PHAÀN MOÄT : CUØNG CAÙC EM THAÂN MEÁN

Nhöõng gì chò seõ ghi laïi ôû quyeån saùch naøy mong raèng seõ giuùp ñöôïc phaàn naøo caùc em trong cuoäc soáng gia ñình. Nhöõng gì chò ñaõ höôûng trong cuoäc soáng gia ñình. Nhöõng gì chò ñaõ höôûng, nhöõng kyû nieäm chò xin ghi laïi taát caû ñeå caùc em cuøng xem, cuøng laáy nhöõng öu khuyeát ñieåm ñeå taïo neân haïnh phuùc gia ñình caùc em. Nhöõng haïnh phuùc gia ñình traøn treà sung söôùng thì ñoù laø thieân ñaøng ñoù, maø trong nhöõng yeáu toá gaây trong haïnh phuùc gia ñình, TÌNH DUÏC ñoùng vai troø raát quan troïng. Söï trao ñoåi TÌNH DUÏC coù thoûa maõn thì vôï choàng môùi ñöôïc haïnh phuùc, buoäc phaûi coù ngay töø khi môùi cöôùi, maø ngöôøi ta coù theå hoïc hoaëc luyeän taäp daàn daàn deã ñaït tôùi noù baèng caùch tìm hieåu chính caùi baûn chaát guoàng maùy trong trao ñoåi TÌNH DUÏC ñaëng trao ñoåi ngheä thuaät laøm vôï choàng. Chò ghi laïi ñaây nhöõng ngheä thuaät, kyõ thuaät veà TÌNH DUÏC ñeå caùc em coù ñöôïc moät môù kieán thöùc vaø caùc em seõ luyeän daàn daàn töø leân töø khi veà vôùi choàng. Nhöng caùc em neân nhôù raèng chæ rieâng TÌNH DUÏC khoâng thoâi thì khoâng laøm neân haïnh phuùc gia ñình daàn, vaø khoâng coù moái tình vôï choàng naøo coù theå beàn chaët ñöôïc neáu ngöôøi ta chæ caên cöù vaøo nhuïc duïc. Muoán taïo thaønh cuoäc hoân nhaân toát ñeïp, dó nhieân vôï choàng phaûi ieâu thöông laãn nhau, coù söï töông ñoàng tö töôûng, quyeàn löïc môùi coù söï thu nhaäp thích ñaùng veà kinh teá... Chò ñaõ quan saùt nhieàu gia ñình hay caõi coï, ña soá laø do thieáu hoøa hôïp TÌNH DUÏC maø ra (coù theå quan saùt tröïc tieáp hay giaùn tieáp). Nhö vaäy thaønh ra yeáu toá TÌNH DUÏC ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc aám eâm gia ñình. Caùc quan nieäm sai laàm maø ngaøy nay vaãn coø toàn taïi laø coi vieäc vôï choàng aên naèm vôùi nhau laø toäi loãi, laø baån thæu, laø maát phaåm giaù quaû laø ngaên trôû haïnh phuùc cho vôï choàng. Vaäy, ta neân maïnh daïn coi vieäc tìm tôùi söï hoøa hôïp trong ñôøi soáng TÌNH DUÏC nhö laø moät trong nhöõng muïc ñích cao ñeïp cuûa söï sinh hoaït vôï choàng. Nhöng muoán ñaït ñöôïc söï hoøa hôïp trong TÌNH DUÏC, chuùng ta phaûi bieát caùc:"Kyõ thuaät, ngheä thuaät TÌNH DUÏC". Thaät vaäy, ngay trong nhieàu boä laïc, thoå daân laïc haäu, vieäc chæ daãn sinh lyù laø chuyeän thöôøng tình cuûa caùc

baäc laõo thaønh ñoái vôùi theá heä sinh, nhieàu khi bieán haún thaønh moät phaàn trong nghi leã trong caùc leã laïc khi boïn thieáu nieân tôùi tuoåi daäy thì. Ngaøy xöa, kyõ thuaät vaø ngheä thuaät TÌNH DUÏC cuõng ñaõ daïy doã ñaáy, caùc nhaø khaûo coå ñaõ tìm ra ôû Ai Caäp, nhöõng tôø giaáy ñôøi Pharaon, Kamasutra cuûa AÁn Ñoä, vieát ra caùch ñaây 1800 naêm. Nhöõng saùch giaáy naøy ñeàu dieãn taû ra nhöõng chi tieát tæ mæ caùc kyõ thuaät, ngheä thuaät giao hôïp. Vaøi theá kyû gaàn ñaây, ngheä thuaät ñoù lô laø vaø thöôøng khi bò caám nöõa vì söï sai laàm cuûa chính quyeàn, toân giaùo... Ngaøy nay chuùng ta môùi löu yù ñeán taàm quan troïng cuûa vieäc giaùo duïc sinh lyù vaø chuù troïng ñeán kyõ thuaät thích ñaùng giuùp cho vieäc trao ñoåi TÌNH DUÏC giöõa vôï vaø choàng ngaøy caøng toát ñeïp hôn. Noùi ñeán kyõ thuaät ieâu ñöông, chò muoán nhaém ñeán nhöõng keát quaû toát ñeïp cuûa vieäc aên naèm vôùi nhau. Ñieàu aáy ñoøi hoûi tröôùc heát laø söï hieåu bieát ñeán nôi ñeán choán söï hoøa hôïp caû veà cô theå hoïc laãn sinh lyù hoïc, sau laø söï thaáu thieát ngheä thuaät yeâu ñöông, nghóa laø caùch giuùp cho vôï choàng tìm thaáy söï thoûa maõn vôùi ñaày khoaùi caûm trong haønh ñoäng sinh lyù. Ñöùng veà maët lyù hoïc maø xeùt, giao hôïp laø söï giao hoøa giöõa hai cô quan sinh duïc nam vaø nöõ. Nhö vaäy, caû vôï choàng taát nhieân phaûi bieát roõ söï caáu taïo vaø nhieäm vuï cuûa cô quan sinh duïc, moái töông quan giöõa cô quan noï vaø cô quan kia, caùc söï bieán ñoåi xaûy ra khi TÌNH DUÏC bò kích thích, vò trí phaûi giöõ ñeå cho hai cô quan coù ñöôïc söï hoøa hôïp khaû quan nhaát. Noùi caùch khaùc, caû vôï laãn choàng caàn phaûi bieát roõ chính caùi guoàng maùy cuûa söï giao hôïp laø vaäy. Ñöùng veà maët taâm lyù hoïc vaø tình caûm maø xeùt, ñoù laø ñieàu ñaùng khuyeát khích neáu khoâng vôï choàng coù teå hieåu bieát baûn theå cuûa nhöõng xuùc ñoäng TÌNH DUÏC, vaø söï kích thích TÌNH DUÏC, veà söï khaùc bieät giöõa caùc phaûn öùng giöõa caùc ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ vaø veà giaù trò cuøng taàm quan troïng cuûa caùc ñöùc tính phaùi coù theå teá nhò, tinh teá vaø kheùo leùo khi vôï choàng giao hôïp. Naõy giôø chò noùi khaù nhieàu veà nhöõng nguyeân nhaân ñaõ khieán chò ghi laïi nhöõng kyõ thuaät, ngheä thuaät TÌNH DUÏC. Tröôùc khi keå cho caùc em bieát nhöõng kyõ thuaät, ngheä thuaät TÌNH DUÏC cuûa vôï choàng chò, chò hoûi caùc em coù hieåu roõ caùc cô quan sinh duïc vaø

caùch caáu taïo cuûa chuùng chöa? Neáu chöa thì khoan ñoïc tieáp ñaõ, haõy tìm vaø mua caùc saùch veà loaïi "AÙi tình thöïc nghieäm" ñaõ coù baùn nhieàu ôû caùc haøng saùch. Chò seõ chia ra laøm hai phaàn: phaàn thöù nhaát noùi veà kyõ thuaät, ngheä thuaät "hoân" ôû boä phaän sinh duïc, noùi thaúng ra laø caùch duøng mieäng ñeå gaây khoaùi caûm cho ngöôøi mình ieâu vaø phaàn thöù hai noùi veà giao hôïp. PHAÀN THÖÙ NHAÁT HOÂN MOÂI: Ñaây laø phaàn thoâng duïng nhaát, hoân moâi ñeå toû söï ieâu thöông ñaäm ñaø, nhôù nhung nhieàu... Hoân moâi laø duøng laáy moâi quyeän laáy moâi cuûa ngöôøi ieâu, choàng chò hoân hay laém, moãi laàn anh aáy hoân chò, chò chæ bieát oâm laáy aûnh, ghì thaät chaët. Thöôøng thì anh aáy hay hoân chò vaøo nhöõng luùc saép ñi ñaâu, hay ñi veà... hoaëc luùc ôû nhaø anh aáy thình lình anh oâm chò hoân thaät ñaém ñuoái, hoûi ra thì anh aáy nhôù laïi moät kyû nieäm naøo ñoù vaø caûm thaáy thöông vôï nhieàu. Chæ coù nhöõng tình ieâu chaân thaär môùi gaây ñöôïc ñeâ meâ nhieàu ôû nhöõng nuï hoân aáy vaø khoâng bao giôø chaùn ñöôïc. Thænh thoaûng, chò cuõng hoân anh aáy nhieàu vaäy, vì chò ieâu aûnh laém, caùc em neân nhôù ñoâi luùc mình chuû ñoäng chöù ñöøng bao giôø thuï ñoäng hoaøn toaøn, vaø khi hoân mình phaûi toû veû say ñaém chöù ñöøng toû veû ngöôïng eùo. Ngöôøi choàng seõ khoâng thích vôï mình neáu khi hoân vôï mình im lìm, baát ñoäng. Tuøy luùc, tuøy tröôøng hôïp vaø do söï teá nhò, mình phaûi hoân thaät cuoàng nhieät hoaëc hoân thaät dòu daøng.Thöôøng nhöõng nuï hoân ñaém ñuoái thöôøng keøm theo söï nuùt löôõi, nghóa laø mình ñöa muõi sang vaø ñoâi moâi ngöôøi ieâu seõ quyeän laáy. Vaø coù theå, ta duøng tay xoa nheï vaøo ngöïc löng... hoaëc baát cöù nôi naøo (neáu nuï hoân chuaån bò cho cuoäc giao löu). Vaø ñieàu quan troïng laø caùc em coù bò chöùng hoâi mieäng hay khoâng, chöùng naøy do beänh saâu raêng hay caùc beänh do ñöôøng tieâu hoùa, neân chöõa cho khoûi. Vì duø coù thöông ngöôøi ieâu caáp maáy, ngöôøi choàng seõ maát höùng nhieàu vaø khoâng thöôøng hoân ñaâu. Caùc em neân giöõ mieäng saïch hoaëc thöôøng ñaùnh raêng hay ngaäm keïo thôm nöôcù mieäng seõ ngoït, taïo neân hieàu ñeâ meâ cho nuï hoân, coù theå caùc oâng choàng cuûa em seõ nghieän nuï hoân vôùi vôï mình ñaáy.

Neáu nuï hoân ñaäm ñaø ñi nöõa, nuï hoân seõ keøm theo thöùc aên nghóa laø môùm thöùc aên vaäy, baèng caùch duøng löôõi ñöa thöùc aên vöøa môùi caén hay ñaõ nhai moät chuùt töø mieäng cuûa mình hay mieäng ngöôøi ieâu. Caùc em gôøm aø! Khi coù tình ieâu caùc em seõ bieát! Tuyeät laém. Chuùc caùc em nhieàu haïnh phuùc. PHAÀN THÖÙ HAI HOÂN NÔI AÁY Moät vaøi yù nieäm: Nhö vaäy, chò ñaõ noùi "hoân" ôû nôi aáy laø duøng kyõ thuaät, ngheä thuaät baèng moâi löôõi vaø baèng söùc huùt maø dieãn bieán cô quan sinh duïc cuûa nguôøi ieâu ñeå ñöa ngöôøi ieâu ñeán thoaùi caûm, toät ñoä. Chöõ "hoân" ôû ñaây phaûi vieát trong ngoaëc keùp, noù khoâng nhö hoân moâi, noù gaàn ñoàng nghóa vôùi chöõ "buù", nhöng chò khoâng chöõ naøy vì noù khoâng ñöôïc thanh tao cho laém. Caùc em coù cho laø laï vaø gôùm laém khoâng? Haønh ñoäng naøy chæ coù nhöõng ñoâi vôï choàng ieâu say ñaém, doài daøo duïc tình, khoûe maïnh thì thöôøng ngöôøi nam thöôøng hoân ngöôøi nöõ hôn vì tình ieâu hoï noùng boûng vaø nhieàu ñam meâ. Hôn nöõa cô quan sinh duïc cuûa ngöôøi nöõ- AÂM HOÄ-ñöôïc caáu taïo raát ñaëc bieät vaø gaây kích thích nhieàu. Chò nhaán maïnh raèng chæ coù tình ieâu maõnh lieät môùi thuùc ñaåy ngöôøi nam hoân ñöôïc, neáu khoâng hoï seõ gôùm ngay, hoaëc neáu coù "hoân" ñöôïc thì chæ ngöôïng ngaïo, khoâng ñöôïc say ñaém nhö ieâu chaân thaät. Coøn veà phaùi nöõ chuùng ta, neáu ieâu nhieàu vaø doàn daùo kích ñoäng, ta cuõng hoân ñöôïc cuûa ngöôøi ieâu vaø gaây ñöôïc nhieàu thöông ieâu vôùi choàng. Söûa soaïn cho nhöõng nuï hoân aáy: Luoân luoân ngöôøi choàng "hoân" thöôøng ngöôøi vôï neáu ôû phaùi nöõ coù nhieàu ñaëc ñieåm, do ñoù chò em chuùng ta phaûi bieát khai thaùc moät caùch trieät ñeå nhöõng lôïi ñieåm cuûa ta ñeå giöõ vöõng haïnh phuùc cho gia ñình. Vì theá, ñeå thöïc hieän cho nhöõng nuï hoân naøy, ta neân röûa thaät kyõ aâm hoä cho saïch luoân, ñeå traùch muøi hoâi quaù noàng do aâm dòch vaø nöôùc tieåu, ta caàn phaûi röûa thaät kyõ aâm hoä ít nhaát moãi laàn moät ngaøy. Nhö vaäy, caùc em bieát khi bò kích thích TÌNH DUÏC ôû aâm hoä tieát ra moät chaát nhôøn goïi laø aâm dòch. Chaát naøy maøu traéng töïa nhö loøng traéng tröùng, khoâng muøi vò gì, neáu coù chæ hôi maèn maën thoâi. Thöôøng khi hoân ngöôøi nam seõ nuùt maïnh vaø nuoát

luoân chaát naøy. Neáu chaúng may ta bò beänh veà aâm hoä, aâm dòch thöôøng coù muøi noàng, ta neân chöõa cho khoûi ñi vì neáu khoâng choàng mình seõ ngaïi vaø chaúng daùm hoân thöôøng ñaâu. Khoaûng thôøi gian thích hôïp ñeå "hoân" laø khoaûng nöõa ñeâm, khoaûng nghæ tröa, tröôùc vaø sau khi nguû. Neáu ta giöõ ñöôïc aâm hoä saïch seõ, choàng mình seõ thích "hoân" luoân, coù theå ñeán ñoä nghieàn nöõa, nhö choàng chò chaúng haïn. Anh aáy coù keå raèng ngöôøi Trung Hoa giaøu coù thöôøng möôùn gaùi trinh ñeå daët vaøo aâm hoä nhöõng vieân thuoác gia truyeàn qua moät ñeâm ngöôøi taøu phuø hoä seõ "Hoân" aâm hoä cuûa ngöôøi con gaùi aáy ñeå nuùt laáy vieân thuoác maø hoï cho laø ñaïi boå: Do ñoù aûnh môùi baøy ñaët, thænh thoaûng ñaët vaøo aâm hoä chò, hoaëc nho hoaëc cam,chuoái... roài vaøi giôø sau anh aáy nuùc ra. Ñöøng laáy laøm laï, ñoù laø TÌNH DUÏC ñaáy, thieân nhieân ñaáy. Dieãn tieán caûm giaùc vaø ñoäng taùc: Caûm giaùc hoân tuyeät vôøi neáu ngöôøi "hoân" raønh kyõ thuaät naøy. Choàng chò thì khoûi cheâ vaøo ñaâu ñöôïc, anh aáy ñaõ ñöa chò ñeán khoaùi caûm toät ñoä vôùi nhöõng nuï hoân kheùo leùo, khieán chò nghieàn ñöôïc "hoân" ñeán noãi phaûi nhaéc nhôû hoaëc khieâu khích ñöôïc "hoân". "Hoân" cuõng coù nhieàu kieåu caùch tuøy höùng do söï ñoàng yù cuûa vôï choàng, nhöng thöôøng cuõng do duøng moâi, löôõi, ñeå ñöa ngöôøi ieâu tieán tôùi ñeán caûm giaùc sung söôùng cöïc ñoä. "Hoân" ôû aâm hoä: Tröôùc khi "hoân" aâm hoä cuûa chò, anh aáy thöôøng hoâi moâi vôùi chò trong khi aáy baøn tay cuûa anh aáy xoa nhuõ hoa cuûa chò tuøy luùc nhanh chaäm, maïnh hay nheï. Ñeán khi chò bò kích ñoäng döõ doäi, thaân theå noùng ran leân vaø aâm hoä baét ñaàu tieát ra aâm khí nhieàu, anh aáy môùi baét ñaàu hoân xuoáng coå, xuoáng ngöïc, xuoáng buïng vaø laàn laàn xuoáng thaáp nöõa... Chò baét ñaàu dang ñoâi chaân thaät roäng ñeå anh aáy ñöôïc "hoân" troïn veïn. Khi "hoân" anh aáy duøng moâi quyeän laáy aâm haïch vaø nuùc laáy aâm khí tieát ra thaät nhieàu, thænh thoaûng anh aáy ngöng nuùt vaø ñöa löôõi ra xuoáng aâm moân roài laïi ñöa leân aâm haïch, vaø cöû ñoäng nhanh daàn. Caûm giaùc cöïc laïc ñaõ ñeán daàn khieán chò bò kích ñoäng nhöng chò muoán anh aáy "hoân" thaät nhanh hôn ñeå ñeán khoaùi caûm toät ñoä maø. Luùc ño,ù mình laø noâ leä cuûa TÌNH DUÏC roài vaø khoâng e theïn gì nöõa, chò reân ræ oaèn oaïi trong khoaùi caûm, chò cöû ñoäng ôû boä haï

baèng caùch naåy leân, naåy xuoáng...Vaø roài caûm giaùc khoaùi laïc cöïc ñieåm ñaõ ñeán, luùc naøy ngöôøi chò naåy ñöùng leân, ñoâi tay chò töï ñoäng ghì saùt ñaàu anh aáy vaøo aâm hoä, ñoâi chaân chò khoâng coøn daïng ra nöõa maø ñaõ kheùp saùt ñaàu anh aáy töï bao giôø. Sau phuùt toät ñoä aáy caûm giaùc ra ñi thaät nhanh. Maáy em coù thaáy nhö vaäy laø kyø cuïc laém khoâng? Luùc ñaàu chò theïn laém, khi anh aáy "hoân" chò chæ caén raêng maø chòu cho TÌNH DUÏC haønh haï vaø khoâng daùm reân ræ, oaèn oaïi trong khoaùi caûm gì caû. Sau chò môùi bieát khoâng neân nhö vaäy vì nhö theá ngöôøi hoân seõ khoâng thaáy höùng thuù vaø khoâng thích hoân nöõa vì hoï töôûng hoân nhö vaäy khoâng coù keát quaû, hôn nöõa ta ñeø neùn chòu ñöïng nhö theá seõ laøm giaûm bôùt söï khoaùi caûm vaø coù theå laâu ngaøy caûm giaùc ñoù khoâng coøn ñeán nöõa ta seõ bò chöùng laõnh aâm nghóa laø khoâng höùng thuù trong duïc tình. Nhö vaäy, haïnh phuùc gia ñình naøy seõ maát vui ñi maø coøn coù theå bò tan vôõ nöõa, laø vôï choàng vôùi nhau ñöøng e theïn gì caû nhöõng giôø phuùc trong duïc tình thì neân soáng heát mình, vôùi duïc tình nghóa laø haõy buoâng troâi ñeå duïc tình ñieàu khieån mình. Neáu thaáy caàn thì phaûi reân ræ hoaëc oaèn oaïi... gì... gì... cöù vieäc ñöøng e theïn gì caû. Nhö vaäy, ngöôøi choàng thaáy raèng ngöôøi vôï ñoäc ñaùo thaät tuyeät. Laïi coøn moät ñieåm naøy nöõa, thænh thoaûng caùc em neân thay ñoåi moät chuùt, laø maáy em chuû ñoäng, khieâu khích ñeå choàng bieát mình bò kích thích vaø caàn ñöôïc "hoân". Khieâu khích baèng ñuû moïi caùch, chaúng haïn ñöa aâm hoä veà phía maët ngöôøi choàng vaø keùo saùt ñaàu anh aáy vaøo hay oâm saùt choàng, caùc em toû ra noùng boûng vaø bò kích thích duïc tình, caùc em reân ræ caàn ñöôïc "hoân" nhö vaäy seõ taïo cho mình nhieàu neùt ñaëc bieät, ngöôøi choàng seõ thích vaø ieâu thöông mình nhieàu hôn. "Hoân" ôû döông vaät: Thænh thoaûng ngöôøi vôï neân "hoân" döông vaät cuûa choàng, "hoân" nhö vaäy seõ ñöa ngöôøi choàng töø kích thích duïc tình ñeán khoaùi caûm toät ñoä, kyõ thuaät "hoân" naøy cuõng gioáng nhö ngöôøi choàng hoân aâm hoä cuûa mình, nghóa laø môùi khi hoân caùc em neân khích thích duïc tình cuûa ngöôøi choàng baèng caùch hoân xuoáng daàn vaø tay xoa nheï khaép nôi. Ñeán luùc "hoân" chò ngaäm ñaàu döông caät vaø "hoân" duøng moâi, löôõi , söùc nuùc ñeå gaây khoaùi caûm cho choàng. Coù luùc chò duøng moâi ñaåymieáng da boïc qui ñaàu (ñaàu döông vaät) tuoät ra, roài sau laïi duøng moâi keùo vaøo, coù luùc khoâng keùo

mieáng da aáy vaøo maø duøng löôõi quay troøn treân ñaàu döông vaät hay laø nuùt maïnh töøng chaäp, caùc haønh ñoäng naøy ñieàu tieát, töø chaäm nhanh. Trong khi ñoù chò naém döông vaät ñöa ñaåy nheø nheï theo nhòp nhanh chaäm cuûa "hoân", vaø moät tay chò maân meâ bìu dòch hoaøn, caûm giaùc khoaùi laïc ñeán daàn, ñeán luùc cöïc ñieåm, toaøn thaân anh aáy naåy leân vaø cöùng laïi. Töø ñaàu döông vaät tinh khí baén ra thaät maïnh, ñeán luùc tinh khí khoâng ra nöõa, ngöôøi anh aáy meàm nhuõng laïi, chò môùi thoâ "hoân". Luùc ñaàu chò phaûi nhoå tinh khí ra sau khi "hoân" xong, nhöng sau naøy ñaõ quen vôùi muøi tinh khí ñoù roài neân chò nuoát luoân. Caùc kieåu "hoân": Tuøy luùc vaø tuøy höùng "hoân" coù theå naèm, ngoài, ñöùng khaùc nhau coát laø ñeå thay ñoå cho laï, vaø gaây nhöõng neùt ñoäc ñaùo. Trong gia ñình haàu nhö vôï choàng ieâu thích nhau hôn, khoâng coù nhöõng vuï ngoaïi tình. Nhöng duø ôû kieåu hoân naøo, caùch hoân naøo cuõng ñeán khoaùi caûm gioáng nhau. NAÈM: Kieåu hoân naøy laïi chia ra laøm ba kieåu nöõa: Naèm ngöõa: Kieåu naøy thoâng thöôøng nhaát vì goïn vaø thoaûi maùi nhieàu. Ngöôøi nöõ naèm ngöõa, ngöôøi nam uùp maët vaøo aâm hoä vaø "hoân", coù theå gaây kích thích nhieàu baèng caùch trong khi "hoân" ngöôøi nam duøng tay xoa nheï nhuõ hoa, buïng vaø moâng(hoâng). Ñeán luùc noùng boûng, ngöôøi nöõ bò kích thích TÌNH DUÏC döõ doäi thì naåy leân, xuoáng hoaëc uoán eoù boä haï theo nhòp hoân cuûa ngöôøi nam, luùc ñoù ngöôøi nam neân voøng tay oâm saùt ********************************************************** ****************aây deã daøng cho ngöôøi nam khi "hoân". Toùm laïi kieåu "hoân" naøy thoâng thöôøng vaø phong phuù nhaát. Naèm uùp: kieåu naøy thænh thoaûng ñöôïc aùp duïng moät laàn vaøo nhöõng khi ngöôøi nöõ bò kích thích TÌNH DUÏC nhieàu vaø muoán ñöôïc chuû ñoäng luùc "hoân". Ngöôøi nöõ naèm uùp aâm hoä leân moâi ngöôøi nam. Ngöôøi nam naèm ngöõa phía döôùi vaø chæ vieäc voøng tay oâm saùt bôø moâng ñeå keùo aâm hoä vaøo hoân. Tuøy theo cöôøng ñoä kích thích, ngöôøi nöõ seõ ñieàu khieån ngöôøi nam"hoân" baèng caùch ñöa ñaåy, uoán eùo haï boä bôûi cöû ñoäng cuûa ñaàu goái vaø khuyûu tay vaø nhòp ñoä tuøy theo mình thích.

Naèm nghieâng: Kieåu naøy ñöôïc aùp duïng luùc caû hai hôi löôøi. Ngöôøi nöõ naèm nghieâng, ngöôøi nam cuõng naèm nghieâng. Nhöng göông maët phaûi ñoái dieän vôùi aâm hoä. Thöôøng thì ngöôøi nöõ phaûi choaøng moät chaân qua sau löng ngöôøi nam ñeå hoï deã "hoân" hôn. Nhöng thì luùc khoaùi caûm gaàn tôùi, ngöôøi nöõ choaùng chaân vaø uùp ngöôøi laïi thaønh kieåu "hoân" naèm uùp, hoaëc naèm ngöûa laïi vaø keùo ñaàu ngöôøi nam theo ñeå bieán thaønh kieåu "hoân" naèm ngöûa phong phuù vaø thoaûi maûi hôn. NGOÀI: ÔÛ theá ngoài ñöôïc chia laøm ba loaïi. Ngoài ngöûa: Kieåu naøy cuõng thoaûi maùi va ødeã daøng. Ngöôøi nöõ ngoài ôû caïnh giöôøng, hai tay choáng thaúng ra sau coát ñeå naåy ngöôøi leân vaø aâm hoä ñöa ra phía tröôùc. Ñoâi chaân thoøng xuoáng giöôøng vaø daïng ra, coù theå co hai chaân leân ñeå gaùc leân caïnh giöôøng ñeå trôû thaønh chöõ M coát ñeå môû roäng hai meùt aâm hoä, ngöôøi nam quyø döôùi ñaát vaø guïc ñaàu vaøo vaø hoân thaät maõnh lieät.Thænh thoaûng ngöôøi nöõ coøn neân naåy haï boä veà phía tröôùc. Ngoài uùp: Loái ngoài naøy cuûa ngöôøi nöõ laø nöõa ñöùng nöõa quyø, hai tay choáng veà phía tröôùc ñeå ngaû ngöôøi veà phía tröôùc ñeå uùp aâm hoä leân maët ngöôøi nam(luùc ñoù ngöôøi nam ñang naèm ngöõa ôû phía döôùi). Kieåu naøy ñöôïc thöïc hieän luùc ngöôøi nöõ chuû ñoäng nghóa laø ngöôøi nöõ ñieàu khieån ngöôøi nam"hoân" theo nhòp ñieäu ñöa ñaåy aâm hoä leân xuoáng, tôùi lui vaø aâm hoä leân khuoân maët keû hoân bôûi caùc ñoäng taùc ôû ñaàu goái vaø tay. ÑÖÙNG: ÔÛ theá ñöùng naøy cuõng goàm hai kieåu. Ñöùng ngöûa: Kieåu naøy töông töï nhö ngoài ngöûa, nhöng ôû kieåu naøy, ngöôøi nöõ ñöùng döïa vaøo vaùch coù theå hôi dang chaân moät chuùt hay laø gaùc moät chaân leân vai ngöôøi nam luùc aáy ñang quøy uùp maët aâm hoä ñeå "hoân". Ngöôøi nöõ ñieàu khieån dieãn bieán caûm giaùc naøy baèng caùch naåy tôùi lui hoaëc duøng tay ñaët leân ñaàu ngöôøi nam keùo saùt vaøo aâm hoä mình hoaëc voø ñaàu nheø nheï tuøy luùc. Ñöùng uùp: Kieåu naøy töông tuï nhö kieåu treân, nhöng thay vì ñöùng döïa löng vaøo vaùch, ngöôøi nöõ seõ xoay vaøo vaùch, hai tay choáng vaùo töôøng vaø ñieàu khieån ngöôøi nam hoân baèng caùch cöû ñoäng ôû haï boä.

Nhö treân chò ñaõ trình baøy caùc kieåu hoân ñôn maø ngöôøi choàng hoân ngöôøi vôï. Töông töï nhö theá, ngöôøi vôï vaãn "hoân" döông vaät ngöôøi choàng qua caùc kieåu hoân nhö treân. PHAÀN HAI: MEN RÖÔÏU TÌNH AÙI ÑEÂM! ÑEÂM ÑOÄNG PHOØNG Chò ! Ñeán hoâm nay em môùi ñöôïc raûnh rang vieát thö thaêm chò ñeå baøy toû loøng haïnh phuùc ñang daâng traøo trong tim em ñeå chò hieåu theá naøo laø aân aùi cuûa moät coâ gaùi coøn trinh tieát laàn ñaàu tieân ñöôïc höôûng thöùc muøi vò cuûa ieâu ñöông. Chò. Ñeâm hoâm aáy, tieäc tuøng vöøa xong, baïn beø thaân thuoäc laàn löôït ra veà chæ coøn laïi chaøng, em vaø moät ngöôøi giuùp vieäc ñang loanh quanh doïn deïp vì buoåi tieäc nhaø cöûa thaät beà boän. Maët chaøng ñoû ngay vì hôi men, chaøng xieát laáy tay em vaø aâu yeám duøi em vaøo phoøng... Em thaáy theøn theïn, vaø cuùi ñaàu, loøng hoài hôïp voâ cuøng, kheùp cöûa phoøng xong chaøng quay laïi oâm em vaøo loøng hoân leân maù em nheø nheï nuùt moâi hoàng non noõn nhö moät ñoùa hoa xuaân traøn ñaày nhöïa soáng... Caùi hoân luùc ñaàu cuûa ñeâm taân hoân seõ môû maøn bieát bao ñieàu huyeàn dieäu. Moät caûm giaùc laân laân leân nheï vaøo loøng em, laàn ñaàu tieân da thòt em tieáp xuùc vôùi da thòt ñaøn oâng, thaät em thaáy roän raõ khaùc thöôøng chò aï. OÂi caûm giaùc môùi thaät laï luøng laøm sao, ngöôøi em boãng thaáy noùng böøng rung ñoäng... Ñang meâ man vôùi nhöõng caûm giaùc môùi laï thì chaøng buoâng em ra, nhönh caùi dö vò cuûa caùi hoân noàng naøn, hôi thôû noùng boûng phaø vaøo maët em vaãn coøn quyeän laáy em. Luùc ñoù, em ñang maëc chieác aùo cöôùi baèng vaûi traéng, maøu traéng trinh baïch moûng manh nhö thaân theå nheï nhaøng eûa laû cuûa em. Ñaàu em caùi moät voøng hoa traéng oâm laáy môù toùc huyeàn buoâng thaû treân bôø vai Muøi nöôùc hoa Chahel05 nhö môn man pha laãn vôùi muøi da thòt ngaây ngaát cuûa em thaønh moät muøi ñaëc bieät dìu dòu. Em bieát raèng em ñeïp, cöù nhìn neùt maët ñam meâ cuûa chaøng thì roõ. Chaøng mæm cöôøi baûo em thay aùo ra vaø

chôø chaøng ra ngoaøi röûa maët cho tænh taùo... Em aï nho nhoû, chaøng naâng caèm em leân vaø ñaët vaøo moâi em moät nuï hoân ñaém ñuoái roài böôùc ra. Nhìn gian phoøng xinh xinh em thích voâ cuøng, chieác giöôøng Hoàng Koâng traûi ra traéng eâm aùi, ñaët treách veà phía tröôùc nhö môøi moïc taân nhaân, goùc phaûi laø chieác tuû ñöùng sôn verni traéng, coù göông soi. Moät baøn trang ñieåm thaät myû thuaät ñaët caïnh giöôøng, treân baøn phaán son, nöôùc hoa ñaày ñuû thöù. Beân hoâng tuû laø chieác baøn roäng boïc da caùo maøu xanh laù maï ñaäm, coù leõ laø baøn vieát cuûa chaøng, treân ñoù ñaày nhöõng quaø cöôùi boïc giaáy boùng loaùng. Ñaàu giöôøng coù ñeå saün cho em moät boä quaàn aùo traéng tinh, ñöôïc uûi goïn raøng caån thaän. Em nheï nhaøng truùt boû chieác aùo daøi traéng vaø choaøng moät boä aùo nguû, nhìn vaøo göông soi em mæm cöôøi vôùi em. Chieác aùo caùnh ngaén, tay may roäng, coå ñeå hôû che ñaäy Vöøa nhoät nhaït vöøa khoan khoaùi... Ñoâi moâi khuoân maët aám aùp cuûa chaøng ñang aùp vaøo ngöïc em , noù ñang muoán gì hôn laø nhöõng chieác hoân... Em hoài hôïp quaù chöøng ! Hay phuùt quyeát ñònh cuûa ñôøi con gaùi ñaõ ñeán vôùi em roài chaêng ? Em ñang ngô ngaån vôùi nhöõng yù nghi hoân taïp, thì tay chaøng ñaõ laán vaøo aùo em roài, nheø nheï tieán daàn, leân ñoâi vuù san cöùng cuûa em, tay maân meâ se ñaàu vuù. Thaät em thaáy roàn roän vaø hoài hoäp heát söùc, vöøa theïn vöøa lo, em xoâ tay chaøng ra, loøng baøng hoaøng... thì chaøng ñaõ oâm goïn em vaøo loøng aâu yeám baûo: Em yeâu ñöøng sôï, hoâm nay laø ngaøy sung söôùng nhaát cuûa ñôøi chuùng ta. Laùt nöõa ñaây anh seõ laøm cho em ñeâ meâ sung söôùng. Anh seõ daàn daét em vaøo toät ñænh aùi aân. Nhöng em raùng kieân nhaãn chòu ñau moät tí nheù. Roài chaøng quaû coù maõnh löïc kyø laï, nhôø ñaáy em bôùt ñi nhöõng tò hieàm, bôõ ngôõ ban ñaàu. Em caøng raïo röïc hôn, quaøng tay oâm laáy löng chaøng, baây giôø em môùi nhaän thaáy mình maåy chaøng traàn truoàng nhö nhoäng, boä ngöïc caêng phoàng ñaày sinh löïc ñöôïc ñieåm theâm moät choøm loâng ñen taêng theâm neùt quyeán ruõ. Ñoâi caùnh tay raén chaéc, cuoàn cuoän baép thòt ñang xieát tay em. Quaû thaät em khoâng hieåu chaøng noùi toät ñænh cuûa tình ieâu laø gì ! Nhöng luùc naøy em ñaõ thaáy thích thuù laém roài... Em ruùc ñaàu vaøo boä ngöïc chaøng roài nhoû nheï ñaùp laïi, nhöõng lôøi maø töø tröôùc ñeán nay em khoâng bao giôø daùm noùi: "Em ieâu anh ! Em ieâu anh

laém ! Ñöøng laøm ñau em anh nheù !" . khoâng hieåu khi thoaùt ra caâu aáy em ñaõ nghæ gì nhöng em ñaõ baèng loøng cho chaøng laøm ñau em roài. Chôït nghæ ra ñieàu aáy em thaáy teïn quaù, cöù chui vaøo ngöïc chaøng im thin thít. Chaúng bieát chaøng coù nghæ ñeán caâu noùi cuûa em khoâng nhöng tay chaøng ñang môû khuy aùo cuûa em roài. Moät nuùt...Hai nuùt... ngöïc em nhö coù gì chaän ngang, tim em ñaäp thình thòch.. chieác aùo nòt bò môû toang ra, boä ngöïc vung cao kieâu haõnh, ñoâi nuùm vuù xinh xinh, ñoû hoàng nhö khieâu khích nhö ñang môøi moïc chaøng... Töïa nhö con hoå ñoùi ñang gaëp moài ngon, chaøng cuùi xuoáng vuù em hoân laáy, hoân heát beân naøy roài beân kia, hoân thaät laâu vaøo hai nuùm vuù xinh xaén, xong chaøng keà mieäng vaøo nuùt... Em sung söôùng ñeâ meâ, nhaém nghieán maét laïi, lim dim taän höôûng, luù baáy giôø ngöôøi em nhö khuùc goã, moät töôïng goã sung söôùng... Mieäng chaøng thì nuùt, löôõi chaøng thì raø raø vaøo ñaàu vuù em, tay maân meâ vöøa boùp vöøa rôø... vöøa se se laáy nuùm vuù, thaät vöøa khoan hkoaùi vöøa nhoät nhaït voâ cuøng, ngöôøi em ñôø ñaãn, tay em cuõng sôø soaïng, xoa naém laáy löng chaøng, chaân em co duoãi voâ chöøng, thaân em ruõ ra... Luùc aáy em ñaõ thaáy ôû döôùi haùng em coù moät doøng nöôùc nhôøn chaûy ra, em khoâng theå naøo ngaên laïi ñöôïc. Trôøi ôi ! sao em sung söôùng quaù. Mieäng em reân nho nhoû:...Anh ôi ! Ngöôøi em naåy leân, tay em baán chaët vaøo ngöôøi chaøng. Luùc ñaáy chaøng nhö ñaõ thoâng caûm vôùi söï sung söôùng maõnh lieät cuûa em, tay chaøng rôø vuù vaø tieán veà phía döôùi... laàn qua lôùp quaàn moûng manh, sôø vaøo aâm hoä em. tay chaøng thaät kyø dieäu nhö coù ñieän, sôø ñeán ñaâu laø em rôøn rôïn ñeán ñoù. Thaân theå em baây giôø khoâng kìm haõm ñöôïc nöõa noù laên loän naåy leân uoán eùo... Mieäng chaøng nuùt nuùm vuù cuûa em khoâng rôøi, beân naøy xong laïi beân kia, tay chaøng sôø moù voâ cuøng... Em khoâng chòu noåi nhöõng kích thích cuûa chaøng nöõa, nghieâng qua oâm laáy chaøng thaät chaët, chaøng cuõng oâm laáy em, coá yù ñeå döông vaät cöùng ñô vaøo giöõa hai haùng em vaø caï qua coï laïi. Tay chaøng thì moø maãn nuùt quaàn... Moät luùc sau chieác quaàn cuûa em ñaõ ñöôïc chaøng côûi ra töø luùc naøo, chieác quaàn silip chaøng cuõng ñang laàn vaøo côûi tieáp... Theá laø treân mình em cuõng nhö chaøng, baây giôø khoâng coøn gì che ñaäy nöõa caû...

Taám thaân trinh baïch noõn naø cuûa em loà loä tröôùc maét chaøng, ñoâi vuù no troøn ñaày sinh löïc ñang caêng phoàng theo hôi thôû cuûa chieác coå thon thon, nhöõng ñöôøng cong tuyeät myõ ôû hai beân haùng vaø nhaát laø chieác cöûa mình ñaày ñaën cuûa em quaù khieâu khích ñang chôø chaøng "chieáu coá". Chaøng cuùi xuoáng hoân vaøo cöûa mình em, goø maù môn man nhöõng sôïi loâng mòn maøng... tay vuoát ve hai ñuøi thon noõn naø cuûa em luoân. Chaøng hoân vaøo ñaây thaät laâu, ñoâi tay chaøng caøng luùc caøng quaù quaét, noù cuøng vôùi chieác mieäng nhieàu söï cuûa chaøng laøm hôi thôû cuûa em theâm doàn daäp hoái thuùc... Baát giaùc em ñöa tay vaøo sôø hai beân haùng chaøng. Eo ôùi ! Döông vaät chaøng vöøa to vöøa daøi thaáy ngaùn, noù cöùng ñô nhö que cuûi, khoâng ngöøng guïc gaëc chieác ñaàu khaác ñoû hoàng ñang nôû loe ra, troâng thaät ngoaïn muïc. Em caàm noø maõi trong tay khoâng thaáy rôøi. Chaøng sôø boùp khaép nôi treân thaân theå em roài laïi nuùt ñaàu vuù em moät caùch say söa... Nhöng luùc naøy khaùc hôn luùc naãy, mieäng thì nuùt, löôõi vaân veâ nuùm vuù em, tay vaãn hkoâng queân sôø soaïng khaép ngöôøi em!!!... Luùc naøy em khoâng coøn thieát gì vôùi söï vieäc beân ngoaøi nöõa caû. Boãng nhieân chaøng beït haùng em ra, tay vuoát ve hai beân haùng, roài moät ngoùn tay laàn vaøo cöûa mình em... Cô theå em ngöøng ñoïng laïi, em traân mình laïi reân leân nho nhoû, baøn tay quaùi aùc aáy vaãn khoâng ngöøng, noù tieán laàn tieán laàn vaøo beân trong... tieán vaøo lui ra, coï beân naøy coï beân kia, khieán em laøm ruøng mình xuaát khí ra ñaàm ñeà... Chaøng nhö chöa thoûa, noù tieán saâu vaøo beân trong em traân mình traùch ñi... thì noù caøng luøi ra, roài laïi tieán vaøo, tôùi luøi khoaûng caùch khoâng bieát bao nhieâu laàn ... Ñeå roài laïi tieán saâu vaøo beân trong nöõa em öôùc chöøng ñaõ vaøo heát moät ngoùn tay, maø naøo noù chòu yeân ñaâu, cöù ngoï ngoaïy luoân luùc ngoaùy beân naøy luùc ngoaùy beân kia khoâng ngöøng. Em co ngöôøi naåy leân gioïng reân ræ:" Anh, anh, anh ôi ! thoâi ñi anh, Em...". Gioïng em taét ngheïn mieäng chaøng cuõng rôøi vuù em raø keâ vaøo cöûa mìnn em vaø nuùt. Löôõi chaøng thaät taøi tình, noù xoaén maân meâ ve vaõn caùi moàm ñoác roài ñuùt laàn vaøo beân trong nhö moät nhaø thaùm hieåm toø moø muoán khaùm phaù xem coù caùi gì bí maät ôû beân trong. Löôõi chaøng raø qua raø laïi laøm em ñaõ heát söùc. Chaøng caøng nuùt saâu hôn vaøo haùng em töôûng chöøng nhö muoán nuoát soáng cöûa mình em vaäy. Löôõi chaøng luùc le daøi ra luùc thuït laïi lieân hoài laøm em ruøng mình. Moät doøng khí vuït ra chaïy

vaøo mieäng chaøng. Leï laøng, chaøng nuoát heát roài laïi tieáp tuïc raø lieám, nuùt laøm em sung söôùng quaù muoán theùt leân, ngöôøi em quaèn quaïi reân ræ, tay baáu laáy löng chaøng laên loän... Chaøng bieát em ñaõ sung söôùng laém roài, nhö daây cung ñang döông thaúng ñeán taän cuøng thì phaûi buoâng teân. Chaøng ngoài baät leân beït haùng em ra roài hoân cöûa mình em moät hôi thaät daøi. Chaøng baûo chieác hoân kyû nieäm tieãn ñöa ñôøi trinh nöõ cöûa em, ñöa ñôøi em böôùc vaøo moät giai ñoaïn môùi ñaày hoa thôm coû laï. Em vöøa hoài hoäp vöøa lo aâu, oùc toø moø thuùc ñaåy em maïnh daïn tieán tôùi ñeå bieát ñöôïc theá naøo laø haïnh phuùc vôï choàng. Em ñaõ traûi qua giai ñoaïn ñaàu, giai ñoaïn môû maøn ñaõ laøm cho em ñeâ meâ sung söôùng, oaèn oaïi bieát bao. Chaéc raèng döông vaät cuûa chaøng ñuùt vaøo cöûa mình em thì seõ laøm em sung söôùng hôn gaáp boäi. Em bieát raèng chaøng cuõng nhö em, cuõng söôùng khoâng keùm, theá naøo chaøng cuõng laøm em toaïi nguyeän, neân em cöù yeân loøng chôø dôïi phuùc meâ ly... Thì ñaây... Sau caùi hoân daøi khoaùi traù vöøa roài, chaøng caàm döôùng vaät cöùng ñô töø töø aán vaøo cöûa mình em. Chò ôí! thaät em thaáy aùi ngaïi cho em quaù, döông vaät chaøng vöøa daøi vöøa to lôùn theá kia, laøm maø theá naøo noù chui ñöôïc vaøo cöûa mình em, chui vaøo thì choã ñaâu cho noù vaøo... nhöng... Luùc döông vaät cuûa chaøng ñuùt vaøo cöûa mình em ñöôïc moät khuùc roài, chaøng töø töø aán saâu vaøo theâm... Boãng em thaáy ran raùt, voäi laùng ngöôøi ñi ñeå traùch thì chaøng laïi nheø nheï ruùt ra roài laïi ñaåy vaøo ... ruùt ra... Em thaáy cöûa mình em teâ teâ khoan khoaùi, em lim dim ñeå taän höôûng caùi caûm giaùc sung söôùng aáy. Chôït em thaáy ñau xeù ruoät, luùc aáy chaøng aán döông vaät vaøo thaät saâu, em caûm giaùc ñau quaù muoán baät khoùc thì gioïng chaøng roùt vaøo tay em: Em ôi ! haõy raùng chòu ñau trong choác laùt, roài em seõ thaáy sung söôùng voâ taän, ñaây laø böôùc ñaàu ñöa em vaøo coõi hö voâ thaàn tieân ñaáy. Em vaãn caûm giaùc ñau nhöng caûm giaùc ñau aáy coù pha laãn ñeâ meâ sung söôùng. Em caén raêng naên næ chaøng laøm nheï duøm em. Chaøng cuùi xuoáng hoân luoân ñoâi maét ñang môø leä vì raùt buoát. Luùc baáy giôø döông vaät cuûa chaøng ñaõ chui loït vaøo trong cöûa mìng em roài... kyø dieäu thay, laøm sao luùc naøy em khoâng thaáy ñau ñôùn khoå sôû nhö luùc naåy nöõa. Tuy coù hôi raùt, nhöng moãi laàn chaøng aán maïnh döông vaät vaøo tôùi töû cung em thì em

thaáyruøng mình sung söôùng. Chò thöû nhó xem caùi vaät aâm aåm cöùng ñô ñang thoïc saâu vaøo cöû mình moät caùch taøi tình nhö theá thì em sung söôùng ñeán möùc naøo... Luùc naøy em sung söôùng laém chò ôi ! Caùi caûm giaùc ñeâ meâ teâ taùi ôû cöûa mình, ôû thaâm cung khoâng laøm sao keå xieát ñöôïc. Thaáy em heát ñau, chaøng yeân loøng nhaän vaøo saâu theâm, caøng ñuùt saâu vaøo coå töû cung chöøng naøo thì em sung söôùng chöøng aáy... Chaøng naéc neø nheï vaøo mình em, em phaûi traân mình, nghieán raêng laïi maø chòu söï sung söôùng taêng daàn em ñaõ muoán lòm ñi... Chò ôi ! Sao maø sung söôùng theá naøy, em ghì chaët laáy moâng chaøng aán vaøo theâm cho ñaõ, mieäng em reân ræ :"Anh ôùí! naéc nöõa ñi anh." Ñöôïc em khuyeán khích chaøng naéc caøng mau vaø maïnh hôn, nhöng laøm sao luùc naøy em thaáy vaãn chaäm vaø caøng hoái thuùc chaøng mau leân nöõa... Baây giôø, nöôùc nhôùt khí ñaõ chaûy öôùt haùng em roài, caøng ra nhieàu thì caøng sung söôùng... Ngöôøi em noùng raàn raàn... Hôi thôû doàn daäp ñöùt doaïn... Moãi luùc chaøng naéc caøng maïnh hôn, döông vaät chaøng aán saâu vaøo cöûa mình em. Moãi caùi naéc cuûa chaøng laø moãi laàn em reân ræ. Döông vaät chaøng ñaõ vaøo saâu quaù roài, ñaâm vaøo töû cung em luoân, em ñeâ meâ sung söôùng khoâng ngôùt reân ræ :"Anh ôù! söôùng quaù anh ôi". Söï sung söôùng ñaõ leân tôùi toät doä, hôi thôû em doàn daäp... roài em traân mình laïi... töø cöûa mình em nöôùc nhôøn chaûy ra ñaàm ñeà... Chieác giöôøng Hoàng Koâng vaãn nhuùn nhaûy ñeàu ñeàu theo nhòp naéc cuûa chaøng. Chaøng naéc caøng maïnh, khí em caøng ra ñaàm ñeà gaây neân nhöõng tieáng oäc...oäc...oäc. Em muoán theùt leân vì quaù ñaõ, caëp ñuøi non cuûa em ñaõ kheùp chaët laïi. Döông vaät chaøng bò doàn eùp caï maïnh vaøo cöûa mình em laøm em teâ ngöôøi run leân vì sung söôùng... Em haûy ñích leân phuï vôùi chaøng cho döông vaät ñaâm vaøo saâu cöûa mình em hôn... Tay chaân em buûn ruûn, maét em daïi ñi... Luùc naøy chaøng cuõng sung söôùng quaù roài, naéc vaøo thaät gaáp... roài traân mình laïi oâm cöùng ngöôøi em... Döông vaät chaøng baén maïnh tinh khí aâm aám vaøo loøng em nhö suoái chaûy... roài nhöõng caùi xieát, vaën mình, vaây laáy theå xaùc em laøm em ngeït thôû. Chaøng thì naëng thaân theå daãy daø, ñeø leân mình em nhöng khoâng thaáy khoù chòu, laïi coøn ñeâ meâ nöõa laø khaùc. Theá laø heát, ngöôøi em laâng laâng. Em ñöôïc höôûng giaây phuùt aùi aân laàn ñaàu tieân thaät tuyeät vôøi. Maøng trinh ñaõ raùch, töø ñaây em khoâng coøn laø moät coâ

gaùi ngaây thô trong traéng nöõa baây giôø em laø ñaøn baø, nhöng em khoâng hoái haän, vì em ñaõ cuøng chaøng bieát ñöôïc muøi vò cuûa aùi aân, thaät thaàn tieân tuyeät dieäu nhôù ñôøi. Vaø töø ñaây em seõ coøn ñöôïc neám muøi vò sung söôùng hôn nöõa... Bao nhieâu khaùt khao ñaõ ñöôïc thoûa maõn, nhöng caûm giaùc raïo röïc ham muoán luùc ban ñaàu ñaõ laéng xuoáng. Chaøng thôû daøi khoan khoaùi hoûi: Em coù sung söôùng khoâng ? Em maéc côû khoâng traû lôøi roài ruù ñaàu vaøo nhöïc chaøng ngöûi laáy caùi huông vò ngaây ngaát cuûa ñaøn oâng... Ngöôøi em thaáy laâng laâng nheï nhaøng. Thaân theå em baây giôø raân raân nhö coù kieán boø vaäy. Luùc naøy em môùi thaáy raùt ôû cöûa mình, nhöng caùi raùt deã chòu laøm em thích thuù hôn laø ñau ñôùn. Taám drap traéng vaåy ñaày nhôùt khí cuûa chaøng vaø em. Chaøng laáy khaên tay traéng , nheø nheï chìu vaøo aâm hoä em... nhôùt khí hoøa laãn maùu hoàng nhaày nhuïa ñaày khaên... Chaøng baûo seõ caát chieác khaên naøy laøm kyõ nieäm buoåi ñaùng ghi nhôù naøy. Sau cuoäc aùi aân tôi bôøi em thaáy chaân tay raõ rôøi. Em nhaém maét laïi hoài töôûng laïi töø ñaàu maø khoâng khoûi noùng böøng hai maù... Chaøng vaãn chöa chaùn, vaãn oâm aáp em hoân hít, tay maân meâ caëp vuù em, se se vuù laïi roài hoân vaøo ñaáy. Luùc naøy em khoâng thaáy ngaïi nguøng, theïn thuøng nhö tröôùc nöõa. Moät laàn chung ñuïng vôùi theå xaùc chaøng , em ñaõ hoaøn toaøn thuoäc veà chaøng roài, chaøng muoán laøm gì em chaúng ñöôïc... Naâng niu sôø boùp vuù em chaùn chaøng laïi loø ñoø ñöa tay daàn xuoáng cöûa mình em maân meâ, vuoát ve chuøm loâng tô mòn treân chieác goø ñaày ñaën cuûa aâm hoä em, roài aùp mieäng vaøo hoân toû veû aâu yeám laém... Chaøng laøm gì thì laøm em vaãn naèm yeân khoâng moät chuùt khaùng cöï... Moät luùc sau chaøng dí döông vaät vaøo muõi em baét em hoân ñeå taï ôn noù vì noù ñaõ laøm chuùng em sung söôùng. Em cuõng ngòch ngôïm vôùi döông vaät cuûa chaøng... thuït vaøo keùo ra. Moãi laàn nhö theá ñaàu döông vaät loù ra troâng raát hay khieán em nghòch maõi khoâng chaùn. Chaøng döôøng nhö thích thuù vôùi troø nghòch ngôïm aáy laém...döông vaät chaøng töø töø cöùng leân, chaøng laïi oâm laáy em , roài hoân vaøo cöûa mình em lieân hoài, löôõi chaøng tìm thaáy moàng doác em maø nuùt... Loøng em thaáy roän leân moät loøng ham muoán. Cuõng beân trong ,vöøa nuùt vöøa buù moät hoài laøm

em ruøng mình, nhôùt khí laïi chaûy ra... Tuy vaäy, nhöng em cuõng toû yù muoán chaøng laøm laïi moät laàn nöõa vaø chaøng ñaõ chieàu yù em. Theá laø chuùng em laïi sung söôùng, laàn naøy em thaáy söôùng hôn laàn tröôùc nhieàu vì chaøng chôi thaät laâu, naéc thaät maïnh laøm em reân la hít haø khoâng ngôi. Xong laàn naøy em môùi thaät söï thoûa maõn. Chaøng oâm em cöù theá maø nguû ñeán saùng toû. Vöøa môû maét chaøng ñaõ maân meâ aâu yeám em ngay,xaùc thòt em laïi böøng leân ñoøi hoûi... Cöûa mình em laïi moät phen tôi bôøi vì phaûi chòu nhöõng caùi ñaâm, thoït, trì, nhuùng... Mình em traân laïi chòu ñöïng... roài nhöõng tieáng reân ræ hít haø... khi chaøng rôøi em ra thì em chæ coøn laø moät theå xaùc oaèn oaïi, ñeâ meâ... Ngoaøi kia maët trôøi saùng toûa. ÑEÂM THÖÙ HAI Chò aï ! Hoâm nay laø ngaøy thöù hai sau ngaøy cöôùi cuûa em. Em ñaõ traûi qua moät ñeâm ñaày haïnh phuùc. Loøng em luoân nhôù tôùi ñeâm qua. Mong cho thôøi giôø mau qua ñeå em ñöôïc gaàn chaøng. Côm chieàu xong , chaøng ñaõ cho baø Saùu veà nhaø nghæ ñeå chuùng em ñöôïc töï do. Xong chaøng dìu em vaøo phoøng, sau khi caån thaän kheùp cöûa buoàng laïi, caû ngaøy hoâm nay em chæ mong coù theá... Chaøng oâm laáy taám thaân meàm maïi eûo laû cuûa em vaø xieát chaët, daët leân ñoâi moâi hoàng töôi thaém cuûa em moät nuï hoân noùng boûng ñaày ham muoán... Em ñaõ hoân moâi laïi vôùi chaøng ñeå toû yù phuïc tuøng... Chaøng ngaäm laáy moâi em, buù löôõi em moät caùch say söa, theøm muoán töôûng chöøng nhö muoán nuoát chöûng laáy em vaäy. Töø mieäng em nöôùc chaûy ra ñaày caû, chaøng cöù nuùt cöù nuoát öøng öïc, ñeán khi em khoâ caû mieäng chaøng môùi chòu buoâng em ra. Vaãn chöa chòu thoâi chaøng lao leân giöôøng oâm chaàm laáy em hoân vaøo ñoâi goø maù traéng treûo, mòn maøng, chieác coå noõn naø roài laïi buù löôõi em nöõa... Chaøng hoân em nhö theá tuy coù thuù vò thaät, nhöng cöù hoân maõi nhö theá naøy laøm em soát caû ruoät. Nhöng roài, vieäc gì ñeán roài seõ tieán, chaøng hoân em ñaõ roài ngoài daäy côûi boä ñoà ñang maëc, chieác sìlíp cuõng khoâng chöøa.Thaân theå chaøng traàn truoàng, döông vaät chaøng cöùng ñô, ñaàu khaác loù ra ñoû hoàng cöû ñoäng khoâng ngöøng, töø ñaàu noù gæ ra moät doøng nöôùc gì nhôn nhôùt. Trong thaáy döông vaät chaøng ngöôøi em ñaõ roän leân roài.

Chaøng laàn vaøo aùo em, côûi chieác soantiente, roài nhöõng nuùt aùo keâu böïc... böïc... beä ngöïc traéng noõn naø cuûa em ñaõ loä ra tröôùc maét chaøng. Em ngoan ngoaõn ñeå chaøng côûi boû taát caû nhöõng gì treân ngöôøi em, em khoâng e leä nhö ñeâm tröôùc nöõa. Vaø baây giôø thaân theå em ñaõ loõa loà. Ñoâi maét chaøng loùe leân nhöõng tia löûa theøm muoán nhìn chaèm chaèm vaøo boä ngöïc noõn naø cuûa em... roài nhìn vaøo khoaûng giöõa hai caùi ñuøi non cuûa em nhö muoán taän höôûng heát nhöõng ñöôøng neùt taân kyø cuûa moät ngöôøi con gaùi ñang ñoä xuaân thì... vaø chôø ñôïi cho duïc voïng leân ñeán cao ñoä roài môùi baét tay vaøo vieäc... Em hoài hoäp quaù ñi, loøng hoang mang khoâng bieát hoâm nay chaøng seõ laøm em kieåu gì ñaây maø traàm troä maõi chöa chòu vaøo cuoäc... Chaøng khoâng ñeå em chôø ñôïi laâu vì chaéc raèng chaøng cuõng nhö em ñang bò ngoïn löûa duïc tình ñun ñoû... Nhö hoâm qua,chaøng duøng tay sôø soaïng khaép ngöôøi em laøm em noåi gai oác ñaày mình, roài tay maân meâ boùp vuù em,hai tay chaøng maân meâ boùp moät hoài, ngoùn tay se se ñaàu vuù laøm em söôùng caû ngöôøi, chaøng keâ mieäng vaøo hoân hít roài cuoái cuøng nuùt laáy nuùm vuù, ñaàu vuù em caêng cöùng leân, chaân chaøng vaét qua ñuøi em caï leân caï xuoáng. Em luùc naøy chæ bieát lim dim ñoâi maét taän höôûng nhöõng thích thuù vaø chôø ñôïi chaøng ! cöûa mình em ñaõ baét ñaàu ræ ræ , nöôùc nhôøn ñaõ chaûy ra roài... Chaøng vaãn nuùt nuùm vuù meâ maûi, chôø cho em cao höùng toät ñoä roài chaøng môùi baûo: Em ieâu, hoâm qua anh vöøa phaù maøng trinh cuûa em, maøng ñaõ raùch neáu hoâm nay anh laøm nöõa thì sôï em ñau, raùt khoâng chòu ñöôïc anh chæ buù thoâi, em kieân nhaãn chôø ñôïi moät vaøi hoâm nöõa cho cöûa mình em laønh roài thì chuùng mình seõ laøm nghe em. Nghe qua em baøng hoaøng thôû ra nhöng ghì laïi lôøi chaøng coù lyù neân em chæ xieát laáy ñaàu chaøng vaøo ngöïc em toû veû chòu. Chaøng rôøi vuù em, beït haùng em thaät roäng roài quyø xuoáng uùp maët vaøo cöûa mình em hoân, chaøng hít moät hôi thaät daøi roài le löôõi ra lieám khaép cöûa mình em. Chieác löôõi chaøng thaät laø taøi tình, lieám em thaät ñaõ, chaøng ñöa löôõi vaøo hai beân meùp trong cöûa mình, raø thaät laâu vaøo ñaáy nuùt laáy moàng doác ñoû hoûn cuûa em. Em thì naèm ngöûa, chaøng thì naèm uùp saáp mình treân giöôøng maø lieám thaät

saùt laøm tay chaân em buûn ruûn, cöù quôø quaïng baáu laáy löng chaøng chaân co duoãi khoâng ngöøng. Boãng chaøng leø löôõi vaøo taän thaâm cung cuûa em maø nuùt lieám, ñaàu löôõi nham nhaùm cuûa chaøng coï ngoaïy chaïm vaøo töû cung laøm em naåy ngöôøi leân, tay ñeø chaët laáy ñaàu chaøng nhaän theâm ...Löôõi chaøng theø ra thuït voâ lieân tieáp, raø beân naøy raø beân kia chaïm vaøo töû cung em laøm em söôùng run leân, em hít haø reân nho nhoû. Chaøng caøng laøm haêng hôn, vöøa nuùt vöøa buù, raø lieám laøm em reân xieát vì sung söôùng. Thaân theå em oaèn oaïi ñeâ meâ ...chôït chaøng lieám thaät gaáp, löôõi ñöa qua ñöa laïi, thuït ra thuït vaøo thaät nhanh chaïm vaøo töû cung em khoâng ngöøng. Trôøi ôù! em söôùng cheát ñi ñöôïc. Em reân leân, raêng em nghieán laïi, chieác ñuøi non cuûa em khoâng coøn beït ra nöõa, em kheùp chaët laïi vì söôùng, tay em ghì laáy ñaàu chaøng nhaän vaøo, nhaän vaøo theâm... Löôõi chaøng vaãn lieám raø, ñuøi em kheùp vaøo beït ra khoâng ngôùt cho ñeán luùc söôùng quaù em khoâng coøn kieàm haõm ñöôïc nöõa em ngoài baät daäy, tay ñeø dí chaët ñaàu chaøng vaøo haùng em, ñít em haåy leân... chaøng raø raø lieám nuùt döõ doäi hôn, cho ñeán luùc thòt em ôû hai beân haùng giöït leân, tay chaân em raõ rôøi, em ngaû ngöôøi xuoáng giöôøng thì töø kheõ giöõa khe cöûa mình em voït ra moät doøng nöôùc seàn seät traéng ñuïc nhö söõa baén vaøo mieäng chaøng. Nhôùt khí em baén ra lai laùng chaïy bao nhieâu chaøng nuoát heát baáy nhieâu moät caùch ngon laønh, coi ñoù nhö laø moät phaàn thöôûng thöùc thích thuù sau hôn nöõa giôø vaát vaû... Sau moät luùc vaát vaû laên loän trong khoaùi caûm, em naèm teânh beânh, tay chaân em meàm nhuõn, khoâng muoán cöû ñoäng gì nöõa heát. Maí toùc huyeàn cuûa em buoâng xoõa xuoáng neäm traéng xoùa. Maét em lim dim ñeâ meâ thöôûng thöùc caùi meät moûi trong khoaùi laïc... thaân theå loõa loà cuûa em baát ñoäng tröôùc ñoâi maét theøm thuoàng cuûa chaøng. Ñoâi vuù xinh xaén phaäp phoàng leân xuoáng theo hôi thôû doàn daäp... Khoâng giaèn ñöôïc chaøng cuoái xuoáng uùp maët vaøo ngöïc em hoân laáy hoân ñeå, tay se se hai ñaàu vuù laøm ñeâ meâ laïi ñeâ meâ theâm. Döông vaät chaøng cöû ñoäng luoân, ñaàu khaác nôû to ra, nöôùc nhôøn ræ ræ chaûy ra... nhö môøi moïc em... Chaøng oâm vai em, nghieâng ngöôøi em laïi dí döông vaät vaøo mieäng em baûo em nuùt, buù...

Em cuõng khoâng ngaên ñöôïc theøm muoán, khoâng tò hieàm, keâ chieác mieäng hoa töôi thaém ngaäm ñaàu döông vaät chaøng nuùt nheø nheï. Thaät laø tuyeät, chò aï! Döông vaät chaøng nhö laø moät caây gaân daøi, aâm aám naèm giöõa hai haùng chaøng, phía treân laø moät choøm loâng ñen raäm raïp xoaén tít laáy nhau nhö laø moät coâng trình tuyeät vôøi cuûa taïo hoùa ban cho, laøm cho ngöôøi phuï nöõ chuùng em sung söôùng vaäy. Ñaàu döông vaät chaøng maèn maën, boác ra hôi thôm tho ngaây ngaát cuûa ngöôøi ñaøn oâng laøm em nuùt maõi khoâng chaùn. Tay em naém troïn laáy döông vaät chaøng thuït ra thuït vaøo, coù luùc maân meâ hai hoøn daùi buoâng thoûng. Em vöøa nuùt, tay em vöøa boùp chaët, vöøa thuït vöøa keùo. Em caøng thuït nhanh chöøng naøo chaøng caøng toû ra thích thuù chöøng aáy... Em cuõng baét chöôùc chaøng ñöùa löôõi raø lieám quanh ñaàu döông vaät cuûa chaøng, laøm chaøng sung söôùng laáy tay ghì chaët laáy ñaàu em vaø ñuùt saâu döông vaät vaøo mieäng em. Em bieát chaøng cuõng cao höùng laém roài neân caøng nuùt maïnh raø raø löôõi lieám thaät saùt, tay khoâng ngôùt thuït döông vaät chaøng ñöôïc thoûa thích vaø toû cho chaøng bieát: em ieâu chaøng. Moät luùc sau, döôøng nhö chaøng ñaõ söôùng laém roài, chaøng laät ngöûa em laïi roài traân mình naéc nheø nheï vaøo mieäng em... Chaøng thaät khæ quaù chò aï! Coù caùi chæ naéc maïnh quaù, döông vaät choït tuoát vaøo mieäng em laøm em muoán ngeït thôû... Em ngaäm döông vaät chaøng nuùt lia lòa laøm chaøng sung söôùng quaù oâm chaët laáy em. Neáu tay em khoâng ngöøng maân meâ hoøn daùi chaøng thì chaøng cuõng khoâng keùm, cöù nhoài boùp se se caëp vuù em luoân. Nuùt maõi em moõi mieäng laém roài. Tuy nuùt nhö theá thì chaøng cuõng thaáy raát söôùng maø em cuõng thaáy söôùng nöõa, nöôùc nhôøn ôû cöûa mình em cöù ræ ra luoân... Boång chaøng naéc thaät nhanh, hôi thôû chaøng doàn daäp... Em bieát chaøng ñaõ söôùng ñeán toät ñænh roài, em ngaäm laáy döông vaät chaøng nuùt lia lòa... Roài... chaøng ngöøng laïi, moät doøng khí töø ñaàu döông vaät baén vaøo mieäng em maèn maën, beo beùo...Nhôùt khí chaøng chaûy ra voâ cuøng nhieàu...em khoâng tò hieàm nuoát caû... Chaøng thôû moät hôi daøi khoan khoaùi, buoâng mình naèm daøi treân giöôøng nghæ meät...

Hoâm nay em vaø chaøng ñaõ thöôûng thöùc muøi vò cuûa nhau thaät thoûa thích. Chính caùi muøi vò naøy, muøi vò ieâu ñöông laøm cho chuùng em quyeán luyeán nhau maõi khoâng rôøi... Söï ñeâ meâ naøy vöøa döùt thì chaøng baøy ra troø khaùc, tieáp tuïc nöõa... Chaøng oâm chaët laáy em, aâu yeám nuùt vaøo chieác hoa xinh ñeïp cuûa em roài kheõ baûo: Anh buù em nhö vaäy em coù baèng loøng khoâng? Em thít thæ ñaùp: Em baèng loøng. Chaøng mæm cöôøi xieát chaët laáy em, caùi döông vaät cuûa chaøng cöù coï vaøo hai haùng em vöøa nhoät nhaït vöøa thích thuù. Chaøng baûo em ñöùng xuoáng giöôøng beït hai haùng ra, roài chaøng quyø xuoáng döôùi beân döôùi hai ñuøi non traéng treûo cuûa em, ngaån maët leân keâ mieäng vaøo cöûa mình em maø buù nuùt nöõa... Chaøng laøm kieåu naøy thì coù lôïi laø em ñöùng moâng töïa vaøo giöôøng, töû cung em thoøng xuoáng nhieàu hôn neân khi chaøng leø saâu vaøo beân trong, thì chaïm vaøo ngay töû cung em laøm em sung söôùng heát söùc. Chaøng cuõng ñöa löôõi raø, raø qua raø laïi, buù lieám, nuùt, luùc naøy chaøng laøm ñaõ quaù, gaáp maáy laàn luùc naåy... Hai tay chaøng oâm chaët laáy ñít em, daàu cöù ruùt vaøo hai haùng em maø buù khieán em cöù giaät naåy leân töøng hoài... Ñöôïc theá chaøng caøng laøm leï, löôõi chaøng cöù raø maïnh vaøo hai meùp cöûa mình laøm em reân ræ leân töøng hoài... Roài... tôùi moät luùc löôõi chaøng laøm em kích ñoäng quaù ñoä, em chòu khoâng noãi nöõa chuïp laáy ngöôøi chaøng.... Caû hai naèm laên treân giöôøng gioïng em van væ:"Anh, anh ôi! em sung söôùng quaù... chòu khoâng noãi nöõa, chieàu em moät laàn nheù anh..." Em naèm ngöûa hôi thôû doàn daäp, caëp vuù phaäp phoàng... Em dang tay môøi chaøng... Döôøng nhö chaøng cuõng khoâng daèn noãi nöõa vì bò kích thích quaù ñoä. Chaøng voà laáy em, caàm döông vaät nhaán vaøo cöûa mình em keâu moät caùi oït... Ñeâm thöù ba Chò aï! Hoâm nay laø ngaøy thöù ba, hai ngaøy qua em ñaõ ñöôïc nguïp laën trong aùi aân.Ngaøy hoâm nay cöûa mình em vaãn coøn ran raùt, coù leõ nôi maøng trinh bò raùch chöa laønh nhöng caùi raùt quaùi laï naøy laøm em ngöùa ngaùy beân trong hôn laø ñau. Noù laøm em raïo röïc moãi khi nghó ñeán chaøng.

Trôøi suïp toái, xeáp ñaët côm nöôùc xong, thì chaøng chaïy vaøo saø xuoáng beân em vuoát ve nuõng nòu, chaøng hoâm nay thaät töôi maùt, hai ñeâm roài maát nguû khoâng laøm chaøng meät moûi tí naøo caû, söùc löïc vaãn doài daøo. Em vöøa taém xong thaân theå thaät thoaûi maùi. Chaøng naèm keá beân em phaùc hoïa chöông trình maø laùt nöõa em phaûi ñoái phoù. Nghe chaøng noùi em böùt röùt khoâng yeân chæ muoán baét tay vaøo vieäc. Hoâm nay quaû thaät khaùc vôùi hai hoâm tröôùc, em hoài hoäp heát söùc khoâng bieát roài ñaây em coù chòu noåi chaøng khoâng? Chaøng baét ñaàu côûi ñoà em vaø chaøng ra, döông vaät chaøng ñaõ baét ñaàu dieãu voõ döông oai, ñaàu ngaéc leân cao, tay chaøng baét ñaèu hoaït ñoäng sôø moù khaép ngöôøi em. Em vöøa nhoät nhaït vöøa thaät khoan khoaùi. Chaøng sôø khaép ngöôøi em, vuoát ve hai beân baép ñuøi non mòn maøng cuûa em roài döøng laïi ôû cöûa mình em. Em bieát chaøng saép söûa laøm gì roài. Tuy chaøng chôi em nhieàu laàn roài nhöng em vaãn thaät rung ñoäng. Baøn tay chaøng rôø ñeán ñaâu, gai oác em noåi leân ñeán ñoù. Em beït ñuøi ra thì ngoùn tay chaøng ñaõ laàn vaøo hai beân meùp cöûa mình em coï tôùi coï lui, beân naøy roài beân kia laøm em khoan khoaùi heát söùc. Coù luùc chaøng se nheï vaøo moàng ñoùc vaø boùp khe kheõ, phaûi bieát raèng nôi aáy deã laøm cho thaân theå bò bieán ñoäng nhaát, maø chaøng thì thaät aùc cöù nhaèm vaøo choã aáy maø se boùp maõi, em söôùng run caû ngöôøi leân.Ngoùn tay chaøng laàn saâu vaøo loã cuûa mình em vaø coï coï ngoaùy ngoaùy, khi thuït saâu vaøo luùc laïi ruùt ra, em thaáy ñaõ heát söùc. Ngöôøi em baét ñaàu naûy leân töøng hoài, luùc laùch qua beân kia khi laùch laïi theo chieàu ngoùn tay cuûa chaøng. Chaøng ñuùt ngoùn tay vaøo saâu hôn nöõa, cöù nhaèm ñaàu töû cung em maø ngoaùy. OÂi! em söôùng quaù chò ôi! Chaøng caøng ngoaùy maïnh em caøng söôùng ñieân leân ñöôïc. Raêng em phaûi nghieán thaät chaët ñeå khoûi baät leân tieáng theùt, chaøng vaãn ñieàm nhieân ngoaùy thoïc cho ñeán luùc em khoâng coøn kieàm haõm ñöôïc nöõa, moät doøng nhôùt khí baät chaûy ra öôùt caû haùng em, chaøng môùi thoâi döøng laïi ñôõ em ngoài daäy. Em ñöùng töïa löng vaøo vaùch töôøng haùng beït roäng ra, mu loàn em naûy veà phía tröôùc. Cöûa mình em loà loä veà phía tröôùc. Cöûa mình em loà loä veà phía chaøng nhö kieâu khích. Thaät em hoang mang heát söùc nhìn chaøng ñöùng ôû phía xa tay laêm laêm caàm döông vaät daøi thoøng cöùng ñô,

chæa veà phía cöûa mình em. Khoâng hieåu chaøng chôi kieåu gì ñaây maø em coù chòu noåi khoâng? Boãng chaøng laáy trôùn roài chaïy nhanh tôùi, döông vaät chaøng ñaâm ngay vaøo cöûa mình em keâu leân tieáng. Trôøi ôi! Em söôùng ñieân ngöôøi leân, maø cuõng thoán heát söùc. Döông vaät chaøng ñaõ chui toït vaøo cöûa mình em, thaáu tôùi töû cung. Chaøng laïi ruùt ra, roài chaïy laïi ñaâm tôùi nöõa. Ba boán laàn, laàn naøo em cuõng chaét löôõi hít haø vì söôùng, vì thoán. Sau vaøi laàn nhö vaäy döông vaät chaøng thoït ngay cöûa mình em, hai tay chaøng bôï laáy ñít em maø naác thoác vaøo. Tay chaøng sieát ñít em vaøo theâm, caùi naøo caùi naáy em söôùng teâ caû ngöôøi, cöù chaét löôõi hít haø luoân. Chaøng caøng luùc caøng höùng nhieàu, naác caøng maïnh vaøo cöûa mình em... oïc oïc... Em sung söôùng laém roài, ruøng mình luoân maáy löôït. Nhôùt khí töø cuûa mình em chaûy ra daàm deà, öôùt caû haùng em vaø haùng chaøng vaø nhieãu caû xuoáng ñaát. Em oâm cöùng chaøng laïi, chaøng ñeå nguyeân döông vaät trong cöûa mình em, cöù theá beá em ñaët leân giöôøng. Nôi ñaây em laïi moät phen ñeâ meâ vôùi chaøng nöõa. Em lim dim ñoâi maét khoâng coøn bieát gì nöõa, chæ thaáy thích vaø ñaõ trong cöûa mình laãn trong töû cung. Beân tai em nhöõng tieáng oïc oïc... oïc oïc... laãn hôi thôû noùng boûng doàn daäp cuûa chaøng. Em chæ bieát nghieán raêng traân mình chòu laáy söï khoaùi laïc aáy. coù luùc em phaûi reân leân nho nhoû, xaùc thòt em baây giôø ñang oaèn oaïi trong côn möa gioù phuû phaøng. Roài moät hôi thôû daøi khoan khoaùi, moät thaân theå naëng neà phuû chuïp laáy ngöôøi em, moät doøng nöôùc aâm aám baén vaøo cöûa mình em, vaøo taän töû cung em. Em traân mình ñoùn nhaän caùi caûm giaùc sung söôùng, nheï nhaøng lan vaøo xöông tuûy, xaùc thòt em. Chò aï! Ñaõ laø thaân gaùi, neáu ai ñaõ moät laàn meám muøi vò aùi aân vôùi ngöôøi mình yeâu thì cöù theøm muoán maõi. Maáy ñeâm qua em vöøa sung söôùng vöøa ñau ñôùn, nhöng vaãn thích thuù muoán chaøng chôi maõi. OÂi! Chôi sao maø söôùng quaù, chôi sao maø ñaõ quaù. Chaøng ñaõ chôi em bao phen oaèn oaïi, ñaûo ñieân vì thaân xaùc chaøng. Ñeâm thöù tö Chò! chò ñaõ hình dung ñöôïc maáy hoâm vöøa qua cuûa em ñaày hoan laïc. Chò aï! Ñeâm nay laø ñeâm thöù tö, ñeå em thuaät laïi cho chò nghe ñeå chò chia seû nieàmhaïnh phuùc cuûa em. Ñeâm nay thaät laø moät ñeâm töng böøng cuûa ñôøi

em. Sung söôùng cuõng laém maø ñau ñôùn cuõng nhieàu. Chò coù theå nghó, thaân em maûnh mai maø lieân tieáp ba ñeâm roài em chòu ñöïng bieát bao giaây phuùt tôi bôøi, thì laøm gì traùnh ñöôïc caùi ñau ñôùn chuùt ít. Noùi roõ hôn vì cöûa mình cuûa em coøn môùi, khoâng ñöôïc roäng laém, maø döông vaät chaøng thì to lôùn, traùnh laøm sao khoâng khoûi ñau ñôùn raùt buoát. Nhöng chò aï, chính vì nhöõng caùi eâ aåm raùt buoát aáy maø söï sung söôùng caøng taêng. Em ñau ñôùn trong sung söôùng hoan laïc thaät khoù nghe phaûi khoâng chò? Nhöng ai ñaõ töøng aân aùi roài môùi hieåu roõ ñöôïc. Rieâng chaøng, chaøng raát thích thuù tröôøng hôïp cuûa em, chaøng baûo chaøng raát thích nhö theá, vì cuûa mình em co thaét môùi xieát döông vaät chaøng hôn, chôi nhö theá thaáy söôùng hôn. Chöù sau naøy em sinh con ñeû caùi roài thì cöûa mình em roäng ra thì söï sung söôùng seõ keùm ñi. Bôûi theá ñaøn oâng vaãn thích chôi "gaùi coøn trinh" hôn. Thoâi daøi doøng quaù ñeå em keå cho chò nghe. Ñeâm nay khoâng ñôïi chaøng baûo, em vaøo phoøng côûi heát quaàn aùo ra roài em naèm chôø chaøng. Chò aï! qua maáy ñeâm chung ñuïng vôùi chaøng ngöôøi em ñaõ thaáy khaùc, vuù em nôû nang ra kheâu gôïi hôn, nuùm vuù thì ñoû saãm hôn chöù khoâng coøn hoàng nhö tröôùc nöõa vaø cuõng to hôn hoài coøn con gaùi. Moâng em cuõng nôû to ra vaø cöû chæ ruït reø e leä bieán maát. Chaøng thaáy em hôû hang moät toøa thieân nhieân loà loà thì thích laém, truùt ngay quaàn aùo ra leân naèm vôùi em. Chaøng naém laáy tay em roài hoân vaøo baøn tay roài kheõ hoûi: "Hoâm nay em ñaõ heát raùt chöa?". Em gaät guø ñeå chaøng yeân loøng, neáu khoâng chaøng khoâng daùm laøm heát söùc. Chaøng ngaém ñoâi vuù no troøn cuûa em ñöa tay sôø boùp sôø soaïng maân meâ caëp vuù. Em lim dim taän höôûng nhöõng vuoát ve aâu yeám cuûa chaøng. Kinh nghieäm daïy em, tröôùc khi muoán chôi caàn phaûi laøm cho ngöôøi mình "nöùng leân", cöông leân roài môùi chôi. Chaøng vuoát ve maân meâ hoân hít thaät laâu. Cöûa mình em baây giôø cuõng nôû nang vaø troâng haáp daãn hôn, hai meùp vun cao leân, chính giöõa moàng ñoùc ñoû taáy, chæa leân nhö moät choài non vöøa heù nhuïy. Chaøng se vaøo ñaáy laøm toaøn thaân em ruøng mình. Moàng ñoùc ñoû saàn cöùng leân roài em thaáy höùng quaù ngöôøi em baét ñaàu haâm haâm noùng. Veà phaàn chaøng thì döông vaät ñaõ nöùng leân cöùng ngaét ñang guïc gaëc ñaàu laêm le muoán chui vaøo cöûa mình em. Chaøng baét em ngoài khom ñaàu ra phía tröôùc, hai tay choõi xuoáng giöôøng, ñít ngaång cao leân nhö ñang boø

vaäy, cöûa mình em loä ra phía sau nguyeân veïn. Chaøng caàm döông vaät ñuùt vaøo cöûa mình em, coù theå hai tay chaøng oâm chaët laáy ñít em maø naác tôùi. Caøng luùc caøng naác thoïc vaøo laøm em ñeâ meâ sung söôùng, chaøng caøng ñöôïc theå caøng ñaâm saâu döông vaät vaøo cöûa mình em hôn, noù vaøo quaù saâu, ñaàu khaác cuûa döông vaät chaøng ñuïng vaøo töû cung em, em gaäp mình laïi reân ræ.Thaáy söôùng quaù chò ôi! Nhaát laø luùc ñaàu khaác cuûa döông vaät chaøng caï vaøo töû cung cuûa em. Nhôùt khí baén ra khoâng ngôùt. Chôi kieåu naøy döông vaät chaøng vaøo thaät saùt thaät saâu, thænh thoaûng chaøng laùch qua laùch laïi khieán döông vaät chaøng ngoaùy töù phía trong töû cung em laøm em hôi thoán nhöng voâ cuøng söôùng. Caøng luùc chaøng chôi em caøng ñaõ hôn. Em reân ræ luoân moàm cöù traân mình laïi chòu nhöõng cuù naác cuûa chaøng maø hít haø. Nhôùt khí chaûy ra leânh laùng theo hai beân meùp loàn maø chaûy xuoáng giöôøng. Baây giôø chaøng baûo em naèm xuoáng hai tay boùp laáy vuù em chaøng thì ngoài treân hai ñuøi em thoïc döông vaät ñuùt saâu vaøo cöûa mình em thaät maïnh. Chò ôi! Em raát thích chôi kieåu naøy, noù raát laø söôùng. Hai tay thì boùp naén caëp vuù em khoâng ngöøng coøn ñít thì cöù naác vaøo cöûa mình em lia lòa laøm em sung söôùng ñeán cöïc ñieåm, reân xieát khoâng ngöøng. Em luùc naøy vöøa ñaõ laïi vöøa thoán vöøa eâ aåm vì moãi caùi naác thoïc cuûa chaøng laø ñaâm xuoáng laø chaïm maïnh vaøo töû cung em. Vaø laät em naèm ngöûa hai ñuøi em kheùp chaët laáy döông vaät chaøng, coï raát saùt vaøo xöông ôû hai beân beïn laøm em eâ aåm quaù. Nhöng caøng eâ aåm, caøng khieán em caøng sung söôùng. Boãng chaøng naèm leân mình em, hai tay boùp chaët caëp vuù em, chaøng nhoaøi ngöôøi ra naác thoïc vaøo oïc..oïc.. ngöôøi em teâ daïi ñi vì ñaõ quaù. Em ruøng mình nghieán raêng nhaém maét, hai ñuøi keùp chaët laáy döông vaät chaøng. Töøng doøng nhôùt khí baén ra ngöôøi em söôùng run leân. Chaøng luùc aáy cuõng vaäy, baén khí lai laùng vaøo töû cung em. Cuøng moät luùc em ñeâ meâ ôû cöûa mình vöøa khoan khoaùi ôû caëp vuù. Chôi kieåu naøy chaøng vaø em söôùng bieát bao nhieâu maø keå. Chuùng em ñoàng yù chôi ñi chôi laïi ñoâi ba laàn thaät ñaõ roài em môùi traân mình laïi naèm ngöûa, chaøng laïi ñaâm döông vaät vaøo cöûa mình em maø yeân giaác. Xong hoâm aáy, em baûi hoaûi caû chaân tay vì nhôùt khí ra quaù nhieàu.

Ñeâm thöù naêm Boùng chieàu taø buoâng daøi treân thaûm coû. Chuùng em côm nöôùc ñaõ xong. Baø Saùu ñang lo pha nöôùc chuaån bò cho chaøng thaân theå thôm tho maùt meû. Taém xong em töôi taén trong boä quaàn aùo moûng. Döôùi lôùp aùo moûng manh boä ngöïc em caêng phoàng, khoâng che ñaäy ñöôïc söï ham muoán raïo röïc ñang aâm æ ôû beân trong. Chaøng thöôøng baûo boä ngöïc em laø ñieàu baát haïnh cho keû naøo nhìn noù. Em hoûi chaøng sao vaäy, thì chaøng traû lôøi: "Taïi noù quaù khieâu khích, haøng ngaøy anh ñöôïc oâm aáp noù trong loøng, tay naâng niu noù maø moãi laàn thaáy noù anh vaãn theøm muoán huoáng chi laø ngöôøi khaùc".Em baät cöôøi vì nhöõng yù nghó ngoä nghónh cuûa chaøng. Vaø thaät vaäy chò aï! Laàn naøo cöù gaàn em laø chaøng naâng niu vuoát ve caëp vuù luoân, ñieàu ñoù laøm em töï haøo vaø khoaùi chí voâ cuøng. Coù moät vaøi ngöôøi baïn ñeán chôi, chaøng vôùi hoï ngoài ôû phoøng khaùch. Thaät quaùi laï laøm sao, giôø naøy toái ñeán nôi roài maø coøn khaùch vôùi khöùa. Chaøng goïi em ra chaøo hoûi sô sô roài cho vaøo. Quaû thaät nhö lôøi chaøng noùi, söï hieän dieän cuûa em nôi phoøng khaùch laøm cho bao nhieâu caëp maét traàm troà. Hoï coá giöõ lòch söï ñeå khoûi toû ra soã saøng nhöng trong caùi nhìn cuûa hoï khoâng che giaáu ñöôïc söï öôùc ao khao khaùt ñöôïc. Luùc aáy em thaät loäng laãy, boä ngöïc kieâu haõnh vun cao leân, chieác quaàn moûng oâm laáy chieác moâng chaéc nòch, troøn tròa, beân trong maäp môø aån hieän chieác silip traéng laøm boäc loä bao nhieâu ñöôøng neùt taân kyø cuûa moät ngöôøi con gaùi. Quaùi sao hoï laøm gì maø laâu theá. Em naèm ñaây cöù nghe thaáy xì xaøo cöôøi noùi cuûa hoï laøm em soát caû ruoät. Chaéc chaøng cuõng ñang noùng loøng laém vì em nghe chaøng ñang öø..aø cho qua chuyeän. Chieác giöôøng neäm traûi ra traéng tinh vaãn coøn ghi laïi ñaäm ñaø nhöõng cuoäc aùi aân cuoàng baïo, ñaâu ñaây coøn phaûng phaát höông vò ñaäm ñaø cuûa chaøng vaø em, moät noãi khao khaùt raøo raït trong loøng em.Em meâthieáp ñi trong giaây phuùt thoaûi maùi aáy ...khoâng bieát bao laâu ...moät baøn tay noùng hoåi tuoät nheï chieác quaàn em ra,roài chieác aùo caùnh luïa hoàng cuõng ñöôïc côûi ra noát .Baøn tay aám aùp aáy bop boùp vuù em ,roài ñoâi moâi haáp taáp nuùt vaøo ñaàu vuù, em sung söôùng laëng ngöôøi ñi ,cöûa mình em cuõng bò mao may moät hoài ,ngoùn tay laùch vaøo mu loàn em ngoaùy nheø nheï,töû cung em ñeâ meâ .Em phaûi traân mình ñeå khoûi baät ra tieáng reân.Beân

tai em hôi thôû doàn daäp noùng hoåi quen thuoäc cuûa chaøng .Roài chieác mieáng hoa xinh töôi cuûa em bò khoùa chaët baèng moät nuï hoân khaùt khao ,vuù em bò boùp naën se lieân hoài ,ngoùn tay ôû cöûa mình cuõng thoø ra thuït voâ ,ngoaùy beân naøy coï beân kia.Cuøng luùc taïi ba nôi cuûa thaân theå em bò kích ñoäng maõnh lieät ,thì chò ôi!laøm sao em chòu noåi .Em quaën quaïi ñeâ meâ reân leân ..u..u..Hai tay em sôø soaït baáu víu vaøo khoaûng khoâng .Em keïp chaët ñuøi laïi vaø ruøng mình moät doøng khí aám aùp buïc ra ,taám thaân ñeâ meâ ñaày hoan laïc cuûa em ñang leành beành troâi trong khoaûng khoâng .Chaøng vaãn chöa chòu ngöng .Moâi em, vuù em,cöûa mình em vaãn bò kích ñoäng döõ doäi hôn.Em vaát vaû reân xieát nho nhoû , gioïng em ngheïn ngaøo : "Thoâi anh ôi ,thoâi ñi anh,em chòu heát noåi roài,mau ñi anh".Em baät daäy voà laáy chaøng ,chaøng ñôõ em daäy ,loøn hai chaân chaøng döôùi chaân em ,chaøng vaø em ngoài ñoái dieän nhau,vaø moät tieáng "oùt"döông vaät chaøng ñaõ chui vaøo cöûa mình em trong söï ñeâ meâ khoaùi laïc. Em nhaém nghieàn ñoâi maét ,hai tay oâm laáy coå chaøng,chaøng thì bôï ñít em leân cho döông vaät vaøo thaät saùt,ñuùt thaät saâu vaøo cöûa mình em, ñaàu khaác chaïm vaøo töû cung em. oâi ! chò ôi! Laøm sao taûñöôïc söï sung söôùng gaàn nhö ñieân loaïn cuûa em luùc aáy.Trong caùi theá ngoài aáy , hai tay chaøng oâm laáy ñít em roài cöù theá maø caï qua caï laïi ,laùch beân naøy laømbeân kia ,döông vaät chaøng theo ñaø aáy maø ñaâm vaøo töû cung em. Chò ôi !luùc aáy em ñaõ heát söùc .Em traân mình ,mieäng keâu reân hít haø khoâng ngôùt maét em nhaém nghieàn laïi. Döông vaät chaøng hình nhö caøng luùc caøng to hôn,caøng daøi hôn .Noù cöù ñaâm thoïc ngoï ngoaïy maõi khoâng ngöøng .Em thaät khoù ,vöøa söôùng teâ caû ngöôøi ,vöøa thoán ôû ñaây ,laøm em cöù hít haø reân ræ luoân .Maø naøo chaøng coù chòu buoâng em ra ñaâu.Chaøng cöù laät laùch ,oâm ñít em xieát vaøo ,caï qua caï laïi ,chaøng cöù laøm maïnh daàn maïnh daàn ...Em caøng reân leân to hôn ,voøng tay xieát chaët laáy coå chaøng , ñuøi keïp laáy moâng chaøng ,söôùng quaù em muoán heùt leân thaät to .Em run mình leân lieân tieáp ,nhöõng doøng nhôùt khí buïc chaûy ra seàn seät traéng ñuïc nhö söûa tuoân ra töø cöûa mình em lai laùng . Luùc aáy ,chaøng môùi ñaët em naèm xuoáng roài naèm phuû leân ngöôøi em ,oâm chaàm laáy taám thaân em maø naác thoïc vaøo nhö möa baõo ..oïc..oïc Em laïi ñeâ meâ laên loän ,ñít naûy leân lieân hoài hôi thôû doàn daäp .Maëc em laên loän, chaøng vaãn ghì laáy em maø naác thoác tôùi .Em laïi nghieán

raêng ñuøi keïp laïi ,nhôùt khí laïi chaûy ra daàm deà .Tieáng reân cuûa em nhö taét ngheïn laïi vaø rôi beân tai em moät hôi thôû khoan khoaùi ñaày sung söôùng ,töû cung nhaän lieân tieáp nhöõng gioït tinh khí noùng boûng laøm em ñeâ meâ . Xaùc thòt em laïi qua moät ñeâm khoaùi laïc tôi bôøi. Ñeâm thöù saùu Chò aï! Chaøng ban ngaøy raát baän roän ,coâng vieäc raát beà boän neân duø chaøng theá naøo cuõng khoâng theå boû beâ ñöôïc. Xa chaøng phuùt naøo em caøng thaáy nhôù phuùt aáy ,vôï choàng môùi cöôùi laø theá ñaáy! Coù nhöõng buoåi tröa noùng trong caên phoøng vaéng veû ,em naèm traèn troïc ,em khoâng theå naøo nguû yeân ñöôïc ,cöù chôïp maét ñöôïc moät chuùt laø em boài hoài nghó tôùi söï khoaùi laïc ñeán möùc ñieân loaïn maø chaøng ñaõ ban cho em. Chò ôi em thaáy nhôù chaøng quaù .Coù chaøng ôû nhaø coù khi naøo em ñöôïc yeân ñaâu, khoâng oâm aáp em thì chaøng cuõng sôø moù, naén vuù em, heát sôø moù roài thì hoân hít maõi khoâng chaùn.Nhöng vaát vaû nhaát laø luùc ban ñeâm, chaøng laøm ñuû thöù :hoân moâi, nuùt löôõi, ngaäm vuù... roài "cuïc cöng", chaøng phaù phaùch ñeán khi em reân xieát. Chæ khi naøo chaøng thoaûi maùi xaùc thòt hoaøn toaøn môùi buoâng em ra. Nhöng laï laøm sao chò ôi ,em nhö ñoàng loõa vôùi chaøng vaäy .Neáu chaøng khoâng ngoù ngaøng ñeán em thì em tìm caùch kheâu gôïi chaøng. Buoåi chieàu vöøa veà tôùi nhaø,chaøng ñaõ tìm ñeán em ngay .Em sa vaøo loøng chaøng nuõng nòu .Em baûo sao chaøng veà quaù muoän laøm em nhôù muoán cheát .Chaøng mæm cöôøi hoân vaøo ñoâi goø maù haây haây ñoû cuûa em vaø baûo raèng chaøng cuõng nhôù em muoán cheát vaäy.Quanh ñi quaån laïi chæ vôùi nhöõng caâu yeâu thöông thöôøng ngaøy. Chuùng em taém röûa chung vaø duøng côm xong thì trôøi cuõng vöøa toái môø .Boùng eâm thuaän lôïi cho nhöõng ngöôøi yeâu nhau. Chò ôi !Ñeâm nay so vôùi maáy ñeâm tröôùc thaät laø moät ñeâm sung söôùng nhaát. Chaøng chìu chuoäng em ñuû moïi ñieàu .Tình yeâu chuùng em caøng luùc caøng theâm ñaäm ñaø, maät thieát .Thaân theå naûy nôû cuûa em thích hôïp vôùi boä quaàn aùo boù saùt hoâm nay.Nhöng nôi ñang nhìn treân ngöôøi em noåi leân nhöõng ñöôøng cong tuyeät dieäu .Nôi thaân theå em toaùt ra moät muøi höông dìu dòu

khieán chaøng phaûi say meâ ngaây ngaát .Vöøa kheùp cöûa phoøng laïi ,chaøng ghì em vaøo loøng ,gaén vaøo ñoâi moâi moät nuï hoân noùng boûng .Chaøng ngaäm laáy löôõi em nuùt ngon laønh ,voäi vaøng nuoát laáy nhöõng gì thôm tho cuûa mieäng em ,tay thì sôø moù moâng em sieát chaët vaøo loøng chaøng .Döông vaät cöùng ñoû cuûa chaøng chóa ra nhö muoán xuyeân thuûng hai lôùp quaàn tím ñen cuûa mình em vaäy.Chaøng beâ em ñaët leân giöôøng ,nuùt aùo em keâu leân..böïc..böïc..,roài chieác quaàn em ñöôïc tuoät ra noát . Trong choác laùt hai thaân theå em vaø chaøng traàn truoàng quyeän laáy nhau .Chaøng aán nheï döông vaät vaøo phaân nöûa trong cuûa mình em roài naác nheø nheï.Vaø tay chaøng rôø moù maân meâ ñoâi vuù noõn naø cuûa em.Ngoùn tay chaøng sôø nheï vaøo nuùm vuù ñang caêng cöùng ngaét ,ñeâ meâ quaù chöøng .Nhöng caùi loái kích thích nöûa chöøng laøm em vöøa raïo röïc vöøa uaát öùc ,sao chaøng khoâng ñuùt heát döông vaät cuûa mình vaøo maø chôi cho em thoûa maõn, cöù nhaáp nha nhaáp nhí, xaùc thòt em ñoøi hoûi maõnh lieät .Em nghieán raêng traân mình laïi chòu ñöïng.Chaøng cöù nhaáp nhaáp ,vaø roài em khoâng theå chòu ñöïng ñöôïc nöõa em baät daäy nhö chieác loø xo ,chuïp laáy ngöôøi chaøng naûy ñít thaät maïnh tôùi,"oùt" moät tieáng .Em buûn ruûn caû tay chaân ,noù ñaõ vaøo trong thaâm cung em roài ,baây giôø chaøng môùi ngaõ ngöôøi xuoáng neäm ,döông vaät chaøng sung sung nhö moät caây coät chóa thaúng leân treân,chaøng ñeå em treøo leân mình chaøng maø chôi cho ñaõ .Em khoâng ngaàn ngaïi ñeø noù ngay cuûa mình em ,roài ngoài xuoáng tröôøn leân mình chaøng nhaán thaät maïnh xuoáng roài naác thoïc laáy chaøng .Thaät kieåu naøy raát môùi laï trong maáy ngaøy qua, chôi kieåu naøy em thaáy sung söôùng heát söùc ,vì em ñoùng vai troø chuû ñoäng ,chôø cho ñaõ thì em naác thaät maïnh vaøo ,ñít em xoay beân naøy trôû beân kia ,khi laät khi laùch ,moãi caùi gaäp mình cuûa em laø döông vaät chaøng thoïc saâu vaøo taän töû cung laøm em ñaõ ñaõ,naác vaøo oïc..oïc.. Chaøng thì cöù naûy ñít leân phuï hoïa laøm em sung söôùng ñeâ meâ .Döông vaät chaøng ñaõ vaøo saâu em coøn muoán vaøo saâu hôn nöõa . Chaøng ghì laáy em reân ræ vì sung söôùng .Moãi luùc em naác caøng gaáp oïc..oïc..oïc..roài em traân mình nghieán raêng ,tinh khí traéng ñuïc nhôn nhôùt töø cuûa mình em chaûy ra daàm deà .Söï sung söôùng caøng taêng ,chaøng vaãn baùm saùt laáy em vaø naác nhö vuõ baõo .Em laïi ruøng mình ,ngöôøi em quaèn quaïi ,coù luùc em laïi reân leân höø ..höø...Ñít em baét ñaàu saøng qua laùch laïi cho thaät ñaõ .Döông vaät chaøng ñaâm beân naøy thoïc beân

kia laøm em ruøng mình luoân .Hôi thôû em gaáp ruùt ,chaøng vaãn doàn daäp nhaán tôùi taáp vaøo,vaøo saâu ,saâu nöõa.Em nghieán raêng reân ræ ,thaân theå em tôi bôøi ..oïc..oïc..oïc . Em sung söôùng ñieân leân "Anh ! Anh ôi söôùng quaù ". Roài chaøng traân mình laïi ,ghì laáy em thaâm cung em nhaän nhöõng gioït tinh khí aám aùp cuûa döông vaät chaøng ñeâ meâ baén vaøo nhö suoái chaûy .Em ñeâ meâ sung söôùng oâm ñít chaøng nhaán vaøo theâm .Chæ moät luùc nghæ döông vaät chaøng laïi cöùng leân. Em laïi treøo leân mình chaøng maø vaát vaû ñeâ meâ raõ rôøi. Cöûa mình em laïi ñöôïc moät ñeâm thoûa thích

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful