PRAVILNIK

O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2012)
Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se stepen i vrsta obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi.

Član 2
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: 1) profesor razredne nastave, 2) nastavnik razredne nastave, 3) profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom, 4) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, 5) master učitelj, 6) diplomirani učitelj - master. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi iz stranog jezika kao obaveznog predmeta u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to: 1) profesor odgovarajućeg stranog jezika, 2) profesor razredne nastave, 3) diplomirani filolog, 4) diplomirani školski pedagog ili školski psiholog, 5) diplomirani pedagog ili diplomirani psiholog, 6) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika, u skladu sa čl. 145. i 146. Zakona o osnovnoj školi, 7) nastavnik odgovarajućeg stranog jezika sa položenim stručnim ispitom po propisima iz oblasti obrazovanja ili licencom za nastavnika, 8) nastavnik razredne nastave,

9) lice koje ispunjava uslove za nastavnika predmetne nastave u osnovnoj školi, a koje je na osnovnim studijama položilo ispite iz pedagoške psihologije ili pedagogije i psihologije, kao i metodike nastave, 10) profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, 11) profesor razredne nastave, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB - Evropski sistem prenosa bodova) i koji poseduje uverenje kojim dokazuje savladanost programa modula i položen ispit, koji odgovara nivou C1 Zajedničkog evropskog okvira, 12) diplomirani bibliotekar - informatičar, 13) master filolog, 14) master profesor jezika i književnosti, 15) master učitelj, 16) diplomirani učitelj - master, 17) master učitelj, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB - Evropski sistem prenosa bodova) i koji poseduje uverenje kojim dokazuje savladanost programa modula i položen ispit, koji odgovara nivou C1 Zajedničkog evropskog okvira, 18) diplomirani učitelj-master, koji je na osnovnim studijama savladao program Modula za engleski jezik (60 ESPB - Evropski sistem prenosa bodova) i koji poseduje uverenje kojim dokazuje savladanost programa modula i položen ispit, koji odgovara nivou C1 Zajedničkog evropskog okvira, 19) master bibliotekar - informatičar. Lica iz stava 2. tač. 2), 4), 5), 8), 9), 12), 15), 16) i 19) koja nisu profesori odgovarajućeg jezika treba da poseduju znanje jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira). Lica iz stava 2. tač. 3), 13) i 14) treba da poseduju znanje jezika najmanje na nivou B2 (Zajedničkog evropskog okvira), osim ukoliko nisu završila odgovarajući studijski program ili glavni predmet/profil. Nivo znanja B2 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekoj od filoloških katedri univerziteta u Srbiji, ili meĎunarodno priznatom ispravom za nivo znanja jezika koji je viši od B2 (C1 ili C2 Zajedničkog evropskog okvira), a čiju valjanost utvrĎuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Lica iz stava 2. ovog člana treba da savladaju i obuku za nastavu stranog jezika na ranom uzrastu u trajanju od 25 sati u organizaciji Zavoda za unapreĎivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za profesionalni razvoj, odnosno druge organizacije koju ovlasti Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja. Prednost za izvoĎenje nastave iz stranog jezika u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz stava 2. ovog člana imaju master profesor jezika i književnosti (odgovarajući studijski program ili glavni predmet/profil), odnosno master filolog (odgovarajući studijski program ili glavni predmet/profil), odnosno profesor, odnosno nastavnik odgovarajućeg stranog jezika, master učitelj, odnosno diplomirani učitelj-master, odnosno profesor razredne

nastave, nastavnik razredne nastave, master profesor ili profesor u predmetnoj nastavi i nastavnik u predmetnoj nastavi sa položenim ispitom B2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada iz predmeta srpski kao nematernji jezik u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja mogu da izvode lica, i to: 1) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine, 2) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama sa maĎarskim, rusinskim ili rumunskim nastavnim jezikom, 3) diplomirani filolog (srbista - srpski jezik i lingvistika) - master, 4) profesor srpskog jezika i književnosti, 5) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, 6) profesor srpske književnosti i jezika, 7) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, 8) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, 9) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, 10) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, 11) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, 12) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, 13) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, 14) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, 15) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovenske književnosti i opštu književnost, 16) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, 17) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, 18) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, 19) profesor razredne nastave, 20) nastavnik razredne nastave, 21) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)), 22) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)); 23) master učitelj,

24) diplomirani učitelj-master. Lica iz stava 8. tač. 19), 20), 23) i 24) ovog člana koja su diplomu stekla na jeziku manjina treba da poseduju znanje srpskog jezika najmanje na nivou C1 (Zajedničkog evropskog okvira). Nivo znanja C1 dokazuje se uverenjem o položenom odgovarajućem ispitu na nekom od učiteljskih/pedagoških fakulteta ili na katedri za srpski jezik odgovarajućih fakulteta u Republici Srbiji. Lica iz stava 8. tač. 3) - 24) ovog člana u obavezi su da polože ispite iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse i srpskog jezika u kontaktu sa maĎarskim/slovačkim jezikom (za maĎarsku i slovačku nacionalnu manjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika u kontaktu) za ostale nacionalne manjine. Lica iz stava 8. tač. 3) - 24) ovog člana treba da savladaju obuku za nastavu iz srpskog jezika kao nematernjeg jezika u trajanju od 20 sati u organizaciji Zavoda za unapreĎivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.

Član 3
Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje je steklo visoko obrazovanje, i to: 1. Srpski jezik: a) Srpski jezik: 1) profesor srpskog jezika i književnosti, 2) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, 3) profesor srpske književnosti i jezika, 4) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, 5) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, 6) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, 7) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, 8) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, 9) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, 10) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, 11) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, 12) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na maĎarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku, 13) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, 14) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom,

15) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, 16) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, 17) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine, 18) profesor srpskog jezika i srpske književnosti, 19) diplomirani komparatista, 20) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)), 21) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)). b) Srpski kao nematernji jezik: 1) profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine, 2) profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama sa maĎarskim, rusinskim ili rumunskim nastavnim jezikom, 3) diplomirani filolog (srbista - srpski jezik i lingvistika) - master, 4) profesor srpskog jezika i književnosti, 5) profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, 6) profesor srpske književnosti i jezika, 7) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, 8) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, 9) diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, 10) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, 11) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, 12) profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, 13) profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, 14) profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, 15) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovenske književnosti i opštu književnost, 16) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, 17) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, 18) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik.

19) master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)), 20) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika)). Lica iz stava 1. tačka 1a, podtač. 3) - 20) ovog člana u obavezi su da polože ispite iz Metodike s osnovama glotodidaktike, Metodike nastave srpskog kao nematernjeg jezika, Metodičke prakse i ispit iz srpskog jezika u kontaktu sa maĎarskim/slovačkim jezikom (za maĎarsku i slovačku nacionalnu manjinu) ili Lingvistiku u kontaktu (Kontaktnu lingvistiku, Teoriju jezika u kontaktu) za ostale nacionalne manjine. Lica iz stava 1. tačka 1a, podtač. 3) - 20) ovog člana treba da savladaju obuku za nastavu srpskog kao nematernjeg jezika u trajanju od 20 sati u organizaciji Zavoda za unapreĎivanje obrazovanja i vaspitanja - Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju. 2. Maternji jezik pripadnika nacionalnih manjina: 1) albanski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za albanski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil albanski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil albanski jezik); 2) bugarski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za bugarski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil bugarski jezik); 3) maĎarski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za maĎarski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil maĎarski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil maĎarski jezik); 4) rusinski jezik: - profesor rusinskog jezika i književnosti, - profesor ruskog ili srpskohrvatskog jezika i književnosti uz uslov da mu je znanje rusinskog jezika provereno na fakultetu, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik),

- master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rusinski jezik); 5) rumunski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za rumunski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil rumunski jezik); 6) slovački jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za slovački jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil slovački jezik); 7) hrvatski jezik: - profesor hrvatskog jezika i književnosti, - profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti, - diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, - profesor jugoslovenske književnosti i srpskohrvatskog jezika, - profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, - profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima. 3. Strani jezik: 1) engleski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost, - diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil engleski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil engleski jezik); 2) italijanski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za italijanski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil italijanski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil italijanski jezik);

3) nemački jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil nemački jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil nemački jezik); 4) ruski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik); 5) francuski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za francuski jezik i književnost, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil francuski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil francuski jezik); 6) španski jezik: - profesor, odnosno diplomirani filolog za španski jezik i književnost, - profesor španskog jezika i hispanskih književnosti, - master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil španski jezik), - master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil španski jezik). 4. Likovna kultura: - diplomirani slikar, - akademski slikar - likovni pedagog, - akademski grafičar - likovni pedagog, - akademski vajar - likovni pedagog, - diplomirani slikar - profesor likovne kulture, - diplomirani grafičar - profesor likovne kulture, - diplomirani vajar - profesor likovne kulture, - diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture, - diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture,

- diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture, - diplomirani slikar - profesor, - diplomirani vajar, - diplomirani vajar - profesor, - diplomirani grafički dizajner, - diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture, - diplomirani slikar zidnog slikarstva, - diplomirani grafičar, - diplomirani grafičar - profesor, - profesor likovnih umetnosti, - nastavnik likovne umetnosti, - master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), - master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), - master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), - master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), - lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, - lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, - lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna. 5. Muzička kultura: - akademski muzičar, - diplomirani muzičar - muzički pedagog, - diplomirani muzički pedagog, - diplomirani muzičar - kompozitor, - diplomirani kompozitor, - diplomirani muzičar - dirigent, - diplomirani muzičar - muzikolog,

- diplomirani muzikolog, - nastavnik muzičke kulture, - diplomirani dirigent, - diplomirani muzičar - akordeonista, - diplomirani muzičar - gitarista, - diplomirani muzičar - solo pevač, - diplomirani profesor solfeĎa i muzičke kulture, - diplomirani etnomuzikolog, - diplomirani muzičar - pijanista, - diplomirani muzičar - čembalista, - diplomirani muzičar - orguljaš, - diplomirani muzičar - harfista, - diplomirani muzičar - perkusionista, - diplomirani muzičar - violinista, - diplomirani muzičar - violista, - diplomirani muzičar - violončelista, - diplomirani muzičar - kontrabasista, - diplomirani muzičar - flautista, - diplomirani muzičar - oboista, - diplomirani muzičar - klarinetista, - diplomirani muzičar - fagotista, - diplomirani muzičar - hornista, - diplomirani muzičar - trubač, - diplomirani muzičar - trombonista, - diplomirani muzičar - tubista, - profesor crkvene muzike i pojanja, - diplomirani muzičar - saksofonista, - profesor solfeĎa i muzičke kulture,

- diplomirani muzičar - pedagog, - diplomirani muzičar - bajanista, - diplomirani muzičar za medijsku oblast, - master teoretičar umetnosti (profesionalni status: muzički pedagog, etnomuzikolog, muzikolog ili muzički teoretičar), - master muzički umetnik (svi profesionalni statusi), - master kompozitor. Lica koja su stekla akademsko zvanje master treba da imaju položen ispit Metodika nastave opšteg muzičkog obrazovanja kao izborni predmet na akademskim ili master studijama. 6. Istorija: - profesor istorije, - profesor istorije i geografije, - diplomirani istoričar, - master istoričar, - diplomirani istoričar - master. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani - master treba da imaju završene osnovne akademske studije istorije. 7. Geografija: - profesor geografije, - diplomirani geograf, - profesor geografije i istorije, - diplomirani profesor biologije i geografije, - diplomirani profesor geografije i informatike, - profesor biologije-geografije, - profesor fizike-geografije, - profesor geografije-informatike - diplomirani profesor geografije-master, - diplomirani geograf - master, - master geograf, - master profesor geografije,

- master profesor biologije i geografije, - master profesor geografije i informatike, Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije, dvopredmetne studije biologije i geografije ili dvopredmetne studije geografije i informatike. 8. Fizika: - profesor fizike, - diplomirani fizičar, - profesor fizike i hemije, - diplomirani pedagog za fiziku i hemiju, - profesor fizike i osnove tehnike, - diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, - profesor fizike i matematike, - diplomirani astrofizičar, - diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku, - profesor fizike i hemije za osnovnu školu, - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, - diplomirani fizičar za primenjenu fiziku, - profesor fizike za srednju školu, - diplomirani fizičar istraživač, - diplomirani profesor fizike i hemije za osnovnu školu, - diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, - diplomirani fizičar za opštu fiziku, - diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku, - diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, - diplomirani astronom, smer astrofizika, - profesor fizike-informatike, - diplomirani fizičar-medicinska fizika, - diplomirani profesor fizike-master,

- diplomirani fizičar-master, - master fizičar, - master profesor fizike, - master profesor fizike i hemije, - master profesor fizike i informatike, - diplomirani fizičar - master fizike-meteorologije, - diplomirani fizičar - master fizike-astronomije, - diplomirani fizičar - master medicinske fizike, - diplomirani profesor fizike-hemije, master, - diplomirani profesor fizike-informatike, master, - diplomirani fizičar - profesor fizike - master, - diplomirani fizičar - teorijska i eksperimentalna fizika - master, - diplomirani fizičar - primenjena i kompjuterska fizika - master, - diplomirani fizičar - primenjena fizika i informatika - master, - diplomirani fizičar - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master, - diplomirani fizičar - profesor fizike i hemije za osnovnu školu - master. 9. Matematika: - profesor matematike, - diplomirani matematičar, - diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, - diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, - diplomirani matematičar - informatičar, - profesor matematike i računarstva, - diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, - profesor informatike - matematike, - diplomirani matematičar - astronom, - diplomirani matematičar - primenjena matematika, - diplomirani matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije),

- diplomirani informatičar, - master matematičar, - master profesor matematike, - master profesor matematike i fizike, - master profesor matematike i informatike, - master profesor fizike i matematike, - master profesor informatike i matematike, - diplomirani profesor matematike-master, - diplomirani matematičar - master, - diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), - diplomirani matematičar - profesor matematike, - diplomirani matematičar - teorijska matematika, - diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), - profesor hemije - matematike, - profesor geografije - matematike, - profesor fizike - matematike, - profesor biologije - matematike, - profesor matematike - teorijsko usmerenje, - profesor matematike - teorijski smer, - diplomirani matematičar i informatičar. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike odnosno matematike i informatike. 10. Biologija: - profesor biologije, - diplomirani biolog, - diplomirani molekularni biolog i fiziolog, - profesor biologije i hemije, - diplomirani biolog - smer zaštite životne sredine,

- diplomirani biolog - ekolog, - diplomirani profesor biologije i hemije, - profesor biologije - geografije, - profesor biologije - hemije, - profesor biologije - fizike, - profesor biologije - informatike, - profesor biologije - matematike, - diplomirani profesor biologije - master, - diplomirani biolog - master, - diplomirani profesor biologije - hemije, master, - diplomirani profesor biologije - geografije, master, - diplomirani molekularni biolog - master, - diplomirani biolog zaštite životne sredine, - master biolog, - master profesor biologije, - master profesor biologije i geografije, - master profesor biologije i hemije. 11. Hemija: - diplomirani hemičar, - profesor hemije, - profesor hemije i fizike, - profesor hemije i biologije, - diplomirani hemičar opšte hemije, - diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj, - diplomirani fizikohemičar, - diplomirani hemičar - smer hemijsko inženjerstvo, - profesor biologije i hemije, - profesor fizike i hemije za osnovnu školu,

- diplomirani profesor biologije i hemije, - diplomirani hemičar - profesor hemije, - diplomirani profesor hemije - master, - profesor fizike - hemije, - profesor geografije - hemije, - profesor biologije - hemije, - diplomirani profesor fizike - hemije, master, - diplomirani profesor biologije - hemije, master, - diplomirani pedagog za fiziku i hemiju, - diplomirani fizičar - profesor fizike i hemije za osnovnu školu - master, - diplomirani hemičar - master, - master profesor hemije, - master hemičar, - master profesor fizike i hemije, - master profesor biologije i hemije. 12. Fizičko vaspitanje: - profesor fizičkog vaspitanja, - profesor fizičke kulture, - diplomirani pedagog fizičke kulture, - profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane, - profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije, - profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut, - diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, - master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, - master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije. 13. Tehničko i informatičko obrazovanje: - profesor tehničkog obrazovanja, - profesor tehnike,

- profesor tehnike i informatike, - profesor informatike i tehničkog obrazovanja, - profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva, - profesor tehnike i mašinstva, - profesor mašinstva, - profesor elektrotehnike, - profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja, - profesor tehničkog obrazovanja i fizike, - profesor fizike i osnova tehnike, - profesor tehničkog obrazovanja i hemije, - diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, - diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, - profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja, - profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja, - profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja, - profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja, - profesor politehničkog obrazovanja, - profesor tehnike i grafičkih komunikacija, - profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja, - diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje, - diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, - profesor osnova tehnike i proizvodnje, - profesor politehnike, - profesor tehnike i medijatekarstva, - profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar, - diplomirani fizičar - profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master, - diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu - master,

- diplomirani profesor tehnike i informatike - master, - diplomirani profesor tehnike - master, - master profesor tehnike i informatike, - master profesor informatike i tehnike. Nastavu iz predmeta odreĎenih u stavu 1. ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara.

Član 4
Nastavu iz fakultativnih nastavnih predmeta mogu da izvode lica iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, zavisno od vrste fakultativnog predmeta, a u skladu sa školskim programom i opštim aktom škole.

Član 5
Poslove kojima se ostvaruju sadržaji obrazovno-vaspitnog rada u produženom boravku od prvog do četvrtog razreda može da obavlja lice koje ispunjava uslove utvrĎene u članu 2. stav 1. ovog pravilnika za izvoĎenje obrazovno vaspitnog rada u razrednoj nastavi.

Član 6
Poslove stručnog saradnika mogu da obavljaju: 1. Školski pedagog: - profesor pedagogije, - diplomirani pedagog - opšti smer ili smer školske pedagogije, - diplomirani školski pedagog-psiholog, - diplomirani pedagog, - master pedagog, - diplomirani pedagog - master. 2. Školski psiholog: - profesor psihologije, - diplomirani psiholog - opšti smer ili smer školske psihologije, - diplomirani školski psiholog - pedagog, - diplomirani školsko-klinički psiholog, - diplomirani psiholog, - master psiholog,

- diplomirani psiholog - master. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da poseduju najmanje 30 ESPB iz razvojno-pedagoških predmeta. 3. Andragog: - profesor andragogije, - diplomirani andragog, - master andragog, - diplomirani andragog - master. 4. Defektolog: 1) Surdopedagog - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog sluha, diplomirani defektolog-surdoaudiolog, - diplomirani defektolog odseka (grupe ili smera) za rad sa licima oštećenog sluha, - nastavnik defektolog odseka (grupe ili smera) za rad sa licima oštećenog sluha, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba, - diplomirani defektolog-master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost, - diplomirani defektolog-master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora. - diplomirani defektolog-master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost; 2) Tiflolog - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom oštećenog vida, - diplomirani defektolog-tiflolog, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida,

- master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora. - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost; 3) Somatoped - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa telesno invalidnim licima, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora. - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost; 4) Specijalni pedagog - diplomirani specijalni pedagog, - profesor, odnosno diplomirani defektolog za društvenu samozaštitu i resocijalizaciju lica sa poremećajima u društvenom ponašanju, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Prevencija i tretman poremećaja ponašanja, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora; 5) Oligofrenopedagog - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom mentalno ometenom u razvoj,

- diplomirani defektolog - oligofrenolog, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog edukatora, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program za specijalnog rehabilitatora za višestruku ometenost. 5. Logoped: - profesor, odnosno diplomirani defektolog za rad sa decom sa smetnjama u govoru, - diplomirani defektolog-logoped, - master defektolog, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije, - diplomirani defektolog - master, koji je na osnovnim akademskim studijama završio studijski program Logopedije. 6. Socijalni radnik: - diplomirani sociolog, - socijalni radnik, - master socijalni radnik. 7. Zdravstveni radnik: - doktor medicine, - doktor stomatologije, - viša medicinska sestra. 8. Bibliotekar: - diplomirani bibliotekar - informatičar, - profesor, odnosno diplomirani filolog jezika i književnosti, - profesor, odnosno diplomirani filolog za opštu književnost sa teorijom književnosti,

- profesor razredne nastave, - profesor jezika i književnosti, odnosno književnosti i jezika - smer za bibliotekarstvo, - profesor, odnosno diplomirani filolog književnosti i jezika, - profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti, - profesor srpskog jezika i književnosti, - profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, - profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, - profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost, - master bibliotekar - informatičar, - master filolog (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika), - master profesor jezika i književnosti (glavni predmet/profil bibliotekarstvo i informatika). 9. Medijatekar: - diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme, - inženjer elektrotehnike - za elektroniku, - profesor informatike, - lice iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika.

Član 7
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09, 4/09, 9/09 i 3/10).

Član 8
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Glasilo: Vrsta propisa: Propis na snazi: Verzija na snazi: Osnov za donošenje:

Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 11/2012 od 07/11/2012 Pravilnici 15/11/2012 15/11/2012 Na osnovu člana 121. stav 11. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 72/09 i 52/11), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Donosilac: Ugašeni propisi:

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS Prosvetni glasnik", br. 6/96, 3/99, 10/2002, 4/2003, 20/2004, 5/2005, 2/2007, 3/2007, 4/2007, 17/2007, 20/2007, 1/2008, 4/2008, 6/2008, 8/2008, 11/2008, 2/2009, 4/2009, 9/2009 i 3/2010) ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)

Natpropis:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful