1. .Co należy zrobić, aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Zgodnie z zasadami dyrektyw nowego podejścia nie ustala się żadnych szczegółowych wymagań dla wyrobów elektrotechnicznych. • Do obrotu może być wprowadzany wyłącznie sprzęt, który po skonstruowaniu zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej i zainstalowaniu oraz użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych i mienia, oraz jeżeli posiada odpowiednie oznakowanie określone w rozporządzeniu. • Podstawowe wymagania bezpieczeństwa, które musi obligatoryjnie spełniać wyrób, to wymagania zasadnicze, ujęte w dyrektywie. Wymagania zasadnicze obejmują wszystkie rodzaje zagrożeń wynikające z użytkowania wyrobu, a więc: • elektryczne, • cieplne, • mechaniczne, • chemiczne, • zagrożenia promieniowaniem spójnym lub mikrofalowym itp. 3. .Wymień formy pracy i krótko opisz je. a) Umowa o pracę (ZUS – pracodawca i pracownik, podatek, urlop + zasiłek chorobowy) b) Umowa na zastępstwo c) Umowa zlecenie (umowa cywilno –prawna) d) Umowa o dzieło 4. Czy można zastąpić umowę o pracę inną? Według art. 22 §1 (2) Kodeksu pracy nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę, umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy wskazanych w definicji stosunku pracy z §1 kp. 5.Co powinno znajdować się w umowie o prace? -Pieczęć pracodawcy, miejscowość , data - numer REGON - EKD - dane pracodawcy, pracownika - stanowisko pracownika - czas trwania umowy - wymiar pracy - miejsce pracy - obowiązki pracownika i wynagrodzenie - podpisy 6.Kto ustala wykaz stanowisk pracy osób i rodzaju urządzeń na których wymagane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E)? Wykaz stanowisk pracy ustala pracodawca, sprawdzenie kwalifikacji –egzamin ustny

przed Komisją Kwalifikacyjną 7. Wymień 3 samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane. Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, Rzeczoznawca budowlany 9. Podaj 3 czynniki wpływające na wynagrodzenie. (bo w końcu nie jest napisane, że najważniejsze czynniki) • wysiłek i terminowosc • wiedze i umiejetnosci • kwalifikacje i doswiadczenie • prace zespołowa • redukcje kosztów • poprawe jakosci • ilosc zrealizowanych zadan • poprawe efektywnosci • identyfikacje z firma i zaangażowanie • dyspozycyjnosc i mobilnosc • budowanie dobrych relacji • kreatywnosc i innowacyjnosc 10. .Na czym polega ustawowa wspólność majątkowa? (jeśli o to chodzi w ogole) Jak wynika z art.31 § 1 Kodeksu rodzinnego, w momencie zawarcia małżeństwa pojawia się tzw. wspólność majątkowa (ustawowa). Do jej ustanowienia nie jest konieczne żadne oświadczenie małżonków, ponieważ powstaje ona z mocy samego prawa. Wspólność majątkowa nie powstanie, gdy małżonkowie przed zawarciem małżeństwa podpiszą intercyzę, czyli umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Wspólność ustawowa obejmuje wszystkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Tworzą one tzw. majątek wspólny, który stanowi przedmiot podziału. Wspólność ustawowa to wspólność łączna, czyli bezudziałowa. Oznacza to, że w jej trakcie nie można określić wysokości udziału, jaki przysługuje każdemu małżonkowi. 12. Kiedy została zatwierdzona Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Własności Przemysłowej (Konwencja Paryska)? 20 marca 1883, Polska ratyfikowała Konwencję 30 czerwca 1920 r. 13. Czy i w jaki sposób osoba bez obywatelstwa polskiego może wystąpić ze zgłoszeniem do Urzędu Patentowego RP? Może wystąpić bo korzysta z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzynarodowych 14.Co to jest PATENT?

dokument wydawany przez urzędy patentowe osobie fizycznej lub prawnej wyłącznego korzystania zarobkowego bądź zawodowego z danego wynalazku. 15.Czego dotyczy dyrektywa MID? Dotyczy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, Oznacza to, że każdy nowo skonstruowany przyrząd pomiarowy, powinien być objęty. systemem oceny zgodności 16. .Na czym polega szczególność dyrektywy MID w odniesieniu do dyrektywy EMC? Dyrektywa MID jest dyrektywą szczególną w odniesieniu do dyrektywy EMC, ponieważ zawiera wymagania dotyczące odporności elektromagnetycznej przyrządów pomiarowych. Zgodnie więc z art. 2 ust. 2 dyrektywy EMC (89/336/EWG, obowiązującej do 19 lipca 2007 r.), mówiącym że o ile wymogi w zakresie ochrony elektromagnetycznej określone w dyrektywie EMC są zharmonizowane na mocy dyrektyw szczególnych (w tym przypadku MID), to dyrektywa EMC nie ma w tym zakresie zastosowania lub przestaje obowiązywać. Dyrektywa EMC ma natomiast zastosowanie w zakresie wymagań dotyczących emisji, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych objętych MID (o ile oczywiście konstrukcja tych przyrządów kwalifikuje je do poddania ocenie zgodności w zakresie emisji elektromagnetycznej). 17. Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji?? Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Np. używanie firmy lub skrótu firmy innego przedsiębiorstwa. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług 18. Czego poszkodowany przedsiębiorca może domagać się w myśl ustawy o nieuczciwej konkurencji? Przedsiębiorca, którego interes został naruszony, lub chociażby tylko zagrożony, w związku z dokonanym czynem nieuczciwej konkurencji, może żądać od przedsiębiorcy dokonującego czynu nieuczciwej konkurencji: *zaniechania niedozwolonych działań, *usunięcia skutków tych działań, *złożenia określonego oświadczenia, *naprawienia wyrządzonej szkody, *wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, *zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony. 19. Co powinna zawierać firma spółki partnerskiej? Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „ i partner ” bądź „ partnerzy ” albo „ spółka partnerska ” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „ sp.p.” Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i powinna zawierać : - określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki - przedmiot działalności spółki - nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za

zobowiązania spółki - w przypadku gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów - firmę i siedzibę spółki - czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony - określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartości 20. Zalety spółki partnerskiej • • • • Największą zaletą spółki partnerskiej jest to, że została ona ukształtowana tak, aby każdy wspólnik ponosił odpowiedzialność tylko za własne działania i zaniedbania, nie zaś za winy innych wspólników. Brak wymagań odnośnie wysokości kapitału zakładowego Jasne określenie w nazwie spółki rodzaju działalności wspólników Możliwość ujawniania w nazwie spółki nazwiska tylko jednego wspólnika

21. Odpowiedzialność za zobowiązania partnera w spółce partnerskiej W umowie spółki można zastrzec, iż jeden albo większa liczba partnerów przyjmą na siebie odpowiedzialność na zasadach przewidzianych dla wspólników spółki jawnej. Rozszerzenie odpowiedzialności danego partnera wymaga jednakże zgody samego zainteresowanego. 22.Co to jest podatek liniowy i jakie są jego cechy charakterystyczne dla Polski. Koncepcja podatku liniowego jest formułowana najczęściej w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych. W takim przypadku wymiar podatku liniowego jest obliczany w oparciu o jedną stawkę opodatkowania, co oznacza, że wszyscy podatnicy płacą taką samą część (np. 19%) swoich dochodów w formie podatku. W Polsce od 2004 roku podatek liniowy mogą płacić osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. 23.Wymień formy opodatkowania przedsiębiorców w Polsce: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT oraz osób prawnych CIT, podatek od dywidend, podatek od zysków z oszczędności); opodatkowanie obrotów (podatek od towarów i usług VAT, podatek akcyzowy 24.Czym charakteryzuje się ryczałtowa forma rozliczania z urzędem skarbowym prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów, składanie okresowych deklaracji dla potrzeb VAT, wystawianie faktur VAT, terminowe wpłacanie podatku do urzędu skarbowego. 25. Czas trwania autorskich praw majątkowych ? 70 lat od śmierci ostatniego ze współtwórców, prawa podlegają dziedziczeniu i zbyciu umowa przeniesienia w formie pisemnej 26. Kiedy przysługuje twórcy ochrona utworu, jakie formalności musza być spełnione? ochrona z mocy prawa bez dopełnienia dodatkowych wymogów, moment początkowy: rozpowszechnianie za zezwoleniem twórcy zostaje udostępniony publicznie 27. Dyrektywa maszynowa i jej związek z elektrotechniką Dyrektywa dotyczy zasadniczych wymagań dla maszyn wraz z osprzętem elektrycznym i elementów bezpieczeństwa. Zgodnie z nią maszyny mogą być umieszczane na rynku jeśli

spełniają wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, została przeprowadzona właściwa procedura oceny zgodności, deklaracja wytwórcy i oznakowanie CE. 28.Jakich urządzeń dotyczy dyrektywa LVD? Dyrektywa niskonapięciowa - Dotyczy sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresu 50 – 1000 V przemiennego oraz 75 – 1500 V stałego napięcia 29.Podaj ogólne wymagania dyrektywy LVD stawiane urządzeniom elektrycznym. Zgodnie z wymaganiami zasadniczymi określonymi dyrektywą LVD należy zastosować przy projektowaniu i produkcji takie środki techniczne, aby sprzęt nie narażał ludzi, zwierząt domowych i mienia na niebezpieczeństwo wynikające z: · nie spełniania przewidywanych wymagań mechanicznych, · braku odporności na wpływy niemechaniczne w przewidywanych warunkach otoczenia, · możliwych do przewidzenia warunków przeciążenia. 30. Co to są moduły oceny zgodności wynikające z dyrektyw nowego podejścia? Proces oceny zgodności podzielony został na moduły według których wyrób podlega ocenie zgodności na etapie projektowania i produkcji. Każda dyrektywa podaje zakres możliwych procedur oceny zgodności oraz wyznacza kryteria, zgodnie z którymi producent może dokonać wyboru odpowiedniego modułu. A, Aa, B – H np. A – wew kontrola jakości jednostka notyfikowana nie uczestniczy Aa – jednostka notyfikowana sprawdza wybrane cechy wyrywkowo H – pełne zapewnienie jakości 31.Co to jest kompatybilność elektromagnetyczna? Jest to zdolność urządzenia do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania zaburzeń elektromag. do tego środowiska lub innego urządzenia przez nie - nie tolerowanych. 32.Wymagania dyrektywy EMC stawiane urządzeniom elektrycznym. Dyrektywa zawiera ogólne wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym, które powodują zakłócenia, elektromagnetyczne, oraz urządzeniom na pracę, których mają wpływ tego rodzaju zakłócenia. Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Urządzenie produkowane jest zgodnie z normami zharmonizowanymi EN, Stwierdzenie zgodności z dyrektywą, Oznakowanie “CE” 33. Co rozumie się przez pojecie eksploatacji ? Eksploatacja jest to obsługa i użytkowanie pojedynczego urządzenia, maszyny lub ich grupy. Obejmuje zatem organizacyjne, techniczne, ekonomiczne i społeczne zagadnienia dotyczące współdziałania ludzi i maszyn. W procesie eksploatacji wyodrębnia się 4 podstawowe rodzaje działań: użytkowanie , obsługiwanie, zasilanie ,zarządzanie 34. Czy uprawnienia E i D są bezterminowe ? NIE – obowiązek okresowego sprawdzania spełnienia wymagań kwalifikacyjnych co pięć lat. 35. Kiedy dostawca może wystawić deklarację zgodności producenta sprzętu elektrycznego? 36.Jakim oznaczeniem określa się europejską normę przyjętą przez PKN?

PN-EN 37.Co to jest dozór techniczny? Dozór techniczny to działalność zmierzająca do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Działalność dozoru technicznego obejmuje fazę wytwarzania i fazę eksploatacji urządzeń. 38.Jakie urządzenia techniczne objęte są dozorem technicznym? urządzenia techniczne stwarzające zagrożenie poprzez: - rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego - wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, - rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących w czasie ich magazynowania lub transportu w zbiornikach bezciśnieniowych. Działalność dozoru technicznego obejmuje fazę wytwarzania i fazę eksploatacji urządzeń. 39.Wymogi formalne rozpoczęcia prac budowlanych. - pozwolenie na budowę – podstawowa decyzja administracyjna w procesie budowlanym; zasada:„roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę” - warunki wydania pozwolenie na budowę: • projekt budowlany ( w tym oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnienie dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci • uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- jeżeli jest wymagana (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) - zakres i treść projektu budowlanego: • projekt zagospodarowania działki i terenu • projekt architektoniczno- budowlany • wyniki badań geologiczno- inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczególnego zakresu i formy projektu budowlanego - zakres ingerencji władzy w projekt budowlany (sprawdzenie projektu i jego kompletności) - terminy wydania pozwolenia na budowę 40.Co charakteryzuje spółkę komandytową? spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Firma spółki powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa" 41.Jacy wspólnicy występują w spółce komandytowej? Komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność bez ograniczeń). reprezentuje spółkę, jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie został tego prawa pozbawiony.

Komandytariusz – odpowiadający za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej, wolny jest natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu. Może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. 42.Co to jest suma komandytowa? Jest to kwota, do wysokości której komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej wobec jej wierzycieli. 43.Wymień najważniejsze zadania izby samorządów zawodowych? Do samorządów należy sądownictwo dyscyplinarne, piecza nad rejestracją osób wykonujących zawód, nad przestrzeganiem obowiązków zawodowych (etyki zawodowej, obowiązku szkolenia, obowiązku ubezpieczenia itp.), działalność socjalna na rzecz członków. 44.Jakie są rodzaje uprawnień budowlanych? W zależności od posiadanego wykształcenia i zakresu odbytej praktyki zawodowej każda specjalność odrębnie na uprawnienia: - do projektowania (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie), - do kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie), - łącznie na oba rodzaje uprawnień (bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie) - łącznie na uprawnienia bez ograniczeń w danej specjalności i uprawnienia w ograniczonym zakresie w innej specjalności. 45.Czy można być kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru jednocześnie? NIE – Zabronione jest !!! 46.Co oznacza znak CE na produkcie? Oznaczając swój produkt znakiem CE producent potwierdza, że spełnia on wszystkie podstawowe wymagania Europejskiej Dyrektywy. dopuszczenie do funkcjonowania produktu na rynku oraz zapewnienie swobodnego przemieszczania się dóbr na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej 47.Po spełnieniu jakich warunków można ubiegać się o uprawnienia projektowe? Mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone przez wojewodę, decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi". 48.Dla oceny jakich produktów ma zastosowanie dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej? Wszelkie urządzenia, które są „elektryczne” czyli zawierają elementy i podzespoły elektryczne lub elektroniczne powinny być przeanalizowane pod kątem dyrektywy „EMC” 49.Co oznacza termin norma zharmonizowana? Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy Zharmonizowane. Europejskie normy zharmonizowane wspomagają legislację w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne. 50.Kiedy producent korzysta z usług jednostki notyfikowanej?

51.Jakie należy spełnić warunki, aby prowadzić działalność projektową lub nadzór budowlany? 52.Kogo zrzesza Izba Inżynierów Budownictwa? Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb. 53.Czy stosowanie norm państwowych jest obecnie obligatoryjne? Stosowanie norm nie jest obecnie obowiązkowe. Od 1 stycznia 2003 stosowanie PN jest już całkowicie dobrowolne. Przywoływanie PN w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje nałożeniem obowiązku ich stosowania, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi - akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać postanowień aktu wyższego rzędu. 54.Jakie informacje techniczne są zwykle zawarte w normach? 55.Wymień rodzaje badań technicznych zapewniających produkcję urządzeń na dobrym poziomie? - badania typu - badania wyrobu - badania profilaktyczne - badania okresowe - badania powypadkowe - badania specjalne 56.Wymień rodzaje badań technicznych wynikających z prawidłowej eksploatacji urządzeń. - badania typu - badania wyrobu - badania profilaktyczne - badania okresowe - badania powypadkowe 57.Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia patentowego? Zgłoszenie patentowe zawiera: podanie o udzielenie ochrony patentowej ; opis wynalazku ; zastrzeżenia patentowe ; rysunki (jeżeli są) ; skrót opisu wynalazku ; potwierdzenie dokonania opłat. 58.Ile wynosi maksymalny czas trwania ochrony patentowej i od jakiej daty jest liczony? Ochrona patentowa trwa dwadzieścia lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Warunkiem trwania patentu jest uiszczenie opłat okresowych za ochronę wynalazków 59.Nazwa centralnego organu administracji rządowej z zakresu własności przemysłowej. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. 60.Czy i jak mogą być przeniesione autorskie prawa majątkowe? Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwana „Prawem Autorskim”, przewiduje w art. 53 wymóg zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności dla umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Powyższe oznacza konieczność złożenia pod umową obejmującą oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich podpisów upoważnionych osób. Niespełnienie bowiem wymogu zachowania formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej, co w świetle prawa oznacza, że umowa nigdy nie została zawarta, a w związku z tym przeniesienie majątkowych praw autorskich nie nastąpiło. W efekcie ich właścicielem pozostaje w dalszym ciągu twórca. 61.Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw prywatnych. Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Każda forma prawna przedsiębiorstwa uregulowana jest w innym akcie prawnym. Spółki prawa handlowego uregulowane w kodeksie spółek handlowych obejmują: - spółki osobowe - spółka jawna - spółka partnerska - spółka komandytowa - spółka komandytowo-akcyjna - spółki kapitałowe - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka akcyjna Kodeks cywilny z kolei reguluje działalność następujących form prawnych przedsiębiorstw: - spółka cywilna - przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej Pozostałe formy prawne uregulowane są w poszczególnych aktach prawnych - ustawach. Inne spotykane podmioty gospodarcze w polskim ustawodawstwie to: - przedsiębiorstwo państwowe - stowarzyszenie - spółdzielnia - fundacja Od 1 maja 2004 roku w Polsce można również zawiązywać tzw. spółki paneuropejskie, które są uregulowane zarówno w ustawodawstwie wspólnotowym, jak i krajowym. Obejmują one takie formy prawne jak: - spółka europejska - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - spółdzielnia europejska - europejska spółka prywatna - europejska spółka wzajemna - stowarzyszenie europejskie - przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe 62.Pojęcie podatku pośredniego i przykłady takich podatków. Podatek pośredni jest to danina publiczna płacona w pieniądzu, przymusowa, bezzwrotna, niezwiązana zasilająca budżet państwa. Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek akcyzowy, VAT i podatek od gier losowych 63. Jakie cele stawia się badaniom typu? Badania typu (pełne) wykonuje się w celu oceny wyrobu pod względem konstrukcji, zastosowanych materiałów, jakości wykonania oraz w celu oceny wyrobu danego typu, wykonanych w wytwórni po raz pierwszy, oceny nowych konstrukcji, w przypadku

wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, materiałowych lub technologicznych, które mogą mieć wpływ na wyniki badania pełnego a także przy okresowej kontroli produkcji. 64. Jakie cele stawia się badaniom wyrobu? Badania wyrobu (niepełne) wykonuje się w celu sprawdzenia, czy właściwości danego wyrobu nie odbiegają od właściwości wyrobów poddanych badaniom pełnym i czy podczas produkcji nie popełniono przypadkowych błędów. Badania niepełne wykonuje się przy kontroli bieżącej i przy ocenie wyrobów remontowanych 65. Czym różni się homologacja od badań typu? Homologacja - to pozwolenie na użytkowanie urządzenia na terenie kraju, wydającego pozwolenie, przyznawane przez uprawnioną instytucję. Korzystanie ze sprzętu, który jej nie posiada powoduje, że za uszkodzenia lub szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik. Obowiązkowi homologacji podlegają jedynie urządzenia określone we właściwych przepisach prawa. 66. Wymienić rodzaje certyfikatów dobrowolnych. W Polsce istnieją następujące rodzaje certyfikacji dobrowolnej: - zgodna z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych, dokumentów normatywnych oraz norm i dyrektyw organizacji regionalnych - na zastrzeżony przez Polski Komitet Normalizacyjny znak zgodności z Polską Normą - na zastrzeżony przez Centrum znak ekologiczny - na zastrzeżony przez Centrum znak jakości Q 67. Zasadnicza różnica między przepisem prawnym a normą techniczną. W przypadku przepisów prawnych istnieje konieczność dostosowania się do nich, natomiast stosowanie norm technicznych jest dobrowolne. 68. Dyrektywa europejska? Dyrektywa Unii Europejskiej — akt prawa pochodnego Unii Europejskiej, którego mocą prawodawcy państw członkowskich Unii zostają zobowiązani do wprowadzenia określonych regulacji prawnych, służących osiągnięciu wskazanego w dyrektywie, pożądanego stanu rzeczy. Dyrektywy mają różną wagę: zalecana, obowiązująca oraz wprowadzana na okres próbny. Dyrektywy w wielu kwestiach pozostawiają krajom członkowskim Unii znaczną swobodę wyboru rozwiązań. 69. Dla jakich urządzeń i instalacji nie są wymagane uprawnienia E lub D? 70. Podać istotne różnice pomiędzy wymaganiami egzaminacyjnymi dla kwalifikacji D i E. 71. Podać ogólny zakres prawa budowlanego. Ustawa – Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Ustawy nie stosuje się do wyrobisk górniczych. Ponadto reguluje sprawy związane z: -ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania,

-miejscem realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę -oddawania obiektów budowlanych do użytkowania -prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową -prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego -postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej