini. Ako se valjano primjenjuje strategija prediktivnog održavanja kvar na ležaju će biti otkriven na vrijeme te će samo ležaj biti zamijenjen, ali ako se primjenjuje strategija korektivnog održavanja tada kvar ležaja neće biti otkriven na vrijeme i usljed kvara ležaja će doći do oštećenja osovine i konsekventno tome će se morati zamijeniti i osovina, a ne samo ležaj. U tabeli 2.1. je dat primjer spomenutog proračuna za jedan pogon procesne industrije.

28

500€ U ovaj iznos 1. 1997. New York. [22] Ricky Smith. 2004. 29 . [8] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. [2] Dr. New York. Horst Grothus THE GROTHUS PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM Executive Enterprises.000€ 3. korektivno održavanje učestvuje sa 15%. 2008. Pretoria. LITERATURA [1] Dr. 1998.000€ 170. [7] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. Fiona Redgrave METROLOGY . knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Joel Levitt MAINTENANCE PLANNING. [18] Dr. New York.15x3. Zenica. SCHEDULING AND COORDINATION Industrial Press Inc. [5] Standard EN 13306:2001 Maintenance Terminology [6] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. preventivno sa 25% i prediktivno sa 60%.000€ Gubici u proizvodnji 2.000€ Vidimo da su u ovom primjeru troškovi pri preventivnom održavanju nešto niži od troškova pri korektivnom održavanju.550. [16] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. [9] Dr. 1911.000€ 40.000+0.. 1974. [4] Dr. [13] Roland Keith Mobley ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS Butterworth Heinemann. Horst Grothus ZERO DEFECT MANAGEMENT Grothus Verlag. Swinton de Silva BASIC METROLOGY FOR ISO 9000 CERTIFICATION Butterworth Heinemann.000€ Ukupno 3.200. 2002. New York. New York. New York 1974.100. Željko Novinc. Raleigh NC.00+0. dr. Primjer proračuna troškova vezano za strategiju održavanja Strategija Korektivno održavanje Preventivno održavanje Troškovi rada i alata 300. Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Zagreb. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici.25x3. 2008.500€ ne ulaze samo troškovi održavanja već i gubici u proizvodnji i troškovi oštećenja. 2002. 2002.000€ Troškovi rez.. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [15] Don Nyman. Beograd. 1976. Dubrovnik 1989. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. [20] Dr. [21] Bill Hughes BUSINESS CENTRED MAINTENANCE MANUAL Growthcon International (Pty) Ltd.732.000€ 130. 2005. 1990.500. Zagreb. Raleigh NC. [12] Torbjörn Idhammar CONDITION MONITORING STANDARDS Idcon Inc.550. Živoslav Adamović. Cariša H.000€ 300.000€ 750.. Sarajevo. [19] Dr.000.000€ 210.000=1. 1993. Očigledno primjenom strategija prediktivnog i preventivnog održavanja se značajno snižavaju troškovi uzrokovano prvenstveno snižavanjem gubitaka u proizvodnji i troškova oštećenja. [17] Preben Howarth. 2009. [11] Christer Idhammar. 2001.000€ 1. [14] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. New York.1. 1999. dijelova 450.000€ Troškovi oštećenja 700. London. Dorsten. Međutim u praksi se nikada ne može primjenjivati isključivo prediktivno održavanje već je realno očekivati da npr. [23] Osman Sokolović JEDAN RIJEDAK ARAPSKI RUKOPIS O ZANATIMA Islamska dionička štamparija. New York.Tabela 2.000€ Prediktivno održavanje 200. New York.. 1994. 2010.IN SHORT Euramet e. [3] Dr.732. Sukladno ovome možemo očekivati ukupne troškove vezano za održavanje ovog pogona u iznosu: 0.60x750. a tek primjenom prediktivnog održavanja se značajnu snižavaju troškovi. Bruce Hawkins LEAN MAINTENANCE Butterworth-Heinemann. 2005. Maidenhead.000.000€ 1.. Torbjörn Idhammar PREVENTIVE MAINTENANCE Idcon Inc. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. [10] Dr. Tokutaro Suzuki TPM IN PROCESS INDUSTRIES Productivity Press.V..

silos i slično. ako je u pitanju održavanje mjerila tada je jedno mjerilo (časovnik. ako je u pitanju manja građevina npr. top. pogotovu zato što je potrebno planski održavati ove dijelove kako ne bi došlo do njihovog propadanja. Kapitalni rezervni dijelovi (skupocjeni rezervni dijelovi) se računovodstveno vode kao oprema i u tom smislu je potrebno i njih unijeti u registar opreme. a ako je u pitanju veliki brod tada su njegovi dijelovi oprema. 3. minobacač. u organizaciji mora biti ustanovljen registar (lista. KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA OPREME 3. Međutim ovo ne znači da npr. grijač ležaja su također primjeri opreme. jedan set izvijača ili jedan komplet ključeva vodi kao jedna oprema. termometar. Odgovor na pitanje šta je oprema ovisi o tome šta se održava. bušilica itd. a također svaki procesni računar SCADA sistema se vodi kao jedna oprema. dozirna vaga. u ovisnosti o tome kako je organizovano održavanje u organizaciji (centralizovano ili decentralizovano) obavlja rukovodilac službe održavanja sa saradnicima iz ureda održavanja pri centralizovanoj organizaciji ili nadležni rukovodilac odjela pri decentralizovanoj organizaciji održavanja. Ista stvar je sa zidarskom skelom koja se također vodi kao oprema.3. voltmetar. jer se za njih mora voditi evidencija pregleda sa aspekta zaštite na radu. pumpa. popis. ako je na lokalni komandni ormarić elektromotora postavljen ampermetar isti se ne broji u opremu. ali terminologija održavanja nešto odstupa od uobičajene terminologije. spisak) opreme. ali ako je u pitanju velika građevina tada se svaka etaža smatra za opremu. jedna porodična kuća tada je ona oprema. Dalje komunikacioni mreža kablova i pretvarača (BUS uređaji i kablovi) SCADA sistema se vodi kao jedna oprema. Istina nelogično je stablo ili livadu smatrati za opremu. jer je i vojna terminologija specifična.) jedna oprema. Za ovako trivijalne stavke je dovoljno u dokumentaciji čuvati proizvođački atest. Uostalom i u vojnoj terminologiji se npr. ventilator. Dalje. Svaki elektroormar ili elektropodstanica (prostorija sa elektroopremom) SCADA sistema se vodi kao jedna oprema. pomično mjerilo itd. Postavljaju se pitanje šta se podrazumijeva pod pojmom oprema i kako istu klasificirati. Zupčasta pumpa 30 .) jedna oprema. ali u načelu svaki alat je jedna oprema. a njegova kalibracija se obavlja planski kao dio održavanja elektromotornog pogona. brdo smatra za objekat. Međutim svaki transmiter koji je spojen na SCADA sistem automatskog upravljanja se broji kao oprema. Slično ovome. Brod je također oprema. a ako se održavaju motorna vozila tada je jedno vozilo (automobil. jer se ne mora čuvati historija njihovog održavanja.1. mlin. Ako je u pitanju održavanje zelenih površina i cvijeća tada se jedno stablo ili jedna livada vode kao jedna oprema. ali ovo ne treba doslovno shvatiti tako da neko manje značajno mjerilo koje se može smatrati za dio većeg sistema ne treba brojati u opremu. tenk itd. čekrk. Konkretnije. Pri održavanju naoružanja primjeri opreme su: puška. Popis i klasifikaciju opreme. Također jedan izvršni organ SCADA sistema (npr. ako se radi o malom brodu. Aparat za zavarivanje sa priborom. Dakako gumene rukavice koje koriste čistačice se neće voditi kao oprema. Npr. a također i svaka saksija sa cvijećem se vodi kao jedna oprema. Ako su u pitanju alati tada se npr. hidraulični ključ.) jedna oprema. ako se održavaju alatne mašine tada je jedna alatna mašina (strug. Npr. Sl. transmiter sa svojim uređajima i kablom do elektroormara čini jednu cjelinu koja se vodi kao jedna oprema. neki mali ventilator postavljen za ventilaciju elektroormara treba smatrati za opremu već se u opremu broji neki ventilator koji ima svoju ulogu u procesu. Uvod Sva oprema koja se održava mora biti popisana i klasificirana tj. transmiter.1. jedan elektroventil) sa svojim pripadajućim uređajima i kablovima do elektroormara čini jednu opremu. Čak i naizgled trivijalne stavke kao što su jedne ljestve ili visokonaponske rukavice za električare se moraju voditi kao oprema. autobus itd. kamion. Primjeri opreme u procesnoj industriji su: transporter. glodalica.

Npr. Oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju. Ovo je uzrokovano tehnološkim procesom proizvodnje zupčastih pumpi. ERP softverski sistem omogućava osim samog vođenja dokumentacije održavanja i njezinu povezanost sa dokumentacijom drugih odjela kao što su finansijski odjel. ERP je skraćenica od Enterprise Resource Planning tj planiranje resursa preduzeća.2. Jako je bitno da registar opreme bude koordiniran i uvezan sa knjigovodstvom stalnih sredstava u organizaciji. area). a treba biti u rasponu od četiri do osam cifara tj. čak i najmanje organizacije trebaju uzeti minimalno četverocifreni sistem. ali danas se uglavnom vrši pomoću računara primjenom ERP softvera. na papiru. Nikako se ne smije dozvoliti da dvije različite opreme imaju isti broj. 20 . Linija tokarenja proizvodi vratila. Koliko cifara će imati jedinstveni identifikacioni broj opreme ovisi o veličini organizacije.Služba održavanja i 94 . 93 . Funkcionalna lokacija se može uporediti sa adresom stanovanja i jednako kao što čovjek može mijenjati adrese stanovanja. Inventurni broj određuje služba knjigovodstva sukladno svojim uzusima.Građevinski objekti.1. a broj opreme određuje služba održavanja.Kompresorska stanica.Linija ozubljenja. Broj opreme se postavlja na vidno mjesto na opremi često i sa odgovarajućim barcode kao što je prikazano na slici 3. Oznaka opreme treba biti od kvalitetnog materijala npr. ali u načelu je bolje koristiti ERP zbog bolje povezanosti sa drugim aplikacijama u organizaciji.Alatnica.Linija obrade kućišta. Osim ERP u upotrebi je i CMMS .Montaža. ali i dalje zadržava svoje ime i JMBG tako i oprema mijenja funkcionalne lokacije. Oznaka opreme Oprema se klasificira na funkcionalne lokacije odnosno funkcionalne cjeline (engleski: functional location. 91 . Oznaku treba čvrsto postaviti na neki dio opreme koji se neće mijenjati kao što je npr. zupčanika te vratila i osovine na koje su postavljeni zupčanici (slika 3. Za registar opreme se koriste pojmovi item register (registar stavki) i equipment list (spisak opreme). Ovo praktično znači da svaka oprema pripada nekoj funkcionalnoj lokaciji odnosno da jedna oprema može u datom momentu pripadati samo jednoj lokaciji.Linija tokarenja 30 .2. Jedna zupčasta pumpa se sastoji od lijevanog kućišta. Ako se lista opreme vodi pomoću ERP tada ERP svakoj opremi pri unosu automatski dodjeljuje jedinstveni identifikacioni broj opreme. a zatim se termički 31 .Ljevaonica. ako je u pitanju tvornica zupčastih pumpi tada se ona sastoji od sljedećih funkcionalnih lokacija: • • • • • • • • • • 10 . 60 . U našem jeziku pojmovi sistem (sustav) i sredstvo su srodni pojmu oprema.Computerized Maintenance Management Software (softver za kompjuterizovano upravljanje održavanjem). Jedinstveni identifikacioni broj opreme (engleski: equipment number) nije isto što i inventurni broj (engleski: account number). odjel nabave itd. Oprema se može sastojati od sklopova i podsklopova. Osim pojma funkcionalna lokacija ponekada se koristi pojam fizička lokacija.). osovine i kola zupčanika. Na liniji ozubljenja. ali zadržava svoj opis i broj. Funkcionalne lokacije su funkcionalne cjeline koje se opet definišu specifično za svaku organizaciju. a sklopovi i podsklopovi se sastoje od dijelova (komponenti). stopa ili ram.Termička obrada. a najveće organizacije uzimaju najviše osam cifara. Svakoj opremi se dodjeljuje njezin naziv (opis) i jedinstveni identifikacioni broj opreme. 40 . 3. metalna pločica preko koje je kvalitetnom bojom izvršeno upisivanje ili se može izvršiti ukucavanje slova i brojeva na metalnu pločicu. Vođenje liste opreme i klasifikacija se može vršiti ručno tj. 92 .U literaturi na engleskom jeziku se najčešće koristi termin item (stavka) za opremu premda su u upotrebi i pojmovi equipment (oprema) i asset (sredstvo). kola zupčanika se ozubljuju. 50 . Sl.

• S4 . interface moduli) on čini jednu funkcionalnu lokaciju. Jedan teretni (trgovački) brod se sastoji od sljedećih funkcionalnih lokacija: • S1 . a svaki od ovih dijelova sadrži niže nivoe te npr. sanitarni. ali transmiteri i izvršni organi spojeni na SCADA nisu dio SCADA funkcionalne lokacije već ulaze u funkcionalne lokacije sukladno mjestu svoga instaliranja. BUS. Kućišta se lijevaju u ljevaonici. u jednoj termoelektrani viši hijerarhijski nivo čine funkcionalne lokacije: priprema goriva. teretni uređaj. npr. • S5 . veza i sidrenja). • S2 . mljevenje uglja. ali i dalje zadržava svoj jedinstveni identifikacioni broj. ako je neki transmiter temperature instaliran u kotlovnici tada on spada pod funkcionalnu lokaciju kotlovnica. uređaji za odvlaživanje i ventilaciju skladišta). klimatizacijski i protupožarni uređaji). rashladni uređaji. jer se svuda često angažuju eksterni izvođači radova održavanja. obuhvaća i uređaje kaljuže. npr. generator. Podjela na funkcionalne lokacije mora biti logična i svima lahko razumljiva odnosno nazivi funkcionalnih lokacija moraju biti kratki i jasni tako da čak i ljudi koji prvi puta dolaze u organizaciju mogu bez problema razumjeti sistem.sistem poriva (sastoji se od porivnog stroja sa svim uređajima koji ga opslužuju.sistem trupa (plovni statički nosač svih brodskih uređaja. Podjela na funkcionalne lokacije može imati više hijerarhijskih stepenica. uređaji za čuvanje i pripremanje namirnica. kotao. a zatim obrađuju. a 1023 jedinstveni identifikacioni broj opreme.).sistem elektroenergetike i rasklopa (uređaji za proizvodnju i razvod električne energije). U ovom primjeru oprema 1023 (Istovarna platforma) „stanuje“ u „kvartu“ 10 (Priprema goriva). skladištenje mljevenog uglja. samarice. Ako se posmatra jedan SCADA sistem (procesni računari. transport mljevenog uglja i kompresorska stanica (tabela 3.sistem upravljanja (sastoji se od uređaja za kormilarenje i komandu te uređaja za navigaciju. Pri podjeli na funkcionalne lokacije se obavezno vrši koordinacija sa odjelom plana i analize (engleski: controlling) kako bi svakoj funkcionalnoj lokaciji bilo pridruženo odgovarajuće mjesto troška (engleski: cost centers). Rečeno je da je funkcionalna lokacija „adresa stanovanja“ na kojoj se nalazi oprema. maziva i hlađenja). u „ulici“ Prijem i skladištenje SU. Tabela 3. goriva.sistem životnih uvjeta (čine ga svi sistemi koji omogućuju život i preživljavanje na brodu.sistem tereta (čine ga svi uređaji koji služe za čuvanje i manipulaciju tereta. priprema goriva se sastoji od lokacija: prijem i skladištenje sirovog uglja. Ovo je bitno. Npr. poklopci grotala. balasta. osmatranje i komunikaciju) i • S6 . Brojem 99 se obično označava 32 . cjelovita oznaka opreme „Istovarna platforma“ bi bio 1010-1023 pri čemu je 1010 oznaka funkcionalne lokacije. turbina. Na kraju se vrši montaža pumpi. trafo stanica i obrada vode. • S3 .obrađuju na liniji termičke obrade.1.1. Npr.1. Klasifikacija opreme u termoelektrani Funkcionalne lokacije Funkcionalne lokacije (viši nivo) (niži nivo) Broj Opis Broj Opis 10 Priprema goriva 10 Prijem i skladištenje SU Oprema Broj 1023 1024 1025 1026 1027 1028 Opis Istovarna platforma Hidraulični agregat Transporter Silos Sistem automatike Nivomjer silosa 20 30 40 50 20 30 40 50 90 Kotao Turbina Generator Trafo stanica Obrada vode Mljevenje uglja Skladištenje MU Transport MU Kompresorska stanica Prema primjeru iz tabele 3. jer kao što je već rečeno oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju.

učestanost kvarova na opremi. između ostalog.3. Smatra se da oprema ima visok značaj opreme za proces proizvodnje. a u literaturi na engleskom jeziku se koristi pojam equipment card. Npr. podaci o napajanju električnom energijom i komprimiranim zrakom. ali otkazom mlina uglja proizvodnja neće smjesta biti zaustavljena. Primjer kartice opreme Npr. troškovi uzrokovani kvarom opreme. Kao što vidimo imamo ukupno šest faktora na osnovu kojih procjenjujemo značaj opreme odnosno vršimo kategorizaciju. 3. ako otkazom opreme proizvodnja smjesta staje. Osim funkcionalne lokacije veoma je korisno na karticu opreme unijeti i podatak o kategorizaciji odnosno kritičnosti opreme (engleski: Critical Asset Analysis). Na slici 3. U karticu se unose podaci koji su često potrebni npr. Faktori koji se uzimaju u obzir pri kategorizaciji opreme su: 1. instalisana snaga mašine. se jedinstveni identifikacioni broj vodi kao „oznaka“. 4. značaj opreme za proces proizvodnje.3. 2. ali danas se najčešće vode pomoću ERP softvera. Inaktivna oprema je sva oprema koja iz bilo kojih razloga više nije u upotrebi bilo da je rashodovana. a vidimo da se ovaj broj razlikuje od inventurnog broja. U našoj literaturi se za karticu opreme koriste još pojmovi mašinska kartica i karta stroja.3. Sl. 3. instalisana snaga i rokovi nabavke rezervnih (doknadnih) dijelova.2.funkcionalna lokacija na kojoj se vodi oprema koja više nije u upotrebi (inaktivna oprema). prodata. posljedice kvarova na opremi po ljude. jedinstveni identifikacioni broj opreme. datum kreiranja te ime i prezime kreatora. dimenzije i težina mašine. kada su alatne mašine u pitanju unose se. ali minimalno moraju biti unijeti: naziv opreme. drugu opremu i okolinu. otkazom generatora u termoelektrani proizvodnja smjesta prestaje. rastavljena u dijelove ili slično. U primjeru sa slike 3. Ponekada otkaz neke opreme ima za posljedicu velike troškove bilo kroz gubitak proizvodnje ili na neki drugi 33 . neće biti ista forma kartice opreme organizaciji koja se bavi održavanjem zelenih površina i u organizaciji koja se bavi održavanjem alatnih mašina. U ovom primjeru nije na kartici upisana funkcionalna lokacija opreme što je preporučljivo da se unosi i to tako da se unose sve funkcionalne lokacije na kojima je data oprema bila instalirana sa evidentiranim datumom instalacije i deinstalacije. 5. Vrši se podjela opreme u dvije do tri kategorije prema značaju iste. Dakle mlin uglja ima osrednji značaj. proizvođački broj opreme. količine i vrsta maziva itd. je dat primjer kartice opreme. 6. Koji podaci će biti unijeti u karticu opreme ovisi o tome koja oprema je u pitanju. Kartice opreme se mogu voditi ručno. Podaci o opremi Za svaku opremu se vodi kartica opreme. jer postoji uvijek zaliha samljevenog uglja. 3.

Npr. Posljedice otkaza date opreme (ekonomske.7 u drugu. vode Značaj (0-20) 20 5 5 5 5 15 20 20 20 20 20 5 20 Kvarovi (0-20) 10 10 10 10 10 5 1 15 5 5 7 7 1 Posljedice (0-20) 5 5 5 5 5 5 10 5 15 15 10 10 1 Troškovi (0-20) 20 5 5 5 5 20 20 20 20 20 15 5 5 Snaga (0-10) 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 Rokovi (0-10) 5 5 5 5 5 1 1 5 10 8 7 1 5 Suma 65 31 31 31 31 47 53 70 71 69 64 29 33 Skala 0.00 do 1. Npr. Kategorizacija opreme prema kritičnosti iste je vrlo važna. ako neka oprema često otkazuje njezina vjerovatnoće otkaza je npr.91 i u ovom primjeru imamo kritičnost opreme 0. sigurnosne i ekološke) su recimo također ozbiljne te ih ocjenjujemo sa npr.4 0.4 0.0 u prvu kategoriju. U tabeli 3.9 0.4 svrstavamo u treću kategoriju.8827. 0.4 0.3.0 0. opremu iz raspona 0. Primjer kategorizacije opreme Broj opreme 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Opis opreme Terenska crpka 1 Terenska crpka 2 Terenska crpka 3 Terenska crpka 4 Terenska crpka 5 Teren.0 1. je dat primjer kategorizacije opreme u malom postrojenju pripreme pitke vode gdje je oprema podijeljena u dvije kategorije. je dat sistem bodovanja opreme na osnovu koga možemo izvršiti kategorizaciju. cjevovod Glavni bazen Potisna crpka Dozirnica Automatika Ormar napajanja El. Na ovaj način dobivamo skalu ocjena u rasponu od 0 do 1 tako da opremu iz raspona 0-0. recimo da oprema sa najvišom ocjenom ima 81 bod tada se bodovi svih ostalih oprema dijele sa 81. 1 Faktor visok Značaj opreme srednji nizak visoka Ocjene 20 10 0 20 Ocjena 2 Učestanost kvarova srednja 10 niska 0 izuzetne 20 srednje 10 bez 0 visoki 20 srednji 10 niski 0 >250 kW 10 5-250 kW 5 < 5 kW 0 visoki 10 srednji niski 5 0 3 Posljedice kvara 4 Troškovi uzrokovani kvarom 5 Instalisana snaga 6 Rokovi nabavke rezervnih dijelova U tabeli 3. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 U stručnoj literaturi se može pronaći i sljedeća formula za računanje kritičnosti opreme: Kritičnost=(Vjerovatnoća otkaza)x(Posljedice otkaza) Vjerovatnoća otkaza i posljedice otkaza su faktori koji se unose u skali od 0.9 0. jer se na osnovu izvršene kategorizacije vrši: 34 .2.7 0.97.4 0. Kategorizacija opreme R. Tabela 3.0 1.način te u tom smislu se i ovaj faktor uzima u obzir pri kategorizaciji.7 1.3. instalacije Brojilo isp. br.97x0.4-0. Vidimo da svaka oprema može dobiti najviše 100 bodova.00.91=0. Tabela 3. 0.4 0.7-1. Nakon što ocijenimo svu opremu ocjenu svake opreme podijelimo sa ocjenom opreme koja je dobila najviše bodova.2. U pojedinim slučajevima opremu možemo razvrstati u samo dvije kategorije. a opremu iz raspona 0.5 Kat.

Osim toga može se voditi i procentualni podatak o smanjenju kapaciteta linije. Osim samih radnih naloga u historiji održavanja se vode i drugi potrebni dokumenti kao što je npr. upotrijebljenim elektrodama (vrsta i količina) itd. Dakako da će najbolji održavaoci biti zaduženi za održavanje najbitnije opreme. Za svaku opremu se vodi historija održavanja opreme (engleski: asset history) u kojoj se vode kako tehnički tako i finansijski podaci o svim aktivnostima održavanja opreme. Dešava se da neki kvar opreme nastane ponovno nakon nekoliko mjeseci ili godina te ranije iskustvo u njegovom otklanjanju može biti od velike koristi. certifikati o ispitivanju i atestiranju se često vode odvojeno. a njihove fotokopije se arhiviraju sa ostalim dokumentima u spomenutom pretincu. ako se linija sastoji samo od jednog struga te njegov zastoj dovodi do zastoja linije tada se vodi vrijeme zastoja za liniju. ako je primjenjivo. Također potrebno je evidentirati u tehničkoj dokumentaciji sve modifikacije izvršene kako na hardveru tako i na softveru. ako je u pitanju termoelektrana tada ima smisla voditi trajanje vremena zastoja turbine uzrokovano kvarom. jer ljudi obično poznaju svoju opremu i svoj proces te imaju jasnu predstavu koja je oprema bitna za proces i na temelju iskustva znaju koja oprema se često kvari. Dakako. Također. Dalje. 35 . na radnom nalogu treba biti opisana ukratko provedena aktivnost održavanja što može biti od velike koristi u kasnijem periodu. Uz karticu opreme se obično vode sljedeći dokumenti: • • • • • • • • • • upute za rukovanje i održavanje garantni listovi (garancije proizvođača opreme) kinematske. dokumenti čije vođenje je propisano zakonskim odredbama kao što su npr. U spomenutu skicu se ucrtavaju svi zavari sa podacima o momentu zavarivanja. Međutim. U većini organizacija kategorizacija opreme se vrlo jednostavno provodi.• • • • planiranje održavanja planiranje rezervnih dijelova i materijala održavanja planiranje alata za održavanje planiranje edukacija i angažmana održavalaca Naime za opremu koja je najbitnija se predviđaju detaljne aktivnosti preventivnog održavanja. ali ipak se pojedini dokumenti i danas čuvaju isprintani na papiru te se za svaku opremu izdvaja pretinac odgovarajuće veličine u koji se smještaju svi dokumenti koji pripadaju datoj opremi i instalacioni CD-ovi softvera. Osim za opremu određeni podaci se vode i na nivou funkcionalne lokacije. Skica zavara se vodi za sve mašine na kojima nastaju pukotine i koje se saniraju zavarivanjem. Ako je kvar ili potreba za održavanjem na opremi izazvao zastoj opreme tada se u radni nalog upisuje trajanje zastoja opreme. U tom smislu se originali dokumenata često čuvaju odvojeno čak i u drugoj prostoriji kako bi sigurno bili sačuvani. Npr. rezervnih dijelova i materijala održavanja uvijek treba biti dovoljno. pomoću računara. hidrauličke i pneumatske sheme mašinske konstante (parametri podešenja) upute zaštite na radu historija održavanja opreme i realizirani radni nalozi održavanja planovi održavanja lista rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja lista servisa i isporučilaca rezervnih dijelova softver opreme Danas se većina dokumenata vodi elektronski tj. a također nabavljaju se kvalitetni alati potrebni za održavanje ove opreme i održavaoci se valjano educiraju za potrebe održavanja. dubini i dužini pukotine. električne. Podaci o planiranim zastojima tj. U biti historiju održavanja čine svi radni nalozi održavanja date opreme u kojima su upisani: utrošeni radni sati i utrošeni rezervni dijelovi i materijali održavanja sa njihovom cijenom tako da se mogu vidjeti troškovi održavanja date opreme. Naime tokom intervencija održavanja se održavaocima izdaju određeni dokumenti održavanja koji tokom intervencije mogu biti izgubljeni ili čak i uništeni. jer u slučaju otkaza jednog struga (tokarilice) posao se prenosi na drugi. a ako je u pitanju linija tokarenja u metaloprerađivačkoj tvornici tada obično nema smisla voditi vrijeme zastoja za liniju. zastojima koji nisu uzrokovani kvarom ili potrebom za održavanjem se odvojeno vode. čest je slučaj da se originali svih dokumenata održavanja čuvaju odvojeno u drugoj prostoriji kako bi se izbjeglo eventualno gubljenje dokumenata. Historija održavanja se u literaturi još zove i karta kvarova. skica zavara. a to su prvenstveno troškovi održavanja i trajanje zastoja.

[6] Rosemary Alexander THE ESSENTIAL GARDEN MAINTENANCE WORKBOOK Timber Press. Maidenhead. Zagreb. [2] Dr. 2006. 2002. [4] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. [5] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. New York. 36 . 1976. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Portland. Željko Novinc.LITERATURA [1] Dr. Zagreb. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. 2010. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. Dubrovnik 1989. 2002. [3] Dr.

Sl. ali radi se o tome da riječ organizacija u našem jeziku ima šire značenje te se ove dvije definicije u biti odnose na različite stvari.1. dobrotvorna organizacija.1. ovlaštenjima i međusobnim odnosima …" dakle fabrika. Dakako menadžment treba obaviti konsultacije i sa vlastitim ekspertima. Struktura službe održavanja Kao što vidimo službu održavanja čine: ured održavanja. 4. Menadžment definiše organizaciju održavanja vodeći računa o nizu faktora koji će ovdje biti prikazani. planovi održavanja. a magacin (skladište) održavanja je zadužen za skladištenje rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja te alata za održavanje. U našoj literaturi se za ured održavanja koristi pojam priprema održavanja. radionice i magacina formira i odjel energetika kao sastavni dio službe održavanja. Dokument koji važi na nivou cijele organizacije svojim potpisom ovjerava menadžer organizacije. upute i drugo. Sve aktivnosti moraju biti propisane od strane menadžmenta odgovarajućim pravilnicima. Međutim pojedine organizacije predviđaju da su ovi zadaci u nadležnosti službe održavanja te se tada osim ureda. ustanova. Radionica održavanja realizuje aktivnosti održavanja. je ilustrovana tipična struktura jedne službe održavanja. jer je definisanje organizacije održavanja odluka od strateškog značaja. radionica održavanja i magacin održavanja. u tvornici u kojoj je zastupljena procesna proizvodnja zadaci proizvodnje i raspodjele energetskih medija se prirodno uklapaju u sam proces proizvodnje te je u takvoj tvornici prirodno da ovi zadaci nisu u nadležnosti službe održavanja. Npr. a uvijek radi postizanja uspješnosti [2]. Na slici 4. cjelovito i sistematsko usklađivanje međusobno zavisnih aktivnosti kao i rješavanje problema koji usljed toga nastaju. Također. ali eksterni konsultanti imaju mogućnost da stvari gledaju „sa strane“ i na taj način uoče neke bitne detalje koje ljudi iz organizacije previđaju. Menadžment definiše strategiju i organizaciju održavanja. a dokumenti koji važe na nivou organizacionih odjela moraju biti ovjereni od strane rukovodioca datog odjela. preduzeće. međutim bitno je ukazati na nekoliko aspekata vezano za organizaciju i rad održavanja. Ovo bi ukratko bio prikaz strukture službe održavanja. radnim uputama. Odgovornost za poslove održavanja Pod pojmom organizacija podrazumijeva se smišljeno. često se unutar radionice izdvaja odjel intervencije u smislu da su radnici koji odlaze na intervencije izvan radionice organizaciono izdvojeni. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA 4. samostalni zanatlija. a engleski izraz je Maintenance Office ili Plant Maintenance Office (skraćeno PM Office). Na prvi pogled ovo su dvije različite definicije organizacije. udruženje ili njihovi dijelovi ili kombinacija su primjeri organizacije. Premda dio poslova održavanja u organizaciji obavljaju i drugi odjeli unutar organizacije u većini organizacija najveći dio poslova održavanja obavlja i/ili koordinira služba održavanja koja je sastavni dio tehničkog odjela. procedurama. protokolima i drugim dokumentima.1. crteži.4. Ured (kancelarija) održavanja je mjesto gdje se kreiraju i arhiviraju dokumenti održavanja: karte opreme. Proizvodnja i raspodjela energetskih medija je također često u nadležnosti službe održavanja premda je to specifikum svake pojedine organizacije ovisno o vrsti djelatnosti. Čest je slučaj da se za čuvanje i održavanje alata izdvoji posebna organizaciona jedinica unutar službe održavanja – alatnica. radni nalozi održavanja. a veliku pomoć menadžmentu mogu pružiti eksterni konsultanti. aktima. tvrtka. Istovremeno naziv organizacija sukladno međunarodnom standardu ISO9000 podrazumijeva "… skupinu ljudi i objekata s ustrojenim odgovornostima. korporacija. a to su: • • veličina organizacije tehnološki procesi i razuđenost organizacije 37 .

Npr. održavaoci su u situaciji da u potpunosti upoznaju opremu koju održavaju i štaviše čak se i razvija pozitivna emotivna povezanost održavalaca sa opremom koju održavaju. Ako je to izvedivo vezano za tehnologiju procesa značajne uštede se mogu postići primjenom centralizovanog koncepta održavanja. centralni dijagnostički tim. Primjer procesne proizvodnje je npr. ali ako su proizvodni pogoni dislocirani nekoliko desetina kilometara tada se na dislociranim lokacijama organizuju lokalne službe održavanja. u jednoj tvornici cigareta jedna je tehnologija zastupljena u primarnoj obradi duhana. Vezano za tehnološki proces u načelu postoje dvije vrste proizvodnje: • • procesna proizvodnja i komadna proizvodnja.definicija Evropske Unije Mikro Mala Broj zaposlenih < 10 10 .27 mil. Naime pri decentralizovanom održavanju. € > 27 mil. tokarilice. Ovakva kvalifikaciona struktura je optimalno rješenje za većinu srednjih preduzeća. Npr. Podjela preduzeća prema kriterijima Evropske Unije Kriterijumi . proizvodnja centrifugalnih pumpi vode. Decentralizovani koncept održavanja podrazumijeva da svaki dio organizacije ima svoju službu održavanja. Naime. a primjer komadne proizvodnje je npr. U nekoj mikro ili maloj organizaciji rukovođenje poslovima održavanja je najčešće povjereno jednom inženjeru ili tehničaru koji se organizacijom održavanja bavi 30-50% radnog vremena. a ostalo vrijeme obavlja druge poslove. Dalje razuđenost organizacije ima reperkusije na organizaciju također. Njemu je obično potčinjeno nekoliko majstora održavalaca. kotao. su dati kriteriji prema kojima se u Evropskoj Uniji preduzeća dijele na: mikro. Generalizovano gledajući decentralizovano održavanje je bolje i skuplje rješenje održavanja. € Velika > 250 > 40 mil. nuklearne elektrane gdje je potreban veći broj inženjera.50 Ukupan prihod < 7 mil. a druga u samoj proizvodnji i pakovanju cigareta što ima reperkusije na organizaciju održavanja. Na organizaciju održavanja u organizacijama utiče i tehnologija proizvodnje. Pri decentralizovanom konceptu je potrebno više ljudi i drugih resursa prvenstveno alata te je decentralizovani koncept skuplji. ako jedna velika tvornica betona ima sve proizvodne pogone na jednom lokalitetu tada se organizuje jedna služba održavanja. često se organizuje centralna radionica mehaničke obrade. mala.• • • centralizovani i decentralizovani koncept održavanja nadležnosti i odgovornosti za održavanje strukovni i strategijski princip organizovanja U tabeli 4.1. € Velike organizacije svakako imaju veći broj održavalaca i u načelu mnogo manje angažuju eksterne servise održavanja nego li male i srednje organizacije. srednja i velika. glodalice. Međutim u srednjim organizacijama poslovima održavanja obično rukovodi inženjer rukovodilac održavanja uz pomoć saradnika koji su tehničari. Naprotiv pri centralizovanom konceptu održavanja organizuje se jedna zajednička centralna služba održavanja za cijelu termoelektranu. proizvodnja naftnih derivata u rafineriji nafte. bušilice i druge. Npr. centralna elektronska radionica. a dio poslova se organizuje centralizovano. ali uz pad raspoloživosti opreme.1. € Srednja 50 . € Ukupna sredstva (aktiva) < 5 mil.250 7. jer se pri decentralizovanom konceptu postiže veća raspoloživost. turbina. Međutim velikim organizacijama je isplativo da educiraju vlastite kadrove i nabave opremu za specijalističke aktivnosti održavanja. Čest slučaj u tvornicama komadne proizvodnje jeste da se organizuje poseban odjel remonta čiji zadatak je da remontuje pojedine mašine npr. Mnoge organizacije primjenjuju kombinovani koncept održavanja gdje su određene funkcije održavanja riješene decentralizovano. Tabela 4. trafo stanica i obrada vode svaki od ovih pogona bi imao svoju vlastitu službu održavanja. Izuzetak su organizacije sa izuzetno složenim procesom kao što su npr. jer bi i personal i oprema bili malo iskorišteni. radionica za popravak elektromotora i slično. 38 .40 mil. malim i srednjim organizacijama je često neisplativo da imaju vlastiti personal i opremu za pojedine specijalističke aktivnosti održavanja. generator. Npr. € 5 . u jednoj termoelektrani koja se sastoji od pogona: priprema goriva. a eventualno može biti uz rukovodioca još jedan inženjer.

održavanje VN postrojenja itd. održavanje vodoinstalacija.2. mašinsko održavanje. održavanje opreme i instalacija komprimiranog zraka. organizuje da unutar elektro radionice egzistiraju dva odjela: • • odjel korektivnog elektro održavanja i odjel preventivnog i prediktivnog elektro održavanja. Mladi održavaoci nakon što radeći u odjelu preventivnog i prediktivnog održavanja steknu odgovarajuće znanje i iskustvo prelaze u odjel korektivnog održavanja da bi se poslije. 4. Dobna struktura ovih održavalaca treba biti 30-35 godina starosti ili eventualno 25-45 godina. U ovaj odjel se raspoređuju najbolji održavaoci koji su u zenitu ljudskih i profesionalnih mogućnosti.2. Struktura službe održavanja sa strategijskim principom organizovanja Ovdje je bitno spomenuti i odgovornost za troškove odnosno za budžet održavanja i uopšte za uspješnost održavanja. Odjel korektivnog održavanja obavlja urgentne neplanske aktivnosti korektivnog održavanja. Ako je održavanje decentralizovano ili kombinovano onda odgovornost za uspješnost održavanja svakog pojedinog pogona snosi nadležni rukovodilac u tom pogonu koji je nadležan za održavanje datog pogona. odjel podmazivanja. ako se primjenjuje centralizovani koncept održavanja tada se može centralizovati i odgovornost za uspješnost održavanja. Postoje i kombinovana rješenja gdje se npr. održavanje vozila. [6] radionica održavanja obično ima dva odjela: • • odjel korektivnog održavanja odjel planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja kao što je ilustrovano na slici 4. instrumentaciono održavanje. a pri strategijskom principu [3]. Ovi održavaoci moraju biti spremni da rješavaju najteže probleme održavanja u svako doba dana i pod najtežim uvjetima. Također. Istovremeno odjel preventivnog i prediktivnog održavanja treba biti spoj mladosti i iskustva odnosno u ovom odjelu rade zajednički mladi održavaoci koji još uče i vrlo iskusni održavaoci. Svaku aktivnost održavanja treba odobravati i kontrolisati rukovodilac koji je odgovoran za uspješnost održavanja. ponovo vratili poslovima preventivnog i prediktivnog održavanja. Međutim. odjel preventivnog i prediktivnog održavanja može biti izdijeljen na dva odjela pri čemu je jedan odjel zadužen za rad na pogonu. u zreloj dobi. elektro održavanje. U svim organizacijama dio poslova održavanja se 39 . Pri strukovnom principu organizovanja radionica održavanja ima odjele prema strukama: • • • • • • • • • • građevinsko održavanje.Sl. a drugi odjel samo za rad u radionici.

tokom većih poslova i slično uz puni nadzor vlastitog održavanja. tokom remonta. ali moguća su i prijelazna rješenja gdje se npr. Ovo je uzrokovano činjenicom da eksterni izvršioci održavanja prvenstveno nastoje zadovoljiti potrebe vlastite organizacije. kada je u pitanju održavanje visokosofisticiranih mjerila nije isplativo educirati vlastiti personal već se angažuju serviseri. prijevoz itd. Treća (maksimalistička) opcija je opcija pri kojoj organizacija uopšte nema vlastitu službu održavanja već sve poslove održavanja osim autonomnog održavanja kojeg sprovodi sektor proizvodnje realizuje eksterna organizacija sa svojim kooperantima. U prvoj opciji se eksterni održavaoci angažuju za potrebe specijalističkih poslova. pozitivna su iskustva sa organizacijom eksternog podmazivanja mašina i tehničkog dijagnosticiranja opreme. pri održavanju vozila vlastiti personal se može angažovati na aktivnostima operativnog održavanja kao što je čišćenje i pranje vozila. puno eksterno održavanje. Nivo angažovanja eksternih održavalaca se može gradirati u tri nivoa (opcije): 1. su povjeravani eksternim organizacija i nastojalo se da organizacija zadrži samo svoju osnovnu djelatnost. Kao što je već rečeno. U praksi je bilo čak slučajeva namjernog izazivanja kvarova kako bi bilo dovoljno posla za eksterne izvršioce. Sam ugovor treba biti valjano sastavljen sa definisanjem svih potrebnih detalja. Npr. ako troškovi održavanja ne čine značajnu stavku u ukupnim troškovima tada se više angažuju eksterni održavaoci. Održavanje vozila je primjer održavanja koje se najčešće uspješno povjerava eksternim organizacijama. Međutim. Osim toga eksterni izvršioci nisu zainteresovani da rade na poboljšanju održavanja. angažovanje eksternih održavalaca prema planu i programu održavanja kojeg oni kreiraju i 3. Kombinovana rješenja također pokazuju dobre rezultate. ishrana zaposlenika. a funkcija programiranja je u nadležnosti eksternih izvršilaca. jedno vrijeme je bila jako zastupljena praksa da se svi poslovi održavanja u organizaciji povjere eksternoj organizaciji sa kojom se sklapao višegodišnji ugovor o održavanju. Ovakva praksa se djelimično održala do danas. Tamo gdje troškovi održavanja značajnije učestvuju u ukupnim troškovima manje se angažuju eksterni održavaoci. Drugi bitan faktor jeste dostupnost kooperanata za eksterno održavanje. funkcija planiranja održavanja zadržava u vlastitoj režiji. 2. jer je iskustvo pokazalo da se aktivnosti održavanja ne mogu porediti sa ugostiteljskim uslugama ishrane zaposlenika. jer kroz poboljšavanje ostaju bez posla. Pri angažovanju eksternih održavalaca potrebno je izvršiti odabir eksterne organizacije i ugovorom definisati odnose. Obrnuto. Istina može se raditi na animiranju preduzeća da nude takve usluge. Planove i program (raspored) njihovog rada kreira vlastiti personal. Također. Održavanje provedeno vlastitim personalom se na engleskom jeziku zove in-house maintenance. Ovdje su navedena tri nivoa (opcije) angažovanja. Naime pojedine specijalističke poslove održavanja je jeftnije povjeriti vanjskim izvršiocima. ali i animiranje ima ograničene domete. a vlastita služba održavanja zadržava samo funkciju nadzora. Mnoge organizacije nisu u situaciji da koriste usluge eksternog održavanja. a eksterni servis se koristi za značajnije aktivnosti. Npr. Npr. a sve ostalo da se povjeri drugima. Također i drugi poslovi kao što je vođenje računovodstva. Ključni faktor na temelju koga se donosi odluka o tome u kojoj mjeri će se angažovati eksterni stručnjaci jeste učešće troškova održavanja u ukupnim troškovima. Prva opcija je minimalistička opcija gdje se minimalno angažuju eksterni održavaoci. Danas imamo dva najčešća rješenja održavanja: 40 . ako je u pitanju tvornica vijaka da ista proizvodi vijke. angažovanje eksternih održavalaca prema vlastitom planu i programu održavanja. ustroj organizacije održavanja je strateška odluka koju treba donijeti menadžment organizacije. jer u njihovom okruženju nema preduzeća koju nude takve usluge pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima. Bilo je slučajeva da su pojedine tvornice bankrotirale zbog toga što su svoje održavanje povjerile drugima. Danas se eksterni izvršioci angažuju uglavnom za određene specijalističke poslove te za sporedne poslove održavanja kao što je npr.povjerava eksternim (vanjskim) izvršiocima. Ponegdje se outsourcing prevodi kao eksternaliziranje. ali ne značajno. Praksa angažovanja eksternih održavalaca se u literaturi na engleskom jeziku zove maintenance outsourcing te je ovaj pojam outsourcing ušao u upotrebu i kod naših ljudi. Nakon razmatranja svih ovih aspekata možemo zaključiti da je svaka organizacija specifična i treba iznaći rješenje održavanja koje joj najbolje odgovara. U drugoj opciji se eksterni održavaoci angažuju na način da sami kreiraju planove i programe održavanja. održavanje građevinskih objekata i održavanje zelenih površina.

4.• • centralizovano održavanje uz minimalno angažovanje eksternih izvršilaca decentralizovano održavanje uz veliko angažovanje eksternih izvršilaca Većina organizacija koje se odluče za centralizovano održavanje nastoje imati što manje eksternih izvršilaca. Pri decentralizovanom konceptu odgovornost za uspješnost održavanja leži na rukovodiocima odjela. U našoj literaturi se za ured održavanja koristi naziv priprema održavanja. Dakako. Zadaci ureda održavanja su: • • • • • • • • • • • • • • • • • • planiranje i praćenje realizacije budžeta održavanja sračunavanje indikatora učinkovitosti (performansi) održavanja planiranje rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja vanredno naručivanje rezervnih (doknadnih) dijelova vođenje kartica opreme i ostale dokumentacije održavanja opreme i pogona konstruisanje (dizajniranje) rezervnih dijelova konstruisanje (dizajniranje) nove opreme i rekonstruisanje (redizajniranje) stare opreme planiranje kadrova održavanja edukacija u oblasti održavanja planiranja alata. uključujući tu i eksterne održavaoce i to tako da na 15 radioničkih održavalaca dolazi jedan zaposlenik u uredu održavanja [5]. najčešće servisere opreme. a engleski izraz je Maintenance Office ili Plant Maintenance Office (skraćeno PM Office). ako je u radionici održavanja prosječno angažovano ukupno 73 zaposlenika što vlastitih. organizacije koje se odluče za decentralizovani koncept obično angažuju eksterne izvršioce.2. ako je u termoelektrani primjenjen decentralizovani koncept održavanja tada je za uspješnost održavanja turbine odgovoran rukovodilac pogona turbina. zajednički tim tehničke dijagnostike itd. Kao što je već rečeno. Npr. Ured održavanja Ured (kancelarija) održavanja je organizacioni odjel unutar službe održavanja čiji zadatak je. zajednički za sve pogone. Npr. ukratko rečeno. Naprotiv. obrada. a isti usvaja menadžment organizacije. pri decentralizovanom konceptu održavanja ipak se pojedine funkcije održavanja mogu riješiti centralizovano tj. Međutim već u srednjim organizacijama ured održavanja se organizuje kao zasebni organizacioni odjel sa svojim rukovodiocem koji je inženjer ili tehničar. a odgovornost za troškove održavanja je na rukovodiocu službe održavanja. u velikoj mjeri. zajednička radionica za popravak elektromotora. što eksternih tada u uredu treba biti angažovano 5 zaposlenika (rukovodilac ureda sa 4 saradnika). Ako se cjelokupno održavanje povjeri eksternoj organizaciji (potpuni maintenance outsourcing) tada je za uspješnost održavanja odgovorna eksterna organizacija te u samom ugovoru treba tačno definisati odgovornosti i obaveze kako u pogledu troškova tako i u pogledu raspoloživosti opreme i ostalih indikatora uspješnosti. U manjim organizacijama sve poslove ureda održavanja obavlja rukovodilac službe održavanja koji eventualno može imati jednog ili dva saradnika. mašina i instrumenata održavanja planiranje održavanja programiranje održavanja planiranje remonta poslovi nadzora izvođenja većih radova kreiranje. ali neovisno o organizaciji održavanja zadatak ureda održavanja je da prati realizaciju budžeta te da izvještaje dostavlja nadležnim 41 . Npr. Broj zaposlenika koji rade u uredu održavanja se određuje prema broju održavalaca u radionici održavanja. postoje izuzeci. te ima organizacija sa decentralizovanim održavanjem koje imaju vlastite održavaoce i vrlo malo angažuju eksterne izvršioce. može se organizovati zajednička radionica mašinske obrade. baratanje sa dokumentacijom održavanja. zaključivanje i arhiviranje radnih naloga održavanja inspekcija održavanja i tehnička dijagnostika identifikacija problema koji uzrokuju velike troškove održavanja provođenje FMEA i RCFA analiza Prijedlog plana budžeta održavanja se kreira u uredu održavanja. Kao što je već rečeno odgovornost za realizaciju budžeta ovisi o organizaciji održavanja.

Naime u savremenom održavanju se sve aktivnosti provode uz izdat radni nalog održavanja. Međutim za svaku značajniju aktivnost održavanja kao što je npr. zamjena sijalice. Radni nalozi za preventivno održavanje i radni nalozi za planiranu inspekciju i planirano tehničko dijagnosticiranje se kreiraju prema definisanim planovima aktivnosti. Ako održavalac dobije radni nalog da npr. praćenje indikatora učinkovitosti (performansi) održavanja je zadatak ureda održavanja. Jedan od značajnih zadataka ureda održavanja jeste kreiranje. a u velike aktivnosti se broje aktivnosti održavanja za čiju realizaciju trebaju sredstva iznad 50.000€. Za ostale aktivnosti održavanja uključivo i vanredne inspekcije i dijagnostičke preglede se piše zahtjev za održavanje (obavijest o kvaru). može se uzeti kriterij da se u male aktivnosti broje aktivnosti za čiju realizaciju treba najviše 2 sata rada i čiji troškovi materijala su do 50€. srednje aktivnosti i velike aktivnosti. Sl. Kriteriji za razgraničenje vrste aktivnosti se razlikuju od organizacije do organizacije.rukovodiocima. se obavezno kreira radni nalog. 4. Prema svome obimu aktivnosti održavanja se dijele na: • • • male (sitne) aktivnosti. radni nalog za sitne aktivnosti. obrada i zaključivanje radnih naloga održavanja. Npr.3. Na slici 4. Za urgentne aktivnosti se ponekada nalog kreira nakon što je aktivnost već sprovedena. zamjena elektromotora itd. dotezanje jednog vijka i slično za njih se otvara trajni radni nalog tj. Algoritam aktivnosti održavanja 42 . Također. zamjena ležaja. najčešće automatski pomoću softvera ERP. je prikazan algoritam aktivnosti održavanja.3. Ako su u pitanju male (sitne) aktivnosti održavanja kao što je npr. zamijeni zupčanik na reduktoru i pri tome ustanovi da je osim predmetnog zupčanika potrebno zamijeniti i vratilo tada se za zamjenu vratila otvara novi radni nalog iako se aktivnost provodi na istom reduktoru.

4. Vidimo da ima ukupno šest stepeni prioriteta aktivnosti održavanja. Prije samog odobrenja rukovodilac može tražiti da se izvrše izmjene u samom radnom nalogu. Nadležni rukovodioci dobivaju navedene dijagnostičke izvještaje i na temelju istih kreiraju obavijesti. Prioriteti održavanja Oznaka Opis 1 Urgent 2 Što prije 3 U roku od mjesec dana Oznaka 4 5 6 Opis U roku od godinu dana Idući zastoj Idući remont 43 . Prioritet 1 (urgent) imaju aktivnosti od kojih ovisi nastavak proizvodnje. u načelu. izvještaja dežurnog osoblja i analize realizacije naloga održavanja.2. Primjer popunjenog obrasca obavijesti o kvaru U tabeli 4. Radni nalog se u načelu kreira za datu opremu. Sl. U pravilu rukovodilac koji je odgovoran za troškove održavanja odobrava realizaciju naloga. a također može donijeti odluku da se data aktivnost održavanja odgodi ili da se uopšte ne realizuje. ali i u slučaju urgentnih aktivnosti se piše obavijest i ostala dokumentacija koja slijedi. izvršavaju se bez odobrenja. Pri centralizovanom održavanju odobrenje izvršenja radnog naloga vrši rukovodilac službe održavanja. Na slici 4.Ovu obavijest pišu nadležni rukovodioci iz sektora proizvodnje i iz sektora održavanja. Nakon što zaprimi obavijest lice koje je unutar ureda održavanja zaduženo za kreiranje radnih naloga održavanja kreira radni nalog održavanja i dostavlja ga nadležnom rukovodiocu na odobrenje. Ukoliko dođe da kvara koji zahtijeva urgentnu reakciju održavalaca tada se otklanjanju kvara pristupa smjesta. a pri decentralizovanom održavanju odobrenje izvršenja radnog naloga vrši rukovodilac odjela i to svaki rukovodilac odobrava aktivnosti na svome odjelu. ali može se po potrebi kreirati i za funkcionalnu lokaciju. Obavijesti se kreiraju na temelju: • • • • • izvještaja o dijagnostičkim pregledima. Obavijest se danas najčešće piše pomoću ERP softvera premda se može pisati i ručno. ERP softver automatski pridružuje broj obavijesti. Tabela 4. a obavijest se može i naknadno napisati. oprema i također aktivnosti za koje je izuzetna prilika da se obave. na temelju jedne obavijesti se kreira jedan radni nalog.2. Pojedine vrste radnih naloga kreiranih na temelju planova održavanja mogu biti izuzete od procesa odobrenja tj. izvještaja osoblja održavanja. Također. izvještaja operatora (poslužilaca). je dato pravilo za prioritete aktivnosti održavanja. Ako se nalog kreira za funkcionalnu lokaciju tada ERP softver troškove naloga po zadanom pravilu raspoređuje na opremu predmetne funkcionalne lokacije.4.4. ali u izuzetnim situacijama se na temelju jedne obavijesti kreira više radnih naloga. Ako se primjenjuje TPM koncept održavanja tada realizaciju naloga održavanja odobravaju rukovodioci iz sektora proizvodnje [7]. je dat primjer popunjenog obrasca obavijesti o kvaru. ljudski životi.

Poslovođa obavezno izvještava rukovodioca održavanja o pokretanju ovakve urgentne aktivnosti održavanja i traži saglasnost rukovodioca u slučaju ako procijeni da zahtijevana aktivnost nije urgentna. Prioritet 5 se daje aktivnostima koje treba obaviti pri idućem planiranom ili neplaniranom zastoju postrojenja. Npr. ali ako dođe do kvara na mlinu uglja tada prioritet nije 1 već 2. Npr. funkcionalna lokacija.Npr. kvarovi koji nastanu u toku noći. Prioritet 4 se daje aktivnostima koje se obavljaju kada nema drugog posla. ako bilo koji zaposlenik zapazi pucanje parovoda dužan je smjesta izvjestiti nadležnog rukovodioca. ali u većini organizacija se danas primjenjuje sljedeći sistem za označavanje tipova radnih naloga: PM01 – radni nalozi za aktivnosti korektivnog održavanja PM02 – radni nalozi za planske velike i skupocjene zahvate održavanja 44 . Npr. ako je došlo do iznenadnog poboljšanja vremenskih prilika isti se koristi da se obave sve aktivnosti koje se mogu obaviti. prioritet. Također. U momentu kada bude obaviješten o potrebi urgentne aktivnosti održavanja nadležni rukovodilac provjerava činjenično stanje. ako uoči potrebu za nekom urgentnom aktivnosti održavanja može pokrenuti istu. organizuje potrebne aktivnosti u cilju smanjenja štete (npr. tokom zamjene ležajeva na reduktoru ustanovljeno da je oštećen neki zupčanik te je zaključeno da ga treba zamijeniti tada se za zamjenu ovog zupčanika otvaraju obavijest i nalog prioriteta 1. ako je npr. a prioritet 6 se daje aktivnostima koje se obavljaju tokom remonta. Nadležni rukovodilac je smjenski poslovođa proizvodnje. Također ako na nekom rezervoaru sa otrovnim materijama nastane pukotina ista se urgentno sanira. ali ipak nisu urgentne. U načelu svaki zaposlenik. a također i ostali rukovodioci sektora proizvodnje koji su najprije dostupni. Npr. Npr. jer u silosu mljevenog uglja ima zaliha uglja za barem dva dana rada. jer je ugrožen okoliš i ljudski životi. Pri ovome provjerava da li je odista u pitanju urgentna aktivnost. rastavljen te bi bilo neracionalno zatvoriti reduktor pa ga ponovno otvarati za dvije sedmice radi zamjene zupčanika. ukoliko u termolelektrani dođe do kvara na turbini tada se kvar otklanja urgentno i ima prioritet 1. ukoliko se pregledom postrojenja ustanovi da je neki ležaj pred otkazom odnosno uočeni su početni simptomi otkaza ležaja tada se planira zamjena tog ležaja najkasnije u roku od mjesec dana. Prioritet 2 imaju aktivnosti koje treba obaviti što prije. Prioritet 3 imaju aktivnosti koje se mogu obaviti planski bez velike žurbe. zavarivačima se može dati zadatak da zamijene metalnu ogradu fabrike i da to rade kada nema drugog posla. a može se sačekati jutro da se počne sa njihovom sanacijom imaju prioritet 2. Sa prioritetom 1 se obavljaju i aktivnosti za koje je izuzetna prilika da se obave. Sam dizajn obrasca se razlikuje od organizacije do organizacije. Poslovođa radionice održavanja smjesta organizuje ekipu održavalaca i pokreće aktivnost čak i ako još nije kreiran radni nalog. Obrazac radnog naloga se najčešće kreira pomoću ERP softvera. oprema. jer je reduktor već otvoren tj. a u obrascu se navode sljedeći podaci: • • • • • • • • • • • • • • • • broj radnog naloga održavanja naslov radnog naloga održavanja kratak opis aktivnosti održavanja lista potrebnih alata i instrumenata upute zaštite na radu odobrenja za rad podaci iz obavijesti o kvaru (broj. organizuje zavrtanje ventila) i obavještava poslovođu radionice korektivnog održavanja. kontakt osoba) tip radnog naloga održavanja datum kreiranja radnog naloga održavanja ime i prezime kreatora radnog naloga održavanja datum odobrenja radnog naloga održavanja i ime rukovodioca koji je odobrio lista operacija (tabelarno) spisak rezervnih dijelova i materijala održavanja (izdatnica materijala) potrebno stručno lice odgovorno za nadzor realizacije radnog naloga (da/ne) zapisnik o realizaciji radnog naloga održavanja podaci o kontroli i zaključivanju radnog naloga održavanja Nigdje nije propisano. jer kvarom turbine proizvodnja smjesta prestaje. datum.

radni nalog za male aktivnosti održavanja. Nalozi tipa PM03 se kreiraju za preventivno održavanje i inspekcije tj. ako je ugrađen uređaj za mjerenje vibracija može se planirati automatsko kreiranje radnog naloga održavanja kada vibracije dostignu zadani nivo. Također postoje ERP softveri koji se mogu uvezati na SCADA ili drugu opremu te kontinualno očitavati podatke sa brojača automatski. Podaci se mogu unositi ručno ukucavanjem pri čemu ERP softver treba u zadanim intervalima (dnevno ili sedmično) podsjećati operatora (alarmirati) da unese stanje brojača. Vrijednosni (novčani) limiti iznad kojih se mora kreirati naloga tipa PM02 je različit od organizacije do organizacije. Obično se nalog PM02 pokreće ako su očekivani troškovi iznad 50. jer se isti realizuju odmah. brojač prijeđenih kilometara ili brojač radnih sati) u zadanim datumima. ako dijagnostička ispitivanja ležaja daju nalaz da je ležaj još uvijek upotrebljiv. a samo izuzetno smije biti 1 ili 2. rekonstrukciju. rekonstrukciju. Bitno je napomenuti da osim stanja brojača i drugi parametri mogu biti iskorišteni kao reper za automatsko kreiranje naloga PM03. Drugim riječima rečeno nalozi tip PM02 se koriste za planirane aktivnosti održavanja i srodan je nalogu tip PM04 s tim da se nalog PM04 odnosi na male zahvate održavanja. Ovaj dugogodišnji program održavanja se unosi u ERP softver i pri tome se unesu tačni datumi u kojima će biti kreirani PM03 nalozi za obavljanje kako odgodivih tako i neodgodivih aktivnosti održavanja.000€. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi tipa PM08 može imati visoke troškove realizacije iznad propisanog limita. sedmično ili mjesečno). zamjena sijalice. Primjer neodgodivih aktivnosti održavanja su npr. Ove aktivnosti se dijele u dvije grupe: • • odgodive i neodgodive.Maintenance Master Schedule) u koji se unose aktivnosti održavanja koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. Radni nalog tip PM05 sadrži sljedeće: • broj radnog naloga održavanja • naslov radnog naloga održavanja 45 . atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu. Automatsko kreiranje radnih naloga PM03 se vrši: • • • prema zadanim vremenskim intervalima odnosno ciklusima (npr. Nalozi tipa PM02 se koriste za realizaciju skupocjenih i velikih zahvata održavanja kao što je npr. Bitno je napomenuti da se sve aktivnosti korektivnog održavanja realizuju nalozima tipa PM01 bez obzira na iznos. zamjena rotora velikog ventilatora. Nalozi PM04 imaju prioritet izvršenja u načelu 3 ili više. dotezanje jednog vijka i slično za njih se otvara trajni radni nalog tip PM05 tj. U načelu radni nalog tip PM05 se jednom otvori i ostaje otvoren do daljnjeg. ERP softver treba da omogući kako ručno tako i automatsko kreiranje radnih naloga tip PM03. aktivnosti propisane zakonom kao što je npr. Ukoliko se pri pregledu postrojenja ustanovi da je potrebno izvršiti aktivnosti održavanja tada se kreira nalog tip PM04. ali se smije koristiti isključivo za sitne aktivnosti. Npr. a polugodišnje ili mjesečno za odgodive aktivnosti. Ako se automatsko kreiranje naloga PM03 vrši na temelju brojača tada je potrebno riješiti unošenje podataka sa brojača u ERP softver. za tehničku dijagnostiku postrojenja. a ne vrši se programiranje njihovog izvršenja. na temelju stanja brojača ili drugih parametara (npr. Ako su u pitanju sitne aktivnosti održavanja kao što je npr. Za svaku opremu se kreira dugogodišnji program (raspored) održavanja (engleski: MMS . a primjer odgodive aktivnosti je zamjena ležaja koja se može odgoditi. ERP softver treba u zadanim periodima alarmirati operatoru za sve aktivnosti iz dugogodišnjeg programa koje nisu relizovane i to svakodnevno za neodgodive aktivnosti. Također radni nalozi za adaptaciju.PM03 – radni nalozi za preventivno održavanje i inspekcije PM04 – radni nalozi za aktivnosti održavanja organizovanog na osnovu inspekcija (po stanju) PM05 – stalni radni nalozi koji se koriste za male (sitne) aktivnosti PM06 – radni nalozi za angažovanje održavalaca na poslovima u proizvodnji PM07 – radni nalozi za izradu i obnovu (reparaturu) rezervnih dijelova PM08 – radni nalozi za adaptaciju. Tip naloga PM01 se koristi za aktivnosti korektivnog održavanja i ovi nalozi u načelu imaju prioritet 1 ili 2.

Nalog tipa PM05 se u načelu piše za funkcionalnu lokaciju........... spajanje elektromotora na napajanje (izvršilac električar ... radovi u prostorima ugroženim požarom i eksplozijom i slično..... Ako postoje odgovarajuća radna uputstva tada se ista navode u kratkom opisu.. Naime bitno je da se održavaocima daju kratke i jasne upute šta trebaju raditi. Kada se personal službe održavanja koristi za rad u proizvodnji npr. 46 ...... Ukoliko se tokom realizacije radnog naloga ukažu potrebe za dodatnim dijelovima i materijalima tada se otvara dodatni radni nalog za isti posao. Kratak opis aktivnosti održavanja i lista operacija čine jednu cjelinu kojom je specificiran postupak provođenja aktivnosti održavanja... 1 sat 40...... Pretpostavlja se da su ova radna uputstva već dostupna održavaocima........... otpajanje elektromotora sa napajanja (izvršilac električar .... montaža novog elektromotora i spojke (izvršioci mehaničari . U većini slučajeva planirani i realizovani sati nisu isti..... lasersko centriranje elektromotora (izvršioci specijalisti -2) ....2) .. 1 sat Kao što je već rečeno lista operacija se obično kreira u vidu tabele......... 1 kom Komplet HTZ opreme zavarivača .. a ako su u pitanju manje količine tj..... a poslovođa također evidentira i radne sate utrošene na realizaciju radnih naloga tip PM05.. a ako nisu ista se prilažu uz radni nalog...... 1 sat 20.... pri zamjeni elektromotora operacije su: 10. ali razlika ne smije biti velika........ 3.... U listi operacija se unose operacije.. 2 sata 30...... Npr..... izvršioci aktivnosti. Spisak planiranih rezervnih dijelova i materijala održavanja se također navodi tabelarno.. 2.... Ovaj problem se rješava tako što se otvaraju dva radna naloga i to jedan za defektažu..... To su npr... broj izvršilaca i planirani radni sati za svaku aktivnost..1) . Za određene radove održavanja je zakonski propisano posebno odobrenje... ispitivanje novog elektromotora (izvršilac električar ..1) ... Ovakav sistem radnih naloga sa mnogo tipova je za mnoge stručnjake isuviše komplikovan tako da mnoge organizacije primjenjuju samo tri tipa radnih naloga: PM01 – radni nalozi za aktivnosti korektivnog održavanja PM03 – radni nalozi za aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja PM05 – stalni radni nalozi koji se koriste za male (sitne) aktivnosti.. radovi u visokonaponskim postrojenjima.. Aparat za elektrolučno zavarivanje .......2) .. 3 sata 50.....• • • • • funkcionalna lokacija tip radnog naloga održavanja datum kreiranja radnog naloga održavanja ime i prezime kreatora radnog naloga održavanja datum odobrenja radnog naloga održavanja i ime rukovodioca koji je odobrio nalog Izdatnicu materijala za potrebe realizacije naloga PM05 kreira poslovođa održavanja.. a posljednja kolona u tabeli je obično predviđena za upisivanje realno utrošenih radnih sati za realizaciju svake operacije (pretposljednja kolona su planirani sati za realizaciju)....... U radnom nalogu se unosi lista operacija u vidu tabele................ 1 kom Produžni kabl 50m .... ako se tokom godišnjeg odmora neki mehaničar iz službe održavanja privremeno rasporedi na poslove montaže u proizvodnji tada se za njega kreira radni nalog tip PM06.. Npr.... demontaža starog elektromotora i spojke (izvršioci mehaničari . može se navesti sljedeći spisak alata za aktivnost elektrolučnog zavarivanja: 1.... 1 sat 60... Naime pri radovima elektro održavanja u velikom broju slučajeva se prije defektaže ne može znati koji će dijelovi zatrebati.... a drugi za popravak... 1 komplet Upute zaštite na radu također trebaju biti kratke i jasne..... Pri kreiranju liste alata i instrumenata potrebnih za realizaciju naloga nije potrebno previše ulaziti u detalje odnosno potrebno je navoditi najznačajnije stavke.....1) .... Planiranje dijelova i materijala prije realizacije može biti problematično pogotovu kada su u pitanju radovi elektro održavanja.....

47 . Poslovođa nalog predaje grupovođi i od njega ga preuzima nakon realizacije pregleda i potpisuje te predaje nadležnom rukovodiocu koji je svojim potpisom odobrio izvršenje naloga te dotični rukovilac pregleda nalog sa izvještajem i potpisuje nakon čega se radni nalog vraća u ured održavanja gdje se vrši njegova obrada. Zapisnik obavezno sadrži sljedeće: • • • • • • • • • trajanje zastoja opreme koja je održavana u satima trajanje zastoja proizvodnje u satima da li je bilo povreda ljudi usljed kvara (da/ne) da li je kvar štetio okolišu (da/ne) da li su bili dostupni svi potrebni rezervni (doknadni) dijelovi i materijali (da/ne) datumi početka i završetka realizacije radnog naloga povratnica materijala kratak opis obavljenih aktivnosti priložen zaspisnik eksternih izvršilaca Ako je usljed nastalog kvara ili usljed realizacije naloga došlo da zastoja date opreme unosi se podatak koliko je trajao zastoj obično u satima. Podaci o troškovima tj. Ako sa eksternim izvođačem nije dogovoreno da se u zapisnik unosi cijena usluge koja će kasnije biti fakturisana tada se unosi procijenjena vrijednost usluge na temelju predračuna. 2. Nakon što se izvrši realizacija radnog naloga potrebno je na isprintanom obrascu radnog naloga napisati zapisnik o realizaciji (izvještaj o zahvatu održavanja). zaključivanje i arhiviranje. serviseri njihov zaspisnik se prilaže uz radni nalog. poslovođa radionice održavanja. ako se tokom zamjene ležajeva na vratilu reduktora ustanovi da je oštećen zupčanik te ga treba zamijeniti tada se otvara novi radni nalog za zamjenu zupčanika. Nalog se kreira u uredu održavanja i predaje poslovođi (supervizoru) radionice održavanja na realizaciju. lice koje je vršilo nadzor realizacije naloga (opciono). Ako nije bilo zastoja to se evidentira. Međutim. U slučaju da se realizuju značajnije aktivnosti održavanja rukovodilac održavanja lično vrši nadzor ili eventualno određuje nekog stručnjaka iz ureda održavanja (obično nekog inspektora održavanja) da vrši nadzor nad realizacijom. zaključivanje i arhiviranje naloga. Ako su bili angažovani eksterni izvršioci radova npr. ERP softver treba omogućiti uvid u trenutno stanje zaliha dijelova i materijala u skladištu i nedopustivo je da se krene u realizaciju naloga bez da su na raspolaganju dijelovi materijali. Npr. ali ako se ustanovi da treba zamijeniti neki gumeni zaptivač niske materijalne vrijednosti tada se neće otvarati novi radni nalog već će se iskoristi neki postojeći nalog tip PM05. Dakle ERP softver treba imati mogućnost unosa procijenjene i stvarne vrijednosti eksterne usluge održavanja. ako je tako dogovoreno. 5. cijeni usluge eksternih izvođača i utrošenog materijala se iz ovog zapisnika unose u ERP softver te se mogu sračunati realni troškovi održavanja. Nakon realizacije nalog potpisuju: 1. ali ako se vrši valjano upravljane rezervnim dijelovima i materijalima održavanja rezervacije nisu potrebne. Eksterni izvođači u svom izvještaju o servisu unose i cijenu usluge koja će kasnije biti fakturisana. Pojedini ERP softverski paketi omogućavaju i rezervisanje dijelova za određene aktivnosti (naloge). Zapisnik o realizaciji popunjava rukovodilac grupe (grupovođa) koja realizuje radni nalog. Dalje. U tom smislu na obrascu radnog naloga trebaju biti predviđena polja za upisivanje. 3. rukovodilac koji je odobrio realizaciju naloga i planer koji vrši obradu. grupovođa koji je neposredno rukovodio radovima. Pri kreiranju radnog naloga treba vrlo ozbiljno planirati rezervne dijelove i materijale održavanja. ako je usljed realizacije došlo do zastoja proizvodnje pogona tada se i ti sati unose u zapisnik. Planer pri kreiranju radnog naloga procjenjuje da li je potreban nadzor i to unosi u nalog.dijelovi i materijali niske vrijednosti tada se koriste postojeći nalozi tip PM05. ako nije bilo druge pumpe tada je usljed zastoja pumpe došlo da zastoja cjelokupne proizvodnje u pogonu što se evidentira. U zapisniku se u nekoliko rečenica opisuju obavljene aktivnosti što može biti od velike koristi pri narednim radovima. Npr. 4. Kasnije kada bude ispostavljena faktura radni nalog se primkom usluge tereti za stvarnu cijenu usluge. jer u magacinu uvijek treba biti dostupna određena minimalna zaliha. ako je došlo do kvara na nekoj pumpi i do zastoja te pumpe u trajanju dva sata to možda i nije izazvalo zastoj rada cijelog postrojenja ovisno o tome da li postoji druga pumpa koja je uključena.

održavanje vazduhoplova u pitanju tada je potrebno čuvati naloge sukladno odredbama zakonskih propisa. Svi dijelovi i materijali koji se izuzmu iz magacina za potrebe realizacije naloga. Bitno je navesti još par detalja vezano za realizaciju radnih naloga održavanja. Jako je bitno da se obave kontrola i analiza realizacije radnog naloga te da se eventualno donesu odluke o poboljšanjima. Ako je tako svaka smjena treba u radni nalog upisati šta je uradila i to treba poptpisati kako grupovođa tako i smjenski poslovođa održavanja. mjesečno. a koji se ne iskoriste moraju biti vraćeni i razduženi u magacinu. ali potpuno isti postupak je i sa kontaktorom. isprintani radni nalog sa rukom upisanim podacima i potpisima se arhivira. Također i nalozi PM03 za neodgodive aktivnosti održavanja mogu biti izuzetak po ovom pitanju. a također jedan rukovodilac smjene obavezno izvještava rukovodioca naredne smjene o progresu posla. u načelu. Npr. Nakon potpisivanja ured održavanja jedan primjerak naloga zadržava. odobren (u realizaciji) i realizovan. a također i nadležni rukovodilac koji je pokrenuo aktivnost održavanja se uključuje u proces. a drugi predaje u radionicu na realizaciju. U pojedinim organizacijama se koristi i poseban obrazac za smjenski izvještaj (engleski: MSR – Maintenance Shift Report).U većini službi održavanja je rad organizovan tako da jedan posao održavanja odradi jedna grupa održavalaca predvođena grupovođom. U pojedinim organizacijama je prisutna praksa da se popravljeni dijelovi ne razdužuju u magacinu već se drže u pomoćnim magacinima što je pogrešno. Realizirani radni nalozi se arhiviraju zajedno sa ostalom dokumentacijom date opreme. jer se na taj način vremenom u pomoćnim magacinima nagomila velika količina dijelova koji nisu pod valjanim nadzorom. godišnje) odnosno oni se mogu realizovati i bez potpisa. svaka smjena vatrostalaca podnosi izvještaj o svom radu. trajanje zastoja predmetne opreme u zadanom periodu. reduktor koji je demontiran sa postrojenja se popravi (ako je to isplativo) i razdužuje u magacinu. sve podatke koji su tokom realizacije rukom upisani na obrazac radnog naloga. ako se iz magacina izuzme ispravan reduktor i ugradi na postrojenju. Bitno je osigurati kroz računovodstvo i ERP softver da se 48 . U industriji je sasvim dovoljno čuvati naloge pet godina. a sam obrazac tj. sedmično. a koji ne idu na odobrenje. Reduktor je naveden kao primjer. Na osnovu analize realizacije naloge se osim eventualnih poboljšanja mogu eventualno kreirati i novi zahtjevi za održavanje (obavijesti) ako se ukaže potreba. Kao što je već rečeno. Svi ručno kreirani PM03 nalozi obavezno moraju biti odobreni. Vrijeme čuvanja radnih naloga u arhivi ovisi o opremi koja se održava. Kao što je već rečeno ured održavanja u ERP softver unosi sve podatke o relizaciji radnog naloga tj. ERP softver treba da omogući opciju označavanja koji nalozi tipa PM03 idu. Radni nalog. prolazi tri faze: • • • kreiran. U magacin se također vraćaju i popravljeni (reparirani) dijelovi. ERP softver treba da omogući: • • • • • • prikaz troškova održavanja predmetne opreme u zadanom periodu. trajanje zastoja proizvodnje uzrokovano zastojem predmetne opreme. ali nije rijedak slučaj da se neki posao održavanja radi u smjenama u cilju bržeg završetka istog. broj povreda na radu uzrokovanih kvarom predmetne opreme. U načelu ured održavanja sve kreirane naloge printa u dva primjerka i oba primjerka potpisuje nadležni rukovodilac. elektromotorom ili bilo kojim drugim dijelom. Ovu kontrolu i analizu obavlja ured održavanja. Uzmimo konkretan primjer da je potrebno hitno uraditi sanaciju vatrostalnog ozida peći te da je posao takvog obima i prirode da ga treba raditi u kontinuitetu tokom 30 sati rada. Osim za pojedinačnu opremu ERP softver treba omogućiti dobivanje navedenih podataka i za listu opreme i za funkcionalnu lokaciju. U ERP softver se unose podaci o realizaciji naloga. Ako je potrebno angažovati eksterne izvršioce oni se angažuju preko službe nabave. U tom slučaju na realizaciji jednog radnog naloga radi više grupa (smjena). Izuzetak mogu biti nalozi tipa PM03 koji se ciklično automatski kreiraju (dnevno. U ovom slučaju se organizuje rad nekoliko smjena vatrostalaca. ali kada je npr. broj ekoloških incidenata uzrokovanih kvarom predmetne opreme i listu svih radnih naloga predmetne opreme u zadanom periodu sortiranu po tipovima naloga. a to je povrat neiskorištenih dijelova i materijala u magacin.

U slučaju da se realizuju značajnije aktivnosti održavanja rukovodilac održavanja lično vrši nadzor ili eventualno određuje nekog stručnjaka iz ureda održavanja da vrši nadzor. U tom smislu u većim organizacijama se ured održavanja dijeli u tri organizacione jedinice: • • • odjel planiranja održavanja. Ako su u uredu održavanja angažovana četiri zaposlenika (rukovodilac ureda i tri saradnika) tada je najbolje da se poslovi rasporede tako da jedan od saradnika bude zadužen za poslove tehničke dijagnostike i inspekcije. Dakako. Razlika između planiranja i programiranja održavanja se ogleda u tome što je plan održavanja odgovor na pitanje šta i kako raditi. a program je odgovor na pitanja kada raditi i tko će raditi. kada je u pitanju digitalni fotoaparat glavne karakteristike su: rezolucija. ali ova aktivnost treba biti usklađena sa pozitivnim zakonskim propisima o računovodstvu. a jedan primjerak izvještaja se printa za arhivu.radni nalog održavanja rastereti za vrijednost polovnog dijela vraćenog u magacin. instrumenata i mašina te specifične HTZ opreme za potrebe održavanja. ali ako su u pitanju izuzetno značajne aktivnosti održavanja tada se pored grupovođe i poslovođe određuje dodatni nadzor koji faktički i rukovodi radovima. Osim izvještaja o dijagnostičkim pregledima koje obavljaju dijagnostičari iz ureda održavanja dostavljaju se i izvještaji od dijagnostičkim pregledima obavljenim od strane dežurnog osoblja i operatora (poslužilaca opreme) na potpuno isti način. Drugim riječima rečeno kvalitet je prikladnost potrebama. veličina ekrana. Primjer izuzetno značajne aktivnosti održavanje je sanacija turbine u hidroelektrani. Danas se pouzdanost neke opreme smatra za jedan od najznačajnijih pokazatelja kvaliteta iste. Naime poslovi planiranja traže sabran i studiozan rad. a programom se određuje kada će se te aktivnosti realizovati. Engleski pojam za tehnologa održavanja je maintenance planner te se i u našim organizacijama se sve više koristi pojam planer održavanja. Na poslovima programiranja trebaju raditi zaposlenici koji dobro poznaju organizaciju u kojoj rade. Jedan od poslova koje obavlja ured održavanja jeste i inspekcija (kontrola) održavanja i poslovi tehničke dijagnostike. ako se uoči kvar koji traži urgentno djelovanje održavalaca tada ured održavanja telefonskim pozivom ili na drugi način smjesta izvještava nadležnog rukovodioca. Naziv radnog mjesta uposlenika koji rade na poslovima planiranja i programiranja održavanja je tehnolog održavanja. Odjel planiranja održavanja je ekvivalent odjela tehničke pripreme proizvodnje. U pojedinim organizacijama se umjesto naziva tehnički dijagnostičar primjenjuje naziv inspektor održavanja koji također potiče iz anglosaksonske terminologije gdje se koristi pojam maintenance inspector. uz minimalne prekide uzrokovane greškama u dizajnu ili radu. Odjel inspekcije održavanja se bavi tehničkom dijagnostikom i nadzorom stanja opreme te nadzorom izvođenja radova održavanja i unutar ovog odjela rade tehnički dijagnostičari odnosno inspektori održavanja. Ne treba brkati pojmove kvaliteta i pouzdanosti. Na poslovima planiranja se mogu angažovati i pripravnici koji će raditi pod nadzorom iskusnijih te zaposlenici koji su odnedavna u organizaciji. 49 . dok je posao programiranja više dinamičan. Kad god je to izvedivo treba funkciju planiranja odvojiti od funkcije programiranja održavanja. Plan održavanja se može uporediti sa tehnološkim procesom proizvodnje. kapacitet baterije i kapacitet memorijske kartice. odjel programiranja održavanja i odjel inspekcije održavanja. Naime kada su u pitanju manje značajne aktivnosti održavanja tada radovima rukovodi grupovođa koga nadzire poslovođe održavanja. Stara mudrost kaže „Bez alata nema zanata“ i za potrebe valjanog održavanja je potrebno imati na raspolaganju kvalitetne alate. Kao što je poznato pouzdanost se definiše kao vjerovatnoća da će oprema raditi na predviđeni način u određenom vremenu i u predviđenim radnim uvjetima. Ako nije moguće organizovati dva različita odjela unutar ureda održavanja tada barem treba dva različita zaposlenika angažovati i to jednog na poslovima planiranja i drugog na poslovima programiranja. Za poslove nadzora se angažuju inspektori održavanja (tehnički dijagnostičari). a odjel programiranja održavanja je ekvivalent odjela operativne pripreme proizvodnje. Kvalitet alata i bilo koje druge opreme se definiše kao stepen zadovoljenja funkcije opreme. mogućnosti povećanja (zoom). Za svaku specifičnu opremu je potrebno poznavati glavne karakteristike (značajke) na temelju kojih se procjenjuje kvalitet iste. Npr. drugi za kreiranje radnih naloga i programiranje održavanja i treći za planiranje održavanja. a program održavanja sa operativnim planom proizvodnje. Planom održavanja se definišu aktivnosti održavanja. Jedan od važnih zadataka ureda održavanja su nabavke alata. Ured održavanja izvještaje o dijagnostičkim pregledima dostavlja e-mailom svim nadležnim rukovodiocima.

zaštitne maske za zavarivače itd. Postprodajna podrška obično uključuje: garantovanu isporuku rezervnih dijelova. Radionica održavanja Rad radionice održavanja ovisi o tome da li je u pitanju radionica korektivnog održavanja. ali specifičnu HTZ opremu kao što su npr. U cilju odabira alata. Registracijom opreme kod proizvođača iste se često stiču razne pogodnosti vezano za podršku pri održavanju i eksploataciji opreme. ako će instrument biti korišten u prostorima ugroženim požarom i eksplozijom tada obavezno mora imati odgovarajući certifikat. radna obuća itd. instrumenata. rokovi itd. jer tokom dizajniranja date opreme se ponekada ne vodi dovoljno računa da će opremu trebati i održavati. jer sigurno neće biti istrošen. Stara mudrost kaže „Nisam toliko bogat da kupujem jeftino“ što znači da su najčešće jeftine stvari na kraju ipak najskuplje. a kao vrste (redovi) tabele unose karakteristike. jer je organizacija rada u mješovitoj radionici najsloženija. Evropska Unija je uvela CE oznaku kojom se označava da je proizvod sukladan sa smjernicama EU te obavezno treba provjeriti ovu sukladnost. nabavlja ured održavanja. Npr. kvalitetni alati su dugog životnog vijeka i na kraju se sigurno više isplati njihova kupovina. visokonaponske rukavice za električare. evidentiranje opreme u knjigovodstvu i registracija kod proizvođača opreme. Međutim postoje situacije kada ipak treba nabavljati jeftinu opremu. kreiranje planova održavanja za opremu. potrebno je da može raditi pri temperaturi okoline. nabava opreme. podobnosti za održavanje. Radionicom održavanja rukovodi poslovođa radionice.3. cijena. Npr. mogućnost održavanja u ovlaštenim servisima. Dakako. Kada je u pitanju nabavka sofisticirane opreme jako je bitno voditi računa da se odabere dobavljač sa dobrom postprodajnom podrškom kupcima i svakako to treba biti stabilna firma za koju se može očekivati da će stabilno raditi u periodu dok se koristi njezin proizvod. mašina i HTZ opreme najčešće je potrebno vršiti komparaciju raznih modela koji su najčešće od različitih proizvođača premda se ponekada porede različiti modeli istog proizvođača. Ili npr. a kod druge nije. postprodajne podrške. 4. radna odijela. Npr. kreiranje radnih uputa za opremu. edukacija u radu sa opremom. Alati za rad u potencijalno eksplozivnim područjima ne smiju iskriti i najčešće su napravljeni od legure (slitine) krom-vanadij. Ako radionica održavanja radi u smjenama tada osim glavnog poslovođe radionice rade i 50 . cijene. uvođenje opreme u registar opreme. pružanje savjeta za održavanje i eksploataciju itd. garantnog roka. roka plaćanja itd. radionica preventivnog i prediktivnog održavanja ili mješovita radionica koja obavlja sve zadatke održavanja. Npr. ovo ne znači da treba otići u drugu krajnost te nabavljati alate rasipnički. U pojedinim državama postoji zakon prema kome su proizvođači obavezni pružati postprodajnu podršku zadani broj godina nakon prodaje proizvoda. jer npr. roka isporuke. U tom cilju je dobro kreirati tabelu u kojoj se kao kolone (stupci) unose modeli. Dakako uvijek treba provjeriti da li iza visoke cijene odista stoji i visoki kvalitet. potrebno je uporediti više modela instrumenta za lasersko podešavanje saosnosti u pogledu njegovih karakteristika. U pojedinim slučajevima određene karakteristike su eliminatorne. obično nabavljaju stručnjaci HTZ zaštite. jer kod jedne je dizjaner vodio računa o potrebi zamjene. ako se neki alat jako rijetko koristi može se nabaviti i jeftin lošiji model. Pri nabavci nove opreme potrebno je obaviti sljedeće aktivnosti: • • • • • • • • • izbor opreme. Pogrešna je politika štednje pri nabavci alata te izbjegavanje nabavke alata ili nabavka alata lošeg kvaliteta kako bi se smanjili troškovi. U pravilu se određuje jedan poslovođa na 8-12 radnika održavanja [5]. instalacija opreme (hardver i softver). nije potrebno isto vrijeme zamjene ležaja na dvije različite bušilice. Osim navedenoga bitno je napomenuti da nije sva oprema podjednako pogodna za održavanje.Opštu HTZ opremu kao što su npr. Ovdje će biti opisan rad mješovite radionice. ako će instrument biti korišten na otvorenom tada mora imati odgovarajući stepen zaštite od padavina te predviđenu temperaturu okoline sukladno klimi tj.

a također primjenom strategije TPM održavanja gdje se određene zadaće održavanja povjeravaju osoblju sektora proizvodnje. ako je bio praznik. Najbolje je organizovati da se ovi dijelovi opet razdužuju u magacinu te da se tamo tretiraju na odgovarajući način te da se svake godine organizuje prodaja ili poklanjanje ovih dijelova. a povrat neiskorištenog materijala se evidentira povratnicom materijala. Ako se ukaže potreba za urgentnom aktivnosti održavanja poslovođa smjesta organizuje ekipu održavalaca i pokreće aktivnost čak i ako još nije kreiran radni nalog. Nakon kratkog jutarnjeg sastanka koji traje do 15 minuta poslovođa evidentira prisustvo radnika radionice u knjigu evidencije radnog vremena. Poseban problem su neispravni rezervni dijelovi koje nije ekonomično popravljati. Npr. Bitno je kroz računovodstvo i ERP softver riješiti da se radni nalog održavanja knjiženjem tereti za dijelove koji su izdate za potrebe njegove realizacije i također da se knjiženjem rastereti za dijelove koji se vrate nazad u magacin uključivo i popravljene polovne dijelove. Dežurno osoblje ima svoje zadatke i po pitanju prediktivnog održavanja u smislu da je zadaća dežurnog osoblja da vrši pregled stanja postrojenja. olovke itd. Svako jutro se evidentiraju utrošeni radni sati za protekla 24 sata ili duže. Tokom radnog dana poslovođa obilazi radnike. Pri ovome provjerava da li je odista u pitanju urgentna aktivnost. a prijemnica za zaprimanje kupljenih dijelova i materijala. Poslovođa posebnu pažnju mora obraćati na dijelove i materijale široke potrošnje. stalni radni nalozi. U načelu su trebovanje i izdatnica jedan dokument premda se nekada razdvajaju u smislu da se na temelju trebovanja kreira izdatnica. daje zadatke radnicima za tekući dan i dijeli im radne naloge uz davanje uputa za rad i provjerava opremljenost radnika HTZ opremom. Poslovođa također pregleda i potpisuje realizovane radne naloge održavanja. Izdatnice materijala za potrebe realizacije naloga PM05 kreira poslovođa održavanja. daje im upute za rad i provjerava pridržavaju li se pravila zaštite na radu. Nakon što radnici odu na obavljanje aktivnosti održavanja poslovođa evidentira utrošene radne sate za svaki radni nalog održavanja što se danas čini pomoću ERP softvera.4. mazivo. U slučaju da se realizuju značajnije aktivnosti održavanja rukovodilac održavanja lično vrši nadzor ili eventualno određuje nekog stručnjaka iz ureda održavanja da vrši nadzor. Jedan od značajnih zadataka poslovođe je da nadzire upotrebu rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja kako ne bi dolazilo do njihovog otuđenja. kablovi. U listi operacija radnog naloga se nalaze podaci o planiranim satima i kolona za upisivanje stvarnih sati. Ovo je uzrokovano prvenstveno visokom pouzdanošću savremene opreme. 4. Predatnica se koristi za zaprimanje dijelova koji su napravljeni u vlastitoj radionici. sijalice. U pojedinim organizacijama je organizovan rad dežurnog osoblja održavanja (dežurni mehaničari. Materijal se iz magacina izdaje na temelju izdatnice (trebovanja) materijala koja je sastavni dio radnog naloga održavanja. jer rijetko će se desiti otuđenje nekog specifičnog dijela. izvan redovnog radnog vremena. dežurno osoblje je u sastavu radionice korektivnog održavanja. Nadzor nad radom eksternih izvršilaca u načelu vrši rukovodilac koji je inicirao datu aktivnost. U načelu. spomenuti pregled postrojenja danas obično vrši osoblje sektora proizvodnje. otuđenje istih nije rijetkost. Radni dan poslovođe počinje kratkim jutarnjim sastankom poslovođa proizvodnje i održavanja i nadležnih rukovodilaca na kome se analiziraju potrebe za eventualnim urgentnim aktivnostima održavanja. Radni nalozi tipa PM05 su tzv.smjenske poslovođe koji su potčinjeni glavnom poslovođi. Ovdje nećemo opisivati knjigovodstvene aspekte rada magacina. vijci. organizuje se održavanje bez dežurnog osoblja. Poslovođa obavezno izvještava rukovodioca održavanja o pokretanju ovakve urgentne aktivnosti održavanja i traži saglasnost rukovodioca u slučaju ako procijeni da zahtijevana aktivnost nije urgentna. Magacin održavanja Osim pozitivne prakse pri organizaciji rada magacina (skladišta) je potrebno voditi računa i o pozitivnim zakonskim propisima. Pri prijemu dijelova. ali kada su u pitanju dijelovi i materijali široke potrošnje kao što su npr. Krajem radnog dana poslovođa na temelju programa održavanja kojeg je dobio od ureda održavanja poslovođa kreira program rada za naredni dan. dežurni električari) koji rade praznikom i tokom noći tj. jer uglavnom obavlja poslove korektivnog održavanja. a eventualno i stručnjaci održavanja mogu biti zaduženi za nadzor. alata i materijala u magacin potrebno je provjeriti: 51 . Međutim u savremenom održavanju dežurno osoblje najčešće nije potrebno tj. Svi dijelovi i materijali koji se ne iskoriste se moraju razdužiti u magacinu čak i ako su u pitanju polovni popravljeni dijelovi. Planer pri kreiranju radnog naloga procjenjuje da li je potreban nadzor i to unosi u nalog tako da poslovođa iz samog naloga može vidjeti da li je potreban nadzor ili ne. Ukoliko je za naredni dan planirana neka značajnija aktivnost održavanja poslovođa izvještava rukovodioca održavanja kako bi rukovodilac mogao planirati nadzor nad izvođenjem radova. Potrebno je da se kreira radno uputstvo za pregled postrojenja od strane dežurnog osoblja. jer su isti detaljno opisani u stručnoj literaturi iz oblasti magacinskog (skladišnog) poslovanja.

Sve stavke (dijelovi. Maziva i goriva skladište se u posebnom prostoru koji mora biti izrađen po zakonskim odredbama. Npr. u praksi je ovo čest slučaj. Praksa je pokazala da je dobro za svaku opremu imati rezervisanu jednu policu kako bi se svi dijelovi specifični za datu opremu držali na jednoj polici. stari bakar. Primjena barcode oznaka u cilju identifikacije se također vrši pomoću ERP softvera. mehanička izvedba. 9917 označava da se radi o površini broj 17. Izuzimanje alata se vrši korištenjem metalnih markica radnika ili reversom. a veće na magacinskim površinama obično na transportnim paletama. Ako se koriste markice tada svaki radnik ima određeni broj metalnih markica na kojoj je ukucana šifra radnika. Burad sa gorivom i mazivom se trebaju držati na soškama prikladnim za odlaganje i transport viljuškarima. Za pojedine stavke se definiše pravilo prema kome se daje naziv stavke.). U pojedinim organizacijama prijem robe vrši posebna služba koja se zove služba ulazne kontrole ili prijemni ured. Na taj način u svakom momentu se može znati kod koga radnika se nalazi dati alat. U momentu izuzimanja alata radnik predaje markicu koju skladištar stavlja na mjesto gdje stoji dati alat. Također na svaki alat se upisuje njegov inventurni broj utiskivanjem ili električnim uređajem za pisanje po metalu. Može se organizovati rastavljanje dijelova tako da se npr. Većina mašinskih elemenata može 52 . Manje stavke se čuvaju na policama. Stavke u magacinu se čuvaju na policama i na magacinskim površinama. kvalitet i prateću dokumentaciju.• • • kvantitet (količinu). Postoje sljedeće grupe rezervnih dijelova koji se ne popravljaju: staro željezo. Kako bi se na efikasan način označila mjesta čuvanja stavki vrši se kodiranje pretinaca i magacinskih površina najčešće šestocifrenim brojem tako da prve dvije cifre označavaju prostoriju. jer se dešava da npr. materijali. Sve stavke u magacinu se trebaju valjano skladištiti prema uobičajenoj praksi i pozitivnim zakonskim propisima. elektronske kartice. alati itd. napon. na polici 04 u pretincu 74. jednoj stavki se smije dodijeliti samo jedan identifikacioni broj. Ugradnja video nadzora i alarmnih sistema je danas uobičajeno rješenje zaštite. Svim površinama treba biti omugućen pristup viljuškarom te se na podu magacina iscrtavaju kako same površine tako i transportne staze odgovarajućih dimenzija. stepen zaštite itd.) koje se drže u magacinu moraju biti zaključane i na odgovarajući način zaštićene od krađe. Dakle umjesto broja police stavljamo šifru 99 što znači da nije u pitanju polica već površina. Na žalost. ako je oznaka skladišne lokacije neke stavke 030474 to znači da se stavka nalazi u prostoriji 03. a alat predaje radniku. Jedna polica obično ima više pretinaca. remenovi. a također treba poštovati zakonske propise. Boje i lakovi koji su zapaljivi se također moraju posebno skladištiti. Npr. Za rezanje limova je također potreban odgovarajući alat. a željezo na drugu. a ležajeve povremeno podmazati. plastika itd. Skladišne površine se obično označavaju šifrom 99 te npr. osigurači. skladišna lokacija 019917 označava da se radi o prostoriji 01. cijevi i slično) koji su standardne dužine 6 metara se čuvaju u soškama odgovarajuće veličine u suhom prostoru koji nije izložen direktnom sunčevom svjetlu. nastoji se srodne materijale držati jedne pored drugih (vijčana roba. Šipkasti materijal (profili. snaga. ako je u pitanju elektromotor tada se može propisati da u nazivu obavezno stoji: vrsta elektromotora. transformatori i elektronske kartice se također moraju čuvati u čistim i suhim prostorima na temperaturi 0-40°C. Neovisno o ovome naziv stavke treba precizno definisati o kakvoj stavki se radi kako bi se na jednostavan način moglo vršiti pretraživanje stavki. a također magacin može imati više prostorija. Elektromotori. Većina boja i lakova zahtijeva skladištenje na temperaturi 5-25°C. Kotrljajući (valjni) ležaji nakon određenog vremena stajanja se moraju reparirati sukladno uputama proizvođača. Dakako svaki alat treba imati svoju policu sa upisanim nazivom i brojem alata. druge dvije cifre označavaju policu i treće dvije cifre pretinac unutar police. kontaktori itd. Također. U blizini treba biti mašina za rezanje šipkastog materijala i dizalica. Ako je u organizaciji predviđeno da se neispravni rezervni dijelovi koji se neće popravljati čuvaju u magacinu tada je potrebno predvidjeti prostore i za ove dijelove koje treba na odgovarajući način sortirati i čuvati kako bi se kasnije mogli prodati ili pokloniti. Svaka stavka (pozicija) u magacinu mora imati svoj identifikacioni broj što se danas rješava pomoću ERP softvera. Jako je bitno da se ne dešava da dvije iste stavke imaju dva različita identifikaciona broja tj. Svaki mjesec dana treba rotor elektromotora par puta okrenuti. elektromotori rastave i bakar izdvoji na jednu stranu. a također trebaju biti natkrivena kako kiša i snijeg ne bi dopirali do njih. navrtka M3 i matica M3 vode kao dvije različite stavke sa dva različita identifikaciona broja premda su navrtka M3 i matica M3 identične stavke. a također treba voditi računa i o temperaturu skladištenja sukladno uputama proizvođača.

lokalnoj zajednici i sličnim organizacijama. ulazi/izlazi iz magacina.First In First Out). Pojedini rezervni dijelovi se izrađuju u vlastitoj radionici što također treba unijeti kao podatak u ERP softver. Već je rečeno da se i polovni tj. baterije su materijal održavanja koji ima rok upotrebe tj. prodaju ili poklanjaju. Stavke se obično poklanjaju školskim institucijama. u radnom vremenu treba realizovati u roku od par sati (za nestandardne dijelove i materijale rok isporuke je duži). Ako organizacija nema ERP softver zadatak je rukovodioca magacina da ručno vrši naručivanje kada zalihe padnu na minimalan nivo. materijali i alati su nepotrebni te ih treba rashodovati. ako se neka stavka prodaje u pakovanjima od po 12 komada. dobavljač za svaku isporuku. a ako ovlaže prije upotrebe ih treba isušiti u sušaču ili peći za sušenje elektroda. Vidimo da se narudžbe rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja dijele u dvije grupe: • • redovne narudžbe i vanredne narudžbe. ali se ne smiju zagrijavati iznad 40°C. Treba voditi računa o rokovima upotrebe i držati se pravila da dio koji prvi uđe u magacin prvi i izlazi iz magacina (engleski: FIFO . Dozvoljena vlažnost za čuvanje mašinskih elemenata ovisi o temperaturi te je pri temperaturi od 20°C dozvoljena vlažnost do 75%. Ured održavanja također vrši narudžbe alata. Svake godine je potrebno ustanoviti koji dijelovi. prodati ili pokloniti.. Vanredne narudžbe vrši ured održavanja. Postupkom redovne narudžbe se nabavljaju oni dijelovi i materijali kojih stalno treba biti u magacinu u količni između minimalne (min) i maksimalne (max) zalihe. Minimalne i maksimalne nivoe zaliha određuje ured održavanja. cijena. tada maksimalno stanje podešavamo kao 21 komada (9+12=21) tj. Najčešće se stavke rashoduju. jer tako nisu pod (valjanim) nadzorom. opasna materija (da/ne). Postupkom vanredne narudžbe se nabavljaju svi ostali dijelovi i materijali održavanja. Npr. tip stavke (kapitalni dio. a na temperaturi 25°C do 50%. Sve stavke trebaju u ERP bazi podataka ili barem na kartici stavke imati upisane sljedeće podatke: • • • • • • • • • • • • • • • identifikacioni broj stavke. instrumenata i mašina za potrebe službe održavanja i kreira spisak stavki u magacinu koje se nabavljaju postupkom redovne narudžbe. Po potrebi se mogu izdvojiti različite skladišne lokacije za različite isporuke sa različitim datumom proizvodnje kako bi se najstarije stavke prve izdavale. a minimalno stanje je npr.podnositi i temperature ispod 0°C. šifre skladišnih lokacija na kojima se nalazi stavka za svaku isporuku. ako su oštećene. datumi i količine aktuelnih isporuka. propisana minimalna i maksimalna zaliha. naziv stavke. ukoliko se ne iskoriste u zadanom roku baterije više nisu za upotrebu. Naručuju se količine prema definisanom maksimumu. Ako količina nekih standardnih dijelova ili materijala na stanju u magacinu padne ispod minimalno propisanog nivoa ERP softver će automatski kreirati zahtjev za nabavu koji služba nabave. Elektrode za zavarivanje treba držati na suhom. Npr. rezervisana količina. interna izrada (da/ne). prediviđamo nabavku cijelog pakovanja. standardni dio). Redovne narudžbe se vrše ili automatski pomoću ERP softvera ili ih vrši ručno rukovodilac magacina. Mašinske elemente treba redovno podmazivati kako bi se izbjeglo hrđanje istih. stanje (količina u magacinu). nestandardni dio. zastarjele ili je izvršena prodaja opreme. 53 . dozvoljene skladišne lokacije za datu stavku. oznaka narudžbe dijela (redovna ili vanredna). Ako se vrši prodaja neke opreme tada je najbolje uz nju prodati i sve njezine nestandardne rezervne dijelove i materijale održavanja. 9 komada. popravljeni dijelovi moraju razduživati u magacinu i da treba izbjegavati praksu da se dijelovi i materijali drže u pomoćnim magacinima.

Npr. Potrebno je imati podatak o količni i stanju svih isporuka zbog garantnih rokova. cijena. U ERP se može podesiti da se kao cijena stavke vodi cijena prema posljednjoj isporuci ili prema prosjeku aktuelnih isporuka. Također se ERP može podesiti da alarmira isticanje roka trajanja dijelova i materijala te potrebu za održavanjem dijelova i materijala. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga.1. Zagreb. [4] Dr. Tokutaro Suzuki TPM IN PROCESS INDUSTRIES Productivity Press. a dijelovi koji se naručuju vanredno imaju minimalnu zalihu jednaku nuli dok maksimalna zaliha za vanredne narudžbe ovisi o konkretnom slučaju.. podmazivati. [2] Dr. New York. 2005. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Rezervisane količine su opcija koja se primjenjuje u pojedinim organizacijama sa ciljem rezervacije rezervnih dijelova i materijala za određene definisane poslove. London. Rezervisani dijelovi se mogu izuzeti samo na unaprijed određeni radni nalog. 2001. SCHEDULING AND COORDINATION Industrial Press Inc. Kao što je već rečeno mnogi dijelovi i materijali tokom skladištenja moraju biti održavani u smislu da ih treba npr. [3] Don Nyman. 2002. Joel Levitt MAINTENANCE PLANNING. 1974. datum isticanja roka trajanja za svaku isporuku i datum idućeg potrebnog održavanja. Aktuelne isporuke nekog dijela su one isporuke koje još nisu utrošene odnosno izdate. 1994. ako je jedna vrsta vijaka isporučena u tri navrata i ako je najstarija isporuka već potrošena tada ta isporuka nije aktuelna. Za sve dijelove i materijale koji se redovno naručuju se vodi minimalna i maksimalna zaliha. New York. [6] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans.• • • datum isticanja garancije za svaku isporuku. Podgorica 2008. [5] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. New York. LITERATURA [1] Dr. 54 .. Zagreb. rokova održavanja i slično. čistiti i slično. 2002. [7] Dr. Za svaku stavku se radi procjene troškova vodi cijena stavke. Miodrag Bulatović ODRŽAVANJE I EFEKTIVNOST TEHNIČKIH SISTEMA Mašinski fakultet Podgorica. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. Dragutin Taboršak ZNANOST O RADU I ORGANIZACIJA RADA (poglavlje 1.

kvalitet površine. Raspoloživost (engleski: Availability) A je odnos ukupnog vremena rada opreme i sume ukupnog vremena rada opreme i ukupnog vremena zastoja usljed održavanja. gotovost) je karakteristika opreme da je dostupna i upotrebljiva onda kada je to potrebno. raspoloživost (dostupnost. Kvarovi se dijele na: • • kritične i nekritične. a intenzitet kvarova je λ=1/1251=0. okoliš ili drugu opremu.1. Kritični kvar potpuno onemogućava funkciju. Npr. okoliš ili drugu opremu. Pod pojmom radna sposobnost opreme se podrazumijeva njezina sposobnost da obavlja projektovanu funkciju. To su npr. Indikatori stanja opreme Tokom procesa eksploatacije se mijenja stanje ispravnosti opreme te su ustanovljeni indikatori (pokazatelji) stanja opreme. fizičkim oštećenjem. Jedinica za intenzitet kvarova λ je [kvarova/h]. kvarovi koji nastaju usljed habanja dijelova. Npr. Vezano za kvar se definiše i pojam ispravnosti odnosno za opremu kažemo da je ispravna ako na njoj nema kvarova i oštećenja. Tehnički indikatori ispravnosti mogu biti: oblik. ako je u toku godinu dana koja ima 8760 sati nastupilo 7 kvarova na opremi tada je MTBF=8760/7=1251[h]. Drugim riječima rečeno.5. položaj. a za svaku opremu se definiše indikator radne sposobnosti. hemijski sastav itd. kada je u pitanju akumulator električne energije vremenom njegov kapacitet mjeren u Ah (amperčasovi) opada te je kapacitet akumulatora tehnički indikator njegove radne sposobnosti. Da bi se pratilo stanje ispravnosti opreme i/ili dijelova opreme definisani su tehnički indikatori ispravnosti koji su specifični za svaku opremu odnosno dio. uz minimalne prekide uzrokovane greškama u dizajnu ili radu. a pod pojmom oštećenje se podrazumijeva promjena stanja opreme koja još ne smeta funkciji. Inherentni kvarovi su kvarovi koji su svojstveni opremi. ali se može razviti u kvar ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu. kada su u pitanju kotrljajući (valjni) ležaji njihova zračnost (zazor) su jedan od tehničkih indikatora ispravnosti istih.Mean Time Between Failure) pokazuje koliko je prosječno vrijeme između kvarova opreme i mjeri se u satima [h]. Druga podjela kvarova je na: • • inherentne (svojstvene) i neinherentne (nesvojstvene). a računa se po formuli: 55 .0008[kvarova/h]. u datom periodu. nepravilnim rukovanjem osoblja ili greškom tokom zahvata održavanja. Intenzitet (stopa. dimenzija. U fazi normalnog rada opreme kada je intenzitet kvarova λ=const. Kvarovi koji nisu inherentni uzrokovani su nekom akcijom koja je sasvim izvan opreme i njezine funkcije (npr. indeks. TEORIJA ODRŽAVANJA 5.). požarom itd. Srednje vrijeme između kvarova (engleski: MTBF . Pouzdanost (engleski: Reliability) R je vjerovatnoća da će oprema raditi na predviđeni način u određenom vremenu i u predviđenim radnim uvjetima. brzina pojave) kvarova λ (engleski: failure rate) je vjerovatnoća da će se kvar na opremi pojaviti u određenom vremenskom intervalu. a nekritičan kvar djelimično umanjuje funkciju opreme. vrijedi relacija: λ= 1 MTBF Npr. Raspoloživost je najvažniji indikator stanja opreme. Pod pojmom kvar se podrazumijeva promjena stanja opreme koja onemogućava funkciju opreme ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu.

71x0. raspoloživost rada gradske toplane se računa za period sezone grijanja.1. ali može se računati i tokom zadanog perioda. Ovdje je navedeno da je 95% proizvoda ispravno što znači da je 5% proizvoda škart. u prethodnom primjeru smo uračunali vrijeme zastoja uzrokovanog održavanjem.71. Kriva habanja se u literaturi još zove krivulja mortaliteta. radne sposobnosti opreme i procenta ispravnih proizvoda. vještina i uvježbanost održavalaca (faktori opsluživanja).Overall Equipment Effectiveness) kao proizvod raspoloživosti.74 odnosno ukupna efikasnost opreme je 74%. zamora materijala i sl.91x0. ali oprema je često u zastoju usljed drugih razloga kao što je npr. a najčešće su posljedica slabe izrade ili pogrešne montaže. Definiše se i pojam ukupne efikasnosti (učinkovitosti) opreme (engleski: OEE . Dakle. ako je raspoloživost 86%. točenje goriva ili zamjena alata. U fazi istrošenosti imamo pozne kvarove koji nastaju zbog dotrajalosti (posljedica dotrajalosti komponenti zbog istrošenosti. zamjenjivost i međuzamjenjivost komponenata (svojstva dizajna opreme) te sposobnost. Na kraju dolazi faza istrošenosti kada broj kvarova raste. Npr. Opterećenje opreme je podatak o tome koliko vremena oprema treba da radi u datom razdoblju. odnosno vrijeme trajanja zahvata u satima podijeljeno ukupnim brojem zahvata.86x0. Indeks zahvata je ukupni broj zahvata održavanja podijeljen sa ukupnim trajanjem zahvata u satima. Postoje ukupno četiri tipične krive habanja. ako je tokom godinu dana posmatrana oprema bila ispravna 334 dana. ako je opterećenje opreme 0.Total Effective Equipment Performance) koji se računa kao proizvod opterećenja i ukupne efikasnosti opreme.74 tada dobivamo da je potpuna ukupna efikasnost date opreme 0. U fazi uhodavanja se javljaju početni kvarovi koji nastaju odmah nakon puštanja opreme u rad. 5. a ukupna efikasnost 0.5% 365 334 + 31 Raspoloživost se obično računa na sedmičnoj i godišnjoj bazi.74=0. a posljedica su nepredvidivih koncentracija naprezanja koja premašuju projektovanu izdržljivost komponente i nemoguće ih je spriječiti. Sposobnost održavanja je vjerovatnoća da će neka oprema na kojoj se obavlja zahvat održavanja biti za određeno vrijeme ponovo dovedena u radno stanje. a najpoznatija kriva habanja je kriva kade koja je prikazana na slici 5. bez obzira na to je li on posljedica planiranog zahvata održavanja ili ga je uzrokovao kvar. Detorijacija opreme Detorijacija opreme je definisana krivom habanja (engleski: wear curve). Zatim nastupa faza normalnog rada tokom koje je broj kvarova mali. Kao što je već rečeno raspoloživost opreme je najvažniji indikator stanja opreme i zajedno sa ukupnim troškovima održavanja predstavlja dva najznačajnija podatka na temelju kojih se procjenjuje održavanje.2. Npr.53 odnosno 53%. radna sposobnost opreme 91% i procenat ispravnih proizvoda 95% tada imamo OEE=0.). U tom smislu se često kao vrijeme zastoja opreme ne računa samo vrijeme uzrokovano održavanjem već i drugim redovnim aktivnostima. vozila. To su npr. Npr. a bila je u zastoju usljed održavanja 31 dan tada je raspoloživost date opreme u toj godini bila: A= 334 334 ⋅100% = ⋅100% = 91. Raspoloživost se osim za pojedinačnu opremu računa i za postrojenje u cjelini. Evidentirajući svaki zastoj u radu opreme.71. Na sposobnost održavanja utiču: pristupačnost. To su slučajni kvarovi. Još informativniji je i podatak o potpunoj ukupnoj efikasnosti opreme (engleski: TEEP . ako oprema treba da radi pet dana u sedmici tada je opterećenje opreme 5/7=0. Kriva habanja pokazuje ovisnost intenziteta inherentnih (svojstvenih) kvarova o vremenu. Naime. Kriva kade je karakteristična za opremu kod koje dolazi do izražaja proces habanja.95=0. preglednost. Npr. Korisni vijek trajanja (faza normalnog rada) opreme je onaj vremenski period koji proteče od završetka uhodavanja opreme do zakazivanja (zbog dotrajalosti) prve 56 .gdje je: ti – vrijeme ispravnog rada opreme tz – vrijeme zastoja t=ti+tz – ukupno vrijeme posmatranja. Osim za ocjenu održavanja raspoloživost se u tehničkoj praksi ponekada koristi i za druge svrhe osim za ocjenu valjanosti održavanja. a prosječno vrijeme zahvata je recipročna vrijednost indeksa zahvata. mogu se lahko proračunati dva za sposobnost održavanja važna indikatora: indeks zahvata i prosječno vrijeme zahvata.

prozorska stakla se ne habaju. Sl.2. a zamijene se prije nego što nastupi faza istrošenosti.1. Sl. Npr. začepljenje. monitori i računari. lom. Sl. deformacija. na procesnoj opremi najčešće vrste kvarova koji nastaju u fazi normalnog rada su: olabavljenje. je prikazana kriva slučajnog otkaza. Linearna kriva habanja 57 . 5. je linearna kriva habanja karakteristična za opremu kod koje intenzitet kvarova raste sa starenjem opreme. Kriva slučajnog otkaza je također karakteristična za elektronske uređaje koji se zamjenjuju prije nego što se istroše kao što su npr. Kriva kade Na slici 5. Primjer takve opreme su drobilice kamenja. Npr. Naime ovi uređaji se valjano testiraju u tvornici tako da ne dolazi do otkaza u fazi uhodavanja.2. 5.komponente. elektroenergetski kvar i kvar automatike.3. hrđa. Kriva slučajnog otkaza Kriva habanja data na slici 5. 5.3. Kriva slučajnog otkaza je karakteristična za opremu kod koje habanje ne dolazi do izražaja. trošenje. a njihov lom je podjednako moguć i dok su nova i nakon nekoliko godina eksploatacije.

New York. 5. je prikazana kriva poznih otkaza karakteristična za opremu koja otkazuje na kraju životnog vijeka. Kriva poznih otkaza Krive habanja se matematički mogu iskazati pomoću Weibullove troparametarske distribucije: f (t ) = β η t ⋅  η    β −1 ⋅e t − η  β    Parametri su: β – parametar oblika. Većina današnje opreme ima upravo takvu krivu habanja. Weibullova analiza je svjetski najpopularnija metoda analize i predviđanje kvarova i nepravilnosti u radu svih vrsta. Zagreb. [3] Dr.4. 58 . Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [2] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. jer se danas oprema rigorozno testira tokom procesa proizvodnje tako da u fazi uhodavanja ima vrlo malo otkaza. LITERATURA [1] Dr.. Dubrovnik 1989. North Palm Beach. 2006.Na slici 5. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. 1997.4. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. Sl. Robert Abernethy THE NEW WEIBULL HANDBOOK Abernethy. [4] Dr.vrijeme. η – parametar razmjere i t . 2002.

1. postrojenja i uređaja na osnovu izvršenih mjerenja i pregleda nad istima. ali njegovo sprovođenje obavezuje zakon. Oprema više kategorije se češće pregleda. Aktivnosti tehničkog dijagnosticiranja se provode koordinirano sa ostalim aktivnostima održavanja sukladno planovima održavanja. U radnim uputstvima za dijagnostički pregled se navode kriteriji dozvoljenog i nedozvoljenog stanja. Preventivni pregledi se vrše po unaprijed utvrđenom programu. U anglosaksonskoj terminologiji se umjesto pojma Technical Diagnostics mnogo češće koriste pojmovi Condition Monitoring (monitoring stanja) ili Maintenance Inspection (inspekcija održavanja). Postoje dvije vrste pregleda opreme i to: • • preventivni pregledi i kontrolni pregledi. geneza (utvrđivanje historijata stanja).6. a također. Kontrolni pregledi su slični preventivnim. Bitno je napomenuti da tehnička dijagnostika ne egzistira sama radi sebe već je sastavni dio cjelokupnog sistema održavanja. Realizacija strategije prediktivnog održavanja nije moguće bez primjene metoda tehničke dijagnostike.5mm se uzima kao zadovoljavajući (žuto područje) i zazor iznad 0. a ako je stanje zadovoljavajuće treba planirati održavanje kako bi se oprema dovela u dobro stanje.1-0. U svojoj biti tehnička dijagnostika upravo i predstavlja tehničku disciplinu koja se bavi praćenjem stanja ispravnosti mašina. Aktivnost se provodi u četiri koraka: 1. ako je instaliran u prostoriji sa izraženom kontaminacijom. ako je u pitanju defekt koji se brzo razvija tada su potrebni češći pregledi.3-0. dijagnoza (utvrđivanje sadašnjeg stanja). 3. Uglavnom se izvode na opremi u cilju sprječavanja zagađenja okoline i zaštite od požara i eksplozije te zaštite života i zdravlja ljudi. odnosno predstavlja sredstvo kojim se realizuje strategija prediktivnog održavanja.2. Učestanost dijagnostičkih pregleda ovisi prvenstveno o kategoriji predmetne opreme i o brzini razvoja defekta. Npr. a njegov cilj je da se utvrdi stanje opreme. uređaja i postrojenja.3mm uzima kao dobar (zeleno područje). 2. 59 . Na temelju nalaza i propisanih kriterija se ustanovljava stanje opreme koje može biti dobro i loše. a još bolje je ako se daju kriteriji za procjenu u skali: dobro. A ukoliko se simptomi kvara ustanove prije nego što dođe do otkaza funkcije opreme aktivnosti održavanja se mogu sprovesti prije otkaza. Često se po analogiji sa semaforom stanje dobro obilježava zelenom bojom. διαγνοσισ) koja u doslovnom prijevodu znači "kroz upotrebu znanja".5mm je loš (crveno područje). 4. Dijagnostički nadzor omogućava uvid u stanje opreme. izolaciju elektromotora je u većini slučajeva dovoljno testirati jednom u godinu dana. Pojam i značaj tehničke dijagnostike Pojam dijagnostika vuče korijen iz starogrčkih riječi dia (kroz) i gnosis (znanje) čijim spajanjem je nastala riječ diagnosis (grč. odnosno definišu se dozvoljeni rasponi tehničkih indikatora ispravnosti. Krajnji cilj kontrolnog pregleda je da se utvrdi nivo sigurnosti i zaštite radnog osoblja i okoline pri eksploataciji opreme. Ako je stanje opreme loše tada opremu smjesta treba zaustaviti u cilju sprječavanja potpunog uništenja iste. ali čistoću kućišta elektromotora treba kontrolisati mjesečno ili čak sedmično. 6. stanje zadovoljava žutom i stanje loše crvenom bojom. zadovoljava i loše. Tehnička dijagnostika podrazumijeva postupke definisanja defakata mašina. zazor 0. Pregled metoda tehničke dijagnostike Metode tehničke dijagnostike se dijele u dvije grupe: • • subjektivne i objektivne. prognoza (predikcija budućeg stanja) i terapija (definisanje mjera koje treba poduzeti u cilju rješenja problema). Uzmimo primjer kliznog ležaja kod koga je tehnički indikator ispravnosti njegov zazor te se zazor u rasponu 0. TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA 6.

Vibrodijagnostika je sigurno najraširenija i najbolje istražena oblast tehničke dijagnostike. mjerenje spektra i vremenske ovisnosti rasipnog magnetnog polja i mjerenje diferencijalne struje prema masi. termovizijska ispitivanja. nesaosnosti vratila. Međutim značajna poboljšanja i uštede se mogu postići ukoliko se mazivo periodično ispituje i mijenja u onom momentu kada njegove karakteristike budu degradirane do nivoa kada ga treba mijenjati. a drugi mjere buku u ultrazvučnom području i prevode je u audio područje čime se omogućava preslušavanje iste pomoću slušalica. Danas se najčešće apliciraju sljedeće objektivne metode tehničke dijagnostike: • • • • • • • vibraciona dijagnostika (vibrodijagnostika). osjetiti. preko neispravnosti ležaja. testiranja elektromotora. pukotine. analiza nečistoća u mazivu i podešavanje rotora mašina (podešavanje saosnosti i balansiranje). Mjerenjem vibracija mašina i postrojenja se mogu detektovati mnoge neispravnosti istih. provjeriti kvalitet podmazivanja. zupčanika i drugih mašinskih elemenata pa do kavitacije unutar hidrauličkih sistema. Ultrazvučnim ispitivanjima se mogu otkriti pukotine u metalnim dijelovima. okus. Analizom veličine. elektronski stetoskop kojim se čulo sluha bolje primjenjuje za dijagnozu stanja. slušanjem buke mašine se procjenjuje njezino stanje. otkriti električna pražnjenja. Za poboljšanje subjektivnih metoda se koriste i tehnička sredstva kao što je npr. loše zaptivanje otvora. Treba napomenuti da su često propisani rokovi zamjene maziva predugi tako da obično do degradacije dođe znatno ranije što dovodi do ubrzanog habanja mašine. pregrijavanja. Jedan od rijetkih primjera primjene čula okusa jeste ispitivanje baterija niskog napona koje se mogu testirati tako što se jezikom dotaknu elektrode baterije. Termovizijsko ispitivanje u kombinaciji sa mjerenjem temperature je također moćna dijagnostička metoda koja omogućava otkrivanje širokog spektra neispravnosti kao što je loša termička izolacija. loši električni spojevi. U literaturi na engleskom jeziku se osim pojma five senses koristi i skraćenica LFL – Look Feel Listen (gledati. Druga podjela metoda dijagnostike je na: • • statičke i dinamičke. ispitivanja maziva. Jedni mjere vrijeme eha ultrazvučnog signala. miris. provjeriti debljina stijenki. a na motoru u radu provode se sljedeća ispitivanja: mjerenje spektra vibracija. u zastoju. mjerenje spektra faznih struja. koncentracije. dodir i sluh. Ova metoda je posebno korisna kod mašina sa niskim brojevima obrtaja gdje druge metode nisu efikasne.Subjektivne metode se realizuju bez primjene instrumenata tj. Npr. defekata elektromotora. pomoću pet ljudskih čula (engleski: five senses): vid. ispitati stanje kliznih i kotrljajućih ležaja. Dok je motor zaustavljen vrši se provjera impedanse zavojnica i kvaliteta izolacije. ispitivanje stanja električne instalacije i druga. provjeriti kvalitet zaptivanja otvora i ventila. 60 . Statičke metode se sprovode nad opremom u mirovanju tj. oblika i hemijskog sastava nečistoća u mazivu se također može doći do podataka o eventualnim defektima mašina. provjeriti eventualne turbulencije unutar hidrauličkih vodova i drugo. ultrazvučna dijagnostika. Čulo okusa se izuzetno rijetko koristi pri dijagnosticiranju. Uobičajena je praksa da se mazivo u mašinama periodično mijenja novim. Štaviše karakteristike rabljenog maziva se mogu popraviti prečišćavanjem i dodavanjem aditiva za reparaciju čime se produžuje vijek njegove upotrebe. slušati) kojom se označavaju subjektivne metode dijagnostike. a dinamičke metode se sprovode dok oprema radi. Objektivne metode se realizuju pomoću instrumenata. Za ultrazvučna ispitivanja se koriste dvije vrste instrumenta. Ispravan rad elektromotora ima vitalan značaj za rad mašine i postrojenja u cjelini tako da je razvijeno niz metoda za testiranje ispravnosti elektromotora kako tokom rada istog tako i dok je motor izvan pogona. počev od debalansa rotora.

Vrše se istraživanja i razvoj uređaja za automatsko dijagnosticiranje postrojenja i uvezivanje ON-LINE dijagnostičkih sistema sa ERP softverskim paketima za automatsko kreiranje radnih naloga održavanja na temelju mjerenja tehničkih indikatora ispravnosti. Podešavanjem saosnosti i balansiranjem rotora se postiže niz povoljnih efekata kao što je smanjenje buke. vrijeme). mjerenja otpora uzemljenja. a može se očekivati da će u budućnosti ON-LINE dijagnostički sistemi biti integrisani u SCADA sisteme. produženje životnog vijeka mašine. strujna kliješta. RLC-metar i tester izolacije elektromotora i kablova. temperatura. Na osnovu ovih podataka se može odrediti egzaktnim proračunima. a njihova opremljenost ovisi o veličini organizacije. stroboskopska ispitivanja. Većina ON-LINE dijagnostičkih sistema omogućava uvid u ove podatke putem posebnog računara instaliranog u prostoriji dijagnostičkog tima. tester kotrljajućih (valjnih) ležajeva. omogućava preslušavanje šuma mašina čime se dobiva uvid u njihovo stanje. ispitivanja vrtložnim strujama. preostali životni vijek pojedinih dijelova kotla. Dijagnostički timovi organizaciono funkcionišu unutar ureda održavanja. ispitivanje pukotina magnetskim česticama. mjerenje struja kratkog spoja itd. Savremeni SCADA sistemi imaju mogućnost instaliranja ovog Lifetime Monitoring metoda. pogotovo. beskontaktni termometar. Beskontaktnim termometrom se mjeri temperatura kako stacionarnih tako i rotirajućih dijelova mašina. elektronski stetoskop. Testerom ležaja se sa dosta visokom tačnošću može odrediti stanje kotrljajućih (valjnih) ležaja. Manje organizacije više angažuju eksterne dijagnostičke servise. Dijagnostički instrumenti i pomagala Dijagnostička ispitivanja se mogu vršiti povremeno ili planski u zadanim terminima. a također praćenjem trenda promjene vibracija se mogu dobiti podaci o stanju mašine. Strujnim kliještima se 61 . te planirati zamjena pojedinih komponenti (pregrijača. Osnovni set dijagnostičkih instrumenata i pomagala kojim su opremljeni dijagnostički timovi malih organizacija sadrži: • • • • • • • vibrometar. jer su njihovi timovi opremljeni samo najvažnijim dijagnostičkim instrumentima. I pored stalnog praćenja dijagnostičkih parametara mjerenih ON-LINE sistemom od strane operatora bitno je da i dijagnostički tim ima uvid u ove podatke. Danas se u termoelektranama koristi dijagnostički metod Lifetime Monitoring (nadzor radnog vijeka). 6. smanjenje potrošnje energije itd.3. parovoda i sl. Najčešće se ON-LINE dijagnostički sistemi instaliraju zajedno sa SCADA sistemima tako da operatori na SCADA sistemu ujedno prate i dijagnostičke parametre ON-LINE dijagnostičkog sistema. Za dijagnostičke instrumente za povremene ili planske (periodične) preglede je uobičajen naziv OFF-LINE instrumenti. mjerenje tvrdoće materijala. penetrantska ispitivanja. a također postoji mogućnost da se dijagnostički instrumenti instaliraju na postrojenje čime se dobiva stalni dijagnostički nadzor. putem SMS poruka mobilne telefonije.Podešavanja rotora mašina (podešavanje saosnosti i balansiranje) u svojoj biti nisu dijagnostičke već "terapijske" metode. ispitivanje boca pod pritiskom. Vibrometrom se mjere vibracije mašina i provjerava da li su u zadanim granicama. gdje se pored broja radnih sati pojedinih komponenata kotla evidentiraju radni parametri (pritisak. Štaviše savremeni SCADA sistemi imaju značajne mogućnosti dijagnostike. Elektronski stetoskop. ali zbog činjenice da navedene zahvate provode isti ljudi (a često se koriste i isti instrumenti) koji provode dijagnosticiranje ove metode su ubrojane u dijagnostičke. parovoda). a ako ovo nije tehnički izvedivo tada dijagnostički tim ove podatke prikuplja sa računara instaliranog u prostoriji SCADA operatora. dok za instalirane instrumente koji vrše kontinualni nadzor koristimo naziv ON-LINE instrumenti. endoskopska ispitivanja. ako je u pitanju ultrazvučni stetoskop. broj startova iz hladnog stanja. radiografska ispitivanja. Pored navedenih dijagnostičkih metoda u primjeni su i druge kao što su npr. Savremeni ON-LINE sistemi su konstruisani za uvezivanje sa SCADA sistemima i telefonskim centralama tako da je moguće daljinsko izvještavanje o defektima postrojenja npr.

provjerava simetrija struja elektromotora. 2008. 2010. LITERATURA [1] Dr. ispituju grijači i drugi potrošači električne energije. a također kablova i transformatora. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. 62 . Željko Novinc. [2] Dr. Zagreb. Tester izolacije se koristi za provjeravanje stanja izolacije prvenstveno elektromotora. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [3] Dr. Beograd. Zagreb. RLC-metar treba biti u izvedbi koja omogućava mjerenje otpora i induktivnosti namota elektromotora i transformatora. Cariša Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. dr. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Živoslav Adamović. 2002.

preporuke proizvođača alata i materijala održavanja. FMEA&RCFA analize i procijenjena vrijednost opreme. Planom održavanja se definišu aktivnosti održavanja. Prije kreiranja plana održavanja potrebno je izvršiti klasifikaciju i kategorizaciju opreme. a programom se određuje kada će se te aktivnosti realizovati. Pojedine aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja su propisane i zakonskim odredbama i/ili standardima (normama) te se obavezno moraju provoditi. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODRŽAVANJA 7. vlastito iskustvo. Većina organizacija. preporuke proizvođača opreme. ali za određene aktivnosti korektivnog održavanja se također kreiraju planovi održavanja pogotovu ako su u pitanju kritični kvarovi koji mogu dovesti do katastrofalnih posljedica.7. Plansko održavanje može biti: • • preventivno i prediktivno. Temelj za planiranje aktivnosti su: • • • • • • • • kategorizacija i klasifikacija opreme. Rezervni (doknadni) dijelovi i materijali održavanja koji su uskladišteni u magacinu također zahtijevaju održavanje te treba planirati i njihovo održavanje. Danas se preventivno održavanje primjenjuje samo onda kada prediktivno održavanje nije primjenjivo iz tehničkih ili ekonomskih razloga. da u ukupnim troškovima održavanja korektivno održavanje učestvuje sa najviše 2030%. Planiranje i programiranje održavanja obavlja ured održavanja (priprema održavanja). [21]. Plan održavanja se može uporediti sa tehnološkim procesom proizvodnje. a za programiranje termin scheduling. a program (raspored) je odgovor na pitanje kada i tko će raditi [1]. Planiranje održavanja Kao što je već rečeno. Dakako. pozitivna tehnička praksa te stručna literatura. Sam pojam plan potiče od latinske riječi planum koja ima značenje ravno. plan se neće uvijek i ostvariti. nastoji da svede korektivno održavanje na 20-30% tj. plan održavanja je odgovor na pitanje šta i kako raditi odnosno planom održavanja se definišu (dizajniraju) buduće aktivnosti održavanja. 7. U ovom slučaju cilj je svođenje korektivnog održavanja na zadani nivo. 63 . Korektivno održavanje se najčešće realizuje neplanski. Pri kreiranju plana se vodi računa o kritičnosti opreme u smislu da se za važniju opremu predviđa bolje preventivno i prediktivno održavanje. sukladno Paretovom pravilu. zakonske odredbe i standardi. [7]. Za svaku opremu se kreira plan njezinog preventivnog i prediktivnog održavanja vodeći računa da se danas preventivno održavanje primjenjuje samo onda kada prediktivno održavanje nije primjenjivo iz tehničkih ili ekonomskih razloga. ali je neophodna osnova za upravljanje i rukovođenje pomoću ciljeva. Također za pojedine funkcionalne lokacije se kreiraju planovi preventivnog i prediktivnog održavanja. a program održavanja sa operativnim planom proizvodnje. Pojam planirati se može poistovjetiti sa pojmom namjeravati i u tom smislu planiranje treba shvatiti kao sredstvo za realizaciju cilja.1. Uvod u planiranje i programiranje održavanja Razlika između planiranja i programiranja održavanja se ogleda u tome što je plan održavanja odgovor na pitanje šta i kako raditi. Za manje važnu opremu se može dopustiti veći procenat korektivnog održavanja. Planiranje i programiranje održavanja se vrši u organizacijama gdje je menadžment organizacije odlučio da primjenjuje strategiju planskog održavanja.2. Cilj planiranja održavanja jeste da se korektivno održavanje svede na zadani nivo koji određuje menadžment organizacije. U literaturi na engleskom jeziku se za planiranje koristi termin planning. To je npr. ako se ukaže potreba. ispitivanje posuda pod pritiskom (tlakom).

ali se izbjegava situacija da ležaj otkaže iznenada. ali njegovo sprovođenje obavezuje zakon. Npr. je dat primjer liste potencijalnih kvarova na centrifugalnoj pumpi vode u vodocrpilištu. Preporuke proizvođača alata i opreme za održavanje te proizvođača materijala održavanja su ponekada jako korisne. ali npr. Naime pri održavanju vozila (kamiona. Kreiranje plana održavanja date opreme počinje sa popisivanjem svih potencijalnih kvarova koji se realno mogu očekivati na datoj opremi što se vrši u vidu tabele.1. Testiranjem se ne može spriječiti sam otkaz ležaja. Condition Monitoring Standards je izraz iz engleskog jezika koji označava kataloge dijagnostičkih pregleda koji se vrše nad datom opremom. Krajnji cilj kontrolnog pregleda je da se utvrdi nivo sigurnosti i zaštite radnog osoblja i okoline pri eksploataciji opreme. Npr. a kod opšte opreme manje ima koristi od preporuka proizvođača opreme. Primjer opreme gdje se upute proizvođača i mogu i trebaju uvažiti u potpunosti su vozila. U tabeli 7. Nakon što se formira lista potencijalnih kvarova te se predvide protivmjere tj. Tabela 7. može doći do otkaza ležaja usljed njegove istrošenosti te se vrši ispitivanje stanja ležaja pomoću testera ležaja kako bi se izbjegao iznenadni otkaz ležaja. proizvođači maziva obično daju vrlo detaljne upute za primjenu njihovih proizvoda. a njegov cilj je da se utvrdi stanje opreme. Potencijalni kvarovi centrifugalne pumpe Potencijalni kvar Uzroci kvara Otkaz ležaja Loše podmazivanje Istrošenost ležaja Pregorijevanje namota elektromotora Vibracije Slabljenje izolacije Pregrijavanje Protivmjere -podmazivanje -ispitivanje stanja ležaja -mjerenje vibracija -ispitivanje stanja izolacije -mjerenje temperature kućišta -čišćenje kućišta -mjerenje faznih struja -dotezanje -mjerenje vibracija -čišćenje -podmazivanje -bojenje -mjerenje vibracija -preslušavanje ultrazvuka Rasklimanost pumpe Korodiranje elemenata Nesimetrija Vibracije Korozija Erozija pumpe Kavitacija Dati su i potencijalni uzroci kvarova i mjere preventivnog i prediktivnog održavanja koje treba poduzeti da bi se dati kvarovi spriječili. Ove preglede najčešće izvode eksterni izvođači koji imaju odgovarajuća ovlašćenja. Pri kreiranju planova održavanja preporuke proizvođača se u većoj mjeri mogu poštovati kod specifične opreme gdje je proizvođač opreme znao radne uvjete opreme. proizvođač mašine za automatsko pakovanje brašna je veoma dobro znao uvjete u kojima će ta mašina raditi te se u ovom slučaju preporuke proizvođača mogu iskoristiti za kreiranje plana održavanja. Kontrolni pregledi su slični preventivnim. automobila) se u potpunosti treba pridržavati uputa proizvođača koje treba tek dopuniti prema svojim potrebama. Postoje dvije vrste pregleda opreme i to: • • preventivni pregledi i kontrolni pregledi. aktivnosti preventivnog i 64 . Preventivni pregledi se vrše po unaprijed utvrđenom programu. Ovi katalozi se mogu pronaći u stručnoj literaturi i mogu se iskoristiti pri kreiranju planova. Testiranjem ležaja će se otkriti simptomi otkaza u ranoj fazi i sama zamjena ležaja će biti obavljena planski tj.1. Uglavnom se izvode na opremi u cilju sprječavanja zagađenja okoline i zaštite od požara i eksplozije te zaštite života i zdravlja ljudi.ispitivanje električnih instalacija itd. neće biti urađena kao korektivno održavanje. proizvođač elektromotora nije mogao znati u kojim uvjetima će raditi njegov elektromotor te je dao opšte preporuke za preventivno i prediktivno održavanje koje treba prilagoditi konkretnim radnim uvjetima predmetnog elektromotora. FMEA&RCFA analize o kojima će kasnije biti više riječi također pomažu pri kreiranju plana. Npr.

Aktivnosti održavanja iz dugogodišnjeg programa se dijele u dvije grupe: • • odgodive i neodgodive. molovanje (bojenje) kancelarija se može planirati jednom u tri godine. Npr. u doba dok se još nisu koristili računari sa instaliranim ERP softverom na temelju tabele 7.1. Aktivnosti definisane u tabeli 7. a primjer odgodive aktivnosti je zamjena ležaja koja se može odgoditi. Tabela 7. Na temelju tabele 7. Primjer je dat u tabeli 7.G) D S S S G M M M M G G Izvršilac Potreban broj radnih sati % 0. podmazivanje i dotezanje te svakih mjesec dana dijagnostički pregled centrifugalne pumpe. i dugogodišnjeg programa održavanja se sračunavaju prosječni planirani troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja na godišnjem nivou.2. Na temelju tabele 7. U tabelu 7.5 0. se unose aktivnosti koje se obavljaju dnevno. U dogogodišnjem planu se evidentiraju i momenti isticanja garantnih rokova kako opreme tako i ugrađenih rezervnih dijelova. S.2 2 0. Važan segment planiranja jeste i analiza troškova preventivnog i prediktivnog održavanja. se unose u ERP softver kako bi se vršilo automatsko generisanje radnih naloga održavanja u zadanim vremenskim periodima ili po stanju brojača (npr.6 0.Maintenance Master Schedule.2.2. sedmično.5 Potreban broj izvršilaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potreban materijal % -krpa 1 kg -mast 50g % -boja 1 kg -otapalo 1 l % % % % % % Troškovi (cijena) Pregled Čišćenje Podmazivanje Dotezanje Bojenje Ispitivanje ležaja Mjerenje vibracija Mjerenje temperature Preslušavanje ultrazvuka Ispitivanje izolacije Mjerenje faznih struja O M M M M D D D D E E D-dnevno S-sedmično M-mjesečno G-godišnje O-operator M-mehaničar E-električar D-dijagnostičar Iz tabele 7. atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu. Za ove svrhe se kreira dugogodišnji program održavanja u koga se unose ove aktivnosti. prema broju radnih sati koji se broji brojačem). M. mjesečno i godišnje.5 0.5 0. se kreira plan periodičnog održavanja (tabela 7. vidimo da se dnevno vrši čišćenje. Planirani troškovi se sračunavaju tako što se uračunaju troškovi: 65 . višegodišnji program održavanja i radna uputstva za održavanje.2.2 0.prediktivnog održavanja koje će se poduzimati vrši se opet tabelarno planiranje aktivnosti. Dugogodišnji program održavanja se u literaturi još naziva višegodišnji raspored ili okvirni program održavanja. a u dugogodišnji program se unose aktivnosti koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. ako dijagnostička ispitivanja ležaja daju nalaz da je ležaj još uvijek upotrebljiv.2. Ranije. Određene aktivnosti održavanja se obavljaju jednom u nekoliko godina. Primjer neodgodivih aktivnosti održavanja su npr.) i dugogodišnji program aktivnosti održavanja.2. Također za pojedine funkcionalne lokacije se u slučaju potrebe kreiraju ovi dokumenti.5 0. Operator (poslužilac) svakodnevno vrši pregled pumpe. aktivnosti propisane zakonom kao što je npr. a engleski izraz je MMS .2. Plan periodičnog održavanja centrifugalne pumpe Aktivnost Potreban zastoj (DA/NE) NE DA NE DA DA NE NE NE NE DA NE Potrebni alati i instrumenti % -četka -mazalica -set ključeva -četka -tester ležaja -vibrometar -termometar -stetoskop ultrazvučni -tester izolacije -strujna kliješta Period (D. Primjetimo da kao rezultat planiranja za svaku opremu dobivamo tri dokumenta: • • • plan periodičnog održavanja. i dugogodišnjeg programa održavanja su kreirani godišnji termin planovi održavanja.2. Godišnje se vrši bojenje pumpe te ispitivanje elektrosistema.5 0. Slična stvar je i sa zamjenom velikih potrošnih dijelova.

treba napomenuti da je ovdje razmatrana jedna mašina.000€ tada kalkulišemo sa cijenom jednog sata rada instrumenta od približno 5€ po satu.000 prijeđenih kilometara. U stručnoj literaturi [18]. Npr.000€ tj.000 sati.025x500. Ako se ustanovi da se predviđeni plan održavanja ne uklapa u ovo potrebno je izvršiti korekcije plana. alata i instrumenata i ostalih troškova.5% vrijednosti opreme odnosno 0. Dalje svake druge godine tj. Ako su u pitanju iznajmljeni alati tada se računa sa cijenom najma. ali ako su u pitanju skupocjeni alati tada se troškovi upotrebe alata moraju uračunati. a drugi primjerak pređe čak 500.000km ili je nesavjesno voženo ili nesavjesno održavano. Dakako neće svake godine biti jednaki troškovi. Iskustva iz servisa govore da jedan primjerak istog tipa vozila pređe samo 100. „veliki servis“ koji je skuplji od „malog servisa“ koji se obavlja svakih 15. Drugim riječima rečeno. ako je u pitanju instrument čiji radni vijek je 10.000€=100. troškovi prijevoza ako u cilju obavljanja aktivnosti održavanja treba putovati na udaljenu lokaciju. tada će najveći troškovi održavanja biti u sedmoj i četrnaestoj godini eksploatacije. Kao orjentir se uzimaju ukupni planirani troškovi održavanja.000 prijeđenih kilometara. kao što je već rečeno ovo ne znači da treba svake godine planirati aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja u vrijednosti od 5.Asset Replacement Value). troškova mašina. Npr. Generalni popravak motora se danas ne vrši nakon određenog broja prijeđenih kilometara već kada pritisak (tlak) kompresije padne ispod zadanog.000€.500€=5. Ova kalkulacija polazi od pretpostavke da je vijek opreme 20 godina te da se tokom radnog vijeka u održavanje opreme smije utrošiti iznos maksimalno jednak nabavnoj vrijednosti opreme.Estimated Replacement Value ili ARV . na svakih 120. ako je u pitanju automobil sa vijekom trajanja od 20 godina ili milion prijeđenih kilometara. Nije rijetkost da se konačan plan kreira u nekoliko iteracija. Pošto se planiraju ukupni godišnji troškovi održavanja od 12. ako svake godine prelazi 50. U ostale troškove se mogu uračunati npr.000€ u aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja predmetne opreme.4x12.000km prije nego bude neophodan generalni popravak motora. Ako su u pitanju alati niske cijene koji se ne troše značajno tokom rada tada se troškovi alata mogu zanemariti. Ali. Pretpostavimo da je u pitanju oprema tj. 40% od 12.000€ i radnim vijekom od 20 godina te da se uzima da godišnji troškovi održavanja treba da budu 2. jer su iskazani preko troškova radnih sati.000 kilometara.000 prijeđenih kilometara treba obaviti tzv. To praktično znači da pri održavanju automobila treba planirati mjerenje pritiska (tlaka) kompresije motora jednom godišnje.500€.• • • • planiranih radnih sati. Dakle ako je ova mašina 66 . jer se generalna opravka vrši nakon svakih sedam godina odnosno nakon 350. Očigledno vozilo čiji je motor istrošen već nakon 100. a cijena 30. a najvjerovatnije obadvoje.000km.500€ tada sukladno definisanoj strategiji treba planirati godišnje troškove preventivnog i prediktivnog održavanja u prosječnom iznosu od 0. već u prosjeku. pri kreiranju plana treba sračunati ukupne planirane troškove preventivnog i prediktivnog održavanja tokom radnog vijeka i isti ne smiju biti veći od predviđenih troškova sukladno strategiji održavanja. Međutim i ovdje je bitno napomenuti da se savremeno održavanje automobila temelji na dijagnostici.000€=12. treba planirati da tokom radnog vijeka od 20 godina bude utrošeno 20x5. Broj prijeđenih kilometara prije nego bude potreban generalni popravak motora je indikator valjanosti održavanja i upotrebe (vožnje) vozila. [19] se može pronaći podatak da godišnji troškovi održavanja trebaju biti u rasponu od 1.500€. Uzmimo konkretan primjer jedne opreme iz organizacije u kojoj je menadžment donio odluku o strategiji održavanja prema kojoj troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja treba da učestvuju sa 40% u ukupnim troškovima održavanja. Dalje. ali u organizaciji uvijek ima više mašina koje nemaju jednaku kategoriju (značaj) što treba uzeti u obzir u smislu da se za preventivno i prediktivno održavanje značajnijih mašina ulaže više. jer se pojedine aktivnosti obavljaju jednom u nekoliko godina. mašina sa nabavnom cijenom od 500. Nakon što se sračunaju potrebno je provjeriti da li se ovi planirani troškovi uklapaju u strategiju održavanja određenu od strane menadžmenta organizacije te eventualno izvršiti korekcije u smislu da se smanje troškovi ako su previsoki.5% do 5% od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . planiranih rezervnih dijelova i materijala održavanja. Uglavnom. jer značajniji zahvati održavanja se vrše jednom u nekoliko godina.

200. Ako se ustanovi da su troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja prekoračeni tada je potrebno izvršiti analizu i ustanoviti uzrok problema.5% vrijednosti opreme dobivamo da u prosjeku na nivou organizacije trebaju godišnji troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja biti 0.000€)x0. ali će zato za druge manje značajne mašine biti trošeno manje sredstava. Kao što je već rečeno jako je bitno provjeriti da li se troškovi predviđenih aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja uklapaju u predviđenu strategiju.000€ vidimo da 1. Optimalan nivo planskog održavanja 67 .000€ kako bi se kvalitetnije održavala ova mašina visokog značaja. Recimo da je u pitanju oprema prve kategorije čija procijenjena vrijednost je 150.4x2. a pri procesnoj proizvodnji od 85%. ali je bitno da se sveukupno na godišnjem nivou ne premaše troškovi predviđeni strategijom. Sl.000. Ako je oprema podijeljena u samo dvije kategorije tada oprema prve kategorije dobiva 70%. Pošto je procijenjena vrijednost predmetne opreme 150.000€. Dalje. Ako je ukupna vrijednost opreme npr.000€/130.615€/150. Kao što vidimo ukupni troškovi ovise o troškovima zastoja (indirektnim troškovima održavanja) koji opadaju kada se više investira u plansko održavanje te o troškovima planskog održavanja. U ovom primjeru smo uzeli da su predviđena sredstva preventivnog i prediktivnog održavanja 40% što je u načelu mali procenat. značajnija oprema značajnije i učestvuje u raspodjeli ovog godišnjeg „kolača“ od 2.000€ tada imamo godišnji budžet za preventivno i prediktivno održavanje u iznosu od 2. Dakako da se ne treba slijepo držati ovih kalkulacija odnosno manja odstupanja su dozvoljena. Zbog činjenice da je u ovom našem primjeru menadžment donio odluku da troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja treba da učestvuju sa 40% u ukupnim troškovima održavanja te da godišnji troškovi održavanja treba da budu 2.1.615€ sa 20 dobivamo da ukupni troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja predmetne opreme tokom vijeka trajanja od 20 godina trebaju biti približno 32.615€.000.000€=1. procijenjena vrijednost opreme se mijenja svake godine što ne znači da svake godine treba vršiti reviziju svih planova održavanja. a oprema druge kategorije 30%. Koliko će pojedine opreme dobiti od „kolača“ ovisi o tome kojoj kategoriji pripadaju i kolika je njihova procijenjena vrijednost.000. Na slici 7.000.000.7x2000.000€ sa (150.koju smo uzeli za primjer mašina visokog značaja tada ćemo u njezino preventivno i prediktivno održavanje ulagati više te možemo planirati da se tokom radnog vijeka od 20 godina umjesto sračunatih 100.000€. a kasnije se vrše njihove povremene dorade po potrebi kako iz tehničkih tako i iz ekonomskih i organizacijskih razloga.000€ i pretpostavimo da je ukupna vrijednost opreme prve kategorije 130. je ilustrovan optimalan nivo planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja gdje se kao kriterij za izbor optimuma uzimaju ukupni (direktni i indirektni) troškovi održavanja.1% vrijednosti opreme treba utrošiti na održavanje gledano na godišnjem nivou. 7.5=1% ukupne vrijednosti opreme. jer se pri komadnoj proizvodnji obično planiraju sredstva od 60%.000€ koji se raspoređuje na opremu (mašine) sukladno kategorizaciji tj. odnosno 22% u periodu od 20 godina.000€ tada predmetna oprema učestvuje u ovom godišnjem „kolaču“ od 2. oprema druge kategorije oko 20% „kolača“ i oprema treće kategorije oko 10% „kolača“. Planovi održavanja se urade jednom. Pomnožimo li ovih 1. Sukladno Paretovom pravilu oprema prve kategorije dobiva oko 70% „kolača“.011 odnosno 1.1.000€ uloži recimo 150.000. Drugim riječima rečeno potrebno je na manje značajnim mašinama uštediti 50.000€=0.000€.

Primjetimo da optimalni troškovi održavanja nisu isti za komadnu i za procesnu proizvodnju zbog različitog uticaja indirektnih troškova održavanja (troškova zastoja). Naime troškovi zastoja su mnogo veći u procesnoj proizvodnji. Bitno je napomenuti da ima mnogo situacija u praksi kada troškovi zastoja nisu jedini indirektni troškovi. Npr. kada su u pitanju medicinski uređaju usljed njihovog zastoja može doći do ugrožavanja ljudskog zdravlja pa i života što konsekventno opet izaziva visoke troškove. Zbog toga medicinska oprema, vojna oprema, oprema prijevoznih sredstava i slično mora imati što manje zastoja, a to znači da mora imati veoma dobro plansko održavanje. Poseban problem su aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja koje zahtijevaju zastoj opreme. U načelu treba nastojati da se planira što manje aktivnosti održavanja čija realizacija zahtijeva zastoj opreme osim ako je u pitanju oprema ili tehnologija kod koje je zastoj dopustiv. Naime tokom zastoja nema proizvodnje, ali ponekada je tehnologija takva da proizvodnja ne zahtijeva rad opreme u kontinuitetu te su planirani zastoji uobičajeni i mogu se bez problema iskoristiti za održavanje opreme. Strategija planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja se i sprovodi kako bi se smanjili zastoji opreme, ali ako se samim planom preventivnog i prediktivnog održavanja predvidi previše aktivnosti održavanja koje zahtijevaju zastoj opreme tada možemo doći u situaciju da je više zastoja uzrokovano preventivnim prediktivnim održavanjem nego što bi ih bilo pri korektivnom održavanju tj. raspoloživost ne bi bila povećana već smanjena. Dakako sasvim druga je situacija, ako su zastoji opreme u datom periodu dopustivi. Npr. ako je u pitanju gradska toplana tada se van sezone grijanja može obaviti aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja koliko nam drago. Obično se godišnje vrši remont postrojenja te je najbolje sve aktivnosti održavanja koje traže zastoj obaviti tokom godišnjeg remonta. Pojedine tehnologije rade sa takvom opremom koja zahtijeva i mjesečne ili sedmične remonte. Za sve planirane aktivnosti se kreiraju radna uputstva (engleski: Work Instructions, Job Instructions). Primjer radnog uputstva (protokola) za dijagnostički pregled pumpe je dat u tabeli 7.3. U ovom primjeru je predviđeno da jedan dijagnostičar (inspektor) obavi kompletan pregled, ali u pojedinim organizacijama preglede obavljaju dijagnostičari specijalisti (termografist, vibrodijagnostičar itd.) te se tada za svakog od njih piše odvojeno uputstvo. U radnim uputstvima za dijagnostički pregled se navode kriteriji dozvoljenog i nedozvoljenog stanja, odnosno definišu se dozvoljeni rasponi tehničkih indikatora ispravnosti. Na temelju nalaza i propisanih kriterija se ustanovljava stanje opreme koje može biti dobro i loše, a još bolje je ako se daju kriteriji za procjenu u skali: dobro, zadovoljava i loše. Često se po analogiji sa semaforom stanje dobro obilježava zelenom bojom, stanje zadovoljava žutom i stanje loše crvenom bojom. Npr. za suhi transformator sa klasom izolacije A maksimalna dozvoljena temperatura namota je 105°C. Ovo znači da u radnom uputstvu za pregled ovog transformatora treba propisati najvišu dozvoljenu temperaturu105°C, a kao temperatura upozorenja se može podesiti 50°C zbog činjenice da je normalna radna temperatura ovog transformatora 40°C. U ovom primjeru temperatura je tehnički indikator ispravnosti. Obrazac radnog uputstva za dijagnostički pregled se koristi i za podnošenje izvještaja o obavljenom dijagnostičkom pregledu. U radnim uputstvima obavezno treba navesti upute vezano za zaštitu na radu i te upute za dostavljanje izvještaja. Nije dobro navoditi imena ljudi kojima se dostavlja izvještaj već funkcije. U načelu se izvještaj dostavlja e-mailom svim nadležnim rukovodiocima, a jedan primjerak izvještaj se printa za arhivu. Osim dijagnostičara dijagnostičke preglede vrše operatori (poslužioci mašina) i dežurno osoblje te i njihove izvještaje treba dostavljati na isti način. Može se desiti da u datom postrojenju ima više istih mašina tj. iste opreme, ali treba dobro razmisliti da li sve iste mašine rade u istim radnim uvjetima. To praktično znači da neće iste mašine uvijek imati iste planove preventivnog održavanja uzrokovano različitim radnim uvjetima i različitim značajem mašina. Dakako, radna uputstva (protokoli) se ne kreiraju samo za dijagnostičke preglede već i za sve druge planske aktivnosti održavanja. Jako je bitno da radna uputstva budu kratka i jasna sa precizno definisanim instrukcijama u kojima se tačno navode npr. tolerancije za podešenje, procedure podmazivanja, alati koji se koriste itd. Radna uputstva moraju biti dostupna održavaocima. Najbolje je da se svakome održavaocu dostave sva radna uputstva potrebna za njegov rad pri čemu se vodi evidencija o dostavljanu, a također se pri kreiranju nove verzije uputstva stara uputstva povlače iz upotrebe.

68

Tabela 7.3. Upute za dijagnostički pregled UPUTE ZA DIJAGNOSTIČKI PREGLED Centrifugalna pumpa Broj opreme:200457654 Verzija uputa:1.4 Uradio:N. Topić Odobrio:A. Botović Datum:24.05.2008. Skica:

Instrumenti potrebni za pregled: 1. vibrometar 2. tester ležaja 3. termometar, beskontaktni 4. ultrazvučni stetoskop Redoslijed pregleda: 1. izvršiti vizuelni pregled, posebnu pažnju obratiti na eventualno curenje vode i čistoću kućišta elektromotora, 2. izmjeriti vibracije u tačkama 2 i 3 pod uglom od 45° ka temelju (H i V vibracije ujedno), 3. ispitati ležaje u tačkama 1, 2, 3 i 4 (RPM=2930 o/min, d=88 mm), 4. izmjeriti temperaturu u tačkama 1, 2, 3 i 4 i 5. ultrazvučnim stetoskopom preslušati šum u tačkama 2 i 3. Napomena: Tokom rada poštovati pravila zaštite na radu. Vibracije: tačka 2: ______ mm/s (max 2 mm/s) Ležaji: − tačka 1: ______ (max 1,1) − tačka 2: ______ (max 1,1) − tačka 3: ______ (max 1,6) − tačka 4: ______ (max 1,6) tačka 3: ______ mm/s (max 3 mm/s) Temperatura: − tačka 1: ______ °C (max 50 °C) − tačka 2: ______ °C (max 50 °C) − tačka 3: ______ °C (max 40 °C) − tačka 4: ______ °C (max 40 °C)

Zabilješke o vizuelnom pregledu i preslušavanju stetoskopom:

Zapažanja operatora (rukovaoca) o stanju opreme:

Pregled izvršio:

Datum:

Vrijeme:

Kao što je već rečeno korektivno održavanje se najčešće realizuje neplanski, ali za određene aktivnosti korektivnog održavanja se također kreiraju planovi održavanja pogotovu ako su u pitanju kritični kvarovi koji mogu dovesti do katastrofalnih posljedica. Planovi korektivnog održavanja su u biti radna uputstva prema kojima se postupa u slučaju određenih kvarova. Kroz planiranje rezervnih dijelova i materijala se moraju osigurati minimalne zalihe rezervnih dijelova i materijala. U ovim uputstvima treba dati kratke i jasne upute za otklanjanje kvarova te napomene po pitanju

69

zaštite na radu i druge napomene. Npr. ako dođe do otkaza pumpe rashladne tečnosti kojom se hladi procesna peć potrebno je dati upute kako spriječiti pregrijavanje peći tokom zamjene pumpe koje trebaju biti usaglašene sa radnim uputama za operatore (poslužioce). RCFA (engleski: RCFA - Root Cause Failure Analysis) je metoda kojom se analiziraju uzroci kvarova nad sredstvima sa ciljem da se problem „sasiječe u korijenu“. RCFA analiza se vrši u situaciji kada se neki kvar često ponavlja na nekoj opremi kako bi se otkrio pravi uzrok problema i eliminisao. Uzroci otkaza mogu biti: • • • • konstruktivna greška na opremi, greška u proizvodnji opreme, pogrešno rukovanje opremom i loše i/ili pogrešno održavanje opreme.

Ukoliko se ustanovi da je uzrok problema konstruktivna greška ili greška u proizvodnji tada treba provjeriti da li još važi garancija za opremu i eventualno uz pomoć proizvođača opreme sanirati problem. Ako garancija ne važi tada se vrši rekonstrukcija opreme u slučaju da je konstruktivna greška u pitanju, a ako je u pitanju greška u proizvodnji tada se mijenja ili popravlja defektni dio. Pri provođenju RCFA analize treba koristiti ISO klasifikacijski sistem (sustav) oštećenja. Npr. standardom (normom) ISO10825 je data klasifikacija oštećenja zupčanika. Navedimo jedan primjer iz prakse gdje se RCFA analizom došlo do rješenja problema. Elektromotor glavnog pogona jedne tokarilice je pregorijevao u prosjeku svaka 4 mjeseca. Analizom je ustanovljeno da mašinsko ulje kapa na elektromotor sa dijelova iznad elektromotora te da prodire do namotaja. Problem je riješen tako što je iznad elektromotora postavljena limena zaštita. Nakon ove (jeftine) rekonstrukcije više nije bilo problema tj. nije dolazilo do pregorijevanja elektromotora. U ovom slučaju nije bilo potrebno raditi složene analize, ali u praksi se ponekada rade i vrlo složene analize primjenom metode konačnih elemenata, modalne analize i drugih metoda u cilju rješenja problema. Npr. na jednom ventilatoru je dolazilo do otkaza skupocjenih ležaja svega nekoliko mjeseci nakon ugradnje premda im je projektovani vijek bio 8 godina. Modalnom analizom ventilatora je ustanovljeno da treba ugraditi absorber vibracija na ventilator što je i učinjeno nakon čega nije bilo problema sa ležajevima. Nije rijedak slučaj u praksi da se kvarovi na opremi javljaju usljed pogrešnog rukovanja uzrokovano lošom edukacijom operatora ili nepostojanjem valjanih radnih uputstava za operatore. Npr. dešava se da elektromotor glavnog pogona neke alatne mašine često pregorijeva uzrokovano preopterećenjem istog, jer je propisani tehnološki postupak takav da dolazi do preopterećenja mašine. Ako se ustanovi da je u pitanju loše održavanje tada najčešće treba unaprijediti planove preventivnog i prediktivnog održavanja ili eventualno planirati edukacije održavalaca. Npr. ako na nekoj mašini često otkazuju ležajevi uzrokovano prodorom vode u ulje za podmazivanje tada se može predvidjeti redovna analiza ulja za podmazivanje ili štaviše ugradnja zaštitnog ON-LINE uređaja za nadzor vode u ulju koji će alarmirati kada voda prodre u ulje. Dešava se da tokom radova održavanja (usljed neznanja) održavaoci oštete opremu te je potrebno planirati njihovu edukaciju. Zaključak RCFA analize može biti npr. da je potrebno izvršiti rekonstrukciju električne instalacije kako bi ista bila pouzdanija ili može se zaključiti da je npr. potrebno educirati operatore u rukovanju sa instalacijom. Kao što je već rečeno temeljna odrednica jesu troškovi te ako se ustanovi da je spomenuta rekonstrukcija ekonomski isplativa pristupa se istoj. FMEA (engleski: FMEA - Failure Modes and Effects Analysis) je metoda kojom se analiziraju potencijalni defekti na sredstvima i njihove posljedice. Metodu je 1949. godine razvila vojska Sjedinjenih Američkih Država i propisana je standardom MIL-STD-1629. Za provedbu FMEA analize jedne opreme potrebno je pripremiti: tehnički opis opreme i njenih funkcija, sheme i crteže i historijat održavanja. FMEA analiza se provodi u sljedećih deset koraka: 1.unijeti u odgovarajuću tablicu sve funkcije opreme 2.za svaku funkciju opreme unijeti potencijalne defekte (failure modes) 3.za svaki defekt unijeti potencijalne posljedice (potential effect of failure) i ocijeniti njihovu ozbiljnost (severity) ocjenom 1-10, gdje ocjena 10 znači najviši stepen ozbiljnosti 4.unijeti potencijalne uzroke defekta (potential cause of failure) i ocijeniti njihovu učestalost

70

dvojici stručnjaka povjeri kreiranje plana za istu opremu neće se dobiti dva ista plana. Naime potrebno je za svaku opremu kreirati optimalan plan koji odgovara 71 .izračunati vrijednosti prioriteta rizika RPN (Risk Priority Numbers) kao umnožak ozbiljnosti. a ne od otkaza samih. održavanje usmjereno ka poslovanju.definisati aktivnosti za eliminisanje rizika 9.za svaki gubitak funkcionalnosti istražiti potencijalne defekte (failure modes) 4. a to su: 1. ekoloških i sigurnosnih rizika povezanih sa kvarovima opreme. i 10. FTA .istražiti konsekvence svakog defekta 5.(occurrence) ocjenom 1-10.procijeniti troškove rizika 8. gdje ocjena 10 znači nizak stepen primjetljivosti greške što znači da je mogućnost da se greška previdi vrlo velika 6.4. U cilju sprovođenja BCM je potrebno jasno identificirati ciljeve poslovanja.istražiti kako oprema može izgubiti funkcionalnost 3.navesti postojeće metode detekcije greške i ocijeniti primjetljivost (detectability) ocjenom 1-10. je dat primjer FMEA analize jedne centrifugalne pumpe uz obradu samo jednog potencijalnog defekta – otkaza elektromotora pumpe.4.identificirati sve funkcije opreme 2. Defektima koji imaju najvišu vrijednost prioriteta rizika (RPN) posvećuje se najviša pažnja. Primjer FMEA Kao što je već rečeno rezultati FMEA analize se mogu iskoristiti za unaprjeđenje planova preventivnog i prediktivnog održavanja. Da bi se kreirali valjani planovi preventivnog i prediktivnog održavanja potrebno je mnogo znanja i iskustva u održavanju. Na kraju je bitno napomenuti da je kreiranje planova preventivnog i prediktivnog održavanja kreativan posao te ako se npr.procijeniti troškove provođenja aktivnosti za eliminisanje rizika.Business Centered Maintenance tj. U tablici 7. RCM metoda se provodi u pet koraka [16].Fault Tree Analysis je također jedna od metoda kojom se određuju potencijalni uzroci kvarova. Metoda slična FMEA analizi je RCM – Reliability Centered Maintenance metoda.iznaći tehnički izvodljive i razumne aktivnosti kako bi se spriječili kvarovi ili izbjegle konsekvence. Srodna metoda je i RBM – Risk Based Maintenance koja podrzumijeva da se aktivnosti održavanja planiraju na temelju ekonomskih. Mala razlika RBM u odnosu na RCM se ogleda u činjenici da RBM polazi od rizika. Tabela 7. Srodan pojam jeste BCM . pojavljivosti i primjenljivosti (RPN=SxOxD) 7. gdje ocjena 10 znači najviši stepen učestalosti 5.poređenjem troškova rizika i troškova eliminisanja istih procijeniti da li je potrebno poduzimati aktivnosti.

operativni plan održavanja. ako je zastupljen strategijski princip organizovanja tj. svakog petka se kreira program za iduću sedmicu (tjedan). a drugi nije. Dakle. Kritičnost aktivnosti preventivnog održavanja i kritičnost dijagnostičkih pregleda su definisane u samim planovima za iste. Postupak programiranja održavanja koji obavlja ured održavanja ovisi o organizaciji održavanja. Također. Na slici 7.3. a koja je u kasnijim vremenima dobila značenje i raspored. je uprošćeno prikazan proces održavanja i mjesto planiranja u procesu. jer oprema od visokog značaja se mora bolje održavati što praktično znači da npr. Proces održavanja Osim toga na temelju analize se može pokrenuti i nova aktivnost održavanja. Npr. ako je u pitanju održavanje voznog parka tada se može predvidjeti aktivnost preventivnog održavanja „Dosipanje motornog ulja“ u kojoj se predviđa dosipanje motornog ulja na maksimalan dozvoljeni nivo za sva vozila iz date funkcionalne lokacije. ako je jedan od visokog značaja.stepenu kritičnosti opreme.00h [21] i dostavljaju poslovođama održavanja kako bi oni mogli kreirati program rada za ponedjeljak iduće sedmice. može se predvidjeti aktivnost prediktivnog održavanja „Preslušavanje ultrazvuka“ u kojoj se predviđa pregled ultrazvučnim stetoskopom na cjelokupnoj opremi jedne funkcionalne lokacije. Možemo primjetiti da se programiranje održavanja vrši na temelju planova i identificiranih aktivnosti održavanja. Programiranje (raspoređivanje) aktivnosti održavanja se vrši sedmično (tjedno) odnosno kreiraju se sedmični programi (rasporedi) održavanja. neće biti isti plan održavanja za dva ista elektromotora. Programiranje održavanja je znatno jednostavnije. program (raspored) održavanja je odgovor na pitanje kada raditi aktivnosti održavanja i tko će ih raditi (kada i tko). Prije kreiranja sedmičnog programa održavanja potrebno je definisati kritičnost (prioritet) aktivnosti održavanja. vremenski plan održavanja i terminski plan održavanja. Osim pojma program održavanja koriste se pojmovi dinamički plan održavanja.2. U literaturi na engleskom jeziku se za program koristi pojam schedule koji također ima korijen u latinskoj riječi cedule sa značenjem raspored. 7. ako analiza pokaže da je to potrebno. ali pojedine aktivnosti se mogu planirati i na nivou funkcionalne lokacije te su tada i nalozi na nivou lokacije. Programiranje održavanja Kao što je već rečeno. Programi održavanja se kreiraju petkom najkasnije do 14. a kritičnost aktivnosti 72 . Sl. čest je slučaj pri dijagnostičkim pregledima postrojenja da se po datoj ruti pregleda sva oprema na jednoj funkcionalnoj lokaciji pogotovu kada su u pitanju specijalistička ispitivanja. U načelu se planiranje aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja vrši na nivou opreme i konsekventno tome radni nalozi preventivnog i prediktivnog održavanja su na nivou opreme. ako je radionica preventivnog i prediktivnog održavanja odvojena od radionice korektivnog održavanja. Pojam program ima korijen u latinskoj riječi programma sa značenjem proglas. Ovo se obično radi kada su u pitanju aktivnosti koje se vrše po datoj ruti (rundi) održavanja. ali i da se planovi održavanja poboljšavaju na temelju kontrole i analize realizacije aktivnosti održavanja u smislu da se planovi održavanja stalno dorađuju i poboljšavaju na temelju iskustava stečenih kroz njihovu realizaciju. 7.2. Npr.

a ostale naloge nakon kreiranja mora odobriti nadležni rukovodilac svojim potpisom. a odobrava ih nadležni rukovodilac. Radni nalozi za preventivno i prediktivno održavanje se kreiraju automatski. Sedmični program održavanja se kreira na temelju: • • • liste odobrenih radnih naloga održavanja. Planer održavanja također treba imati podatke o planiranim zastojima u proizvodnji tj. Nakon toga na temelju raspoloživih resursa od kojih su najbitniji ljudski resursi tj. a vrste se dodjeljuju personalu održavanja tako da se za svakog održavatelja može definisati koju aktivnost izvršava u kojem satu. obično na nekom zidu ureda. U uredu održavanja. Na temelju sedmičnog programa poslovođa radionice održavanja kreira dnevne programe održavanja. a vrste aktivnosti održavanja (tabela 7. prolazi tri faze: • • • kreiran. 73 . raspoloživi radni sati te na temelju prioriteta aktivnosti planeri kreiraju sedmični program za narednu sedmicu. se drži polica za radne naloge prikazana na slici 7. Analiza realizacije programa se također vrši sedmično.5. Radni nalog održavanja. kada će oprema biti na raspolaganju za potrebe održavanja. a radne naloge za održavanje koje se vrši na temelju nalaza dijagnostičkih pregleda kreiraju tehnički dijagnostičari ili dijagnostički analitičari. Nalozi preventivnog održavanja i nalozi za dijagnostičke preglede se kreiraju automatski tako da odmah imaju status odobreni. jer omogućava i vizuelni uvid u broj kreiranih naloga. Danas se najviše primjenjuje programiranje održavanja na sedmičnoj bazi.3. a polugodišnje za odgodive aktivnosti. kružni program održavanja koji se često primjenjuje za programiranje dijagnostičkih pregleda o čemu je detaljnije rečeno u referenci [2]. a također planer održavanja planeru proizvodnje dostavlja zahtjeve za planirani zastoj opreme.). Tabela 7. naloga u realizaciji (odobrenih) i realizovanih naloga. odobren (u realizaciji) i realizovan.održavanja koje se vrše na temelju nalaza dijagnostičkih pregleda se svakodnevno određuju. Uvidom u ove naloge pomoću ERP softvera planer dobiva predstavu o potrebnim aktivnostima održavanja. U literaturi na engleskom jeziku se ova polica zove Progress&Control Board. Pored aktivnosti koje su planirali planeri poslovođa radionice unosi i urgentne aktivnosti u program za koje planer nije mogao znati pri kreiranju sedmičnog programa. Unutar ovih neisprogramiranih 10-30% sati ulaze i sati utrošeni na realizaciju stalnih radnih naloga tipa PM05. Sedmični program se kreira u vidu tablice u kojoj su kolone dani u sedmici s unijetim planiranim radnim satima.5. ali bitno je spomenuti i tzv. Prije samog odlaganja naloga u arhivu potrebno je u ERP softver unijeti podatke iz radnog naloga. ERP softver treba u zadanim periodima alarmirati operatoru za sve aktivnosti iz dugogodišnjeg programa koje nisu relizovane i to svakodnevno za neodgodive aktivnosti. Pri tome ostavljaju približno 10-30% sati za urgentne aktivnosti održavanja koje će se eventualno pojaviti tokom naredne sedmice. Drugim riječima rečeno program održavanja opreme treba biti usklađen sa programom proizvodnje (operativnim planom proizvodnje). Sedmični program (raspored) održavanja elektro radionice Dnevni programi održavanja imaju kolone za svaki sat. Ako ERP softver nema opciju alarmiranja tada planer održavanja mora vršiti uvid u dugogodišnji program održavanja. Nalozi koji su realizovani dolaze iz radionice održavanja u ured održavanja i odlažu se na policu gdje čekaju na arhiviranje. raspoloživih resursa i planova angažovanja opreme (operativnog plana proizvodnje). u načelu.

faza implementacije i faza zatvaranja. Jedna od referenci za planiranje remonta jeste i dugogodišnji program održavanja u koga se unose aktivnosti održavanja koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. planiranje potrebnih alata i druge opreme. Međutim i pored svih ispitivanja isticanje projektovanog radnog vijeka treba unijeti kao reper u dugogodišnji program održavanja. određivanje vremena trajanja svake aktivnosti.4. a neke aktivnosti su karakteristične za svaki remont. 7. Dakako da treba imati i podatak o broju radnih sati. Planiranje remonta U mnogim organizacijama se godišnje vrši remont kada se obavljaju godišnje aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja. Planiranje remonta podrazumijeva sljedeće aktivnosti: • • • • • • • • kreiranje spiska aktivnosti koje će biti obavljene tokom remonta. Ovo praktično znači da ako se na predmetnom ležaju u šestoj godini eksploatacije uoče simptomi otkaza da isti sigurno treba zamijeniti. Planiranje remonta je u svojoj biti planiranje projekta te se vrši sukladno zahtjevima projekt menadžmenta. Polica za radne naloge 7. ako je projektovani radni vijek nekog velikog ležaja četiri godine tada je preporučljivo da se isti barem jednom godišnje ispita metodima tehničke dijagnostike te da se planira njegova zamjena prema nađenom stanju.3. jer se radni vijek projektuje u satima. planiranje potrebnih zastoja proizvodnje. mjesečno. Svaki projekt pa i remont prolazi kroz tri generičke faze: faza planiranja. Pojedine aktivnosti održavanja se obavljaju tokom svakog remonta. određivanje međuveza (ovisnosti) aktivnosti i planiranje troškova remonta.Sl. Jako je bitno da se na temelju planova održavanja kreira lista aktivnosti održavanja koje se obavljaju tokom svakog remonta. Npr. planiranje potrebnih rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja. Ukoliko se za realizaciju aktivnosti angažuju eksterni izvršioci potrebno je na vrijeme sa njima ugovoriti poslove kako bi se osigurala raspoloživost eksternih izvršilaca. Dalje. ako je zakonski propisano da se neko ispitivanje mora obaviti barem jednom u tri godine tada je preporučljivo planirati da se takvo ispitivanje obavi svake druge godine. planiranje ljudskih resursa (potreban broj radnih sati stručnjaka odgovarajućih kvalifikacija). Prije i/ili tokom remonta je potrebno obaviti kvalitetan dijagnostički pregled sve opreme kako bi se aktivnosti remonta mogle valjano planirati i obaviti sukladno realnom stanju opreme. Rijetke su organizacije u kojima se remont vrši na mjesečnoj bazi tj. 74 . ali ako se simptomi otkaza uoče već nakon dvije godine rada ležaja tada vrlo obazrivo treba planirati zamjenu.

a da je završen kada je postrojene ponovo pokrenuto. brušenje. materijali za čišćenje. Indirektne troškove održavanja prvenstveno čine troškovi zastoja. Bitno je napomenuti da ima mnogo situacija u praksi kada troškovi zastoja nisu jedini indirektni troškovi. što je izravno povezano sa fizičkim izvršenjem radova održavanja. a također i ostali problemi koji su se javili tokom remonta. utrošene resurse (novac. Direktne troškove održavanja čine cijena ljudskog rada utrošenoga za održavanje i trošak za upotrijebljene materijale. Tokom faze zatvaranja se obavezno vrši analiza remonta koju provode stručnjaci održavanja zajedno sa stručnjacima proizvodnje. u pitanju remont jedne elektrane tada obično treba nastojati da isti traje što kraće. konzerviranje. materijali i drugi) te pripremu za naredni remont. ali je bitno da se valjano obavi uz niske troškove remonta. U načelu se smatra da je remont počeo onog momenta kada je postrojenje zaustavljeno. U načelu remont treba da traje što kraće. Pojednostavljeno rečeno u direktne troškove održavanja ulazi: • • • rad alat i materijal. Međutim postoje situacije kada vrijeme trajanja remonta nije problematično. Planiranje budžeta održavanja Troškovi održavanja se dijele na: • • direktne i indirektne. Sve ono. te trošenje alata i sl. Takav je slučaj npr. bušilica i slično). Na temelju obavljene analize se vrši dorada planova preventivnog i prediktivnog održavanja i konsekventno tome mijenja lista aktivnosti održavanja koje se obavljaju tokom svakog remonta. Obično se u tvornicama sa komadnom proizvodnjom organizuje poseban odjel remonta čiji zadatak je remontovanje pojedinih mašina (tokarilica. kada su u pitanju medicinski uređaju usljed njihovog zastoja može doći do ugrožavanja ljudskog zdravlja pa i života što konsekventno opet izaziva visoke troškove. a obično je najkraće moguće trajanje remonta određeno trajanjem neke od aktivnosti održavanja koja se usljed same tehnologije održavanja ne može obaviti za kraće vrijeme od potrebnog. da bi takav zastoj bio svrstan u indirektne troškove održavanja. a pojedine mašine se remontuju tokom godine prema posebnom planu remonta. ali u biti remont može početi i prije zaustavljanja postrojenja. Iskustvo govori da se približno 70% aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja obavi tokom remonta. kao što su rezervni dijelovi. bitno je da bude isključivo povezan sa održavanjem. glodalica. Taj zastoj može uzrokovati ili neki kvar ili neka planirana akcija na održavanju. ali je potrebno obaviti remont uz najmanje troškove rada i materijala. U indirektne troškove dakle ulaze svi gubici uzrokovani kvarovima kao što je npr. vrijeme. Pri kreiranju plana remonta se unose momenti zaustavljanja i pokretanja postrojenja kao reperne tačke. Remont cjelokupnog postrojenja se obično vrši u procesnoj proizvodnji dok se u komadnoj proizvodnji najčešće organizuje tek kratak remont na nivou cijelog postrojenja tokom koga se remontuju energetska postrojenja i slično. Poseban akcenat se stavlja na: analizu funkcionalnosti opreme prije i poslije remonta odnosno ocjenu valjanosti remonta. smanjenje 75 . kada je npr.Brižljivim planiranjem remonta se osigurava valjana implementacija remonta što je od velikog značaja za održavanje u cjelini. pri remontovanju kotlovnica za grijanje kada remont može trajati i nekoliko mjeseci. Naime prije zaustavljanja i poslije pokretanja se obavljaju dijagnostički pregledi i druge aktivnosti održavanja koje se mogu ili moraju uraditi tokom rada postrojenja. Naprotiv. Npr. 7. a tokom analize se obavezno porede plan i realizacija remonta. a traje izvjesno vrijeme i nakon što postrojenje počne sa radom. zatim dopuna raznih ispražnjenih ili zbog radova izgubljenih medija. dakle. Direktni troškovi održavanja se dijele na: • • troškove neplanskog korektivnog održavanja i troškove planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja.5. U svakom slučaju.

Danas se smatra da troškovi održavanja trebaju učestvovati sa najviše 10-15% u ukupnim troškovima proizvodnje [20]. Ova sredstva se troše za nabavku stručne literature. ako je u pitanju tvornica kreča približno su poznati troškovi održavanja po toni proizvedenog kreča te se uz poznat plan proizvodnje može sračunati i plan budžeta održavanja. edukacionih softverskih paketa. koji se poduzimaju u određenim vremenskim periodima. U pojedinim organizacijama se planiranje budžeta održavanja vrši na temelju plana proizvodnje uz pretpostavku da su poznati troškovi po jedinici proizvoda. a iduće godine planiramo tokom remonta zamijeniti par velikih zupčanika čiji troškovi zamjene su 500.500€ po zaposleniku kao troškove edukacije [17]. ali ako ih iz bilo kojih razloga treba uključiti u budžet održavanja tada treba planirati između 1. Ovo praktično znači da npr.Estimated Replacement Value ili ARV . Očigledno da se ova metoda mora obazrivo primjenjivati tek za grubu orjentaciju. Npr. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. Plan budžeta održavanja se najbolje može kreirati. Troškove investicionog održavanja treba razlikovati od investicija u adaptaciju.000€. nominalna vrijednost knjigovodstvena vrijednost i 76 .Asset Replacement Value).000€ svake godine. jedan uređaj čiji životni vijek je 7 godina. rekonstrukciju. Ta ulaganja se prenose na troškove postepeno.5% do 5% (najčešće < 3%) od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . Nakon što se odbace troškovi skupocjenih zahvata obično se dobiva stabilan trend godišnjih opštih troškova sitnih aktivnosti tekućeg održavanja na temelju koga se mogu odrediti minimalni troškovi koji se očekuju. seminare i edukacije kako unutar organizacije tako i izvan organizacije. gubici tržišta. Jedna od metoda za definisanje budžeta održavanja polazi od pretpostavke da se za održavanje neke opreme u njezinom životnom vijeku utroši onoliko koliko je njezina nabavna vrijednost [8]. Ovim troškovima treba dodati troškove skupocjenih zahvata investicionog održavanja koji se planiraju u narednoj godini kako bi se dobio ukupan budžet održavanja. kako bi se srazmjerno rasporedili na više obračunskih perioda. tržišna vrijednost. U svim organizacijama se vrši godišnje planiranje budžeta (troškova) održavanja. Npr. U načelu troškovi edukacije zaposlenika ne ulaze u troškove održavanja. Zbog toga je troškove investicionog održavanja najčešće potrebno vremenski razgraničiti. skraćivanje radnog vijeka opreme itd.000€ zahtijeva godišnje troškove održavanja od 2.000€ tada možemo planirati budžet održavanja od 1. U stručnoj literaturi [18]. Još jedan orjentir za definisanje godišnjeg budžeta održavanja jeste učešće godišnjih troškova održavanja u ukupnim godišnjim troškovima proizvodnje. ako su poznati troškovi održavanja unazad nekoliko godina. a cijena 14. već na cijeli period korištenja sredstava zbog kojeg su učinjeni. ali i ovakav plan služi samo kao orjentir. kroz buduću amortizaciju stalnih sredstava čija je vrijednost uvećana tim ulaganjima. smanjenje kvaliteta proizvoda i gubici koji konzekventno nastaju. Takva ulaganja nisu troškovi već investicije koje povećavaju vrijednost opreme na kojoj su izvršena. [20] se može pronaći podatak da godišnji troškovi održavanja trebaju biti u rasponu od 1. Za razliku od tekućeg održavanja.000€ pojedinačno. Sa aspekta računovodstva troškovi održavanja se dijele na: • • troškovi tekućeg održavanja i troškovi investicionog održavanja. Tekuće održavanje odmah i u cjelosti tereti troškove obračunskog perioda u kome je izvršeno. Iz ovih troškova se odbace troškovi skupocjenih zahvata investicionog održavanja sa troškovima iznad iznad 50. ako posmatrano pet godina unazad ustanovimo da su troškovi opštih aktivnosti tekućeg održavanja oko 700. U prethodnom razmatranju su navedeni pojedini pojmovi: • • • • nabavna vrijednost. investiciono održavanje zahtijeva značajnije izdatke.000€. Izdaci za investiciono održavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. Također pri procijeni vrijednosti se uzima u obzir i nabavna cijena opreme. [19].000€ i 1.200. Kao procijenjena vrijednost se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva.prodaje.

SCHEDULING AND COORDINATION Industrial Press Inc. 1976. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. 2010. Tržišna vrijednost je stvarna vrijednost imovine. Maidenhead. koje vrši ovlašteni procjenitelji (vještaci) koje najčešće angažuju banke i osiguravajuće kuće. a ako je stopa amortizacije valjano procijenjena tada je i knjigovodstvena vrijednost dovoljno bliska tržišnoj vrijednosti. Beograd. [10] Dr. [20] John Mitchell PHYSICAL ASSET MANAGEMENT HANDBOOK Clarion Technical Publishers. Kvalitet procjene ovisi o ekspertizama... Ona može. te ćemo ih ukratko pojasniti. Npr. 2002. ali rijetkost je da mašine i industrijska oprema imaju veću tržišnu vrijednost od nabavne. 77 . Knjigovodstvena vrijednost je vrijednost imovine onako kako je unesena u poslovne knjige poreznog obveznika i korištena u svrhe finansijskog izvještavanja. 1997. [18] Roland Keith Mobley MEASURING EFFECTIVENESS Predictive Technologies. iz bilo kojih razloga. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. New York. Horst Grothus THE GROTHUS PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM Executive Enterprises. [2] Dr. New York. 2005. Knjigovodstvena vrijednost jednaka je tržišnoj vrijednosti ako je imovina nova. Kao što je već rečeno stvarna vrijednost neke imovine je njezina tržišna vrijednost. Procijenjena vrijednost je subjektivno određena vrijednost koja se koristi kada imovina nema jasno definisanu tržišnu vrijednost. 2008. Torbjörn Idhammar PREVENTIVE MAINTENANCE Idcon Inc. Međutim. [3] Dr. [17] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. 2006. Houston. jer svaka roba vrijedi onoliko koliko se za nju može dobiti na tržištu. To se obično dešava u vanrednim okolnostima kada se. 2002. 1999. [14] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. 2001. [11] Christer Idhammar. Nominalna vrijednost je iskazana vrijednost na nekom vrijednosnom papiru ili iskazana vrijednost sredstava u poslovnim knjigama. Kada su u pitanju vrijedna umjetnička djela tada je tržišna vrijednost gotovo uvijek veća od nabavne. Zagreb.. New York.• procijenjena vrijednost. [13] Roland Keith Mobley ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS Butterworth Heinemann. Dubrovnik 1989. Cariša Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Živoslav Adamović. 2002. [12] Torbjörn Idhammar CONDITION MONITORING STANDARDS Idcon Inc. Raleigh. 1974.. Raleigh.. [7] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. a drugi dvije godine imaju približno istu knjigovodstvenu vrijednost ili štaviše dešava se da je stariji instrument knjigovodstveno skuplji od novoga. ali i ne mora. 2009. [16] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. podudarati sa stvarnom tržišnom vrijednošću. New York. Itasca. Raleigh NC. LITERATURA [1] Don Nyman. no nakon upotrebe knjigovodstvena se vrijednost računa kao nabavna cijena umanjena za akumuliranu amortizaciju. [6] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. 1993. ali može biti i veća. Ona je obično niža od nabavne vrijednosti.. 2004. New York 1974. [21] Don Armstrong MAINTENANCE PLANNING AND SCHEDULING Idcon Inc. koja se može. [4] Dr. 2008. San Diego. [15] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. dr. [9] Dr. Željko Novinc. New York. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. London. Joel Levitt MAINTENANCE PLANNING. 2002. javi nedostatak opreme i mašina na tržištu. biti stvarna tržišna vrijednost imovine. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. New York. [8] Dr. [19] Mel Barratt MEASURING MAINTENANCE PERFORMANCE SKF Reliability Systems. Zenica. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. dešava se da dva instrumenta istog tipa i proizvođača od kojih je jedan star sedam godina. Tržišna vrijednost imovine je cijena po kojoj se roba može prodati na tržištu. obično se amortizacija računa ne prema realnom stanju već prema minimalnim propisanim stopama što dovodi do toga da su knjigovodstvene vrijednosti vrlo često besmislene. ali ne mora. 1998. Nabavna vrijednost imovine sastoji se od kupovne cijene (cijene sticanja imovine ili fakturne cijene) i troškova nabave. Zagreb.

automatski osigurač je rezervni dio. Ovi dijelovi se također nazivaju „sa police“ jer su obično uvijek dobavljivi na tržištu i imaju kratak rok isporuke. a elektrode za zavarivanje su primjer materijala održavanja. goriva. ali ne broje se u kapitalne. materijali koji služe za čišćenje. Rok isporuke kapitalnih dijelova je obično veoma dug. prema teoriji i praksi održavanja postoje sljedeći tipovi rezervnih dijelova: • • • kapitalni dijelovi. Standardni dijelovi (engleski: standard spares) su dijelovi koji imaju karakteristike koje korespondiraju međunarodnim standardima. ploče zaptivnog materijala.: kablovi. Standardni materijali održavanja su razne stavke koje se troše svakodnevno. Naime za opremu koja spada u najvišu kategoriju potrebno je planirati značajniju količinu dijelova i materijala održavanja. Standardni dijelovi se ne moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme. kroz računovodstvo se ne vode kao rezervni dijelovi već kao imovina što je definisano zakonskim propisima o računovodstvu. Materijali održavanja (engleski: consumables) se dijele na: • • nestandardne materijale i standardne materijale. ako se dio može uraditi u vlastitoj radionici ili naručiti njegova izrada. a oni se trebaju tretirati na isti način kako i 78 .Original Equipment Manufacturer). ljepkovi i slično. limovi. Kapitalni rezervni dijelovi se obično nabavljaju neposredno pred ugradnju. patrone osigurača. boje i lakovi. UPRAVLJANJE REZERVNIM DIJELOVIMA I MATERIJALIMA ODRŽAVANJA Bez dostupnosti rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja nije moguće održavati opremu te se uz karticu opreme obavezno vodi lista rezervnih dijelova i materijala održavanja potrebnih za održavanje date opreme. To su npr. automatski osigurači. standardni ležaji. Općenito. izolir traka i slično. elektronske kartice kontrolera i drugi specifični namjenski dijelovi. preporuke proizvođača opreme. Npr. Osim samog popisa stavki neophodnih za održavanje date opreme potrebno je za svaku stavku imati i popis potencijalnih isporučilaca i radionički crtež. profili. Savremeni ERP softverski paketi omogućavaju vođenje ove liste te automatsko formiranje sumarne liste rezervnih dijelova i materijala za postrojenje nakon što se za svaku opremu kreiraju liste. tehnički gasovi. dok je materijal održavanja predmet ili materijal koji nije specifičan za određenu opremu i namijenjen je da se iskoristi samo jednom. To su npr. a izolir traka nije rezervni dio već materijal održavanja. To su npr.8. Lista rezervnih dijelova i materijala održavanja potrebnih za održavanje date opreme se kreira na temelju: • • • • • zakonske odredbe i standardi. Ova lista se na engleskom jeziku zove BOM – Bill of Materials.000.00 EUR i više) sa dugim vijekom trajanja od minimalno pet godina. Mali je broj nestandardnih materijala održavanja. a također su uvijek dobavljive na tržištu i mogu biti kupljene ubrzo nakon zahtjeva i u kratkom roku. jer su relativno niske cjenovne vrijednosti. Nestandardni dijelovi su dijelovi koji se moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme (engleski: OEM . Također zupčanik je primjer rezervnog dijela. utičnice.: standardni vijci. nestandardni dijelovi i standardni dijelovi. Primjeri materijala održavanja su: maziva. brusni papir. vlastito iskustvo i FMEA&RCFA analize. Rezervni (doknadni) dio je predmet namijenjen da zamijeni odgovarajući predmet sa ciljem da se obnovi originalna funkcija opreme. U kapitalne rezervne dijelove (engleski: capital spare parts) se ubrajaju dijelovi visoke vrijednosti (50. Temelj za planiranje rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanje jeste kategorizacija opreme. prekidači i slično. ali ako se nabave ranije računovodstveno se vode kao oprema tj. planovi održavanja opreme.

a sve što se koristi za održavanje npr. Sporotrošivi dijelovi su dijelovi čiji vijek trajanja je istina kraći od vijeka trajanja opreme i koji se troše. mazivo i slično jednako kao npr. postolja. a često im je vijek trajanja duži od vijeka trajanja opreme u koju su ugrađeni. To su npr.). Da stvar bude još komplikovanija.: boje. Srodan pojam je i habajući dijelovi. Jedno prastaro iskustvo održavalaca kaže da obično ne otkazuju dijelovi kojih imamo na zalihi i naprotiv velika je vjerovatnoća da će otkazati upravo oni dijelovi koji trenutno nemamo na zalihi ili na bilo koji drugi način nisu dostupni. filteri. ali im je kraći vijek trajanja. a koje stavke se vode kao rezervni dijelovi i materijal održavanja. troškovi skladištenja nisu zanemarivi i pored sve pažnje dolazi do gubljenja i otuđivanja dijelova i pojedini dijelovi i materijali zastarijevaju. računovođe u organizacijama koje pružaju usluge održavanja rezervne dijelove i materijale održavanja koji se ugrađuju klijentima vode kao sirovine tj. Velike uštede se mogu postići razumnom nabavkom rezervnih dijelova. Ako se ne koriste originalni dijelovi koje preporučuje proizvođač opreme (OEM) treba biti vrlo oprezan tj. remenovi. dijelovi i materijali vremenom manje ili više propadaju. Dalje treba voditi računa o kvalitetu dijelova. Trud da se pronađe alternativan isporučilac dijelova se najčešće višestruko isplati. Netrošivi dijelovi su dijelovi koji se ne troše i teško se mogu onesposobiti za vršenje svoje funkcije (stalci. U stručnoj literaturi na engleskom jeziku rezervni dijelovi i materijali održavanja se skupno zovu maintenance materials. Drugim riječima rečeno potrebno je razjasniti koje stavke se vode kao repromaterijal za proizvodnju. jer je najčešće njihov rok isporuke dug i moraju se nabavljati od specificiranih proizvođača. jer su obično cijene dijelova koji se nabavljaju od originalnog proizvođača opreme nekoliko puta više od cijena zamjenskih dijelova. Druga podjela rezervnih dijelova je prema njihovoj trajnosti na: • • • netrošivi dijelovi. jer lošiji dijelovi su svakako jeftiniji. Čest je slučaj da se neki dio bez koga proizvodnja stoji ne može nabaviti pa se napravi rezervni dio koji je lošeg kvaliteta. O ovome treba voditi računa kako ne bi bilo nesporazuma u komunikaciji. kućišta i sl. cijena jednog te istog dijela je jako različita kod raznih isporučilaca te treba biti obazriv kod koga se nabavljaju dijelovi. zupčanici. Stručnjaci održavanja često komuniciraju sa kolegama iz odjela finansija i računovodstva pri čemu ponekada nastaju problemi u komunikaciji.nestandardni dijelovi. ali će ipak izdržati u radu dok se ne nabavi valjan rezervni dio. Primjer sporotrošivog dijela je motor automobila. Npr. Evropska Unija je uvela CE oznaku kojom se označava da je proizvod sukladan sa smjernicama EU. Iz sljedećih razloga nije dobro imati dijelove i materijale na zalihi: • • • • • zalihe su „mrtav kapital“. Pojedini rezervni dijelovi kao što su npr. Najednostavnije. ležajevi. Potrošni dijelovi su dijelovi koji se tokom rada opreme ubrzano troše i često se mijenjaju. jer zalihe su „mrtav kapital“. U tom smislu uvijek treba odabrati optimalan odnos cijene i kvaliteta rezervnih dijelova te njihove dostupnosti. te njihovim smanjivanjem se povećava aktivni kapital organizacije. lakovi. sporotrošivi dijelovi i potrošni (habajući) dijelovi. ali ne i najbolje rješenje je imati na zalihi sve potrebne rezervne dijelove i materijale održavanja. Danas se primjenjuju sljedeći načini popune rezervnim dijelovima: 79 . Naime savremeno poslovanje zahtijeva značajno sniženje zaliha u svim magacinima pa tako i magacinima rezervnih dijelova. pažljivo provjeriti da li dio odista zadovoljava sve potrebne zahtjeve pogotovu kada su pitanju zahtjevi po pitanju zaštite na radu i zaštite okoliša. Naime stručnjaci za računovodstvo pod pojmom materijal obično smatraju repromaterijale i sirovine koji se koriste za proizvodnju. određeni rezervni dijelovi aviona moraju imati poseban certifikat. kao (repro)materijal. baterije i slično. Kao što je već rečeno bez dostupnosti rezervnih dijelova i materijala održavanja nije moguće održavati opremu. a za rezervne dijelove se koristi termin spare parts. kontaktori i slično smatraju za rezervne dijelove. ali se u radnom vijeku opreme rijetko ili nikako mijenjaju.

Rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe se u literaturi na engleskom jeziku zovu zero-stock items. 80 . „Trgovačka mašina“ je opcija pri kojoj isporučilac rezervnih dijelova organizuje prodavnicu rezervnih dijelova i materijala u prostorijama kupca tj. Zajedničko skladištenje je opcija gdje se organizuje zajednički magacin rezervnih dijelova za više organizacija čime se postižu uštede na troškovima skladištenja i veća dostupnost dijelova i materijala. Ured održavanja također kreira spisak stavki u magacinu rezervnih dijelova i materijala održavanja koje se nabavljaju postupkom redovne narudžbe i također definiše minimalne i maksimalne zalihe. Nabava (kupovina) je klasični način popune koji je jednostavan i efikasan način. jer se ovakvi dijelovi najčešće ne drže na zalihi u magacinu već se u kratkom roku nakon nabavke ugrađuju. a u prosjeku treba biti kraći od 8 sati. Ured održavanja prije odobrenja treba menadžmentu valjano i argumentovano obrazložiti definisani spisak. U slučaju potrebe rezervni dijelovi i materijali su kupcu uvijek dostupni u predmetnoj prodavnici koja se nalazi ili u krugu kupca ili u blizini kupca. Npr. organizacije ili u neposrednoj blizini kupca. Na ovaj način isporučilac štedi troškove skladištenja u svom skladištu i ima osiguranog kupca. Spisak dijelova i materijala koji su u režimu redovne narudžbe se kreira na temelju: • • • • planova održavanja. Nedopustivo je da proces nabave standardnih materijala i standardnih dijelova održavanja traje duže od 24 sata radnim danima. Vanredne narudžbe vrši ured održavanja. ali za posljedicu ima značajno smanjenje aktivnog kapitala. da se ne prodaju drugim kupcima. U ovom smislu imamo podjelu rezervnih dijelova i materijala održavanja u dvije grupe: • • rezervni dijelovi i materijali u režimu redovne narudžbe i rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe. ako zaliha nekog standardnog dijela padne ispod minimalno propisanog nivoa ERP softver će automatski kreirati zahtjev za nabavu koji služba nabave. FMEA&RCFA analiza i spiskova nestandardnih dijelova. Dakako ovaj spisak treba ovjeriti menadžment organizacije. a prodavac ima osiguranog kupca i snižava vlastite troškove. Također se može organizovati da dijelovi budu uskladišteni kod isporučioca. ali ako se više organizacija udruži tada u zajedničkom magacinu mogu držati pojedine stavke koje su potencijalno svima dostupne. zakonskih odredbi. ali ih ne fakturiše dok isti ne budu ugrađeni. Redovne narudžbe se vrše ili automatski pomoću ERP softvera ili ih vrši ručno rukovodilac magacina. Naime. ali uz obavezu da budu rezervisani tj. Postupkom vanredne narudžbe se nabavljaju svi ostali dijelovi i materijali održavanja. ako koristi prostorije kupca. Postupkom redovne narudžbe se nabavljaju oni dijelovi i materijali kojih stalno treba biti u magacinu u količni između minimalne (min) i maksimalne (max) zalihe. Na ovaj način kupac povećava svoj aktivni kapital. Neovisno o odabranom načinu popune mora se organizovati efikasan postupak nabave rezervnih dijelova i materijala.• • • • nabava (kupovina). često je za pojedine organizacije preskupo držanje pojedinih stavki čija cijena je visoka. jer se može desiti da menadžment odbaci određene stavki bez kojih kasnije neće biti provodive redovne aktivnosti održavanja. Kapitalni dijelovi se u načelu ne nalaze u režimu redovne narudžbe premda postoje izuzeci tj. u radnom vremenu treba realizovati u roku od par sati. čak i pojedini kapitalni dijelovi se moraju stalno držati na zalihi. konsignacija. Sve narudžbe rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja se dijele u dvije grupe: • • redovne narudžbe i vanredne narudžbe. a kupac izbjegava smanjivanje kapitala uz veoma brzu dostupnost dijelova i materijala. Ako organizacija nema ERP softver zadatak je rukovodioca magacina da ručno vrši naručivanje kada zalihe padnu na minimalan nivo. zajedničko skladištenje i „trgovačka mašina“. Konsignacija je savremen način popune skladišta doknadnih dijelova pri kome isporučilac dostavlja rezervne dijelove i materijale u skladište kupca. Ovo je pogotovu dobro rješenje ako se radi o kapitalnim dijelovima čiji rok isporuke je jako dug.

Dakako. uvijek postoje izuzeci te je potrebno uporediti troškove popravke i troškove nabavke novog dijela i svakako uzeti u obzir kvalitet dijelova. U savremenom održavanju se uglavnom ne isplati popravljati dijelove. Ako je rok isporuke te stavke 4 mjeseca (120 dana) imamo: MIN = k ⋅ ( ROK _ ISPORUKE 120dana ) = 1. a dobiveni rezultat se množi koeficijentom kategorije opreme k: MIN = k ⋅ ( ROK _ ISPORUKE ) PERIOD _ IZUZIMANJA Koeficijent kategorije opreme se kreće u rasponu od 1. Određivanje minimuma i maksimuma zaliha vrši ured održavanja.. Naime dešava se da originalan rezervni dio nije dostupan te se u vlastitoj radionici izradi dio lošijeg kvaliteta kao privremeno rješenje dok se ne nabavi originalan dio.9 PERIOD _ IZUZIMANJA 46dana te se podešava da je minimalna zaliha 4 komada. Dalje potrebno je redovno nabavljati materijale i dijelove potrebne za realizaciju planskih aktivnosti održavanja te dijelovi koji se moraju držati na zalihi silom zakona. Potrebno je definisati minimalne i maksimalne zalihe (min-max) za sve stavke u magacinu. Međutim izrada dijelova u vlastitoj radionici se ponekada vrši kao nužno rješenje. U ovom smislu imamo još jednu podjelu rezervnih dijelova i materijala održavanja u dvije grupe: • • rezervni dijelovi i materijali vlastite izrade i rezervni dijelovi i materijali koji se kupuju ili eksterno izrađuju. Npr.5 ⋅ = 3. a uzimamo koeficijent k=1.U režim redovne narudžbe ulaze između ostalog nestandardni dijelovi koji se često troše i koji imaju dug rok isporuke te kapitalni dijelovi kod kojih je rizik otkaza dijela izuzetno visok. Pojedini rezervni dijelovi se izrađuju u vlastitoj radionici što također treba specificirati i unijeti u ERP softver. a cijena novog dijela je često vrlo malo viša od cijene popravke pri čemu je kvalitet novog dijela neuporedivo veći. Da bi se definisalo maksimalno stanje zaliha potrebno je poznavati godišnje troškove skladištenja stavke koji su obično oko 10% od vrijednosti stavke. orijentaciono se može uzeti da je maksimalno stanje 30-40% veće od minimalnog. nije isplativo ni navarivati i metalizirati dijelove itd. Međutim. Ovdje se misli na rezervne dijelove koji se mogu dovoljno kvalitetno uraditi u vlastitoj radionici. Npr. 9 komada.5. a danas je to u većini slučajeva neisplativo.5=6 mjeseci. jer nedopustivo je da ne bude potrebne zalihe za ove svrhe. jer se popravak mora obaviti brzo kako ne bi došlo do požara. Drugim riječima rečeno stavka se u prosjeku izuzima jednom u mjesec i po dana. a također i količine za pakovanje. ako se neka stavka prodaje u pakovanjima od po 12 komada. Cijena polovnih (rabljenih) dijelova se računa na osnovu amortizovane vrijednosti kojoj treba pridodati troškove popravke dijela.. 81 . ako je ista izvršena. Na tačnu vrijednost utiče prije svega visina troškova narudžbe. Pravilo je da se naručivanje obavlja u momentu kada stanje zaliha padne na minimalnu.5 pri čemu dijelovi značajnije opreme više kategorije dobivaju i veći koeficijent k. ako dođe do otkaza plinovoda nedopustivo je da nema rezervnih dijelova za popravak. ako se neka stavka potrebna za održavanje izuzetno značajne opreme izuzima 8 puta u toku jedne godine tada se period izuzimanja stavke računa kao 365dana/8=46 dana. Na ovaj način imamo minimalnu zalihu za 4x1. Npr.0 do 1. Također danas u većini slučajeva nije isplativo popravljati elektronske kartice. Cijena kupljenih dijelova se definiše na temelju fakture. predviđamo nabavku cijelog pakovanja. te troškove narudžbe. kada su u pitanju elektromotori nekada je bilo isplativo vršiti premotavanje namota u slučaju pregorijevanja istih. Minimalno stanje se definiše na temelju roka isporuke stavke i brzine potrošnje i to tako što se rok isporuke podijeli sa periodom izuzimanja stavke. Naime pri definisanju zaliha rezervnih dijelova i materijala obavezno se moraju predvidjeti minimalne zalihe za potrebe otklanjanja ozbiljnih kvarova sa katastrofalnim posljedicama. jer su novi dijelovi dostupni. a količina koja se naručuje treba biti dostatna da se postigne maksimalno definisano stanje zaliha. FMEA&RCFA analize ponekada predviđaju potrebu držanja dijelova na zalihi. Npr. a minimalno stanje je npr. tada maksimalno stanje podešavamo kao 21 komada (9+12=21) tj. a cijena dijelova izrađenih u vlastitoj radionici se kalkuliše na temelju cijene materijala i cijene mašinskog sata koji uključuje rad čovjeka i rad mašine.

U cilju analize i evaluacije upravljanja (gospodarenja) rezervnim (doknadnim) dijelovima i materijalima održavanja definišu se KPI – ključni pokazatelji (indikatori) učinkovitosti. Drugim riječima. Izuzetak su kapitalni dijelovi kod kojih je mogućnost oštećenja izuzetno velika. Npr. Naime praćenjem stanja dijelova u eksploataciji pri pojavi simptoma otkaza dijela pokreće se postupak nabave istog. Osim samog praćenja stanja bitan podatak je i projektovani vijek dijelova. prodaju ili poklanjanje kreira ured održavanja. 2. oštećene.500. Postoji zakonitost (Paretovo pravilo) da klasu „A“ dobiva relativno maleni broj stavki. Svake godine je potrebno ustanoviti koji dijelovi.500. Naručivanje kapitalnih dijelova vrši ured održavanja. Ovo znači da ukupna minimalna vrijednost dijelova i materijala koji su u režimu redovne narudžbe treba biti približno 1.000€. stavke. prodaju ili poklanjaju. a također potrebno je provjeriti da li se predviđeno uklapa u planirani budžet.prve. Najčešće se stavke rashoduju. a kada su u pitanju standardni dijelovi i materijali održavanja tada se može računati da je rok isporuke kraći od jedne sedmice. najveću pažnju pri planiranju dijelova treba obratiti na nestandardne dijelove.000€ tada vrijednost zaliha u magacinu treba biti približno između 1. ako su suvišne. 3.000. 5.preostale stavke dobivaju „klasa C“.sljedećih 10% stavki „klasa B“ i 6. zastarjele ili je izvršena prodaja opreme za koju su nabavljeni.000.količine se pomnože sa cijenama i tako dobije ukupna vrijednost magacina. ERP softver automatski naručuje rezervne dijelove i materijale u količini koja je razlika maksimalne i minimalne zalihe. ako je u pitanju veliki kotrljajući (valjni) ležaj instaliran u postrojenju procesne industrije tada je poznat podatak o projektovanom radnom vijeku ležaja koji može poslužiti kao grubi orjentir prema kome se planira zamjena istog. Nakon što se kreira spisak dijelova i materijala koji su u režimu redovne narudžbe potrebno je obaviti ABC analizu spiska te posebno analizirati klasu A kako bi se eventualno obavile korekcije.svakoj stavki u magacinu pridruži se cijena. Kapitalni dijelovi se u načelu ne drže na zalihi već se nabavljaju planski. Međutim praksa je pokazala da pri savjesnom održavanju dijelovi postižu mnogo duži radni vijek nego što je projektovani i obrnuto tako da je praćenje stanja i inspekcija dijelova najpouzdaniji orjentir za planiranje njihove zamjene i nabavke. a nema potrebe da se dio drži u magacinu. Ukupne zalihe rezervnih dijelova i materijala trebaju biti u rasponu 1-2% od ukupne procijenje vrijednosti opreme [8].000€ i 3. maleni broj stavki čini „lavovski“ dio vrijednosti magacina. lokalnoj zajednici i sličnim organizacijama. Period izuzimanja se može odrediti na temelju izuzimanja dijelova tokom prethodnih godina. Bit ABC analize je: 1. Uglavnom. Npr. a dijelom i na temelju planova preventivnih održavanja. jer je sastavni dio svakog plana preventivnog održavanja i plan zamjene dijelova. ako je ukupna procijenjena vrijednost opreme u organizaciji 148.potom se obavi sortiranje od stavke čija zaliha je najskuplja pa naniže. a odobrava menadžment organizacije. odnosno uspješnosti (engleski: Key Performance Indicators) i to: 82 . Sukladno Paretovu pravilu obično 20% stavki magacina rezervnih dijelova i materijala održavanja uzima 80% vrijednosti. Prijedlog liste stavki za rashodovanje. Dakako ovoga pravila se ne treba slijepo držati već ga koristi kao orjentir i kao cilj kome treba težiti.Vidimo da su tri ključna podatka pri planiranju zaliha dijelova: • • • kategorizacija opreme. 4. materijali i alati su nepotrebni te ih treba rashodovati.000€. ABC analiza je metoda za analizu i upravljanje zalihama (magacinima). čije zalihe čine 80% vrijednosti dobivaju oznaku „klasa A“. Ako se vrši prodaja neke opreme tada je najbolje uz nju prodati i sve njezine nestandardne rezervne dijelove i materijale održavanja. Stavke se obično poklanjaju školskim institucijama.. rok isporuke i period izuzimanja Rok isporuke se relativno jednostavno može dobiti od isporučioca opreme i može se uzeti da je za većinu nestandardnih dijelova dva mjeseca. prodati ili pokloniti.

KPI5 – ukupno trajanje zastoja uzrokovanog nedostatkom rezervnih dijelova ili materijala održavanja. koga trenutačno nije bilo u magacinu te se čekalo 2 sata da se isti nabavi. te je potrebno izračunati prosječnu (srednju) vrijednost zaliha tokom odabranog perioda. Npr.000€ . 1997. KPI8 – odnos vrijednosti zaliha i procijenjene vrijednosti opreme. KPI7 – odnos broja uredno isporučenih rezervnih dijelova iz skladišta i broja zahtijevanih dijelova. Dakako da ovo vrijeme treba biti što kraće. Živoslav Adamović. Također je potrebno imati pod nadzorom efikasnost službe nabave odnosno provjeravati u kom roku se nabavljaju standardni dijelovi i materijali održavanja. KPI2 pokazuje učešće kapitalnih i nestandardnih dijelova u zalihama. [5] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. Npr. [6] Dr.cijena sirovine)=(6. 83 . KPI8 pokazatelj je srodan pokazatelju KPI4. KPI8 treba biti u rasponu 1-2% [8]. 1974. LITERATURA [1] Dr. Kao procijenjena vrijednost se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva. ako se prethodno opisani kvar (pregorijevanje patrona osigurača) koje je uzrokovalo dvosatni prijekid napajanja desio u postrojenju koje svaki sat vremena proizvede robe vrijednosti 3. U načelu treba nastojati da se u magacinu drže samo nestandardni dijelovi i materijali održavanja. Željko Novinc. KPI1 (ukupna vrijednost zaliha rezervnih dijelova i materijala održavanja) je jasan sam po sebi. [3] Dr. KPI10 računa se za promatrani period kao odnos utrošenih rezervnih dijelova i materijala u datom periodu i prosječne vrijednosti zaliha u datom periodu. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Što je ovaj pokazatelj niži bolje je iskorištenje kapitala. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. [7] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. Veća brzina zamjene znači bolje iskorištenje zaliha. KPI4 se određuje tako što se ukupna vrijednost zaliha rezervnih dijelova i materijala održavanja podijeli sa ukupnom instalisanom snagom. 2004.. Ako je ovaj rok duži od par sati u toku radnog vremena to je već problem koji treba razmotriti i poduzeti mjere na njegovom rješavanju. a magacin je uredno isporučio 336 stavki. U savremenom održavanju vrijednost zaliha se nastoji svesti na minimum. 2002. [2] Dr. Dubrovnik 1989. Kapitalni dijelovi se trebaju planski nabavljati te se u magacinu trebaju zadržavati tek kratko vrijeme odnosno treba nastojati da budu ugrađeni što prije. što znači da je 97% zahtjeva uredno realizovano. godina) vrijednost zaliha varira. San Diego. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. mjesec ili godinu dana iz magacina traženo 347 stavki. [8] Mel Barratt MEASURING MAINTENANCE PERFORMANCE SKF Reliability Systems.000€ tada će procijenjeni troškovi biti: (2x3. Veći procent kapitalnih i nestandardnih dijelova u zalihama znači bolje upravljanje zalihama. Zenica. [4] Dr. tada se ova dva sata ubrajaju u ukupno trajanje zastoja. Praćenjem navedenih ključnih pokazatelja (indikatora) učinkovitosti (uspješnosti). a mjeri se u satima. dr. 2010.. KPI5 je ukupno trajanje zastoja uzrokovanog nedostatkom doknadnih dijelova ili materijala održavanja.. KPI6 su ukupni (procijenjeni) troškovi uzrokovani zastojem nastalim usljed nedostatka rezervnih dijelova ili materijala održavanja. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. Beograd. 2008. KPI2 – procent vrijednosti kapitalnih i nestandardnih dijelova u ukupnoj vrijednosti zalihe. Cariša Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Međutim preporučljivo je da se obavezno prate indikatori KPI1 i KPI8. Zagreb. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. jer tokom zastoja nije trošen sirovinski materijal. Dakle KPI2 treba biti što veći.• • • • • • • • • • KPI1 – ukupna vrijednost zaliha rezervnih dijelova i materijala održavanja. Npr. nije neophodno se prate svi navedeni indikatori već se u svakoj organizaciji treba odabrati indikatore koji će se pratiti. Zagreb. London. 1993.cijena sirovine). ako je jedan dio postrojenja bio bez napajanja električnom energijom usljed nedostatka osigurača. a zalihe standardnih dijelova i materijala održavanja trebaju biti minimalne. KPI4 – odnos vrijednosti zaliha i ukupne instalisane snage postrojenja. KPI7 je pokazatelj efikasnosti magacina. Dakako. KPI6 – ukupni troškovi uzrokovani zastojem nastalim usljed nedostatka dijelova ili materijala održavanja. KPI3 – brzina protoka dijelova kroz skladište. ako je u promatranom periodu od npr.000€ . KPI9 – odnos troškova dijelova i materijala i ukupnih troškova održavanja i KPI10 – odnos troškova dijelova i materijala i ukupne vrijednosti zalihe istih. Računa se kao odnos vrijednosti zalihe rezervnih dijelova i materijala i ukupne procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV Estimated Replacement Value). Brzina protoka dijelova i materijala kroz skladište (KPI3) se definiše kao ukupna brzina zamjene skladišnih zaliha (prema 12-mjesečnom prosjeku). može se obaviti evaluacija upravljanja rezervnim dijelovima i materijalima održavanja. tada je KPI7=(336/347)x100%=97%. Naime tokom odabranog perioda (mjesec. KPI9 predstavlja procenat učešća troškova dijelova i materijala u ukupnim troškovima održavanja. New York..

Temelje praćenju pokazatelja (indikatora) učinkovitosti (uspješnosti) postavio je britanski inženjer Victor Zvi Priel u svom radu „Dvadeset postupaka za praćenje učinkovitosti održavanja“ (“Twenty ways to track maintenance performance“). Evropska komisija za standarde (CEN) je u martu 2007. godine. Niska raspoloživost opreme dovodi do smanjenja proizvodnog kapaciteta i sukladno tome smanjenja dobiti. Drugim riječima rečeno potrebno je pratiti trend uspješnosti vlastitog održavanja i nastojati da se uspješnost poboljša.2.ekonomski. kada su Japanci intenzivno slali svoje menadžere u posjetu drugim preduzećima sa ciljem poboljšanja poslovnih operacija i jačanja vlastite konkurentske pozicije. Naime primjenom savremenih postupaka održavanja često se može postići povećanje raspoloživosti bez da se povećavaju troškovi održavanja. Kao procijenjena vrijednost se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva.000. Međutim vrlo čest slučaj je da se indikatori osim na godišnjem nivou prate mjesečno te. Indikator E1 se računa kao odnos ukupnih godišnjih troškova održavanja i ukupne procijenjene vrijednosti opreme. Prvi pokušaji da se uspostavi sistem mjerenja uspješnosti održavanja su učinjeni 1960. kao što je prikazano u tabeli 9. E17 i T1 (tabela 9. E16.700. Ovdje ćemo dati opis najznačajnijih indikatora. Npr. čiji izdavač je EFNMS. Doslovan prijevod riječi benchmarking bi bio označavanje radnog stola.).-ih godina. E3. a svaka grupa indikatora je podijeljena na tri nivoa. To praktično znači da ako ne možemo mjeriti uspješnost održavanja tada ne možemo ni unaprijediti naše održavanje. Međutim. u 3.000€ tada je vrijednost indikatora za 3. ne može se ni unaprijediti“. jer kroz poređenje vlastitih performansi sa performansama konkurencije se dobiva uvid u vlastitu konkurentnost. Benchmarking se ne može poistovjetiti s analizom konkurencije.000€.1. godine izdala standard EN 15341 "Maintenance Maintenance Key Performance Indicators“.700. a tek povremeno izvršiti poređenje sa drugima sukladno dostupnim podacima.000)=5.000. Benchmarking se sa engleskog na naš jezik ponekada prevodi kao komparativna analiza. I odista kada trebamo upravljati nekim procesom. E7. Uz mjerenje uspješnosti održavanja se veže pojam benchmarking (benčmarking). mjesecu troškovi održavanja bili 711. Istraživanja na ovom polju su nastavljena i svakodnevno se razvijaju novi postupci.-tih godina. Ova metoda se danas koristi u velikom broju oblasti. T . a to su: E1. tehnički i organizacijski (E . godišnji troškovi održavanja su 8. Ovo obilježavanje se zvalo benchmarking.88%.00 € tada se vrijednost indikatora E1 dobiva kao E1=100x(8. ali svima je zajedničko da se taj pojam smatra efikasnim sredstvom u identificiranju performansi u odnosu na konkurenciju. Indikatori nižeg nivoa detaljnije opisuju indikatore višeg nivoa.tehnički i O .. ako je u nekoj organizaciji ukupna procijenjena vrijednost opreme 148. Naime nekada su obućari imali običaj da na radnom stolu obilježe veličinu stopala mušterije koja naruči obuću te da prema obilježenom vrše izradu obuće. mjesec 84 . Pogrešno je ako se previše energije utroši u ovakve analize umjesto da se stavi fokus na poboljšanja. Postoji ubjeđenje da visoka raspoloživost traži visoke troškove održavanja. ako su npr. Benchmarking je današnje značenje dobio 1980.9. poređenje sa konkurencijom treba provoditi u razumnoj mjeri. ako nemamo validne podatke o tom procesu dobivene nekom metodom mjerenja tada smo u sličnoj situaciji kao i slijep čovjek koji baulja u prostoru bez da ima predstavu o svom kretanju. a također i u održavanju. a visoki troškovi održavanja opet smanjuju dobit organizacije. objavljenom 1962.organizacijski). a indikatori su podijeljeni u tri grupe: ekonomski. Detaljan opis svih indikatora dat je u navedenom standardu i u publikaciji "Global Maintenance and Reliability Indicators".000/148. U tom standardu je obrađen ukupno 71 indikator (MKPI Maintenance Key Performance Indicators). Dva ključna podatka (performanse) na temelju kojih se vrši evaluacija održavanja su: • • raspoloživost opreme i troškovi održavanja. MJERENJE USPJEŠNOSTI ODRŽAVANJA Svojevremeno je Kelvin dao čuvenu izjavu „Ono što se ne može mjeriti. ali to je samo djelimično tačno. E15. U literaturi je moguće pronaći brojne definicije benchmarkinga.

Tablica 9. Kao što vidimo izvršeno je množenje faktorom 12. Indikator E7 treba biti u rasponu 1-2% [6]. indikator E16 kao odnos troškova preventivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja i E17 kao odnos troškova prediktivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja.000/148.76%.E1=12x100x(711. Indikator E15 se računa kao odnos troškova korektivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja.000)=5. jer su u godini 52 sedmice. ako tvornica proizvodi košulje tada se sračunavaju troškovi održavanja po proizvedenoj košulji. Dakako.000. Indikator E3 se računa kao odnos ukupnih troškova održavanja i količine proizvodnje. Najvažniji indikatori Oznaka Opis indikatora T1 Raspoloživost E1 Odnos ukupnih godišnjih troškova održavanja i ukupne procijenjene vrijednosti opreme E3 Odnos ukupnih troškova održavanja i količine proizvodnje E7 Odnos vrijednosti zalihe rezervnih dijelova i materijala i ukupne procijenjene vrijednosti opreme E15 Odnos troškova korektivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja Troškovi Učešće troškova radnih sati i materijala sitnih aktivnosti stalnih održavanja u ukupnim troškovima održavanja naloga Backlog Razlika između potrebnih i raspoloživih radnih sati Preporučene vrijednosti >97% <3% 1-2% Procesna proizvodnja <15% Komadna proizvodnja <40% <5% 2-4 sedmice 85 . Ako je u pitanju komadna proizvodnja tada se sračunavaju troškovi održavanja po proizvedenom komadu. jer u godini ima 12 mjeseci. ako organizacija proizvodi čelik tada se indikator E3 sračunava dijeljenjem ukupnih troškova održavanja sa količinom proizvedenog čelika u tonama tj. ako indikator E1 pratimo sedmično tada ćemo vršiti množenje faktorom 52. Ukoliko je u organizaciji uveden validan sistem označavanja radnih naloga i knjiženje troškova održavanja na naloge indikatori E15. Npr. Indikator E7 je potpuno isti kao i indikator KPI8 opisan vezano za analizu zaliha magacina. preventivnog i prediktivnog održavanja i izvrše odgovarajuća izračunavanja. Ovo je učinjeno kako bi se mogli porediti mjesečni i godišnji indikatori.2. Npr. Nakon toga se izračunaju troškovi knjiženi na naloge korektivnog.1. Treba nastojati da se indikator E1 drži ispod 3% [8]. E16 i E17 se vrlo jednostavno sračunavaju tako da se prvo izračunaju svi troškovi knjiženi na radne naloge održavanja sveukupno i na taj način se izračunaju ukupni troškovi održavanja za dati period. Indikator E7 se računa kao odnos vrijednosti zalihe rezervnih dijelova i materijala i ukupne procijenjene vrijednosti opreme. kao troškovi održavanja po proizvedenoj toni čelika. Grupe indikatora Grupa indikatora Nivo 1 Ekonomski indikatori E1 E2 E3 E4 E5 E6 Tehnički indikatori T1 T2 T3 T4 Nivo 2 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 T5 T6 Organizacijski indikatori O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Nivo 3 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E23 E24 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 Tabela 9.

tada će najveći troškovi održavanja biti u 86 . a troškovi korektivnog održavanja 293.000€ tada imamo: E15 = 293000 ⋅100% = 43. E16 i E17 određuju na sedmičnoj bazi tada je potrebno na validan način organizovati dobivanje podataka o troškovima eksternih servisa. Pri povratu neiskorištenih dijelova i materijala nazad u magacin nalog treba rasteretiti za iste. Ako je u pitanju održavanje automobila sa vijekom trajanja od 20 godina ili milion prijeđenih kilometara i ako svake godine prelazi 50. cijeni usluge i utrošenog materijala se iz ovog zapisnika unose u ERP softver te se mogu sračunati realni troškovi održavanja u datoj sedmici bez obzira što će ti troškovi biti plaćeni tek nakon isticanja ugovorenog roka plaćanja. U komadnoj proizvodnji kao što je npr. ako se neki skupocjeni ležaj mijenja prosječno jednom u šest godina taj podatak stručnjaci finansija moraju dobiti od stručnjaka održavanja. Naime zamjena tog skupocjenog ležaja košta npr. nakon periodičnog i godišnjeg obračuna mogu dobiti tačni podaci o potrebni za računanje indikatora E1. Naime troškovi alata kao i ostali troškovi radionice održavanja se unose kroz troškove radnih sati. ako su datom periodu ukupni troškovi održavanja bili 670. a najviše do 30%. Obavezno se vrši koordinacija sa odjelom plana i analize (engleski: controlling) kako bi svakoj funkcionalnoj lokaciji bilo pridruženo odgovarajuće mjesto troška (engleski: cost center). proizvodnja autodijelova prihvatljiv je faktor E15 i do 40%. Navedimo još jedan primjer iz prakse. Većina tvornica procesne industrije. Npr. Dobra saradnja stručnjaka održavanja i računovođa je od ključnog značaja za dobivanje validnih podataka. druga 30% i treća 50% troškova. U tom smislu da bi se na sedmičnoj bazi imali podaci o svim troškovima održavanja potrebno je da menadžment organizacije putem ugovora sa eksternim izvođačima organizuje da eksterni izvođači u svom izvještaju o servisu unose i cijenu usluge i materijala koja će kasnije biti fakturisana. E3 i E7 pri čemu ovi podaci vjerovatno neće biti potpuno isti kao podaci dobiveni na temelju procjena i knjiženja na radne naloge. Podaci o troškovima tj. Menadžment svake organizacije određuje strategiju održavanja odnosno odlučuje u kojim granicama želi imati korektivno održavanje. ali ako je veća potrebno je istražiti uzrok. troškovi alata.000€.000 kilometara. Troškovi rezervnih dijelova i materijala se knjiže na nalog pri izdavanju istih iz magacina. Kada bude ispostavljena faktura radni nalog se primkom usluge tereti za stvarnu cijenu usluge. U većini organizacija se od službe finansija kvartalno ili barem godišnje tj.000EUR i zbog činjenice da se isti mijenja jednom u šest godina troškovi njegove zamjene će biti knjiženi po 10. Ako se indikatori E15. Jako je bitno da se knjiženje troškova investicionog održavanja obavi tokom realnog perioda. a također i energetska postrojenja nastoje sniziti korektivno održavanje na najmanju moguću mjeru što praktično znači da nastoje indikator E15 držati ispod 15%. U krajnjoj liniji može se usvojiti praksa da se ekonomski indikatori ne sračunavaju na sedmičnoj bazi već nakon svakog obračuna kojeg obavi finansijski odjel (računovodstvo) što veoma dobro i dovoljno efikasno rješenje.000EUR svake godine.7% 670000 Bitno je riješiti u računovodstvu i ERP softveru da se troškovi održavanja (troškovi rezervnih dijelova i materijala.Npr. troškovi rada) knjiže na radne naloge. Uzrok može biti vremenski raspoređeno knjiženje troškova investicionog održavanja. Ako je razlika u podacima manja od 10% može se uzeti kao prihvatljiva. Usluge eksternih servisa i usluge najma opreme potrebne za realizaciju radnog naloga održavanja se također knjiže na radni nalog održavanja. Dakle ERP softver treba imati mogućnost unosa procijenjene i stvarne vrijednosti eksterne usluge održavanja. Npr. Svi troškovi koji su knjiženi na radni nalog se kroz računovodstvo i ERP evidentiraju kao troškovi održavanja opreme za koju je radni nalog održavanja kreiran. Troškovi alata i rada se knjiže na nalog kroz evidentiranje radnih sati utrošenih za realizaciju naloga. Ako je radni nalog održavanja kreiran za funkcionalnu lokaciju tada ERP softver troškove naloga po unaprijed zadanom pravilu raspoređuje na opremu predmetne funkcionalne lokacije. ako je na nekoj opremi izvršen skupocjen zahvat održavanja tada finansijski odjel može takvu aktivnost knjižiti kao investiciono održavanje pri čemu će troškove rasporediti na više godina bez obzira što su možda isplaćeni odjednom. Npr. Naime danas je uobičajeno odgođeno plaćanje usluga eksternih servisa održavanja. Po potrebi se mjesta troška pridružuju i opremi. Ako nije moguće organizovati da eksterni izvođači unose cijene usluga i materijala tada je potrebno da nadležni rukovodilac unese procijenjenu što realniju cijenu usluge. ako funkcionalna lokacija sadrži tri opreme tada se može zadati da jedna oprema prihvata 20%. 60.

Ovaj limit od 500€ bi svakako bio prekoračen u svakoj godini kada se radi generalna opravka. ako su u toplani instalirana dva kotla i to jedan snage 3MW i drugi snage 7MW i pretpostavimo da je u sedmici koja ukupno ima 7x24=168 sati kotao snage 3MW radio 164 sata.5 sati i sračunata je realna pouzdanost tokom radnog vremena tj.5% 152 + 16 Stvari su nešto složenije. u vrijeme dok su tokarilice trebale raditi. a bila je u zastoju ukupno 259 sati odnosno radila je 4781 sati tada je njezina raspoloživost bila: T1 = 4781 ⋅100% = 94. Npr. Ako se radi o automobilu procijenjene vrijednosti 17. Raspoloživost se osim za pojedinačnu opremu računa i za postrojenje u cjelini.2% 1805 + 15 Ovdje se računalo da svaka tokarilica sedmično treba da radi ukupno 32. ponekada se raspoloživost računa za jedan proizvodni korak. ti ti = ⋅100% t (ti + tz ) Npr. ako imamo proizvodni korak pod nazivom „Linija tokarenja“ koji se sastoji od ukupno 56 tokarilica (strugova) čiji planirani rad u toku jedne sedmice je 56x32.000 prijeđenih kilometara. Npr.000€ tada je prihvatljivo da godišnji troškovi održavanja budu do približno 500€. ako se troškovi generalne opravke ne bi vodili kako investiciono održavanje tj. gotovost) te se računa po formuli: T1 = gdje je: ti – vrijeme ispravnog rada opreme tz – vrijeme zastoja t=ti+tz – ukupno vrijeme posmatranja. a ukupno vrijeme zastoja tokom radnog vremena 15 sati tada je raspoloživost ovog proizvodnog koraka u predmetnoj sedmici bila: T1 = 1805 ⋅100% = 99. ako se njihovo knjiženje ne rasporedi na više godina. Npr. Npr. radila je 152 sata onda je raspoloživost bila: T1 = 152 ⋅100% = 90.9% 4781 + 259 Ako se raspoloživost toplane prati na sedmičnoj bazi i npr.sedmoj i četrnaestoj godini eksploatacije. Dalje. ako je gradska toplana trebala tokom godine raditi 210 dana odnosno 210x24=5040 sati.5=1820 mašinskih sati.5% 365 334 + 31 Raspoloživost se obično računa na sedmičnoj i godišnjoj bazi. u datoj sedmici koja ima 7x24=168 sati toplana je bila u zastoju 16 sati tj. a bila je u zastoju 31 dan tada je raspoloživost date opreme u toj godini bila: T1 = 334 334 ⋅100% = ⋅100% = 91. Kao što vidimo postoje situacije kada se raspoloživost računa na specifičan način te ćemo navesti još par primjera. Ako se proizvodne linije ne preklapaju tada se određuje raspoloživost za svaku liniju pojedinačno. Indikator T1 je zapravo raspoloživost (dostupnost. ako je tokom godinu dana posmatrana oprema bila ispravna 334 dana. jer se generalna opravka vrši nakon svakih sedam godina odnosno nakon 350. pouzdanost rada gradske toplane se može računati za period sezone grijanja. ali može se računati i tokom zadanog perioda posmatranja. a kotao snage 7MW radio 160 sati tada se raspoloživost računa: 87 . ako je u pitanju tvornica sa više proizvodnih linija.

T 1 = 0. jer kotao snage 3MW sa 30% učestvuje u ukupnoj snazi. Također.7 ⋅ 95. 9. usljed lošeg održavanja.3. slučaj jedne glodalice kod koje je uvećan procenat defektnih proizvoda usljed lošeg stanja glodalice tj.6 + 0.3 ⋅ 160 164 ⋅100 + 0. Npr.3 ⋅ T 1(3MW ) + 0. kada je u pitanju elektrana cijena proizvedene električne energije nije ista tokom dana što znači da zastoj elektrane nema iste posljedice u vrijeme niže cijene i u vrijeme više cijene energije.7 ⋅ T 1(7 MW ) = 0.3 ⋅ 97. čest je slučaj da pojedine mašine imaju umanjen proizvodni kapacitet usljed 88 .7 ⋅ ⋅100 = 0. Sl. U ovom primjeru smo pri proračunu ukupne raspoloživosti toplane računali učešće raspoloživosti pojedinih kotlova prema njihovoj snazi. Primjer sedmičnog MKPI izvještaja Ponekada se faktor raspoloživosti računa u kombinaciji sa faktorom cijene proizvoda. U ovom slučaju je potrebno sračunavati ukupnu raspoloživost kao proizvod raspoloživosti i procenta ispravnih proizvoda na glodalici. Uzmimo npr.1.2 = 96% 168 168 Vidimo da je raspoloživost kotla od 3MW bila 97. Ukupna raspoloživost toplane sa dva kotla je 96%. Također ponekada se raspoloživost računa u kombinaciji sa proizvodnim kapacitetom i/ili sa kvalitetom proizvoda.6% i da se ista množi faktorom 0.

Za sitne aktivnosti održavanja sa malim brojem radnih sati i niskim troškovima materijala se ne kreiraju radni nalozi održavanja već se koriste tzv. Backlog (beklog) je engleska riječ koja u doslovnom prijevodu znači zaostali posao. [3] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. Primjer sitnih aktivnosti su: zamjena sijalice. tj. New York. backlog i broj radnih naloga održavanja čiju realizaciju je omeo nedostatak dijelova i materijala održavanja. Izvještaj o uspješnosti održavanja kreira ured održavanja u saradnji sa odjelom finansija. 2008. Al Poling GLOBAL MAINTENANCE AND RELIABILITY INDICATORS 4rd Edition European Federation of National Maintenance Societies. Zenica. 2004. New York. 2005. Ako je ustanovljeno da u datom momentu imamo potrebe za radom održavanja od 1310 sati rada tada je backlog=1310-440=870 sati. Ovaj sastanak se obično drži ponedjeljkom svake sedmice. [2] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. Sarajevo. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. 2010. [6] Mel Barratt MEASURING MAINTENANCE PERFORMANCE SKF Reliability Systems. Ovakav je slučaj npr. Danas se ovakvi izvještaji u načelu kreiraju na sedmičnoj bazi tj. Štaviše ponekada je razumno računati ukupnu raspoloživost kao proizvod raspoloživosti. jer savremena organizacija održavanja je nezamisliva bez praćenja uspješnosti. Na kraju navedimo i jedan primjer organizacijskog indikatora. Dakle backlog je približno jednak dvosedmičnom kapacitetu održavanja. 2006. 1993. Mehmed Jahić FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO Udruženje revizora FBiH. [10] Dr.. kod pojedinih vrsta mlinova kod kojih i proizvodni kapacitet i kvalitet proizvoda ovise o stanju samog mlina tj. U svakoj organizaciji se može odrediti i sedmični fiksni limit za troškove ovih naloga. Nedopustivo da u ukupnim troškovima održavanja ovi nalozi učestvuju sa više od 3-5%. o valjanosti njegovog održavanja. Sedmični sastanak rukovodilaca proizvodnje i odražavanja se održava upravo sa ciljem analize podataka datih u sedmičnom MKPI izvještaju te analize programa (rasporeda) održavanja za narednu sedmicu.ITS AUDITING AND BENCHMARKING Industrial Press Inc.. Backlog se računa po formuli: Backlog=(Identificirani posao održavanja)-(raspoloživi sedmični kapacitet) Npr. odzračivanje jednog radijatora itd. ako u održavanju imamo 11 radnika. [7] Peter Muchiri. Tom Svantesson. U izvještaju se osim samih podataka o indikatorima itd. [8] John Mitchell PHYSICAL ASSET MANAGEMENT HANDBOOK Clarion Technical Publishers. Konkretno u našem primjeru gdje radionica ima 11 radnika backlog treba biti 880-1760 sati.lošeg stanja te se njihova ukupna raspoloživost računa kao proizvod raspoloživosti i proizvodnog kapaciteta. 2002. unosi i trend njihove promjene unazad pet sedmica. Dick Olver. 89 . Smatra se da backlog treba biti između dvije i četiri sedmice [3]. nakon svakog obračuna kojeg obavi računovodstvo. Ako se ne može organizovati sedmično praćenje indikatora tada to treba organizovati barem godišnje ili kvartalno. Uzećemo za primjer indikator O1 koji se sračunava kao odnos broja zaposlenika održavanja i ukupnog broja zaposlenika. dotezanje vijaka. svake sedmice i na temelju njih se analizira stanje održavanja. [5] Roland Keith Mobley MEASURING EFFECTIVENESS Predictive Technologies. Raspoloživost postrojenja danas treba biti veća od 97% [8]. E16 i E17 se obično daje u vidu „kolača“ kako bi i vizuelno bio prikazan njihov odnos. Liliane Pintelon. Osim navedenih indikatora definisanih standardom EN 15341 u većini organizacija se prate sljedeći podaci o održavanju: • • • troškovi sitnih aktivnosti održavanja (troškovi knjiženi na stalne radne naloge). 2011. procenta kvalitetnih proizvoda i proizvodnog kapaciteta. Harry Martin DEVELOPMENT OF MAINTENANCE FUNCTION PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORK AND INDICATORS International Journal of Production Economics. London. New York. U održavanju se pojam backlog koristi da se označi razlika između potrebnih i raspoloživih radnih sati i u načelu se računa na sedmičnoj bazi [3]. San Diego. [4] Jerry Kahn. U ovom smislu se jedfinisam pojam ukupne efikasnosti (učinkovitosti) opreme o čemu je bilo riječi ranije. Itasca. 1974. raspoloživi sedmični kapacitet uz rad jednog radnika 40 sati sedmično je 11x40=440 sati. stalni (trajni) radni nalozi na koje se knjiže sati i materijal sitnih aktivnosti. Houston. Odnos aktuelnih indikatora E15. LITERATURA [1] Dr. Ludo Gelders. 2006. [9] Anthony Kelly MAINTENANCE MANAGEMENT . Brussels. Međutim prisutna je stalna opasnost da se ovi trajni nalozi zloupotrijebe i za značajnije aktivnosti održavanja te je potrebno redovno nadzirati troškove knjižene na ove naloge.

a na ovom nivou se zadržava 10-15 godina nakon čega se promoviše u zvanje specijaliste. Održavaoci u svakom momentu trebaju imati posla na čekanju (backloga) za minimalno dvije sedmice. a najčešće se angažuje na poslovima korektivnog održavanja. LJUDSKI RESURSI U ODRŽAVANJU U svakoj organizaciji je potrebno voditi brigu o ljudskim resursima u održavanju odnosno voditi računa da se za potrebe održavanja raspolaže odgovarajućim brojem stručnih kadrova potrebnih profila. Ako nema posla na čekanju to ne znači da ga treba izmisliti ili da treba održavaocima naložiti da sporije rade već je potrebno reducirati broj održavalaca. Mehaničar III se najčešće angažuje kao pomoćnik na aktivnostima preventivnog održavanja tokom kojih stiče potrebno iskustvo. i predikt. • • • • • mehaničar III mehaničar II mehaničar I mehaničar specijalista mehaničar viši specijalista. 90 . Označavanje educiranosti grafičkim simbolima je ilustrovano u tabeli 10. Dalje treba voditi računa da se dio aktivnosti održavanja povjerava eksternim održavaocima odnosno servisima. Mehaničar II treba biti educiran za samostalno obavljanje jednostavnijih zadataka održavanja. Magacin - MEHANIČARA 1 8 17 1 ELEKTRIČARA 1 3 4 1 Na ovom nivou jedan mehaničar ostaje obično 3-5 godina nakon čega se promoviše u više zvanje mehaničar II. Zvanje mehaničar III dobiva održavalac bez radnog iskustva koji nije u stanju da samostalno rješava probleme održavanja već radi kao pomoćnik mehaničarima II i I te specijalistima. Tabela 10. Osim samog broja zaposlenika potrebno je definisati i stručnost.7x37=63 održavaoca.2. Naprotiv. Npr. Ukupan broj zaposlenika angažovanih na poslovima održavanja ovisi prije svega o veličini organizacije. Na temelju planova održavanja se može odrediti potreban broj i kvalifikacije zaposlenika za potrebe preventivnog održavanja i dijagnostičkih pregleda. se formira tabelarni prikaz educiranosti svih zaposlenika angažovanih na poslovima održavanja.1. ali i o nizu drugih faktora kao što je vrsta tehnologije. ako i pored vrijednog rada održavaoci imaju posla na čekanju za više od četiri sedmice tada treba povećati broj održavalaca.2. Na nivou mehaničar II održavalac obično radi 5-10 godina. starost opreme i drugi. Dakako ovo je samo približna procjena koja se kasnije koriguje na temelju backloga [3]. Kvalifikaciona struktura kadrova održavanja ODJEL INŽENJERA TEHNIČARA Rukovodilac 1 Ured 1 1 Radionica korektivnog održavanja Radionica prevent. U većini organizacija se stručnost jednog majstora održavaoca gradira u pet nivoa objašnjenih ovdje na primjeru mehaničara premda isti princip važi i za električare. Ovaj broj se uvećava za približno 70% te se dobiva potreban broj održavalaca. Ovaj prikaz se zove matrica vještina (engleski: skill matrix). te da dio aktivnosti održavanja obavljaju i zaposlenici iz sektora proizvodnje. a u radionici održavanja majstori odgovarajućih profila. odnosno kvalifikacije istih. ako je za potrebe realizacije aktivnosti preventivnog održavanja i dijagnostičkih pregleda potrebno 37 održavalaca tada se uzima da je potrebno imati 1. Specijalisti i viši specijalisti su održavaoci sa više od dvadeset godina radnog iskustva i najčešće se angažuju na specijalističkim aktivnostima preventivnog i prediktivnog održavanja i na edukaciji mlađih održavalaca. održ. Primjenom simbola iz tabele 10.10. Mehaničar I je već vrlo iskusan održavalac sa minimalno osam godina radnog iskustva i u zenitu je radnih sposobnosti. Treba biti u stanju da samostalno riješi većinu problema održavanja. U uredu održavanja su u načelu radno angažovani inženjeri i tehničari održavanja.

3. Održavaoci značajne informacije treba da steknu kroz samostalno učenje iščitavanjem stručne literature i edukativnim softverskim paketima. jer određena radna mjesta kao što su npr. Npr. ako će specijalista neke specijalnosti održavanja biti angažovan samo pet radnih dana godišnje tada je obično isplativije angažovati eksterni servis. vozači. stručni seminari opšteg tipa. edukacija u protivpožarnoj zaštiti i pružanju prve pomoći su zakonski propisane za sve zaposlenike.3. ako neko nekoliko mjeseci ne vozi automobil njegova vještina vožnje automobila postaje upitna. Ako se angažuje eksterni servis za određene poslove tada je najbolje vršiti angažman na temelju godišnjih ugovora tj. Provode se sljedeći vidovi edukacije održavalaca: • • • • • • predavanja. Veoma bitno je voditi računa o zakonskim propisima. Stručni seminari opšteg tipa služe za sticanje generalnih informacija za razliku od seminara specijalističkog tipa koji prvenstveno služe za sticanje specijalističkih vještina. Naime u vrijeme dok nema kvarova osoblje odjela korektivnog održavanja proučava opremu koju održava kako bi u momentu nastanka kvara bilo spremno da promptno reaguje. tehničare i mehaničare. Osim toga treba voditi računa da određene specijalnosti zahtijevaju stalno održavanje „radne kondicije“.Tabela 10. Dalje potrebno je pri instaliranju nove opreme obaviti edukaciju održavalaca. Npr. rukovaoci određenih energetskih postrojenja i slični moraju imati zakonski propisane edukacije za svoja radna mjesta. Bitno je napomenuti da loše organizovana i provedena edukacija nema nikakvog efekta i da predstavlja obično „bacanje novca u vjetar“. samostalno učenje iz stručne literature i softverskih paketa. Tabela 10. stručni seminari specijalističkog tipa i samostalno uvježbavanje. Predavanja se obično organizuju u prostorijama organizacije.2. Tokom predavanja i diskusija koje uslijede nakon istih se stiču opšta znanja o održavanju. Matrica znanja i vještina električara Pri definisanju potrebne kvalifikacione strukture održavalaca se vodi računa o ekonomskoj opravdanosti. posjete tehničkim sajmovima i prezentacijama. Danas na tržištu imamo vrlo kvalitetne edukativne softverske pakete iz oblasti održavanja. je dat primjer matrice znanja i vještina električara. Također određene edukacije kao što je npr. a poseban slučaj je redovna edukacija održavalaca angažovanih na poslovima korektivnog održavanja. Edukaciju je potrebno brižljivo planirati i odabrati kompetentne edukatore pri 91 . sa eksternim kućama za održavanje treba ugovoriti određene aktivnosti održavanja. Grafički prikaz stepena educiranosti U tabeli 10. a mogu ih držati kako eksterni predavači tako i obučeni personal organizacije. Kroz posjete tehničkim sajmovima i prezentacijama se dolazi do dragocjenih informacija i što je veoma bitno alati i instrumenti se mogu isprobati u funkciji. Na isti način se formiraju matrice za inženjere. a može se kreirati i skupna matrica za cijelu službu održavanja. Osim matrice znanja i vještina koja prikazuje stvarno stanje educiranosti zaposlenika kreira se i matrica koja pokazuje potrebno stanje educiranosti zaposlenika. Kroz gore date vidove edukacije održavaoci stiču potrebna znanja i vještine koja im omogućavaju da uspješno izvršavaju svoje radne zadatke.

valjano rukovođenje službom održavanja i izgradnja dobrog tima. Veliki značaj ima valjano liderstvo tj. Dobar lider prije svega treba biti stručan u oblasti u kojoj je lider. a zatim da kontroliše potčinjene.1. Obično se programi teambuildinga organizuju vikendom u prirodi kroz razne zajedničke aktivnosti (splavarenje. Uvidom u matrice znanja i vještina (stvarno stanje i potrebe) se kreira plan edukacije zaposlenika. dešavalo se da dvije eskadrile borbenih aviona postižu drastično različite rezultate u borbi premda su bile naoružane istim avionima. uključujući tu i eksterne održavaoce i to tako da na 15 radioničkih održavalaca dolazi jedan zaposlenik u uredu održavanja [3]. odmora od svakodnevnih poslova te turističkih mogućnosti koje se pružaju. šetnja kroz prirodni ambijent.000 € i 1. Zaposlenike treba stalno odgajati da izvršavaju radne zadatke i kada ih se ne nadzire. seminare i edukacije kako unutar organizacije tako i izvan organizacije. a glavni metod je materijalna stimulacija premda i moralnu stimulaciju ne treba zanemariti. Dalje zaposlenici se materijalno stimulišu sukladno ličnim rezultatima tj. je data tipična kvalifikaciona struktura kadrova održavanja jedne organizacije srednje veličine sa ukupno 50-250 zaposlenih. Pogrešno je slanje zaposlenika na edukaciju smatrati za neku vrstu nagrade iako odlazak na edukaciju ima izvjesne pogodnosti u smislu dobivanja dnevnica. a također sukladno zajedničkim rezultatima službe mjereno kroz MKPI indikatore. Spomenuta sredstva se troše za nabavku stručne literature. Npr.“ Dakle. Rezultat istraživanja je pokazao da je glavni razlog bila ličnost komandira (zapovjednika) eskadrile. Također rukovodilac mora znati i slušati i zapovijedati tj. Eskadrile gdje su piloti cijenili svoga komandira su postizale jako dobre rezultate u borbi. ako je u radionici održavanja prosječno angažovano ukupno 73 zaposlenika što vlastitih. Svojevremeno je engleski kralj Edvard I rekao „Kralj da bi vladao drugima prvo mora vladati samim sobom. angažovanosti na realizaciji aktivnosti održavanja. treba biti emocionalno inteligentan. ali ovi programi ne mogu pomoći.500 € po zaposleniku [3]. ako su unutar tima odnosi loše postavljeni u korijenu. Bitno je napomenuti da se sukladno matrici znanja i vještina prilagođavaju i materijalne prinadležnosti zaposlenika odnosno zaposlenici trebaju biti plaćeni sukladno svojim znanjima i vještinama. 92 . Tokom Drugog svjetskog rata psiholozi Ratne mornarice SAD (US Navy) su vršili istraživanja sa ciljem da ustanove zbog čega se rezultati borbenih jedinica toliko značajno razlikuju. edukacionih softverskih paketa. Npr. Izgradnja složnog tima (engleski: teambuilding) je jedan od značajnih zadataka lidera.čemu činjenica da je neko dobar održavalac ne znači i da je dobar edukator. Broj zaposlenika koji rade u uredu održavanja se određuje prema broju održavalaca u radionici održavanja. Vještina prenošenja svoga znanja i iskustva na druge ljude se teško stiče i nisu svi ljudi jednako nadareni za educiranje. Emocionalna inteligencija je sposobnost upravljanja vlastitim i tuđim emocijama (osjećajima). zajedničke igre) i ovi programi doprinose jačanju timskog rada. U smislu izvršenja radnih zadataka zaposlenici se dijele u tri kategorije: • • • ne izvršava radne zadatke izvršava radne zadatke. U prosjeku se godišnje za potrebe edukacije treba planirati između 1. dobar rukovodilac mora biti u stanju prije svega da kontroliše samoga sebe. treba prije svega znati valjano izvršavati zadatke koje je dobio od pretpostavljenih bez da ga oni moraju nadzirati. što eksternih tada u uredu treba biti angažovano 5 zaposlenika (rukovodilac ureda sa 4 saradnika). piloti su prošli istu edukaciju i borili su se protiv istog neprijatelja. Danas postoji niz organizacija koje nude usluge teambuildinga (izgradnje tima). treba postupati pravedno i sukladno kako zakonskim propisima tako i aktima organizacije u kojoj radi i treba imati dobre komunikacijske vještine te organizatorske sposobnosti. Psiholozi su vršili ispitivanja tako što bi svim pilotima u eskadrili postavili pitanje koga najviše cijene u eskadrili. Stoga se često dešava da manje stručni eksperti pokazuju bolje rezultate u educiranju drugih eksperata upravo iz navedenog razloga. ali ga treba nadzirati izvršava radne zadatke i bez nadzora. Međutim sve ove pogodnosti treba zanemariti i potrebno je prave zaposlenike upućivati na prave edukacije sukladno spomenutom planu edukacije kreiranom na temelju matrice znanja i vještina. Piloti su odgovore davali kroz anonimnu anketu. a svaki zaposlenik treba provesti na edukaciji barem 10 radnih dana (80 sati) godišnje [5]. U tabeli 10. Obavezno se planira kako stručna tako i edukacija u interpersonalnoj komunikaciji.

U načelu bolji je i loš plan nego nikakav. U jednoj organizaciji je za poslovođu radionice održavanja postavljen iskusan održavalac koji je izuzetno cijenjen od svojih kolega. Naime. Čovjek koji je zdrav će kroz bodybuilding svakako popraviti stanje svog organizma. fokusirati se na temu razgovora i pažljivo slušati sagovornika tj. [5] John Mitchell PHYSICAL ASSET MANAGEMENT HANDBOOK Clarion Technical Publishers. Drugi primjer izuzimanje materijala za preventivno održavanje iz magacina. potrebno je raditi planski. Postoji niz pravila za dobru komunikaciju. Beograd. teambuilding se može uporediti sa bodybuildingom (tjelesnim vježbanjem u cilju razvijanja mišića). Međutim tehnički direktor je naložio da se materijal za preventivno održavanje izuzima jednom sedmično za cijelu sedmicu te je na taj način postignuta ušteda vremena. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. suprevizor je izvršio korekciju plana tako što je naložio da se električari podijele u tri ekipe električara tako da svaka ekipa instalira po jednu dionicu odnosno da u isto vrijeme umjesto jedne velike ekipe rade tri male ekipe. Organizator posla je odlučio da električari trebaju instalirati dionicu po dionicu što je značilo da će im trebati približno 7 sati rada. 1993. 2006. 2005. teambuildingom se može popraviti stanje zdravog tima. Organizacijske sposobnosti su također jedna od ključnih osobina lidera. Komunikacijske vještine su jedna od ključnih osobina dobrog lidera. ali uvijek neko drugi bio kriv za njegove propuste. Ako je tim „bolestan“ potrebno je otkriti uzrok i vrstu bolesti i u tom smislu djelovati. U prvom primjeru električari su trebali da instaliraju 150 metara kabla u dionicama od po 50 metara. 93 . Dakako. ali najbitnije je: • • • tokom komunikacije problem iznositi staloženo i postupno tj. Drugi primjer je kada je u jednoj radionici za poslovođu postavljen održavalac bez iskustva. [3] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. držati se pravila „jednu reci.. Ovaj poslovođa je bio vrlo loš organizator. Zenica. ali bolesnom čovjeku bodybuilding neće pomoći već štaviše može odmoći. [2] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. London. jer se za njega zauzeo tehnički direktor koji mu je blizak rođak. ali nije bilo željenih rezultata odnosno i pored boravka zaposlenika na teambuilding vikendu nije se ništa promijenilo. ali ako se poštuju navedena pravila komunikacije tada se obično problemi rješavaju na efikasan način. New York. Ista stvar je sa timovima tj. a četiri čuj“. u realnom životu mnogo je situacija kada se mora improvizovati. ali improvizacije treba izbjegavati kad god je to moguće tj. Ovog rukovodioca sa njegovim saradnicima je menadžment poslao na vikend program teambuildinga te je nakon toga radionica postizala još bolje rezultate. sve što nije bitno ne treba ni reći tj. Navedimo par konkretnih primjera dobre i loše organizatorske prakse. jer mu je njegov rođak tehnički direktor dao upute da želi poslovođu sa „čvrstom rukom“. korak po korak. a „bolestan“ tim se neće izliječiti. [4] Nikola Rot OPŠTA PSIHOLOGIJA Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Rukovodioci mnogo vremena provedu na raznim sastancima čija efikasnost je ponekada upitna. Ovakvim radom je posao zvršen za samo 3 sata rada. Rukovodilac je uveo praksu da se materijal za preventivno održavanje svaki dan izuzima iz magacina tako da su održavaoci svaki dan gubili oko pola sata na izuzimanje materijala. Radionica je vrlo neefikasno radila te je menadžment pokušao da tembuildingom popravi stanje. Međutim. Kao što vidimo promišljenim organizatorskim radom se mogu postići velike uštede kroz racionalizaciju rada. 1974. a prema saradnicima se oholo odnosio. Houston. Kao rukovodilac postupa pravedno i razumno te radionica ostvaruje dobre rezultate. 1990. Dobra organizacija podrazumijeva: • • • planski rad. pragmatičnost (djelotvornost) i postavljanje prioriteta (odvojiti bitno od nebitnog).Navedimo dva primjera kao ilustraciju dobre i loše prakse. LITERATURA [1] Dr.

priprema upitnika za audit.1. 8. 5. Upitnik za audit se kreira u vidu tabele i odgovor na pitanja se ocjenjuje ocjenama npr. 6.11. 4. dobiti odgovore na pitanja i potpitanja: 1. Na mnoga pitanja često je odgovor vrlo kratak. Eksterne konsultante je dobro angažovati u pripremi samog audita. Međutim nije preporučljivo da sam audit vrše ljudi izvan organizacije. a u praksi se radi bez radnih naloga. 3. Audit sprovodi tehnički direktor u organizaciji uz pomoć rukovodioca održavanja i uz pomoć eksternih konsultanata. u skali 1-10 ili 1- 94 . Prije samog kreiranja upitnika za audit potrebno je intervjuom dobiti opšte podatke o održavanju tj. intervju ključnog osoblja prema pripremljenom upitniku. 2. Primjer upitnika za audit (sistem radnih naloga) Pitanje Ocjena Da li se za sve velike poslove kreira nalog ? Poštuju li se pravila za tipove radnih naloga ? Da li nalog ima sve elemente ? Podnose li se izvještaji o realizaciji naloga ? Vrši li se kontrola realizacije naloga ? Koristi li se polica za radne naloge ? Komentar U pojedinim organizacijama možda i imaju nekakav sistem radnih naloga. AUDIT ODRŽAVANJA Pojam audit ima korijen u latinskoj riječi auditus sa značenjem „ja slušam“. Audit održavanja se sprovodi u četiri koraka: 1. Audit se sprovodi u cilju ocjene (evaluacije) rada pojedinaca ili organizacija. Audit održavanja se sprovodi u cilju evaluacije funkcije održavanja u organizaciji. jer na taj način oni dolaze do informacija koje eventualno mogu biti zloupotrijebljene. na pitanje „Kakav je sistem radnih naloga?“ u mnogim organizacija se dobiva odgovor „Mi nemamo sistem radnih naloga“. 3. 7. a najviše se primjenjuje u računovodstvu. Tabela 11. Npr. ali oni ne trebaju učestvovati u samom auditu i u načelu im ne smiju biti dostupni rezultati audita. kakva je postojeća organizacija održavanja ? a)centralizovano ili decentralizovano održavanje b)organizaciona shema održavanja c)ukupan broj održavalaca i kvalifikaciona struktura kako je sprovedeno preventivno održavanje ? a)postoje li planovi preventivnog održavanja b)kako su kreirani planovi preventivnog održavanja c)provode li se planovi preventivnog održavanja kako je sprovedeno prediktivno održavanje ? a)koje metode tehničke dijagnostike provode b)koje instrumente imaju c)postoje li planovi dijagnostičkih pregleda d)kako su kreirani planovi dijagnostičkih pregleda e)provode li se planovi dijagnostičkih pregleda f)tko vrši dijagnostičke preglede kako se vrši programiranje održavanja ? kako se prate troškovi i performanse održavanja ? kakav je sistem radnih naloga ? kako je provedena klasifikacija opreme i kategorizacija kritičnosti opreme ? kako se vrši praćenje preostalog posla (backlog-a) ? kako se upravlja rezervnim dijelovima i materijalima održavanja ? 2. 4. 9. ali je isti neadekvatan ili postoji samo teoretski. analiza rezultata intervjua i kreiranje izvještaja o auditu. Pri snimanju stanja treba što realnije dokumentovati postojeće stanje.

. [3] Anthony Kelly MAINTENANCE MANAGEMENT . New York.. 1991.5.1.ITS AUDITING AND BENCHMARKING Industrial Press Inc. 95 . [2] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. 2006. U tabeli 11. LITERATURA [1] Harvey Kaiser MAINTENANCE MANAGEMENT AUDIT R.S. Umjesto jedne velike skupne tabele često se kreiraju male tabele za svaku oblast audita. Means Co. New York. je dat primjer audit upitnika po pitanju sistema radnih naloga. 1997. Npr.. Pregledom naloga koji se u datom momentu nalaze na polici za radne naloge se također dobiva uvid u valjanost obrade i upotrebe radnih naloga. Norwell. Tokom samog auditiranja je potrebno vršiti uvid u dokumente. pri auditiranju sistema radnih naloga potrebno je pregledati kako arhivu radnih naloga tako i naloge koji se koriste. Sumiranjem ocjena po svim pitanjima se dobiva skupna ocjena.

Edukaciju za rukovodioce trebaju proći svi tehnički rukovodioci počev od poslovođa pa naviše iz službe održavanja i također iz ostalih tehničkih odjela (proizvodnja i drugi). Teme predavanja su: 1. U ovom predavanju se ukratko predstavljaju sljedeće teme: • • • • • • pojam i zadaci održavanja strategije održavanja (korektivno.12. 4. 5. a također i personal ureda održavanja (pripreme održavanja). Naime. Gubitak je dakako još veći. ako se angažuju plaćeni. Naprotiv. odnosno potrebno je učiniti sljedeće: 1. bez plaćanja eksternih edukatora gubitak nastaje usljed gubljenja radnih sati zaposlenika tokom edukacije. Osim materijalnih gubitaka još veća šteta nastaje time što educirani zaposlenici mogu eventualno dobiti kontradiktorne i zbunjujuće ili štaviše čak netačne i irelevantne informacije. a spontana i prirodna reakcija ljudi na novo. potrebno je izvršiti stanovite promjene i uvođenje novina. pri realizaciji projekta poboljšanja održavanja jeste sprovođenje kvalitetne edukacije svih lica uključenih u proces održavanja. kako bi se uvela nova rješenja u održavanju potrebno je da održavaoci budu educirani za njih. 7. 5. Naime čak i ako se edukacija sprovede od strane vlastitog personala tj. preventivno i prediktivno) uloga i zadaci ureda održavanja (pripreme održavanja) značaj tehničke dijagnostike u savremenom održavanju savremeno upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja i mjerenje uspješnosti održavanja Materiju je potrebno izložiti u sažetoj formi uz iznošenje informacija koje su bitne za radioničke radnike. Svi radionički radnici angažovani u službi održavanja (mehaničari. Bitno je naglasiti da edukacija treba biti valjano provedena. u cilju poboljšanja održavanja. 3. električari i drugi) trebaju u manjim grupama od najviše petnaest održavalaca odslušati predavanje u trajanju od pola sata do sat vremena. 2. Ova edukacija se sprovodi kroz ukupno sedam predavanja. Prvi korak. 4. Neovisno o tome da li će data organizacija projekat poboljšanja održavanja sprovesti vlastitim snagama ili uz pomoć konsultantske organizacije redoslijed aktivnosti je isti. 7. Kvalitetna edukacija je od ključnog značaja za uspjeh projekta. POBOLJŠANJE ODRŽAVANJA U datom momentu menadžment organizacije može donijeti odluku da pokrene projekat poboljšanja održavanja u organizaciji. Međutim. 2. Dalje. kvalitetna edukacija se obavezno mora sprovesti i u tom smislu je potrebno angažovati provjerene edukatore i obaviti dobru organizaciju edukacije. jer od loše provedene i loše organizovane edukacije ima više štete nego koristi. 3. a nepoznato jeste otpor i neprihvatanje. 6. izvršiti kvalitetnu edukaciju svih lica uključenih u proces održavanja snimiti postojeće stanje održavanja (sprovesti audit održavanja) kreirati plan poboljšanja održavanja izvršiti evaluaciju plana poboljšanja održavanja i eventualnu doradu realizovati plan poboljšanja održavanja izvršiti evaluaciju realizacije plana poboljšanja (ponovo sprovesti audit održavanja) osigurati kontinualno poboljšavanje održavanja u budućem periodu. pojam i strategija održavanja teorija i organizacija održavanja planiranje i programiranje održavanja tehnička dijagnostika upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja mjerenje uspješnosti održavanja ljudski resursi u održavanju 96 . kao što je već rečeno. Edukacija se sprovodi na dva nivoa i to edukacija za radioničke radnike službe održavanja i edukacija za rukovodioce. Svako predavanje treba trajati 1-3 sata uključujući tu i vrijeme za diskusiju. ako su ljudi valjano informisani proces prihvatanja novina teče bez problema. 6. a loši eksterni edukatori.

na razne načine. odnosno biti će veći nego što su bili sa korektivnim održavanjem. Ako u toku jedne godine konkurencija uradi 100 valjanih unapređenja održavanja tada treba nastojati uraditi barem 101 valjano unapređenje održavanja. potrebno je provjeriti i samo praćenje troškova aktivnosti korektivnog održavanja. U periodu dok preventivno i prediktivno održavanje ne počnu davati rezultate korektivno održavanje će biti i dalje značajno zastupljeno. Za sve teme je potrebno imati pripremljene kvalitetne brošure. motivirati da daju svoj doprinos po ovom pitanju. Svaki prijedlog za poboljšanje ma koliko naizgled djelovao neprihvatljiv je potrebno razmotriti i eventualno iskoristiti. 97 . Potrebno je organizovati da se barem za viši nivo rukovodstva edukacija sprovede kroz seminare organizovane izvan organizacije. klasifikacija i kategorizacija opreme. 4. Kada je u pitanju raspoloživost opreme ista treba da se odmah počne uvećavati i u tom smislu rezultati uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja se relativno brzo uočavaju. a da se uz nju osnuje radionica preventivnog i prediktivnog održavanja. 2. ako se edukacija sprovodi izvan prostorija organizacije polaznici su u većoj mjeri rasterećeni od svakodnevnih obaveza i mogu bolje da se usredotoče na tematiku edukacije. jer moguće da dobiveni podaci nisu validni. Završni i jako bitan korak jeste da se osigura kontinualno poboljšavanje održavanja u budućem periodu. Određenom broju kadrova treba unijeti u opise radnih mjesta obavljanje aktivnosti koje vode ka stalnom unapređenju i poboljšanju funkcije održavanja u organizaciji. Ključne aktivnosti uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja su: • • organizacione pripreme. Zatim se pristupa realizaciji plana poboljšanja i evaluaciji realizacije. znatno je bolje. Ukoliko je u organizaciji bilo zastupljeno isključivo neplansko korektivno održavanje tada je redoslijed aktivnosti na uvođenju planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja: 1. Ako ne dođe do pada broja aktivnosti i radnih sati korektivnog održavanja u roku od nekoliko mjeseci znači da preventivno i prediktivno održavanje nisu valjano uvedeni odnosno da je potrebno izvršiti poboljšanja. najčešće već u roku od mjesec ili dva. U tom smislu je najbolje organizaciono rješenje da se zadrži postojeća radionica korektivnog održavanja. Bitno je napomenuti da se približno 70% aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja obavi tokom remonta postrojenja. ako se ova edukacija sprovede kroz tri jednodnevna seminara koja se održavaju izvan prostorija organizacije. Samo uvođenje planskog (preventivnog i korektivnog) održavanja je svojevrsna investicija. Sukladno ovome radnici iz radionice korektivnog održavanja se postepeno premještaju u radionicu preventivnog i prediktivnog održavanja tj. Ova predavanja se mogu organizovati u radno vrijeme tako da se svaki dan obavi po jedno predavanje. Naime. Međutim. planove preventivnog i prediktivnog održavanja je potrebno stalno poboljšavati što u organizacionom smislu znači da određeni zaposlenici trebaju imati poboljšavanje planova preventivnog i prediktivnog održavanja kao stalni radni zadatak. Nedostatak radnika održavanja koji će se pojaviti u ovom periodu se rješava unajmljivanjem radnika i servisa. Ovo je potrebno zbog činjenice da se rezultati uvođenja planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja ne mogu smjesta osjetiti. 3. Naredni korak nakon edukacije jeste snimanje postojećeg stanja održavanja odnosno audit održavanja. Tek nakon nekoliko mjeseci se može očekivati da se troškovi održavanja počnu snižavati. Također. Rezultati uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja se primjećuju kroz pad broja aktivnosti i radnih sati aktivnosti korektivnog održavanja i konsekventno tome smanjenje troškova korektivnog održavanja. Npr. Na ovaj način se ne remete značajno redovne aktivnosti u organizaciji.Slušanjem ovih predavanja rukovodioci trebaju steći potpun uvid u funkcionisanje savremenog održavanja. Poslije snimanja postojećeg stanja je potrebno kreirati plan poboljšanja održavanja i izvršiti njegovu evaluaciju te eventualnu doradu. Također sve zaposlenike treba. iz dana u dan radionica korektivnog održavanja treba imati sve manje i manje zaposlenika. donošenje odluke menadžmenta organizacije i definisanje zahtijevanog odnosa troškova planskog i neplanskog održavanja ustanoviti praćenje troškova planskog i neplanskog održavanja uvesti preventivno i prediktivno održavanje angažovanjem vlastitog i dijelom unajmljenog ljudstva pratiti pad troškova aktivnosti neplanskog korektivnog održavanja i sukladno tome premještati ljudstvo sa korektivnog održavanja na preventivno i prediktivno. Tokom perioda uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja ukupni troškovi održavanja će se uvećati.

[4] Dr. da se kreiraju valjani planovi rezervnih dijelova i materijala i da se instalira kvalitetna oprema održavanja uz odgovarajuću edukaciju. Dorsten. New York. 2006. Posebnu pažnju treba obratiti da se valjano obavi klasifikacija i kategorizacija opreme. [3] Christer Idhammar RESULT ORIENTED RELIABILITY & MAINTENANCE MANAGEMENT Idcon Inc. Horst Grothus ZERO DEFECT MANAGEMENT Grothus Verlag. New York. da se kreiraju valjani planovi preventivnog i prediktivnog održavanja i odgovarajuća radna uputstva (protokoli). LITERATURA [1] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. 2002. [5] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. Dalje potrebno je izvršiti nabavku i instaliranje potrebne dijagnostičke opreme sukladno kreiranim planovima te ugovoriti eksterne usluge održavanja. ali treba nastojati da realizacija projekta poboljšanja ne traje duže od dvije godine. planiranje i evaluaciju plana poboljšanja. Također potrebno je organizovati radionicu preventivnog i prediktivnog održavanja... Samo trajanje ovisi o obimu posla i broju angažovanih stručnjaka. kreiranje radnih uputstava (protokola). [2] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. audit.• • • • kreiranje planova preventivnog i prediktivnog održavanja. Raleigh NC. 2005. a također ne treba projekat realizovati usiljenim tempom te se može računati sa optimalnim vremenom realizacije od godinu dana. nabavka i instaliranje potrebne opreme i ugovaranje eksternih usluga. 98 . Pri ovome treba planirati približno tri mjeseca za pripremni dio koji uključuje edukaciju. 2002. Postavlja se pitanje trajanja realizacije aktivnosti na poboljšanju održavanja. New York. 2005. Organizacione pripreme podrazumijevaju određivanje i edukacija osoblja unutar ureda održavanja u čijoj nadležnosti će biti planiranje i programiranje održavanja te dijagnosticiranje.

INDEX A -ABC -account number -alatnica -area -ARV -asset management -Asset Replacement Value -audit održavanja -autonomno održavanje B -backlog -baždarenje -BCM -benchmarking -BOM -budžet održavanja -Business Centred Maintenance C -CBM -centralizovano održavanje -cijena dijela -CMMS -Condition Monitoring Standards -controlling -cost center Č -„čisto održavanje“ D -decentralizovano održavanje -detorijacija opreme -dežurni električar -dežurni mehaničar -dežurno osoblje -dijagnostički instrumenti -dinamički plan -direktni troškovi održavanja -discrete production -djelatnosti održavanja -doknadni dio -dokumentacija -dostupnost -dugogodišnji program održavanja -eksternaliziranje -emocionalna inteligencija -energetika -equipment number E -ERP -ERV 99 .

F -Fault Tree Analysis -FIFO -First In First Out -five senses -FMEA -frekvencija kvarova -FTA -functional location -funkcionalna lokacija G -gospodarenje sredstvima -gotovost H -habajući dijelovi -historija održavanja I -inaktivna oprema -indeks zahvata -indikatori kvaliteta opreme -indikatori održavanja -indikatori stanja opreme -indirektni troškovi održavanja -inherentni kvarovi -in-house maintenance -inspekcija održavanja -inspekcija održavanja -inspektor održavanja -investiciono održavanje -inženjering -ISO klasifikacijski sistem oštećenja -ispravnost -izdatnica materijala -izgradnja tima -izvještaj o zahvatu održavanja J -Job Instructions -justiranje K -kadrovi -kalibracija -kapitalni dijelovi -karta kvarova -kartica opreme -kategorizacija opreme -knjigovodstvena vrijednost -knjigovodstvo stalnih sredstava -kodiranje pretinaca -koeficijent kategorije opreme -komadna proizvodnja -komparativna analiza 100 .

-komponenta -konsignacija -korektivno održavanje -korisni vijek trajanja -KPI -kritičan kvar -kriva habanja -krivulja mortaliteta -kružni program -kurativno održavanje -kvalitet -kvar L -lean maintenance -LFL -Lifetime Monitoring LJ -ljudski resursi M -magacin održavanja -magacin održavanja -Maintenance Master Schedule -Maintenance Shift Report -markica -mašinska kartica -materijali održavanja -materijalna stimulacija -matrica vještina -minimalne zalihe -mjesto troška -MKPI -MMS -monitoring stanja -moralna stimulacija -MPI -MSR N -nabavna vrijednost -naknadno održavanje -nekritičan kvar -neplansko održavanje -nestandardni dijelovi -nesvojstveni kvarovi -nominalna vrijednost NJ -njega opreme -njegovanje opreme O -obavijest o kvaru -objektivne metode -odjel remonta 101 .

-odobrenje za rad -održavanje -održavanje flote -OEE -OEM -OFF-LINE -okvirni program -ON-LINE -operativni plan -oprema -organizacija -organizacija -oštećenje -outsourcing P -Paretovo pravilo -Paretovo pravilo -PdM -plan edukacije -plan korektivnog održavanja -plan periodičnog održavanja -planer održavanja -planiranje održavanja -plansko održavanje -plansko održavanje -PM -PM Office -poboljšanje održavanja -podsklop -pokazatelji održavanja -politika održavanja -poslovođa radionice održavanja -potpuna ukupna efikasnost opreme -potrošni dio -pouzdanost -povratnica materijala -predatnica materijala -prediktivno održavanje -preventivno održavanje -prijemni ured -prijemnica materijala -priprema održavanja -proaktivno održavanje -procesna proizvodnja -process production -procijenjena vrijednost -program održavanja -programiranje održavanja -prosječno vrijeme zahvata -protokol dijagnostičkog pregleda R -radionica održavanja -radna sposobnost opreme -radni nalog -radni nalog održavanja 102 .

-raspoloživost -raspored održavanja -RBM -RCFA -RCM -reaktivno održavanje -redovne narudžbe -redovne narudžbe -registar opreme -remont -reparaturno održavanje -revers -rezervni dio -RPN -runda održavanja -ruta održavanja S -sedmični MKPI izvještaj -sedmični sastanak održavanja -servis -skica zavara -skill matrix -skladišna lokacija -skladište održavanja -sklop -služba održavanja -smjenski izvještaj -sposobnost održavanja -standardni dijelovi -stanje održavanja -strategijsko organizovanje -strukovno organizovanje -subjektivne metode -svojstveni kvarovi T -TBM -team building -TEEP -tehnička dijagnostika -tehnički dijagnostičar -tehnički indikator ispravnosti -tehnički indikator radne sposobnosti opreme -tehnolog održavanja -tekuće održavanje -termin plan -terminski plan -terotehnologija -tip radnog naloga -tipovi rezervnih dijelova -TLC -TPM -trebovanje materijala -„trgovačka mašina“ -tržišna vrijednost 103 .

U -učestalost kvarova -učinkovitost održavanja -ulazna kontrola -umjeravanje -ured održavanja -urgentno održavanje -uspješnost održavanja V -vanredne narudžbe -vanredne narudžbe -višegodišnji program održavanja -vitko održavanje -vremenski plan W -WCM -Work Instructions -World Class Maintenance Z -zadaci održavanja -zahtjev za održavanje -zajedničko skladištenje -zapisnik o realizaciji naloga -zero-stock items 104 .

105 .