You are on page 1of 14

Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng

Taøi Lieäu Thöïc Haønh

ĐO ĐA BƯỚC SÓNG
1. GIỚI THIỆU MÁY ĐO ĐA BƯỚC SÓNG FTB-5320
1.1.ỨNG DỤNG: Đo độ dịch chuyển bước sóng đo ảnh hưởng của môi trường lên card phát và card thu. Đánh giá độ trôi phổ dài hạn của các linh kiện tích cực. Đo đặc tính và chất lượng của các con chip và module laser WDM DFB. Đo giám sát mạng DWDM. Cân chỉnh máy đo phân tích phổ quang. Đo đặc tính và kiểm tra linh kiện thụ động. Đo phân phối độ lợi phổ của EDFA. Cân chỉnh laser điều chỉnh được bước sóng (tunable lasers) 1.2.NGUYÊN LÝ ĐO ĐA BƯỚC SÓNG Máy đo đa bước sóng tạo ra kết quả và hiển thị công suất theo bước sóng. Kết quả có được nhờ sử dụng công nghệ giao thoa.

2. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY ĐO ĐA BƯỚC SÓNG
Không được gắn hoặc tháo sợi quang khi nguồn quang đang phát. Không được nhìn trực tiếp vào đầu sợi quang. Sử dụng máy đo quang sẽ làm tăng nhãn áp (increase eye hazard) Không được gắn hoặc tháo module khi khung máy chính (FTB-400 Universal) đang ở trạng thái ON. Khi LED chỉ thị laser on đang chớp, điều đó có nghĩa có module nào đó đang phát xạ tín hiệu quang. Hãy kiểm tra ngay tất cả các module.

3. KHỞI ĐỘNG TOOLBOX
Start All Progarms EXFO Toolbox

4. CHỌN CHỨC NĂNG Multi-Wavelength Meter

Hình 1. Khởi động Toolbox

Sau khi khởi động xong, ta có cửa sổ chính như hình 2
Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang

33

Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 34 . Cài đặt đơn vị đo công suất. Khuyến cáo sử dụng đơn vị dBm. Đơn vị đo công suất có thể là Watt hoặc dBm. Khởi động chương trình Multi-Wavelength Meter. CÀI ĐẶT CÁC THÔNG SỐ CHO MÁY ĐO ĐA BƯỚC SÓNG 5. (4) Nhấn Exit Setup Xem hình 3. Từ cửa số chính như hình 2. 5. ta thực hiện các bước sau để chọn đơn vị đo công suất: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Chọn đơn vị đo là dBm hay Watt.1.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Hình 2.

(4) Nhấn Exit Setup Xem hình 4. ta thực hiện các bước sau để chọn đơn vị đo bước sóng: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Chọn đơn vị đo là nm hay THz. Cài đặt đơn vị đo công suất 5. Đơn vị đo bước sóng là nm hoặc Thz. Cài đặt đơn vị đo bước sóng. Từ cửa số chính như hình 2. Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 35 .2.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Hình 3.

Cài đặt chế độ hiển thị dữ liệu liên kênh (hai kênh kế cận) Dữ liệu liên kênh liên quan đến vùng phổ giữa hai bước sóng đỉnh kế cận. ta thực hiện các bước sau để hiển thị dữ liệu liên kênh: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Chọn Show Interchannel Data (4) Nhấn Exit Setup Xem hình 5. Từ cửa số chính như hình 2.3. Cài đặt ngưỡng phát hiện kênh (Detection Threshold) Ngưỡng phát hiện kênh là khoảng chênh lệch giữa mức nhiễu và mức đỉnh nhỏ nhất của kênh có thể được phát hiện. bao gồm khoảng cách hai bước sóng đỉnh và độ chênh lệch công suất hai đỉnh. Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 36 . Từ cửa số chính như hình 2. Cài đặt hiển thị dữ liệu liên kênh 5. Hình 5. Cài đặt đơn vị đo bước sóng 5. ta thực hiện các bước sau để hiển thị dữ liệu liên kênh: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Nhập giá trị ngưỡng ở cửa sổ Signal Above Noise của Detection Threshold. Nếu công suất biểu diễn theo dBm thì ngưỡng này biểu diễn theo dB. Giá trị có thể chấp nhận là từ 0dB đến 10dB.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Hình 4.4.

P-Ppeak: công suất đỉnh. (4) Nhấn Exit Setup Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 37 . P-Pn: Công suất của một đỉnh nào đó (được chỉ định cụ thể ở ô n). (4) Nhấn Exit Setup Lưu ý: Nếu máy đo đa bước sóng ở chế độ Offline thì khung này ở chế độ disable (Hide) Xem hình 6. Chọn công suất được tham chiếu. Giá trị được tham chiếu của một kênh cho phép chúng ta so sánh mỗi đỉnh phát hiện được với 1 trong 3 công suất có thể tham chiếu. là tổng của các công suất đỉnh chia cho tổng số đỉnh.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Nếu công suất biểu diễn theo Watts thì ngưỡng này biểu diễn theo %. Hình 6. Cài đặt ngưỡng phát hiện kênh. Nó được hiển thị ở cột cuối cùng của bảng kết quả (Results).5. 5. Để cài đặt công suất được tham chiếu. Ví dụ: để tăng ngưỡng phát hiện kênh với hệ số 2 thì ta cài thông số này là 3dB hoặc 100%. Giá trị có thể chấp nhận là từ 0% đến 900%. là công suất của đỉnh mạnh nhất. Ví dụ: P-Pavg là công suất được tham chiếu của công suất đỉnh P sử dụng công suất tham chiếu Pavg. từ cửa số chính như hình 2 ta thực hiện các bước sau: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Chọn công suất được tham chiếu Referenced Power: P-Pavg: công suất trung bình. Công suất được tham chiếu là độ chênh lệch giữa công suất P của một kênh nào đó với công suất tham chiếu Pavg.

Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Hình 7. 5.6. từ cửa số chính như hình 2 ta thực hiện các bước sau: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Chọn môi trường truyền từ khung Medium: Nếu chọn Air thì chúng ta phải nhập giá trị nhiệt độ vào ô kế bên (giá trị từ 0o đến 50oC) (4) Nhấn Exit Setup Hình 8. Chọn môi trường truyền. Chọn môi trường truyền Môi trường truyền (không khí hoặc chân không) là môi trường mà bước sóng sẽ được tính toán. Để chọn môi trường truyền. Chúng ta chọn môi trường là không khí (Air) nếu chúng ta muốn bước sóng trong chân không được chuyển thành bước sóng trong không khí ở nhiệt độ nào đó. Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 38 . Chọn công suất được tham chiếu.

Tạo các kênh và danh sách kênh: Việc kiểm tra hệ thống DWDM liên quan đến việc kiểm tra nhiều kênh trên 1 sợi quang. 5. Nếu công suất được biểu diễn dạng Watts thì công suất offset sẽ được tính theo phần trăm.7. Cài đặt công suất Offset: Sử dụng tính năng này khi chúng ta muốn điều chỉnh đơn vị đo. Để cài đặt công suất Offset. Ở WDM Mode thì không cần tạo ra các kênh này. Máy đo đa bước sóng (MWM) cho phép chúng ta định nghĩa những kênh này ở thời điểm nào đó hoặc tạo ra các kênh từ dữ liệu hiện tại một cách nhanh chóng.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Từ Air hoặc Vac sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải của trace hiển thị ở cửa sổ chính (cửa sổ hình 2). hoặc theo một linh kiện hay mạng nào đó. Việc tạo ra các kênh này có thể dựa trên lưới ITU-T. Tất cả các dữ liệu hiển thị sẽ tự động được cập nhật.8. Còn ở Drift Mode thì cần tạo ra kênh tham chiếu để theo dõi kết quả đo: Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 39 .. Nếu chúng ta sử dụng công suất offset thì góc trên bên phải của trace chúng ta sẽ thấy chữ Offset. từ cửa số chính như hình 2 ta thực hiện các bước sau: (1) Nhấn Setup (2) Chọn General (3) Từ khung Power Offset chúng ta nhập vào giá trị offset cho giá trị công suất. (4) Nhấn Exit Setup để trở về màn hìnhchính. 5. Đơn vị công suất offset phụ thuộc vào đơn vị đo công suất: Nếu công suất được biểu diễn dạng dBm thì công suất offset sẽ được tính theo dB.

ta thực hiện các bước sau: (1) Nhấn Setup. Giá trị P Max phải luôn lớn hơn P Min. Giá trị cóthể từ -39. P Min a) Định nghĩa các kênh mới có khoảng cách bằng nhau: Để định nghĩa các kênh có đặc tính giống nhau. Phải nhỏ hơn hoặc bằng 8 ký tự.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh . Mô tả Tên của kênh. Thông Số Ch ID Center Width Alarm P Max Số thứ tự kênh trong danh sách.Nếu đỉnh của 1 kênh nào đó nằm ngoài kênh đã định nghĩa thì nó sẽ được giám sát và hiển thị kết quả đo trong danh sách. Giá trị cho phép: từ 5GHz đền 2000GHz. Bước sóng (nm) hoặc tần số (THz) trung tâm của kênh (vị trí của đỉnh). Giá trị P Min từ -40. có đơn vị là GHz. . Khoảng dao động cho phép của Center. có đơn vị là GHz. Nếu công suất đỉnh của một kênh lớn hơn giá trị này thì máy sẽ phát ra tiếng bíp và đánh dấu !.9dBm đến +10dBm. (2) Chọn Channel. Để định nghĩa các kênh tham chiếu này.0dBm đến +9. Giới hạn trên của công suất đỉnh.99dBm.Nếu có từ hai kênh trở lên có đỉnh nằm ngoài kênh định nghĩa thì chỉ có kênh có đỉnh mạnh nhất được theo dõi. Giá trị P Min phải luôn nhỏ hơn P Max. Nếu đỉnh của kênh nằm ngoài khoảng này thì máy sẽ phát tiếp bíp và đánh dấu !. Nếu không thì không hiển thị. Nếu công suất đỉnh của một kênh nhỏ hơn P Min máy sẽ phát ra tiếng bíp và đánh dấu !. chúng ta cần phải xác định các thông số trong danh sách kênh (ở các cột tương ứng) trong bảng Channel (Channel tab). Độ rộng của một kênh. Giới hạn dưới của công suất đỉnh. Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 40 .

(4) Từ hộp thoại Equal Spacing ta nhập các thông số vào: Channel Count: số kênh hiện diện trong sợi quang ta cần đo. Lưu ý: tất cả các kênh đang có trong danh sách sẽ bị xóa hết.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh (3) Chọn Equal Spacing. Giá trị từ 1 đến 100 Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 41 .

Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Channel Spacing: khoảng cách giữa các kênh. Center: Vị trí của kênh đầu tiên (Giá trị bước sóng trung tâm của kênh đầu tiên). 6. Thường giá trị này là 90% độ rộng kênh (Channel Width). Ví dụ: nếu khoảng cách kênh là 100GHz thì độ rông kênh khoảng 10GHz.1. Giá trị từ 20GHz đến 1000GHz. Mở một file đã lưu trữ. Channel Width: độ rộng của tất cả các kênh trên sợi quang cần đo. (5) Nhấn OK. từ cửa sổ chính ở hình 2. TIẾN HÀNH ĐO ĐA BƯỚC SÓNG 6. Để mở (open) một file. (6) Nhấn Exit Setup để trở về màn hình chính. Danh sách kênh sẽ xuất hiện. First Ch. Channel Alarm Max: Giới hạn trên của công suất đỉnh. Channel Alarm Width: độ rộng cho phép di chuyển của bước sóng trung tâm (nằm trong độ rộng kênh). Giá trị điển hình là 10% khoảng cách kênh (Channel Spacing). Channel Alarm Min: Giới hạn dưới của công suất đỉnh. chúng ta thực hiện như sau: (1) Chọn Storage (2) Xác định đường dẫn (File Setup) và file cần mở (Recall File) Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 42 . Ví dụ: nếu chúng ta có độ rông kênh là 10GHz thì độ rông cảnh báo là 9GHz.

nhưng có thể hiển thị ở dạng tóm lượt (bar graph) hoặc chi tiết đỉnh (peak graph) Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 43 .Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh (3) Xong bước (2) ta chọn Exit Storage. 6. Trace ở chế độ đo đa bước sóng thường hiển thị công suất theo bước sóng.2. Chọn loại đồ thị để hiển thị.

(5) Để cuộn danh sách các kênh.3.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh 6. chúng ta sử dụng các phím mũi tên UP và DOWN Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 44 . ta thực hiện như sau: (4) Chọn bảng Result. Đọc kết quả đo ở chế độ WDM: Để thấy được kết quả của các kênh.

(7) Ptot: công suất tổng cộng của các kênh WDM trong sợi quang kiểm tra.Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh UP DOWN Thông tin trên bảng Result của mỗi kênh được phân tích như sau: (1) Ch (Channel ID): số thứ tự kênh (2) W (nm) (Channel Wavelength): Bước sóng kênh. Sử dụng Marker để đo. 6. Pavg: bước sóng trung bình và công suất trung bình của các kênh WDM nhận được.4. (6) Wavg (nm). Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 45 . (2) Chọn Marker muốn di chuyển (A hoặc B).chúng ta thực hiện: (1) Chọn bảng Measurements. (3) P (Channel Peak Power): Công suất đỉnh của kênh (đơn vị phụ thuộc vào đơn vị mình đã chọn) (4) <<SNR và SNR >>: signal-to-noise ratio to the left (<<) and to the right (>>) of the channel peak (5) P-Pavg (or P-Pn or P-Ppeak): referenced power (in the same unit as the current power unit). Chúng ta có thể sử dụng Marker để đo thông tin các kênh. Để di chuyển Marker. sử dụng phím mũi tên để di chuyển hoặc dùng chuột.

Baøi 2: Ño Ña Böôùc Soùng Taøi Lieäu Thöïc Haønh Marker A Chọn loại Marker Phóng to/ Thu nhỏ tại vị trí của Thöïc Haønh Thoâng Tin Quang 46 .