PREDGOVOR "Onaj tko voli praksu bez teorije je kao mornar koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa pa nikada ne zna kuda plovi." Leonardo da Vinči Savremeno poslovanje zahtijeva snižavanje troškova, a upravo troškovi održavanja značajno učestvuju u ukupnim troškovima organizacija tako da menadžment u svim dobro vođenim organizacijama nastoji da smanji troškove održavanja, a da istovremeno raspoloživost sredstava bude u zadanim granicama. U mnogim oblastima poslovanja troškovi održavanja su jedini troškovi na čijem snižavanju se može raditi, a svakodnevni rad na poboljšanju funkcije održavanja je danas preduvjet za opstanak mnogih organizacija, jer u tržišnoj utakmici pobjeđuju oni koji uspiju realizovati više poboljšanja u odnosu na druge. U tom smislu interesovanje za savremena rješenja u teoriji i praksi održavanja postaje sve veće. Ova studija je napisana sa namjerom da bude pouzdan vodič za rješavanje problema organizacije održavanja i unapređenje procesa održavanja. Fokus je stavljen na nova rješenja u teoriji i praksi održavanja te problematiku koja nije dovoljno dobro obrađena u drugim publikacijama iz oblasti održavanja. Obrađena je problematika organizacije održavanja prvenstveno industrijskih i energetskih postrojenja, ali većina navoda je primjenjiva na organizaciju održavanja uopšte tako de se studija odnosi i na održavanje npr. hotelskih kompleksa, naselja, voznih parkova, škola, bolnica itd. Kao referenca za pisanje ove studije je iskorištena relevantna domaća i strana stručna literatura te vlastito iskustvo i iskustvo drugih održavalaca. Reference su navedene u svakom poglavlju kao literatura za dalje proučavanje predmetne problematike. Studija je primarno upućena održavaocima praktičarima, a tek sekundarno akademskoj zajednici tako da su teoretska izlaganja svedena na minimum i data u tek u onom obimu koliko je potrebno i korisno. Međutim studija može poslužiti i kao akademski udžbenik studentima kako dodiplomskog tako i postdiplomskog studija koji slušaju kolegije održavanja. Materija je izložena u sažetoj formi bez suvišne naracije sukladno staroj latinskoj izreci – „Sapienti sat“. U studiji je dat fokus na organizaciju održavanja tako da tehnološki postupci održavanja nisu obrađeni već su tek spomenuti. I pored najvećih nastojanja autora moguće je da su se potkrali propusti te su sve dobronamjerme primjedbe dobrodošle i biti će uvažene sa zahvalnošću. Na kraju imam ugodnu dužnost da se zahvalim svima koji su na bilo koji način pomogli u pisanju ove studije. Autor

Nijedan dio ovog dokumenta ne smije se umnožavati bez prethodne saglasnosti autora. Sva prava pridržana. © 2012 Amir Halep

2

SADRŽAJ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uvod u održavanje ..................................................................................................................... Pojam i zadaci održavanja .......................................................................................................... Strategija održavanja ................................................................................................................. Klasifikacija i kategorizacija opreme .......................................................................................... Organizacija održavanja ............................................................................................................. Teorija održavanja ..................................................................................................................... Tehnička dijagnostika ................................................................................................................ Planiranje i programiranje održavanja ...................................................................................... Upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja .................................................... Mjerenje uspješnosti održavanja ............................................................................................... Ljudski resursi održavanja .......................................................................................................... Audit održavanja ........................................................................................................................ Poboljšanje održavanja .............................................................................................................. Index pojmova ........................................................................................................................... 04 20 24 30 37 55 59 63 78 84 90 94 96 99

3

1. Vezano za pojam održavanja definiše se i pojam terotehnologije. treba ga na odgovarajući način pripremiti za upotrebu. odrediti period uhodavanja. a složeniji radovi kao što je npr. a za najrelevantniju se može smatrati definicija data međunarodnim standardom. Nakon što je uređaj tako dizajniran i konstruisan (sastavljen). zamjena svjećica i slično. dobrotvorna organizacija. Druga podjela kvarova je na: • • inherentne (svojstvene) i neinherentne (nesvojstvene). Naime niz aktivnosti održavanja obavljaju i drugi organizacioni odjeli unutar organizacije. preko proizvodnje i upotrebe pa sve do otpisivanja i uništenja sredstava. Cijelo ovo široko područje sadržano je u pojmu terotehnologija.World Class Maintenance). U literaturi se navode razne definicije održavanja. uređaji. UVOD U ODRŽAVANJE 0. Zatim treba omogućiti što lakši pristup do nje. Dakle prema korijenskom značenju terotehnologija je nauka o vještini staranja pri čemu se misli na staranje nad sredstvima (mašine. udruženje ili njihovi dijelovi ili kombinacija su primjeri organizacije. Sam pojam terotehnologija ima korijen u tri starogrčke riječi: terein (τηρέω) – staranje. Bitno je navesti da ne treba poistovjećivati proces održavanja sa nadležnostima službe održavanja. Također treba osigurati dijelove i ostale materijale za održavanje. režime rada tokom uhodavanja pod odgovarajućim uvjetima. Pod pojmom organizacija se podrazumijeva grupa ljudi i objekata s ustrojenim odgovornostima. službe održavanja obično imaju u svom domenu sve aktivnosti koje se vrše u cilju podupiranja osnovne funkcije tehničkih i drugih sistema. samostalni trgovac. radi pregleda ili popravka. eventualni eksperiment preopterećenja vodeći računa da se ne nanese šteta.). administrativnih i menadžerskih postupaka tokom vijeka trajanja nekog elementa s ciljem zadržavanja ili vraćanja elementa u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju". Pod pojmom kvar se podrazumijeva promjena stanja opreme koja onemogućava funkciju opreme ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu.0. a pojam servisiranje na aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se dostigao predviđeni životni vijek opreme. tehne (τέχνη) – vještina i logos (λόγος) – nauka (znanost). njoj susjednih komponenti i potom predvidjeti mogućnost provjere (dijagnostike) pojedinih komponenti bez rasklapanja. Terotehnologija je nauka o organizaciji održavanja sredstava počev od dizajniranja. okoliš ili drugu opremu. Terotehnološki pristup održavanju zahtijeva da se već tokom dizajniranja (projektovanja) nekog uređaja treba voditi računa o njegovom kasnijem održavanju. Kritični kvar potpuno onemogućava funkciju. 4 . a koja kaže da je održavanje "kombinacija svih tehničkih. uspostaviti kontakte sa servisima te planirati odgovarajuće osoblje za održavanje. ustanova. alati. ovlaštenjima i međusobnim odnosima. spreman je za upotrebu. te konačno preporučiti planove održavanja tokom upotrebe za cijeli predviđeni vijek trajanja. Npr. Međutim u našoj praksi. Tako se već u projektu mora predvidjeti mogućnost demontaže svake komponente koja je podložna trošenju. preduzeće. nabaviti alate i instrumente. dakle. Kvarovi se dijele na: • • kritične i nekritične. a nekritičan kvar djelimično umanuje funkciju opreme. a pod pojmom oštećenje se podrazumijeva promjena stanja opreme koja još ne smeta funkciji. a pod ovim pojmom se podrazumijeva održavanje koje je ustrojeno tako da omogućava organizaciji postizanje prednosti nad konkurencijom. Dakle fabrika. okoliš ili drugu opremu. popravak kočnica i slično spadaju pod održavanje. Danas je u širokoj primjeni pojam održavanje svjetske klase (engleski: WCM . Srodan pojam uz održavanje jeste servisiranje te se postavlja pitanje koja je razlika između servisiranja i održavanja. građevine itd. zamjena tečnosti za hlađenje. Osnovni pojmovi Pojednostavljeno rečeno zadatak funkcije održavanja u nekoj organizaciji jeste organizovanje i sprovođenje poslova popravki i njegovanja opreme odnosno sredstava. U načelu pojam održavanje se više odnosi na popravke. ali se može razviti u kvar ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu. kada su automobili u pitanju tada se pod pojmom servisiranje podrazumijeva zamjena ulja i filtera. dakle sa što manjom potrebom demontaže ostalih. Kad je uređaj s uspjehom prošao period uhodavanja. Potrebno je.

Tehnički indikatori ispravnosti mogu biti: oblik. Vrijedi relacija: λ= 1 MTBF Npr.0008[kvarova/h]. Pouzdanost (engleski: Reliability) R je vjerovatnoća da će oprema raditi na predviđeni način u određenom vremenu i u predviđenim radnim uvjetima. Npr. Drugim riječima rečeno. Intenzitet (stopa. Vezano za kvar se definiše i pojam ispravnosti odnosno za opremu kažemo da je ispravna ako na njoj nema kvarova i oštećenja. Da bi se pratilo stanje ispravnosti opreme i/ili dijelova opreme definisani su tehnički indikatori ispravnosti koji su specifični za svaku opremu odnosno dio. Temelje praćenju pokazatelja (indikatora) učinkovitosti (uspješnosti) postavio je britanski inženjer Victor Zvi Priel u svom radu „Dvadeset postupaka za praćenje učinkovitosti održavanja“ (“Twenty ways to track 5 .-tih godina. Raspoloživost (engleski: Availability) A je odnos ukupnog vremena rada opreme i sume ukupnog vremena rada opreme i ukupnog vremena zastoja usljed održavanja. ne može se ni unaprijediti“. ako nemamo validne podatke o tom procesu dobivene nekom metodom mjerenja tada smo u sličnoj situaciji kao i slijep čovjek koji baulja u prostoru bez da ima predstavu o svom kretanju. kvalitet površine. Npr. požarom itd. pouzdanost rada gradske toplane se računa za period sezone grijanja. uz minimalne prekide uzrokovane greškama u dizajnu ili radu. Svojevremeno je Kelvin dao čuvenu izjavu „Ono što se ne može mjeriti. dimenzija. ako je tokom godinu dana posmatrana oprema bila ispravna 334 dana. Npr.). To praktično znači da ako ne možemo mjeriti uspješnost održavanja tada ne možemo ni unaprijediti naše održavanje. a računa se po formuli: A= gdje je: ti – vrijeme ispravnog rada opreme tz – vrijeme zastoja t=ti+tz – ukupno vrijeme posmatranja. ali može se računati i tokom zadanog perioda. a za svaku opremu se definiše indikator radne sposobnosti. istrošenost ležaja je primjer inherentnog kvara. kada je u pitanju akumulator električne energije vremenom njegov kapacitet mjeren u Ah (amperčasovi) opada te je kapacitet akumulatora tehnički indikator njegove radne sposobnosti. nepravilnim rukovanjem osoblja ili greškom tokom zahvata održavanja. Npr. Kvarovi koji nisu inherentni opremi uzrokovani su nekom akcijom koja je sasvim izvan opreme i njezine funkcije (npr.Mean Time Between Failure) pokazuje koliko je prosječno vrijeme između kvarova opreme i mjeri se u satima [h]. indeks. kada su u pitanju kotrljajući (valjni) ležaji njihova zračnost (zazor) su jedan od tehničkih indikatora ispravnosti istih.Inherentni kvarovi su kvarovi koji su inherentni (svojstveni) opremi na kojoj se dese. I odista kada trebamo upravljati nekim procesom. a bila je u zastoju usljed održavanja 31 dan tada je raspoloživost date opreme u toj godini bila: A= 334 334 ⋅100% = ⋅100% = 91. fizičkim oštećenjem. ako je u toku godinu dana koja ima 8760 sati nastupilo 7 kvarova na opremi tada je MTBF=8760/7=1251[h]. Prvi pokušaji da se uspostavi sistem mjerenja uspješnosti održavanja su učinjeni 1960. Raspoloživost je najvažniji indikator stanja opreme.5% 334 + 31 365 Raspoloživost se obično računa na sedmičnoj i godišnjoj bazi. raspoloživost (dostupnost. brzina pojave) kvarova λ (engleski: failure rate) je vjerovatnoća da će se kvar na opremi pojaviti u određenom vremenskom intervalu. gotovost) je karakteristika opreme da je dostupna i upotrebljiva onda kada je to potrebno. Jedinica za intenzitet kvarova λ je [kvarova/h]. u datom periodu. položaj. hemijski sastav itd. a intenzitet kvarova je λ=1/1251=0. Pod pojmom radna sposobnost opreme se podrazumijeva njezina sposobnost da obavlja projektovanu funkciju. Srednje vrijeme između kvarova (engleski: MTBF . ti ti = ⋅100% t (ti + tz ) Npr.

tehnički i O . a najpoznatija kriva habanja je kriva kade. Niska raspoloživost opreme dovodi do smanjenja proizvodnog kapaciteta i sukladno tome smanjenja dobiti.1. vozila. To su npr. Krive habanja se matematički mogu iskazati pomoću Weibullove troparametarske distrubucije: Parametri su: β – parametar oblika. 6 .). U tom standardu je obrađen ukupno 71 indikator za mjerenje uspješnosti održavanja (engleski: MKPI . Sl.organizacijski). a visoki troškovi održavanja opet smanjuju dobit organizacije. Kriva habanja se u literaturi još zove krivulja mortaliteta. Detaljan opis svih indikatora dat je u navedenom standardu i u publikaciji "Global Maintenance and Reliability Indicators". Nije neophodno pratiti sve MKPI indikatore već svaka organizacija prema svojim potrebama bira koje indikatore će pratiti. a indikatori su podijeljeni u tri grupe: ekonomski.maintenance performance“). Na kraju dolazi faza istrošenosti kada broj kvarova raste. U fazi uhodavanja dolaze do izražaja greške u proizvodnji prvenstveno greške na dijelovima. T .1. Korisni vijek trajanja (faza normalnog rada) opreme je onaj vremenski period koji proteče od završetka uhodavanja opreme do zakazivanja (zbog dotrajalosti) prve komponente. Postoji ubjeđenje da visoka raspoloživost traži visoke troškove održavanja. objavljenom 1962. Kriva habanja pokazuje ovisnost intenziteta kvarova o vremenu. Evropska komisija za standarde je 2007. ali to je samo djelimično tačno. čiji izdavač je EFNMS (Evropski savez nacionalnih udruženja održavatelja). godine izdala standard EN 15341.vrijeme. Weibullova analiza je svjetski najpopularnija metoda analize i predviđanje kvarova i nepravilnosti u radu svih vrsta. Postoje ukupno četiri tipične krive habanja (slika 0. η – parametar razmjere i t . tehnički i organizacijski (E . 0. Detorijacija opreme je definisana krivom habanja (engleski: wear curve). Krive habanja Kriva kade je karakteristična za opremu kod koje dolazi do izražaja proces habanja. a nakon čega nastupa faza normalnog rada tokom koje je broj kvarova mali. Naime primjenom savremenih postupaka prediktivnog održavanja često se može postići povećanje raspoloživosti bez da se povećavaju troškovi održavanja.Maintenance Key Performance Indicators).ekonomski. Dva ključna indikatora na temelju kojih se vrši evaluacija uspješnosti održavanja su: • • raspoloživost opreme i troškovi održavanja.

U savremenom održavanju se sve aktivnosti provode uz izdat radni nalog održavanja.2. je pojednostavljeno prikazan proces održavanja. na papiru. a veći. Kreiranje radnih naloga se može vršiti ručno tj. investiciono održavanje zahtijeva značajnije izdatke. Razlika između planiranja i programiranja održavanja se ogleda u tome što je plan održavanja odgovor na pitanje šta i kako raditi. Razlika između tekućeg i investicionog održavanja je u načinu računovodstvenog knjiženja troškova održavanja. otkrivanjem kvara na nekoj opremi. kao što je zamjena lifta.Na slici 0. kroz buduću amortizaciju stalnih sredstava čija je vrijednost uvećana tim ulaganjima. kada je u pitanju održavanje zgrada manji radovi. rekonstrukciju. Sl. radni nalog za sitne aktivnosti. srednje aktivnosti i velike aktivnosti. Ta ulaganja se prenose na troškove postepeno. Prema svome obimu aktivnosti održavanja se dijele na: • • • male (sitne) aktivnosti. Troškove investicionog održavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. U ovom smislu. može se uzeti kriterij da se u male aktivnosti broje aktivnosti za čiju realizaciju treba najviše 2 sata rada i čiji troškovi materijala su do 50€. Zbog toga je troškove investicionog održavanja najčešće potrebno vremenski razgraničiti. se obavezno kreira poseban radni nalog održavanja upravo za tu aktivnost. Proces aktivnosti održavanja počinje identifikacijom potrebe za održavanjem npr. kao što je čišćenje prostorija. koji se poduzimaju u određenim vremenskim periodima (npr. a program (raspored) je odgovor na pitanje kada i tko će raditi. Tekuće održavanje odmah i u cjelosti tereti troškove obračunskog perioda u kome je izvršeno. sa aspekta računovodstva postoje: • • tekuće održavanje i investiciono održavanje. Planom održavanja se definišu (dizajniraju) aktivnosti održavanja. spadaju u tekuće održavanje. ali i da se planovi održavanja poboljšavaju na temelju kontrole i analize realizacije aktivnosti održavanja u smislu da se planovi održavanja stalno dorađuju i poboljšavaju na temelju iskustava stečenih kroz njihovu realizaciju. a programom se određuje kada će se te aktivnosti realizovati. kako bi se srazmjerno rasporedili na više obračunskih perioda. ali danas se uglavnom vrši pomoću 7 . zamjena ležaja. jednom u sedam godina). modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. 0. Za razliku od tekućeg održavanja. Možemo primjetiti da se programiranje održavanja vrši na temelju planova i identificiranih aktivnosti održavanja. Npr. Ako su u pitanju male (sitne) aktivnosti održavanja kao što je npr. zamjena sijalice. Npr. Takva ulaganja nisu troškovi održavanja već investicije koje povećavaju vrijednost opreme na kojoj su izvršena. u investiciono održavanje. ako analiza pokaže da je to potrebno. Međutim za svaku značajniju aktivnost održavanja kao što je npr.2. zamjena elektromotora itd.000€. dotezanje jednog vijka i slično za njih se otvara trajni radni nalog tj. Proces održavanja Osim toga na temelju analize se može pokrenuti i nova aktivnost održavanja. a u velike aktivnosti se broje aktivnosti održavanja za čiju realizaciju trebaju sredstva iznad 50. Kriteriji za razgraničenje vrste aktivnosti se razlikuju od organizacije do organizacije. Aktivnost održavanja može započeti i na temelju plana održavanja.

Computerized Maintenance Management Software (softver za kompjuterizovano upravljanje održavanjem). a kasnije se isti po potrebi može integrisati u ERP. brušenje. Na slici 3. dakle. smanjenje prodaje. U savremenom održavanju se najčešće primjenjuju sljedeće dvije strategije (politike. Prema konceptu preventivnog održavanja propisane aktivnosti održavanja se realizuju u zadanim vremenskim intervalima u cilju prevencije kvarova. zatim dopuna raznih ispražnjenih ili zbog radova izgubljenih medija. Pojednostavljeno rečeno u direktne troškove održavanja ulazi: • • • rad alat i materijal. Metoda proaktivnog održavanja se uglavnom koristi pri kreiranju planova održavanja. Indirektne troškove održavanja čine troškovi zastoja. Također je potrebno ustrojiti valjano praćenje realizacije što se vrši kroz sistem radnih naloga održavanja i kasnije praćenje indikatora uspješnosti 8 . gubici tržišta itd. vrste.računara primjenom ERP softvera. odjel nabave itd. te trošenje alata i sl. Pojedini ERP softveri imaju mogućnost izdvajanja modula za održavanje koji na taj način djeluje kao samostalni CMMS softver. koja se primjenjuje u svrhu realizacije ciljeva održavanja. što je više zastupljeno plansko održavanje manji su indirektni. pristupa) održavanja: • • korektivno održavanje preventivno i prediktivno održavanje. a veći direktni troškovi održavanja premda ima situacija kada je moguće realizovati aktivnosti planskog održavanja bez uvećanja troškova. da bi takav zastoj bio svrstan u indirektne troškove održavanja. Osim ERP u upotrebi je i CMMS . Preventivno i prediktivno održavanje su u biti srodne strategije održavanja u smislu da se aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja sprovode planski PRIJE pojave kvara te se često za njih koristi zajednički naziv plansko održavanje. U načelu. planiranje resursa preduzeća. U indirektne troškove dakle ulaze svi gubici uzrokovani kvarovima kao što je npr. ukoliko se uoči da neki dio često otkazuje potrebno je otkriti uzrok otkaza i eliminisati ga. Menadžment organizacije odlučuje koliki dio budžeta održavanja će usmjeriti u plansko. je prikazana ovisnost direktnih i indirektnih troškova o količni aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja te optimalan nivo aktivnosti planskog (preventivnog i prediktivnog održavanja). Prediktivno održavanje (održavanje po stanju) podrazumijeva da se vrši nadzor nad stanjem održavanih sredstava te se aktivnosti održavanja sprovode na osnovu sprovedenih inspekcija. Direktne troškove održavanja čine cijena ljudskog rada utrošenoga za održavanje i trošak za upotrijebljene materijale. Taj zastoj može uzrokovati ili neki kvar ili neka planirana akcija na održavanju. ERP je skraćenica od Enterprise Resource Planning tj. U svakom slučaju. Npr. smanjenje kvaliteta proizvoda i gubici koji konsekventno nastaju. Npr. materijali za čišćenje. Troškovi održavanja se dijele na: • • direktne i indirektne. Korektivno održavanje podrazumijeva da održavalac čeka da se desi kvar. aktivnosti održavanja se realizuje NAKON pojave kvara. Dakle potrebno je odrediti optimalan nivo planskog održavanja u organizaciji što je strateška odluka koju donosi menadžment organizacije kroz planiranje budžeta održavanja.2. Bitno je napomenuti da ima mnogo situacija u praksi kada troškovi zastoja nisu jedini indirektni troškovi. bitno je da bude isključivo povezan sa održavanjem. a koji u korektivno održavanje. a onda da poduzima mjere na sanaciji istog tj. Sve ono. konzerviranje. Strategija održavanja Pod pojmom strategija (politika) održavanja se podrazumijeva metoda upravljanja. kao što su rezervni dijelovi dijelovi. koncepta. što je izravno povezano sa fizičkim izvršenjem radova održavanja. 0. Postoji i koncept proaktivnog održavanja koji podrazumijeva djelovanje na uzrok problema. kada su u pitanju medicinski uređaji usljed njihovog zastoja može doći do ugrožavanja ljudskog zdravlja pa i života što konsekventno opet izaziva visoke troškove. ERP softverski sistem omogućava osim samog vođenja dokumentacije održavanja i njezinu povezanost sa dokumentacijom drugih odjela kao što su finansijski odjel. ali u načelu je bolje koristiti ERP zbog bolje povezanosti sa drugim aplikacijama u organizaciji.

1906. ekonomista i sociolog. Svrha ovakvog sistema radnih naloga jeste valjano praćenje realizacije budžeta održavanja. energetska postrojenja. rudarska i metalurška postrojenja. Sl. U smislu prethodno 9 .3. a odnos učešća naloga PM01 i PM03 definiše menadžment kroz izbor strategije (politike) održavanja. a 32% izvan raspona što je dodatna potvrda veće opravdanosti primjene pravila 70-30 umjesto 80-20. Osim toga pri Gaussovoj normalnoj raspodjeli (distribuciji) 68% podataka je u rasponu standardne devijacije. Naime stalni radni nalog se jednom otvori i trajno „kupi“ sve sitne troškove održavanja date opreme za koju je otvoren. postrojenja vodosnabdijevanja i slična.. 0. Sveukupno gledajući prednosti primjene su mnogostruko veće nego li nedostaci. Posebno pogodna za primjenu strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su postrojenja procesne industrije. Stalni radni nalozi (tip naloga PM05) smiju učestvovati u budžetu sa najviše 5%. bolje upravljanje proizvodnjom usljed manjeg broja iznenadnih otkaza. mogućnost oštećenja opreme tokom radova preventivnog održavanja. Također vrijedi pravilo u prodaji da 80% prodaje dolazi od 20% kupaca itd. Alternativan metod praćenja realizacije jeste ustrojavanje dvije odvojene radionice održavanja i to jedna za poslove korektivnog održavanja. ali u većini organizacija se danas primjenjuje sljedeći sistem za označavanje tipova radnih naloga: PM01 – radni nalozi za aktivnosti korektivnog održavanja PM03 – radni nalozi za aktivnosti planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja PM05 – stalni radni nalozi koji se koriste za male (sitne) aktivnosti. Optimalan nivo planskog održavanja Prednosti primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • • • manji indirektni troškovi održavanja. duži radni vijek opreme. veći kvalitet proizvoda usljed boljeg stanja opreme. Vilfredo Pareto bio je italijanski inženjer.održavanja. Kasnije istraživači su Paretovo pravilo 80-20 korigovali u pravilo 70-30. Između ostalog ustanovio je poznato pravilo 80-20. Kao orjentir za određivanje odnosa troškova planskog (preventivnog i prediktivnog) spram troškova korektivnog održavanja se koristi Paretovo pravilo. veća radna sposobnost opreme i bolje planiranje aktivnosti održavanja i rezervnih dijelova i materijala održavanja. visoki troškovi uvođenja strategije u primjenu i aktivnosti planskog održavanja zahtijevaju zastoje opreme radi realizacije. godine kada je Pareto obavljao svoja istraživanja 80% zemljišta u Italiji je bilo u vlasništvu 20% stanovništva. a druga za poslove planskog održavanja pri čemu se budžet sukladno odabranoj strategiji raspoređuje na ove dvije radionice. Npr. Nigdje nije propisano. U tom smislu potrebno je stalno pratiti kolike troškove su „pokupili“ ovi trajni nalozi sa ciljem da se provjeri jesu li odista u pitanju sitni troškovi. Nedostaci primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • veći direktni troškovi održavanja.

U procesnoj proizvodnji se nastoji sniziti nivo korektivnog održavanja na svega 10-15%. U prvoj opciji se eksterni održavaoci angažuju za potrebe specijalističkih poslova. PM03 . radionica održavanja i magacin održavanja.60% i PM05 – 5%. Organizacija održavanja Premda dio poslova održavanja u organizaciji obavljaju i drugi odjeli unutar organizacije u većini organizacija najveći dio poslova održavanja obavlja i/ili koordinira služba održavanja koja je sastavni dio tehničkog odjela. Nivo angažovanja eksternih održavalaca se može gradirati u tri nivoa (opcije): 1. tokom većih poslova i slično uz puni nadzor vlastitog održavanja. Ovo znači da treba nastojati da u ukupnim troškovima održavanja korektivno održavanje učestvuje sa najviše 30%. ali i animiranje ima ograničene domete. U smislu navedenog možemo smatrati za prihvatljivo da su u jednoj fabrici procesne proizvodnje na naloge knjiženi troškovi: PM01 – 15%. Obrnuto. Nije moguće u potpunosti eliminisati nepredviđene otkaze te je i u najboljem slučaju korektivno održavanje u izvjesnoj mjeri zastupljeno. Ponegdje se outsourcing prevodi kao eksternaliziranje.3. a vlastita služba održavanja zadržava samo funkciju nadzora. Održavanje provedeno vlastitim personalom se na engleskom jeziku zove in-house maintenance.4. jer u njihovom okruženju nema preduzeća koju nude takve usluge pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima. Planove i program (raspored) njihovog rada kreira vlastiti personal. Struktura službe održavanja Kao što vidimo službu održavanja čine: ured održavanja.4. a u kojoj mjeri će angažovati eksterne izvršioce. Mnoge organizacije nisu u situaciji da koriste usluge eksternog održavanja. PM03 . angažovanje eksternih održavalaca prema vlastitom planu i programu održavanja. proizvodnja autodijelova nastoji se korektivno održavanje svesti na nivo od 30-40%. Drugi bitan faktor jeste dostupnost kooperanata za eksterno održavanje.datih razmatranja u savremenoj praksi održavanja se često uzima da plansko održavanje treba biti zastupljeno u rasponu od minimalno 30% pa do maksimalno 70%. U drugoj opciji se eksterni održavaoci angažuju na način da sami kreiraju planove i programe održavanja. posmatrano kroz troškove održavanja. 3. a osim toga indirektni troškovi održavanja bi bili enormno veliki. ako troškovi održavanja ne čine značajnu stavku u ukupnim troškovima tada se više angažuju eksterni održavaoci. je ilustrovana tipična struktura jedne službe održavanja. Prva opcija je minimalistička opcija gdje se minimalno angažuju eksterni održavaoci. Sl. a u jednoj fabrici komadne proizvodnje: PM01 – 35%. Također nije nikako prihvatljivo potpuno se orjentisati na strategiju korektivnog održavanja. Praksa angažovanja eksternih održavalaca se u literaturi na engleskom jeziku zove maintenance outsourcing te je ovaj pojam outsourcing ušao u upotrebu i kod naših ljudi.80% i PM05 – 5%. 0. 0. Na slici 0. angažovanje eksternih održavalaca prema planu i programu održavanja kojeg oni kreiraju i puno eksterno održavanje. a u komadnoj proizvodnji kao što je npr. Također strateška odluka menadžmenta organizacije je u kojoj mjeri će imati vlastito održavanje. 2. tokom remonta. jer su pojedine aktivnosti preventivnog održavanja od kojih ovise ljudski životi i zdravlje zakonski propisani. Tamo gdje troškovi održavanja značajnije učestvuju u ukupnim troškovima manje se angažuju eksterni održavaoci. Treća (maksimalistička) opcija je opcija pri kojoj organizacija uopšte nema vlastitu službu održavanja već sve poslove održavanja osim autonomnog održavanja kojeg 10 . Ključni faktor na temelju koga se donosi odluka o tome u kojoj mjeri će se angažovati eksterni stručnjaci jeste učešće troškova održavanja u ukupnim troškovima. procedurama i slično). Ustroj organizacije održavanja je strateška odluka koju donosi menadžment organizacije i propisuje odgovarajućim normativnim aktima (pravilnicima. Istina može se raditi na animiranju preduzeća da nude takve usluge.

ukratko rečeno. Strategijski princip organizovanja radionice je već opisan i predviđa da se organizuje dvije radionice održavanja i to radionica korektivnog održavanja i radionica planskog održavanja. Radionica održavanja realizuje aktivnosti održavanja. Bit TPM održavanje jeste da se odgovornost za održavanje prenosi na sektor proizvodnje. Služba održavanja u organizaciji može biti organizovana: • • centralizovano i decentralizovano. Radionicom održavanja rukovodi poslovođa radionice. Održavanje vozila je primjer održavanja koje se najčešće uspješno povjerava eksternim organizacijama. odjel podmazivanja. Jedan od najcjenjenijih stručnjaka za TPM dr. Decentralizovani koncept održavanja podrazumijeva da svaki dio organizacije ima svoju službu održavanja. održavanje VN postrojenja itd. turbina. U našoj literaturi se za ured održavanja koristi naziv priprema održavanja.sprovodi sektor proizvodnje realizuje eksterna organizacija sa svojim kooperantima. održavaoci su u situaciji da u potpunosti upoznaju opremu koju održavaju i štaviše čak se i razvija pozitivna emotivna povezanost održavalaca sa opremom koju održavaju. a služba održavanja postaje savjetodavno tijelo zaduženo za edukaciju. Ured (kancelarija) održavanja je organizacioni odjel unutar službe održavanja čiji zadatak je.“ Danas mnoge organizacije u potpunosti ili barem djelimično primjenjuju TPM organizaciju održavanja što znači da je danas u svim organizacijama manje ili više zastupljeno autonomno održavanje. konsultacije. Npr. provođenje generalnih remonta i slično. Naprotiv pri centralizovanom konceptu održavanja organizuje se jedna zajednička centralna služba održavanja za cijelu termoelektranu. U manjim organizacijama sve poslove ureda održavanja obavlja rukovodilac službe održavanja koji eventualno može imati jednog ili dva saradnika. instrumentaciono održavanje. jer se pri decentralizovanom konceptu postiže veća raspoloživost opreme. TPM – Total Productive Maintenance (totalno proizvodno održavanje) koje je razradio Seiichi Nakajima u Japanskom institutu za održavanje JIPM 1971. Autonomno održavanje čine aktivnosti održavanja koje sprovodi sektor proizvodnje i ono je temelj tzv. Pri decentralizovanom konceptu je potrebno 11 . trafo stanica i obrada vode svaki od ovih pogona bi imao svoju vlastitu službu održavanja. funkcija planiranja održavanja zadržava u vlastitoj režiji. Postoje dva principa organizacije radionice održavanja: • • strukovni i strategijski. mašinsko održavanje. Pri strukovnom principu organizovanja radionica održavanja ima odjele prema strukama: • • • • • • • • • • građevinsko održavanje. održavanje vozila. generator. ali moguća su i prijelazna rješenja gdje se npr. održavanje vodoinstalacija. Generalizovano gledajući decentralizovano održavanje je bolje i skuplje rješenje održavanja. održavanje opreme i instalacija komprimiranog zraka. a engleski izraz je Maintenance Office ili Plant Maintenance Office (skraćeno PM Office). u jednoj termoelektrani koja se sastoji od pogona: priprema goriva. kotao. a funkcija programiranja je u nadležnostih eksternih izvršilaca. Međutim već u srednjim organizacijama ured održavanja se organizuje kao zasebni organizacioni odjel sa svojim rukovodiocem koji je inženjer ili tehničar. Dakako postoje i kombinovana rješenja. baratanje sa dokumentacijom održavanja. elektro održavanje. Ovdje su navedena tri nivoa (opcije) angažovanja. godine sa namjerom da se unaprijedi održavanje u industrijskim pogonima visokoautomatizirane masovne proizvodnje. Naime pri decentralizovanom održavanju. Tokutaro Suzuki je svojevremeno izjavio: „Koncept TPM je da radnik mora održavati svoju mašinu.

termometar. Ako je u pitanju održavanje mjerila tada je jedno mjerilo (časovnik. a njegova kalibracija se obavlja planski kao dio održavanja elektromotornog pogona. pomično mjerilo itd. svaki lonac (saksija) sa cvijećem se također vodi kao oprema. Svaku aktivnost održavanja treba odobravati i kontrolisati rukovodilac koji je odgovoran za uspješnost održavanja. Sukladno prethodno rečenome npr. Npr.više ljudi i drugih resursa prvenstveno alata te je decentralizovani koncept skuplji. ali u načelu svaki alat je jedna oprema. ako se primjenjuje centralizovani koncept održavanja tada se može centralizovati i odgovornost za uspješnost održavanja. ako se održavaju alatne mašine tada je jedna alatna mašina (strug. U literaturi na engleskom jeziku se najčešće koristi termin item (stavka) za opremu premda su u upotrebi i pojmovi equipment (oprema) i asset (sredstvo). pumpa. jedan elektroventil) sa svojim pripadajućim uređajima i kablovima do elektroormara čini jednu opremu. ventilator. ali svi ovi pojmovi se u biti odnose na isto.4. Uostalom i u vojnoj terminologiji se npr. mlin. Međutim svaki transmiter koji je spojen na SCADA sistem automatskog upravljanja se broji kao oprema. ali uz pad raspoloživosti opreme. top. jer je i vojna terminologija specifična. tenk itd. Program (raspored) održavanja je odgovor na pitanje kada raditi aktivnosti održavanja i tko će ih raditi (kada i tko). Aparat za zavarivanje sa priborom. ako je na lokalni komandni ormarić elektromotora postavljen ampermetar isti se ne broji u opremu. Ako su u pitanju alati tada se npr. operativni plan održavanja. Ako je je u pitanju održavanje zelenih površina tada se jedno stablo ili jedna livada broje kao jedna oprema. Istina nelogično je stablo ili livadu smatrati za opremu. Funkcionalne lokacije su 12 .) jedna oprema. Osim pojma program održavanja koriste se pojmovi dinamički plan održavanja. plan održavanja je odgovor na pitanje šta i kako raditi odnosno planom održavanja se definišu (dizajniraju) buduće aktivnosti održavanja. jedan set izvijača vodi kao jedna oprema. centralni dijagnostički tim. Ovdje je bitno spomenuti i odgovornost za troškove odnosno za budžet održavanja i uopšte za uspješnost održavanja. ali terminologija održavanja nešto odstupa od uobičajene terminologije. autobus itd. grijač ležaja su također primjeri opreme. lanser raketa. Pri održavanju naoružanja primjeri opreme su: puška. Također jedan izvršni organ SCADA sistema (npr. radionica za popravak elektromotora i slično. U našem jeziku pojmovi sistem (sustav) i sredstvo su srodni pojmu oprema. a sklopovi i podsklopovi se sastoje od dijelova (komponenti). Oprema se klasificira na funkcionalne lokacije odnosno funkcionalne cjeline (engleski: functional location. Npr. glodalica. ali ovo ne treba doslovno shvatiti tako da neko manje značajno mjerilo koje se može smatrati za dio većeg sistema ne treba brojati u opremu. a dio poslova se organizuje centralizovano. transmiter. čekrk. Mnoge organizacije primjenjuju kombinovani koncept održavanja gdje su određene funkcije održavanja riješene decentralizovano. često se organizuje centralna radionica mehaničke obrade. Za popis opreme se koriste pojmovi item register (registar stavki) i equipment list (spisak opreme). area).) jedna oprema. jer se za njih mora voditi evidencija pregleda sa aspekta zaštite na radu. Konkretnije. Postavljaju se pitanja šta se podrazumijeva pod pojmom oprema i kako istu klasificirati. voltmetar. Ovo praktično znači da svaka oprema pripada nekoj funkcionalnoj lokaciji odnosno da jedna oprema može u datom momentu pripadati samo jednoj lokaciji. Jako je bitno da lista opreme bude koordinirana i uvezana sa knjigovodstvom stalnih sredstava u organizaciji. Ako je to izvedivo vezano za tehnologiju procesa značajne uštede se mogu postići primjenom centralizovanog koncepta održavanja. Npr. bušilica itd. Oprema se može sastojati od sklopova i podsklopova. silos i slično. kamion.) jedna oprema. 0. hidraulični ključ. Ista stvar je sa zidarskom skelom koja se također vodi kao oprema. Primjeri opreme u procesnoj industriji su: transporter. Ako je održavanje decentralizovano ili kombinovano onda odgovornost za uspješnost održavanja svakog pojedinog pogona snosi nadležni rukovodilac u tom pogonu koji je nadležan za održavanje datog pogona. Čak i naizgled trivijalne stavke kao što su jedne ljestve ili visokonaponske rukavice za električare se moraju voditi kao oprema. vremenski plan održavanja i terminski plan održavanja. Oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju. Planiranje i programiranje održavanja Kao što je već rečeno. Međutim. centralna elektronska radionica. a ako se održavaju motorna vozila tada je jedno vozilo (automobil. brdo smatra za objekat. dozirna vaga. Osim pojma funkcionalna lokacija ponekada se koristi pojam fizička lokacija. minobacač. Odgovor na pitanje šta je oprema ovisi o tome šta se održava. transmiter sa svojim uređajima i kablom do elektroormara čini jednu cjelinu koja se vodi kao jedna oprema. Prije kreiranja plana održavanja potrebno je izvršiti klasifikaciju i kategorizaciju opreme u organizaciji (formirati registar opreme).

Npr. 50 . Jedinstveni identifikacioni broj opreme (engleski: equipment number) nije isto što i inventurni broj (engleski: account number). Ovo je uzrokovano tehnološkim procesom proizvodnje zupčastih pumpi. ako je u pitanju tvornica zupčastih pumpi tada se ona sastoji od sljedećih funkcionalnih lokacija: • • • • • • • • • • 10 .Termička obrada. Kao što je već rečeno oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju. Pri podjeli na funkcionalne lokacije se obavezno vrši koordinacija sa odjelom plana i analize (engleski: controlling) kako bi svakoj funkcionalnoj lokaciji bilo pridruženo odgovarajuće mjesto troška (engleski: cost centers).Građevinski objekti. Oznaku treba čvrsto postaviti na neki dio opreme koji se neće mijenjati kao što je npr. Sl. Broj opreme se postavlja na vidno mjesto na opremi često i sa odgovarajućim barcode kao što je prikazano na slici 0. 13 . ali i dalje zadržava svoje ime i JMBG tako i oprema mijenja funkcionalne lokacije. 40 . Oznaka opreme Faktori koji se uzimaju u obzir pri kategorizaciji opreme su: 1.Linija obrade kućišta. 5. Nikako se ne smije dozvoliti da dvije različite opreme imaju isti broj. 0.Linija tokarenja 30 . učestanost kvarova na opremi. ali i dalje zadržava svoj jedinstveni identifikacioni broj. posljedice kvarova na opremi po ljude. Inventurni broj određuje služba knjigovodstva sukladno svojim uzusima. ali danas se uglavnom vrši pomoću računara primjenom ERP softvera. 60 .funkcionalne cjeline koje se opet definišu specifično za svaku organizaciju. 92 . Vođenje liste opreme i klasifikacija se može vršiti ručno tj. rokovi nabavke rezervnih (doknadnih) dijelova.Montaža.Ljevaonica. značaj opreme za proces proizvodnje. prodata. 93 . ali zadržava svoj opis i broj.Linija ozubljenja. Brojem 99 se obično označava funkcionalna lokacija na kojoj se vodi oprema koja više nije u upotrebi (inaktivna oprema). drugu opremu i okolinu. čak i najmanje organizacije trebaju uzeti minimalno četverocifreni sistem. Koliko cifara će imati jedinstveni identifikacioni broj opreme ovisi o veličini organizacije. troškovi uzrokovani kvarom opreme. Oznaka opreme treba biti od kvalitetnog materijala npr. na papiru. stopa ili ram. 2. a najveće organizacije uzimaju najviše osam cifara. jer se svuda često angažuju eksterni izvođači radova održavanja. 4. instalisana snaga i 6. metalna pločica preko koje je kvalitetnom bojom izvršeno upisivanje ili se može izvršiti ukucavanje slova i brojeva na metalnu pločicu. Sama podjela mora biti logična i svima lahko razumljiva odnosno nazivi funkcionalnih lokacija moraju biti kratki i jasni tako da čak i ljudi koji prvi puta dolaze u organizaciju mogu bez problema razumjeti sistem. 3.5. a treba biti u rasponu od četiri do osam cifara tj.Alatnica.5. a broj opreme određuje služba održavanja.Kompresorska stanica. 20 . Ovo je bitno. 91 .Služba održavanja i 94 . Inaktivna oprema je sva oprema koja iz bilo kojih razloga više nije u upotrebi bilo da je rashodovana. rastavljena u dijelove ili slično. Funkcionalna lokacija se može uporediti sa adresom stanovanja i jednako kao što čovjek može mijenjati adrese stanovanja.

ali njegovo sprovođenje obavezuje zakon. sedmično. vrijeme).G) D S S S G M M M M G G Izvršilac Potreban broj radnih sati % 0. gdje se pored broja radnih sati pojedinih komponenata kotla evidentiraju radni parametri (pritisak. Uglavnom se izvode na opremi u cilju sprječavanja zagađenja okoline i zaštite od požara i eksplozije te zaštite života i zdravlja ljudi. molovanje (bojenje) kancelarija se može planirati jednom u tri godine. Postoje dvije vrste pregleda opreme i to: • • preventivni pregledi i kontrolni pregledi. Savremeni SCADA sistemi imaju mogućnost instaliranja ovog Lifetime Monitoring metoda. Plan periodičnog održavanja centrifugalne pumpe Aktivnost Potreban zastoj (DA/NE) NE DA NE DA DA NE NE NE NE DA NE Potrebni alati i instrumenti % -četka -mazalica -set ključeva -četka -tester ležaja -vibrometar -termometar -stetoskop ultrazvučni -tester izolacije -strujna kliješta Period (D. Tabela 0. Dijagnostički nadzor omogućava uvid u stanje opreme. Za pojedine vrste opreme kao što su npr.2 0.5 Potreban broj izvršilaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potreban materijal % -krpa 1 kg -mast 50g % -boja 1 kg -otapalo 1 l % % % % % % Troškovi (cijena) Pregled Čišćenje Podmazivanje Dotezanje Bojenje Ispitivanje ležaja Mjerenje vibracija Mjerenje temperature Preslušavanje ultrazvuka Ispitivanje izolacije Mjerenje faznih struja O M M M M D D D D E E D-dnevno S-sedmično M-mjesečno G-godišnje O-operator M-mehaničar E-električar D-dijagnostičar Poseban problem pri planiranju održavanja predstavljaju aktivnosti koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. a njegov cilj je da se utvrdi stanje opreme.5 0. u termoelektranama koristi dijagnostički metod Lifetime Monitoring (nadzor radnog vijeka). te planirati zamjena pojedinih komponenti (pregrijača.Kao što vidimo imamo ukupno šest faktora na temelju kojih procjenjujemo značaj opreme odnosno vršimo kategorizaciju.1. Prvi korak pri kreiranju plana održavanje jeste kreiranje liste potencijalnih defekata. Ove preglede najčešće izvode eksterni izvođači koji imaju odgovarajuća ovlašćenja. Npr. S.5 0. Realizacija strategije prediktivnog održavanja nije moguće bez primjene metoda tehničke dijagnostike. Slična stvar je i sa zamjenom velikih 14 . temperatura. vozila proizvođači u tehničkoj dokumentaciji isporuče i kompletan plan održavanja. parovoda). Oprema se dijeli u 2-3 kategorije pri čemu najznačajnija oprema ima kategoriju 1 i njezinom održavanju se posvećuje najveća pažnja. Danas se npr. Pojedine aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja su propisane i zakonskim odredbama i/ili standardima (normama) te se obavezno moraju provoditi.1. broj startova iz hladnog stanja.2 2 0. ispitivanje posuda pod pritiskom (tlakom). uređaja i postrojenja.5 0. preostali životni vijek pojedinih dijelova kotla.5 0. prema broju radnih sati koji se broji brojačem). Sukladno Paretovom pravilu u kategoriju 1 ulazi 20-30% opreme. U anglosaksonskoj terminologiji se umjesto pojma Technical Diagnostics mnogo češće koriste pojmovi Condition Monitoring (monitoring stanja) ili Maintenance Inspection (inspekcija održavanja). To je npr. M. U tabeli 0. mjesečno i godišnje ili po stanju brojača (npr. a zatim se na temelju formirane liste defekata planiraju aktivnosti održavanja sa ciljem da se spriječe defekti. Kontrolni pregledi su slični preventivnim. ispitivanje električnih instalacija itd. Krajnji cilj kontrolnog pregleda je da se utvrdi nivo sigurnosti i zaštite radnog osoblja i okoline pri eksploataciji opreme. Većina aktivnosti planskog održavanja se obavlja: dnevno. je dat primjer plana periodičnog održavanja centrifugalne pumpe (crpke).5 0. Na osnovu ovih podataka se može odrediti egzaktnim proračunima.6 0. parovoda i sl. Tehnička dijagnostika predstavlja tehničku disciplinu koja se bavi praćenjem stanja ispravnosti mašina. Preventivni pregledi se vrše po unaprijed utvrđenom programu.

Estimated Replacement Value ili ARV . pri kreiranju plana treba sračunati ukupne planirane troškove preventivnog i prediktivnog održavanja tokom radnog vijeka i isti ne smiju biti veći od predviđenih troškova sukladno strategiji održavanja. Primjer neodgodivih aktivnosti održavanja su npr. na svakih 120.000 prijeđenih kilometara treba obaviti tzv. a drugi primjerak prijeđe čak 500. Planovi održavanja se unose u ERP softver koji na temelju istih automatski kreira radne naloge održavanja .5% do 5% od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . Dalje svake druge godine tj. „veliki servis“ koji je skuplji od „malog servisa“ koji se obavlja svakih 15. a također dio naloga se kreira ručno u slučaju potrebe. aktivnosti propisane zakonom kao što je npr. ako svake godine prelazi 50. višegodišnji program održavanja i radna uputstva za održavanje. Uglavnom.Asset Replacement Value).Maintenance Master Schedule.000km ili je nesavjesno voženo ili nesavjesno održavano. ako dijagnostička ispitivanja ležaja daju nalaz da je ležaj još uvijek upotrebljiv. jer značajniji zahvati održavanja se vrše jednom u nekoliko godina. ako je u pitanju automobil sa vijekom trajanja od 20 godina ili milion prijeđenih kilometara. Dugogodišnji program održavanja se u literaturi još naziva višegodišnji raspored ili okvirni program održavanja. Važan segment planiranja jeste i analiza planiranih troškova preventivnog i prediktivnog održavanja. Međutim i ovdje je bitno napomenuti da se savremeno održavanje motora automobila temelji na dijagnostici. To praktično znači da pri održavanju automobila treba planirati mjerenje pritiska (tlaka) kompresije motora jednom godišnje. Aktivnosti održavanja iz dugogodišnjeg programa se dijele u dvije grupe: • • odgodive i neodgodive. Za ove svrhe se kreira dugogodišnji program održavanja u koga se unose ove aktivnosti. 15 . Radni nalog održavanja. Očigledno vozilo čiji je motor istrošen već nakon 100. prolazi tri faze: • • • kreiran. Naime za svaki plan održavanja je potrebno sračunati planirane troškove održavanja i provjeriti da li je plan možda preobiman. a engleski izraz je MMS .000 prijeđenih kilometara. tada će najveći troškovi održavanja biti u sedmoj i četrnaestoj godini eksploatacije. a primjer odgodive aktivnosti je zamjena ležaja koja se može odgoditi.000 prijeđenih kilometara. U stručnoj literaturi se može pronaći podatak da prosječni godišnji troškovi planskog održavanja trebaju biti u rasponu od 1.potrošnih dijelova. Kao rezultat planiranja za svaku opremu dobivamo tri dokumenta: • • • plan periodičnog održavanja. odobren (u realizaciji) i realizovan. u načelu.000 kilometara. Generalni popravak motora se danas ne vrši nakon određenog broja prijeđenih kilometara već kada pritisak (tlak) kompresije padne ispod zadanog. Ova kalkulacija polazi od pretpostavke da je vijek opreme 20 godina te da tokom svog radnog vijeka u održavanje opreme treba utrošiti iznos približno jednak nabavnoj vrijednosti opreme. Iskustva iz servisa govore da jedan primjerak istog tipa vozila prijeđe samo 100.000km prije nego bude neophodan generalni popravak motora.000km. jer se generalna opravka vrši nakon svakih sedam godina odnosno nakon 350. a najvjerovatnije obadvoje. atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu. Npr. Svi radni nalozi čiju realizaciju svojim potpisom odobri nadležni rukovodilac ulaze u listu naloga spremnih za realizaciju (listu odobrenih naloga). Broj prijeđenih kilometara prije nego bude potreban generalni popravak motora je indikator valjanosti održavanja i upotrebe (vožnje) vozila. Također za pojedine funkcionalne lokacije se u slučaju potrebe kreiraju ovi dokumenti. Dakako neće svake godine biti jednaki troškovi.

prema teoriji i praksi održavanja postoje sljedeći tipovi rezervnih dijelova: • • • kapitalni dijelovi. ali ne broje se u kapitalne. Svake sedmice petkom najkasnije do 14. Još jedan orjentir za definisanje godišnjeg budžeta održavanja jeste učešće godišnjih troškova održavanja u ukupnim godišnjim troškovima proizvodnje.Estimated Replacement Value ili ARV . a vrste (redci) se dodjeljuju personalu održavanja tako da se za svakog održavatelja može definisati koju aktivnost izvršava u kojem satu.000. Dnevni programi održavanja imaju kolone (stupce) za svaki sat. Kao procijenjena vrijednost opreme se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva.2.2. 0. Općenito.5.5% do 5% od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . ali ako se nabave ranije računovodstveno se vode kao oprema tj. Rok isporuke kapitalnih dijelova je obično veoma dug. Standardni dijelovi su 16 .00h se kreiraju sedmični programi održavanja i dostavljaju poslovođama održavanja kako bi oni mogli kreirati program rada za ponedjeljak iduće sedmice. Ova lista se na engleskom jeziku zove BOM – Bill of Materials. Sedmični program (raspored) održavanja elektro radionice Već je rečeno da prosječni godišnji troškovi planskog održavanja trebaju biti u rasponu od 1. Rezervni dijelovi i materijali održavanja Bez dostupnosti rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja nije moguće održavati opremu te se uz karticu opreme obavezno vodi lista rezervnih dijelova i materijala održavanja potrebnih za održavanje date opreme. elektronske kartice kontrolera i drugi specifični namjenski dijelovi.Original Equipment Manufacturer). Sedmični program održavanja se kreira na temelju: • • • liste odobrenih radnih naloga održavanja. U literaturi se navodi i podatak da ukupni godišnji troškovi održavanja trebaju biti ispod 3% od procijenjene vrijednosti opreme. U kapitalne rezervne dijelove se ubrajaju dijelovi visoke vrijednosti (50. nestandardni dijelovi i standardni dijelovi. Kapitalni dijelovi se obično nabavljaju neposredno pred ugradnju. To su npr.00 EUR i više) sa dugim vijekom trajanja od minimalno pet godina. kroz računovodstvo se ne vode kao rezervni dijelovi već kao imovina što je definisano zakonskim propisima o računovodstvu. raspoloživih resursa i planova angažovanja opreme (operativnog plana proizvodnje). Nestandardni dijelovi su dijelovi koji se moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme (engleski: OEM . Tabela 0. Također pri procijeni vrijednosti se uzima u obzir i nabavna vrijednost opreme. Danas se smatra da troškovi održavanja trebaju učestvovati sa najviše 10-15% u ukupnim troškovima proizvodnje. Savremeni ERP softverski paketi omogućavaju vođenje ove liste te automatsko formiranje sumarne liste rezervnih dijelova i materijala za postrojenje nakon što se za svaku opremu kreiraju liste. Primjer sedmičnog programa održavanja je dat u tabeli 0.Dakako nadležni rukovodilac može i zabraniti realizaciju nekog kreiranog naloga održavanja i u tom slučaju se nalog poništava.Asset Replacement Value). Nabavna vrijednost imovine sastoji se od kupovne cijene (cijene sticanja imovine ili fakturne cijene) i troškova nabave. jer su relativno niske cjenovne vrijednosti.

Netrošivi dijelovi su dijelovi koji se ne troše i teško se mogu onesposobiti za vršenje svoje funkcije (stalci. Naime stručnjaci za računovodstvo pod pojmom materijal obično smatraju repromaterijale i sirovine koji se koriste za proizvodnju. Primjer sporotrošivog dijela je motor automobila. standardni ležaji. Da stvar bude još komplikovanija. lakovi. računovođe u organizacijama koje pružaju usluge održavanja rezervne dijelove i materijale održavanja koji se ugrađuju klijentima vode kao sirovine tj. To su npr.: boje. Standardni materijali održavanja su razne stavke koje se troše svakodnevno. filteri. a također su uvijek dobavljive na tržištu i mogu biti kupljene ubrzo nakon zahtjeva i u kratkom roku. a često im je vijek trajanja duži od vijeka trajanja opreme u koju su ugrađeni. Standardni dijelovi se ne moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme. a oni se trebaju tretirati na isti način kako i nestandardni dijelovi. prekidači i slično. Druga podjela rezervnih dijelova je prema njihovoj trajnosti na: • • • netrošivi dijelovi. ali se u radnom vijeku opreme rijetko ili nikako mijenjaju. jer nedopustivo je da ne bude potrebne zalihe za ove svrhe.: standardni vijci. Mali je broj nestandardnih materijala održavanja.dijelovi koji imaju karakteristike koje korespondiraju međunarodnim standardima. U režim redovne narudžbe ulaze sljedeće stavke: • • • • dijelovi koji se moraju držati na zalihi silom zakona. Potrošni dijelovi su dijelovi koji se tokom rada opreme ubrzano troše i često se mijenjaju. izolir traka i slično. kapitalni dijelovi kod kojih je rizik otkaza dijela izuzetno visok. Sporotrošivi dijelovi su dijelovi čiji vijek trajanja je istina kraći od vijeka trajanja opreme i koji se troše. utičnice. postolja. Naime pri definisanju zaliha rezervnih dijelova i materijala obavezno se moraju predvidjeti minimalne zalihe za potrebe otklanjanja ozbiljnih kvarova sa katastrofalnim posljedicama. kućišta i sl.: kablovi. To su npr. Ovi dijelovi se također nazivaju „sa police“ jer su obično uvijek dobavljivi na tržištu i imaju kratak rok isporuke. a koje stavke se vode kao rezervni dijelovi i materijal održavanja. mazivo i slično jednako kao npr. O ovome treba voditi računa kako ne bi bilo nesporazuma u komunikaciji.). To su npr. Ako zaliha nekog rezervnog dijela ili materijala koji je u režimu redovne narudžbe padne ispod minimalno propisanog nivoa ERP softver će automatski kreirati zahtjev za nabavu. jer je najčešće njihov rok isporuke dug i moraju se nabavljati od specificiranih proizvođača. kao (repro)materijal. automatski osigurači. Stručnjaci održavanja često komuniciraju sa kolegama iz odjela finansija i računovodstva pri čemu ponekada nastaju problemi u komunikaciji. Prema načinu naručivanja rezervni dijelovi i materijali se dijele: • • rezervni dijelovi i materijali u režimu redovne narudžbe i rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe. zupčanici. nestandardni dijelovi koji se često troše i koji imaju dug rok isporuke i materijali i dijelovi potrebni za realizaciju redovnih planskih aktivnosti održavanja. baterije i slično. Drugim riječima rečeno potrebno je razjasniti koje stavke se vode kao repromaterijal za proizvodnju. remenovi. Srodan pojam je i habajući dijelovi. a sve što se koristi za održavanje npr. Materijali održavanja se dijele na: • • nestandardne materijale i standardne materijale. Rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe se u literaturi na engleskom jeziku zovu zero-stock items. Ako organizacija 17 . patrone osigurača. kontaktori i slično smatraju za rezervne dijelove. jer se ovakvi dijelovi najčešće ne drže na zalihi u magacinu već se u kratkom roku nakon nabavke ugrađuju. ležajevi. sporotrošivi dijelovi i potrošni (habajući) dijelovi.

. a uzimamo koeficijent k=1.5 pri čemu dijelovi značajnije opreme više kategorije dobivaju i veći koeficijent k.5=6 mjeseci. tada maksimalno stanje podešavamo kao 21 komada (9+12=21) tj. stavke. Izuzetak su kapitalni dijelovi kod kojih je mogućnost oštećenja izuzetno velika. ERP softver automatski naručuje rezervne dijelove i materijale u količini koja je razlika maksimalne i minimalne zalihe. Bit ABC analize je: 1. Npr. predviđene maks. te njihovim smanjivanjem se povećava aktivni kapital organizacije.nema ERP softver zadatak je rukovodioca magacina da ručno vrši naručivanje kada zalihe padnu na minimalno stanje.5. potom se obavi sortiranje od stvake čija predviđena zaliha je najskuplja pa naniže. 3. Ako je rok isporuke te stavke 4 mjeseca (120 dana) imamo: MIN = k ⋅ ( 120dana ROK _ ISPORUKE ) = 1. svakoj predviđenoj stavki pridruži se cijena. Nakon što se kreira lista stavki koje će biti u režimu redovne narudžbe neophodno je obaviti tzv.5 ⋅ = 3. čije predviđene zalihe čine 80% vrijednosti dobivaju oznaku „klasa A“. Da bi se definisalo maksimalno stanje zaliha potrebno je poznavati godišnje troškove skladištenja stavke koji su obično oko 10% od vrijednosti stavke. 4. a nema potrebe da se dio drži u magacinu. Naime praćenjem stanja dijelova u eksploataciji pri pojavi simptoma otkaza dijela pokreće se postupak nabave istog. 9 komada. Na ovaj način imamo minimalnu zalihu za 4x1. Iz sljedećih razloga nije dobro imati dijelove i materijale na zalihi: 18 .0 do 1.. jer zalihe su „mrtav kapital“. 5. ako se neka stavka prodaje u pakovanjima od po 12 komada. te troškove narudžbe. predviđamo nabavku cijelog pakovanja. Na tačnu vrijednost utiče prije svega visina troškova narudžbe. Potrebno je posebno detaljno analizirati potrebe za stavkama klase A te ih eventualno smanjiti. Minimalno stanje se definiše na temelju roka isporuke stavke i brzine potrošnje i to tako što se rok isporuke podijeli sa periodom izuzimanja stavke. 2. Npr. a kada su u pitanju standardni dijelovi i materijali održavanja tada se može računati da je rok isporuke kraći od jedne sedmice. Međutim. ABC analizu liste. količine se pomnože sa cijenama i tako dobije ukupna vrijednost magacina. orijentaciono se može uzeti da je maksimalno stanje 30-40% veće od minimalnog. Vidimo da su dva ključna podatka pri planiranju zaliha dijelova: • • rok isporuke i period izuzimanja Rok isporuke se relativno jednostavno može dobiti od isporučioca opreme i može se uzeti da je za većinu nestandardnih dijelova dva mjeseca. a dobiveni rezultat se množi koeficijentom kategorije opreme k: MIN = k ⋅ ( ROK _ ISPORUKE ) PERIOD _ IZUZIMANJA Koeficijent kategorije opreme se kreće u rasponu od 1. 6. a također i količine za pakovanje. ako se neka stavka potrebna za održavanje izuzetno značajne opreme izuzima 8 puta u toku jedne godine tada se period izuzimanja stavke računa kao 365dana/8=46 dana. prve. Naime savremeno poslovanje zahtijeva značajno sniženje zaliha u svim magacinima pa tako i magacinima rezervnih dijelova.9 46dana PERIOD _ IZUZIMANJA te se podešava da je minimalna zaliha 4 komada. sljedećih 10% stavki „klasa B“ i preostale stavke dobivaju „klasa C“. Kapitalni dijelovi se u načelu ne drže na zalihi već se nabavljaju planski. Drugim riječima rečeno stavka se u prosjeku izuzima jednom u mjesec i po dana. a minimalno stanje je npr.

Džemo Tufekčić TEROTEHNOLOGIJA Univerzitet u Tuzli. troškovi skladištenja nisu zanemarivi i pored sve pažnje dolazi do gubljenja i otuđivanja dijelova i pojedini dijelovi i materijali zastarijevaju. Izdatnice materijala za potrebe realizacije sitnih aktivnosti održavanja kreira i potpisuje poslovođa održavanja. a za sve ostale naloge izdatnicu potpisuje planer (tehnolog) održavanja. [15] Dr. 1998. Šibenik 2005. Zenica. a povrat neiskorištenog materijala se evidentira povratnicom materijala. [6] Dr. [12] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. Cariša H. New York. 2002. 1994. Hasan Avdić. Pri prijemu dijelova. [14] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. dr. alata i materijala u magacin potrebno je provjeriti: • • • kvantitet (količinu). a također rezervni dijelovi izrađeni u vlastitoj radionici organizacije se moraju predati u magacin. [4] Dr. Beograd. [17] Dr. [7] Dr. Tuzla. [16] Dr. [9] Standard EN 13306:2001 Maintenance Terminology [10] Christer Idhammar. 1993. [13] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc.• • • • • zalihe su „mrtav kapital“. a prijemnica za zaprimanje kupljenih dijelova i materijala. New York... 2002. 2006. New York. U pojedinim organizacijama prijem robe vrši posebna služba koja se zove služba ulazne kontrole ili prijemni ured. Predatnica se koristi za zaprimanje dijelova koji su napravljeni u vlastitoj radionici. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. [8] Dr. [5] Dr. Torbjörn Idhammar PREVENTIVE MAINTENANCE Idcon Inc. Zagreb.. [2] Dr. Živoslav Adamović. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. U načelu su trebovanje i izdatnica jedan dokument premda se nekada razdvajaju u smislu da se na temelju trebovanja kreira izdatnica. Željko Novinc. 1997. kvalitet i prateću dokumentaciju. Tokutaro Suzuki TPM IN PROCESS INDUSTRIES Productivity Press. Dr. Dubrovnik 1989. Materijal se iz magacina izdaje na temelju izdatnice (trebovanja) materijala koja je sastavni dio radnog naloga održavanja. dijelovi i materijali vremenom manje ili više propadaju. Jedno prastaro iskustvo održavalaca kaže da obično ne otkazuju dijelovi kojih imamo na zalihi i naprotiv velika je vjerovatnoća da će otkazati upravo oni dijelovi koji trenutno nemamo na zalihi ili na bilo koji drugi način nisu dostupni. Svi dijelovi i materijali koji se ne iskoriste tokom realizacije aktivnosti održavanja se moraju razdužiti u magacinu čak i ako su u pitanju polovni popravljeni dijelovi. 2002. 2010. Kao što vidimo potreban je koordinirani rad tehničkog odjela i odjela računovodstva i finansija kako bi se ustrojila valjana organizacija. 2007. [11] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. Horst Grothus THE GROTHUS PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM Executive Enterprises. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. North Palm Beach. Podgorica 2008. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. Bitno je kroz računovodstvo i ERP softver riješiti da se radni nalog održavanja knjiženjem tereti za dijelove i materijale koji su izdati za potrebe njegove realizacije i također da se knjiženjem rastereti za dijelove koji se vrate nazad u magacin uključivo i popravljene polovne dijelove. New York. Robert Abernethy THE NEW WEIBULL HANDBOOK Abernethy. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Stipe Belak TEROTEHNOLOGIJA Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. Raleigh NC. Miodrag Bulatović ODRŽAVANJE I EFEKTIVNOST TEHNIČKIH SISTEMA Mašinski fakultet Podgorica. Zagreb. LITERATURA [1] Dr. 2008. New York 1974. [3] Dr. New York. 2005. 19 .

dakle sa što manjom potrebom demontaže ostalih. Međutim u našoj praksi. Terotehnološki pristup održavanju zahtijeva da se već tokom dizajniranja (projektovanja) nekog uređaja treba voditi računa o njegovom kasnijem održavanju. Nakon što je uređaj tako dizajniran i konstruisan (sastavljen). krajem 1960. U svakoj organizaciji se nužno nameće potreba za održavanjem sredstava odnosno opreme. kada su automobili u pitanju tada se pod pojmom servisiranje podrazumijeva zamjena ulja i filtera. njoj susjednih komponenti i potom predvidjeti mogućnost provjere (dijagnostike) pojedinih komponenti bez rasklapanja. Sam pojam servisiranje ima korijen u latinskoj riječi servitium sa značenjem posluživanje ili usluživanje. Za najrelevantniju se može smatrati definicija data standardom EN13306:2001 Maintenance Terminology. Prema jednoj od definicija terotehnologija je nauka o organizaciji održavanja sredstava počev od dizajniranja. U načelu pojam održavanje se više odnosi na popravke. inženjeringa. preko proizvodnje i upotrebe pa sve do otpisivanja i uništenja sredstava [3]. Naime niz aktivnosti održavanja obavljaju i drugi organizacioni odjeli unutar organizacije. U literaturi se navode razne definicije održavanja. U našoj literaturi se umjesto pojma servisiranje opreme često koristi pojam njegovanje (njega) opreme. Potrebno je. Prema BS standardu koji važi u Ujedinjenom Kraljevstvu terotehnologija je „kombinacija menadžmenta. Međutim kada je u pitanju održavanje industrijskih pogona tada se pojam servis gotovo i ne spominje i podrazumijeva se da sve ove aktivnosti spadaju pod održavanje. Npr. preduzeće. ustanova.1. samostalni trgovac. Zatim treba omogućiti što lakši pristup do nje. službe održavanja obično imaju u svom domenu sve aktivnosti koje se vrše u cilju podupiranja osnovne funkcije tehničkih i drugih sistema. odrediti period uhodavanja. ovlaštenjima i međusobnim odnosima …" dakle fabrika. Kao što je već rečeno u našoj praksi službe održavanja obično imaju u svom domenu nadležnosti upravo sve podupiruće aktivnosti premda to opet ovisi o specifikumu svake pojedine organizacije. režime rada tokom uhodavanja pod odgovarajućim uvjetima. Dakle prema korijenskom značenju terotehnologija je nauka o vještini staranja pri čemu se misli na staranje nad sredstvima (mašine. Naime. zamjena tečnosti za hlađenje. izgradnje i drugih disciplina primjenjenih na stalna sredstva sa aspekta ekonomičnosti tokom njihovog vijeka trajanja“. a složeniji radovi kao što je npr. menadžmenta i finansijske ekspertize u cilju postizanja zadanog cilja. finansijske ekspertize. eventualni eksperiment preopterećenja vodeći računa da se ne nanese šteta. Srodan pojam uz održavanje jeste servisiranje te se postavlja pitanje koja je razlika između servisiranja i održavanja. tehne (τέχνη) – vještina i logos (λόγος) – nauka [8].-tih godina u Ujedinjenom Kraljevstvu sa ciljem postizanja maksimalne ekonomske dobiti od stalnih sredstava. dobrotvorna organizacija. a pojam servisiranje na aktivnosti koje se poduzimaju kako bi se dostigao predviđeni životni vijek opreme. Terotehnološki pristup podrazumijeva primjenu inženjeringa. radi pregleda ili popravka. ali dvije prethodno navedene definicije ukazuju na bit procesa održavanja. Terotehnološki pristup je razvijen 1970. I za pojam terotehnologije u stručnoj literaturi se može pronaći više definicija. a koja kaže da je održavanje "kombinacija svih tehničkih. te konačno preporučiti planove održavanja tokom 20 . zamjena svjećica i slično. Može se navesti još niz drugih definicija održavanja.). Tako se već u projektu mora predvidjeti mogućnost demontaže svake komponente koja je podložna trošenju. treba ga na odgovarajući način pripremiti za upotrebu. Vezano za pojam održavanja definiše se i pojam terotehnologije. uređaji. tvrtka. administrativnih i menadžerskih postupaka tokom vijeka trajanja nekog elementa s ciljem zadržavanja ili vraćanja elementa u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju" [5]. udruženje ili njihovi dijelovi ili kombinacija su primjeri organizacije.-tih troškovi održavanja u tvornicama su značajno premašivali budžet za zdravstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu te je zaključeno da je potrebno raditi na edukaciji. Može se primjetiti mala razlika između navedene dvije definicije u smislu da druga definicija pod pojmom održavanja podrazumijeva nešto širi spektar aktivnosti. POJAM I ZADACI ODRŽAVANJA Naziv organizacija sukladno međunarodnom standardu ISO 9000:2002 podrazumijeva "… grupu ljudi i objekata s ustrojenim odgovornostima. U tom smislu se može smatrati da je održavanje širi pojam od pojma servisiranje. Bitno je navesti da ne treba poistovjećivati proces održavanja sa nadležnostima službe održavanja. alati. koncern. Naime menadžeri u Ujedinjenom Kraljevstvu su shvatili da je pri nabavci stalnih sredstava potrebno voditi računa ne samo o početnim nabavnim troškovima već o ukupnim troškovima tokom cijelog vijeka korištenja. istraživanjima i poduzeti druge mjere kako bi se unaprijedilo održavanje [8]. Sam pojam terotehnologija ima korijen u tri starogrčke riječi: terein (τηρέω) – staranje. građevine itd. dakle. U tom smislu jedna od definicija održavanja kaže da se „termin održavanje koristi za opisivanje raznih zahvata koji podupiru osnovnu funkciju tehničkih i drugih sistema“ [1]. popravak kočnica i slično spadaju pod održavanje.

upotrebe za cijeli predviđeni vijek trajanja. u investiciono održavanje. kao što je zamjena lifta. Ta ulaganja se prenose na troškove postepeno. kroz buduću amortizaciju stalnih sredstava čija je vrijednost uvećana tim ulaganjima.) je specifična djelatnost održavanja koja zahtijeva posebno educirane održavaoce. rekonstrukciju. mjerila u industriji i medicini itd. Savremeno održavanje svjetske klase (engleski: WCM . Također treba osigurati dijelove i ostale materijale za održavanje. a najviše su zastupljene: • • • • • • • • • • • • održavanje vozila. investiciono održavanje zahtijeva značajnije izdatke. koji se poduzimaju u određenim vremenskim periodima (npr. kada je u pitanju održavanje zgrada manji radovi. Npr. plovila i letjelica te održavanje medicinske opreme su vjerovatno najodgovornije djelatnosti održavanja zbog činjenice da od ispravnog rada ovih stavki ovise ljudski životi. Zbog toga je troškove investicionog održavanja najčešće potrebno vremenski razgraničiti. Postoji više djelatnosti održavanja. vodoprivredi i sličnim djelatnostima. energetici. Kad je uređaj s uspjehom prošao period uhodavanja. kako bi se srazmjerno rasporedili na više obračunskih perioda.World Class Maintenance) treba da omogući [6]. Međutim i ostale djelatnosti održavanja su također vrlo kompleksne djelatnosti te zahtijevaju širok spektar znanja i vještina održavalaca. a veći. spadaju u tekuće održavanje. Tekuće održavanje odmah i u cjelosti tereti troškove obračunskog perioda u kome je izvršeno. Takva ulaganja nisu troškovi održavanja već investicije koje povećavaju vrijednost opreme na kojoj su izvršena. nabaviti alate i instrumente. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. Uopšteno rečeno glavni zadatak održavanja je postizanje maksimalne raspoloživosti sredstava uz što niže troškove održavanja [3]. Za održavanje vozila. električnih mjernih instrumenata. uspostaviti kontakte sa servisima te planirati odgovarajuće osoblje za održavanje. 21 . kao što je čišćenje prostorija. Održavanje mjerila (časovnika. Za razliku od tekućeg održavanja. plovila i letjelica se još koristi pojam održavanje flote. Održavanje mašina i opreme je prvenstveno zastupljeno u industriji. Razlika između tekućeg i investicionog održavanja je u načinu računovodstvenog knjiženja troškova održavanja. plovila i letjelica održavanje medicinske opreme održavanje naoružanja i vojne opreme održavanje poljoprivredne mehanizacije održavanje mašina i industrijske opreme održavanje mjerila održavanje biro opreme održavanje kućanskih aparata održavanje odjeće i obuće održavanje zgrada i namještaja održavanje saobraćajnica održavanje zelenih površina i cvijeća Održavanje vozila. jednom u sedam godina). Cijelo ovo široko područje sadržano je u pojmu terotehnologija. Sa aspekta računovodstva postoje: • • tekuće održavanje i investiciono održavanje. [7]: • • • • • • • • optimalnu raspoloživost i upotrebljivost održavanih sredstava maksimalno iskorištenje resursa održavanja optimalan vijek trajanja održavanih sredstava minimalne zalihe rezervnih dijelova i materijala održavanja poduzimanje mjera zaštite na radu dostizanje ekoloških standarda vođenje dokumentacije održavanja brzu reakciju održavanja. Troškove investicionog održavanja treba razlikovati od ulaganja u adaptaciju. spreman je za upotrebu.

kada u organizaciji nema problema uzrokovanih održavanjem. a proizvode uz financijski isplative rezultate. u tvornici u kojoj je zastupljena procesna proizvodnja zadaci proizvodnje i raspodjele energetskih medija se prirodno uklapaju u sam proces proizvodnje te je u takvoj tvornici prirodno da ovi zadaci nisu u nadležnosti službe održavanja. U tom smislu je potrebno organizaciono i na druge načine osigurati gotovost održavalaca za brze reakcije. Zadaci službe održavanja PODJELA SPECIFIKACIJA „ČISTO ODRŽAVANJE“ • korektivno održavanje • plansko (preventivno i prediktivno) održavanje INŽENJERING • rekonstrukcija postojeće opreme i objekata • dizajniranje. Naprotiv. U slučaju defekata i problema koji iz bilo kojih razloga zahtijevaju urgentno izvođenje aktivnosti održavanja potrebno je da održavaoci promptno djeluju. Osim toga pri izvođenju aktivnosti održavanja održavaoci su dužni voditi računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih. 22 . izrada. klasifikacija i kategorizacija opreme. Pravilno održavanje sredstava također omogućava da sredstva optimalno zadovolje ekološke zahtjeve i standarde. proizvodnja i raspodjela energetskih medija je također često u nadležnosti službe održavanja premda je to specifikum svake pojedine organizacije ovisno o vrsti djelatnosti. instaliranje i puštanje u pogon nove opreme i objekata • preuređenje postrojenja i objekata • demontaža otpisane i zastarjele opreme OSTALO • vođenje dokumentacije održavanja • skladištenje rezervnih dijelova i materijala održavanja • skladištenje alata i instrumenata • edukacija • briga o ekološkim mjerama • briga o sigurnosti na radu • proizvodnja i raspodjela energetskih medija Vidimo da se zadaci službe održavanja dijele u tri grupe: „čisto održavanje“. Održavanje je najbolje onda kada je neprimjetno tj. Većina aktivnosti korektivnog održavanja su urgentne aktivnosti i sukladno tome većina aktivnosti korektivnog održavanja se izvršava bez programiranja (raspoređivanja) i bez prethodno kreiranog plana održavanja. [8]. Npr. Organizacije s održavanjem svjetske klase su one organizacije koje dosljedno ostvaruju najbolju praksu održavanja. Sigurnost na radu umnogome ovisi od pravilnog održavanja sredstava te se ovome mora posvetiti dužna pažnja. Tabela 1. prvenstveno optimalnom iskorištenju resursa održavanja.Business Centred Maintenance tj. U cilju sprovođenja BCM je potrebno jasno identificirati ciljeve poslovanja. definisanje organizacije održavanja i planiranje ljudskih resursa. održavanje usmjereno ka poslovanju. U tom smislu u većini organizacija se ovakvi zadaci povjeravaju službi održavanja.1. nabavka opreme za održavanje uključivo i softverske pakete. Srodan pojam jeste BCM .1.Pojam WCM . Najbolja praksa održavanja je ona praksa održavanja koja omogućava organizaciji postizanje prednosti nad konkurencijom. preventivno i prediktivno održavanje se realizuje planski sukladno planovima održavanja. a dužna pažnja se mora posvetiti i ostalim zadacima. kadrovi. Resursi održavanja (budžet održavanja. Službe održavanja u većini organizacija su kadrovski i na druge načine osposobljene i za obavljanje poslova inženjeringa te za realizacije investicija i edukaciju. Optimalna raspoloživost i upotrebljivost održavanih sredstava je primarni zadatak održavanja. kreiranje planova održavanja i odgovarajućih radnih uputstava (protokola). Dalje. je dat pregled zadataka (nadležnosti) službe održavanja [1]. planiranje i nabavka rezervnih dijelova i materijala održavanja i realizacija odgovarajućih edukacija. rezervni dijelovi i materijali itd.održavanje svjetske klase se često koristi bez da se daje objašnjenje njegovog značenja.) se moraju planski koristiti kako bi bili efektivno iskorišteni. Pri osnivanju nove organizacije potrebno je ustrojiti sistem održavanja u organizaciji što podrazumijeva sljedeće aktivnosti: • • • • • • • definisanje strategije održavanja u organizaciji. U tabeli 1. poslovi inženjeringa i ostali zadaci.

New York. Šibenik 2005. Houston. Zagreb. 1976. Ray Oliverson GLOSSARY OF RELIABILITY AND MAINTENANCE TERMS Gulf Professional Publishing. 1976. ali ove aktivnosti spontano slijede nakon što se ustroji sistem. 1997. ustanovljenje mjerenja uspješnosti održavanja. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. [10] Tom Husband MAINTENANCE MANAGEMENT AND TEROTECHNOLOGY Saxon House. Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Maidenhead.. dr. Živoslav Adamović. [5] Standard EN 13306:2001 Maintenance Terminology [6] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. [9] Ted McKenna. [2] Dr. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. [4] Dr. [3] Dr. 2002. [8] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. Stipe Belak TEROTEHNOLOGIJA Visoka škola za turistički menadžment u Šibeniku. [7] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. New York. 2002. 2008. Cariša H. Beograd. Zenica. 1993.Pored nabrojanog potrebno je realizovati niz drugih aktivnosti kao što su npr. 23 . 2005. LITERATURA [1] Dr. planiranje radnih i skladišnih prostora i druge. uvođenje sistema radnih naloga. Farnborough.

ključno je da menadžment organizacije. godine sa namjerom da se unaprijedi održavanje u industrijskim pogonima visokoautomatizirane masovne proizvodnje. Korektivno održavanje se vrši nakon pojave kvara. da odluči je li za održavanje odgovoran sektor proizvodnje ili služba održavanja. U literaturi se još spominje i proaktivno održavanje koje je također u skupini planskog održavanja. Npr. Tamo gdje je industrijska kultura radnika visoka TPM i autonomno održavanje daju izvanredne rezultate. Npr. Strategija proaktivnog održavanja podrazumijeva djelovanje na uzrok problema. Naprotiv aktivnosti korektivnog održavanja se najčešće sprovode neplanski tj. definiše odgovornost za održavanje tj. pristupa) održavanja: • • korektivno održavanje preventivno i prediktivno održavanje. a preventivno i prediktivno održavanje prije pojave kvara. Prediktivno održavanje (održavanje po stanju) podrazumijeva da se vrši nadzor nad stanjem održavanih sredstava te se aktivnosti održavanja sprovode na osnovu sprovedenih inspekcija. Kao što je već rečeno. Prema pojedinim autorima preventivno i prediktivno održavanje su izum 20. provođenje generalnih remonta i slično. konsultacije. provođenje generalnih remonta i slično. jer se realizuje planski. ali je ponajviše zbog usložnjavanja mašina ovaj koncept jedno vrijeme bio napušten da bi krajem 20. Preventivno i prediktivno održavanje su u biti srodne strategije održavanja u smislu da se aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja sprovode planski te se često za njih koristi zajednički naziv plansko održavanje. ali vjerovatno da su savjesni održavaoci ove strategije održavanja primjenjivali oduvijek. Dakako i u organizacijama koje ne primjenjuju TPM koncept pojedine aktivnosti održavanja su u nadležnosti zaposlenika iz sektora proizvodnje. umjeravanje (kalibrisanje) kao vid preventivnog održavanja je bilo zakonski propisano još u to doba. Međutim. Bitno je spomenuti i TPM – Total Productive Maintenance (totalno proizvodno održavanje) koje je razradio Seiichi Nakajima u Japanskom institutu za održavanje JIPM 1971. Uvod u strategiju održavanja Pod pojmom strategija (politika) održavanja se podrazumijeva metoda upravljanja. stoljeću su radnici značajno učestvovali u održavanju mašina na kojima rade. Tokutaro Suzuki je svojevremeno izjavio: „Koncept TPM je da radnik mora održavati svoju mašinu. a služba održavanja postaje savjetodavno tijelo zaduženo za edukaciju. Prema strategiji preventivnog održavanja propisane aktivnosti održavanja se realizuju u zadanim vremenskim intervalima u cilju prevencije kvarova. Ako se donese odluka da je za održavanje odgovoran sektor proizvodnje tada služba održavanja postaje savjetodavno tijelo zaduženo za edukaciju. U 19. ukoliko se uoči da neki dio često otkazuje potrebno je otkriti uzrok otkaza i eliminisati ga. u jednoj tvornici su odgovornost za podmazivanje mašina prenijeli sa službe održavanja na radnike proizvodnje što je imalo za posljedicu zaribavanje velikog broja mašina i ozbiljne probleme. Dakle. stoljeća bio ponovo aktiviran. još prije 5000 godina u tadašnjem Egiptu graditelji faraonskih hramova i piramida su kažnjavani smrtnom kaznom.-tog stoljeća. U tom smislu možemo reći da se aktivnosti održavanja dijele u dvije skupine: • • korektivno održavanje plansko održavanje. STRATEGIJA ODRŽAVANJA 2. Autonomno održavanje (održavanje koje sprovodi sektor proizvodnje) je temelj TPM. U savremenom održavanju se najčešće primjenjuju sljedeće dvije strategije (koncepta. Iskustva u primjeni TPM i autonomnog održavanja govore da uspjeh primjene najviše ovisi o nivou industrijske kulture radnika. U TPM konceptu održavanja ima korijen i BCM . koja se primjenjuje u svrhu realizacije ciljeva održavanja [5]. bez prethodno kreiranog plana. Bit TPM održavanje jeste da se odgovornost za održavanje prenosi na sektor proizvodnje.1. Npr. Historijski podaci to i dokazuju. Stručnjaci održavanja mogu još vršiti periodične preglede i obavljati generalne remonte. vrste. ako je industrijska kultura radnika niska rezultati su katastrofalni. ako bi zaboravili ili zanemarili svoju dužnost umjeravanja etalonske jedinice dužine za svakoga punog mjeseca [17]. Jedan od najcjenjenijih stručnjaka za TPM dr. Glavni nedostatak ove strategije se ogleda u činjenici da se kvar može desiti onda kada je najmanje poželjan – u najgorem momentu.2. konsultacije. a onda da poduzima mjere na sanaciji istog.Business 24 . Korektivno održavanje podrazumijeva da održavalac čeka da se desi kvar.“.

tehnička dijagnostika i drugi. je prikazana tipična vremenska ovisnost angažovanja održavalaca koji rade na poslovima korektivnog održavanja.2. Konsekventno tome u mnogim organizacijama se ne vrši programiranje aktivnosti korektivnog održavanja. Također vidljivo je da u pojedinim momentima održavaoci nisu nikako angažovani. a onda da poduzima mjere na sanaciji istog. Gospodarenje sredstvima je uređen sistem nadzora i održavanja sredstava (građevine. jer isto kao što vatrogasci čekaju na pojavu požara pa da intervenišu tako i održavaoci čekaju na kvar da ga otklone. Na slici 2. programiranje održavanja. Zbog činjenice da je u savremenom svijetu poslovanja funkcija održavanja praktično jedino polje na kome se može ostvariti konkurentska prednost upravo inženjerski pristup održavanju ima vrlo veliki (strateški) značaj. Opet se nameće poređenje održavalaca sa vatrogascima. naknadno i reparaturno održavanje. gdje se održavanje sprovodi uz najmanje moguće resurse. kurativno. održavanje usmjereno ka poslovanju. oprema itd. U pojedinim organizacijama se na ured održavanja gleda kao na suvišni organizacioni dio koji ne služi ničemu što je vrlo opasan stav. vitkog održavanja (engleski: lean maintenance). Pri primjeni ove strategije održavanja održavaoci su u sličnoj situaciji kao i vatrogasci. kreiranje planova održavanja.Centred Maintenance tj.1. Sl. jer u datom momentu nije bilo kvarova. jer ako ne radi ništa to znači da nema kvarova. U 25 . Problematika gospodarenja sredstvima je u svojoj suštini je vrlo bliska problematici terotehnologije. Jedan od ključnih strateških poteza jeste da se prepozna značaj inženjerskog pristupa održavanju odnosno da se ne zanemare zadaci ureda održavanja. Za korektivno održavanje u našoj literaturi se koriste i termini: reaktivno. Kao što mu i sam naziv kaže vitko održavanje je održavanje pri kome se maksimalno štedi tj. Korektivno održavanje Prema standardu EN 13306:2001 Maintenance Terminology korektivno održavanje je „održavanje koje se provodi nakon otkrivanja kvara sa namjerom da se sredstvo dovede u stanje u kome može izvršavati zahtijevanu funkciju“ [5].). Angažovanje održavalaca pri korektivnom održavanju Istraživanja i praktično iskustvo govore da se tek do 30% aktivnosti korektivnog održavanja može sprovesti uz prethodno programiranje. u najgorem momentu. najbolje je ako nigdje nema požara te sukladno tome nema ni potrebe za angažovanjem vatrogasaca. mašine. U cilju sprovođenja BCM je potrebno jasno identificirati ciljeve poslovanja. Naziv kurativno održavanje ima korijen u latinskoj riječi curae koja u doslovnom prijevodu znači staranje odnosno njega. jer i za vatrogasce važi isto tj. Ovakvo održavanje podrazumijeva da održavalac čeka da se desi kvar. Dalje vezano za strategiju održavanja se također spominje pojam gospodarenja sredstvima (engleski: asset management). jer se i sami kvarovi dešavaju neplanirano i vrlo često onda kada su najmanje poželjni tj. 2.1. 2. Može se primjetiti da su održavaoci u jednom momentu bili angažovani sa 300% kapaciteta. U tom smislu u organizacijama koje primjenjuju strategiju korektivnog održavanja se obično kaže da je služba održavanja jedina služba u organizaciji za koju važi pravilo da je najbolje kada ne radi ništa. Posljednjih godina se često spominje i pojam tzv. Naime za valjano održavanje postrojenja ogroman značaj imaju upravo poslovi ureda održavanja: identifikacija i eliminacija problema koji uzrokuju velike troškove održavanja. U većini slučajeva aktivnosti korektivnog održavanja se sprovode urgentno i bez programiranja. Ovo znači da su u datom momentu održavaoci radili 24h na dan.

novijoj evropskoj stručnoj literaturi na engleskom jeziku se za korektivno održavanje koristi termin corrective maintenance međutim u američkoj stručnoj literaturi na engleskom jeziku se koristi termin reactive maintenance [5], [7]. Istovremeno u američkoj stručnoj literaturi se termin corrective maintenance koristi za aktivnosti održavanja koje se sprovode na osnovu izvršenih inspekcija [7], [15]. O ovome treba voditi računa ukoliko se koristi stručna literatura o održavanju pisana na engleskom jeziku. 2.3. Preventivno održavanje Preventivno održavanje je održavanje koje se obavlja u unaprijed određenim intervalima ili prema propisanim kriterijima sa namjerom da se smanji vjerovatnoća kvara ili degradiranja funkcije sredstva [5]. U literaturi se za ovu vrstu održavanja često koristi skraćena oznaka PM. PM je skraćenica od Preventive Maintenance. Također u literaturi se sreće i skraćenica TBM – Time Based Maintenance koja implicira da se aktivnosti preventivnog održavanja sprovode u zadanim vremenskim intervalima premda vrlo često neki drugi parametri kao što su broj radnih sati, broj prijeđenih kilometara i slično su reper prema kome se sprovode aktivnosti preventivnog održavanja. Npr. ako su u pitanju kompresori zraka tada se obično broj radnih sati kompresora koristi kao reper te se npr. vrši zamjena filtera svakih 200 sati rada. Osim spomenute dvije skraćenice vezano za preventivno održavanje je u upotrebi i skraćenica TLC - Tighten Lubricate Clean (pritezanje, podmazivanje, čišćenje), jer su upravo pritezanje, podmazivanje i čišćenje najvažnije aktivnosti preventivnog održavanja. Osim pritezanja, podmazivanja i čišćenja vrši se zamjena dijelova, podešavanje, kalibracija, bojenje i druge potrebne aktivnosti. Naime kako bi se smanjila vjerovatnoća defekta u zadanim intervalima se vrši zamjena pojedinih potrošnih dijelova kao što su filteri, ležaji i slično. Također vrše se podešavanja i kalibracije te bojenje. Bojenje se najčešće vrši u cilju zaštite od korodiranja. Kada su u pitanju mjerna sredstva (mjerila, etaloni, pomoćna oprema) tada se vrši kalibracija (umjeravanje) istih sa ciljem da se provjeri da li ista zadovoljavaju zadane mjeriteljske zahtjeve. Za podešavanje mjernih sredstava se često koristi pojam justiranje koji ima korijen u latinskoj riječi iust sa značenjem pravedno odnosno ispravno. Bitno je napomenuti da se pod pojmom kalibracija (umjeravanje) ne podrazumijeva podešavanje i servisiranje mjernih sredstava već samo određivanje njihovih mjeriteljskih karakteristika (mjerna tačnost, mjerna nesigurnost i druge) pri čemu se obično izdaje potvrda ili zapisnik o umjeravanju. Ovo praktično znači da ako je izvršena kalibracija (umjeravanje) mjernog sredstva to ne znači da je isto u ispravnom stanju. U našoj terminologiji se obično koristi pojam baždarenje za skup zahvata (kalibracija, justiranje i servis) kojima se mjerno sredstvo dovodi u stanje da zadovoljava zahtjeve. Pojam baždarenje ima korijen u perzijskoj riječi baždar sa značenjem carinik ili poreznik. Ova riječ je kao turcizam ušla u naš jezik premda poslove kalibracije javnih mjerila u Turskom imperiju nisu vršili baždari već muhtesibi [23]. Ipak treba biti oprezan pri upotrebi i pojma baždarenje, jer iako se isti najčešće koristi kako je navedeno ponekada se i pod pojmom baždarenje podrazumijeva samo kalibracija tj. umjeravanje. Osim toga pojam baždarenje ima i druga značenja te se npr. baždarenje brodova vrši u cilju određivanje njihove tonaže. Pojedine aktivnosti preventivnog održavanja su propisane zakonima i drugim odredbama te se obavezno provode. Međutim, u savremenom održavanju se nastoji što više primjenjivati prediktivno održavanje tj. održavanje po stanju, a preventivno održavanje se primjenjuje samo onda kada ne postoje ili nisu ekonomski prihvatljive metode praćenja stanja održavanih sredstava. Npr. kada je u pitanju održavanje automobila filteri motornog ulja se redovno mijenjaju u zadanim intervalima vezanim za broj prijeđenih kilometara, jer ne postoji prihvatljiva metoda za nadzor stanja filtera motornog ulja. Međutim kada su u pitanju automobilske gume njihova zamjena se ne vrši u zadanim intervalima već onda kada budu istrošene ili eventualno, ako dođe do značajnog oštećenja istih. Stanje automobilskih guma se može vrlo jednostavno i efikasno utvrditi vizuelnim pregledom i mjerenjem dubine šara te mjerenjem tvrdoće gume. Dakle, primjer preventivnog održavanja je zamjena filtera motornog ulja, a primjer prediktivnog održavanja jeste zamjena guma automobila sukladno rečenome. Navedimo još jedan primjer koji ilustruje prednosti prediktivnog održavanja nad preventivnim održavanjem, a to je zamjena kotrljajućih (valjnih) ležaja. Kotrljajući (valjni) ležaji imaju svoj nominalni radni vijek te se prema pravilima preventivnog održavanja planira njihova zamjena prije isteka tog vijeka. Međutim nominalni vijek je nominalni vijek i većina ležaja traju mnogu duže nego što je propisano te ako se vrši njihova zamjena kako je rečeno većina ležaja se zamijeni bespotrebno čime se značajno uvećavaju troškovi održavanja. Štaviše mnogi ležaji traju kraće nego što je propisano usljed teških radnih uvjeta. Radni vijek ležaja upravo ovisi o radnim uvjetima ležaja, a također značajno utiče i postupak montaže tj. ležaj će značajno kraće trajati, ako je pogrešno montiran. Zbog svega navedenog u savremenom održavanju kotrljajući (valjni) ležaji se nadziru

26

nekom od metoda nadzora stanja i mijenjaju tek onda kada budu potpuno istrošeni. Nadzor stanja ležaja se ne vrši samo onda kada je to ekonomski neisplativo tj. onda kada je isplativije redovno mijenjati ležaje nego nadzirati njihovo stanje. To je najčešći slučaj kod manjih ležaja. Zamjena električne sijalice (žarulje) je primjer gdje se najčešće primjenjuje korektivno održavanje tj. sijalice se najčešće mijenjaju nakon otkaza. Ne postoje prihvatljive metode prediktivnog održavanja sijalica te osim korektivnog održavanja dolazi u obzir preventivno održavanje. Zamjena sijalica strategijom preventivnog održavanja se vrši samo u izuzetnim slučajevima tamo gdje su konsekvence otkaza sijalice takve da nije dopustivo korektivno održavanje. Naime radni vijek sijalice je između 500 i 3500 sati rada što najviše ovisi o tome kako se često pali i gasi dotična sijalica. U tom smislu, ako se primjenjuje preventivno održavanje, potrebno je predvidjeti plansku zamjenu sijalice nakon 500 sati rada (ili ranije). 2.4. Prediktivno održavanje Prediktivno održavanje je održavanje koji se vrši na temelju stanja održavanog sredstva i praćenjem prognoze stanja dobivene analizom i evaluacijom značajnih parametara degradacije sredstva [5]. U svojoj biti prediktivno održavanje je vrsta preventivnog održavanja, ali se u savremenoj stručnoj literaturi koristi upravo ovaj termin. Sam pojam ima korijen od latinske riječi predictio sa značenjem predskazanje. Preventivno i prediktivno održavanje spadaju u plansko održavanje. Za prediktivno održavanje se koriste skraćenice PdM – Predictive Maintenance i CBM – Condition Based Maintenace (održavanje po stanju). Prediktivno održavanje je širu primjenu našlo najprije u vazduhoplovstvu i nuklearnoj tehnici. 2.5. Odabir strategije održavanja Menadžment svake organizacije definiše strategiju održavanja u datoj organizaciji vodeći računa o sljedeća četiri glavna kriterija: • • • • postizanje zahtijevane raspoloživosti sredstava uz optimalne troškove održavanja uvažavanje zahtjeva sigurnosti na radu i ekoloških zahtjeva uvažavanje zahtjeva o sigurnosti opreme produženje vijeka trajanja sredstava i kvaliteta proizvoda uz optimalne troškove proizvodnje

Ključno je odrediti u kojem obimu će se primjenjivati strategija korektivnog održavanja, a u kom obimu strategija planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja te u kojoj mjeri će se radnici iz sektora proizvodnje angažovati na poslovima održavanja odnosno koje aktivnosti održavanja će se povjeriti radnicima iz sektora proizvodnje. Drugim riječima rečeno kroz odabir strategije se odlučuje u kojoj mjeri će se aktivnosti održavanja sprovoditi nakon što se desi kvar i u kojoj mjeri će se aktivnosti održavanja sprovoditi prije nego se desio kvar. Strategija korektivnog održavanja se primjenjuje ukoliko nije potrebna visoka raspoloživost sredstava odnosno, ako održavana sredstva nisu angažovana u značajnoj mjeri. Obrnuto, ako je potrebna visoka raspoloživost održavanih sredstava tada se odabira strategija planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja. Npr. u jednoj termoelektrani koja mora raditi bez prijekida mjesecima se u visokoj mjeri primjenjuje preventivno i prediktivno održavanje dok npr. u jednoj metaloprerađivačkoj tvornici u kojoj su mašine u pogonu samo radnim danom i to samo u prvoj smjeni što znači da su mašine angažovane samo 24% vremena sedmično se potencira korektivno održavanje. Dakako i u metaloprerađivačkoj branši ima tvornica gdje mašine rade po cijeli dan što znači da se i tu primjenjuje preventivno i prediktivno održavanje. Međutim, čak i ako se odabere strategija korektivnog održavanja preventivno i prediktivno održavanje će biti u izvjesnoj mjeri zastupljeno. Naime pojedine aktivnosti preventive kao što je npr. ispitivanje boca pod pritiskom i ispitivanje električnih instalacija su propisane zakonskim odredbama i kao takve se ne mogu izbjeći, a također u savremenoj tehničkoj praksi je nezamislivo da se npr. ne vrši redovno podmazivanje i čišćenje mašina. Na određenim vrstama opreme je odista teško odnosno skupo primjenjivati strategiju planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja, jer je oprema takve konstrukcije. Uzmimo jednostavan primjer električne sijalice (žarulje) čiji radni vijek je od 500 do 350 sati i nema prihvatljive dijagnostičke metoda za ocjenu stanja iste tako da se mora primjenjivati preventivno održavanje što znači da se sijalica planski mijenja nakon 500 sati (ili još bolje nakon 400 sati) rada. Međutim u pojedinim aplikacijama gdje o ispravnosti sijalice ovise ljudski životi ipak će se primjenjivati strategija planskog održavanja tj. sijalica će se mijenjati svakih 400 sati rada. Osim toga bitno

27

je uzeti u obzir da se primjenom strategije planskog održavanja produžava vijek opreme i podiže kvalitet proizvoda te smanjuje broj havarija opreme. Pojedine osiguravajuće kuće smanjuju cijenu (premiju) osiguranja opreme, ako se prilože dokazi da se primjenjuje strategija planskog održavanja. Prednosti primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • • • manji indirektni troškovi održavanja, duži radni vijek opreme, bolje upravljanje proizvodnjom usljed manjeg broja iznenadnih otkaza, veći kvalitet proizvoda usljed boljeg stanja opreme, veća radna sposobnost opreme i bolje planiranje aktivnosti održavanja i rezervnih dijelova i materijala održavanja.

Nedostaci primjene strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su: • • • • veći direktni troškovi održavanja, mogućnost oštećenja opreme tokom radova preventivnog održavanja, visoki troškovi uvođenja strategije u primjenu i aktivnosti planskog održavanja zahtijevaju zastoje opreme radi realizacije.

Sveukupno gledajući prednosti primjene su mnogostruko veće nego li nedostaci. Posebno pogodna za primjenu strategije planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja su postrojenja procesne industrije, energetska postrojenja, rudarska i metalurška postrojenja, postrojenja vodosnabdijevanja i slična. Kao orjentir za određivanje odnosa planskog (preventivnog i prediktivnog) spram korektivnog održavanja se koristi Paretovo pravilo. Vilfredo Pareto bio je italijanski inženjer, ekonomista i sociolog. Između ostalog ustanovio je pravilo 80-20. Npr., 1906. godine kada je Pareto obavljao svoja istraživanja 80% zemljišta u Italiji je bilo u vlasništvu 20% stanovništva. Također vrijedi pravilo u prodaji da 80% prodaje dolazi od 20% kupaca itd. Kasnije istraživači su Paretovo pravilo 80-20 korigovali u pravilo 70-30. Osim toga pri Gaussovoj normalnoj raspodjeli (distribuciji) 68% podataka je u rasponu standardne devijacije, a 32% izvan raspona. U smislu prethodno datih razmatranja u savremenoj praksi održavanja se često uzima da plansko održavanje treba biti zastupljeno u rasponu od minimalno 30% pa do maksimalno 70%, posmatrano kroz troškove održavanja. Ovo znači da treba nastojati da u ukupnim troškovima održavanja korektivno održavanje učestvuje sa najviše 30% [7]. U procesnoj proizvodnji (engleski: process production) se nastoji sniziti nivo korektivnog održavanja na svega 10-15%, a u komadnoj proizvodnji (engleski: discrete production) kao što je npr. proizvodnja autodijelova nastoji se korektivno održavanje svesti na nivo od 30-40%. Pri izboru strategije održavanja se može uraditi proračun kako bi se odredilo koja strategija održavanja je najpovoljnija [11]. Pri proračunu se uzimaju u obzir sljedeće stavke: • • • troškovi održavanja gubici u proizvodnji i troškovi koji nastaju usljed dodatnih oštećenja.

U direktne troškove održavanja ulaze troškovi rada, alata i materijala te rezervnih dijelova, a u gubitke u proizvodnji (indirektne troškove održavanja) ulaze svi gubici uzrokovani kvarovima kao što je npr. smanjenje prodaje, smanjenje kvaliteta proizvoda i gubici koji konzekventno nastaju, gubici tržišta itd. U troškove koji nastaju usljed dodatnih oštećenja ulaze troškovi kao što je npr. uništenje osovine usljed kvara ležaja na osovini. Ako se valjano primjenjuje strategija prediktivnog održavanja kvar na ležaju će biti otkriven na vrijeme te će samo ležaj biti zamijenjen, ali ako se primjenjuje strategija korektivnog održavanja tada kvar ležaja neće biti otkriven na vrijeme i usljed kvara ležaja će doći do oštećenja osovine i konsekventno tome će se morati zamijeniti i osovina, a ne samo ležaj. U tabeli 2.1. je dat primjer spomenutog proračuna za jedan pogon procesne industrije.

28

000€ 300. [16] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. Horst Grothus THE GROTHUS PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM Executive Enterprises. LITERATURA [1] Dr.000€ 210.000€ Prediktivno održavanje 200. 2008. preventivno sa 25% i prediktivno sa 60%. New York.00+0.25x3. dr.000€ 750. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. [11] Christer Idhammar. [3] Dr. [21] Bill Hughes BUSINESS CENTRED MAINTENANCE MANUAL Growthcon International (Pty) Ltd.. New York.60x750. Tokutaro Suzuki TPM IN PROCESS INDUSTRIES Productivity Press. korektivno održavanje učestvuje sa 15%.000+0. [12] Torbjörn Idhammar CONDITION MONITORING STANDARDS Idcon Inc. [13] Roland Keith Mobley ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS Butterworth Heinemann. New York. 2002. Zagreb.1. Horst Grothus ZERO DEFECT MANAGEMENT Grothus Verlag. [15] Don Nyman.200. 1974..000€ 130. Raleigh NC. New York. New York. dijelova 450.000€ Vidimo da su u ovom primjeru troškovi pri preventivnom održavanju nešto niži od troškova pri korektivnom održavanju. 2001. Joel Levitt MAINTENANCE PLANNING. 2002.732. 1994. 1997. 2009.000.000€ Troškovi oštećenja 700. [20] Dr. [9] Dr. 1993. London..500€ ne ulaze samo troškovi održavanja već i gubici u proizvodnji i troškovi oštećenja. 1990.500€ U ovaj iznos 1. Raleigh NC. 2005. Očigledno primjenom strategija prediktivnog i preventivnog održavanja se značajno snižavaju troškovi uzrokovano prvenstveno snižavanjem gubitaka u proizvodnji i troškova oštećenja. New York.500..V. 29 . 1999. Beograd.. a tek primjenom prediktivnog održavanja se značajnu snižavaju troškovi. Zagreb.000€ 1. Željko Novinc.IN SHORT Euramet e. 1998.000€ Ukupno 3. 2002.000€ 40. New York. 2005. Sukladno ovome možemo očekivati ukupne troškove vezano za održavanje ovog pogona u iznosu: 0.000€ 170. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [2] Dr.550.000. [23] Osman Sokolović JEDAN RIJEDAK ARAPSKI RUKOPIS O ZANATIMA Islamska dionička štamparija. Živoslav Adamović. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici.Tabela 2. 1911. Fiona Redgrave METROLOGY . [18] Dr. [4] Dr. Torbjörn Idhammar PREVENTIVE MAINTENANCE Idcon Inc. 2008. [22] Ricky Smith.000€ Gubici u proizvodnji 2. [5] Standard EN 13306:2001 Maintenance Terminology [6] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. Međutim u praksi se nikada ne može primjenjivati isključivo prediktivno održavanje već je realno očekivati da npr.000€ 1..550.000€ Troškovi rez. 1976. Dorsten.732. 2004. Cariša H. Swinton de Silva BASIC METROLOGY FOR ISO 9000 CERTIFICATION Butterworth Heinemann. Pretoria.000=1. [17] Preben Howarth.100. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. [14] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. Bruce Hawkins LEAN MAINTENANCE Butterworth-Heinemann. Maidenhead. [10] Dr. New York 1974. [8] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. New York.000€ 3. Dubrovnik 1989. Zenica. SCHEDULING AND COORDINATION Industrial Press Inc. Sarajevo. 2010. [7] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. [19] Dr. Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Primjer proračuna troškova vezano za strategiju održavanja Strategija Korektivno održavanje Preventivno održavanje Troškovi rada i alata 300.15x3.

jer se za njih mora voditi evidencija pregleda sa aspekta zaštite na radu. Za ovako trivijalne stavke je dovoljno u dokumentaciji čuvati proizvođački atest. pumpa. ako je u pitanju manja građevina npr. Brod je također oprema. Ako je u pitanju održavanje zelenih površina i cvijeća tada se jedno stablo ili jedna livada vode kao jedna oprema. a također svaki procesni računar SCADA sistema se vodi kao jedna oprema. Čak i naizgled trivijalne stavke kao što su jedne ljestve ili visokonaponske rukavice za električare se moraju voditi kao oprema. pogotovu zato što je potrebno planski održavati ove dijelove kako ne bi došlo do njihovog propadanja. ako se održavaju alatne mašine tada je jedna alatna mašina (strug. Međutim svaki transmiter koji je spojen na SCADA sistem automatskog upravljanja se broji kao oprema. popis.) jedna oprema. hidraulični ključ. u organizaciji mora biti ustanovljen registar (lista. a ako se održavaju motorna vozila tada je jedno vozilo (automobil. Primjeri opreme u procesnoj industriji su: transporter. a također i svaka saksija sa cvijećem se vodi kao jedna oprema. Dalje komunikacioni mreža kablova i pretvarača (BUS uređaji i kablovi) SCADA sistema se vodi kao jedna oprema. a ako je u pitanju veliki brod tada su njegovi dijelovi oprema. Dalje. jedna porodična kuća tada je ona oprema. spisak) opreme. Aparat za zavarivanje sa priborom. Sl. neki mali ventilator postavljen za ventilaciju elektroormara treba smatrati za opremu već se u opremu broji neki ventilator koji ima svoju ulogu u procesu. Konkretnije. Ista stvar je sa zidarskom skelom koja se također vodi kao oprema. Svaki elektroormar ili elektropodstanica (prostorija sa elektroopremom) SCADA sistema se vodi kao jedna oprema.) jedna oprema. silos i slično. ako je u pitanju održavanje mjerila tada je jedno mjerilo (časovnik. transmiter sa svojim uređajima i kablom do elektroormara čini jednu cjelinu koja se vodi kao jedna oprema. bušilica itd. Kapitalni rezervni dijelovi (skupocjeni rezervni dijelovi) se računovodstveno vode kao oprema i u tom smislu je potrebno i njih unijeti u registar opreme. jedan elektroventil) sa svojim pripadajućim uređajima i kablovima do elektroormara čini jednu opremu. Odgovor na pitanje šta je oprema ovisi o tome šta se održava. minobacač. jer je i vojna terminologija specifična. Slično ovome. brdo smatra za objekat. ako se radi o malom brodu. Istina nelogično je stablo ili livadu smatrati za opremu.) jedna oprema. jer se ne mora čuvati historija njihovog održavanja. ali ovo ne treba doslovno shvatiti tako da neko manje značajno mjerilo koje se može smatrati za dio većeg sistema ne treba brojati u opremu. transmiter.1. autobus itd. Postavljaju se pitanje šta se podrazumijeva pod pojmom oprema i kako istu klasificirati.1. voltmetar. Dakako gumene rukavice koje koriste čistačice se neće voditi kao oprema. jedan set izvijača ili jedan komplet ključeva vodi kao jedna oprema. grijač ležaja su također primjeri opreme. Također jedan izvršni organ SCADA sistema (npr. top.3. KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA OPREME 3. Ako su u pitanju alati tada se npr. a njegova kalibracija se obavlja planski kao dio održavanja elektromotornog pogona. Uvod Sva oprema koja se održava mora biti popisana i klasificirana tj. kamion. Npr. Pri održavanju naoružanja primjeri opreme su: puška. ventilator. mlin. Npr. pomično mjerilo itd. čekrk. Međutim ovo ne znači da npr. Uostalom i u vojnoj terminologiji se npr. ako je na lokalni komandni ormarić elektromotora postavljen ampermetar isti se ne broji u opremu. 3. glodalica. Popis i klasifikaciju opreme. u ovisnosti o tome kako je organizovano održavanje u organizaciji (centralizovano ili decentralizovano) obavlja rukovodilac službe održavanja sa saradnicima iz ureda održavanja pri centralizovanoj organizaciji ili nadležni rukovodilac odjela pri decentralizovanoj organizaciji održavanja. ali ako je u pitanju velika građevina tada se svaka etaža smatra za opremu. ali u načelu svaki alat je jedna oprema. termometar. Zupčasta pumpa 30 . dozirna vaga. ali terminologija održavanja nešto odstupa od uobičajene terminologije. tenk itd.

40 . na papiru.).Ljevaonica. Funkcionalne lokacije su funkcionalne cjeline koje se opet definišu specifično za svaku organizaciju. a treba biti u rasponu od četiri do osam cifara tj. Nikako se ne smije dozvoliti da dvije različite opreme imaju isti broj. Vođenje liste opreme i klasifikacija se može vršiti ručno tj. Oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju. 20 .Alatnica. ako je u pitanju tvornica zupčastih pumpi tada se ona sastoji od sljedećih funkcionalnih lokacija: • • • • • • • • • • 10 .2. Oznaku treba čvrsto postaviti na neki dio opreme koji se neće mijenjati kao što je npr. kola zupčanika se ozubljuju. area).2. 93 .Služba održavanja i 94 . 91 . Ovo praktično znači da svaka oprema pripada nekoj funkcionalnoj lokaciji odnosno da jedna oprema može u datom momentu pripadati samo jednoj lokaciji. metalna pločica preko koje je kvalitetnom bojom izvršeno upisivanje ili se može izvršiti ukucavanje slova i brojeva na metalnu pločicu. ali i dalje zadržava svoje ime i JMBG tako i oprema mijenja funkcionalne lokacije.U literaturi na engleskom jeziku se najčešće koristi termin item (stavka) za opremu premda su u upotrebi i pojmovi equipment (oprema) i asset (sredstvo).Linija tokarenja 30 . Funkcionalna lokacija se može uporediti sa adresom stanovanja i jednako kao što čovjek može mijenjati adrese stanovanja. čak i najmanje organizacije trebaju uzeti minimalno četverocifreni sistem. Svakoj opremi se dodjeljuje njezin naziv (opis) i jedinstveni identifikacioni broj opreme. Oznaka opreme Oprema se klasificira na funkcionalne lokacije odnosno funkcionalne cjeline (engleski: functional location. Osim ERP u upotrebi je i CMMS . Broj opreme se postavlja na vidno mjesto na opremi često i sa odgovarajućim barcode kao što je prikazano na slici 3.Građevinski objekti. Sl. Koliko cifara će imati jedinstveni identifikacioni broj opreme ovisi o veličini organizacije.Montaža.Linija ozubljenja. ali danas se uglavnom vrši pomoću računara primjenom ERP softvera. 92 . Ovo je uzrokovano tehnološkim procesom proizvodnje zupčastih pumpi. Inventurni broj određuje služba knjigovodstva sukladno svojim uzusima. 60 .Computerized Maintenance Management Software (softver za kompjuterizovano upravljanje održavanjem). a broj opreme određuje služba održavanja. osovine i kola zupčanika.Kompresorska stanica. Oprema se može sastojati od sklopova i podsklopova. Jedna zupčasta pumpa se sastoji od lijevanog kućišta. Za registar opreme se koriste pojmovi item register (registar stavki) i equipment list (spisak opreme). 50 . Npr. Osim pojma funkcionalna lokacija ponekada se koristi pojam fizička lokacija. a zatim se termički 31 . a najveće organizacije uzimaju najviše osam cifara. stopa ili ram. odjel nabave itd. zupčanika te vratila i osovine na koje su postavljeni zupčanici (slika 3. 3. ERP softverski sistem omogućava osim samog vođenja dokumentacije održavanja i njezinu povezanost sa dokumentacijom drugih odjela kao što su finansijski odjel. Oznaka opreme treba biti od kvalitetnog materijala npr. Ako se lista opreme vodi pomoću ERP tada ERP svakoj opremi pri unosu automatski dodjeljuje jedinstveni identifikacioni broj opreme.Linija obrade kućišta. ali zadržava svoj opis i broj. U našem jeziku pojmovi sistem (sustav) i sredstvo su srodni pojmu oprema.Termička obrada. Jedinstveni identifikacioni broj opreme (engleski: equipment number) nije isto što i inventurni broj (engleski: account number). ERP je skraćenica od Enterprise Resource Planning tj planiranje resursa preduzeća. ali u načelu je bolje koristiti ERP zbog bolje povezanosti sa drugim aplikacijama u organizaciji. Na liniji ozubljenja. Linija tokarenja proizvodi vratila. a sklopovi i podsklopovi se sastoje od dijelova (komponenti). Jako je bitno da registar opreme bude koordiniran i uvezan sa knjigovodstvom stalnih sredstava u organizaciji.1.

u „ulici“ Prijem i skladištenje SU. • S4 . jer se svuda često angažuju eksterni izvođači radova održavanja. trafo stanica i obrada vode. priprema goriva se sastoji od lokacija: prijem i skladištenje sirovog uglja.sistem poriva (sastoji se od porivnog stroja sa svim uređajima koji ga opslužuju.1.sistem elektroenergetike i rasklopa (uređaji za proizvodnju i razvod električne energije). rashladni uređaji. ali i dalje zadržava svoj jedinstveni identifikacioni broj. npr. Ako se posmatra jedan SCADA sistem (procesni računari. Ovo je bitno. u jednoj termoelektrani viši hijerarhijski nivo čine funkcionalne lokacije: priprema goriva. uređaji za odvlaživanje i ventilaciju skladišta).). U ovom primjeru oprema 1023 (Istovarna platforma) „stanuje“ u „kvartu“ 10 (Priprema goriva). teretni uređaj. Tabela 3. sanitarni. BUS.sistem tereta (čine ga svi uređaji koji služe za čuvanje i manipulaciju tereta. poklopci grotala. skladištenje mljevenog uglja. ako je neki transmiter temperature instaliran u kotlovnici tada on spada pod funkcionalnu lokaciju kotlovnica.1.sistem trupa (plovni statički nosač svih brodskih uređaja. ali transmiteri i izvršni organi spojeni na SCADA nisu dio SCADA funkcionalne lokacije već ulaze u funkcionalne lokacije sukladno mjestu svoga instaliranja. a 1023 jedinstveni identifikacioni broj opreme. a svaki od ovih dijelova sadrži niže nivoe te npr. obuhvaća i uređaje kaljuže. Npr.sistem životnih uvjeta (čine ga svi sistemi koji omogućuju život i preživljavanje na brodu.1. balasta. jer kao što je već rečeno oprema se može prenositi sa lokacije na lokaciju. Podjela na funkcionalne lokacije može imati više hijerarhijskih stepenica. Rečeno je da je funkcionalna lokacija „adresa stanovanja“ na kojoj se nalazi oprema. generator. goriva. uređaji za čuvanje i pripremanje namirnica. Brojem 99 se obično označava 32 . mljevenje uglja. klimatizacijski i protupožarni uređaji). kotao. • S2 . Na kraju se vrši montaža pumpi. Jedan teretni (trgovački) brod se sastoji od sljedećih funkcionalnih lokacija: • S1 . veza i sidrenja). Npr. turbina. Kućišta se lijevaju u ljevaonici. transport mljevenog uglja i kompresorska stanica (tabela 3.obrađuju na liniji termičke obrade.sistem upravljanja (sastoji se od uređaja za kormilarenje i komandu te uređaja za navigaciju. a zatim obrađuju. samarice. interface moduli) on čini jednu funkcionalnu lokaciju. osmatranje i komunikaciju) i • S6 . Pri podjeli na funkcionalne lokacije se obavezno vrši koordinacija sa odjelom plana i analize (engleski: controlling) kako bi svakoj funkcionalnoj lokaciji bilo pridruženo odgovarajuće mjesto troška (engleski: cost centers). Klasifikacija opreme u termoelektrani Funkcionalne lokacije Funkcionalne lokacije (viši nivo) (niži nivo) Broj Opis Broj Opis 10 Priprema goriva 10 Prijem i skladištenje SU Oprema Broj 1023 1024 1025 1026 1027 1028 Opis Istovarna platforma Hidraulični agregat Transporter Silos Sistem automatike Nivomjer silosa 20 30 40 50 20 30 40 50 90 Kotao Turbina Generator Trafo stanica Obrada vode Mljevenje uglja Skladištenje MU Transport MU Kompresorska stanica Prema primjeru iz tabele 3. maziva i hlađenja). • S5 . cjelovita oznaka opreme „Istovarna platforma“ bi bio 1010-1023 pri čemu je 1010 oznaka funkcionalne lokacije. Podjela na funkcionalne lokacije mora biti logična i svima lahko razumljiva odnosno nazivi funkcionalnih lokacija moraju biti kratki i jasni tako da čak i ljudi koji prvi puta dolaze u organizaciju mogu bez problema razumjeti sistem. • S3 . npr.

otkazom generatora u termoelektrani proizvodnja smjesta prestaje. 5. 6. U karticu se unose podaci koji su često potrebni npr.2. Osim funkcionalne lokacije veoma je korisno na karticu opreme unijeti i podatak o kategorizaciji odnosno kritičnosti opreme (engleski: Critical Asset Analysis). 3. instalisana snaga i rokovi nabavke rezervnih (doknadnih) dijelova. 3. Kao što vidimo imamo ukupno šest faktora na osnovu kojih procjenjujemo značaj opreme odnosno vršimo kategorizaciju. neće biti ista forma kartice opreme organizaciji koja se bavi održavanjem zelenih površina i u organizaciji koja se bavi održavanjem alatnih mašina. instalisana snaga mašine. Ponekada otkaz neke opreme ima za posljedicu velike troškove bilo kroz gubitak proizvodnje ili na neki drugi 33 . ali danas se najčešće vode pomoću ERP softvera. 4. kada su alatne mašine u pitanju unose se. Primjer kartice opreme Npr. drugu opremu i okolinu. je dat primjer kartice opreme. U ovom primjeru nije na kartici upisana funkcionalna lokacija opreme što je preporučljivo da se unosi i to tako da se unose sve funkcionalne lokacije na kojima je data oprema bila instalirana sa evidentiranim datumom instalacije i deinstalacije. Inaktivna oprema je sva oprema koja iz bilo kojih razloga više nije u upotrebi bilo da je rashodovana. U primjeru sa slike 3. Podaci o opremi Za svaku opremu se vodi kartica opreme. datum kreiranja te ime i prezime kreatora. Sl. značaj opreme za proces proizvodnje. 2. ako otkazom opreme proizvodnja smjesta staje. jer postoji uvijek zaliha samljevenog uglja. ali minimalno moraju biti unijeti: naziv opreme.3. se jedinstveni identifikacioni broj vodi kao „oznaka“.3. jedinstveni identifikacioni broj opreme. rastavljena u dijelove ili slično. Smatra se da oprema ima visok značaj opreme za proces proizvodnje. učestanost kvarova na opremi. 3. Npr. Vrši se podjela opreme u dvije do tri kategorije prema značaju iste. između ostalog. podaci o napajanju električnom energijom i komprimiranim zrakom. ali otkazom mlina uglja proizvodnja neće smjesta biti zaustavljena.funkcionalna lokacija na kojoj se vodi oprema koja više nije u upotrebi (inaktivna oprema). dimenzije i težina mašine. Kartice opreme se mogu voditi ručno. Dakle mlin uglja ima osrednji značaj. troškovi uzrokovani kvarom opreme. prodata. a u literaturi na engleskom jeziku se koristi pojam equipment card. količine i vrsta maziva itd. Na slici 3. Faktori koji se uzimaju u obzir pri kategorizaciji opreme su: 1.3. a vidimo da se ovaj broj razlikuje od inventurnog broja. Koji podaci će biti unijeti u karticu opreme ovisi o tome koja oprema je u pitanju. proizvođački broj opreme. U našoj literaturi se za karticu opreme koriste još pojmovi mašinska kartica i karta stroja. posljedice kvarova na opremi po ljude.

0 0. 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 U stručnoj literaturi se može pronaći i sljedeća formula za računanje kritičnosti opreme: Kritičnost=(Vjerovatnoća otkaza)x(Posljedice otkaza) Vjerovatnoća otkaza i posljedice otkaza su faktori koji se unose u skali od 0. U pojedinim slučajevima opremu možemo razvrstati u samo dvije kategorije.5 Kat. jer se na osnovu izvršene kategorizacije vrši: 34 .7 0. 0.3. je dat primjer kategorizacije opreme u malom postrojenju pripreme pitke vode gdje je oprema podijeljena u dvije kategorije.7 1.2.3.0 u prvu kategoriju.9 0. Npr.4 0.8827.4 0. cjevovod Glavni bazen Potisna crpka Dozirnica Automatika Ormar napajanja El.91=0.00 do 1. Posljedice otkaza date opreme (ekonomske.0 1. Na ovaj način dobivamo skalu ocjena u rasponu od 0 do 1 tako da opremu iz raspona 0-0. vode Značaj (0-20) 20 5 5 5 5 15 20 20 20 20 20 5 20 Kvarovi (0-20) 10 10 10 10 10 5 1 15 5 5 7 7 1 Posljedice (0-20) 5 5 5 5 5 5 10 5 15 15 10 10 1 Troškovi (0-20) 20 5 5 5 5 20 20 20 20 20 15 5 5 Snaga (0-10) 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 Rokovi (0-10) 5 5 5 5 5 1 1 5 10 8 7 1 5 Suma 65 31 31 31 31 47 53 70 71 69 64 29 33 Skala 0.7 u drugu. a opremu iz raspona 0.način te u tom smislu se i ovaj faktor uzima u obzir pri kategorizaciji.4 0.97x0. U tabeli 3. Tabela 3. br. je dat sistem bodovanja opreme na osnovu koga možemo izvršiti kategorizaciju.91 i u ovom primjeru imamo kritičnost opreme 0. instalacije Brojilo isp. 1 Faktor visok Značaj opreme srednji nizak visoka Ocjene 20 10 0 20 Ocjena 2 Učestanost kvarova srednja 10 niska 0 izuzetne 20 srednje 10 bez 0 visoki 20 srednji 10 niski 0 >250 kW 10 5-250 kW 5 < 5 kW 0 visoki 10 srednji niski 5 0 3 Posljedice kvara 4 Troškovi uzrokovani kvarom 5 Instalisana snaga 6 Rokovi nabavke rezervnih dijelova U tabeli 3.97.2.00. Nakon što ocijenimo svu opremu ocjenu svake opreme podijelimo sa ocjenom opreme koja je dobila najviše bodova. Kategorizacija opreme R. Primjer kategorizacije opreme Broj opreme 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 Opis opreme Terenska crpka 1 Terenska crpka 2 Terenska crpka 3 Terenska crpka 4 Terenska crpka 5 Teren.7-1. sigurnosne i ekološke) su recimo također ozbiljne te ih ocjenjujemo sa npr. ako neka oprema često otkazuje njezina vjerovatnoće otkaza je npr.4 0.0 1.4 0. 0. opremu iz raspona 0.4-0. Tabela 3.4 svrstavamo u treću kategoriju. Vidimo da svaka oprema može dobiti najviše 100 bodova. recimo da oprema sa najvišom ocjenom ima 81 bod tada se bodovi svih ostalih oprema dijele sa 81. Kategorizacija opreme prema kritičnosti iste je vrlo važna. Npr.9 0.

zastojima koji nisu uzrokovani kvarom ili potrebom za održavanjem se odvojeno vode. a njihove fotokopije se arhiviraju sa ostalim dokumentima u spomenutom pretincu. Također potrebno je evidentirati u tehničkoj dokumentaciji sve modifikacije izvršene kako na hardveru tako i na softveru. Osim toga može se voditi i procentualni podatak o smanjenju kapaciteta linije. Dešava se da neki kvar opreme nastane ponovno nakon nekoliko mjeseci ili godina te ranije iskustvo u njegovom otklanjanju može biti od velike koristi. Za svaku opremu se vodi historija održavanja opreme (engleski: asset history) u kojoj se vode kako tehnički tako i finansijski podaci o svim aktivnostima održavanja opreme. U većini organizacija kategorizacija opreme se vrlo jednostavno provodi. Podaci o planiranim zastojima tj. dokumenti čije vođenje je propisano zakonskim odredbama kao što su npr. upotrijebljenim elektrodama (vrsta i količina) itd. jer u slučaju otkaza jednog struga (tokarilice) posao se prenosi na drugi. Dakako. U biti historiju održavanja čine svi radni nalozi održavanja date opreme u kojima su upisani: utrošeni radni sati i utrošeni rezervni dijelovi i materijali održavanja sa njihovom cijenom tako da se mogu vidjeti troškovi održavanja date opreme. a također nabavljaju se kvalitetni alati potrebni za održavanje ove opreme i održavaoci se valjano educiraju za potrebe održavanja. pomoću računara. Također. Dakako da će najbolji održavaoci biti zaduženi za održavanje najbitnije opreme. Uz karticu opreme se obično vode sljedeći dokumenti: • • • • • • • • • • upute za rukovanje i održavanje garantni listovi (garancije proizvođača opreme) kinematske. jer ljudi obično poznaju svoju opremu i svoj proces te imaju jasnu predstavu koja je oprema bitna za proces i na temelju iskustva znaju koja oprema se često kvari. skica zavara. hidrauličke i pneumatske sheme mašinske konstante (parametri podešenja) upute zaštite na radu historija održavanja opreme i realizirani radni nalozi održavanja planovi održavanja lista rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja lista servisa i isporučilaca rezervnih dijelova softver opreme Danas se većina dokumenata vodi elektronski tj. Npr. rezervnih dijelova i materijala održavanja uvijek treba biti dovoljno. čest je slučaj da se originali svih dokumenata održavanja čuvaju odvojeno u drugoj prostoriji kako bi se izbjeglo eventualno gubljenje dokumenata. ako je primjenjivo. U tom smislu se originali dokumenata često čuvaju odvojeno čak i u drugoj prostoriji kako bi sigurno bili sačuvani. a ako je u pitanju linija tokarenja u metaloprerađivačkoj tvornici tada obično nema smisla voditi vrijeme zastoja za liniju. ali ipak se pojedini dokumenti i danas čuvaju isprintani na papiru te se za svaku opremu izdvaja pretinac odgovarajuće veličine u koji se smještaju svi dokumenti koji pripadaju datoj opremi i instalacioni CD-ovi softvera. ako se linija sastoji samo od jednog struga te njegov zastoj dovodi do zastoja linije tada se vodi vrijeme zastoja za liniju. Osim samih radnih naloga u historiji održavanja se vode i drugi potrebni dokumenti kao što je npr. a to su prvenstveno troškovi održavanja i trajanje zastoja. 35 . dubini i dužini pukotine. Ako je kvar ili potreba za održavanjem na opremi izazvao zastoj opreme tada se u radni nalog upisuje trajanje zastoja opreme. U spomenutu skicu se ucrtavaju svi zavari sa podacima o momentu zavarivanja. Naime tokom intervencija održavanja se održavaocima izdaju određeni dokumenti održavanja koji tokom intervencije mogu biti izgubljeni ili čak i uništeni. Osim za opremu određeni podaci se vode i na nivou funkcionalne lokacije. na radnom nalogu treba biti opisana ukratko provedena aktivnost održavanja što može biti od velike koristi u kasnijem periodu. certifikati o ispitivanju i atestiranju se često vode odvojeno.• • • • planiranje održavanja planiranje rezervnih dijelova i materijala održavanja planiranje alata za održavanje planiranje edukacija i angažmana održavalaca Naime za opremu koja je najbitnija se predviđaju detaljne aktivnosti preventivnog održavanja. Historija održavanja se u literaturi još zove i karta kvarova. ako je u pitanju termoelektrana tada ima smisla voditi trajanje vremena zastoja turbine uzrokovano kvarom. Skica zavara se vodi za sve mašine na kojima nastaju pukotine i koje se saniraju zavarivanjem. Dalje. Međutim. električne.

New York. Dubrovnik 1989. 1976. 2002. [6] Rosemary Alexander THE ESSENTIAL GARDEN MAINTENANCE WORKBOOK Timber Press. Portland. 2002. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [5] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom.LITERATURA [1] Dr. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. Zagreb. 2010. 36 . Maidenhead. [3] Dr. Zagreb. 2006. [2] Dr. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. [4] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. Željko Novinc.

1. a magacin (skladište) održavanja je zadužen za skladištenje rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja te alata za održavanje. Premda dio poslova održavanja u organizaciji obavljaju i drugi odjeli unutar organizacije u većini organizacija najveći dio poslova održavanja obavlja i/ili koordinira služba održavanja koja je sastavni dio tehničkog odjela. ali radi se o tome da riječ organizacija u našem jeziku ima šire značenje te se ove dvije definicije u biti odnose na različite stvari. procedurama. radionice i magacina formira i odjel energetika kao sastavni dio službe održavanja. Istovremeno naziv organizacija sukladno međunarodnom standardu ISO9000 podrazumijeva "… skupinu ljudi i objekata s ustrojenim odgovornostima. a dokumenti koji važe na nivou organizacionih odjela moraju biti ovjereni od strane rukovodioca datog odjela. radionica održavanja i magacin održavanja. a veliku pomoć menadžmentu mogu pružiti eksterni konsultanti. a to su: • • veličina organizacije tehnološki procesi i razuđenost organizacije 37 . samostalni zanatlija. korporacija. Ovo bi ukratko bio prikaz strukture službe održavanja. Sl. međutim bitno je ukazati na nekoliko aspekata vezano za organizaciju i rad održavanja. Na prvi pogled ovo su dvije različite definicije organizacije. Menadžment definiše strategiju i organizaciju održavanja. Struktura službe održavanja Kao što vidimo službu održavanja čine: ured održavanja. cjelovito i sistematsko usklađivanje međusobno zavisnih aktivnosti kao i rješavanje problema koji usljed toga nastaju.4. a engleski izraz je Maintenance Office ili Plant Maintenance Office (skraćeno PM Office). U našoj literaturi se za ured održavanja koristi pojam priprema održavanja. Dakako menadžment treba obaviti konsultacije i sa vlastitim ekspertima. radni nalozi održavanja. a uvijek radi postizanja uspješnosti [2]. protokolima i drugim dokumentima. je ilustrovana tipična struktura jedne službe održavanja. Odgovornost za poslove održavanja Pod pojmom organizacija podrazumijeva se smišljeno. 4. često se unutar radionice izdvaja odjel intervencije u smislu da su radnici koji odlaze na intervencije izvan radionice organizaciono izdvojeni. tvrtka. crteži. Čest je slučaj da se za čuvanje i održavanje alata izdvoji posebna organizaciona jedinica unutar službe održavanja – alatnica. ali eksterni konsultanti imaju mogućnost da stvari gledaju „sa strane“ i na taj način uoče neke bitne detalje koje ljudi iz organizacije previđaju. ovlaštenjima i međusobnim odnosima …" dakle fabrika. jer je definisanje organizacije održavanja odluka od strateškog značaja. u tvornici u kojoj je zastupljena procesna proizvodnja zadaci proizvodnje i raspodjele energetskih medija se prirodno uklapaju u sam proces proizvodnje te je u takvoj tvornici prirodno da ovi zadaci nisu u nadležnosti službe održavanja.1. Menadžment definiše organizaciju održavanja vodeći računa o nizu faktora koji će ovdje biti prikazani. aktima. Na slici 4. Radionica održavanja realizuje aktivnosti održavanja. Međutim pojedine organizacije predviđaju da su ovi zadaci u nadležnosti službe održavanja te se tada osim ureda. dobrotvorna organizacija. Sve aktivnosti moraju biti propisane od strane menadžmenta odgovarajućim pravilnicima. ustanova. Npr. upute i drugo.1. Ured (kancelarija) održavanja je mjesto gdje se kreiraju i arhiviraju dokumenti održavanja: karte opreme. radnim uputama. planovi održavanja. udruženje ili njihovi dijelovi ili kombinacija su primjeri organizacije. ORGANIZACIJA ODRŽAVANJA 4. Također. Dokument koji važi na nivou cijele organizacije svojim potpisom ovjerava menadžer organizacije. preduzeće. Proizvodnja i raspodjela energetskih medija je također često u nadležnosti službe održavanja premda je to specifikum svake pojedine organizacije ovisno o vrsti djelatnosti.

Mnoge organizacije primjenjuju kombinovani koncept održavanja gdje su određene funkcije održavanja riješene decentralizovano. Njemu je obično potčinjeno nekoliko majstora održavalaca. Čest slučaj u tvornicama komadne proizvodnje jeste da se organizuje poseban odjel remonta čiji zadatak je da remontuje pojedine mašine npr.• • • centralizovani i decentralizovani koncept održavanja nadležnosti i odgovornosti za održavanje strukovni i strategijski princip organizovanja U tabeli 4. Izuzetak su organizacije sa izuzetno složenim procesom kao što su npr. Ovakva kvalifikaciona struktura je optimalno rješenje za većinu srednjih preduzeća. centralni dijagnostički tim.27 mil. Naime. 38 . proizvodnja naftnih derivata u rafineriji nafte. € Velika > 250 > 40 mil. mala. Primjer procesne proizvodnje je npr. bušilice i druge. € 5 . održavaoci su u situaciji da u potpunosti upoznaju opremu koju održavaju i štaviše čak se i razvija pozitivna emotivna povezanost održavalaca sa opremom koju održavaju. jer se pri decentralizovanom konceptu postiže veća raspoloživost.definicija Evropske Unije Mikro Mala Broj zaposlenih < 10 10 . a ostalo vrijeme obavlja druge poslove. tokarilice. glodalice. srednja i velika. a eventualno može biti uz rukovodioca još jedan inženjer. Npr. € > 27 mil. € Srednja 50 . € Velike organizacije svakako imaju veći broj održavalaca i u načelu mnogo manje angažuju eksterne servise održavanja nego li male i srednje organizacije.1. Na organizaciju održavanja u organizacijama utiče i tehnologija proizvodnje. ali ako su proizvodni pogoni dislocirani nekoliko desetina kilometara tada se na dislociranim lokacijama organizuju lokalne službe održavanja. Npr. € Ukupna sredstva (aktiva) < 5 mil. proizvodnja centrifugalnih pumpi vode. Npr. generator. a druga u samoj proizvodnji i pakovanju cigareta što ima reperkusije na organizaciju održavanja. a primjer komadne proizvodnje je npr.1. Vezano za tehnološki proces u načelu postoje dvije vrste proizvodnje: • • procesna proizvodnja i komadna proizvodnja. radionica za popravak elektromotora i slično. Podjela preduzeća prema kriterijima Evropske Unije Kriterijumi . turbina. kotao.40 mil. malim i srednjim organizacijama je često neisplativo da imaju vlastiti personal i opremu za pojedine specijalističke aktivnosti održavanja. ako jedna velika tvornica betona ima sve proizvodne pogone na jednom lokalitetu tada se organizuje jedna služba održavanja. u jednoj termoelektrani koja se sastoji od pogona: priprema goriva. Naime pri decentralizovanom održavanju. trafo stanica i obrada vode svaki od ovih pogona bi imao svoju vlastitu službu održavanja. centralna elektronska radionica. jer bi i personal i oprema bili malo iskorišteni. Međutim u srednjim organizacijama poslovima održavanja obično rukovodi inženjer rukovodilac održavanja uz pomoć saradnika koji su tehničari. Ako je to izvedivo vezano za tehnologiju procesa značajne uštede se mogu postići primjenom centralizovanog koncepta održavanja. Tabela 4. Decentralizovani koncept održavanja podrazumijeva da svaki dio organizacije ima svoju službu održavanja. Pri decentralizovanom konceptu je potrebno više ljudi i drugih resursa prvenstveno alata te je decentralizovani koncept skuplji. često se organizuje centralna radionica mehaničke obrade. Naprotiv pri centralizovanom konceptu održavanja organizuje se jedna zajednička centralna služba održavanja za cijelu termoelektranu. Dalje razuđenost organizacije ima reperkusije na organizaciju također. Generalizovano gledajući decentralizovano održavanje je bolje i skuplje rješenje održavanja. nuklearne elektrane gdje je potreban veći broj inženjera. Npr. U nekoj mikro ili maloj organizaciji rukovođenje poslovima održavanja je najčešće povjereno jednom inženjeru ili tehničaru koji se organizacijom održavanja bavi 30-50% radnog vremena. a dio poslova se organizuje centralizovano. u jednoj tvornici cigareta jedna je tehnologija zastupljena u primarnoj obradi duhana.250 7. su dati kriteriji prema kojima se u Evropskoj Uniji preduzeća dijele na: mikro. ali uz pad raspoloživosti opreme.50 Ukupan prihod < 7 mil. Međutim velikim organizacijama je isplativo da educiraju vlastite kadrove i nabave opremu za specijalističke aktivnosti održavanja.

Odjel korektivnog održavanja obavlja urgentne neplanske aktivnosti korektivnog održavanja. održavanje VN postrojenja itd.2. ponovo vratili poslovima preventivnog i prediktivnog održavanja. održavanje vozila. odjel podmazivanja. [6] radionica održavanja obično ima dva odjela: • • odjel korektivnog održavanja odjel planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja kao što je ilustrovano na slici 4. elektro održavanje. instrumentaciono održavanje. Mladi održavaoci nakon što radeći u odjelu preventivnog i prediktivnog održavanja steknu odgovarajuće znanje i iskustvo prelaze u odjel korektivnog održavanja da bi se poslije. Struktura službe održavanja sa strategijskim principom organizovanja Ovdje je bitno spomenuti i odgovornost za troškove odnosno za budžet održavanja i uopšte za uspješnost održavanja. mašinsko održavanje. 4.2. odjel preventivnog i prediktivnog održavanja može biti izdijeljen na dva odjela pri čemu je jedan odjel zadužen za rad na pogonu. Također. ako se primjenjuje centralizovani koncept održavanja tada se može centralizovati i odgovornost za uspješnost održavanja. Ako je održavanje decentralizovano ili kombinovano onda odgovornost za uspješnost održavanja svakog pojedinog pogona snosi nadležni rukovodilac u tom pogonu koji je nadležan za održavanje datog pogona. održavanje opreme i instalacija komprimiranog zraka. Istovremeno odjel preventivnog i prediktivnog održavanja treba biti spoj mladosti i iskustva odnosno u ovom odjelu rade zajednički mladi održavaoci koji još uče i vrlo iskusni održavaoci. U ovaj odjel se raspoređuju najbolji održavaoci koji su u zenitu ljudskih i profesionalnih mogućnosti.Sl. Pri strukovnom principu organizovanja radionica održavanja ima odjele prema strukama: • • • • • • • • • • građevinsko održavanje. a pri strategijskom principu [3]. u zreloj dobi. Dobna struktura ovih održavalaca treba biti 30-35 godina starosti ili eventualno 25-45 godina. Ovi održavaoci moraju biti spremni da rješavaju najteže probleme održavanja u svako doba dana i pod najtežim uvjetima. a drugi odjel samo za rad u radionici. Svaku aktivnost održavanja treba odobravati i kontrolisati rukovodilac koji je odgovoran za uspješnost održavanja. U svim organizacijama dio poslova održavanja se 39 . održavanje vodoinstalacija. Postoje i kombinovana rješenja gdje se npr. Međutim. organizuje da unutar elektro radionice egzistiraju dva odjela: • • odjel korektivnog elektro održavanja i odjel preventivnog i prediktivnog elektro održavanja.

puno eksterno održavanje. Osim toga eksterni izvršioci nisu zainteresovani da rade na poboljšanju održavanja. Drugi bitan faktor jeste dostupnost kooperanata za eksterno održavanje. kada je u pitanju održavanje visokosofisticiranih mjerila nije isplativo educirati vlastiti personal već se angažuju serviseri. Pri angažovanju eksternih održavalaca potrebno je izvršiti odabir eksterne organizacije i ugovorom definisati odnose. Održavanje provedeno vlastitim personalom se na engleskom jeziku zove in-house maintenance. U drugoj opciji se eksterni održavaoci angažuju na način da sami kreiraju planove i programe održavanja. Istina može se raditi na animiranju preduzeća da nude takve usluge. Također i drugi poslovi kao što je vođenje računovodstva. Kao što je već rečeno. a vlastita služba održavanja zadržava samo funkciju nadzora. su povjeravani eksternim organizacija i nastojalo se da organizacija zadrži samo svoju osnovnu djelatnost. angažovanje eksternih održavalaca prema planu i programu održavanja kojeg oni kreiraju i 3. a funkcija programiranja je u nadležnosti eksternih izvršilaca. Prva opcija je minimalistička opcija gdje se minimalno angažuju eksterni održavaoci. angažovanje eksternih održavalaca prema vlastitom planu i programu održavanja. Danas imamo dva najčešća rješenja održavanja: 40 . U praksi je bilo čak slučajeva namjernog izazivanja kvarova kako bi bilo dovoljno posla za eksterne izvršioce. Naime pojedine specijalističke poslove održavanja je jeftnije povjeriti vanjskim izvršiocima. tokom remonta. Međutim. jer je iskustvo pokazalo da se aktivnosti održavanja ne mogu porediti sa ugostiteljskim uslugama ishrane zaposlenika. Tamo gdje troškovi održavanja značajnije učestvuju u ukupnim troškovima manje se angažuju eksterni održavaoci. Planove i program (raspored) njihovog rada kreira vlastiti personal. Mnoge organizacije nisu u situaciji da koriste usluge eksternog održavanja. ali i animiranje ima ograničene domete. Ovakva praksa se djelimično održala do danas. Sam ugovor treba biti valjano sastavljen sa definisanjem svih potrebnih detalja. tokom većih poslova i slično uz puni nadzor vlastitog održavanja. Danas se eksterni izvršioci angažuju uglavnom za određene specijalističke poslove te za sporedne poslove održavanja kao što je npr. funkcija planiranja održavanja zadržava u vlastitoj režiji. jer kroz poboljšavanje ostaju bez posla. Ponegdje se outsourcing prevodi kao eksternaliziranje. Treća (maksimalistička) opcija je opcija pri kojoj organizacija uopšte nema vlastitu službu održavanja već sve poslove održavanja osim autonomnog održavanja kojeg sprovodi sektor proizvodnje realizuje eksterna organizacija sa svojim kooperantima. Nivo angažovanja eksternih održavalaca se može gradirati u tri nivoa (opcije): 1. Kombinovana rješenja također pokazuju dobre rezultate. jer u njihovom okruženju nema preduzeća koju nude takve usluge pod prihvatljivim tehničkim i ekonomskim uvjetima. Održavanje vozila je primjer održavanja koje se najčešće uspješno povjerava eksternim organizacijama. pri održavanju vozila vlastiti personal se može angažovati na aktivnostima operativnog održavanja kao što je čišćenje i pranje vozila. ustroj organizacije održavanja je strateška odluka koju treba donijeti menadžment organizacije. Npr. Također. Npr. U prvoj opciji se eksterni održavaoci angažuju za potrebe specijalističkih poslova. ishrana zaposlenika. ako je u pitanju tvornica vijaka da ista proizvodi vijke. Obrnuto. Ovdje su navedena tri nivoa (opcije) angažovanja. prijevoz itd. 2. održavanje građevinskih objekata i održavanje zelenih površina. Bilo je slučajeva da su pojedine tvornice bankrotirale zbog toga što su svoje održavanje povjerile drugima. Ključni faktor na temelju koga se donosi odluka o tome u kojoj mjeri će se angažovati eksterni stručnjaci jeste učešće troškova održavanja u ukupnim troškovima. a sve ostalo da se povjeri drugima. ali ne značajno. Ovo je uzrokovano činjenicom da eksterni izvršioci održavanja prvenstveno nastoje zadovoljiti potrebe vlastite organizacije. Praksa angažovanja eksternih održavalaca se u literaturi na engleskom jeziku zove maintenance outsourcing te je ovaj pojam outsourcing ušao u upotrebu i kod naših ljudi. ali moguća su i prijelazna rješenja gdje se npr. jedno vrijeme je bila jako zastupljena praksa da se svi poslovi održavanja u organizaciji povjere eksternoj organizaciji sa kojom se sklapao višegodišnji ugovor o održavanju.povjerava eksternim (vanjskim) izvršiocima. Nakon razmatranja svih ovih aspekata možemo zaključiti da je svaka organizacija specifična i treba iznaći rješenje održavanja koje joj najbolje odgovara. ako troškovi održavanja ne čine značajnu stavku u ukupnim troškovima tada se više angažuju eksterni održavaoci. pozitivna su iskustva sa organizacijom eksternog podmazivanja mašina i tehničkog dijagnosticiranja opreme. Npr. a eksterni servis se koristi za značajnije aktivnosti.

Međutim već u srednjim organizacijama ured održavanja se organizuje kao zasebni organizacioni odjel sa svojim rukovodiocem koji je inženjer ili tehničar. Broj zaposlenika koji rade u uredu održavanja se određuje prema broju održavalaca u radionici održavanja. te ima organizacija sa decentralizovanim održavanjem koje imaju vlastite održavaoce i vrlo malo angažuju eksterne izvršioce. postoje izuzeci. Ured održavanja Ured (kancelarija) održavanja je organizacioni odjel unutar službe održavanja čiji zadatak je. Pri decentralizovanom konceptu odgovornost za uspješnost održavanja leži na rukovodiocima odjela. Kao što je već rečeno. zaključivanje i arhiviranje radnih naloga održavanja inspekcija održavanja i tehnička dijagnostika identifikacija problema koji uzrokuju velike troškove održavanja provođenje FMEA i RCFA analiza Prijedlog plana budžeta održavanja se kreira u uredu održavanja. ukratko rečeno. zajednička radionica za popravak elektromotora. 4. mašina i instrumenata održavanja planiranje održavanja programiranje održavanja planiranje remonta poslovi nadzora izvođenja većih radova kreiranje. ako je u termoelektrani primjenjen decentralizovani koncept održavanja tada je za uspješnost održavanja turbine odgovoran rukovodilac pogona turbina. a engleski izraz je Maintenance Office ili Plant Maintenance Office (skraćeno PM Office). Npr. što eksternih tada u uredu treba biti angažovano 5 zaposlenika (rukovodilac ureda sa 4 saradnika). zajednički za sve pogone. a odgovornost za troškove održavanja je na rukovodiocu službe održavanja.• • centralizovano održavanje uz minimalno angažovanje eksternih izvršilaca decentralizovano održavanje uz veliko angažovanje eksternih izvršilaca Većina organizacija koje se odluče za centralizovano održavanje nastoje imati što manje eksternih izvršilaca. ali neovisno o organizaciji održavanja zadatak ureda održavanja je da prati realizaciju budžeta te da izvještaje dostavlja nadležnim 41 . a isti usvaja menadžment organizacije. Naprotiv. u velikoj mjeri. organizacije koje se odluče za decentralizovani koncept obično angažuju eksterne izvršioce.2. obrada. Kao što je već rečeno odgovornost za realizaciju budžeta ovisi o organizaciji održavanja. baratanje sa dokumentacijom održavanja. U manjim organizacijama sve poslove ureda održavanja obavlja rukovodilac službe održavanja koji eventualno može imati jednog ili dva saradnika. uključujući tu i eksterne održavaoce i to tako da na 15 radioničkih održavalaca dolazi jedan zaposlenik u uredu održavanja [5]. Npr. Zadaci ureda održavanja su: • • • • • • • • • • • • • • • • • • planiranje i praćenje realizacije budžeta održavanja sračunavanje indikatora učinkovitosti (performansi) održavanja planiranje rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja vanredno naručivanje rezervnih (doknadnih) dijelova vođenje kartica opreme i ostale dokumentacije održavanja opreme i pogona konstruisanje (dizajniranje) rezervnih dijelova konstruisanje (dizajniranje) nove opreme i rekonstruisanje (redizajniranje) stare opreme planiranje kadrova održavanja edukacija u oblasti održavanja planiranja alata. pri decentralizovanom konceptu održavanja ipak se pojedine funkcije održavanja mogu riješiti centralizovano tj. Ako se cjelokupno održavanje povjeri eksternoj organizaciji (potpuni maintenance outsourcing) tada je za uspješnost održavanja odgovorna eksterna organizacija te u samom ugovoru treba tačno definisati odgovornosti i obaveze kako u pogledu troškova tako i u pogledu raspoloživosti opreme i ostalih indikatora uspješnosti. U našoj literaturi se za ured održavanja koristi naziv priprema održavanja. najčešće servisere opreme. zajednički tim tehničke dijagnostike itd. Npr. može se organizovati zajednička radionica mašinske obrade. ako je u radionici održavanja prosječno angažovano ukupno 73 zaposlenika što vlastitih. Dakako.

radni nalog za sitne aktivnosti. Prema svome obimu aktivnosti održavanja se dijele na: • • • male (sitne) aktivnosti.rukovodiocima. Npr. Za urgentne aktivnosti se ponekada nalog kreira nakon što je aktivnost već sprovedena. zamijeni zupčanik na reduktoru i pri tome ustanovi da je osim predmetnog zupčanika potrebno zamijeniti i vratilo tada se za zamjenu vratila otvara novi radni nalog iako se aktivnost provodi na istom reduktoru.3. Naime u savremenom održavanju se sve aktivnosti provode uz izdat radni nalog održavanja. srednje aktivnosti i velike aktivnosti. obrada i zaključivanje radnih naloga održavanja. Kriteriji za razgraničenje vrste aktivnosti se razlikuju od organizacije do organizacije. Radni nalozi za preventivno održavanje i radni nalozi za planiranu inspekciju i planirano tehničko dijagnosticiranje se kreiraju prema definisanim planovima aktivnosti. Jedan od značajnih zadataka ureda održavanja jeste kreiranje. Također. zamjena sijalice. Na slici 4. zamjena elektromotora itd. Za ostale aktivnosti održavanja uključivo i vanredne inspekcije i dijagnostičke preglede se piše zahtjev za održavanje (obavijest o kvaru). Algoritam aktivnosti održavanja 42 . dotezanje jednog vijka i slično za njih se otvara trajni radni nalog tj. može se uzeti kriterij da se u male aktivnosti broje aktivnosti za čiju realizaciju treba najviše 2 sata rada i čiji troškovi materijala su do 50€. se obavezno kreira radni nalog. 4. je prikazan algoritam aktivnosti održavanja. Međutim za svaku značajniju aktivnost održavanja kao što je npr. a u velike aktivnosti se broje aktivnosti održavanja za čiju realizaciju trebaju sredstva iznad 50. Ako su u pitanju male (sitne) aktivnosti održavanja kao što je npr.000€. zamjena ležaja. Sl.3. najčešće automatski pomoću softvera ERP. Ako održavalac dobije radni nalog da npr. praćenje indikatora učinkovitosti (performansi) održavanja je zadatak ureda održavanja.

U pravilu rukovodilac koji je odgovoran za troškove održavanja odobrava realizaciju naloga. oprema i također aktivnosti za koje je izuzetna prilika da se obave. a obavijest se može i naknadno napisati. Nadležni rukovodioci dobivaju navedene dijagnostičke izvještaje i na temelju istih kreiraju obavijesti. ljudski životi.4. ali i u slučaju urgentnih aktivnosti se piše obavijest i ostala dokumentacija koja slijedi. a pri decentralizovanom održavanju odobrenje izvršenja radnog naloga vrši rukovodilac odjela i to svaki rukovodilac odobrava aktivnosti na svome odjelu. Pri centralizovanom održavanju odobrenje izvršenja radnog naloga vrši rukovodilac službe održavanja.2. Radni nalog se u načelu kreira za datu opremu. ali u izuzetnim situacijama se na temelju jedne obavijesti kreira više radnih naloga. Obavijest se danas najčešće piše pomoću ERP softvera premda se može pisati i ručno. Prije samog odobrenja rukovodilac može tražiti da se izvrše izmjene u samom radnom nalogu. ERP softver automatski pridružuje broj obavijesti. Nakon što zaprimi obavijest lice koje je unutar ureda održavanja zaduženo za kreiranje radnih naloga održavanja kreira radni nalog održavanja i dostavlja ga nadležnom rukovodiocu na odobrenje. 4. Tabela 4. izvršavaju se bez odobrenja. Također. u načelu.Ovu obavijest pišu nadležni rukovodioci iz sektora proizvodnje i iz sektora održavanja.2. Pojedine vrste radnih naloga kreiranih na temelju planova održavanja mogu biti izuzete od procesa odobrenja tj. izvještaja operatora (poslužilaca).4. Prioritet 1 (urgent) imaju aktivnosti od kojih ovisi nastavak proizvodnje. Vidimo da ima ukupno šest stepeni prioriteta aktivnosti održavanja. Obavijesti se kreiraju na temelju: • • • • • izvještaja o dijagnostičkim pregledima. Sl. Prioriteti održavanja Oznaka Opis 1 Urgent 2 Što prije 3 U roku od mjesec dana Oznaka 4 5 6 Opis U roku od godinu dana Idući zastoj Idući remont 43 . Ako se primjenjuje TPM koncept održavanja tada realizaciju naloga održavanja odobravaju rukovodioci iz sektora proizvodnje [7]. izvještaja osoblja održavanja. je dato pravilo za prioritete aktivnosti održavanja. Ako se nalog kreira za funkcionalnu lokaciju tada ERP softver troškove naloga po zadanom pravilu raspoređuje na opremu predmetne funkcionalne lokacije. Na slici 4. izvještaja dežurnog osoblja i analize realizacije naloga održavanja. Ukoliko dođe da kvara koji zahtijeva urgentnu reakciju održavalaca tada se otklanjanju kvara pristupa smjesta. na temelju jedne obavijesti se kreira jedan radni nalog. a također može donijeti odluku da se data aktivnost održavanja odgodi ili da se uopšte ne realizuje. Primjer popunjenog obrasca obavijesti o kvaru U tabeli 4. ali može se po potrebi kreirati i za funkcionalnu lokaciju. je dat primjer popunjenog obrasca obavijesti o kvaru.

U momentu kada bude obaviješten o potrebi urgentne aktivnosti održavanja nadležni rukovodilac provjerava činjenično stanje. rastavljen te bi bilo neracionalno zatvoriti reduktor pa ga ponovno otvarati za dvije sedmice radi zamjene zupčanika. ukoliko u termolelektrani dođe do kvara na turbini tada se kvar otklanja urgentno i ima prioritet 1. oprema. ali ako dođe do kvara na mlinu uglja tada prioritet nije 1 već 2. Npr. jer je reduktor već otvoren tj. Npr. U načelu svaki zaposlenik. Poslovođa obavezno izvještava rukovodioca održavanja o pokretanju ovakve urgentne aktivnosti održavanja i traži saglasnost rukovodioca u slučaju ako procijeni da zahtijevana aktivnost nije urgentna. ako je npr. organizuje zavrtanje ventila) i obavještava poslovođu radionice korektivnog održavanja. Pri ovome provjerava da li je odista u pitanju urgentna aktivnost. zavarivačima se može dati zadatak da zamijene metalnu ogradu fabrike i da to rade kada nema drugog posla. a također i ostali rukovodioci sektora proizvodnje koji su najprije dostupni. Nadležni rukovodilac je smjenski poslovođa proizvodnje. ako uoči potrebu za nekom urgentnom aktivnosti održavanja može pokrenuti istu. jer kvarom turbine proizvodnja smjesta prestaje. ali u većini organizacija se danas primjenjuje sljedeći sistem za označavanje tipova radnih naloga: PM01 – radni nalozi za aktivnosti korektivnog održavanja PM02 – radni nalozi za planske velike i skupocjene zahvate održavanja 44 . Obrazac radnog naloga se najčešće kreira pomoću ERP softvera. Sa prioritetom 1 se obavljaju i aktivnosti za koje je izuzetna prilika da se obave. Prioritet 5 se daje aktivnostima koje treba obaviti pri idućem planiranom ili neplaniranom zastoju postrojenja.Npr. Npr. Npr. Poslovođa radionice održavanja smjesta organizuje ekipu održavalaca i pokreće aktivnost čak i ako još nije kreiran radni nalog. ali ipak nisu urgentne. kvarovi koji nastanu u toku noći. Također. Sam dizajn obrasca se razlikuje od organizacije do organizacije. Prioritet 3 imaju aktivnosti koje se mogu obaviti planski bez velike žurbe. jer je ugrožen okoliš i ljudski životi. Npr. a može se sačekati jutro da se počne sa njihovom sanacijom imaju prioritet 2. funkcionalna lokacija. Prioritet 2 imaju aktivnosti koje treba obaviti što prije. datum. a u obrascu se navode sljedeći podaci: • • • • • • • • • • • • • • • • broj radnog naloga održavanja naslov radnog naloga održavanja kratak opis aktivnosti održavanja lista potrebnih alata i instrumenata upute zaštite na radu odobrenja za rad podaci iz obavijesti o kvaru (broj. Prioritet 4 se daje aktivnostima koje se obavljaju kada nema drugog posla. a prioritet 6 se daje aktivnostima koje se obavljaju tokom remonta. ako je došlo do iznenadnog poboljšanja vremenskih prilika isti se koristi da se obave sve aktivnosti koje se mogu obaviti. ako bilo koji zaposlenik zapazi pucanje parovoda dužan je smjesta izvjestiti nadležnog rukovodioca. ukoliko se pregledom postrojenja ustanovi da je neki ležaj pred otkazom odnosno uočeni su početni simptomi otkaza ležaja tada se planira zamjena tog ležaja najkasnije u roku od mjesec dana. jer u silosu mljevenog uglja ima zaliha uglja za barem dva dana rada. Također ako na nekom rezervoaru sa otrovnim materijama nastane pukotina ista se urgentno sanira. prioritet. tokom zamjene ležajeva na reduktoru ustanovljeno da je oštećen neki zupčanik te je zaključeno da ga treba zamijeniti tada se za zamjenu ovog zupčanika otvaraju obavijest i nalog prioriteta 1. kontakt osoba) tip radnog naloga održavanja datum kreiranja radnog naloga održavanja ime i prezime kreatora radnog naloga održavanja datum odobrenja radnog naloga održavanja i ime rukovodioca koji je odobrio lista operacija (tabelarno) spisak rezervnih dijelova i materijala održavanja (izdatnica materijala) potrebno stručno lice odgovorno za nadzor realizacije radnog naloga (da/ne) zapisnik o realizaciji radnog naloga održavanja podaci o kontroli i zaključivanju radnog naloga održavanja Nigdje nije propisano. organizuje potrebne aktivnosti u cilju smanjenja štete (npr.

rekonstrukciju.PM03 – radni nalozi za preventivno održavanje i inspekcije PM04 – radni nalozi za aktivnosti održavanja organizovanog na osnovu inspekcija (po stanju) PM05 – stalni radni nalozi koji se koriste za male (sitne) aktivnosti PM06 – radni nalozi za angažovanje održavalaca na poslovima u proizvodnji PM07 – radni nalozi za izradu i obnovu (reparaturu) rezervnih dijelova PM08 – radni nalozi za adaptaciju. Drugim riječima rečeno nalozi tip PM02 se koriste za planirane aktivnosti održavanja i srodan je nalogu tip PM04 s tim da se nalog PM04 odnosi na male zahvate održavanja. ako je ugrađen uređaj za mjerenje vibracija može se planirati automatsko kreiranje radnog naloga održavanja kada vibracije dostignu zadani nivo. na temelju stanja brojača ili drugih parametara (npr. zamjena rotora velikog ventilatora. Nalozi PM04 imaju prioritet izvršenja u načelu 3 ili više. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi tipa PM08 može imati visoke troškove realizacije iznad propisanog limita. Tip naloga PM01 se koristi za aktivnosti korektivnog održavanja i ovi nalozi u načelu imaju prioritet 1 ili 2. ERP softver treba da omogući kako ručno tako i automatsko kreiranje radnih naloga tip PM03. Automatsko kreiranje radnih naloga PM03 se vrši: • • • prema zadanim vremenskim intervalima odnosno ciklusima (npr. ali se smije koristiti isključivo za sitne aktivnosti. Vrijednosni (novčani) limiti iznad kojih se mora kreirati naloga tipa PM02 je različit od organizacije do organizacije. Za svaku opremu se kreira dugogodišnji program (raspored) održavanja (engleski: MMS . Ovaj dugogodišnji program održavanja se unosi u ERP softver i pri tome se unesu tačni datumi u kojima će biti kreirani PM03 nalozi za obavljanje kako odgodivih tako i neodgodivih aktivnosti održavanja. ERP softver treba u zadanim periodima alarmirati operatoru za sve aktivnosti iz dugogodišnjeg programa koje nisu relizovane i to svakodnevno za neodgodive aktivnosti. Ove aktivnosti se dijele u dvije grupe: • • odgodive i neodgodive. Obično se nalog PM02 pokreće ako su očekivani troškovi iznad 50. Primjer neodgodivih aktivnosti održavanja su npr. Podaci se mogu unositi ručno ukucavanjem pri čemu ERP softver treba u zadanim intervalima (dnevno ili sedmično) podsjećati operatora (alarmirati) da unese stanje brojača. dotezanje jednog vijka i slično za njih se otvara trajni radni nalog tip PM05 tj. ako dijagnostička ispitivanja ležaja daju nalaz da je ležaj još uvijek upotrebljiv. Npr. aktivnosti propisane zakonom kao što je npr. Ako se automatsko kreiranje naloga PM03 vrši na temelju brojača tada je potrebno riješiti unošenje podataka sa brojača u ERP softver. a primjer odgodive aktivnosti je zamjena ležaja koja se može odgoditi. Nalozi tipa PM03 se kreiraju za preventivno održavanje i inspekcije tj. a ne vrši se programiranje njihovog izvršenja. rekonstrukciju. Bitno je napomenuti da se sve aktivnosti korektivnog održavanja realizuju nalozima tipa PM01 bez obzira na iznos. a samo izuzetno smije biti 1 ili 2. Ako su u pitanju sitne aktivnosti održavanja kao što je npr. U načelu radni nalog tip PM05 se jednom otvori i ostaje otvoren do daljnjeg. Bitno je napomenuti da osim stanja brojača i drugi parametri mogu biti iskorišteni kao reper za automatsko kreiranje naloga PM03. Nalozi tipa PM02 se koriste za realizaciju skupocjenih i velikih zahvata održavanja kao što je npr. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. radni nalog za male aktivnosti održavanja. Također postoje ERP softveri koji se mogu uvezati na SCADA ili drugu opremu te kontinualno očitavati podatke sa brojača automatski.000€. Također radni nalozi za adaptaciju. za tehničku dijagnostiku postrojenja. Radni nalog tip PM05 sadrži sljedeće: • broj radnog naloga održavanja • naslov radnog naloga održavanja 45 . jer se isti realizuju odmah. zamjena sijalice. sedmično ili mjesečno).Maintenance Master Schedule) u koji se unose aktivnosti održavanja koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. Ukoliko se pri pregledu postrojenja ustanovi da je potrebno izvršiti aktivnosti održavanja tada se kreira nalog tip PM04. brojač prijeđenih kilometara ili brojač radnih sati) u zadanim datumima. atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu. a polugodišnje ili mjesečno za odgodive aktivnosti.

... 1 sat Kao što je već rečeno lista operacija se obično kreira u vidu tabele.....• • • • • funkcionalna lokacija tip radnog naloga održavanja datum kreiranja radnog naloga održavanja ime i prezime kreatora radnog naloga održavanja datum odobrenja radnog naloga održavanja i ime rukovodioca koji je odobrio nalog Izdatnicu materijala za potrebe realizacije naloga PM05 kreira poslovođa održavanja.1) . a ako nisu ista se prilažu uz radni nalog. radovi u visokonaponskim postrojenjima..... demontaža starog elektromotora i spojke (izvršioci mehaničari . otpajanje elektromotora sa napajanja (izvršilac električar ........ ali razlika ne smije biti velika. Npr.. 3 sata 50. 1 sat 40.............. Aparat za elektrolučno zavarivanje ... Ukoliko se tokom realizacije radnog naloga ukažu potrebe za dodatnim dijelovima i materijalima tada se otvara dodatni radni nalog za isti posao... izvršioci aktivnosti.... U listi operacija se unose operacije... 1 sat 20.. 2.. broj izvršilaca i planirani radni sati za svaku aktivnost....... ispitivanje novog elektromotora (izvršilac električar ....... Kada se personal službe održavanja koristi za rad u proizvodnji npr.... 1 komplet Upute zaštite na radu također trebaju biti kratke i jasne..... 2 sata 30...... 3.......... a ako su u pitanju manje količine tj... radovi u prostorima ugroženim požarom i eksplozijom i slično.... U radnom nalogu se unosi lista operacija u vidu tabele.. 46 .2) .. može se navesti sljedeći spisak alata za aktivnost elektrolučnog zavarivanja: 1. Pri kreiranju liste alata i instrumenata potrebnih za realizaciju naloga nije potrebno previše ulaziti u detalje odnosno potrebno je navoditi najznačajnije stavke.... a posljednja kolona u tabeli je obično predviđena za upisivanje realno utrošenih radnih sati za realizaciju svake operacije (pretposljednja kolona su planirani sati za realizaciju). Kratak opis aktivnosti održavanja i lista operacija čine jednu cjelinu kojom je specificiran postupak provođenja aktivnosti održavanja....... Naime pri radovima elektro održavanja u velikom broju slučajeva se prije defektaže ne može znati koji će dijelovi zatrebati...........1) .2) ..1) ..... montaža novog elektromotora i spojke (izvršioci mehaničari ... pri zamjeni elektromotora operacije su: 10......................... Naime bitno je da se održavaocima daju kratke i jasne upute šta trebaju raditi.. Pretpostavlja se da su ova radna uputstva već dostupna održavaocima. 1 kom Komplet HTZ opreme zavarivača ... Nalog tipa PM05 se u načelu piše za funkcionalnu lokaciju.... a poslovođa također evidentira i radne sate utrošene na realizaciju radnih naloga tip PM05..... U većini slučajeva planirani i realizovani sati nisu isti.... Ako postoje odgovarajuća radna uputstva tada se ista navode u kratkom opisu.... Spisak planiranih rezervnih dijelova i materijala održavanja se također navodi tabelarno.. Ovakav sistem radnih naloga sa mnogo tipova je za mnoge stručnjake isuviše komplikovan tako da mnoge organizacije primjenjuju samo tri tipa radnih naloga: PM01 – radni nalozi za aktivnosti korektivnog održavanja PM03 – radni nalozi za aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja PM05 – stalni radni nalozi koji se koriste za male (sitne) aktivnosti... 1 sat 60.... lasersko centriranje elektromotora (izvršioci specijalisti -2) .... To su npr.. Ovaj problem se rješava tako što se otvaraju dva radna naloga i to jedan za defektažu. a drugi za popravak.. 1 kom Produžni kabl 50m ... Planiranje dijelova i materijala prije realizacije može biti problematično pogotovu kada su u pitanju radovi elektro održavanja. Npr......... Za određene radove održavanja je zakonski propisano posebno odobrenje.. ako se tokom godišnjeg odmora neki mehaničar iz službe održavanja privremeno rasporedi na poslove montaže u proizvodnji tada se za njega kreira radni nalog tip PM06..... spajanje elektromotora na napajanje (izvršilac električar .

Ako nije bilo zastoja to se evidentira.dijelovi i materijali niske vrijednosti tada se koriste postojeći nalozi tip PM05. ako nije bilo druge pumpe tada je usljed zastoja pumpe došlo da zastoja cjelokupne proizvodnje u pogonu što se evidentira. Zapisnik o realizaciji popunjava rukovodilac grupe (grupovođa) koja realizuje radni nalog. ako je došlo do kvara na nekoj pumpi i do zastoja te pumpe u trajanju dva sata to možda i nije izazvalo zastoj rada cijelog postrojenja ovisno o tome da li postoji druga pumpa koja je uključena. Eksterni izvođači u svom izvještaju o servisu unose i cijenu usluge koja će kasnije biti fakturisana. Poslovođa nalog predaje grupovođi i od njega ga preuzima nakon realizacije pregleda i potpisuje te predaje nadležnom rukovodiocu koji je svojim potpisom odobrio izvršenje naloga te dotični rukovilac pregleda nalog sa izvještajem i potpisuje nakon čega se radni nalog vraća u ured održavanja gdje se vrši njegova obrada. Dalje. ERP softver treba omogućiti uvid u trenutno stanje zaliha dijelova i materijala u skladištu i nedopustivo je da se krene u realizaciju naloga bez da su na raspolaganju dijelovi materijali. ako se tokom zamjene ležajeva na vratilu reduktora ustanovi da je oštećen zupčanik te ga treba zamijeniti tada se otvara novi radni nalog za zamjenu zupčanika. ako je usljed realizacije došlo do zastoja proizvodnje pogona tada se i ti sati unose u zapisnik. 3. Nakon realizacije nalog potpisuju: 1. rukovodilac koji je odobrio realizaciju naloga i planer koji vrši obradu. Ako su bili angažovani eksterni izvršioci radova npr. Međutim. 5. Pri kreiranju radnog naloga treba vrlo ozbiljno planirati rezervne dijelove i materijale održavanja. Nalog se kreira u uredu održavanja i predaje poslovođi (supervizoru) radionice održavanja na realizaciju. jer u magacinu uvijek treba biti dostupna određena minimalna zaliha. U zapisniku se u nekoliko rečenica opisuju obavljene aktivnosti što može biti od velike koristi pri narednim radovima. serviseri njihov zaspisnik se prilaže uz radni nalog. ako je tako dogovoreno. U slučaju da se realizuju značajnije aktivnosti održavanja rukovodilac održavanja lično vrši nadzor ili eventualno određuje nekog stručnjaka iz ureda održavanja (obično nekog inspektora održavanja) da vrši nadzor nad realizacijom. 47 . Npr. Podaci o troškovima tj. Dakle ERP softver treba imati mogućnost unosa procijenjene i stvarne vrijednosti eksterne usluge održavanja. zaključivanje i arhiviranje naloga. Pojedini ERP softverski paketi omogućavaju i rezervisanje dijelova za određene aktivnosti (naloge). ali ako se ustanovi da treba zamijeniti neki gumeni zaptivač niske materijalne vrijednosti tada se neće otvarati novi radni nalog već će se iskoristi neki postojeći nalog tip PM05. Zapisnik obavezno sadrži sljedeće: • • • • • • • • • trajanje zastoja opreme koja je održavana u satima trajanje zastoja proizvodnje u satima da li je bilo povreda ljudi usljed kvara (da/ne) da li je kvar štetio okolišu (da/ne) da li su bili dostupni svi potrebni rezervni (doknadni) dijelovi i materijali (da/ne) datumi početka i završetka realizacije radnog naloga povratnica materijala kratak opis obavljenih aktivnosti priložen zaspisnik eksternih izvršilaca Ako je usljed nastalog kvara ili usljed realizacije naloga došlo da zastoja date opreme unosi se podatak koliko je trajao zastoj obično u satima. zaključivanje i arhiviranje. cijeni usluge eksternih izvođača i utrošenog materijala se iz ovog zapisnika unose u ERP softver te se mogu sračunati realni troškovi održavanja. ali ako se vrši valjano upravljane rezervnim dijelovima i materijalima održavanja rezervacije nisu potrebne. Planer pri kreiranju radnog naloga procjenjuje da li je potreban nadzor i to unosi u nalog. grupovođa koji je neposredno rukovodio radovima. Ako sa eksternim izvođačem nije dogovoreno da se u zapisnik unosi cijena usluge koja će kasnije biti fakturisana tada se unosi procijenjena vrijednost usluge na temelju predračuna. Nakon što se izvrši realizacija radnog naloga potrebno je na isprintanom obrascu radnog naloga napisati zapisnik o realizaciji (izvještaj o zahvatu održavanja). 4. 2. Kasnije kada bude ispostavljena faktura radni nalog se primkom usluge tereti za stvarnu cijenu usluge. Npr. U tom smislu na obrascu radnog naloga trebaju biti predviđena polja za upisivanje. lice koje je vršilo nadzor realizacije naloga (opciono). poslovođa radionice održavanja.

jer se na taj način vremenom u pomoćnim magacinima nagomila velika količina dijelova koji nisu pod valjanim nadzorom. Reduktor je naveden kao primjer. Vrijeme čuvanja radnih naloga u arhivi ovisi o opremi koja se održava. U pojedinim organizacijama se koristi i poseban obrazac za smjenski izvještaj (engleski: MSR – Maintenance Shift Report). Svi ručno kreirani PM03 nalozi obavezno moraju biti odobreni. Na osnovu analize realizacije naloge se osim eventualnih poboljšanja mogu eventualno kreirati i novi zahtjevi za održavanje (obavijesti) ako se ukaže potreba. Uzmimo konkretan primjer da je potrebno hitno uraditi sanaciju vatrostalnog ozida peći te da je posao takvog obima i prirode da ga treba raditi u kontinuitetu tokom 30 sati rada. Bitno je osigurati kroz računovodstvo i ERP softver da se 48 . Radni nalog. prolazi tri faze: • • • kreiran. godišnje) odnosno oni se mogu realizovati i bez potpisa. Kao što je već rečeno. sedmično. trajanje zastoja proizvodnje uzrokovano zastojem predmetne opreme. a također jedan rukovodilac smjene obavezno izvještava rukovodioca naredne smjene o progresu posla. a koji se ne iskoriste moraju biti vraćeni i razduženi u magacinu. U načelu ured održavanja sve kreirane naloge printa u dva primjerka i oba primjerka potpisuje nadležni rukovodilac. reduktor koji je demontiran sa postrojenja se popravi (ako je to isplativo) i razdužuje u magacinu. Jako je bitno da se obave kontrola i analiza realizacije radnog naloga te da se eventualno donesu odluke o poboljšanjima. U ovom slučaju se organizuje rad nekoliko smjena vatrostalaca. mjesečno. održavanje vazduhoplova u pitanju tada je potrebno čuvati naloge sukladno odredbama zakonskih propisa. ali potpuno isti postupak je i sa kontaktorom. U ERP softver se unose podaci o realizaciji naloga. Ako je tako svaka smjena treba u radni nalog upisati šta je uradila i to treba poptpisati kako grupovođa tako i smjenski poslovođa održavanja. Nakon potpisivanja ured održavanja jedan primjerak naloga zadržava. Npr. svaka smjena vatrostalaca podnosi izvještaj o svom radu. a koji ne idu na odobrenje. Bitno je navesti još par detalja vezano za realizaciju radnih naloga održavanja. a sam obrazac tj. broj povreda na radu uzrokovanih kvarom predmetne opreme. Također i nalozi PM03 za neodgodive aktivnosti održavanja mogu biti izuzetak po ovom pitanju. Ovu kontrolu i analizu obavlja ured održavanja. ali nije rijedak slučaj da se neki posao održavanja radi u smjenama u cilju bržeg završetka istog. Osim za pojedinačnu opremu ERP softver treba omogućiti dobivanje navedenih podataka i za listu opreme i za funkcionalnu lokaciju. Ako je potrebno angažovati eksterne izvršioce oni se angažuju preko službe nabave. elektromotorom ili bilo kojim drugim dijelom. ERP softver treba da omogući opciju označavanja koji nalozi tipa PM03 idu. ali kada je npr. U industriji je sasvim dovoljno čuvati naloge pet godina. U pojedinim organizacijama je prisutna praksa da se popravljeni dijelovi ne razdužuju u magacinu već se drže u pomoćnim magacinima što je pogrešno. Izuzetak mogu biti nalozi tipa PM03 koji se ciklično automatski kreiraju (dnevno. a također i nadležni rukovodilac koji je pokrenuo aktivnost održavanja se uključuje u proces. Kao što je već rečeno ured održavanja u ERP softver unosi sve podatke o relizaciji radnog naloga tj.U većini službi održavanja je rad organizovan tako da jedan posao održavanja odradi jedna grupa održavalaca predvođena grupovođom. Svi dijelovi i materijali koji se izuzmu iz magacina za potrebe realizacije naloga. trajanje zastoja predmetne opreme u zadanom periodu. ERP softver treba da omogući: • • • • • • prikaz troškova održavanja predmetne opreme u zadanom periodu. a to je povrat neiskorištenih dijelova i materijala u magacin. u načelu. ako se iz magacina izuzme ispravan reduktor i ugradi na postrojenju. broj ekoloških incidenata uzrokovanih kvarom predmetne opreme i listu svih radnih naloga predmetne opreme u zadanom periodu sortiranu po tipovima naloga. isprintani radni nalog sa rukom upisanim podacima i potpisima se arhivira. U magacin se također vraćaju i popravljeni (reparirani) dijelovi. Realizirani radni nalozi se arhiviraju zajedno sa ostalom dokumentacijom date opreme. U tom slučaju na realizaciji jednog radnog naloga radi više grupa (smjena). odobren (u realizaciji) i realizovan. a drugi predaje u radionicu na realizaciju. sve podatke koji su tokom realizacije rukom upisani na obrazac radnog naloga.

Jedan od važnih zadataka ureda održavanja su nabavke alata. Planom održavanja se definišu aktivnosti održavanja. U slučaju da se realizuju značajnije aktivnosti održavanja rukovodilac održavanja lično vrši nadzor ili eventualno određuje nekog stručnjaka iz ureda održavanja da vrši nadzor. a odjel programiranja održavanja je ekvivalent odjela operativne pripreme proizvodnje. Npr. kada je u pitanju digitalni fotoaparat glavne karakteristike su: rezolucija.radni nalog održavanja rastereti za vrijednost polovnog dijela vraćenog u magacin. Danas se pouzdanost neke opreme smatra za jedan od najznačajnijih pokazatelja kvaliteta iste. U pojedinim organizacijama se umjesto naziva tehnički dijagnostičar primjenjuje naziv inspektor održavanja koji također potiče iz anglosaksonske terminologije gdje se koristi pojam maintenance inspector. a program održavanja sa operativnim planom proizvodnje. Plan održavanja se može uporediti sa tehnološkim procesom proizvodnje. mogućnosti povećanja (zoom). Naime poslovi planiranja traže sabran i studiozan rad. Kad god je to izvedivo treba funkciju planiranja odvojiti od funkcije programiranja održavanja. Primjer izuzetno značajne aktivnosti održavanje je sanacija turbine u hidroelektrani. 49 . Ako su u uredu održavanja angažovana četiri zaposlenika (rukovodilac ureda i tri saradnika) tada je najbolje da se poslovi rasporede tako da jedan od saradnika bude zadužen za poslove tehničke dijagnostike i inspekcije. Za poslove nadzora se angažuju inspektori održavanja (tehnički dijagnostičari). a jedan primjerak izvještaja se printa za arhivu. odjel programiranja održavanja i odjel inspekcije održavanja. Stara mudrost kaže „Bez alata nema zanata“ i za potrebe valjanog održavanja je potrebno imati na raspolaganju kvalitetne alate. Naime kada su u pitanju manje značajne aktivnosti održavanja tada radovima rukovodi grupovođa koga nadzire poslovođe održavanja. ali ako su u pitanju izuzetno značajne aktivnosti održavanja tada se pored grupovođe i poslovođe određuje dodatni nadzor koji faktički i rukovodi radovima. Jedan od poslova koje obavlja ured održavanja jeste i inspekcija (kontrola) održavanja i poslovi tehničke dijagnostike. Osim izvještaja o dijagnostičkim pregledima koje obavljaju dijagnostičari iz ureda održavanja dostavljaju se i izvještaji od dijagnostičkim pregledima obavljenim od strane dežurnog osoblja i operatora (poslužilaca opreme) na potpuno isti način. ali ova aktivnost treba biti usklađena sa pozitivnim zakonskim propisima o računovodstvu. U tom smislu u većim organizacijama se ured održavanja dijeli u tri organizacione jedinice: • • • odjel planiranja održavanja. a programom se određuje kada će se te aktivnosti realizovati. Razlika između planiranja i programiranja održavanja se ogleda u tome što je plan održavanja odgovor na pitanje šta i kako raditi. drugi za kreiranje radnih naloga i programiranje održavanja i treći za planiranje održavanja. Za svaku specifičnu opremu je potrebno poznavati glavne karakteristike (značajke) na temelju kojih se procjenjuje kvalitet iste. Ako nije moguće organizovati dva različita odjela unutar ureda održavanja tada barem treba dva različita zaposlenika angažovati i to jednog na poslovima planiranja i drugog na poslovima programiranja. Drugim riječima rečeno kvalitet je prikladnost potrebama. Odjel inspekcije održavanja se bavi tehničkom dijagnostikom i nadzorom stanja opreme te nadzorom izvođenja radova održavanja i unutar ovog odjela rade tehnički dijagnostičari odnosno inspektori održavanja. instrumenata i mašina te specifične HTZ opreme za potrebe održavanja. Na poslovima programiranja trebaju raditi zaposlenici koji dobro poznaju organizaciju u kojoj rade. Ured održavanja izvještaje o dijagnostičkim pregledima dostavlja e-mailom svim nadležnim rukovodiocima. Naziv radnog mjesta uposlenika koji rade na poslovima planiranja i programiranja održavanja je tehnolog održavanja. ako se uoči kvar koji traži urgentno djelovanje održavalaca tada ured održavanja telefonskim pozivom ili na drugi način smjesta izvještava nadležnog rukovodioca. Kao što je poznato pouzdanost se definiše kao vjerovatnoća da će oprema raditi na predviđeni način u određenom vremenu i u predviđenim radnim uvjetima. Engleski pojam za tehnologa održavanja je maintenance planner te se i u našim organizacijama se sve više koristi pojam planer održavanja. dok je posao programiranja više dinamičan. Kvalitet alata i bilo koje druge opreme se definiše kao stepen zadovoljenja funkcije opreme. Odjel planiranja održavanja je ekvivalent odjela tehničke pripreme proizvodnje. kapacitet baterije i kapacitet memorijske kartice. uz minimalne prekide uzrokovane greškama u dizajnu ili radu. Na poslovima planiranja se mogu angažovati i pripravnici koji će raditi pod nadzorom iskusnijih te zaposlenici koji su odnedavna u organizaciji. veličina ekrana. Ne treba brkati pojmove kvaliteta i pouzdanosti. Dakako. a program je odgovor na pitanja kada raditi i tko će raditi.

Radionica održavanja Rad radionice održavanja ovisi o tome da li je u pitanju radionica korektivnog održavanja. mašina i HTZ opreme najčešće je potrebno vršiti komparaciju raznih modela koji su najčešće od različitih proizvođača premda se ponekada porede različiti modeli istog proizvođača. potrebno je da može raditi pri temperaturi okoline. ali specifičnu HTZ opremu kao što su npr. ako će instrument biti korišten na otvorenom tada mora imati odgovarajući stepen zaštite od padavina te predviđenu temperaturu okoline sukladno klimi tj. Kada je u pitanju nabavka sofisticirane opreme jako je bitno voditi računa da se odabere dobavljač sa dobrom postprodajnom podrškom kupcima i svakako to treba biti stabilna firma za koju se može očekivati da će stabilno raditi u periodu dok se koristi njezin proizvod. kreiranje radnih uputa za opremu. a kod druge nije. Međutim postoje situacije kada ipak treba nabavljati jeftinu opremu. U tom cilju je dobro kreirati tabelu u kojoj se kao kolone (stupci) unose modeli. U pravilu se određuje jedan poslovođa na 8-12 radnika održavanja [5]. kreiranje planova održavanja za opremu. Dakako. podobnosti za održavanje. Osim navedenoga bitno je napomenuti da nije sva oprema podjednako pogodna za održavanje. nije potrebno isto vrijeme zamjene ležaja na dvije različite bušilice. radna odijela. obično nabavljaju stručnjaci HTZ zaštite. cijena. instrumenata. Pri nabavci nove opreme potrebno je obaviti sljedeće aktivnosti: • • • • • • • • • izbor opreme. U pojedinim državama postoji zakon prema kome su proizvođači obavezni pružati postprodajnu podršku zadani broj godina nakon prodaje proizvoda. Dakako uvijek treba provjeriti da li iza visoke cijene odista stoji i visoki kvalitet. potrebno je uporediti više modela instrumenta za lasersko podešavanje saosnosti u pogledu njegovih karakteristika. Registracijom opreme kod proizvođača iste se često stiču razne pogodnosti vezano za podršku pri održavanju i eksploataciji opreme. nabava opreme. jer je organizacija rada u mješovitoj radionici najsloženija. roka plaćanja itd. nabavlja ured održavanja. Ovdje će biti opisan rad mješovite radionice.Opštu HTZ opremu kao što su npr. Postprodajna podrška obično uključuje: garantovanu isporuku rezervnih dijelova. Radionicom održavanja rukovodi poslovođa radionice. Npr. instalacija opreme (hardver i softver). Stara mudrost kaže „Nisam toliko bogat da kupujem jeftino“ što znači da su najčešće jeftine stvari na kraju ipak najskuplje. visokonaponske rukavice za električare. Npr. radionica preventivnog i prediktivnog održavanja ili mješovita radionica koja obavlja sve zadatke održavanja. kvalitetni alati su dugog životnog vijeka i na kraju se sigurno više isplati njihova kupovina. uvođenje opreme u registar opreme. rokovi itd. ovo ne znači da treba otići u drugu krajnost te nabavljati alate rasipnički. Ili npr. jer tokom dizajniranja date opreme se ponekada ne vodi dovoljno računa da će opremu trebati i održavati.3. jer npr. ako će instrument biti korišten u prostorima ugroženim požarom i eksplozijom tada obavezno mora imati odgovarajući certifikat. Pogrešna je politika štednje pri nabavci alata te izbjegavanje nabavke alata ili nabavka alata lošeg kvaliteta kako bi se smanjili troškovi. jer sigurno neće biti istrošen. Alati za rad u potencijalno eksplozivnim područjima ne smiju iskriti i najčešće su napravljeni od legure (slitine) krom-vanadij. edukacija u radu sa opremom. garantnog roka. Npr. roka isporuke. a kao vrste (redovi) tabele unose karakteristike. U cilju odabira alata. jer kod jedne je dizjaner vodio računa o potrebi zamjene. U pojedinim slučajevima određene karakteristike su eliminatorne. radna obuća itd. Evropska Unija je uvela CE oznaku kojom se označava da je proizvod sukladan sa smjernicama EU te obavezno treba provjeriti ovu sukladnost. pružanje savjeta za održavanje i eksploataciju itd. evidentiranje opreme u knjigovodstvu i registracija kod proizvođača opreme. cijene. 4. postprodajne podrške. mogućnost održavanja u ovlaštenim servisima. Npr. Ako radionica održavanja radi u smjenama tada osim glavnog poslovođe radionice rade i 50 . zaštitne maske za zavarivače itd. ako se neki alat jako rijetko koristi može se nabaviti i jeftin lošiji model.

dežurni električari) koji rade praznikom i tokom noći tj. Ovo je uzrokovano prvenstveno visokom pouzdanošću savremene opreme. a eventualno i stručnjaci održavanja mogu biti zaduženi za nadzor. jer uglavnom obavlja poslove korektivnog održavanja. U načelu. U načelu su trebovanje i izdatnica jedan dokument premda se nekada razdvajaju u smislu da se na temelju trebovanja kreira izdatnica.4. izvan redovnog radnog vremena. spomenuti pregled postrojenja danas obično vrši osoblje sektora proizvodnje. daje zadatke radnicima za tekući dan i dijeli im radne naloge uz davanje uputa za rad i provjerava opremljenost radnika HTZ opremom. Planer pri kreiranju radnog naloga procjenjuje da li je potreban nadzor i to unosi u nalog tako da poslovođa iz samog naloga može vidjeti da li je potreban nadzor ili ne. jer rijetko će se desiti otuđenje nekog specifičnog dijela. Ukoliko je za naredni dan planirana neka značajnija aktivnost održavanja poslovođa izvještava rukovodioca održavanja kako bi rukovodilac mogao planirati nadzor nad izvođenjem radova. Svako jutro se evidentiraju utrošeni radni sati za protekla 24 sata ili duže. stalni radni nalozi. U slučaju da se realizuju značajnije aktivnosti održavanja rukovodilac održavanja lično vrši nadzor ili eventualno određuje nekog stručnjaka iz ureda održavanja da vrši nadzor. dežurno osoblje je u sastavu radionice korektivnog održavanja. Krajem radnog dana poslovođa na temelju programa održavanja kojeg je dobio od ureda održavanja poslovođa kreira program rada za naredni dan. daje im upute za rad i provjerava pridržavaju li se pravila zaštite na radu. Nakon što radnici odu na obavljanje aktivnosti održavanja poslovođa evidentira utrošene radne sate za svaki radni nalog održavanja što se danas čini pomoću ERP softvera. a povrat neiskorištenog materijala se evidentira povratnicom materijala. mazivo. Potrebno je da se kreira radno uputstvo za pregled postrojenja od strane dežurnog osoblja. Međutim u savremenom održavanju dežurno osoblje najčešće nije potrebno tj.smjenske poslovođe koji su potčinjeni glavnom poslovođi. 4. Poseban problem su neispravni rezervni dijelovi koje nije ekonomično popravljati. kablovi. Materijal se iz magacina izdaje na temelju izdatnice (trebovanja) materijala koja je sastavni dio radnog naloga održavanja. sijalice. Pri prijemu dijelova. Poslovođa također pregleda i potpisuje realizovane radne naloge održavanja. Magacin održavanja Osim pozitivne prakse pri organizaciji rada magacina (skladišta) je potrebno voditi računa i o pozitivnim zakonskim propisima. Nadzor nad radom eksternih izvršilaca u načelu vrši rukovodilac koji je inicirao datu aktivnost. U listi operacija radnog naloga se nalaze podaci o planiranim satima i kolona za upisivanje stvarnih sati. Dežurno osoblje ima svoje zadatke i po pitanju prediktivnog održavanja u smislu da je zadaća dežurnog osoblja da vrši pregled stanja postrojenja. ali kada su u pitanju dijelovi i materijali široke potrošnje kao što su npr. Predatnica se koristi za zaprimanje dijelova koji su napravljeni u vlastitoj radionici. Poslovođa obavezno izvještava rukovodioca održavanja o pokretanju ovakve urgentne aktivnosti održavanja i traži saglasnost rukovodioca u slučaju ako procijeni da zahtijevana aktivnost nije urgentna. olovke itd. Radni nalozi tipa PM05 su tzv. Poslovođa posebnu pažnju mora obraćati na dijelove i materijale široke potrošnje. Npr. a također primjenom strategije TPM održavanja gdje se određene zadaće održavanja povjeravaju osoblju sektora proizvodnje. ako je bio praznik. organizuje se održavanje bez dežurnog osoblja. Ovdje nećemo opisivati knjigovodstvene aspekte rada magacina. Tokom radnog dana poslovođa obilazi radnike. otuđenje istih nije rijetkost. Pri ovome provjerava da li je odista u pitanju urgentna aktivnost. a prijemnica za zaprimanje kupljenih dijelova i materijala. Najbolje je organizovati da se ovi dijelovi opet razdužuju u magacinu te da se tamo tretiraju na odgovarajući način te da se svake godine organizuje prodaja ili poklanjanje ovih dijelova. Ako se ukaže potreba za urgentnom aktivnosti održavanja poslovođa smjesta organizuje ekipu održavalaca i pokreće aktivnost čak i ako još nije kreiran radni nalog. Radni dan poslovođe počinje kratkim jutarnjim sastankom poslovođa proizvodnje i održavanja i nadležnih rukovodilaca na kome se analiziraju potrebe za eventualnim urgentnim aktivnostima održavanja. Bitno je kroz računovodstvo i ERP softver riješiti da se radni nalog održavanja knjiženjem tereti za dijelove koji su izdate za potrebe njegove realizacije i također da se knjiženjem rastereti za dijelove koji se vrate nazad u magacin uključivo i popravljene polovne dijelove. alata i materijala u magacin potrebno je provjeriti: 51 . jer su isti detaljno opisani u stručnoj literaturi iz oblasti magacinskog (skladišnog) poslovanja. Izdatnice materijala za potrebe realizacije naloga PM05 kreira poslovođa održavanja. Nakon kratkog jutarnjeg sastanka koji traje do 15 minuta poslovođa evidentira prisustvo radnika radionice u knjigu evidencije radnog vremena. Jedan od značajnih zadataka poslovođe je da nadzire upotrebu rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja kako ne bi dolazilo do njihovog otuđenja. Svi dijelovi i materijali koji se ne iskoriste se moraju razdužiti u magacinu čak i ako su u pitanju polovni popravljeni dijelovi. U pojedinim organizacijama je organizovan rad dežurnog osoblja održavanja (dežurni mehaničari. vijci.

Svim površinama treba biti omugućen pristup viljuškarom te se na podu magacina iscrtavaju kako same površine tako i transportne staze odgovarajućih dimenzija. skladišna lokacija 019917 označava da se radi o prostoriji 01. Većina boja i lakova zahtijeva skladištenje na temperaturi 5-25°C. a također magacin može imati više prostorija. U pojedinim organizacijama prijem robe vrši posebna služba koja se zove služba ulazne kontrole ili prijemni ured. kvalitet i prateću dokumentaciju. a željezo na drugu.). Manje stavke se čuvaju na policama. Može se organizovati rastavljanje dijelova tako da se npr. Svaka stavka (pozicija) u magacinu mora imati svoj identifikacioni broj što se danas rješava pomoću ERP softvera. a alat predaje radniku. elektronske kartice. materijali. transformatori i elektronske kartice se također moraju čuvati u čistim i suhim prostorima na temperaturi 0-40°C. Npr. nastoji se srodne materijale držati jedne pored drugih (vijčana roba. Jedna polica obično ima više pretinaca. osigurači. Također. Za rezanje limova je također potreban odgovarajući alat. Svaki mjesec dana treba rotor elektromotora par puta okrenuti. Sve stavke u magacinu se trebaju valjano skladištiti prema uobičajenoj praksi i pozitivnim zakonskim propisima. napon. U blizini treba biti mašina za rezanje šipkastog materijala i dizalica. Praksa je pokazala da je dobro za svaku opremu imati rezervisanu jednu policu kako bi se svi dijelovi specifični za datu opremu držali na jednoj polici. Sve stavke (dijelovi. mehanička izvedba. Na žalost. Neovisno o ovome naziv stavke treba precizno definisati o kakvoj stavki se radi kako bi se na jednostavan način moglo vršiti pretraživanje stavki. Šipkasti materijal (profili. Dakako svaki alat treba imati svoju policu sa upisanim nazivom i brojem alata. ako je oznaka skladišne lokacije neke stavke 030474 to znači da se stavka nalazi u prostoriji 03. Kotrljajući (valjni) ležaji nakon određenog vremena stajanja se moraju reparirati sukladno uputama proizvođača. na polici 04 u pretincu 74.• • • kvantitet (količinu). Stavke u magacinu se čuvaju na policama i na magacinskim površinama. a također trebaju biti natkrivena kako kiša i snijeg ne bi dopirali do njih. Ugradnja video nadzora i alarmnih sistema je danas uobičajeno rješenje zaštite. plastika itd. Većina mašinskih elemenata može 52 . navrtka M3 i matica M3 vode kao dvije različite stavke sa dva različita identifikaciona broja premda su navrtka M3 i matica M3 identične stavke. jednoj stavki se smije dodijeliti samo jedan identifikacioni broj. cijevi i slično) koji su standardne dužine 6 metara se čuvaju u soškama odgovarajuće veličine u suhom prostoru koji nije izložen direktnom sunčevom svjetlu.) koje se drže u magacinu moraju biti zaključane i na odgovarajući način zaštićene od krađe. Ako se koriste markice tada svaki radnik ima određeni broj metalnih markica na kojoj je ukucana šifra radnika. remenovi. Postoje sljedeće grupe rezervnih dijelova koji se ne popravljaju: staro željezo. a također treba poštovati zakonske propise. Maziva i goriva skladište se u posebnom prostoru koji mora biti izrađen po zakonskim odredbama. Dakle umjesto broja police stavljamo šifru 99 što znači da nije u pitanju polica već površina. elektromotori rastave i bakar izdvoji na jednu stranu. Ako je u organizaciji predviđeno da se neispravni rezervni dijelovi koji se neće popravljati čuvaju u magacinu tada je potrebno predvidjeti prostore i za ove dijelove koje treba na odgovarajući način sortirati i čuvati kako bi se kasnije mogli prodati ili pokloniti. Elektromotori. 9917 označava da se radi o površini broj 17. alati itd. jer se dešava da npr. snaga. Jako je bitno da se ne dešava da dvije iste stavke imaju dva različita identifikaciona broja tj. Također na svaki alat se upisuje njegov inventurni broj utiskivanjem ili električnim uređajem za pisanje po metalu. Na taj način u svakom momentu se može znati kod koga radnika se nalazi dati alat. Boje i lakovi koji su zapaljivi se također moraju posebno skladištiti. a veće na magacinskim površinama obično na transportnim paletama. u praksi je ovo čest slučaj. Skladišne površine se obično označavaju šifrom 99 te npr. Za pojedine stavke se definiše pravilo prema kome se daje naziv stavke. Kako bi se na efikasan način označila mjesta čuvanja stavki vrši se kodiranje pretinaca i magacinskih površina najčešće šestocifrenim brojem tako da prve dvije cifre označavaju prostoriju. stari bakar. druge dvije cifre označavaju policu i treće dvije cifre pretinac unutar police. ako je u pitanju elektromotor tada se može propisati da u nazivu obavezno stoji: vrsta elektromotora. Primjena barcode oznaka u cilju identifikacije se također vrši pomoću ERP softvera. Burad sa gorivom i mazivom se trebaju držati na soškama prikladnim za odlaganje i transport viljuškarima. U momentu izuzimanja alata radnik predaje markicu koju skladištar stavlja na mjesto gdje stoji dati alat. kontaktori itd. stepen zaštite itd. Npr. a također treba voditi računa i o temperaturu skladištenja sukladno uputama proizvođača. a ležajeve povremeno podmazati. Izuzimanje alata se vrši korištenjem metalnih markica radnika ili reversom.

šifre skladišnih lokacija na kojima se nalazi stavka za svaku isporuku. datumi i količine aktuelnih isporuka. cijena.. Već je rečeno da se i polovni tj. materijali i alati su nepotrebni te ih treba rashodovati. Naručuju se količine prema definisanom maksimumu. u radnom vremenu treba realizovati u roku od par sati (za nestandardne dijelove i materijale rok isporuke je duži). stanje (količina u magacinu). tip stavke (kapitalni dio. a na temperaturi 25°C do 50%. Minimalne i maksimalne nivoe zaliha određuje ured održavanja. Ako organizacija nema ERP softver zadatak je rukovodioca magacina da ručno vrši naručivanje kada zalihe padnu na minimalan nivo. Stavke se obično poklanjaju školskim institucijama. Npr.podnositi i temperature ispod 0°C. Ako se vrši prodaja neke opreme tada je najbolje uz nju prodati i sve njezine nestandardne rezervne dijelove i materijale održavanja. rezervisana količina. Svake godine je potrebno ustanoviti koji dijelovi. Ako količina nekih standardnih dijelova ili materijala na stanju u magacinu padne ispod minimalno propisanog nivoa ERP softver će automatski kreirati zahtjev za nabavu koji služba nabave. 53 . ali se ne smiju zagrijavati iznad 40°C. naziv stavke. oznaka narudžbe dijela (redovna ili vanredna). lokalnoj zajednici i sličnim organizacijama. dozvoljene skladišne lokacije za datu stavku. instrumenata i mašina za potrebe službe održavanja i kreira spisak stavki u magacinu koje se nabavljaju postupkom redovne narudžbe. a minimalno stanje je npr. 9 komada. propisana minimalna i maksimalna zaliha. Treba voditi računa o rokovima upotrebe i držati se pravila da dio koji prvi uđe u magacin prvi i izlazi iz magacina (engleski: FIFO . Sve stavke trebaju u ERP bazi podataka ili barem na kartici stavke imati upisane sljedeće podatke: • • • • • • • • • • • • • • • identifikacioni broj stavke. Redovne narudžbe se vrše ili automatski pomoću ERP softvera ili ih vrši ručno rukovodilac magacina. Vanredne narudžbe vrši ured održavanja. Ured održavanja također vrši narudžbe alata. popravljeni dijelovi moraju razduživati u magacinu i da treba izbjegavati praksu da se dijelovi i materijali drže u pomoćnim magacinima. dobavljač za svaku isporuku. prodati ili pokloniti. interna izrada (da/ne). zastarjele ili je izvršena prodaja opreme. prodaju ili poklanjaju. Postupkom vanredne narudžbe se nabavljaju svi ostali dijelovi i materijali održavanja. Postupkom redovne narudžbe se nabavljaju oni dijelovi i materijali kojih stalno treba biti u magacinu u količni između minimalne (min) i maksimalne (max) zalihe.First In First Out). ukoliko se ne iskoriste u zadanom roku baterije više nisu za upotrebu. opasna materija (da/ne). tada maksimalno stanje podešavamo kao 21 komada (9+12=21) tj. Npr. standardni dio). Vidimo da se narudžbe rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja dijele u dvije grupe: • • redovne narudžbe i vanredne narudžbe. Najčešće se stavke rashoduju. Pojedini rezervni dijelovi se izrađuju u vlastitoj radionici što također treba unijeti kao podatak u ERP softver. a ako ovlaže prije upotrebe ih treba isušiti u sušaču ili peći za sušenje elektroda. ulazi/izlazi iz magacina. Po potrebi se mogu izdvojiti različite skladišne lokacije za različite isporuke sa različitim datumom proizvodnje kako bi se najstarije stavke prve izdavale. baterije su materijal održavanja koji ima rok upotrebe tj. Mašinske elemente treba redovno podmazivati kako bi se izbjeglo hrđanje istih. nestandardni dio. Elektrode za zavarivanje treba držati na suhom. Dozvoljena vlažnost za čuvanje mašinskih elemenata ovisi o temperaturi te je pri temperaturi od 20°C dozvoljena vlažnost do 75%. jer tako nisu pod (valjanim) nadzorom. ako se neka stavka prodaje u pakovanjima od po 12 komada. ako su oštećene. prediviđamo nabavku cijelog pakovanja.

Zagreb. LITERATURA [1] Dr.. 1994. Tokutaro Suzuki TPM IN PROCESS INDUSTRIES Productivity Press. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. 1974. Za svaku stavku se radi procjene troškova vodi cijena stavke. [2] Dr. [6] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. Podgorica 2008. Zagreb. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. [5] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. Rezervisani dijelovi se mogu izuzeti samo na unaprijed određeni radni nalog. 2001. Npr. ako je jedna vrsta vijaka isporučena u tri navrata i ako je najstarija isporuka već potrošena tada ta isporuka nije aktuelna. London. U ERP se može podesiti da se kao cijena stavke vodi cijena prema posljednjoj isporuci ili prema prosjeku aktuelnih isporuka. New York. Rezervisane količine su opcija koja se primjenjuje u pojedinim organizacijama sa ciljem rezervacije rezervnih dijelova i materijala za određene definisane poslove. Potrebno je imati podatak o količni i stanju svih isporuka zbog garantnih rokova. 54 . Aktuelne isporuke nekog dijela su one isporuke koje još nisu utrošene odnosno izdate. Za sve dijelove i materijale koji se redovno naručuju se vodi minimalna i maksimalna zaliha. SCHEDULING AND COORDINATION Industrial Press Inc. Kao što je već rečeno mnogi dijelovi i materijali tokom skladištenja moraju biti održavani u smislu da ih treba npr. [7] Dr. datum isticanja roka trajanja za svaku isporuku i datum idućeg potrebnog održavanja. čistiti i slično.1. Dragutin Taboršak ZNANOST O RADU I ORGANIZACIJA RADA (poglavlje 1. 2002. a dijelovi koji se naručuju vanredno imaju minimalnu zalihu jednaku nuli dok maksimalna zaliha za vanredne narudžbe ovisi o konkretnom slučaju. 2005. New York. 2002. [3] Don Nyman. Također se ERP može podesiti da alarmira isticanje roka trajanja dijelova i materijala te potrebu za održavanjem dijelova i materijala. podmazivati. Miodrag Bulatović ODRŽAVANJE I EFEKTIVNOST TEHNIČKIH SISTEMA Mašinski fakultet Podgorica.• • • datum isticanja garancije za svaku isporuku. New York. cijena. [4] Dr. Joel Levitt MAINTENANCE PLANNING. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. rokova održavanja i slično..

Da bi se pratilo stanje ispravnosti opreme i/ili dijelova opreme definisani su tehnički indikatori ispravnosti koji su specifični za svaku opremu odnosno dio. Npr. kada su u pitanju kotrljajući (valjni) ležaji njihova zračnost (zazor) su jedan od tehničkih indikatora ispravnosti istih. vrijedi relacija: λ= 1 MTBF Npr. Druga podjela kvarova je na: • • inherentne (svojstvene) i neinherentne (nesvojstvene). Raspoloživost (engleski: Availability) A je odnos ukupnog vremena rada opreme i sume ukupnog vremena rada opreme i ukupnog vremena zastoja usljed održavanja. Vezano za kvar se definiše i pojam ispravnosti odnosno za opremu kažemo da je ispravna ako na njoj nema kvarova i oštećenja. Kvarovi se dijele na: • • kritične i nekritične.Mean Time Between Failure) pokazuje koliko je prosječno vrijeme između kvarova opreme i mjeri se u satima [h]. Tehnički indikatori ispravnosti mogu biti: oblik. Srednje vrijeme između kvarova (engleski: MTBF . u datom periodu. gotovost) je karakteristika opreme da je dostupna i upotrebljiva onda kada je to potrebno. Kvarovi koji nisu inherentni uzrokovani su nekom akcijom koja je sasvim izvan opreme i njezine funkcije (npr.0008[kvarova/h]. ako je u toku godinu dana koja ima 8760 sati nastupilo 7 kvarova na opremi tada je MTBF=8760/7=1251[h]. Pouzdanost (engleski: Reliability) R je vjerovatnoća da će oprema raditi na predviđeni način u određenom vremenu i u predviđenim radnim uvjetima.5. indeks. Drugim riječima rečeno. kada je u pitanju akumulator električne energije vremenom njegov kapacitet mjeren u Ah (amperčasovi) opada te je kapacitet akumulatora tehnički indikator njegove radne sposobnosti. Npr. a nekritičan kvar djelimično umanjuje funkciju opreme. a intenzitet kvarova je λ=1/1251=0. Indikatori stanja opreme Tokom procesa eksploatacije se mijenja stanje ispravnosti opreme te su ustanovljeni indikatori (pokazatelji) stanja opreme. Pod pojmom kvar se podrazumijeva promjena stanja opreme koja onemogućava funkciju opreme ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu. TEORIJA ODRŽAVANJA 5. dimenzija.1. položaj. okoliš ili drugu opremu.). fizičkim oštećenjem. To su npr. kvalitet površine. okoliš ili drugu opremu. nepravilnim rukovanjem osoblja ili greškom tokom zahvata održavanja. raspoloživost (dostupnost. Intenzitet (stopa. a za svaku opremu se definiše indikator radne sposobnosti. ali se može razviti u kvar ili dovodi u opasnost zdravlje ljudi koji koriste opremu. kvarovi koji nastaju usljed habanja dijelova. Raspoloživost je najvažniji indikator stanja opreme. a računa se po formuli: 55 . Inherentni kvarovi su kvarovi koji su svojstveni opremi. požarom itd. hemijski sastav itd. a pod pojmom oštećenje se podrazumijeva promjena stanja opreme koja još ne smeta funkciji. Kritični kvar potpuno onemogućava funkciju. Jedinica za intenzitet kvarova λ je [kvarova/h]. Pod pojmom radna sposobnost opreme se podrazumijeva njezina sposobnost da obavlja projektovanu funkciju. uz minimalne prekide uzrokovane greškama u dizajnu ili radu. U fazi normalnog rada opreme kada je intenzitet kvarova λ=const. brzina pojave) kvarova λ (engleski: failure rate) je vjerovatnoća da će se kvar na opremi pojaviti u određenom vremenskom intervalu.

Overall Equipment Effectiveness) kao proizvod raspoloživosti. U tom smislu se često kao vrijeme zastoja opreme ne računa samo vrijeme uzrokovano održavanjem već i drugim redovnim aktivnostima. zamjenjivost i međuzamjenjivost komponenata (svojstva dizajna opreme) te sposobnost.74 odnosno ukupna efikasnost opreme je 74%. ako je opterećenje opreme 0. a ukupna efikasnost 0. Npr. a bila je u zastoju usljed održavanja 31 dan tada je raspoloživost date opreme u toj godini bila: A= 334 334 ⋅100% = ⋅100% = 91. a posljedica su nepredvidivih koncentracija naprezanja koja premašuju projektovanu izdržljivost komponente i nemoguće ih je spriječiti. radne sposobnosti opreme i procenta ispravnih proizvoda. Na kraju dolazi faza istrošenosti kada broj kvarova raste. Raspoloživost se osim za pojedinačnu opremu računa i za postrojenje u cjelini. Indeks zahvata je ukupni broj zahvata održavanja podijeljen sa ukupnim trajanjem zahvata u satima. Korisni vijek trajanja (faza normalnog rada) opreme je onaj vremenski period koji proteče od završetka uhodavanja opreme do zakazivanja (zbog dotrajalosti) prve 56 . Kriva kade je karakteristična za opremu kod koje dolazi do izražaja proces habanja. Kriva habanja se u literaturi još zove krivulja mortaliteta. Sposobnost održavanja je vjerovatnoća da će neka oprema na kojoj se obavlja zahvat održavanja biti za određeno vrijeme ponovo dovedena u radno stanje.71x0. ako je tokom godinu dana posmatrana oprema bila ispravna 334 dana. Osim za ocjenu održavanja raspoloživost se u tehničkoj praksi ponekada koristi i za druge svrhe osim za ocjenu valjanosti održavanja.71. Npr. zamora materijala i sl. vozila. a prosječno vrijeme zahvata je recipročna vrijednost indeksa zahvata. a najčešće su posljedica slabe izrade ili pogrešne montaže.74 tada dobivamo da je potpuna ukupna efikasnost date opreme 0. U fazi uhodavanja se javljaju početni kvarovi koji nastaju odmah nakon puštanja opreme u rad. Definiše se i pojam ukupne efikasnosti (učinkovitosti) opreme (engleski: OEE .5% 365 334 + 31 Raspoloživost se obično računa na sedmičnoj i godišnjoj bazi. Kao što je već rečeno raspoloživost opreme je najvažniji indikator stanja opreme i zajedno sa ukupnim troškovima održavanja predstavlja dva najznačajnija podatka na temelju kojih se procjenjuje održavanje.91x0.1. raspoloživost rada gradske toplane se računa za period sezone grijanja. 5.74=0.71.Total Effective Equipment Performance) koji se računa kao proizvod opterećenja i ukupne efikasnosti opreme. Ovdje je navedeno da je 95% proizvoda ispravno što znači da je 5% proizvoda škart. Naime. ali oprema je često u zastoju usljed drugih razloga kao što je npr. a najpoznatija kriva habanja je kriva kade koja je prikazana na slici 5.86x0. odnosno vrijeme trajanja zahvata u satima podijeljeno ukupnim brojem zahvata. Dakle. Evidentirajući svaki zastoj u radu opreme.95=0. Detorijacija opreme Detorijacija opreme je definisana krivom habanja (engleski: wear curve).2. vještina i uvježbanost održavalaca (faktori opsluživanja). u prethodnom primjeru smo uračunali vrijeme zastoja uzrokovanog održavanjem. U fazi istrošenosti imamo pozne kvarove koji nastaju zbog dotrajalosti (posljedica dotrajalosti komponenti zbog istrošenosti.53 odnosno 53%. Npr. To su slučajni kvarovi. bez obzira na to je li on posljedica planiranog zahvata održavanja ili ga je uzrokovao kvar. Na sposobnost održavanja utiču: pristupačnost. Zatim nastupa faza normalnog rada tokom koje je broj kvarova mali.). Kriva habanja pokazuje ovisnost intenziteta inherentnih (svojstvenih) kvarova o vremenu. ako je raspoloživost 86%. Npr. točenje goriva ili zamjena alata. ali može se računati i tokom zadanog perioda. mogu se lahko proračunati dva za sposobnost održavanja važna indikatora: indeks zahvata i prosječno vrijeme zahvata. Postoje ukupno četiri tipične krive habanja. Opterećenje opreme je podatak o tome koliko vremena oprema treba da radi u datom razdoblju. Još informativniji je i podatak o potpunoj ukupnoj efikasnosti opreme (engleski: TEEP . To su npr. preglednost. radna sposobnost opreme 91% i procenat ispravnih proizvoda 95% tada imamo OEE=0. ako oprema treba da radi pet dana u sedmici tada je opterećenje opreme 5/7=0.gdje je: ti – vrijeme ispravnog rada opreme tz – vrijeme zastoja t=ti+tz – ukupno vrijeme posmatranja.

Primjer takve opreme su drobilice kamenja.2. a zamijene se prije nego što nastupi faza istrošenosti. a njihov lom je podjednako moguć i dok su nova i nakon nekoliko godina eksploatacije. na procesnoj opremi najčešće vrste kvarova koji nastaju u fazi normalnog rada su: olabavljenje. 5. Npr. prozorska stakla se ne habaju.komponente. je prikazana kriva slučajnog otkaza.3.1. Kriva slučajnog otkaza je također karakteristična za elektronske uređaje koji se zamjenjuju prije nego što se istroše kao što su npr. Sl. lom. hrđa. Naime ovi uređaji se valjano testiraju u tvornici tako da ne dolazi do otkaza u fazi uhodavanja. Npr.3. deformacija. Kriva slučajnog otkaza Kriva habanja data na slici 5. Kriva kade Na slici 5. Sl. 5. 5. trošenje. Kriva slučajnog otkaza je karakteristična za opremu kod koje habanje ne dolazi do izražaja. monitori i računari. Sl. Linearna kriva habanja 57 . začepljenje. elektroenergetski kvar i kvar automatike.2. je linearna kriva habanja karakteristična za opremu kod koje intenzitet kvarova raste sa starenjem opreme.

Zagreb. 5. [3] Dr.Na slici 5. 2002. 2006.4. η – parametar razmjere i t .4. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. 1997. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. [4] Dr. jer se danas oprema rigorozno testira tokom procesa proizvodnje tako da u fazi uhodavanja ima vrlo malo otkaza. North Palm Beach. 58 ..vrijeme. Dubrovnik 1989. Kriva poznih otkaza Krive habanja se matematički mogu iskazati pomoću Weibullove troparametarske distribucije: f (t ) = β η t ⋅  η    β −1 ⋅e t − η  β    Parametri su: β – parametar oblika. Većina današnje opreme ima upravo takvu krivu habanja. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. je prikazana kriva poznih otkaza karakteristična za opremu koja otkazuje na kraju životnog vijeka. LITERATURA [1] Dr. Weibullova analiza je svjetski najpopularnija metoda analize i predviđanje kvarova i nepravilnosti u radu svih vrsta. Sl. Robert Abernethy THE NEW WEIBULL HANDBOOK Abernethy. [2] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. New York.

odnosno definišu se dozvoljeni rasponi tehničkih indikatora ispravnosti. a također. ali njegovo sprovođenje obavezuje zakon. stanje zadovoljava žutom i stanje loše crvenom bojom. Često se po analogiji sa semaforom stanje dobro obilježava zelenom bojom. a još bolje je ako se daju kriteriji za procjenu u skali: dobro. U svojoj biti tehnička dijagnostika upravo i predstavlja tehničku disciplinu koja se bavi praćenjem stanja ispravnosti mašina. 6. Uzmimo primjer kliznog ležaja kod koga je tehnički indikator ispravnosti njegov zazor te se zazor u rasponu 0.1. zazor 0. Na temelju nalaza i propisanih kriterija se ustanovljava stanje opreme koje može biti dobro i loše. Kontrolni pregledi su slični preventivnim. Preventivni pregledi se vrše po unaprijed utvrđenom programu. 3.3mm uzima kao dobar (zeleno područje). ako je u pitanju defekt koji se brzo razvija tada su potrebni češći pregledi.1-0. Oprema više kategorije se češće pregleda. Npr. ako je instaliran u prostoriji sa izraženom kontaminacijom. postrojenja i uređaja na osnovu izvršenih mjerenja i pregleda nad istima. Bitno je napomenuti da tehnička dijagnostika ne egzistira sama radi sebe već je sastavni dio cjelokupnog sistema održavanja. Realizacija strategije prediktivnog održavanja nije moguće bez primjene metoda tehničke dijagnostike. a ako je stanje zadovoljavajuće treba planirati održavanje kako bi se oprema dovela u dobro stanje. Aktivnost se provodi u četiri koraka: 1. U radnim uputstvima za dijagnostički pregled se navode kriteriji dozvoljenog i nedozvoljenog stanja. A ukoliko se simptomi kvara ustanove prije nego što dođe do otkaza funkcije opreme aktivnosti održavanja se mogu sprovesti prije otkaza. 2. zadovoljava i loše. Krajnji cilj kontrolnog pregleda je da se utvrdi nivo sigurnosti i zaštite radnog osoblja i okoline pri eksploataciji opreme. Ako je stanje opreme loše tada opremu smjesta treba zaustaviti u cilju sprječavanja potpunog uništenja iste.2. Uglavnom se izvode na opremi u cilju sprječavanja zagađenja okoline i zaštite od požara i eksplozije te zaštite života i zdravlja ljudi. Aktivnosti tehničkog dijagnosticiranja se provode koordinirano sa ostalim aktivnostima održavanja sukladno planovima održavanja. uređaja i postrojenja.5mm je loš (crveno područje). Pojam i značaj tehničke dijagnostike Pojam dijagnostika vuče korijen iz starogrčkih riječi dia (kroz) i gnosis (znanje) čijim spajanjem je nastala riječ diagnosis (grč. ali čistoću kućišta elektromotora treba kontrolisati mjesečno ili čak sedmično. odnosno predstavlja sredstvo kojim se realizuje strategija prediktivnog održavanja.6. διαγνοσισ) koja u doslovnom prijevodu znači "kroz upotrebu znanja". dijagnoza (utvrđivanje sadašnjeg stanja).5mm se uzima kao zadovoljavajući (žuto područje) i zazor iznad 0. geneza (utvrđivanje historijata stanja). 4. Postoje dvije vrste pregleda opreme i to: • • preventivni pregledi i kontrolni pregledi. U anglosaksonskoj terminologiji se umjesto pojma Technical Diagnostics mnogo češće koriste pojmovi Condition Monitoring (monitoring stanja) ili Maintenance Inspection (inspekcija održavanja). izolaciju elektromotora je u većini slučajeva dovoljno testirati jednom u godinu dana. Tehnička dijagnostika podrazumijeva postupke definisanja defakata mašina. Dijagnostički nadzor omogućava uvid u stanje opreme. a njegov cilj je da se utvrdi stanje opreme. 59 .3-0. prognoza (predikcija budućeg stanja) i terapija (definisanje mjera koje treba poduzeti u cilju rješenja problema). Pregled metoda tehničke dijagnostike Metode tehničke dijagnostike se dijele u dvije grupe: • • subjektivne i objektivne. Učestanost dijagnostičkih pregleda ovisi prvenstveno o kategoriji predmetne opreme i o brzini razvoja defekta. TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA 6.

Analizom veličine. Jedan od rijetkih primjera primjene čula okusa jeste ispitivanje baterija niskog napona koje se mogu testirati tako što se jezikom dotaknu elektrode baterije. a drugi mjere buku u ultrazvučnom području i prevode je u audio područje čime se omogućava preslušavanje iste pomoću slušalica. provjeriti kvalitet zaptivanja otvora i ventila. Statičke metode se sprovode nad opremom u mirovanju tj. Druga podjela metoda dijagnostike je na: • • statičke i dinamičke. ispitati stanje kliznih i kotrljajućih ležaja. Međutim značajna poboljšanja i uštede se mogu postići ukoliko se mazivo periodično ispituje i mijenja u onom momentu kada njegove karakteristike budu degradirane do nivoa kada ga treba mijenjati. preko neispravnosti ležaja. u zastoju. ispitivanja maziva. Štaviše karakteristike rabljenog maziva se mogu popraviti prečišćavanjem i dodavanjem aditiva za reparaciju čime se produžuje vijek njegove upotrebe. elektronski stetoskop kojim se čulo sluha bolje primjenjuje za dijagnozu stanja. mjerenje spektra i vremenske ovisnosti rasipnog magnetnog polja i mjerenje diferencijalne struje prema masi. koncentracije. 60 . a dinamičke metode se sprovode dok oprema radi. defekata elektromotora. Ova metoda je posebno korisna kod mašina sa niskim brojevima obrtaja gdje druge metode nisu efikasne. Ispravan rad elektromotora ima vitalan značaj za rad mašine i postrojenja u cjelini tako da je razvijeno niz metoda za testiranje ispravnosti elektromotora kako tokom rada istog tako i dok je motor izvan pogona. Vibrodijagnostika je sigurno najraširenija i najbolje istražena oblast tehničke dijagnostike. okus. miris. Za poboljšanje subjektivnih metoda se koriste i tehnička sredstva kao što je npr. Npr. Danas se najčešće apliciraju sljedeće objektivne metode tehničke dijagnostike: • • • • • • • vibraciona dijagnostika (vibrodijagnostika). U literaturi na engleskom jeziku se osim pojma five senses koristi i skraćenica LFL – Look Feel Listen (gledati. pukotine. dodir i sluh. provjeriti debljina stijenki. ultrazvučna dijagnostika. Jedni mjere vrijeme eha ultrazvučnog signala. termovizijska ispitivanja. ispitivanje stanja električne instalacije i druga. Objektivne metode se realizuju pomoću instrumenata. analiza nečistoća u mazivu i podešavanje rotora mašina (podešavanje saosnosti i balansiranje). testiranja elektromotora. Mjerenjem vibracija mašina i postrojenja se mogu detektovati mnoge neispravnosti istih. loše zaptivanje otvora. Za ultrazvučna ispitivanja se koriste dvije vrste instrumenta. Ultrazvučnim ispitivanjima se mogu otkriti pukotine u metalnim dijelovima. provjeriti eventualne turbulencije unutar hidrauličkih vodova i drugo. Termovizijsko ispitivanje u kombinaciji sa mjerenjem temperature je također moćna dijagnostička metoda koja omogućava otkrivanje širokog spektra neispravnosti kao što je loša termička izolacija. Treba napomenuti da su često propisani rokovi zamjene maziva predugi tako da obično do degradacije dođe znatno ranije što dovodi do ubrzanog habanja mašine. Čulo okusa se izuzetno rijetko koristi pri dijagnosticiranju. slušanjem buke mašine se procjenjuje njezino stanje. pregrijavanja. Dok je motor zaustavljen vrši se provjera impedanse zavojnica i kvaliteta izolacije. loši električni spojevi. provjeriti kvalitet podmazivanja. slušati) kojom se označavaju subjektivne metode dijagnostike. a na motoru u radu provode se sljedeća ispitivanja: mjerenje spektra vibracija.Subjektivne metode se realizuju bez primjene instrumenata tj. Uobičajena je praksa da se mazivo u mašinama periodično mijenja novim. zupčanika i drugih mašinskih elemenata pa do kavitacije unutar hidrauličkih sistema. nesaosnosti vratila. počev od debalansa rotora. osjetiti. pomoću pet ljudskih čula (engleski: five senses): vid. mjerenje spektra faznih struja. oblika i hemijskog sastava nečistoća u mazivu se također može doći do podataka o eventualnim defektima mašina. otkriti električna pražnjenja.

te planirati zamjena pojedinih komponenti (pregrijača. Dijagnostički instrumenti i pomagala Dijagnostička ispitivanja se mogu vršiti povremeno ili planski u zadanim terminima. stroboskopska ispitivanja. temperatura. I pored stalnog praćenja dijagnostičkih parametara mjerenih ON-LINE sistemom od strane operatora bitno je da i dijagnostički tim ima uvid u ove podatke. RLC-metar i tester izolacije elektromotora i kablova. putem SMS poruka mobilne telefonije. ako je u pitanju ultrazvučni stetoskop. ispitivanje pukotina magnetskim česticama. gdje se pored broja radnih sati pojedinih komponenata kotla evidentiraju radni parametri (pritisak. elektronski stetoskop. Savremeni ON-LINE sistemi su konstruisani za uvezivanje sa SCADA sistemima i telefonskim centralama tako da je moguće daljinsko izvještavanje o defektima postrojenja npr.Podešavanja rotora mašina (podešavanje saosnosti i balansiranje) u svojoj biti nisu dijagnostičke već "terapijske" metode. a njihova opremljenost ovisi o veličini organizacije. a može se očekivati da će u budućnosti ON-LINE dijagnostički sistemi biti integrisani u SCADA sisteme. Manje organizacije više angažuju eksterne dijagnostičke servise. 6. vrijeme). Osnovni set dijagnostičkih instrumenata i pomagala kojim su opremljeni dijagnostički timovi malih organizacija sadrži: • • • • • • • vibrometar.3. Na osnovu ovih podataka se može odrediti egzaktnim proračunima. mjerenje struja kratkog spoja itd. broj startova iz hladnog stanja. mjerenje tvrdoće materijala. Najčešće se ON-LINE dijagnostički sistemi instaliraju zajedno sa SCADA sistemima tako da operatori na SCADA sistemu ujedno prate i dijagnostičke parametre ON-LINE dijagnostičkog sistema. Beskontaktnim termometrom se mjeri temperatura kako stacionarnih tako i rotirajućih dijelova mašina. dok za instalirane instrumente koji vrše kontinualni nadzor koristimo naziv ON-LINE instrumenti. jer su njihovi timovi opremljeni samo najvažnijim dijagnostičkim instrumentima. produženje životnog vijeka mašine. endoskopska ispitivanja. radiografska ispitivanja. parovoda i sl. pogotovo. Danas se u termoelektranama koristi dijagnostički metod Lifetime Monitoring (nadzor radnog vijeka). a ako ovo nije tehnički izvedivo tada dijagnostički tim ove podatke prikuplja sa računara instaliranog u prostoriji SCADA operatora. Testerom ležaja se sa dosta visokom tačnošću može odrediti stanje kotrljajućih (valjnih) ležaja. Za dijagnostičke instrumente za povremene ili planske (periodične) preglede je uobičajen naziv OFF-LINE instrumenti. strujna kliješta. Većina ON-LINE dijagnostičkih sistema omogućava uvid u ove podatke putem posebnog računara instaliranog u prostoriji dijagnostičkog tima. ispitivanja vrtložnim strujama. Vibrometrom se mjere vibracije mašina i provjerava da li su u zadanim granicama. Savremeni SCADA sistemi imaju mogućnost instaliranja ovog Lifetime Monitoring metoda. Dijagnostički timovi organizaciono funkcionišu unutar ureda održavanja. parovoda). smanjenje potrošnje energije itd. a također postoji mogućnost da se dijagnostički instrumenti instaliraju na postrojenje čime se dobiva stalni dijagnostički nadzor. Podešavanjem saosnosti i balansiranjem rotora se postiže niz povoljnih efekata kao što je smanjenje buke. tester kotrljajućih (valjnih) ležajeva. preostali životni vijek pojedinih dijelova kotla. omogućava preslušavanje šuma mašina čime se dobiva uvid u njihovo stanje. beskontaktni termometar. Strujnim kliještima se 61 . a također praćenjem trenda promjene vibracija se mogu dobiti podaci o stanju mašine. ispitivanje boca pod pritiskom. penetrantska ispitivanja. Elektronski stetoskop. Štaviše savremeni SCADA sistemi imaju značajne mogućnosti dijagnostike. Vrše se istraživanja i razvoj uređaja za automatsko dijagnosticiranje postrojenja i uvezivanje ON-LINE dijagnostičkih sistema sa ERP softverskim paketima za automatsko kreiranje radnih naloga održavanja na temelju mjerenja tehničkih indikatora ispravnosti. Pored navedenih dijagnostičkih metoda u primjeni su i druge kao što su npr. mjerenja otpora uzemljenja. ali zbog činjenice da navedene zahvate provode isti ljudi (a često se koriste i isti instrumenti) koji provode dijagnosticiranje ove metode su ubrojane u dijagnostičke.

2008. ispituju grijači i drugi potrošači električne energije. Željko Novinc. 62 . dr. Zagreb. LITERATURA [1] Dr. [2] Dr. Tester izolacije se koristi za provjeravanje stanja izolacije prvenstveno elektromotora.provjerava simetrija struja elektromotora. RLC-metar treba biti u izvedbi koja omogućava mjerenje otpora i induktivnosti namota elektromotora i transformatora. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. 2002. Zagreb. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. a također kablova i transformatora. Cariša Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Beograd. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. [3] Dr. 2010. Živoslav Adamović.

63 . Većina organizacija. Sam pojam plan potiče od latinske riječi planum koja ima značenje ravno. ali je neophodna osnova za upravljanje i rukovođenje pomoću ciljeva. plan održavanja je odgovor na pitanje šta i kako raditi odnosno planom održavanja se definišu (dizajniraju) buduće aktivnosti održavanja. Cilj planiranja održavanja jeste da se korektivno održavanje svede na zadani nivo koji određuje menadžment organizacije. Rezervni (doknadni) dijelovi i materijali održavanja koji su uskladišteni u magacinu također zahtijevaju održavanje te treba planirati i njihovo održavanje. Za svaku opremu se kreira plan njezinog preventivnog i prediktivnog održavanja vodeći računa da se danas preventivno održavanje primjenjuje samo onda kada prediktivno održavanje nije primjenjivo iz tehničkih ili ekonomskih razloga. Danas se preventivno održavanje primjenjuje samo onda kada prediktivno održavanje nije primjenjivo iz tehničkih ili ekonomskih razloga. ispitivanje posuda pod pritiskom (tlakom). [21]. ako se ukaže potreba. Prije kreiranja plana održavanja potrebno je izvršiti klasifikaciju i kategorizaciju opreme. U literaturi na engleskom jeziku se za planiranje koristi termin planning. To je npr. a program (raspored) je odgovor na pitanje kada i tko će raditi [1]. Za manje važnu opremu se može dopustiti veći procenat korektivnog održavanja.7. Plan održavanja se može uporediti sa tehnološkim procesom proizvodnje. FMEA&RCFA analize i procijenjena vrijednost opreme. Pojam planirati se može poistovjetiti sa pojmom namjeravati i u tom smislu planiranje treba shvatiti kao sredstvo za realizaciju cilja. pozitivna tehnička praksa te stručna literatura.1. Dakako. Planiranje i programiranje održavanja se vrši u organizacijama gdje je menadžment organizacije odlučio da primjenjuje strategiju planskog održavanja. a za programiranje termin scheduling. Temelj za planiranje aktivnosti su: • • • • • • • • kategorizacija i klasifikacija opreme. Također za pojedine funkcionalne lokacije se kreiraju planovi preventivnog i prediktivnog održavanja. da u ukupnim troškovima održavanja korektivno održavanje učestvuje sa najviše 2030%. sukladno Paretovom pravilu. Uvod u planiranje i programiranje održavanja Razlika između planiranja i programiranja održavanja se ogleda u tome što je plan održavanja odgovor na pitanje šta i kako raditi. nastoji da svede korektivno održavanje na 20-30% tj. Korektivno održavanje se najčešće realizuje neplanski. 7. Pojedine aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja su propisane i zakonskim odredbama i/ili standardima (normama) te se obavezno moraju provoditi. U ovom slučaju cilj je svođenje korektivnog održavanja na zadani nivo. Pri kreiranju plana se vodi računa o kritičnosti opreme u smislu da se za važniju opremu predviđa bolje preventivno i prediktivno održavanje. plan se neće uvijek i ostvariti. zakonske odredbe i standardi. preporuke proizvođača opreme. a program održavanja sa operativnim planom proizvodnje.2. preporuke proizvođača alata i materijala održavanja. Planom održavanja se definišu aktivnosti održavanja. Planiranje održavanja Kao što je već rečeno. a programom se određuje kada će se te aktivnosti realizovati. Planiranje i programiranje održavanja obavlja ured održavanja (priprema održavanja). vlastito iskustvo. Plansko održavanje može biti: • • preventivno i prediktivno. ali za određene aktivnosti korektivnog održavanja se također kreiraju planovi održavanja pogotovu ako su u pitanju kritični kvarovi koji mogu dovesti do katastrofalnih posljedica. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODRŽAVANJA 7. [7].

Postoje dvije vrste pregleda opreme i to: • • preventivni pregledi i kontrolni pregledi. Preventivni pregledi se vrše po unaprijed utvrđenom programu. Naime pri održavanju vozila (kamiona. Ove preglede najčešće izvode eksterni izvođači koji imaju odgovarajuća ovlašćenja. Npr. Npr. Testiranjem se ne može spriječiti sam otkaz ležaja. a kod opšte opreme manje ima koristi od preporuka proizvođača opreme. aktivnosti preventivnog i 64 . Uglavnom se izvode na opremi u cilju sprječavanja zagađenja okoline i zaštite od požara i eksplozije te zaštite života i zdravlja ljudi. Krajnji cilj kontrolnog pregleda je da se utvrdi nivo sigurnosti i zaštite radnog osoblja i okoline pri eksploataciji opreme. Nakon što se formira lista potencijalnih kvarova te se predvide protivmjere tj. FMEA&RCFA analize o kojima će kasnije biti više riječi također pomažu pri kreiranju plana. ali npr. je dat primjer liste potencijalnih kvarova na centrifugalnoj pumpi vode u vodocrpilištu. Testiranjem ležaja će se otkriti simptomi otkaza u ranoj fazi i sama zamjena ležaja će biti obavljena planski tj. ali njegovo sprovođenje obavezuje zakon. proizvođač mašine za automatsko pakovanje brašna je veoma dobro znao uvjete u kojima će ta mašina raditi te se u ovom slučaju preporuke proizvođača mogu iskoristiti za kreiranje plana održavanja. Preporuke proizvođača alata i opreme za održavanje te proizvođača materijala održavanja su ponekada jako korisne. Kreiranje plana održavanja date opreme počinje sa popisivanjem svih potencijalnih kvarova koji se realno mogu očekivati na datoj opremi što se vrši u vidu tabele. Condition Monitoring Standards je izraz iz engleskog jezika koji označava kataloge dijagnostičkih pregleda koji se vrše nad datom opremom. može doći do otkaza ležaja usljed njegove istrošenosti te se vrši ispitivanje stanja ležaja pomoću testera ležaja kako bi se izbjegao iznenadni otkaz ležaja. Npr. automobila) se u potpunosti treba pridržavati uputa proizvođača koje treba tek dopuniti prema svojim potrebama. a njegov cilj je da se utvrdi stanje opreme. proizvođači maziva obično daju vrlo detaljne upute za primjenu njihovih proizvoda. Pri kreiranju planova održavanja preporuke proizvođača se u većoj mjeri mogu poštovati kod specifične opreme gdje je proizvođač opreme znao radne uvjete opreme. Tabela 7. Kontrolni pregledi su slični preventivnim. U tabeli 7. Potencijalni kvarovi centrifugalne pumpe Potencijalni kvar Uzroci kvara Otkaz ležaja Loše podmazivanje Istrošenost ležaja Pregorijevanje namota elektromotora Vibracije Slabljenje izolacije Pregrijavanje Protivmjere -podmazivanje -ispitivanje stanja ležaja -mjerenje vibracija -ispitivanje stanja izolacije -mjerenje temperature kućišta -čišćenje kućišta -mjerenje faznih struja -dotezanje -mjerenje vibracija -čišćenje -podmazivanje -bojenje -mjerenje vibracija -preslušavanje ultrazvuka Rasklimanost pumpe Korodiranje elemenata Nesimetrija Vibracije Korozija Erozija pumpe Kavitacija Dati su i potencijalni uzroci kvarova i mjere preventivnog i prediktivnog održavanja koje treba poduzeti da bi se dati kvarovi spriječili. Ovi katalozi se mogu pronaći u stručnoj literaturi i mogu se iskoristiti pri kreiranju planova. Primjer opreme gdje se upute proizvođača i mogu i trebaju uvažiti u potpunosti su vozila. ali se izbjegava situacija da ležaj otkaže iznenada. neće biti urađena kao korektivno održavanje. proizvođač elektromotora nije mogao znati u kojim uvjetima će raditi njegov elektromotor te je dao opšte preporuke za preventivno i prediktivno održavanje koje treba prilagoditi konkretnim radnim uvjetima predmetnog elektromotora.1.ispitivanje električnih instalacija itd.1.

podmazivanje i dotezanje te svakih mjesec dana dijagnostički pregled centrifugalne pumpe. U tabelu 7.2.5 0. U dogogodišnjem planu se evidentiraju i momenti isticanja garantnih rokova kako opreme tako i ugrađenih rezervnih dijelova. Primjer neodgodivih aktivnosti održavanja su npr.5 0.5 0. Tabela 7. vidimo da se dnevno vrši čišćenje. u doba dok se još nisu koristili računari sa instaliranim ERP softverom na temelju tabele 7. ako dijagnostička ispitivanja ležaja daju nalaz da je ležaj još uvijek upotrebljiv. M.2 0.1. molovanje (bojenje) kancelarija se može planirati jednom u tri godine. Aktivnosti definisane u tabeli 7. Za ove svrhe se kreira dugogodišnji program održavanja u koga se unose ove aktivnosti.prediktivnog održavanja koje će se poduzimati vrši se opet tabelarno planiranje aktivnosti. Dugogodišnji program održavanja se u literaturi još naziva višegodišnji raspored ili okvirni program održavanja.) i dugogodišnji program aktivnosti održavanja. Također za pojedine funkcionalne lokacije se u slučaju potrebe kreiraju ovi dokumenti. Na temelju tabele 7. Aktivnosti održavanja iz dugogodišnjeg programa se dijele u dvije grupe: • • odgodive i neodgodive. i dugogodišnjeg programa održavanja se sračunavaju prosječni planirani troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja na godišnjem nivou. Na temelju tabele 7. se unose u ERP softver kako bi se vršilo automatsko generisanje radnih naloga održavanja u zadanim vremenskim periodima ili po stanju brojača (npr. Npr. Određene aktivnosti održavanja se obavljaju jednom u nekoliko godina.5 Potreban broj izvršilaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Potreban materijal % -krpa 1 kg -mast 50g % -boja 1 kg -otapalo 1 l % % % % % % Troškovi (cijena) Pregled Čišćenje Podmazivanje Dotezanje Bojenje Ispitivanje ležaja Mjerenje vibracija Mjerenje temperature Preslušavanje ultrazvuka Ispitivanje izolacije Mjerenje faznih struja O M M M M D D D D E E D-dnevno S-sedmično M-mjesečno G-godišnje O-operator M-mehaničar E-električar D-dijagnostičar Iz tabele 7.Maintenance Master Schedule.5 0.6 0. se kreira plan periodičnog održavanja (tabela 7. Primjer je dat u tabeli 7.2. atestiranje opreme sa aspekta zaštite na radu. višegodišnji program održavanja i radna uputstva za održavanje.5 0.2. aktivnosti propisane zakonom kao što je npr.2. prema broju radnih sati koji se broji brojačem). a u dugogodišnji program se unose aktivnosti koje se obavljaju jednom u nekoliko godina. Planirani troškovi se sračunavaju tako što se uračunaju troškovi: 65 .2 2 0. i dugogodišnjeg programa održavanja su kreirani godišnji termin planovi održavanja. a engleski izraz je MMS . sedmično. Primjetimo da kao rezultat planiranja za svaku opremu dobivamo tri dokumenta: • • • plan periodičnog održavanja. Slična stvar je i sa zamjenom velikih potrošnih dijelova. se unose aktivnosti koje se obavljaju dnevno. Ranije.2. a primjer odgodive aktivnosti je zamjena ležaja koja se može odgoditi. Godišnje se vrši bojenje pumpe te ispitivanje elektrosistema. S. Važan segment planiranja jeste i analiza troškova preventivnog i prediktivnog održavanja.2. Operator (poslužilac) svakodnevno vrši pregled pumpe.G) D S S S G M M M M G G Izvršilac Potreban broj radnih sati % 0.2. mjesečno i godišnje.2. Plan periodičnog održavanja centrifugalne pumpe Aktivnost Potreban zastoj (DA/NE) NE DA NE DA DA NE NE NE NE DA NE Potrebni alati i instrumenti % -četka -mazalica -set ključeva -četka -tester ležaja -vibrometar -termometar -stetoskop ultrazvučni -tester izolacije -strujna kliješta Period (D.

U ostale troškove se mogu uračunati npr.000km ili je nesavjesno voženo ili nesavjesno održavano.000€ u aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja predmetne opreme. Kao orjentir se uzimaju ukupni planirani troškovi održavanja. ako svake godine prelazi 50. Generalni popravak motora se danas ne vrši nakon određenog broja prijeđenih kilometara već kada pritisak (tlak) kompresije padne ispod zadanog. jer se pojedine aktivnosti obavljaju jednom u nekoliko godina. Ako su u pitanju alati niske cijene koji se ne troše značajno tokom rada tada se troškovi alata mogu zanemariti. Očigledno vozilo čiji je motor istrošen već nakon 100.5% do 5% od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . na svakih 120. planiranih rezervnih dijelova i materijala održavanja.5% vrijednosti opreme odnosno 0. a cijena 30. jer značajniji zahvati održavanja se vrše jednom u nekoliko godina. ako je u pitanju instrument čiji radni vijek je 10. Nakon što se sračunaju potrebno je provjeriti da li se ovi planirani troškovi uklapaju u strategiju održavanja određenu od strane menadžmenta organizacije te eventualno izvršiti korekcije u smislu da se smanje troškovi ako su previsoki. Uglavnom. alata i instrumenata i ostalih troškova. 40% od 12. ali u organizaciji uvijek ima više mašina koje nemaju jednaku kategoriju (značaj) što treba uzeti u obzir u smislu da se za preventivno i prediktivno održavanje značajnijih mašina ulaže više.000km prije nego bude neophodan generalni popravak motora. To praktično znači da pri održavanju automobila treba planirati mjerenje pritiska (tlaka) kompresije motora jednom godišnje.500€. Drugim riječima rečeno. U stručnoj literaturi [18]. kao što je već rečeno ovo ne znači da treba svake godine planirati aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja u vrijednosti od 5. Ako su u pitanju iznajmljeni alati tada se računa sa cijenom najma. a drugi primjerak pređe čak 500. ako je u pitanju automobil sa vijekom trajanja od 20 godina ili milion prijeđenih kilometara.000 prijeđenih kilometara. Npr. troškova mašina. jer su iskazani preko troškova radnih sati. treba napomenuti da je ovdje razmatrana jedna mašina. jer se generalna opravka vrši nakon svakih sedam godina odnosno nakon 350. mašina sa nabavnom cijenom od 500.000€.• • • • planiranih radnih sati. Npr. već u prosjeku. Međutim i ovdje je bitno napomenuti da se savremeno održavanje automobila temelji na dijagnostici. Dakle ako je ova mašina 66 . Uzmimo konkretan primjer jedne opreme iz organizacije u kojoj je menadžment donio odluku o strategiji održavanja prema kojoj troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja treba da učestvuju sa 40% u ukupnim troškovima održavanja. pri kreiranju plana treba sračunati ukupne planirane troškove preventivnog i prediktivnog održavanja tokom radnog vijeka i isti ne smiju biti veći od predviđenih troškova sukladno strategiji održavanja.000 sati.000€ i radnim vijekom od 20 godina te da se uzima da godišnji troškovi održavanja treba da budu 2.Estimated Replacement Value ili ARV .500€.000 prijeđenih kilometara. Pošto se planiraju ukupni godišnji troškovi održavanja od 12. a najvjerovatnije obadvoje.000 kilometara. „veliki servis“ koji je skuplji od „malog servisa“ koji se obavlja svakih 15.000€ tada kalkulišemo sa cijenom jednog sata rada instrumenta od približno 5€ po satu. treba planirati da tokom radnog vijeka od 20 godina bude utrošeno 20x5. tada će najveći troškovi održavanja biti u sedmoj i četrnaestoj godini eksploatacije.000 prijeđenih kilometara treba obaviti tzv.000€ tj. ali ako su u pitanju skupocjeni alati tada se troškovi upotrebe alata moraju uračunati. Ako se ustanovi da se predviđeni plan održavanja ne uklapa u ovo potrebno je izvršiti korekcije plana. Ova kalkulacija polazi od pretpostavke da je vijek opreme 20 godina te da se tokom radnog vijeka u održavanje opreme smije utrošiti iznos maksimalno jednak nabavnoj vrijednosti opreme. Broj prijeđenih kilometara prije nego bude potreban generalni popravak motora je indikator valjanosti održavanja i upotrebe (vožnje) vozila. troškovi prijevoza ako u cilju obavljanja aktivnosti održavanja treba putovati na udaljenu lokaciju.Asset Replacement Value). Dakako neće svake godine biti jednaki troškovi.500€=5.000km. Pretpostavimo da je u pitanju oprema tj. Ali. Iskustva iz servisa govore da jedan primjerak istog tipa vozila pređe samo 100.000€=12. Nije rijetkost da se konačan plan kreira u nekoliko iteracija.500€ tada sukladno definisanoj strategiji treba planirati godišnje troškove preventivnog i prediktivnog održavanja u prosječnom iznosu od 0. [19] se može pronaći podatak da godišnji troškovi održavanja trebaju biti u rasponu od 1.000€=100.025x500. Dalje. Dalje svake druge godine tj.4x12.

a kasnije se vrše njihove povremene dorade po potrebi kako iz tehničkih tako i iz ekonomskih i organizacijskih razloga. Optimalan nivo planskog održavanja 67 .011 odnosno 1.000€=0. a pri procesnoj proizvodnji od 85%.000€ koji se raspoređuje na opremu (mašine) sukladno kategorizaciji tj. procijenjena vrijednost opreme se mijenja svake godine što ne znači da svake godine treba vršiti reviziju svih planova održavanja.koju smo uzeli za primjer mašina visokog značaja tada ćemo u njezino preventivno i prediktivno održavanje ulagati više te možemo planirati da se tokom radnog vijeka od 20 godina umjesto sračunatih 100.5% vrijednosti opreme dobivamo da u prosjeku na nivou organizacije trebaju godišnji troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja biti 0. Sukladno Paretovom pravilu oprema prve kategorije dobiva oko 70% „kolača“. oprema druge kategorije oko 20% „kolača“ i oprema treće kategorije oko 10% „kolača“. Ako je ukupna vrijednost opreme npr.7x2000.000€ kako bi se kvalitetnije održavala ova mašina visokog značaja. U ovom primjeru smo uzeli da su predviđena sredstva preventivnog i prediktivnog održavanja 40% što je u načelu mali procenat.000.1% vrijednosti opreme treba utrošiti na održavanje gledano na godišnjem nivou. Sl.000. Koliko će pojedine opreme dobiti od „kolača“ ovisi o tome kojoj kategoriji pripadaju i kolika je njihova procijenjena vrijednost. Pomnožimo li ovih 1.000€ uloži recimo 150. značajnija oprema značajnije i učestvuje u raspodjeli ovog godišnjeg „kolača“ od 2. Kao što je već rečeno jako je bitno provjeriti da li se troškovi predviđenih aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja uklapaju u predviđenu strategiju.000€.1.000€.000€. Dalje.615€. jer se pri komadnoj proizvodnji obično planiraju sredstva od 60%. Dakako da se ne treba slijepo držati ovih kalkulacija odnosno manja odstupanja su dozvoljena.000€ vidimo da 1. Na slici 7. Planovi održavanja se urade jednom.000. 7. Ako je oprema podijeljena u samo dvije kategorije tada oprema prve kategorije dobiva 70%. ali će zato za druge manje značajne mašine biti trošeno manje sredstava.615€ sa 20 dobivamo da ukupni troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja predmetne opreme tokom vijeka trajanja od 20 godina trebaju biti približno 32. Drugim riječima rečeno potrebno je na manje značajnim mašinama uštediti 50.000€=1.000€ sa (150.615€/150.1. a oprema druge kategorije 30%.000. ali je bitno da se sveukupno na godišnjem nivou ne premaše troškovi predviđeni strategijom. Kao što vidimo ukupni troškovi ovise o troškovima zastoja (indirektnim troškovima održavanja) koji opadaju kada se više investira u plansko održavanje te o troškovima planskog održavanja. je ilustrovan optimalan nivo planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja gdje se kao kriterij za izbor optimuma uzimaju ukupni (direktni i indirektni) troškovi održavanja. odnosno 22% u periodu od 20 godina. 200.000. Pošto je procijenjena vrijednost predmetne opreme 150. Zbog činjenice da je u ovom našem primjeru menadžment donio odluku da troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja treba da učestvuju sa 40% u ukupnim troškovima održavanja te da godišnji troškovi održavanja treba da budu 2.000€)x0.5=1% ukupne vrijednosti opreme.000€ i pretpostavimo da je ukupna vrijednost opreme prve kategorije 130.000.4x2.000€ tada predmetna oprema učestvuje u ovom godišnjem „kolaču“ od 2. Ako se ustanovi da su troškovi preventivnog i prediktivnog održavanja prekoračeni tada je potrebno izvršiti analizu i ustanoviti uzrok problema.000€/130. Recimo da je u pitanju oprema prve kategorije čija procijenjena vrijednost je 150.000€ tada imamo godišnji budžet za preventivno i prediktivno održavanje u iznosu od 2.

Primjetimo da optimalni troškovi održavanja nisu isti za komadnu i za procesnu proizvodnju zbog različitog uticaja indirektnih troškova održavanja (troškova zastoja). Naime troškovi zastoja su mnogo veći u procesnoj proizvodnji. Bitno je napomenuti da ima mnogo situacija u praksi kada troškovi zastoja nisu jedini indirektni troškovi. Npr. kada su u pitanju medicinski uređaju usljed njihovog zastoja može doći do ugrožavanja ljudskog zdravlja pa i života što konsekventno opet izaziva visoke troškove. Zbog toga medicinska oprema, vojna oprema, oprema prijevoznih sredstava i slično mora imati što manje zastoja, a to znači da mora imati veoma dobro plansko održavanje. Poseban problem su aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja koje zahtijevaju zastoj opreme. U načelu treba nastojati da se planira što manje aktivnosti održavanja čija realizacija zahtijeva zastoj opreme osim ako je u pitanju oprema ili tehnologija kod koje je zastoj dopustiv. Naime tokom zastoja nema proizvodnje, ali ponekada je tehnologija takva da proizvodnja ne zahtijeva rad opreme u kontinuitetu te su planirani zastoji uobičajeni i mogu se bez problema iskoristiti za održavanje opreme. Strategija planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja se i sprovodi kako bi se smanjili zastoji opreme, ali ako se samim planom preventivnog i prediktivnog održavanja predvidi previše aktivnosti održavanja koje zahtijevaju zastoj opreme tada možemo doći u situaciju da je više zastoja uzrokovano preventivnim prediktivnim održavanjem nego što bi ih bilo pri korektivnom održavanju tj. raspoloživost ne bi bila povećana već smanjena. Dakako sasvim druga je situacija, ako su zastoji opreme u datom periodu dopustivi. Npr. ako je u pitanju gradska toplana tada se van sezone grijanja može obaviti aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja koliko nam drago. Obično se godišnje vrši remont postrojenja te je najbolje sve aktivnosti održavanja koje traže zastoj obaviti tokom godišnjeg remonta. Pojedine tehnologije rade sa takvom opremom koja zahtijeva i mjesečne ili sedmične remonte. Za sve planirane aktivnosti se kreiraju radna uputstva (engleski: Work Instructions, Job Instructions). Primjer radnog uputstva (protokola) za dijagnostički pregled pumpe je dat u tabeli 7.3. U ovom primjeru je predviđeno da jedan dijagnostičar (inspektor) obavi kompletan pregled, ali u pojedinim organizacijama preglede obavljaju dijagnostičari specijalisti (termografist, vibrodijagnostičar itd.) te se tada za svakog od njih piše odvojeno uputstvo. U radnim uputstvima za dijagnostički pregled se navode kriteriji dozvoljenog i nedozvoljenog stanja, odnosno definišu se dozvoljeni rasponi tehničkih indikatora ispravnosti. Na temelju nalaza i propisanih kriterija se ustanovljava stanje opreme koje može biti dobro i loše, a još bolje je ako se daju kriteriji za procjenu u skali: dobro, zadovoljava i loše. Često se po analogiji sa semaforom stanje dobro obilježava zelenom bojom, stanje zadovoljava žutom i stanje loše crvenom bojom. Npr. za suhi transformator sa klasom izolacije A maksimalna dozvoljena temperatura namota je 105°C. Ovo znači da u radnom uputstvu za pregled ovog transformatora treba propisati najvišu dozvoljenu temperaturu105°C, a kao temperatura upozorenja se može podesiti 50°C zbog činjenice da je normalna radna temperatura ovog transformatora 40°C. U ovom primjeru temperatura je tehnički indikator ispravnosti. Obrazac radnog uputstva za dijagnostički pregled se koristi i za podnošenje izvještaja o obavljenom dijagnostičkom pregledu. U radnim uputstvima obavezno treba navesti upute vezano za zaštitu na radu i te upute za dostavljanje izvještaja. Nije dobro navoditi imena ljudi kojima se dostavlja izvještaj već funkcije. U načelu se izvještaj dostavlja e-mailom svim nadležnim rukovodiocima, a jedan primjerak izvještaj se printa za arhivu. Osim dijagnostičara dijagnostičke preglede vrše operatori (poslužioci mašina) i dežurno osoblje te i njihove izvještaje treba dostavljati na isti način. Može se desiti da u datom postrojenju ima više istih mašina tj. iste opreme, ali treba dobro razmisliti da li sve iste mašine rade u istim radnim uvjetima. To praktično znači da neće iste mašine uvijek imati iste planove preventivnog održavanja uzrokovano različitim radnim uvjetima i različitim značajem mašina. Dakako, radna uputstva (protokoli) se ne kreiraju samo za dijagnostičke preglede već i za sve druge planske aktivnosti održavanja. Jako je bitno da radna uputstva budu kratka i jasna sa precizno definisanim instrukcijama u kojima se tačno navode npr. tolerancije za podešenje, procedure podmazivanja, alati koji se koriste itd. Radna uputstva moraju biti dostupna održavaocima. Najbolje je da se svakome održavaocu dostave sva radna uputstva potrebna za njegov rad pri čemu se vodi evidencija o dostavljanu, a također se pri kreiranju nove verzije uputstva stara uputstva povlače iz upotrebe.

68

Tabela 7.3. Upute za dijagnostički pregled UPUTE ZA DIJAGNOSTIČKI PREGLED Centrifugalna pumpa Broj opreme:200457654 Verzija uputa:1.4 Uradio:N. Topić Odobrio:A. Botović Datum:24.05.2008. Skica:

Instrumenti potrebni za pregled: 1. vibrometar 2. tester ležaja 3. termometar, beskontaktni 4. ultrazvučni stetoskop Redoslijed pregleda: 1. izvršiti vizuelni pregled, posebnu pažnju obratiti na eventualno curenje vode i čistoću kućišta elektromotora, 2. izmjeriti vibracije u tačkama 2 i 3 pod uglom od 45° ka temelju (H i V vibracije ujedno), 3. ispitati ležaje u tačkama 1, 2, 3 i 4 (RPM=2930 o/min, d=88 mm), 4. izmjeriti temperaturu u tačkama 1, 2, 3 i 4 i 5. ultrazvučnim stetoskopom preslušati šum u tačkama 2 i 3. Napomena: Tokom rada poštovati pravila zaštite na radu. Vibracije: tačka 2: ______ mm/s (max 2 mm/s) Ležaji: − tačka 1: ______ (max 1,1) − tačka 2: ______ (max 1,1) − tačka 3: ______ (max 1,6) − tačka 4: ______ (max 1,6) tačka 3: ______ mm/s (max 3 mm/s) Temperatura: − tačka 1: ______ °C (max 50 °C) − tačka 2: ______ °C (max 50 °C) − tačka 3: ______ °C (max 40 °C) − tačka 4: ______ °C (max 40 °C)

Zabilješke o vizuelnom pregledu i preslušavanju stetoskopom:

Zapažanja operatora (rukovaoca) o stanju opreme:

Pregled izvršio:

Datum:

Vrijeme:

Kao što je već rečeno korektivno održavanje se najčešće realizuje neplanski, ali za određene aktivnosti korektivnog održavanja se također kreiraju planovi održavanja pogotovu ako su u pitanju kritični kvarovi koji mogu dovesti do katastrofalnih posljedica. Planovi korektivnog održavanja su u biti radna uputstva prema kojima se postupa u slučaju određenih kvarova. Kroz planiranje rezervnih dijelova i materijala se moraju osigurati minimalne zalihe rezervnih dijelova i materijala. U ovim uputstvima treba dati kratke i jasne upute za otklanjanje kvarova te napomene po pitanju

69

zaštite na radu i druge napomene. Npr. ako dođe do otkaza pumpe rashladne tečnosti kojom se hladi procesna peć potrebno je dati upute kako spriječiti pregrijavanje peći tokom zamjene pumpe koje trebaju biti usaglašene sa radnim uputama za operatore (poslužioce). RCFA (engleski: RCFA - Root Cause Failure Analysis) je metoda kojom se analiziraju uzroci kvarova nad sredstvima sa ciljem da se problem „sasiječe u korijenu“. RCFA analiza se vrši u situaciji kada se neki kvar često ponavlja na nekoj opremi kako bi se otkrio pravi uzrok problema i eliminisao. Uzroci otkaza mogu biti: • • • • konstruktivna greška na opremi, greška u proizvodnji opreme, pogrešno rukovanje opremom i loše i/ili pogrešno održavanje opreme.

Ukoliko se ustanovi da je uzrok problema konstruktivna greška ili greška u proizvodnji tada treba provjeriti da li još važi garancija za opremu i eventualno uz pomoć proizvođača opreme sanirati problem. Ako garancija ne važi tada se vrši rekonstrukcija opreme u slučaju da je konstruktivna greška u pitanju, a ako je u pitanju greška u proizvodnji tada se mijenja ili popravlja defektni dio. Pri provođenju RCFA analize treba koristiti ISO klasifikacijski sistem (sustav) oštećenja. Npr. standardom (normom) ISO10825 je data klasifikacija oštećenja zupčanika. Navedimo jedan primjer iz prakse gdje se RCFA analizom došlo do rješenja problema. Elektromotor glavnog pogona jedne tokarilice je pregorijevao u prosjeku svaka 4 mjeseca. Analizom je ustanovljeno da mašinsko ulje kapa na elektromotor sa dijelova iznad elektromotora te da prodire do namotaja. Problem je riješen tako što je iznad elektromotora postavljena limena zaštita. Nakon ove (jeftine) rekonstrukcije više nije bilo problema tj. nije dolazilo do pregorijevanja elektromotora. U ovom slučaju nije bilo potrebno raditi složene analize, ali u praksi se ponekada rade i vrlo složene analize primjenom metode konačnih elemenata, modalne analize i drugih metoda u cilju rješenja problema. Npr. na jednom ventilatoru je dolazilo do otkaza skupocjenih ležaja svega nekoliko mjeseci nakon ugradnje premda im je projektovani vijek bio 8 godina. Modalnom analizom ventilatora je ustanovljeno da treba ugraditi absorber vibracija na ventilator što je i učinjeno nakon čega nije bilo problema sa ležajevima. Nije rijedak slučaj u praksi da se kvarovi na opremi javljaju usljed pogrešnog rukovanja uzrokovano lošom edukacijom operatora ili nepostojanjem valjanih radnih uputstava za operatore. Npr. dešava se da elektromotor glavnog pogona neke alatne mašine često pregorijeva uzrokovano preopterećenjem istog, jer je propisani tehnološki postupak takav da dolazi do preopterećenja mašine. Ako se ustanovi da je u pitanju loše održavanje tada najčešće treba unaprijediti planove preventivnog i prediktivnog održavanja ili eventualno planirati edukacije održavalaca. Npr. ako na nekoj mašini često otkazuju ležajevi uzrokovano prodorom vode u ulje za podmazivanje tada se može predvidjeti redovna analiza ulja za podmazivanje ili štaviše ugradnja zaštitnog ON-LINE uređaja za nadzor vode u ulju koji će alarmirati kada voda prodre u ulje. Dešava se da tokom radova održavanja (usljed neznanja) održavaoci oštete opremu te je potrebno planirati njihovu edukaciju. Zaključak RCFA analize može biti npr. da je potrebno izvršiti rekonstrukciju električne instalacije kako bi ista bila pouzdanija ili može se zaključiti da je npr. potrebno educirati operatore u rukovanju sa instalacijom. Kao što je već rečeno temeljna odrednica jesu troškovi te ako se ustanovi da je spomenuta rekonstrukcija ekonomski isplativa pristupa se istoj. FMEA (engleski: FMEA - Failure Modes and Effects Analysis) je metoda kojom se analiziraju potencijalni defekti na sredstvima i njihove posljedice. Metodu je 1949. godine razvila vojska Sjedinjenih Američkih Država i propisana je standardom MIL-STD-1629. Za provedbu FMEA analize jedne opreme potrebno je pripremiti: tehnički opis opreme i njenih funkcija, sheme i crteže i historijat održavanja. FMEA analiza se provodi u sljedećih deset koraka: 1.unijeti u odgovarajuću tablicu sve funkcije opreme 2.za svaku funkciju opreme unijeti potencijalne defekte (failure modes) 3.za svaki defekt unijeti potencijalne posljedice (potential effect of failure) i ocijeniti njihovu ozbiljnost (severity) ocjenom 1-10, gdje ocjena 10 znači najviši stepen ozbiljnosti 4.unijeti potencijalne uzroke defekta (potential cause of failure) i ocijeniti njihovu učestalost

70

Metoda slična FMEA analizi je RCM – Reliability Centered Maintenance metoda.iznaći tehnički izvodljive i razumne aktivnosti kako bi se spriječili kvarovi ili izbjegle konsekvence.navesti postojeće metode detekcije greške i ocijeniti primjetljivost (detectability) ocjenom 1-10.poređenjem troškova rizika i troškova eliminisanja istih procijeniti da li je potrebno poduzimati aktivnosti. ekoloških i sigurnosnih rizika povezanih sa kvarovima opreme. dvojici stručnjaka povjeri kreiranje plana za istu opremu neće se dobiti dva ista plana. pojavljivosti i primjenljivosti (RPN=SxOxD) 7. Primjer FMEA Kao što je već rečeno rezultati FMEA analize se mogu iskoristiti za unaprjeđenje planova preventivnog i prediktivnog održavanja. Naime potrebno je za svaku opremu kreirati optimalan plan koji odgovara 71 . FTA . i 10. je dat primjer FMEA analize jedne centrifugalne pumpe uz obradu samo jednog potencijalnog defekta – otkaza elektromotora pumpe.istražiti kako oprema može izgubiti funkcionalnost 3.Business Centered Maintenance tj.izračunati vrijednosti prioriteta rizika RPN (Risk Priority Numbers) kao umnožak ozbiljnosti.procijeniti troškove rizika 8.istražiti konsekvence svakog defekta 5. gdje ocjena 10 znači najviši stepen učestalosti 5. a ne od otkaza samih. Srodna metoda je i RBM – Risk Based Maintenance koja podrzumijeva da se aktivnosti održavanja planiraju na temelju ekonomskih. a to su: 1.(occurrence) ocjenom 1-10.procijeniti troškove provođenja aktivnosti za eliminisanje rizika.4.definisati aktivnosti za eliminisanje rizika 9. U cilju sprovođenja BCM je potrebno jasno identificirati ciljeve poslovanja.za svaki gubitak funkcionalnosti istražiti potencijalne defekte (failure modes) 4. Defektima koji imaju najvišu vrijednost prioriteta rizika (RPN) posvećuje se najviša pažnja.identificirati sve funkcije opreme 2. gdje ocjena 10 znači nizak stepen primjetljivosti greške što znači da je mogućnost da se greška previdi vrlo velika 6. RCM metoda se provodi u pet koraka [16]. Srodan pojam jeste BCM . Na kraju je bitno napomenuti da je kreiranje planova preventivnog i prediktivnog održavanja kreativan posao te ako se npr. Da bi se kreirali valjani planovi preventivnog i prediktivnog održavanja potrebno je mnogo znanja i iskustva u održavanju. U tablici 7. Tabela 7.4. Mala razlika RBM u odnosu na RCM se ogleda u činjenici da RBM polazi od rizika. održavanje usmjereno ka poslovanju.Fault Tree Analysis je također jedna od metoda kojom se određuju potencijalni uzroci kvarova.

U literaturi na engleskom jeziku se za program koristi pojam schedule koji također ima korijen u latinskoj riječi cedule sa značenjem raspored. ako je u pitanju održavanje voznog parka tada se može predvidjeti aktivnost preventivnog održavanja „Dosipanje motornog ulja“ u kojoj se predviđa dosipanje motornog ulja na maksimalan dozvoljeni nivo za sva vozila iz date funkcionalne lokacije. Proces održavanja Osim toga na temelju analize se može pokrenuti i nova aktivnost održavanja. Postupak programiranja održavanja koji obavlja ured održavanja ovisi o organizaciji održavanja. program (raspored) održavanja je odgovor na pitanje kada raditi aktivnosti održavanja i tko će ih raditi (kada i tko).2. Sl. ako je radionica preventivnog i prediktivnog održavanja odvojena od radionice korektivnog održavanja.stepenu kritičnosti opreme.00h [21] i dostavljaju poslovođama održavanja kako bi oni mogli kreirati program rada za ponedjeljak iduće sedmice. Programiranje održavanja je znatno jednostavnije. Programiranje održavanja Kao što je već rečeno. jer oprema od visokog značaja se mora bolje održavati što praktično znači da npr. ako je jedan od visokog značaja.3. Npr. a kritičnost aktivnosti 72 . Ovo se obično radi kada su u pitanju aktivnosti koje se vrše po datoj ruti (rundi) održavanja. svakog petka se kreira program za iduću sedmicu (tjedan). Npr. Također. Možemo primjetiti da se programiranje održavanja vrši na temelju planova i identificiranih aktivnosti održavanja. U načelu se planiranje aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja vrši na nivou opreme i konsekventno tome radni nalozi preventivnog i prediktivnog održavanja su na nivou opreme. ako je zastupljen strategijski princip organizovanja tj. Prije kreiranja sedmičnog programa održavanja potrebno je definisati kritičnost (prioritet) aktivnosti održavanja. čest je slučaj pri dijagnostičkim pregledima postrojenja da se po datoj ruti pregleda sva oprema na jednoj funkcionalnoj lokaciji pogotovu kada su u pitanju specijalistička ispitivanja. može se predvidjeti aktivnost prediktivnog održavanja „Preslušavanje ultrazvuka“ u kojoj se predviđa pregled ultrazvučnim stetoskopom na cjelokupnoj opremi jedne funkcionalne lokacije. ali pojedine aktivnosti se mogu planirati i na nivou funkcionalne lokacije te su tada i nalozi na nivou lokacije. 7. Na slici 7. ako analiza pokaže da je to potrebno. vremenski plan održavanja i terminski plan održavanja. Kritičnost aktivnosti preventivnog održavanja i kritičnost dijagnostičkih pregleda su definisane u samim planovima za iste. Programi održavanja se kreiraju petkom najkasnije do 14.2. Programiranje (raspoređivanje) aktivnosti održavanja se vrši sedmično (tjedno) odnosno kreiraju se sedmični programi (rasporedi) održavanja. Pojam program ima korijen u latinskoj riječi programma sa značenjem proglas. je uprošćeno prikazan proces održavanja i mjesto planiranja u procesu. Dakle. a drugi nije. 7. Osim pojma program održavanja koriste se pojmovi dinamički plan održavanja. operativni plan održavanja. a koja je u kasnijim vremenima dobila značenje i raspored. neće biti isti plan održavanja za dva ista elektromotora. ali i da se planovi održavanja poboljšavaju na temelju kontrole i analize realizacije aktivnosti održavanja u smislu da se planovi održavanja stalno dorađuju i poboljšavaju na temelju iskustava stečenih kroz njihovu realizaciju.

u načelu. a također planer održavanja planeru proizvodnje dostavlja zahtjeve za planirani zastoj opreme. a radne naloge za održavanje koje se vrši na temelju nalaza dijagnostičkih pregleda kreiraju tehnički dijagnostičari ili dijagnostički analitičari. Tabela 7. kada će oprema biti na raspolaganju za potrebe održavanja. ERP softver treba u zadanim periodima alarmirati operatoru za sve aktivnosti iz dugogodišnjeg programa koje nisu relizovane i to svakodnevno za neodgodive aktivnosti.održavanja koje se vrše na temelju nalaza dijagnostičkih pregleda se svakodnevno određuju. se drži polica za radne naloge prikazana na slici 7. U uredu održavanja. Nakon toga na temelju raspoloživih resursa od kojih su najbitniji ljudski resursi tj. Nalozi koji su realizovani dolaze iz radionice održavanja u ured održavanja i odlažu se na policu gdje čekaju na arhiviranje. U literaturi na engleskom jeziku se ova polica zove Progress&Control Board. prolazi tri faze: • • • kreiran.5. raspoloživih resursa i planova angažovanja opreme (operativnog plana proizvodnje). a polugodišnje za odgodive aktivnosti. Prije samog odlaganja naloga u arhivu potrebno je u ERP softver unijeti podatke iz radnog naloga. a ostale naloge nakon kreiranja mora odobriti nadležni rukovodilac svojim potpisom. a vrste se dodjeljuju personalu održavanja tako da se za svakog održavatelja može definisati koju aktivnost izvršava u kojem satu. Nalozi preventivnog održavanja i nalozi za dijagnostičke preglede se kreiraju automatski tako da odmah imaju status odobreni. raspoloživi radni sati te na temelju prioriteta aktivnosti planeri kreiraju sedmični program za narednu sedmicu. jer omogućava i vizuelni uvid u broj kreiranih naloga. kružni program održavanja koji se često primjenjuje za programiranje dijagnostičkih pregleda o čemu je detaljnije rečeno u referenci [2]. Drugim riječima rečeno program održavanja opreme treba biti usklađen sa programom proizvodnje (operativnim planom proizvodnje). naloga u realizaciji (odobrenih) i realizovanih naloga.5. ali bitno je spomenuti i tzv. odobren (u realizaciji) i realizovan. Sedmični program se kreira u vidu tablice u kojoj su kolone dani u sedmici s unijetim planiranim radnim satima. Sedmični program (raspored) održavanja elektro radionice Dnevni programi održavanja imaju kolone za svaki sat. Pored aktivnosti koje su planirali planeri poslovođa radionice unosi i urgentne aktivnosti u program za koje planer nije mogao znati pri kreiranju sedmičnog programa. Analiza realizacije programa se također vrši sedmično. Sedmični program održavanja se kreira na temelju: • • • liste odobrenih radnih naloga održavanja. Planer održavanja također treba imati podatke o planiranim zastojima u proizvodnji tj.3. Na temelju sedmičnog programa poslovođa radionice održavanja kreira dnevne programe održavanja. Unutar ovih neisprogramiranih 10-30% sati ulaze i sati utrošeni na realizaciju stalnih radnih naloga tipa PM05.). a odobrava ih nadležni rukovodilac. Radni nalog održavanja. 73 . Ako ERP softver nema opciju alarmiranja tada planer održavanja mora vršiti uvid u dugogodišnji program održavanja. a vrste aktivnosti održavanja (tabela 7. Pri tome ostavljaju približno 10-30% sati za urgentne aktivnosti održavanja koje će se eventualno pojaviti tokom naredne sedmice. obično na nekom zidu ureda. Danas se najviše primjenjuje programiranje održavanja na sedmičnoj bazi. Radni nalozi za preventivno i prediktivno održavanje se kreiraju automatski. Uvidom u ove naloge pomoću ERP softvera planer dobiva predstavu o potrebnim aktivnostima održavanja.

faza implementacije i faza zatvaranja.4. Planiranje remonta je u svojoj biti planiranje projekta te se vrši sukladno zahtjevima projekt menadžmenta. Svaki projekt pa i remont prolazi kroz tri generičke faze: faza planiranja. Jako je bitno da se na temelju planova održavanja kreira lista aktivnosti održavanja koje se obavljaju tokom svakog remonta. planiranje potrebnih alata i druge opreme. Dalje. Polica za radne naloge 7. 7. Planiranje remonta U mnogim organizacijama se godišnje vrši remont kada se obavljaju godišnje aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja. mjesečno. Ovo praktično znači da ako se na predmetnom ležaju u šestoj godini eksploatacije uoče simptomi otkaza da isti sigurno treba zamijeniti.3. Prije i/ili tokom remonta je potrebno obaviti kvalitetan dijagnostički pregled sve opreme kako bi se aktivnosti remonta mogle valjano planirati i obaviti sukladno realnom stanju opreme. Međutim i pored svih ispitivanja isticanje projektovanog radnog vijeka treba unijeti kao reper u dugogodišnji program održavanja. Pojedine aktivnosti održavanja se obavljaju tokom svakog remonta. planiranje potrebnih zastoja proizvodnje. određivanje vremena trajanja svake aktivnosti. ako je projektovani radni vijek nekog velikog ležaja četiri godine tada je preporučljivo da se isti barem jednom godišnje ispita metodima tehničke dijagnostike te da se planira njegova zamjena prema nađenom stanju. određivanje međuveza (ovisnosti) aktivnosti i planiranje troškova remonta. jer se radni vijek projektuje u satima. a neke aktivnosti su karakteristične za svaki remont. Ukoliko se za realizaciju aktivnosti angažuju eksterni izvršioci potrebno je na vrijeme sa njima ugovoriti poslove kako bi se osigurala raspoloživost eksternih izvršilaca. 74 . ako je zakonski propisano da se neko ispitivanje mora obaviti barem jednom u tri godine tada je preporučljivo planirati da se takvo ispitivanje obavi svake druge godine. Planiranje remonta podrazumijeva sljedeće aktivnosti: • • • • • • • • kreiranje spiska aktivnosti koje će biti obavljene tokom remonta. Npr. planiranje ljudskih resursa (potreban broj radnih sati stručnjaka odgovarajućih kvalifikacija). planiranje potrebnih rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja. Jedna od referenci za planiranje remonta jeste i dugogodišnji program održavanja u koga se unose aktivnosti održavanja koje se obavljaju jednom u nekoliko godina.Sl. Rijetke su organizacije u kojima se remont vrši na mjesečnoj bazi tj. ali ako se simptomi otkaza uoče već nakon dvije godine rada ležaja tada vrlo obazrivo treba planirati zamjenu. Dakako da treba imati i podatak o broju radnih sati.

ali je potrebno obaviti remont uz najmanje troškove rada i materijala. Taj zastoj može uzrokovati ili neki kvar ili neka planirana akcija na održavanju. Direktne troškove održavanja čine cijena ljudskog rada utrošenoga za održavanje i trošak za upotrijebljene materijale. kada su u pitanju medicinski uređaju usljed njihovog zastoja može doći do ugrožavanja ljudskog zdravlja pa i života što konsekventno opet izaziva visoke troškove. glodalica. bušilica i slično). Takav je slučaj npr. Međutim postoje situacije kada vrijeme trajanja remonta nije problematično. materijali i drugi) te pripremu za naredni remont. a obično je najkraće moguće trajanje remonta određeno trajanjem neke od aktivnosti održavanja koja se usljed same tehnologije održavanja ne može obaviti za kraće vrijeme od potrebnog. dakle. Obično se u tvornicama sa komadnom proizvodnjom organizuje poseban odjel remonta čiji zadatak je remontovanje pojedinih mašina (tokarilica. brušenje. Direktni troškovi održavanja se dijele na: • • troškove neplanskog korektivnog održavanja i troškove planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja. što je izravno povezano sa fizičkim izvršenjem radova održavanja. pri remontovanju kotlovnica za grijanje kada remont može trajati i nekoliko mjeseci. Iskustvo govori da se približno 70% aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja obavi tokom remonta. Pri kreiranju plana remonta se unose momenti zaustavljanja i pokretanja postrojenja kao reperne tačke. 7. ali u biti remont može početi i prije zaustavljanja postrojenja. Poseban akcenat se stavlja na: analizu funkcionalnosti opreme prije i poslije remonta odnosno ocjenu valjanosti remonta. Npr. vrijeme. da bi takav zastoj bio svrstan u indirektne troškove održavanja. utrošene resurse (novac. U načelu remont treba da traje što kraće. Planiranje budžeta održavanja Troškovi održavanja se dijele na: • • direktne i indirektne. Indirektne troškove održavanja prvenstveno čine troškovi zastoja. bitno je da bude isključivo povezan sa održavanjem. a tokom analize se obavezno porede plan i realizacija remonta.5. Na temelju obavljene analize se vrši dorada planova preventivnog i prediktivnog održavanja i konsekventno tome mijenja lista aktivnosti održavanja koje se obavljaju tokom svakog remonta. materijali za čišćenje. Bitno je napomenuti da ima mnogo situacija u praksi kada troškovi zastoja nisu jedini indirektni troškovi. ali je bitno da se valjano obavi uz niske troškove remonta. a traje izvjesno vrijeme i nakon što postrojenje počne sa radom. a pojedine mašine se remontuju tokom godine prema posebnom planu remonta. a da je završen kada je postrojene ponovo pokrenuto. zatim dopuna raznih ispražnjenih ili zbog radova izgubljenih medija. te trošenje alata i sl. U indirektne troškove dakle ulaze svi gubici uzrokovani kvarovima kao što je npr. Naime prije zaustavljanja i poslije pokretanja se obavljaju dijagnostički pregledi i druge aktivnosti održavanja koje se mogu ili moraju uraditi tokom rada postrojenja. konzerviranje. Pojednostavljeno rečeno u direktne troškove održavanja ulazi: • • • rad alat i materijal. U načelu se smatra da je remont počeo onog momenta kada je postrojenje zaustavljeno. a također i ostali problemi koji su se javili tokom remonta. Naprotiv. Sve ono. U svakom slučaju. smanjenje 75 .Brižljivim planiranjem remonta se osigurava valjana implementacija remonta što je od velikog značaja za održavanje u cjelini. kada je npr. u pitanju remont jedne elektrane tada obično treba nastojati da isti traje što kraće. kao što su rezervni dijelovi. Tokom faze zatvaranja se obavezno vrši analiza remonta koju provode stručnjaci održavanja zajedno sa stručnjacima proizvodnje. Remont cjelokupnog postrojenja se obično vrši u procesnoj proizvodnji dok se u komadnoj proizvodnji najčešće organizuje tek kratak remont na nivou cijelog postrojenja tokom koga se remontuju energetska postrojenja i slično.

seminare i edukacije kako unutar organizacije tako i izvan organizacije. Za razliku od tekućeg održavanja. Također pri procijeni vrijednosti se uzima u obzir i nabavna cijena opreme.000€ i 1. Ova sredstva se troše za nabavku stručne literature. a iduće godine planiramo tokom remonta zamijeniti par velikih zupčanika čiji troškovi zamjene su 500. rekonstrukciju. a cijena 14. Ovim troškovima treba dodati troškove skupocjenih zahvata investicionog održavanja koji se planiraju u narednoj godini kako bi se dobio ukupan budžet održavanja. Nakon što se odbace troškovi skupocjenih zahvata obično se dobiva stabilan trend godišnjih opštih troškova sitnih aktivnosti tekućeg održavanja na temelju koga se mogu odrediti minimalni troškovi koji se očekuju. Npr. Takva ulaganja nisu troškovi već investicije koje povećavaju vrijednost opreme na kojoj su izvršena.5% do 5% (najčešće < 3%) od procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV . U prethodnom razmatranju su navedeni pojedini pojmovi: • • • • nabavna vrijednost.000€.500€ po zaposleniku kao troškove edukacije [17]. investiciono održavanje zahtijeva značajnije izdatke. skraćivanje radnog vijeka opreme itd.000€ zahtijeva godišnje troškove održavanja od 2. Jedna od metoda za definisanje budžeta održavanja polazi od pretpostavke da se za održavanje neke opreme u njezinom životnom vijeku utroši onoliko koliko je njezina nabavna vrijednost [8]. kako bi se srazmjerno rasporedili na više obračunskih perioda. ako posmatrano pet godina unazad ustanovimo da su troškovi opštih aktivnosti tekućeg održavanja oko 700.000€ tada možemo planirati budžet održavanja od 1. U pojedinim organizacijama se planiranje budžeta održavanja vrši na temelju plana proizvodnje uz pretpostavku da su poznati troškovi po jedinici proizvoda. gubici tržišta. U načelu troškovi edukacije zaposlenika ne ulaze u troškove održavanja. nominalna vrijednost knjigovodstvena vrijednost i 76 . već na cijeli period korištenja sredstava zbog kojeg su učinjeni. Iz ovih troškova se odbace troškovi skupocjenih zahvata investicionog održavanja sa troškovima iznad iznad 50. [19]. Zbog toga je troškove investicionog održavanja najčešće potrebno vremenski razgraničiti.000€ pojedinačno. Npr. ako su poznati troškovi održavanja unazad nekoliko godina. U stručnoj literaturi [18]. jedan uređaj čiji životni vijek je 7 godina. Kao procijenjena vrijednost se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva.Estimated Replacement Value ili ARV .000€ svake godine. Plan budžeta održavanja se najbolje može kreirati. Još jedan orjentir za definisanje godišnjeg budžeta održavanja jeste učešće godišnjih troškova održavanja u ukupnim godišnjim troškovima proizvodnje. Troškove investicionog održavanja treba razlikovati od investicija u adaptaciju.200. kroz buduću amortizaciju stalnih sredstava čija je vrijednost uvećana tim ulaganjima. ako je u pitanju tvornica kreča približno su poznati troškovi održavanja po toni proizvedenog kreča te se uz poznat plan proizvodnje može sračunati i plan budžeta održavanja. modernizaciju ili druge dogradnje na opremi. smanjenje kvaliteta proizvoda i gubici koji konzekventno nastaju. Očigledno da se ova metoda mora obazrivo primjenjivati tek za grubu orjentaciju. U svim organizacijama se vrši godišnje planiranje budžeta (troškova) održavanja. Tekuće održavanje odmah i u cjelosti tereti troškove obračunskog perioda u kome je izvršeno. Ta ulaganja se prenose na troškove postepeno. [20] se može pronaći podatak da godišnji troškovi održavanja trebaju biti u rasponu od 1.000€. tržišna vrijednost. koji se poduzimaju u određenim vremenskim periodima.Asset Replacement Value). ali ako ih iz bilo kojih razloga treba uključiti u budžet održavanja tada treba planirati između 1. Danas se smatra da troškovi održavanja trebaju učestvovati sa najviše 10-15% u ukupnim troškovima proizvodnje [20]. Sa aspekta računovodstva troškovi održavanja se dijele na: • • troškovi tekućeg održavanja i troškovi investicionog održavanja. Izdaci za investiciono održavanje se ne odnose samo na onaj period u kome su nastali. edukacionih softverskih paketa.prodaje. Ovo praktično znači da npr. ali i ovakav plan služi samo kao orjentir.

[19] Mel Barratt MEASURING MAINTENANCE PERFORMANCE SKF Reliability Systems. biti stvarna tržišna vrijednost imovine. Živoslav Adamović. 1976. Cariša Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. te ćemo ih ukratko pojasniti. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. [4] Dr. Međutim. [11] Christer Idhammar. San Diego. Raleigh NC. [13] Roland Keith Mobley ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS Butterworth Heinemann. Tržišna vrijednost je stvarna vrijednost imovine.. New York. Procijenjena vrijednost je subjektivno određena vrijednost koja se koristi kada imovina nema jasno definisanu tržišnu vrijednost. ali ne mora. Itasca. LITERATURA [1] Don Nyman. New York. New York. 77 . podudarati sa stvarnom tržišnom vrijednošću.. Knjigovodstvena vrijednost je vrijednost imovine onako kako je unesena u poslovne knjige poreznog obveznika i korištena u svrhe finansijskog izvještavanja. 2001. Zagreb. Raleigh. Kao što je već rečeno stvarna vrijednost neke imovine je njezina tržišna vrijednost. javi nedostatak opreme i mašina na tržištu. Npr. 2010. Ona može. 1974. [14] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. Nominalna vrijednost je iskazana vrijednost na nekom vrijednosnom papiru ili iskazana vrijednost sredstava u poslovnim knjigama. 1998. 2002. [2] Dr. 2006. iz bilo kojih razloga. Torbjörn Idhammar PREVENTIVE MAINTENANCE Idcon Inc. ali i ne mora. 2009.. Dubrovnik 1989. 2002. Željko Novinc. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. a drugi dvije godine imaju približno istu knjigovodstvenu vrijednost ili štaviše dešava se da je stariji instrument knjigovodstveno skuplji od novoga.. Houston. 1997. [16] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. no nakon upotrebe knjigovodstvena se vrijednost računa kao nabavna cijena umanjena za akumuliranu amortizaciju. 2002. 2008. [17] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. [9] Dr. Kvalitet procjene ovisi o ekspertizama. ali može biti i veća. 1999. To se obično dešava u vanrednim okolnostima kada se. Tržišna vrijednost imovine je cijena po kojoj se roba može prodati na tržištu. Kada su u pitanju vrijedna umjetnička djela tada je tržišna vrijednost gotovo uvijek veća od nabavne. 2002. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. [10] Dr. a ako je stopa amortizacije valjano procijenjena tada je i knjigovodstvena vrijednost dovoljno bliska tržišnoj vrijednosti. Ona je obično niža od nabavne vrijednosti. Horst Grothus THE GROTHUS PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM Executive Enterprises. New York. [3] Dr. koje vrši ovlašteni procjenitelji (vještaci) koje najčešće angažuju banke i osiguravajuće kuće. dr. [8] Dr. obično se amortizacija računa ne prema realnom stanju već prema minimalnim propisanim stopama što dovodi do toga da su knjigovodstvene vrijednosti vrlo često besmislene. ali rijetkost je da mašine i industrijska oprema imaju veću tržišnu vrijednost od nabavne. [12] Torbjörn Idhammar CONDITION MONITORING STANDARDS Idcon Inc. dešava se da dva instrumenta istog tipa i proizvođača od kojih je jedan star sedam godina. [6] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. Maidenhead. [18] Roland Keith Mobley MEASURING EFFECTIVENESS Predictive Technologies. New York 1974. [21] Don Armstrong MAINTENANCE PLANNING AND SCHEDULING Idcon Inc. Nabavna vrijednost imovine sastoji se od kupovne cijene (cijene sticanja imovine ili fakturne cijene) i troškova nabave. 2004. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. London. jer svaka roba vrijedi onoliko koliko se za nju može dobiti na tržištu. 1993. Joel Levitt MAINTENANCE PLANNING. [15] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. koja se može. 2008. Zagreb.. [20] John Mitchell PHYSICAL ASSET MANAGEMENT HANDBOOK Clarion Technical Publishers.• procijenjena vrijednost. Knjigovodstvena vrijednost jednaka je tržišnoj vrijednosti ako je imovina nova. SCHEDULING AND COORDINATION Industrial Press Inc. Raleigh. [7] Antony Corder MAINTENANCE MANAGEMENT TECHNIQUES McGraw-Hill Book Company (UK) Limited. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga.. Zenica. New York. New York. Beograd. 2005.

Lista rezervnih dijelova i materijala održavanja potrebnih za održavanje date opreme se kreira na temelju: • • • • • zakonske odredbe i standardi. boje i lakovi. planovi održavanja opreme. Nestandardni dijelovi su dijelovi koji se moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme (engleski: OEM . To su npr. U kapitalne rezervne dijelove (engleski: capital spare parts) se ubrajaju dijelovi visoke vrijednosti (50. limovi. Savremeni ERP softverski paketi omogućavaju vođenje ove liste te automatsko formiranje sumarne liste rezervnih dijelova i materijala za postrojenje nakon što se za svaku opremu kreiraju liste.8. profili. Naime za opremu koja spada u najvišu kategoriju potrebno je planirati značajniju količinu dijelova i materijala održavanja. Temelj za planiranje rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanje jeste kategorizacija opreme. Primjeri materijala održavanja su: maziva. a izolir traka nije rezervni dio već materijal održavanja. Također zupčanik je primjer rezervnog dijela. Rok isporuke kapitalnih dijelova je obično veoma dug. a također su uvijek dobavljive na tržištu i mogu biti kupljene ubrzo nakon zahtjeva i u kratkom roku. Materijali održavanja (engleski: consumables) se dijele na: • • nestandardne materijale i standardne materijale. ljepkovi i slično. Rezervni (doknadni) dio je predmet namijenjen da zamijeni odgovarajući predmet sa ciljem da se obnovi originalna funkcija opreme. Standardni dijelovi se ne moraju nabavljati od originalnog proizvođača opreme.: kablovi. To su npr. jer su relativno niske cjenovne vrijednosti.: standardni vijci. Standardni dijelovi (engleski: standard spares) su dijelovi koji imaju karakteristike koje korespondiraju međunarodnim standardima. ali ako se nabave ranije računovodstveno se vode kao oprema tj. kroz računovodstvo se ne vode kao rezervni dijelovi već kao imovina što je definisano zakonskim propisima o računovodstvu. materijali koji služe za čišćenje.00 EUR i više) sa dugim vijekom trajanja od minimalno pet godina. automatski osigurač je rezervni dio. Kapitalni rezervni dijelovi se obično nabavljaju neposredno pred ugradnju. Osim samog popisa stavki neophodnih za održavanje date opreme potrebno je za svaku stavku imati i popis potencijalnih isporučilaca i radionički crtež. Ovi dijelovi se također nazivaju „sa police“ jer su obično uvijek dobavljivi na tržištu i imaju kratak rok isporuke. brusni papir. preporuke proizvođača opreme. patrone osigurača. Mali je broj nestandardnih materijala održavanja. utičnice. Ova lista se na engleskom jeziku zove BOM – Bill of Materials. nestandardni dijelovi i standardni dijelovi. To su npr. dok je materijal održavanja predmet ili materijal koji nije specifičan za određenu opremu i namijenjen je da se iskoristi samo jednom. vlastito iskustvo i FMEA&RCFA analize. Općenito. prema teoriji i praksi održavanja postoje sljedeći tipovi rezervnih dijelova: • • • kapitalni dijelovi. automatski osigurači.000. tehnički gasovi. ali ne broje se u kapitalne. ako se dio može uraditi u vlastitoj radionici ili naručiti njegova izrada. UPRAVLJANJE REZERVNIM DIJELOVIMA I MATERIJALIMA ODRŽAVANJA Bez dostupnosti rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja nije moguće održavati opremu te se uz karticu opreme obavezno vodi lista rezervnih dijelova i materijala održavanja potrebnih za održavanje date opreme. Npr. ploče zaptivnog materijala. standardni ležaji.Original Equipment Manufacturer). a elektrode za zavarivanje su primjer materijala održavanja. izolir traka i slično. Standardni materijali održavanja su razne stavke koje se troše svakodnevno. elektronske kartice kontrolera i drugi specifični namjenski dijelovi. goriva. a oni se trebaju tretirati na isti način kako i 78 . prekidači i slično.

Čest je slučaj da se neki dio bez koga proizvodnja stoji ne može nabaviti pa se napravi rezervni dio koji je lošeg kvaliteta. jer su obično cijene dijelova koji se nabavljaju od originalnog proizvođača opreme nekoliko puta više od cijena zamjenskih dijelova. Srodan pojam je i habajući dijelovi. Sporotrošivi dijelovi su dijelovi čiji vijek trajanja je istina kraći od vijeka trajanja opreme i koji se troše. Trud da se pronađe alternativan isporučilac dijelova se najčešće višestruko isplati. Najednostavnije. jer zalihe su „mrtav kapital“. ali ne i najbolje rješenje je imati na zalihi sve potrebne rezervne dijelove i materijale održavanja. Potrošni dijelovi su dijelovi koji se tokom rada opreme ubrzano troše i često se mijenjaju.nestandardni dijelovi. a sve što se koristi za održavanje npr. Naime savremeno poslovanje zahtijeva značajno sniženje zaliha u svim magacinima pa tako i magacinima rezervnih dijelova. U tom smislu uvijek treba odabrati optimalan odnos cijene i kvaliteta rezervnih dijelova te njihove dostupnosti. računovođe u organizacijama koje pružaju usluge održavanja rezervne dijelove i materijale održavanja koji se ugrađuju klijentima vode kao sirovine tj. jer je najčešće njihov rok isporuke dug i moraju se nabavljati od specificiranih proizvođača. te njihovim smanjivanjem se povećava aktivni kapital organizacije. zupčanici. Evropska Unija je uvela CE oznaku kojom se označava da je proizvod sukladan sa smjernicama EU.: boje. cijena jednog te istog dijela je jako različita kod raznih isporučilaca te treba biti obazriv kod koga se nabavljaju dijelovi. kućišta i sl. Ako se ne koriste originalni dijelovi koje preporučuje proizvođač opreme (OEM) treba biti vrlo oprezan tj. filteri. kontaktori i slično smatraju za rezervne dijelove. ali im je kraći vijek trajanja. Drugim riječima rečeno potrebno je razjasniti koje stavke se vode kao repromaterijal za proizvodnju. remenovi. Dalje treba voditi računa o kvalitetu dijelova. Kao što je već rečeno bez dostupnosti rezervnih dijelova i materijala održavanja nije moguće održavati opremu. kao (repro)materijal. a koje stavke se vode kao rezervni dijelovi i materijal održavanja. Stručnjaci održavanja često komuniciraju sa kolegama iz odjela finansija i računovodstva pri čemu ponekada nastaju problemi u komunikaciji. Primjer sporotrošivog dijela je motor automobila. Iz sljedećih razloga nije dobro imati dijelove i materijale na zalihi: • • • • • zalihe su „mrtav kapital“. ležajevi.). baterije i slično. Druga podjela rezervnih dijelova je prema njihovoj trajnosti na: • • • netrošivi dijelovi. Pojedini rezervni dijelovi kao što su npr. O ovome treba voditi računa kako ne bi bilo nesporazuma u komunikaciji. određeni rezervni dijelovi aviona moraju imati poseban certifikat. ali će ipak izdržati u radu dok se ne nabavi valjan rezervni dio. ali se u radnom vijeku opreme rijetko ili nikako mijenjaju. Npr. postolja. To su npr. pažljivo provjeriti da li dio odista zadovoljava sve potrebne zahtjeve pogotovu kada su pitanju zahtjevi po pitanju zaštite na radu i zaštite okoliša. Naime stručnjaci za računovodstvo pod pojmom materijal obično smatraju repromaterijale i sirovine koji se koriste za proizvodnju. a često im je vijek trajanja duži od vijeka trajanja opreme u koju su ugrađeni. lakovi. Danas se primjenjuju sljedeći načini popune rezervnim dijelovima: 79 . Jedno prastaro iskustvo održavalaca kaže da obično ne otkazuju dijelovi kojih imamo na zalihi i naprotiv velika je vjerovatnoća da će otkazati upravo oni dijelovi koji trenutno nemamo na zalihi ili na bilo koji drugi način nisu dostupni. dijelovi i materijali vremenom manje ili više propadaju. troškovi skladištenja nisu zanemarivi i pored sve pažnje dolazi do gubljenja i otuđivanja dijelova i pojedini dijelovi i materijali zastarijevaju. a za rezervne dijelove se koristi termin spare parts. Velike uštede se mogu postići razumnom nabavkom rezervnih dijelova. mazivo i slično jednako kao npr. Netrošivi dijelovi su dijelovi koji se ne troše i teško se mogu onesposobiti za vršenje svoje funkcije (stalci. Da stvar bude još komplikovanija. sporotrošivi dijelovi i potrošni (habajući) dijelovi. U stručnoj literaturi na engleskom jeziku rezervni dijelovi i materijali održavanja se skupno zovu maintenance materials. jer lošiji dijelovi su svakako jeftiniji.

jer se može desiti da menadžment odbaci određene stavki bez kojih kasnije neće biti provodive redovne aktivnosti održavanja. U slučaju potrebe rezervni dijelovi i materijali su kupcu uvijek dostupni u predmetnoj prodavnici koja se nalazi ili u krugu kupca ili u blizini kupca. Ured održavanja također kreira spisak stavki u magacinu rezervnih dijelova i materijala održavanja koje se nabavljaju postupkom redovne narudžbe i također definiše minimalne i maksimalne zalihe. Zajedničko skladištenje je opcija gdje se organizuje zajednički magacin rezervnih dijelova za više organizacija čime se postižu uštede na troškovima skladištenja i veća dostupnost dijelova i materijala. Na ovaj način kupac povećava svoj aktivni kapital. zajedničko skladištenje i „trgovačka mašina“. Redovne narudžbe se vrše ili automatski pomoću ERP softvera ili ih vrši ručno rukovodilac magacina. Također se može organizovati da dijelovi budu uskladišteni kod isporučioca. Sve narudžbe rezervnih (doknadnih) dijelova i materijala održavanja se dijele u dvije grupe: • • redovne narudžbe i vanredne narudžbe. Postupkom vanredne narudžbe se nabavljaju svi ostali dijelovi i materijali održavanja.• • • • nabava (kupovina). Konsignacija je savremen način popune skladišta doknadnih dijelova pri kome isporučilac dostavlja rezervne dijelove i materijale u skladište kupca. Kapitalni dijelovi se u načelu ne nalaze u režimu redovne narudžbe premda postoje izuzeci tj. Neovisno o odabranom načinu popune mora se organizovati efikasan postupak nabave rezervnih dijelova i materijala. Npr. „Trgovačka mašina“ je opcija pri kojoj isporučilac rezervnih dijelova organizuje prodavnicu rezervnih dijelova i materijala u prostorijama kupca tj. ali ih ne fakturiše dok isti ne budu ugrađeni. jer se ovakvi dijelovi najčešće ne drže na zalihi u magacinu već se u kratkom roku nakon nabavke ugrađuju. u radnom vremenu treba realizovati u roku od par sati. 80 . Vanredne narudžbe vrši ured održavanja. Spisak dijelova i materijala koji su u režimu redovne narudžbe se kreira na temelju: • • • • planova održavanja. organizacije ili u neposrednoj blizini kupca. a prodavac ima osiguranog kupca i snižava vlastite troškove. konsignacija. Naime. čak i pojedini kapitalni dijelovi se moraju stalno držati na zalihi. Postupkom redovne narudžbe se nabavljaju oni dijelovi i materijali kojih stalno treba biti u magacinu u količni između minimalne (min) i maksimalne (max) zalihe. Na ovaj način isporučilac štedi troškove skladištenja u svom skladištu i ima osiguranog kupca. a kupac izbjegava smanjivanje kapitala uz veoma brzu dostupnost dijelova i materijala. ali za posljedicu ima značajno smanjenje aktivnog kapitala. Ovo je pogotovu dobro rješenje ako se radi o kapitalnim dijelovima čiji rok isporuke je jako dug. da se ne prodaju drugim kupcima. ali ako se više organizacija udruži tada u zajedničkom magacinu mogu držati pojedine stavke koje su potencijalno svima dostupne. zakonskih odredbi. Nedopustivo je da proces nabave standardnih materijala i standardnih dijelova održavanja traje duže od 24 sata radnim danima. Rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe se u literaturi na engleskom jeziku zovu zero-stock items. a u prosjeku treba biti kraći od 8 sati. Dakako ovaj spisak treba ovjeriti menadžment organizacije. U ovom smislu imamo podjelu rezervnih dijelova i materijala održavanja u dvije grupe: • • rezervni dijelovi i materijali u režimu redovne narudžbe i rezervni dijelovi i materijali u režimu vanredne narudžbe. Nabava (kupovina) je klasični način popune koji je jednostavan i efikasan način. ako koristi prostorije kupca. često je za pojedine organizacije preskupo držanje pojedinih stavki čija cijena je visoka. ali uz obavezu da budu rezervisani tj. FMEA&RCFA analiza i spiskova nestandardnih dijelova. Ako organizacija nema ERP softver zadatak je rukovodioca magacina da ručno vrši naručivanje kada zalihe padnu na minimalan nivo. Ured održavanja prije odobrenja treba menadžmentu valjano i argumentovano obrazložiti definisani spisak. ako zaliha nekog standardnog dijela padne ispod minimalno propisanog nivoa ERP softver će automatski kreirati zahtjev za nabavu koji služba nabave.

Međutim. jer nedopustivo je da ne bude potrebne zalihe za ove svrhe.0 do 1. te troškove narudžbe.5 ⋅ = 3. Ovdje se misli na rezervne dijelove koji se mogu dovoljno kvalitetno uraditi u vlastitoj radionici. Pravilo je da se naručivanje obavlja u momentu kada stanje zaliha padne na minimalnu.9 PERIOD _ IZUZIMANJA 46dana te se podešava da je minimalna zaliha 4 komada. U ovom smislu imamo još jednu podjelu rezervnih dijelova i materijala održavanja u dvije grupe: • • rezervni dijelovi i materijali vlastite izrade i rezervni dijelovi i materijali koji se kupuju ili eksterno izrađuju. Na tačnu vrijednost utiče prije svega visina troškova narudžbe. ako je ista izvršena. ako se neka stavka potrebna za održavanje izuzetno značajne opreme izuzima 8 puta u toku jedne godine tada se period izuzimanja stavke računa kao 365dana/8=46 dana. a dobiveni rezultat se množi koeficijentom kategorije opreme k: MIN = k ⋅ ( ROK _ ISPORUKE ) PERIOD _ IZUZIMANJA Koeficijent kategorije opreme se kreće u rasponu od 1. Cijena polovnih (rabljenih) dijelova se računa na osnovu amortizovane vrijednosti kojoj treba pridodati troškove popravke dijela. Minimalno stanje se definiše na temelju roka isporuke stavke i brzine potrošnje i to tako što se rok isporuke podijeli sa periodom izuzimanja stavke. tada maksimalno stanje podešavamo kao 21 komada (9+12=21) tj. a cijena dijelova izrađenih u vlastitoj radionici se kalkuliše na temelju cijene materijala i cijene mašinskog sata koji uključuje rad čovjeka i rad mašine.U režim redovne narudžbe ulaze između ostalog nestandardni dijelovi koji se često troše i koji imaju dug rok isporuke te kapitalni dijelovi kod kojih je rizik otkaza dijela izuzetno visok. Da bi se definisalo maksimalno stanje zaliha potrebno je poznavati godišnje troškove skladištenja stavke koji su obično oko 10% od vrijednosti stavke.. Dalje potrebno je redovno nabavljati materijale i dijelove potrebne za realizaciju planskih aktivnosti održavanja te dijelovi koji se moraju držati na zalihi silom zakona. Naime dešava se da originalan rezervni dio nije dostupan te se u vlastitoj radionici izradi dio lošijeg kvaliteta kao privremeno rješenje dok se ne nabavi originalan dio. 9 komada. Također danas u većini slučajeva nije isplativo popravljati elektronske kartice. a cijena novog dijela je često vrlo malo viša od cijene popravke pri čemu je kvalitet novog dijela neuporedivo veći. a također i količine za pakovanje.5 pri čemu dijelovi značajnije opreme više kategorije dobivaju i veći koeficijent k. jer su novi dijelovi dostupni. a minimalno stanje je npr. Pojedini rezervni dijelovi se izrađuju u vlastitoj radionici što također treba specificirati i unijeti u ERP softver. U savremenom održavanju se uglavnom ne isplati popravljati dijelove. Ako je rok isporuke te stavke 4 mjeseca (120 dana) imamo: MIN = k ⋅ ( ROK _ ISPORUKE 120dana ) = 1. predviđamo nabavku cijelog pakovanja. Npr.5=6 mjeseci. Cijena kupljenih dijelova se definiše na temelju fakture. a danas je to u većini slučajeva neisplativo. Drugim riječima rečeno stavka se u prosjeku izuzima jednom u mjesec i po dana. kada su u pitanju elektromotori nekada je bilo isplativo vršiti premotavanje namota u slučaju pregorijevanja istih. ako dođe do otkaza plinovoda nedopustivo je da nema rezervnih dijelova za popravak. Npr. a količina koja se naručuje treba biti dostatna da se postigne maksimalno definisano stanje zaliha.. jer se popravak mora obaviti brzo kako ne bi došlo do požara.5. Naime pri definisanju zaliha rezervnih dijelova i materijala obavezno se moraju predvidjeti minimalne zalihe za potrebe otklanjanja ozbiljnih kvarova sa katastrofalnim posljedicama. Određivanje minimuma i maksimuma zaliha vrši ured održavanja. uvijek postoje izuzeci te je potrebno uporediti troškove popravke i troškove nabavke novog dijela i svakako uzeti u obzir kvalitet dijelova. Međutim izrada dijelova u vlastitoj radionici se ponekada vrši kao nužno rješenje. Npr. 81 . Na ovaj način imamo minimalnu zalihu za 4x1. FMEA&RCFA analize ponekada predviđaju potrebu držanja dijelova na zalihi. orijentaciono se može uzeti da je maksimalno stanje 30-40% veće od minimalnog. a uzimamo koeficijent k=1. Dakako. Potrebno je definisati minimalne i maksimalne zalihe (min-max) za sve stavke u magacinu. ako se neka stavka prodaje u pakovanjima od po 12 komada. Npr. nije isplativo ni navarivati i metalizirati dijelove itd.

količine se pomnože sa cijenama i tako dobije ukupna vrijednost magacina. jer je sastavni dio svakog plana preventivnog održavanja i plan zamjene dijelova. materijali i alati su nepotrebni te ih treba rashodovati. prodaju ili poklanjaju. Bit ABC analize je: 1.sljedećih 10% stavki „klasa B“ i 6. lokalnoj zajednici i sličnim organizacijama.prve.Vidimo da su tri ključna podatka pri planiranju zaliha dijelova: • • • kategorizacija opreme. čije zalihe čine 80% vrijednosti dobivaju oznaku „klasa A“.000€ i 3. ako je u pitanju veliki kotrljajući (valjni) ležaj instaliran u postrojenju procesne industrije tada je poznat podatak o projektovanom radnom vijeku ležaja koji može poslužiti kao grubi orjentir prema kome se planira zamjena istog. ako su suvišne. oštećene. maleni broj stavki čini „lavovski“ dio vrijednosti magacina. Naime praćenjem stanja dijelova u eksploataciji pri pojavi simptoma otkaza dijela pokreće se postupak nabave istog. Ovo znači da ukupna minimalna vrijednost dijelova i materijala koji su u režimu redovne narudžbe treba biti približno 1. Drugim riječima. a također potrebno je provjeriti da li se predviđeno uklapa u planirani budžet.000€.000€ tada vrijednost zaliha u magacinu treba biti približno između 1. 2. zastarjele ili je izvršena prodaja opreme za koju su nabavljeni. rok isporuke i period izuzimanja Rok isporuke se relativno jednostavno može dobiti od isporučioca opreme i može se uzeti da je za većinu nestandardnih dijelova dva mjeseca. Ukupne zalihe rezervnih dijelova i materijala trebaju biti u rasponu 1-2% od ukupne procijenje vrijednosti opreme [8]. Kapitalni dijelovi se u načelu ne drže na zalihi već se nabavljaju planski.500.svakoj stavki u magacinu pridruži se cijena. a kada su u pitanju standardni dijelovi i materijali održavanja tada se može računati da je rok isporuke kraći od jedne sedmice. Postoji zakonitost (Paretovo pravilo) da klasu „A“ dobiva relativno maleni broj stavki. Sukladno Paretovu pravilu obično 20% stavki magacina rezervnih dijelova i materijala održavanja uzima 80% vrijednosti. prodati ili pokloniti. Najčešće se stavke rashoduju. ERP softver automatski naručuje rezervne dijelove i materijale u količini koja je razlika maksimalne i minimalne zalihe. a odobrava menadžment organizacije. Prijedlog liste stavki za rashodovanje. Izuzetak su kapitalni dijelovi kod kojih je mogućnost oštećenja izuzetno velika. odnosno uspješnosti (engleski: Key Performance Indicators) i to: 82 . stavke. Dakako ovoga pravila se ne treba slijepo držati već ga koristi kao orjentir i kao cilj kome treba težiti. ako je ukupna procijenjena vrijednost opreme u organizaciji 148. Uglavnom. 3. 4. a nema potrebe da se dio drži u magacinu.000€. Međutim praksa je pokazala da pri savjesnom održavanju dijelovi postižu mnogo duži radni vijek nego što je projektovani i obrnuto tako da je praćenje stanja i inspekcija dijelova najpouzdaniji orjentir za planiranje njihove zamjene i nabavke. prodaju ili poklanjanje kreira ured održavanja. Naručivanje kapitalnih dijelova vrši ured održavanja. najveću pažnju pri planiranju dijelova treba obratiti na nestandardne dijelove. a dijelom i na temelju planova preventivnih održavanja.. Stavke se obično poklanjaju školskim institucijama. Nakon što se kreira spisak dijelova i materijala koji su u režimu redovne narudžbe potrebno je obaviti ABC analizu spiska te posebno analizirati klasu A kako bi se eventualno obavile korekcije. U cilju analize i evaluacije upravljanja (gospodarenja) rezervnim (doknadnim) dijelovima i materijalima održavanja definišu se KPI – ključni pokazatelji (indikatori) učinkovitosti. Npr. 5.000. Npr.500.000. Ako se vrši prodaja neke opreme tada je najbolje uz nju prodati i sve njezine nestandardne rezervne dijelove i materijale održavanja. Period izuzimanja se može odrediti na temelju izuzimanja dijelova tokom prethodnih godina. ABC analiza je metoda za analizu i upravljanje zalihama (magacinima). Osim samog praćenja stanja bitan podatak je i projektovani vijek dijelova. Svake godine je potrebno ustanoviti koji dijelovi.potom se obavi sortiranje od stavke čija zaliha je najskuplja pa naniže.preostale stavke dobivaju „klasa C“.

tada se ova dva sata ubrajaju u ukupno trajanje zastoja.000€ . 1993. [5] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. a zalihe standardnih dijelova i materijala održavanja trebaju biti minimalne. New York. London..000€ tada će procijenjeni troškovi biti: (2x3. KPI9 predstavlja procenat učešća troškova dijelova i materijala u ukupnim troškovima održavanja. mjesec ili godinu dana iz magacina traženo 347 stavki. jer tokom zastoja nije trošen sirovinski materijal.000€ . KPI8 – odnos vrijednosti zaliha i procijenjene vrijednosti opreme. 83 . koga trenutačno nije bilo u magacinu te se čekalo 2 sata da se isti nabavi. KPI8 treba biti u rasponu 1-2% [8]. ako je jedan dio postrojenja bio bez napajanja električnom energijom usljed nedostatka osigurača. Praćenjem navedenih ključnih pokazatelja (indikatora) učinkovitosti (uspješnosti).cijena sirovine)=(6. KPI8 pokazatelj je srodan pokazatelju KPI4. knjige PROIZVODNO STROJARSTVO) Školska knjiga. KPI2 pokazuje učešće kapitalnih i nestandardnih dijelova u zalihama. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. [2] Dr. KPI2 – procent vrijednosti kapitalnih i nestandardnih dijelova u ukupnoj vrijednosti zalihe. Dakle KPI2 treba biti što veći. Naime tokom odabranog perioda (mjesec. KPI7 – odnos broja uredno isporučenih rezervnih dijelova iz skladišta i broja zahtijevanih dijelova. KPI4 se određuje tako što se ukupna vrijednost zaliha rezervnih dijelova i materijala održavanja podijeli sa ukupnom instalisanom snagom.. KPI5 – ukupno trajanje zastoja uzrokovanog nedostatkom rezervnih dijelova ili materijala održavanja. Npr. 1974. tada je KPI7=(336/347)x100%=97%. Veći procent kapitalnih i nestandardnih dijelova u zalihama znači bolje upravljanje zalihama. ako se prethodno opisani kvar (pregorijevanje patrona osigurača) koje je uzrokovalo dvosatni prijekid napajanja desio u postrojenju koje svaki sat vremena proizvede robe vrijednosti 3. Cariša Bešić ODRŽAVANJE TEHNIČKIH SISTEMA Želnid. Međutim preporučljivo je da se obavezno prate indikatori KPI1 i KPI8. KPI5 je ukupno trajanje zastoja uzrokovanog nedostatkom doknadnih dijelova ili materijala održavanja. Dakako da ovo vrijeme treba biti što kraće. Ako je ovaj rok duži od par sati u toku radnog vremena to je već problem koji treba razmotriti i poduzeti mjere na njegovom rješavanju. U savremenom održavanju vrijednost zaliha se nastoji svesti na minimum. [4] Dr.. Dakako. Što je ovaj pokazatelj niži bolje je iskorištenje kapitala.. Veća brzina zamjene znači bolje iskorištenje zaliha. Beograd.cijena sirovine). Također je potrebno imati pod nadzorom efikasnost službe nabave odnosno provjeravati u kom roku se nabavljaju standardni dijelovi i materijali održavanja. KPI10 računa se za promatrani period kao odnos utrošenih rezervnih dijelova i materijala u datom periodu i prosječne vrijednosti zaliha u datom periodu. a magacin je uredno isporučio 336 stavki. 2004. LITERATURA [1] Dr. Zenica. Kao procijenjena vrijednost se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva. što znači da je 97% zahtjeva uredno realizovano. Amir Halep TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA I MONITORING U INDUSTRIJI Kigen. a mjeri se u satima. Npr. Zagreb. može se obaviti evaluacija upravljanja rezervnim dijelovima i materijalima održavanja. nije neophodno se prate svi navedeni indikatori već se u svakoj organizaciji treba odabrati indikatore koji će se pratiti. 2010. KPI9 – odnos troškova dijelova i materijala i ukupnih troškova održavanja i KPI10 – odnos troškova dijelova i materijala i ukupne vrijednosti zalihe istih. [8] Mel Barratt MEASURING MAINTENANCE PERFORMANCE SKF Reliability Systems. Josip Lovrić OSNOVE BRODSKE TEROTEHNOLOGIJE Pomorski fakultet Dubrovnik. [3] Dr. Računa se kao odnos vrijednosti zalihe rezervnih dijelova i materijala i ukupne procijenjene vrijednosti opreme (engleski: ERV Estimated Replacement Value).• • • • • • • • • • KPI1 – ukupna vrijednost zaliha rezervnih dijelova i materijala održavanja. 2002. U načelu treba nastojati da se u magacinu drže samo nestandardni dijelovi i materijali održavanja. KPI1 (ukupna vrijednost zaliha rezervnih dijelova i materijala održavanja) je jasan sam po sebi. Ivo Čala ODRŽAVANJE OPREME (poglavlje 9. Brzina protoka dijelova i materijala kroz skladište (KPI3) se definiše kao ukupna brzina zamjene skladišnih zaliha (prema 12-mjesečnom prosjeku). San Diego. [6] Dr. KPI6 – ukupni troškovi uzrokovani zastojem nastalim usljed nedostatka dijelova ili materijala održavanja. 1997. godina) vrijednost zaliha varira. 2008. dr. Zagreb. Npr. Dubrovnik 1989. KPI4 – odnos vrijednosti zaliha i ukupne instalisane snage postrojenja. Živoslav Adamović. [7] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. KPI3 – brzina protoka dijelova kroz skladište. KPI7 je pokazatelj efikasnosti magacina. Kapitalni dijelovi se trebaju planski nabavljati te se u magacinu trebaju zadržavati tek kratko vrijeme odnosno treba nastojati da budu ugrađeni što prije. Željko Novinc. ako je u promatranom periodu od npr. te je potrebno izračunati prosječnu (srednju) vrijednost zaliha tokom odabranog perioda. KPI6 su ukupni (procijenjeni) troškovi uzrokovani zastojem nastalim usljed nedostatka rezervnih dijelova ili materijala održavanja.

mjesecu troškovi održavanja bili 711. a tek povremeno izvršiti poređenje sa drugima sukladno dostupnim podacima.-ih godina. E15. Ovdje ćemo dati opis najznačajnijih indikatora.2.700. Benchmarking je današnje značenje dobio 1980. godine. Ovo obilježavanje se zvalo benchmarking. Doslovan prijevod riječi benchmarking bi bio označavanje radnog stola. Evropska komisija za standarde (CEN) je u martu 2007. kada su Japanci intenzivno slali svoje menadžere u posjetu drugim preduzećima sa ciljem poboljšanja poslovnih operacija i jačanja vlastite konkurentske pozicije. poređenje sa konkurencijom treba provoditi u razumnoj mjeri.tehnički i O . objavljenom 1962.1. Dva ključna podatka (performanse) na temelju kojih se vrši evaluacija održavanja su: • • raspoloživost opreme i troškovi održavanja. U tom standardu je obrađen ukupno 71 indikator (MKPI Maintenance Key Performance Indicators). Međutim vrlo čest slučaj je da se indikatori osim na godišnjem nivou prate mjesečno te. Naime primjenom savremenih postupaka održavanja često se može postići povećanje raspoloživosti bez da se povećavaju troškovi održavanja. ali to je samo djelimično tačno. Temelje praćenju pokazatelja (indikatora) učinkovitosti (uspješnosti) postavio je britanski inženjer Victor Zvi Priel u svom radu „Dvadeset postupaka za praćenje učinkovitosti održavanja“ (“Twenty ways to track maintenance performance“).organizacijski).000/148.000€. Indikatori nižeg nivoa detaljnije opisuju indikatore višeg nivoa. a svaka grupa indikatora je podijeljena na tri nivoa. E16. Drugim riječima rečeno potrebno je pratiti trend uspješnosti vlastitog održavanja i nastojati da se uspješnost poboljša. ne može se ni unaprijediti“.000. tehnički i organizacijski (E .ekonomski. Postoji ubjeđenje da visoka raspoloživost traži visoke troškove održavanja. Detaljan opis svih indikatora dat je u navedenom standardu i u publikaciji "Global Maintenance and Reliability Indicators".9. ako nemamo validne podatke o tom procesu dobivene nekom metodom mjerenja tada smo u sličnoj situaciji kao i slijep čovjek koji baulja u prostoru bez da ima predstavu o svom kretanju. godine izdala standard EN 15341 "Maintenance Maintenance Key Performance Indicators“. Istraživanja na ovom polju su nastavljena i svakodnevno se razvijaju novi postupci.88%. a visoki troškovi održavanja opet smanjuju dobit organizacije. Međutim. mjesec 84 . ako je u nekoj organizaciji ukupna procijenjena vrijednost opreme 148. Benchmarking se ne može poistovjetiti s analizom konkurencije. Niska raspoloživost opreme dovodi do smanjenja proizvodnog kapaciteta i sukladno tome smanjenja dobiti. E7.000€ tada je vrijednost indikatora za 3. u 3. a indikatori su podijeljeni u tri grupe: ekonomski. E17 i T1 (tabela 9.00 € tada se vrijednost indikatora E1 dobiva kao E1=100x(8.000)=5. MJERENJE USPJEŠNOSTI ODRŽAVANJA Svojevremeno je Kelvin dao čuvenu izjavu „Ono što se ne može mjeriti. kao što je prikazano u tabeli 9..000.700. Uz mjerenje uspješnosti održavanja se veže pojam benchmarking (benčmarking). godišnji troškovi održavanja su 8. Indikator E1 se računa kao odnos ukupnih godišnjih troškova održavanja i ukupne procijenjene vrijednosti opreme. E3. Benchmarking se sa engleskog na naš jezik ponekada prevodi kao komparativna analiza. jer kroz poređenje vlastitih performansi sa performansama konkurencije se dobiva uvid u vlastitu konkurentnost. čiji izdavač je EFNMS. Naime nekada su obućari imali običaj da na radnom stolu obilježe veličinu stopala mušterije koja naruči obuću te da prema obilježenom vrše izradu obuće.). a to su: E1. To praktično znači da ako ne možemo mjeriti uspješnost održavanja tada ne možemo ni unaprijediti naše održavanje. T . Pogrešno je ako se previše energije utroši u ovakve analize umjesto da se stavi fokus na poboljšanja. I odista kada trebamo upravljati nekim procesom. Npr.-tih godina. a također i u održavanju. Ova metoda se danas koristi u velikom broju oblasti. Kao procijenjena vrijednost se može uzeti osigurana vrijednost prema procjeni osiguravajućeg društva. U literaturi je moguće pronaći brojne definicije benchmarkinga. ali svima je zajedničko da se taj pojam smatra efikasnim sredstvom u identificiranju performansi u odnosu na konkurenciju. Prvi pokušaji da se uspostavi sistem mjerenja uspješnosti održavanja su učinjeni 1960. ako su npr.

Tablica 9.2.000)=5. jer su u godini 52 sedmice. Ovo je učinjeno kako bi se mogli porediti mjesečni i godišnji indikatori. Ako je u pitanju komadna proizvodnja tada se sračunavaju troškovi održavanja po proizvedenom komadu. Kao što vidimo izvršeno je množenje faktorom 12. Nakon toga se izračunaju troškovi knjiženi na naloge korektivnog. Treba nastojati da se indikator E1 drži ispod 3% [8]. Grupe indikatora Grupa indikatora Nivo 1 Ekonomski indikatori E1 E2 E3 E4 E5 E6 Tehnički indikatori T1 T2 T3 T4 Nivo 2 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 T5 T6 Organizacijski indikatori O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Nivo 3 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E23 E24 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 Tabela 9. Najvažniji indikatori Oznaka Opis indikatora T1 Raspoloživost E1 Odnos ukupnih godišnjih troškova održavanja i ukupne procijenjene vrijednosti opreme E3 Odnos ukupnih troškova održavanja i količine proizvodnje E7 Odnos vrijednosti zalihe rezervnih dijelova i materijala i ukupne procijenjene vrijednosti opreme E15 Odnos troškova korektivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja Troškovi Učešće troškova radnih sati i materijala sitnih aktivnosti stalnih održavanja u ukupnim troškovima održavanja naloga Backlog Razlika između potrebnih i raspoloživih radnih sati Preporučene vrijednosti >97% <3% 1-2% Procesna proizvodnja <15% Komadna proizvodnja <40% <5% 2-4 sedmice 85 . Ukoliko je u organizaciji uveden validan sistem označavanja radnih naloga i knjiženje troškova održavanja na naloge indikatori E15.1. kao troškovi održavanja po proizvedenoj toni čelika.E1=12x100x(711. Npr. Npr. Dakako. E16 i E17 se vrlo jednostavno sračunavaju tako da se prvo izračunaju svi troškovi knjiženi na radne naloge održavanja sveukupno i na taj način se izračunaju ukupni troškovi održavanja za dati period. Indikator E15 se računa kao odnos troškova korektivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja. preventivnog i prediktivnog održavanja i izvrše odgovarajuća izračunavanja. ako indikator E1 pratimo sedmično tada ćemo vršiti množenje faktorom 52. ako organizacija proizvodi čelik tada se indikator E3 sračunava dijeljenjem ukupnih troškova održavanja sa količinom proizvedenog čelika u tonama tj. Indikator E7 se računa kao odnos vrijednosti zalihe rezervnih dijelova i materijala i ukupne procijenjene vrijednosti opreme. indikator E16 kao odnos troškova preventivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja i E17 kao odnos troškova prediktivnog održavanja i ukupnih troškova održavanja. jer u godini ima 12 mjeseci.000.76%.000/148. Indikator E3 se računa kao odnos ukupnih troškova održavanja i količine proizvodnje. Indikator E7 je potpuno isti kao i indikator KPI8 opisan vezano za analizu zaliha magacina. Indikator E7 treba biti u rasponu 1-2% [6]. ako tvornica proizvodi košulje tada se sračunavaju troškovi održavanja po proizvedenoj košulji.

Po potrebi se mjesta troška pridružuju i opremi.000 kilometara. Npr. Menadžment svake organizacije određuje strategiju održavanja odnosno odlučuje u kojim granicama želi imati korektivno održavanje.000€ tada imamo: E15 = 293000 ⋅100% = 43. troškovi rada) knjiže na radne naloge. E3 i E7 pri čemu ovi podaci vjerovatno neće biti potpuno isti kao podaci dobiveni na temelju procjena i knjiženja na radne naloge. Dakle ERP softver treba imati mogućnost unosa procijenjene i stvarne vrijednosti eksterne usluge održavanja. 60. nakon periodičnog i godišnjeg obračuna mogu dobiti tačni podaci o potrebni za računanje indikatora E1. Usluge eksternih servisa i usluge najma opreme potrebne za realizaciju radnog naloga održavanja se također knjiže na radni nalog održavanja. ako je na nekoj opremi izvršen skupocjen zahvat održavanja tada finansijski odjel može takvu aktivnost knjižiti kao investiciono održavanje pri čemu će troškove rasporediti na više godina bez obzira što su možda isplaćeni odjednom. Troškovi rezervnih dijelova i materijala se knjiže na nalog pri izdavanju istih iz magacina.Npr. a najviše do 30%. E16 i E17 određuju na sedmičnoj bazi tada je potrebno na validan način organizovati dobivanje podataka o troškovima eksternih servisa. U komadnoj proizvodnji kao što je npr. Kada bude ispostavljena faktura radni nalog se primkom usluge tereti za stvarnu cijenu usluge. tada će najveći troškovi održavanja biti u 86 . a također i energetska postrojenja nastoje sniziti korektivno održavanje na najmanju moguću mjeru što praktično znači da nastoje indikator E15 držati ispod 15%. Npr. troškovi alata. druga 30% i treća 50% troškova. Naime troškovi alata kao i ostali troškovi radionice održavanja se unose kroz troškove radnih sati. Ako nije moguće organizovati da eksterni izvođači unose cijene usluga i materijala tada je potrebno da nadležni rukovodilac unese procijenjenu što realniju cijenu usluge. Ako je radni nalog održavanja kreiran za funkcionalnu lokaciju tada ERP softver troškove naloga po unaprijed zadanom pravilu raspoređuje na opremu predmetne funkcionalne lokacije. Naime zamjena tog skupocjenog ležaja košta npr. Podaci o troškovima tj.000EUR svake godine. a troškovi korektivnog održavanja 293. Uzrok može biti vremenski raspoređeno knjiženje troškova investicionog održavanja.7% 670000 Bitno je riješiti u računovodstvu i ERP softveru da se troškovi održavanja (troškovi rezervnih dijelova i materijala. U većini organizacija se od službe finansija kvartalno ili barem godišnje tj. U krajnjoj liniji može se usvojiti praksa da se ekonomski indikatori ne sračunavaju na sedmičnoj bazi već nakon svakog obračuna kojeg obavi finansijski odjel (računovodstvo) što veoma dobro i dovoljno efikasno rješenje. ako se neki skupocjeni ležaj mijenja prosječno jednom u šest godina taj podatak stručnjaci finansija moraju dobiti od stručnjaka održavanja. Svi troškovi koji su knjiženi na radni nalog se kroz računovodstvo i ERP evidentiraju kao troškovi održavanja opreme za koju je radni nalog održavanja kreiran. Npr. Ako je u pitanju održavanje automobila sa vijekom trajanja od 20 godina ili milion prijeđenih kilometara i ako svake godine prelazi 50. Jako je bitno da se knjiženje troškova investicionog održavanja obavi tokom realnog perioda. Navedimo još jedan primjer iz prakse. cijeni usluge i utrošenog materijala se iz ovog zapisnika unose u ERP softver te se mogu sračunati realni troškovi održavanja u datoj sedmici bez obzira što će ti troškovi biti plaćeni tek nakon isticanja ugovorenog roka plaćanja. ako su datom periodu ukupni troškovi održavanja bili 670. Dobra saradnja stručnjaka održavanja i računovođa je od ključnog značaja za dobivanje validnih podataka.000EUR i zbog činjenice da se isti mijenja jednom u šest godina troškovi njegove zamjene će biti knjiženi po 10. Ako se indikatori E15. proizvodnja autodijelova prihvatljiv je faktor E15 i do 40%. Pri povratu neiskorištenih dijelova i materijala nazad u magacin nalog treba rasteretiti za iste. ali ako je veća potrebno je istražiti uzrok. ako funkcionalna lokacija sadrži tri opreme tada se može zadati da jedna oprema prihvata 20%. Većina tvornica procesne industrije.000€. U tom smislu da bi se na sedmičnoj bazi imali podaci o svim troškovima održavanja potrebno je da menadžment organizacije putem ugovora sa eksternim izvođačima organizuje da eksterni izvođači u svom izvještaju o servisu unose i cijenu usluge i materijala koja će kasnije biti fakturisana. Naime danas je uobičajeno odgođeno plaćanje usluga eksternih servisa održavanja. Obavezno se vrši koordinacija sa odjelom plana i analize (engleski: controlling) kako bi svakoj funkcionalnoj lokaciji bilo pridruženo odgovarajuće mjesto troška (engleski: cost center). Troškovi alata i rada se knjiže na nalog kroz evidentiranje radnih sati utrošenih za realizaciju naloga. Ako je razlika u podacima manja od 10% može se uzeti kao prihvatljiva.

Npr. ako su u toplani instalirana dva kotla i to jedan snage 3MW i drugi snage 7MW i pretpostavimo da je u sedmici koja ukupno ima 7x24=168 sati kotao snage 3MW radio 164 sata.5 sati i sračunata je realna pouzdanost tokom radnog vremena tj.5% 152 + 16 Stvari su nešto složenije. a kotao snage 7MW radio 160 sati tada se raspoloživost računa: 87 .sedmoj i četrnaestoj godini eksploatacije.2% 1805 + 15 Ovdje se računalo da svaka tokarilica sedmično treba da radi ukupno 32.5=1820 mašinskih sati.9% 4781 + 259 Ako se raspoloživost toplane prati na sedmičnoj bazi i npr. Ovaj limit od 500€ bi svakako bio prekoračen u svakoj godini kada se radi generalna opravka. Npr.000 prijeđenih kilometara. ako je u pitanju tvornica sa više proizvodnih linija. Ako se radi o automobilu procijenjene vrijednosti 17. ponekada se raspoloživost računa za jedan proizvodni korak. u datoj sedmici koja ima 7x24=168 sati toplana je bila u zastoju 16 sati tj. gotovost) te se računa po formuli: T1 = gdje je: ti – vrijeme ispravnog rada opreme tz – vrijeme zastoja t=ti+tz – ukupno vrijeme posmatranja.000€ tada je prihvatljivo da godišnji troškovi održavanja budu do približno 500€. Indikator T1 je zapravo raspoloživost (dostupnost. ti ti = ⋅100% t (ti + tz ) Npr. u vrijeme dok su tokarilice trebale raditi. ako se troškovi generalne opravke ne bi vodili kako investiciono održavanje tj. pouzdanost rada gradske toplane se može računati za period sezone grijanja. radila je 152 sata onda je raspoloživost bila: T1 = 152 ⋅100% = 90. Ako se proizvodne linije ne preklapaju tada se određuje raspoloživost za svaku liniju pojedinačno. ali može se računati i tokom zadanog perioda posmatranja. Npr. ako je tokom godinu dana posmatrana oprema bila ispravna 334 dana. a ukupno vrijeme zastoja tokom radnog vremena 15 sati tada je raspoloživost ovog proizvodnog koraka u predmetnoj sedmici bila: T1 = 1805 ⋅100% = 99. a bila je u zastoju 31 dan tada je raspoloživost date opreme u toj godini bila: T1 = 334 334 ⋅100% = ⋅100% = 91. a bila je u zastoju ukupno 259 sati odnosno radila je 4781 sati tada je njezina raspoloživost bila: T1 = 4781 ⋅100% = 94. ako imamo proizvodni korak pod nazivom „Linija tokarenja“ koji se sastoji od ukupno 56 tokarilica (strugova) čiji planirani rad u toku jedne sedmice je 56x32. Dalje. Raspoloživost se osim za pojedinačnu opremu računa i za postrojenje u cjelini.5% 365 334 + 31 Raspoloživost se obično računa na sedmičnoj i godišnjoj bazi. Npr. ako se njihovo knjiženje ne rasporedi na više godina. ako je gradska toplana trebala tokom godine raditi 210 dana odnosno 210x24=5040 sati. Kao što vidimo postoje situacije kada se raspoloživost računa na specifičan način te ćemo navesti još par primjera. jer se generalna opravka vrši nakon svakih sedam godina odnosno nakon 350.

T 1 = 0. usljed lošeg održavanja.3 ⋅ 97. Sl.6% i da se ista množi faktorom 0. Ukupna raspoloživost toplane sa dva kotla je 96%.7 ⋅ ⋅100 = 0. Također ponekada se raspoloživost računa u kombinaciji sa proizvodnim kapacitetom i/ili sa kvalitetom proizvoda. kada je u pitanju elektrana cijena proizvedene električne energije nije ista tokom dana što znači da zastoj elektrane nema iste posljedice u vrijeme niže cijene i u vrijeme više cijene energije.3. Primjer sedmičnog MKPI izvještaja Ponekada se faktor raspoloživosti računa u kombinaciji sa faktorom cijene proizvoda. čest je slučaj da pojedine mašine imaju umanjen proizvodni kapacitet usljed 88 .7 ⋅ T 1(7 MW ) = 0.7 ⋅ 95.2 = 96% 168 168 Vidimo da je raspoloživost kotla od 3MW bila 97.1. Npr. jer kotao snage 3MW sa 30% učestvuje u ukupnoj snazi. Uzmimo npr. U ovom slučaju je potrebno sračunavati ukupnu raspoloživost kao proizvod raspoloživosti i procenta ispravnih proizvoda na glodalici.3 ⋅ T 1(3MW ) + 0. Također. slučaj jedne glodalice kod koje je uvećan procenat defektnih proizvoda usljed lošeg stanja glodalice tj. U ovom primjeru smo pri proračunu ukupne raspoloživosti toplane računali učešće raspoloživosti pojedinih kotlova prema njihovoj snazi. 9.3 ⋅ 160 164 ⋅100 + 0.6 + 0.

Al Poling GLOBAL MAINTENANCE AND RELIABILITY INDICATORS 4rd Edition European Federation of National Maintenance Societies. London. Backlog se računa po formuli: Backlog=(Identificirani posao održavanja)-(raspoloživi sedmični kapacitet) Npr. svake sedmice i na temelju njih se analizira stanje održavanja. Backlog (beklog) je engleska riječ koja u doslovnom prijevodu znači zaostali posao. New York. 2005. Ako se ne može organizovati sedmično praćenje indikatora tada to treba organizovati barem godišnje ili kvartalno. 1993.. Izvještaj o uspješnosti održavanja kreira ured održavanja u saradnji sa odjelom finansija. Odnos aktuelnih indikatora E15. New York. Mehmed Jahić FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO Udruženje revizora FBiH. Dick Olver. LITERATURA [1] Dr. Ako je ustanovljeno da u datom momentu imamo potrebe za radom održavanja od 1310 sati rada tada je backlog=1310-440=870 sati. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. Nedopustivo da u ukupnim troškovima održavanja ovi nalozi učestvuju sa više od 3-5%. [2] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans. ako u održavanju imamo 11 radnika. Itasca. Konkretno u našem primjeru gdje radionica ima 11 radnika backlog treba biti 880-1760 sati. unosi i trend njihove promjene unazad pet sedmica. Ludo Gelders. San Diego. E16 i E17 se obično daje u vidu „kolača“ kako bi i vizuelno bio prikazan njihov odnos. Ovakav je slučaj npr.ITS AUDITING AND BENCHMARKING Industrial Press Inc. U izvještaju se osim samih podataka o indikatorima itd. Uzećemo za primjer indikator O1 koji se sračunava kao odnos broja zaposlenika održavanja i ukupnog broja zaposlenika. [5] Roland Keith Mobley MEASURING EFFECTIVENESS Predictive Technologies. Brussels. Houston. 2004. tj. Osim navedenih indikatora definisanih standardom EN 15341 u većini organizacija se prate sljedeći podaci o održavanju: • • • troškovi sitnih aktivnosti održavanja (troškovi knjiženi na stalne radne naloge). 2006. Dakle backlog je približno jednak dvosedmičnom kapacitetu održavanja. Za sitne aktivnosti održavanja sa malim brojem radnih sati i niskim troškovima materijala se ne kreiraju radni nalozi održavanja već se koriste tzv. 2010. Zenica. [10] Dr. Danas se ovakvi izvještaji u načelu kreiraju na sedmičnoj bazi tj. raspoloživi sedmični kapacitet uz rad jednog radnika 40 sati sedmično je 11x40=440 sati. Tom Svantesson. New York. U svakoj organizaciji se može odrediti i sedmični fiksni limit za troškove ovih naloga. Raspoloživost postrojenja danas treba biti veća od 97% [8]. Sarajevo. Sedmični sastanak rukovodilaca proizvodnje i odražavanja se održava upravo sa ciljem analize podataka datih u sedmičnom MKPI izvještaju te analize programa (rasporeda) održavanja za narednu sedmicu. Harry Martin DEVELOPMENT OF MAINTENANCE FUNCTION PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORK AND INDICATORS International Journal of Production Economics. stalni (trajni) radni nalozi na koje se knjiže sati i materijal sitnih aktivnosti.. dotezanje vijaka. o valjanosti njegovog održavanja. nakon svakog obračuna kojeg obavi računovodstvo. U ovom smislu se jedfinisam pojam ukupne efikasnosti (učinkovitosti) opreme o čemu je bilo riječi ranije. backlog i broj radnih naloga održavanja čiju realizaciju je omeo nedostatak dijelova i materijala održavanja. Ovaj sastanak se obično drži ponedjeljkom svake sedmice. Smatra se da backlog treba biti između dvije i četiri sedmice [3]. Na kraju navedimo i jedan primjer organizacijskog indikatora. Primjer sitnih aktivnosti su: zamjena sijalice. 2006. jer savremena organizacija održavanja je nezamisliva bez praćenja uspješnosti. U održavanju se pojam backlog koristi da se označi razlika između potrebnih i raspoloživih radnih sati i u načelu se računa na sedmičnoj bazi [3]. [9] Anthony Kelly MAINTENANCE MANAGEMENT . Liliane Pintelon. 2008.lošeg stanja te se njihova ukupna raspoloživost računa kao proizvod raspoloživosti i proizvodnog kapaciteta. 2002. Međutim prisutna je stalna opasnost da se ovi trajni nalozi zloupotrijebe i za značajnije aktivnosti održavanja te je potrebno redovno nadzirati troškove knjižene na ove naloge. [8] John Mitchell PHYSICAL ASSET MANAGEMENT HANDBOOK Clarion Technical Publishers. [4] Jerry Kahn. 1974. [3] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. 89 . procenta kvalitetnih proizvoda i proizvodnog kapaciteta. 2011. Štaviše ponekada je razumno računati ukupnu raspoloživost kao proizvod raspoloživosti. kod pojedinih vrsta mlinova kod kojih i proizvodni kapacitet i kvalitet proizvoda ovise o stanju samog mlina tj. [7] Peter Muchiri. [6] Mel Barratt MEASURING MAINTENANCE PERFORMANCE SKF Reliability Systems. odzračivanje jednog radijatora itd.

a na ovom nivou se zadržava 10-15 godina nakon čega se promoviše u zvanje specijaliste. odnosno kvalifikacije istih. ali i o nizu drugih faktora kao što je vrsta tehnologije. Kvalifikaciona struktura kadrova održavanja ODJEL INŽENJERA TEHNIČARA Rukovodilac 1 Ured 1 1 Radionica korektivnog održavanja Radionica prevent.1.10. Na nivou mehaničar II održavalac obično radi 5-10 godina. ako i pored vrijednog rada održavaoci imaju posla na čekanju za više od četiri sedmice tada treba povećati broj održavalaca. Ovaj broj se uvećava za približno 70% te se dobiva potreban broj održavalaca. Magacin - MEHANIČARA 1 8 17 1 ELEKTRIČARA 1 3 4 1 Na ovom nivou jedan mehaničar ostaje obično 3-5 godina nakon čega se promoviše u više zvanje mehaničar II. Mehaničar II treba biti educiran za samostalno obavljanje jednostavnijih zadataka održavanja. Ako nema posla na čekanju to ne znači da ga treba izmisliti ili da treba održavaocima naložiti da sporije rade već je potrebno reducirati broj održavalaca.2. Dakako ovo je samo približna procjena koja se kasnije koriguje na temelju backloga [3]. Tabela 10. Specijalisti i viši specijalisti su održavaoci sa više od dvadeset godina radnog iskustva i najčešće se angažuju na specijalističkim aktivnostima preventivnog i prediktivnog održavanja i na edukaciji mlađih održavalaca.2. Primjenom simbola iz tabele 10. Naprotiv. se formira tabelarni prikaz educiranosti svih zaposlenika angažovanih na poslovima održavanja. a najčešće se angažuje na poslovima korektivnog održavanja. ako je za potrebe realizacije aktivnosti preventivnog održavanja i dijagnostičkih pregleda potrebno 37 održavalaca tada se uzima da je potrebno imati 1. U većini organizacija se stručnost jednog majstora održavaoca gradira u pet nivoa objašnjenih ovdje na primjeru mehaničara premda isti princip važi i za električare. Ukupan broj zaposlenika angažovanih na poslovima održavanja ovisi prije svega o veličini organizacije. starost opreme i drugi. Ovaj prikaz se zove matrica vještina (engleski: skill matrix). Osim samog broja zaposlenika potrebno je definisati i stručnost. Treba biti u stanju da samostalno riješi većinu problema održavanja. Npr. LJUDSKI RESURSI U ODRŽAVANJU U svakoj organizaciji je potrebno voditi brigu o ljudskim resursima u održavanju odnosno voditi računa da se za potrebe održavanja raspolaže odgovarajućim brojem stručnih kadrova potrebnih profila. a u radionici održavanja majstori odgovarajućih profila. te da dio aktivnosti održavanja obavljaju i zaposlenici iz sektora proizvodnje. Zvanje mehaničar III dobiva održavalac bez radnog iskustva koji nije u stanju da samostalno rješava probleme održavanja već radi kao pomoćnik mehaničarima II i I te specijalistima. Na temelju planova održavanja se može odrediti potreban broj i kvalifikacije zaposlenika za potrebe preventivnog održavanja i dijagnostičkih pregleda. • • • • • mehaničar III mehaničar II mehaničar I mehaničar specijalista mehaničar viši specijalista. i predikt. Mehaničar I je već vrlo iskusan održavalac sa minimalno osam godina radnog iskustva i u zenitu je radnih sposobnosti.7x37=63 održavaoca. održ. Mehaničar III se najčešće angažuje kao pomoćnik na aktivnostima preventivnog održavanja tokom kojih stiče potrebno iskustvo. Dalje treba voditi računa da se dio aktivnosti održavanja povjerava eksternim održavaocima odnosno servisima. Označavanje educiranosti grafičkim simbolima je ilustrovano u tabeli 10. U uredu održavanja su u načelu radno angažovani inženjeri i tehničari održavanja. Održavaoci u svakom momentu trebaju imati posla na čekanju (backloga) za minimalno dvije sedmice. 90 .

Također određene edukacije kao što je npr.2.3. Ako se angažuje eksterni servis za određene poslove tada je najbolje vršiti angažman na temelju godišnjih ugovora tj. a mogu ih držati kako eksterni predavači tako i obučeni personal organizacije. ako će specijalista neke specijalnosti održavanja biti angažovan samo pet radnih dana godišnje tada je obično isplativije angažovati eksterni servis. je dat primjer matrice znanja i vještina električara. ako neko nekoliko mjeseci ne vozi automobil njegova vještina vožnje automobila postaje upitna. Predavanja se obično organizuju u prostorijama organizacije. Kroz gore date vidove edukacije održavaoci stiču potrebna znanja i vještine koja im omogućavaju da uspješno izvršavaju svoje radne zadatke. Npr. Stručni seminari opšteg tipa služe za sticanje generalnih informacija za razliku od seminara specijalističkog tipa koji prvenstveno služe za sticanje specijalističkih vještina. stručni seminari opšteg tipa. edukacija u protivpožarnoj zaštiti i pružanju prve pomoći su zakonski propisane za sve zaposlenike. stručni seminari specijalističkog tipa i samostalno uvježbavanje. Npr. vozači. Grafički prikaz stepena educiranosti U tabeli 10. Provode se sljedeći vidovi edukacije održavalaca: • • • • • • predavanja. Osim toga treba voditi računa da određene specijalnosti zahtijevaju stalno održavanje „radne kondicije“. Bitno je napomenuti da loše organizovana i provedena edukacija nema nikakvog efekta i da predstavlja obično „bacanje novca u vjetar“. Osim matrice znanja i vještina koja prikazuje stvarno stanje educiranosti zaposlenika kreira se i matrica koja pokazuje potrebno stanje educiranosti zaposlenika. Danas na tržištu imamo vrlo kvalitetne edukativne softverske pakete iz oblasti održavanja. Naime u vrijeme dok nema kvarova osoblje odjela korektivnog održavanja proučava opremu koju održava kako bi u momentu nastanka kvara bilo spremno da promptno reaguje. tehničare i mehaničare. Tokom predavanja i diskusija koje uslijede nakon istih se stiču opšta znanja o održavanju. posjete tehničkim sajmovima i prezentacijama. Edukaciju je potrebno brižljivo planirati i odabrati kompetentne edukatore pri 91 . sa eksternim kućama za održavanje treba ugovoriti određene aktivnosti održavanja.Tabela 10.3. Kroz posjete tehničkim sajmovima i prezentacijama se dolazi do dragocjenih informacija i što je veoma bitno alati i instrumenti se mogu isprobati u funkciji. Dalje potrebno je pri instaliranju nove opreme obaviti edukaciju održavalaca. Veoma bitno je voditi računa o zakonskim propisima. rukovaoci određenih energetskih postrojenja i slični moraju imati zakonski propisane edukacije za svoja radna mjesta. jer određena radna mjesta kao što su npr. a može se kreirati i skupna matrica za cijelu službu održavanja. Matrica znanja i vještina električara Pri definisanju potrebne kvalifikacione strukture održavalaca se vodi računa o ekonomskoj opravdanosti. Održavaoci značajne informacije treba da steknu kroz samostalno učenje iščitavanjem stručne literature i edukativnim softverskim paketima. Na isti način se formiraju matrice za inženjere. Tabela 10. samostalno učenje iz stručne literature i softverskih paketa. a poseban slučaj je redovna edukacija održavalaca angažovanih na poslovima korektivnog održavanja.

Npr. zajedničke igre) i ovi programi doprinose jačanju timskog rada. Bitno je napomenuti da se sukladno matrici znanja i vještina prilagođavaju i materijalne prinadležnosti zaposlenika odnosno zaposlenici trebaju biti plaćeni sukladno svojim znanjima i vještinama. treba prije svega znati valjano izvršavati zadatke koje je dobio od pretpostavljenih bez da ga oni moraju nadzirati. edukacionih softverskih paketa. što eksternih tada u uredu treba biti angažovano 5 zaposlenika (rukovodilac ureda sa 4 saradnika). ali ovi programi ne mogu pomoći. Eskadrile gdje su piloti cijenili svoga komandira su postizale jako dobre rezultate u borbi. Npr. Psiholozi su vršili ispitivanja tako što bi svim pilotima u eskadrili postavili pitanje koga najviše cijene u eskadrili. piloti su prošli istu edukaciju i borili su se protiv istog neprijatelja. Piloti su odgovore davali kroz anonimnu anketu. Obavezno se planira kako stručna tako i edukacija u interpersonalnoj komunikaciji. Svojevremeno je engleski kralj Edvard I rekao „Kralj da bi vladao drugima prvo mora vladati samim sobom. Međutim sve ove pogodnosti treba zanemariti i potrebno je prave zaposlenike upućivati na prave edukacije sukladno spomenutom planu edukacije kreiranom na temelju matrice znanja i vještina. 92 . valjano rukovođenje službom održavanja i izgradnja dobrog tima.000 € i 1. a također sukladno zajedničkim rezultatima službe mjereno kroz MKPI indikatore. Stoga se često dešava da manje stručni eksperti pokazuju bolje rezultate u educiranju drugih eksperata upravo iz navedenog razloga. Emocionalna inteligencija je sposobnost upravljanja vlastitim i tuđim emocijama (osjećajima). odmora od svakodnevnih poslova te turističkih mogućnosti koje se pružaju. Izgradnja složnog tima (engleski: teambuilding) je jedan od značajnih zadataka lidera. Također rukovodilac mora znati i slušati i zapovijedati tj. Rezultat istraživanja je pokazao da je glavni razlog bila ličnost komandira (zapovjednika) eskadrile. Pogrešno je slanje zaposlenika na edukaciju smatrati za neku vrstu nagrade iako odlazak na edukaciju ima izvjesne pogodnosti u smislu dobivanja dnevnica. šetnja kroz prirodni ambijent. ali ga treba nadzirati izvršava radne zadatke i bez nadzora. Dobar lider prije svega treba biti stručan u oblasti u kojoj je lider. treba postupati pravedno i sukladno kako zakonskim propisima tako i aktima organizacije u kojoj radi i treba imati dobre komunikacijske vještine te organizatorske sposobnosti. U tabeli 10.čemu činjenica da je neko dobar održavalac ne znači i da je dobar edukator. ako je u radionici održavanja prosječno angažovano ukupno 73 zaposlenika što vlastitih. Spomenuta sredstva se troše za nabavku stručne literature. dobar rukovodilac mora biti u stanju prije svega da kontroliše samoga sebe. ako su unutar tima odnosi loše postavljeni u korijenu. Dalje zaposlenici se materijalno stimulišu sukladno ličnim rezultatima tj. Danas postoji niz organizacija koje nude usluge teambuildinga (izgradnje tima). a svaki zaposlenik treba provesti na edukaciji barem 10 radnih dana (80 sati) godišnje [5]. Uvidom u matrice znanja i vještina (stvarno stanje i potrebe) se kreira plan edukacije zaposlenika. je data tipična kvalifikaciona struktura kadrova održavanja jedne organizacije srednje veličine sa ukupno 50-250 zaposlenih. Broj zaposlenika koji rade u uredu održavanja se određuje prema broju održavalaca u radionici održavanja.1. a glavni metod je materijalna stimulacija premda i moralnu stimulaciju ne treba zanemariti. dešavalo se da dvije eskadrile borbenih aviona postižu drastično različite rezultate u borbi premda su bile naoružane istim avionima. U smislu izvršenja radnih zadataka zaposlenici se dijele u tri kategorije: • • • ne izvršava radne zadatke izvršava radne zadatke.“ Dakle. Obično se programi teambuildinga organizuju vikendom u prirodi kroz razne zajedničke aktivnosti (splavarenje. angažovanosti na realizaciji aktivnosti održavanja. U prosjeku se godišnje za potrebe edukacije treba planirati između 1. Tokom Drugog svjetskog rata psiholozi Ratne mornarice SAD (US Navy) su vršili istraživanja sa ciljem da ustanove zbog čega se rezultati borbenih jedinica toliko značajno razlikuju. Veliki značaj ima valjano liderstvo tj. treba biti emocionalno inteligentan. a zatim da kontroliše potčinjene. Vještina prenošenja svoga znanja i iskustva na druge ljude se teško stiče i nisu svi ljudi jednako nadareni za educiranje. uključujući tu i eksterne održavaoce i to tako da na 15 radioničkih održavalaca dolazi jedan zaposlenik u uredu održavanja [3]. seminare i edukacije kako unutar organizacije tako i izvan organizacije.500 € po zaposleniku [3]. Zaposlenike treba stalno odgajati da izvršavaju radne zadatke i kada ih se ne nadzire.

Drugi primjer izuzimanje materijala za preventivno održavanje iz magacina. u realnom životu mnogo je situacija kada se mora improvizovati. ali ako se poštuju navedena pravila komunikacije tada se obično problemi rješavaju na efikasan način. Radionica je vrlo neefikasno radila te je menadžment pokušao da tembuildingom popravi stanje. ali improvizacije treba izbjegavati kad god je to moguće tj. Organizacijske sposobnosti su također jedna od ključnih osobina lidera. sve što nije bitno ne treba ni reći tj. Međutim tehnički direktor je naložio da se materijal za preventivno održavanje izuzima jednom sedmično za cijelu sedmicu te je na taj način postignuta ušteda vremena. teambuilding se može uporediti sa bodybuildingom (tjelesnim vježbanjem u cilju razvijanja mišića). Beograd. Ista stvar je sa timovima tj. ali nije bilo željenih rezultata odnosno i pored boravka zaposlenika na teambuilding vikendu nije se ništa promijenilo. Safet Brdarević ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA RAD Mašinski fakultet u Zenici. Međutim. Dobra organizacija podrazumijeva: • • • planski rad. Organizator posla je odlučio da električari trebaju instalirati dionicu po dionicu što je značilo da će im trebati približno 7 sati rada. [4] Nikola Rot OPŠTA PSIHOLOGIJA Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 2005. držati se pravila „jednu reci. Rukovodilac je uveo praksu da se materijal za preventivno održavanje svaki dan izuzima iz magacina tako da su održavaoci svaki dan gubili oko pola sata na izuzimanje materijala. [5] John Mitchell PHYSICAL ASSET MANAGEMENT HANDBOOK Clarion Technical Publishers. korak po korak. London. [2] Victor Zvi Priel SYSTEMATIC MAINTENANCE ORGANISATION MacDonald & Evans.. Houston. pragmatičnost (djelotvornost) i postavljanje prioriteta (odvojiti bitno od nebitnog). Zenica. Kao rukovodilac postupa pravedno i razumno te radionica ostvaruje dobre rezultate. 1974. U načelu bolji je i loš plan nego nikakav. New York. Rukovodioci mnogo vremena provedu na raznim sastancima čija efikasnost je ponekada upitna. jer mu je njegov rođak tehnički direktor dao upute da želi poslovođu sa „čvrstom rukom“. a četiri čuj“. fokusirati se na temu razgovora i pažljivo slušati sagovornika tj. jer se za njega zauzeo tehnički direktor koji mu je blizak rođak. Čovjek koji je zdrav će kroz bodybuilding svakako popraviti stanje svog organizma. suprevizor je izvršio korekciju plana tako što je naložio da se električari podijele u tri ekipe električara tako da svaka ekipa instalira po jednu dionicu odnosno da u isto vrijeme umjesto jedne velike ekipe rade tri male ekipe. Dakako. ali uvijek neko drugi bio kriv za njegove propuste. Postoji niz pravila za dobru komunikaciju. Ovaj poslovođa je bio vrlo loš organizator. 93 . Naime. a prema saradnicima se oholo odnosio.Navedimo dva primjera kao ilustraciju dobre i loše prakse. 2006. Ako je tim „bolestan“ potrebno je otkriti uzrok i vrstu bolesti i u tom smislu djelovati. ali najbitnije je: • • • tokom komunikacije problem iznositi staloženo i postupno tj. Komunikacijske vještine su jedna od ključnih osobina dobrog lidera. LITERATURA [1] Dr. Navedimo par konkretnih primjera dobre i loše organizatorske prakse. U jednoj organizaciji je za poslovođu radionice održavanja postavljen iskusan održavalac koji je izuzetno cijenjen od svojih kolega. potrebno je raditi planski. ali bolesnom čovjeku bodybuilding neće pomoći već štaviše može odmoći. Ovog rukovodioca sa njegovim saradnicima je menadžment poslao na vikend program teambuildinga te je nakon toga radionica postizala još bolje rezultate. a „bolestan“ tim se neće izliječiti. 1993. Ovakvim radom je posao zvršen za samo 3 sata rada. [3] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. teambuildingom se može popraviti stanje zdravog tima. Kao što vidimo promišljenim organizatorskim radom se mogu postići velike uštede kroz racionalizaciju rada. U prvom primjeru električari su trebali da instaliraju 150 metara kabla u dionicama od po 50 metara. 1990. Drugi primjer je kada je u jednoj radionici za poslovođu postavljen održavalac bez iskustva.

u skali 1-10 ili 1- 94 . Eksterne konsultante je dobro angažovati u pripremi samog audita. Npr. AUDIT ODRŽAVANJA Pojam audit ima korijen u latinskoj riječi auditus sa značenjem „ja slušam“. ali oni ne trebaju učestvovati u samom auditu i u načelu im ne smiju biti dostupni rezultati audita. 3. a u praksi se radi bez radnih naloga. 4.11. Tabela 11. analiza rezultata intervjua i kreiranje izvještaja o auditu. 5. 7. intervju ključnog osoblja prema pripremljenom upitniku. Primjer upitnika za audit (sistem radnih naloga) Pitanje Ocjena Da li se za sve velike poslove kreira nalog ? Poštuju li se pravila za tipove radnih naloga ? Da li nalog ima sve elemente ? Podnose li se izvještaji o realizaciji naloga ? Vrši li se kontrola realizacije naloga ? Koristi li se polica za radne naloge ? Komentar U pojedinim organizacijama možda i imaju nekakav sistem radnih naloga. Audit se sprovodi u cilju ocjene (evaluacije) rada pojedinaca ili organizacija. kakva je postojeća organizacija održavanja ? a)centralizovano ili decentralizovano održavanje b)organizaciona shema održavanja c)ukupan broj održavalaca i kvalifikaciona struktura kako je sprovedeno preventivno održavanje ? a)postoje li planovi preventivnog održavanja b)kako su kreirani planovi preventivnog održavanja c)provode li se planovi preventivnog održavanja kako je sprovedeno prediktivno održavanje ? a)koje metode tehničke dijagnostike provode b)koje instrumente imaju c)postoje li planovi dijagnostičkih pregleda d)kako su kreirani planovi dijagnostičkih pregleda e)provode li se planovi dijagnostičkih pregleda f)tko vrši dijagnostičke preglede kako se vrši programiranje održavanja ? kako se prate troškovi i performanse održavanja ? kakav je sistem radnih naloga ? kako je provedena klasifikacija opreme i kategorizacija kritičnosti opreme ? kako se vrši praćenje preostalog posla (backlog-a) ? kako se upravlja rezervnim dijelovima i materijalima održavanja ? 2. Audit sprovodi tehnički direktor u organizaciji uz pomoć rukovodioca održavanja i uz pomoć eksternih konsultanata. 9. ali je isti neadekvatan ili postoji samo teoretski. Pri snimanju stanja treba što realnije dokumentovati postojeće stanje. Audit održavanja se sprovodi u četiri koraka: 1. a najviše se primjenjuje u računovodstvu. Audit održavanja se sprovodi u cilju evaluacije funkcije održavanja u organizaciji. Međutim nije preporučljivo da sam audit vrše ljudi izvan organizacije. priprema upitnika za audit. na pitanje „Kakav je sistem radnih naloga?“ u mnogim organizacija se dobiva odgovor „Mi nemamo sistem radnih naloga“. 4. 2. 3. Prije samog kreiranja upitnika za audit potrebno je intervjuom dobiti opšte podatke o održavanju tj. Na mnoga pitanja često je odgovor vrlo kratak. Upitnik za audit se kreira u vidu tabele i odgovor na pitanja se ocjenjuje ocjenama npr.1. 6. 8. jer na taj način oni dolaze do informacija koje eventualno mogu biti zloupotrijebljene. dobiti odgovore na pitanja i potpitanja: 1.

Means Co. LITERATURA [1] Harvey Kaiser MAINTENANCE MANAGEMENT AUDIT R.S. je dat primjer audit upitnika po pitanju sistema radnih naloga.. New York. Tokom samog auditiranja je potrebno vršiti uvid u dokumente. Pregledom naloga koji se u datom momentu nalaze na polici za radne naloge se također dobiva uvid u valjanost obrade i upotrebe radnih naloga. [3] Anthony Kelly MAINTENANCE MANAGEMENT . 95 .ITS AUDITING AND BENCHMARKING Industrial Press Inc. 1997. [2] Joel Levitt THE HANDBOOK OF MAINTENANCE MANAGEMENT Industrial Press Inc. pri auditiranju sistema radnih naloga potrebno je pregledati kako arhivu radnih naloga tako i naloge koji se koriste. Norwell.5. Umjesto jedne velike skupne tabele često se kreiraju male tabele za svaku oblast audita.1.. Sumiranjem ocjena po svim pitanjima se dobiva skupna ocjena.. 1991. U tabeli 11. 2006. Npr. New York.

kvalitetna edukacija se obavezno mora sprovesti i u tom smislu je potrebno angažovati provjerene edukatore i obaviti dobru organizaciju edukacije. 3. 2. POBOLJŠANJE ODRŽAVANJA U datom momentu menadžment organizacije može donijeti odluku da pokrene projekat poboljšanja održavanja u organizaciji. kako bi se uvela nova rješenja u održavanju potrebno je da održavaoci budu educirani za njih. a loši eksterni edukatori. a nepoznato jeste otpor i neprihvatanje. Prvi korak. Teme predavanja su: 1. ako su ljudi valjano informisani proces prihvatanja novina teče bez problema. Međutim. Osim materijalnih gubitaka još veća šteta nastaje time što educirani zaposlenici mogu eventualno dobiti kontradiktorne i zbunjujuće ili štaviše čak netačne i irelevantne informacije. električari i drugi) trebaju u manjim grupama od najviše petnaest održavalaca odslušati predavanje u trajanju od pola sata do sat vremena. pojam i strategija održavanja teorija i organizacija održavanja planiranje i programiranje održavanja tehnička dijagnostika upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja mjerenje uspješnosti održavanja ljudski resursi u održavanju 96 . 6. Bitno je naglasiti da edukacija treba biti valjano provedena. 4. 7. 7. 5. U ovom predavanju se ukratko predstavljaju sljedeće teme: • • • • • • pojam i zadaci održavanja strategije održavanja (korektivno. odnosno potrebno je učiniti sljedeće: 1. preventivno i prediktivno) uloga i zadaci ureda održavanja (pripreme održavanja) značaj tehničke dijagnostike u savremenom održavanju savremeno upravljanje rezervnim dijelovima i materijalima održavanja i mjerenje uspješnosti održavanja Materiju je potrebno izložiti u sažetoj formi uz iznošenje informacija koje su bitne za radioničke radnike. Neovisno o tome da li će data organizacija projekat poboljšanja održavanja sprovesti vlastitim snagama ili uz pomoć konsultantske organizacije redoslijed aktivnosti je isti.12. 4. Ova edukacija se sprovodi kroz ukupno sedam predavanja. ako se angažuju plaćeni. Svi radionički radnici angažovani u službi održavanja (mehaničari. Edukacija se sprovodi na dva nivoa i to edukacija za radioničke radnike službe održavanja i edukacija za rukovodioce. Svako predavanje treba trajati 1-3 sata uključujući tu i vrijeme za diskusiju. pri realizaciji projekta poboljšanja održavanja jeste sprovođenje kvalitetne edukacije svih lica uključenih u proces održavanja. 5. bez plaćanja eksternih edukatora gubitak nastaje usljed gubljenja radnih sati zaposlenika tokom edukacije. izvršiti kvalitetnu edukaciju svih lica uključenih u proces održavanja snimiti postojeće stanje održavanja (sprovesti audit održavanja) kreirati plan poboljšanja održavanja izvršiti evaluaciju plana poboljšanja održavanja i eventualnu doradu realizovati plan poboljšanja održavanja izvršiti evaluaciju realizacije plana poboljšanja (ponovo sprovesti audit održavanja) osigurati kontinualno poboljšavanje održavanja u budućem periodu. Naprotiv. u cilju poboljšanja održavanja. jer od loše provedene i loše organizovane edukacije ima više štete nego koristi. Edukaciju za rukovodioce trebaju proći svi tehnički rukovodioci počev od poslovođa pa naviše iz službe održavanja i također iz ostalih tehničkih odjela (proizvodnja i drugi). Gubitak je dakako još veći. 6. a spontana i prirodna reakcija ljudi na novo. Kvalitetna edukacija je od ključnog značaja za uspjeh projekta. Dalje. Naime čak i ako se edukacija sprovede od strane vlastitog personala tj. kao što je već rečeno. potrebno je izvršiti stanovite promjene i uvođenje novina. 2. Naime. 3. a također i personal ureda održavanja (pripreme održavanja).

Naredni korak nakon edukacije jeste snimanje postojećeg stanja održavanja odnosno audit održavanja. Ukoliko je u organizaciji bilo zastupljeno isključivo neplansko korektivno održavanje tada je redoslijed aktivnosti na uvođenju planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja: 1. motivirati da daju svoj doprinos po ovom pitanju. znatno je bolje. 3. Ova predavanja se mogu organizovati u radno vrijeme tako da se svaki dan obavi po jedno predavanje. Ako u toku jedne godine konkurencija uradi 100 valjanih unapređenja održavanja tada treba nastojati uraditi barem 101 valjano unapređenje održavanja. Samo uvođenje planskog (preventivnog i korektivnog) održavanja je svojevrsna investicija. iz dana u dan radionica korektivnog održavanja treba imati sve manje i manje zaposlenika. Ako ne dođe do pada broja aktivnosti i radnih sati korektivnog održavanja u roku od nekoliko mjeseci znači da preventivno i prediktivno održavanje nisu valjano uvedeni odnosno da je potrebno izvršiti poboljšanja. Nedostatak radnika održavanja koji će se pojaviti u ovom periodu se rješava unajmljivanjem radnika i servisa. a da se uz nju osnuje radionica preventivnog i prediktivnog održavanja.Slušanjem ovih predavanja rukovodioci trebaju steći potpun uvid u funkcionisanje savremenog održavanja. Naime. Npr. U tom smislu je najbolje organizaciono rješenje da se zadrži postojeća radionica korektivnog održavanja. ako se ova edukacija sprovede kroz tri jednodnevna seminara koja se održavaju izvan prostorija organizacije. Također sve zaposlenike treba. Međutim. Poslije snimanja postojećeg stanja je potrebno kreirati plan poboljšanja održavanja i izvršiti njegovu evaluaciju te eventualnu doradu. Rezultati uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja se primjećuju kroz pad broja aktivnosti i radnih sati aktivnosti korektivnog održavanja i konsekventno tome smanjenje troškova korektivnog održavanja. Tokom perioda uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja ukupni troškovi održavanja će se uvećati. Tek nakon nekoliko mjeseci se može očekivati da se troškovi održavanja počnu snižavati. Kada je u pitanju raspoloživost opreme ista treba da se odmah počne uvećavati i u tom smislu rezultati uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja se relativno brzo uočavaju. Sukladno ovome radnici iz radionice korektivnog održavanja se postepeno premještaju u radionicu preventivnog i prediktivnog održavanja tj. Završni i jako bitan korak jeste da se osigura kontinualno poboljšavanje održavanja u budućem periodu. najčešće već u roku od mjesec ili dva. Određenom broju kadrova treba unijeti u opise radnih mjesta obavljanje aktivnosti koje vode ka stalnom unapređenju i poboljšanju funkcije održavanja u organizaciji. Za sve teme je potrebno imati pripremljene kvalitetne brošure. Svaki prijedlog za poboljšanje ma koliko naizgled djelovao neprihvatljiv je potrebno razmotriti i eventualno iskoristiti. Ključne aktivnosti uvođenja preventivnog i prediktivnog održavanja su: • • organizacione pripreme. 4. Zatim se pristupa realizaciji plana poboljšanja i evaluaciji realizacije. ako se edukacija sprovodi izvan prostorija organizacije polaznici su u većoj mjeri rasterećeni od svakodnevnih obaveza i mogu bolje da se usredotoče na tematiku edukacije. odnosno biti će veći nego što su bili sa korektivnim održavanjem. U periodu dok preventivno i prediktivno održavanje ne počnu davati rezultate korektivno održavanje će biti i dalje značajno zastupljeno. klasifikacija i kategorizacija opreme. 97 . Na ovaj način se ne remete značajno redovne aktivnosti u organizaciji. planove preventivnog i prediktivnog održavanja je potrebno stalno poboljšavati što u organizacionom smislu znači da određeni zaposlenici trebaju imati poboljšavanje planova preventivnog i prediktivnog održavanja kao stalni radni zadatak. 2. donošenje odluke menadžmenta organizacije i definisanje zahtijevanog odnosa troškova planskog i neplanskog održavanja ustanoviti praćenje troškova planskog i neplanskog održavanja uvesti preventivno i prediktivno održavanje angažovanjem vlastitog i dijelom unajmljenog ljudstva pratiti pad troškova aktivnosti neplanskog korektivnog održavanja i sukladno tome premještati ljudstvo sa korektivnog održavanja na preventivno i prediktivno. na razne načine. jer moguće da dobiveni podaci nisu validni. Ovo je potrebno zbog činjenice da se rezultati uvođenja planskog (preventivnog i prediktivnog) održavanja ne mogu smjesta osjetiti. Bitno je napomenuti da se približno 70% aktivnosti preventivnog i prediktivnog održavanja obavi tokom remonta postrojenja. Također. potrebno je provjeriti i samo praćenje troškova aktivnosti korektivnog održavanja. Potrebno je organizovati da se barem za viši nivo rukovodstva edukacija sprovede kroz seminare organizovane izvan organizacije.

• • • • kreiranje planova preventivnog i prediktivnog održavanja. 98 . da se kreiraju valjani planovi rezervnih dijelova i materijala i da se instalira kvalitetna oprema održavanja uz odgovarajuću edukaciju. [2] Terry Wireman DEVELOPING PERFORMANCE INDICATORS FOR MANAGING MAINTENANCE Industrial Press Inc. audit. 2006. kreiranje radnih uputstava (protokola). [4] Dr. 2005. Organizacione pripreme podrazumijevaju određivanje i edukacija osoblja unutar ureda održavanja u čijoj nadležnosti će biti planiranje i programiranje održavanja te dijagnosticiranje. [5] John Gross FUNDAMENTALS OF PREVENTIVE MAINTENANCE Amacom. planiranje i evaluaciju plana poboljšanja. [3] Christer Idhammar RESULT ORIENTED RELIABILITY & MAINTENANCE MANAGEMENT Idcon Inc. LITERATURA [1] Roland Keith Mobley AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE Butterworth Heinemann. a također ne treba projekat realizovati usiljenim tempom te se može računati sa optimalnim vremenom realizacije od godinu dana. Raleigh NC. 2002. Također potrebno je organizovati radionicu preventivnog i prediktivnog održavanja. Posebnu pažnju treba obratiti da se valjano obavi klasifikacija i kategorizacija opreme. Samo trajanje ovisi o obimu posla i broju angažovanih stručnjaka.. Dorsten. New York. 2002. da se kreiraju valjani planovi preventivnog i prediktivnog održavanja i odgovarajuća radna uputstva (protokoli). Postavlja se pitanje trajanja realizacije aktivnosti na poboljšanju održavanja. Horst Grothus ZERO DEFECT MANAGEMENT Grothus Verlag. 2005. Pri ovome treba planirati približno tri mjeseca za pripremni dio koji uključuje edukaciju. New York.. New York. nabavka i instaliranje potrebne opreme i ugovaranje eksternih usluga. Dalje potrebno je izvršiti nabavku i instaliranje potrebne dijagnostičke opreme sukladno kreiranim planovima te ugovoriti eksterne usluge održavanja. ali treba nastojati da realizacija projekta poboljšanja ne traje duže od dvije godine.

INDEX A -ABC -account number -alatnica -area -ARV -asset management -Asset Replacement Value -audit održavanja -autonomno održavanje B -backlog -baždarenje -BCM -benchmarking -BOM -budžet održavanja -Business Centred Maintenance C -CBM -centralizovano održavanje -cijena dijela -CMMS -Condition Monitoring Standards -controlling -cost center Č -„čisto održavanje“ D -decentralizovano održavanje -detorijacija opreme -dežurni električar -dežurni mehaničar -dežurno osoblje -dijagnostički instrumenti -dinamički plan -direktni troškovi održavanja -discrete production -djelatnosti održavanja -doknadni dio -dokumentacija -dostupnost -dugogodišnji program održavanja -eksternaliziranje -emocionalna inteligencija -energetika -equipment number E -ERP -ERV 99 .

F -Fault Tree Analysis -FIFO -First In First Out -five senses -FMEA -frekvencija kvarova -FTA -functional location -funkcionalna lokacija G -gospodarenje sredstvima -gotovost H -habajući dijelovi -historija održavanja I -inaktivna oprema -indeks zahvata -indikatori kvaliteta opreme -indikatori održavanja -indikatori stanja opreme -indirektni troškovi održavanja -inherentni kvarovi -in-house maintenance -inspekcija održavanja -inspekcija održavanja -inspektor održavanja -investiciono održavanje -inženjering -ISO klasifikacijski sistem oštećenja -ispravnost -izdatnica materijala -izgradnja tima -izvještaj o zahvatu održavanja J -Job Instructions -justiranje K -kadrovi -kalibracija -kapitalni dijelovi -karta kvarova -kartica opreme -kategorizacija opreme -knjigovodstvena vrijednost -knjigovodstvo stalnih sredstava -kodiranje pretinaca -koeficijent kategorije opreme -komadna proizvodnja -komparativna analiza 100 .

-komponenta -konsignacija -korektivno održavanje -korisni vijek trajanja -KPI -kritičan kvar -kriva habanja -krivulja mortaliteta -kružni program -kurativno održavanje -kvalitet -kvar L -lean maintenance -LFL -Lifetime Monitoring LJ -ljudski resursi M -magacin održavanja -magacin održavanja -Maintenance Master Schedule -Maintenance Shift Report -markica -mašinska kartica -materijali održavanja -materijalna stimulacija -matrica vještina -minimalne zalihe -mjesto troška -MKPI -MMS -monitoring stanja -moralna stimulacija -MPI -MSR N -nabavna vrijednost -naknadno održavanje -nekritičan kvar -neplansko održavanje -nestandardni dijelovi -nesvojstveni kvarovi -nominalna vrijednost NJ -njega opreme -njegovanje opreme O -obavijest o kvaru -objektivne metode -odjel remonta 101 .

-odobrenje za rad -održavanje -održavanje flote -OEE -OEM -OFF-LINE -okvirni program -ON-LINE -operativni plan -oprema -organizacija -organizacija -oštećenje -outsourcing P -Paretovo pravilo -Paretovo pravilo -PdM -plan edukacije -plan korektivnog održavanja -plan periodičnog održavanja -planer održavanja -planiranje održavanja -plansko održavanje -plansko održavanje -PM -PM Office -poboljšanje održavanja -podsklop -pokazatelji održavanja -politika održavanja -poslovođa radionice održavanja -potpuna ukupna efikasnost opreme -potrošni dio -pouzdanost -povratnica materijala -predatnica materijala -prediktivno održavanje -preventivno održavanje -prijemni ured -prijemnica materijala -priprema održavanja -proaktivno održavanje -procesna proizvodnja -process production -procijenjena vrijednost -program održavanja -programiranje održavanja -prosječno vrijeme zahvata -protokol dijagnostičkog pregleda R -radionica održavanja -radna sposobnost opreme -radni nalog -radni nalog održavanja 102 .

-raspoloživost -raspored održavanja -RBM -RCFA -RCM -reaktivno održavanje -redovne narudžbe -redovne narudžbe -registar opreme -remont -reparaturno održavanje -revers -rezervni dio -RPN -runda održavanja -ruta održavanja S -sedmični MKPI izvještaj -sedmični sastanak održavanja -servis -skica zavara -skill matrix -skladišna lokacija -skladište održavanja -sklop -služba održavanja -smjenski izvještaj -sposobnost održavanja -standardni dijelovi -stanje održavanja -strategijsko organizovanje -strukovno organizovanje -subjektivne metode -svojstveni kvarovi T -TBM -team building -TEEP -tehnička dijagnostika -tehnički dijagnostičar -tehnički indikator ispravnosti -tehnički indikator radne sposobnosti opreme -tehnolog održavanja -tekuće održavanje -termin plan -terminski plan -terotehnologija -tip radnog naloga -tipovi rezervnih dijelova -TLC -TPM -trebovanje materijala -„trgovačka mašina“ -tržišna vrijednost 103 .

U -učestalost kvarova -učinkovitost održavanja -ulazna kontrola -umjeravanje -ured održavanja -urgentno održavanje -uspješnost održavanja V -vanredne narudžbe -vanredne narudžbe -višegodišnji program održavanja -vitko održavanje -vremenski plan W -WCM -Work Instructions -World Class Maintenance Z -zadaci održavanja -zahtjev za održavanje -zajedničko skladištenje -zapisnik o realizaciji naloga -zero-stock items 104 .

105 .