Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

UTORAK, 20. 11. 2012.

Godina LXIX • Broj 23.685

Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH

MOGU]A ODGODA POPISA STANOVNI[TVA
3. strana

[estorka danas u Mostaru

PODJELA MINISTARSTAVA
2. strana

Prof. dr. Muharem Avdispahi}

ORU^EVI] JE OKALJAO UGLED VLADE
Reuters

4-5. strana

IZRAEL POSTAVIO ULTIMATUM HAMASU
20-21. strana

U POJASU GAZE ILI ZATI[JE ILI ZNA^AJNO PRO[IRENJE OPERACIJE

DANAS PRILOG

Bh. d`udistkinja Larisa Ceri} pokorila Evropu

Carica tatamija za ponos
50. strana

8. strana

U @I@I
[estorka danas u Mostaru

2

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Od januara do novembra potro{ena dva miliona

Revizori nagra|eni

sa 57.000 KM
Seminar za revizore platili smo 25.000 KM, a radno-konsultativne sastanke ministra s njima 3.770 KM
Bo`o Ljubi} doma}in sastanka

Podjela ministarstava
Lideri bi trebali razgovarati o pitanjima koja tra`e hitne reforme, da bi se naredne dvije godine iskoristile na najbolji mogu}i na~in
Na dana{njem sastanku lidera SNSD-a, SDS-a, HDZ-a 1990, HDZ-a BiH, SDP-a BiH i SBB-a BiH u Mostaru bi trebalo da bude verifikovana nova parlamentarna ve}ina, kazao je lider HDZ-a 1990 i doma}in Bo`o Ljubi}. i institucijama BiH, naglasio je Bosi}. Ukoliko }e, ka`e, biti nastavljena politika neizvr{avanja dogovora i obaveza, to ne}e otvoriti prostor za me|usobno povjerenje ili neku ozbiljniju saradnju na nivou BiH, osim tehni~kog funkcioniranja institucija. - Najmanje {to }emo tra`iti u tom slu~aju jest da Ministarstvo odbrane BiH pripadne RS-u, imaju}i u vidu da sada ~etiri ~lana skup{tinske ve}ine iz SBB-a nije isto {to i sedam ~lanova iz SDA, kazao je Bosi} te dodao da se SDS protivi mogu}oj ponovnoj kandidaturi smijenjenog Denisa Be}iro-

Kontrola korisnika bora~ko-invalidske za{tite ratnih vojnih invalida, ~lanova porodica poginulih, vojnih penzionera... od januara do novembra ove godine ko{tala je poreske obveznike oko 2.000.000 KM. U tre}em kvartalu ove godine (juni - septembar) trebalo je, recimo, 160.927 KM da se na Institutu za medicinsko vje{ta~enje Federacije BiH iz prava izvede 295 ratnih vojnih invalida, da se utvrdi kako ih 749 ima isti procent invalidnosti...

novembar ove godine! Revizor ski ti mo vi sta ja li su nas 243.000 KM (pau{ali i naknade po u~inku), njihove dnevnice 108.000 KM, no}enja 116.000 KM, privatna vozila revizorskih timova 45.000 KM, goriva su nasuli za 49.000 KM, dnevnice voza~a 28.000 KM, a naknade za ugovor o djelu 269.000 KM!

Nastavljaju jo{ `e{}e
Volonteri koji su pomagali u reviziji zaradili su 66.000 KM, a revizori su “za izuzetan doprinos u provo|enju revizije” nagra|eni sa 57.000 KM. Seminar koji je kao poslu`io za edukaciju ~lanova revizorskih timova platili smo 25.000 KM, a radno-konsultativne sastanke ministra sa revizorskim timovima 3.770 KM. Sre}a pa su bila samo dva takva sas- Zukan Helez, ministar tanka. Procjene invalidnosti na Institutu za medicinsko vje{ta~enje FBiH platili smo oko 620.000 KM, kancelarijski materijal i ra~unarsku opremu oko 16.800 KM, a oko 82.000 KM smo platili majstorima za rekonstrukci-

Zaradili i volonteri
Istovremeno, u re~enom periodu (juni - septembar) revizorskim timovima su za pau{ale i u~inke ispla}ene 100.142 KM,

Povuci-potegni
Dodao je }e se razgovarati o pitanjima koja tra`e hitne reforme, da bi se naredne dvije godine iskoristile na najbolji mogu}i na~in. - To su pitanja Izbornog zakona, presude Sejdi} - Finci, reforme javne uprave, pravosu|a, infrastrukturni projekti koji su od interesa za cijelu BiH, energetski projekti, kao i rekonstrukcija Vlade Federacije BiH. Sigurno }e biti i dogovora o odre|enim kadrovskim pitanjima. Urgentan je prijedlog za zamjenika predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma, kazao je Ljubi}. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} od sastanka o~ekuje da se ustanovi da li postoji politi~ka klima, ali i kapacitet nove skup{tinske ve}ine da donosi zna~ajne odluke za BiH i razrije{i dugogodi{nju politi~ku blokadu. - To se, prije svega, odnosi na mogu}nost rje{enja pitanja Sejdi} - Finci. Ukoliko bismo napravili dogovor o tom pitanju, to bi bio jasan signal da se okre}e novi list u politici BiH i otvara prostor za me|usobno uva`avanje i dogovor, kazao je Bosi} te dodao: “Ako isklju~ivost i dalje ostane kao glavni politi~ki faktor, onda se od nove ve}ine na nivou BiH mo`e o~ekivati da nastavi dosada{nju politiku povuci-potegni ili politiku me|usobnog sukobljavanja po gotovo svim politi~kim pitanjima.” Istakao je da, ukoliko se ustanovi da se radi o novoj skup{tinskoj ve}ini s nekim novim politi~kim konceptom, SDS tra`i da ta skup{tinska ve}ina otvori pitanje podjele pozicija u Vije}u ministara. - U tom slu~aju mi bismo, u najmanju ruku, tra`ili ~etvrto ministarsko mjesto za Srbe, jer nije logi~no da u ovoj situaciji SDP dobija tri ministarska mjesta, posebno {to nije ispunio obavezu iz prvobitnog dogovora koji je podrazumijevao i kompenzacije za to ministarsko mjesto u nekim agencijama

SKUPLJI KAD SPAVAJU Revizorski timovi stajali su nas 243.000 KM (pau{ali i naknade po u~inku), njihove dnevnice 108.000 KM, no}enja 116.000 KM
njihove dnevnice su poreske obveznike stajale 35.413 KM, na no}enja ~lanova revizorskih timova potro{eno je 37.729 KM (skuplji su kad spavaju no kada rade, op.a), za ugovore o djelu anga`ovanih u kontroli boraca dato je 110.478 KM, na dnevnice voza~a 11.363 KM i tako redom. No, vratimo se tro{kovima revizije boraca za period januar -

Korak unazad
SDA od dana{njeg sastanka {estorke ne o~ekuje napredak ve}, naprotiv, smatra da }e biti u~injen korak unazad u rje{enjima za BiH i njene institucije, kratko je prokomentarisao generalni sekretar ove stranke Amir Zuki}. vi}a, jer bi to bilo izrugivanje Parlamentu, po{to se razlozi za njegovu smjenu nisu promijenili. - Nadam se da SDP ne}e i}i sa zabadanjem prsta u oko i da }e predlo`iti umjesto Be}irovi}a, neko drugo rje{enje. Ukoliko oni budu insistirali na Be}irovi}u, to }e samo biti znak da nema prostora za korektnu saradnju, poru~io je Bosi}.

ju objekata koji se koriste za arhiviranje zapisnika i opreme koja tome slu`i. Kontrola bora~ke populacije se, kako je ministar najavio, nastavlja jo{ `e{}im tempom!
A. BE^IROVI]

Rekonstrukcija federalne vlasti
U HDZ-u BiH smatraju da bi nakon dana{njeg sastanka mogla da bude poznata nova parlamentarna ve}ina, dalja sudbina BiH i vlast koja }e voditi zemlju sljede}e dvije godine, kazao je glasnogovornik ove stranke Mi{o Relota i dodao da je sastanak prilika da se stvari, koje su u posljednje vrijeme bile na mrtvoj ta~ki, pokrenu. “HDZBiH }e zagovarati i rekonstrukciju federalne vlasti kako bi kona~no u nju u{li legitimni predstavnici hrvatskog naroda, a vlast napustili oni koji vi{e nemaju podr{ku parlamentarne ve}ine” rekao je on. ,
L. RIZVANOVI]

V I J E S T I

ALEKSANDAR BOCAN-HAR^ENKO

Nije kriv samo RS
Ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko kazao je za Fenu da nije zadovoljan izvje{tajem visokog predstavnika Valentina Inzka u cjelini, jer nije uravnote`en u smislu cjelokupne ocjene situacije te otkrivanja izvora postoje}ih te{ko}a, kao i ~injenice da se uglavnom okrivljuje Republika Srpska. - Prvo, to nije istina budu}i da nije samo RS kriv za ovakvu situaciju, a Rusiju i na{e par tnere u Vije}u za implementaciju mira (PIC) zabrinjava politi~ka situacija i napetost u FBiH, posebno kada je u pitanju usagla{avanje stavova izme|u razli~itih politi~kih snaga u Federaciji, kazao je Har~enko. Kao ilustraciju naveo je posljednje glasanje BiH za Rezoluciju o Siriji u UN-u. To je, smatra, trebalo biti navedeno u izvje{taju. Govore}i o retorici koju je Inzko spominjao u izvje{taju, Har~enko ka`e da su kori{tene samo pojedina~ne izjave koje su uglavnom izvu~ene iz konteksta. Ambasador smatra da je u smislu stabiliziranja politi~ke situacije napravljen pomak koji se ti~e sporazuma izme|u lidera SNSD-a i SDP-a BiH Milorada Dodika i Zlatka Lagumd`ije, a taj sporazum nije u zna~ajnoj mjeri uklju~en u izvje{taj.

Govore}i o zatvaranju OHR-a, Har~enko podsje}a da je ruski stav o tome jasan jer je Rusija najodlu~nija u stavu da OHR treba zatvoriti nakon ispunjenja pet plus dva uvjeta i ciljeva, a zna~ajan korak ka tome je bio ukidanje super vizije za Br~ko, no bez odugovla~enja treba raditi dalje ka tom cilju. Komentiraju}i utisak javnosti da Rusija vi{e podr`ava stavove RS-a, Har~enko ka`e da je ~injenica da Rusija i RS imaju sli~nosti i podudaranje stavova, posebno kada je u pitanju po{tivanje izvornih temelja Dejtonskog mirovnog spora zuma bez promjena. Na pitanje o investicijama, ka zao je da se vi{e ula`e u RS, ali da je to za Rusiju uvijek ulaganje u dr`avu BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

U @I@I

3

Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u BiH

MOGU]A ODGODA POPISA STANOVNI[TVA
Rezultati bi mogli pokazati da mo`da ostalih bude vi{e od jednog od tri konstitutivna naroda Ta~nije statistike u kona~nici
Predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci smatra da }e, iako najavljen za april naredne godine, popis stanovni{tva, doma}instava i stanova u BiH biti prolongiran. Razlog za to vidi i u rezultatima probnog popisa, koji pokazuje da se veliki broj anketiranih dr`avljana Bosne i Hercegovine nije izjasnio kao pripadnik jednog od tri konstitutivna naroda, te da je mogu}e da rezultati popisa poka`u da mo`da ostalih bude vi{e od jednog od tri konstitutivna naroda. osnovne {kole ili trebamo graditi groblja i stara~ke domove. Mi ni{ta ne znamo o ljudima koji ovdje `ive. Imamo samo procjene o mrtvim, o iseljenim... i ukoliko bi rezultat popisa bio sli~an rezultatu probnog popisa, oni bi izgubili jedan broj pripadnika svog naroda koji bi se odlu~io da bude ostali. Mislim da se ne treba iznenaditi da popis bude odgo|en, dok se ne provjeri koliko ko ima svojih, kazao je Finci ju~er u Sarajevu, u~estvuju}i na radionici pod nazivom Novinari i pravnici: Ustavne reforme i evropski put BiH, u organizaciji Evropske akademije Sarajevo. On je pojasnio da }e se razlog za odga|anje popisa lako na}i i da }e to, vjerovatno, biti neusagla{eno pitanje na popisnom listi}u. Finci je dodao da nam popis ne}e popraviti standard, ve} da }e nam u kona~nici statistike biti ta~nije. Popis }e pokazati da li je i gdje bilo etni~ko ~i{}enje, te koliko je ljudi nestalo, koliko ih je iselilo, a koliko uselilo u Bosnu i Hercegovinu. Ocijenio je da bh. dru{tvo ne stagnira, ve} nazaduje.
Finci: Probni popis }e uznemiriti duhove u politi~kim strankama

Individualno i kolektivno
- Popisom ne}emo rije{iti pitanje za{tite individualnih ljudskih prava, jer je kod nas do{lo do zamjene teza, pa se umjesto za{tite individualnih ljudskih prava, pod za{titom ljudskih prava stavljaju kolektivna prava etni~kih grupa, konstatuje Finci. - Rat nas je nau~io jednu ru`nu ~injenicu da mo`e biti i gore. Sad ka`emo ima vode, struje i ne puca. Nivo zahtjeva smo sveli na te tri kategorije. To {to je vi{e od 40 posto nezaposlenih, {to je korupcija rasprostranjena, da je prisutno op{te rasulo u sistemu vlasti i da se ne zna ni ko je vlast, ni ko je opozicija. To nikoga ne tangira, jer ima vode, ima struje i ne puca. Evropu je zahvatila ekonomska kriza, a ona se osjeti i kod nas. No, samo kod nas nema {trajkova i demonstracija. Pali smo na jedan politi~ki nivo razmi{ljanja, koji je tek malo vi{i od ani mal nog, pre sjek je sa da {njeg stanja u BiH koje je iznio Finci. ju etni~ku grupu, do onih koji se zala`u za stvaranje bosanskohercegova~ke nacije. No, evidentne su i zloupotrebe takvog izja{njavanja i to naj~e{}e zbog dobivanja radnog mjesta. Finci ima i rje{enje za implementaciju presude Sejdi} i Finci za koju ka`e da je treba provoditi korak po korak. - Najlak{e bi bilo da se jedan ~lan Predsjedni{tva bira iz RS-a, a dva iz FBiH, od ~ega vi{e od jednog ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ili reda ostalih. U Domu naroda PSBiH najmanje promjena bi se izazvalo ako bi se iz RS-a biralo {est izaslanika, od kojih su pet Srbi, a jedan je nesrbin, a iz FBiH 12, od kojih po pet Hrvata i Bo{njaka i dva koja su nehrvat i nebo{njak, predla`e Finci. On ka`e da bi se ovako rije{io ustavni problem, ~ime bi se mogla podnijeti kandidatura za EU, a potom bi se trebalo i}i na izmjene Izbornog zakona BiH.
M. \UROVI] RUKAVINA

Bh. dru{tvo nazaduje
- Nama popis treba zato {to treba i cijelom svijetu da se zna treba li u ovoj zemlji graditi obdani{ta i

VA@NO JE DA NE PUCA Sad ka`emo ima vode, struje i ne puca. Nivo zahtjeva smo sveli na te tri kategorije, veli Finci

Rje{enje za presudu
Rekao je da su ostali postali jedno nepoznato tijelo u kojem se ne zna koga sve ima i da sad mnogi poku{avaju u}i u ovu grupu iz raznih razloga, od onih koji ne `ele da budu svrstani u svo-

BRUXELLES

NASILJE U PORODICI

Uskoro izvje{taj o neumskom koridoru
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumd`ija u~estvovao je ju~er u Bruxellesu, na poziv evropskog komesara za regionalnu politiku Johannesa Hahna, na ministarskom sastanku o Jadransko-jonskom regionu, javlja Fena. Na sastanku, ~iji je osnovni cilj bio kreiranje makroregionalne strategije EU za Jadransko-jonski region, po uzoru na Balti~ku i Dunavsku makroregionalnu strategiju EU, u~estvovali su ministri vanjskih poslova dr`ava Jadransko-jonskog regiona Albanije, BiH, Crne Gore, Hrvatske, Gr~ke, Italije, Srbije i Slovenije. Lagumd`ija je tokom izlaganja naglasio da regionalna saradnja zauzima jedno od najva`nijih mjesta u vanjskoj politici BiH jer se kroz regionalnu saradnju potvr|uju i drugi vanjskopoliti~ki prioriteti zemlje, iznad svih evropske i euroatlantske integracije, i izrazio podr{ku uklju~ivanju Jadransko-jonskog regiona u makroregionalnu strategiju EU. Na sastanku sa Hahnom razmijenjena su mi{ljenja o tome ka-

Izna}i sredstva za sigurne ku}e
Uvr{tavanje sigurnih ku}a u sistem finansiranja najva`niji je segment koji se treba osigurati kako bi se do{lo do prijedloga zakona o za{titi od nasilja u porodici FBiH koji }e maksimalno biti u funkciji pomo}i `rtvama, odnosno da one na adekvatan na~in budu za{ti}ene. Na ovo je uka zano na ju~era{njoj zajedni~koj sjednici Komisije za jednakopravnost spolova i Odbora za rad i za{titu Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH, odnosno Vlada FBiH ocijenila je kako za finansiranje sigurnih ku}a nema sredstava u bud`etu tog entiteta, ali predsjednica Komisije za jednakopravnost spolova Katica ^erkez navodi da se trebaju i moraju izna}i bar ona inicijalna. - Sigurne ku}e su instrumenti koji }e na najbolji na~in za{tititi `rtve i za njih je nu`no u prora~unu za 2013. koji }e uskoro biti pred nama osigurati dio sredstava. Va`no je da te ustanove u|u u sistem financiranja, a kasnije je mogu}e izna}i metode zao-

ko da se Hrvatska, odnosno Evropska unija, {to kvalitetnije i jef tinije pove`e preko teritorija BiH kod Neuma i kako za BiH osigurati iste principe kad je u pitanju pristup Luci Plo~e. Prema Hahnovim rije~ima, predstoji usagla{avanje stavova unutar same EU, kako bi se poku{ale harmonizirati razlike izme|u pojedinih resora Evropske komisije, te kako bi se onda u kontaktu sa bh. i hrvatskim eksper tima na{lo rje{enje. Lagumd`ija je upoznao komesara Hahna sa zaklju~cima Vije}a ministara BiH, a koje bi uskoro trebalo razmatrati i Predsjedni{tvo BiH. Istakao je da BiH `eli biti konstruktivan par tner u tra`enju najboljih rje{enja, kako za tzv. neumski koridor tako i za pristup Luci Plo~e.

kru`ivanja financijske konstrukcije u cijelosti, ocijenila je ^erkez. Nakon okon~anja javne rasprave u svih deset kantona o~ekuje se i usvajanje strategije o za{titi od nasilja u porodici kojim }e se na adekvatniji na~in propisati pojedina rje{enja, kao {to je edukacija svih koji se bave nasiljem u porodici. - Imamo veoma dobru suradnju sa Centrom za edukaciju sudija i tu`itelja FBiH koji }e biti obvezni ne samo posredstvom ovog centra ve} i svojih strukovnih udruga pro}i usavr{avanja kako bi {to spremnije do~ekali uklju~enje u procese koji se ti~u nasilja u porodici, navela je Ana Vukovi}, direktorica GenA. T. der centra Vlade FBiH.

4

INTERVJU

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ve} {est godina sam ~lan Predsjedni{tva i nijedne godine se nismo lako dogovorili o prora~unu

Prof. dr. Muharem Avdispahi},

Oru~evi} je
Razgovarala: Jelena MILANOVI]

Neboj{a Radmanovi},
srpski ~lan Predsjedni{tva BiH

DOBAR LO[

ZAO

MIRO LAZOVI]
Nije, u ovom, kako re~e, stanju zamrznutog konflikta, optimista ratni predsjednik Skup{tine BiH. Zapravo, dijeli mi{ljenje ve}ine gra|ana ove zemlje, koji, u najmanju ruku, sumnjaju kako bi se aktuelna kriza u na{oj zemlji mogla rije{iti prije op}ih izbora 2014. godine. A mo`da ni poslije toga.

• Nakon svega {to ste pro{li posljednjih mjeseci, kada je rije~ o poku{ajima osporavanja Va{eg izbora za prvog ~ovjeka Sarajevskog univerziteta, mo`emo li re}i da je javnost u na{oj zemlji uop{te svjesna zna~aja autonomije UNSA i koli~ine politi~kog uticaja na jedan dr`avni univerzitet? - Da kantonalna Vlada poku{ava provesti neko nasilje nad Univerzitetom, u julu su prepoznali i ljudi ~iji se doticaj s Univerzitetom sastoji u tom {to oni, njihova rodbina, prijatelji ili poznanici imaju djecu koju {koluju ili namjeravaju {kolovati na nekom od fakulteta, kao i oni kod kojih takvog doticaja nema, nego jednostavno prate vijesti. I zabrinuli su se kud sve vodi. Ovo je proces u kojem svi u~imo. Iz na{e historije u~imo da i 1949, u doba `estokog obra~una s Informbiroom i doba Golog otoka, vlast tada{nje Narodne republike Bosne i Hercegovine je Univerzitet osnovala Zakonom o univerzitetu, a prvog rektora izabrala Skup{tina Univerziteta. Naravno da su uvijek bili prisutni politi~ki uticaji, no ostvarivalo ih se kroz unutaruniverzitetske mehanizme. I kada se u jednom navratu, 1969. godine, desilo da Univerzitet izabere prof. dr. Hamdiju ^emerli}a za rektora, a ne partijskog favorita, vlast je shvatila da je jedino razumno taj izbor prihvatiti.

Dr`avni standardi
Stvarne pretpostavke za uklju~ivanje u evropski prostor visokog obrazovanja stvorene su usvajanjem Okvirnog zakona o visokom obrazovanju od Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine u julu 2007. godine. Jedna od klju~nih odredaba je da univerzitet ima pravo izabrati svoja rukovodna i upravna tijela i odrediti im mandat. Akademska zajednica se priprema da preuzme punu dru{tvenu odgovornost koju sobom nosi zakonom garantovana autonomija. Njom su, pored ostalog, obuhva}eni: pitanja unutra{nje organizacije Univerziteta i upravljanja; predlaganje i usvajanje plana prihoda iz javnog bud`eta, raspodjela sredstava, ostvarivanje dodatnih prihoda; izbor i zapo{ljavanje nastavnika, saradnika i nenastavnog osoblja; strategija razvoja i ulaganja u razvoj, itd. Nijedan od tih izazova nije jednostavan. No, nema tog ministra i nema tog ~inovnika koji o ovim pitanjima mo`e odlu~ivati mjerodavnije nego tijela Univerziteta, u procedurama unutarnjeg usagla{avanja, kakve se primjenjuju na univerzitetima vrijednim tog imena. • Mislite li da }e i Va{ primjer dovesti do jedne nove faze u oblasti visokog obrazovanja, da }e do}i do potpune primjene za-

SLA\AN BEVANDA
Predsjednik mostarskog HDZ-ovog Glavnog odbora ima, jasno, pravo na (nacionalni) ponos nakon osloba|anja hrvatskih generala u Ha{kom tribunalu. Nema, me|utim, pravo u kontekstu pri~e o nevinim ~asnicima, du`nosnik HDZ-a '90 Vinko Zori} slati pozdrave (i zagrljaje!) osu|enog ratnog zlo~inca Darija Kordi}a.

SAFET KE[O
Ovaj se SDA-ov federalni poslanik odlu~io poslati poruku i “prijateljima i neprijateljima BiH”. A na to ga je ponukao osje}aj kako se usred politi~kih pregovora, dogovora, sporazuma... gubi kompas. I ne samo kompas nego se sve vi{e gubi svijest o dr`avi Bosni i Hercegovini. Gotovo svakodnevno.

VIJEST U OBJEKTIVU
KO[ARKA[I BiH
Jo{ prije negoli smo u Sloveniji doznali protivnike u kvalifikacijskoj grupi na Europskom ko{arka{kom prvenstvu, na{ je izbornik kazao kako ga to, zapravo, ne zanima. Nikoga se ne bojimo! To je pravi pristup - i garancija da }emo pro}i grupu B, koja, ina~e, podsje}a na balkansko prvenstvo; BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija.

Foto: Senad GUBELI]

Romski jezik
“Standardizacija romskog jezika” naziv je knjige autora Rajka \uri}a koju je predstavilo ju~er u Sarajevu Udru`enje Kali Sara romski informativni centar, ~ime je u~injen veliki korak u razvoju romskog jezika, javlja Fena. Knjiga je predstavljena u okviru regionalne konferencije kojoj je bila i povod - “Standardizacija romskog jezika za zemlje zapadnog Balkana”, odr`ane u Sarajevu. Cilj knjige je pobolj{ati pravo pripadnika romske manjine na vlastiti jezik, te u tom kontekstu i njegovo uvo|enje u obrazovne sisteme. Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio historije u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu i BiH.

VIJEST U

BROJU

vozila odnio je pauk u Banjoj Luci za devet mjeseci ove godine.

3.232

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

INTERVJU

5

rektor Sarajevskog univerziteta

okaljao ugled Vlade
Poduze}emo sve korake kako bi Kampus postao veliko gradili{te, stari dio zgrade bio vra}en Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a tu je i pitanje imovine Univerziteta, koja uklju~uje i odmarali{te u Omi{u Na{a investicijska ulaganja za 2010. godinu iznose 0,45 posto za kadrove, 1,98 za opremu i 1,85 posto za zgrade
konskih akata, podvla~enja crte u odnosu Univerziteta, njegovog Upravnog odbora i izvr{ne vlasti? - Zna~ajno je da je Skup{tina Kantona Sarajevo, izglasavaju}i nepovjerenje Vladi Kantona, kao i odbijaju}i neadekvatne izmjene kantonalnog Zakona o visokom obrazovanju, promovirala i novi stav u prilog evropskoj budu}nosti vode}eg univerziteta u dr`avi. Institucionalna autonomija i akademska sloboda nisu jedan, nego dva pojma od su{tinske va`nosti za uspje{no funkcionisanje istinskog univerziteta. Tokom ovih godina, na putu od Okvirnog zakona do kantonalnog, zagubilo se na~elo institucionalne autonomije. I prema va`e}em kantonalnom zakonu, Upravni odbor jeste tijelo Univerziteta, ne Vlade. No, tek ga treba konstituirati u skladu s dr`avnim standardima. Skup{tina Kantona je ta koja je svojevremeno preuzela osniva~ka prava nad Univerzitetom. U tom smislu, zalaga}emo se za modalitet prema kojem Skup{tina, a ne Vlada, imenuje predstavnike osniva~a u Upravni odbor Univerziteta, u proporciji odre|enoj Okvirnim zakonom. I da pritom u to tijelo budu imenovani istaknuti privrednici, nau~nici, kulturni i javni radnici, ljudi s vizijom, spremni da doprinesu radu i razvoju Univerziteta, koji ulogu u upravnom tijelu ne shvataju reducirano na politi~ki nadzor. • Imaju}i u vidu da je jedino oblast visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo ostala van trezorskog poslovanja, mislite li da }e u dogledno vrijeme biti politi~ke volje, prije svega, da se i finansiranje visoko{kolskih ustanova rije{i na taj na~in? - Podvo|enje univerziteta pod trezorsko poslovanje na na~in kako je to u~injeno u nekim od kantona nije rje{enje. Ono nas udaljava od po`eljnog cilja, slu`i kao dodatni alibi ko~ni~arima evropeizacije Univerziteta i odavno bi ve} bilo uvedeno i u Kantonu Sarajevo da nadle`no ministarstvo raspola`e potrebnim kadrovskim kapacitetima. Ti kapaciteti su unutar Univerziteta i njegovih ~lanica. Od uklju~enja Bosne i Hercegovine u programe evropske podr{ke reformi visokog obrazovanja, i po~etnih projekata iz 1996. godine do danas, te{ko je na}i bilo koji aktualni segment bolonjskog procesa koji nije bio predmetom vi{estruke pa`nje, u koji nisu ulo`ena zna~ajna inostrana sredstva, anga`ovani ljudski i u razli~itom obimu institucionalni resursi. Prou~eni su razni modeli finansiranja i prijedlozi pohranjeni u ladice. Na{ je problem {to se 17 godina nakon rata raspodjela bud`etskih sredstava jo{ vr{i po ratnom modelu na osnovu zate~enog broja zaposlenih, uve}ano za 10 posto namijenjenih za materijalne tro{kove, bez uzimanja u obzir karaktera studijskog programa, broja studenata, standarda i normativa za kvalitetno izvo|enje nastavno-nau~nog procesa. Poznato je da pad bud`etskog finansiranja tro{kova poslovanja na ispod 25-30 posto zna~i stagnaciju univerziteta i blokiranost u razvoju. Prema posljednjim dostupnim pokazateljima za 2010. godinu, na{a investicijska ulaganja iznose 0,45 posto za kadrove, 1,98 za opremu i 1,85 posto za zgrade. ljudskim resursima na Univerzitetu u Sarajevu. Od 622.000 KM za implementaciju elaborata, predvi|enih bud`etom za 2012. godinu, Vlada nije Univerzitetu dozna~ila nijednu marku, nego je spornim odlukama iz augusta i septembra preraspodijelila 155.000 KM na druge pozicije. Od novog saziva Vlade o~ekujem distanciranje od pristupa prethodne, otvorenost za dijalog o efikasnijem kori{tenju nedostatnih bud`etskih sredstava i modalitetima sistemske podr{ke procesu osloba|anja inicijativnosti i kreativnih energija Univerziteta na doma}em i me|unarodnom planu. master-plana za Kampus Univerziteta u Sarajevu na lokaciji biv{e kasarne “Mar{al Tito” . Ura|eni master-plan je u SAD-u osvojio Campus Planning Award 2004. Pozitivni pomaci u rje{avanju pitanja dr`avne imovine bude nadu da bi maketa mogla po~eti prelaziti u stvarnost, premda su finansijske okolnosti neuporedivo lo{ije (vanjske) nego su bile 2000. i pogotovo lo{ije (unutarnje) nego u doba prvih efekata uvo|enja sistema PDV. U ovom ~asu imamo prire|en glavni projekt Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta i pribavljenu urbanisti~ku saglasnost za projekt Muzi~ke akademije. Sada{nji prostor koji koristi Muzi~ka akademija trebalo bi da bude vra}en Katoli~koj crkvi u procesu restitucije. Postoji potpisan protokol izme|u Ekonomskog fakulteta i Srpske pravoslavne crkve o povratu starog dijela zgrade koju koristi Ekonomski fakultet. Poduze}emo sve korake kako bi sredstva koja pominjete bila vra}ena svojoj namjeni. Neophodna su za pokretanje infrastrukturnih radova da bi Kampus postao veliko gradili{te. Jednako }emo vratiti u `i`u pa`nje pitanje imovine Univerziteta, koja, primjerice, uklju~uje i odmarali{te u Omi{u. • Ima li Senat UNSA snage da se ogradi od onih koji kaljaju ugled akademske zajednice u BiH? Tu, prije svih, mislim na odlaze}eg ministra obrazovanja Fahrudina Oru~evi}a, ~ija su tri rada (na osnovu kojih je po drugi put izabran u zvanje profesora) progla{ena plagijatima na web stranici najve}e svjetske profesionalne asocijacije posve}ene napretku tehnologija IEEE. - Ministar je, ponajprije, kaljao ugled Vlade. Op}edru{tvena je sramota imati me|unarodno prepoznatog plagijatora za ministra obrazovanja, nauke i mladih u najve}em kulturnom sredi{tu. Ugled akademske zajednice kaljala su dva kandidata za rektora: jedan, profesor historije filozofije, koji ovih dana iz kabineta tog ministra Senatu {alje polupismene dopise uporan u nastojanju da izvr{i nezakonitu odluku Vlade, i drugi, profesor historije srednjeg vijeka, koji o~ekuje da vi{e iko ikad povjeruje njegovoj analizi bilo kojeg srednjovjekovnog dokumenta nakon {to je pokazao da ne zna ~itati svima dostupne i kristalno jasne savremene akte.

Biblioteka je srce UNSA
• Kada je u pitanju izgradnja objekta Univerzitetske biblioteke, pominjana je mogu}nost organizovanja donatorske konferencije, sa zvanicama iz Saudijske Arabije. Da li se odustalo od toga? - Biblioteka je srce Univerziteta. Neizmjerno smo zahvalni Kraljevini Saudijskoj Arabiji na spremnosti da na ovaj na~in pomogne Univerzitet u Sarajevu. Dobio sam uvjeravanja Nj. E. ambasadora da }e nakon dono{enja definitivne odluke procesi sa saudijske strane te}i veoma brzo. Radi se na pripremi odgovaraju}eg me|udr`avnog ugovora. Donatorska sredstva se odnose na zgradu i opremanje. Tro{kovi prire|ivanja zemlji{ta i poreska izdvajanja obaveza su bosanskohercegova~ke strane. Nastojimo poduzeti sve potrebne zakonske korake da spremno do~ekamo trenutak u kojem bi sredstva Saudijskog fonda za razvoj postala operativna. Prirodno je da prof. dr. ^aklovica nastavi koordinirati ove aktivnosti. • Od Va{eg prethodnika sam saznala da je Rektorat UNSA od Vije}a ministara u 15 navrata tra`io odgovor gdje su zavr{ila sredstva od prodaje zemlji{ta Ambasadi SAD-a u BiH, a da odgovora nikad nije bilo. Kako }e Univerzitet do}i do nimalo bezna~ajnih devet miliona KM kako bi Kampus postao veliko gradili{te? - Prije 12 godina, 28. jula 2000, u sali Senata sam u ime Univerziteta potpisao ugovor sa konzorcijem Seyas/ZNA/UPU, koji je na me|unarodnom tenderu odabran za izradu

Sporna preraspodjela
Univerzitet nema nikakav uvid na koji na~in se ustvari distribuira ukupna suma namijenjena visokom obrazovanju u kantonalnom bud`etu. Tu postoji prostor za zna~ajna unapre|enja u djelovanju Univerziteta. Pritom je od klju~nog zna~aja da i u novom sistemu finansiranja, koji }e uva`avati standarde i normative u oblasti visokog obrazovanja, organizacione jedinice zadr`avaju samostalnost u stjecanju i raspolaganju dodatnim prihodima, dalje doprinose}i diversifikaciji njihovih izvora. • Senat UNSA je nedavno zastupnike Skup{tine KS-a dopisom podsjetio na {tetu nanesenu implementaciji elaborata o integraciji Univerziteta u Sarajevu, time i provedbi akcionog plana usvojenog u Skup{tini, jer dva miliona KM nikad nisu dozna~ena iz Vlade Univerzitetu. Da li }ete ta sredstva odmah zatra`iti od novog saziva Vlade KS-a i na koji na~in }e ona biti utro{ena? - Pomenuti elaborat usvojen je u Skup{tini Kantona 2009. godine, uz predvi|enu materijalnu podr{ku Kantona od dva miliona KM. U februaru 2010. data je saglasnost i na akcioni plan. Prema informacijama kojima raspola`em, do sada je realiziran jedino transfer od 140.233 KM u 2011. za finansiranje projekta Informacioni sistem za podr{ku upravljanja

TAKORE]I... GRE[KE
Na{a stranka i Socijaldemokratska unija pozdravile su napore me|unarodne zajednice, posebno ameri~ke administracije, usmjerene ka racionalizaciji i reorganizaciji administrativnog ure|enja BiH, javlja Fena. Tako|er, pozdravile su i inicijativu koju je najavila ameri~ka administracija u vezi s izmjenama Ustava FBiH, usmjerenu prvenstveno ka njenoj racionalizaciji. Isti~u da }e reforma Ustava FBiH neminovno voditi ka izmjenama Ustava BiH. Tvrde da ukoliko inicijativa ostane parcijalnog karaktera, zadr`avaju}i se samo na Federaciji BiH, ne}e biti otklonjene gre{ke ustavnog sistema u cjelini i takav pristup ne}e imati njihovu podr{ku.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Nakon ponovljenih izbora u tri op{tine u RS-u

Ugro`ena prava Srebreni~ana
V.d. na~elnika Srebrenice i nezavisni kandidat za na~elnika na proteklim lokalnim izborima ]amil Durakovi} uputio je ju~er otvoreno pismo visokom predstavniku Valentinu Inzku kojima ga je pozvao da u skladu sa svojim ovla{tenjima pridonese {to br`em potvr|ivanju rezultata izbora u Srebrenici, sa samo jednim ciljem - boljitkom svih gra|ana Srebrenice, ~ije je fundamentalno pravo glasa u proteklih vi{e od mjesec dana ugro`eno na na~in kakav u BiH nema presedana, javlja Fena. “Svakodnevne opstrukcije u CIK-u, uz nastavak sistematske kampanje diskriminacije nesrba koju u Srebrenici provodi MUPRS, imaju, izme|u ostalog, za posljedicu i uskra}ivanje gra|anima Srebrenice prava na efikasnu op{tinsku upravu za kakvu su i glasali”, stoji u pismu.

PROMJENE U ISTO^NOM DRVARU I MOSTARU
SNSD preuzeo dominaciju u Isto~nom Drvaru, a SDS u Isto~nom Mostaru Elvir Had`iomerovi} iz SDA ponovo pobijedio u utrci za na~elnika Vukosavlja
U dvije od tri op{tine u Republici Srpskoj u kojima su u nedjelju, 18. novembra, ponovljeni izbori za na~elnike i skup{tine op{tina, prema preliminarnim rezultatima koje je objavila Centralna izborna komisija BiH, do{lo je do promjene u odnosu na one ranije od 7. oktobra. Tako je u ponovljenim izborima za na~elnika Isto~nog Drvara najvi{e glasova osvojio Dragan Luka~ iz SNSD-a, dok je Milovan Mihajlovi} iz Socijalisti~ke partije, koji je na ranijim izborima bio prvoplasirani, sada dobio samo pet glasova. Tako je zauzeo posljednje - ~etvrto mjesto na listi kandidata za tu poziciju. Prema ponovljenim izborima, do promjene na ~elnoj poziciji do{lo je i u Isto~nom Mostaru. Tako je u ponovljenim izborima pobjedu u utrci za na~elnika odnio Radovan Palavestra iz SDS-a, u odnosu na Miroslava Mavraka iz Demokratske partije, koji je imao najvi{e glasova na prvim izborima - 7. oktobra.

Pomo} za 29 radnika dru{tva 21. decembar
Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona donijela je odluku o isplati 2.900 KM Sindikalnoj organizaciji Ugostiteljsko-turisti~kog i trgova~kog dru{tva 21. decembar d.o.o. Zenica - u ste~aju. Sredstva su odobrena kao pomo} socijalno inter veniraju}eg karaktera za 29 radnika preduze}a nad kojim je po~etkom 2011. progla{en ste~aj, javlja Fena. Predstavnici Vlade FBiH, Vlade ZDKa, Elek troprivrede BiH, Rudnika mrkog uglja Zenica i Op}ine Zenice 23. februara u sjedi{tu Vlade ZDK-a dogovorili su zbrinjavanje 40 radnika dru{tva 21. decembar.

Na~elnici i mandati
Rezultati ponovljenih izbora jedino se nisu mijenjali za na~elnika Op{tine Vukosavlje. I na prvim, ali i na ponovljenim izborima, mandat je sa najvi{e osvojenih glasova dobio Elvir Had`iomerovi} iz SDA. Ponovljeni izbori u Vukosavlju nisu donijeli promjenu ni u broju stranaka koje }e participirati u Skup{tini op{tine, kao i broju odborni~kih mandata koje su osvojile.

Tako }e u SO Vukosavlje biti zastupljeno devet stranaka, a najvi{e mandata (od ukupno 14), po tri, imat }e SNSD i SDA, dok je SDP dobio dva mandata. ^ak {est stranaka osvojilo je po jedan odborni~ki mandat - PDP, SDS, SBiH, DNS, HDZBiH i SP. No, ponovljeni izbori u SO Isto~ni Drvar donijeli su promjene. Tako je SNSD oja~ao poziciju za dva mandata vi{e (ranije imao tri), pa }e sada od ukupno 11, koliko broji SO, imati pet odbornika. Zavi~ajni socijaldemokrati su ostali sa istim brojem mandata - dva, dok su SP i NDS izgubili po jedan mandat (ranije imali dva), pa }e ubudu}e imati po jednog odbornika. Po jedno mjesto zadr`ali su DNS i PDP.

Prebrojavanje listi}a u Modri~kom Lugu u Foto: Srna Vukosavlju

ISTO^NI DRVAR
SKUP[TINA OP[TINE
Broj mandata 7. 10. 18. 11.

Do zna~ajnije promjene do{lo je i u ponovljenim izborima za SO Isto~ni Mostar, koji ima 11 odbornika. Najvi{e mandata, ~ak osam, imat }e SDS, {to je za jedan vi{e u odnosu na izbore od 7. oktobra, kada je stranka osvojila sedam odborni~kih mjesta. Demokratska partija imat }e dva mandata, {to je za jedan manje u odnosu na ranije izbore (imala tri), dok }e SDA ostati da participira sa jednim mandatom.

SNSD ZSD SP NDS DNS PDP

3 2 2 2 1 1

5 2 1 1 1 1

Novi izbori zbog prevara
CIKBiH poni{tio je rezultate izbora za na~elnika i SO Isto~ni Drvar, te SO Isto~ni Mostar od 7. oktobra na sjednici 29. oktobra, jer je utvr|eno kako su fiktivno prijavljeni bira~i kojim su pravosna`nim odlukama poni{tena rje{enja o prebivali{tu svojim glasanjem mogli utjecati na dodjelu mandata. Iz istih razloga na sjednici CIK-a BiH 5. novembra donesena je odluka da se poni{te i izbori za na~elnika Isto~nog Mostara, a dan kasnije donesena je odluka i o poni{tenju i ponavljanju izbora na jednom bira~kom mjestu u Vukosavlju za na~elnika i SO. Istragom koja je provedena grafolo{ki ustanovljeno je kako je jedna osoba na bira~kom spisku dopisivala potpise bira~a koji uop{te nisu glasali, a takva situacija mogla je utjecati na dodjelu mandata. Iz tog razloga CIKBiH je nalo`io imenovanje novih ~lanova bira~kog odbora u Vukosavlju, a protiv starih su pokrenuti procesi utvr|ivanja odgovornosti zbog osnova sumnje da su u~estvovali u spornim radnjama. Na preliminarne rezultate ponovljenih izbora koje je objavio CIKBiH politi~ki subjekti imaju pravo `albe u roku od 48 sati, a nakon {to se okon~a taj postupak, rezultati izbora za na~elnike i SO Vukosavlje, Isto~ni Drvar i Isto~ni Mostar }e biti potvr|eni.
A. TERZI]

Konstituisan novi OV Doboj-Istok Sau~e{}e predsjedniku Egipta
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} uputio je ju~er predsjedniku Egipta Mohamedu Morsiju telegram sau~e{}a povodom te{ke saobra}ajne nesre}e u toj zemlji, javlja Fena. “S dubokim bolom smo primili vijest o tragi~nom sudaru voza i autobusa u centralnoj egipatskoj provinciji Asiut, u kojem je `ivot izgubilo vi{e od 50 ljudi, ve}inom djece. Povodom ove velike tragedije, `elim da uputim najiskrenije sau~e{}e u ime Predsjedni{tva BiH i naroda BiH, kako Vama, tako i narodu Arapske Republike Egipat”, navodi se u telegramu sa u~e {}a. “Mo lim Vas, go spo di ne predsjedni~e, da prenesete na{e najiskrenije sau~e{}e porodicama i prijateljima nastradalih `rtava”, dodaje se u telegramu. Sedamnaest vije}nika iz sedam politi~kih par tija ~ini Op}insko vije}e Doboj-Istok. [est vije}nika je iz SDA, tri SDP-a BiH, po dva iz GDS-a i SBB-a, te po jedan iz SBiH, Na{e stranke, LDS-a i BPS-a. Na konstituiraju}oj sjednici uspostavljena je vije}ni~ka ve}ina koju ~ine SDA, GDS, Na{a stranka i LDS. Nakon tajnog glasanja, za predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a sa deset glasova za i {est protiv (jedan glasa~ki listi} bio je neva`e}i) izabran je dr. Ferid Konji} (SDA), dok je Predsjedavaju}i OV-a dr. Ferid Konji} njegov zamjenik sa tako|e 10 glasova za i 7 protiv Kasim Mrkanovi} (GDS) izabran za zamjenika predsjedavaju}eg ovog vije}a. Na proteklim izborima za na~elnika ove op}ine izabran je Kemo Brati} (SDA), koji je pro{le sedmice preuzeo du`nost od biv{eg na~elnika Mehmeda Mehinovi}a (SDA), koji se nije kandidirao ponovo na ovu funkciju. U prvom obra}anju vije}nicima, predsjedavaju}i Konji} pozvao je vije}nike na jedinstvo, a sve s ciljem izgradnje i prosperiteta Doboj-Istoka, dok je novoizabrani na~elnik Brati} poru~io du`nosnicima ove lokalne zajednice da {to manje budu vlast, M. B. a vi{e ser vis gra|anima.

ISTO^NI MOSTAR
SKUP[TINA OP[TINE
Broj mandata 7. 10. 18. 11.

SDS DP SDA

7 3 1

8 2 1

VUKOSAVLJE
SKUP[TINA OP[TINE
Broj mandata

SNSD SDA SDP PDP SDS SBiH DNS HDZBiH SP

3 3 2 1 1 1 1 1 1

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Ambasador SAD-a poru~io u Banjoj Luci
Ambasador Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava u BiH Patrick Moon izrazio je ju~er mi{ljenje da demilitarizacija nije odgovor za Bosnu i Hercegovinu. U obra}anju novinarima u Banjoj Luci, Moon je istakao da smatra da u BiH nema mnogo ljudi koji bi favorizirali tu ideju.

BiH MORA O^UVATI ORU@ANE SNAGE
OSBiH slu`e gra|anima ove zemlje i u me|unarodnim misijama {irom svijeta, podsjetio Moon Raditi na ispunjavanju uslova za zatvaranje OHR-a
stranaka koji su prethodili ovom sastanku. Dakle, mislimo da postoji mogu}nost da se postignu neka zna~ajna rje{enja po pitanju reformi, ali najbitnije je tu provo|enje presude Sejdi} Finci i rje{avanje dr`avne imovine” kazao je Moon. , Na pitanje kako komentari{e nezadovoljstvo rukovodstva RSa nastavkom mandata OHR-a u BiH, Moon je rekao da je put zatvaranja OHR-a o~igledan. “SAD `ele da se ispune uslovi za zatvaranje OHR-a. Postignut je zna~ajan napredak i OHR se nalazi u tranzicijskom periodu, ali sasvim je jasno da se trebaju ispuniti takozvani uslovi pet plus dva kako bi se nastavio napredak BiH ka Evropskoj uniji. I ja sam potakao predsjednika Dodika, kao {to poti~em i druge politi~are, da slijedi ispunjavanje tih ciljeva” naglasio je Moon. ,

Neradni dan samo 25. novembra
Zbog iska zanog zanimanja javnosti, kako javlja Fena, federalno Ministarstvo rada i socijalne politike saop}ava da se 25. novembar, Dan dr`avnosti Bosne i Hercegovine, obilje`ava neradno samo na dan praznika, navedeno je ju~er u saop}enju Ureda za odnose s javno{}u Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ohrabreni razgovorima
“Oru`ane snage BiH slu`e gra|anima ove zemlje i u me|unarodnim misijama {irom svijeta” , podsjetio je ameri~ki ambasador. Kazao je kako je saglasan o nu`nosti reformi u okviru Ministarstva odbrane BiH, smanjenju tro{kova u javnim nabavkama i potrebi rje{avanja vi{ka naoru`anja. Naglasio je zna~aj Oru`anih snaga BiH u pru`anju pomo}i gra|ani ma, pri je sve ga, u oblasti deminiranja.

Moon i Dodik tokom razgovora

Ambasador Moon, koji je tokom boravka u Banjoj Luci u odvojenim susretima razgovarao sa predsjednikom RS-a Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skup{tine Igorom Ra-

doji~i}em, osvrnuo se i na sastanak lidera {est politi~kih stranaka danas u Mostaru. “Mi smo ohrabreni ~injenicom da je bio prili~an broj razgovora i pregovora politi~kih

U RS-u se ne radi 21. novembra
U Republici Srpskoj 21. novembar, Dan uspostavljanja Op}eg okvirnog spora zuma za mir u BiH, republi~ki je pra znik i neradni dan, pot vrdilo je ju~er Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a. Odluka je donesena u skladu sa ~lanovima 2. i 3. Zakona o pra znicima Republike Srpske. U dane praznika ne}e raditi republi~ki organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduze}a, ustanove i druge organizacije i osobe koje profesionalno obavljaju uslu`ne i proizvodne djelatnosti, precizira ovo ministarstvo, javlja Fena.

Posjeta gradili{tu Ferhadije
Ambasador Moon posjetio je i d`amiju Ferhadiju, gdje se u razgovoru s banjalu~kim muf tijom Edhemom ef. ^amd`i}em upoznao s njenom ponovnom izgradnjom. “Ovo je prekrasna gra|evina, istorijski objekt jedinstven za cijeli evropski kontinent. Drago nam je {to su SAD mogle obezbijediti manji grant na samom po~etku obnove Ferhadije i `elio bih ~estitati muf tiji ^amd`i}u na njegovoj ulozi u rekonstrukciji ove gra|evine”, izjavio je Moon. Ambasador SAD-a dodao je da je upoznat da nedostaju finansijska sredstva kako bi se radovi na Ferhadiji priveli kraju, te da }e se informisati da li se mo`e u tome pomo}i. Izrazio je nadu da }e i vlasti u BiH biti velikodu{ne, kao i donatori iz me|unarodne zajednice kako bi se prikupio novac.

Kontraproduktivna uloga
A u saop{tenju kabineta predsjednika RS-a navodi se da je, na sastanku s ambasadorom SADa u BiH Patrickom Moonom, Dodik naglasio va`nost po{tovanja Dejtonskog sporazuma, te upozorio na kontraproduktivnu ulogu OHR-a i potrebu njegovog zatvaranja. “Dodik je ukazao na jedinstven stav predstavnika Republike Srpske u pogledu provo|enja odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i naglasio da je rje{enje za koje se zala`e Republika Srpska u funkciji realizacije odluke Suda” dodaje , se u saop{tenju. Dodik je rekao da }e realizacija sporazuma SNSD-a i SDP-a BiH biti nastavljena, saop{teno je iz kabineta predsjednika RS-a.
G. KATANA

Izra`avaju}i zahvalnost ambasadoru Moonu na brizi za Ferhadiju, muftija ^amd`i} ponovio je da je novac i dalje glavni problem u obnovi ove d`amije. Dodao je da je, unato~ nedostatku finansijskih sredstava, zadovoljan

tempom kojim se radovi odvijaju isti~u}i posebno ~injenicu da su na slo`enom i zahtjevnom poslu vra}anja Ferhadiji prvobitnog izgleda radili multietni~ki timovi eksperata iz raznih oblasti.

Sead Makali} iz [vedske za Oslobo|enje

Implementirati sporazume iz decembra
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan ^ovi} i predsjednik SDS-a Mladen Bosi} razgovarali su ju~er o aktualnoj politi~koj situaciji u BiH i pripremama za dana{nji sastanak lidera vode}ih {est bh. politi~kih stranaka koji }e se odr`ati u Mostaru, javlja Fena. Kroz razgovor je izra`ena volja i dogovor da se ide u implementaciju presude Suda za ljudska prava iz Strasbourga na na~elu da jedan narod ne bira drugom narodu predstavnike u Domu naroda i Predsjedni{tvu BiH, te da se realiziraju i druga pitanja iz Mape puta. Predsjednici obje stranke smatraju da je mogu}e da se ova pitanja ve} danas dogovore i potpi{u. Zaklju~eno je da je radi dobre saradnje i me|usobnog povjerenja neophodno odmah osigurati implementaciju spora zuma iz decembra pro{le godine.

Nisam siguran ho}u li dobiti azil
Sead Makali}, ~ovjek koji je u maju ove godine otkrio slu~aj zlostavljane njema~ke dr`avljanke Bettine Siegner u Karavlasima kod Kalesije, jo{ se nalazi u [vedskoj, gdje zajedno sa suprugom i maloljetnim sinom ~eka odluku o azilu. Makali} je jedan od glavnih svjedoka na su|enju Milenku i Slavojki Marinkovi}, koji su optu`eni da su nekoliko godina dr`ali zatvorenu njema~ku dr`avljanku Bettinu Siegner te je fizi~ki i psihi~ki zlostavljali, nanosili joj te{ke tjelesne povrede, izgladnjivali je... Makali} nam je prije nekoliko dana ispri~ao da je Bosnu i Hercegovinu napustio zbog prijetnji i ugro`ene sigurnosti. Nije precizirao ko mu je prijetio, ali je naglasio da su prijetnje povezane sa su|enjem Marinkovi}ima. Trenutno se, kako nam je kazao, nalazi u [vedskoj, u blizini mora, gdje ~eka odluku o azilu. “I{ao sam i davao izjavu. Ali, {ta ja znam, slabo je ovo. Mr{avo nekako. Rekao sam {ta se de{avalo, da mi prijete. Mada, nisam ne{to siguran za azil. Nije mi to to. To je prvi razgovor koji sam imao. U ovoj sedmici }u znati ho}u li dobiti advokata ili }u kupiti svoje papire, pakovati kofere i krenuti nazad” , rekao nam je Makali}. Prema njegovim rije~ima, najve}e {anse da dobiju azil imaju stanovnici koji dolaze iz zemalja kao {to je Sirija, gdje je trenutno ratno stanje. Tako|er, kako nam je ispri~ao, u mjestu gdje on boravi, nalazi se veliki broj ljudi iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, KoS. K. sova, Albanije...

Makali}: Otkrio slu~aj zlostavljanja

8

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Komisija za evropske integracije nezadovoljna napretkom

Dan a{ure 23. novembra
U povodu tradicionalnog dana a{ure ili Nuhovog/Noinog/Nojevog obroka, Me|ureligijsko vije}e u BiH i Izdava~ka ku}a Hikmet i ove godine planiraju organizovati podjelu a{ure na Trgu fra Grge Mar ti}a ispred sarajevske Katedrale, javlja Fena. Podjela a{ure bi}e organizovana 23. novembra izme|u 14 i 16 sati. Planirano je da se podijeli 3.000 obroka a{ure za prolaznike. Parola ovogodi{nje podjele a{ure glasi “Svi smo mi na istom brodu”, saop}eno je iz Me|ureligijskog vije}a u Bosni i Hercegovini. Cilj ove zajedni~ke aktivnosti jeste slanje poruke mira, humanosti, dijaloga, tolerancije, razumijevanja, solidarnosti, ljubavi i bratstva me|u pripadnicima razli~itih konfesija, uz naglasak na zna~aj multikulturalnosti za bosanskohercegova~ko dru{tvo.

Nova probijanja rokova iz Mape puta
Do 30. novembra ne}e biti implementirana presuda Evropskog suda za ljudska prava, pa }e stupanje na snagu SSP-a i dalje ~ekati
Nije realno o~ekivati da }e do 30. novembra u Parlamentarnoj skup{tini BiH biti usvojeni amandmani na Ustav BiH s ciljem implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci. Ovo je re~eno na ju~era{njoj sjednici Zajedni~ke komisije za evropske integracije PSBiH. Time }e biti probijen jo{ jedan od rokova iz Mape puta, {to }e za posljedicu imati da }e stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP) sa EU i dalje biti na ~ekanju, kao i mogu}nost za podno{enje kredibilne aplikacije za ~lanstvo u EU. zastoj reformi na evropskom putu kriva bespotrebna politi~ka kriza koja je nastupila polovinom ove godine i donijela samo {tetne posljedice. - Moglo se u~initi bar ne{to kako bi BiH pokazala da je spremna {tititi prava nacionalnih manjina. Kako su rje{enja za Dom naroda PSBiH u ve}ini usagla{ena, ona su se mogla donijeti i osigurati da se napravi bar neki pomak. Nije jasno za{to se ta rje{enja ve`u za Predsjedni{tvo BiH, za koje postoje dijametralno suprotna rje{enja, ocijenio je D`aferovi}. Iako je predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda na sjednici Komisije za evropske integracije istakao kako su iz Mape puta dogovorene u Bruxellesu 27. juna rije{ene ~etiri od {est ta~aka, upravo one dvije koje su ostale su klju~ne - implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga i uspostava efikasnog mehanizma koordinacije o pitanjima EU. On je izrazio o~ekivanja kako }e se do narednog dijaloga na visokoj razini o procesu pristupanja BiH, koji }e se odr`ati u Sarajevu 27. novembra, napraviti pomaci i u oblasti uspostave efikasnijeg sistema koordinacije. - Sistem koordinacije i sada postoji, ali on je u integriranju u odre|enim segmentima nedovoljan i treba ga oja~ati. Nadamo se kako }e i ova mjera biti provedena i kako }e se osigurati da se iz BiH ~uje jedan glas o svim pitanjima, ka-

Klju~ni zadaci dogovoreni u Bruxellesu kasne
Foto: D. ]UMUROVI]

ko od nas o~ekuje Bruxelles, naveo je Bevanda.

Plo~e i Neum
Veoma va`no za BiH jeste da do 1. jula 2013, kada Hrvatska ulazi u EU, mora rije{iti ~ak 20 otvorenih pitanja sa tom susjednom dr`avom. Jedno od najva`nijih je svakako slobodan tranzit kroz Luku Plo~e i cestovni koridor kroz Neum. - Bruxelles je tra`io da se ova dva pitanja razdvoje iako je i na{a, a i delegacija Hrvatske, bila za to da se ona razmatraju i rje{avaju u paketu, naveo je Bevanda. Nu`no je da BiH sa Hrvatskom postigne i sporazum o pograni~nom prometu, te napravi ugovor o dr`avnoj granici.
A. TERZI]

Razvoj privredne saradnje s Turskom
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanovi} boravi u posjeti Turskoj. Tokom narednih pet dana planirani su brojni sastanci Suljkanovi}a s turskim predstavnicima vlasti, ministrima energetike i prometa te privrednicima, javlja Fena. Entitetski potpredsjednik razgovarat }e, izme|u ostalih, i s ~lanovima Privredne komore Bursa (BTSO) te prisustvovati prezentaciji o temi Mogu}nosti investiranja u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.

Bespotrebna kriza
^lan Komisije [efik D`aferovi} ocijenio je kako je za sveukupni

Vlada Hercegbosanske `upanije

SAOP[TENJE ZA MEDIJE
Zbog prolijevanja krvi nevinih Palestinaca u Gazi i konstantne agresije Izraela, Ambasada dr`ave Palestine u Bosni i Hercegovini sa `aljenjem obavje{tava da je ceremonija obilje`avanja Dana progla{enja nezavisnosti Palestine i Dana solidarnosti sa palestinskim narodom, zakazana za srijedu, 21. 11. 2012., OTKAZANA. Ambasada dr`ave Palestine u BiH, sa ambasadorom, NJ.E. gdinom Khaledom Alattrashom na ~elu, izra`ava `aljenje zbog gubitka nevinih `ivota i o{tro osu|uje neprekidnu agresiju Izraela prema Palestini, s nadom da }e Palestinom zavladati mir.

Vlada Hercegbosanske `upanije na ju~e odr`anoj sjednici donijela je zaklju~ak o usvajanju izvje{taja @upanijskog povjerenstva za procjenu {tete uzrokovane prirodnom nesre}om progla{enom 4. velja~e ove godine, prema kojem je visina prouzro~ene {tete proci je nje na u izno su od 2.204.000,00 KM, priop}eno je iz te vlade. Na temelju toga izvje{taja Vlada je donijela odluku o davanju pomo}i stradalim op}inama kojima se djelomi~no saniraju {tete uzrokovane prirodnom nesre}om. S obzirom na visinu procijenjene {tete i ~injenicu da su op}ine ove `upanije do sada u svrhu saniranja {tete izdvojile ukupno 77.000

Procijenjena {teta od 2.204.000 KM

KM, a Vlada Hercegbosanske `upanije 90.000 KM, Vlada }e podnijeti zahtjev za dodatnim sredstvima prema Vladi Federacije BiH. Donesena je i odluka o odobravanju financijskih sredstava iz posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a za rad ~lanova Sto`era civilne za{tite, prenosi Fena.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

SVJEDO^ENJE NA SU\ENJU ZA NAPAD NA AMBASADU SAD-a

Terorista i kriminalac mo`e postati svako
Okon~an dokazni postupak protiv Mevlida Ja{arevi}a, Emraha Fojnice i Muniba Ahmetspahi}a Zavr{ne rije~i 3. decembra
Mevlid Ja{arevi} u sudnici

Potpisan sigurnosni sporazum s Norve{kom
Bosna i Hercegovina potpisala je ju~er s Norve{kom sigurnosni sporazum o razmjeni i za{titi tajnih podataka. Zamjenik ministra sigurnosti BiH Mladen ]avar i norve{ka ambasadorica u na{oj zemlji Anne Vibeke Lilloe prokomentirali su na kratkoj pres-konferenciji u Sarajevu, kao potpisnici ovog sporazuma na nivou dviju vlada, da }e to biti jo{ jedan korak u saradnji BiH i Norve{ke koji }e otvoriti njihove daljnje relacije u sigurnosnom sektoru, javlja Fena. Sporazum, koji je, izme|u ostalog, znak uzajamnog povjerenja, zna~i obostranu za{titu tajnih podataka u okviru politi~ke, tehni~ke, nau~ne i drugih vidova saradnje, kazao je ]avar, uz isticanje da ne mo`e vi{e detaljisati zbog karaktera dokumenta.

Predo~avanjem nalaza i mi{ljenja prof. dr. Vlade Azinovi}a, odnosno njegovim ispitivanjem u svojstvu vje{taka, te ulaganjem dokaza koji na prethodnom ro~i{tu nisu ulo`eni, ju~er je pred Sudom BiH okon~an dokazni postupak protiv Mevlida Ja{arevi}a, Emraha Fojnice i Muniba Ahmetspahi}a, koji se terete za organizovanje teroristi~ke grupe koja se dovodi u vezu sa napadom na Ambasadu SAD-a u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

Govore}i o vehabizmu i selefizmu kao pokretima i praksi, dr. Azinovi} je kazao da su ~lanovi tih zajednica u najve}em broju miroljubivi i da imaju osu|uju}i stav prema nasilju, isti~u}i da je ~itav problem u hari|ijskom pokretu, nasilnom dijelu selefijskog pokreta, zbog kojeg ~itava selefij-

Azinovi} je rekao da je napadom na Ambasadu SAD-a ugro`en kredibilitet BiH u pogledu sigurnosti, uklju~uju}i i druge negativne vanjskopoliti~ke implikacije. - Ne}emo oti}i odavde u uvjerenju da je napad na Ambasadu doprinio odnosima izme|u BiH

Ve}inom miroljubivi
Dr. Vlado Azinovi}, profesor Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta politi~kih nauka u Sarajevu, govorio je o nastanku i korijenima terorizma, kao i njegovom dru{tvenom kontekstu i pojavnim oblicima. - Sa akademskog stanovi{ta terorizam ne postoji od 11. septembra 2001. godine, nego od najranijih pojava dru{tva, kazao je dr. Azinovi}.

11. SEPTEMBAR Sa akademskog stanovi{ta terorizam ne postoji od 11. septembra 2001. godine, nego od najranijih pojava dru{tva, kazao je dr. Vlado Azinovi}
ska zajednica trpi posljedice. Vje{tak Azinovi} je, govore}i o zajednici u Gornjoj Mao~i, kazao da se mo`e zaklju~iti da su pripadnici te zajednice izdvojeni, da vode isposni~ki `ivot, da imaju lidera u liku {ejha Nusreta Imamovi}a, te da ne priznaju jurisdikciju BiH, {to se ogleda u odnosu spram {kolskog sistema, izborima, kao i osporavanjima sekularne vlasti. i SAD-a, kazao je dr. Azinovi}, odgovaraju}i na pitanja odbrane koja je, pozivaju}i se na medijske istupe vje{taka i pojedinih ameri~kih visokih du`nosnika, poku{ala relativizirati posljedice napada. Dr. Azinovi} je istakao da te{ko ekonomsko i politi~ko stanje, te uru{avanje temeljnih dru{tvenih vrijednosti, predstavljaju po-

godno tlo za razvoj radikalnih pokreta i ideologija. - Terorist, kao i kriminalac, mo`e postati svako. Ne postoji formula za takvo ne{to, naglasio je on. Odbrane svih optu`enih uputile su vi{e prigovora Sudskom vije}u, isti~u}i da vje{tak nikada nije bio u Gornjoj Mao~i, te da nema neposredan uvid u funkcioniranje te zajednice, odnosno da su njegove ocjene iz druge ruke.

Podr{ka Palestincima
Udru`enje Front poziva gra|ane Bosne i Hercegovine da u petak, 23. novembra, masovno, mirnom protestnom {etnjom u Sarajevu izraze podr{ku narodu Palestine koji se suo~ava s nevi|enim zlo~inom izraelskog re`ima, saop}eno je ju~er iz tog udru`enja, javlja Fena. Front poziva gra|ane da se tog dana okupe ispred Begove d`amije u 15 sati i od{etaju do Spomenika ubijenoj djeci Sarajeva. - Svakodnevno ubijanje djece i civila u Ga zi ne smije pro}i bez reakcije gra|ana koje je ne tako davno mirno promatrala me|unarodna zajednica dok su nad njima vr{eni stravi~ni zlo~ini, saop}ilo je ovo udru`enje.

TV emisija
Tre}eoptu`eni Ahmetspahi} obratio se vje{taku Azinovi}u pohvaliv{i njegov nalaz i mi{ljenje, nakon ~ega je kazao da ne bi bilo lo{e da se vje{tak i njemu sli~ni, stru~ni ljudi na|u u nekoj TV emisiji u kojoj bi se vodila javna rasprava o svemu o ~emu je vje{tak pisao u svom nalazu i mi{ljenju. Naredno ro~i{te zakazano je za 3. decembar, kada }e priliku za izlaganje zavr{nih rije~i imati Tu`ila{tvo BiH i odbrane optu`enih.
D. MOCNAJ

Na sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona

Nakon {to je Muzej holokausta Yad Vashem donio odluku da se Nurija i Devleta Pozderac iz Cazina nagrade medaljom Pravednik me|u narodima za svoje po`rtvovanje za spasavanje Jevreja u Drugom svjetskom ratu, premijer Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipova~a je izjavio da bi na sve~anoj dodjeli ovog priznanja volio vidjeti i Vuka Jeremi}a. Jeremi} je trenutno predsjedavaju}i Generalne skup{tine Ujedinjenih naroda, potomak je Pozderaca i bli`i ro|ak Lipova~i, a i sam kraji{ki premijer ~esto isti~e ro-

Lipova~a osudio izraelske napade

dbinsku povezanost sa Pozdercima, Nurijom i Hamdijom, po kojem i nosi ime. S takvim legitimitetom, Hamdija Lipova~a je ju~er dobio podr{ku na sjednici Vlade Unskosanskog kantona da se oglasi i u povodu izraelskog napada na Gazu. - Osu|ujemo ubijanje nedu`nih civila i djece u Palestini od strane dr`ave Izrael. Na ovo moramo reagovati, jer nije tako davno bilo da su neki ubijali i na{e civile i na{u djecu, kada su padale granate i kada smo trebali nestati samo zato {to smo druga~iji od onih

Nasilje u Gazi odgodilo proslavu
Ambasada dr`ave Palestine u Bosni i Hercegovini otkazala je ceremoniju obilje`avanja 21. novembra, Dana progla{enja nezavisnosti Palestine i Dana solidarnosti s palestinskim narodom, javlja Fena. Ceremonija je otkazana zbog prolijevanja krvi nevinih Palestinaca u Gazi i konstantne agresije Izraela, navedeno je u ju~era{njem saop}enju. - Ambasada dr`ave Palestine u BiH, s ambasadorom Haledom Alatra{om na ~elu, izra`ava `aljenje zbog gubitka nevinih `ivota i o{tro osu|uje neprekidnu agresiju Izraela prema Palestini s nadom da }e Palestinom zavladati mir, citat je iz saop}enja.

Hamdija Lipova~a: Svi radikali su isti

koji su se smatrali ja~im, kazao je premijer Lipova~a. On je pojasnio da, tako|er, osu|uje i Hamas, da su za njega svi

radikali isti, te da se ne namjerava svrstavati ni na ~iju stranu, nego osuditi ubijanje djece i civila.
F. BENDER

10
EKONOMSKI BAROMETAR

KOMENTARI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Kako to rade pam
P
Pi{e: Eldar DIZDAREVI]

Hypo Alpe Adria Grupa je nakon nekoliko godina pod dr`avnom upravom po~ela nedavno opet poslovati pozitivno, {to je bio znak Austriji da treba krenuti s prodajom. Hypo Grupa je lani ostvarila dobit od 69,3 miliona eura, dok je, recimo, prethodnu godinu zavr{ila sa gubitkom od 1,08 milijardi eura. Banka je sada, kako tvrde austrijski nadzorni organi, finansijski stabilna i ne planira se otpu{tanje nijednog od ukupno 6.500 uposlenika iz cijele grupacije

ri je ne ko li ko da na austrijski su mediji objavili vijest kako je koru{ka Hypo Alpe Adria banka, u sklopu mjera spasa, odlu~ila da proda svojih pet banaka-k}erki i to u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, uklju~uju}i i leasing ku}e te grupacije. Kako je objavljeno, Hypo Alpe Adria banka }e do 7. decembra ove godine primati ponude za pomenutih pet banaka, koje imaju zajedno 1,1 milion klijenata, skoro jedanaest milijardi eura aktive i vi{e od 250 filijala. Ova je vijest do~ekana kod nas sa potpuno nepotrebnom zebnjom i strahom, {to veoma slikovito pokazuje koliko je veliko i duboko nepoznavanje bankarskog sektora kod nas, odnosno op}enito poslovanja dioni~kih dru{tava. Pojedini su lokalni mediji obavijestili bh. javnost o prodaji Hypo banaka sa nadnaslovima tipa “imaju li klijenti u BiH razloga za zabrinutost” ba{ , kao da se kod nas prvi put susre}u sa prodajom banaka, odnosno kao da nikada u BiH nijedna banka nije promijenila vlasnika. A prodaja dijelova Hypo grupacije je toliko logi~na, normalna i o~ekivana posljedica koju su mogli predvi-

I

djeti ~ak i oni koji povr{no prate doga|aje u svijetu bankarstva i finansija. Prije nekoliko godina Hypo Alpe Adria banka u Austriji na{la se u velikim finansijskim problemima. Banka je tada bila u privatnom vlasni{tvu, a tokom 2009. godine preuzela ju je, odnosno nacionalizirala, dr`ava Austrija kako bi se sprije ~io nje zin slom ko ji bi, izme|u ostalog, osim Austrije, uzdrmao i cijelu regiju. Ono {to se nakon toga desilo mo`e se kratko opisati re~enicom tipa “kako to rade pametni” ^im je . preuzela banku, dr`ava Austrija je krenula s njenim restrukturiranjem. Ulo`ila je znatan iznos kapitala u posrnulu banku, uklju~uju}i i dokapitalizacije banaka-k}erki u regiji. Tako su, naprimjer, i dvije bo san sko her ce go va ~ke Hypo banke, jedna u Mostaru, a druga u Banjoj Luci, prije godinu-dvije dobile nekoliko stotina miliona eura svje`eg kapitala u sklopu dokapitalizacije banke-majke. ve} se tada znalo da }e dr`ava Austrija - ~im se banka malo oporavi i stabilizira - prodati Hypo Alpe Adria banku. Austrija to, dodu{e, mora u~initi i zbog pro pi sa ko ji su na sna zi u Evropskoj uniji, a koji nala`u

M

da banke ne mogu biti u dr`avnom vlasni{tvu. Dakle, svako koga je najava prodaje dijelova Hypo grupacije ovih dana uznemirila i iznenadila nalazi se otprilike u istoj poziciji kao i sarajevski komunalci koje iznenadi snijeg koji padne u januaru. e|utim, ono {to bi u ovom slu~aju valjalo izvu}i kao pouku je sli je de }e. Obratite pa`nju kako je sve ovo skupa pametno uradila Austrija. Preuzela je posrnulu banku, koja je bukvalno mogla potpuno propasti, ulo`ila u nju ne{to kapitala, restrukturirala je, osna`ila i oja~ala, i tek nakon toga krenula s njenom prodajom. Austrija o~ekuje od prodaje ovih pet banaka u regiji dobiti najmanje 1,5 milijardi eura, jer je tolika, kako tvrde u PR odjelu Hypo banke, njihova knjigovodstvena vrijednost. Me|utim, Austrija je ostavila mogu}nost “ostavljanja prava da se proces prodaje i kupovine u cijelosti ili djelomi~no promijeni ili otka`e” , {to zna~i da }e prodaja automatski biti otkazana ako ne bude dovoljno dobrih finansijskih ponuda, odnosno ako ponude budu ispod pomenutih 1,5 milijardi eura. Imaju}i sve ovo na umu, ne

N

mo`emo a da se ne sjetimo kako su na{i politi~ari prodavali banke i druga dioni~ka dru{tva una zad de se tak go di na. Umjesto da urade isto {to su uradili Austrijanci, da prije prodaje oja~aju banku ili kompaniju kako bi izvukli {to bolju cijenu za nju, na{i su politi~ari doslovno znali prodati banku ili kompaniju za jednu KM, euro ili dolar, {to samo po sebi predstavlja budala{tinu par excellance. Naravno, sada bi neko mogao i re}i “ali, dobro, na{e su banke bile u problemima” I je. su, ta~no je i to, ali svi ti problemi na{ih banaka zajedno nisu ni izbliza bili tako veliki i zna~ajni kao problemi posrnule koru{ke Hypo Alpe Adria banke prije nekoliko godina. Pa je dr`ava Austrija ipak, uprkos toj ~injenici, na{la snage da je sanira i osna`i, dok su na{i politi~ari rasprodavali ovda{nje kompanije koje su bile u daleko manjim problemima. o, vra ti mo se sa da opet Hypo Alpe Adria ban ci. Hypo Al pe Adria Grupa je nakon nekoliko godina pod dr`avnom upravom po~ela nedavno opet poslovati pozitivno, {to je bio znak Austriji da treba krenuti s prodajom. Hypo Grupa je lani ostvarila dobit od

GOST OSLOBO\ENJA

Gaza: Izrael mo`e biti krajnji K
a ko rat iz vaz du ha izme|u Izraela i Palestine ulazi u sedmi dan, prijete}i da preraste u kopneni, sama od sebe se name}u pitanja klasi~na za takva stanja - {ta, kako, kada, dokle... Po~e}u s vremenom ili timingom: Izrael ve} drugi put provocira rat protiv Gaze oko izbora, svojih ili ameri~kih. Svojih - da bi Benjamin Natanyahu mobilizirao militantne bira~e i lak{e dobio novi mandat. Ameri~kih - da bi Baracka Obamu upozorio da u svom prvom mandatu ne daje obe}anja Arapima i Palestincima kako }e se zalagati za mir i palestinsku dr`avu, a u drugom da ne ispuni ono o obavezi Izraela da se povu~e na granice 1967. A nije daleko ni koincidencija sa zahtjevom Palestinaca za priznanje njihove dr`avnosti u Ujedinjenim nacijama. [ta je novo pri tome: Palestinci su se domogli i isprobali rakete fad`r-5 koje mogu pogoditi Tel Aviv i Jerusalem i jo{ polovinu izraelskih teritorija. Te zora-5 rakete, bilo da su stigle iz Irana ili Sirije, novi su element u ravnote`i vojnih snaga cijelog Srednjeg istoka, a u rukama Palestinaca novi su adut u mirovnim pregovorima s Izraelom. Palestinci ulije}u u neravnopravnu bitku s jo{ daleko nadmo}nijom izraelskom armijom, avijacijom i dr`avom, koja je, na kraju krajeva, jedina regionalna nuklearna sila. Za{to su, onda, Palestinci na ubistvo Hamasovog komandanta Ahmeda al-D`abarija odgovorili lansiranjem tih raketa, iako je Izrael i dalje u vojnoj prednosti u svakom pogledu? Najbli`i odgovor stekao je uporni kriti~ar ameri~ke politike Noam Chomski, koji je boravio u Gazi prije mjesec. Jedan od njegovih utisaka, koje je pro{le subote prenijelo Oslobo|enje, jeste da me|u mladim Palestincima postoji “tinjaju}a frustracija” po{to pod izraelskom oku, pacijom i blokadom “imaju samo toliko koliko `ivotinje u kavezu mogu podnijeti” pa “pos, toji mogu}nost erupcije, koja }e mo`da poprimiti ru`ne oblike” . Kako iz dana u dan, iz sata u sat, sta nje po pri ma “ru `ne oblike” mogu li se oni sprije, ~iti? Gotovo cijeli svijet se digao na noge da zaustavi ovu novu Gazu, ali ne i oni koji imaju klju~ odnosa Izraela i
Pi{e: Hajrudin SOMUN

Gotovo cijeli svijet se digao na noge da zaustavi ovu novu Gazu, ali ne i oni koji imaju klju~ odnosa Izraela i Palestinaca - Amerikanci. Ban Ki-moon se sprema da tamo ide, {ef turske diplomatije Ahmet Davutolu tako|e. On }e mo`da jo{ danas sti}i u Gazu

Palestinaca - Amerikanci. Ban Ki-moon se sprema da tamo ide, {ef tur ske di plo ma ti je Ahmet Davutolu tako|e. On }e mo`da jo{ danas sti}i u Gazu, dok njegov {ef, premijer Erdoan, koji se na{ao u Kairu u okviru ranije utvr|ene posjete, poziva Izrael i “vlasti u Gazi” da objave primirje za 24 sata, is to vre me no kri ti ku ju }i apele zapadnih sila Hamasu da pre ki ne ra ke tne na pa de kao preduslov zaustavljanju izraelske ofanzive. Najaktivniji su Egip}ani, kojih se Gaza posebno ti~e jer zadire u njihovu teritoriju i sigurnost, a njihov novi predsjednik Mursi ima posebno delikatnu ulogu da ne izaziva previ{e Izrael, ali i smiruje Hamas koji je postao nesta{no ~edo Muslimanske bra}e. Ameri~ki predsjednik Obama, negdje u Rangunu ili Bangkoku, tako|e apeluje da se zaustavi novi rat oko Gaze, obavlja o tome telefonske razgovore s Mursijem i Erdoanom, ali ka`e da Izrael “ima pravo da se brani od raketa” koje ispaljuju “militanti iz pojasa Gaze” . “Nijedna zemlja u svijetu ne bi tolerisala da po njoj kao ki{a padaju rakete” ka`e. ,

To je taj, u stvari, osnovni pristup Amerike, ali i ve}ine zapadnih zemalja, prema Izraelu i Palestincima za koji se o~ekuje da ga Obama bar djelimi~no izmijeni. Ali eto i on pada u stupicu logike izraelskih vlasti i proizraelskog ameri~kog lobija. Hajde da zanemarimo {to izostavljaju ubistvo Ahmeda al-D`abarija, po{to je bio komandant Hamasa kojeg SAD i Izrael smatraju teroristi~kom organizacijom, koja je, uzgred, u toj istoj Gazi po bi je di la na izbo ri ma odr`anim po zapadnim standar di ma. Me|utim, go to vo sve vijesti ovih nekoliko dana govore kako Izrael ga|a i poga|a militantni i radikalni Hamas, a ne gra|ane, civile Gaze. U samo jednom napadu avijacije pro{le nedjelje na visoku stambenu zgradu, a ne kasarnu Hamasa, usmr}eno je, po toj logici - ~etvoro “radikalne” djece i ~etiri “militantne” `ene. Mo`da }e Natanyahu narediti i kopnenim snagama da ponovo okupiraju Gazu da bi osigurao pobjedu na januarskim izborima, ali ono {to brine cijeli establi{ment na kojem je izgra|en i na kojem se

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

KOMENTARI

11

etni
69,3 miliona eura, dok je, recimo, prethodnu godinu zavr{ila sa gubitkom od 1,08 milijardi eura. Banka je sada, kako tvrde austrijski nadzorni organi, finansijski stabilna i ne planira se otpu{tanje nijednog od ukupno 6.500 uposlenika iz cijele grupacije. Banka, me|utim, mora do kraja marta naredne godine pribaviti dodatnih 700 miliona eura kapitala, kako to nala`u novi propisi, koji bi je trebali {tititi od eventualne recesije i potresa na tr`i{tima. U vezi s tim, upu}eniji tvrde da Hypo priprema emisiju takozvanih hibridnih obveznica, poduprtih dr`avnim garancijama, u iznosu od otprilike milijardu eura. A taj i ve} dobiveni novac od dr`ave Hypo Grupa }e morati vratiti Austriji za nekoliko godina, tako da }e na kraju od posrnule banke profitirati i dr`ava Austrija i uposlenici i novi dioni~ari. akle, u cijelom ovom slu~aju rije~ je o {kolski dobro ura|enom primjeru spa{avanja banke, njenog oporavka i zarade na njoj. Prodaja pet banaka-k}erki iz sastava grupacije u zemljama jugoisto~ne Evrope je tako|er logi~an, normalan i predvidljiv korak koji ne}e na bilo koji na~in o{tetiti klijente banke u bilo kojoj od tih zemalja, uklju~uju}i i Bosnu i Hercegovinu. Jer, klijentima banke je zapravo potpuno svejedno

A

D

da li se glavni dioni~ar zove Hans, Aleksej ili nekako druga~ije. ko nigdje drugdje, to bi bar kod nas trebali znati. Jer, u Bosni i Hercegovini je posljednjih desetak godina toliko banaka prodato - neke su ~ak po nekoliko puta mijenjale vlasnike - pa klijenti to gotovo nisu ni primijetili. Sjetite se, naprimjer, da je nekada{nja najve}a bh. banka, Central Profit banka Sarajevo, prvo prodata njema~koj Hypovereinsbank grupaciji, pa ju je onda preuzela Bank Austria u sklopu iste grupacije, a potom je preuzela UniCredit banka u sklopu preuzimanja Bank Austria. I sve se to desilo u periodu od samo dvije godine. Sjetite se i da je, recimo, Sparkasse preuzela ABS banku, pa NLB biv{u Tuzlansku banku, zatim Hypo Al pe Adria ba nja lu ~ku Kristal banku, Intesa Sanpaolo nekada{nju sarajevsku UPI banku, UniCredit Universal banku i tako dalje... I pri svim tim preuzima nji ma kli jen ti ban ke ni su osjetili ni{ta. Pa za{to bi onda sada ne{to osjetili u slu~aju Hypo banke? Uostalom, da li je neko uop}e primijetio da je upravo ovih dana, dok bh. javnost raspravlja o prodaji Hypo banke i o uticaju tog ~ina na njene klijente, austrijsku Volksbanku u BiH potpuno preuzela najve}a ruska banka - Sberbank?

Snaga i mo} ili druga smrt Ha{kog tribunala

K

gubitnik
odr`ava Izrael, jeste budu}nost zemlje - ukoliko na svaku palestinsku raketu iz Gaze, ili kako je ono bilo s Hizbulahovim raketama iz Libana, odgovori stostruko, bombarduju}i Bejrut, ru{e}i palestinska naselja i maslinjake da bi na njima izgradili nova jevrejska naselja, ili podi`u}i 75.000 rezervista za mogu}i novi rat u Gazi. Nije ni prvi ni posljednji put da Izrael napada Gazu, s kopna, iz vazduha, s mora. Za to “posljednji put” treba}e mnogo vi{e vremena, druk~ijih prilika i snaga, ali ako ovako nastavi, i to }e do}i. Ustvari, Gazom se poku{ava reducirati cijeli palestinski kompleks, kao {to se milion i po Palestinaca u Gazi reducira na petnaestak hiljada pripadnika AlKasama, udarnih jedinica Hamasa. Pa se ka`e kako je to rat izme|u Izraela i Hamasa, a ne izme|u Izraela i Palestine. A ono {to se doga|a oko Izraela ne mo`e se, me|utim, svoditi ni na odnose s Palestincima i palestinsku dr`avu. Pobune protiv diktatura koje su po~ele pro{le godine u arapskom svijetu nastavljaju se i taj svijet nije ono {to je bio ju~e. Egipatski predsjednik ka`e da “svako mora zapamtiti da su narodi (tog regiona) druk~iji nego prije” i da ih vode “druk~iji ljudi” . Ti pokreti ve} ra|aju nove ljude i nove lidere, a ko zna kakvih }e jo{ biti u Siriji, ili monarhijama kad i one po~nu padati, pa }e se i Izrael morati mijenjati. Sigurno nije lako ni onim trima izraelskim porodicama koje su izgubile svoje najbli`e u napadima raketa fad`r-5 ovih dana. Ili onih petnaestak prije ~etiri godine, naspram 1.400 palestinskih porodica, ali taj odnos se mo`e jednog dana izmijeniti. Evo {ta ovih dana u telavivskom Maarivu ka`e Haim Assa, nekada{nji strate{ki savjetnik predsjednika Yitchaka Rabina: “Izrael je dru{tvo koje se zaglavilo kulturno i politi~ki; potrebno mu je vo|stvo koje bi ga izvuklo iz pepela. Potreban mu je politi~ko-kulturni lider prve klase sposoban da stvori jednu krovnu strategiju koja proizlazi iz dalekose`ne vizije - jedan lider kome nije va`an broj mandata koje dobija ili ne dobija. Mi smo u politi~kom limbu koji se u potpunosti ukorijenio u glupom pristupu baziranom najvi{e na man da ti ma. Pu no man da ta. Izbori, gospo|e i gospodo!” . Iako je daleko od Izraela, ne{to me ono o mandatima i izborima neodoljivo podsje}a na Bosnu.

ozbiljan ko zaista vjeruje da orisno je i pou~no, se, eto, nekom ~udnom koa zahvaljuju}i inteincidencijom ba{ u maju rnetu tako|er i vrlo 1999. godine, ha{kim istralako, vratiti se da`iocima ukazao temelj za nas godinu i po unatrag, u optu`nicu protiv Milo{evi}a, april 2011. godine, u vrijetemelj koji im je sve dotad me izricanja prvostepene vol{ebno izmicao? Ve} tada presude generalima Anti je svakom racionalnom moGotovini i Mladenu Markralo biti do kraja jasno da je a~u. Isti ovaj Ha{ki tribunal Ha{ki tribunal puki politi~ki koji se sada u Hrvatskoj u instrument takozvane me|odbojno eufori~nim reakcunarodne zajednice ~ija je ijama progla{ava skoro pa svrha da na teritoriji koja se vrhunaravnom istorijskom u osniva~kim aktima Tribuinstancom, onomad je u nala naziva “biv{om Jugosistoj toj Hrvatskoj bio proPi{e: Muharem BAZDULJ la vi jom” pro v o di vlas t i te gla{en amatersko-{arlatanmuharem.bazdulj@oslobodjenje.ba ekonomsko-kolonijalisti~ke skim pravnim cirkusom. Jeinterese, uvijene u oblandu dna je stvar, me|utim, ista: ljudskih prava i lijepih rije~i. intenzitet jednoumlja i hisNesretni jugoslovenski narterije, pro{log prolje}a neodi, me|utim, u svojim jagativno, ove jeseni pozitidnim provizorijima nastavno intoniranih. ^ak su i vili su, istina razli~itim inte(pre)rijetki disonantni tonnzitetom, da se ufaju u visoovi isti: @arko Puhovski i ke ideale “naprednog svijejo{ poneki od “the usual ta” gledaju}i u “me|unarosuspects” . Ima ve} trinaest godina dnu zajednicu” onako kako Dva puta u istoj sedmici, je prosje~an podanik u vrijglavna tema u hrvatskim otkad je svakom eme kad su se kraljevske medijima bio je raskorak racionalnom moralo biti ~asti smatrale Bo`ijim namjizme|u prvostepenih i pravosna`nih (iliti pravomojasno da je Ha{ki tribunal esni{tvom gledao u “Veli~anstva” . }nih) sudskih presuda. Rapuki politi~ki instrument Dvadeset petog maja idudomir ^a~i}, prvi potpredgodine, Dan mladossjednik Vlade Republike takozvane me|unarodne }e dakle, nana{i}e se dvadeti, vr Hrvatske koji je u Ma|arzajednice ~ija je svrha da set godina otkad je osnovan skoj izazvao saobra}ajnu Ha{ki tribunal. Bilans mu je, nesre}u u kojoj su poginuna teritoriji koja se u blago re~eno, tanak, naro~ile dvije osobe, najprije je to kad je rije~ o njegovoj osniva~kim aktima prvos t e pe no osu|en na ulozi u takozvanom pomireuslovnu kaznu, a zatim je Tribunala naziva nju. U cijeloj pri~i zato i jest ~etrnaestog novembra ove najlicemjernije njihovo stalgodine ta kazna pravosna“biv{om Jugoslavijom” no pozivanje na `rtve, `rtve `no ipak preina~ena u zaprovodi vlastite koje su im samo zgodno tvorsku. Bilo je tih dana i izraza ~u|enja, kako to da ekonomsko-kolonijalisti~ke gorivo za demagogiju, `rtve koje - {to bi rekao D`oni se na vi{oj instanci kazna mijenja, kao da je, daleko interese, uvijene u oblandu [tuli} u pjesmi koja se, eto, bilo, ^a~i} osu|en na dvije ljudskih prava i lijepih rije~i zove ba{ “Va{e Veli~anstvo” - tako lijepo pristaju kola`u do`ivotne robije i tri smrtne na njihovom (ha{kom) zidu. kazne, a ne da je, po ve} utPo sl i je dva d e set go d i na, vr|enoj krivici, uslovna kasvakom bi moralo biti jasno zna pretvorena u zatvorda pomirenja ovdje nema sku. Ipak, samo dva dana pod patronatom “stranaca” . kasnije, svi su zaboravili na [ta je bilo, uglavnom se zna. ^a~i}a. I nikom u Hrvatskoj Ako ovda{nje politi~ke, innije bio ~udan ovakav rastelektualne i druge “elite” ne korak izme|u prvostepene i pravosna`ne presude. I niko u euforiji nije su- smognu kura`i da makar za pola koraka budu is, mnjao u pravnu nezavisnost Haaga, dok je svaki pred “naroda” da se prizna {ta je bilo, oprosti {ta komentator imao mi{ljenje o pristrasnosti sudo- se mo`e, osudi {ta se treba i odustane od priziva u Ma|arskoj. A opet, vi{e je bilo onih koji su re- vanja pro{losti zbog svake dnevnopoliti~ke sitnkli da ^a~i} ipak zaslu`uje i}i u zatvor, jer je dvo- ice, osta}emo svi zajedno jadni k’o {to i jesmo. je ljudi mrtvo, nego onih koji su se upitali kako to Pona{aju}i se kao samoskrivljeni maloljetnici, da za stotine mrtvih i stotine hiljada protjeranih kao djeca {to se potuku pa tra`e pravdu od u~iu Oluji po nalazima ha{ke pravde u zatvor ne}e teljice, svi ovdje samo potvr|uju vlastitu nemo}. Kad za koji mjesec, po svoj prilici, u Haagu prvosi}i - niko. Ideja o “nepoliti~koj” su{tini Ha{kog tribuna- tepeno osude Prli}a i kompaniju za “udru`eni , la, o nekoj idealnoj pravdi kao razlogu njegovog zlo~ina~ki pothvat” ovi {to sad slave, opet }e da postojanja, pravdi hladnoj i ~istoj, kao svjetlost pla~u, onda }e se ~ekati pravosna`na presuda koMjeseca u vedrim zimskim no}ima (da parafra- ja mo`e biti svakakva, pa red slavlja, red plakaziram Raymonda Chandlera) nije umrla 16. no- nja, i tako unedogled. Ima nebrojeno mogu}nvembra 2012, nego jo{ 24. maja 1999. godine. Tog osti da se ubije ~ovjek, ka`e [tuli} u ve} pomije dana, u jeku NATO-ovog bombardovanja SR Ju- njanoj pjesmi, u kojoj pominje i “neumitnu . goslavije, Louise Arbour javno obznanila da je Slo- pravdu za slijepce u mraku” Ha{ki tribunal }e, bodan Milo{evi} optu`en za ratne zlo~ine. Da se naravno, nastaviti da radi ono {to je zapo~eo, ali razumijemo, nije ovdje rije~ o meritumu, nego o ideji da on pi{e neopozivu istoriju valjalo je jo{ . tajmingu. Nije sporno da je Milo{evi} trebao bi- odavno re}i “zbogom i nek je proguta no}” Niti optu`en za ratne zlo~ine, ali ogromna ve}ina zlo- kom njihova pravda ovdje ne}e dokinuti slijepo ~ina zbog kojih mu je naposljetku i su|eno po~- tumaranje u mraku niti donijeti prosperitet. injena je do kasne jeseni 1995. godine, tri i po go- Donijeti ga mogu, kao u Titovoj Jugoslaviji, sadine prije podizanja optu`nice. Postoji li iko mo snaga i mo}.

FOKUS

12

DOGA\AJI
VIJESTI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Osniva~ka skup{tina Accounta

^eka se na sjednicu CIK-a o Srebrenici
Sjednica Centralne izborne jedinice BiH, na kojoj bi ~lanovi CIK-a trebali donijeti kona~nu odluku o pot vr|ivanju/nepotvr|ivanju izbornih rezultata u op}ini Srebrenica, jo{ nije zakazana, potvr|eno je ju~er u CIK-u za Fenu. Centralna izborna komisija trebala bi donijeti ovu odluku nakon {to je Apelaciono vije}e Suda BiH, razmatraju}i `albu SNSD-a na izborne rezultate u Srebrenici, vratilo na preispitivanje CIK-u zaklju~ak kojim je zahtjev Koalicije za Republiku Srpsku za poni{tavanje izbora u Srebrenici odba~en kao nedopu{ten. Jedan od objavljenih rezultata u op}ini Srebrenica je pobjeda ]amila Durakovi}a, nezavisnog kandidata, u izbornoj trci za novog op}inskog na~elnika.

Obe}ali pomo}i institucijama sistema

Foto: [. SULTANOVI]

Korupcija svake sekunde pojede 47 maraka
Prema podacima kojima raspola`e mre`a Account, u javnim nabavkama korupcija iznosi vi{e od 700 miliona KM godi{nje Obrazovanje u vrhu liste
Antikorupcijska mre`a u BiH Account je ju~era{njom osniva~kom skup{tinom zvani~no po~ela rad. Cilj je okupiti nevladin sektor i organizacije koje su predane aktivnoj borbi protiv korupcije i to u svim sferama dru{tva. napomenuo je Kari}. Prema njegovim rije~ima, nevladin sektor ima svoje prijedloge, istra`ivanja i analize, a Account ima za cilj i da obogati analize Vladinog sektora. - To je put kojim trebamo i}i. Da nam se ne desi da imamo zakon koji u su{tini legalizira korupciju. tibilnih maraka po sekundi formula je koja je prosjek u svijetu i nije 100 posto ta~na cifra. Bitno je da su ljudi svjesni da svake sekunde 47 maraka neko uzme iz na{eg d`epa, istakao je Kari}. On je dodao da se o korupciji sve vi{e pri~a, iako je njihov projekat jo{ u za~e}u, te izrazio nadu da }e za me|unarodni razvoj u BiH David Barth, istakao da je rje{avanje pitanja korupcije u BiH prioritet ameri~ke administracije i dodao: “Korupcija je rak svakog dru{tva i mi nemamo vremena za gubljenje.” Prema rije~ima direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Seada Liska, ukoliko se `eli rije{iti problem korupcije, onda mu se treba pristupiti jedinstveno i sistematski. Bosna i Hercegovina se nalazi na 91. mjestu liste Transparency Internationala korumpiranih zemalja u svijetu. Prema podacima kojima raspola`e mre`a Account, u javnim nabavkama korupcija iznosi vi{e od 700 miliona KM godi{nje, obrazovanje je u vrhu liste korumpiranosti, a u zdravstvu prosje~an iznos korupcije iznosi 700 KM. Ovaj problem ozbiljno uti~e na poslovni ambijent u BiH i odbija strane investitore.
L. RIZVANOVI]

Japan osigurao vodu u Ljubinju
Ambasador Japana u BiH Hideo Yamazaki prisustvovat }e danas ceremoniji primopredaje projekta Obnova sistema vodosnabdijevanja u Ljubinju, javlja Fena. Ceremoniji }e prisustvovati na~elnik Op}ine Ljubinje Vesko Budin~i} i direktor Javnog preduze}a Vodovod Branko ]uzulan. Vlada Japana osigurala je grant od 65.646 eura Op}ini Ljubinje za projekt obnove sistema vodosnabdijevanja. U okviru ovog projekta ugra|en je novi pumpni agregat kao i oprema za hlorisanje vode. Zahvaljuju}i novom pumpnom agregatu, bit }e obezbije|eno stabilno vodosnabdijevanje za oko 4.500 stanovnika Ljubinja, dok }e ugradnja oprema za hlorisanje osigurati bolji kvalitet pitke vode.

Po~etak borbe
- Korupcija u BiH svake sekunde pojede 47 KM i postala je toliki problem da ga dr`ava ne mo`e sama savladati. Account }e zaustaviti korupciju ili je barem svesti na minimum te }e na taj na~in Bosna i Hercegovina biti prihvatljiva i najve}im skepticima, istakao je direktor CRMA/Accounta Eldin Kari} te naglasio da je nevladin sektor korupciju davno prepoznao kao problem. - Sada moramo pomo}i institucijama sistema da zajedni~ki rije{imo taj problem. Ve} imamo prijavljenih preko 160 organizacija i institucija iz cijele BiH i mislim da je to dobar osnov za po~etak borbe protiv korupcije,

91. NA LISTI Bosna i Hercegovina se nalazi na 91. mjestu liste Transparency Internationala korumpiranih zemalja u svijetu
Projekat je podr`ao USAID i planirano je da traje tri godine, ali ponavljam da mi ne mo`emo ~ekati tri godine, kazao je Kari}. Account je nedavno pokrenuo i projekat pod nazivom “Mjera~ korupcije” koji je, kako ka`e Kari}, , uveliko postigao svoj cilj podizanja svijesti kod gra|ana. ona jednog dana u BiH biti i procesuirana u svjetlu sistematskog kontinuiteta. Direktorica Infohousa/koordinatorica Accounta D`enana Ala|uz istakla je da je vrlo sretna {to nevladin sektor i u ovom slu~aju pokazuje 100 posto gra|ansku hrabrost te izrazila nadu da }e Account od projekta prerasti u pokret. Partner Accounta je i USAID, ~iji je predstavnik, direktor misije Ameri~ke agencije

Od projekta u pokret
- Ljudi se lako identificiraju sa brojevima na broja~u. 47 konver-

Sari}u ukinut pritvor
Sud BiH je 16. novembra donio rje{enje u predmetu Goran Sari}, kojim se optu`enom Goranu Sari}u ukida pritvor i odre|uju mjere zabrane, saop}eno je iz Suda BiH, javlja Fena. Sari}u je odre|ena zabrana napu{tanja mjesta boravi{ta. Optu`eni }e boraviti na ku}noj adresi, pri ~emu }e nadle`na policijska uprava jednom sedmi~no obilaziti optu`enog. Sari} je optu`en za krivi~no djelo zlo~ini protiv ~ovje~nosti. U optu`nici se, izme|u ostalog, navodi da je 1992. sudjelovao u okviru {irokog i sistemati~nog napada vojske, policije i paravojnih jedinica na civilno stanovni{tvo sarajevskih op}ina Centar, Vogo{}a i Ilija{, vr{e}i du`nost na~elnika novoformiranog SJB-a Centar za podru~je srpske op}ine Centar, koja je bila smje{tena u krugu dotada{nje Psihijatrijske bolnice Jagomir u Sarajevu.

Obilje`en Me|unarodni dan srednjo{kolaca
Asocijacija srednjo{kolaca u Bosni i Hercegovini je nevladina, nestrana~ka i nepoliti~ka organizacija ~iji je osnovni cilj pobolj{anje statusa srednjo{kolaca u zemlji i okuplja srednjo{kolce iz cijele BiH, pojasnili su srednjo{kolci okupljanje u Gora`du i defile ulicama ovog grada minulog vikenda. - Defileom, potpisima podr{ke inicijativi ASuBiH, dijeljenjem promotivnih letaka, ~uo se i na{ glas u gradu. Centralna sve~anost je bila u Sarajevu, paljenjem 1.711 svije}a u znak `alosti propalom obrazovanju. Gora`de je jedan od osam bosanskohercegova~kih gradova koji su ovaj datum obilje`ili defileom kroz ulice, rekao je ~lan Upravnog odbora Asocijacije srednjo{kolaca u BiH Ned`ad Kamenica.

Defile ulicama Gora`da
Me|unarodni dan srednjo{kolaca u Evropi se obilje`ava niz godina. Taj se dan obilje`ava u spomen na pra{ke studente i profesore koji su 17. novembra 1939. bez su|enja strijeljani nakon mirnog protesta protiv nacisti~ke okupacije njihove zemlje. ASuBiH je osnovan 4. novembra 2007. na Osniva~koj generalnoj skup{tini u Sarajevu podr{kom vi{e od 250 srednjo{kolaca, predstavnika srednjih {kola iz cijele Bosne i Hercegovine. Inicijativu za osnivanje ovakve organizacije pored samih srednjo{kolaca, pokrenula je njema~ka fondacija Schuler Helfen Leben (SHL), koja je i dugogodi{nji sponzor i pokrovitelj svih projekata ASuBiH.
A. H.

Lokalni tim organizovao akciju

- Lokalni tim Gora`de je aktivnosti u 2012. krunisao ovom akcijom. U~estvovali su ~lanovi Lokalnog tima i oko 100 ostalih srednjo{kolaca. Cilj ove akcije bio je sa-

kupljanje potpisa i informisanje srednjo{kolaca o njihovom danu kako bi znali kolika je njihova uloga u dru{tvu, rekla je koordinatorica Lokalnog tima Ilma ^engi}.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

13

Zra~na luka Mostar

Dosegli prijeratni broj putnika
U okviru projekta koji finansira EU najavljeno uspostavljanje letova koji povezuju isto~nu i zapadnu jadransku obalu
Zra~na luka Mostar ove }e godine dose}i prijeratni broj putnika i stoga nam je potrebna modernizacija, izjavio je ju~er u Mostaru Marin Raspudi}, ravnatelj mostarske Zra~ne luke. U Mostaru je ju~er odr`an sastanak partnera u okviru IPA Adriatic CBC AIR.NET projekta, koji financira Europska unija, a kojemu je cilj uspostavljanje novih izravnih letova koji povezuju isto~nu i zapadnu jadransku obalu. Pored Zra~ne luke Mostar, u ovom projektu sudjeluje i Aerodrom “Konstantnin Veliki” iz Ni{a, te talijanska zra~na luka Apuglia. manje za Zra~nu luku Mostar. O~ekujem da }emo u idu}em periodu pro{iriti kapacitete mostarske Zra~ne luke, kazao je Raspudi}. Direktor Aerodroma “Konstantin Veliki” iz Ni{a Dragan Bugarinovi} izjavio je kako su mostarski i ni{ki aerodrom u sli~noj situaciji, jer nisu glavne zra~ne luke u svojim dr`avama. - Ipak, oba ova aerodroma su veoma bitna zbog regionalnog razvoja, rekao je Bugarinovi}.
Razgovarali o pove}anju prometa u regiji

U Grada~cu zaposliti Srbe i Hrvate
Dopredsjednik FBiH Svetozar Pudari} razgovarao je ju~er u Grada~cu s novoimenovanim na~elnikom te op}ine Edisom Der vi{agi}em o dru{tveno-ekonomskim i politi~kim prilikama u toj op}ini, javlja Fena. Jedna od tema razgovora bila je vezana za projekt izgradnje spor tskog centra Luke u Grada~cu. - ^injenica da je Op}ina spremna u}i s tre}inom sredstava u realizaciju tog projekta obavezuje i vi{e ra zine vlasti da projekt ozbiljno shvate i da se on na|e u njihovim prioritetima, ka zao je Pudari}, koji je posjetio i Mje{ovitu srednju {kolu “Hasan Kiki}” u Grada~cu i uru~io joj pet ra~unara s prate}om opremom. Na pitanje novinara kako komentira ~injenicu da u organima op}inske uprave nema zaposlenog nijednog Srbina ni Hrvata, ka zao je da je obaveza novoimenovanog na~elnika da to promijeni.

Letovi za blagdan
Financijski direktor talijanske Zra~ne luke Apuglia Patrizio Summa kazao je, pak, kako je spomenuta zra~na luka vode}a u projektu, a ima za cilj povezivanje zra~nih luka Apuglia i Trst sa lukama Mostar i Ni{. Novi letovi za mostarsku Zra~nu luku zakazani su tijekom predstoje}ih bo`i}nih blagdana.
J. GUDELJ

Materijalna podr{ka
- Kroz IPA fondove ostvarena je materijalna podr{ka. Tako je Zra~noj luci Mostar omogu}eno da ima redovite ~arter-linije prema Bariju i Trstu. Na dana{njem sastanku razmatrali smo koje su na{e mogu}nosti, koji su na{i propusti i {to trebamo raditi u

idu}em razdoblju. Nadamo se da }e se u idu}oj godini pove}ati promet putnika u Zra~noj luci Mostar. Pokazalo se da je Zra~na luka Mostar ove godine do{la do brojke od oko 100 tisu}a putnika, {to je predratna razina, rekao je Raspudi}. On je dodao kako o~ekuje da }e lokalna zajednica shvatiti ka-

ko mostarska Zra~na luka mo`e biti potencijalni nositelj razvoja regije. - Zra~na luka Mostar postaje konkurentna jer polako uzima putnike zra~nih luka Sarajevo, Split i Dubrovnik. Sljede}e godine ne}emo mo}i prevesti najavlje ni broj pu tni ka. Zbog Me|ugorja postoji veliko zani-

Radnici Konjuha nisu oti{li u Sarajevo

Integrirano upravljanje granicama
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, uz podr{ku misije OSCE-a u BiH, danas organizira dvodnevni okrugli sto o temi Regionalna saradnja zemalja Zapadnog Balkana u procesu integriranog upravljanja granicom. Cilj sastanka je ja~anje regionalne suradnje u procesu integriranog upravljanja granicom koja se ostvaruje kroz organizaciju zajedni~kih doga|aja izme|u eksperata susjednih zemalja. Predstavnici Republike Hrvatske }e sa stru~nog nivoa prenijeti znanja i iskustva iz oblasti integriranog upravljanja granicom vezano za saradnju sa susjednim zemljama nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju.

Nik{i}evo pismo zaustavilo proteste
Radnici Fabrike namje{taja Konjuh iz @ivinica ju~er nisu protestovali u Sarajevu, jer su u petak dobili pismo od federalnog premijera Nermina Nik{i}a, u kojem je obe}ano da }e do kraja ove sedmice biti deblokiran ra~un ovog preduze}a. Nakon niza protesta, proizvodnja u Konjuhu je krenula i trenutno u pogonima radi vi{e od 200 radnika. No, prema rije~ima Mevludina Traki}a, predsjednika Sindikata Konjuha, preduze}e je suo~eno sa novim problemom. “Novac koji smo dobili od federalnog Zavoda za zapo{ljavanje se nalazi kod Razvojne banke. I oni nama daju pare po narud`bama. Zna~i, kada mi po{aljemo gore narud`bu, {ta nam treba - repromaterijal i sli~no, oni nam odobre. Pla}anja ima i to nije problem. Nego, nama su problem ovi koji uzimaju robu od nas, a nema ra~una na koji bi mogli uplatiti. Tako da damo robu, a novac pliva u zraku” , pojasnio nam je Traki}, dodaju}i kako se nada da }e do kraja ove sedmice biti deblokiran ra~un neka-

Spremali se za dolazak radnika pred zgradu Vlade FBiH

Foto: [. SULTANOVI]

da{njeg giganta iz @ivinica. On navodi da radnicima Konjuha radni sta` nije uvezan od septembra 2009. “Nadamo se da }e i to rije{iti. Ali,

prije svega, o~ekujemo da se deblokira ra~un, kako bi radnici mogli dobiti novac. Za ovo vrijeme mi smo dobili samo po 200 maraka” , kazao nam je Traki}. S. K.

Galija{evi} u~vr{}uje prijateljstvo sa HVIDRA
Malo gdje u Federaciji su bili obradovani osloba|aju}om ha{kom presudom hrvatskom generalu Anti Gotovini kao u Biha}u. Bi{}ani smatraju da nije bilo njega i akcije Oluja, nikad ne bi ni do{lo do deblokade biha}kog okruga, a vjeruju da je ovoj enklavi bila namijenjena sudbina Srebrenice. ^lanovi HVIDRA Unsko-sanskog kantona tim povodom su organizovali sve~ani skup u @egaru, hrvatskom naselju u Biha}u, na koji im se odazvao i novi na~elnik Op}ine Biha} Emd`ad Galija{evi}. Zajedno sa predsjednikom HDZ-a 1990 Romanom Juri}em, na~elnik Galija{evi} je polo`io cvije}e na `egarsko spomen-obilje`je poginulim bojovnicima HVO-a.

Pozvali Gotovinu u Biha}

Galija{evi} i Juri} sa stanovnicima @egara

Tokom proslave Gotovininog osloba|anja zapaljeno je stotinu svije}a aran`iranih u rije~ heroji, a prire|en je i vatromet. Na~elnik susjedne hrvatske Op}ine Plitvi~ka jezera Ivica Kukuruzovi} razgovarao je sa biha}kim na~elnikom, a u obra}anju mje{tanima @egara oni su istakli zajedni~ku borbu tokom oslobodila~kog rata, prijateljstvo i suradnju dva naroda, koji, za razliku od ostalih mjesta u Federaciji, nisu bili pomu}eni ni u najkriti~nijim danima sukoba. Bi{}ani su podr`ali i sve hrvatske udruge koje su uputile pismo generalu Gotovini, pozivaju}i ga da {to prije posjeti Biha}, gdje su mu vrata dobrodo{lice {irom otvorena.
F. BENDER

Skup{tina na ~ekanju
Konstitutivna sjednica novog sa ziva Skup{tine grada Banja Luka mogla bi se odr`ati u ponedjeljak, 26. novembra, ako se do tada ra zrije{i situacija nakon {to je {est odbornika vratilo mandate zbog nespojivosti funkcija, javlja Fena. Odbornici koji su vratili mandate zbog sukoba interesa su: Krsto Jandri} (NDS), Sa{a ^udi} (SP) i Branislav Borenovi} (PDP), koji su i poslanici u Narodnoj skup{tini RS-a, zatim sada{nji ministar saobra}aja i veza RS-a Nedeljko ^ubrilovi} (DNS), te aktuelni direktor spor tske dvorane Borik Manojlo Zrni} (SNSD). Mandat je vratila i Jasna Brki}, s obzirom na to da }e ona, u ime SNSDa, biti kandidirana za zamjenicu gradona~elnika Banje Luke.

14

CRNA HRONIKA
Policiji u Vitezu preksino} su prijavljena dva razbojni{tva, a na meti su se na{le prodavnica Konzum i sportska kladionica Bet Live, javila je Srna. Dvije maskirane osobe, naoru`ane pi{toljem, u mjestu Nova Bila kod Viteza oplja~kale su trgovinu te iz kase odnijele 1.700 KM. Drugo razbojni{tvo desilo se u vite{kom mjestu Kru{~ica, gdje je maskirani plja~ka{, naoru`an pi{toljem, iz kladionice Bet Live oteo 1.800 KM.

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Vitez: Potraga za razbojnicima

Ubio se 43-godi{njak

^etrdesettrogodi{nji E. G. ubio se u nedjelju u poro di ~noj ku }i, u mjes tu Gornja Orahovica, op}ina Gra~anica. Ovaj 43-godi{njak je, kako je prenijela Fe na, `i vot se bi odu zeo vje{anjem. Smrt je konstatirao ljekar Hitne medicinske pomo}i Gra~anica. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac, a uvi|aj su izvr{ili slu`benici Odjeljenja kriminalisti~ke policije PU Gra~anica.

Nakon tu~e ispred UO “Elvis” na Ba{~ar{iji
Ahmed Fo~o (45) iz Sarajeva, osumnji~en za nano{enje te{ke, ali i lak{e povrede, odnosno da je u subotu nave~er pretukao dvojicu mladi}a na Ba{~ar{iji, predat je ju~er Tu`ila{tvu Kantona Sarajevo. Naime, ispred ugostiteljskog objekta “Elvis” koji se nalazi u , sarajevskoj Ulici Mula Mustafe Ba{eskije na broju 41, Fo~o se nakon kra}e prepirke potukao sa Damirom Malagi}em (33) i Muhamedom Duranom (36). Navodno, Fo~o je no`em nasrnuo na dvojicu mladi}a te je obojici nanio povrede lica, stomaka i ramena. Malagi} je dobio posjekotine po licu i ubodnu ranu u stomak, dok je Duran posje~en u predjelu grudnog ko{a. Fo~o je nakon tu~e pobjegao te

Ahmed Fo~o predat Tu`ila{tvu

Mi}o Leti}, stru~njak za maloljetni~ko prestupni{tvo

1.700 djece je oti{lo
Zbog nepostojanja zakona o za{titi i postupanju sa maloljetnicima u krivi~nom postupku, te institucija i aparata koji bi pratili ovaj zakon, u proteklih 17 godina regrutovana je armija od 1.700 kriminalaca koji su svoje prve korake s druge strane zakona zapo~eli dok su bili maloljetni, smatra Mi}o Leti}, stru~njak za maloljetni~ko prestupni{tvo.

u kriminalne vode
Kafi} ispred kojeg se desila tu~a

je uhap{en tek u nedjelju poslijepodne. S druge strane, povrije|eni su zbrinuti u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Uhap{eni }e u Tu`ila{tvu biti zadr`an 24 sata te ispitan. Nakon toga, nadle`ni tu`ilac }e odlu~iti o daljnjem postupanju prema E. F. osumnji~enom.

Imam osje}aj da djecu neko koristi kao oru`je za borbu protiv politi~kih protivnika, da se skidaju vlade kad do|e do nekog zbadanja ili ubistva u koje su uklju~eni maloljetnici, ka`e Mi}o Leti}
maloljetni~ke delinkvencije, a kasnije se ispostavilo da od njihove pri~e nije bilo ni{ta. Stavljanje ovog zakona u funkciju podrazumijeva sistemsko rje{avanje problema maloljetni~kog prestupni{tva, rada sa maloljetnicima u institucijama, tokom njihove resocijalizacije, postupanje s njima nakon izre~enih sankcija (poput rada u humanitarne svrhe, volontiranja...).
Mi}o Leti}: Pustimo pri~e o statistici, treba pitati narod

Obavje{tenje
JP “[ume TK” d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama http://www.jpsumetk.ba/ i http://www.ekapija.ba/ i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 10657/12 od 16. 11. 2012. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Glasali protiv
“Kanton Sarajevo svake godine u prosjeku ima od 70-80 do 100 maloljetnika koji su recidivisti, odnosno, vi{estruki povratnici u krivi~nim djelima. Dakle, u proteklih 17 godina 1.700 djece oti{lo je u vode kriminala jer nije bilo sistemskog rje{enja njihove resocijalizacije. Kad su postali punoljetni, nastavili su sa kriminalom. Sve je uzro~no-posljedi~no povezano. Da sad ode{ u KPZ Zenica i pita{ one tamo da li su po~inili krivi~no djelo kao maloljetnici, 99 posto bi ih odgovorilo potvrdno. Ali politi~ari u BiH ovo ne}e da razumiju i shvate, nego delinkvente koriste kao oru`je u politi~koj borbi” isti~e , Leti}. Iako skoro svakodnevno maloljetnici u~estvuju u krivi~nim djelima, policijska statistika uredno pokazuje da se smanjuje broj njihovih nedjela, te da je Sarajevo u odnosu na druge gradove bezbjednije. “Ma pusti mi vi{e te pri~e o statistici. Treba pitati narod, a ne gledati kakvi smo u odnosu na Chicago. Hajdemo vidjeti kako je bilo nekad, a kako je sad. Bezbjednosna situacija jeste naru{ena” ka`e Leti}, dodaju}i da je po, litika svoje prste uvukla u sve, pa i u dono{enje zakona. “Poslanicima u Kantonalnoj skup{tini puna su usta pri~e da }e suzbiti maloljetni~ki kriminal. Prije nekoliko godina donesen je alternativni zakon o za{titi i postupanju sa maloljetnicima u krivi~nom postupku, koji je trebao da bude na nivou dr`ave. Me|utim, u Parlamentarnoj skup{tini BiH vi{e od dvije tre}ine zastupnika digli su ruke i glasali protiv dono{enja jedinstvenog zakona za maloljetnike” tvr, di Leti}. Dono{enje zakona za maloljetnike spustilo se na entitete, te je RS ve} donio Zakon o postupanju i za{titi maloljetnika u sukobu sa zakonom, dok se na dono{enje tog zakona u FBiH ~eka ve} dvije godine. “Bojim se da }e politi~ari u FBiH, pod pritiskom javnosti, donijeti taj zakon, me|utim, bi}e jo{ gore, jer jo{ ni{ta nije organizovano. Imam osje}aj da }e primijeniti copy-paste sistem, da }e se promijeniti nekoliko re~enica, a sve ostalo }e ostati isto. Ukratko, jo{ nemamo ni resursa ni kapaciteta da taj zakon za`ivi u pravom svjetlu. To mnogo ko{ta, a novca nema. Imam osje}aj da djecu neko koristi kao oru`je za borbu protiv politi~kih protivnika, da se skidaju vlade kad do|e do nekog zbadanja ili ubistva u koje su uklju~eni maloljetnici” , ka`e Leti}. Na{ sagovornik dodaje da su u predizbornim kampanjama politi~ari najavljivali borbu protiv

Besmisao poja~anog nadzora
“Taj zakon predvi|a formiranje opservacijskih centara u koje bi se na mjesec smjestio maloljetnik koji po~ini krivi~no djelo. Policajac nije psiholog, on ne zna, recimo da li je maloljetnik podvojena li~nost. Zato, kada maloljetnik po~ini krivi~no djelo, smjesti se u opservacijski centar, gdje }e s njim raditi pedagozi, psiholozi, neuropsihijatri, socijalni radnici i napraviti stru~nu anamnezu tog djeteta. Tu anamnezu treba da dostave nadle`nom tu`ila{tvu da tu`ioci imaju sliku o kakvom se djetetu radi, da li mu je potrebna sankcija ili lije~enje. Ali tog centra nema. Nemamo ni forenzike za djecu. Gdje smjestiti djecu koja su zbog nekog poreme}aja po~inila krivi~na djela” pita se Leti}. , On dodaje da u BiH postpenalni pristup problemu ne postoji za punoljetne, a kamoli za maloljetne. Niko ne vodi ra~una o osobama nakon {to odle`e odre|enu kaznu. Niko ne prati {ta oni rade, ima li posla, i da li se ponovo bave kriminalom. Kad sudovi izreknu mjeru poja~anog nadzora nekom maloljetniku, i kad ga socijalni radnik pozove, on ih mo`e ignorisati, jer socijalni radnici nemaju sredstva prinude, a policija u to nema upliva.
D. P.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

CRNA HRONIKA
Luca Spaji} (73) iz Donjih Radi{i}a kod Ljubu{kog smrtno je stradala u subotu nave~er u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u tom mjestu. Staricu je, kako je potvr|eno iz MUP-a ZHK-a, audijem 4B udario 33-godi{nji D. M, tako|er iz iz Donjih Radi{i}a, koji je vozio iz pravca Vitine. Od zadobijenih povreda Spaji}eva je preminula na mjestu, a nakon uvi|aja audi je izuzet radi vje{ta~enja, dok je voza~ priveden na saslu{anje. L. S.

15

Audijem usmrtio staricu

Ukradeno 1.000 KM

Za sada nepoznate osobe upale su u ku}u u Konjevi}-Polju kod Bratunca te ukrale 1.000 KM, saop{teno je iz Centra javne bezbjednosti Bijeljina. Uvi|ajem, koji su u nedjelju obavili pripadnici Policijske stanice Bratunac, utvr|eno je da su kradljivci u ku}u u{li kroz otvoren prozor. U toku je rad na rasvjetljavanju ove kra|e, te identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca.

B

oja Jari}, 86-godi{nja starica iz mjesta Gornji [ehovci kod Mrkonji}-Grada, ubijena je u nedjelju popodne u svom domu. Kako Oslobo|enje saznaje od Milice Jari}, snahe ubijene, starica je bila sama kod ku}e kada joj je na vrata pokucao ubica, a pretpostavlja se da je imao i dru{tvo. Starica je naivno nasilnike pustila u ku}u, a oni su je brutalno pretukli i oplja~kali. Cijela drama odigrala se oko ~etiri sata poslije podne.

Zlo~in u Gornjim [ehovcima kod Mrkonji}-Grada

Starica pretu~ena nasmrt
Pored tijela Boje Jari} na|ena pivska fla{a kojom su joj zadate smrtonosne povrede Ukradeni novac i rakija, ku}a zaklju~ana
- Odnio je novac, ukrao je rakiju, ~ak je odnio i klju~ od ku}e. Sve je ispreturao tra`e}i bilo {ta vrijedno. Jo{ i ne znamo {ta je sve odneseno, kazala nam je potresena Milica Jari}. Porodica je odmah po dolasku pozvala policiju, koja je zajedno sa de`urnom tu`iteljicom Hanom Vranje{evi} obavila uvi|aj na licu mjesta. Tu`iteljica je nalo`ila da se preduzmu sve potrebne istra`ne radnje na rasvjetljavanju doga|aja, kao i obdukciju ubijene `ene, kojom je potvr|eno da je smrt nastupila usljed udaraca u glavu. - Starica je preminula usljed zadobivenih povreda u predjelu glave koje su joj nanesene tupim mehani~kim oru`jem, a najvjero-

Brojne povrede
- Zvali smo je na telefon cijeli dan u nedjelju. Me|utim, nikako se nije javljala. Na kraju, do ku}e je do{ao njen sin Milenko sa suprugom. Bilo je zaklju~ano i kada je provirio kroz prozor, vidio je kako baba le`i na podu. U{ao je kroz prozor i tada je jo{ pretpostavljao da je umrla. Me|utim, kada je vidio nered po ku}i, shvatio je da se ne{to dogodilo. Baba je bila mrtva, a pivska fla{a pored nje. Njome je zapravo ubijena. Neko ju je i kutla~om udarao. Bila je sva krvava, a u ku}i je bio haos, sve je ispreturano i krvavo, ispri~ala nam je Milica. Prema njenim rije~ima, lopov je pokrao sve {to je mogao, ~ak i mjese~nu penziju koju starica prima na ime svoga poginulog sina. Navodno, radi se o 630 KM.

vatnije je da se radi o fla{i. Me|utim, starica je tako|er imala druge povrede po tijelu koje odgovaraju udarcima {aka. S obzirom na to da se radilo o starijoj `eni, njoj nije puno trebalo za nastupanje smrti, kazao nam je ju~er @eljko Karan, direktor Zavoda za sudsku medicinu RS-a, u kojem je izvr{ena obdukcija.

Privo|enja i saslu{anja
Iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka potvr|eno nam je da policija na terenu prikuplja sve relevantne informacije o ovom doga|aju. Kako saznajemo, tokom uvi|aja inspektori su u krvi prona{li trag patike broj 37, a nedaleko od ku}e prona|ena je i neka marama. Na osnovu toga moglo bi se pretpostaviti da pripadaju mla|oj ili `enskoj osobi. Tako|er, ju~er je privedeno nekoliko osoba na ispitivanje u CJB Banja Luka, ali do zaklju~enja ovoga broja Oslobo|enja, istra`ni organi nisu identifikovali osuE. F. mnji~enog.

Nedeljko Jari}, sin ubijene, ispred porodi~ne ku}e

TRAG PATIKE U KRVI Inspektori su u krvi prona{li trag patike broj 37, a nedaleko od ku}e prona|ena je i neka marama. Na osnovu toga mo`e se pretpostaviti da je u pitanju mla|a ili `enska osoba

Sve vi{e razbojni{tava u Sarajevu

Na meti plja~ka{a trgovine, kladionice, kafi}i...
Prema policijskoj statistici, u periodu januar - septembar zabilje`ena sa 342 razbojni{tva, a najvi{e ih je po~injeno u prodavnicama i na ulici
To kom pro te klog vi ken da sa ra jev ska po li ci ja re gis tro vala je ~etiri razbojni{tva: u kladionici, dvije u prodavnici i kafi}u, no nijedno od ovih kri vi ~nih dje la ni je ra svi je tljeno. Prodavnica Drvoprometa u Uli ci Sken de ri ja u ne djel ju popodne bila je meta razbojni ka na oru `a nog pi {to ljem, koji je od radnice na kasi oteo dnevni pazar, a zatim pobjegao u ne po zna tom prav cu. Dan prije oplja~kani su kladionica Derby na Bulevaru Me{e Selimovi}a, kafi} Valentino u Aleji lipa, te Merkator u Ulici Topal Osman-pa{e. Podsjetimo, u proteklih nekoliko mjeseci ista prodavnica Kon zum u Uli ci Ha sa na Su{i}a, u sarajevskom naselju Breka, ~etiri puta bila je meta razbojnika. Pro{le sedmice dva razbojni ka odni je la su oko 1.400 KM. Dok je je dan ra dni cu dr`ao na ni{anu pi{tolja, drugi razbojnik je utr~ao u trgovinu, zgrabio kasu i krenuo ka izlazu, ali se okliznuo i pao. Ne os tav lja ju }i ka su, us tao je i istr~ao vani za svojim naoru`anim saradnikom. Nekoliko dana prije iz iste prodavnice maskirani napada~, naoru`an pi{toljem, odnio je 1.600 KM. Tom razbojni{tvu prethodila su dva prilikom kojih je odneseno po nekoliko hiljada maraka u septembru, te martu Prema policijskoj statistici, u periodu januar - septembar zabi lje `e na su 342 razboj ni {tva {to predstavlja porast od

Nakon kra|e u Nevesinju

Cazinjanin uhap{en u Mostaru
Slu`benici Policijske stanice Nevesinje saslu{ali su H. M. iz Cazina, koji se sumnji~i da je krajem pro{le sedmice obio ku}u u vlasni{tvu S. V, kod kojeg je ~uvao stoku, te ukrao novac, dva pi{tolja, od kojih je jedan ne is pra van, te pi {tolj sku municiju, potvr|eno je iz CJB-a Trebinje. Naime, H. M. su u Mostaru priveli slu`benici tamo{nje policije, te ga predali policiji u Nevesinju. Kod H. M. je prona|en dio ukradenog novca i pi{tolji, koje je osumnji~eni nakon kra|e ostavio kod S. G. i H. G. iz Mostara. Nakon dokumentovanja, izvje{taj protiv H. M. }e biti dostavljen Okru`nom tu`iL. S. la{tvu u Trebinju.

18 slu~ajeva (ili 5,6 posto vi{e). Razbojni{tva su po~injena u prodavnicama - 135 puta, na ulici - 103, sportskim kladionicama - 50, na benzinskim pumpama - 21 put, apo te ka ma - {est. Uz pri je tnju upo tre be vatre nog oru`ja, za bi lje `e no je 118 ra zbojni{tava, a uz prijetnju fizi~ke sna ge - 139 ovih kri vi ~nih djela.
D. P.

16

OGLASI
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE
Prilog broj 2.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA

Broj: 08-14-/204612 V.N. Sarajevo, 14. 11. 2012. godine Na osnovu ta~ke 6. Odluke o uslovima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 88/12) i ta~ke 3. Odluke o zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 97/12), Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
za period 1. 1 - 30. 6. 2012. godine
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica

“Grupex” Dioni~ko dru{tvo Zuhdije @ali}a bb, Velika Kladu{a 037/775-152, fax. 037/775-151 za u~estvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira E-mail: grupexvk@hotmail.com Web site: www.grupex.ba 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizi~ka i pravna lica da u~estvuju na aukciji trezorskih zapisa Federacije E-mail: grupex.uprava@bih.net.ba Bosne i Hercegovine. - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik: Odoba{i} Emin ^lanovi: 2. U skladu sa Odlukom o zadu`enju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 97/12) i obavje{tenjem Sarajev1. Had`i} Fikret ske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu trezorskih zapisa, definisani su 2. Hod`i} Edib osnovni elementi emisije: - ~lanovi uprave 1. [tulanovi} [efik • Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine; 2. Red`i} Irfan • Planirani iznos emisije: 30.000.000,00 KM; II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: • Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM; • Privremeni simbol trezorskog zapisa: FBHTZ211; - broj emitovanih vrijednosnih papira i 89.877 nominalna vrijednost 96,80 • Datum aukcije: 27. 11. 2012; nominalna cijena • Datum uplate po zaklju~enim transakcijama: 28. 11. 2012; - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira 1. Red`i} (Memaga) Irfan • Datum dospije}a: 29. 5. 2013; dionica emitenta s pravom glasa 2. Odoba{i} (Ha{im) Emin • Valuta: konvertibilna marka (KM). 3. Had`i} (Smail) Fikret 3. Osnovni elementi emisije: 4. Hod`i} (Hajrudin) Edib • Datum i vrijeme odr`avanja: 27. 11. 2012. god, u 9 sati; 5. Melki} (Husein) Ibrahim • Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 9 do 10 sati; III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA • Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tr`i{tu; Podaci iz bilansa stanja: • Metoda aukcije: vi{estruka cijena; AKTIVA 12.406.607,00 • Vrsta cijene: diskontna cijena. f) Upisani, a neupla}eni kapital Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izra~unava se na godi{njem nivou po formuli: g) Stalna sredstva 8.817.802,00 h) Teku}a sredstva 3.588.805,00 C = diskontna cijena, d = broj dana do dospije}a i i) Gubitak iznad visine kapitala i = kamatna stopa / 100. j) Ukupna aktiva 12.406.607,00 PASIVA Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na ~etiri decimalna mjesta. f) Kapital 6.840.096,00 • Vrijeme objave izvje{taja o rezultatima aukcije: 27. 11. 2012. god, do 15 sati; g) Upisani osnovni kapital 8.700.093,00 • Na~in objave izvje{taja o rezultatima: internet-stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog g) Dugoro~ne obaveze 1.567.345,00 ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze; i) Kratkoro~ne obaveze 3.999.166,00 • Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaklju~ena transakcija izvr{e uplatu na depoj) Ukupno pasiva 12.406.607,00 zitni ra~un Ministarstva: 28. 11. 2012. god, do 10 sati; Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 709.274,00 • Depozitni ra~un Ministarstva na koji se vr{i uplata: 3386902249597537; g) Rashodi 1.088.233,00 • Banka depozitar: UniCredit Bank d.d. Mostar h) Dobit/gubitak prije poreza -378.959,00 • Agent emisije: Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -378.959,00 • Kontakt-osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Vedad Neziri}, tel: 033/253-440, e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba Vukasovi}, tel: 033/253-448 e-mail: jasna.vukasovic@fmf.gov.ba IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA i Jasna na SASE: Almir Mirica tel: 033/251-463, e-mail: almir.mirica@sase.ba - firma i sjedi{te vanjskog reviroza “Revita” d.o.o. Cazin MINISTAR - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Ante Krajina o finansijskim izvje{tajima1

J AV N I P O Z I V

Sarajevo, Ulica Mehmeda Spahe br. 5 Telefon: +387 33 253 400 Fax:+387 33 663 314 e-mail: info@fmf.gov.ba www.fmf.gov.ba

Prilog broj 3. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka c. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: @eljezara “Ilija{“ d.d. Ilija{ Ul. bosanski put 215, Ilija{ 71 380 tel. 033-400-310; fax. 033-400-320 sekretar.zeljezara@gmail.com sekretar@zeljezara.ba www.zeljezara.ba Skup{tina dioni~ara @eljezare “Ilija{“ d.d. Ilija{ odr`ana 28. 6. 2012. godine

IZVJE[TAJ O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj DD “Grupex” Velika Kladu{a Ul. Zuhdije @ali}a bb 037 775 152, Fax: 775 151 E-mail: grupex@bih.net.ba Web site: www.grupex.ba

28. 6. 2012. godine Na osnovu Odluke o uvr{tenju vrijednosnih papira u trgovanje na slobodno berzansko tr`i{te koju je donijela Sarajevska berza vrijednosnih papira (SASE) 25. 10. 2012. godine obavje{tavamo vas da je @eljezara “Ilija{“ d.d. Ilija{ na Skup{tini dioni~ara odr`anoj 28. 6. 2012. godine izvr{ila promjenu revizorske ku}e tako da reviziju finansijskih izvje{taja za 2012. godinu vr{i “Merfi” d.o.o. Sarajevo. U proteklim godinama reviziju finansijskih izvje{taja @eljezare “Ilija{“ d.d. Ilija{ je vr{ilo Dru{tvo za reviziju “Expert” iz Zenice. - potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i Direktor: ta~nost informacija iz izvje{taja Nefi} Almin, dipl. ing. met. - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis Ilija{, 16. 11. 2012. godine osobe koja je sa~inila izvje{taj Sekretar Dru{tva: Zahirovi} Midhat, bac. prava

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 11. ili 12. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta vrijednosnih papira - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

Velika Kladu{a, 30. 6. 2012. god. Sebina Bajrekarevi}, certificirani ra~unovo|a

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OGLASI

17

18

REGION
Izricanje prve sudske presude Sanader do~ekuje na uvjetnoj slobodi

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

HRVATSKA: Biv{em premijeru prva presuda u slu~aju Hypo/Ina-Mol

IVI SANADERU 15 GODINA?
Presuda koja se danas izri~e je prvostupanjska, tj. nepravomo}na. No, ako Sud dosudi Sanaderu vi{e od 5 godina zatvora, on }e odmah zavr{iti iza re{etaka i ondje ostati sve do pravomo}nosti presude
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Vije}e @upanijskog suda u Zagrebu danas treba objaviti prvu presudu biv{em hrvatskom premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu u predmetu Hypo/Ina-Mol, u kojem ga se tereti za tra`enje i primanje pola milijuna, odnosno 10 milijuna eura mita i jo{ {to{ta. Ukoliko ga Sud proglasi krivim, Sanaderu prijeti kazna od 15 godina zatvora. Presuda koja se danas izri~e je prvostupanjska, tj. nepravomo}na. No, ako Sud dosudi Sanaderu vi{e od 5 godina zatvora, on }e po slovu zakona odmah zavr{iti iza re{etaka i ondje ostati sve do pravomo}nosti presude. Radi se o automatizmu u skladu sa zakonom, a ne o odluci Suda u ovom konkretnom slu~aju. Izricanje prve sudske presude Sanader do~ekuje na uvjetnoj slobodi za koju su njegova supruga i prijatelji platili, za hrvatske uvjete, rekordnu jam~evinu od ~ak 12,4 milijuna kuna.

klupi je i njegova biv{a stranka HDZ kao pravna osoba. Optu`nica za aferu Planinska treba biti potvr|ena sredinom decembra, zbog mulja`e oko preprodaje zgrade u dr`avnom vlasni{tvu u istoimenoj zagreba~koj ulici, {teta nanesena dr`avi je oko 40 milijuna, a Sanader je od toga inkasirao 18 milijuna kuna ke{a. Za slu~ajeve HEPTLM ({teta nanesena Hrvatskoj oko 100 milijuna eura) i limuzine BMW (muljanje s lovom HDZ-ovog crnog fonda, a u pitanju je ke{ od oko 4 milijuna kuna) istraga jo{ traje. Dok je optu`nica za predmet HEP-Dioki u fazi dorade, gdje se tako|er govori o milijunima navodno pozajmljenog i nikada vra}enog dr`avnog novca, sve to po nalozima eks-premi je ra. Prva pre su da u slu ~a ju Hypo/Ina-Mol donosi se nakon jednogodi{njeg su|enja.

}nika ministra vanjskih poslova, optu`en i za ratno profiterstvo, jer dok su naokolo ljudi ginuli i patili, inkasirao je ke{ zarad vlastitog interesa.

Uloga Jadranke Kosor
Vlastiti interes i profit, prema optu`nici, biv{em premijeru bili su ispred nacionalnih i kada je za 10 milijuna eura u gotovini prepustio upravlja~ka prava u dotad najmo}nijoj doma}oj naftnoj kompaniji Ina ma|arskom Molu, iako za to nije bilo zakonskih uvjeta. Sanader i njegov odvjetni~ki tim odbacili su sve navode optu`nice i lopticu prebacili na polje politike. Nekad najmo}niji politi~ar u dr`avi optu`io je svoju nasljednicu, koju je osobno instalirao na funkcijama predsjednice Vlade i HDZ-a, Jadranku Kosor za navodni dosluh s Dr`avnim odvjetni{tvom, koje ga je po~elo "politi~ki proganja-

Pet (dosad) podignutih optu`nica
Milijunski iznosi, {to kuna, {to eura, za koje je o{te}ena hrvatska dr`ava vrte se u svih 5 dosad podignutih optu`nica protiv biv{eg premijera. Prema naga|anjima, u ovoj dosad najve}oj korupcijskoj aferi u Hrvatskoj, ~iji je centralni akter nekad najmo}niji politi~ar u dr`avi, zamra~ena je gotovo milijarda kuna dr`avnog novca. Uz ve} spomenuti slu~aj Hypo/Ina-Mol u kojem su radi efikasnosti spojena dva predmeta, Sanaderu je su|enje zapo~elo i za slu~aj Fimi Medija u kojem se biv{eg premijera tereti za pronevjeru najmanje 10 milijuna eura dr`avnog novca, a na optu`eni~koj

SHOW Sanader je doktorirao teatrologiju pa neki analiti~ari tvrde da je u praksi zaista iskoristio sva svoja teorijska znanja kako bi od ovog su|enja pravio urnebes i show za javnost
U slu~aju Hypo Sanadera se tereti za nelegalno tra`enje i primanje pola milijuna eura mita od austrijske banke Hypo prilikom ugovaranja kre di ta za hrvat sku Vla du 1994/95. kojim su trebale biti kupljene zgrade hrvatskih veleposlanstava po svijetu, uz protuuslugu da Hypo banci omogu}i pristup i privilegirani status na hrvatskom financijskom tr`i{tu. S obzirom na to da se Hrvatska tada jo{ branila od agresije, stanje u zemlji bilo je te{ko, te{ko se dolazilo do kredita, a inflacija je bila mjese~no ~ak 40 posto, pa je Sanader, koji je tada bio na funkciji pomoti" po njezinom "nalogu", a sve to zbog njegove navodne ambicije da se vrati u aktivnu politiku. Sanader je doktorirao teatrologiju pa neki analiti~ari tvrde da je u praksi zaista iskoristio sva svoja teorij ska zna nja ka ko bi od ovog su|enja pravio urnebes i show za javnost. U javnom obru{avanju na glavnog dr`avnog odvjetnika, ~ovjeka koji ga je strpao iza re{etaka, Sanaderu je neo~ekivano asistirala i dr`avna televizija gladna senzacija, ugo{}uju}i ga u gledanoj emisiji "Nedjeljom u dva".
Jadranka DIZDAR

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

REGION
VIJESTI

19

Ante Gotovina za Kurir

SRBI SE TREBAJU VRATITI
Rat je stvar pro{losti, treba se okrenuti budu}nosti, a izbjegli Srbi se trebaju vratiti svojim ku}ama jer je Hrvatska i njihova zemlja, kazao je hrvatski general Ante Gotovina u ekskluzivnom intervjuu beogradskom tabloidu Kurir.

Moramo gledati u budu}nost. Budu}nost zavisi od nas, ona je ispred nas, a pro{lost je stvar pro{losti, rekao je, izme|u ostalog, penzionisani hrvatski general Ante Gotovina
general Gotovina je rekao da je on obi~an gra|anin. - Ja sam obi~an gra|anin, kao i svaki drugi, bio Ma|ar, Talijan, Rusin, Srbin, Nijemac. Zapravo, ovo je njihova domovina jednako kao {to je i moja, kazao je Gotovina.

Nikoli} tra`i pomo} akademika
Predsjednik Srbije Tomislav Nikoli} najavio je ju~er da }e narednih dana od ~lanova Srpske akademije nauka i umjetnosti (SANU) zatra`iti savjet o tome kako da se dr`ava i narod suo~e s najve}im isku{enjem - pitanjem Kosova. - Spremite se. Vi ste odgovorne srpske patriote koje mogu da sagledaju posljedice, kazao je Nikoli} na obilje`avanju Dana SANU u Beogradu. On je istakao da je SANU stub i temelj srpskog dru{tva i pozvao akademike na slogu i jedinstvo. - Pametan smo narod i izvukli smo istorijske pouke ali se sukobljavamo ~ak i kad bi trebalo da smo jedno, rekao je Nikoli}. Tako|er, patrijarh Irinej izjavio je da }e Crkva nastaviti da poma`e dr`avi u odbrani srpskih nacionalnih interesa na Kosovu.

Tonski zapis
U intervjuu koji je objavljen ju~er, Gotovina je poru~io izbjeglim Srbima da se trebaju vratiti svojim ku}ama jer je Hrvatska “njihova domovina, kao {to je i moja” . - Nije ovo moja ku}a vi{e nego {to je njihova, dodao je general Gotovina, kako ga citira Kurir. List navodi da }e danas na svom portalu objaviti i tonski zapis intervjua. Na pitanje novinarke Kurira ho}e li }e Srbi povjerovati njegovom pozivu da se vrate, Gotovina je uzvratio da je “to stvarnost” i ponovio kako je Hrvatska i njihova ku}a.

Prijatelji u Haagu
Na pitanje da li je imao prijatelja me|u Srbima u Ha{kom tribunalu, odgovorio je kratko da je prijateljstvo stvar koja se gradi te da su morali `ivjeti zajedno i `ivjeli su u skladu s tim. Na tvrdnju kako se u hrvatskim medijima spominje njegova mogu}a politi~ka karijera, general Gotovina je izbjegao odgovor, ali je novinarku Kurira pozvao na kavu. - Ako do|ete u Hrvatsku, popi}emo kavu zajedno. Bog, kazao je general, koji je od petka slobodan ~ovjek, nakon izricanja osloba|aju}e presude u Haagu.

Gotovina: Nije Hrvatska vi{e moja nego {to je njihova

- To je jasno. Pa, nije ovo moje vi{e nego {to je njihovo. Oni koji se `ele vratiti, koji imaju ku}e ovdje, ne trebam ih ja pozivati. Oni trebaju do}i, rekao je general Gotovina. Na pitanje ho}e li se u zalagati da zlo~ini nakon Oluje, za koje je on u Haagu oslobo|en odgovornos-

ti, u Hrvatskoj budu procesuirani, Gotovina je odgovorio: - Gledajte, bio je rat. To je stvar pro{losti, okrenimo se budu}nosti, a ono {to je pro{lost pripada pro{losti i postoje institucije koje se time bave. Na tvrdnju novinarke da u Hrvatskoj u`iva ogroman ugled,

Jeremi} zakazao raspravu o Tribunalu
Predsjednik Generalne skup{tine UN-a Vuk Jeremi} zakazao je za 10. april idu}e godine javnu raspravu u GS-u o ulozi “me|unarodnih ad hoc kaznenih tribunala u ostvarivanju pravde i pomirenja me|u narodima ocijeniv{i da je osloba|aju}om presudom hrvatskim generalima nanesen udarac ugledu UN-a”, izvijestile su ju~er beogradske agencije i mediji. - Odluka @albenog vije}a Ha{kog tribunala u vezi s operacijom Oluja izazvala je razumljivo ogor~enje u mnogim dijelovima svijeta. Nesporna je ~injenica da je oko ~etvrt miliona Srba prognano u svega nekoliko dana, a da je sud koji je osnovan da bi istra`io ovakva nedjela prakti~no odlu~io da za ovaj ~in nije bilo ni krivaca niti odgovornih. Iz toga bi moglo zaklju~iti kako zlo~ina, zapravo, nije ni bilo, {to je u evidentnoj suprotnosti s realno{}u, istaknuto je priop}enju Jeremi}a.

Ivica Da~i} o tu`bama za genocid nakon presude u Haagu

Oslabljena pozicija Srbije
Srbijanski premijer Ivica Da~i} ocijenio je ju~er da je osloba|aju}om presudom hrvatskim generalima oslabljena pozicija Srbije u pogledu tu`bi za genocid koje su dvije zemlje podnijele jedna protiv druge. Da~i} je u nedjelju nave~er u emisiji “Te{ka rije~” Televizije Pink 2 potvrdio i da je, nakon osloba|aju}e presude generalima Mladenu Marka~u i Anti Gotovini, otkazana ranije dogovorena posjeta potpredsjednice Vlade Srbije za eurointegracije Suzane Grubje{i} Zagrebu. - Srbija mora shvatiti da iza ovakve odluke Ha{kog suda stoje te{ke posljedice po dr`avu. Veoma je oslabljenja pozicija Srbije kad je rije~ o odnosima prema tu`bama koje su podnijele Hrvatska i Srbija jedna protiv druge, rekao je Da~i}. Da~i} je ocijenio kako Hrvatska sad vjerovatno ne}e odustati od tu`be niti pristati na poravnanje i dodao: - Za{to bi odustajali kad sada imaju slu`benu presudu. Srbijanski premijer istaknuo je i da bi eventualna osloba|aju}a presuda u Haagu za Ramu{a Haradinaja bila poruka koja sigurno ote`ava dr`avnu politiku Srbije koja ide ka regionalnom pomirenju. Da~i} je rekao kako Srbija `eli da rije{i problem Kosova i da je spremna posti}i dogovor kojim bi se uva`ili legitimni interesi i Srba i Albanaca. Me|utim, ocijenio je kako bi bilo iluzorno o~ekivati da se nakon nekoliko sati razgovora s Ha{imom Ta~ijem rije{i problem Kosova.

Da~i}: Hrvatska sad vjerovatno ne}e odustati od tu`be

20

SVIJET
VIJESTI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

U pojasu Gaze ili zati{je ili zna~ajno pro{irenje operacije

Izrael postavio
U Havani po~inju mirovni pregovori
Mirovni pregovori vlade Kolumbije i pripadnika ljevi~arske pobunjeni~ke grupe FARK po~eli su ju~er u Havani, na Kubi, s ciljem okon~anja konflikta koji traje ve} 50 godina. Teme pregovora u kubanskoj prijestonici bi}e reforma poljoprivrede i puna politi~ka prava za pobunjenike. Dvojica pregovara~a Ivan Markes, predstavnik grupe FARK, i Huberto de la Kale, predstavnik kolumbijske vlade, razgovarali su pro{log mjeseca u Oslu tokom pripremnih sastanaka. Ovom prilikom dvojica pregovara~a nisu se ni rukovala, pa ~ak ni pogledala, {to navodi posmatra~e da se zapitaju da li }e ovaj ~etvrti poku{aj za rje{enje problema biti krunisan uspjehom. Tokom pripremnih sastanaka dvojica pregovara~a su iznijela potpuno razli~ite stavove. Markes je predlo`io radikalne promjene, tra`e}i od vlade da kontrolu naf tnog i rudnog bogatstva sa multinacionalnih kompanija preda narodu. Kale je rekao da ekonomski razvoj u zemlji nije tema pregovora i naglasio da vlada, koju predvodi predsjednik Huan Manuel Santos, `eli vi{e stranih investitora u rudarskoj industriji. Grupa FARK osnovana je 1960-ih godina kao oru`ano krilo kolumbijske Komunisti~ke partije. To je najve}a i najstarija pobunjeni~ka grupa u Latinskoj Americi, a Kolumbija, SAD i EU smatraju je teroristi~kom organizacijom koja je odgovorna za ubistva i otmice.

ultimatum Hamasu
Izrael - u sklopu prijedloga od 6 ta~aka - tra`i da Hamas zaustavi raketiranje na nekoliko godina i da prestane krijum~arenje oru`ja u pojas Gaze
Izraelski ministar Yuval Steinitz izjavio je da se vrijeme koje je preostalo do eskalacije napada Izraela na Gazu mo`e mjeriti satima, a ne danima. nakon {to su izraelski mediji objavili da je Izrael postavio ultimatum islamisti~kom Hamasu da }e poja~ati ofanzivu na pojas Gaze za 36 sati, ako Palestinci ne zaustave raketnu vatru. "Mi smo na prekretnici", rekao je Steinitz te dodao: "Ili idemo ka zati{ju ili ka zna~aj-

Cijena vojne operacije prevelika
Dok me|unarodni pozivi na prekid vatre ostaju bez odgovora, izraelska vojska gomila trupe na granici sa pojasom Gaze za mogu}u kopnenu ofanzivu. Dobrotvorne organizacije u me|uvremenu upozoravaju da porodice u Gazi imaju sve manje hrane i vode i da su mnoge zato~ene u sopstvenim domovima bez struje po 18 sati na dan. Bolnice su prepune ranjenika i raste zabrinutost da je cijena ove izraelske operacije isuvi{e velika, zbog rastu}eg broja civilnih `rtava. Poznavaoci prilika upozoravaju da bi se situacija mogla jo{ vi{e pogor{ati, prije eventualnog prekida vatre. nom pro{irenju operacije". Izrael tra`i da Hamas prekine raketiranje na nekoliko godina i da prestane krijum~arenje oru`ja u pojas Gaze, prenose svjetske agencije. Ti uslovi su navodno dio prijedloga u {est ta~aka koji je izraelska delegacija predstavila u Kairu, gdje se razgovara o prekidu vatre. Uz to, tra`i se da se Izraelu dozvoli da tjera teroriste u slu~aju napada ili ako ima informacije da je napad izvjestan. U me|uvremenu, zvani~nik Hamasa Musa Abu Marzuk, koji `ivi u izgnanstvu, rekao

(Ne)mogu}i zahtjevi
Steinitz je to saop{tio za izraelski vojni radio Galei cahal,

Priprema u izraelskom vojnom kampu za mogu}u invaziju na Gazu

Reuters

Saop{tenje tokom posjete Tajlandu

Austrijska desnica zbija redove
Tri najja~e desni~arske par tije u Austriji mogle bi da formiraju koaliciju nakon izbora naredne godine, rekao je lider desni~arske Slobodarske partije (FPO) Heinz-Christian Strache za list Österreich. Austrijom upravlja velika koalicija predvo|ena socijaldemokratama (SPO) sa Narodnom partijom (OVP) kao mla|im partnerom, ali koalicija gubi na popularnosti usljed rastu}eg euroskepticizma. Prema posljednjim anketama ovog lista, ove dvije par tije zajedno imaju 51 posto glasova, nakon {to su pale na ispod 50 posto posljednjih mjeseci. Me|utim, OVP, FPO i novi Stronach tim, koji vodi austrijsko-kanadski magnat Frank Stronach, ima}e 55 posto. Na pitanje Österreich da li bi razmotrio takav potez, lider FPO Strache, koji `eli da prepolovi u~e{}e Austrije od 2,7 milijardi eura u bud`etu Evropske unije, rekao je da ne odbacuje tu ideju. - Na{ cilj je osvojiti {to vi{e glasova. FPO i OVP upravljali su zajedno Austrijom od 2000. do 2005. godine, nakon {to je FPO zabilje`io najbolji izborni rezultat od 27 posto pod rukovodstvom pokojnog Jorga Heidera. Kao rezultat toga, EU je nakratko uvela sankcije Austriji, rekav{i da koalicija legitimizira ekstremnu desnicu u Evropi, ali ih je ukinula nakon procjene da bi to moglo biti kontraproduktivno ohrabrivanjem osje}anja protiv EU.

Obama upozorio Palestince
Svaki mirovni sporazum bit }e gurnut daleko u budu}nost ako do|e do eskalacije sukoba u Gazi
Barack Obama rekao je da bi bilo dobro da se izbjegne izraelska kopnena invazija na Gazu. On je naglasio da Egipat i Turska mogu da ubijede Hamas da prekine sa raketnim napadima, te dodao da Izrael ima pravo da se brani. Obama je jasno stavio do znanja da je na strani Izraela, ali je i apelovao na izraelskog premijera Benjamina Netanijahua da pru`i vi{e vremena liderima Bliskog istoka da "zauzdaju" Hamas. On je upozorio sve u regionu koji podr`avaju palestinske dr`avne aspiracije da }e svaki mirovni sporazum biti gurnut daleko u budu}nost ako do|e do eskalacije sukoba u Gazi. Izrael je ju~er ga|ao palestinske militante i njihove polo`aje u pojasu Gaze iz zraka i sa mora peti dan, pripremaju}i se za mogu}u kopnenu ofanzivu, a prema nekim procjenama poginulo je vi{e od 50 ljudi. Palestinci su ispalili desetine raketa na Izrael i Tel Aviv. - Sara|ujemo sa svim stranama da vidimo mo`emo li okon~ati te raketne napade bez daljnje eskalacije nasilja u region, rekao je Obama tokom posjete Tajlandu, gdje se susreo i sa dobitnicom Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi. On je napomenuo da je vi{e puta razgovarao sa Netanijahuom, ali jo{ vi{e sa novim egipatskim predsjednikom Muhamedom Morsijem i turskim premijerom Red`epom Erdoanom, koji je o{tro kritikovao izraelski avionapad na Gazu. - Rekao sam Morsiju i Erdoanu da oni koji se zala`u za palestinsko pitanje treba da shvate da, ako vidimo daljnju eskalaciju situacije u Gazi, velika je vjerovatno}a da }e svaki sporazum o miru koji vodi rje{enju dvije dr`ave biti potisnut daleko u budu}nost, istakao je Obama.

Obama: Sara|ujemo sa svim stranama

Reuters

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

Mitropolit biv{i agent
Glavni pretendent na tron bugarskog patrijarha mitropolit Varne Kiril Kova~ev promijenio je prezime 1999. godine, kako bi prikrio agentsku djelatnost za dr`avnu bezbjednost, izvijestili su bugarski mediji. To je potvrdio i njegov biv{i sekretar Boris Borisov, koji je rekao da je mitropolitovo pravo ime Bogomil Petrov Hristov, a kao agent je koristio dva pseudonima - Kova~ev i Vladislav, prenijela je VIA. Ti navodi odgovaraju i arhivi dr`avne bezbjednosti, navodi VIA i dodaje da se mitropolitov brat preziva Hristov. Bugarska javnost sada postavlja pitanje kako su mati~ni organi dopustili ovu "diskretnu" promjenu, ne obavljaju}i provjere motiva i pro{losti tra`ioca. Komunisti~ka DB u Bugarskoj obustavila je rad u ljeto 1989. godine, kada je do{lo do demokratskih promjena u zemlji. U dosjeu pi{e da je izvje{tavao o kriti~arima re`ima, intelektualcima, mladima. Varne je vi{e puta bio predmet pa`nje javnosti zbog otu|ivanja crkvenih nekretnina, nejasnih kontakta sa biznismenima, sklonosti luksuzu, posebno skupim automobilima.

400 sajber-napada
Hakerska grupa Anonymous postavila je na internet li~ne podatke 5.000 izraelskih zvani~nika, objaviv{i kiberneti~ki rat Izraelu zbog toga {to vlada te zemlje ignori{e upozorenja o kr{enju ljudskih prava. Hakeri su na svom sajtu Anonpaste.me postavili link za veb-stranicu koja sadr`i imena, brojeve li~nih dokumenata i li~ne e-mailove 5.000 izraelskih zvani~nika, prenosi ruski kanal Russia today. Anonymousi su preko svog sajta uputili poruku izraelskoj vladi, u kojoj su obrazlo`ili odluku o objavljivanju ovih osjetljivih informacija, napomenuv{i da to prerasta u kiberneti~ki rat. Ova grupa je ve} hakovala 700 izraelskih veb-sajtova, me|u kojima su i sajtovi Jerusalimske banke, izraelskog ministarstva odbrane, zvani~ni sajt izraelskog predsjednika i mnogi drugi, a ve}ina tih sajtova je i dalje blokirana. Ministar finansija Izraela Yuval Steinitz priznao je nedavni talas napada, istakav{i da vlada sada vodi rat na drugom frontu. On je rekao za agenciju AP da je Izrael u posljednja ~etiri dana odbio 44 miliona kiberneti~kih napada na vladine veb-sajtove. je da Hamas ne}e pristati na formiranje bezbjednosnog pojasa u isto~nom dijelu pojasa Gaze. Benjamin Natanyahu najavio da je izraelska vojska spremna na zna~ajno pro{irenje operacije (Stub odbrane), koja je po~ela u pro{lu srijedu. Po~etkom izraelske vojne operacije na pojas Gaze broj poginulih Palestinaca prema{io je 90, uklju~uju}i polovinu civila, a vi{e od 700 ljudi je ranjeno. Ni u ponedjeljak nije bilo predaha, izraelski
Reuters

Izraelska vojska }e nastaviti ofanzivu ako za 36 sati ne bude primirja

O{triji zakon protiv navija~a
Jedno od mjesta u gradu Gazi gdje je pala izraelska bomba

Aktivni i ratni brodovi
Hamas tra`i momentalno dizanje izraelske blokade pojasa i okon~anje ciljanih ubistava. Strah od izra el ske ko pne ne ofanzive poja~an je jo{ u nedjelju, kada je izraelski premijer

avioni ga|ali su vi{e od 80 ciljeva, izme|u ostalog, rampe za lansiranje raketa i policijske {tabove, ubiv{i najmanje 18 Pa-

lestinaca u najnovijim udarima, u kojima su u~estvovali i ratni brodovi blizu obale Sredozemnog mora.

Agencija Optimum Research saop{tila rezultate istra`ivanja

Ve}ina Britanaca za izlazak iz EU
Observer isti~e da je 28 posto ispitanih navelo da je ~lanstvo Britanije u EU dobra stvar, a 45 posto misli da je to lo{e
Ve}ina Britanaca glasala bi za izlazak njihove zemlje iz EU ukoliko bi im se pru`ila prilika, poka zu ju re zul ta ti is tra `i va nja agencije Optimum Research. Prema rezultatima ankete, ~iji rezultati su objavljeni u dnevniku Observer, 34 posto ispitanih sigurno bi glasalo za izlazak iz EU, a 22 posto ka`e da bi to vjerovatno u~inilo, {to ukupno ~ini 36 posto onih koji bi bili za opciju izlaska iz evropskog bloka. Prema rezultatima ankete, 11 posto ispitanih je za ostanak u EU, dok je 19 bilo za vjerovatan ostanak ili ukupno 30 posto. Oko 14 posto bilo je neopredijeljeno. Britanski dnevnik isti~e da je 28 posto ispitanih navelo da je ~lanstvo Britanije u EU dobra stvar, a 45 posto misli da je to lo{e. Lideri EU sastaju se u Bruxellesu u ~etvrtak, 22. novembra, kako bi razradili detalje o dugoro~nom bud`etu od 2014. do 2020. godine za koji Britanija smatra da potro{nja treba da bude zamrznuta u tom periodu. Britanski premijer David Cameron zala`e se za zamrzavanje bud`eta od trilion eura i zaprijetio je da }e ulo`iti veto na bilo kakvo pove}anje. Glasa~i iz Ca me ro no ve Kon zer va ti vne stranke uglavnom su za izlazak iz EU (68 posto), nakon ~ega slijedi opoziciona Laburisti~ka stranka (44 posto) i liberalne demokrate zamjenika britanskog premijera Nicka Clegga (39 posto). Konzervativci i liberalne demokrate ~ine koalicionu vladu. Agencija navodi i da bi 39 posto glasa~a na op{tim izborima bilo za laburiste, za konzerva tiv ce 32 pos to, Ne za vi snu stranku (koja je u potpunosti protiv EU), Liberalne demokrate osam posto i druge partije 11 posto. Agencija Optimum Research od 13. do 15. novembra putem interneta anketirala je 1.957 odraslih osoba.

Ruski premijer Dmitrij Medvedev rekao je ju~er da }e u toj zemlji biti uveden o{triji zakon kojim }e biti predvi|ene i zatvorske kazne za navija~e kako bi se sprije~ilo nasilje na stadionima. Medvedev je zvani~nicima vlade naredio da djeluju nakon {to je tokom vikenda prekinuta utakmica Dinama iz Moskve i Zenita iz Sankt Petersburga, po{to je golman zadobio povredu oka od petarde koju su bacili navija~i. "To je bio namjeran kriminalni ~in! Zbog toga moramo promijeniti zakon kako bismo sprije~ili sli~ne pojave u budu}nosti. Ta vrsta nedjela ne smije pro}i neka`njeno i za te prekr{aje bi}e predvi|ena zatvorska kazna", rekao je Medvedev. Policija je uhapsila 53 osobe, me|u kojima i tri `ene pristalice Zenita, koje su optu`ene za bacanje petarde koja je povrijedila golmana Antona [unina.

Katalonija po~inje proces otcjepljenja u januaru
[panski region Katalonija zapo~e}e u januaru proces odvajanja od [panije, rekao je premijer tog regiona Ar tur Mas. Mas je pozvao na odr`avanje prijevremenih izbora u Kataloniji u poku{aju da dobije podr{ku za nezavisnost regiona koji ima 7,6 miliona stanovnika. Prema rezultatima anketa, Katalonska nacionalisti~ka partija (CIU) nema apsolutnu podr{ku, ali Mas isti~e da }e se nastaviti sa procesom nezavisnosti ukoliko CIU uz ostale stranke sli~nog mi{ljenja zadr`i ve}inu u parlamentu. Mas je rekao da Katalonija ne `eli da gubi vrijeme.

David Cameron zala`e se za zamrzavanje bud`eta od trilion eura

22

SVIJET FINANSIJA

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

[panija i Portugal imaju odgovor na krizu

Tra`e pomo} od
svojih biv{ih kolonija
Kralj i premijer [panije, predsjednik Portugala i predsjednik Evropskel komisije pozvali biv{e kolonije da spa{avaju biv{e “gospodare”l
[panija i Portugal pozivaju svoje nekada{nje kolonije da ih spa{avaju od ekonomske propasti. Tako ne{to jo{ nije vi|eno na godi{njim ibero-ameri~kim summitima. Kralj [panije Huan Carlos Prvi, premijer [panije Mariano Rajoy, predsjednik Portugala Anibal Silva i predsjednik Evropske komisije Manuel Barroso pozvali su biv{e kolonije da spa{avaju svoje biv{e “gospodare” preno, se agencije. Dvadeset drugi summit {efova dr`ava i ministara inostranih poslova Ju`ne i Centralne Amerike, [panije, Portugala i Andore u {panskom Cadizu protekao je u zahtjevima da se pro{iri trgovinsko-ekonomska saradnja.

Njema~ka je ju~er ponovila o{tro protivljenje otpisu dijela gr~kog duga koji se nalazi u njenom vlasni{tvu, nazivaju}i takav postupak nezamislivim, javljaju agencije. Uo~i odr`avanja dugo o~ekivanog sastanka ministara finansija eurozone, Berlin je, tako|er, upozorio da kona~na odluka ne mo`e biti donesena, jer parlamenti zemalja ~lanica najprije moraju da odobre isplatu naredne tran{e pomo}i Gr~koj, prenosi agencija AFP.

Otpis gr~kog duga je nezamisliv

Ideja da druge vlade i zvani ~ne in sti tu ci je, po put Evropske centralne banke (ECB), preuzmu gubitke po gr~kim dr`avnim obveznicama u svom posjedu, nezamisliva je, izjavila je portparolka njema~kog ministra finansija Marijen Kote. Ministri finansija 17 ~lanica eurozone se danas sastaju u Bruxellesu, u poku{aju da postignu dogovor o pu{tanju naredne tran{e pomo}i Gr~koj, koja se nalazi na samoj ivici bankrota.

Podstrek rastu
Tonalitet susreta odredio je {panski monarh koji je rekao da pro{irena ekonomska saradnja mo`e da da znatan podstrek ekonomskom rastu u Evropi. Premijer Mariano Rajoy bio je jo{ otvoreniji. Potrebno je vi{e Latinske Amerike u Evropi i u [paniji, izjavio je on i dodao da je to najefikasniji recept za lije~enje svih finansijskih i ekonomskih bolesti Evrope. Predsjednik Portugala Anibal Silva propagirao je ibero-ameri~ku saradnju kao investiciju u budu}nost. U to da su im ekonomije bolesne, predstavnici Evrope uvjerili su se jo{ prvih sati svoje posjete. [irom Evrope, od Pariza do Rima i od Atine do Madrida i Lisabona, odr`ane su akcije vi{e hiljada ljudi protiv mjera stroge bud`etske {tednje i smanjenja plata u zemljama EU. Madrid i Lisabon mogu da se
Mariano Rajoy: Potrebno je vi{e Latinske Amerike u Evropi

Katar je spreman potpisati milijardu eura vrijedan sporazum s Italijom o ulaganju u ma le i sre dnje ita li jan ske tvrtke, izjavio je ju~er premijer te zaljevske dr`ave {eik Hamad bin Jassim al-Thani. Katar }e osigurati polovinu novca za tu namjenu, izjavio je Al-Thani na zajedni~koj konferenciji za novinare s italijanskim premijerom Mariom Montijem, koji je u po-

Katar ula`e u italijanske kompanije

sjetu toj regiji. Ujedno, ju~er su italijanski strate{ki investicijski fond FSI i Qatar Holding potpisali ugovor o zajedni~kom ulaganju do dvije milijarde eura u italijanske kompanije. Prema ugovoru, obje }e strane u prve ~etiri godine ulagati podjednake iznose, i to u prehrambeni i turisti~ki sektor, te modnu i industriju namje{taja.

Zemlje ~lanice Evropske uni je 2010. su do di je li le 810.500 novih dr`avljanstava. Najvi{e su dale Velika Britanija (195.000), Fran cus ka (143.000), [panija (124.000) i Njema~ka (105.000), stoji u saop}enju iz Bruxellesa. “U usporedbi s 2009. broj do bi ve nih dr`av ljan sta va 2010. se pove}ao za 4 posto u EU-27, uglavnom zahvaljuju}i brojkama zabilje`enim u [paniji” ka`e se u saop}e, nju. U toj je zemlji broj dodijeljenih dr`avljanstava narastao sa 79.600 na 123.700. Ukupno se broj dodijeljenih dr`avljanstava pove}ao u 13 zemalja, u deset se smanjio,

U EU dodijeljeno 810.500 dr`avljanstava

nadaju pomo}i svojih “ro|aka” preko okeana. Evropska kriza nije obuhvatila Latinsku Ameriku - navode eksperti. [panija i Portugal su u veoma ozbiljnoj finansijskoj i ekonomskoj krizi. One ra~unaju da u Latinskoj Americi postoje organizacije, firme ili vlade, koje su u stanju da investiraju u ekonomiju [panije i Portugala. Za to postoje uslovi, jer se Latinska Amerika razvija dobro i stabilno. Ipak, bez obzira na “srodstvo” i davne veze, Latinska Amerika mo`da nije spremna da zagrli svoje starije iberijske ro|ake. Mo`da }e u [paniji u~estvovati sa neznatnim dijelom kapitala. U [paniji je danas veoma ozbiljna bankarska kriza. Sanacija banaka zahtijeva velike izno-

se. Situacija je u Evropi ozbiljna. Bi}e te{ko privu}i privatne kapitale u velikom obimu, napominju ekonomski analiti~ari.

Na rubu bankrota
[panija i Portugal su na rubu bankrota. I Madrid i Lisabon smanjuju bud`etske stavke i pove}avaju poreze. U Ju`noj i Centralnoj Americi, naro~ito u Brazilu, Kolumbiji, ^ileu, bilje`i se stabilno pove}avanje bruto doma}eg proizvoda. Prema prognozama, 2013. godine ekonomski rast na latinoameri~kom kontinentu iznosi}e u prosjeku ~etiri posto. Sljede}i summit bi}e odr`an 2013. u Panami. Vjerovatno }e tada biti jasno ho}e li u Evropi “biti vi{e Latinske Amerike” na, pominju mediji.

Eurozona
Vansezonske aktivnosti u gra|evinskom sektoru eurozone smanjene su u septembru za 1,4 posto u odnosu na prethodni mjesec, a jo{ su ve}i pad, za 1,8 posto, zabilje`ile u 27 zemalja Evropske unije, objavio je Evropski statisti~ki ured. U augustu je eurozona zabilje`ila rast za revidiranih 0,6, a EU za 0,2 posto. Pad je zabilje`en i na godi{njoj razini, pa su gra|evinari u eurozoni smanjili aktivnosti za 2,6, a u EU za 5,8 posto. Ujedno su osjetno sni`ene procjene godi{njeg pada aktivnosti u augustu, s procijenjenih 5,5 na 1,4 posto u eurozoni, te sa 6,8 na 4,3 posto u EU. Me|u zemljama ~lanicama ~ijim podacima raspola`e Eurostat, najve}i su pad aktivnosti u gra|evinskom sektoru na mjese~noj razini zabilje`ili Portugal, za ~ak 13,4 posto, Italija za 11 i Rumunija za ~etiri posto. Rast je zabilje`en u Sloveniji za 17,1 posto, Njema~koj, za 2,7 i [vedskoj za jedan posto. Portugal je prednja~io padom aktivnosti u gra|evin-

Pad aktivnosti u gra|evinskom sektoru

u tri je ostao isti, a za jednu zemlju nema podataka. Kad se gledaju zemlje koje su dodijelile najve}i broj novih dr`avljanstava, u Velikoj Britaniji najve}e skupine su su Indijci i Pakistanci, u Francuskoj Marokanci i Al`irci, u [paniji Ekvadorci i Kolumbijci, a u Njema~koj Turci.

skom sektoru i na godi{njoj razini, s padom od 18,2 posto. Slijedi Italija s minusom od 17,8 posto, i Poljska, koja je zabilje`ila pad aktivnosti za 16,7 posto. Najve}i je rast zabilje`ila [vedska za 4,5 i Njema~ka za ~etiri posto.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Izvoz ne}e biti
obustavljen 1. januara
Ostavljena mogu}nost da se odre|eni bh. proizvodi, koji nemaju EU brojeve, nastave izvoziti u Hrvatsku i nakon 1. jula 2013, kada ova susjedna zemlja postane punopravna ~lanica Unije
Dobra vijest za bh. poljoprivrednike do{la je ju~er iz Zagreba, naime, izvoz proizvoda `ivotinjskog porijekla u Hrvatsku ne}e biti zaustavljen 1. januara 2013. godine, kako je ranije najavljivano, rekao je za Oslobo|enje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Federacije BiH Jerko Ivankovi} Lijanovi}.

SASTANAK U ZAGREBU REZULTIRAO DOGOVOROM

Biha}ka industrija rashladnih aparata

Radnici nezadovoljni stanjem u firmi
Radnici Biha}ke industrije rashladnih aparata (BIRA) ju~er su mirnim okupljanjem ispred tvorni ce is ka za li ne za do volj stvo zbog, kako ka`u, kr{enja osnovnih ljudskih i radni~kih prava. Radnici tra`e isplatu dvije zaostale plate, pobolj{anje uvjeta rada, te stalno zapo{ljavanje sezonskih radnika. U BIRA je stalno zaposlenih oko 250 radnika, dok se po potrebi sezonski anga`uje jo{ njih izme|u 80 i 100, uz ugovor na odre|eno vrijeme. “Problem je {to me|u tim radnicima ima i onih koji sa ugovorima na odre|eno rade i po sedam godina, ali im se ugovori ~esto raskidaju i do danas nemaju rije{en status u poduze}u” , kazao je predsjednik Sindikata BIRA, Omer Bali}. Njihovim nastojanjima da rije{e status, podr{ku su ju~er pru`ili i stalno zaposleni. Svi zajedno rade u vrlo te{kim uvjetima, kako isti~u, prije svega na vrlo visokim temperaturama, gdje se dnevno proizvodi po 550 rashladnih aparata. Skladi{ta su puna, pa radnici smatraju da je razlog ove situacije slab plasman proizvoda. Ka`u da su postali “sezonska firma” jer trenutno nemaju posla i , samo vr{e remont opreme, prenosi Fena.

Pripreme za EU
Ovo je dogovoreno tokom ju~era{njeg sastanka ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka [arovi}a, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva FBiH Jerka Ivankovi}a Lijanovi}a i predstavnika Ministrstva poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS-a sa ministrom poljoprivrede Hrvatske Tihomirom Jakovinom. Kako nam je pojasnio ministar Lijanovi}, sa Hrvatskom je dogovoreno da se proizvodi biljnog i `ivotinjskog porijekla roka trajanja do 1. jula 2013. iz BiH u ovu zemlju mogu izvoziti do ulaska Hrvatske u EU, dakle 1. jula naredne godine. “Do tada }emo poku{ati da se pripremimo kako bismo mogli neometano nastaviti izvoziti, tako da na{i proizvo|a~i prakti~no ne do|u u situaciju prekida izvoza” rekao je Lijanovi}. , Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} izrazio je zadovoljstvo dosada{njim pregovorima. “Hrvatska je za BiH jedan od najva`nijih ekonomskih partnera, obim razmjene u pro{loj go-

Jakovina: Zadovoljan pregovorima

[arovi}: Trgovinska razmjena BiH i Hrvatske 1,5 milijardi eura

dini prema{io je milijardu i po eura s obje strane. Razmjena se uve}ava svake godine {to govori o napretku vanjskotrgovinskih odnosa, a `elja nam je da se takav trend nastavi i u 2013, ali i nakon 1. jula 2013” izjavio je [a, rovi}. On je u izjavi za medije po povratku u Sarajevo kazao kako je os tav lje na mo gu }nost da se odre|eni bh. proizvodi, koji nemaju EU brojeve, nastave izvoziti u Hrvatsku i nakon 1. jula 2013, kada Hrvatska postane punopravna ~lanica Unije.

Zadr`ati CEFTA
Tako|er, bilo je rije~i i o inspekcijskim grani~nim prelazima (BIP) te je Hrvatska izrazila spremnost da pored ~etiri grani~na prelaza za izvoz proizvoda `ivotinjskog porijekla, odredi i tri grani~na prelaza za proizvode biljnog

porijekla na kojima ne bi imali stalni pregled nego po pozivu. Hrvatski ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina tako|er je, kako prenosi Business.hr, izrazio zadovoljstvo pregovorima. “Ovdje smo dodatno pokazali spremnost oba ministarstva da u pre go vo ri ma ko ji sli je de izme|u BiH, Hrvatske i Evropske komisije izna|emo dodatno razumijevanje za kompromisno rje{enje, odnosno da Hrvatska ve}i dio koncesijskih prava iz ugovora o CEFTA poku{a zadr`ati, a s druge strane da u ovom dijelu do ulaska u EU omo gu }i mo pri su tnost pre hrambenih proizvoda na na{im policama” izjavio je Jakovina. , Tokom ju~era{njeg sastanka dogovorena je i saradnja u smislu pomo}i Hrvatske BiH oko ispunjavanje uvjeta za ulazak u EU.
J. Sa. - Dk. O.

Prezentiran Grapos-expo
Na sajmu privrede u Br~kom zvani~no je najavljeno odr`avanje 4. me|unarodnog sajma poduzetni{tva i obrta Grapos-expo 2013, od 23. do 26. aprila naredne godine u Gra~anici. Omer Hamzi}, {ef kabineta na~elnika Op}ine Gra~anica, koja je i suorganizator sajma, naglasio je va`nost podr{ke lokalne privrede i uprave tom projektu. - Ovo je sajam na kojem, prije svega, `elimo da promoviramo i afirmiramo gra~ani~ke proizvo|a~ke kapacitete, kao i one iz okru`enja. U protekle tri godine smo stekli zna~ajna iskustva i dobili pozitivne ocjene od relevantnih istitucija koje nas prate. Zalo`ili smo se preko partnera i na{eg pobratimskog grada Fleury les Aubrais iz

Na poslovnom forumu Bosna i Hercegovina - Republika Slova~ka, koji }e 27. novembra biti odr`an u Sarajevu, u~e{}e }e uzeti 18 slova~kih kompanija, dok je rok za prijavu bh. kompanija 23. novembar, re~eno je za Fenu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH). U okvi ru ple nar nog di je la poslovnog foruma, koji }e biti

Poslovni forum BiH - Slova~ka

or ga ni zi ran u pros to ri ja ma VTKBiH, predvi|ena su obra}anja zvani~nika dviju zemalja, prezentacije o poslovnim mogu}nostima u BiH i Republici Slo va ~koj, kao i o in ves ti ci onim prilikama u BiH. Nakon plenarnog dijela, planirani su bilateralni susreti slova~kih i bh. privrednika.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 227 - 20. 11. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Francuske da upravo ta zemlja bude partner sajma, rekao je Hamzi}. Direktor sajma Ned`ad Nuhanovi} najavio je {irenje sajamskih aktivnosti i niz novina u ovom jedinstvenom projektu promocije obrta. - Pored na{ih dosada{njih partnera Hrvatske, Srbije i Italije, narednom sajmu }e se pridru`iti

Crna Gora, a velika je vjerovatno}a da zemlja partner bude Francuska. Jedna od novina na sajmu bit }e promocija proizvoda koji posjeduju halal-certifikat u BiH i regionu, a s udru`enjem kuhara BiH organizirat }emo i prezentaciju jela od tih proizvoda, istakao je Nuhanovi}.

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 Ceska R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Madarska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norveska 578 NOK 1 Svedska 752 SEK 1 Svicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 16. 11. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 16. 11. 2012 =

1.955830 1.588325 1.530870 25.869395 0.076755 0.261576 0.688357 1.883147 0.565032 0.264660 0.225753 1.619710 0.847977 2.428959 1.528711 0.048399 0.245188 1.735388

1.955830 1.592306 1.534707 25.934231 0.076947 0.262232 0.690082 1.887867 0.566448 0.265323 0.226319 1.623769 0.850102 2.435047 1.532542 0.048520 0.245803 1.739737 USD BAM

1.955830 1.596287 1.538544 25.999067 0.077139 0.262888 0.691807 1.892587 0.567864 0.265986 0.226885 1.627828 0.852227 2.441135 1.536373 0.048641 0.246418 1.744086 1.52380 2.338410

24

BIZNIS I EKONOMIJA

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Analiza optere}enja privrede u BiH

Savez poljoprivrednih udru`enja Federacije BiH ju~er je uputio pismo premijeru FBiH Nerminu Nik{i}u u kome tra`i odr`avanje hitnog sastanka kako bi se izbjegli najavljeni protesti u srijedu ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu. U pismu se tra`i da sastanak bu-

Novo pismo premijeru

Firme ne znaju gdje

de odr`an danas. " Na sastanku bismo razgovarali o mogu}em rje{avanju problema isplate poticaju u poljoprivredi za ovu godinu i mogu}em potpisivanju sporazuma s ciljem izbjegavanja protesta koji su zakazani za srijedu, 21. novembar", navodi se u pismu.

ide njihov novac
Ako se u obzir uzmu svi nameti koji su postavljeni pred poslodavce, tvrdi Dudukovi}, svaka firma bi trebala da radi sa razlikom u cijeni od 20 posto kako bi pokrila fiskalne i parafiskalne namete
Privatne kompanije u BiH pla}aju tolike namete dr`avi da vi{e ni same ne mogu da "pohvataju" gdje njihov novac odlazi. Poslodavci vi{e ne mogu da namire armiju dr`avnih slu`benika koji kao paraziti iz bud`eta uzimaju sve {to mogu, a i to im je izgleda malo. Predrag Dudukovi}, konsultant u Udru`enju ekonomista Republike Srpske (SWOT), pro{le godine je na papir stavio poreska optere}enja privrednika u RS-a. Jedna od oblasti poreske politike koja najvi{e optere}uje privredu su parafiskalni nameti. ta koje su neoporezive. Takva je situacija, u su{tini, u cijeloj Evropi. U Austriji je godi{nje primanje do 10.000 eura neoporezivo. Kod nas toga nema, pa je osnovica za obra~un svih davanja velika", rekao nam je Dudukovi}. Optere}enje po zaposleniku u FBiH, kao {to i ranije pisali, iznosi 71 posto, a u RS-u 60,3 posto. Problemati~no je i to {to se poslodavcu vrlo malo vra}a od onoga {to uplati dr`avi. Dudukovi} smatra da davanja dr`avi nisu sporna i da su prisutna u cijelom svijetu, ali je pitanje kolika ona trebaju biti.

Predrag Dudukovi}: Kolika trebaju biti davanja dr`avi

Namet na namet
Dudukovi} smatra da ve}ina firmi ne zna gdje ide njihov novac. "Parafiskalni nameti se ne odnose na poreze. Oni su proiza{li iz drugih zakona, a u njih se ubrajaju mnoge takse. Tako se, na primjer, usvoji novi zakon o privrednim dru{tvima kojim nije propisa no pla }a nje ne kog po re za. Me|utim, da bi se prema njemu prilagodilo poslovanje, potrebna je promjena sudskog rje{enja. Da bi se ono promijenilo, treba platiti odre|ene takse. Upravo te takse ~ine parafiskalne namete. Firme pla}aju takse i notare, a poreskim upravama i Upravi za indirektno oporezivanje BiH nova rje{enja. Primjerice, Zakon o fiskalnim kasama ka`e da se svake godine mora uraditi servis fiskalne kase, pa se i zato pla}a. Zakon o za{titi od po`ara zahtijeva anga`ovanje certifikovane firme, te se naravno i to pla}a", ka`e Dudukovi}. Ako se u obzir uzmu svi nameti koji su postavljeni pred poslodavce, tvrdi on, svaka firma bi trebala da radi sa razlikom u cijeni od 20 posto kako bi pokrila fiskalne i parafiskalne namete. "Oko pet posto tro{kova poslo-

[TA SU PARAFISKALNI NAMETI? Na primjer, usvoji se novi zakon o privrednim dru{tvima kojim nije propisano pla}anje nekog poreza. Me|utim, da bi se prema njemu prilagodilo poslovanje, potrebna je promjena sudskog rje{enja. Da bi se ono promijenilo treba platiti odre|ene takse. Upravo te takse ~ine parafiskalne namete
vanja se odnosi na parafiskalne namete, a ostalih 15 posto na poreze i doprinose. Ako poredimo dva entiteta u FBiH su optere}enja privrede ve}a nego u RS-u. Recimo, doprinosi su manji u Hrvatskoj i Srbiji, nego u RS-u. U BiH, za razliku od Hrvatske, nema neoporezivog dijela plate. U Hrvatskoj plata do 2.700 kuna nije oporeziva, u Srbiji, tako|er, ima pla-

Potaknuti bolji rad
"Prvo bi trebalo restrukturirati zapo{ljavanje u dr`avnim institucijama kako bi dr`avni aparat tro{io manje novca. Treba ukinuti agencije koje nisu potrebne i sprije~iti novo zapo{ljavanje kada neko ode u penziju iz dr`avne administracije. Dr`ava treba pomo}i preduze}ima kako bi se pove}ali proizvodnja i izvoz, odnosno potaknuti ih da bolje rade i imaju slobodan pristup inostranim tr`i{tima", naglasio je na{ sagovornik. Prema Analizi optere}enja privrede u BiH, sudske takse i notarske usluge spadaju u ve}e stavke svakog preduze}a. Komunalnu taksu, republi~ku taksu, naknadu za za{titu od po`ara, naknadu za za{titu {uma, naknadu za vode je potrebno smanjiti, a Dudukovi} se zala`e i za smanjenje ~lanarina koje firme pla}aju Vanjskotrgovinskoj komori BiH. "Nameti su djelimi~no utjecali na ga{enje brojnih firmi, ali i nemogu}nost plasmana roba. Nadam se da }e Analiza optere}enja privrede u BiH biti polazna osnova s kojom }e poslodavci i}i na budu}e pregovore s vlastima", kazao nam je Dudukovi}.
Dk. OMERAGI]

Zahtjevi dobojskih metalaca

^lanovi Sindikata metalaca i rudara RS-a i radnici metalske industrije regije Doboj danas }e u Doboju mirnim protestom izraziti nezadovoljstvo i time ukazati vlastima RS-a da radnici ove grane nemaju vremena za ~ekanje. U aprilu je Sindikat metalaca i rudara RS-a sa Udru`enjem poslodavaca metalne industrije i rudarstva RS-a uputio Vladi RS-a prijedlog mjera Nova industrijska politika. Cijenu uticaja svjetske ekonomske krize, lo{eg privrednog ambijenta i skupe administracije RS-a ne mogu pla}ati samo radnici u privredi RS-a. Rje{enje problema u privredi su smanjenje poreza i doprinosa, smanjenje javne potro{nje, ukidanja poreza i doprinosa na topli obrok, regres i terenski dodatak, obavezna zdravstvena za{tita radnika, vezivanje plata van

Smanjiti poreze i doprinose
privrede sa platama u privredi, za{tita doma}e proizvodnje, kao i primjena ostalih mjera koje su predlo`ene ranije, navode u Sindikatu.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

BIZNIS/BERZE
1.560,74
837,12
BIRS BIFX

25

Sastanak [arovi} - Zmajlovi}

739,72 1.777,87
FIRS

SASX-10

917,16 782,91
ERS10

SASX-30

Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 68.010,57 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se dionicama Bosna li je ka d.d. Sa ra je vo u izno su od 11.312,00 KM, a u sklopu tri transakcije

SASE: Promet 68.010 KM
Sarajevska berza/burza Kursna lista za 19. novembar/studeni 2012.

prometovano je 808 dionica. Kurs ovog emitenta iznosio je 14 KM. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama ZIF Fortuna fonda d.d. Biha} u iznosu od 14.960,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 3,74 KM.

Zmajlovi}: Sretan zbog spremnosti na saradnju

Dioni~ko dru{tvo

Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

Broj transakcija

ZAJEDNI^KO RJE[AVANJE PROBLEMA ZAGA\ENJA
Hrvatski ministar za{tite okoli{a i prirode Mihael Zmajlovi} i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko [arovi} razgovarali su u ponedjeljak u Zagrebu o za{titi okoli{a na podru~ju Slavonskoga Broda i Broda u BiH te su se dogovorili da }e poja~ati saradnju u rje{avanju tog problema.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF Fortuna fond dd Bihac ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija P FBiH stara devizna {tednja serija U PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo RMU Banovici dd Banovici IK Banka dd Zenica Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Vakufska Banka d.d. Sarajevo 50,95 -0,48 51,20 50,00 73 3.719,60 2 198,37 21,11 18,62 2,54 21,00 1,88 39,00 63,03 66,33 -3,00 198,37 13,49 21,11 -1,59 18,62 0,00 2,55 -2,33 21,00 -2,59 1,88 -3,49 39,00 -2,26 63,04 -2,44 66,33 198,37 21,11 18,62 2,53 21,00 1,88 39,00 63,03 66,33 10 51 89 4.619 148 111 23 9 16 1.983,70 1.076,61 1.657,18 11.751,83 3.108,00 208,68 897,00 567,31 1.061,28 1 1 2 5 1 1 1 2 2 98,50 91,50 92,05 0,00 0,00 0,59 98,50 91,50 92,05 98,50 91,50 92,05 3.750 2.477 3.550 3.693,75 2.266,46 3.267,78 1 1 1 3,74 4,10 3,70 5,61 -2,86 2,50 0,82 0,00 3,74 4,10 3,70 5,61 3,74 4,10 3,70 5,61 4.000 272 1.330 79 14.960,00 1.115,20 4.921,00 443,19 1 1 2 2 14,00 0,00 14,00 14,00 808 11.312,00 3

Vlada RH i Vije}e ministara BiH dovr{avaju sporazum o razumijevanju koji }e uskoro potpisati Republika Hrvatska i BiH
se u septembru i sastale i koje su usmjerene prema tra`enju rje{enja. Na sastanku u septembru dogovorena je uspostava katastra one~i{}iva~a i izrada modela {irenja one~i{}enja te rokovi za njihovo rje{avanje. Ministar Zmajlovi} ocijenio je da je suradnja dva mjerodavna ministarstva vrlo dobra te da se po~etkom godine po~elo intenzivnije rje{avati pitanje za{tite okoli{a izme|u dvije dr`ave.

Brzo rje{enje
Tijela dr`avne uprave na najvi{oj razini, Vlada RH i Vije}e ministara BiH dovr{avaju sporazum o razumijevanju koji }e uskoro potpisati Republika Hrvatska i BiH, najavili su ministri Zmajlovi} i [arovi}. Time se problem di`e na najvi{u, dr`avnu razinu, {to }e tako|er, ocijenjeno je, znatno ubrzati i olak{ati njegovo rje{avanje. U izjavama za javnost dvojice ministara istaknuta je spremnost da se poja~aju nastojanja dviju dr`ava kako bi se {to br`e rije{io problem one~i{}enja u Slavonskom Brodu. Rje{avanju tog problema uveliko doprinosi to {to su osnovane radne skupine koje su

Obostrano zadovoljstvo
- Susjedna dr`ava i ministar [arovi}, rekao je ministar Zmajlovi}, spremni su dati punu potporu zajedni~kom rje{avanju problema. I posebno nas veseli {to je jo{ jednom izrazio punu spremnost da otvoreno pitanje - ~ije rje{avanje zahtijeva vrijeme, koje je proces i nije ga mogu}e rije{iti u nekoliko dana - zajedni~ki rje{avamo. - Najsretniji }u biti kada situacija oko za{tite okoli{a uz granicu i na podru~ju obiju dr`ava uz granicu bude na obostrano zadovoljstvo, istaknuo je.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 19. novembar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.d. Tesli} Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,2 8,2 3,47 5,12 4,5 1,18 6,45 3,56 0 0 1,39 0 0,85 2,71 3,2 8,21 3,47 5,15 4,5 1,18 6,5 3,2 8,2 3,47 5,06 4,5 1,18 6,11 22 282 50 1.139 77 20 3.448 70,40 2.313,40 173,50 5.831,45 346,50 23,60 22.241,85 0,4 1,6 -0,25 0 0,4 1,6 0,4 1,6 5.000 7.839 2.000,00 12.542,40

Delegacija PPDIVUT-a u Sarajevskom kiseljaku

Radnici imaju razloga da budu zadovoljni
Delegacija Sindikata PPDIVUT-a BiH, koju je predvodio predsjednik Mehmed Avdagi}, ju~er je bila u radnoj posjeti Sarajevskom kiseljaku zajedno sa Matom Gregani}em, izvr{nim direktorom za ljudske resurse i odnose sa sindikatima u koncernu Agrokor Zagreb. U centru pa`nje bila je analiza primjene aneksa kolektivnog ugovora o pravima i obavezama zaposlenika i poslodavca u ovoj kompaniji, o ~emu je govorio Darko Josipovi} u funkciji poslodavca Sarajevskog kiseljaka. Konstatovano je da se aneks u cijelosti primjenjuje i da radnici imaju razloga biti zadovoljni, jer su prosje~na neto primanja zaposlenika u ovoj kompaniji 1.050 KM. Mato Gregani} je prenio stav uprave i predsjednika Agrokora Ivice Todori}a da }e se od svih zaposlenika tra`iti poja~ana odgovornost u izvr{avanju rada kao osnovni uslov da se zadr`i postoje}i nivo primanja i u 2013. godini. Mehmed Avdagi} govorio je o provedenim izborima u Sindikalnoj organizaciji po procesima rada, u kojima su izabrani ~lanovi or-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA [ipad a.d. Doboj [ipovo a.d. [ipovo Veletekstil a.d. Banja Luka Gradi{ka tr`nica a.d. Gradi{ka Nova radinost a.d. Banja Luka Popovo polje a.d. Trebinje [ipad - komerc a.d. Bijeljina Vartes a.d. Previja Ribnik Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,2(A) 0,17(A) 0,15 3,2 0,3 0,45 0,31 0,09 87 53,01 50,65 51,29 46,79 44,08 44,16 0 0 0 0,2 0,17 0,15 3,2 0,3 0,45 0,31 0,09 87 53,01 50,65 51,5 46,86 44,13 44,19 0,2 2.372 0,17 16.382 0,15 9.933 3,2 10.112 0,3 167.832 0,45 166.407 0,31 540.982 0,09 51.978 87 307.523 53,01 5.000 50,65 5.160 51,04 12.750 46,7 2.400 44,06 2.964 44,05 45.736 474,40 2.784,94 1.489,95 32.358,40 50.349,60 74.883,15 167.704,42 4.678,02 267.545,01 2.650,50 2.613,54 6.539,59 1.123,04 1.306,61 20.195,23

gana SO, a za sindikalnog povjerenika u Sarajevskom kiseljaku izabran je Almir ^ehi}, {to je i potvr|eno na ju~era{njoj konstituiraju}oj sjednici Sindikalnog odbora. Mate Gregani} je novoizabrane ~lanove Sindikalnog odbora i povjerenike informirao da se u koncernu Agrokor posebna pa`nja posve}uje socijalnom dijalogu i partnerstvu sa sindikatima, na ~emu }e se i u budu}e zajedni~ki raditi, bez obzira na to {to }e kompanije Agrokora u BiH biti izvan EU, saop}io je PPDIVUTBiH.

0,74 0 0 -2,34 0,43 -0,11 -0,07

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,89 3,77

$ 1,78 %

1.729,80

$ 0,88 %

857,00 733,50

$ 0,38 %

PLIN
$ 0,58 %

SREBRO

KUKURUZ
$ 0,34 %

32,90 $
1,62 %

26

SARAJEVSKA HRONIKA

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Stambeno zbrinjavanje u Kova~i}ima

Sutra se bira novi saziv Vlade Kantona Sarajevo

Nelegalne kadrovske
kri`aljke idu u drugi plan
Novoj Vladi }e, prema rije~ima ~lanova nove parlamentarne ve}ine, prioritet biti sre|ivanje lo{eg stanja u Kantonu koje je prouzrokovala Vlada SDP - SBB
Op}ina Novo Sarajevo aplicirala je na javni poziv za rje{avanje problema Roma iz oblasti stambenog zbrinjavanja za 2012, koji je raspisalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Odr`an je sastanak sa predstavnicima Komisije za odabir projekata, kojem su, u ime Op}ine Novo Sarajevo, prisustvovali Nijaz Hromo, Emina Rov~anin i Jelena Ler - Keki}. Prijedlog projekta odnosi se na rekonstrukciju zajedni~kih dijelova stambenog objekta kolektivnog stanovanja i sanaciju pet stambenih jedinica u Ulici [a}ira Sikiri}a broj

Dom za pet romskih porodica

11, u MZ Kova~i}i. Op}ina je obezbijedila projektnu dokumentaciju, pribavljena je urbanisti~ka saglasnost, kao i saglasnost nadle`nih javnih komunalnih preduze}a, te odobrenje za gra|enje. Rekonstrukcijom ovog objekta, potpuno devastiranog uslijed ratnih dejstava, pet romskih porodica bi dobilo mogu}nost da se vrati u prijeratne domove, te bi bilo u mogu}nosti da otkupi stambene jedinice nad kojim imaju dokazano stanarsko pravo. Nakon sastanka predstavnici Komisije i Op}ine obi{li su lokaciju izgradnje.

Za izbor nove Vlade potrebno 18 ruku

Projekt ATRIUM
Muzej XIV zimskih olimpijskih igara u Petrakijinoj ulici kandidovan je od Op}ine Stari Grad, putem Sektora za lokalni razvoj, za sanaciju i restauraciju kroz projekat Arhitektura totalitarnih re`ima XX vijeka u urbanom menad`mentu. U projektu je 11 zemalja koje }e izdvojiti primjere zgrada, ulica, mjesta, spomenika i sli~nih nastalih u razdoblju politi~kih re`ima koji su bili totalitarni u razli~itim stepenima. Potpisan je sporazum o saradnji na implementaciji projekta ATRIUM, ~ime su se stvorile pretpostavke za potpisivanje memoranduma o saradnji izme|u Op}ine Stari Grad i Muzeja XIV ZOI, te njegovu kandidaturu. Direktor Olimpijskog muzeja Edin Numankadi} je ustupio svu potrebnu

Saniran Muzej XIV ZOI

dokumentaciju o Muzeju, koja je bila neophodna za apliciranje, tako da je njegova sanacija izvjesna, kada se zavr{e sve potrebne procedure. Projekat se finansira kroz program transnacionalne saradnje zemalja jugoisto~ne Evrope. i Maja Pe~enkovi}. Svi koji `ele dobiti po dvije karte za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja. Dobitnici karte podi`u na blagajni 1 multiplexa.

Sa nama u
Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Alma Mehanovi}, Elma U`i~anin

Cinema City

Kanton Sarajevo sutra bi na sjednici Skup{tine trebao dobiti novu izvr{nu vlast, vlast sa~injenu od ve}ine u kojoj participiraju svi, osim dosada{njih koalicionih partnera SDP - SBB, te Na{e stranke. Novu vlast koja je nazvana ekspertnom `eljno i{~ekuju svi, od policije, taksista, prosvjetnih i radnika komunalne privrede, potro{a~a gasa, vode... Razlozi zbog kojih je izglasano nepovjerenje Vladi SDP - SBB su mnogobrojni. Ali, krenimo redom. Od svog formiranja, koje je blago re~eno izvedeno na nelegalan na~in, Vlada SDP - SBB nastavila je u skladu sa na~inom izbora pa je tako diskutabilno provodila procedure imenovanja i razrje{enja, a u posljednje vrijeme na tome se itekako intenzivno radilo. Problemi u MUPu, izbor rektora, obrazovanje generalno, nezainteresovanost u sferi kapitalnih ulaganja, tro{enje i raspodjela bud`etskog novca na netransparentan na~in, samo su dio onoga zbog ~ega su koalicioni partneri SDP SBB dobili nepovjerenje ve}ine zastupnika Skup{tine.

mre`e, pa }e se stoga sutra na sjednici hvatati posljednji voz da ne bi propalo 30 miliona eura kojima }e se obnoviti sistem te time i osigurati uredno napajanje vodom na{eg grada. Gra|ani su zasigurno prepoznali da je pitanje, recimo, redukcije vode, mnogo bitnije od kadrovskih kri`aljki jer na kraju krajeva oni to najvi{e osjete na svojim le|ima, pa je zbog toga Vladi SDP - SBB re~eno zbogom.

vi} nekoliko puta je do sada istakao kako je cilj ove stranke izbacivanje SDA iz vlasti.

Tijesna ve}ina
- Mi smo suzdr`ano{}u prilikom smjenjivanja prethodne Vlade KS-a izrazili i svoje nezadovoljstvo radom SDP vlade, ali i sumnje da je nova parlamentarna ve}ina koja ima svega 18 od 35 poslanika u stanju obezbijediti dobre uslove za efikasan rad neke nove. Odbili smo podr`ati i poku{aj SDPa da vladu koja je smijenjena predlo`i kao novu, kao protuprijedlog. Na{ principijelni stav u ovom slu~aju je da je u interesu gra|ana Kantona da se prestane sa tvrdoglavim politi~kim nadmudrivanjem i da se na jasno preciziranom akcionom planu za preostali dio mandata formira ekspertska vlada, sa nestrana~kim mandatarom na ~elu, koja }e od funkcionalne skup{tinske ve}ine dobiti mandat da krene u su{tinsko, sistemsko rje{avanje problema. SDA snosi najve}i dio odgovornosti za stanje u kojem se danas nalazimo i zato na{ politi~ki cilj jeste da SDA po ne se od go vor nost i pre|e u opoziciju, istakao je Kojovi}. Novu Vladu, o ~emu je Oslobo|enje, tako|er pisalo nekoliko puta, sa~injavat }e ministri koje je predlo`ilo 18 zastupnika, a od kojih je nekolicina nestrana~ki kadar. Sjednica zasigurno ne}e pro}i bez `estokih rasprava, ali ~lanovi nove ve}ine uvjereni su, kao {to su do sada i izjavljivali, da }e ekspertna vlada dobiti potrebnu podr{ku, te da niko ne}e staviti sitne li~ne interese ispred ideje da se KS postavi na noge. S. HUREMOVI]

KREDIT ZA VODU Sutra }e se na sjednici hvatati posljednji voz kako ne bi propalo 30 miliona eura EBRD-a kojima }e se obnoviti sistem te time i osigurati uredno napajanje vodom na{eg grada
Od nove Vlade koju }e predvoditi Suad Zeljkovi} o~ekuje se da popravi stanje koje je mo`da i najkatastrofalnije od osnivanja Kantona. Finansije su, naravno, ono {to }e najvi{e ote`avati posao novoj izvr{noj vlasti, a koliko je stanje katastrofalno govori i to da je jo{ aktuelni ministar finansija Mirza Sendijarevi} prije nekoliko dana izjavio kako novca ima samo za osnovno funkcionisanje, te da }e pojedini projekti, odnosno ugovori biti aneksirani kako u ovoj godini Kanton Sarajevo ne bi do`ivio ekonomski slom. Novu Vladu, kao {to je navedeno, podr`at }e svi, osim naravno SDP-a i SBB-a, ali i Na{e stranke. Na{a stranka, odnosno njihov zastupnik u kantonalnoj Skup{tini Predrag Kojo-

Posljednji voz
Rad Vlade mnogi sindikati okarakterisali su nezadovoljavaju}im, a da se o svemu vodilo vi{e ra~una negoli o projektima i stva ri ma bi tnim za gra|ane govori i to da }e na sutra{njoj sjednici biti uvr{ten i prijedlog odluke o prihvatanju zadu`enja po ugovoru o zajmu (projekt vezan za vodovod i otpa dne vo de u Sa ra je vu) izme|u BiH i EBRD-a. Vladi predvo|enoj kadrovima SDP - SBB, da pojasnimo, bila su bitnija razrje{enja i imenovanja od projekta kao {to je obnova vo do vo dne i ka na li za ci one

Zbog deminiranja terena, na regionalnoj cesti Krupac - Igman, u rejonu sela [erifi}i, produ`ava se privremena izmjena saobra}aja do 25. decembra od 7 do 15 sati.

Izmjena saobra}aja
Isklju~enja struje

Zbog odr`avanja postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Medojevi}i 1 i 2, Boljakov Potok 3, ^evljanovi}i, Drinska, Ferhatlije 2, Ljubina 2, Ljubov~i}i 2, Medojevi}i 2, Mo{evi}i, Nebo~aj, Rakovica 2, Repetitor Medojevi}i, Srednje 2 i TS-7, od 12 do 13.30 Buhotina i Azapovi}i 2, od 8 do 16 Had`imustafina, Sokolovi}-Kolonija 3 i Zmajevac 2, od 9 do 10.30 Buhotina 2 i Kobilja~a 3, od 10.30 do 12 Kobilja~a 2 i Vela, od 9 do 12 Vlakovo 2, a od 13.30 do 15 sati Stanjevac.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012. Za{to Budimli} osporava upo{ljavanje ~etiri slu`benika

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

27

Rodbinska sva|a
kao uslov konkursa
Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo provela je proceduru po javnom oglasu za prijem namje{tenika od 21. decembra 2011, na osnovu koje se prijavilo 300 kandidata. U radni odnos su primljena ~etiri namje{tenika, podneseno je 14 `albi i sve su odbijene u cijelosti kao neosnovane od Odbora za `albe koji je jedini nadle`an da u drugostepenom postupku razmatra zakonitost provedene procedure. No, ovaj konkurs je za ministra MUP-a Muhameda Budimli}a sporan, jer su putem njega, kako tvrdi sam ministar, primani kadrovi koji su u rodbinskim i strana~kim vezama sa Sadikom Ahmetovi}em i policijskim komesarom Vahidom ]osi}em. No, istina je ne{to druga~ija, pa je me|u ~etiri primljena slu`benika navedenog konkursa i Emina Zuki}, zaposlena na mjestu voditelja operativno-tehni~kih poslova u Tre}oj policijskoj upravi. - Nisam ni u kakvoj vezi sa SDA, Ahmeto-

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Nisam u vezi sa SDA, ali suprug mi je blizak ro|ak Budimli}eve `ene i nismo u dobrim odnosima
vi}em ili ]osi}em. Ako }emo gledati rodbinsku vezu, mogu re}i da mi je suprug blizak ro|ak supruge Muhameda Budimli}a i da nisu u dobrim odnosima. Zbog toga sam na nekoliko konkursa prije ovoga dobijala odbijenice, ka`e Zuki}, koja je, uz ispunjenje op{tih i posebnih uslova konkursa, supruga ratnog vojnog invalida i majka troje maloljetne djece. Primjera radi, na konkursima za vi{eg referenta u obradi li~nih podataka u PU Centar, ministar Budimli} izabrao je petnaestu osobu sa liste uspje{nih kandidata, dok je u Novom Sarajevu zaposlio kandidata koji je na listi za poslove informisanja bio deseti. Iz Uprave policije su podsjetili kako je ovo jedini javni oglas koji je proveden za potrebe Uprave od kada je na ~elu MUP-a Kantona Sarajevo Muhamed Budimli}, a da je sam ministar raspisao vi{e od deset javnih poziva te tako zaposlio vi{e od 50 uposlenika.
Emina Zuki} J. M.

Sekretar Ministarstva unutra{njih poslova tvrdi

U Urijan-Dedinoj ulici

Nije bilo tu~e sa Budimli}em
Sekretar Ministarstva unutra{njih poslova KS-a Edin Zahiragi} demantovao je bilo kakav fizi~ki kontakt, a kamoli tu~u sa resornim ministrom Muhamedom Budimli}em, kazav{i kako ga tog 8. novembra nije ni vidio. - Ministar je bio taj dan na sjednici Vlade, a ja sam oti{ao kod {efa Maksilofacijalne klinike dr. Farisa Fo~e zbog ciste i upale vilice, tako da mi je on otvorio bolovanje. Poslije toga sam 13. novembra izvadio tri zuba, pri~a Zahiragi}. Sekretar MUP-a negira i podatak da je njegova supruga zaposlena zahvaljuju}i vezama sa Budimli}em, ve} je kao inspektor protivpo`arne za{tite (na tom mjestu zaposlena od 2001. godine), po usvajanju federalnog Zakona o PPZ-u, a potom i onoga o organima uprave u Kantonu Sarajevo, ova inspekcija stavljena pod okrilje MUP-a. Zahiragi} je jo{ na bolovanju iako je 15. novembra navra}ao u zgradu kantonalnog MUP-a. Nezvani~no saznajemo kako je advokat sekretara Ministarstva unutra{njih poslova upozorio ministra Budimli}a kako ne smije provaljivati u kabinet Zahiragi}a niti poduzimati bilo kakve radnje u vezi sa njegovim kompjuterom. Ukoliko to u~ini, takva radnja smatra}e se protivpravnim djelovanjem, odnosno zloupotrebom polo`aja. J. M.

Izgra|en potporni zid
Op}ina Centar je finansirala izgradnju potpornog zida u Urijan-Dedinoj ulici kod ulaza na tranzit (Put Mladih muslimana). Izgra|eni armiranobetonski zid je du`ine 6,50 metara i njegova funkcija je da osigura spoj pomenute dvije ulice koji je bio nepregledan i nedovoljno obezbije|en zemljanim nasipom. Na toj lokaciji nalaze se semafori, stub uli~ne rasvjete i kontejneri. Izgradnja zida ko{tala je 3.000 KM, a radove je izvodio Grakop iz Kiseljaka prema projektu koji je sa~inio Zavod za saobra}aj Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu. Za nadzor projekta bila je zadu`ena firma Energoinvest.
Edin Zahiragi} botom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Kar lsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingol stadt i Nur nberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i su botom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utor kom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Ri jeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bi jelji na svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubi ca svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i sva ki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugoj no svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sa ti, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo sva ki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most sva ki dan u 15.30 sati, Te{anj sva ki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla sva ki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35,

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

7 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30, ^apljina 8.05

Munich 12.35, Ljubljana 12.55, Vienna 14.20 i 21.40, Istanbul 18.00 i 23.00, Zagreb 22.00

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30, Vienna 7.40 i 15.05, Istanbul 11.20, 17.00 i 18.55, Koeln 13.10, Munich 13.15, Ljubljana 13.25, Ancona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35, ^apljina 18

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sa ti, Pa riz pet kom u 9 sa ti, Ber lin ~et vrtkom u 8 i su bo tom u 17 sa ti, Dor tmund, Es sen i Dus sel dorf po ne djel jkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, su-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 10.25, 18.00 i 23.00, Ancona 10.35, Beograd 11.25 i 21.40, Koeln 12.30,

16, 17 i 18 sa ti, Tuzla ra dnim da nima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sa ta, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sa ti, Viso ko sva ki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sa ti, Viso ko - Kakanj sva ki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sa ti, Zenica sva ki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Ka kanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i pet kom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sa ti autoputem.

28

KULTURA

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Sutra premijera Sidranovog “anti~kog” teksta

GOLGOTA HUDOG RUDE
Nakon 40 dana odgode, u Kamernom teatru 55 bi}e izvedena predstava “U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce” u re`iji Sulejmana Kupusovi}a
Predstava “U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce” nakon 40 da, na odgode zbog nesretnog ku}nog pada glavnog glumca Emira Had`ihafizbegovi}a, do`ivje}e svoju premijeru sutra na sceni Kamernog teatra 55. Tekst Abdulaha Sidrana, koji je prije jedanaest godina u Narodnom pozori{tu Sarajevo re`irao Elmir Juki}, tako }e se ponovo na}i pred publikom, ali u mnogo intimnoj, komornijoj atmosferi - upravo onako kako je Sidran od samih za~etaka ideje `elio.
Emir Had`ihafizbegovi}

Glavni glumac spreman
Had`ihafizbegovi}, koji u drami igra nesretnog Rudu, koji se u lo{e vrijeme zadesio u gradu na obali Drine po~etkom agresije na BiH, smatra da reinkarnacija predstave uop{te ne treba biti ~udna. [tavi{e: - Kada sam prije dvije, tri godine dobio poziv od Sidrana, koji mi je saop{tio da `eli ponovo postaviti “Zvornik” bio sam pot, puno zbunjen. Naime, nije mi bilo jasno za{to uo{te zapo~injati pri~u na temu koja je bila sasvim logi~na, kao {to je potreba ljudi da udi{u zrak, na primjer. To je toliko dobar tekst, da bi ga se trebalo ponovno dramatizirati svakih nekoliko godina, daje svoje utiske na{ popularni glumac. Glavni glumac u predstavi ka`e da se i potpuno oporavio i da je sasvim spreman za premijeru, ali nagla{ava da je to i zasluga sjajnog tima koji je pripremao predstavu: - Dugo nisam radio projekt nad kojim je bila tako dobra aura

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: D`- KRIJE[TORAC

i na kojem je radila tako dobra ekipa - od tehni~kog dijela do Suleta (Sulejman Kupusovi}, reditelj, op.a.) i sjajnih kolega. Treba sko~iti pa re}i hop, ali mi imamo zlatnu polugu koja se zove “U Zvorniku ja sam srce svoje ostavio” i ja jednostavno `elim {to prije iza}i pred publiku. Ba{ kao i Had`ihafizbegovi}, i reditelj Kupusovi} je na ju~era{njoj konferenciji za medije imao samo rije~i hvale za ekipu s kojom je stvarao predstavu. - Kad imate motivaciju vremena u kojem `ivimo, motivaciju la`i i kad zlo~inci o~ekuju nagradu za ono {to su u~inili, i posebno

kad imate motiv personaliteta ansambla, kad imate tako svje`e glumce, onda je realizacija imperativ, govori Kupusovi}, dodaju}i: - Mi smo od po~etka pazili da ne ponovimo Juki}evu predstavu, koju izuzetno po{tujemo. Ovo je potpuno druga~ija postavka, jer nijedno pozori{te nema odnos prema publici onakav kakav to ima Kamerni teatar 55. Meni se ispunio `ivotni san i izuzetno se radujem premijeri.

Premijera rasprodana
Tekst “U Zvorniku ja sam ostavio svoje srce” nastao je u periodu od 1996. do 2000. i govori o

nastavniku muzike i horovo|i Rudi, dirigentu amateru koji sanja da jednog dana napi{e simfoniju o rijeci Drini, inspirisan Smetaninom “Vltavom” Prili. kom povratka s jednog takmi~enja {kolskih horova, Rudo svoje u~enike {alje natrag u Sarajevo, a on svra}a u svoj rodni Zvornik. Tu zapo~inje golgota... Abdulah Sidran ka`e u afi{i predstave (koju je, uzgred, sjajno grafi~ki rije{ila Fabrika) da ga je mnogo toga inspirisalo za pisanje teksta, ali da je dosta toga ostalo i van njega, a {to je itekako imalo uticaja - oratorij “Mesija” Georgea Friderica Handela, pje-

sma “Mejra na tabutu” Zehre Deovi}, kao i zajedni~ka kafa sa “mje{ovitom patrolom” policije, ba{ kod Zvornika, pred sami po~etak agresije... U predstavi, osim Had`ihafizbegovi}a, igraju Admir Glamo~ak, Sabina Bambur, Amar Selimovi}, Fe|a [tukan, Sabit Sejdinovi}, Dragan Jovi~i} i Sad`ida [eti}. Nakon sutra{nje premijere, bi}e izvedene i dvije reprize, 22. i 23. novembra, sve sa po~etkom u 20 sati, a kako se dalo primijetiti ju~er na blagajni Kamernog, premijera je rasprodana, dok je jo{ vrlo mali broj ulaznica ostao za reprize.
N. SELIMOVI]

Studenti Muzi~ke akademije Sarajevo u Gora`du

Poklonili klavir
[kola u Gora`du susretala se sa nedostatkom instrumenata za odvijanje nastave
Zahvaljuju}i saradnji i razumijevanju izme|u OM[ “Avdo Samilovi}” Gora`de i Muzi~ke akademije iz Sarajeva, {kola je na poklon dobila polukoncertni klavir Estonia. Tim povodom su u posjetu ovoj gora`danskoj {koli stigli dekan Muzi~ke akademije iz Sarajeva prof. dr. Ivan ^avlovi}, prodekan za nastavu prof. Senad Kazi}, te studenti Muzi~ke akademije. Mnogobrojnim zvanicama i gostima najprije je toplu dobrodo{licu po`elio dr. prof. Ivan ^avlovi}, koji je kazao kako mu je zadovoljstvo boraviti u Gora`du i da mu veliku radost ~ini saznanje da je polukoncertni klavir do{ao ba{ u Gora`de, jer se {kola susretala sa nedostatkom instrumenata za odvijanje nastave. Nakon {to je guda~ki kvartet u sastavu Tamara Arsovski (prva violina), D`ana Begovi} (druga violina), Aida Daji} (viola) i Adrian Ivi~evi} (violon~elo) izveo kompoziciju [uberta “Djevojka i smrt” koja je na, gra|ena aplauzom, direktorica OM[ “Avdo Smailovi}” Selma Verem zahvalila je na poklonu koji je nemjerljive vrijednosti za ovu muzi~ku {kolu. Uz rije~i zahvalnosti za sve u~injeno do sada od Muzi~ke akademije iz Sarajeva za muzi~ku {kolu “Avdo Smailovi}” direktorica Verem dodijelila , je zahvalnicu prof. dr Ivanu ^avlovi}u, dekanu Muzi~ke akademije iz Sarajeva. Ovo lijepo dru`enje zavr{io je Zlatan Bo`uta, student Muzi~ke akademije, sa d`ezimprovizacijom na klaviru. A. H.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

KULTURA

29

29. susreti pozori{ta/kazali{ta u Br~kom

Dokumentarni teatar SVE^ANA na tragu sje}anja AKADEMIJA
Predstava “Bio je lijep i sun~an dan” SARTR-a zatvorila prvi ciklus od ~etiri, od ukupno osam predstava, u natjecateljskom programu
Mladen BI]ANI]

110 godina od utemeljenja HKD-a Napredak

Prvi ciklus od ~etiri, od ukupno osam predstava u natjecateljskom programu 29. susreta kazali{ta/pozori{ta, zatvorio je nastup Sarajevskog ratnog teatra. Njima je pripala nedjeljna ve~er, kada su izveli predstavu “Bio je lijep i sun~an dan” temeljenu na istoimenoj knjizi, projekt kojim su obilje`ena prakti~no dva jubileja - 2. maj 1992, datum {to je u kolektivnoj memoriji ostao zabilje`en kao dan opsade Sarajeva, ali i 17. maj, dan kada je SARTR osnovan, od kada je upisan na pozori{nu kartu svijeta. Protekla dva desetlje}a dostatan su period da bi se, sa historijske distance, ali jo{ sa `ivim sje}anjem sudionika i suvremenika, moglo ne{to smisleno progovoriti o tom, najstra{nijem danu u modernoj povijesti ovoga grada. S druge strane, isto to proteklo razdoblje, osvrnemo li se na sve ono {to je u~injeno na daskama {to `ivot zna~e, potvrdilo je punu opravdanost i vrijednost osnivanja takvog jednog - anga`iranog i `ivog teatra otvorenog - pozori{nog kolektiva. Stoga je bilo samo pitanje vremena kada }e SARTR uploviti u nemirne i opasne vode dokumentarnog teatra, u ~ijim se brojnim pritokama i rukavcima pozori{na istina tako|er skriva - treba samo, poput predanog i neumornog traga~a za grumenom zlata me|u zrncima pijeska, biti uporan i istrajati do kraja, uprkos svim sumnjama i preprekama.

“Bio je lijep i sun~an dan” - u nemirnim vodama dokumentarnog teatra

Smak svijeta
Pomenuta knjiga “2. maj 1992. - Bio je lijep i sun~an dana” zapravo je zbirka sje}anja {to su ih zapisali gra|ani Sarajeva, najrazli~itijih zanimanja i uzrasta, a odnose se upravo na taj dan, dan koji }e potpuno promijeniti njihove `ivote, sudbine, snove. Prema toj knjizi koncipirana je, dakle, predstava - re`iju potpisuje Tanja Mileti}-Oru~evi}, dramaturgiju Dubravka Zrn~i}-Kulenovi}, scenografiju i kostim Lejla Hod`i} a muziku Nedim Zlatar. Gluma~ki ansambl tvore Sonja Goronja, Mirela Lambi}, Ana Mia Mili}, Maja Salki}, Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi}, Adnan Kreso, Sead Pandur i Jasenko Pa{i}. Predstava je nastala u koprodukciji SARTRa i MESS-a, a u okviru {vicarskog kulturnog programa zapadnog Balkana - Network for Participative Cultures of Remembrance. Predstava, zna~i, po~iva na sje}anju, tom jednom od najkrhkijih svojstava ljudskog uma -

ono {to se dogodilo ju~er, tu, pred nama, pokazala su brojna eksperimentalna istra`ivanja u psihologiji, svjedoci tih zbivanja opisat }e svatko na svoj na~in, tuma~enja }e biti jo{ razli~itija. Nakon dvije decenije, kao {to je to u na{em slu~aju, naravno da je za o~ekivati da }e se ta razli~itost u evociranju do`ivljaja tog dana samo multiplicirati. Mehanizmi i putevi kojima se sje}anje bori protiv zaborava i dalje su u sferi nepoznatog i nedovoljno istra`enog, stoga je i svako svjedo~anstvo o nekom zbivanju, ako se ne mo`e potkrijepiti nekim nepristrasnim argumentom, dokazom, hartijom, uvijek podlo`no sumnji~enju i osporavanju. Svega toga itekako su bili svjesni autori predstave “Bio je to lijep i sun~an dan” Oni ovu intri. gantnu pozori{nu pri~u otvaraju upravo dilemama i sumnjama {to proizilaze iz te krhkosti i nestalnosti sje}anja, iz te nepouzdanosti {to ra|a sumnju, ali i bunt i otpor. Postupno, ta razina subjektivnosti iskaza blijedi, ja~aju slike {to se mogu poduprijeti ne~in trajnijim i stamenijim od samog sje}anja - gori Po{ta, to je zabilje`eno, snimljeno, to smo vidjeli, gori Vije}nica, to se ne mo`e zanijekati, grad se granatira i bombardira od jutra do ve~eri - to bar svi vide, to je dokumentirano! U tim trenucima predstava, na velika vrata, ulazi u svijet dokumentarnog teatra - ona `eli svjedo~iti o ne~emu {to se zbilja dogodilo, {to nije fikcija ni dramska konstrukcija, {to ne izlazi ispod pera pisca ve} iz `ivota onih koji tu katastrofu, kataklizmu, “Armagedon” smak svijeta, re}i }e je, dan od protagonista predstave, stvarno pre`ivljavaju. No, mada i dokumentaran, teatar se ne mo`e odre}i svojih korijena,

svojih izvora na kojima se napaja. Tanja Mileti}-Oru~evi} to isuvi{e dobro zna i po{tuje, u suradnji sa dramaturginjom Dubravkom Zrn~i}-Kulenovi}, ~ija je pomo} u sre|ivanju i rasporedu tog tako raznovrsnog materijala itekako dragocjena i neophodna, ona sklapa ~itav projekt kombiniraju}i dokumentarni pristup, zna~i insistiranje na faktu, i ono iza njega, ono {to ga slijedi i zalazi u domen kazali{ne fikcije i iluzije.

Povodom obilje`avanja 110 godina postojanja Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak u srijedu, 21. studenog, u 18 sati u Domu Oru`anih snaga BiH u Sarajevu bit }e uprili~ena sve~ana akademija. Na akademiji }e biti dodijeljena Napretkova priznanja osobama koje cijene rad ovoga dru{tva i koje su doprinijele radu Dru{tva i kulture. Nastupit }e ~lanovi Napretkovog trija Magis: Dario Vu~i} i Boris Lon~ar i sopranistica Katarina Kiki}, folklorna skupina HKDa Napredak - podru`nica Busova~a, Napretkov zbor iz Kupresa, te glumci Vedrana Seksan i Miro Barnjak. HKD Napredak osnovalo je Hrvatsko potporno dru{tvo za potrebe |aka srednjih i visokih {kola iz BiH u Mostaru 14. rujna 1902. i Hrvatsko dru{tvo za namje{tanje djece u zanate i trgovinu u Sarajevu 11. studenog 1902. Kako su oba dru{tva imala identi~ne ciljeve i zadatke, da pomognu |acima i studentima, 1907. ujedinjuju se i djeluju zajedno pod imenom Napredak. Ponose se ~injenicom da su stipendirali

dva bh. nobelovca Ivu Andri}a i Vladimira Preloga. HKD Napredak ima vi{e od 20.000 ~lanova u 56 podru`nica. - Naro~ito se ponosimo na{im Fondom za stipendiranje “Ivo Andri} - Vladimir Prelog” iz kojeg je do sada podi, jeljeno preko 2.700 stipendija i potpora. Od svoje obnove (1990) do danas HKD Napredak je ukupno realizirao 7.092 razli~ita kulturna programa, ka`e mr. sc. @eljko Grubi{i}, Mr. S. tajnik Dru{tva.

U Franjeva~kom me|unarodnom studentskom centru

Alternativna historija
Citiranje TV-vijesti tog dana, novinskih sadr`aja Oslobo|enja, pozivanje na autenti~ne, provjerljive doga|aje tog dana, suprotstavlja se onome do`ivljenom i interpretiranom kroz sje}anje svakog od podnosilaca tih iskaza - scene iz `ivota u podrumu, telefonskih razgovora sa nekada dragim ali sada izbjeglim licima, diverzantske “akcije i podvizi” ~ine taj drugi sloj, tu “alternativnu historiju” koja u teatru ovoga `anra `eli zauzeti ravnopravnu poziciju sa onom “verificiranom povije{}u” U predstavi “Bio . je lijep i sun~an dan” to funkcionira vrlo skladno i dobro “u{timano” gluma~ki ansambl u fun, kciji je ideje projekta - a to je prije svega poziv na razgovor, na dijalog, jer nema drugog na~ina da se te dvije historije usklade, da se preklope i nastave `ivjeti jedna uz drugu. Bertolt Brecht, a na njega se predstava ~esto poziva, u svom Malom organonu za teatar (1948-1954) pou~ava: “Povijesne uvjete ne smijemo, dakako, zami{ljati (niti oni nastaju) kao tamne sile (pozadine), ve} i njih stvaraju i odr`avaju (i mijenjaju) ljudi: njih tvori ono {to se upravo doga|a” Sarajevska pred. stava na tom je tragu kazali{ne istine, njoj je predana i u tome je njena neporeciva vrijednost.

Klovnologija
Ve~eras }e u 18 sati na multimedijalnoj sceni Franjeva~kog me|una ro dnog stu den tskog centra (Zagreba~ka 18) biti odigra na pre mi jer na pred sta va “Klovnologija” Povodom Evrop. ske sedmice za smanjenje otpada (EWWR), od 17. do 25. novembra i Me|unarodnog dana djeteta (20. novembra), Udru`enje dramskih umjetnika Altteatar pripremilo je ovu premijeru. Rije~ je o novoj teatarskoj poslas ti ci na mi je nje noj najmla|ima, zabavnoj, duhovitoj i “ekolo{ki osvije{tenoj” predstavi. Publika }e u predstavi upoznati dva vesela klovna, koji kroz niz komi~nih situacija i zapleta upoznaju mali{ane sa osnovnim principima o~uvanja `ivotne sredine. U ulogama klovnova pojavljuju se glumci mla|e generacije, Alisa ^aji} i Emir Fejzi}, dok su autori Adnan Lugonji} i Mario Drma}. Udru`enje dramskih umjetnika Altteatar, posljednjih je godina doprinijelo sveukupnoj teatarskoj ponudi Sarajeva i, slobodno se mo`e re}i, cijele BiH, kao i razvoju obrazovnog procesa djece koja se kroz teatarski ~in

Plakat za predstavu

educiraju i otkrivaju zna~aj i snagu kreativnog izraza. U~e{}a na zna~ajnim festivalima (PIF Zagreb, Susreti lutkarskih pozori{ta/kazali{ta Bugojno BiH, MESS, Dani BiH u Lionu, Pozori{te Zvezdari{te Beograd, Zlatna iskra Kragujevac), te brojne nagrade i priznanja, potvrda su kvaliteta djelovanja i rada Altteatra, upornosti i profesionalne odgovornosti da se i teatar namijenjen djeci odlikuje stvarala~kim i umjetni~kim progresivnim dometima.

30

SCENA

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

VELIKI HUMANITARNI KONCERT U BKC-u

U~enici Srednje muzi~ke {kole Sarajevo

MUZIKA @IVOTA
Koncert su organizirali u~enici, profesori i biv{i u~enici Srednje muzi~ke {kole Sarajevo sa gostima, a cilj je bio prikupljanje sredstava za lije~enje nastavnice Alme Muratovi}
Sino} je u Sarajevu u dvorani Bosanskog kulturnog centra odr`an veliki humanitarni koncert koji su organizirali u~enici, profesori i biv{i u~enici Srednje muzi~ke {kole Sarajevo sa gostima. Cilj je bio prikupljanje sredstava za lije~enje nastavnice Alme Muratovi}. Naime, rije~ je o drugom koncertu koji je organiziran na inicijativu u~enika ove sarajevske {kole. Prvi je bio "Concert Ex-Generations & Friends", koji je odr`an 6. juna pro{le godine za Kenana Dedi}a, biv{eg u~enika i harmonika{a. On je ovaj put nastupio na koncertu. U~estvovali su brojni renomirani umjetnici, biv{i i sada{nji u~enici Srednje muzi~ke {kole, kao i njihovi prijatelji Enes Begovi}, Kenan Ma~kovi}, ~lanovi grupe Maximum Power, te Nenad Te{i}, koji dijele isti plemeniti cilj. Od biv{ih u~enika {kole nastupili su Kenan Dedi} na harmonici, vokali @eljka Katavi} - Pilj, Dunja Fazli}, Latif Mo}evi}, AldiU~enici {kole pokazali da njihova nastavnica nije sama u svojoj borbi

Alma Muratovi}

jana Tuzlak i ~lanice ansambla Cabaret Negra ^i~i} i Aida Mu{anovi}, te harmonika{ Zlatan Radon~i} i klarinetista Meho Radovi}, kao i profesori Srednje muzi~ke {kole: vokalistica Gordana Topi}, pijanista Samir Fejzi}, vi-

olinista Boris Lon~ar, harmonika{ Alen Hod`i} i violinistica Tatjana Romani} - Pirali} i u~enice Emina Tufo i Lamija ^eljo uz ~lanove Maximum Powera. Dvorana BKC-a bila je prepuna, okupili su se ljudi dobre volje da svo-

jim prisustvom u~ine dobro i pomognu u prikupljanju sredstava za lije~enje nastavnice Alme Muratovi} jer dobro se dobrim vra}a. - Vijest da je jo{ jedan mladi `ivot ugro`en inspirisala nas je da uradimo ne{to {to }e pomo}i na-

stavnici Muratovi} da u potpunosti pobijedi bolest protiv koje se tako hrabro bori. @eljeli smo pokazati ovoj mladoj osobi da nije sama na{im koncertom "Muzika `ivota", poru~ili su iz Vije}a u~enika Srednje muzi~ke {kole Sarajevo.

Rihanna na turneju 777

Povela 250
U sklopu turneje 777 popularna pjeva~ica Rihanna odlu~ila je obradovati sve svoje fanove posebnim iznena|enjem. Pjeva~ica je sa sobom u privatnom avionu povela 250 fanova i novinara. Ali, iznena|enju tu nije bio kraj. Rihanna je svakom od njih poklonila narukvicu s dijamantima i karte za koncert na koji putuju. Na letu je pokazala kako se uprkos brojnim obavezama zna zabaviti te je tokom leta od Los Angelesa do Mexico Citya pila {ampanjac i tekilu nazdravljaju}i s fanovima. - Ovo je bilo nezaboravno iskustvo. Odli~no sam se zabavila, a sigurna sam i svi ostali u avionu, rekla je Rihanna za MTV. Rihanna }e tokom svoje turneje realizirati sedam koncerata u sedam gradova iz sedam dr`ava (777) tokom koje }e predstaviti novi album "Unapologetic".

fanova u avionu

Foto: A. KAJMOVI]

IZDAJEM gara`u u strogom centru gra da ul. [tro sma je ro va 2. Mob. 061/908-587.k IZDAJEM na du`i period, jednosoban namje{ten stan ^. Vila cent. grijanje. Tel. 061/715-607.k IZDAJEM dvokerevetnu sobu, centralno grijanje, internet, kablovska, Ciglane. Mob. 062/253-440.k VEOMA povoljno izdajem poslovni prostor u shoping centru, 110 m2, prve tri kirije gratis!!! Mob. 061/778367.k IZDAJE se soba sa upotrebom kuhinje, centralno grijanje blizu fakulteta tramvaj. Tel. 063/454-517.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ul. Ke~ina br. 30/2, stari grad. Mob. 061/082-569.k IZDAJEM-ustupam mali granap, ekstra lokacija, Ilid`a. Mob. 066/879870.k IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan, 200m od zgrade predsjedni{tva, centralno grijanje i lift, 500 KM + re`ije. Mob. 060/317-6748.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan po `elji za dvije studentice. Tel. 535475.k IZDAJEM pos. prostor 200 m2, 20 par. mjesta, Slatina 8, sve novo, 2.200 KM. Mob. 062/619-361.k IZDAJEM vi{e atraktivnih stanova u Pehlivanu{i full namje{ten u cijenu krije ulazi ve}ina re`ijski tro{kova. Tel. 062/959-29.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod Pozori{ta-Sarajevo, zasebno grijanje, kab. satelitska, klima, blind vrata, parking mjesto. Mob. Mob. 061/133-191.k IZDAJEM poslovni prostor 60 m2, ^ar{ija, S. B. Ba{agi}a, kod po{te. Mob. 061/609-735.k HITNO u Pofali}ima kod Fabrike duhana izdajem manji dvosoban stan, kompletno i kvalitetno adaptiran, sa ugradbenom kuhinjom i aparatima, sve novo, 330 KM/mjese~no. Mob. 061/559-235.k IZDAJEM gara`u na Ko{evskom brdu nad Robotom. Tel: 615-636.k IZDAJEM komfornu sobu studentkinji, strogi centar. Tel. 063/931-407.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300 KM. Tel. 061/842-989.k VRACA, izdajem namje{ten stan. Tel. 521-204.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu, cen. grij. inter. kab. Ciglane. Mob. 062/253440.k IZDAJEM pos. prostor, strogi centar, kancelarijskog tipa. Mob. 061/812046.k IZDAJEM namje{tenu sobu, centar, ^obanija, cen. grijanje, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 25 m , sa svim sadr`ajima, Alipa{ino polje, stam. zgrada, za sve djelatnosti. Tel. 542-357, 456-703.k
2

STAN u centru Vogo{}e, 113 m2, cijena 1050 KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k STAN u Sarajevu, ~etverosoban (94 m2 + 42 m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k PRODAJEM dvosoban stan, ^. Vila I, 67, 5 m2 + dva balkona, dva mokra ~vora. Tel. 033/649-457.k DOLAC Malta, dvosoban stan 55 m2, II sprat, stanje solidno, useljiv, cen. gr. lift, 1.500 KM/m2. Mob. 061/269-835.k PRODAJEM nov, namje{ten stan 63 m2 Aerodromsko, Hajrudina [abanije, kvalitetna gradnja. Tel: 061/102212.sms NOVO izgradeni objekat na Stupu Pljacna 102. Prodaje se poslovni prostor od 174 m2 i 316 m2 rau-bau cijena 1170 m2 + p.d.v. Ugrun}eni. Tel: 061/548023.sms HITNO prodajem ku}u, Ilid`a, ul. Kasindolska sa dva odvojena trosobna stana, komplet sve novo ura|eno, grijanje eta`no, 600 m2 ba{te, gara`a, 228.000 KM. Mob. 061/559-235.k GRBAVICA, 80 m2, V sprat, sa liftom (trosoban) nije zadnji, novogradnjanadogradnja, 135.000 KM, Ferhadija 105 m2, I sprat, spreman za adaptaciju, 240.000 KM. Mob. 061/559-235.k PRODAJEM na Ba{~ar{iji poslovni prostor 35 m2, prizemlje i stan 50 m2 iznad. Tel: 061/745-525.k PRODAJEM 4 duluma zemlje prve klase Luke-Livade, pored rijeke uz glavni put. Tel. 066/463-4949.k GRBAVICA-Splitska, 54 m2, I sprat, stanje odli~no, 93.000 KM, Grbavica-B. Muteveli}a, 52 m2, III sprat, odmah useljiv, 93.000 KM, Grbavica-H. Brki}a, 37 m2, suteren, stanje dobro, plin, 52.000 KM. Mob. 061/559235. stanovisarajevo&yahoo.com AERODROMSKO naselje, ul. R. Tomi}a, pored Konzuma, 39 m2, I sprat + balkon, plin do vrata, stanje dobro, 59.000 KM. Mob. 061/269-835.k GRBAVICA, dvosobni stanovi i jednosobni, povoljno. Mob. 0617559-235.k VI[E STANOVA A. gradnje u Centru d 75 m2-175 m2.Tel. 061/299-911.k STAN BREKA 105 m2 dvoeta`ni M. Su {i }a 79 m 2 Mu je zi no vi }a. Tel. 063/157-832.k STAN CIGLANE 79 m2. Tel. 062/758330.k STAN 60 m2 ^. Vila V kat lift povoljno. Tel. 061/299-911.k KU]A KOVA^I 150 m2 + gara`a na 300 m2.Tel: 061/299-911.k STAN Bolni~ka Centar 77 m2 stan ^obanija 96 m2. Tel. 062/732-330.k D. MALTA, ul. M. Ma ru li }a, 56 m2/XIV sprat, dvosoban, dobro o~uvan, cen. grijanje, balkon, lift, 1.520 KM/m2. Mob. 061/269-835.k OTOKA, jednosoban 37 m2 + balkon, 3 sprat, o~uvan, 31.000 eura, ul. Grada ~a }ka, po red Mer ku ra. Mob. 061/269-835.k PRODAJEM dvosoban stan ^. Vila I 67, 5 m2 + dva balkona, dva mokra ~vora, dvostran. Tel: 033/649-457.k KU]A u Centru Breze plac 600 m2, 3 stana po 90 m2 cijena 125, 00 KM. Tel: 062/577-638.k PRODAJEM devastiranu vikendicu u Kijevu sa gra|evinskom dozvolom. Tel. 062/642-989.k

NEKRETNINE ZAMJENA
SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM dvosoban stan, za ve}i trosoban ili prodajem. Mob. 061/864651.k MIJENJAM stan u centru Doboja za Sarajevo ili Tuzlu. Mob. 061/483262.k MIJENJAM ili prodajem dvosoban 58 m2 + balkon, Getaova br. 9, I sprat, pred {kolom, C faza, c. grijanje, za Lu`ane Ilid`a. Tel. 033/456-510 i 061/521444.k MIJENJAM jednosoban stan 38 m2, ul. Grbavi~ka za manji dvosoban ili prodajem. Mob. 061/401-205.k MIJENJAM stan 75 m2 + gara`a, ul. Ote{kog bataljona Ilid`a za Bijeljinu. Mob. 063/790-480.k GARSONJERA 28 m2 u Vi{egradu za Sarajevo ili prodajem. Mob. 061/530314 i 033/228-446.k VE]A ku}a u Rudom, 3 sprata, pos. prostor, gara`e i 600 m2 zemlje, za nekretninu u Sarajevskom Kantonu. Mob. 061/709-430.k MIJENJAM stan 70 m2 + gara`a, Ote{kog bataljona, Otes-Ilid`a, za Bijeljinu. Mob. 063/790-480.k MIJENJAM stan u Doboju, za Sarajevo, Vogo{}u ili Ilid`u. Mob. 061/483262.k MIJENJAM stan, Alipa{ino 48 m2, 1 sprat, C faza, za ve}i, prednost ista lokacija ili ku}a u Sarajevu. Mob. 061/749-305.k

IZDAJEM gara`u kod Drvenije mosta. Mob. 061/157-677 i 033/218-490.k IZDAJEM stan, na Grbavici, [oping, 54 m2, M. Muteveli}a, 4 sprat, namje{ten, 450 KM. Mob. 061/540-015.k IZDAJEM jednosoban stan Ko{evsko brdo cijena 200 KM + re`ije. Tel. 206-322.k IZDAJEM pos. prostor, Marin dvor, 15 m2, 400 KM mjese~no. Mob. 063/732410.k IZDAJEM poslovni prostor preko puta suda, 36 m2, ul. [enoina br. 6. Mob. 062/326-886.k KONFORNO namje{tena garsonjera u novom objektu za jednu ili dvije osobe, u centru grada - Mejta{ + dvori{te, parking i vrt. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM ku}u na sprat, 4 sobe, kuhinja, mkri ~vor, nus prostorije, dvori{te, vrt, parking, povoljno. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM pos. prostor 20 m2, Vogo{}a, novogradnja, 350 KM mjese~no. Mob. 063/732-410.k IZDAJEM ku}u sa dvoeta`nim stanom, ga ra `om i dvo ri {tem.Tel. 061/812-046.k LIJEPO namje{tena garsonjera, Ko{evsko brdo, 30 m2, N.[.Dede, 300 KM. Mob. 061/072-845.k NAMJE[TEN stan, M. dvor, A. Brauna, 5 sprat, potkrovlje, 67 m2, 400 KM. Mob. 061/072-845.k IZDAJEM gara`u u Vogo{}i, ul. Partizanskog odreda Zvijezda br. 32. Mob. 061/625-309.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, poseban ulaz, iza Merkatora, Novo Sarajevo. Tel. 616-649.k NAMJE[TEN stan 55 m2, Pehlivanu{a, iza Katedrale, Stari Grad, 500 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan cent. grijanje, internet, kablovska. Tel.544-863 i 061/809-336.k IZDAJEM gara`u u Centru grada [trosmajerova ulica. Tel. 061/908587.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, ul. Trebevi~ka. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM namje{tenu sobu, grijanje, upotreba kuhinje, kupatila, na du`e vrijeme, ozbiljnom zaposlenom, N. Grad. Tel. 463-977.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, kod okretaljke Jezero. Tel. 442-998, 061/525-795.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju, za granap, 40 m2, 250 KM. Mob. 061/358-772.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, na Marin dvoru. Mob. 066/775-459.k IZDAJEM garsonjeru u Kova~i}ima. Mob. 061/864-086.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k

POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70 m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250 m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120 m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75 m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15 m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ne vjes ti na 38, 200 KM. Tel. 0038762823248.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396.k IZDAJEM garsonjeru i dvosoban stan, Mjedenica Tel. 062/908-359 polije 15 sati.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu, centralno grijanje, internet, kablovska, ciglane. Mob. 062/253-440.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, studentima ili zaposlenoj `eni, Aerodromsko naselje. tel. 033/656-327.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, studentici. Zmaja od Bosne 28. Tel. 613351.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant, ^engi} vila. Mob: 062/326-484.k IZDAJEM pos. prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 533-123.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel: 062/255-827.k IZDAJEM prostor 50 m2, za knjigovodstvo, ograone, kroja~ke radione i dr. Gornje Ciglane u stambenoj zgradi. Mob. 061/357-786.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM namje{ten stan u privatnoj ku}i, centar. Tel. 204-984.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190 m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM stan u ku}i koja ima skladi{nji prostor, parking prostor. Tel: 066/068-461.k

IZDAJEM pos. prostor 25 m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM pos. prostor 60 m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

PRODAJA
BISTRIK, prodajem jednosoban stan, 32 m2, tre}i sprat. Mob. 061/722558.sms BREKA, prodaja trosobnog stana na II spratu, 78 m2 + balkon. Mob. 061/205-705.sms NOVO izgra|eni objekat na Stupu, Pija~na 112, prodaje se poslovni prostor od 174 m2 i 316 m2 rau-bau cijena 1.170 m2 + P.D.V., ugrun~eni. Mob. 061/548-023.sms PRODAJEM stan u Bu~a Potoku, novogradnja, kod Interexa, 59 m2, cijena 1.550 KM/m2. Mob. 061/509259.sms PRODAJEM ili izdajem jednoiposoban namje{ten stan, 42 m2, I sprat, u novogradnji kod Aut. st. u Ist. Sarajevu, useljiv 1.12. 2012. Tel. 062/317306.sms VIKENDICA, Gladno polje, Vlakovo, 1200 m2 oku~nice + 100 m2 stambenog prostora, vo~njak, pomo}ne prostorije, asfaltni put, svi priklju~ci, 75.000 KM. Mob. 066/995-944.k CENTAR, ^ekalu{a, iznad stomatolo{kog fakulteta, 130 m2, I sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/702-881.k TROIPOSOBAN stan u centru, ul. Petrakijina, I kat, 115 m2, useljiv, plinsko grijanje, papiri uredni, cijena 250.000 KM. Mob. 061/320-439.k NOVOGRADNJA, Isto~no Sarajevo, ul. Spasovdanska, IV sprat, 50 m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136.k STAN, Hrasno, ul. Porodice Ribara, 52 m2, VPR., zatvorena terasa, 95.000 KM, stan ul. Grada~a~ka, 52 m2, IV sprat, potrebna adaptacija, 76.000 KM, centralno grijanje. Mob. 062/959129.k STAN na Aerodromskom naselju, ul. Akifa [eremeta, I sprat, adaptiran, 50 m2, 80.000 KM. Mob. 063/034-355.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJA potra`uje stanove i ku}e, za prodaju, profesionalna usluga. Mob. 061/136-705.k POTREBNI prazni i namje{teni stanovi za iznajmljivanje. Tel. 061/350448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

GRBAVICA, u blizini [umarskog fakulteta izdajem jednosoban namje{ten stan, 34 m2. Mob. 061/375-141.k DOBRINJA Mustafe Latifi}a 60 m2, 1 spra, bez stvari 300 KM. plinsk grijanje. Tel: 066/995-944.k IZDAJEM 2 poslovna prostora, zgrada papagajke, jedan 40 m2 a drugi od 20 m2. Tel. 033/535-165 i 061/141676.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM dvosoban stan na ^engi} Vili. Mob: 061/183-437. IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM sobu, blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396.k IZDAJEM namje{ten manji dvosoban stan, vi{e Ba{~ar{ije, Mihrivode 13A, 150 KM + re`ije. Mob. 063/557-037.k KATEDRALA blizina, izdajem osobi lijepo namje{ten stan 70 m2, et. grijanje. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, `enama, mo`e i bra~ni par, 150 KM. Mob. 061/358-772.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM + re`ije. Kontakt: 033/211-101.k IZDAJEM dvosoban potpuno namje{ten i opremljen stan na ^.Vili. centralno, kablovska, svi aparati. Zvati poslije 17sati Mob. 063/792-069.sms GARA@A, Nova Breka, 100 KM. Mob. 062/619-361.k

32

mali

Oglasi
PRODAJEM zemlju na Ni{i}koj visoravni. Mob. 061/483-262.k PRODAJEM useljivu ku}u sa 500 m2 oku~nice, Hladivode Stari grad. Mob. 061/534-319.k PRODAJEM stan 70 m2, ul. Nerkeza Smajlagi}a, 85.000 KM, Alipa{ino polje. Mob. 063/790-480.k PRODAJEM jednosoban stan, 40 m , Grbavica I. Mob. 061/098-582.k
2

utorak, 20. novembar/studeni 2012.
CIGLANE ul. Husrefa Red`i}a odli~an trosoban 79 m2 +, 2 terase, 2 ostave. Tel: 061/214-856.k MUSE ]azima ]ati}a, odli~an trosoban 57 m2 + terasa 10 m2. Tel. 061/214852.k DOBRINJA 3 dvosoban stan 57 m2 sprat cijena 78.000 KM. Tel. 061/550862.k CENTAR kod Suda trosoban namje{te, eta`no grijanje. Tel: 061/350-448.k KU]A u Had`i}ima sa oku}nicom useljiva, cijena po dogovoru. Tel. 420319 i 521-187.k PRODAJEM {umu 38.800 dunuma Mostarsko raskr{e cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319 i 521-187.k PRODAJEM dvsoban stan 62 m2 ul. Zagreba~ka. Tel: 061/177-897.k PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 ul. A Benca 2. Tel. 647-840 85.000 KM. k DOLAC Malta, 52 m2, 13 kat, garsonjera 25 m2 na Aneksu. Mob. 061/724504.k HRASNICA 78 m2, dva balkona, 2 mok. ~vora, u dobrom stanju, 1.100 KM/m2. Mob. 061/724-504.k DOBRINJA I, 67 m2, 4 kat, 2 spava}e sobe, lijep raspored, u dobrom stanju, 77.000 KM. Mob. 061/724-504.k ALIPA[INO P. 64 m2-11 kat, 65 m2-15 kat, 70 m2-1 kat. Mob. 062/156-882.k AZIZE [a~irbegovi} 50 m , 7 kat, 2 balkona, cen. grij. Mob. 062/156-882.k
2

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
DOBRINJA 5, ul. Trg grada Pratoa, 47 m2, jednoiposoban, VII sprat, lift, c.g., 59.500 KM. Mob. 061/247-777.k GRBAVICA, ul.Grbavi~ka, 37 m2, jednosoban, I kat, balkon, ju`no orjentisan, 74.000 KM. Mob. 066/340-748.k HRASNO, ul. D`amijska, 54 m , dvosoban, X kat, 2 balkona, dvostran, 1.750 KM/m2. Mob. 062/295-919.k
2

PRODAJEM garsonjeru 24 m2, Muvekita 7 (Ferhadija), 82.000 KM. Mob. 061/902-710.k PRODAJEM u Starom gradu lijepu ku}u 150 m2 sa velikom gara`om i ura|enom ba{tom 400 m2. tel. 061/262336.k PRODAJEM na Marijin Dvoru, V. Peri}a 2, 106 m2 trosoban sa terpezarijom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, povoljno. Tel. 062/254-859.k SOCIJALNO, dvoiposoban stan 65 m2, cen. grij. balkon, 120.000 KM. Tel. 644294.k POLJINE, zemlja 8 + 2 duluma, pogodna za gra dnju, po vo ljno. Mob. 066/669-696.k MALE[I]I donji, dva duluma zemlje pod vo}em, mo`e i gradnja, voda, struja, put, povoljna. Mob. 061/217897.k KU]E: Gladno polje, uz put, P + I, parcela 1.000 m2x15.000 KM, Reljevo P + I, parcela 1.000 m2-70.000 KM. Mob. 066/488-818.k STANOVI: Mojmilo 55 m2, Ist. Sarajevo 60 m2, 28 m2, Ba{~ar{ija 43 m2, Mejta{ 49 m2, 54 m2, Dobrinja 55 m2, 68 m2, 89 m2, Centar, 84 m2, 110 m2, Hrasno, 53 m2, 65 m2. Mob. 061/375787.k KO[EVSKO brdo P + I + I, parcela 300 m2-400.000 Km, Vranik 125.000 KM, Kasindo-parcela 4.000 m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM vikendicu u Gladnom polju, 40 m2 sa 1.450 m2 oku~nice. Kroz ima nje pro t}e ma li po tok. Mob. 061/276-496.k PRODAJEM stan u Centru. Mob. 061/439-302.k PRODAJEM parcelu Kozija Luka op{tina Fo~a 4 dunuma uz rijeku i prilazni put. Mob: 066/463-494.k PRODAJEM zemlju 1/1 na Borijama. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM trsoban stan 70 m2 Hrasno-Aleja Lipa 1. sprat, centr. grijanje. Tel. 445-371.k PRODAJE se useljiva ku}a sa 500 m2 oku}nice Hladivode, Stari grad. Tel. 061/534-319.k PRODAJEM zemlju 1200 m2 vl. 1/1 Vroce iznad Poljina. Tel. 061/812912.k PRODAJEM dvosoban stan 60 m , ul. Zagreba~ka 59/II. Mob. 061/177-897 i 061/155-926.k
2

MALTA, E. [ehovi}a, 56 m2, 8 sprat, (nije zadnji), lift, 109.000 KM. Mob. 062/649-370.k STARI Grad kod Katedrale, ul. Pehlivanu{a, 76 m2, 3 sprat, 100.000 eura. Mob. 061/402-784.k STARI Grad, kod Tr`nice, ul. N. banje, 2 sprat, stam.-poslovni prostor 134 m2, renoviran. Mob. 061/072-845, 063/556-886.k ILID@A-Lu`ani, K. Zaimovia, 53 m2, 3 sprat, dvosoban, 90.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac-Mostar. Mob. 062/600318.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje + sprat + potkrovlje + ba{ta 350 m2, urbanisti~ka + gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800 m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 543-043.k PRODAJEM stan 85 m , Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k
2

PRODAJEM stan 52 m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29 m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120 m2 + 100 m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70 m2, dvije eta`e sa 345 m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061-966.k PRODAJEM stan 60, 80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com STAN, centar, 40 m2 i 47 m2, Grbavica, 52 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 061/865011.k DOBRINJA III, S. Neze~i}a, 1 sprat, 68 m2, 1.600 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sarajev. olimp. 33 m2, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96 m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k BA[^AR[IJA [. B. Ba{agi}a trosoban stan 63 m2. Tel: 062/153-857.k DEVASTIRANA vikendica, Gornje Vlakovo, voda, struja, 1/1, blizina lovi{ta, asvalt. Mob. 061/069-257.k PRODAJEM dvoiposoban stan 69 m2, renoviran, 5 sprat, Alipa{ino, S. Fra{te, povoljno. Tel. 442-998, 061/525795.k PRODAJEM jednosoban stan 40 m2, na Grbavici. Mob. 061/098-582.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130 m2, oku}nice 1.000 m2, 70.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM vikendicu 70 m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81 m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel: 061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel: 061/415-786.k RENOVIRAN stan 120 m2, centar, preko puta Predsjedni{tva, 2 sprat. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185 m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56 m 2 , Do bri nja III. Mob. 061/132-488.k DVOSOBAN stan 5 m2, 3 sprat, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/959-406.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48 m2 + 80 m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59 m2 Geteova. Tel: 066/864478.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58 m2, 5 kat, i dvoiposoban 64 m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85 m2, prizemlje + potkrovlje, 750 m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Av de, ku }a Al fa ko vac. Mob: 061/311-478.k PRODAJEM stan na Logavini, 81 m2, mo`e i za pos. prostor. Mob. 061/522-230. PRODAJEM ku}u, farmu za koke nosilje, sve useljivo, 1/1, cijena po vi|enju. Tel. 404-392, 061/936-598.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55 m2 i ku}a u Orebi}u sa 500 m2 placa. Mob. 061/317-731.k

CENTAR ul. Odoba{ina, 44 m2, I sprat, jednoiposoban, renoviran, plinsko eta`no, 82.000 KM. Mob. 061/150519.k DOLAC Malta, ul. Fojni~ka, 72 m2, trosoban, I sprat, balkon, 115.000 KM. Mob. 061/526-243.k STARI grad, ul. Logavina, 81 m2, trosoban, prizemlje, plinsko eta`no, 1.700 KM/m2. Mob. 061/899-209.k ALIPA[INO polje, ul. N. Smailagi}a, 67 m2, dvoiposoban, VIII kat, dvostran, fixsno 1.200 KM/m2. Tel. 033/711665.k ^ANGI] Vila, ul. Grada~a~ka, 54 m2, dvosoban, V sprat, balkon, dvostran, 75.000 KM. Tel. 033/711-666.k PRODAJEM stan u Saraj polju, 48 m2, II sprat. Mob. 061/170-218.k PRODAJEM devastiranu ku}u na Vratniku sa gra|evinskom dozvolom i projektom. Tel. 062/642-989.k PRODAJEM stan 71 m2, strogi centar. Mob. 061/398-420.k TOPAL Osman Pa{e 66 m2 1. sprat, kancelarijski prostor. 700 KM. MARIJIN Dvor, K. Tvrtka, dva stana, 96 m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2 i 128 m2, 1 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383064.k STAN renoviran 160 m2 strogi Centar zvati poslije 16 sati. Tel. 062/766-946.k DOBRINJA 5, Trg G. Prato, 7 sprat, 77 m2, 105.000 KM. Mob. 062/383064.k MARIJIN dvor, 84 m2, VP, A. Brauna, 300.000 KM. Mob. 062/619-361.k GRBAVICA, H. ^emerli}a, 52 m2, 5 sprat, 100.000 KM, Centar, Bolni~ka, 77 m2, trosoban, 1 sprat, 2 balkona, 2.350 KM/m2. Mob. 061/320-439.k PREPOLJ^EVA 38 m2 i 54 m2, renovirani, 1 sprat, 2.300 KM/m2, Grada~a~ka, 52 m2, 4 sprat, nema lift, potrebna adaptacija, 76.000 KM. dMob. 062/959-129.k STARI Grad, M.H.Ba{eskije, 100 m2, 3 sprat, renoviran, 200.000 KM, N. Smajlagi}a, 54 m2, 10 sprat, 2 lifta, renoviran, 76.000 KM. Mob. 062/959129.k STAN 34 m2, Bjelave, 1 sprat, adaptiran, namje{ten, 75.000 KM. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM povoljno gara`u 12, 5 m2, vl. 1/1, grunt, centar grada, ul. Kranj~evi}eva (ispod Konzuma). Mob. 061/869-396.K PRODAJEM gara`u gruntovno uknji `e na, [o ping - Grba vi ca. Mob. 061/548-875.k PRODAJEM dvosoban stan 60 m u Banja luci. Tel. 051/370-141.k
2

PRODAJEM manju ku}u na Vratniku, grijanje, parking, bez ba{te, mo`e i zamjena. Mob. 061/521-194, 033/238776.k MEJTA[, K. potok, 3 sprat, dva odvojena stana 41 m2 i 30 m2, prodaje se kao jedna cjelina, 140.000 KM. Mob. 065/819-136.k DOBRINJA, J. Jolovi}a, 1 sprat, 67 m2, 97.000 KM. Mob. 065/819-136.k HRASNO, A.B.[imi}a, 47 m + 30 m terase, 3 sprat, 100.000 KM. Mob. 063/732-410.k
2 2

PRODAJEM zemlji{te 1, 470 m2, sun~ano Paljevo Rje~ica, Novi grad- Tel. 033/218-753.k PRODAJEM dvosoban stan 57 m2 Kolodvorska kod Socijalnog. Tel. 061/905-212.k D@E MA LA B. 46 m , re no vi ran, 68.000 KM, Hamdije Turajli}a 57 m2, 2 sprat, renoviran, bez ulaganja, 85.000 KM. Mob. 062/959-129.k
2

CIGLANE, A. Hangija 33 m2, ve}i balkon, 4 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA 77 m2, balkon, trosoban. Mob. 061/148-810.k BREKA, J. Najtharta 69 m2, dvoiposobani H. Su{i}a 105 m2, 2 eta`e, ~etverosoban, 2 balkona. Mob. 063/555858.k ^EKALU[A 74 m2, trosoban, balon, 3 sprat. Mob. 063/555-858.k ^ENGI] Vila, zgrada Tvina, 90 m2, tro ipo so ban, 150.000 KM. Mob. 063/555-858.k PRODAJEM trosoban stan sa 2 balkona, ekstra lokacija, pogodan za sve namjene. Tel. 070/203-976.k CENTAR, Marcela [najdera 62 m2, 2, 5 soban, 2 kat, 2 balkona, povoljno. Mob. 061/148-810.k STARI Grad, ^ekalu{a, 55 m2, generalno renoviran + balkon, izuzetna lokacija. Mob. 061/148-810.k ASIMA Ferhatovi}a, 78 m2, 2 eta`ni, kao nov. Mob. 061/484-505.k MOJMILO 74 m2, trosoban, 1 kat, balkon. Mob. 061/484-505.k KRALJA T. 96 m2, 110 m2, 120, cijena do 2.500 KM/m2. Mob. 061/484505.k TITOVA 80 m2, 3 kat i 120 m2, 4 kat, lift, 2.200 KM/m2. Mob. 061/148-810.k PRODAJEM stan 66 m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k PRODAJEM dvosoban stan 53 m2 sa centralnm grijanjem, Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061/319-540.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69 m2 + parking, trosoban. Tel. 033/222508.k PRODAJEM stan 85 m2 Kralja Tvrtka I sprat. Tel. 062/232-378.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k PRODAJEM trosoban stan 69 m2 na 4 spratu Ilid`a Lu`ani. Tel. 033/621976.k PRODAJEM 550 m2 gra|. zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. B. Nu{i}a 46. Mob. 061/191-521.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33 m2, 2.200 KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Ko nji ca. Tel. 036/730-105.k
4926

KO[EVSKO brdo, A. Hangija, 2 sprat, trosoban, 77 m2, 215.000 KM. Mob. 063/732-410.k PRODAJEM trosoban stan na Ciglanama ul. Husrefa Redi}a, 78 m2, sprat 2, 2.250 KM/m2. Mob: 061/540-015.sms PRODAJEM stan 72 m , ul. Muse ]azima ]ati}a br. 18/III. Tel. 033/458-700 i Mob. 061/906-641.k
2

TROSOBAN stan sa 2 balkona E. [ehovi}a 19 ekstra lokacija pogodan za sve namjene. Tel. 062/945-224.k PRODAJEM dvosoban stan 60 m2 ul. Zagreba~ka 59/II. Tel: 061/177-897 i 061/155-926.k GRBAVICA troiposoban stan 85 m2 renovira sa gara`om. Tel. 061/964-797 i 033/617-742.k PLAC 2200 m2 ku}a 300 m2 poslovni prostor 150 m2 uz cestu put za Kiseljak. Tel: 062/577-638.k PRODAJEM vikendicu Kobilja~a kod Zigija 100 m2 ba{te 50 m od ceste, voda struja, put. Tel: 062/577-638.k DALMATINSKA strogi centar, stan 121 m 2 , vi so ko pri ze mlje. Mob: 033/221-553.k VI[E gra|. placeva na podru~ju grada od 500 m2 Tel. 061/299.-911.k PARCELA na putu Sarajevo-Kiseljak 10.249, 1/1, gra|evinsko zemlji{te. Mob. 061/573-640.k VIKEND-ku}a, Jablani~ko jezero 330 m2, 1/1, sve opremljeno. Mob. 061/573640.k STAN 40 m2, ul. Olovska, ku}a sa 1.100 m2 oku}nice, Novo Sarajevo. Mob. 061/573-640.k STAN, M. [najdera, Ko{evo, 63 m2 + dva balkona, 2 sprat. Mob. 061/370207.k STANOVI u centru od 40 m2, 50 m2, 70 m2 + terasa. Mob. 061/370-207.k STAN u Titovoj, pogodan za pos. pros tor 44 m 2 , pri ze mlje. Mob. 061/370-207.k STAN u ^umurija ulici, 55 m2 + balkon, 2 sprat, renoviran. Mob. 061/370207.k STAN 50 m , Josipa Vanca{a, 2 sprat, 120.000 KM. Mob. 061/370-207.k
2

PRODAJEM pos. prostor 87 m2, Vele{i}i, stambena zgrada, pogodan za sve namjene. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM garsonjeru 32 m2, 5 sprat, useljiva, novogradnja, StupTibra 2, cijena povoljna. Mob. 061/540015.k PRODAJEM stan 89 m2, 1 sprat, ul. M. Spahe 8, mo`e biti i pos. pros. Mob. 0617229-086.k PRODAJEM stanove u Vogo{}i, novogradnja, 47 m2 i 61 m2, 1.550 KM/m2. Mob. 061/540-015.k PRODAJEM jednosoban stan 40 m2, Grbavica. Mob. 061/098-582.K PRODAJEM trosoban stan u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032.k STAN 59 m2, A. Bu~e, dvosoban + 2 balkona, 1 m2/1.500 KM, eta`no grijanje. Mob. 061/552-163.k KU]A u Pofali}ima, sa ba{tom, iznad FDS, 1/1, novogradnja, 240.000 KM. Mob. 061/709-430.k ANTUN B. [imi}a, Hrasno, 47 m2 + 30 m2 terase, 3 sprat, 97.000 KM. Mob. 063/732-410.k GRBAVICA, Splitska, 54 m2, 1 sprat, 1.750 KM/m 2 , 94.000 KM. Mob. 063/732-410.k STAMBENO-poslovni objekat 270 m2, 2 gara`e, sve dozvole, Slatina, 200.000 KM. Mob. 062/619-361.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59 m2 po 1.200 KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/235-257. ^ENGI] V. ul. F. Be~irbegovi}a, 56 m2, 5 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383064.k JEDNOSOBAN, 34 m2 - centar, I sprat, ul. Zaima [arca br. 98, Sarajevo, bez posrednika, fiksno 72.000 KM. Mob. 062/225-508.k ALIPA[INO P, S. Fra{te 67 m2, 5 sprat, 1.400 KM/m2. Mob. 062/383064.k ^ENGI] V. F. Be~irbegovi}a, 60 m2, 5 sprat, potpuno adaptiran, 1.950 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61 m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k STAMBENO poslovni prostor dim. 12x8 parking 422 m2 novogradnja Ilid`a. Mob: 061/552-542.k

BRISTOL, dvoipsoban stan 65 m2, cen. grijanje, balkon, 55.000 eura. Tel. 644-294.k PRODAJEM stan 39 m2, povoljno, kod FDS. Mob. 061/356-085.k PRODAJEM devastiranu vikendicu Gornje vlakovo, 1/1, voda, struja. Mob. 061/069-257.k PRODAJEM dvoipsoban stan 74 m2 kod Doma Armije 2 sprat. Tel. 445-371. iza 15 sati.k PRODAJEM stan 52 m2 na Alipa{inom polju mo`e i zamjena za Banja Luku. Tel. 452-668.k PRODAJEM ~etvorosoban stan 116 m2 na Ba{~ar{iji, I sprat, pogodan za kancelarije. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74 m2, II sprat, kod doma armije. tel. 445370. poslije 15 sati.k PRODAJEM trosoban stan, 70 m2, Hrasno, ul. Aleja Lipa, I sprat, centralno grijanje. tel. 445-371 poslije 15 sati.k PRODAJEM ~etvorosoban stan 116 m2 na Ba{~ar{iji 1 sprat eta`no grijanje pogodan za kanc. poslove. Tel: 445371 iza 15 sati.k DVOSOBAN stan 54 m2 3 sprat adaptiran ^. Vila D`. Bijedi}a. Tel: 063/595406.k CENTAR, M. dvor, F. Lehara, 88 m2, trosoban, 6 sprat. Mob. 0617565-598.k RENOVIRAN stan, Grbavica kod Kapu}ina, 72 m2. Mob. 061/072-845.k CENTAR, ul. Vrazova (ugao sa ul. Valtera Peri}a), 120 m2, 2 sprat, povoljno. Mob. 061/402-784.k

GRBAVICA, troiposoban stan 85 m2 renoviran sa gara`om. Mob. 061/964797 i 33/617-742.k ALIPA[INO Polje, ul. Bosanska, 5 sprat, 43 m2/1.600 KM, Geteova 8 sprat, 59 m2/1.400 KM. Mob. 065/819136.k STARI grad, ^adord`ina, 1 sprat, adaptiran, 57 m2, ba{ta, 88.000 KM, I. Sarajevo, novogradnja, Spasovdanska, 4 sprat, 50 m2, 70.000 KM. Mob. 065/819-136.k PRODAJEM ku}u G. Hotonj 85 m2 + 750 m2 oku}nice grijanje, centralno plinsko i svi drugi priklju~ci i 1/1.Tel: 033/200-509.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Silolje. Mob. 062/868-328.k STOLAC, Dubrave, Prenj, prodajem zemlji{te, njiva i dva pa{njaka, uz put. Mob. 063/316-826, 036/805-160.k JAHORINA-vlahovi}i, 3 km od staza, devast. vikendica, 575 zemlje, prodajem jeftino. Mob. 061/191-907.k

DALMATINSKA, strogi centar, stan 121 m2, VP, mogu}a stambeno-poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533. PRODAJEM povoljno 25 dunuma zemlje na Ni{i~koj visoravni. Mob. 0617483-262.k PRODAJEM zidanu gara`u sa kanalom, na Grbavici kod d`amije, cijena 18.0000 KM. Mob. 062/907-134.k PRODAJEM ku}u, useljivu, u Busova~i 200 m2 sa zemljom, 25.000 eura. Mob. 061/176-730, Zenica.k CENTAR, M. Kantard`i}a, 27 m2, 4 sprat, 63.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 77 m Dobrinja C5, II sprat, 2 terase, 2 mokra ~vora, plin. Tel. 061/530-925.k
2

VRLO povoljno prodajem zemlje 960 m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. Vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. Tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252663.k

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
PRODAJA
PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k PRODAJEM stan 69 m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54 m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175 m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k PRODAJEM ku}u, Kova~i-Halilba{i}a, Stari grad. Tel: 061/620-000.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Pasat 20. 140 ks, dizel, 2005. god. pre{ao 74.000 km, prvi vlasnik, u odli~nom stanju, gara`irano, 22.000 KM. Mob. 061/141-512.k PRODAJEM Zastavu 101, o~uvanu, registrovanu. Mob. 061/623-131.k [KODA Oktavija, karavan SLX, TDI 1, 9 crveno, 81kw, 2000 godina. Mob. 061/341-640.k PRODAJEM razne vrste auto-dijelova za Reno. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM Opel Corsu, tek registrovana, 1998. godina. Mob. 061/617101.k OPEL Corsa 1, 2 benzin, registrovana. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM za Golfa 2, 3, 4 alnaser-alteenator i za ostala vozila. Tel. 531-996, 062/693-470.k OPEL corsa, 98. god. tek registrovana, cijena 3.800 KM. Mob. 061/217-101.k SUZUKI Swift 70 ks, tehni~ki ispravan. Mob. 061/324-462.k PRODAJEM povoljno Opel Astru 1, 7 dizel, 93. Mob. 061/439-637.k PRODAJEM Fiat Punto 1.2 benzin 2004. g. automatik pre{ao 140.000 registrovan do 01.7.2013. Mob: 061/530510 i 061/227-030.k PRO DA JE se Opel ka det 1, 3 1988.godi{te nije registrovan. Tel. 214090.k PRODAJEM Alfa-Romeo 1, 6, god. 1966. povoljno. Mob. 062/257-789.k PRODAJEM nove talijanske lance za malo auto, Alpes 20-12 mm. Mob. 061/304-467.k PRODAJEM Ford Fiestu 1, 4, 93. god. registrovana do 1/2013. god. Mob. 061/350-156.k PRO DA JEM Merce des-Ol dti mer 240D trajna registracija. Tel. 062/642989.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k PRODAJEM {kodu Feliciju proizvodnja 1998. Tel. 061/502-340.k PLINSKA grijalica na plin, boca, elek. kerami~ka grijalica. Mob. 0617916737.k PRODAJEM ugostiteljski ro{tilj sa dvije plate i dvije ringle za kuhanje, na plin. Tel. 061/156-920.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan cijena 200 KM i plinsku pe} 150 KM. Tel: 061/553633.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate braun. Tel: 061/323-906.k PRODAJEM kazan za pe~enje rakije i elektro motore za ve{ ma{ine. Mob. 061/367-103 i 033/242-269.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199328, od 8-13 sati. k PRODAJEM tegle staklene od 1 lit. sterilisane, 4 kom/1 KM. Tel. 203-328.k PRODAJEM dva nova mu{ka odijela, {tof vuneni, teget br. 56, crni br. 58. Mob. 061/304-467.k PRODAJEM {iva}e ma{ine bagat, Slavica i Singer, u koferu, dovozim na adresu. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM adast-dominant 514, B3, potpuno ispravna, povoljno. Tel. 810-084.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM novi lova~ki dvogled 10x50, u ko`noj futroli, cijena 100 KM. Mob. 061/709-772.k PRODAJEM najnoviji tlakomjer sa vertikalnom `ivinom skalom, cijena 50 KM. Mob. 061/709-772.k PRODAJEM jeftino burde i druge krojne listove. Tel. 032/553-022.k PRODAJEM plinsku pe} za grijanje. Tel. 536-192.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova, 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM nov tanjur SAT antene. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM akumulator Topla nov, 55ah, ra~un 70 KM. Mob. 061/901646.k BALKONSKA vrata i prozori, dijelovi za auta Zastava 101, umivaonik, {olja, bojler. Mob. 061/530-314.k PLINSKA pe} 11kw, proto~ni bojler 5 litara, motor za {krinju i ve{ ma{inu. Mob. 061/530-314.k PLINSKA pe} za dimnjak, 5o KM. Mob. 062/827-908.k PRODAJEM grobno mjesto na groblju Bare, Katoli~ka parcela. Mob. 062/760-373.k MJE[ALICA za beton, ispravna, 200 KM. Mob. 061/645-743.k AGREGAT marke Bosch, nov. Mob. 061/189-339.k PRODAJEM lustere. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM ~istu uvoznu srebrenu `ivu. Tel. 534-087, 062/682-690.k OBU]ARSKA presa za brzu popravku obu}e, ugra|en kompresor marke Hardi. Mob. 065/492-538.k PRODAJEM o~uvan polovan crijep. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM nov akumulator Silver Horsse 12V 100ah, povoljno. Mob. 062/054-858.k PRODAJEM novu i dobro o~uvanu mu{ku, `ensku i dje~iju obu~u i odje~u. Tel. 534-087, 062/682-690.k PRODAJEM nove `enske ko`ne ~izme. Tel. 534-087, 062/682-690.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM mobitel Nokija 2 kartice cijena 150Km. Tel. 065/776-942 Sarajevo.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k @ENSKA bunda, prirodno krzno rakun, veli~ina 42. Tel. 061/903-457.k PRO FE SI ONAL NE vi deo ka se te “Sony-Betacamps. Tel. 061/903-457.k UKRASNI `enski okovratnik, prirodno krzno-lisica. Tel: 061/903-457.k PRODAJEM rakiju, {ljiva - 10 KM i kru{ku - 15 KM, litar. Mob. 061/592412.k PRODAJEM dugu sme|u bundu od nutrije, 2. {ubare i 2. kragne, vrlo povoljno. Mob. 062/931-200.k PRODAJEM nekori{ten pribor i posu|e Solingen za ugostiteljstvo i doma}instvo, cijena povoljna. Tel. 546456.k PRODAJEM podloge i kese za stomu, cijena povoljna. Tel. 546-456.k PRODAJEM sadnice: dud, {ljiva, kru{ka, jabuka, tre{nja, itd. Tel. 813049, 062/006-768.k ^ETIRI para komplet ski oprema (skije, {tapovi i ski cipele vel 42.)Tel. 061/903-457.k PE] okrugla antikvarna SCHMIT na ugalj prodajem ili mijenjam za Jotul. Tel: 066/438-914.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100 KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM 24 kom. restoranske nutarnje stolice, uvoz iz [vedske nove neraspakovane. Tel. 061/553-653 od 8 do 16 sati.k BURAD za rakiju, hrastova, 5 komada, povoljno. Mob. 061/645-743.k PRODAJEM dugu `ensku bundu od Nerca, crna, br. 42-44. Tel. 033/454776.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel: 524-973.k

mali
PRODAJEM dvije nove vre}e za spavanje i ne{to veza. Tel. 202-917.k PRODAJEM plinsko kuhalo i plinsku bocu od 3 kg. Tel. 202-917.k [IVA]A ma{ina kabinet singerica Usha, no`ni pogon, 100 KM. Tel. 655700.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, plata za ro{tilj. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM dugu bundu od zeca iz Njema~ke, duga crna dlaka. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249-631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM Gril za pe~enje pili}a 500 KM. Tel. 061/375-168.k

Oglasi

33

KUPUJEM japanska i ostala rashodova na i ha va ri sa na vo zi la. Mob. 063/459-893.k KUPUJEM stan u Sarajevu, prednost Alipa{ino. Mob. 061/749-305.k KUPUJEM mjenja~ za kombija T2. Mob. 061/367-103 i 033/242-269.k KUPUJEM ku}u ili stan od starije osobe, da ista nastavlja tu da `ivi i koristi za `ivota. Mob. 061/749-305.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

NAMJE[TAJ
STARINSKO ogledalo u kombinaciji mramor-mesing, starinsku spava}u sobu, vitrinu. Mob. 0617916-737.k PRODAJEM skoro novu sobnu salonsku garnituru. Tel. 534-087, 062/682690.k PRODAJEM kau~ na rasklapanje, cijena 80 KM, malo kori{ten. Mob. 061/926-212.k PRODAJEM kau~, fotelju i tri drvene karni{e. Mob. 061/625-309.k PRODAJEM bra~ni krevet, puno drvo i ekstra madrac, fiksno 200 KM. Mob. 061/504-063.k PRODAJEM trosjed, dvosjed, fotelju, komodu za TV i dvokrilni crni ormar. Mob. 061/398-565.k PRODAJEM ugaonu garnituru, cijena 250 KM. Mob. 061/223-955.k PRODAJEM stilski namje{tan u odli~nom stanju, kau~ na razvla~enje, tri fotelje i stoli}. Tel. 440-346.k

ZAPOSLENJE
POTREBAN konobar Tratoria Tosca, na Ciglanama. Tel. 033/972-340.sms TRA@IM mu{karca za pomo} oko bolesnika, dva sata dnevno i po potrebi, Plata je vrlo dobra. Kontakt: 033/644-129.sms RADIO bih kao no~ni ~uvar. Mob. 061/537-555.k POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623-690.k TRA@IM posao VKV kerami}ara ili no}nog ~uvara. Mob. 061/102-128.k TEHNI^KI ekonom. s njema~kim jezikom, tra`i zaposlenje, dajem instrukcije. Mob. 062/049-630.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k POTREBNO vi{e komercijalista, spoljnih saradnika u svim gradovima BiH za rad u magazinu Expert. Kontakt telefon: 033/717-061.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

KUPOVINA
AKO imate zlato, kupujem u bilo kojem obliku, lomljeno, ispravno, dukate, {orvane, cijene do 78 KM, fine gold, dolazak na adresu, isplata odmah!. Mob. 061/430-784.sms HITNO potrebna garsonjera do 36.000 KM, isplata odmah. Mob. 061/269835.k HITNO kupujem jednosoban stan u centru, blizu Suda do 40 m2, po pristupa~noj cijeni. Mob. 061/559-235.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit i ostalo.Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare satove, zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zlatne statove, najvi{e pla}am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM stan u Sarajevu, do 40 m2, hitno. Mob. 061/540-015.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata, dolazim na adresu. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM pos. prostor do 30.000 eura, na relaciji Ba{~ar{ija-Ilid`a. Tel. 621-119, 062/006-319.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k

TEHNIKA
PRODAJEM el. {tednjak i mali fri`ider. povoljno. Tel. 061/508-059.k PRODAJEM plinsku grijalicu bez boce. Tel. 061/202-840.k PRODAJEM TEA pe} 4 KW, postolje, termostat. Mob. 061/223-393.k PRODAJEM TA pe} o~uvanu, postolje, termostat. Mob. 061/223-393.k PRODAJEM kompjuter, kameru, televizor, gradimir, para~ na paru, Bagat {iva}u ma{inu Danica. Tel. 033/659294 i 065/205-893.k PRODAJEM valjak za peglanje i ra~unar Windows 200, povoljno. Tel. 619-184, 061/449-822.k TEA pe} 3kw 120 KM. Tel. 061/274450.k

OSTALO
KOLEKCIONARI, zna~ke, {esdeset punih albuma velikih, ozbiljnu zbirku filatelije, prodajem, sms. Mob. 066/451409.sms ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspoda ju vjen ~a ni ca, po vo ljno. Mob. 061/106-540.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i ra znog dru gog drve ~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM `enku-labrador, 1, 5 god. sa rodovnikom. Tel. 057/233328.k PRODAJEM kratku bundu, pravo krzno. Tel. 834-171.k

USLUGE
MOLER brzo, ~isto i povoljno radi mo ler sko far bar ske uslu ge. Mob. 061/331-932.sms INSTRUKCIJE iz matematike za srednjo{kolce i studente. Profesor sa iskustvom. Mob. 061/135-748.sms “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k

VOZILA
PRODAJEM [kodu Fabiu 1, 9sdi, 2004 godina, u odli~nom stanju, 8.000 KM. Mob. 061/224-845.sms PRODAJEM Oktaviu 19 SDI, 2000 godina, skoro registrovana ili mjenjam za jeftinije auto. Mob. 062/752-598.sms

34

mali

Oglasi
USLUGE
USLUGE vo|enja poslovnih knjiga za d.o.o. i udru`enja uz porezno savjetovanje, Agencija Nodi. Mob. 061/188011.k OPEL Corsa 1, 2 benzin, registrovana. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM za Golfa 2, 3, 4 alnaser-alteenator i za ostala vozila. Tel. 531-996, 062/693-470.k PRODAJEM povoljno Opel Astru 1, 7 dizel, 93. Mob. 061/439-637.k DIPLOMIRANA in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227990.k DIPL. pravnik, penzioner, biv{i uposlenik Ustavnog suda BiH, veoma uspje{no pi{e apelacije Ustavnom sudu i sudu za ljudska prava u Strazburu. Mob. 061/893-105.k VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139034.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233078.k ^ISTIM stanove ili poslovne prostore, 3 KM po satu. Mob. 062/525-268.k BRZO i kvalitetno radim keramiku i sve vrste zidarskih poslova i sli~no. Tel. 033/485-527.k AUTO KOMBI, prevoz stvari namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo. Tel. 033/541-878 i 062/421-050.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534231.k KERAMI^ARSKE usluge, postavljanje laminata. Mob. 062/466-093.k IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel. 062/466-093.k VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365193.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike. Tel. 457-066.k ISKUSAN instruktor matematike za osnovne {kole, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/315-000.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266764, 061/108-779.k VK BRAVAR, popravlja brave, pravi ograde i gitare. Mob. 062/907-356.k ISKUSAN instruktor matematike za osnovne {kole, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/315-000. TAPETAR - dekorater, presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. 061/156-728 i 061/926-560.k MOLER moluje stanove, jednosoban oko 100 KM, dvosoban oko 150 KM, trosoban oko 200 KM. Mob. 062/073760 i 033/630-332.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Mob. 062/569-444.k SERVIS svih tpova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Tel. 061/551035.k VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k ODR@AVALA bi stanove isklju~ivo sta rim izne mo glim oso ba ma. Tel. 066/973-793.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno, eta`no grijanje, plinske instalacije, vr{im zamjenu konvektora i stale popravke na grijanju. Mob. 061/922476.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 645307.k TAPETAR radi sve poslove dolazi na adresu. Mob: 062/909-306.k MOLER brzo ~isto i povoljno radi mlersko farbarske usluge. Tel. 061/331932.k MOLERSKE usluge nudimo: moleraj, gletovanje, stolarija, radijatore, tapete i ostale stavke. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste i prevodi. Tel: 065/572-966.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k SVE vrste gra|evinskog otpada mo`ete deponovati. Mob. 062/422-137.k TAPETAR radi kau~e i stolice i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 070/240-754 i 062/522-986.k ISKUSAN instruktor matematike za osnovne {kole, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/315-000.k KERAMI^ARSKE usluge, postavljanje laminata. Tel. 062/466-093.k IZDRADA i monta`a plo~astog namje{taja. Tel. 062/466-093.k EXPERT za hidro-termo zolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098-579.k ENGLESKI za u~enike i drasle. instruktor provjereno uspje{an. Dolazm ku}i. Tel. 033/615-732.k KNJIGOVODSTVO za SUR, STR, SZR i usluge, cijena oko 120 KM. Tel. 033/615-732.k MAJSTOR pvoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje radi selidbe. Tel. 061/202-840.k VO DO IN STA LATER po prav lja, ugradnja, instalacija, sanitarija, bojlera. Tel. 061/180-120.k ISKUSAN instruktor matematike za osnoven {kole, dolazi va{oj ku}i. Mob. 062/315-000.k ISCJELJENJE duhovnim putem, pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike i ogledala, vr{imo sve sta klar ske po slo ve. Tel. 221-902, 061/130-034.k TA PE TAR de ko ra ter pres vla ~i i ppravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156-728. i 061/926-560.k

utorak, 20. novembar/studeni 2012.
PREVOZ stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem sa radnom snagom. Tel. 061/227-189.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, povoljno ispomo} radne snage. Tel. 061/513-948.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije eko plastika, sanitarija, servis bojlera, itd. Tel. 061/132-149.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k UREDNO i pedantno, ~istim i odr`avam mezare i grobove. Mob. 061/203772.k ELEKTRI^AR radi elektro instalacije, osigura~e, uti~nice, indikatore. Mob. 061/901-646.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }i li me i iti so ne je bes pla tan. Tel 033/221-945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Mob. 065/572-966.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k USPJE[NO uni{tavam buba{vabe, garancija tri godine. Mob. 061/605437.k NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstveni poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samstalne poduzetnike. Tel. 061/160020.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k ZA DOBRO zdravlje bolje razpolo`enje ljepotu. Tel: 066/068-461.k PERA^ stakala i ozbiljna gospo|a za ~i{}enje stanova, ku}a, poslovnih prostora. Tel: 066/068-461.k

OSLOBO\ENJE

OZBILJNA gospo|a po potrebi ~isti stanove, ku}e, pos. prostore. Tel. 440747, 066/068-461.k FARBAM stolariju, ograde i ostranjujem feke na zidovima i plafonima. Tel.066/068-461.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u nove i stare sdanitarije, ~i{~enje kanala. Mob. 061/779-969.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel: 061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel: 061/201-685.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k MOLERSKO-farbarski poslovi, kvalitetno i povoljno. Mob. 061/323-906.k ELEKTRI^ARSKE usluge TA pe}i, el. bojleri, banjski indikatori, uti~nice, plafonjera, grijalice i ostali aparati. Tel. 061/048-497.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 219-761, 061/234026.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. Tel. 216-373, 061/928-535.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359500.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440747, 065/327-328.k TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 070/240-754 i 062/522-986.k PROFESOR engleskog daje instrukcije. Mob. 063/897-356, 061/622118.k PROJEKTI za legalizaciju ve} izgra|enih objekata, uredno ovjereni sa svim fa za ma. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522476, 600-514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k VODOINTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Mob. 065/742-732.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k PREVOZ putnika u Neum na jednodnevni izlet, za samo 24.95 KM po osobi. Putuj te sigurno i jeftino u luksuznom T5 Kombiu.Tel: + 38762606611.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20 kom - 1, 5 KM, a 20 stolica i vi{e - 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172-948.k ALU `aluzine 20 KM/m2 trakaste zavjese 20 KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.k MIKADO Platnene roletne 25, 00 KM/m, Al. `aluzine, trakaste zavjese, vanjske PVC i alu. roletne, gara`na rolo i harmonika vrata. Mob. 061/551515 i 033/789-999.k AGENCIJA “SABA” usluge ra~unovodstva za pravna lica i poduzetnike, stru~no i profesionalno. Mob. 061/107682.k TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podo ve (za {ti ta). Tel. 061/524-461, 033/200-003.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604.k KOMBI prijevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari radna snaga po odgovoru. Tel. 061/841-309.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1, 5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, mal te ri sa nje, zi da nje itd.Tel. 061/382-219.k

RAZNO
USTUPAM kori{tenje apartmana na Makarskoj rivijeri-Igrane, za kori{tenje apartmana na Bjela{nici. Mob. 061/905-002.k

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

SCENA

35

TONY CETINSKI u Family centru Ekran

Promocija najnovijeg CD-a "Opet si pobijedila" Tonya Cetinskog, jedne od najve}ih zvijezda u regionu, odr`at }e se u ~etvrtak, 22. novembra, od 18 do 20 sati u Zenici. U Gift Media Shopu Family centra Ekran bit }e uprili~eno dru`enje sa poznatim muzi~arem. Tony Cetinski, ~iji je posljednji album dostigao dijamantnu nakladu, nakon ~etiri godine kona~no s ponosom predstavlja album "Opet si pobijedila". Najo~ekivaniji album godine u prodaji je od 10. oktobra, a izdava~ za BiH je Tropik film&video. - Publici kao i uvijek `elim ponuditi kvalitetne, pjevne pjesme, dobru svirku, produkciju i emocije. Imam tu sre}u da mogu birati izme|u puno autora i pjesama koje dobivam, a {to se ti~e odabira, biram one koje mi legnu kao pjeva~u, koje mogu osjetiti. ^etiri godine trajao je rad na al-

Opet si pobijedila
bumu i pjesme su pomno birane, u`ivao sam u stvaranju svake pjesme istim `arom, ka`e Cetinski. Album "Opet si pobijedila" najavio je tri singla i ve} dobio potvrdu da }e publika obo`avati nove pjesme i zrelost koju donosi i u tekstovima i muzici. Prvi singl "Opet si pobijedila" predstavljen je u martu kao najbolja najava uspje{nog muzi~kog prolje}a. U kratkom roku pjesma je osvojila prva mjesta na lokalnim, nacionalnim i regionalnim radiostanicama, te je ubrzo snimljen i videospot. Ljeto je donijelo jo{ jedan veliki hit "Zbogom, odlazim", koji je tokom ljeta palio i `ario regijom. Pjesma je postala dio Tonyevog koncertnog repertoara, a publika ju je tra`ila na bis. Jesen je donijela jo{ jedan najavni singl, tre}i. Ovoga puta publika je sama

odabrala singl. Publika iz Hrvatske i regije uz podr{ku medijskih partnera preslu{avala je dijelove tri nove pjesme i glasala je za favorita. Pobjedu je nadmo}no odnijela pjesma "Kriv" i postala tre}i najavni singl albuma. - Pjesma je bila smisao mog `ivota od po~etka, ostala je to do danas, a ostat }e i dalje. Hvala mojoj ekipi suradnika na jo{ jednoj divnoj suradnji i svakom danu koji su proveli rade}i na nastanku ovog albuma. Jedva ~ekam ~uti mi{ljenje i zeni~ke publike, poru~uje Tony. Na novom albumu se nalazi 14 pjesama: "Opet si pobijedila", "Kriv", "Od jednog poljupca", "Skriveno mjesto", "Zbogom, odlazim", "Jednom u `ivotu", "Ne daj", "Zar malo to je", "K'o da je sudbina htjela", "To ljubav je", "Hodam", "Usne ledene", "Ljubav tjera krv u venama" i "Ti si znala".

American Music Awards

Pjeva~ bio za volanom audija Q5

Povrije|en Sergej ]etkovi}
Pjeva~ Sergej ]etkovi} povrije|en je u sudaru vi{e vozila u Ulici kralja Milana u Beogradu, pi{u srbijanski mediji. Osim njega, povrije|eno je jo{ ~etvero ljudi, a pretpostavlja se da je do nesre}e do{lo zbog nepa`nje, naglog ko~enja i ne pri dr`a va nja od sto ja nja izme|u vozila. ]etkovic je bio u d`ipu marke audi Q5. Pjeva~ je nakon udarca lak{e povrije|en, ali je odbio intervenciju ljekarske ekipe Hitne pomo}i i prevoz u Urgentni centar. Na svim vozilima pri~injena je materijalna {teta.

Justin Bieber

Umjetnik godine Justin Bieber
U nedjelju nave~er brojni svjetski poznati muzi~ari kora~ali su crvenim tepihom na 40. American Music Awardsu, a gosti su se pobrinuli da sve izgleda glamurozno na dodjeli u Los Angelesu. Taylor Swift pojavila se u zlatnoj haljini koja je blje{tala dok je pozirala pred kamerama, a zlato je izabrala i Heidi Klum, koja je prije sedmicu odu{evila svojom ulogom voditeljice na MTV Europe Music Awards u Frankfurtu, kao i svojim izgledom. Tako je na dodjeli American Music Awards, na kojoj je imala prezentersku ulogu, 39godi{nja manekenka i majka ~etvero djece jo{ jednom pokazala svoju vitku liniju u zlatnoj haljini s izrazito visokim izrezom. I Stacy Keibler iza-

brala je srebrenu kombinaciju. A pobjedni~ka lista American Music Award, izme|u ostalog, izgleda ovako: umjetnik godine je Justin Bieber, a otkri}e godine Carly Rae Jepsen; pop/rock `enski izvo|a~ - Katy Perry; pop/rock mu{ki izvo|a~ - Justin Bieber; pop/rock grupa, duo ili band - Maroon 5; pop/rock album - Justin Bieber, Believe; country `enski izvo|a~ - Taylor Swift; country mu{ki izvo|a~ - Luke Bryan; country grupa, duo ili band - Lady Antebellum; country album - Carrie Underwood, Blown Away; R&B `enski izvo|a~ - Beyonce, R&B mu{ki izvo|a~ - Usher, R&B album - Rihanna, Talk That Talk...

36

[TAMPA•TISAK

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

Jo{ se nismo ob
odno se na Do mo vin ski rat. Me|utim, to su sve pri li ~no marginalizirane izdava~ke ku}e. Tu i tamo se i dalje doga|aju neki skupovi koji poku{avaju revidirati povijest, ali tome se polako staje na kraj tako da nema tako iritiraju}ih pojava kao {to je to bilo do prije pet-{est godina. Stanje se smiruje, mada i dalje postoji problem sa Katoli~kom crkvom koja ima svoje krute, vojni~ke uzuse, dijeli lekcije i misli da treba biti nekakav po{tva. Premda ka`em - u Hrvatskoj se to poprili~no smirilo i ne izaziva toliku nervozu.

Tema najnovijeg Mosta bila je koliko nacionalizam optere}uje kulturu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornice su bile dvije ugledne knji`evnice - Biljana Srbljanovi} iz Srbije i Da{a Drndi} iz Hrvatske
Omer Karabeg: Gospo|o Srbljanovi}, vi ste nedavno izjavili da vam sada{nja situacija u Srbiji djeluje kao povratak otpisanih, aludiraju}i na to da se Srbija vra}a u devedesete godine. Da li to va`i i za kulturu? Biljana Srbljanovi}: Na `alost, izabrala sam dosta nespretnu metaforu zbog toga {to povratak otpisanih u popularnoj kulturi ima potpuno drugu vrstu konotacije, a to je neka vrsta gerilske borbe ilegalaca, na {ta ja svakako nisam mislila. Mislila sam na bukvalno zna~enje te metafore, a to je generalni hrup ~itavog e{alona ljudi za koje smo mislili da su politi~ki potpuno otpisani i da pripadaju pro{losti sa kojom se, na `alost, u politi~kom smislu nismo u potpunosti obra~unali. Naravno da to va`i i za kulturu. ^ini mi se da je poslednjih sedam-osam godina, dakle za vreme vladavine Demokatske stranke, povratak nacionalizma u kulturu bio itekako vidljiv. I {to je vi{e vreme odmicalo to se vi{e ose}alo da nervozna dr`ava, koja ne zna {ta da radi sa klju~nim problemima kao {to su granice, ekonomija ili politi~ki sistem, nudi ljudima neku vrstu utehe u banalnim porukama da kultura treba da bude patriotska i da mora da se okrene nacionalnim vrednostima. Sve je bilo manje novca za umetnost, a sve vi{e te{kih re~i koje su sada, kada je do{lo do promene vlasti, postale i zvani~na politika. ku od pro{le, pro{la relativno dobro. Nema ni glasne revizije povijesti. Nervoza je malo utihnula. Omer Karabeg: Novi srpski ministar kulture Bratislav Petkovi} izjavio je da umjetnost mora da bude patriotska. Da li to zna~i da }e dr`ava da finansira samo takozvanu patriotsku umjetnost, ako uop{te znamo {ta je to? Biljana Srbljanovi}: Ne znam {ta to zna~i patriotska umetnost,

[teta je napravljena
Omer Karabeg: Koliki je uticaj Dobrice ]osi}a i njegovog kruga na kulturna zbivanja u Srbiji? Biljana Srbljanovi}: Najlak{i odgovor na va{e pitanje je da je taj uticaj veliki. On je zaista nominalno zna~ajan. To se obi~no vidi kada se, recimo, biraju novi

si} sam, stvar }e se uru{iti sama od sebe. S druge strane, to ne}e biti dobro, jer ne}e biti katarze, jer se mi sami ne}emo obra~unati sa na{im zabludama, nego }e one protokom vremena prosto nestati sa javne scene. Da{a Drndi}: Ja se ne bih u potpunosti slo`ila sa ovim. S prolaskom vremena i odlaskom jedne generacije mo`da }e se situacija smiriti. Me|utim, velika je {teta ve} napravljena. Nove generacije su ve} indoktrinirane. Poprimi-

Biljana Srbljanovi}: Kulturna produkcija u Srbiji jedva pre`ivljava

Utihnula nervoza
Omer Karabeg: Kakva je situacija u Hrvatskoj? Ima li na javnoj sceni i u kulturnom `ivotu onih koji su dominirali hrvatskom kulturom devedesetih godina? Da{a Drndi}: Sve manje. Ne pratim detaljno situaciju u Srbiji, ali ako se treba ne{to uspore|ivati, mada to ne bih radila, mislim da je u Hrvatskoj situacija ne{to bolja. Da li pod pritiskom me|unarodne zajednice, da li zbog toga {to smo pred ulaskom u Europsku uniju, neke su se stvari, ipak, koliko-toliko ispeglale, pa tog agresivnog, glasnog nacionalizma u javnom `ivotu, pa i u kulturi, ima sve manje. A i tamo gdje ga ima, on je marginaliziran, mediji na njega ne obra}aju pa`nju. Kultura nabijena nacionalizmom vjerojatno ima svoje konzumente, ali oni nisu toliko vidljivi na javnoj sceni. Naci ona li zam ni je eli mi ni ran u Hrvatskoj, on nije nestao, nije se s njim do kraja ni razra~unalo, ali on ne dominira i to se vidi i u naizgled benignim stvarima kao {to je odr`avanje gej parade koja je ove godine u Splitu, za razli-

PRI^A O PARAMA Rehabilitacija Mihailovi}a i njegovog ~etni~kog pokreta, zatim princa Pavla i drugih, podrazumijeva da se cijela ulica Kneza Milo{a i mnoge zgrade vra}aju tzv. prvobitnim vlasnicima - nasljednicima kvislinga. Tako da, kada se malo za~eprka, ispada da je cijela ta la`na dilema o tome da li je pokret Dra`e Mihailovi}a bio antifa{isti~ki, zapravo, banalna pri~a o parama, veli Srbljanovi}
pogotovo zato {to mi se ta kovanica ~ini oksimoronom. Obaveza je dr`ave da finansira kulturne institucije, a ne da im diktira ideolo{ku ili bilo kakvu drugu obojenost. Mislim da je ta ministrova izjava bila jedna od gomile re~enica koje ne zna~e ni{ta i koje, zapravo, zabavljaju svetinu koju kultura i umetnost uop{te ni ne zanimaju. Izgovaraju se velike re~i koje ni{ta ne zna~e, a umetni~ka produkcija se svodi na neku vrstu tabloidizacije. O umetni~koj biografiji ministra kulture ne znamo ni{ta osim da je bio poslasti~ar. Omer Karabeg: Ima li patriotizma u hrvatskoj umjetnosti? Kakav je odnos prema Domovinskom ratu koji je dugo bio tabu-tema za svako kriti~ko preispitivanje? Da{a Drni}: Ima patriotizma. Ima ~ak i izdava~a koji se bave objav lji van jem dje la ko ja se liti~ki faktor u jednoj lai~koj dr`avi. ^ak se i ova SDP-ovska vlast prili~no oprezno, za moj ra~un ~ak i preoprezno, i na prstima odnosi prema Katoli~koj crkvi, mada ne znam za{to. Nedavno je premijer Milanovi} bio kod pape, pa se opet nije poteglo pitanje ugovora sa Vatikanom o finansiranju Katoli~ke crkve kroz dr`avni prora~un. Tako da ima tu jo{ stvari, ali sve to skupa nije tako stra{no kako je bilo devedesetih godina. Mene je potaklo ovo {to je Biljana rekla da se nismo obra~unali sa pro{lo{}u. I nismo. Mo`da se ba{ zato sve ovo i dalje doga|a u Srbiji i na neki na~in u Hrvatskoj. Nije se zavr{ila pri~a iz Drugog svjetskog rata, a kamo li ova iz ovog rata. Nema ni naznake da je na pomolu neka katarza, a, dok se to ne desi, mislim da }e te{ko do}i do neke temeljitije demokratizacije dru~lanovi Srpske akademije nauka i umetnosti, pa kada pogledate koji su ljudi izabrani i sa kakvim umetni~kim, nau~nim ili politi~kim biografijama. Jasno je da duh tvrdokornog, urnacionalizma, koji datira jo{ od kasnih sedamdesetih i po~etka osamdesetih godina, itekako jo{ uvek postoji. Me|utim, s druge strane, mo`da }u biti gruba, biologija ~ini svoje. Ti ljudi ulaze u pozne godine. Oni vi{e ne mogu dr`ati korak sa vremenom do te mere da budu prisutni u javnosti. Mene prosto ~udi da neki od njih, kao uostalom i sam Dobrica ]osi}, imaju dovoljno snage da tu koli~inu nekultivisane mr`nje {tampaju u obliku tekstova i knjiga. Dakle, ~ini mi se da }e ta stvar biti re{ena protokom vremena i da ne}e imati neke prevelike posledice. Jer, kada do|e do smene generacija, s obzirom na to da }osi}evci nisu toliko jaki koliko ]ole su druga~iji kod razmi{ljanja. Naravno, ima me|u mladima sjajnih ljudi, ali to je jako mali broj, tako da mislim da je velika {teta napravljena i mislim da }e trebati jako puno vremena da bi se ona sanirala. Nedavno sam na televiziji gledala jednog mladog ~ovjeka iz Republike Srpske, mo`da je imao osamnaest, dvadeset godina, koji je govorio da njega Sarajevo i drugi entitet uop}e ne zanimaju, da on Bosnu i Hercegovinu uop}e ne priznaje i da mu je ona isto {to i neka afri~ka zemlja ili kao [vedska, [vicarska, ne znam {ta. Ka`e da je on iz Republike Srpske i da njega ovo {to je oko Republike Srpske ne zanima. [teta je napravljena i ne znam kako }e se to rije{iti. Omer Ka ra beg: Go spo|o Drndi}, vi ste rekli da nije zavr{ena pri~a, ne samo iz ovog, ve} i iz Drugog svjetskog rata. Pa, kakav je danas odnos prema

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

[TAMPA•TISAK

37

ra~unali s pro{lo{}u
fa{izmu u Hrvatskoj? Da li se jo{ izjedna~avaju Blajburg i Jasenovac? Da{a Drndi}: Ne. Recimo, nova vlast je sada premjestila ceremoniju obilje`avanja Blajburga na drugo mjesto. Nema slu`benog, zvani~nog izjedna~avanja i to je tako bilo i prije vlasti SDPa. Jasenovac sve vi{e dobija na zna~aju, ponovo se ~uju pri~e o zna~aju antifa{izma, nagla{ava se da je on u preambuli na{eg ustava, vra}eno je ime Trgu `rtava fa{izma. Istina, postoji jedna grupa ekstremista koja uporno poku{ava da Trg mar{ala Tita ispred Narodnog kazali{ta preimenuje u nekakav Trg `rtava komunizma, ali tu se radi o maloj grupi izan|alih, ofucanih likova koji la ulica Kneza Milo{a, mnoge zgrade i delovi drugih ulica vra}aju takozvanim prvobitnim vlasnicima - naslednicima kvislinga. Tako da, kada se malo za~eprka, ispada da je cela ta la`na dilema o tome da li je pokret Dra`e Mihailovi}a bio antifa{itsi~ki, zapravo, banalna pri~a o parama. Javljaju se tu neki advokati koji organizuju svoje nevladine organizacije za rehabilitaciju i povratak imovine, a, zapravo, uzimaju ozbiljan reket od tih ljudi kojima treba da bude vra}ena imovina. Omer Karabeg: [ta je sa pjeva~em Thompsonom, koji je na svom repertoaru redovno imao nacionalisti~ke pjesme. Vidim da televizija vi{e ne prenosi njegove koncerte, mo`e li tribine koju je organizovao Tre}i program Hrvatskog radija u Gradskoj biblioteci. Tema je bila kultura i to je bio jedan krajnje intelektualni razgovor. Publika je bila jedna mala skupina ljudi koja se interesuje za tribine Tre}eg programa, pa mo`ete misliti kog su profila bili ti ljudi. Kada se poveo razgovor o Thompsonu, koga sam ja uporedila sa na{im turbo folk peva~icama kao {to je Svetlana Ra`natovi}, odjednom su ljudi iz publike sko~ili na mene i po~eli da mi govore da se ja varam i da je Thompson jedan divan peva~ koji, zapravo, peva o ljubavi, slobodi, veri i tako dalje. Ja, ina~e, nemam pojma ko je ta~no Thompson, znam samo kakvu vrstu dru{tvenih i politipson neko koga vredi slu{ati i kako je on ve oma zna ~a jan za hrvatsku kulturu. Ti ljudi nisu bili nacionalisti, ~ini mi se da u njihovom slu~aju mo`emo govoriti o trajnim i neizbrisivim posledicama koje je ta vrsta populizma ostavila. Da{a Drndi}: Dvadeset godina su se ispirali mozgovi. Dvadeset godina se radilo na purifikaciji jezika i ljudi su se pla{ili govoriti jezikom kojim su do tada govorili. Autocenzurirali su se. Ljudi su se nahvatali straha i nisu imali hrabrosti da se ogla{avaju. Naravno da su ostale posljedice i treba}e vremena da se one saniraju. ^ak i da svega ovoga nije bilo, treba vremena da se ovo dru{tvo ispolira i izcivilizira. Ali predugo traje. Ve} 25 godina. Stalno se borite protiv istog zla i u jednom trenutku ka`ete: “Pa kome ja sve ovo govorim i zbog ~ega” I, ako ste osoba kao ja, pos, tavite sebi pitanje da li ste uop{te u pravu. Po~ela sam dovoditi u pitanje sve moje postulate i politi~ke, i intelektualne, i sve ono {to mislim. Pitam se da li je mogu}e da sam ja potpuno u krivu i da taj vulgarni nacionalizam i prosta~ki fa{izam, koji je manje-vi{e sa vrlo kratkim prekidima na vlasti u Srbiji poslednjih 25 godina, mo`da ne{to dobro, a ja nisam u stanju, nemam taj mozak, da vidim te kvalitete. Da{a Drndi}: To previ{e dugo traje i ljudi koji su bili u opoziciji i koji su govorili glasno su se umorili. Na `alost, to je bila i jo{ je manjina. Srbija nije Beogradski krug, Hrvatska nije nekoliko intelektualaca koji se ogla{avaju u nezavisnim medijima, ako ne{to takvo uop}e postoji, ili neke gra|anske udruge. Oni su nemo}ni pred politi~arima i u manjini su. Sada postoji ne{to malo vi{e glasnosti nego {to je bilo. Da li }e se to u Hrvatskoj srediti i kako }e se srediti? Ja se nadam da sve ide ka boljem. Osim toga, ljudi su osiroma{ili, ima jako puno nezaposlenih i njihov broj per ma nen tno ras te. Lju di ma oduzimaju stanove i ku}e, porezi rastu, tako da vlada op}a depresija i kao da su ljudi paralizirani. Sada je sve stalo.

Banalni patriotizam
Omer Karabeg: U zaklju~ku, koliko je kultura optere}ena nacionalizmom? Biljana Srbljanovi}: Ja mislim da je kulturna produkcija u Srbiji na takvom minimumu da zapravo jedva pre`ivljava. ^ini mi se da u tretmanu kulture vlada princip - izgladniti, ali ne i ubiti. Istovremeno, sa ovom promenom vlasti nastupa zaokret prema takozvanim nacionalnim vrednostima u kulturi, za koje ja nisam sasvim sigurna na {ta se one odnose, ali ~ini mi se da je re~ o ki~u i banalnom patriotizmu, za koji vlast ne}e tako lako na}i veliki broj ozbiljnih umetnika, koji su spremni da se kompromituju i u~estvuju u projektu unapred osu|enom na propast. Da{a Drndi}: Meni to nije primarno pitanje. Meni je ve}i problem {to je kvaliteta ovoga {to se proizvodi u kulturi sve upitnija. Kultura koja se proizvodi u Hrvatskoj, unato~ nekim visokim dometima i vrijednostima, uklapa se u svjetski trend kulture za {iroku potro{nju koja nema nekih zna~ajnijih vrijednosti. I to je po meni mnogo va`niji problem, nego da li tu i tamo ima nekih iskrica nacionalizma. Sve u svemu, mislim da je kultura u opadanju i da su visoke kulturne vrijednosti nestale. Sve se vi{e ide na neke lako svarljive vidove ne~ega {to ne bih ni nazvala kulturom.

Da{a Drndi}: Nacionalizam nije eliminiran u Hrvatskoj

uop{te ne figuriraju nigdje, pa ne izazivaju ~ak ni neko ga|enje. Oni su prosto nevidljivi. Ne ka`em da na mala vrata ne ulaze elementi fa{izma. Ima tu knjiga koje se bave nacionalizmom, patriotizmom i domoljubljem. Ima tu forsiranja arhai~ne tradicije i ruralnog, ali sve to nije toliko agresivno kao {to je bilo. To je bilo nepodno{ljivo po~etkom devedesetih, pa sve do 2004, 2005. godine. Sad se to smirilo. Omer Ka ra beg: Ka kav je odnos prema fa{izmu u Srbiji? Da li jo{ traje rehabilitacija kvislinga iz Drugog svjetskog rata? Biljana Srbljanovi}: Kvislinzi se itekako rehabilituju i to je pitanje novca. Posle Drugog svetskog rata silne ku}e i imanja su oduzeti porodicama ljudi koji su bili ratni profiteri, mnogima potpuno bespravno, ali jednom velikom broju, pogotovo vode}im ljudima poput Dra`e Mihailovi}a, imovina je, kao {to je to bio slu~aj svugde u svetu, oduzeta zbog toga {to su bili saradnici fa{isti~kog okupatora. Sada{nja rehabilitacija Dra`e Mihailovi}a i njegovog ~etni~kog pokreta, zatim princa Pavla, ~iji su posmrtni ostaci preneti u Srbiju, i drugih, podrazumeva da se, recimo, ce-

se re}i da je on na neki na~in skrajnut? Da{a Drndi}: Jeste. Nestao je. On je ~ak prili~no nemu{to i nevje{to poku{ao revidirati svoje stavove, pa se i pravdati, ali bez obzira na to, ono {to je on pjevao i govorio bilo je stra{no. Ali nema ga. Ne vidim da dr`i koncerte. Ne znam gdje je i {to radi. Mediji mu ne daju nikakvu pa`nju, tako da je za sada nestao. [to ne zna~i da se neki drugi Thompson u nekom dru gom vi du ne }e po ja vi ti. Me|utim, mislim da je ovdje sada nastalo relativno zati{je {to se ti~e fa{izma i nacionalizma. Taj patriotizam se i dalje podgrijava na marginama, ali sve je to prili~no mlako. [to }e se dalje doga|ati, ne znam. To su stvari sa kojima treba biti prili~no oprezan. Nije Thompson ni prije imao prolaz svuda. Recimo, u Istri mu to nikad nije uspjelo, mada mu je bio san da nastupa u Pulskoj areni.

RATOVI Nije se zavr{ila pri~a iz Drugog svjetskog rata, a kamoli ova iz ovog rata. Nema ni naznake da je na pomolu neka katarza, a, dok se to ne desi, mislim da }e te{ko do}i do neke temeljitije demokratizacije dru{tva, ka`e Drndi}
~kih posledica on nosi, ali ne bih znala da citiram neku njegovu pesmu, kao {to ne bih znala da citiram ni pesmu Svetlane Ra`natovi}, ali znam {ta ona u kulturolo{kom i politi~kom smislu predstavlja, te nisam htela da se uklju~ujem u tu vrstu rasprave. Kada se zav{ila tribina, jedini ljudi koji su mi pri{li da razgovaraju sa mnom bili su oni isti koji su branili Thompsona. Hteli su da mi blagonaklono i dobronamerno objasne kako je Thom-

Ispiranje mozgova
Biljana Srbljanovi}: ^ini mi se, ovo {to je Da{a govorila, da posljedice onoga {to je bilo nije lako obrisati. Ispri~ala bih vam jedno svoje skora{nje iskustvo iz Zagreba. Bila sam u~esnica jedne

sve zajedno neusporedivo je mirnije i u neku ruku dosadnije nego {to je bilo. Omer Karabeg: Pisac Filip David ka`e da danas u Srbiji nema pravog otpora intelektualaca kulturnoj politici koju vodi ova vlast i naziva to skandalom. On podsje}a da je i u vrijeme naj`e{}ih Milo{evi}evih kampanja postojao Beogradski krug, koji je okupljao zna~ajne intelektualce, koji su se `estoko protivili njegovoj politici. Dijelite li to mi{ljenje, gospo|o Srbljanovi}? Biljana Srbljanovi}: Delim utoliko {to smatram da ne postoji organizovani otpor. Rekla bih da profesor David nije mislio da otpor uop{te ne postoji, nego da on nije organizovan, jer nema vi{e ni ~uvenog Beogradskog kruga, niti Foruma pisaca koji sam ja kao mlada dramatur{kinja, ba{ sa profesorom Davidom i jo{ nekoliko prijatelja, napravila 1998. godine. Takve stvari vi{e ne postoje. Ljudi su ili na neki na~in partijski organizovani ili su izolovani, desetkovani, svedeni na neki svoj mali zabran u okviru koga deluju. ^ini mi se da postoji veliki zamor materijala, jer ovo, ipak,

38

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: 65 0 P 200755 11 P Sarajevo, 14. 11. 2012. godine

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enika Luli} Hasana iz Tuzle, Grabovica Donja br. 15, Gali} Alage iz Tuzle, ul. 15. maja br. 4 i Habibovi} Hazima iz @ivinica, ul. Omladinskih radnih brigada br. 119, radi isplate duga, van ro~i{ta 23. 4. 2012. godine, a u smislu sa odredbom ~lana 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj”d.o.o.Kakanj Alije Izetbegovi}a broj 17, 72240 Kakanj Na osnovu ~lana 75. ta~ka 5. i 6. ~lana 64. i ~lana 65. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. - Kakanj, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-33-230-9.2./10 od 14.01.2010.godine i Odlukom Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj, broj: 16-256/12 od 12.11.2012.godine, Nadzorni odbor objavljuje:

POZIV

Poziva se tu`enik Luli} Hasan na zakazanu glavnu raspravu koja }e se odr`ati kod ovog suda 25. 3. 2013. godine sa po~etkom u 12.30 sati, soba broj 328/III. NAPOMENA: Ako tu`itelj bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`enik ne upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3. ZPPa). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`enik, a bio je uredno obavije{ten, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Dostava poziva tu`eniku Luli} Hasanu za glavnu raspravu smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

za imenovanje ~lanova Uprave-Direktora i izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tva Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o. Kakanj Imenovanje ~lanova Uprave-Direktora i izvr{nih direktora izvr{i}e se na period od 4 godine i to na sljede}e pozicije: 1. Direktor Dru{tva 2. Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove, proizvodnju i odr`avanje 3. Izvr{ni direktor za investicije i razvoj 4. Izvr{ni direktor za ekonomske poslove 5. Izvr{ni direktor za pravne, op{te i kadrovske poslove I. Op}i uslovi za imenovanje direktora i izvr{nih direktora su: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; - da posjeduju najmanje 5 godina radnog iskustva; - da nisu na funkciji u politi~koj stranci; - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u ~lana Uprave 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti ~lana Uprave; - da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnci u smislu Zakona o sukobu interesa BiH (“Slu`beni glasnik” BiH, broj: 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12) te u smislu Zakona o sukobu interesa FBiH (“Slu`bene novine” FBiH, broj: 70/08), te da ne postoje drugi razlozi koji mogu dovesti do sukoba interesa; - da su ostvarili uspje{ne rezultate tokom rada; - da imaju reference uglednog stru~njaka u svojoj oblasti; - da imaju reference organizacionih i menad`erskih sposobnosti; - da imaju program rada za period na koji se imenuju: II. Posebni uslovi za imenovanje direktora i izvr{nih direktora i to za: 1. Direktora Dru{tva: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, tehni~ke, ekonomske ili pravne struke, - 5 godina radnog iskustva, - da posjeduje 3 godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima, odnosno poslovima sa posebnim ovla{tenjima i odgovornostima 2. Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove, proizvodnju i odr`avanje su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, rudarske struke - najmanje 6 godina radnog iskustva u struci, od toga najmanje 3 godine na poslovima tehni~kog rukovo|enja po Zakonu o rudarstvu, - polo`en stru~ni ispit. 3. Izvr{nog direktora za investicije i razvoj su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, tehni~ke (rudarska, ma{inska i elektro) i ekonomske struke, - 5 godina radnog iskustva. 4. Izvr{nog direktora za ekonomske poslove su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, ekonomske struke, - 5 godina radnog iskustva 5. Izvr{nog direkota za pravne, op{te i kadrovske poslove su: - univerzitetska diploma VII stepen stru~ne spreme, pravne struke, - 5 godina radnog iskustva. III Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, kandidati su uz prijavu na Konkurs i biografiju, du`ni u orginalu ili ovjerenoj kopiji, prilo`itit sljede}u dokumentaciju: 1. Diplomu visoke stru~ne spreme odgovaraju}e struke; 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; 3. Potvrdu, uvjerenje ili drugi dokaz o tra`enom radnom iskustvu; 4. Ovjerenu izjavu da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo sa du`nos{}u ~lana Uprave, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 5. Ovjerenu izjavu da nisu osu|ivani za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u ~lana Uprave, 5 godina od dana pravosna`nosti presude; 6. Ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u politi~koj stranci; 7. Ovjerenu izjavu da se na njih ne odnose odredbe Zakona o sukobu interesa iz alineje 6. Op}ih uslova za imenovanje; 8. Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za kandidate koji konkuri{u za poziciju Izvr{nog direktora za tehni~ke poslove, proizvodnju i odr`avanje; 9. Program rada za period na koji se imenuje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, u roku od 15 dana od posljednje objave, se dostavljaju u zatvorenoj koverti, li~no na Protokol Dru{tva ili putem po{te sa naznakom: “ Prijava na Javni konkurs za ~lanove Uprave - Direktora i izvr{nih direktora JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj” d.o.o.-Kakanj - ne otvarati” na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno dru{tvo Rudnik mrkog uglja “Kakanj”d.o.o.Kakanj Alije Izetbegovi}a broj 17 72240 Kakanj Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje, a prilo`ena dokumentacija se ne}e vratiti.

JAVNI K O N K URS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-12-000-955 Te{anj, 15. 11. 2012. godine Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lanova 66. i 67. a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH (“Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04) USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-12-000-955, a po zahtjevu Vili} Ane, ro|. Rajkova~a, k}eri Marijana, iz Usore - @abljak bb, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list broj 832 k.o. @abljak, ozna~ene kao: k.~. br. 65/1, zv. Bara, njiva 3. klase povr{ine 1.310 m2, {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 617 k.o. @abljak, ozna~enim kao k.~. br. 96/7, zv. Bara, njiva 3. klase povr{ine 1.310 m2. Prema podacima katastra Op}ine Usora, posjednik navedenih nekretnina je podnosilac zahtjeva za uspostavu Vili} Ana, ro|. Rajkova~a, k}i Marijana, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 617 K.O. @abljak upisani Husi~i} ro|. Ahmetovi} Ajka, Ahmetovi} Smajo, sin Saliha, Ahmetovi} Mustafa, sin Saliha, [eljmo Pa{a, k}i Dede, Ibrahimkadi} Me-

NAJAVLJUJE

hmed, sin Osmana, Ibrahimkadi} Salih, sin Osmana, Ibrahimkadi} Ibrahim, sin Ibrahima, Ibrahimkadi} Behija, k}i Ibrahima, Sofi} Osman, sin Mustafe, Sofi} Pemba, k}i Mustafe, Ahmi} Osman, sin Huse, [eljmo Dedo, sin Muje, Halilovi} Salih, sin Muje, [eljmo Hasan, sin Muje, [eljmo Sulejman, sin Muje, Sofi} ro|. Ahmetovi} Niza, Muli} Mina, k}i Hamida, Muli} Mejra, k}i Hamida, Had`i} Melva, ro|. Muli}, Had`imujagi} Muhamed, sin Bege, Jaband`i}, ro|. Korajli} Zekija, Korajli} Hanifa, k}i Sulje, Ibrahimkadi} Tahir, sin Mehmeda, Deljki}, ro|. Korajli} Pa{a, Muli} Salih, sin Hamida, Muli} Hamdo, sin Hamida, Muli} Avdo, sin Hamida, Bedak Ramo, sin Rame, Had`i}, ro|. ]eman Fata, Had`i} Osman, sin Smaje, Had`i} Adil, sin Smaje, Had`i} Halid, sin Smaje, Had`i} Alija, sin Smaje, Had`i}, ro|. [eljmo Mina, Vidi}, ro|. Avgustinovi} Peja, Had`i} Alija, sin Smaje, Had`i} Ramo, sin Smaje, Ivi} Anto, sin Stipe, Vidi} Petar, sin Ilije, Vidi} Ivan, sin Ilije, Ileif, ro|. Vidi} Marija, Vidi} Mara, k}i Ivana, Vidi} Ilija, sin Ante, ]osi}, ro|. Vidi} Marjana, Penava, ro|. Vidi} Iva, Stojkovi}, ro|. Vidi} Slavica i Had`i} Mustafa, sin Ibrahima. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Rukovodilac ZK ureda Dijana Brki}

BROJ 65 0 P 248315 12 P Sarajevo, 7. 11. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Vesna Merdanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja MIKROKREDITNA FONDACIJA “EKI”, protiv tu`enih KENAN KAMERI] i ZENI^ANIN SAMIR, radi isplate duga, v.s.p. 9.627,81 KM, objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

Sudija Vesna Merdanovi} NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka, ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 2. ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a).

POZIV ZA RO^I[TE ZA PRIPREMNO RO^I[TE - GLAVNU RASPRAVU za II-TU@ENOG SAMIR ZENI^ANIN iz Sarajeva, ul. Grada Bakua 9 za dan 19. 2. 2013. godine u 10 sati u sobu br. 325/III.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U TE[NJU Zemlji{noknji`ni ured Broj: 039-0-DN-12-000-956 Te{anj, 15. 11. 2012. godine Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lanova 66. i 67. a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH (“Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04) USPOSTAVU ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-12-000-956, a po zahtjevu Vili} Ane, ro|. Rajkova~a, k}eri Marijana, iz Usore - @abljak bb, i Rajkova~a Damira, sina Marijana iz Usore - @abljak bb, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u posjedovni list broj 835 k.o. @abljak, ozna~ene kao: k.~. br. 65/3, zv. Bara, pristupni put povr{ine 208 m2, {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 618 k.o. @abljak, ozna~enim kao k.~. br. 96/32, zv. Bara, pristupni put povr{ine 208 m2. Prema podacima katastra Op}ine Usora, posjednici navedenih nekretnina su podnosioci zahtjeva za uspostavu Vili} Ana, ro|. Rajkova~a k}i Marijana i Rajkova~a Damir, sin Marijana iz @abljaka, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 618 k.o. @abljak upisani Husi~i}, ro|. Ahmetovi} Ajka, Ahmetovi} Smajo, sin Saliha, Ahmetovi} Mustafa, sin Saliha, [eljmo Pa{a, k}i Dede, Ibra-

N A J AV L JU JE

himkadi} Mehmed, sin Osmana, Ibrahimkadi} Salih, sin Osmana, Ibrahimkadi} Ibrahim, sin Ibrahima, Ibrahimkadi} Behija, k}i Ibrahima, Sofi} Osman, sin Mustafe, Sofi} Pemba, k}i Mustafe, Ahmi} Osman sin Huse, [eljmo Dedo, sin Muje, Halilovi} Salih, sin Muje, [eljmo Hasan, sin Muje, [eljmo Sulejman, sin Muje, Sofi}, ro|. Ahmetovi} Niza, Muli} Mina, k}i Hamida, Muli} Mejra, k}i Hamida, Had`i} Melva, ro|. Muli}, Had`imujagi} Muhamed, sin Bege, Jaband`i}, ro|. Korajli} Zekija, Korajli} Hanifa, k}i Sulje, Ibrahimkadi} Tahir, sin Mehmeda, Deljki}, ro|. Korajli} Pa{a, Muli} Salih, sin Hamida, Muli} Hamdo, sin Hamida, Muli} Avdo, sin Hamida, Bedak Ramo, sin Rame, Had`i}, ro|. ]eman Fata, Had`i} Osman, sin Smaje, Had`i} Adil, sin Smaje, Had`i} Halid, sin Smaje, Had`i} Alija, sin Smaje, Had`i}, ro|. [eljmo Mina, Vidi}, ro|. Avgustinovi} Peja, Had`i} Alija sin Smaje, Had`i} Ramo, sin Smaje, Ivi} Anto, sin Stipe, Vidi} Petar, sin Ilije, Vidi} Ivan, sin Ilije, Ileif, ro|. Vidi} Marija, Vidi} Mara, k}i Ivana, Vidi} Ilija, sin Ante, ]osi}, ro|. Vidi} Marjana, Penava, ro|. Vidi} Iva, Stojkovi}, ro|. Vidi} Slavica i Had`i} Mustafa, sin Ibrahima. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Rukovodilac ZK ureda Dijana Brki}

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

POMO] U KU]I

39

Kako urediti vrt u planinskom ambijentu?

NOVOSTI I PREPORUKE

Plo~e du`
Svaki vrt u svom planskom dijelu ima zacrtan prostor za staze kao poveznice izme|u razli~itih dijelova vrta ili dijelove vrta za posebne namjene. Kako god ti prostori bili zami{ljeni, uvijek ih na neki na~in moramo poplo~ati, odnosno odvojiti od ostatka vrta. Da li }e to biti travnata staza ili betonska ili poplo~ana starom ciglom, ovisi isklju~ivo o nama samima i na{im `eljama i ukusu. Ako dijelove vrta poplo~amo betonskim ili kamenim elementima, onda mo`emo razlikovati male i velike elemente za poplo~avanje. Mali elementi su idealni za stvaranje razli~itih uzoraka, dok su veliki elementi pogodni za ve}e prostore. Pod male elemente ubrajaju se razne vrste opeka, koje vrtu daju topliji i profinjeniji {tih, a mogu biti glinene ili betonske. Pri odabiru treba paziti da budu

staze

Danas je mogu}e nabaviti specijalne da{~ane podloge od egzoti~nih vrsta drveta, poput tikovine, koje su otporne na vlagu i vodu
otporne na smrzavanje ina~e }e se vrlo brzo uni{titi. Tu su jo{ i granitne kocke u razli~itim dimenzijama, grubog izgleda ali zato izuzetne ~vrsto}e. Naro~ito lijepo djeluju kada se sla`u u kru`nim ili lepezastim uzorcima. Zbog svoje monotone sive boje, prikladnije su za gradske vrtove. Valja jo{ spomenuti i veliki broj kerami~kih plo~ica koje su dobar izbor za poplo~enje terasa. Najprirodniji element za poplo~avanje vrta je definitivno drvo koje mo`e postojati u nekoliko formi: kao daske, oblice, grede, piljeni obluci... S obzirom na njegovu sve ve}u cijenu i osjetno kra}i vijek trajanja od kamena ili betona, sve se rje|e upotrebljava. Danas je mogu}e nabaviti specijalne da{~ane podloge od egzoti~nih vrsta drva, poput tikovine, koje su otporne na vlagu i vodu, ali su i osjetno skuplje.

Ozna~ite mjesto nastanka mrlje jer kada se osu{i, mo`e postati nevidljiva. Odjevni predmet {to prije odnesite na hemijsko ~i{}enje jer {to je mrlja starija, te`e se uklanja. Odje}u koja se sastoji od vi{e dijelova (odijela, kostimi...), uvijek ~istite zajedno. Ako slu~ajno do|e do promjene boje, svi dijelovi }e biti u istom tonu. Prije hemijskog ~i{}enja uvijek ispraznite d`epove. Prilikom pranja odjevnih predmeta pridr`avajte se uputa proizvo|a~a o doziranju omek{iva~a. Predoziranjem omek{iva~a na odje}i se stvaraju masne naslage. Preporuka je da nakon svakog no{enja ~etkate odje}u, naro~ito odijela i kostime. Na taj na~in }ete s odje}e ukloniti prljav{tinu, a vunene predmete za{titi od moljaca. Ponekad problem s mrljom najprije treba ostaviti da se ohladi. U ~vrstom stanju se, naprimjer, mrlje od `vaka}e gume ili voska lak{e mogu ukloniti. Odje}u perite s obrnute strane kako biste izbjegli o{te}enja tkanine od bubnja ili patentnog zatvara~a sa druge odje}e.

Savjeti za njegu tekstila

LJEPOTA, KOZMETIKA

Sve je vi{e `enskih brendova koji se opredjeljuju za le`ernu eleganciju, budu}i da je ovaj stil najpopularniji. Jesenje kombinacije uglavnom podrazumijevaju slojevitost i pastelne nijanse, a {panska marka suite blanco je privukla veliku pa`nju modelima koji odi{u `enstveno{}u, a mogu da se nose i u neformalnim prilikama. Namijenjeni su i mladim djevojkama i starijim damama koje vole le`ernu eleganciju.

MODA, STIL, TRENDOVI Le`erna elegancija

zonu upe~atljive su sjene u srebrenim tonovima. Ova boja vi{e nije rezervisana samo za sve~ane varijante ve} i za svakodnevne, poslovne i opu{tene prilike. Va`no je samo da je pa`ljivo uskladite sa ostalim bojama na licu. Osim toga, srebrene nijanse lijepo stoje i plavu{ama i brinetama, a viza`isti predla`u da pustite ma{ti na volju i da slobodno eksperimenti{ete sa bojama i tehnikama. Poslije podloge za mejkap, na lice nanesite te~ni puder u nijansi tena ili za ton svjetliji. Potom stavite malo pudera u prahu, nanesite ga i na jagodice. Ispod obrva i na unutra{nji ugao oka mo`ete staviti i osvjetljiva~ (highlighter). Na o~i mo`ete staviti samo srebrenu sjenu u varijanti sa ajlajnerom u crnoj, plavoj, zelenoj... boji. Nanesite maskaru u boji ajlajnera u dva do tri sloja. Mo`ete se poigrati i smokey eyes stilom {minkanja, srebrena sjena je odli~na za sjen~enje o~iju u kombinaciji sa crnom. Na jagodice nanesite rumenilo u crvenoj ili koralnoj nijansi, a na usne providan ili be` sjaj, za ve~er mo`ete i da stavite i crveni ru`.

Srebromana o~imaMe|u trendovi u {minkanju za ovu se

U jesenjoj kolekciji akcent je na atraktivnim, pletenim d`emperima koji komotno padaju preko ramena i odli~no se uklapaju uz uske farmerke. Kaputi i blejzeri, kao i kratke ~izmice sa visokom potpeticom i velike ko`ne torbe upotpunjuju jesenji imid`.

Dolmljeno pile
Potrebno:
1 pile, 1 glavica crvenog luka malo per{unovog lista 2 kuhana jajeta 1 ve}a kifla, 10 dkg mljevenog mesa (teletine) ulje, biber, so, mje{avina za~ina

Priprema:
Nasoliti i posuti mje{avinom za~ina pile i ostaviti da stoji. Za to vrijeme namo~iti kiflu u vodu i onda je dobro ocijediti. U tu smjesu dodati isjeckani per{un i luk, izmije{ana jaja, malo ulja, bibera i soli, kao i mljeveno meso. Sve zajedno izmije{ati i time filovati pile. Zakop~a se ~a~kalicom. Ako ostane fila, formirati kuglice i poredati ih na pleh oko pileta i dodati jo{ 8-10 krompiri}a.

40

OGLASI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu`beni glasnik BiH», broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine - Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, raspisuje

za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Centru za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine 1/01 Stru~ni saradnik za kontrolu kvaliteta/Inspektor 1/02 Stru~ni saradnik za kontrolu kvaliteta/Inspektor URED BHMAC SARAJEVO Regionalni ured Mostar 1/01 Stru~ni saradnik za kontrolu kvaliteta/Inspektor Opis poslova i radnih zadataka: Kontroli{e rad vi{ih referenata za kontrolu kvaliteta na deminerskim radili{tima; analizira i daje mi{ljenje o Izvedbenom planu deminerskih organizacija; vr{i stru~ni nadzor zadataka na terenu prema zahtjevima Standarda i SOP-a; li~no ili na prijedlog VRKK (u dogovoru sa inspektorom entitetske Kancelarije Sarajevo) donosi pisano rje{enje o zabrani daljnjih radova (u smislu daljnjeg nenapredovanja) uz saglasnost {efa RK; podnosi prekr{ajnu prijavu shodno Zakonu; donosi rje{enje o ponavljanju ~i{}ene povr{ine uzorkovane cjeline zadatka; odre|uje nivo stru~nog nadzora na zadacima i plan uzorkovanja na prijedlog VRKK; potvr|uje na prijedlog VRKK ponavljanje povr{ine zbog evidentiranih gre{aka u izvje{taju o stru~nom nadzoru; sara|uje sa supervizorom monitorske organizacije i planira uzorkovanje; analizira i ovjerava zapisnik o preuzimanju deminirane/tehni~ki izvi|ene, povr{ine ili gra|evine; predla`e {efu RK reizvi|anje zadatka za tehni~ko izvi|anje nakon nalaska mine; predla`e {efu RK i inspektoru Kancelarije Sarajevo mjere za pobolj{anje kvalitete i sigurnosti deminerskih operacija; u~estvuje u predlaganju dopuna i izmjena Standarda i SOP-a; u~estvuje u radu Istra`nog odbora za istragu deminerskih nesre}a; obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu {efa Regionalnog ureda. Posebni uslovi: VSS/VII stepen fakultet dru{tvenih ili tehni~kih nauka, stru~ni upravni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na ra~unalu, voza~ki ispit B kategorije. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan). Mjesto rada: Mostar. Neto plata: 998,95 KM. KANCELARIJA BHMAC BANJA LUKA Regionalna kancelarija Pale 1/02 Stru~ni saradnik za kontrolu kvaliteta/Inspektor Opis poslova i radnih zadataka: Kontroli{e rad vi{ih referenata za kontrolu kvaliteta na deminerskim radili{tima; analizira i daje mi{ljenje o Izvedbenom planu deminerskih organizacija; vr{i stru~ni nadzor zadataka na terenu prema zahtjevima Standarda i SOP-a; li~no ili na prijedlog VRKK (u dogovoru sa inspektorom entitetske Kancelarije Sarajevo) donosi pisano rje{enje o zabrani daljnjih radova (u smislu daljnjeg nenapredovanja) uz saglasnost {efa RK; podnosi prekr{ajnu prijavu shodno Zakonu; donosi rje{enje o ponavljanju ~i{}ene povr{ine uzorkovane cjeline zadatka; odre|uje nivo stru~nog nadzora na zadacima i plan uzorkovanja na prijedlog VRKK; potvr|uje na prijedlog VRKK ponavljanje povr{ine zbog evidentiranih gre{aka u izvje{taju o stru~nom nadzoru; sara|uje sa supervizorom monitorske organizacije i planira uzorkovanje; analizira i ovjerava Zapisnik o preuzimanju deminirane/tehni~ki izvi|ene, povr{ine ili gra|evine; predla`e {efu RK reizvi|anje zadatka za tehni~ko izvi|anje nakon nalaska mine; predla`e {efu RK i inspektoru Kancelarije Sarajevo mjere za pobolj{anje kvalitete i sigurnosti deminerskih operacija; u~estvuje u predlaganju dopuna i izmjena Standarda i SOP-a; u~estvuje u radu Istra`nog odbora za istragu deminerskih nesre}a; obavlja druge poslove iz svog djelokruga rada po nalogu {efa Regionalnog ureda. Posebni uslovi: VSS/VII stepen fakultet dru{tvenih ili tehni~kih nauka, stru~ni upravni ispit, najmanje 1 godina radnog iskustva, poznavanje rada na ra~unalu, voza~ki ispit B kategorije. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan). Mjesto rada: Pale. Neto plata: 998,95 KM. Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama BiH. - Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita («Slu`beni glasnik BiH», br. 96/07 i 43/10). - Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita («Slu`beni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12). - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. - Za sprovo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formira}e se jedna Komisija za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat, niti za jednog diplomca; uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom, odnosno javnom ispitu; potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enoj vrsti radnog iskustva; dokaza o tra`enom nivou znanja rada na ra~unaru; voza~ke dozvole B kategorije; popunjen i potpisan obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu BiH: isti mo`ete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne mo`e slu`iti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olak{ava rad organu koji vr{i izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu koje je potrebno dokazati tra`enom dokumentacijom. Obratiti pa`nju na sljede}a dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu slu`iti kao valjan dokaz: - Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. - U pogledu dokazivanja dr`avljanstva ne treba dostavljati li~nu kartu, neva`e}e uvjerenje o dr`avljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od {est mjeseci. - U pogledu dokazivanja stru~nog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stru~nih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o polo`enom ispitu za sudiju za prekr{aje i sl. - U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knji`icu koja dokazuje samo radni sta`, te ne mo`e biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rje{enje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo po~etak radnog anga`mana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rje{enje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog anga`mana i sl. budu}i da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Tako|er, ne dostavljati dokumenta koja ne sadr`e elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidirano navedeno sljede}e: osnovne generalije, vrsta {kolske spreme u okviru radnog mjesta, tj. stru~na sprema predvi|ena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog anga`ovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tra`ene vrste radnog iskustva. - U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na ra~unaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani. - Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati. Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tra`ena tekstom javnog oglasa jer se ista ne}e razmatrati. Kandidati koji budu uspje{ni na pisanom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom skida se sa liste uspje{nih kandidata. - Kandidati koji nemaju polo`en stru~ni (upravni) ispit, prije pristupanja stru~nom ispitu }e polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 96/07 i 43/10). Tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije do 7.12.2012. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH “Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Centru za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine”, 71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene, ne}e se razmatrati. Novembar 2012. godine Sarajevo DIREKTOR Neven Ak{amija

J AV N I O G L A S

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 175179 10 Ps Sarajevo, 15. 11. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Volksbank BH DD Sarajevo, protiv tu`enog DOO Balzak Tuzla koje zastupa Babi} Nizama, direktor i drugotu`ene Babi} Nizama, Grabovica Donja Tuzla, radi duga vsp. 26.348,81 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH” br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje:

OGL A S
Dana 8. 12. 2010. godine tu`ilac Volksbank BH DD Sarajevo je podnio tu`bu protiv tu`enog DOO Balzak Tuzla i drugotu`ene Babi} Nizama, Grabovica Donja Tuzla, radi duga vsp. - 26.348,81 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate dug u iznosu od 26.348,81 KM sa zakonskim zateznim kamatama i tro{kovima postupka. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1.

ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija Kenan Tanovi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 206710 11 P Sarajevo, 16. 10. 2012. godine

OGLAS

Na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a, 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, sudija Jasmina Muratovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “@ene za `ene international” Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a broj 130, protiv tu`enih Tanja Petri} iz Doboja, ul. Ljeskove vode bb, Danka Ili} iz Doboja, ul. Nemanjina broj 28, Snje`ana \edovac iz Doboja, ul. Stefana Prvovjen~anog broj 37 i Dragana Boji} iz Doboja, ul. Stefana Prvovjen~anog broj 31, radi duga, v.s.p. 5.019,00 KM DOSTAVA TU@BE NA ODGOVOR Dana 26. 8. 2011. godine, kod ovog suda podnesena je tu`ba tu`itelja Mikrokreditna fondacija “@ene za `ene international” Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a broj 130, protiv tu`enih Tanja Petri} iz Doboja, ul. Ljeskove vode bb, Danka Ili} iz Doboja, ul. Nemanjina broj 28, Snje`ana \edovac iz Doboja, ul. Stefana Prvovjen~anog broj 37 i Dragana Boji} iz Doboja, ul. Stefana Prvovjen~anog broj 31, radi duga. U tu`bi je navedeno da su tu`itelj i tu`eni 29. 9. 2009. godine sklopili ugovor o kreditu broj 020290333 kojim su regulisali uslove kori{tenja i vra}anja kreditnih sredstava u iznosu od 15.400,00 KM. U okviru navedenog odobrenog iznosa kredita, korisnici kredita prvotu`enoj pu{tena su nov~ana sredstva u iznosu od 5.000,00 KM. Prvotu`ena je do dana podno-

{enja predmetne tu`be otplatila na ime ozna~enog kredita iznos od 2.523,00 KM, tako da njen dospjeli dug po zaklju~enom Ugovoru o kreditu broj 020290333 iznosi 5.019,00 KM. ^lanom 12. Ugovora o kreditu tu`ene su se obavezale da }e solidarno jem~iti za povratak kredita. Tu`itelj je u cilju mirnog rje{enja spora u toku 2011. godine vi{e puta pozivao prvotu`enu, kao i jemce, odnosno drugotu`enu, tre}etu`enu i ~etvrtotu`enu da ispune svoju obavezu na koju iste nisu odgovorile. Pravni osnov tu`benog zahtjeva tu`itelj su ~lanovi 324, 414, 997, 998. i 1065. Zakona o obligacionim odnosima te je tu`bom predlo`eno da sud donese presudu kojom su prvotu`ena Tanja Petri} iz Doboja, ul. Ljeskove vode bb, drugotu`ena Danka Ili} iz Doboja, ul. Nemanjina broj 28, tre}etu`ena Snje`ana \edovac iz Doboja, ul. Stefana Prvovjen~anog broj 37 i ~etvrtotu`ena Dragana Boji} iz Doboja, ul. Stefana Prvovjen~anog broj 31, solidarno du`ne tu`itelju Mikrokreditna fondacija “@ene za `ene international” Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a broj 130, na ime duga solidarno isplatiti iznos od 5.019,00 KM, uve}an za ugovorenu zateznu kamatu od 0,05 % dnevno, po~ev od 6. 2. 2011. godine pa do dana isplate, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem se prvotu`enoj TANJI PETRI] dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine FBiH”, broj 53/03), da u skladu sa odredbom ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, tu`ena u roku od 15 dana od dana objave pismena (kada se dostava ima smatrati objavljenom), sudu mo`e dostaviti pisani odgovor na tu`bu u roku od 30 dana. U protivnom }e se odluka donijeti u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku. SUDIJA JASMINA MURATOVI]

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

KORAK NAPRIJED
Sljede}i Nintendo portabl kao tablet WD HD Live Hub

41

Capcom tvrdi da se vra}a Mega Man
U protekle dvije godine Capcom je otkazao Mega Man Legends 3 i Mega Man Universe, ali to nikako ne zna~i da je ovaj izdava~ odustao od ove igre. Potpredsjednik kompanije Capcom Christian Svensson obe}ao je povratak Mega Mana. On nagla{ava da nikako ne treba zaboraviti ovu igru te da }e igra~i i dalje imati mogu}nosti da u`ivaju u njoj preko handheld ure|aja i konzola. On se nada da }e u okviru proslave pedesetogodi{njice poslovanja biti omogu}eno i igranje igara u narednih 25 godina, tvrdi Svensson. On tvrdi da Capcom ne}e po`uriti sa najavom Mega Mana, ve} }e igra biti objavljena kada to bude najprikladnije.

Samsungovi fleksibilni ekrani za mobilne

Samsung se sve vi{e okre}e proizvodnji fleksibilnih mobilnih ure|aja, a trenutno se privodi kraju razvoj fleksibilnih ekrana izra|enih od plastike, a ne od stakla, kao {to je to do sada bio slu~aj. Kada razvojna faza u potpunosti bude kompletna, Samsung planira da zapo~ne masovnu proizvodnju ekrana koji }e se na tr`i{tu na}i u prvoj polovini naredne godine. Samsung je u toku protekle godine po prvi put prikazao video u kojem je predstavljen koncept ure|aja koji se isporu~uje sa fleksibilnim ekranom, pa se tako u videu mogao vidjeti ekran AMOLED koji se savija dok korisnici koriste videochat opciju i ~itaju e-knjige.

Wii U }e se na tr`i{tu pojaviti u narednih nekoliko dana, a ovaj proizvod sa 6” ekranom odlikuje veliki broj zanimljivih karakteristika, me|u kojima je i `iroskop. Moglo bi se re}i da je nastupaju}a Nintendo konzola vjesnik fuzije handheld ure|aja sa TV set-top boxovima, budu}i da pru`a mogu}nost igranja igara preko malog ekrana i u slu~ajevima kada je TV sa kojim je Wii U povezan isklju~en ili se koristi za gledanje nekog programa. Wii U se mo`e prenijeti i u drugu prostoriju i igrati igre be`i~nim putem, ali, ipak, nije tablet iako bi ve}ina korisnika voljela da jeste. Upravo je to put kojim Nintendo treba da ide kada je rije~ o budu}im igra~kim konzolama.

U dana{nje vrijeme korisnici na raspolaganju imaju ogroman broj jeftinih sadr`aja. Postojanjem online straming servisa kakvi su Netflix, Hulu, Amazon instant-video i YoutTube nema nesta{ice besplatnih i jeftinih sadr`aja. Ovdje govorimo o jednom ure|aju koji nudi odli~ne opcije za online stremaing sadr`aja. Rije~ je o WD HD Live Hub ure|aju. U pitanju je samostalni ure|aj koji se povezuje sa va{im TV-om visoke definicije preko HDMI, komponentnog ili kompozitnog kabla. On podr`ava do 1080p video kao i 5.1 surround zvuk preko opti~kog audioporta. Svi uobi~ajeni servisi su podr`ani uklju~uju}i Netflix, Hulu Plus, Pandora, YouTube i Facebook.

Inovativan proizvod za iPhone 5

Ovo je mnogo vi{e od odvratnog ku}i{ta
Japanac izumio ku}i{te za Iphone koje mo`ete pojesti, u cijelosti izra|eno od japanske sme|e ri`e i soli, zape~eno u hrskavo zlatno-sme|i kreker Senbei
Poduzetnik iz Japana izumio je ku}i{te za iPhone koje mo`ete pojesti. Ovaj inovativni proizvod nazvan je Senbei iPhone 5 ku}i{te za pre`ivljavanje. Kako opisuje portal RocketNews24, ku}i{te je u cijelosti izra|eno od japanske sme|e ri`e i soli, zape~eno u hrskavo zlatno-sme|i kreker Senbei, koji dobro pristaje iPhoneu 5. Svako ku}i{te je ru~no izra|eno i stoji oko 3.818 japanskih jena. Jestivo iPhone ku}i{te nije toliko prakti~no da bi za{titilo va{ iPhone kao {to to ~ine druga ku}i{ta. Japanska web stranica koja promovira ovaj proizvod izri~ito navodi da postoje dobre {anse da se ku}i{te razbije u bilo kojoj svakodnevnoj situaciji. Ku}i{te }e tada postati beskorisno, a jedino {to }ete mo}i u tom slu~aju napraviti je - pojesti ga. Tehnolo{ki blog MacGasm naveo je vjerovatnosti loma ovog ku}i{ta prilikom obavljanja odre|enih radnji. Ovi podaci potje~u od proizvo|a~a. Kad vam ku}i{te s iPhoneom ispadne na pod, jo{ ga mo`ete pojesti. Naravno, ako dijelove i mrvice pokupite u roku od pet sekundi. Jedan neustra{ivi novinar u Japanu naru~io je ku}i{te Senbei i opisao ga rije~ima da se doima malo labavo, ali sveukupno je bio sasvim zadovoljan. Gotovo neobja{njivo, ali novinar uop}e nije napisao kakvog je okusa ku}i{te. Zbog toga sasvim sigurno mo`e re}i zbogom Pulitzerovoj nagradi.

LA@NE APPLEOVE APLIKACIJE NA PLAYU
Nije rijetkost da se na Googleovoj prodavnici aplikacija Play pojave la`ne ili maliciozne aplikacije. Ovoga puta u pitanju su bile aplikacije paketa iLife i iWork, ~iji je izdava~ bio, ni manje ni vi{e nego - Apple Inc. Naravno, rije~ je bila o prevari, a aplikacije su nakon prijave ubrzo i uklonjene s Google Playa. Zasad nema informacija koliko je korisnika nasjelo na prevaru, te kupilo i instaliralo aplikacije, no s obzirom na to da su u kratkom vremenu skupile i (niske) ocjene, bar nekoliko primjeraka je

prodano. Dostupne su bile Appleove aplikacije Garage Band, iPhoto, iMovie, Keynote, Numbers i Pages, a cijene su im iznosile pet, odnosno deset dolara. Google prije objave aplikacija na Playu ne radi detaljne provjere. Iako problemi ovog tipa postoje i na iOS-u, puno su manje izra`eni zbog Appleove stro`ije kontrole. Google je nedavno uveo automatiziranu provjeru ispravnosti aplikacija na Playu, no ovaj primjer pokazuje kako je ljudska provjera jo{ itekako potrebna.

Kompanija Dell do`ivjela je pad profita u posljednja tri mjeseca (tre}i kvartal 2013) od 47 posto na iznos od 475 miliona dolara. Dellova te{ka godina se nastavlja jer je kompanija najavila novi set finansijskih rezultata koji }e biti slabiji od pro{logodi{njih. Kompanija je izvijestila o prihodu od 13,7 milijardi dolara, {to je pad od 11 posto u odnosu na pro{lu godinu, dok je profit pao za veoma zabrinjavaju}ih 47 posto, na ve} spomenuti iznos od 475 miliona dolara. Dell se fokusirao na pozitivu tvrde}i da su njihov odsjek za rje{enja za preduze}a i servise, kao i mre`na divizija imali pove-

Dell - pad profita od 47 posto

}anje profita od tri pa do 11 posto, ali nije mogao da sakrije ~injenicu da je njihova poslovna jedinica generalno do`ivjela nagli pad prodaje. Kompanija poru~uje da je njen prihod od potro{a~ke prodaje pao za 23 posto na iznos od 2,5 milijardi dolara, dok je poslovanje sa velikim preduze}ima i javnim se kto rom opalo za osam, odno sno 11 posto. Dell je poru~io da ne o~ekuje neki nagli skok u ~etvrtom kvartalu, {to zna~i da je ve} sad izvjesno da }e finansijski rezultati za ovu kalendarsku godinu biti slabiji od pro{logodi{njih.

42

OGLASI

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke broj 06-03-1118-07/62/12 donesene na XIX redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 19. 11. 2012. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP[TOJ RASPRAVI
FERK je 16. 10. 2012. godine primio od GP TOMING d.o.o. Grude zahtjev za izdavanje dozvole za rad licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije u solarnoj fotonaponskoj elektrani “KRENICA 1”, Drinovci, op{tina Grude, instalisane snage 148,68 kWp DC (150,00 kW AC) i predvi|ene godi{nje proizvodnje 291,547 MWh i solarnoj fotonaponskoj elektrani “HODOVO 1”, Pje{ivac Greda, op{tina Stolac, instalisane snage 148,68 kWp DC (150,00 kW AC) i predvi|ene godi{nje proizvodnje 249,637 MWh pod brojem 06-03-1118/62/12, o ~emu je javnost bila obavije{tena 2. 11. 2012. godine u “Oslobo|enju” i “Ve~ernjem listu”, kao i na web stranici FERK-a. FERK je pripremio nacrt dozvole za rad - licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije za GP TOMING d.o.o. Grude, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op{toj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, 23. 11. 2012. godine u 11 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost dostaviti i svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 27. 11. 2012. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta dozvole za rad - licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Na osnovu Odluke broj 06-03-1024-09/55/12 donesene na XIX redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 19. 11. 2012. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP[TOJ RASPRAVI
FERK je 18. 9. 2012. godine primio od “^ULE PROMET” d.o.o. Mostar zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “^ULE PROMET“, grad Mostar, instalisane snage 187,50 kWp DC (150,00 kW AC) i predvi|ene godi{nje proizvodnje 245,80 MWh pod brojem 06-03-1024/55/12, o ~emu je javnost bila obavije{tena 2. 11. 2012. godine u “Oslobo|enju” i “Ve~ernjem listu”, kao i web stranici FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “^ULE PROMET” za “^ULE PROMET” d.o.o. Mostar, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op{toj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, 23. 11. 2012. godine u 9 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost dostaviti svoje i pisane komentare FERK-u od dana objave ovog obavje{tenja do 27. 11. 2012. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “^ULE PROMET” mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a, www.ferk.ba.

Na osnovu Odluke broj 06-03-1081-09/59/12 donesene na XIX redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 19. 11. 2012. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

U skladu sa ~lanom 11. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci (“Slu`bene novine Federacije BiH” broj 29/05), Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK da je 27. 6. 2012. godine primila od JP “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar zahtjev za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije pod brojem 06-03-730/31/12, uz koji je podnosilac zahtjeva prilo`io potrebne dokumente, u skladu sa ~lanom 10. stav (2), odnosno ~lanom 19. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci. Postupaju}i po ~lanu 10. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci, FERK je pregledao zahtjev i utvrdio da je potpun. Vi{e informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama FERK-a, u Ul. blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar. Pozivaju se sva zainteresovana lica da daju pisane komentare na podneseni zahtjev. Pisani komentari moraju biti potpisani. Lica koja imaju direktan interes da u~estvuju u postupku izdavanja dozvole pod uslovom da im je interes razli~it od op{teg javnog interesa, mogu podnijeti zahtjev za sticanje statusa umje{a~a, o ~emu odlu~uje FERK u svakom pojedinom slu~aju. Ukoliko FERK odobri status umje{a~a, odr`ava se formalna rasprava na kojoj mogu u~estvovati zaposlenici FERK-a, podnosilac zahtjeva i umje{a~i, a prisustvo javnosti je dobrodo{lo. Pisani komentari i zahtjevi za sticanje statusa umje{a~a podnose se do 27. 11. 2012. godine do 10 sati, na adresu FERK-a, a pisani komentari mogu se dostaviti i faksom na brojeve 036/333-507 i 036/333508, odnosno na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. FERK }e obavje{tavati javnost o daljem toku postupka izdavanja dozvole.

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP[TOJ RASPRAVI
FERK je 8. 10. 2012. godine primio od “IN SOLAR” d.o.o. ^apljina zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “IN SOLAR-TREBI@AT”, op{tina ^apljina, instalisane snage 9,84 kWp DC (10 kW AC) i predvi|ene godi{nje proizvodnje 11,5 MWh pod brojem 06-03-1081/59/12, o ~emu je javnost bila obavije{tena 2. 11. 2012. godine u “Oslobo|enju” i “Ve~ernjem listu”, kao i web stranici FERK-a. FERK je pripremio nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “IN SOLAR-TREBI@AT” za “IN SOLAR” d.o.o. ^apljina, te se pozivaju sva zainteresovana lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op{toj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, 23. 11. 2012. godine u 10 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost dostaviti svoje i pisane komentare FERK-u od dana objave ovog obavje{tenja do 27. 11. 2012. godine do 12 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta solarne fotonaponske elektrane “IN SOLAR-TREBI@AT” mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11 do 13 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a, www.ferk.ba.

O B AV J E [ TAVA J AV N O S T

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
AZIZ HAD@IHASANOVI]: DRAME I UZLETI MARCELA [NAJDERA (14)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
rije Ilir, rodom iz kle kod 284.PojanneklomnaszaSplit skogmjestaraDiora.skoSalo (da u Hrvatskoj), voj vo|a Diokleci izabran rim impe to Ro|en njema zi~ar i pro 1602.~uveGirieksperiji~ki fiprvi vazmonnalaza~ Otoku. fon ke, ko je de strirao vakuum i prikazao ni ment o du{nom pritis Umro ruski kom i pi nista Anton 1894.Petrogradu, Rudanpozitor osnijava~janiszerGrigorjevi~ bin{tajn, Kon vatorijuma u je od najve}ih pi ta 19. vijeka. Komponovao je opere, klavirske kompozicije, solo pjesme.

43

Imanuel Kant u Sarajevu
Tekst Aziza Had`ihasanovi}a fragmentirano rekonstrui{e jedan istorijsko-kulturolo{ki fenomen iz bliske pro{losti Sarajeva i Bosne i Hercegovine
Koliko je i kako je Marcel [najder, `ive}i i rade}i u Sarajevu, svoju svestranu misaono-filozofsku intelektualnost upotpunjavao sistematskim pra}enjem teku}e svjetske filozofske produkcije, pokazuju brojni primjeri. Jedan od takvih je i ovaj detalj, kao ilustracija [najderove svestranosti koji spominje, recimo, dr. Jelena Berberovi}: U ~asopisu “Pregled” u toku 1935. godine u nekoliko brojeva publikovan je “Vje~ni mir” da bi 1936. godine bio objav, ljen u cjelini, kao posebno izdanje, sa predgovorom prevodioca. -“ ...Moramo odmah ista}i da je veoma uspio i vjerujemo da je g. prevodilac imao pred sobom mu~an posao. Prevod je adekvatan i jasan i bez razbijanja ‘blokova kantovskih re~enica’ Tu pris. tupa~nost prevoda kad se radi o Kantu, treba naro~ito podvu}i” . Aktuelnost djela i kvalitet prevoda podvu~eni su i u prikazu knjige koju donosi zagreba~ki “Ju tar nji list” pod na slo vom “Hrvatski prijevod Kantova ‘Vje~nog mira’” (Zagreb, 5. VI 1936, a po inicijalima potpisnika ovog priloga pretpostavlja se da je rije~ o Ivanu Esihu, [najderovom {kolskom drugu iz Velike gimnazije u Mostaru), gdje se veli: -“ ...Poznati sarajevski filozofski pisac, suradnik Kr{i}eva ‘Pregle-” na{e dane za sve ljude do...U bre volje najugodnija je i najpou~nija lektira Kantova ‘Vje~nog mira’ {to ga je na hrvatski preveo , sarajevski profesor M. [najder (izd. revije ‘Pregled’ Sarajevo, , 1936). U povodu 200. obljetnice Kantova ro|enja (1924) donijela je Krle`ina ‘Knji`evna republika’ u hrvatskom prijevodu, neke , odlomke tog Kantovog spisa. I u najnovijem broju ‘Pregleda’ pi{e dr. J. Kr{i} o me|unarodnom miru. Ideja svjetskog mira jedna je od najstarijih ideja u razvitku ljudske misli: ideja mira ide, kako veli s pravom prevodilac, me|u ‘historijom osramo}ene ideje’; stoga se ~esto ~ini da je me|unarodni mir ili vje~ni mir prava ironija...”

Simon Bolivar

Na Vrap~em brdu kod Lazarevca u Prvom svjetskom ratu u Kolubarskoj bici poginuo je, kao oficir, Dimitrije Tucovi}, vo|a socijalisti~kog pokreta u Srbiji.

Ju`noameri~ki revolucionar i dr`avnik Simon Bolivar objavio U bici kod Kanbreja u Prvom svjetskom nezavisnost Veneratu Britanci prvi put u borbu uklju~ili cuele od [panije. ve}i broj novog oru`ja - 324 tenka. Tenk je prvi put

1914. 1917.

1818.

upotrijebljen u bici na Somi 1916.

U ugu pobuna ja je 1924.poriTurjeriskojugovo{enanekolizaniKurda,je~iPrvog te to ja rom u Lo posli svjetskog rata di ljena izme|u ko dr`ava. rus le Ma Plisec ja, 1925.Ro|enala jeka batearinabaletjaskomlahokaru,zvijezda Bolj{oj tra gotovo po vije ka. Sa 11 godina po~e da igra u

1943. postala je solista, a potom primabalerina ostvariv{i niz glavnih uloga u klasi~nom i modernom baletu. zni~ka Kontrolna komi ja do 1945.SaiveMa|arske ljenjepa{est milisionadaNilajejemacazvolu za prese iz ^e{ke, Poljske u Za dnu Njema~ku. Budimpe{ta

Ideja mira

Knjiga je veoma dobro primljena u kulturnoj javnosti ne samo Bosne i Hercegovine nego na svim ju`noslovenskim prostorima, pa i {ire. Na izvjestan na~in Sarajevo je postalo simbolikom jednog osobenog spisateljsko-filozofskog podviga. O tome svjedo~e brojni komentari o njenom pojavljivanju i posebno o visokom kvalitetu prevoda. Tako, na primjer, sarajevski list “Jevrejski glas” (24. IV 1936, br. 17, str. 7) daje vijest o ovom doga|aju, a potom publikuje osvrt E. Levija u kojem se ka`e kako je “ideja mira stara ideja koju Kant `eli da filozofski utemelji i obrazlo`i, a ona je danas neophodna svima, jer nijedno doba nije davalo vi{e opravdanja bavljenju Revija @ena danas posvetila je ~itav tom idejom od ovog sadaspecijalni broj polo`aju `ene u BiH, {njeg, punog haoti~nosti i avgust - septembar, 1939. nemira” U tom osvrtu (“Je. vrejski list” Sarajevo, 29. V 1936, da’ dr. M. [najder, veoma cijenje, , IX, 22, str. 6) dalje se isti~e: ni predava~, u~enik prof. Bazale, -“ ...Prevodilac g. dr. [najder, u izdao je, u izvrsnom hrvatskom svom instruktivnom i argumento- prijevodu, poznato i danas osovanom predgovoru, izlo`io nam je bito aktuelno djelo ‘Vje~ni mir’ istorijat ideje mira. Prevodom Kan- od jednog od najve}ih mislilaca tova djela “Zum ewigen Frieden” svih vremena i naroda, Imanuela oboga}ena je jugoslavenska prevo- Kanta. [najderov prijevod, popradna literatura; ali pojava ovog dje- }en informativnim uvodom, obola jednog mislioca - orija{a slu`i gatio je na{u filozofsku prijevouop{te progresu i razvoju napredne dnu knji`evnost. Kantov ideal misli u na{oj sredini... U doba ka- vje~nog mira u [najderovom prida je prava civilizacija izlo`ena ra- jevodu posvema je pribli`en naspadu i uticaju razornih ideja, pre- {oj epohi i svakom na{em ~ovjevod ovog djela dobija jo{ ve}e zna- ku duhovne kulture, koji u ~ovje~enje, tim vi{e {to ono pripada ~nosti i pacifizmu vidi napredak punokrvnom ~lanu jednog naro- ljudskog roda...” da koji je danas najvi{e iznevjerio Isti list (“Jutarnji list” Zagreb, , kantovske ideale ure|enja ljud- “Ideja mira i pacifisti~ki pokreskih odnosa na eti~koj osnovi...” ti” 13. IX 1936) ponovo donosi , Svoj osvrt autor zaklju~uje go- informaciju o ovom prevodu, vore}i o kvalitetu prevoda: pa, pored ostalog, pi{e:

Kvalitetan prevod
Po mnogo ~emu znakovit je krupan naslov na stranici kulturne rubrike uglednog dnevnika iz Praga “Prager Presee” (26. V 1936, str. 8): “Imanuel Kant u Sarajevu!” . Tu su i ove rije~i: - “...Prvi potpuni srpskohrvatski prevod pojavio se sada u Sarajevu u izdanju poznate revije ‘Pregled’: Imanuel Kant, ‘Vje~ni mir’ Filozof, ski nacrt. Prevod i predgovor dr. Marcela [najdera (1936). U uvodu prevoditelj uklju~uje spis u njegov istorijski kontekst i odre|uje njegovo zna~enje: sadr`aj je, kao shvatanje odre|enih politi~kih zahtjeva u dana{njoj istorijskoj situaciji, potpuno aktuelan. Sa ove strane, posmatrano pragmati~ki, Kantov nacrt mira je mo`da sada aktuelniji, nego u vrijeme njegovog prvog pojavljivanja. Prema namjeri prevodioca, prevod posti`e zahtjev ‘da na svoj na~in doprinese protivratnoj ideologiji onog velikog masovnog pokreta koji se svakim danom sve ja~e formira u svijetu u borbi protiv svih nazadnih sila koje spremaju novi pokolj intelektualnih i manualnih radnika’” . Op{irniji prikaz knjige i prevoda donio je i “Srpski knji`evni glasnik” (Beograd, XLVIII, 8; 16. VIII 1936, str. 630) iz pera dr. K. Atanasijevi}a u kojem se govori o sadr`aju djela i njegovom mjestu u filozofskom opusu I. Kanta, pa se zaklju~uje: - “...Dr. [najder, nesumnjivo znalac njema~kog jezika, savladao je krupne te{ko}e nekoncentrisanog, glomaznog i odbojnog stila kenigsber{kog mislioca i pru`io na{oj publici ispravan prevod. Time je dr. Marcel [najder obogatio na{u jo{ uvek jako oskudnu filozofsku knji`evnost jednim valjanim prevodom” . (Sutra: Istorijom osramo}ene ideje)

U nbergu je pred Me|unarodnim voj 1945.maNirsudom posvjetskom ratu, cistikojem-je 1873. da na nim ~elo su|enje na ~kim Dva gra ratnim zlo~inci u Drugom na prvi put u historiji jedan me|unarodni forum osudio agresiju kao zlo~in protiv ~ovje~anstva i kaznio vinovnike. Poslije deset mjeseci, 12 optu`enih osu|eno je na smrt, trojica na do`ivotnu robiju, ~etvorica na zatvor od 10 do 20 godina, a petorica su oslobo|ena. ne skup{tina usvo De 1959.Gednaraljunaopravaviza svuUN-acu,kobezjilasuraklaraci pra ma djeteta, jom proklamovana je ka dje obzi na rasu, vjeru, porijeklo i spol. U mu Veli Brita ve 1959.tpiStokholDanska,ka fortriminiraja, Norgali{ka,i [vedska, Aus ja, Portu ja [vajcarska po sale konvenciju o nju EFTA (Evropsko udru`enje slobodne trgovine). Oko 200 suni mana ni u 1979.za taoce okoAramuslihad`ija.seSapobuskalovla{}a Saudijskoj biji tokom svetog hodo~a u Meki i uzelo 6.000 udij da je ugu{ila ustanak uz pomo} francuskih specijalaca. U Kini ~e su|enje ro noj 1980.sjednidi, poju loCedunga.~etvosu ~latu`eni ban ko je predvodila \ang ]ing, udovica pred ka Mao Oni op

desnoj i lijevoj obali Dunava, Budim i Pe{ta spojeni u jedan i formirali ma|arsku prijestonicu Budimpe{tu.

Lav N. Tolstoj

za izdaju i zlo~ine tokom kulturne revolucije 1966-76. Ameri~ka softverska kompanija Majkrosoft je pustila u prodaju novi operativni sistem za personalne ra~unare, Windows 1.0. sje ~kim izbo ma u Poljskoj 1995.Na predpoljednidio bivtadarimunis{efaAle- kandidat vice, {i ko ta ksandar Kva{njevski bije do {njeg dr`a ve Leha Valensu. ko droma u ko ru ja 1998.Sa sijirasmo{taomodulBajjardinudoroRusiMojelan la prvi Me|una dne sve mirske stanice, ko je ko 60 mili lara. dul

1985.

1910.

je dobio ime Zarja. ISS je istra`iva~ka svemirska stanica koju su zajedni~kim naporima formirale svemirske agencije pet zemalja: SAD, SSSR, Japan, Evropa i Kanada. rima u skoj cijalde2001.jeNaliop{tim izboAnput poDanjega80Rasodinaseizna. mokrate su prvi sli go gubile vlast. Pobi di su liberali dersa Fo smu vjet za ra odi ju Turske pre 2002.Sadr`asivnomdiraradinifujeziizabranjejinom,dlo`io je ju televizi da po~nu sa emitovanjem emi ja na, kurdskom jeziku, {to je korak napred ka ~lanstvu u EU. {i predsjednik tralnoafri2003.Umrodibivblitor @an-BedelCenkasa. kojeg ~ke Repu ke Dejvid Dacko (73), je sa vlasti svrgnuo kta Bo ek mobila be u Istan 2003.U{tvasplozizijiniautotanskogbomzupotagiinulobulu u bli bri kon la ispred predstavni londonske banke HSBC je 27 osoba, me|u kojima je i generalni konzul Velike Britanije Rod`er [ort, a vi{e od 450 ljudi povrije|eno. sje [ri Lan ^an ka 2004.Predznu,dnikkon {to jekeubi{njidrimodiraKumaratunga ukinuo 28-godi torijum na smrtnu ka na jen su ja Vrhovnog suda. di 2006.Umro amerir~ki revotelj Robert Altman. Dobio Oska za `i tno djelo.

Umro ruski pisac i mislilac Lav Nikolajevi~ Tolstoj, jedan od velikana ruske i svjetske knji`evnosti. Romanom “Rat i mir” stvorio je tip romana “vremena i prostora” .

Alija Izetbegovi}

-“ ...Dru{tvo naroda je u svijesti dana{njeg ~ovjeka p o l i t i ~ k i instrument kao {to su i mnogi drugi, politi~ki u popularnom zna~enju te rije~i. Takvo ubje|enje postoji uostalom i u pacifizmu uop{te, a antipacifisti~ka propaganda fa{izma iskori{}uje to raspolo`enje - dakako u imperijalisti~ke svrhe...” (Marcel [najder, “Kant i dru{tvo naroda” “Pregled” maj-ju, , ni, Sarajevo, 1935)

Politi~ki instrument

2001.

Prvi predsjednik Predsjedni{tva BiH i osniva~ i dugogodi{nji lider SDA Alija Izetbegovi} dobio me|unarodnu nagradu Islamska li~nost godine.

44

OGLASI
UNIVERZITET U SARAJEVU UPRAVNI ODBOR

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Broj: Sarajevo, 19.11.2012. godine Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama (“Slu`beni list RBiH”, br: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-22540-20/12 od 26.7.2012. godine, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je, na drugoj sjednici od 19.11.2012. godine, donio O PONI[TENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU I Poni{tava se javni konkurs za izbor rektora Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2012 2016. godine koji je objavljen 30.3.2012. godine u dnevnim listovima “Oslobo|enje”, “Dnevni avaz” i na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba). II Poni{tenje javnog konkursa iz ta~ke I ove odluke bi}e objavljeno u dnevnim listovima “Oslobo|enje”, “Dnevni avaz” i na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba). III Ova odluka ne posjeduje broj protokola Univerziteta u Sarajevu i pe~at Univerziteta u Sarajevu, jer je Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu bio sprije~en da sjednice odr`ava u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. IV Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja. v.d. predsjednika Upravnog odbora prof. dr. Samir Arnautovi} Dostaviti: - Predsjedavaju}a Skup{tine Kantona Sarajevo, - Premijer Kantoan Sarajevo, - Vlada Kantona Sarajevo, - Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, - Op}inski sud u Sarajevu - Registar, - Senat Univerziteta u Sarajevu, - Rektorat Univerziteta u Sarajevu, - Dekani svih visoko{kolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu (23X), - Za objavu u dnevnom listu “Oslobo|enje”, - Za objavu u dnevnom listu “Dnevni avaz”, - Za objavu na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), - a/a.

Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine («Slu`beni glasnik BiH», broj 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, raspisuje

za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 1/01 Stru~ni saradnik za kadrovske i op{te poslove 1/02 Stru~ni saradnik za naoru`anje i vojnu opremu SEKTOR ZA PRAVNE I OP[TE POSLOVE Odsjek za kadrovske i op{te poslove 1/01 Stru~ni saradnik za kadrovske i op{te poslove Opis poslova i radnih zadataka: Prati i prou~ava zakonske i podzakonske akte, a posebno akte vezane za poslove koji se obavljaju u Odsjeku, u~estvuje u izradi zakona i podzakonskih akata; kontinuirano prati provo|enje propisa, posebno onih u ~ijoj je izradi u~estvovao; u~estvuje u izradi analiti~kih, informativnih i drugih stru~nih materijala iz nadle`nosti Odsjeka i Sektora; pru`a stru~nu pomo} pri izradi zakonskih i podzakonskih akata iz nadle`nosti Ministarstva; obavlja informaciono-dokumentacione poslove obrade jednostavnijih programa i obrade podataka; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Odsjeka, a koji su sli~ni poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je {efu Odsjeka. Posebni uslovi: VSS - VII stepen stru~ne spreme - pravni ili ekonomski fakultet; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unaru. Status: Dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 998,95 KM. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan). SEKTOR ZA VANJSKOTRGOVINSKU POLITIKU I STRANA ULAGANJA Odsjek za regulisanje oblasti proizvodnje oru`ja 1/02 Stru~ni saradnik za naoru`anje i vojnu opremu Opis poslova i radnih zadataka: Prati i prou~ava zakonske i podzakonske akte iz nadle`nosti Odsjeka i Sektora, a po potrebi inicira njihovo dono{enje ili izmjene i dopune; priprema nacrte i prijedloge zakonskih i podzakonskih akata, pri ~emu sara|uje sa drugim odsjecima; vodi registar pravnih lica koja se bave proizvodnjom i remontom konvencionalnog oru`ja; sara|uje sa organima zadu`enim za nadzor nad sprovo|enjem zakona; obra|uje dostavljene izvje{taje i u~estvuje u izradi analiti~kih, informativnih i drugih stru~nih materijala iz oblasti proizvodnje i remonta; dostavlja nadle`nim organima spisak proizvo|a~a, remontera i kooperanata konvencionalnog oru`ja koji treba da budu predmet nadzora; a`urira Zajedni~ke liste vojne opreme obuhva}ene pravilima pona{anja EU u postupku kod izvoza oru`ja; u~estvuje u a`uriranju popisa roba koje se nalaze na re`imu izvoza i uvoza “D”; ostvaruje saradnju s drugim odsjecima i nadle`nim institucijama; po potrebi obavlja i druge poslove iz nadle`nosti Odsjeka, a koji su sli~ni poslovima tog radnog mjesta. Za svoj rad odgovoran je {efu Odsjeka. Posebni uslovi: VSS - VII stepen stru~ne spreme - fakultet dru{tvenih ili tehni~kih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci; polo`en stru~ni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na ra~unaru. Status: Dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog saradnika. Pripadaju}a osnovna neto plata: 998,95 KM. Broj izvr{ilaca: 1 (jedan). Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op{te uslove propisane ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke stru~ne spreme. - Za sprovo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formira}e se jedna (1) Komisija za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjerene kopije: - fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6.4.1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slu~aju da visoko{kolska ustanova dodatak diplomi nije uop{te izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je du`an da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visoko{kolske ustanove da dodatak diplomi nije uop{te izdat, niti za jednog diplomca; - uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom, odnosno javnom ispitu; - potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enoj vrsti radnog iskustva; - dokaza o tra`enom nivou znanja stranog jezika; - popunjen i potpisan obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu BiH: isti mo`ete preuzeti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne mo`e slu`iti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olak{ava rad organu koji vr{i izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati tra`enom dokumentacijom. Obratiti pa`nju na sljede}a dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu slu`iti kao valjan dokaz: - Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. - U pogledu dokazivanja dr`avljanstva ne treba dostavljati li~nu kartu, neva`e}e uvjerenje o dr`avljanstvu, odnosno uvjerenje starije od {est mjeseci. - U pogledu dokazivanja stru~nog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stru~nih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o polo`enom ispitu za sudiju za prekr{aje i sl. - U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knji`icu koja dokazuje samo radni sta`, te ne mo`e biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rje{enje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo po~etak radnog anga`mana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rje{enje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog anga`mana i sl. budu}i da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Tako|e, ne dostavljati dokumenta koja ne sadr`e elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidirano navedeno sljede}e: osnovne generalije, vrsta {kolske spreme u okviru radnog mjesta, tj. stru~na sprema predvi|ena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog anga`ovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tra`ene vrste radnog iskustva. - U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani. - Nepotpisan i nepopunjen prijavni obrazac ne dostavljati. Kandidati koji budu uspje{ni na pisanom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, a u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom skida se s liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita («Slu`beni glasnik

J AV N I O G L A S

OD LU KU

Broj: 02-3308 Mostar, 19. 11. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON - @UPANIJA GRAD MOSTAR SREDNJA MEDICINSKA [KOLA MOSTAR

Na temelju odluke [kolskog odbora Srednje medicinske {kole Mostar broj: 02-3270/1 od 1. 11. 2012. godine i suglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a, broj: 05-02-40-2988/12 od 8. 11. 2012. godine, [kolski odbor Srednje medicinske {kole Mostar raspisuje:

za izbor i imenovanje direktora {kole I Uvjeti konkursa: Pored op}ih Zakonom predvi|enih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidat treba da ima: - visoku stru~nu spremu - VII stepen stru~ne spreme, da ispunjava uvjete za nastavnika u skladu sa Zakonom o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju i drugom propisu, da ima najmanje 5 (pet) godina iskustva u struci, polo`en ispit, da se isti~e svojim radom u organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u srednjoj {koli, te da ne postoji zakonska smetnja za izbor i imenovanje direktora {kole. II Uz prijavu kandidati treba da dostave slijede}a dokumenta: - diplomu o zavr{enoj {koli, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o radnom iskustvu u struci, uvjerenje o neka`njavanju, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, biografiju. III Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja. IV Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. V Prijave na konkurs slati putem po{te na adresu: Srednja medicinska {kola Mostar, USRC “Mithad Hujdur Hujka” bb, Mostar. Predsjednik [kolskog odbora: Seid dr. Tucovi}

K O N K UR S

BiH», br. 96/07 i 43/10).
Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita («Slu`beni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12). Sva tra`ena dokumenta, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 7.12.2012. godine, putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu BiH «Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine» 71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1 Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tra`ene dokumentacije koje nisu ovjerene ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
STATISTIKA 14. KOLA BHT PLBiH

SPORT

45

LISTA STRIJELACA
8 golova - Belo{evi} (Sarajevo); 7 golova - Had`i} (Sarajevo), ]emalovi} (Vele`); 6 golova - Adilovi} (@eljezni~ar), Jusufba{i} (Go{k), Stoki} (Borac); 5 golova - Wagner ([iroki Brijeg), Miki} (Rudar); 4 gola - Basara (Radnik), Filipovi} (Leotar), Bari{i}, Roskam ([iroki Brijeg), Kajkut, Me{anovi} (^elik); 3 gola - Svraka (@eljezni~ar), Hebibovi}, Oki} (Vele`), Jankovi} (Leotar), Smaji}, Muharemovi} (Olimpic), Torlak, Husejinovi} (Sarajevo), Pand`a (Zvijezda), Turbi} (Gradina), Ra{evi} (Slavija), Popovi} (Travnik), Hand`i} (Rudar); 2 gola - Selimovi}, Zeba, Bekri} (@eljezni~ar), D`afi}, Huseinba{i} (Gradina), Kordi}, Bajano, [ili} ([iroki Brijeg), Bara} (^elik), Stojki}, Pehar, Are`ina (Zrinjski), Ramovi} (Go{k), Savi}, Halilovi} (Zvijezda), Vidi}, Aleksi} (Slavija), Zatagi}, Ribi} (Travnik), Kruni}, Kuni}, Raspudi}, Kantar (Borac), ]uri} (Vele`), Kari}, Vidovi}, \elmi} (Olimpic), [araba, Radivojevi} (Leotar), Kokanovi} (Rudar); 1 gol - Zoleti}, Popara, Zeljkovi}, Katanec (Gradina), Cimirot, Vasiljevi}, Su{i}, Novakovi} (Leotar), Serdarevi}, Demi}, Zvoni} (Vele`), Grahovac, Teinovi}, Trivunovi} (Borac), Regoje, Bu~an, \uri}, Kapi} (Olimpic), Rami}, Kruz, Rastoka, Levond`ava, Vukovi} (Rudar), Kerla, Be{lija, Jamak, Brkovi}, Bogi~evi} (@eljezni~ar), ^omor, Sulji}, Tadejevi}, Nuhanovi}, Dupovac (Sarajevo), Marjanovi}, Mili~evi}, Bubalo, I. Ani~i}, Muminovi}, M. Ani~i} (Zrinjski), Kokot, Memi}, Papaz, Dudo, Benovi}, Peri{i} (Slavija), Bogdanovi}, Vehabovi}, D`afi} (Zvijezda), Ostoji}, ]ulum, Niki}, Zeljkovi}, Kapetan (Radnik), Lihovac, Mi{i} (Travnik), ^ovi}, Travan~i}, Nestorovi}, Maleti}, Smriko (^elik), Je{e, Zlomisli}, Mari}, ]ori}, D. D`idi} ([iroki Brijeg), Hrka~, Beki} (Go{k).

Amer Dupovac sretan jer je odlu~io me~ sa Zrinjskim

@UTI KARTONI
50 42 40 39 38 35 34 33 32 31 27 24 21 GO[K Vele` Zrinjski Travnik Gradina Rudar, Sarajevo ^elik Radnik Leotar, Slavija, Borac [iroki Brijeg Olimpic @eljezni~ar Zvijezda

REVAN[IRALI SE ZA ISPADANJE IZ KUPA
Odigrali smo dobro u prvom dijelu kada smo imali jo{ nekoliko prilika, ali lopta nije htjela u gol. U nastavku smo pali u igri, ali smo i tada mogli pogoditi protivni~ku mre`u, rekao je stoper Sarajeva
Amer Dupovac slavi pobjedonosni gol protiv plemi}a
Foto: D`. KRIJE[TORAC

CRVENI KARTONI
4 3 2 1 Travnik Olimpic, ^elik, Zvijezda, Vele` Borac, @eljezni~ar, Slavija, Gradina, [iroki Brijeg, Zrinjski Radnik, Go{k

SUDIJE
6,87 6,80 6,75 6,74 6,68 6,67 6,58 6,57 6,55 6,50 6,42 6,35 6,33 6,22 6,09 6,00 Husein Terzi} (4) Darko Obradovi} (5) Dragan Skaki} (4), Ognjen Valji} (4) Elmir Pilav (8) Muamer Burekovi} (8) Vladimir Bjelica (6) Ilija @ivkovi} (6) Eldis Pro{i} (7) Emir Ale~kovi} (7) Tomislav ^ui} (4), Ir fan Peljto (2), Danijel Bojo (1) Edin Jakupovi} (8), Radosav Vukasovi} (7) Danijel Paji} (7) Predrag Stanki} (3), Adis Mulahasanovi} (3) Vedran Zovko (3) Goran Parad`ik (7), Dragan Petrovi} (5) Elvis Muji} (2)

Fudbaleri Sarajeva sa~uvali su vode}u poziciju na tabeli BHT Premijer lige BiH osvajanjem tri boda protiv Zrinjskog (1:0) na doma}em terenu. Prvijenac stopera Amera Dupovca bio je dovoljan bordo sastavu da zabilje`i desetu prvenstvenu pobjedu i zadr`i bod prednosti u odnosu na naj bli `eg pra ti oca @e lje zni ~a r. Izabranici Dragana Jovi}a propustili su {ansu da protiv plemi}a jo{ vi{e poprave najbolju golrazliku (26:7) u elitnom dru{tvu po{to je Asmir Sulji} bio neprecizan u dva navrata, Emir Had`i} je pogodio stativu, dok je golman mostarske ekipe Igor Melher zaustavio udarce Sulji}a u prvom i Zorana Belo{evi}a u drugom dijelu.

Pobjede nad direktnim rivalima
Bordo tim zadovoljio je svoje pristalice na na{em najve}em stadionu, no mora pobolj{ati realizaciju ubudu}e kako oni ne bi strahovali do posljednjeg sudijskog zvi`duka kao {to se to desi-

TIM KOLA
(Slavija)

RA[EVI]

ME[ANOVI]
(^elik)

lo u derbiju 14. kola. Trijumfom nad Zrinjskim, ko{evski premijerliga{ zaokru`io je uspje{ne igre kod ku}e, gdje je ove jeseni savladao sve direktne rivale u borbi za vrh, pobijediv{i [iroki Brijeg sa 1:0, Borac 2:0 i @eljezni~ar sa 1:0. “Zna li smo da uta kmi ca sa Zrinjskim ne}e biti lagana. Dobro smo poznavali rivala koji nas je izbacio iz Kupa BiH i revan{irali smo mu se u nedjeljnoj utakmici za nesretno ispadanje. Zadovoljan sam {to sam postigao prvi gol za Sarajevo, mada nisam o~ekivao da }e on biti odlu~uju}i. Odigrali smo dobro u prvom poluvremenu kada smo imali jo{ nekoliko prilika, ali lopta nije htjela u gol. U nastavku smo pali u igri, ali smo i tada mogli pogoditi protivni~ku mre`u. Sre}a je da na kraju nismo bili ka`njeni. Zaslu`eno smo pobijedili” izjavio je Dupovac, koji , pru`a veoma kvalitetne partije u prvom dijelu {ampionata. Nakon {to se @eljezni~ar privremeno nalazio na prvom mjestu jedan dan, tim sa Ko{eva vratio se

na lidersku poziciju. “Oda vno trka Sa ra je va i @e lje nije bila zanimljivija. Mislim da }e bi ti nas tav lje na u dru gom di je lu prven stva. Pred sto ji jo{ pu no va `nih uta kmi ca u bor bi za ti tu lu.”

Bez Sesara
Na gostovanju protiv Radnika ne}e igrati Ivan Sesar, koji nema pravo nastupa zbog tri `uta kartona. Dupovac smatra da je veoma va `no da Sa ra je vo pre zi mi na vrhu premijerliga{ke tabele kako bi psiholo{ki rastere}enije u{lo u nastavak prvenstva na prolje}e. “Gledao sam nekoliko me~eva Radnika. O~ekujem da }e protivnik igrati otvoreno, a mi }emo ~ekati {anse da pobijedimo. Pozicija na tabeli name}e nam ulogu favorita koju trebamo opravdati na terenu. Nadam se da }emo uz pomo} navija~a koji su nam svugdje pru`ali podr{ku osvojiti tri boda u Bijeljini i zajedno sa njima proslaviti jesenji naslov prvaka” is, takao je Dupovac.
Z. RA[IDOVI]

(@eljezni~ar) (Sarajevo)

BEKRI]

HUSEJINOVI]

(Slavija)

PERI[I]

Messi postigao 53,7 posto Barceloninih golova
Lionel Messi, sjajni Argentinac, ove sezone postigao je ~ak 53,7 posto golova Barcelone ili 22 gola u svim takmi~enjima, uz sedam asistencija, prenosi {panski list Sport. Argentinski ~arobnjak, ina~e, sa dva gola protiv Zaragoze do{ao je do brojke od 78 golova u ovoj kalendarskoj godini i sada mu nedostaje samo sedam golova kako bi sru{io rekord Gerda Mullera, koji je 1972. postigao 85 golova. S obzirom na to da }e Messi do kraja godine odigrati jo{ sedam susreta, vjerovatno }e i taj rekord pasti, jer ove sezone posti`e vi{e od jednog gola po susretu.

(Borac)

KANTAR

([. Brijeg) (Rudar) (Sarajevo)

[ILI]

GIGOVI]

DUPOVAC MUHAREMOVI]
(Olimpic)

(Slavija) Trener kola: Vlado ^APLJI] (Slavija) Pripremio: S. [.

DUJKOVI]

46

SPORT
GRUPA

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

u ven tus do ~e ku je ve ~e ras Chelsea u velikom derbiju petog kola Grupe E Lige prvaka. Prvi me~ ovih rivala zavr{en je nerije{enim rezultatom 2:2 nakon {to je evropski prvak imao prednost od 2:0. Utakmica je va`na pogotovo za staru damu koja ima imperativ pobjede jer se nalazi na tre}oj poziciji sa bodom zaostatka iza Shakhtara i Chelseaja. Ekipi sa Stamford Bridgea odgovara i remi po{to }e u posljednjem kolu grupne faze do~ekati najslabijeg rivala danski Nordsjaelland.

J

LIGA PRVAKA Valencia doma}in Bayernu
E
7 7 6 1

GRUPA

F
0 0 0 0 1 1 2 4 10:5 10:4 8:9 2:12 9 9 6 0

GRUPA

G
9 7 4 3

GRUPA

H
12 4 4 3

1. Shakhtar 4 2 1 1 7:5 2. Chelsea 4 2 1 1 10:6 3. Juventus 4 1 3 0 8:4 4. Nordsjaelland 4 0 1 3 1:11 Parovi: Juventus - Chelsea (20.45 sati), Nordsjaelland - Shakhtar (20.45).

1. Bayern 4 3 2. Valencia 4 3 3. BATE 4 2 4. Lille 4 0 Parovi: BATE - Lille (18), Valencia - Bayern (20.45).

1. Barcelona 4 3 0 1 8:5 2. Celtic 4 2 1 1 6:5 3. Benfica 4 1 1 2 3:4 4. Spar tak M. 4 1 0 3 6:9 Parovi: Spar tak Moskva - Barcelona (18), Benfica - Celtic (20.45).

1. Manch. United 4 4 0 0 9:4 2. Galatasaray 4 1 1 2 4:5 3. Cluj 4 1 1 2 5:6 4. Braga 4 1 0 3 5:8 Parovi: Cluj - Braga (20.45), Galatasaray - Manchester United (20.45).

Juventus pod imperativom
Sada mislimo samo na me~ sa londonskim timom jer je najva`niji za nas u ovom trenutku. @elimo pobijediti i plasirati se u narednu fazu, izjavio je stoper stare dame Leonardo Bonucci

Sturridge umjesto Torresa?
Stoper torinske ekipe Leonardo Bonucci kazao je da Juve mora pobijediti, te da subotnji poraz tima Roberta di Mattea od WBA u Premiershipu ne}e olak{ati posao. “Sada mislimo samo na me~ sa Chelseajem jer je najva`niji za nas u ovom trenutku. @elimo se plasirati u narednu fazu Lige prvaka. Chelsea je pora`en od West Bromwich Albiona, ali o tome ne}emo voditi ra~una” izjavio je , Bonucci. Ekipi sa Stamford Bridgea odgovara i remi po{to }e u posljednjem kolu grupne faze do~ekati najslabijeg rivala danski Nordsjaelland. Menad`er aktuelnog evropskog prvaka Di Matteo najavio je mogu}nost da napada~ Fernando Torres bude na klupi, dok bi od prve minute mogao zaigrati Daniel Sturridge. “Rezimira}emo sve opcije u ekipi i vidjeti ko se koliko oporavio od posljednjih utakmica. Sturridge je bio stalna prijetnja za odbranu WBA. Nama su potrebni golovi da se vratimo na pravi kolosijek protiv Juventusa” re, kao je Di Matteo. Nordsjaelland je doma}in Shakhtaru u drugom me~u grupe E, u kojem je ukrajinski prvak kao jedno od najprijatnijih iznena|enja ovog

PROTIV CHELSEAJA

Valencije po{to su se oporavili od povreda. Tre}eplasirani tim ove skupine BATE Borisov odmjeri}e snage protiv Lillea na doma}em terenu. Pogled na tabelu ukazuje da je bjeloruski tim u prednosti prije po~etka susreta sa francuskim sastavom koji je bez bodova u prva ~etiri kola.

Barcelona u Moskvi
U Moskvi }e Spartak igrati protiv vode}e ekipe grupe G Barcelone. Podsjetimo, katalonski sastav te{ko je do{ao do bodova u me~u sa ruskim timom na doma}em terenu kada je preokrenuo minus od 1:2 u 3:2. Nakon {to su trijumfovali nad Zaragozom (3:1) u Primeri, Katalonci `ele novim trijumfom potvrditi dalji prolaz. Drugoplasirani Celtic ide na te{ko gostovanje kod Benfice u drugom duelu grupe G. Napada~ Manchester Uniteda Wayne Rooney mogao bi propustiti utakmicu protiv Galatasaraya u grupi H. Za tim Alexa Fergusona gostovanje u Istanbulu nema poseban zna~aj s obzirom na to da je osigurao prolaz u osminu finala sa maksimalnim u~inkom u dosada{njem toku Lige prvaka, za razliku od Galate, koja se bori za drugu poziciju i plasman me|u 16 najboljih ekipa Starog kontinenta, kao i Cluj i Braga, koji }e odmjeriti snage u drugom me~u ove grupe. “Rooney je imao upalu krajnika. Nadamo se da }e biti spreman za ve~eras” rekao je Ferguson. ,
Z. R.

Igra~i Valencije trenirali su uo~i duela sa bavarskim timom

Reuters

takmi~enja apsolutni favorit. Puno uzbu|enja o~ekuje se na stadionu Mestalla, gdje }e Valencia biti doma}in Bayernu u okr{aju

grupe F. Obje ekipe osvojile su po devet bodova, a {panski predstavnik poku{a}e se revan{irati izabranicima Juppa Heynkesa za poraz

od 1:2 u Münchenu. Franck Ribery i Mario Gomez bi}e u Bayernovom kadru i konkurisati za sastav u ogledu 5. kola na gostovanju kod

Vuk~evi} reagira na glasove {to je te{ko Osam sedmica nakon
stradao u prometnoj nesre}i, hrvatski nogometa{ Boris Vuk~evi} (22) probudio se iz kome, te je njegovo zdravstveno stanje sve bolje. Vuk~evi} polako ali sigurno napreduje. Bild am Sonntag javlja kako je mladi nogometa{ reagirao na glasove svojih roditelja koji su ga posjetili u rehabilitacijskoj klinici. Igra~i ili ~lanovi rukovodstva njegovog kluba Hof fenheima jo{ nisu dobili zeleno svjetlo za posjetu. “Sve dok roditelji smatraju kako nije pametno posjetiti ga, a ~ini se da tako smatraju i lije~nici, mi }emo to po{tovati”, rekao je Hof fenheimov predsjednik Dietmar Hopp.

Rudar nakon remija u Gabeli

Stojni} se `ali na umor
Me~ protiv GO[K-a nekolicina igra~a odigrala na ivici povrede. Uz to, umor je evidentan, s obzirom na to da smo u posljednje dvije sedmice odigrali pet me~eva, {to je ostavilo traga na igra~ima. I psihi~ki i fizi~ki su iscrpljeni, ka`e trener Rudara Velimir Stojni}
Remijem (1:1) u Gabeli protiv GO[K-a fudbaleri Rudara iz Prijedora zavr{ili su ovojesenja gostovanja u premijerliga{kom karavanu. Bod osvojen na vru}em terenu protiv doma}ina kojem je pobjeda bila prijeko potrebna ima veliku va`nost, stigao je nakon remija u Mostaru sa Zrinjskim (0:0) u ponovljenoj utakmici 11. kola. “Protiv Zrinjskog smo prevareni. Osvojili smo zaslu`ena tri boda, a onda se utakmica ponovi. Svi realni i dobronamjerni su to vidjeli i konstatovali. Sa ta dva boda iz Mostara, za koja se moramo izboriti administrativnim putem, iako smo ih osvojili na terenu, na{ polo`aj i slika tabele su sasvim druga~iji” po, ~eo je pri~u trener Rudar Prijedora Velimir Stojni}, a o me~u protiv GO[K-a ka`e: pod parolom lako }emo. Imamo odre|enih personalnih problema, jer je me~ protiv GO[K-a nekolicina igra~a odigrala na ivici povrede. Uz to, umor je evidentan, s obzirom na to da smo u posljednje dvije sedmice odigrali pet me~eva, {to je ostavilo traga na igra~ima. I psihi~ki i fizi~ki su iscrpljeni, jer smo u tom periodu pre`ivjeli i mnogo stresova, sve se to odra`ava na ekipu i fudbalere. Vidje}u ko }e mo}i da istr~i na teren protiv Gradine jer su se na bolove `alili kapiten Borislav Miki}, potom Marinko Rastoka, Haris Hand`i}, Nemanja Kokanovi}, Miodrag Gigovi} i Denis Bajalica” istakao je trener Stojni}. , Za fudbalere Rudar Prijedora ponedjeljak je slobodan dan, a u utorak od 11 ~asova trenira}e na terenu u Ljubiji kada }e i zapo~eti pripreme za utakmicu S. B. protiv Gradine.

Pjani} zabio gol Torinu
U posljednjem susretu 13. kola Serie A Roma je na svom terenu savladala Torino rezultatom 2:0. Na{ reprezentativac Miralem Pjani} se na{ao u po~etnoj postavi, a na listu strijelaca upisao se u 86. minuti susreta. Vodstvo Romi donio je Rablo Osvaldo koji je protivni~ku mre`u zatresao u 71. minuti izvode}i jedanaesterac. Ovom pobjedom Roma je zauzela 6. mjesto na tabeli i ima 20 bodova. Vode}i Juventus ima 32 boda, dok je sa 14 bodova Torino ostao na 13. poziciji.

Velimir Stojni} ne odustaje od bodova u Mostaru

“Mi smo bili bolji u prvom poluvremenu, diktirali smo tempo i igru, zaslu`eno poveli golom Harisa Hand`i}a. U nastavku doma}in je krenuo na sve ili ni{ta, a ja sam od svojih igra~a tra`io drugi pogodak, koji nismo uspjeli dati. Zahvaljuju}i sopstvenim gre{kama vratili smo GO[K u `ivot i omogu}ili mu da

izjedna~i. To na{e opu{tanje su Gabeljani znali da kazne. Kada se sve sabere, mislim da je nerije{en ishod i najrealniji u ovoj utakmici” smatra trener Prije, dor~ana, koji u posljednjem kolu jeseni na svom terenu do~ekuju Gradinu. “Ne}e to biti nimalo lagana utakmica i ne smijemo da u|emo

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
Prva liga FBiH
uta pob ner por

47

Prva liga FBiH Vitez se zacementirao na vrhu tabele

15. kolo
d:p-g bod

VA@NE POBJEDE
U derbiju posljednjeg 15. kola jesenjeg dijela Prve lige Federacije BiH, Vitez je u Gra~anici savladao Bratstvo sa 3:0, te je tako zacementirao prvo mjesto. S obzirom na njihovu formu, kvalitet, te prednost u odnosu na pratioce (drugom Bratstvu sad bje`e ~ak osam bodova) bez pretjerivanja se mo`e konstatovati da su im sada vrata elitnog ranga {irom otvorena. Fudbaleri Slobode su u Banovi}ima savladali doma}u Budu}nost sa 2:0, te su tako ostali u gornjem dijelu tabele. Veliko iznena|enje ovog kola dogodilo se u Velikoj Kladu{i gdje je fenjera{ Kraji{nik ostvario prvu pobjedu (2:1), a pala je Iskra.

Slobode i Radni~kog

1. Vitez 2. Bratstvo 3. Branitelj 4. Radni~ki 5. Sloboda 6. Rudar K. 7. Troglav 8. Podgrme~ 9. Bosna V. 10. ^apljina 11. Krajina 12. Iskra 13. Budu}nost 14. Jedinstvo 15. Gora`de 16. Kraji{nik

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

11 8 8 7 8 7 6 6 7 6 6 5 5 5 4 1

2 3 3 5 1 2 4 4 1 3 2 4 3 2 1 0

2 4 4 3 6 6 5 5 7 6 7 6 7 8 10 14

40:12 21:14 26:24 19:11 24:15 20:15 20:19 20:22 14:19 21:19 17:22 17:17 18:21 23:22 21:33 12:48

35 27 27 26 25 23 22 22 22 21 20 19 18 17 13 3

Krajina u kraji{kom derbiju bolja od Jedinstva

Krajina Jedinstvo

2 1

(od 85. S. [abi}), Alibegi} (od 46. Er. [abi}.). ISKRA: Kara{in, Kula{ (od 59. Jusufba{i}), Kova~, Kmeta{ (od 68. Behi}), Seferovi}, Batini}, Hara~i} (od 46. Jusufba{i}), Vrlji}, Zeko, Mirvi}, Nebi}.

Cazin. Gradski stadion. Gledalaca: 400. Sudija: Mustafa Osmanovi} (Grada~ac). Strijelci: 1:0 Sambolija (17), 1:1 - Me{i} (26), 2:1 - Sinanovi} (60). @uti kartoni: Reki}, Hu{i}, ^au{evi}, Pali}, Leljak, Sinanovi} (Krajina), Dizdari}, Mujezinovi}, Treji}, Stupac, Galin (Jedinstvo). KRAJINA: M. Tatarevi}, Hu{i}, Muzgonja, Pali}, Ljeljak (od 52. Sinanovi}), Reki}, Nuhi} (od 90. A. Tatarevi}), Red`i}, Stambolija, Babi}, ^au{evi}. JEDINSTVO: V. Drlja~a, Mujezinovi} (od 46. I. Drlja~a), Me{i}, Stupac, Dizdari}, Selimovi}, Ju{i} (od 63. Kapetanovi}), Nuhanovi}, Treji}, Galin, Sefi}.

Budu}nost Sloboda

0 2

Muslimovi} (od 20. Dijabang), Timkov, [u{a, Kadri}, Efendi} (od 57. Mahovi}), Rizvanovi}, Mevki} (od 67. Omerovi}), Kadi}, Mujki}. VITEZ: @ivkovi}, Ali}, Juri}, Hasanovi}, Dilaver, Dedi} (od 70. [anti}), Imamovi}, Grbavac (od 60. [anti}), Vidovi}, Mi{i} (od 84. He}o), Pranjkovi}.

Kamenica, [unti}, Omanovi} (od 51. Prolaz), [eko (od 69. Jeli}), ^ulov, ^akar. RADNI^KI: Lugavi}, ^ejanovi}, [ubi}, Trumi}, Mehanovi}, Nuri}, Jaranovi}, Br~kali} (od 46. Salihovi}), Bekri}, D`ani} (od 75. Red`i}), Slomi} (od 90. Zuli}).

Podgrme~ 1 Branitelj 1
Sanski Most. Gradski stadion. Gledalaca: 250. Sudija: Oliver Ko`ul ([iroki Brijeg). Strijelci: 1:0 - Ibri~i} (3), 1:1 - Corando (6). @uti kartoni: Ibri~i}, Burni}, Podunavac, Kaltak (Podgrme~), Do Nascimento, Mari}, [imunovi}, Zlati}, Bubalo, Deli} (Branitelj). Crveni karton: Brki} - drugi `uti (Podgrme~). PODGRME^: Anes Podunavac, Dedi} (od 55. Husi}), Kranti}, Fifi} (od 21. Burni}), Brki}, [ehovi}, Hod`i}, Rizvan (od 88. Kukavica), Anel Podunavac, Kaltak, Ibri~i}. BRANITELJ: Rami}, Zovko (od 38. [imunovi}), Zlati}, Mari}, Corando, Bubalo, Dragi~evi}, Musa, Deli}, Do Nascimento.

Kraji{nik Iskra

2 1

Banovi}i. Stadion FK Budu}nost. Gledalaca: 700. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica). Strijelci: 0:1 - Me{i} (5), 0:2 - Nikoli} (42). @uti kartoni: Lugavi}, Kavazovi}, Sarajli}, D`ini}, Kova~evi} (Budu}nost), [migalovi}, Memi{evi}, Muminhod`i} (Sloboda). BUDU]NOST: Husi}, Sli{ko, Sulji}, Sarajli} (od 55. Deli}), Kavazovi}, Kova~evi}, Imamovi}, Muji}, D`ini}, ^ergi} (od 18. Ikanovi}), Lugavi} (od 63. Osmanovi}). SLOBODA: Ribi}, Gojkovi}, Salihovi} (od 87. Muminhod`i}), Omi}, Ne zi}, Me {i} (od 75. Pr{e{), [migalovi}, Nikoli}, Memi{evi}, Peji}, Musi} (od 68. Hasanovi}).

Bosna V. 1 Rudar K. 2
Visoko. Stadion Luke. Gledalaca: 400. Sudija: Dragan Stoji} (Mostar). Strijelci: 1:0 - Hasanhod`i} (43), 1:1 - Gafurovi} (59), 1:2 - Spahi} (67). @uti kartoni: Mujezinovi} (Bosna), Spahi}, Neimarlija, Kubat, Gafurovi}, [aboti}, Duro (Rudar). BOSNA: Bekan, Mujeznovi}, Pu{}ul, ^esa (od 76. Arnaut), Alijagi}, Kraji{nik, ^abaravdi} (od 63. D`afi}), [iljak (od 68. Kalkan), HAsanhod`i}, Durmi}, Pleh. RUDAR: Tiri}, Kubat, Topalovi}, Kobilica, Prki}, Spahi} (od 89. Kova~), Muri}, Gafurovi}, Hrustanovi}, Duro, [aboti}.

Pobjedom od 2:1 u ponovljenoj utakmici protiv Esperancea, egipatski Al-Ahly osvojio je rekordni sedmi naslov prvaka Afrike. Esperance je izborio ponovljenu utakmicu odigrav{i 1:1 prije dvije sedmice u Aleksandriji, a u njoj je izgubio 1:2. Mohamed Nagy donio je vodstvo egipatskom velikanu u 43. minuti, a Waleed Soliman ga je udvostru~io u 61. minuti. Yannick Ndjeng smanjio je {est minuta prije kraja. Najuspje{niji afri~ki klub igrao je mali broj utakmica ove sezone jer je egipatsko prvenstvo prekinuto nakon {to su na utakmici Al-Masry - Al-Ahly u Port Saidu poginule 74 osobe. Prvak Afrike predstavljat }e svoj kontinent na Svjetsko klupskom prvenstvu koje se od 6. do 16. decembra odr`ava u Japanu, a prvi nastup ima}e u ~etvrtfinalu protiv pobjednika susreta izme|u japanskog predstavnika i Auckland Citya iz Novog Zelanda.

Al-Ahly sedmi put prvak Afrike

^apljina Troglav

1 0

Velika Kladu{a. Gradski stadion. Gledalaca: 100. Sudija: Admir Alispahi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - [abi} (48), 2:0 - [abi} (73), 2:1 - Nebi} (83pen). @uti kartoni: Bekanovi}, [abi}, Kova~evi}, Dizdarevi}, Tori} (Kraji{nik), Kova~, Mirvi}, Kula{, Su~i} (Iskra). Crveni karton: Er. [abi} (Kraji{nik). KRAJI[NIK: [u{njar, Dizdarevi}, Bajri}, Tori}, Bekanovi}, [abi}, Kova~evi}, Kurtovi} (od 90. Arfad`an), Omeragi}, Dizdarevi}

Bratstvo Vitez

0 3

Gra~anica. Gradski stadion Luke. Gledalaca: 700. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo). Strijelac: 0:1 - Mi{i} (15), 0:2 - Dedi} (26), 0:3 - Mi{i} (35). @uti kartoni: Timkov, Mevki} (Bratstvo), Juri}, Vidovi}, He}o (Vitez). Crveni kartoni: Panti} (Bratstvo), Pranjkovi} (Vitez). BRATSTVO: [abi}, Panti},

Gora`de Radni~ki

0 2

Gora`de. Stadion Midhat Drljevi}. Gledalaca: 200. Sudija: Milan Strukar (Vitez). Strijelci: 0:1 - Jaranovi} (67), 0:2 - (90+4). @uti kartoni: ^ulov, Osmanovi}, Okovi} (Gora`de), Mehanovi}, Salihovi}, Lugavi} (Radni~ki). GORA@DE: Efendi}, Ra{idovi}, Okovi}, Drljevi}, Isakovi},

^apljina. Stadion Bjelave. Gledalaca: 100. Sudija: Mirza Kazlagi} (Cazin). Strijelac: 1:0 - Delali} (36). @uti kartoni: D`ananovi}, Jurkovi} (^apljina), Krivi}, ]osi}, Musli (Troglav). ^APLJINA: Kaltak, Delali}, Rozi}, Rai~, Zubac, Kozica, Vila (od 87. Zubac), D`ananovi} (od 52. Bo{njak), Jurkovi}, [iljeg, Ragu` (od 67. Dre`njak). TROGLAV: Papi}, Krivi}, Musli, Milo{, Crnjak, Kai} (od 80. Ivkovi}), Pavi}, Vukadin (od 46. Milak), Su~i} (od 27. Juri}), Peraica, ]osi}.

Prema napisima Daily Stara, engleski prvoliga{ West Ham sprema ponudu za francuskog napada~a Shanghai Shenhue Nicolasa Anelku u januarskom prelaznom roku. Menad`er ~eki}ara Sam Allardyce veliki je obo`avatelj 33-godi{njeg napada~a kojeg je vodio dok je bio trener Boltona 2006. Navodno je Anelka posve otvoren za povratak u Premierligu samo godinu nakon {to je napustio Chelsea, ali bi golema prepreka transferu mogla biti pla}a francuskog napada~a koja u Kini iznosi 250.000 funti sedmi~no. “Da je to mogu}e financijski i da on `eli do}i, bio bih zainteresiran” komentirao je , Allardyce. Anelka je promijenio devet razli~itih klubova u karijeri, a u elitnom razredu engleskog nogometa zabio je ukupno 123 gola brane}i boje Arsenala, Liverpoola, Manchester Citya, Boltona i Chelseaja.

West Ham `eli Anelku

Vozili smo - Toyota GT86

Otrovni sprinter
Uporedni test - [koda Fabia RS, Monte Carlo i Magic

Isto tijelo, druga~ije du{e
Zakonska obaveza

Zimska guma za sigurnu vo`nju

48

SPORT

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Said Husejinovi} o ponudi {panskog drugoliga{a

Elche me `eli dovesti {to prije
^elnicima ovog kluba svidjela se moja igra protiv Zrinjskog i poku{a}e realizovati transfer na kraju jesenje polusezone, izjavio je najbolji fudbaler bordo tima
Predstavnici {panskog drugoliga{a Elchea `ele anga`ovati najboljeg fudbalera Sarajeva Saida Husejinovi}a. Oni su bili zadovoljni kvalitetnom partijom Husejinovi}a, kojeg su posmatrali u duelu protiv Zrinjskog i, prema njegovim rije~ima, namjeravaju {to prije realizovati transfer. “Razgovarao sam sa predsjednikom i potpredsjednikom Elchea na ve~eri poslije nedjeljne utakmice. Svidjela im se moja igra, a po{to im je potreban igra~ na poziciji gdje igram, poku{a}e ostvariti prelazak na kraju jesenje polusezonze. Elche je prvi u Drugoj {panskoj ligi i ima ambiciju da se plasira u Primeru. Pro{le sezone izmakao im je ulazak u elitno dru{tvo za gol u borbi sa Granadom. Veliko je interesovanje da me dovedu u svoje redove, ali nisam siguran da }u pre}i u Elche jer imam jo{ tri ponude. Ne `elim ih otkrivati u ovom trenutku. Zna}e se sve ako do|e do realizacije” iz, javio je Husejinovi}. Izvanredni veznjak prvoplasirane ekipe na{eg prvenstva naglasio je da se sada previ{e ne optere}uje inostranim ponudama. “Najva`nije je da budemo prvi na zavr{etku jesenjeg dijela prvenstva. Samo o tome razmi{ljam. Ukoliko budem oti{ao iz Sarajeva, klub }e dobiti dobro obe{te}enje i zaraditi” podvukao , je Husejinovi}, koji ima ugovor sa ko{evskim premijerliga{em do ljeta 2013.
Z. R.

Aleksandar Petrovi} o `rijebu Eu

Petrovi} nas je nedavno vodio do trijumfa protiv Latvije

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Sarajevo }e dobiti dobro obe{te}enje ako odem: Said Husejinovi}

Izbor najboljeg sportiste u BiH za 2012.

@iri suzio liste nominovanih
U konkurenciji ostali Me{i}, Teletovi} i Ibi{evi} kod mu{karaca, odnosno Ninkovi}, Ceri} i Had`iahmetovi} kod sportistkinja
Kemal Me{i} (atletika), Mirza Teletovi} (ko{arka) i Vedad Ibi{evi} (fudbal) ostali su u konkurenciji za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine u 2012, odlu~eno je na tre}oj sjednici stru~nog `irija u ponedjeljak u Banjoj Luci. Skra}ene su i liste u ostalih 10 kategorija, pa su u konkurenciji za najbolju sportistkinju ostale Ivana Ninkovi} (plivanje), Larisa Ceri} (d`udo) i Emina Had`iahmetovi} (stoni tenis). Odluku o tome ko }e biti laureati `iri }e donijeti 12. decembra na posljednjoj sjednici u Sarajevu i to nekoliko sati uo~i zavr{ne manifestacije na kojoj }e biti progla{eni oni koji su obilje`ili sportska de{avanja u godini na izmaku. Redukovana je i lista za kategoriju najbolja ekipa, a u u`oj konkurenciji su mu{ka seniorska bo}arska reprezentacija BiH, mu{ka ko{arka{ka reprezentacija BiH i Ko{arka{ki klub [iroki WWin. [to se ti~e nagrade za najboljeg trenera, nju }e dobiti neko od ova tri stru~njaka, a to su Mehmed Skender (atletika), Aleksandar Petrovi} (ko{arka) i Jakov Lon~ar (bo}ar).

Uo~i `ri je ba Euro bas ke ta 2013, Aleksandar Aco Petrovi}, selektor ko{arka{ke reprezentacije BiH, `elio je iz {estog {e{ira izbje}i Srbiju, ali kuglica je bila okrutna i upravo nam je za rivala dodijelila isto~ne kom{ije. “Sve je bilo prema na{im o~ekivanjima, izuzev posljednje kuglice. Ali, `rijeb je takav. Dobili smo Makedoniju iz prvog {e{ira, ali i Srbiju iz zadnjeg. Definitivno, Srbija uz Litvaniju ima renome i potencijal, te su za nijansu ispred ostalih. Ali, to ni{ta ne zna~i, jer su i na najve}im smo tra ma izne na|enja mogu}a. Na nama je da pripreme koncipiramo na najbolji na~in i da 4. septembra budemo spremni za utakmicu sa Latvijom. Ovaj me~ nam je ekstremno bitan, jer je itekako

Za drugi krug POTREBNE TRI POBJEDE

bitno Prvenstvo otvoriti pobjedom kako bismo dobili dodatno sampouzdanje. Tako|er, u svemu je bitno da nas i povrede zaobi|u” ka`e Petrovi}. , Selektor ima matematiku koja bi nas odvela u drugi krug, {to je postavio kao cilj i u o~i `rijeba. “Za prolaz u drugi krug bit }e nam potrebne tri pobjede. Definitivno, moramo dobiti prvu utakmicu i me~ protiv Makedonije, dok tre}i trijumf moramo tra`iti u duelima sa Srbijom, Crnom Gorom i Litvanijom” , istakao je Petrovi}. Mo`da je Srbija koja je u kvalifikacijama za EP odigrala dosta lo{e, te je u posljednji momenat uhvatila voz za Sloveniju, {ansa za tre}u pobjedu? “Te{ko da mogu ponoviti tako lo{e igre. Definitivno, oni

SP u karateu po~inje u srijedu
@iri ima te`ak zadatak da izabere najbolje

BiH predstavlja 15 t
U pari{koj dvorani Bercy u srijedu }e biti otvoreno 21. svjetsko prvenstvo u karateu. U konkurenciji vi{e od 1.000 karata{a i karata{ica iz 100 zemalja, BiH }e predstavljati 15 takmi~ara, devet u mu{koj i {est u `enskoj konkurenciji. Prema izboru selektora mu{ke reprezentacije Suada ]upine, boje na{e zemlje u pojedina~nim borbama branit }e (po kategorijama) Edin Musli} (do 61 kg, Biha}), Adnan Lu{ija (do 67 kg, Bosna Sarajevo), Nermin Potur (do 75 kg, Ilid`a), Alem Kupusovi} (do 84 kg, Bosna) i Admir Zukan (vi{e od 84 kg, Bosna), dok }e se u ekipnim borbama Poturu, Kupusovi}u i Zukanu pridru`iti Oliver Mandari} (Neretva), Mate Odak (Neretva), Adnan Adilovi} (Bosna) i Nermin Sinanovi} (Tuzla Sinbra). Za `ensku reprezentaciju u pojedina~nim borbama, u izboru selektora Fikreta Selmana nastupit }e Edina ]atibu{i} (do 50 kg, Tuzla Sinbra), Lana \idi} (do 55 kg, Neretva), Mirsada Suljkanovi} (do 61 kg, Tuzla Sinbra), Amila Fazli} (do 68 kg, Tuzla Sinbra) i Tanja Umi}evi} (vi{e od 68 kg, Bosna). Ovim takmi~arkama u ekipnim borbama }e se pridru`iti Larisa Berber (Tuzla Sinbra). Na pro{lom SP-u, odr`anom prije dvije godine u Beogradu, reprezentacija BiH osvojila je tri bronzane medalje - mu{ka selekcija u ekipnim borbama, te Nermin Potur i Merima Softi}.

U u`oj konkurenciji za najperspektivniju sportistkinju su Vera Kosti} (odbojka), Emina Konji} (atletika) i Aleksandra Samard`i} (d`udo), dok bi epitet najperspektivnijeg sportiste mogao ponijeti Dario Stoj~i} (bo}anje), Denis Kadri} ({ah), Mesud Pezer (atletika) ili Petar Zadro (d`udo). Nagrade }e biti dodijeljene u ukupno 12 kategorija, a osim pomenutih tu su jo{ najbolji sportista u sportu za invalide, najbolja ekipa u sportu za invalide, nagrada za `ivotno djelo, nagrada za razvoj sporta, nagrada za fer-plej, te nagrada publike o kojoj }e svojim glasovima odlu~iti posjetioci portala www.nezavisne.com.

Sve~ana manifestacija 12. tradicionalnog Izbora najboljeg sportiste BiH u 2012. u organizaciji Nezavisnih novina i BHRT-a bi}e odr`ana 12. decembra u sarajevskom hotelu Holiday Inn sa po~etkom u 21 sat uz direktan prenos na BHT 1. Pokrovitelj najrelevantnijeg izbora ovakve vrste u na{oj zemlji je Neboj{a Radmanovi}, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH. Predsjednik stru~nog `irija je Ivica Osim, a partner Izbora je Olimpijski komitet BiH, bh. krovna sportska institucija. Sna`nu podr{ku pru`a i Ministarstvo civilnih poslova BiH.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

SPORT

49

urbasketa 2013.

KSBiH planira pripreme za EP 2013.

PO SNAGU NA KRANJSKU
Ne smijemo izgubiti utakmice protiv Latvije i Makedonije • Srbija i Litvanija imaju renome i potencijal i za nijansu su ispred ostalih, smatra bh. selektor
}e se vratiti na EP. Igrali su sjajno u pripremnom periodu, ali im se desila Crna Gora u Beogradu gdje su primili ko{ s centra i izgubili su tu utakmicu. To ih je u mnogome poremetilo. Vjerujem da }e nakon iskustva iz ovih kvalifikacija biti dosta opasniji i da nikoga ne}e potcijeniti” oprezan je , Petrovi}. Ina~e, od svih pet protivnika u najsvje`ijem pam}enju nam je La tvi ja, pro tiv ko je smo igrali kvalifikacije za EP i os tva ri li po lo vi ~an us pjeh. Crnu Goru smo savladali na posljednjem EP-u, na kojem nas je savladala Makedonija, dok sa Srbijom i Litvanijom nismo igrali na zavr{nim smotrama najboljih reprezentacija Starog kontinenta.
S. [I[I]

GORU, TRENINZI U JESENICAMA
Francuzi nas zovu da 30. jula gostujemo kod njih. Moramo vidjeti kada }emo po~eti pripreme. Planirano je da se okupimo najkasnije do 20. jula, ka`e Mahmutovi}
@rijeb grupa Evropskog prvenstva naredne godine u Sloveniji poremetio je planove Harunu Mahmutovi}u, generalnom sekretaru Ko{arka{kog saveza BiH. Prvi operativac na{e ko{arka{ke ku}e u Sloveniji je trebao dogovoriti prijateljske utakmice na{eg dr`avnog tima, ali... “Nismo ni{ta dogovorili” re, kao je Mahmutovi}, objasniv{i razloge: “U planu je bilo nekoliko varijanti, ali je `rijeb sve to poremetio i zakomplikovao. Trebali smo nastupiti na turniru na Zlatiboru, u jednoj varijanti i mi

@rijeb poremetio planove prijateljskih utakmica

smo planirali organizaciju turnira u Sarajevu, da sve ekipe iz regiona do|u kod nas, a sada sve to moramo mijenjati” . Ipak, Mahmutovi} nam je otkrio da su uspostavili kontakte sa ko{arka{kim savezima Njema~ke i Francuske. “Francuzi nas zovu da 30. jula gostujemo kod njih, ali problem je {to nas zezaju datumi. Moramo vidjeti

kada }emo po~eti pripreme. Planirano je da se okupimo najkasnije do 20. jula. Vjerovatno }emo odmah otputovati u Kranjsku Goru, gdje }emo raditi kondicione treninge, a s loptom }emo raditi u dvorani u Jesenicama. @elimo da se igra~i adaptiraju i da se osje}aju kao kod ku}e” , objasnio je Mahmutovi}. Generalni sekretar prenio nam je i djeli} atmosfere iz Postojin-

ske jame, gdje je odr`an `rijeb Eurobasketa. “Bilo je zabavno. [alili smo se, ali sam stekao utisak da se svi nadaju da mogu u drugi krug. Litvanija i Srbija su favoriti, te je nesporno, ali vjerujem da i mi mo`emo u drugi krug. Imamo kvalitet i ako nam se poslo`e sve kockice, to ne bi trebalo da bude upitno” zaklju, S. [I[I] ~io je Mahmutovi}.

Luka Pavi}evi}, selektor ko{arka{ke selekcije Crne Gore

Trener srbijanskih ko{arka{a, Du{an Ivkovi}

Mogli smo i gore pro}i
U prva tri dana igramo protiv Makedonije, Latvije i BiH, te prakti~no u jednom mini turniru rje{avamo pitanje prolaska u drugu rundu, smatra selektor Crne Gore
Nakon {to je odr`an `rijeb grupa Evropskog ko{arka{kog prvenstva u Sloveniji naredne godine, selekcija Crne Gore izvu~ena je zajedno sa zmajevima u grupi B, gdje su jo{ Litvanija, Latvija i Srbija. To zna~i da su Crnogorci za protivnike dobili dvije selekcije sa kojima su igrali na pro{logodi{njem Evropskom prvenstvu u Litvaniji (Makedonija i BiH), te Srbiju koju su dva puta savladali u kvalifikacijama za prvenstvo u Sloveniji. “Ako se zna da smo iz prvog {e{ira izvukli Makedoniju onda je jasno da smo mogli da dobijemo i te`eg protivnika jer smo mogli da dobijemo i [paniju, Rusiju ili Francusku. S druge strane, iz {estog {e{ira izvukli smo Srbiju i to je veliki hendikep jer je na tom mjestu trebalo da bude znatno slabija ko{arka{ka selekcija” istakao je selektor Crne , Gore, Luka Pavi}evi}, dodav-

Cilj je plasman na SP
Se le ktor ko {ar ka {ke se le kcije Srbije Du{an Ivkovi} nakon `rijeba grupa Evropskog prvenstva u Sloveniji 2013, izjavio je da }e cilj njegovog tima biti prije svega da se plasi ra na Svjet sko prven stvo 2014. godine. @rijeb je odlu~io da Srbija bude u Grupi B, zajedno sa izabranicima Aleksandra Ace Petrovi}a, te Makedonijom, Litvanijom, Crnom Gorom i Latvija. Ivkovi} je ocijenio da su grupe prili~no izjedna~ene te da nije va`an sastav grupa u preliminarnoj fazi. “Vrlo je va`no da se maksimalno pripremimo za utakmicu protiv Litvanije, a zatim da od utakmice do utakmice kr~imo plasman u drugi krug” ista, kao je selektor srbijanskih ko{arka{a, te se osvrnuo i na mogu}e protivnike u drugom krugu, koji dolaze iz Grupe A: “Gledaju}i selekcije u Grupi A, s kojom se ukr{ta na{a gru-

Vrlo je va`no da se maksimalno pripremimo za utakmicu protiv Litvanije, a zatim da od utakmice do utakmice kr~imo plasman u drugi krug, istakao je Ivkovi}

takmi~ara

Selektor Crne Gore polovi~no zadovoljan `rijebom

{i da su glavni favoriti u grupi B Litvanija i Srbija {to zna~i da treba zajedno sa na{om selekcijom, te Makedonijom i Latvijom voditi bitku za tre}u poziciju. “Po rasporedu utakmica imamo situaciju da u prva tri dana igramo protiv Makedonije, Latvije i Bosne i Hercegovine i prakti~no u jednom mini turniru, rje{avamo pitanje prolaska u drugu rundu” zaklju~io je Pavi}evi}. ,

Ivkovi}: Najva`nija je utakmica s Litvanijom

pa, mislim da bismo u drugoj fazi mogli ozbiljno da konkuri{emo za plasman me|u prve ~etiri ekipe koje idu u ~etvrtfinale {to bi nas odvelo na sljede}e Svjetsko prvenstvo” kazao , je Ivkovi}.

50

SPORT

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Sarajevo Fight 2

Bh. d`udistkinja Larisa Ceri} pokorila Evropu

Poznata
osmorica

za turnir
Za titulu i bogat nov~ani fond tako }e se boriti Bahrudin Mahmi}, Josip Seremen, Mesud Selimovi} (svi iz BiH), Luka @e`eli} (Hrvatska), Omer Tekin (Turska), Almedin Hasanagi} (Njema~ka), Sa{o Klinc (Slovenija) i Vladimir Leki} (Srbija)

Dugo o~ekivani Sarajevo Fight 2, bo ri la ~ki spe ktakl in ter na ci onal nog karaktera, prema rije~ima organizatora, trebao bi biti mnogo bolji od pret ho dnog, a odr`at }e se u Do mu mladih u ~et vrtak, 20. decembra. Haris Sipovi}, trener kluba borila ~kih spor to va Scor pi on, ko ji je or ganizator ove ma ni festa ci je, na javljuje nezaboravnu ve~er borila~kih sportova u glavnom gradu BiH.

Larisa Ceri} (druga slijeva): Potvrdila nadmo}nost na EP-u u Pragu

Carica tatamija za ponos
N
ajbolja bh. d`udistkinja Larisa Ceri} je istinska carica tatamija. Osvajanjem naslova prvakinje za mla|e seniorke na EP-u (U-23) u Pragu u kategoriji iznad 78 kg, potvrdila je da joj nema ravne. Iz ~etiri borbe iza{la je kao pobjednica i potom kao zaslu`enu nagradu dobila je zlato koje }e joj sigurno biti dodatni podstrek za nove izazove u narednoj godini.

"Sarajevo Fight opet sti`e i to mno go ve}i, ja~i i gla mu rozni ji. Ovaj put je rije~ o me|unarodnom eliminacijskom turniru osmorice boraca te`ine do 86 kilograma, {to je vrh K1 spor ta i ni je jo{ vi|eno na na {im prostorima. Osam boraca, tri me~a do po bje dni ka i do kra lja rin ga. To mogu samo odabrani i zato su oni u Sa ra je vu 20. de cem bra u Do mu mladih", ka`e Sipo vi}. Za titulu i bogat nov~a ni fond ta ko }e se boriti Bahru din Ma hmi}, Jo sip Se re men, Me sud Se li mo vi} (svi iz BiH), Luka @e`eli} (Hrvatska), Omer Tekin (Turska), Almedin Hasa na gi} (Nje ma ~ka), Sa {o Klinc (Slovenija) i Vladimir Leki} (Srbija), a uz eliminacijski tur ni r posjeti oci }e mo }i vi dje ti i dva su per fig ht me ~a u K-1. "Na{ Igor Emki} borit }e se protiv Bo ba na Kru {i }a iz Crne Gore, a jo{ nije poznato ime protivnika za Darija Kadi}a. Ali to nije sve, jer su plani rane i bor be za MMA bor ce. Menad`ment Sarajevo Fighta dogovorio je i dvije borbe u MMA", tvrdi Sipo vi} Ina~e, da sve protekne u najboljem re du i na vrhun skom ni vou po bri nu li su se Se cu ri tas, Fo to Art, New Event, King of Ring, Milkman, Vec tor United i Progym.
J. Li.

Postati evropska prvakinja, to je ne{to o ~emu sam sanjala i sada se to ispunilo, kazala je najbolja bh. d`udistkinja Larisa Ceri} nakon osvajanja naslova na EP-u

Nemilosrdne borbe
Na EP-u u Pragu borila se poput gladijatorke u nemilosrdnoj d`udo areni, u kojoj njene protivnice nisu birale na~ine i sredstva da je zaustave. Me|utim, Larisa Ceri} ih je redom pobje|ivala i osvojila evropski tron. "Ovo je nevjerovatan osje}aj. Postati evropska prvakinja, to je ne{to o ~emu sam sanjala i sada se to ispunilo. Nemam rije~i da opi{em emocije. Pogotovo ako imam u vidu da sam ranije do`ivjela te{ke povrede, koje sam uspje{no prebrodila i hrabro krenula dalje. Nastavila sam da se takmi~im, svjesna toga da u svakoj borbi moram davati svoj maksimum. Pru`ila sam sve od sebe i sada sam prezadovoljna." Larisa Ceri} je rekla da je veoma emotivno do`ivjela osvajanje evropskog trona. "Naravno da me je sve ovo emotivno dirnulo. Ipak, ovo nije bilo neo~ekivano. Svjesna sam kvaliteta kojima raspola`em. Imala sam puno sati provedenih u pripremama, koji su mi se, eto, vratili na najbolji na~in. Bez obzira na ~injenicu da ovaj moj uspjeh i nije veliko iznena|enje, neozbiljno bi bilo re}i da je stigao na rutinski na~in. Jer, imala sam ~etiri te{ke borbe na EP-u, koje je vrhunsko takmi~enje. Nemogu}e je na takvom takmi~enju unaprijed o~ekivati da }ete ih sto-posto rije{iti u svoju korist".

Na pitanje koja joj je titula dra`a, da li ona sa svjetskog juniorskog prvenstva ili ova sa EP-a u Pragu, Larisa je rekla: "Ne mogu re}i koja mi je titula dra`a. Ono {to je sigurno jeste to da je sa osvajanjem titule juniorske prvakinje zapravo po~ela moja prava profesionalna karijera. [to se ti~e izborenog evropskog naslova, on mi je vrlo drag i zbog toga {to sam time pokazala da sam se vratila u pravu formu". Larisa Ceri} je tek u aprilu ove godine zalije~ila povredu koljena i vratila se na tatami. Od tada je uspje{no nastupala na brojnim evropskim i svjetskim kupovima koji su joj poslu`ili kao odli~na uvertira za EP u Pragu. "Dugo sam pauzirala. Morala sam pro}i kroz postoperativni period. Sve vrijeme pri`eljkivala sam da zabilje`im {to vi{e nastupa na vrhunskim takmi~enjima kako bih svoju formu podigla na najvi{i nivo i bila {to spremnija za ostvarenje glavnog cilja - nastupa na EP-u u Pragu. Prolila sam puno znoja, zbog ~e-

ga je moja radost sada i tako velika jer mi se dogodilo ne{to najbolje {to se mo`e dogoditi sportisti". Sjajna bh. reprezentativka osvrnula se na svoje borbe koje su je odvele do evropskog vrha.

Zahvalnost
"U prvoj borbi za protivnicu sam imala Ukrajinku Kindzerske, koja je na Olimpijadi u Londonu bila petoplasirana. To mi je bila najva`nija borba jer da sam izgubila, ne bih imala repasa`. Dala sam dvjesto posto od sebe i pobijedila. U drugom krugu, moja rivalka Pakenita bila je od mene te`a 50 kilograma. Napadala sam je, a ona se branila i dobijala kazne. Tako sam pro{la u polufinalu, gdje me je ~ekala Bjeloruskinja Slutskaja. Bila je to izjedna~ena borba u kojoj su nijanse odlu~ile. U fini{u sam u~inila zahvat, ona je izgubila ipon i pobjeda je pripala meni. U finalu mi je trebalo trideset {est sekundi da savladam Njemicu Wiess, na na~in da sam iskoristila specijalnu tehniku takozvanog gu{enja. Tako sam stigla do titule evropskog prvaka", kazala je Larisa Ceri}, zahvaliv{i na podr{ci treneru dr. Branislavu Crnogorcu, generalnoj sekretarki D`udo saveza BiH Arijani Jahi, te sparingpartnerima Dini Halilagi}u, Samiru @igi, Amaru Ala|uzu, Hadisu Rami}u, kao i roditeljima, koji su joj uvijek davali veliku podr{ku u njenoj uspje{noj karijeri.
G. VRANJE[

SVJESNA KVALITETA Svjesna sam kvaliteta kojima raspola`em. Imala sam puno sati provedenih u pripremama, koji su mi se, eto, vratili na najbolji na~in, kazala je sjajna Larisa Ceri}

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM dvosoban stan, ^. Vila I, 67,5m2 + dva balkona, dva mokra ~vora. Tel. 033/649-457.
1218

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

TU@NO SJE]ANJE na na{eg voljenog

ZAMJENA
SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k

HRASNO jednosoban stan 38m2, 2 sprat 1000eura/m2. Tel:061/555-949.
1155

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k AGENCIJA potra`uje stanove i ku}e, za prodaju, profesionalna usluga. Mob. 061/136-705.k POTREBNI prazni i namje{teni stanovi za iznajmljivanje. Tel. 061/350-448.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJEM manju ku}u na Vratniku, grijanje, parking, bez ba{te, mo`e i zamjena. Mob. 061/521-194, 033/238-776.
1100

MILOVAN ARSI] ARSA
iznenada preminuo u 75. godini 18. novembra 2012. Sahrana }e se obaviti u srijedu, 21. novembra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Sutina u Mostaru. O`alo{}eni: k}erka Jasna, zet Abdel, unuka Tyra, snajka Slobodanka sa sinom @eljkom i k}erima Vericom, Vesnom, Sne`anom i Draganom sa porodicama, {ura Husref sa suprugom Nermanom, k}erkom Elmom i sinom Adisom sa porodicom, svastika Senada sa k}erkom Almom i njenom porodicom, te porodice Arsi}, \apo, Jelin, Bubalo, Ili}, Joksimovi}, Cveji}, Marijanovi} i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Husrefa ^i{i}a 24, Mostar.
1745 PRODAJEM dva nova mu{ka odijela, {tof vuneni, teget br. 56, crni br. 58. Mob. 061/304-467.k PRODAJEM nov akumulator Silver Horsse 12V 100ah, povoljno. Mob. 062/054-858.k PRODAJEM mobitel Nokija 2 kartice cijena 150Km. Tel. 065/776-942 Sarajevo.k PRODAJEM {iva}e ma{ine bagat, Slavica i Singer, u koferu, dovozim na adresu. Mob. 061/145-504.k PRODAJEM `enke belgijskog orija{a, veterinarski tretirane. Tel. 064 4257291.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJEM 200 kom cigle, cijena fiksno 100KM. Tel. 062/315-540.k PRODAJEM 24 kom. restoranske unutarnje stolice, uvoz iz [vedske nove neraspakovane. Tel. 061/553-653 od 8 do 16 sati.k PRODAJEM neispravan foto-aparat Samsung, ne mo`e se zatvoriti poklopac, cijena po dogovoru. Mob. 061/653-627.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM dugu bundu od zeca iz Njema~ke, duga crna dlaka. Mob. 061/159507.k PRODAJEM dvije nove vre}e za spavanje i ne{to veza. Tel. 202-917.k PRODAJEM plinsko kuhalo i plinsku bocu od 3 kg. Tel. 202-917.k [IVA]A ma{ina kabinet singerica Usha, no`ni pogon, 100 KM. Tel. 655-700.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, plata za ro{tilj. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. 061/249631.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM Gril za pe~enje pili}a 500KM. Tel. 061/375-168.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zlatne statove, najvi{e pla}am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostale predmete od zlata, dolazim na adresu. Mob. 061/965-126.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM pos. prostor do 30.000 eura, na relaciji Ba{~ar{ija-Ilid`a. Tel. 621-119, 062/006-319.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459-893.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k PRODAJEM povoljno Opel Astru 1,7 dizel, 93. Mob. 061/439-637.k ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije eko plastika, sanitarija, servis bojlera, itd. Tel. 061/132-149.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k PROFESOR engleskog daje instrukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k UGRADNJA, prodaja, remont alnasera, alternatora, motora brisa~a i motora ventilatora. Mob. 061/365-193.k DIPLOMIRANA in`enjerka daje instrukcije iz matematike. Tel. 227-990.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Evrope i BiH, kombi kamion. Tel. 232-162, 061/266-764, 061/108-779.k EXPERT za hidro-termo zolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098579.k ISCJELJENJE duhovnim putem, pomo}u u~enja Brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256-376.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k STAKLOREZA^KA radnja Edo, uramljujemo slike i ogledala, vr{imo sve staklarske poslove. Tel. 221-902, 061/130034.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, povoljno ispomo} radne snage. Tel. 061/513948.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367-097.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k UREDNO i pedantno, ~istim i odr`avam mezare i grobove. Mob. 061/203-772.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221945.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k

STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k STAN u Sarajevu, ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k

NAMJE[TAJ
STARINSKO ogledalo u kombinaciji mramor-mesing, starinsku spava}u sobu, vitrinu. Mob. 0617916-737.k PRODAJEM kau~ na rasklapanje, cijena 80 KM, malo kori{ten. Mob. 061/926212.k PRODAJEM trosjed, dvosjed, fotelju, komodu za TV i dvokrilni crni ormar. Mob. 061/398-565.k

AMIRA LATI]A
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji Sa{a i Nada
71167

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Kontakt: 033/211-101. 000

VOZILA
PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Zastavu 101, o~uvanu, registrovanu. Mob. 061/623-131.k PRODAJEM Opel Corsu, tek registrovana, 1998. godina. Mob. 061/617-101.k PRODAJEM Mercedes-Oldtimer 240D trajna registracija. Tel. 062/642-989.k PRODAJEM nove talijanske lance za malo auto, Alpes 20-12 mm. Mob. 061/304-467.k OPEL Corsa 1,2 benzin, registrovana. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM za Golfa 2,3,4 alnaser-alteenator i za ostala vozila. Tel. 531-996, 062/693-470.k SUZUKI Swift 70 ks, tehni~ki ispravan. Mob. 061/324-462.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. 001 Mob:061/482-882.

“DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172001 948.

IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM komplet namje{ten stan, grijanje, kablovska, internet, Alipasino polje a1. Mob. 061/156-340.sms IZDAJEM povoljno dvosoban namje{ten stan u privatnoj ku}i. Zaseban ulaz sve odvojeno, Stari Grad. Tol. 033/236291.sms IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan, 200m od zgrade predsjedni{tva, centralno grijanje i lift, 500KM + re`ije. Mob. 060/317-6748.k DOBRINJA Mustafe Latifi}a 60m2, 1 spra, bez stvari 300KM. plinsk grijanje. Tel: 066/995-944.k IZDAJEM namje{ten stan u privatnoj ku}i, centar. Tel. 204-984.k IZDAJEM 2 poslovna prostora, zgrada papagajke, jedan 40m2 a drugi od 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZDAJEM gara`u u strogom centru grada ul. [trosmajerova 2. Mob. 061/908587.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini studentskog kampusa, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396.k IZDAJEM sobu, blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396.k KATEDRALA blizina, izdajem osobi lijepo namje{ten stan 70m2, et. grijanje. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM poslovni prostor preko puta suda, 36m2, ul. [enoina br. 6. Mob. 062/326-886.k KONFORNO namje{tena garsonjera u novom objektu za jednu ili dvije osobe, u centru grada - Mejta{ + dvori{te, parking i vrt. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM ku}u na sprat, 4 sobe, kuhinja, mkri ~vor, nus prostorije, dvori{te, vrt, parking, povoljno. Mob. 061/869396.k

ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 001 061/131-447.

USLUGE vo|enja poslovnih knjiga za d.o.o. i udru`enja uz porezno savjetovanje, Agencija Nodi. Mob. 1197 061/188-011. MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350688.K TEPSER S.O.D, profesionalnim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461, 033/200003.k MOLERSKE usluge nudimo: moleraj, gletovanje, stolarija, radijatore, tapete i ostale stavke. Mob. 061/219-768 i 033/456979.k VR[IMO usluge prevoza svih vrsta roba kao i selidbe iz Europe i BiH, kombi kamion. Tel. 033/232-162 i 061/266-764 i 061/108-779.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382219.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k SVE vrste gra|evinskog otpada mo`ete deponovati. Mob. 062/422-137.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ^ISTIM stanove ili poslovne prostore, 3KM po satu. Mob. 062/525-268.k OPEL Corsa 1,2 benzin, registrovana. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM za Golfa 2,3,4 alnaser-alteenator i za ostala vozila. Tel. 531-996, 062/693-470.k

OSTALO
ZBOG zatvaranja salona, vr{im raspodaju vjen~anica, povoljno. Mob. 061/106540.k PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4m i raznog drugog drve~a. Tel. 066/092978.k PRODAJEM kratku bundu, pravo krzno. Tel. 834-171.k PLINSKA grijalica na plin, boca, elek. kerami~ka grijalica. Mob. 0617916737.k PRODAJEM ugostiteljski ro{tilj sa dvije plate i dvije ringle za kuhanje, na plin. Tel. 061/156-920.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan cijena 150 KM i plinsku pe} 100 KM. Tel:061/553-633.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Mob: 061/199-328, od 8-13 sati. k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova, 300 KM. Tel. 532-497.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM ambala`u sarajevske pivare, povoljno. Tel. 061/745-586 Ilid`a.k PRODAJEM tegle staklene od 1 lit. sterilisane, 4 kom/1 KM. Tel. 203-328.k

ZAPOSLENJE
RADIO bih kao no~ni ~uvar. Mob. 061/537-555.k POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623-690.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k POTREBNO vi{e komercijalista, spoljnih saradnika u svim gradovima BiH za rad u magazinu Expert. Kontakt telefon: 033/717-061.k

KUPOVINA
KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k

USLUGE
“VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. 001

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV na{em uva`enom dugogodi{njem zaposleniku i penzioneru

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majkica, sestra i tetka

53

MEHMEDU (HILMI ef.) MUFTI]U

[EMSA LALI], ro|. KRUPALIJA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. novembra 2012, u 88. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sinovi Avdo, Nijaz i Nedim, brat Safet, sestra had`i Sejda, unuci Alemko, Ermin, Edin i Enes, unuka Emina, snahe Sadeta, Remzija, Indira i Sadina, zet Amir, praunu~ad, sestri~na had`i D`enana, brati}i Ahmo, Asim i Samir, brati~ne Azra, Alma i Sanela, porodice Lali}, Avdagi}, Krupalija, Halilba{i}, Kupus, Duratovi}, [ipovac, Vajzovi}, Kapetanovi}, Samouk, Keli}, Hamzi}, Huski}, Izmirli}, Osmanovi}, Kamber, Pecar, Pozder, \ipa, A{~i}, Fazli}, Tabakovi}, Grd`o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
001

Porodici upu}ujemo izraze iskrenog suosje}anja. Energoinvest, d.d. - Sarajevo

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u stanu merhume u Ulici Vi{njik br. 5/I.
002

POSLJEDNJI POZDRAV majci na{eg prijatelja Nedima Lali}a

[EMSA LALI]
Skender, Cano, Mujo, Ned`ad, Mirza, Zdravko, Zorica, Stipe, Bego, Vlado, Suljo, Huso, Nedo, Nerko, Faruk, Nuke, Sivi, Fehim, Me{a, Juka. Prijatelji [K Marindvor
1743

Devetnaestog novembra 2012. godine navr{ilo se sedam dana otkako nije sa nama na{ voljeni

POSLJEDNJI SELAM na{oj dragoj majci

Mom }a}i Danas bih ti ~estitala ro|endan...

DERVI[ (HALILA) \OZO
S ljubavlju i ponosom, porodica
1742

[EMSI LALI]
@IVKO PE]ANAC
20. 11. 1938 - 13. 10. 2012.

Avdo, Nijaz i Nedim
1744

USLUGE
USPJE[NO uni{tavam buba{vabe, garancija tri godine. Mob. 061/605-437.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle, prevodi. Mob. 065/572966.k NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstveni poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samstalne poduzetnike. Tel. 061/160-020.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER vr{i sve vrste opravki, monta`u nove i stare sdanitarije, ~i{~enje kanala. Mob. 061/779-969.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 621-976.k

PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Tel:061/201-685.k ELEKTRI^ARSKE usluge TA pe}i, el. bojleri, banjski indikatori, uti~nice, plafonjera, grijalice i ostali aparati. Tel. 061/048-497.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Tel. 219-761, 061/234-026.k SUPER efikasno uni{tavamo `ohare, mi{eve, moljce, mrave, u{i, komarce, sve insekte i {teto~ine. Tel. 216-373, 061/928535.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ^UVALA bi i opslu`ivala staro i iznemoglo lice. Mob. 062/569-444.k SERVIS svih tpova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata. Tel. 061/551-035.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno, eta`no grijanje, plinske instalacije, vr{im zamjenu konvektora i stale popravke na grijanju. Mob. 061/922-476.k

PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 645-307.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR, zvati na tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k

IN MEMORIAM

Hvala ti {to si me nau~io da dobro mo`e biti jo{ bolje i da zlo ne odolijeva strpljenju i hrabrosti. Tvoja Ana
001 A

OSLOBO\ENJE

BRANKO (VASE) TANASI]
20. 11. 1986 - 20. 11. 2012.

RAZNO
USTUPAM kori{tenje apartmana na Makarskoj rivijeri-Igrane, za kori{tenje apartmana na Bjela{nici. Mob. 061/905002.k

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Uvijek u sje}anju i mislima, s ljubavlju supruga Fahira
1227

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

na na{eg dragog dedu

Sutra, 21. novembra, navr{ava se godina od smrti na{eg najdra`eg

RAGIBA DERVI[KADI]A

RAGIBA (ARIFA) DERVI[KADI]A
21. 11. 2011 - 21. 11. 2012.

Dok bude nas, `ivjet }e{ u na{im srcima i sje}anjima. Tvoji unuci Arman i Asja
1740

Zauvijek si u na{im srcima i mislima, i dio si na{ih najljep{ih uspomena. S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Sutra u 13 sati posjeti}emo njegov grob i polo`iti cvije}e.
1740

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEVLA GLU[AC, ro|. A[^ERI]

BIBA (MUJE) SU]ESKA, ro|. ^ELIK

HUSNIJA (HASANA) SARAJLIJA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. novembra 2012, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 21. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Emir i D`emal, k}erke D`ema i Amira, brat Zuhdija, sestra Sena, unu~ad, praunu~ad, zetovi Salko i Suad, te porodice Sarajlija, Bi{~evi}, Drki}, Rami}, Had`iomerovi}, Pe~ek, Panjeta, Vreto, Stamboli}, Grahovi}, Bjelogrli}, Rakanovi}, Filipovi}, Vidmar, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30 sati) u d`amiji ^obanija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u subotu, 17. novembra 2012, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni suprug Smail
000

preselila na ahiret u nedjelju, 18. novembra 2012, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Mu{a, sinovi Mehmedalija, Mujo i Suljo, snahe Vasvija i Nermina, unu~ad Anes, Aldin, Mirnesa, Mirela i Nejra, praunuke Ema i Hena, te porodice Su}eska, ^elik, Ahmetspahi}, Kora}, Topali}, Memi}, Avdibegovi}, Osmanbegovi}, Poljo, Mad`ak, Feri}, Ahmetagi}, Agi}, Dervi{agi}, Cocali}, Hurem, Harba{, Had`i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Jusufa Juke Gojaka 47. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en iz Ulice Jusufa Juke Gojaka br. 1, sa polaskom u 12 sati, sa usputnim zaustavljanjem na BP Petrol - Brije{}e i autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

na na{eg dragog

ZLATKA (MAHMUTA) ^EHAJI]A
20. 11. 2011 - 20. 11. 2012.

Dvadesetog novembra 2012. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na{e supruge i majke

POSLJEDNJI SELAM

daid`i

Porodice: Vuk, Ra|enovi} i ^ehaji}
1741

had`i SAIDE MERZI]
SULEJMAN (JUNUZA) VOLJEVICA
Tako nam NEDOSTAJE[... Fuad i Mustafa Tevhid }e se prou~iti istog dana u Bakijskoj d`amiji iza ikindija-namaza (14 sati).
1739

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj

ENISI HOD@I]
Asocijacija za kvalitet Bosne i Hercegovine
1223

Sestri} \ulepa Asmir, supruga Aida i sin Nermin
1225

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
ARIFA BUSULAD@I]A

55

Iskreno zahvaljujemo Klinici za kardiohirurgiju KCUS - Centru za srce, sa doc. dr. Mirsadom Kacilom na ~elu, na ukazanoj stru~noj i ljudskoj pa`nji prilikom lije~enja na{eg oca i supruga

Zahvalnost upu}ujemo i medicinskom osoblju na pru`enoj profesionalnoj pomo}i i ljudskoj brizi tokom njegovog boravka i lije~enja u ovom nadasve stru~nom i savremeno opremljenom Centru za srce. Zahvaljujemo rodbini i prijateljima, koji su na bilo koji na~in, bili sa nama u ovim za nas te{kim danima. Supruga Zumreta Busulad`i}, k}erke Elma, Izeta i Bisera sa porodicama
001

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

IDRIZ (]AMILA) IMAMOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 18. novembra 2012, u 70. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fatima, k}erke Senada i Sanela, zetovi Fikret i Rusmir, unu~ad Alena, Alen, Samra, Ammar i Haris, praunu~ad Alisa, Ajdin i Senaida, brat Hamed, sestra [efika, snahe Hava i Fadila sa porodicama, {uraci Adem, Adil i Ramiz i svastike Behara i Rahima sa porodicama, daid`a Taib i daid`inica Ziza sa porodicom, te porodice Imamovi}, Be~arevi}, Bilali}, Cero, Baru~i}, Omanovi}, D`ebo, Kala~, Pandur, Zeljkovi}, Dizdarevi}, Pa{i}, Medar, Voljevica, Osmanli}, Omerovi}, Be}irovi}, Im{irpa{i}, Lokvan~i}, Gu{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne-namaza (12.30) u d`amiji Huremu{a. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SIDA (MUSTAFE) MEMI], ro|. KUPUS

MUHAMED (MEHMEDA) POD@I]
preselio na ahiret u nedjelju, 18. novembra 2012, u 77. godini.

preselila na ahiret u subotu, 17. novembra 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: sin Samir, k}erke Almedina i Samira, unuci Dino, Filip, Sanin, Dean, Benjamin, Fran i Vito, unuke Jasmina i Lela, sestre Fatima i Mu{a, snaha Natalija, zetovi Galib, Nenad, Mustafa i Ivan, te porodice Memi}, Kupus, Alendar, Kova~evi}, Fra{to, Darman, Po{kovi}, Mirvi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije, prijatelji, te svi dobri ljudi koji su poznavali njenu plemenitu du{u. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, ul. Geteova 14/I. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred MZ Sokolje u 12 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Alija, k}eri Sulejmana i Vezima, snaha Nura, zet Ibro, unu~ad Sanel, Mirela, Minela, Emina i Edin, sestra Muniba, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Pod`i}, ^av~i}, Barimac, Bajraktarevi}, Curi}, [ehi}, Dizdarevi}, Seferi, Kulovac, Otajagi}, Cocali}, ]esko, Sali}, Omanovi}, Vatre{, Deli}, Hod`i}, Husi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u porodi~noj ku}i u ulici Porodice Korkut br. 69.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

IVANKI KIKI TATAR @ALICA
S po{tovanjem, Izo, Sal~o i Feki sa porodicama
1738

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HASNIJA (HUSE) [AHBAZ, ro|. BULJUBA[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 18. novembra 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 12.30 sati na mezarju Jele~ - Miljevina.

]AMIL (ALIJE) KALABU[I]

POSLJEDNJI POZDRAV mojoj dragoj sestri
preselio na ahiret u ponedjeljak, 19. novembra 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ramiza, sinovi Nusret, Ramiz i Samer, k}erka Nusreta, brat Munib, unu~ad Admir, Ramina, Elmina, Anela i Mirza, brati}i Ned`ad i Sabit, sestri}i Ekrem, [efko i sestri~na Biba, snahe Nefa, Jasmina i Suvada, te porodice Kalabu{i}, [esto, Kaltak, Kraji{nik, Spirjan, Muratovi}, Ja{arevi}, Spahi}, [kalji}, Ku{tri}, Sal~in, Hod`i}, Bor~ak, Vuk, \ipa, ^ustovi}, Humi}, Zulovi}, Skopak, Bajrovi}, Kalaba, Begovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
AX 000

O`alo{}eni: brat had`i [emso, sestre Mulija, Fadila, Razija i Behija, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, zaove Hana, Mula i Bejda sa porodicama, te porodice [ahbaz, Buljuba{i}, Mujezinovi}, Dobrilovi}, Bi~evi}, Kurtovi}, Dizdarevi}, Suljevi}, Mand`o, Harba, ]ulum, Hambo, Omerovi}, Lakota, Tabak, Ba{agi}, Lati}, Arnaut, Je`, \ozo, \uderija, ^edi}, Suba{i}, Sirbubalo, Ku{e{, Mu{anovi}, Zametica, Srnja, [ljivo, Bajrovi}, Panjeta, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 12.30 sati, ul. Hameda Buljuba{i}a 44, Boljakov Potok. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Istiklal d`amije na Otoci, sa polaskom u 10 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

ZUMRUTI NIKOLI]
Sadeta sa porodicom

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Devetnaestog novembra 2012. godine navr{ilo se 7 tu`nih dana od smrti moje voljene i jedine sestre

ZIBIJA [UVALIJA, ro|. KADRI]

SONJA RADOVI]

preselila na ahiret u subotu, 17. novembra 2012, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sinovi Meho, Ismet, Ramo i Ekrem, k}erke Kadira i Had`ira, snahe Zorica, [evala, Sija i Zahida, unuci Ismir, Senad, Nermin, Adnan i Elvir, unuke Ismeta, Izeta, Fikreta, Sanela, Elma i Elvira, praunuci i praunuke, te porodice [uvalija, Kadri}, Aganovi}, Planja, Zahiragi}, Vrabac, Turku{i}, Kamenica, Grbi}, Muratovi}, Memi{evi}, Isanovi}, Lelo, Pustahija, Begovi}, Dedi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u porodi~noj ku}i u ulici Mihrivode br. 22 H.
002

Bit }e mi te{ko dalje bez tebe. S ljubavlju i po{tovanjem, Cica
IN MEMORIAM
AX

SJE]ANJE

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

Dvadesetog novembra 2012. navr{ava se tu`nih 16 godina od smrti na{eg dragog

na na{e drage roditelje

na na{eg dragog

ZLAJU ^EHAJI]A
20. 11. 2011 - 20. 11. 2012.

i lijepe trenutke provedene s njim. Zdenka, Goran, Toto, Sonja, Vedran i Olja
1220

EROL HAD@IALI]
20. 11. 2010 - 20. 11. 2012.

SAFET (DERVI[A) ^USTOVI]
iz Tuzle

EMINU PE^ENKOVI]
20. 11. 2005 - 20. 11. 2012.

FEHIMA PE^ENKOVI]A
3. 12. 1996 - 20. 11. 2012.

S po{tovanjem i ljubavlju, Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga njegovi najmiliji: supruga Mejrema, sinovi Amer i Elmir, snahe Eldina i Maja, unuci Safet i Harun, Adi i ostala rodbina
030

S ljubavlju ~uvamo vas u srcima. Sin Enver i k}i Nermina sa porodicama
1215

S ljubavlju i tugom,

FADILA (MUSTAFE) TATAREVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 15. novembra 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: osoblje i {ti}enici Doma starih Ned`ari}i, rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

sestra sa familijom
1216

Danas se navr{ava godina otkako nije sa nama na{a draga tetka

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

BEHIJA BILAL, ro|. HAD@IOMEROVI]
20. 11. 2011 - 20. 11. 2012.

DIJANA (SULEJMANA) [ANJTA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 19. novembra 2012, u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Brati}i Emina Ma{i} i Namik Had`iomerovi} sa porodicama Hatma-dova prou~it }e se u utorak, 20. novembra 2012. godine, iza podne-namaza u 12.20 sati u Begovoj d`amiji.
1217

SJE]ANJE

na voljenog supruga, oca i dedu

ZIJAD (KASIMA) MUJ^INOVI]
20. 11. 2011 - 20. 11. 2012.

O`alo{}eni: otac Sulejman, suprug Hilmija, sin Denis, k}erka Adna, brat D`evad, snahe Besima i Maida, brati} Jasmin, brati~ne Arijana, Aldijana i Monika, tetak Esad, rodica [ejla sa sinom Halidom i suprugom Elmirom, amid`e D`emal, [efik i Nijaz, strina Aj{a, ro|aci Jesenka, Samir i Jasmina sa porodicama, tetke Nezira i Ramila sa porodicama, te porodice [anjta, Tatli}, Kolar, Drki}, Deli}, Kula~i}, Peljto, Hasanbegovi}, Elez, Piperovi}, Genjac, Dizdar, Kahriman, Cen~i}, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 13 sati, Trg solidarnosti 27/XIII. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

na mog dragog tatu

TU@NO SJE]ANJE

EMIRA HAFISKADI]A

S ljubavlju, tvoji: Branka, Sanja, Damir i Kemo
1196

Dvadesetog novembra 2012. navr{ava se dvadeset godina otkako nisi sa nama, ali ti `ivi{ u mom srcu zauvijek. Tvoj sin Amer
111

000

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
^etrdeset je dana duboke tuge minulo otkako nas je na{ voljeni suprug, tata, dida, brat, svekar, stric

57

STEVO KARANOVI]
zauvijek napustio. Tu`ni zbog njegovog odlaska, utjehu poku{avamo prona}i u lijepim uspomenama, pro`ivljenoj dubokoj me|usobnoj ljubavi, njegovom ~asnom `ivotu i ponosu {to je bio na{, a mi njegovi. Volje}emo ga zauvijek. Duboku, iskrenu zahvalnost iskazujemo na{oj rodbini, bri`nim, odanim kumovima, mnogobrojnim prijateljima iz zemlje i inostranstva, kom{ijama, na{im biv{im radnim kolegama, prijateljima iz MZ Centar llid`a, drugovima iz SDP-a Ilid`a na izrazima sau~e{}a, prisustvu na posljednjem ispra}aju i na polo`enim brojnim vijencima i cvije}u. Supruga i sin sa porodicom
71210

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE na dragog oca i mu`a

SULEJMAN (JUNUZA) VOLJEVICA
preselio na ahiret u subotu, 17. novembra 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: sinovi Bakir i Mustafa, snahe Maida i Jasna, unu~ad [ejla i Eldar, brat Mehmed i snaha Hida, sestra Hasnija i zet Enver, brati} Edis i brati~na Sibela, sestri}i Amir i Asmir sa porodicama, porodice Voljevica, Nedopek, Arnautovi}, Muli}, Turudija, Kova~evi}, \ulepa, Bu~uk, Jahi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Carevoj d`amiji. Ku}a `alosti: Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 1/III - Grbavica.
000

EROL HAD@IALI]
Rije~i ne mogu opisati kolika je tuga u na{im srcima i koliko nam i dalje nedostaje{ svaki dan. Hvala ti za svu ljubav, prekrasna sje}anja i trenutke koje si proveo sa nama. Oni nam daju svakida{nju snagu da nastavimo dalje i stvaramo djela na koja bi bio ponosan. Dok smo `ivi, tvoj lik i tvoja ljubav }e zauvijek `ivjeti u nama. Volimo te zauvijek... Tvoji: Jasna, Dra`en i Vedrana
111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Dvadesetog novembra 2012. godine navr{ava se {est mjeseci otkako nas je napustila na{a draga majka

MALI]A LI]A LA^EVI], ro|. BRATOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 18. novembra 2012, u 82. godini.

MILENA VREBAC, ro|. NIKOLI]

Dvadesetog novembra 2012. navr{ava se 7 godina otkako s nama nije na{ dragi

RAJKO (VASE) TO[I]
1917 - 2005.

D`enaza }e se obaviti u utorak, 20. novembra 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Haris i Jasmin, brat Ismet, sestra Bilja, unu~ad Nadir, Naida, Kenan, Sabina, Bakir, Nina i Maja, zaova Almasa, snahe Fatima, Jasna, Sadrudina i Mensura, zetovi Mugdim, Zlatko i Sabit, te porodice La~evi}, Bratovi}, Haveri} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Bjelave br. 51.
002

Draga na{a majko, u na{im srcima `ivje}e{ vje~no. S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem, tvoje k}eri Lala i Sanja
1611

Godine i protekli dani ne zna~e mnogo za nas. On je neprekidno prisutan u na{im mislima, razgovoru i sje}anjima na njegove rije~i. K}erke: Branka Mi}i} i Danka Vodopivec, unuci, unuke i praunuke Ana, Katarina i Sofija
979

TU@NO SJE]ANJE Dvadesetog novembra navr{ava se dvadeset godina od prerane pogibije na{eg dragog

EMIRA HAFISKADI]A
Da si sada sa nama, dragi Emire, bio bi jako ponosan na tvoja dva krasna sina koji ~uvaju uspomenu na tebe zauvijek. Tvoja Amra
111

Dvadesetog novembra navr{ile su se dvije godine otkako nije sa nama na{a majka i baka Dvadesetog novembra su dvije godine otkako nije sa mnom moja draga

JELENA NIKI], ro|. DAVIDOVI]

JELENA NIKI], ro|. DAVIDOVI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu i veliku prazninu koju osje}amo tvojim odlaskom. Draga majko i bako, bi}e{ uvijek u na{im srcima voljena i nikad zaboravljena. Tvoja porodica
1150

SJE]ANJE Dvadesetog novembra 2012. navr{ava se dvadeset godina od prerane smrti moga dragog tate

EMIRA HAFISKADI]A
Dragi tata, ti nisi i nikada ne}e{ biti zaboravljen jer si zauvijek sa nama. Tvoj sin Adi
111

Draga moja bakani, vrijeme prolazi, ali ne bri{e sje}anje na tebe i na na{e provedeno vrijeme skupa. Tvoja Magi
1151

58

PREDAH

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nadre|eni }e pomno pratiti va{ rad. Ulo`ite vi{e truda u posao kako biste ih uvjerili da ste sposobni nositi se sa stresnim situacijama. Okolina vam ne}e biti naklonjena, pa }ete u mnogim situacijama morati pristajati na kompromis. Ne budete li spremni na ustupke, zapo~et }ete sukob koji bi mogao ostaviti dugoro~ne posljedice na odnos s dragom osobom. Razdra`ljivi ste i napeti. Nedostatak radnog entuzijazma nadoknadit }ete {armom i zbijanjem {ala. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koji vam daju potpuno odrije{ene ruke. Rado }ete uskakati u pomo} prijateljima i ~lanovima obitelji. Pomaganje drugima na koncu }e utjecati da se osje}ate zadovoljnije sami sobom. Autodestruktivne navike bit }e glavni neprijatelj va{eg zdravlja. Nemojte nikome odavati povjerljive informacije. Imate li ikakvih problema s pojedinim saradnicima, nemojte oklijevati posavjetovati se s nadre|enima. Ne}ete imati strpljenja u odnosima s okolinom. Ukoliko vam neko nije simpati~an, ne}ete se ni potruditi to sakriti. Oslobodite se suvi{nih briga, prijat }e vam dru`enje s osobama sli~nih stavova. Bez pomo}i kolega ne}ete mo}i obaviti dio posla. Budite promi{ljeni i ne izazivajte sva|e s osobama koje bi vam mogle biti od pomo}i. Slobodnima }e se udvarati poznanik koji ih nikad nije privla~io, no bit }e toliko uporan da }e uspjeti pridobiti njihovu pa`nju. Ipak, budite iskreni prema njemu ukoliko je sve {to tra`ite prolazna zabava. Vrijeme je da se rije{ite {tetnih navika. U nastojanju da br`e do|ete do cilja, koristit }ete razne metode i taktike. Ne}e vam biti problem obasipati nekoga komplimentima ukoliko procijenite da }e vam to biti od koristi. Ako ste u dugoj i ozbiljnoj vezi, shvatit }ete da ste postali spremni za slijede}i korak. I samci }e uvidjeti da ne `ele vi{e ulaziti u povr{ne odnose. Nastojte voditi mirniji na~in `ivota. Otvorit }e vam se prilike koje ne biste smjeli propustiti. Nemojte odbijati honorarni posao ili rad na novom projektu, jer bi vremenom to moglo postati dobar dodatni izvor zarade. Dru`enje s najbli`im prote}i }e u dobrom raspolo`enju. Otvorenim razgovorom razrije{it }ete neke sukobe koji su dugo vremena me|u vama unosili razdor. Vodite vi{e ra~una o zdravlju. Izbjegavajte upu{tanje u nesigurna ulaganja. Brzopletost i kriva procjena mogle bi vam prouzro~iti finansijske gubitke. Iako okolina ne}e biti zadovoljna va{im ljubavnim izborima, ~vrsto }ete ustrajati u njima. Nikome ne}ete dozvoliti da poku{a utjecati na va{e odluke. Mogu}i su problemi sa glavoboljom, kontroli{ite pritisak. Danas se bavite obavezama koje mo`ete obaviti bez previ{e razmi{ljanja. Posvetite se rutinskim zadacima koje ve} neko vrijeme odga|ate. Odnos s partnerom bit }e sretan i stabilan. Voljena osoba }e vas nekim postupkom ili izjavom podsjetiti zbog ~ega ste se zaljubili jedno u drugo. Zbog problema s koncentracijom, budite oprezni u saobra}aju. Mnogi }e zbog rastresenosti zaboraviti na dogovore ili }e zagubiti va`an dokument, stoga se poku{ajte malo bolje organizirati. Ne}ete imati strpljenja odr`avati odnose s ljudima koji vam se javljaju samo kad trebaju neku uslugu. Povucite granicu i spoznajte ko su vam pravi prijatelji. Nezadovoljstvo izgledom nagnat }e vas na neku promjenu. Ne}ete se dobro snalaziti kao dio tima. Obavljajte isklju~ivo one zadatke koje mo`ete dovr{iti bez i~ije pomo}i. Trebat }e vam mnogo pa`nje kako se ne biste osje}ali usamljenima. Samci }e se bez razmi{ljanja upu{tati u nove veze, {to se ne}e pokazati posebno pametnim. Planirate li zapo~eti dijetu, po~nite se u isto vrijeme baviti i nekom tjelesnom aktivno{}u. Najugodnije }ete se osje}ati rade}i u sjeni. Nije povoljno vrijeme za sklapanje novih suradnji, jer }e ljudi koji vam budu prilazili biti neozbiljni u namjerama. Slobodno vrijeme najradije }ete provoditi u dru{tvu voljenih osoba. Njihova blizina pomo}i }e vam da ne mislite na nagomilane ljubavne i poslovne probleme. Oslobodite se stresa, godit }e vam boravak u prirodi. U svaki }ete posao ulagati mnogo truda. Nemojte osobno shva}ati kritike koje vam neko uputi, ve} na njih gledajte kao na korisne i dobronamjerne savjete. Susret s dragim prijateljem vratit }e vam osmijeh na lice. Ako ste samac, ve~ernji izlazak bit }e idealna prilika da se malo zabavite i upustite u flert. Vitaminski dodaci ishrani popravit }e vam oslabljen imunitet.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: k, kopa, opaka, ferari, iranit, im, ti, znamen, da izdahnete, alberta, rir, stanovnik, a, taribo, suir, im, ~ir, trk, nizati se, oj, raniti se, a, zapisivati, r, anes, talk, tad, epitet.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas obla~no, ponegdje sa slabom ki{om. Vjetar slab do umjeren, sjeveroisto~ni. Minimalna temperatura od 4 do 9, maksimalna dnevna od 8 do 16°C. Sutra obla~no, prije podne sa slabom ki{om ponegdje na sjeveru. U ~etvrtak i petak promjenljivo obla~no. U petak poslije podne sa ki{om na zapadu i ponegdje na sjeveru. U subotu prije podne umjereno obla~no, poslije podne naobla~enje, krajem dana sa ki{om. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne obla~no, povremeno sa slabom ki{om. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna 11°C.

Danas }e obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom biti na Britanskim ostrvima, na zapadu Francuske na zapadu i sjeverozapadu Pirinejskog poluostrva i u ju`nim i centralnim predjelima Balkanskog i Apeninskog poluostrva. U ostalim predjelima suho. Vjetar olujnih ja~ina i preko 120 km/h bi}e u oblasti Atlantika, Britanskih ostrva i centralnog Sredozemlja. Najhladnije }e biti na istoku i sjeveroistoku Evrope sa temperaturom oko 0, najtoplije na Mediteranu sa temperaturom od 14 do 19°C. Na Balkanu danas promjenljivo obla~no, a u centralnim i ju`nim predjelima sa ki{om, u oblasti Jadrana i Gr~ke sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 8 do 14, na jugu Jadrana i Gr~ke do 20°C.

60

KULTURNI VODI^
OTETA
triler, re`ija: Simon West, uloge: Nicolas Cage, Malin Åkerman... po~etak u 20.30 i 22.30 sati.

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE 2

BANJA LUKA

ART-KU]A SEVDAHA

KINOTEKA
GLEMBAJEVI
re`ija: Antun Vrdoljak, uloge: Mustafa Nadarevi}, Ena Begovi}, Tonko Lonza... po~etak u 19 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
fantazija, avantura re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattinson... po~etak u 15.30, 18 i 20.15 sati.

KINA
CINEMA CITY
HOTEL TRANSILVANIJA

POZORI[TA
SARTR
HIPERMNEZIJA
re`ija: Selma Spahi}, igraju: Maja Izetbegovi}, Jelena ]uruvija, Tamara Krcunovi}, Milica Stefanovi}, Ermin Bravo, Alban Ukaj, Sanin Milavi}, Damir Kustura po~etak u 20 sati. Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

SILLENT HILL: OTKRIVENJE 3D

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

DJECA
drama, re`ija: Aida Begi}, uloge: Marija Piki}, Ismir Gagula, Nikola \uri~ko... po~etak u 15, 17, 19 i 20.45 sati.

animirana avantura, re`ija: Genndy Tartakovsky, glasovi: Adam Sandler, Kevin James... po~etak u 14.20 sati.

GALERIJE
BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “Foto {kola Jesen 2012.” Nakon 16 ~asova foto {kole pod vodstvom Agdala Nuhanovi}a, polaznici }e na otvorenju izlo`be publici predstaviti svoje fotografije. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 22. novembra.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

horor, re`ija: Michael J. Bassett, uloge: Adelaide Clemens, Kit Harington... po~etak u 18 i 22 sata.

ARTILJERO
komedija, re`ija: Sr|an An|eli}, uloge: Jovan Kolari}, Ana Konjovi~... po~etak u 17.15 i 20 sati.

DJECA
drama, re`ija: Aida Begi}, uloge: Marija Piki}, Ismir Gagula, Bojan Navojec... po~etak u 16.45 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

ARS AEVI ART DEPO
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centar Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

SKYFALL

ASTERIX I OBELIX U BRITANIJI 3D

TUZLA
triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem... po~etak u 15.30, 18, 19.15, 20.45 i 22 sata.

ZENICA

CENTAR GRBAVICA
Izlo`ba slika umjetnika Karoline Atagi}, Ilonke Terzi}, Hajrije [orn, Miroslava Kaurina i [efika Arnautovi}a. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 23. novembra.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE 2
fantazija, avantura re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner... po~etak u 13, 15.30, 17.45, 20.15 i 22.30 sati.

avanturisti~ka komedija, re`ija: Laurent Tirard, uloge: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Guillaume Gallienne... po~etak u 14.25 i 19 sati.

UMJETNI^KA
Izlo`ba “Dreams & ruins” ~etvorice autora iz Francuske Pierre Arnaud, Nicolas A.A. Brun, Jean-Marc Cerino i Eric Manigaud. Izlo`ba je otvorena do 2. decembra svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

GALERIJE KINA
MULTIPLEX EKRAN
PARANORMALNA AKTIVNOST 4

SILLENT HILL: OTKRIVENJE 3D
horor, re`ija: Michael J. Bassett, uloge: Adelaide Clemens, Kit Harington... po~etak u 16.25 i 18.30 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Igora Zergola, koji je pro{le godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Nastavni~kom odsjeku. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
ODUMIRANJE ME\EDA
komedija, autor: Branko ]opi}, re`ija: Aleksandar Pejakovi}, igraju: Ognjen Kopuz, Radenka [eva, Sandra Ljubojevi}, Svetlana Tanja Popovi}, Danilo Popr`en, Aleksandar Stojkovi}, Zoran Stani{i}, Dobrica Agatonovi} Aga, \ur|a Vuka{inovi}, Gordana Milinovi}, @eljko Erki}, Vladimir \or|evi}, Vuka{in Raki}, Goran Simi} po~etak u 20.30 sati.

SKYFALL
triler, re`ija: Sam Mendes, uloge: Daniel Craig, Javier Bardem, Naomie Harris... po~etak u 16, 19 i 22 sata.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

DIVLJACI

BR^KO
horor, re`ija: Henry Joost i Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Kathryn Newton... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170. triler, re`ija: Oliver Stone, uloge: Aaron Taylor-Johnson, Taylor Kitsch, Blake Lively… po~etak u 21.20 sati.

MUZEJI
MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “[ta se dogodilo sa Zbirkom Draginje i Voje Terzi}” je produ`ena. Djela Save [umanovi}a, Petra Dobrovi}a, Milana Konjovi}a, Jovana Bijeli}a, Mila Milunovi}a, Gabrijela Jurki}a, Ivanke Bukovac, Romana Petrovi}a, Pere Popovi}a, Vojislava Had`idamjanovi}a, Stojana Aralice, Koste Hakmana... mogu da se pogledaju do 30. novembra.

DELFIN: PRI^A O SANJARU

POZORI[TA
DOM KULTURE
29. susreti pozori{ta BiH Gostovanje UK “Vuk Karad`i}” Beograd BUNAR

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

SUMRAK SAGA: PRASKOZORJE 2
fantazija, avantura re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner... po~etak u 13.30, 15, 17.30, 20 i 22.30 sati.

MUZEJI
OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati. animirana avantura, re`ija: Eduardo Schuldt, glasovi: Robbie Daymond, Debra L. Repashy, Michael Ferreri... po~etak u 14.30 sati.

autor: Radmila Smiljani}, re`ija: Egon Savin, igraju: Ivana [}epanovi}, Jova Maksi}, Mariana Aran|elovi}, Novak Bilbija, Radmila @ivkovi} po~etak u 19.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Juventus - Chelsea
20.35 FTV
LIGA PRVAKA U NOGOMETU

Obalska stra`a
10.10 BHT 1

SE

RI

JE

Nadja i Henrik Kesler provode vikend u malom mjestu na obali. ^uvar javlja Henriku da je Nadja is plo vi la sa ma u maloj jedrilici. Henrik kre}e u potragu za njom i na la zi prevrnutu jedrilicu. Ne vjeruje da mu se `ena utopila, nego tvrdi da je oteta. Istraga otkriva da Henrik nije bio bri`an mu` kakvim se predstavljao...

Zavodnik
Heartbreak Kid, 2007.

00.00 PINK
Eddie je ~etrdesetogodi{nji vlasnik prodavaonice sportske opreme koji, ~ini se, u `ivotu ima sve {to se mo`e po`eljeti, samo {to je jo{ samac. Njemu to previ{e ne smeta, ali njegovim roditeljima, ~ak i prijateljima, da. Nakon vjen~anja biv{e zaru~nice, Eddie upoznaje prekrasnu znanstvenicu Lilu, koja se doima predobrom da bi bila istinita. Pogurnut pritiscima, Eddie se vjen~a s Lilom za samo {est tjedana, te vrlo brzo uvi|a kako je dobio ne{to sasvim druga~ije od onoga {to je mislio...

KOMEDIJA

Re`ija: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Uloge: Ben Stiller, Malin Akerman, Michelle Monghan

Robinja Isaura
17.50 BHT 1

I Avanture Kaleba Vilijamsa 1LM
01.30 TV1 AVANTURA
Re`ija: Herbert Vajs Uloge: Mick Ford, Günther Maria Halmer, Chrissie Cotterill, Jacques Maury, Arthur Brauss, Colin Jeavons The Adventures of Caleb Williams 1, 1980.

F

D`ingis Kan
23.05 OBN ISTORIJSKI
Re`ija: Sergej Bodrov Uloge: Tadanobu Asano, Ying Bai, Tegen Ao... Mongol: The Rise of Genghis Khan Poster, 2007.

FIL

M

Isa ura go vo ri En riqueu da je Leoncio zaprijetio da }e ubiti Joaa i Joaquinu ako ga ona nastavi odbijati. Zapovjednik je oti{ao na put i vi{e je nema ko za{tititi. Enrique poku{ava prona}i na~in da pomogne Isauri i ostalim robovima...

Larin izbor
20.00 OBN

Film govori o Kalebu Vilijamsu, siroma{nom, obrazovanom mladi}u, koji radi na imanju Ferdinanda Foklandska. Iako je Foklandsk rezervisan i tih, on ima ponekad nagle napade bijesa. Vilijams je zabrinut zbog toga i po~inje da ispituje upravnika imanja Foklandskih, gospodina Kolinsa {ta je uzrok takvog ~udnog pona{anja Ferdinanda...

Esugei Kan i njegov devetogodi{nji sin Temud`in ja{u stepom prema plemenu Merkita. Esugei `eli sklopiti mir s Merkitima `enidbom sina s jednom njihovom pripadnicom. Na putu preno}e kod drugog plemena gdje Temud`in upozna djevojku Borte. Dje~ak priop}i ocu da je na{ao nevjestu i iako se to protivi o~evu planu, on pristane na sinovljev izbor...

44. Jakov vozi prema malom mjestu kako bi prona{ao Laru. No, do`ivi nesre}u. Leila odlazi u vilu Zlatar i bude svjedok Dinkove agresije prema [imunu te shva}a da se Dinko uop}e nije promijenio, iako ju on uvjerava u suprotno. Nakon sukoba Dinka i [imuna, Nikol ipak ne ostaje ravnodu{na spram svog “novog” oca.

Majstori opasnosti
23.30 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Jay Chandrasekhar Uloge: Johnny Knoxville, Seann William Scott, Alice Greczyn, Steve Lemme, Michael Weston Dukes of Hazzard, 2005

FIL

M

U ljubavi i ratu
14.25 HRT2 DRAMA
Re`ija: John Kent Harrison Uloge: Callum Blue, Barbora Bobulova, Roberto Nobile, Madlena Nedfeva, Oreste Rotundo, Nicola Pannelli In Love And War, 2001.

FIL

M

Sulejman Veli~anstveni
21.00 OBN

Hatid`e je rodila, ali njezino tek ro|eno dijete ne di{e! Dvorska babica poku{ava mu pomo}i, ali bezuspje{no! Hurem zna kako spasiti malog Mehmeta, ali se dvoumi jer se radi o Ibrahimovom nasljedniku. Ipak ga odlu~i spasiti, zbog ~ega postane dvorska junakinja… Kasnije, u otvorenom razgovoru upita Ibrahima kako da oboje zaborave skandal s Leom. Sulejman sprije~i Izabelu u bijegu, prilikom kojeg princeza ozlijedi gle`anj, princ Frederik saznaje da je njegova zaru~nica pala u ruke sultana i spreman je pokrenuti vojsku kako bi obranio njezinu ~ast, Gul-aga primijeti da Zumbul-aga sve vi{e vremena provodi u lova~koj pala~i, a Ibrahim o~ita lekciju Bali-begu i Grittiju zbog tu~njave u kavani.

Ro|aci Bo, Luke i Daisy Duke rade u ilegalnoj pecari za ujaka Jesseja u okrugu Hazzardu. Njihovo je prijevozno sredstvo naran~asti Dodge Charger iz 1969. godine, koji de~ki od milja zovu General Lee. Uz svakodnevne probleme, obitelj mu~i i korumpirani ~elnik okruga Jeffersona Davis Hogg i njegovo potr~kalo {erif Rosco P. Coltrane. Nakon {to Rosco uni{ti Generala Leeja tijekom Boova poku{aja da ostvari petu uzastopnu pobjedu na lokalnom reliju, Billy Prickett, poznati voza~ auto utrka, dolazi u Hazzard kako bi sudjelovao u reliju...

Godina je 1943. Italijom vladaju Mussolinijevi crnoko{ulja{i. Wanda i njeni roditelji, po uvjerenju antifa{isti, dr`e se po strani koliko je to mogu}e. U mjestu je i skupina engleskih zarobljenika. Na vijest da sti`u Nijemci, talijanski pukovnik naredi da se zarobljenici puste. Neki su krenuli prema [vicarskoj, a mladi Eric Newby morao je ostati zbog ozljede. Ubrzo se upozna s Wandom, a njezin mu otac s lije~nikom organizira smje{taj...

^ovjek slagalica
17.35 HRT2 TRILER
Re`ija: Terence Young Uloge: Michael Caine, Laurence Olivier, Susan George The Jigsaw Man, 1984.

FIL

M

Dragulj s Nila
20.45 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Lewis Teague Uloge: Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito, Spiros Focás, Avner Eisenberg The Jewel Of The Nile, 1985.

FIL

M

Nekada{nji {ef britanske tajne slu`be MI6 Philip Kimberly podigao je podosta pra{ine promijeniv{i stranu. Insceniraju}i njegovu smrt, Sovjeti mu odlu~e podariti novo lice i identitet Sergeja Kuzminskog, komercijalnog ata{ea u londonskom veleposlanstvu. Sovjeti obe}aju Kimberlyju milijun {vicarskih franaka i novi identitet u zamjenu za davno nestali popis svih isplata njihovim agentima na Zapadu. Odmah po dolasku na londonski aerodrom Kimberly pobjegne i starim i novim gazdama...

Joan Wilder i Jack Colton u`ivaju na svojoj jahti nakon pustolovine sa zelenim dijamantom. Joan poku{ava napisati pustolovni roman, ali je u spisateljskoj krizi. Egipatski vlastodr`ac Omar tad joj ponudi da napi{e njegovu biografiju, kako bi pobila negativne napise ameri~kih medija. Joan pristane, a Jack time nije nimalo zadovoljan. Kad se na|e u Egiptu, Joan shvati da su sve glasine o dr`avnikovoj okrutnosti bile istinite i da je postala njegova zato~enica...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Poko, crtani film 08.20 Super {pijunke, crtani film 08.50 Crvene kapice, crtani film 09.15 Jagodica Bobica, crtani film 09.35 Ku}ni svemirci, crtani film 10.00 Vijesti 10.05 An|ela Anakonda, crtana serija 10.15 Mu}ke, humoristi~ka serija 11.15 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 11.55 Dnevnik 1 12.05 Asi, igrana serija, 81. epizoda

utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro 08.00 Vijesti 08.15 Sjaj Pariza, igrana serija, 43/80 (r) Program za djecu i mlade 08.45 Sandokan, animirana serija, 31/35 09.10 Nema problema 09.30 Frenderi u BiH, animirana serija 09.40 Mini school 10.00 Vijesti 10.10 Obalska stra`a, igrana serija, 7/61 11.00 TV Liberty (r) 11.30 EURO panorama (r) 12.00 Vijesti 12.15 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Tre}a strana, informativni program 14.15 Vijesti Program za djecu i mlade 14.30 Sandokan, animirana serija, 32/35 14.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 15.25 Dje~ji festivali 15.40 Robinja Isaura, igrana serija, 28/167 (r) 16.25 Hronika regija: Banja Luka 16.50 Vijesti 16.55 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija 17.25 Business News 17.30 BHT popodne, dnevni magazin 17.55 Robinja Isaura, igrana serija, 29/167 18.45 Telefoni}i, animirana serija, 22/32 19.00 Dnevnik 19.35 Sjaj Pariza, igrana serija, 44/80 20.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Juventus - Chelsea, prijenos 22.45 Dnevnik 23.15 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.30 Hronika regija: Banja Luka (r) 00.55 BHT popodne, dnevni magazin (r)

FTV

09.00 Vijesti 09.10 Su|enja u Hagu, pregled Mala TV 10.00 Bio jednom jedan `ivot, crtana serija 10.30 Za{to?, program za djecu 10.32 Kako stvari rade?, Obrazovni program 11.22 Enciklopedija velikih li~nosti, obrazovni program 11.30 Ljetne ljubavi, omladinska serija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Miris ki{e na Balkanu, serija (r) 13.05 Strasti, serija (r) 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Larin izbor, serija

RTRS

06.10 Zakon ljubavi, igrana serija, ep. 159/187 (r) 07.00 Najava programa 07.10 Red magazin, showbiz magazin 08.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 12/12 09.00 Promo 09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 56 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 40 (r) 11.00 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 6/65 (r) 12.00 Promo / Music box 12.15 Okusi kultura, serijal o hrani, ep. 7 13.05 Gimnazijalci, igrana serija, ep. 12/12

TV1

06.00 Bandini, serija, 192. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 64. ep. 08.00 TV Izlog 08.15 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 08.40 Beyblade, crtani film, 13. ep. 09.00 Hello Kitty, crtani 09.15 Garfield, crtani film, 09.27 Lijeni grad, crtani film, 32. ep. 09.51 Bakugan, crtani film, 100. ep. 10.13 Monsuno, crtani 10.38 Virus attack, crtani film, 12. ep. 10.52 Winx, crtani film, 28. ep. 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Nasljednici, telenovela (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Prvi VIP kuhar, kulinarski show 11.00 Info top,vijesti 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Simar,indijska, serija (r) 12.30 Brze pare, kviz 13.45 Balkanska posla, reality show 14.50 Nasljednici, telenovela 15.50 Info top, vijesti 16.05 Mala nevjesta, indijska, serija 17.00 Simar, indijska, serija 18.00 Info top, centralne vijesti

PINK

06.25 Hairy Scary, crtani film 06.40 Gladijatori, crtani 07.00 Gusarska akdemija, crtani film 07.15 Cosmic Quantum Rey, crtani film 07.35 Zakumi, crtani film 08.00 Ferhat, crtani film 08.30 Nebeske plasa~ice, crtani film 08.50 Princ iz Bel Aira, humoristi~ka serija 09.20 Gorki `ivot, serija 10.20 Stol za 4, kulinarski show (r) 11.00 Oluja u raju, meksi~ka sapunica 11.50 Crime time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Najbr`i igra~, kviz

OBN

Na{a mala klinika

Miris ki{e na Balkanu

17.30

12.15

Otok

Bandini
21.00

19.55

Mala nevjesta

19.30

Vox populi
22.55
12.55 Top Shop 13.15 Izgubljeni, turska serija (r) 14.05 Odba~ena, indijska serija (r) 14.55 Larin izbor 2, hrvatska serija (r) 15.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 17.00 OBN Info 17.10 Stol za 4, kulinarski show 17.55 Ru`a vjetrova, hrvatska sapunica 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Larin izbor 2, hrvatska serija 21.00 Sulejman Veli~anstveni, serija 22.00 Odba~ena, indijska serija 22.55 Vox populi 23.05 D`ingis Kan, film 00.50 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r)

12.50 Larin izbor, igrana serija, 155. epizoda 13.40 Po{teno, dijalo{ka emisija (r) 14.50 Vijesti 14.55 Zauvijek susjedi, humoristi~ka serija 15.30 MasterChef, reality show, r 17.00 Federacija danas 17.30 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.05 Pingu, crtana serija 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.30 Dnevnik 2 20.05 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 20.35 Nogomet: Liga prvaka u nogometu: Juventus - Chelsea, prijenos 22.40 MasterChef, reality show 23.40 Dnevnik 3 23.55 Pregled LP u nogometu

15.00 U fokusu 15.50 Ponovno otkrivanje rijeke Jang Ce, dokumentarni program 16.30 Srpska danas 17.10 Festival Mali kompozitor, Banjaluka 2012.”, direktan prenos 18.40 Kup RS u odbojci i, reporta`a 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Fudbal, liga {ampiona, sportski program 20.35 Fudbal, Liga {ampiona: Juventus - [ahtjor, direktan prenos 22.55 Dnevnik 3 Sport 23.30 Fudbal - liga {ampiona, pregled 01.20 Nezavr{ena drama za mehani~ki pijanino, film (r)

14.00 Promo 14.05 Zakon ljubavi, igrana serija, ep. 160/187 15.00 Promo 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 57 16.00 Najava Vijesti u 17 16.01 Junska no}, igrana serija, ep. 45/103 17.00 Vijesti u 17 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 41 18.15 Red magazin, showbiz magazin 19.00 Dnevnik 20.00 Vjetar u le|a, igrana serija, 7/65 20.58 Najava Ve~ernje vijesti 21.00 Otok, igrana serija, ep. 11/26 22.00 Ve~ernje vijesti 22.25 Promo / Music box 22.40 CSI: New York (s8), igrana serija, ep. 12 23.35 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 12 00.30 Dnevnik (r)

12.00 Bandini, serija, 192. ep. 13.53 Kad li{}e pada, serija, 65. ep. 14.33 Tiha oluja, serija, 1. ep. 15.35 TV Izlog 16.10 ZMBT profili 16.30 Sport centar 16.35 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 17.00 Krv nije voda, serijski program 17. ep. 18.13 Po spisku, talk show 19.00 Vijesti u 7, inf. program 19.30 Sport 19.55 Bandini, serija, 193. ep. 20.55 Jingl ZMBT televoting 21.00 Krv nije voda, serijski program, 47. ep. 22.00 Tiha oluja, serija, 2. 23.00 Borila~ke vje{tine, film 00.56 Sport centar

18.20 Vremenska prognoza 18.21 Savr{eno skladan svijet, info. pr. 18.30 Ponos Ratjajevih, serija 19.30 Mala nevjesta, indijska, serija 20:30 Prvi VIP kuhar, kulinarski reality show 21.30 Grand narod pita, zabavna emisija 22.30 Multimilioner, kviz (r) 23.30 City exclusive, zabavna show biz emisija 00.00 Zavodnik, ameri~ki film

Sjaj Pariza
19.35 BHT 1
Jade razgovara sa Alfredom, ali je o~ito da on ima amneziju. Marc saop{tava Loreni da namjerava napustiti Carialis i raditi kao slobodnjak. Alexia bezuspje{no poku{ava probuditi Alfredova sje}anja. Nakon {to je u sefu na{la i vi{e nego dovoljno novca, Valerie je opet postala rastro{na. Ovog puta je ulo`ila novac u Chrisov i Tarin kafe, te ih izbavila iz problema. Alfred otkriva Philippeu da se pretvara da je izgubio pam}enje. @eli da mu Philippe nabavi la`ne isprave kako bi napustio zemlju.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro 10.00 Pingu 10.05 Graditelj Bob 10.15 Andjelina balerina 10.25 Barimba 10.40 Leonard Bern{tajn, 12.15 Raspar~ana svijest, 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sport magazin, sportski program 14.05 Mjese~ev ma~, film 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Strasti 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA-vremenska prognoza 19.00 Pingu 19.05 Graditelj Bob 19.15 An|elina balerina 19.25 Barimba 20.00 @ivot i zdravlje, u`ivo 20.50 Tarih 20.55 Vijesti TVSA 21.00 Heroji oslobodila~kog rata, 21.30 Dejtonski sporazum 22.10 Strasti, 23.00 Voice of America 23.15 La`na obe}anja, film 00.45 Dnevnik TVSA

TV TK

09.05 Put za Avonlea, serija 10.05 Sva moja djeca, serija 11.00 Vjetar u le|a, serija 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.20 Glas Amerike 12.45 Top shop 13.00 Sport 7 14.00 U no}nom vrtu, dje~iji program 14.20 Fragolanija, dje~iji program 14.45 Top shop 15.00 Put za Avonlea, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Pe~at u vremenu 17.15 Sva moja djeca, serija 18.15 Putokaz 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Vjetar u le|a, serija 21.00 Prepreke 21.45 Dnevnik 3 22.00 Liberty TV 22.40 CSI: New York, serija (8. sezona) 23.30 CSI: New York, serija (7. sezona)

MRE@A

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 56 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 40 (r) 11.00 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 6/65 (r) 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 57 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 41 20.00 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 7/65 22.40 CSI: New York (s8), igrana serija, ep. 12 23.35 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 12

TV MOSTAR

09.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 56 (r) 10.05 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 40 (r) 11.00 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 6/65 (r) 15.05 Put za Avonlea, igrana serija, ep. 57 17.15 Sva moja djeca, igrana serija, ep. 41 20.00 Vjetar u le|a, igrana serija, ep. 7/65 22.40 CSI: New York (s8), igrana serija, ep. 12 23.35 CSI: New York (s7), igrana serija, ep. 12

TV ZENICA

09.00, Jutarnje vijesti Radio Zenice 09.05 Zenica danas (r) 09.30 Glas Amerike (r) 10.00 serija (r) 11.00 serija (r) 12.00 Iz dana u dan,servisne informacije 12.05 serija 13.05 Zdrava kuhinja (r) 13.30 Putopisi (r) 14.00 Iz dana u dan 14.05 Ze sport (r) 14.30 TV Liberty 15.00 Vijesti Stanje na putevima, vremenska prognoza 15.05 serija 16.05 Popodne s vama 17.00 Iz dana u dan, mali oglasi Ze sport plus 17.15 serija 18.17 Dje~iji program Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Serija 21.05 Selu u pohode 21.50 Za svsku bolest trava raste 22.40 serija

TV KAKANJ

08.30 Dje~ije jutro 09.00 Vjerski program 09.10 Program TV Sahar 10.00 Djevojke, serija 10.30 Svako mo`e kuhati 11.00 Ludo srce, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Djevojke, serija 13.00 Put istine 14.00 Biografije 15.00 Dje~ije popodne 15.30 Svako mo`e kuhati 16.00 Ludo srce, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Budimo humani 17.30 TV Liberty 18.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 19.00 Radoznali Sre}ko 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.30 BH Ritam 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Te{anjska hronika (r) 09.00 TV Fiva (r) 09.30 Liberty TV (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Razgoli}ena nauka, dok. serijal 12.40 Te{anjska hronika (r) 13.10 TV Fiva (r) 13.35 Liberty TV (r) 14.00 Tvoja sam sudbina, serija 15.00 Hazreti Merjem, serija 16.00 Otvoreni program, u`ivo 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Sedam dana u Maglaju 21.00 Tvoja sam sudbina, serija 21.50 Auto Shop Magazin 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike

TV USK

08.05 Studenti, serija 09.05 Put za Anvoli, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Od deset do dvanaest, revijalni program, `ivo 12.00 Vijesti 12.09 Moje dijete (r) 13.00 Time out, program za mlade (r) 14.00 Sport (r) 14.30 Vijesti 14.35 Avanture [irli Holms, serija (r) 15.05 Put za Anvoli, serija 16.00 ^itaj BiH - doma}a lektira (r) 17.16 Sva moja djeca, serija 18.15 Gradovi svijeta, dok.program 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Potraga za pravdom, serija 21.00 Tragovi sudbina, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 CSI New York, serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.35 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Putopisi, dokumentarni program 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, igrana serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 BN koktel 14.00 Novosti 14.05 Neko te posmatra, serija 15.00 Larin izbor, serija 16.00 Dnevnik 1 16.20 Ru`a vjetrova, serija 17.10 Ru`a vjetrova, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Larin izbor, serija 19.30 Dnevnik 2 20.15 Serija 21.00 Crno na bijelo 22.30 Dnevnik 3 23.00 Neko te posmatra, serija 23.45 Male la`i, igrani film 01.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

07.30 Dolina sunca, serija 08.15 TV izlog 08.55 Vijesti 09.00 Hello Kitty 09.15 Garfild 09.30 Lijeni grad 09.50 Bakugan 10.10 Monsuno 10.30 Virus Attack 11.00 Winx 11.55 Vijesti 12.00 Bandini, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Tiha oluja, serija 16.00 Vijesti 16.15 Magazin 16.30 Sport centar 16.35 Take{i zamak 17.00 Krv nije voda, serija 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 ATV vijesti 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Apostrof 23.00 Borila~ke vje{tine, film 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, serija 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE utorak, 20. novembar/studeni 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.20 Vijesti 09.25 Dobro jutro, Hrvatska 10.00 Vijesti 10.13 Mitskim putovima 4, dok. serija 11.10 Klju~ u ruke 1, dok. serija 11.32 Klju~ u ruke 1, dok. serija 12.00 Dnevnik 12.15 Sport 12.17 Vrijeme 12.22 TV kalendar (r) 12.40 Prkosna ljubav, serija 13.30 Dr. Oz 2, talk show 14.10 Skica za portret 14.20 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.29 Vrijeme sutra 14.30 Kulturna ba{tina 14.55 Me|u nama 15.35 Mama je mama, dok. film 16.05 Luda ku}a 2, humoristi~na serija 16.40 TV kalendar (r) 16.58 Hrvatska u`ivo 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.00 Kontakt: Slova do krova 18.20 8. kat, talk-show 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.06 Vrijeme 20.08 Ve~eras 20.10 Paravan 21.05 Ciklus hrvatskog filma: Plavi 9 22.45 Dnevnik 3 23.05 Vijesti iz kulture 23.13 Sport 23.16 Vrijeme sutra 23.25 Nedodirljivi, ameri~ki film (r) 01.10 Seks i grad 6, humoristi~na serija 01.40 Regionalni dnevnik 02.00 Doma}i dokumentarni film (r)

TV PROGRAM
07.30 Sportski Magazin 08.00 Druga strana Srbije, dok. program 08.30 Kontekst, talk-show, 09.00 [irom svijeta, Povici iz predgra|a dok. program 10.00 Sportski Magazin 10.30 Kontekst, talk-show, 11.00 AJE program 14.00 Sportski Magazin, 14.30 Slovo `ivota Povratak u Ugandu, dok. program 15.30 Kontekst, talk-show, (r) 16.00 Vijesti, informativni program 17.00 Sportski Magazin 17.30 Kontekst, talk-show, (r) 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Regioskop, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show, (r) 23.30 Moj `ivot, dok. program 00.00 AJE 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 Pri~e sa istoka Kina: Izgubljeni, dok. program

63
SE RI JA

HRT1

05.23 Mitskim putovima 4: Putovanje iza `eljezne zavjese, dok. serija (r) 06.15 Prkosna ljubav, serija 07.00 Mala TV: TV vrti}: Rok trajanja Ninin kutak: Narukvice od konca 07.30 Hotel Zombi, crtana serija 07.55 Teletubbies, animirana serija 08.20 Djevoj~ica iz budu}nosti 2, serija za djecu 08.45 Fantasti~ni prijatelji 1, serija za mlade 09.10 [kolski sat: Geni i genetika Navrh jezika: Rastanak i sastanak 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 Obrtnik i partner (r) 14.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Krumpir za puk i vojnike 14.25 U ljubavi i ratu, film (r) 16.00 Regionalni dnevnik 16.20 @upanijska panorama 16.40 U uredu 6, humoristi~na serija 17.05 Potro{a~ki kod (r) 17.35 ^ovjek slagalica, film (r) 19.05 Cocco Bill 2, crtani film 19.25 Kuharski duet, dok. serija 20.00 Mama, imam prijatelja, dok. film 20.45 Dragulj s Nila, ameri~ki film 22.30 Dr. House 8, serija 23.15 Za{titnica svjedoka 2, serija 00.00 CSI: Las Vegas 11, serija 00.45 Retrovizor: Kojak 2, serija 01.35 Retrovizor: Dharma i Greg 2, serija 01.55 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

HRT2

06.40 Astro Boy, crtana serija 07.05 Monsuno, crtana serija 07.30 Moja majka, serija 08.15 TV izlog 08.30 Izgubljena ~ast, serija (r) 09.30 Specijal: Presuda Sanaderu 11.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.15 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.55 Larin izbor, serija (r) 13.55 Masterchef, reality show (r) 15.00 Specijal:Presuda Sanaderu 15.25 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kako vrijeme prolazi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Izgubljena ~ast, serija 22.00 Masterchef, reality show 23.10 Ve~ernje vijesti 23.30 Majstori opasnosti, igrani film 01.35 Tango i Cash, igrani film (r) 03.25 Demoni, serija 04.10 Ezo TV, tarot show

NOVA

AL-JAZEERA B.

09.00 Vijesti 09.05 Povratak otpisanih: Elektrana 10.00 Vijesti 10.05 Kvadratura kruga (r) 10.30 Putopis: Vina i sirevi 11.05 Vijesti 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Zmajeva biblioteka 13.20 Ciklus - ljubavne pri~e: Ubica, igrani program (r) 14.20 Gra|anin, info (r) 14.45 Svjetski izazov: Festival nauke u ^eltnemu 2012. 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Vojna akademija, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Dosije iks i oks 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Vojna akademija 21.00 RTS karavan 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik, dok. program 23.00 Vijesti 23.05 Oko magazin, info (r) 23.35 TV minijature 23.45 Evronet 23.50 Dnevnik

RTS

09.05 10.00 10.15 10.30 11.05 11.35 12.00 12.05 13.05 13.30 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.45 17.00 18.05 18.55 19.30 20.05 20.35 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00

RTCG

Dokumentarni serijal Dnevnik u 10,00 Muzika Znam da zna{, kviz Zapis Muzika Vijesti Otvoreno (r) U centar (r) A tempo Vijesti Obrazovna emisija Muzika Lajmet, vijesti na albanskom Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Otvoreno (r) Muzika Crna Gora u`ivo Meridijanima putopisi Znam da zna{, kviz Dnevnik 2 Dokumentarna emisija Muzika Sat tv Obrazovna emisija Dnevnik 2 U centar Dokumentarna emisija

Sva moja djeca

17.15 TV1/MRE@A
Feryal je bijesna na Ahmeta zato {to je Emine ponovo do{la u njihovu ku}u. Gunter i Zuhrenaz odlaze na ve~eru. Ali Yahya i Bah{ende se susre}u u restoranu. Zuhrenaz je odu{evljena iznena|enjem koje joj je Gunter priredio. Ali Yahya priznaje Bah{ende da je voli.

Vjetar u le|a

SE

RI

JA

20.00 TV1/MRE@A
Honey se vratila u New Bedford, `ivi u ku}i sa svojim sinovima te se zaposlila u uredu koji brine o poslovima rudnika. Na poziv Honeyine kolegice, Marjorie Behan, Honey se pridru`uje neformalnom dru`enju neudatih `ena. Iako ne tra`i novog mu{karca u svom `ivotu, Honey prvla~i pa`nju nekoliko mu{karaca. Prvi me|u njima je Percy Ardley, policajac iz ureda u New Bedfordu.

DISCOVERY

10.50 Kako to rade? 11.15 Kako se pravi? 11.40 Vrhunsko graditeljstvo 12.35 Generalka 13.30 Trgovci automobilima- 2 epizode 14.25 Ameri~ki ~operi 15.20 Razotkrivanje mitova 16.15 Prljavi poslovi 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje: Ekstremna pustinja 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Razotkrivanje mitova 21.00 Mo}ni avioni 22.00 Opasni letovi 23.00 Pozadina avionskih nesre}a: Misterija Boinga 737 00.00 Pecanje golim rukama

N. GEOGRAPHIC

13.30 Divlja Rusija: Sibir 14.25 Najte`e popravke na svijetu: Most neboder 15.20 Misteriozni dosjei: Bili D Kid 15.45 Misteriozni dosjei: Abraham Linkoln 16.15 Megagra|evine 17.10 Avionske nesre}e: Gre{ka u identifikaciji 18.05 Divlja Rusija: Prastare doline 19.00 Sekunde do katastrofe 19.55 Uni{tavanje najve}ih: Tanker vojne mornarice 21.00 Sekunde do katastrofe 21.55 Uni{tavanje najve}ih: Teretni kamion 22.50 Istraga mjesta nesre}e: Nesre}a gr~kog trajekta 23.45 Sekunde do katastrofe: Pentagon 9-11

08.30 Eurogoals 09.15 Watts 10.00 Ski skokovi, Hinterzarten, Nema~ka 11.00 Ski skokovi, Hakuba, Japan 12.00 Watts 13.00 Konji~ki sport 13.15 Eurogoals 14.00 Futsal, SK Tajland, finale 15.00 Watts 16.00 Ski-skokovi, Hinterzarten, Nema~ka 17.00 Ski skokovi, Hakuba, Japan 18.00 Watts 19.00 Eurogoals 19.45 Futsal, SK Tajland, finale 20.45 Boks, IBF Title Heavy Weight, T. Adamek, Poljska T. Walker, USA 21.45 Boks, IBF World Title Cruiserweight, Y. Hernandez, Kuba - T. Ross, Kanada 23.00 GTA Road to Dubai 23.15 FIA touring car 23.45 Konji~ki sport 00.00 Motorsports weekend magazin 00.15 Watts

EUROSPORT

07.30 Fudbal, 2. Bundesliga, Hertha Berlin - St Pauli 08.45 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska 10.00 Umjetni~ko klizanje, Francuska 11.00 Futsal, SP Tajland: za 3. mjesto

EUROSPORT 2

Speedway

16.00

11.45 Futsal, SP Tajland: finale 12.45 Snuker, Sofia, Bugarska 14.00 Ski-skokovi, Njema~ka 15.00 Ski-skokovi, Japan 16.00 Speedway, Danska 17.00 Speedway, Poljska 18.00 Ko{arka, The Euroleague, pregled 18.30 Ko{arka, Eurocup 20.15 Ameri~ki fudbal, NCAA 22.00 Umjetni~ko klizanje, Francuska 00.00 Speedway, Poljska 01.00 Fudbal, Bundesliga, Hoffenheim Wolfsburg

06.00 European RallyCross Sweden 06.30 Premier League: Manchester City Aston Villa 09.30 Pregled belgijske lige 10.30 Pregled Eurolegaue 11.15 Na dana{nji dan 11.30 Premier League: West Ham - Stoke 13.30 NBA Live 13.40 [panska liga: Sosiedad - Rayo Vallecano 15.30 Pregled holandske lige 16.30 KHL: Dynamo Moscow - Vityaz, direktno 19.00 Vijesti 19.15 Premier League News 19.30 Na dana{nji dan 19.40 NBA Live 19.45 Pregled ruske lige 20.15 Pregled Davis Cup 21.15 NBA Weekly 21.45 Pregled Euroleague 22.30 Sedmica pred vama 23.00 Premier League Game of the Two Halves 23.30 Euroleague Magazin 00.00 EBEL: Villach Telemach Olimpija 01.45 Davis Cup Finale: Czech Spain

SPORT KLUB

09.00 Rukomet EHF L[: Partizan - Montpellier 11.00 Fudbal Italijanska: Roma - Torino 13.00 Fudbal Premijer Liga BiH: Sarajevo - Zrinski

ARENASPORT 1

Spartak - Barcelona
15.00 Borussia Dotmund Tv 17.00 Sport Quest: Magazin 18.00 Fudbal Liga [ampiona: Spartak Moskva Barcelona prenos 20.00 Liga [ampiona: Studio 20.45 Liga [ampiona: Valencia - Bayern Munchen prenos 23.00 Liga [ampiona: Highlights 00.00 World Poker Tour

18.00

07.00 Ko{arka Aba Liga: Crvena Zvezda - Krka 09.00 Ko{arka Endesaliga: Assignia Manresa Real Madrid 11.00 Box: Kotv Classics Ep 63 12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: Chichago - San Francisco 14.30 Olympic Series: Episode 59 15.00 Olympic Series: Episode 60 15.30 Rukomet - Bundes Liga: Magazin 16.00 Rukomet - EHF Liga {ampiona: Magazin 16.30 Rukomet EHF Liga {ampiona: Budu}nost - Viborg 18.00 Odbojka Cev Liga {ampiona `ene: Crvena Zvezda - Dinamo Moskva 20.00 Motosport Mundial: Magazin 20.45 Fudbal Liga {ampiona: Multiprenos Benfica - Celtic 22.45 Box: Povetkin - Huck

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

08.00 Napoleon 09.00 Genije dizajna 10.00 Inuitska odiseja: Osvajanje Novog svijeta 11.00 Rusija kroz vijekove 12.00 Farma iz Edvardijanskog doba 13.00 Zvijezde srebrnog ekrana 14.00 U potrazi za Hajdnom 15.00 Pri~a o Herkuleanumu 16.00 Genije dizajna 17.00 Varvari Terija D`onsa 18.00 Farma iz Edvardijanskog doba 19.00 Misterije olupina na dnu okeana 20.00 Rusija kroz vijekove 21.00 Brdo hrama 22.00 Napoleon 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Tajm tim godina X 01.00 Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori

ANIMAL PLANET

12.15 Veterinari sta`isti 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Divljine Latinske Amerike 14.35 Ostrvo orangutana 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Trofejne ma~ke 16.25 Ro|eni lovci, 2 epizode 17.20 Sve o psima 18.15 @ivot majmuna 18.40 Veterinari sta`isti 19.10 U srcu divljine sa Nikom Bejkerom 19.35 Ostrvo orangutana 20.05 Divljine Latinske Amerike 21.00 Slu`ba za spa{avanje aligatora 21.55 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Etiopski vuk

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Dobra `ena 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Slijepo vjerovanje, igrani film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Vidovnjak 13.20 Monk 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Dobra `ena 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Smrtonosna op~injenost, igrani film 19.20 Monk 20.20 Vidovnjak 21.20 Vampirska nacija, igrani film 23.20 U ime pravde, igrani film 01.20 Voker, teksa{ki rend`er 02.20 Dobra `ena 03.20 Bra}a i sestre 04.15 Dijagnoza ubistvo 05.10 Meklaudove k}erke

TV1000

06.00 Lambada, igrani film 08.00 Misteriozno ubistvo na Menhetnu, igrani film 10.00 Praznici sa Ejpril, igrani film 12.00 Dnevnik Brid`et D`ons, igrani film 14.20 Mu`evi i `ene, igrani film 16.30 La`ov, igrani film 18.30 Udaren u glavu, igrani film 20.00 Zaljubljena, igrani film 22.00 Obu~ena da ubije, igrani film 00.00 Seksi latino djevojke, igrani film 01.05 Raspu{teni feniks, igrani film 02.20 Smrtonosne injekcije 2., igrani film

FOX LIFE

11.10 Ali Mekbil, serija 12.05 Privatna praksa, serija 13.05 Nova djevojka, serija 13.35 Nova djevojka, serija 14.05 Kugar Taun, serija 14.35 Kugar Taun, serija 15.15 Ali Mekbil, serija 16.15 Da, draga, serija 16.45 Da, draga, serija 17.15 Melisa i D`oi, serija 17.50 Ljekar po porud`bini, serija 18.50 Privatna praksa, serija 19.50 Uvod u anatomiju, serija 20.50 [tiklama do vrha, serija 21.55 Bogoboja`ljive namigu{e, serija 23.05 [apat duhova, serija 00.10 Melisa i D`oi, serija 00.40 Da, draga, serija

FOX CRIME

06.05 Novi stari slu~ajevi 07.05 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 08.05 Monk 09.00 Put osvete 09.55 Pisac i detektiv 10.50 Medijum 11.45 Novi stari slu~ajevi 12.45 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 13.50 Bolni propusti 14.50 Zlo~in 16.00 Pisac i detektiv 17.00 Monk 18.00 Put osvete 18.55 Red i zakon 19.55 Medijum 20.55 Smrt u raju 22.00 Prevaranti 23.05 Novi stari slu~ajevi 00.10 Red i zakon 01.10 Jedinica 01.55 Put osvete 02.40 Monk 03.25 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 04.15 Jedinica 05.05 Pisac i detektiv

HBO

06.00 Super 8, film 07.55 Footloose, film 09.50 Pee-weejeva velika avantura, film 11.20 Moja la`na `ena, film 13.15 Kapetan Amerika: Prvi osvetnik, film 15.20 Pono} u Parizu, film 16.55 [trajk na Bo`i}, film 18.20 Moja ljubavna pjesma, film 20.05 Obred, film 21.55 Carstvo poroka III, ep. 10, serija 22.55 Igra prijestolja II, ep. 8, serija 23.50 \avolja suza, film 01.20 Ubojica s interneta, film 02.45 Ljubav Jessice Stein, film 04.20 13, film

CINESTAR

09.00 Skateri, igrani film 11.00 Nepodno{ljivi Boudu, igrani film 13.00 Americano, igrani film 15.00 Beowulf, igrani film 17.00 Snovi, igrani film 19.00 Ne}ak, igrani film 21.00 Lome}i srce, igrani film 23.00 U~ionica, igrani film 01.30 Kraljica Margot, igrani film

Aleksandar Petrovi} o `rijebu Eurobasketa 2013.

ZA DRUGI KRUG
potrebne tri pobjede
48-49. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
utorak, 20. novembar/studeni 2012.

OSNOVANA LIGA PRAVIH MU[KARACA

Budi mu{ko!
Potpisnici deklaracije "Pravi mu{karci udru`eni protiv nasilja nad `enama" nastoje ukazati na ovaj problem te pozitivnim primjerima biti uzori drugim mu{karcima i dje~acima
Pravi mu{karac nije nasilan, on se bori protiv svakog oblika nasilja nad `enama i djevoj~icama, ne koristi {ake, niti uvrede. Ovo su ju~er naglasili potpisnici deklaracije "Pravi mu{karci udru`eni protiv nasilja nad `enama", ina~e ~lanovi Lige pravih mu{karaca, osnovane unutar kampanje UN-a u Bosni i Hercegovini.

Podr{ka Izraelu
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi u pismu predsjedniku Izraela Shimonu Peresu i ministru vanjskih poslova Avigdoru Liebermanu da taj bh. entitet "ima puno razumijevanje za poziciju Izraela i izra`ava podr{ku aktivnostima koje su preduzele vlasti ove dr`ave da bi za{titile svoju teritoriju i stanovni{tvo", javlja Fena. - @elio bih da jo{ jednom potvrdim moju, podr{ku RS-a i srpskog naroda prijateljskom jevrejskom narodu i naporima koje ula`e Va{a zemlja u borbi protiv terorizma i za{titi teritorijalnog integriteta i suvereniteta dr`ave Izrael, naveo je Dodik.

Obavezali se da }e aktivno u~estvovati u borbi protiv nasilja nad nje`nijim polom

Foto: D. ]UMUROVI]

72 POSTO MU[KARACA ODOBRAVA NASILJE
Kampanja koja je simboli~no po~ela na Me|unarodni dan mu{karaca trajat }e do 8. mar ta, Me|unarodnog dana `ena. - Najve}i problem bh. dru{tva je to {to je nasilje dru{tveno prihvatljivo. Nedavno istra`ivanje provedeno me|u 1.200 mladi}a pokazalo je da njih 72 posto odobrava nasilje, istakao je Andrew Mayne, predstavnik UNHCR-a u BiH. nasiev, rezidentni koordinator UN agencija u BiH, Sergej Barbarez, fudbaler i biv{i kapiten reprezentacije BiH, Damir Imamovi}, interpretator tradicionalne bosanske muzike, Boris [iber, TV urednik i novinar, Brano Jakubovi}, kompozitor i frontmen grupe Dubioza kolektiv, Moamer Kasumovi}, glumac, Damir [ehanovi}, novinar, Amer Kapetanovi}, fotograf, Dejan Kukri}, TV urednik i novinar, Zijah Sokolovi}, glumac, i Goran Mili}, novinar i TV urednik. - Nasilje nad `enama je na neki na~in utkano u na{u tradiciju, htjeli mi to priznati ili ne. Mislim da je ovo dobar kamen temeljac da priznamo neke stvari i krenemo naprijed. Poru~ujem mu{karcima da se samo postave u poziciju `ene koju neko tu~e. Budite mu{karci i za{titite `ene, poru~io je Kasumovi}.

Mnoge `ene koje trpe fizi~ko i psihi~ko nasilje {ute o tome, misle da je sramotno javno govoriti. ^ak i rodbina i prijatelji koji svjedo~e zlostavljanju, okre}u glavu i ne `ele u~initi konkretne poteze.

Ne {utite!
- Budite glasni, recite otvoreno da to nije dobro ~initi. Nasilje u bilo kakvom obliku potpuno je neprihvatljivo za jedno moderno i normalno dru{tvo kakvom te`imo, kazao je Kukri}. Potpisiva~i Lige pravih mu{karaca dali su prijedlog da se ova deklaracija isprinta i stavi u hol svake {kole i fakulteta kako bi bila na raspolaganju djeci i E. GODINJAK omladini.

Smijenjen direktor UKC-a Tuzla

Kamen temeljac
Oni su se obavezali svojim potpisom da }e aktivno u~estvovati u borbi protiv nasilja nad nje`nijim polom, te da }e svojim jasnim stavom doprinijeti spre~avanju nasilja i tako biti pozitivan primjer mladim mu{karcima i dje~acima. Prvi ~lanovi Lige su: Yuri Afa-

POSLJEDNJE VIJESTI
SDA SAND@AKA ^ESTITALA KAVAZOVI]U - SDA Sand`aka Sulejmana Ugljanina ~estitala je ju~er Huseinu Kavazovi}u preuzimanje funkcije reisu-l-uleme islamske zajednice u BiH, s nadom da }e njegov izbor doprinijeti jedinstvu Bo{njaka i jedinstvenoj Islamskoj zajednici u Srbiji. "Pozivamo Vas i o~ekujemo da svojom mudro{}u, znanjem i autoritetom koji u`ivate doprinesete jedinstvu Bo{njaka i izgradnji jedinstvene Islamske zajednice na teritoriji Srbije", navodi se u ~estitki. DJECA UMJESTO SLATKI[A DOBILA KOKAIN Britanac Donald Grin (23), koji je uhap{en u gradi}u Rojtonu nakon {to su djeca prona{la vre}ice kokaina me|u bombonama prikupljenim za katoli~ki praznik Svi sveti, priznao je ju~er krivicu pred sudom za posjedovanje narkotika. Grin je sudijama rekao da drogu nije svjesno dao djeci i da je posramljen "u`asnom gre{kom". On je djeci dao, kako je mislio, dva pakovanja bombona Haribo dok je bio u ku}i svoje djevojke. Gre{ku je uvidio kada je shvatio da su mu u d`epu ostale bombone, a ne kokain, koji je ranije platio 320 dolara. On je potom oti{ao da prona|e djecu i uzme im drogu, ali ih nije na{ao. NESRE]A U HRVATSKOJ - Kamion-mikser podletio je ju~er oko podneva u Budrovcima pod putni~ki voz koji je vozio na relaciji Sarajevo - Budimpe{ta zbog ~ega je ozlije|eno 15 osoba, dok je lokomotiva iskliznula s tra~nica, javlja Fena.

Univerzitet u Tuzli: Zlatne plakete za {est studentica

JEDNOSTAVNO, SAMO RAD I TRUD
U okviru obilje`avanja 36 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli, ju~er je u prostorijama Filozofskog fakulteta uprili~ena sve~ana akademija na kojoj su uru~ene Zlatne plakete za {est najboljih studentica. Zlatne plakete dobile su Melika Sulejmanovi} (Ekonomski fakultet, prosjek 10), Lejla Selmanovi} (Pravni fakultet, prosjek 10), Amela Deli} (@urnalistika, prosjek 9,72), Dijana Petkovi} (Farmaceutski fakultet, 9,70), Alisa Brki} (Akademija dramskih umjetnosti, 9,68) i Amra [aku{i} (Medicinski fakultet, 9,50). - Ponosna sam {to prisustvujem ovoj sve~anoj dodjeli Zlatne plakete. Moram da ka`em da su se moj optimizam i u~enje isplatili. Nedavno sam po~ela da radim na svom fakultetu kao asistent - spoljni saradnik. Bilo je i drugih ponuda za

Vlada TK-a ju~er je dala saglasnost na prijedlog odluke UO Univerzitetskog klini~kog centra Tuzla o prijevremenom razrje{enju Elmira ^i~ku{i}a, direktora ove zdravstvene ustanove. Ovakva odluka bila je i o~ekivana nakon promjene vlasti u TK-u i formiranja koalicije SDP - SBB - NS Radom za boljitak. Jo{ u julu smo pisali o mogu}nosti smjene ^i~ku{i}a, a ~emu su prethodile promjene u sastavu UO UKC-a Tuzla. Iako se za ^i~ku{i}a ~esto tvrdilo da je kadar Stranke za BiH, dok su vlast u TK-u ~inili SDA i SDP, postojao je dogovor da ^i~ku{i} ostane direktor do isteka mandata. ^i~ku{i}a bi mogao naslijediti Zlatan Fatu{i}, direktor Klinike za ginekologiju i aku{erstvo UKC-a Tuzla i dugogodi{nji ~lan tuzlanskog SDP-a. S. K.

Korak naprijed u fiskalnoj konsolidaciji

posao, ali sam ovu trenutno prihvatila, kazala je Melika Sulejmanovi}, koja tokom studiranja nije dobila manju ocjenu od 10. - Jednostavno, samo rad i trud. Nisam gledala ni ocjene ni prosjek, niti sam uzimala digitron u ruke i ra~unala prosjek, ispri~ala je ju~er Dijana Petkovi}. Prema rije~ima rektora Envera Halilovi}a, Univerzitet obilje`ava 36 godina dobrog rada, sa

stalnom tendencijom ja~anja. - Tu su rezultati koje s razlogom spominjemo u pogledu brojke studenata koji su diplomirali. Ima ih vi{e od 20.000, preko 3.500 magistranata, preko 500 doktoranata, sa vi{e od 45 studijskih programa i sa tendencijom otvaranja novih studijskih programa, kazao je Halilovi}, navode}i da posljednjih deset godina nije bilo kapitalnih ulaganja u Univerzitet. S. K.

Fiskalno vije}e, kojim je predsjedavao Vjekoslav Bevanda i izaslanstvo MMF-a predvo|eno {efom misije za BiH Ronom Van Roodenom sino} su u Sarajevu razmatrali ispunjavanje uvjeta iz pisma namjere standby aran`mana. Na sjednici Fiskalnog vije}a istaknuto je da su Vije}e ministara BiH i entitetske vlade na~inile korak naprijed u fiskalnoj konsolidaciji te da su projekcije prora~una za 2013. godinu u skladu sa obvezama preuzetim pismom namjere. Rok za usvajanje ovih prora~una u dr`avnom i entitetskim parlamentima je 4. decembar, nakon ~ega bi Izvr{ni odbor MMF-a u Washingtonu mogao dati pozitivnu ocjenu prvog pregleda provedbe stand-by aran`mana sa BiH. ^lanovi Fiskalnog vije}a i izaslanstvo MMF-a razmotrili su dopunu pisma namjere s ciljem pobolj{anja koordinacije politika i osiguranja fiskalne odr`ivosti te unapre|enja reformi u javnom sektoru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful