You are on page 1of 7

Pelan Pengajaran ( RPH ) Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Matapelajaran Tema / Tajuk Objektif : 1. 11. 2012 : 5.

00 petang 5.30 petang ( 30 minit ) : 2D : 40 orang : Dunia Sains Dan Teknologi : Sains Hayat / Haiwan : Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) Mengenal pasti dan menyatakan 5 jenis haiwan yang melahirkan anak dan haiwan yang bertelur. ii) iii) Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. Menyatakan nilai murni seperti kasih sayang yang boleh ditunjukkan terhadap haiwan-haiwan di sekelilingi kita. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama 2.2 Menghargai pelbagai jenis haiwan di sekeliling kita. 2.3 Memahami tumbesaran haiwan. Fokus Sampingan 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan tidak menganiaya haiwan. 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu, melahirkan anak dan bertelur. 2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat pelbagai jenis gambar haiwan dalam buku. Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Nilai-nilai murni Bahan Bantu Mengajar : Memerhatikan, Berkomunikasi : Menghubungkaitkan : Mencintai haiwan, Kasih sayang : Telur, power point, model haiwan dan lembaran kerja.

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1 Murid memberi respon.

Catatan / Nota

Set Induksi (5 minit )

1. Guru meminta seorang murid ke depan untuk berlakon ayam bertelur. 2. Guru menunjukkan Sebiji telur dan bertanya kepada murid. Soalan : Ini ialah apa? ibunya siapa? Adakah semua haiwan di dunia ini bertelur ?

Strategik / Kaedah: Soal jawab

KB: Menghubungkaitka n

KS: Berkomunikasi

BBM: telur

3. Kemudian guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini.

Perkemba ngan Langkah 1 ( 25 minit )

Cara- Cara haiwan membiak: -melahirkan anak

1. Guru mempamerkan power point.

1. Murid melihat gambar haiwan yang ditunjukkan. Strategik / Kaedah: Memerhati gambar

2. Guru meminta

2. Murid melihat

KB:

-bertelur.

murid melihat gambar haiwan yang dipamerkan.

gambar haiwan yang ditunjukkan sambil

Menghubungkaitka n

KS: Berkomunikasi Memerhati

4. Guru menunjukkan gambar cara pembiakan haiwan secara melahirkan anak dan memberi penjelasan. Cara- Cara haiwan membiak: -melahirkan anak - bertelur 5. Guru mengingatkan murid supaya menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan.

mendengar penjelasan guru. 3. Murid melihat paparan gambar haiwan yang ditunjukkan sambil mendengar penjelasan guru. KB:

BBM: power point

Strategik / Kaedah: Memerhati gambar

Menghubungkaitka n KS: Berkomunikasi, Memerhati BBM: power point

6. Guru menunjukkan gambar cara pembiakan haiwan secara bertelur dan memberi penjelasan. 1. Guru Langkah 2 ( 10 minit ) Murid mengelaskan mempamerkan model haiwan. 1. Murid melihat model haiwan yang BBM: model haiwan.

model haiwan dengan mengikuti arahan daripada guru.

2. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. 3. Guru melantik salah seorang murid daripada kumpulan masing-masing untuk mengelaskan model haiwan. 4. Setelah mengelaskan model haiwan, murid tersebut akan memilih ahli kumpulan yang lain keluar untuk menjalankan aktiviti.

dipamerkan oleh guru.

2. Murid yang dipilih oleh guru mengelaskan model haiwan dengan mengikuti arahan daripada guru.

Langkah 3 (15 minit ) Lembaran kerja. ( lampiran 1 )

1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan

1. Murid menjawab soalan di dalam lembaran kerja. KB: Menghubungkaitka n menjana idea Strategi/Kaedah : Menulis

maklumat yang telah dipelajari. BBM: Lembaran kerja 2. Guru membincangkan jawapan dengan murid.

Rumusan/nilai Penutup (5 minit) murni daripada tajuk hari ini. Kasih sayang

1. Guru meminta murid memilih model haiwan dengan mengikuti arahan daripada guru.

1. Murid memilih model haiwan dengan mengikuti arahan guru. Strategi/Kaedah : Memerhati

2. Murid membuat 2. Guru membimbing murid membuat rumusan tentang isi pelajaran. rumusan tentang isi pelajaran.

Lampiran 1