№1. Албумот "Илинден - Крушово. 1903 - 1928" е издаден во 1928 г.

од Крушовското
Благотворително Братство во Софиjа. Таа организациjа е создадена од бегалци од Крушево кои
се спасиле од турско и српско ропство во Б'лгариja. Предговорот на албумот е напишан од
ВМОРО револуционерот Наум Томалевски од Крушево, а корицата и редакциjата на книшката
се дело на проф. Стефан Баџов, исто роден во Крушево. Тој е автор и на националниот грб на
Царство Б'лгариja.
Албумот "Илинден - Крушово. 1903 - 1928":
http://www.scribd.com/doc/33490392/Album-Krushevo-1928
№2. "Пътеводител Охрид" е издаден во текот на 1943 г. во Скопје од сликарот од Охрид Петар
Савинов:
http://picasaweb.google.com/115584893650666416799/1943?feat=embedwebsite&gsessionid=zVfkz5
-UkMcvn0GxvkQ8eQ#
№3. Албумот "Бигорски монастир Свети Иван Предтеча" е издаден од другарот и колега на
Даме Груев и Пере Тошев, ВМОРО револуционерот од Прилеп Георги Траjчев:
https://plus.google.com/u/0/photos/101808814636690751334/albums/5377149794405999425

Уште книги од прилепчанецот Траjчев овде:
http://macedonia-history.blogspot.com/2006/10/blog-post_116212582216700163.html
http://macedonia-history.blogspot.com/2008/10/prespanskoto-ezero-ot-georgi-traichev.html
http://www.promacedonia.org/rami/gt/index.html
№4. "Исторически албум на град Струга" е издаден во текот на 1930 г. од Иван Ан. Миладинов
од Струга:
www.scribd.com/doc/81805344/Исторически-албум-на-град-Струга-издаден-през-1930-г-от-ИванАн-Миладинов-от-Струга

№5. Албумот "Македоно-одринско опълчение 1912-1913. Албум по случай юбилейното
праздненство на 4 декемврий 1932 г. в София":
https://picasaweb.google.com/115584893650666416799/MacedonianAdrianopolitanVolunteerCorp
s#5361964090223342818
или:
http://www.scribd.com/doc/33494486/Jubilee-Album-of-Macedonian-Adrianopolitan-VolunteerCorps
Македонско-одринското ополчение била бугарска доброволна воена формација за време на
Балканските војни. Вкупната бројна состојба на М.О.О. во пролетта 1913 година изнесувала над
14.670 луѓе, од кои 11.470 од Македонија, 1.215 од Одринска Тракија и 2.512 од Царство
Бугарија. Нивни командири били:
Петър Дървингов от Кукуш, Егејска Македонија;
Александър Протогеров от Охрид, Вардарска Македонија;
Стефан Николов от Прилеп, Вардарска Македонија;
Димитър Думбалаков от с. Сухо, Солунско, Егејска Македонија;
Владимир Каназирев от Мехомия, Пиринска Македонија;
Владимир Везенков от Крушево, Вардарска Македонија;
Димитър Зографов от Велес, Вардарска Македонија;
Тодор Александров от Щип, Вардарска Македонија;
Георги Попхристов от с. Крстоар, Битолско, Вардарска Македонија;
Дончо Златков от с. Палат, Свети Врачско, Пиринска Македонија;
Ефрем Чучков от Щип, Вардарска Македонија;
Никола Парапанов от с. Фотовища, Неврокопско, Пиринска Македонија.

№6. Албумот "Битоля" е издаден во 1942 год. во Скопje по инициатива на кметот на Битола
Илиjа Ненчев и составен от Георги Василев, Тодор Крайничанец и Никола Митев:
http://www.scribd.com/doc/47375734/1942-%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8F1903-1915-1918-1941
№7. Легендарниот "Албум-алманах Македония" е издаден во текот на 1931 г. од колектив од
редица македонски учени и револуционери меѓу кои: Александар Развигоров - ВМОРО воjвода
од Штип, Димитар Ризов - револуционер и политичар од Битола, Лазар Томов - ВМОРО деец од
с. Годлево (Пиринска Македониjа), Иван Снегаров - историчар од Охрид, Љубомир Милетич учен од Штип, Константин Станишев - лекар од Кукуш и др. Алманахот е прегледан и одобрен
од Македонскиoт национален комитет. Во него се застапува идеjата за автономиjа на
Македониjа и содржи над 3500 слики од македонската историja и самобитност. Албумот може
слободно да се даунлоудира од саjтот на БККС (во десно на страната, кликни каде што пишува
"Алманах Македониjа"):
http://bkks.org/
Информациjа:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0

%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85)
№8. Професор Стефан Баджов от Крушево и неговиот албум от 1913 г. "La broderie nationale
bulgare Album":
https://plus.google.com/u/0/photos/101808814636690751334/albums/5146872470821274929
Информациjа за овоj прочут крушовчанин овде:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D
0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B2
№9. Албумот "Македония в образи — La Macedoine illustree" е албум со 483 слики од
македонски градови, издаден во текот на 1919 г. од колектив од македонски учени и
револуционери меѓу кои учениот Љубомир Милетиќ од Штип, просветниот деец од Велес Георги
Палашев, идеологот на ВМОРО Христо Матов од Струга, сликарот Трајче Благоев од Берово
(Малешевско) и др.:
http://www.kroraina.com/knigi/rami/am/index.html
№10. "Албум на български македонски шевици" е издание на Македонскиот женски сојуз.
Македонскиот женски сојуз бил организација на жените бегалци од Македонија, формирана во
Бугарија. Егзистирал во периодот помеѓу 1926 - 1934 година, одржувал контакти со ВМРО.
Албумот овде:
https://picasaweb.google.com/101808814636690751334/AlbumOfBulgarianMacedonianHandEmbroide
ries?gsessionid=rYt5Fl1jwiLgJ0eZ_WMr4A#
Информациjа за МСЖ:
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D
1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0
%BE%D1%98%D1%83%D0%B7
БОНУС:
Календари на „Илустрација Илинден“:
http://www.vmro.net/bugarash/kalend_ilinden/index.html
„Илустрација Илинден“ - наjголемото списание на Македонската емиграција во Бугарија
излегувало 1927-1944 год. Списанието е издание на Илинденската организација, коjа се бори за
независна македонска даржава, а „Илустрација Илинден“ си поставува задача да биде архив на
национално-ослободителните борби на македонското население (главно до 1912 г.):
http://www.kroraina.com/knigi/podporuchik/il_il/il.html
или овде:
http://www.scribd.com/collections/2345458/Illustration-Ilinden
Повеке информациjа овде:
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B
D
....................................................
Сите книги од поредицата ќе ги наjдете овде, во фејсбук група 100 за Македониjа:
http://www.facebook.com/groups/144277675708112/
или на саjтот:
http://100formacedonia.blog.com/