Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.

368

Môc lôc

STT Trang Lêi nãi ®Çu……………………………………………………………………… 1 Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông…………….... 3 1.1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng…………………………………………………………………… 3 1.1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng……………. 3 1.1.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng…………… 4 1.2. ChÊt lîng tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông… 5 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông………………………………………. 5 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông………………………………. 6 1.2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông…………………….. 11 1.2.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông………………………… 18 1.3. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi vµ bµi häc cho ViÖt Nam 1.3.1. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi……………………… 19 1.3.2. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam……………………………………. 20 Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi 21

1

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi…………………………. 21 2.1.1. Giíi thiÖu vÒ NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi……………………………… 21 2.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña NH.. 23 2.2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi………….. 24 2.2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh…………………………….. 24 2.2.2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i ng©n hµng…………………………. 28 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i ng©n hµng……….. 34 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc……………………………………………… 34 2.3.2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n………………………………………... 35 Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh¾m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông… 39 3.1. §Þnh híng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông……………………………………… 39 3.1.1. §Þnh híng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng……….. 39 3.1.2. §Þnh híng vÒ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng………… 40 3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi…………………………………………………………………… 41 3.2.1. Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn……………………………………………….. 41

2

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.2.2. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng… 42 3.2.3. T¨ng cêng chÊt lîng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin………….. 42 3.2.4. Më réng quy m« cho vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay………… 43 3.2.5. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay………………. 44 3.2.6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng…………………………... 45 3.2.7. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n sù…………………………………………………. 49 3.2.8. ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng b¹n……………… 51 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông………………….. 51 3.3.1. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi Nhµ Níc………………………………………. 51 3.3.2. Nh÷ng kiÕn nghÞ víi ng©n hµng nhµ níc……………………………. 52 3.3.3. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam……………………………… 53 3.3.4. KiÕn nghÞ víi uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi………………….. 54 KÕt luËn…………………………………………………………………… 55 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

3

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Danh môc c¸c b¶ng biÓu

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tªn c¸c b¶ng biÓu C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo lo¹i tiÒn C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo thµnh phÊn kinh tÕ C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ph©n theo thêi gian T×nh h×nh d nî C¬ cÊu tÝn dông theo thµnh phÇn kinh tÕ C¬ cÊu kh¸ch hµng DiÔn biÕn nî qu¸ h¹n C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo lo¹i tÝn dông C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo thµnh phÇn kinh tÕ C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo thíi gian

Trang 24 25 26 27 29 30 31 32 32 33

4

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

B¶ng ký hiÖu c¸c ch÷ viÕt t¾t

NHNo&PTNT n«ng th«n NHTM NHNN KQH§KD TG TCKT TCTD NVH§ NH TDH DNNN DNNQD ∑

Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng th¬ng m¹i Ng©n hµng nhµ níc KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh TiÒn göi Tæ chøc kinh tÕ Tæ chøc tÝn dông Nguån vèn huy ®éng Ng¾n h¹n Trung dµi h¹n Doanh nghiÖp nhµ níc Doanh nghiÖp ngoµi Quèc doanh Tæng

5

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Lêi Nãi §Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi nghiªn cøu. Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, chóng ta ®ang ®øng tríc yªu cÇu bøc xóc cña t×nh h×nh thùc tÕ lµ ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng cô ®Æc biÖt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ mÆt tµi chÝnh tiÒn tÖ. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng kh«ng thÓ ®øng ngoµi cuéc víi viÖc hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c bé ngµnh cña nhµ níc ®Ó qu¶n lý nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong sù nghiÖp ®æi míi ®Êt níc NHNo&PTNT ViÖt Nam ®· ®Çu t ph¸t triÓn ®èi víi khu vùc n«ng th«n th«ng qua viÖc më réng ®Çu t vèn trung dµi h¹n ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho s¶n xuÊt n«ng, l©m, thuû h¶i s¶n gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n. NHNo&PTNT ViÖt Nam ®îc kh¼ng ®Þnh lµ ng©n hµng chñ ®¹o trong thÞ trêng tµi chÝnh n«ng th«n ®ång thêi lµ NHTM ®a n¨ng gi÷ vÞ trÝ hµng ®Çu trong hÖ thèng NHTM ViÖt Nam. TÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ ®¹o cña ng©n hµng n«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gÆp nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch nh ¶nh hëng cña thiªn tai, b·o lôt, kinh tÕ khã kh¨n, mét sè doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n chiÕm dông vèn. Ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi còng kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n trªn. Tõ thùc tÕ trªn em ®· chän ®Ò tµi: “ Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh . Tuy ®©y

6

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kh«ng ph¶i lµ ®Ò tµi míi nhng l¹i lµ lÜnh vùc v« cïng quan träng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh, võa ®¸p øng ®ßi hái cña thùc tiÔn, võa mang tÝnh thêi sù trong kinh doanh tiÒn tÖ cña c¸c NHTM ë ViÖt Nam hiÖn nay. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi. ViÖc t×m kiÕm c¸c biÖn ph¸p nh»m më réng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ thùc sù cÇn thiÕt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi bao gåm: * HÖ thèng ho¸ vµ lµm s¸ng tá lý luËn, gãp phÇn rót ng¾n kho¶ng c¸ch gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ thùc tr¹ng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. * §¸nh gi¸ thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong mét vµi n¨m qua. * §a ra c¸c gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña chi nh¸nh. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. §èi tîng nghiªn cøu: D nî thùc tÕ vµ c¸c sè liÖu cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông. Ph¹m vi nghiªn cøu : Trong kho¶ng thêi gian tõ 2003-2005. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch; ph¬ng ph¸p so s¸nh; ph¬ng ph¸p luËn gi¶i, thèng kª; c¸c ph¬ng ph¸p cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng. 5. KÕt cÊu cña kho¸ luËn : Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn , kho¸ luËn nµy gåm ba ch¬ng : Ch¬ng 1 : Nh÷ng lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Ch¬ng 3: Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng tin dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi.

7

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ ®Ó vÊn ®Ò nghiªn cøu ®îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy, tríc hÕt em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi c« gi¸o Phan ThÞ Hoµng YÕn – ngêi ®· trùc tiÕp híng dÉn em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. §ång thêi em xin göi lêi c¶m ¬n tíi c¸c c«, chó, anh chÞ c¸n bé c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· nhiÖt t×nh cung cÊp tµi liÖu, chØ dÉn vµ gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cho em trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Ch¬ng mét Nh÷ng lý luËn vÒ tÝn dông vµ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . 1.1. TÝn dông ng©n hµng vµ vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1.1. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm.

8

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

TÝn dông lµ quan hÖ chuyÓn nhîng t¹m thêi mét lîng gi¸ trÞ ( d¬Ý h×nh th¸i tiÒn tÖ hoÆc hiÖn vËt) tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông ®Ó sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh thu håi vÒ mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n lîng gi¸ trÞ ban ®Çu. TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ chuyÓn nhîng vèn gi÷a ng©n hµng víi chñ thÓ kinh tÕ kh¸c trong x· héi, trong ®ã ng©n hµng gi÷ vai trß võa lµ ngêi ®i vay ®Ó cho vay. 1.1.1.2. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Tríc khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, toµn bé nÒn kinh tÕ níc ta ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp. Ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng còng chÞu sù chi ph«Ý ®ã. Trªn thùc tÕ c¸c ng©n hµng thùc hiÖn dÞch vô kinh doanh cña m×nh hoµn toµn theo sù chØ ®¹o cña Nhµ níc.Vèn ho¹t ®éng cña ng©n hµng phÇn lín ®îc lÊy tõ nguån ng©n s¸ch cÊp chø kh«ng ph¶i lµ tõ nguån vèn huy ®éng trong x· héi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nguån vèn kinh doanh cña NHTM kh«ng cßn do NHNN bao cÊp mµ ph¶i tù huy ®éng nguån vèn nhµn rçi t¹m thêi trong x· héi, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang lai lîi nhuËn. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh quan träng nhÊt, mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho NHTM ( trªn 70%). Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i ph¶i ®¬ng ®Çu víi ¸p lùc c¹nh tranh, ho¹t ®éng cña nã lu«n chøa ®ùng rñi ro cao. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng mäi ngêi ®Òu muèn ®ång vèn cña m×nh sinh lêi v× vËy hä s½n sµng cho vay lÊy l·i, cßn c¸c nhµ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸ nh©n còng v× môc ®Ých sinh lêi mµ rÊt cÇn vèn ®Ó mua nguyªn vËt liÖu hay më réng s¶n suÊt kinh doanh nhng cha kÞp tÝch luü. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ng©n hµng còng v× môc ®Ých kiÕm lêi, víi chøc n¨ng cña m×nh ng©n hµng ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu huy ®éng vèn nhµn rçi, tøc lµ ng©n hµng ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch “ ®i vay ®Ó cho vay ”.

1.1.2.Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

9

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

TÝn dông ng©n hµng ra ®êi xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tuÇn hoµn vèn trong nÒn kinh tÕ lu«n lµm ph¸t sinh hiÖn tîng cã nh÷ng chñ thÓ t¹m thêi thõa vèn vµ nh÷ng chñ thÓ t¹m th¬i thiÕu vèn.TÝn dông ng©n hµng ®· gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a cung cÇu vÒ vèn, lµ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan phï hîp víi sù vËn ®éng tiÒn tÖ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. TÝn dông ng©n hµng ngµy cµng gi÷ vi trÝ quan träng ®èi víi lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ còng nh lu th«ng tiÒn tÖ. Tríc hÕt tÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tÝch tô vµ tËp trung vèn rÊt quan träng gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng .TÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c¸c NHTM, ®Ó thùc hiÖn kinh doanh tÝn dông ng©n hµng cÇn cã vèn b»ng c¸ch “ ®i vay ®Ó cho vay ”. Trong x· héi lu«n cã mét sè ngêi thõa vèn cÇn ®Çu t vµ mét sè ngêi thiÕu vèn cÇn ®i vay, song nh÷ng ngêi nµy khã cã thÓ trùc tiÕp gÆp nhau ®Ó cho nhau vay hoÆc cã thÓ gÆp nhau nhng chi phÝ rÊt cao vµ kh«ng kÞp thêi nªn tÝn dông ng©n hµng lµ cÇu nèi gi÷a ngêi cã vèn vµ ngêi cÇn vèn, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c nhu cÇu trong mèi quan hÖ nµy. TÝn dông ng©n hµng lµm trung gian ®Ó ®iÒu tiÕt nguån vèn tõ bé phËn nhµn rçi ®Õn bé phËn thiÕu vèn mét c¸ch linh ho¹t, gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng l·ng phÝ vèn, ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Sau n÷a tÝn dông ng©n hµng t¸c ®éng hiÖu qu¶ ®Õn nhÞp ®é ph¸t triÓn s«i ®éng, thóc ®Èy c¹nh tranh nÒn kinh tÕ vµ gãp phÇn t¹o nªn mét c¬ cÊu hîp lý. Ho¹t ®éng trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng vËn ®éng ®Ó phï hîp nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®¸p øng vèn cña m×nh doanh nghiÖp ph¶i ®i vay ng©n hµng vµ hoµn tr¶ “ gèc vµ l·i ” sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m hiÓu vµ ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh cã lîi nhuËn cao, qua ®ã võa duy tr× ®îc ho¹t ®éng cña m×nh võa hoµn tr¶ ®îc vèn vay ng©n hµng. Bªn c¹nh ®ã tÝn dông ng©n hµng còng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn v× chØ cã tÝn dông ng©n hµng míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn lín nh vËy cho

10

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng trë nªn n¨ng ®éng, mÒn dÎo vµ linh ho¹t. Bªn c¹nh ®ã tÝn dông ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn héi nhËp vµo kinh tÕ thÕ giíi. TÝn dông ng©n hµng ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ph¬ng tiÖn ®Ó nèi liÒn nÒn kinh tÕ cña c¸c níc víi nhau. §Æc biÖt víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, tÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc më réng xuÊt khÈu hµng ho¸ ®ång thêi nhê nguån vèn tÝn dông bªn ngoµi ®Ó c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tµi trî cho ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän. B»ng viÖc sö dông l·i suÊt u ®·i víi nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän còng nh c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn nhng cã lîi thÕ cho nÒn kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy c¸c ngµnh kinh tÕ nµy ph¸t triÓn , tÝn dông ng©n hµng gãp phÇn h¹n chÕ vµ xo¸ bá tÖ n¹n cho vay nÆng l·i. TÝn dông ng©n hµng cã vai trß kiÓm so¸t ®èi víi nÒn kinh tÕ. Ng©n hµng muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× ph¶i n¾m v÷ng hiÓu s©u s¾c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó gi¶m møc rñi ro trong cho vay. Nh vËy ng©n hµng cã kh¶ n¨ng tæng hîp ®îc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é ph¸t triÓn cña tõng ngµnh tõ ®ã cã thÓ nªu lªn ý kiÕn, gãp phÇn ®Ó thùc hiÖn ®iÒu chØnh khi cã sù mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu kinh tÕ. Tãm l¹i : TÝn dông ng©n hµng lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n vµ chñ yÕu ®Ó ®iÒu hoµ vèn, ®¸p øng nhu cÇu vèn cho toµn bé nÒn kinh tÕ. TÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß lµ cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, biÕn mäi nguån tiÒn tÖ ph©n t¸n trong x· héi thµnh nguån vèn tËp trung qua ®ã ®iÒu hoµ quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn tÖ trong x· héi gãp phÇn æn ®Þnh tiÒn tÖ. TÝn dông ng©n hµng gi÷ vai trß rÊt quan träng víi nÒn kinh tÕ nhng nã t¸c ®éng theo chiÒu híng nµo ®Õn nÒn kinh tÕ cßn phô thuéc vµo viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông ë NHTM cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ hay kh«ng. Trªn c¬ së ®ã ta thÊy râ vai trß vµ t¸c ®éng cña tÝn dông ng©n hµng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng do ®ã mçi

11

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

NHTM cÇn chó träng quan t©m ®Õn c«ng t¸c tÝn dông vµ ®æi míi n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ thiÕt thùc. 1.2. ChÊt lîng tÝn dông vµ sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. 1.2.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông. Víi t c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn nhÊt lµ nhËn tiÒn göi vµ cho vay, chÊt lîng tÝn dông lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®¬ng nhiªn ®îc t¹o nªn bëi chÊt lîng cña tõng kho¶n tÝn dông. Song kh«ng chØ cã thÕ, nÕu bã hÑp kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông ®ång nghÜa víi chÊt lîng cña mét kho¶n tÝn dông th× râ rµng lµ kh«ng ®Çy ®ñ vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®îc hÕt tÝnh ®a d¹ng vµ phøc t¹p cña ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Do ®ã, mét c¸ch ®Çy ®ñ cã thÓ hiÓu kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng nh sau: ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng lµ kh¸i niÖm ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng më réng tÝn dông cña ng©n hµng phï hîp víi nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng, víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®ång thêi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. ChÊt lîng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng ( ngêi göi tiÒn vµ ngêi vay tiÒn ) phï hîp víi sù t¨ng trëng cña kinh tÕ x· héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña tÝn dông . ChÊt lîng tÝn dông ®îc thÓ hiÖn: - §èi víi kh¸ch hµng: TÝn dông ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt, kú h¹n hîp lý, ®¸p øng nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tÝn dông. - §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm , khai th¸c ®îc kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong nÒn kinh tÕ. - §èi víi NHTM: H¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ c¹nh tranh mang l¹i lîi nhuËn vµ ®¶m b¶o thanh to¸n cho ng©n hµng.

12

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ChÊt lîng tÝn dông lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña NHTM víi sù thay ®æi cña m«i trêng bªn ngoµi, thÓ hiÖn søc m¹nh cña NHTM trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. ChÊt lîng tÝn dông thÓ hiÖn qua nhiÒu yÕu tè nh: thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng tèt, thñ tôc ®¬n gi¶n, an toµn vèn cao. ChÊt lîng tÝn dông lµ sù tån t¹i vµ lµ c¬ së më réng ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng. Më réng ®Çu t tÝn dông cÇn ph¶i ®i liÒn víi c«ng t¸c n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, chÊt lîng tÝn dông tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ vµ ®é tin cËy trong ho¹t ®éng tÝn dông. Nã quyÕt ®Þnh sù ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng xÐt c¶ vÒ mÆt kinh doanh còng nh uy tÝn cña ng©n hµng. NÕu c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng quan t©m ®Õn chÊt lîng tÝn dông th× nguy c¬ ®æ bÓ cµng cao. 1.2.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông. 1.2.2.1. ChØ tiªu ®Þnh tÝnh. 1.2.2.1.1. VÒ phÝa ng©n hµng. a. B¶o ®¶m nguyªn t¾c cho vay. Mçi tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng ®Òu ®îc dùa trªn mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Ng©n hµng lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®Æc biÖt, ho¹t ®éng cña nã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña ®Êt níc do vËy c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng còng rÊt chÆt chÏ. Víi mçi ng©n hµng l¹i cã nh÷ng nguyªn t¾c kh¸c nhau, nguyªn t¾c cho vay lµ mét nguyªn t¾c quan träng ®èi víi mçi ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng mét kho¶n vay ®iÒu ®Çu tiªn ph¶i xem xÐt lµ kho¶n vay ®ã cã ®¶m b¶o nguyªn t¾c cho vay kh«ng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña cho vay lµ: * Thø nhÊt : Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. * Thø hai : Ph¶i hoµn tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay ®óng h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh kÓ tõ khi ngêi vay nhËn vèn vay ®Çu tiªn cho ®Õn khi ngêi vay tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i vèn vay ®·

13

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng tho¶ thuËn cho vay c¨n cø vµo: Chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng, tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng. Th«ng qua ®ã sÏ quy ®Þnh râ thêi h¹n kh¸ch hµng tr¶ tiÒn l·i tiÒn gèc cho ng©n hµng. ViÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n vay sÏ g¾n tr¸ch nhiÖm cña ngêi vay víi kho¶n vay, buéc hä ph¶i sö dông vèn vay kinh doanh cã hiÖu qu¶ trong kho¶ng thêi gian ®ã. ViÖc x¸c ®Þnh thêi gian vay lµ rÊt quan träng, nã thÓ hiÖn tr×nh ®é cña c¸n bé tÝn dông, nã quyÕt ®Þnh tíi kh¶ n¨ng thu nî cña ng©n hµng. NÕu thêi h¹n vay nhá h¬n chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng th× hä kh«ng thÓ tr¶ nî ®óng h¹n v× chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cha kÕt thóc, hä cha cã nguån thu ®iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng trong viÖc tr¶ nî ng©n hµng. Ngîc l¹i nÕu thêi gian cho vay lín h¬n chu kú s¶n xuÊt kinh doanh th× còng kh«ng tèt v× khi ®· hoµn thµnh mét chu kú kinh doanh mµ vÉn cha ph¶i tr¶ nî ng©n hµng th× rÊt cã thÓ hä sö dông vèn ®ã vµo chu kú kinh doanh tiÕp theo hoÆc mét lÜnh vùc kinh doanh kh¸c, ®iÒu nµy sÏ g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thu håi nî . ViÖc tr¶ nî ®óng thêi h¹n cña kh¸ch hµng gióp ng©n hµng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, t¨ng cêng ho¹t ®éng cho vay. Trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî th× ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n thÓ hiÖn chÊt lîng tÝn dông cã vÊn ®Ò. • Thø ba:ViÖc b¶o ®¶m tiÒn vay ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ®èi víi kh¸ch hµng. Ba nguyªn t¾c cho vay trªn lµ nguyªn t¾c tèi thiÓu mµ bÊt cø mét kho¶n cho vay cã chÊt lîng nµo còng ph¶i ®¶m b¶o. b. Cho vay b¶o ®¶m cã ®iÒu kiÖn. Mét lµ: Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

14

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Hai lµ: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. Ba lµ: Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Bèn lµ: Cã dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô kh¶ thi cã hiÖu qu¶, hoÆc cã dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. N¨m lµ: Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o tiÒn vay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña NHNN ViÖt Nam. c. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ chØ tiªu ®Þnh tÝnh quan träng nhÊt quyÕt ®Þnh tíi chÊt lîng kho¶n cho vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ng©n hµng n¾m ®îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, n¨ng lùc ph¸p luËt, ®¹o ®øc cña kh¸ch hµng …§©y lµ kh©u kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh cho vay vµ theo dâi kho¶n vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ néi dung thÈm ®Þnh cho vay cña tõng ng©n hµng. Mét kho¶n vay cã chÊt lîng lµ kho¶n vay cho vay ®· ®îc thÈm ®Þnh vµ ph¶i ®¶m b¶o c¸c bíc cña qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. ViÖc tu©n thñ quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ néi dung thÈm®Þnh cho vay lµ b¾t buéc ®Ó mét kho¶n cho vay ®¹t chÊt lîng. 1.2.2.1.2. VÒ phÝa doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu thêng ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña kho¶n tÝn dông xÐt theo quan ®iÓm doanh nghiÖp bao gåm: - Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng nhê thùc hiÖn dù ¸n. - Doanh thu t¨ng tõ dù ¸n. - Lîi nhuËn t¨ng tõ dù ¸n. C¸c chØ tiªu nµy cµng cao cµng tèt, nã cho thÊy hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp ®¹t møc cao. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn ®óng cam kÕt tr¶ nî cho ng©n hµng ®ång thêi b¶n th©n doanh nghiÖp còng cã lîi nhuËn ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. 1.2.2.2. ChØ tiªu ®Þnh lîng. Doanh sè cho vay - ChØ tiªu vßng quay vèn : 

15

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

D nî b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a doanh sè cho vay víi d nî b×nh qu©n qua ®ã cã thÓ thÊy ®îc kh¶ n¨ng më réng cho vay còng nh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng. ChØ tiªu nµy cµng lín chøng tá ho¹t ®éng cho vay vµ c«ng t¸c thu nî cña ng©n hµng lµ rÊt tèt, ®iÒu nµy chØ cã thÓ ®¹t ®îc khi quy m« cho vay ®îc më réng vµ hÇu hÕt c¸c kho¶n cho vay ®Õn h¹n trong n¨m ®ã ®Òu ®îc thu håi ®Çy ®ñ. Ngîc l¹i nÕu tû lÖ nµy cµng thÊp chøng tá ho¹t ®éng cho vay hay thu nî hoÆc c¶ hai ®Òu gÆp khã kh¨n. - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n lµ nh÷ng kho¶n nî khi ®Õn kú h¹n tr¶ nî hoÆc hÕt thêi h¹n cho vay vèn céng víi thêi gian gia h¹n thªm (nÕu cã) nhng kh¸ch hµng vÉn cha tr¶ ®îc nî. C¨n cø ®Ó ph©n chia c¸c lo¹i nî qu¸ h¹n chñ yÕu dùa vµo c¸c tiªu thøc nh: thêi gian nî qu¸ h¹n, nguyªn nh©n g©y ra nî qu¸ h¹n, uy tÝn cña doanh nghiÖp vay vèn. C¸c chØ tiªu thêng dïng ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nî qu¸ h¹n bao gåm: D nî qu¸ h¹n + tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d nî :  Tæng d nî + tû lÖ nî qu¸ h¹n khã ®ßi trªn tæng d nî : D nî qu¸ h¹n khã ®ßi


Tæng d nî + tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi trªn tæng d nî: D nî qu¸ h¹n kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi


Tæng d nî ChØ tiªu (1) ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng trong cho vay. Râ rµng c¸c ng©n hµng ®Òu mong muèn h¹ tû lÖ nµy xuèng cµng thÊp cµng tèt, bëi lÏ tû lÖ nµy cµng

16

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cao chøng tá ng©n hµng ®ang gÆp nhiÒu rñi ro. Tuy nhiªn trong thùc tÕ do nh÷ng rñi ro trong kinh doanh lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái nªn c¸c ng©n hµng thêng chÊp nhËn mét tû lÖ nî qu¸ h¹n nhÊt ®Þnh ®îc coi nh giíi h¹n an toµn. Theo quy ®Þnh cña NHNN th× tû lÖ nî qu¸ h¹n ë møc díi 3%, cßn ë møc díi 1,3% cã thÓ coi lµ lý tëng. ChØ tiªu (1) Tuy ph¶n ¸nh kh¸i qu¸t t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng nhng kh«ng ph¶i lµ c¨n cø ®¸ng tin cËy ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro mµ ng©n hµng ®ang ph¶i ®èi mÆt. Ch¼ng h¹n cã nh÷ng dù ¸n vay vèn ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ nhng do viÖc tr¶ nî ®Þnh kú kh«ng hîp lý hay do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan kh¸c dÉn ®Õn viÖc tr¶ nî kh«ng thùc hiÖn ®îc ®óng tiÕn ®é lµm ph¸t sinh nî qu¸ h¹n. Râ rµng nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n nµy kh«ng ph¶n ¸nh ®óng chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng, chÝnh v× vËy ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n ngêi ta ph¶i dïng thªm chØ tiªu (2) vµ (3). Nî khã ®ßi lµ nh÷ng kho¶n nî Ýt cã c¬ héi ®ßi ®îc nhng dï sao vÉn cßn hi väng, cßn nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi còng ®ång nghÜa víi mÊt vèn. NÕu c¶ hai chØ tiªu nµy ®Òu ë møc thÊp th× dï chØ tiªu (1) cã cao còng cha ph¶i lµ c¸i g× ®ã qu¸ tåi tÖ ®èi víi ng©n hµng. Ngîc l¹i, nÕu c¶ hai chØ tiªu nµy ë møc cao, nhÊt lµ chØ tiªu (3) th× râ rµng lµ ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®ang gÆp nhiÒu rñi ro, tuy cã thÓ cha ®e do¹ ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng song râ rµng chÊt lîng tÝn dông trong trêng hîp nµy lµ rÊt thÊp. - ChØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi. Thu l·i cho vay * TØ lÖ thu l·i vay = D nî b×nh qu©n TØ lÖ nµy ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thu l·i cña ng©n hµng trong kú, tØ lÖ nµy cµng cao kh¶ n¨ng thu l·i cµng cao, doanh thu cña ng©n hµng t¨ng. Tuy nhiªn kh«ng v× thÕ mµ t¨ng l·i suÊt cho vay v× lµm nh thÕ sÏ lµm gi¶m kh¼ n¨ng c¹nh tranh. Ng©n hµng ph¶i xem xÐt vµ ®a ra møc l·i suÊt cho vay hîp lý ®Ó thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng. * ChØ tiªu ®¸nh gi¸ lîi nhuËn.
17

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu híng tíi môc tiªu quan träng nhÊt lµ lîi nhuËn, NHTM còng kh«ng n»m ngoµi ngo¹i lÖ ®ã. Cô thÓ ng©n hµng thêng dïng c¸c chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng xÐt vÒ mÆt lîi nhuËn: LN tõ ho¹t ®éng tÝn dông + ChØ tiªu 1 :  D nî tÝn dông LN tõ ho¹t ®éng tÝn dông + ChØ tiªu 2 :


Tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng

ChØ tiªu thø nhÊt ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng sinh lêi cña c¸c kho¶n tÝn dông cña ng©n hµng. Nã cho biÕt mét ®ång d nî cho vay mang l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû lÖ nµy cµng cao chøng tá lîi nhuËn do ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i cµng lín, ®ã lµ mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn chÊt lîng tÝn dông cao cña ng©n hµng. ChØ tiªu thø hai cho phÐp ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông trong mèi quan hÖ víi toµn bé ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Tû lÖ nµy cao chøng tá hÇu hÕt lîi nhuËn cña ng©n hµng cã ®îc lµ tõ ho¹t ®éng cho vay, ®iÒu nµy chØ cã thÓ cã ®îc khi quy m« cho vay chiÕm tû träng lín trong c¬ cÊu tµi s¶n cña ng©n hµng ®ång thêi hiÖu qu¶ do ho¹t ®éng nµy mang l¹i còng cao. Tãm l¹i: ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng lµ mét kh¸i niÖm tæng hîp võa mang tÝnh cô thÓ l¹i võa mang tÝnh trõu tîng. Nã ®îc thÓ hiÖn th«ng qua nhiÒu chØ tiªu liªn quan ®Õn nhiÒu chñ thÓ, c¸c chØ tiªu ®ã cã thÓ lµ chØ tiªu ®Þnh lîng hay ®Þnh tÝnh vµ cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau, cã thÓ bæ sung cho nhau nhng còng cã thÓ m©u thuÉn víi nhau. Do ®ã, ®Ó ®¸nh mét c¸ch t¬ng ®èi chÝnh x¸c chÊt lîng tÝn dông cña mét ng©n hµng th× cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ toµn bé c¸c chØ tiªu ®ã. §ång thêi còng cÇn ph¶i c¨n cø vµo tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó cã sù u tiªn cho chØ tiªu nµy hay

18

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

chØ tiªu kh¸c, cho chñ thÓ nµy hay cho chñ thÓ kh¸c. Bëi lÏ trong thùc tÕ ®«i khi lîi Ých cña c¸c chñ thÓ xung ®ét nhau, thËm chÝ ngay víi mét chñ thÓ th× còng cã nh÷ng chØ tiªu m©u thuÉn nhau. 1.2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. ChÊt lîng tÝn dông xÊu hay tèt, rñi ro cao hay thÊp cã nhiªu nguyªn nh©n. Rñi ro tÝn dông lµ mét trong nh÷ng rñi ro lín nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Ta biÕt r»ng chÊt lîng tÝn dông cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña NHTM vµ cña toµn x· héi. §Ó qu¶n lý chÊt lîng tÝn dông ®ång bé ®ßi hái ph¶i hiÓu râ t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông. Cã thÓ chia c¸c nh©n tè thµnh c¸c lo¹i sau: 1.2.3.1. Nh©n tè kh¸ch hµng. a. Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông cña ng©n hµng. §Ó ®¶m b¶o an toµn, tr¸nh rñi ro khi cho vay, c¸c NHTM thêng ®Æt ra nh÷ng ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông nh»m ph©n lo¹i, chän ra nh÷ng kh¸ch hµng cã thÓ hay kh«ng thÓ cho vay. ChØ nh÷ng kh¸ch hµng nµo ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng th× míi ®îc xem xÐt cho vay. Nh÷ng ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn nµy cã thÓ rÊt kh¸c nhau tïy theo tõng ng©n hµng cô thÓ, song nh×n chung c¸c ng©n hµng ®Òu quan t©m tíi mét sè vÊn ®Ò sau: - VÒ môc ®Ých sö dông vèn: ph¶i hîp lý, hîp ph¸p vµ cã hiÖu qu¶. NghÜa lµ môc ®Ých sö dông vèn vay ph¶i kh«ng tr¸i ph¸p luËt, nh»m phôc vô tèt nhÊt cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n, ®ång thêi ph¶i phï hîp víi ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng vµ cña c¶ níc. - VÒ n¨ng lùc tµi chÝnh: thÓ hiÖn ë tû träng vµ quy m« vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n. Quy m« vµ tû trong nµy cµng cao cho thÊy tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng m¹nh. Tû träng vèn tù cã cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n cao cßn cã t¸c dông kÝch thÝch doanh nghiÖp n©ng cao tr¸ch nhiÖm trong viÖc thùc hiÖn dù ¸n nh»m tr¸nh rñi ro cho chÝnh m×nh vµ còng lµ cho ng©n hµng. Th«ng thêng ®iÒu kiÖn tÝn
19

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

dông cña ng©n hµng sÏ quy ®Þnh tû lÖ vèn tù cã tèi thiÓu cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n tïy theo tõng trêng hîp cô thÓ. - VÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh: thÓ hiÖn ë quy m«, n¨ng suÊt, kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶, kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt. Ngoµi ra, c¸c ng©n hµng còng thêng yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ cã l·i trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, hoÆc nÕu cã lç th× ph¶i cã ph¬ng ¸n kh¾c phôc kh¶ thi. - VÒ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n: dù ¸n kh¶ thi lµ dù ¸n mµ viÖc thùc hiÖn nã lµ cÇn thiÕt, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, nhu cÇu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phï hîp víi ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ngµnh, cña vïng vµ cña Nhµ níc, ®ång thêi doanh nghiÖp víi c¸c nguån tµi lùc, vËt lùc hiÖn cã cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña dù ¸n. Yªu cÇu cã dù ¸n kh¶ thi lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi mäi kh¸ch hµng vay vèn s¶n xuÊt kinh doanh. - VÒ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m: do ®Æc ®iÓm c¸c kho¶n vay tiÒm Èn nhiÒu rñi ro nªn th«ng thêng c¸c ng©n hµng sÏ yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay nh»m b¶o ®¶m cho ng©n hµng cã thÓ thu ®îc nî nÕu cã rñi ro x¶y ra. H×nh thøc b¶o ®¶m thêng lµ cÇm cè, thÕ chÊp, b¶o l·nh. Tuy nhiªn ®©y kh«ng ph¶i lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc cã tÝnh nguyªn t¾c. Trong mét sè trêng hîp nÕu doanh nghiÖp cã uy tÝn, cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, cã ph¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi theo ®¸nh gi¸ cña ng©n hµng th× ng©n hµng cã thÓ cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m. b. Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông kho¶n vay cã hiÖu qu¶. Khi cho vay th× ng©n hµng tr«ng ®îi kho¶n tr¶ nî sÏ ®îc lÊy tõ chÝnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña dù ¸n chø kh«ng ph¶i b»ng c¸ch ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè. §iÒu nµy l¹i phô thuéc vµo hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó b¶o ®¶m cho viÖc sö dông vèn vay cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao, trong ®ã cã mét sè nh©n tè gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh nh: vÞ thÕ, n¨ng lùc thÞ trêng cña doanh nghiÖp;
20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

n¨ng lùc c«ng nghÖ; chÊt lîng ®éi ngò nh©n sù ; tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. - VÞ thÕ, n¨ng lùc thÞ trêng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë uy tÝn cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ë kh¶ n¨ng thÝch øng cña doanh nghiÖp víi nhu cÇu thÞ trêng, ë khèi lîng s¶n phÈm vµ doanh thu mang l¹i. VÞ thÕ vµ n¨ng lùc thÞ trêng cña doanh nghiÖp m¹nh cã nghÜa lµ doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ trêng, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh. - N¨ng lùc c«ng nghÖ cña doanh nghiÖp ®îc t¹o nªn bëi tr×nh ®é trang thiÕt bÞ; tr×nh ®é tay nghÒ, kiÕn thøc cña ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. N¨ng lùc c«ng nghÖ cao cho phÐp doanh nghiÖp thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ cao ®ång thêi dÔ dµng h¬n trong viÖc tiÕp thu nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn tõ bªn ngoµi ®a vµo. - ChÊt lîng nh©n sù: Còng gièng nh ng©n hµng, chÊt lîng nh©n sù lu«n lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, l¹i am hiÓu khoa häc kü thuËt, céng víi ®éi ngò nh©n sù qu¶n lý cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm sÏ rÊt thuËn lîi cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña m×nh. - N¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp: Bao gåm chÊt lîng nh©n sù qu¶n lý, sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c thµnh viªn trong ban qu¶n lý nh»m x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý trong doanh nghiÖp, cho phÐp tËn dông tèi ®a nguån tµi lùc, vËt lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t môc tiªu kinh doanh cao nhÊt. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t vµ ®Çy biÕn ®éng th× vai trß cña c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp cµng quan träng, bëi trong ®iÒu kiÖn ®ã ®ßi hái ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ®îc ®iÒu chØnh ®Ó thÝch øng víi nh÷ng biÕn ®éng cña m«i trêng kinh doanh, cña chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp. - §¹o ®øc, thiÖn chÝ cña kh¸ch hµng: Trong quan hÖ tÝn dông, muèn cã hiÖu qu¶ cao ®ßi hái ph¶i cã sù hîp t¸c tõ c¶ hai phÝa ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay. NÕu nh kh¸ch hµng kh«ng cã
21

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thiÖn chÝ th× sÏ rÊt khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thu håi nî. Sù thiÕu thiÖn chÝ cña kh¸ch hµng cã thÓ biÓu hiÖn trùc tiÕp trong quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng nh cè t×nh sö dông vèn sai môc ®Ých, t×m c¸ch lõa ®¶o ng©n hµng, hoÆc còng cã thÓ lµ c¸c hµnh vi gi¸n tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng TDNH nh kinh doanh tr¸i ph¸p luËt, lõa ®¶o chiÕm dông vèn lÉn nhau. TÊt c¶ c¸c hµnh vi ®ã ®Òu cã thÓ mang l¹i rñi ro cho ng©n hµng. 1.2.3.2. Nh©n tè thuéc vÒ ng©n hµng. a. Quy m« vµ c¬ cÊu kú h¹n nguån vèn cña ng©n hµng. Muèn cho vay ®îc ®iÒu kiÖn tríc tiªn lµ ng©n hµng ph¶i cã vèn. Nhng chØ cã vèn th«i th× cha ®ñ, do yªu cÇu ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n thêng xuyªn nªn c¸c kho¶n cho vay trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng cÇn ph¶i ®îc tµi trî chñ yÕu bëi nguån vèn trung vµ dµi h¹n, bao gåm nguån vèn cã thêi h¹n tõ mét n¨m trë lªn vµ c¸c nguån vèn cã thêi h¹n díi mét n¨m nhng cã tÝnh æn ®Þnh cao trong thêi gian dµi. NÕu mét ng©n hµng cã nguån vèn dåi dµo nhng chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n, kh«ng æn ®Þnh th× kh«ng thÓ vµ kh«ng nªn më réng cho vay trung vµ dµi h¹n vµ ngîc l¹i. NÕu mét ng©n hµng cã nguån vèn æn ®Þnh th× ng©n hµng ®ã sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc t¹o lËp uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, nhê ®ã thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. b. N¨ng lùc cña ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Mét trong nh÷ng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng lµ vèn vµ l·i vay ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n. §iÒu nµy sÏ kh«ng thÓ cã ®îc nÕu nh viÖc thùc hiÖn dù ¸n kh«ng hiÖu qu¶ nh mong muèn, hoÆc doanh nghiÖp kh«ng thiÖn chÝ, cè t×nh lõa ®¶o ng©n hµng. §Ó h¹n chÕ nguy c¬ ®ã ng©n hµng cÇn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Th«ng thêng c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh tríc, chñ yÕu tËp trung xem xÐt c¸c mÆt: kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh kinh doanh, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é tÝn nhiÖm. NÕu kh¸ch hµng ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu do ng©n hµng ®Æt ra th× dù ¸n míi ®îc xem xÐt ®Ó quyÕt ®Þnh
22

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cho vay hay kh«ng. VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ thñ tôc vµ c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®îc sö dông lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n ®Çu t cã hîp lý hay kh«ng. NÕu thñ tôc rêm rµ, c¸c ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn ®Æt ra qu¸ kh¾t khe, kh«ng phï hîp víi thùc tÕ th× sÏ lµm n¶n lßng c¸c doanh nghiÖp hoÆc cã rÊt Ýt c¸c doanh nghiÖp b¶o ®¶m tho¶ m·n ®îc c¸c yªu cÇu cña ng©n hµng. §iÒu ®ã g©y c¶n trë cho ng©n hµng trong viÖc thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng tÝn dông. Ngîc l¹i, nÕu quy tr×nh, ®iÒu kiÖn ®Æt ra kh«ng chÆt chÏ cã thÓ sÏ khiÕn cho ng©n hµng sai lÇm trong viÖc ra quyÕt ®Þnh cho vay dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c ng©n hµng ph¶i chó ý kh«ng ngõng c¶i tiÕn, hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña m×nh. Lµm ®îc nh vËy sÏ gióp ng©n hµng lùa chän ®îc chÝnh x¸c nh÷ng kh¸ch hµng thËt sù tin cËy, nh÷ng dù ¸n thËt sù kh¶ thi vµ ®ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. c. N¨ng lùc gi¸m s¸t vµ xø lý c¸c t×nh huèng tÝn dông cña ng©n hµng. Cho dï c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ®îc tiÕn hµnh tèt, gióp cho ng©n hµng lùa chän ®îc nh÷ng kh¸ch hµng tèt, nh÷ng dù ¸n kh¶ thi cã kh¶ n¨ng sinh lêi cao. Song ®ã cha ph¶i lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n ®Ó cã ®îc chÊt lîng tÝn dông cao. Bëi lÏ ho¹t ®éng kinh doanh lu«n chøa ®ùng nh÷ng rñi ro tiÒm Èn kh«ng thÓ lêng tríc ®îc, b¶n th©n dù ¸n trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng lµm n¶y sinh nh÷ng t×nh huèng ngoµi dù kiÕn. ChÝnh v× vËy mµ c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ xö lý t×nh huèng tÝn dông sau khi cho vay cã ý nghÜa rÊt quan träng. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t chñ yÕu tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò nh: sù tu©n thñ ®óng môc ®Ých sö dông vèn cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña dù ¸n, tiÕn ®é tr¶ nî, qu¸ tr×nh sö dông, b¶o qu¶n vµ biÕn ®éng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. Lµm tèt c«ng t¸c nµy sÏ gióp ng©n hµng ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc nh: sö dông vèn sai môc ®Ých, ©m mu tÈu t¸n tµi s¶n, lõa ®¶o ng©n hµng. §ång thêi qua viÖc lu«n gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ng©n hµng cã thÓ cã biÖn ph¸p gióp ®ì doanh
23

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nghiÖp th«ng qua viÖc cung cÊp nh÷ng lêi khuyªn, nh÷ng th«ng tin bæ Ých, kÞp thêi hoÆc trùc tiÕp gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp khi gÆp khã kh¨n b»ng c¸ch gia h¹n nî, ®iÒu chØnh kú h¹n nî, cho vay thªm nh»m gióp cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. d. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p liªn quan ®Õn viÖc khuyÕch tr¬ng hoÆc h¹n chÕ tÝn dông nh»m ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña ng©n hµng ®ã trong tõng thêi kú. Víi ý nghÜa nh vËy râ rµng chÝnh s¸ch tÝn dông cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. Tríc hÕt lµ vÒ mÆt quy m« tÝn dông, nÕu chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng trong mét thêi kú nµo ®ã lµ h¹n chÕ tÝn dông ng¾n h¹n th× cã nghÜa lµ quy m« tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng ®ã sÏ bÞ thu hÑp. §ã cã thÓ lµ dÊu hiÖu cho thÊy chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng ®ang cã vÊn ®Ò hay Ýt ra th× xÐt vÒ mÆt quy m« kh«ng thÓ nãi chÊt lîng tÝn dông ng¾n h¹n cña ng©n hµng trong giai ®o¹n ®ã lµ tèt. Ngoµi ra chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng cßn bao gåm mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò nh: quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng, lÜnh vùc tµi trî, biÖn ph¸p b¶o ®¶m tiÒn vay, quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông, l·i suÊt cã t¸c ®éng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. NÕu c¸c vÊn ®Ò ®ã ®îc x©y dùng vµ thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc vµ chÆt chÏ, kÕt hîp ®îc hµi hoµ lîi Ých cña ng©n hµng, cña kh¸ch hµng vµ cña x· héi th× sÏ høa hÑn mét chÊt lîng tÝn dông tèt. Cßn ngîc l¹i nÕu viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng hîp lý, kh«ng khoa häc th× ch¾c ch¾n chÊt lîng tÝn dông sÏ kh«ng cao, thËm chÝ lµ rÊt thÊp. e. Th«ng tin tÝn dông. Th«ng tin lu«n lµ yÕu tè c¬ b¶n cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý dï ë bÊt kú lÜnh vùc nµo. Trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng còng vËy, ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tríc hÕt
24

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cÇn ph¶i cã th«ng tin vÒ dù ¸n, vÒ kh¸ch hµng ®ã, ®Ó lµm tèt c«ng t¸c gi¸m s¸t sau khi cho vay còng cÇn cã th«ng tin. Th«ng tin cµng chÝnh x¸c, cµng kÞp thêi th× cµng cã lîi cho ng©n hµng trong viÖc ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay, theo dâi viÖc sö dông vèn vay vµ tiÕn ®é tr¶ nî. Th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cßn gióp ng©n hµng x©y dùng hoÆc ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch kinh doanh, chÝnh s¸ch tÝn dông mét c¸ch linh ho¹t cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng. f. C«ng nghÖ ng©n hµng, trang thiÕt bÞ kü thuËt. Còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng tíi chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng nhÊt lµ trong thêi ®¹i khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn nh vò b·o hiÖn nay. Mét ng©n hµng sö dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, trang bÞ c¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt chÊt lîng cao sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc, rót ng¾n thêi gian giao dÞch, ®em l¹i sù tiÖn lîi cho kh¸ch hµng vay vèn. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó ng©n hµng thu hót thªm kh¸ch hµng, më réng tÝn dông. g. ChÊt lîng nh©n sù vµ qu¶n lý nh©n sù cña ng©n hµng. Cho dï khoa häc hiÖn ®¹i ®· më ra c¬ héi tù ®éng ho¸ trong nhiÒu lÜnh vùc song nh©n tè con ngêi vÉn lu«n gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh. §Æc biÖt trong ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng rÊt phøc t¹p, cã liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò cña ®êi sèng x· héi th× vai trß cña con ngêi l¹i cµng quan träng. C¸c ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i chØ cã thÓ trî gióp chø kh«ng thay thÕ ®îc sù “ nh¹y c¶m ” hay “ kinh nghiÖm ” cña ngêi c¸n bé tÝn dông. Do ®ã vÊn ®Ò nh©n sù lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng ®èi víi mçi ng©n hµng, trong ®ã næi bËt lªn hai vÊn ®Ò: chÊt lîng nh©n sù vµ qu¶n lý nh©n sù . ChÊt lîng nh©n sù ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn ®Ò cËp ®Õn tr×nh ®é chuyªn m«n mµ cßn bao gåm c¶ l¬ng t©m, ®¹o ®øc, t¸c phong, kû luËt lao ®éng cña ngêi c¸n bé ng©n hµng nãi chung vµ c¸n bé tÝn dông nãi riªng. ChÊt lîng nh©n sù tèt, biÓu hiÖn ë sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tæ chøc kû luËt cao cña c¸c c¸n bé, trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh cã thÓ gióp ng©n hµng bï ®¾p l¹i nh÷ng h¹n chÕ vÒ c«ng nghÖ, kü thuËt, nhê ®ã ng©n hµng vÉn
25

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc cho dï ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cã tiÒm lùc m¹nh h¬n vÒ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ kü thuËt. Bªn c¹nh chÊt lîng nh©n sù th× c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù còng cÇn ®Æc biÖt chó ý, bëi lÏ kh«ng ph¶i cø cã c¸n bé tÝn dông giái lµ cã chÊt lîng tÝn dông cao. Mçi c¸n bé tÝn dông ®Òu cã nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu riªng, ®iÒu quan träng lµ ph¶i bè trÝ, s¾p xÕp c«ng viÖc cña hä sao cho ph¸t huy hÕt thÕ m¹nh vµ h¹n chÕ ®iÓm yÕu cña tõng ngêi, ®ång thêi cã chÕ ®é ®·i ngé hîp lý nh»m n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, t¹o sù phèi hîp nhÞp nhµng ho¹t ®éng cña tõng thµnh viªn trong mét guång m¸y thèng nhÊt cïng híng tíi mét môc tiªu chung lµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng. 1 1.2.3.3. Nhãm nh©n tè thuéc m«i trêng a. M«i trêng tù nhiªn . Nãi chung m«i trêng tù nhiªn kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng mµ vai trß cña nã thÓ hiÖn qua sù t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp mµ ho¹t ®éng cña chóng phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c ngµnh n«ng nghiÖp, ng nghiÖp. §iÒu kiÖn tù nhiªn diÔn biÕn thuËn lîi hay bÊt lîi sÏ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, do ®ã ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng©n hµng. b. M«i trêng kinh tÕ. Lµ mét tÕ bµo trong nÒn kinh tÕ, sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng còng nh doanh nghiÖp chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña m«i trêng nµy. Sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ theo chiÒu híng tèt hay xÊu sÏ lµm cho hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng vµ doanh nghiÖp biÕn ®éng theo chiÒu híng t¬ng tù. §Æc biÖt, trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ hãa m¹nh mÏ nh hiÖn nay, ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng vµ doanh nghiÖp kh«ng chØ chÞu ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ trong níc mµ c¶ m«i trêng kinh tÕ quèc tÕ. Nh÷ng t¸c ®éng do m«i trêng kinh tÕ g©y ra cã thÓ lµ trùc tiÕp ®èi víi ng©n hµng (VÝ dô: nh÷ng rñi ro do thay ®æi tû gi¸, l·i suÊt, l¹m

26

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ph¸t lµm cho ng©n hµng bÞ thiÖt h¹i vÒ thu nhËp) hoÆc ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, qua ®ã gi¸n tiÕp ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng. c. M«i trêng chÝnh trÞ, x· héi. Sù æn ®Þnh cña m«i trêng chÝnh trÞ, x· héi lµ mét tiªu chÝ quan träng ®Ó ra quyÕt ®Þnh cña c¸c nhµ ®Çu t. NÕu m«i trêng nµy æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp sÏ yªn t©m thùc hiÖn viÖc më réng ®Çu t vµ do ®ã nhu cÇu vèn tÝn dông ng©n hµng t¨ng lªn. Ngîc l¹i, nÕu m«i trêng bÊt æn th× c¸c doanh nghiÖp sÏ t×m c¸ch thu hÑp s¶n suÊt ®Ó b¶o toµn vèn, h¹n chÕ rñi ro, khi ®ã nhu cÇu vèn tÝn dông ng©n hµng còng gi¶m sót theo. d. M«i trêng ph¸p lý. M«i trêng ph¸p lý kh«ng chÆt chÏ, nhiÒu khe hë vµ bÊt cËp sÏ t¹o c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp yÕu kÐm lµm ¨n bÊt chÝnh, lõa ®¶o lÉn nhau vµ lõa ®¶o ng©n hµng. M«i trêng ph¸p lý kh«ng chÆt chÏ, kh«ng æn ®Þnh còng khiÕn c¸c nhµ ®Çu t trung thùc e dÌ, kh«ng d¸m m¹nh d¹n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, do ®ã h¹n chÕ nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông ng©n hµng. e. Sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. Sù æn ®Þnh vµ hîp lý cña c¸c ®êng lèi, chÝnh s¸ch, c¸c quy ®Þnh, thÓ lÖ cña Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng sÏ t¹o hµnh lang thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng còng nh doanh nghiÖp, ®ã lµ tiÒn ®Ò rÊt quan träng ®Ó ng©n hµng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cña m×nh. Tãm l¹i: Víi t c¸ch lµ mét trung gian tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau. Do ®ã chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng sÏ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. Cã nh÷ng nh©n tè thuéc b¶n th©n ng©n hµng, cã nh÷ng nh©n tè thuéc vÒ phÝa kh¸ch hµng, còng cã nh÷ng nh©n tè n»m ngoµi sù kiÓm so¸t cña c¶ hai. ViÖc nghiªn cøu n¾m râ vai trß vµ c¬ chÕ t¸c ®éng cña tõng nh©n tè sÏ gióp c¸c ng©n hµng cã biÖn ph¸p thÝch hîp

27

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng tÝn dông, ph¸t huy tèi ®a vai trß ®ßn bÈy ph¸t triÓn kinh tÕ cña m×nh. 1.2.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o hiÖu qu¶, tu©n thñ ph¸p lý th× míi ®¶m b¶o an toµn vÒ vèn. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.2.4.1. §èi víi ng©n hµng. N©ng cao chÊt lîng tÝn dông gióp ng©n hµng t¹o ra ®îc thÕ m¹nh cho ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh, thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, tr¸nh ®îc rñi ro, nh÷ng tæn thÊt lín cã thÓ x¶y ra. ChÊt lîng tÝn dông quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng. 1.2.4.2. §èi víi kinh tÕ, x· héi. N©ng cao chÊt tÝn dông gãp phÇn thóc ®Èy lùc lîng s¶n xuÊt x· héi ph¸t triÓn. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt, lu th«ng hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng chÝnh v× thÕ ho¹t ®éng tÝn dông lu«n ®îc coi träng. ChÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao sÏ gióp ng©n hµng thùc hiÖn tèt vai trß trung gian, cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ ®Çu t, tËp trung vèn tr¸nh ®îc sù l·ng phÝ vèn, gi¶i quyÕt tèt cung cÇu vÒ vèn. TÝn dông ng©n hµng lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó Nhµ níc ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. Lµ c«ng cô ®Ó thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, kh¬i dËy tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµo phôc vô c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ níc nhµ. 1.2.4.3. §èi víi kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ më víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c tæ chøc tÝn dông trªn thÞ trêng, khi ng©n hµng thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông th× sÏ thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh. ChÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao sÏ gióp ng©n hµng cung øng vèn nhanh, kÞp thêi ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng còng tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc sö dông vèn cña kh¸ch hµng ®Ó sím cã nh÷ng ®iÒu chØnh víi nh÷ng thiÕu sãt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng.
28

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

VÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ thùc sù cÇn thiÕt cho mçi kh¸ch hµng vµ cho toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung. ChÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao sÏ trë thµnh c«ng cô ®ßn bÈy kÝch thÝch nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng thùc hiÖn tèt vai trß trung t©m tiÒn tÖ tÝn dông. 1.3. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi vµ bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam. 1.3.1. Kinh nghiÖm cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi. 1.3.1.1. Kinh nghiÖm cña Mü. Kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c kho¶n nî tÝn dông ®Òu ®îc xÕp lo¹i, chØ buéc ph¶i xÕp lo¹i khi c¸c nguån thu ®Ó tr¶ nî kh«ng héi ®ñ vµ khi thanh lý nî cã nhiÒu r¾c rèi. C¸c kho¶n nî tÝn dông ®îc xÕp thµnh bèn lo¹i: Nh÷ng kho¶n tÝn dông chó ý; Nh÷ng kho¶n nî kÐm tiªu chuÈn; C¸c kho¶n tÝn dông cã nghi ngê; C¸c kho¶n tÝn dông bÞ mÊt tr¾ng. Quü dù phßng tæn thÊt cho vay ®îc trÝch tõ thu nhËp vµ ®îc duy tr× ë møc võa ®ñ ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n tæn thÊt ®· biÕt trong c¬ cÊu tÝn dông. §Ó tr¸nh rñi ro ë Mü qu¶n lý tiÒn cho vay theo nguyªn t¾c sµng läc, gi¸m s¸t thiÕt lËp nh÷ng mèi quan hÖ kh¸ch hµng l©u dµi vµ c¸c møc tÝn dông, yªu cÇu thÕ chÊp vµ nh÷ng yªu cÇu vÒ sè d bï vµ h¹n chÕ tÝn dông. Ng©n hµng sµng läc ngêi vay vèn cã triÓn väng tèt trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®îc. Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ ®èi tîng cho vay, kh«ng tËp trung vèn cho mét sè kh¸ch hµng hoÆc mét sè ngµnh nh vËy sÏ gi¶m bít ®îc kh¶ n¨ng rñi ro. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch ®èi víi kh¸ch hµng: Víi kh¸ch hµng cã mèi quan hÖ thêng xuyªn cã thÓ ®îc vay mîn nhanh chãng, l·i suÊt thÊp. VËt thÕ chÊp vµ sè d bï: VËt thÕ chÊp lµ tµi s¶n mµ kh¸ch hµng ®em ra ®Ó lµm vËt b¶o ®¶m xin vay. Mét d¹ng kh¸c cña vËt thÕ chÊp lµ sè d bï ®ã lµ khi kh¸ch hµng nhËn ®îc tiÒn vay b¾t buéc ph¶i ®Ó l¹i mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh trong mét tµi kho¶n ë ng©n hµng. NÕu ngêi xin vay kh«ng tr¶ ®îc nî ng©n hµng cã thÓ lÊy sè tiÒn ®ã bï vµo tæn thÊt.

29

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

H¹n chÕ tÝn dông: Ng©n hµng xem xÐt cho vay rÊt thËn träng, kh«ng më réng tÝn dông mét c¸ch å ¹t ®Ó tr¸nh rñi ro cã thÓ xÈy ra. 1.3.1.2. Kinh nghiÖm cña Malayxia. C¸c NHTM ®Òu cã quü dù phßng chung Ýt nhÊt lµ 1%/tæng d nî, ngoµi ra cßn cã quü dù phßng ®Æc biÖt cho c¸c kho¶n nî tæn thÊt vµ cã nghi ngê. Nî tæn thÊt: Lµ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi, sè tiÒn nµy cÇn ®îc xo¸ sæ hoÆc bï ®¾p b»ng quü dù phßng. Nî nghi ngê: Lµ nî ®îc coi lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi v× khã ®¸nh gi¸ sè tiÒn mÊt nªn ®Æt mét tû lÖ lµ 50%. Nî kÐm tiªu chuÈn: Ng©n hµng ph¶i chó ý thu håi bít nî, bæ sung thÕ chÊp n¾m th«ng tin thêng xuyªn ®Ó cã gi¶i ph¸p thÝch hîp.

1.3.1.3. Kinh nghiÖm cña Th¸i Lan. XÕp lo¹i tµi nî thµnh 3 lo¹i : Tæn thÊt, cã nghi ngê, kÐm tiªu chuÈn. Quü dù phßng ®îc lËp cho c¸c kho¶n tÝn dông bÞ xÕp lo¹i cã nghi ngê ë møc tû lÖ 50% vµ mÊt tr¾ng tû lÖ ë møc 100%. Nî kÐm tiªu chuÈn ng©n hµng ®îc quyÒn sö lý. Ngoµi ra chó ý tíi c¸c kho¶n nî cÇn lu ý ( nh÷ng kho¶n nî tèt h¬n kho¶n nî kÐm tiªu chuÈn ) ®Ó sím ®a ra gi¶i ph¸p sö lý, ®a c¸c kho¶n nî nµy trë thµnh nh÷ng kho¶n nî b×nh thêng. 1.3.1.4. Kinh nghiÖm cña Nga. Chia c¸c kho¶n cho vay thµnh n¨m nhãm rñi ro lµ: §¹t tiªu chuÈn, cha ®¹t tiªu chuÈn, nghi ngê, nguy hiÓm, khã ®ßi. Quü bï ®¾p rñi ro ®îc tÝnh tõ chi phÝ vµ ®îc ghi vµo “ C¸c chi phÝ kh¸c ”. Quü nµy ®îc ®iÒu chØnh Ýt nhÊt mét lÇn c¨n cø vµo sè d nî thùc tÕ vµ nhãm rñi ro cña c¸c kho¶n cho vay. 1.3.2. Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam. VÊn ®Ò an toµn trong ho¹t ®éng tÝn dông lµ vÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu ®èi víi NHTM. C¸c NHTM trong ho¹t ®éng tÝn dông cÇn ph¶i chó träng t¨ng cêng c«ng t¸c thu thËp th«ng tin,

30

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

sµng läc nh÷ng th«ng tin tin cËy ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n, tr¸nh rñi ro ®¸ng tiÕc cã thÓ xÈy ra. TrÝch lËp quü dù phßng rñi ro theo ®óng quy ®Þnh. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh kiÕn thøc x· héi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thêng xuyªn ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt hiÖn ®¹i vµo dÞch vô ng©n hµng. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t mét c¸ch chÆt chÏ. Tãm l¹i: TÝn dông ng©n hµng cã vai trß hÕt søc to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi. ViÖc cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ ®iÒu thùc sù cÇn thiÕt vµ v« cïng quan träng v× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña mçi NHTM. Nhng thùc tÕ cho thÊy chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt, th¸o gì. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®Ó cã thÓ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× viÖc tham kh¶o kinh nghiÖm cña c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi lµ sù cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông cho c¸c NHTM ViÖt Nam.

Ch¬ng hai Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n b¾c hµ néi 2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ NHNo& ptnt b¾c hµ néi . 2.1.1. Giíi thiÖu vÒ NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 2.1.1.1. Sù ra ®êi cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi.

31

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

NHNo&PTNT ViÖt Nam thµnh lËp ngµy 26/3/1988, ho¹t ®éng theo luËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam, ®Õn nay NHNo&PTNT ViÖt Nam (AGRIBANK) lµ Ng©n Hµng Th¬ng m¹i hµng ®Çu gi÷ vai trß chñ ®¹o vµ chñ lùc trong ®Çu t ph¸t triÓn vèn kinh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n còng nh ®èi víi c¸c lÜnh vùc kh¸c cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Héi së chÝnh ®Æt t¹i Hµ Néi, cã 2 v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i miÒn nam ( TP HCM ) vµ miÒn trung ( TP §µ N½ng ). §Õn 31/12/2005 toµn hÖ thèng ®· cã 1840 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch trùc thuéc, trong ®ã cã 107 chi nh¸nh cÊp I, 02 së giao dÞch, 08 c«ng ty, 03 ®¬n vÞ sù nghiÖp, h¬n 600 chi nh¸nh cÊp IIvµ gÇn 900 chi nh¸nh cÊp III. HiÖn nay NHNo&PTNT VN ®· cã quan hÖ ®¹i lý víi trªn 800 NH ®¹i lý t¹i 110 quèc gia vµ vïng l·nh thæ. Lµ thµnh viªn HiÖp héi TÝn dông N«ng nghiÖp N«ng th«n Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng (APRACA); HiÖp héi TÝn dông N«ng nghiÖp Quèc tÕ (CICA) vµ HiÖp héi Ng©n hµng Ch©u ¸; ®· ®¨ng cai tæ chøc nhiÒu héi nghÞ quèc tÕ lín nh: Héi nghÞ FAO, Héi nghÞ APRACA... Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc NHNo&PTNT ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 342/Q§ cña Thèng §èc Ng©n Hµng Nhµ Níc ViÖt Nam, víi ngµy giao dÞch ®Çu tiªn lµ ngµy 1/11/2001 vµ ngµy khai tr¬ng chÝnh thøc lµ ngµy 6/11/2001. 2.1.1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y. HiÖn nay Chi nh¸nh cã 7 phßng t¹i héi së chÝnh( bao gåm Phßng tÝn dông, Phßng nguån vèn vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn, Phßng kÕ to¸n ng©n quü, Phßng hµnh chÝnh nh©n sù, Phßng thanh to¸n quèc tÕ, Phßng kÕ to¸n kiÓm to¸n néi bé vµ Phßng ThÈm ®Þnh ), 03 chi nh¸nh vµ 04 phßng giao dÞch vµ 1 phßng giao dÞch thuéc chi nh¸nh. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005 tæng sè lao ®éng cña chi nh¸nh lµ 111 lao ®éng. * VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: + Trªn ®¹i häc: 09 ngêi (trong ®ã cã 02 tiÕn sÜ, 07 th¹c sÜ). + §¹i häc: 76 ngêi. * VÒ ngo¹i ng÷:

32

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

+ 05 ngêi cã tr×nh ®é §¹i häc. + 20 ngêi cã tr×nh ®é C. + 10 ngêi cã tr×nh ®é B. * VÒ tin häc: 100% c¸n bé t¸c nghiÖp ®· cã tr×nh ®é tin häc c¬ b¶n, trong ®ã cã 08 c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc tin häc. Gi¸m §èc

Phã Gi¸m §èc

1

Phã Gi¸m §èc 2

CN Hoµng Quèc ViÖt

Phßng giao dÞch sè 2

Phßng giao dÞch sè 4

Phßng giao dÞch sè 5

Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù

Phßng KTKT néi bé

Phßng ThÈm ®Þnh

Phßng Thanh to¸n quèc tÕ

Phßng NV- KHTH

Phßng TÝn dông

Phßng KÕ to¸nNg©n quü

2.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ x· héi ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 2.1.2.1. ThuËn lîi. N¨m 2005, t×nh h×nh Kinh tÕ – ChÝnh trÞ cña Thñ ®« nãi riªng vµ c¶ níc nãi chung vÉn tiÕp tôc æn ®Þnh vµ ®¹t nhiÒu thµnh tùu quan träng: - Tèc ®é t¨ng trëng GDP c¶ níc ®¹t 8,4%( møc cao nhÊt trong nhiÒu n¨m qua ). Riªng thñ ®« Hµ Néi ®¹t møc t¨ng trëng trªn 12% vµ duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n 5 n¨m tõ 20012005 lµ 11,1%. C¬ cÊu kinh tÕ dÞch vô – c«ng nghiÖp – n«ng nghiÖp ®· h×nh thµnh râ nÐt víi tû träng c¸c ngµnh trong GDP lµ: dÞch vô 57,5%, C«ng nghiÖp 40,5%, n«ng nghiÖp 2%.
Phßng giao dÞch sè 1

CN Kim M·

33

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

- Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, NHNN Thµnh phè cã nhiÒu v¨n b¶n chØ ®¹o c¸c NHTM chuyÓn dÇn híng kinh doanh theo híng héi nhËp vµ phï hîp víi th«ng lÖ Quèc tÕ. §Æc biÖt lµ NHNo&PTNT ViÖt Nam chän n¨m 2005 lµ n¨m Héi nhËp, do vËy tÝch cùc triÓn khai c¸c ®Ò ¸n chiÕm lîc, tõng bíc t¹o lËp uy tÝn, vÞ thÕ vµ kh¼ n¨ng c¹nh tranh trong níc vµ quèc tÕ; kÞp thêi chØnh söa, ban hµnh míi nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch cô thÓ s¸t víi ®iÒu kiÖn kinh doanh cña c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn Thñ ®«. - Tr×nh ®é c¸n bé ®· cã tiÕn bé nhÊt ®Þnh, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña chi nh¸nh trong kinh doanh. ThÞ trêng vµ thÞ phÇn tõng bíc më réng. C¬ së vËt chÊt, n¨ng lùc c¹nh tranh ®· ®îc c¶i thiÖn. 2.1.2.2. Khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, n¨m 2005 còng lµ n¨m cã nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ®ã lµ: - T×nh h×nh c¹nh tranh trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t h¬n. C¸c NHTM ®ång lo¹t t¨ng l·i suÊt, ¸p dông nhiÒu h×nh thøc khuyÕn m¹i ®Ó huy ®éng vèn, ®· ®Èy chi phÝ ®Çu vµo t¨ng lµm gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh. - Gi¸ c¶ mét sè mÆt hµng tiªu dïng,vËt t phôc vô s¶n xuÊt t¨ng ®ét biÕn ®· ¶nh hëng nhiÒu ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c Doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c DN thuéc lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Møc trît gi¸ cao g©y t©m lý ®èi víi ngêi göi tiÒn vµ lµm ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn. - Nh÷ng t¸c ®éng cña thiªn tai, dÞch cóm gia cÇm cïng víi nh÷ng thay ®æi trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch Ng©n hµng còng ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ cña Chi nh¸nh B¾c Hµ Néi nãi riªng. - Trô së cña chi nh¸nh vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc hoµn toµn ®i thuª. 2.2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi.

34

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

2.2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Trong h¬n 4 n¨m ho¹t ®éng, võa qua chi nh¸nh ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Víi môc tiªu trë thµnh mét chi nh¸nh v÷ng m¹nh, chi nh¸nh ®· tiÕn hµnh nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó x©y dùng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. Mét trong sè c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña chi nh¸nh lµ t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng míi b»ng viÖc thu hót nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng: Tõ d©n c, doanh nghiÖp, tæng c«ng ty…cô thÓ ®Õn 31/12/05 ®· cã 587 doanh nghiÖp cã quan hÖ giao dÞch víi Chi nh¸nh( t¨ng 187 doanh nghiÖp so víi 31/12/04) gåm 95 DN Nhµ níc, 462 DN ngoµi Quèc doanh vµ 30 c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c. Trong kh¸ch hµng cña chi nh¸nh cã nhiÒu Tæng c«ng ty thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. HiÖn nay Chi nh¸nh ®· vµ ®ang ®a d¹ng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, cho vay, thanh toan quèc tÕ…,nh»m tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nh×n chung uy tÝn vµ niÒm tin cña kh¸ch hµng víi Chi nh¸nh ®· ®îc n©ng lªn râ rÖt, nhiÒu kh¸ch hµng lín chñ ®éng lùa chän Chi nh¸nh lµ ng©n hµng phôc vô chÝnh. Cô thÓ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh nh sau: 2.2.1.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn. Huy ®éng vèn ®îc xem lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng quan träng ®èi víi NHTM nãi chung vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi nãi riªng. Trong nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh cïng sù chØ ®¹o cña Ng©n hµng cÊp trªn, chi nh¸nh ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn, Chi nh¸nh kh«ng nh÷ng më réng vèn néi tÖ mµ cßn ®a d¹ng ho¸ huy ®éng vèn b»ng ngo¹i tÖ. §Ó thÊy nguån vèn cña Chi nh¸nh ®· t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m qua c¶ vÒ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ ta h·y xÐt qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ph©n theo lo¹i tiÒn. §¬n vÞ: TriÖu ®ång

35

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

N¨m 2005 Doanh Tû sè träng N/vèn huy 4.046.1 100% ®éng 56 85,11 + B»ng VND 3.443.6 % + 50 14,89 USD,EUR 602.50 % 6 (B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005 ) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng cã nh÷ng biÕn ®æi ®¸ng kÓ. Tû träng nguån vèn huy ®éng b»ng VND vµ ngo¹i tÖ cã sù biÕn ®éng: Tû träng nguån vèn huy ®éng b»ng USD, EUR n¨m 2003 chiÕm 16,56%, nhng ®Õn n¨m 2004 lµ 21,57%( t¨ng 185,7% so víi n¨m 2003) vµ ®Õn n¨m 2005 chiÕm 14,89%( chØ b»ng 81,67% n¨m 2004). Ngîc l¹i tû träng cña nguån vèn huy ®éng b»ng VND n¨m 2003 lµ 83,44%, ®Õn n¨m 2004 gi¶m xuèng cßn 78,43%( nhng vÉn t¨ng 141,3% so víi n¨m 2003) vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 85,11%. Thùc chÊt cña sù thay ®æi ®ã lµ do t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ trªn thÕ giíi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ bÊt æn ®Þnh, kÐo theo nã lµ gi¸ trÞ ®ång tiÒn còng thêng xuyªn biÕn ®éng. §©y cã thÓ coi lµ mét nguyªn nh©n kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn viÖc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh. B¶ng 2: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ. §¬n vÞ:TriÖu ®ång

ChØ tiªu

N¨m 2003 Doanh Tû sè träng 2.275.9 100% 72 83,44 1.899.0 % 85 16,56 376.887 %

N¨m 2004 Doanh Tû sè träng 3.421.2 100% 15 78,43 2.683.4 % 43 21,57 737.772 %

36

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

S tt 1

ChØ tiªu

N¨m 2003 865.78 0

N¨m 2004 1.335.5 02

N¨m 2005 1.740.8 52 43,02 1.248.5 30 30,86 567.77 6 14,03 470.00 0 11,62 18.998

2

3

4

TG c¸c TCKT+ TK c¸ nh©n Tû träng(%) TG c¸c TCTD Tû träng(%) TG cña d©n c Tû träng(%) Vèn tµi trî UTDT Tû träng(%) TiÒn ký quü TCKT Tû träng(%) Tæng NV

2005 so víi 2004 TuyÖt T¬ng ®èi ®èi +405.350 30,35%

5

38,04 39,03 785.21 1.215.6 0 74 34,5 35,53 284.49 457.822 1 13,38 12,5 333.65 400.000 8 11,69 14,66 6.830 12.216

+32.856

2,70%

+109.954

24,01%

+70.000

17,5%

+6.782

55,52%

0,3 0,37 0,47 2.275. 3.421.2 4.046.1 972 15 56 (B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005 ) Nh vËy qua c¸c n¨m ho¹t ®éng, nguån vèn huy ®éng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· t¨ng lªn. TÝnh tõ 31/12/05 nguån vèn ®¹t 4.046.156 triÖu ®ång, so víi n¨m 2004 t¨ng 624.941 triÖu ®ång( t¨ng 18,26%) vµ so víi n¨m 2003 t¨ng lªn 1.770.184 triÖu ®ång( tû lÖ lµ 77,78%). Nguån vèn cña ng©n hµng bao gåm c¸c nguån chÝnh sau: - TiÒn göi c¸c TCKT: Nguån vèn huy ®éng tõ c¸c TCKT thêng chiÕm tû träng cao vµ víi tû träng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. NÕu n¨m 2003 nguån nµy chiÕm tû träng 38,04%( 865.780 tr ®ång) th× ®Õn n¨m 2004 chiÕm 39,03%( 1.335.502 tr ®ång)vµ ®Õn n¨m 2005 chiÕm 43,02%( 1.740.852 tr ®ång) trong tæng nguån vèn huy ®éng.
37

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Nh×n chung nguån vèn huy ®éng tõ TCKT cña Chi nh¸nh cã bíc tiÕn m¹nh, ®iÒu nµy chøng tá trong ba n¨m qua Chi nh¸nh kh«ng ngõng thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c TCKT trong ®Þa bµn. - TiÒn göi cña d©n c: §Õn n¨m 2005 nguån vèn huy ®éng tõ d©n c t¨ng lªn 283.285 tr ®ång, nguån vèn nµy liªn tôc t¨ng lªn trong sau c¸c víi tû träng n¨m sau cao h¬n n¨m tríc; ®iÒu nµy còng phÇn nµo kh¼ng ®Þnh h¬n n÷a uy tÝn cña Chi nh¸nh. - C¸c nguån vèn cßn l¹i ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m nhng tû träng trong tæng nguån vèn huy ®éng th× kh«ng æn ®Þnh : cã n¨m t¨ng, cã n¨m gi¶m. Do tiÒn göi cña TCKT vµ cña d©n c t¨ng m¹nh dÉn tíi tû träng cña c¸c nguån vèn kh¸c gi¶m. §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh æn ®Þnh cña nguån vèn huy ®éng ®îc ta xem xÐt h×nh thøc huy ®éng vèn theo thêi gian. B¶ng 3: Nguån vèn huy ®éng ph©n theo thêi gian §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2003 ChØ tiªu Doanh sè 2.275. 972 534.17 1 Tû träng N¨m 2004 Doanh sè 3.421. 215 858.933 1.784.6 75 778.327 Tû träng N¨m 2005 Doanh sè 4.046. 156 1.101.9 11 1.856.2 91 1.087.9 54 Tû träng

Tæng NVH§ + TG kh«ng kú h¹n + TG kú h¹n < 12t + TG kú h¹n >= 12t

23,47 %

25,10 % 52,16 % 22,74 %

27,23 % 45,88 % 26,89 %

55,57 1.264.7 % 58 20,96 477.04 % 3

(B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) Th«ng qua b¶ng trªn ta thÊy:
38

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

* TiÒn göi kh«ng kú h¹n t¨ng trëng cao cô thÓ: N¨m 2003 th× tiÒn göi kh«ng kú h¹n lµ 534.171 tr ®ång( chiÕm 23,47% ), ®Õn n¨m 2004 lµ 858.933 tr ®ång ( chiÕm 25,1%) vµ ®Õn n¨m 2005 tû lÖ lµ 27,23% tøc lµ 1.101.911 tr ®ång. §©y lµ ®iÒu hÕt søc thuËn lîi cho Chi nh¸nh v× nguån tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã chi phÝ vèn nhá nhÊt so víi c¸c nguån huy ®éng theo thêi h¹n kh¸c. §iÒu nµy chøng tá Chi nh¸nh ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao c«ng t¸c thanh to¸n. * TiÒn göi kú h¹n < 12 th¸ng: N¨m 2003 lµ 1.264.758 tr ®ång , ®Õn n¨m 2004 lµ 1.784.675 tr ®ång vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 1.856.291 tr ®ång. Nh vËy lîng tiÒn göi kú h¹n < 12 th¸ng mµ Chi nh¸nh huy ®éng ®îc liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m. * TiÒn göi kú h¹n > 12 th¸ng: N¨m 2003 Chi nh¸nh huy ®éng ®îc 477.043 tr ®ång(chiÕm 23,47%), ®Õn n¨m 2004 lµ 778.327 tr ®ång vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 1.087.954 tr ®ång( chiÕm 26,98%). Nh vËy sau 2 n¨m th× nguån vèn nµy ®· t¨ng 610.911 tr ®ång t¬ng øng víi møc t¨ng lµ 128,06%. ViÖc gia t¨ng nguån tiÒn göi cã kú h¹n lµ mét thuËn lîi cho b¶n th©n Chi nh¸nh bëi sù gia t¨ng nµy gióp Chi nh¸nh cã nguån vèn æn ®Þnh dåi dµo ®Ó ®Çu t vµo c¸c dù ¸n mang tÝnh chÊt dµi h¬n, l·i suÊt cao h¬n, mang ®Õn cho Chi nh¸nh nhiÒu lîi nhuËn h¬n vµ cã kÕ ho¹ch thu håi vèn ®óng h¹n. Trªn ®©y lµ nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t vÒ c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng vµ møc biÕn ®éng cña tõng lo¹i nguån vèn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 2.2.1.2. T×nh h×nh sö dông vèn. Huy ®éng vèn vµ sö dông vèn lµ hai mÆt ho¹t ®éng chñ yÕu trong kinh doanh cña c¸c NHTM nãi chung vµ cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi nãi riªng. C«ng t¸c tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®îc thÓ hiÖn qua c¸c mÆt sau: TËp trung vèn ®Ó cho vay thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh kinh tÕ, c¸c dù ¸n, cho vay cã träng t©m träng ®iÓm gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña Thµnh Phè. §a d¹ng ho¸ ph¬ng thøc ®Çu t ngoµi ph¬ng thøc cho vay trùc tiÕp, ng©n hµng tõng bíc më réng cho vay theo nhãm th«ng qua c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, chÝnh trÞ x· héi, cho vay tiªu

39

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

dïng th«ng qua c¸c doanh nghiÖp…Víi nh÷ng nç lùc trªn ho¹t ®éng cho vay cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· kh«ng ngõng ®îc më réng, thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 4: T×nh h×nh d nî §¬n vÞ: TriÖu ®ång S 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 ChØ tiªu Sè Tû Sè Tû Sè Tû tt tiÒn träng tiÒn träng tiÒn träng Tæng d nî 646.9 1.028. 1.163. 21 240 600 1 Cho vay 337.2 52,13 554.85 53,96 647.00 55,6% NH 40 % 8 % 0 2 Cho vay 309.6 47,87 473.38 46,04 516.60 44,4% TDH 81 % 2 % 0 ( B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005 ) Trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng ®îc c«ng t¸c tÝn dông ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch sau: TÝnh ®Õn ngµy 31/12/05 d nî lµ 1.163.600 tr ®ång, t¨ng 135.360 tr ®ång ( t¨ng 516.679 tr ®ång so víi thêi ®iÓm 31/12/03), tû lÖ t¨ng 13,16% so víi thêi ®iÓm 31/12/04. Quy m« tÝn dông t¨ng r©t nhanh, mét phÇn do gi¸ bÊt ®éng s¶n biÕn ®éng t¨ng nªn, viÖc cho vay tiªu dïng ®îc më réng h¬n trong thêi gian nµy h¬n n÷a trong thêi gian nµy doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp cã nhiÒu nhu cÇu vÒ vèn… TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/05 so víi thêi ®iÓm 31/12/04 th× cho vay ng¾n h¹n t¨ng c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ c¶ sè t¬ng ®èi, t¨ng 92.142 tr ®ång, tû lÖ t¨ng 16,6%( so víi 31/12/03 t¨ng 309.760 tr ®ång t¬ng øng víi 91,85%) vµ cho vay trung dµi h¹n t¨ng 43.218 tr ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 9,13% ( so víi 31/12/03 t¨ng 206.919 tr ®ång t¬ng øng víi 66,82%). Nh×n chung d nî cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh viÖc t¨ng d nî th× nî qu¸ h¹n còng t¨ng theo. 2.2.1.3. NghiÖp vô ng©n hµng quèc tÕ.

40

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

* Thanh to¸n hµng nhËp khÈu: Víi tæng sè mãn 1.055 mãn vµ tæng gi¸ trÞ 88.274.058 USD, t¨ng 169 mãn, t¨ng trÞ gi¸ 27.021.239 USD( t¨ng 44% so víi n¨m 2004). * Thanh to¸n hµng xuÊt khÈu: víi tæng 45 mãn vµ tæng gi¸ trÞ lµ 3.279.628 USD( t¨ng 277% so víi n¨m 2004) * Doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ: Víi tæng gi¸ trÞ 87.873.792 USD, t¨ng 17%. * Chi tr¶ kiÒu hèi: + Kªnh Western Union: 342.527 USD, t¨ng 784%. + Qua tµi kho¶n c¸ nh©n: 373.362 USD, t¨ng 4%. * Phôc vô dù ¸n: Rót vè vÒ TK ®Æc biÖt phôc vô dù ¸n víi tæng sè 3.772.257 USD 2.2.1.4. Thanh to¸n trong níc. Doanh sè chuyÓn tiÒn ®iÖn tö: Víi 6.102 mãn, sè tiÒn lµ 14.923 tû ®ång. Doanh sè thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng: Sè mãn 16.234, sè tiÒn lµ 31.609 tû ®ång. 2.2.2. Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 2.2.2.1. Thùc tÕ t×nh h×nh tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Héi nhËp víi sù ph¸t triÓn cña c¶ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi còng diÔn ra hÕt søc s«i ®éng, d nî tÝn dông t¨ng nhanh. Ta sÏ ®i s©u vµo xem xÐt cô thÓ d nî t¨ng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµo. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn th× nhu cÇu vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng, ®iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 5: C¬ cÊu tÝn dông theo thµnh phÇn kinh tÕ. §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ N¨m N¨m N¨m tiªu 2003 2004 2005 Tæng d nî 646.921 1.028.240 1.163.600

St t

41

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

D nî cho vay DNNN 336.722 434.446 317.500 Tû träng (%) 52,05% 42,25% 27,29% 2 D nî c/vay DNNQD 259.739 501.968 712.100 Tû träng (%) 40,15% 48,82% 61,19% 3 D nî c/vay t nh©n c¸ 50.460 91.348 134.000 thÓ 7,8% 8,93% 11,52% Tû träng (%) (B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005 ) Nh vËy trong thêi gian qua d nî doanh nghiÖp Nhµ níc gi¶m: N¨m 2005 d nî lµ 317.500 tr ®ång so víi thêi ®iÓm n¨m 2004 th× d nî gi¶m lµ 116.946 tr ®ång( tû lÖ gi¶m lµ 26,92% ). Nguyªn nh©n mét phÇn do l·i suÊt cho vay cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cao h¬n so víi ng©n hµng c«ng th¬ng, ng©n hµng ®Çu t do vËy c¸c doanh nghiÖp ®· chuyÓn sang ng©n hµng b¹n lµm d nî gi¶m. H¬n n÷a ®ang trong thêi kú c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, nhiÒu doanh nghiÖp ph¶i gi¶i thÓ hoÆc s¸t nhËp. Thêi kú nµy cã nhiÒu doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ra ®êi v× thÕ d nî còng t¨ng ®¸ng kÓ. N¨m 2005 d nî ®¹t 712.100 t¨ng 210.132 tr ®ång ( tû lÖ t¨ng lµ 41,86% ) so víi thêi ®iÓm 31/12/04 vµ t¨ng 452.361 tr ®ång so víi n¨m 2003. §iÒu nµy chøng tá c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· ®a d¹ng ®îc lo¹i h×nh s¶n phÈm, tõng bíc chuyÓn kÞp c¬ chÕ thÞ trêng chÝnh v× thÕ nguån vèn vay ng©n hµng cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¨ng. ViÖc cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh tuy ®a d¹ng vµ phong phó nhng còng ®Çy tÝnh phøc t¹p. Cho vay ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy ®ßi hái ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp lµm ®¶m b¶o tiÒn vay nhng giÊy tê ph¸p lý thÕ chÊp l¹i kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc cho vay mµ doanh nghiÖp gÆp sù cè th× viÖc chuyÓn ho¸ tµi s¶n thÕ chÊp l¹i gÆp khã kh¨n do thñ tôc ph¸p lý. T nh©n, c¸ thÓ lu«n lµ môc tiªu tËp trung vµ më réng tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi chÝnh v× thÕ kinh tÕ t nh©n,c¸ thÓ cã quan hÖ vay vèn ng©n hµng ngµy mét nhiÒu h¬n vµ trë thµnh khu vùc ®Ó ng©n hµng ®Çu t vèn. §iÒu nµy thÓ hiÖn qua tû träng d nî cña khu vùc kinh tÕ t nh©n, c¸ thÓ trong tæng d nî: N¨m 2005 d nî lµ 134.000 tr ®ång chiÕm tû träng
42

1

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

11,52% so víi n¨m 2004 th× d nî t¨ng lµ 42.652 tr ®ång, tû lÖ t¨ng 46,69%. D nî khu vùc kinh tÕ nµy liªn tôc gia t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ tû träng, ®©y lµ mét xu híng më réng cho vay rÊt tèt cho ng©n hµng. Më réng ®Çu t cho vay, phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt song mét yªu cÇu ®Æt ra lµ cÇn ph¶i quan t©m ®óng møc ®Õn chÊt lîng tÝn dông vµ hiÖu qu¶ tÝn dông. ChÊt lîng, hiÖu qu¶ ®Çu t cho vay cña ng©n hµng ph¶i thùc sù ®Çu t cho nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. §¬n vÞ, tæ chøc vay vèn ph¶i lµm ¨n cã l·i tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng theo ®óng quy ®Þnh. NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé, cã chiÕm lîc kinh doanh, chiÕm lîc kh¸ch hµng ®óng ®¾n…nªn ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng theo chñ tr¬ng ®Ò ra trong c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ sö dông vèn nhng ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc chÊt lîng tÝn dông th× ph¶i xem xÐt tû träng nî qu¸ h¹n cao hay thÊp, viÖc cho vay vµ thu håi nî cã phï hîp víi thêi h¹n quy ®Þnh kh«ng. Còng nh mäi doanh nghiÖp kh¸c, ng©n hµng còng cÇn ®Õn kh¸ch hµng, lÊy ®ã lµ lý do tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng lai kh¸ch hµng lu«n lµ vÊn ®Ò lín cÇn quan t©m cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn sù ph¸t triÓn l©u dµi cña ng©n hµng. §èi víi NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi còng vËy, kh¸ch hµng lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan träng bëi lÏ trªn ®Þa bµn thµnh phè cã rÊt nhiÒu ng©n hµng: Ng©n hµng c«ng th¬ng, Ng©n hµng ngo¹i th¬ng, Ng©n hµng ®Çu t…§©y lµ c¸c ng©n hµng cã nhiÒu lîi thÕ vÒ vÞ trÝ, c¬ së vËt chÊt… v× vËy ®Ó cã ®îc kh¸ch hµng ®¸ng kÓ vÒ phÝa m×nh NHNo B¾c Hµ Néi ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p, b»ng nhiÖt t×nh, b»ng uy tÝn ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Ta h·y xÐt b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 6 : C¬ cÊu kh¸ch hµng s Lo¹i h×nh kinh N¨m N¨m TuyÖt T¬ng tt tÕ 2004 2005 ®èi ®èi 1 DNNN 99 95 -4 -4,04% - Tû träng(%) 8,85 5,52
43

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

2 3

4

+54,02 % (B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005 ) Qua b¶ng trªn ta thÊy: N¨m 2005 sè lîng kh¸ch hµng t¨ng lªn lµ 604, tû lÖ t¨ng 54,02% so víi n¨m 2004. Nh vËy sè lîng kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng ngµy mét t¨ng lªn chøng tá ng©n hµng ®· t¹o ®îc sù tÝn nhiÖm cña minh ®èi víi kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp Nhµ níc cã sè lîng gi¶m lµ do c¸c doanh nghiÖp gi¶i thÓ vµ s¸t nhËp. Ng©n hµng cÇn cã biÖn ph¸p ®Ó thu hót lîng kh¸ch hµng nµy v× ®©y lµ nh÷ng ®¬n vÞ thêng cã nhu cÇu vèn lín cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ do tû träng kh¸ch hµng nµy qu¸ nhá bÐ so víi tæng sè kh¸ch hµng cña ng©n hµng. Kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¨ng m¹nh vÒ sè lîng: n¨m 2004 lµ 274 doanh nghiÖp vµ ®Õn n¨m 2005 lµ lªn tíi 462 doanh nghiÖp, t¨ng 188 doanh nghiÖp( víi tû lÖ t¨ng 68,6%); tuy nhiªn tû träng cña kh¸ch hµng nµy trong tæng sè kh¸ch hµng vÉn cha cao. Kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n, hé s¶n xuÊt t¨ng nhanh c¶ vÒ sè lîng vµ tû träng: N¨m 2004 cã 718 kh¸ch hµng chiÕm tû träng lµ 64,22%, ®Õn n¨m 2005 sè kh¸ch hµng t¨ng thªm lµ 417 víi tû lÖ t¨ng lµ 58,07%. §©y vèn lµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña NHNo, vèn tÝn dông cña ng©n hµng ®· gióp hé s¶n xuÊt, c¸ thÓ ®¶m b¶o ®¸p øng ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô th¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch, më réng c¸c ngµnh nghÒ, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm. Ngoµi viÖc cho vay ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n thÕ chÊp, NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cßn cho vay theo quyÕt ®Þnh 67 kh«ng

DNNQD - Tû träng(%) Tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c - Tû träng(%) C¸ nh©n, hé s¶n xuÊt - Tû träng(%) Tæng sè

274 24,51 27 2,42 718 64,22 1.118

462 26,83 30 1,74 1.135 65,91 1.722

+188 +3

+68,6% +11,1%

+417

+58,07

+604

44

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

ph¶i thÕ chÊp th«ng qua tæ tÝn chÊp, héi phô n÷, héi cùu chiÕn binh… ®Ó tæ chøc gi¶i ng©n. Kh¸ch hµng lµ lý do tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng, tuy nhiªn kh¸ch hµng còng mang l¹i rñi ro cho ng©n hµng: nh÷ng kh¸ch hµng cã biÓu hiÖn yÕu kÐm, ch©y ú, thËm chÝ lõa ®¶o… lµ nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi vµ rñi ro cho ng©n hµng. 2.2.2.2. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n. Mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®îc sö dông trong ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông lµ tû lÖ nî qu¸ h¹n/ tæng d nî. Nî qu¸ h¹n lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m sè mét trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ. Nî qu¸ h¹n lµ tå t¹i c¬ b¶n nhÊt nÕu kh«ng nhanh chãng kh¾c phôc sÏ ®e do¹ trùc tiÕp ®Õn sù lµnh m¹nh vµ an toµn cña ng©n hµng còng nh nÒn kinh tÕ. Nî qu¸ h¹n lu«n lµ vÊn ®Ò nhøc nhèi ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p tËp trung c«ng søc vµ thêi gian ®Ó xö lý. B¶ng 7: DiÔn biÕn nî qu¸ h¹n §¬n vÞ: TriÖu ®ång St ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m 2004/ 2005/ t 2003 2004 2005 2003 2004 1 2 3 646.92 1 Nî qu¸ h¹n 130 Nî qu¸ h¹n/ ∑ D nî 0,02% ∑ D nî 1.028.2 40 387 0,038% 1.163.6 00 1.868 0,16% 381.31 9 257 135.3 60 1.481

D nî cña NHNo B¾c Hµ Néi t¨ng rÊt cao nhng bªn c¹nh viÖc t¨ng d nî ®ã th× nî qu¸ h¹n còng t¨ng nhanh kh«ng kÐm. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 trong khi d nî t¨ng 381.319 tr ®ång, tèc ®é t¨ng lµ 58,94% th× nî qu¸ h¹n t¨ng 257 tr ®ång, tèc ®é t¨ng 197,7%. N¨m 2005 so víi n¨m 2004 th× d nî t¨ng 135360 tr ®ång, tû lÖ t¨ng lµ 13,16% cßn nî qu¸ h¹n t¨ng ®Õn 1481 tr ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 382,68% mét con sè kh¸ lín. Theo quy ®Þnh cña NHNN ViÖt Nam th× c¸c ng©n hµng cã tû lÖ nî qu¸ h¹n/ tæng d nî díi 3% . Nh vËy tû lÖ nî qu¸ h¹n cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi so víi
45

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

quy ®Þnh lµ tèt nhng viÖc t¨ng qu¸ nhanh tû lÖ nî qu¸ h¹n cÇn ph¶i ®îc xem xÐt ®Ó t×m ra nguyªn nh©n cô thÓ tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p h÷u hiÖu xö lý nî qu¸ h¹n. B¶ng 8: C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo lo¹i tÝn dông ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 Sè tiÒn Tû Sè tiÒn Tû Sè tiÒn Tû träng(% träng(% träng(% ) ) ) Ng¾n h¹n 0 0 280 72,35 1335 71,47 Trung, dµi 0 0 107 27,65 533 28,53 h¹n Tæng céng 0 0 387 100 1.868 100 (B¸o c¸o KQH§KD cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005) Qua sè liÖu trªn ta thÊy nî qu¸ h¹n t¨ng c¶ trong cho vay ng¾n h¹n vµ cho vay trung dµi h¹n. XÐt vÒ tû träng nî qu¸ h¹n trong cho vay ng¾n h¹n gi¶m vµ trung dµi h¹n t¨ng. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/04 nî qu¸ h¹n lµ 387 tr ®ång gåm 13 kh¸ch hµng, ®Õn 31/12/05 nî qu¸ h¹n lµ 1.868 tr ®ång; ®a phÇn sè nî nµy ®Òu do vay tiªu dïng vµ cã kh¶ n¨ng thu håi ®îc. B¶ng 9: C¬ cÊu nî theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Doanh nghiÖp Nhµ níc 0 0 0 0 Doanh nghiÖp ngoµi Quèc 0 0 0 0 doanh Tæ chøc ®oµn thÓ kh¸c 0 0 0 0 C¸ nh©n, hé s¶n xuÊt 387 100 1868 100 C¸ nh©n, hé s¶n xuÊt lu«n lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña NHNo B¾c Hµ Néi. Tuy nhiªn n¨m 2005 nî qu¸ h¹n cña gia ®×nh, c¸ thÓ l¹i t¨ng rÊt nhanh so víi n¨m 2004. Bªn c¹nh nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan th× cßn cã c¶ nguyªn nh©n chñ quan g©y ra nî qu¸ h¹n. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c nî qu¸ h¹n ngêi ta cßn xem xÐt nî qu¸ h¹n theo thêi gian. B¶ng 10: C¬ cÊu nî qu¸ h¹n theo thêi gian
46

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

§¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 Sè tiÒn Tû Sè tiÒn Tû träng(%) träng(%) Díi 3 th¸ng 157 40,57 790 42,29 Tõ 3 – 6 th¸ng 120 31,01 586 31,37 Tõ 6 – 12 th¸ng 110 28,42 388 20,77 Trªn 12 th¸ng 0 0 104 5,57 Tæng céng 387 100 1.868 100 C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n trªn 12 th¸ng lµ nh÷ng kho¶n nî cã kh¶ n¨ng thu håi thÊp. N¨m 2004 kh«ng cã nî qu¸ h¹n trªn 12 th¸ng nhng ®Õn n¨m 2005 ®· xuÊt hiÖn nî qu¸ h¹n trªn 12 th¸ng víi sè tiÒn lµ 104 tr ®ång, tuy kh«ng ph¶i lµ sè tiÒn lín nhng nã còng lµ nguyªn nh©n lµm gi¶m chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. C¸c kho¶n nî cßn l¹i ®Òu t¨ng rÊt nhanh ®Æc biÖt lµ kho¶n nî díi 3 th¸ng. Nî qu¸ h¹n lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng tÝn dông, song khi nî qu¸ h¹n xÈy ra dï lín hay nhá víi tÝnh chÊt phøc t¹p kh¸c nhau ®Òu cã ¶nh hëng, t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®Õn thu nhËp vµ lîi nhuËn cña ng©n hµng. V× vËy ta ph¶i t×m nguyªn nh©n ®Ó cã biÖn ph¸p thu håi nî qu¸ h¹n còng nh cã biÖn ph¸p phßng ngõa, h¹n chÕ rñi ro mét c¸ch h÷u hiÖu. 2.2.2.3. Ph©n tÝch mét sè chØ tiªu hiÖu qu¶. ChØ tiªu vÒ tèc ®é lu«n chuyÓn vèn Doanh sè cho vay trong kú Vßng quay vèn tÝn dông = D nî b×nh qu©n trong kú §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m N¨m N¨m 04/03 05/04 2003 2004 2005 Doanh sè cho 254.10 628.18 1.632.0 +374.0 +1.003. vay 0 5 00 85 815 D nî b×nh qu©n 423.46 837.58 1.095.9 +414.1 +258.34 0 0 20 20 0 Vßng quay vèn 0,6 0,75 1,5 0,15 +0,75 TD
47

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

N¨m 2003 vßng quay vèn tÝn dông lµ 0,6 vßng/ n¨m, ®Õn n¨m 2004 t¨ng lªn 0,75 vßng/n¨m ,së dÜ vßng quay tÝn dông n¨m 2003 vµ n¨m 2004 nhá lµ do c¸c kho¶n vay tõ nh÷ng n¨m tr¬c cha ®Õn h¹n. N¨m 2005 th× vßng quay vèn tÝn dông lµ 1,5 vßng/n¨m chøng tá doanh sè cho vay trong n¨m t¨ng rÊt m¹nh. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tÝn dông NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cÇn quan t©m h¬n n÷a vµ cã biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trong nh÷ng n¨m tíi ®Ó vßng quay vèn tÝn dông cao h¬n, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. 2.3. §¸nh gi¸ chung vÒ thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nguyªn nh©n. Tuy míi ®îc thµnh lËp cha l©u xong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña chi nh¸nh cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ quy m« còng nh chÊt lîng. Cïng víi sù ph¸t triÓn toµn cña ng©n hµng, ho¹t ®éng tÝn dông ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn míi gãp phÇn quan träng vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Thø nhÊt: §Ó ®¹t ®îc môc tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ, an toµn vèn ®ång thêi thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña nhµ níc nªn trong ®Çu t tÝn dông chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi lu«n u tiªn ®èi víi nh÷ng dù ¸n ®Çu t theo chiÒu s©u vµo nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän, nh÷ng lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng, tr¸nh ®Çu t trµn lan, kÐm hiÖu qu¶. Nguån vèn tÝn dông cña chi nh¸nh ®· thùc sù gióp nh÷ng doanh nghiÖp gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ; d©y truyÒn c«ng nghÖ; më réng s¶n xuÊt; t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng, qua ®ã võa ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp võa ®¶m b¶o an toµn vèn cho ng©n hµng. Thø hai: C¸c kho¶n cho vay cña chi nh¸nh cã møc ®é an toµn cao, thÓ hiÖn tû lÖ nî qu¸ h¹n qua c¸c n¨m ®Òu díi 1%. Con sè nµy thùc sù lµ niÒm m¬ íc cña nhiÒu ng©n hµng. §¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ trªn lµ do:

48

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

* Chi nh¸nh lu«n gi÷ v÷ng, cñng cè vµ ph¸t triÓn quan hÖ tÝn dông- thanh to¸n víi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng trªn c¬ së thÈm ®Þnh vµ t vÊn ®èi víi c¸c dù ¸n, ph¬ng ¸n kinh doanh cã tÝnh kh¶ thi cao, cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ®Ó thùc hiÖn ®Çu t cã hiÖu qu¶. * Lu«n chó träng hoµn thiÖn c¸c thñ tôc, ®iÒu kiÖn, thÓ lÖ, quy tr×nh qu¶n lý tÝn dông ®Ó nh»m võa b¶o ®¶m sù lùa chän chÝnh x¸c nh÷ng kh¸ch hµng tèt tr¸nh rñi ro cho ng©n hµng, ®ång thêi vÉn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, tr¸nh phiÒn hµ, tiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc cho kh¸ch hµng. * §¹t ®îc kÕt qu¶ trªn cßn ph¶i kÓ ®Õn nç lùc to lín toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn trong chi nh¸nh, mét mÆt chÊp hµnh nghiªm chØnh quy chÕ cho vay, mÆt kh¸c lu«n chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc t×m kiÕm, ph©n lo¹i, lùa chän ®Ó t×m ra nh÷ng kh¸ch hµng thùc sù cã n¨ng lùc, cã uy tÝn. Bªn c¹nh ®ã th¸i ®é lµm viÖc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé nh©n viªn trong c¬ quan còng thêng xuyªn ®îc chØnh ®èn, nh¾c nhë, qu¸n triÖt ph¬ng ch©m coi kh¸ch hµng lµ “ thîng ®Õ ”. Mäi víng m¾c gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng ®Òu ®îc gi¶i quyÕt nhanh chãng trªn nguyªn t¾c kÕt hîp hµi hoµ lîi Ých cña c¶ hai bªn. ChÝnh nhê nh÷ng cè g¾ng ®ã mµ chi nh¸nh ngµy cµng t¹o dùng ®îc uy tÝn mét c¸ch v÷ng ch¾c, thu hót ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi m×nh. 2.3.2. Mét sè tån t¹i vµ nguyªn nh©n. 2.3.2.1. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ. Trong c«ng t¸c tÝn dông ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc song bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè tån t¹i trong c«ng t¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Thø nhÊt: Nguån vèn huy ®éng cã t¨ng nhng nguån vèn trung vµ dµi h¹n cßn thÊp chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n. §iÒu nµy râ rµng lµ kh«ng cã lîi cho ng©n hµng trong viÖc më réng cho vay trung vµ dµi h¹n. Vµ nÕu cã nh÷ng biÕn ®éng bÊt thêng khiÕn cho kh¸ch hµng å ¹t rót tiÒn ra cho dï cha ®Õn h¹n th× ng©n hµng sÏ ®øng tríc nguy c¬ mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. Cha cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó huy ®éng nguån vèn nhá lÎ trong d©n c.

49

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Thø hai: Tr×nh ®é n¨ng lùc cña mét sè c¸n bé tÝn dông cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhÊt lµ vÒ tr×nh ®é thÈm ®Þnh dù ¸n vµ vi tÝnh. C¸n bé tÝn dông cha t vÊn ®îc cho kh¸ch hµng trong khi nhu cÇu t vÊn tõ phÝa kh¸ch hµng lµ rÊt lín. Mét sè c¸n bé cha thêng xuyªn nghiªn cøu thÓ lÖ, chÕ ®é nghiÖp vô. Thø ba: ViÖc kiÓm tra sau khi cho vay cha ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc nhÊt lµ viÖc cho vay qua tæ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng kh«ng ph¸t hiÖn kÞp thêi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng nÕu kh¸ch hµng cã chèn, chÕt, sö dông vèn kh«ng ®óng môc ®Ých… dÉn ®Õn kh«ng tr¶ ®îc nî ng©n hµng. Thø t: Trong quan hÖ víi kh¸ch hµng mÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÉn cha thùc sù thÓ hiÖn vai trß "ngêi b¹n cña doanh nghiÖp". Sù gióp ®ì cña ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp míi chØ ®¬n thuÇn qua c¸c ho¹t ®éng nh ®iÒu chØnh, gia h¹n nî, cho vay thªm vèn chø cha thùc hiÖn ®îc vai trß t vÊn, ®Þnh híng gióp c¸c doanh nghiÖp th¸o gì khã kh¨n gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Thø n¨m: Ng©n hµng hÇu nh cha cã chÝnh s¸ch còng nh c¸c s¶n phÈm ®Ó khuyÕn khÝch nh÷ng kh¸ch hµng vay vèn tr¶ nî ®óng h¹n nh»m më réng ®Çu t cho vay vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Thø s¸u: Nî qu¸ h¹n n¨m 2005 t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2004, vÕ sè tuyÖt ®èi t¨ng 1.481 triÖu ®ång cßn sè t¬ng ®èi t¨ng 382,68%. Nî qu¸ h¹n t¨ng cao lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 2.3.2.2.Nguyªn nh©n. * Nguyªn nh©n thuéc phÝa ng©n hµng: - Trong ho¹t ®éng tÝn dông hai yÕu tè rñi ro vµ lîi nhuËn lu«n lµ b¹n ®ång hµnh. NÕu nh ng©n hµng chØ ch¹y theo lîi nhuËn cao mµ thiÕu sù thËn träng cÇn thiÕt th× cã thÓ sÏ ph¶i tr¶ gi¸ ®¾t cho nh÷ng rñi ro gÆp ph¶i, nhng ngîc l¹i nÕu v× qu¸ lo sî rñi ro mµ kh«ng d¸m më réng cho vay th× cã thÓ sÏ ®Ó lì nhiÒu c¬ héi kinh doanh, mÊt ®i nhiÒu kh¸ch hµng tèt. §©y lµ vÊn ®Ò nan gi¶i mµ hiÖn nay chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®ang
50

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

gÆp ph¶i. V× coi träng môc tiªu an toµn vèn nªn tû träng d nî tÝn dông trung vµ dµi h¹n cßn thÊp. - Ho¹t ®éng Marketing trong ng©n hµng cha ®îc quan t©m chó ý. C«ng viÖc nµy míi chØ ®îc thùc hiÖn ®¬n thuÇn díi d¹ng c¸c ho¹t ®éng bÒ næi nh tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o chø cha thùc sù xuÊt ph¸t tõ viÖc nghiªn cøu n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó t×m c¸ch tháa m·n tèt nhÊt nhu cÇu ®ã. L©u nay ho¹t ®éng Marketing vÉn thêng ®îc coi lµ nhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn giao dÞch trong khi thùc chÊt ®©y lµ nhiÖm vô cña mäi thµnh viªn trong ng©n hµng. §©y lµ ®iÓm yÕu kh«ng chØ cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi mµ lµ cña hÇu hÕt c¸c NHTM ViÖt Nam hiÖn nay. * Nguyªn nh©n thuéc phÝa kh¸ch hµng. - Kh¶ n¨ng cña c¸c kh¸ch hµng trong viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu tÝn dông cña ng©n hµng lµ rÊt thÊp. Nh÷ng víng m¾c chñ yÕu thêng gÆp ph¶i trong thêi gian qua lµ do kh¸ch hµng kh«ng cã ®ñ vèn tù cã theo yªu cÇu; kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp theo quy ®Þnh (®èi víi DNNQD); kh«ng cã dù ¸n kh¶ thi. §Ó b¶o ®¶m nguyªn t¾c an toµn, c¸c ng©n hµng thêng yªu cÇu kh¸ch hµng vay vèn ph¶i cã mét sè vèn tèi thiÓu nhÊt ®Þnh tham gia vµo dù ¸n, cô thÓ hiÖn nay theo quyÕt ®Þnh 324/1998 cña NHNN th× víi nh÷ng dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, më réng s¶n xuÊt, hîp lý hãa s¶n xuÊt tû lÖ vèn tèi thiÓu lµ 10% tæng gi¸ trÞ vèn ®Çu t; dù ¸n XDCB míi: 30%; dù ¸n phôc vô ®êi sèng: 40%. Víi t×nh tr¹ng thiÕu vèn phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay th× ®©y thùc sù lµ rµo c¶n kh«ng thÓ vît qua ®îc cña nhiÒu doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn ng©n hµng. Víng m¾c thø hai còng kh«ng kÐm phÇn nan gi¶i ®ã lµ vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, theo tÝnh to¸n hiÖn nay th× chØ cã 20% gi¸ trÞ tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông lµm tµi s¶n thÕ chÊp hîp ph¸p, con sè nµy lµ qu¸ nhá bÐ so víi nhu cÇu vay vèn cña c¸c doanh nghiÖp. Vµ cho dï ®· vît qua ®îc hai "cöa ¶i" trªn th× vÉn cßn mét vÊn ®Ò n÷a c¸c doanh nghiÖp thêng kh«ng vît qua ®îc, ®ã lµ kh«ng cã kh¶ n¨ng lËp dù ¸n kh¶ thi. Cã nhiÒu doanh nghiÖp cã ®îc ph¬ng

51

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

¸n kinh doanh rÊt tèt nhng do kh«ng cô thÓ hãa ®îc thµnh nh÷ng dù ¸n kh¶ thi nªn còng kh«ng ®îc ng©n hµng cho vay. - Kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ sö dông kho¶n vay cña doanh nghiÖp cßn thÊp. §iÒu nµy còng mét phÇn b¾t nguån tõ sù h¹n chÕ vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng lËp dù ¸n. H¹n chÕ vÒ vèn kÐo theo tr×nh ®é trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ l¹c hËu, lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Tr×nh ®é lËp dù ¸n thÊp nªn nhiÒu dù ¸n ban ®Çu lËp ra tëng kh¶ thi nhng do kh«ng lêng hÕt nh÷ng khã kh¨n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nªn thÊt b¹i dÉn ®Õn thua lç kh«ng tr¶ ®îc nî. Ngay c¶ khi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, dù ¸n kh¶ thi nhng n¨ng lùc qu¶n lý kÐm còng sÏ lµm cho viÖc thùc hiÖn dù ¸n kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ nh dù tÝnh vµ ®ã còng cã thÓ lµ nguyªn nh©n cña rñi ro. - T×nh tr¹ng lµm ¨n thiÕu trung thùc, lõa ®¶o, chôp giùt thêng xuyªn x¶y ra (sö dông vèn vay kh«ng ®óng môc ®Ých, cung cÊp th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c cho ng©n hµng, lõa ®¶o chiÕm dông vèn lÉn nhau gi÷a c¸c doanh nghiÖp) lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro trong cho vay. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: - M«i trêng ph¸p lý cho ho¹t ®éng TDNH kh«ng thuËn lîi, c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt liªn quan ®Õn tµi s¶n thÕ chÊp cßn nhiÒu bÊt cËp. RÊt nhiÒu tµi s¶n cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay kh«ng cã ®¨ng ký së h÷u, mµ ®©y l¹i lµ ®iÒu kiÖn b¾t buéc ®èi víi c¸c tµi s¶n ®îc dïng lµm tµi s¶n thÕ chÊp. ViÖc xö lý tµi s¶n thÕ chÊp khi cã rñi ro x¶y ra còng gÆp nhiÒu khã kh¨n trë ng¹i vÒ mÆt ph¸p lý. - Sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cha chÆt chÏ, t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp cã nh÷ng hµnh vi tr¸i ph¸p luËt, lõa ®¶o ng©n hµng. Ch¼ng h¹n cã nh÷ng doanh nghiÖp chØ cã mét ng«i nhµ nhng vÉn ®îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x¸c nhËn cho sö dông lµm tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay 2-3 ng©n hµng cïng mét lóc. Do ®ã khi cã rñi ro x¶y ra th× tranh chÊp gi÷a c¸c ng©n hµng lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. Nh÷ng vô viÖc nh vËy ®·

52

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

g©y nªn mét t©m lý kh«ng tèt, rÊt cÇu toµn cña c¸c ng©n hµng khi xem xÐt cho vay. - Mét vÊn ®Ò n÷a lµ mÆc dï ChÝnh phñ ®· quy ®Þnh c¸c NHTM cã quyÒn tù chñ quyÕt ®Þnh vÒ viÖc cho vay cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh ®ã song trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo ng©n hµng còng cã ®îc quyÒn tù chñ ®ã. Cã nhiÒu khi do nh÷ng t¸c ®éng tÕ nhÞ tõ nhiÒu phÝa (tõ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, tõ mét vµi nh©n vËt cã thÕ lùc) nªn ng©n hµng vÉn ph¶i cho vay ®èi víi nh÷ng dù ¸n mµ nÕu ®îc hoµn toµn tù chñ ng©n hµng sÏ tõ chèi. Kh«ng Ýt nh÷ng dù ¸n nh vËy ®· ®em l¹i rñi ro cho ng©n hµng. - HiÖn nay ë ViÖt nam cha cã c¬ quan chuyªn tr¸ch vÒ xÕp h¹ng tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, v× vËy ng©n hµng thiÕu nh÷ng th«ng tin tin cËy khi xem xÐt ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng ®Ó quyÕt ®Þnh cho vay, ®iÒu ®ã mét mÆt h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng tÝn dông do ng©n hµng kh«ng d¸m m¹o hiÓm víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ ng©n hµng kh«ng ch¾c ch¾n, mÆt kh¸c lµm t¨ng thªm t×nh tr¹ng rñi ro tÝn dông cña c¸c ng©n hµng do ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng kh«ng chÝnh x¸c. - NÒn kinh tÕ míi chuyÓn ®æi cha l©u, c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, nÒn t¶ng ph¸p lý cßn ®ang trong giai ®o¹n hoµn thiÖn nªn kh«ng cã ®îc sù æn ®Þnh cao, do ®ã c¸c nhµ ®Çu t cßn dÌ dÆt, cha d¸m m¹nh d¹n bá vèn ®Çu t, ®Æc biÖt lµ ®Çu t cho nh÷ng dù ¸n lín, thêi gian dµi khiÕn cho viÖc më réng tÝn dông cña ng©n hµng gÆp khã kh¨n. H¬n thÕ n÷a, trong thêi gian gÇn ®©y, t×nh h×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong níc gÆp nhiÒu khã kh¨n, c¸c doanh nghiÖp trong níc vèn dÜ ®· h¹n chÕ vÒ vèn, kü thuËt, c«ng nghÖ l¹i ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi hµng ngo¹i, hµng nhËp lËu nªn hÇu hÕt lµm ¨n thua lç, s¶n xuÊt cÇm chõng. §iÒu ®ã lµm cho nhu cÇu vay vèn ng©n hµng gi¶m sót. Tãm l¹i: Qua ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai trß cña ho¹t ®éng tÝn dông gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ChÊt lîng tÝn dông lµ tæng hoµ cña nhiÒu yÕu tè trong

53

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®ã nî qu¸ h¹n lµ mét nh©n tè trùc tiÕp vµ cô thÓ nhÊt. Tuy cßn mét sè tån t¹i vµ h¹n chÕ nhng NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÉn ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i, gãp phÇn vµo viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®Êt níc theo híng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ h¹n chÕ cÇn ®îc xem xÐt nghiªm tóc ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt h÷u hiÖu nh»m kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng tÝn dông gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n.

Ch¬ng ba gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 3.1. §Þnh híng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. 3.1.1. §Þnh híng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông. §Þnh híng vµ chÝnh s¸ch ®Çu t cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ®îc x©y dùng vµ hoµn thiÖn trªn c¬ së ®Þnh híng cña toµn bé hÖ thèng NHNo&PTNT ViÖt Nam. Ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i kiªn tr× thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. VÒ c¬ b¶n môc tiªu cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi vÉn lµ t¨ng cêng h¬n n÷a ho¹t ®éng cho vay nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, nhËp c«ng
54

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nghÖ hiÖn ®¹i, nhanh chãng tiÕp cËn víi tr×nh ®é khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i cña thÕ giíi. §ång thêi víi viÖc më réng quy m«, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông còng ®îc chi nh¸nh ®Æt lªn hµng ®Çu. Quan ®iÓm më réng tÝn dông cña chi nh¸nh lµ: * Më réng tÝn dông lu«n ®i ®«i víi viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông. Muèn vËy më réng tÝn dông cÇn híng vµo c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶, ®Æc biÖt chó träng ®Çu t vµo c¸c dù ¸n träng ®iÓm mang tÝnh kh¶ thi, phï hîp víi ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc còng nh ®Æc thï kinh tÕ trªn ®¹i bµn Hµ Néi. Nhng viÖc më réng tÝn dông kh«ng cã nghÜa lµ më réng mét c¸ch trµn lan mµ ph¶i n»m trong kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cña chi nh¸nh. V× nÕu chØ ch¹y theo kh¶ n¨ng cÊp tÝn dông cho nÒn kinh tÕ mµ kh«ng quan t©m kh¶ n¨ng kiÓm so¸t th× chÊt lîng tÝn dông sÏ gi¶m sót, nî khã ®ßi t¨ng lªn lµ mét ®iÒu tÊt yÕu. * Më réng tÝn dông nhng ph¶i ®¶m b¶o lîi Ých cña kh¸ch hµng, lîi nhuËn vµ an toµn cho ng©n hµng ®ång thêi ph¶i tu©n thñ ph¸p luËt. * Më réng tÝn dông ph¶i phï hîp víi tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. Víi quan ®iÓm vÒ më réng tÝn dông nh vËy, môc tiªu phÊn ®Êu cña chi nh¸nh trong n¨m 2006 lµ: VÒ tæng nguån vèn huy ®éng: 4.600 – 5.000 tû ®ång, ®¹t tèc ®é t¨ng trëng 15% - 20%. Trong ®ã: Vèn huy ®éng tõ d©n c 1.000 tû ®ång, chiÕm tû träng 25%. Tæng d nî: 1.330 tû ®ång, ®¹t tèc ®é t¨ng trëng 15%. Trong ®ã: D nî ng¾n h¹n 55% - trung dµi h¹n trªn tæng d nî lµ 45%. Nî qu¸ h¹n: Díi 3%/tæng d nî. Chªnh lÖch l·i suÊt: PhÊn ®Êu ®¹t 0,4%. Thu dÞch vô: PhÊn ®Êu ®¹t 15%/tæng doanh thu.

55

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tµi chÝnh: Chªnh lÖch thu chi ( cha l¬ng ): 65 tû ®ång ( t¨ng 30%). 3.1.2. §Þnh híng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÒ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. §Þnh híng cña NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi vÒ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông tu©n theo c«ng v¨n sè 02/2005/CV- NHNN ngµy 20/04/2005, cô thÓ nh sau: * Thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn tõ thÞ trêng trong níc, khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ cho c¸c dù ¸n tÝn dông n«ng th«n, doanh nghiÖp nhá vµ võa, tÝch cùc xö lý nî tån ®äng ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu vèn tÝn dông cña nÒn kinh tÕ, trªn c¬ së ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ tÝn dông. * Tèc ®é t¨ng trëng tÝn dông ph¶i phï hîp víi t¨ng trëng vèn huy ®éng thùc tÕ, môc tiªu tÝn dông ®Ò ra tõ ®Çu n¨m vµ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÊt lîng tÝn dông; ®¶m b¶o vèn kh¶ dông cho c¸c nhu cÇu thanh to¸n, an toµn ho¹t ®éng kinh doanh. * Thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ cho vay, b¶o l·nh, cho thuª tµi chÝnh, chiÕt khÊu bao thanh to¸n vµ b¶o ®¶m tiÒn vay; xem xÐt quyÕt ®Þnh viÖc cho vay ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n hoÆc kh«ng ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n, cho vay ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay, tr¸nh víng m¾c khi xö lý tµi s¶n b¶o ®¶m ®Ó thu håi nî vay. §Æc biÖt chó träng thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, kh«ng ®Ó nî xÊu gia t¨ng. * T¨ng cêng kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh nguyªn t¾c, thñ tôc cho vay vµ cÊp tÝn dông kh¸c, s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc, t¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh ng©n hµng trong ®iÒu kiÖn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. * TiÕn hµnh rµ so¸t bæ sung vµ chØnh söa c¸c quy chÕ, quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông ®¶m b¶o tu©n thñ quy ®Þnh cña ph¸p luËt, phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông.

56

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tãm l¹i: NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn réng lín cã mét trung t©m, 03 chi nh¸nh vµ 04 phßng giao dÞch trùc thuéc ®ßi hái ph¶i thêng xuyªn n©ng cao n¨ng lùc phÈm chÊt chÝnh trÞ, tr×nh ®é nghiÖp vô, tr×nh ®é tin häc vµ ngo¹i ng÷ cña c¸n bé tÝn dông ®Ó lu«n s½n sµng ®¸p øng mäi nhiÖm vô trong bíc chuyÓn biÕn míi cña ngµnh, tõng bíc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸, n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®Ó t¹o thÕ vµ lùc cho héi nhËp quèc tÕ. Ngoµi ra ph¶i thêng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn vµ chÊn chØnh nh÷ng sai sãt. Lµm cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng lu«n lµnh m¹nh, trong s¹ch vµ tuyÖt ®èi an toµn. 3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. Nh ®· tr×nh bµy ë ch¬ng I n©ng cao chÊt lîng tÝn dông bao gåm viÖc ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng vay vèn, ®¶m b¶o sù tån t¹i - ph¸t triÓn cña ng©n hµng vµ ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ. Trªn c¬ së b¸m s¸t nh÷ng yªu cÇu ®ã kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông cña chi nh¸nh, cã thÓ thÊy ®Ó n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng tÝn th× trong thêi gian tíi chi nh¸nh cÇn tiÕn hµnh tæng hîp mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p xuyªn suèt c¸c kh©u tõ t¹o nguån, thu hót kh¸ch hµng ®Õn qu¶n lý tÝn dông tríc, trong vµ sau khi cho vay. Cô thÓ em xin ®a ra mét sè gi¶i ph¸p sau: 3.2.1 Gi¶i ph¸p vÒ nguån vèn. Nh ®· tr×nh bµy ë ch¬ng tríc nguån vèn chñ yÕu cho vay cña chi nh¸nh lµ nguån vèn ng¾n h¹n. XÐt vÒ quy m« th× cho ®Õn nay nguån vèn nµy cßn rÊt lín so víi d nî cho vay cña chi nh¸nh, cho phÐp ng©n hµng cã thÓ më réng cho vay h¬n n÷a. Tuy nhiªn nÕu xÐt theo c¬ cÊu kú h¹n th× víi c¬ cÊu nguån vèn nh trªn nÕu më réng cho vay trung vµ dµi h¹n cã thÓ sÏ khiÕn ng©n hµng ®øng tríc nguy c¬ rñi ro rÊt lín. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy trong thêi gian tíi chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cÇn ®ång thêi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p:

57

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

TiÕp tôc t¨ng cêng c«ng t¸c huy ®éng vèn víi c¬ cÊu hîp lý lµm tiÒn ®Ò cho viÖc më réng quan hÖ tÝn dông trung vµ dµi h¹n víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Ngoµi yÕu tè l·i suÊt c¸c chi nh¸nh cßn ph¶i t¨ng cêng h¬n n÷a chÊt lîng phôc vô còng nh nh÷ng tiÖn Ých mang l¹i cho ngêi göi tiÒn. Víi nh÷ng biÖn ph¸p nh vËy sÏ khiÕn cho kh¸ch hµng yªn t©m h¬n khi göi tiÒn víi kú h¹n dµi, hoÆc nÕu cã göi víi kú h¹n ng¾n th× hä còng ®Ó nhiÒu kú mµ kh«ng rót, t¹o sù æn ®Þnh cho nguån vèn cña ng©n hµng. §èi víi nguån vèn vay cÇn chó träng vay b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trung dµi h¹n víi nhiÒu h×nh thøc ®Æc biÖt chó träng vµo huy ®éng dµi h¹n ®Ó thu hót nguån vèn dµi h¹n æn ®Þnh vèn tõ d©n c nh»m c©n ®èi nguån vèn cña ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Çu t c¸c dù ¸n dµi h¹n cÇn vèn lín. TÝch cùc t×m kiÕm thªm nh÷ng nguån vèn uû th¸c míi . 3.2.2. N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Hoµn tr¶ tÝn dông lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña ng©n hµng. §Ó thu håi ®îc nî ng©n hµng ph¶i xem xÐt mét c¸ch thËn träng ®Õn uy tÝn vµ n¨ng lùc cña kh¸ch hµng, tõ ®ã ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p cho vay thÝch hîp. NÕu kh¸ch hµng ®îc sÕp h¹ng tÝn nhiÖm cao nh cã phÈm chÊt tèt trong kinh doanh, cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh m¹nh, chÊp hµnh tèt c¸c hîp ®ång tÝn dông trong qu¸ khø vµ cã triÓn väng kinh doanh trong t¬ng lai th× ng©n hµng cã thÓ cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m vµ ngîc l¹i. C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m (thÕ chÊp, cÇm cè) mµ ng©n hµng yªu cÇu kh¸ch hµng thùc hiÖn chØ lµ nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn trong trêng hîp xÊu nhÊt, ng©n hµng kh«ng bao giê muèn thu håi vèn th«ng qua viÖc sö lý tµi s¶n b¶o ®¶m. Muèn vËy ph¶i cã biÖn ph¸p nh»m chän ra nh÷ng kh¸ch hµng thùc sù ®¸ng tin cËy, nh÷ng dù ¸n thùc sù kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶. §iÒu ®ã ®ßi hái hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ph¶i ®îc n©ng cao h¬n. Tríc tiªn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c thÈm ®Þnh th× mäi kho¶n cho vay ®Òu ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh nghiÖp vô thÈm ®Þnh. qu¸ tr×nh thÈm

58

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®Þnh cã 5 ®iÒu kiÖn quan träng mµ c¸n bé ng©n hµng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cung cÊp ®ã lµ: T c¸ch ph¸p nh©n T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh Kh¶ n¨ng qu¶n lý, ®iÒu hµnh kinh doanh cña chñ doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n thÕ chÊp TÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh 3.2.3. T¨ng cêng chÊt lîng c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin. Th«ng tin lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cho viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng nh»m tiÕp cËn kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ b¶o ®¶m an toµn vèn vay. Th«ng tin thu thËp cµng nhanh, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c th× cµng gióp cho viÖc thÈm ®Þnh ®îc thuËn lîi h¬n. §Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, thiÕt thùc cña th«ng tin th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin tõ nhiÒu nguån b»ng c¸ch: * T¹o mèi quan hÖ thêng xuyªn, l©u dµi víi c¸c trung t©m t vÊn cho doanh nghiÖp. * Thu thËp th«ng tin tõ trung t©m th«ng tin tÝn dông (CIC – Credit information centre). * Thu thËp th«ng tin tõ héi nghÞ kh¸ch hµng. * Thu thËp th«ng tin tõ nh÷ng nguån kh¸c Tõ nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin ®Ó cã quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n. §ång thêi, tõ nh÷ng nguån th«ng tin phong phó cßn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chi nh¸nh më réng c¸c dÞch vô t vÊn cho kh¸ch hµng t×m ®îc thÞ trêng thÝch hîp víi kh¶ n¨ng cña hä. ViÖc t vÊn vµ cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng kh«ng nh÷ng gióp cho kh¸ch hµng tr¸nh ®îc rñi ro, lµm ¨n cã hiÖu qu¶ mµ cßn gióp cho chi nh¸nh ngµy cµng cñng cè ®îc uy tÝn, vÞ thÕ cña m×nh ®èi víi kh¸ch hµng, ngµy cµng thu hót ®îc kh¸ch hµng, b¶o ®¶m viÖc më réng quy m« tÝn dông cã hiÖu qu¶.

59

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.2.4. Më réng cho vay b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. XÐt riªng vÒ phÝa ng©n hµng cã thÓ thÊy mét thùc tÕ lµ ng©n hµng trong thêi gian qua ®Æt môc tiªu an toµn vèn lªn hµng ®Çu nªn qu¸ thËn träng khi cho vay. KÕt qu¶ lµ cã kh«ng Ýt doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng nhng do kh«ng tháa m·n mét yªu cÇu nµo ®ã cña ng©n hµng nªn ®µnh lùc bÊt tßng t©m. §Ó c¶i thiÖn ®îc ®iÒu nµy cÇn cã sù nç lùc tõ nhiÒu phÝa, vÒ phÝa chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cã thÓ thÊy hai víng m¾c lín nhÊt mµ c¸c doanh nghiÖp thêng kh«ng vît qua ®îc ®ã lµ kh«ng ®ñ vèn tù cã tham gia dù ¸n vµ kh«ng ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp theo quy ®Þnh. NÕu nh yªu cÇu vÒ vèn tù cã lµ do NHNN ®a ra vµ chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi kh«ng thÓ kh«ng tu©n theo th× yªu cÇu vÒ tµi s¶n thÕ chÊp l¹i kh«ng cøng nh¾c ®Õn nh vËy, ®Æc biÖt lµ sau khi ChÝnh phñ ban hµnh N§178/CP (29/12/1999) quy ®Þnh vÒ viÖc b¶o ®¶m tiÒn vay cña tæ chøc tÝn dông. Theo ®ã c¸c tæ chøc tÝn dông ®îc phÐp cho vay ®èi víi c¸c ®èi tîng thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ cã b¶o ®¶m hoÆc kh«ng cã b¶o ®¶m. NghÞ ®Þnh nµy ®· t¹o ra mét hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng h¬n nh»m th¸o gì khã kh¨n trong quan hÖ gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông víi doanh nghiÖp, tuy nhiªn môc tiªu ®ã ®¹t ®îc ®Õn møc nµo cßn phô thuéc vµo nç lùc cña c¸c NHTM. Râ rµng vµo thêi ®iÓm hiÖn nay c¸c ng©n hµng cho doanh nghiÖp vay kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp rÊt dÌ dÆt, chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi còng vËy, ®Ó b¶o ®¶m an toµn vèn trong ®iÒu kiÖn tr×nh ®é thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch hµng, qu¶n lý tÝn dông cha cao th× nÕu lµm nh vËy nguy c¬ rñi ro lµ qu¸ cao. ViÖc ¸p dông ph¬ng thøc nµy cã lîi cho c¶ hai phÝa doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. VÒ phÝa doanh nghiÖp, nã cho phÐp c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp nhng cã uy tÝn, cã n¨ng lùc, cã ph¬ng ¸n kinh doanh hiÖu qu¶ cã thÓ vay vèn më réng s¶n xuÊt, ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §èi víi ng©n hµng ®©y lµ ph¬ng thøc cho vay kh¸ an toµn do ®îc ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n h×nh thµnh tõ vèn vay. H¬n n÷a, còng gièng nh ph¬ng thøc thuª - mua, doanh
60

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nghiÖp sÏ khã cã c¬ héi sö dông vèn sai môc ®Ých, bëi lÏ ng©n hµng chØ cho vay khi ch¾c ch¾n doanh nghiÖp sÏ sö dông vèn vay ®Ó mua s¾m tµi s¶n mµ hai bªn ®· tháa thuËn. Trêng hîp kh¸ch hµng vay vèn ®Ó XDCB th× ph¶i nép b¶n chÝnh giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông khu ®Êt n¬i sÏ h×nh thµnh tµi s¶n cho ng©n hµng tríc khi ký hîp ®ång tÝn dông. Ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh cÊp tiÒn cho nhµ thÇu x©y dùng ®óng theo tiÕn ®é tháa thuËn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. Sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, bµn giao vµ ®i vµo sö dông th× doanh nghiÖp ph¶i nép b¶n chÝnh giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n cho ng©n hµng. §èi víi nh÷ng tµi s¶n thÕ chÊp lµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i th× chñ ph¬ng tiÖn ®îc dïng b¶n sao giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u cã x¸c nhËn cña c«ng chøng Nhµ níc vµ cña ng©n hµng cho vay ®Ó lu hµnh ph¬ng tiÖn trong thêi gian thÕ chÊp. Víi ph¬ng thøc cho vay nµy kh¸ch hµng vay vèn kh«ng trùc tiÕp nhËn tiÒn nªn tr¸nh ®îc vÊn ®Ò sö dông vèn sai môc ®Ých. Tuy nhiªn ng©n hµng còng cã thÓ ph¸t tiÒn trùc tiÕp cho kh¸ch hµng vay vèn theo tháa thuËn víi ®iÒu kiÖn hä ph¶i chøng minh ®îc r»ng tiÒn vay ®îc sö dông theo ®óng hîp ®ång. §ång thêi, trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n cña kh¸ch hµng ng©n hµng tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra gi¸m s¸t gièng nh trêng hîp cho vay cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n thÕ chÊp th«ng thêng. ChÝnh v× vËy mµ ph¬ng thøc cho vay nµy tá ra kh¸ an toµn vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn nay cña chi nh¸nh.

61

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.2.5. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay. KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông tiÒn vay lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®Ó phßng ngõa vµ ng¨n chÆn rñi ro tÝn dông. KiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ, thêng xuyªn sÏ gióp ng©n hµng ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng biÓu hiÖn sai ph¹m cña doanh nghiÖp nh sö dông vèn sai môc ®Ých, tÈu t¸n tµi s¶n, ©m mu lõa ®¶o ng©n hµng, ®ång thêi gióp ng©n hµng lu«n b¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng thùc tÕ cña dù ¸n, n¾m ®îc nh÷ng vÊn ®Ò míi n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n cña doanh nghiÖp ®Ó cã biÖn ph¸p ®èi phã kÞp thêi. HiÖn nay trong chi nh¸nh c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t sau cho vay vÉn ®îc tiÕn hµnh nhng cßn mang nÆng tÝnh h×nh thøc. C¸c c¸n bé tÝn dông chñ yÕu kiÓm tra, gi¸m s¸t dùa trªn nh÷ng tµi liÖu do doanh nghiÖp cung cÊp. ViÖc kiÓm tra trùc tiÕp t¹i c¬ së ®îc tiÕn hµnh ®Þnh kú mçi quý mét lÇn. C¸ch lµm nh vËy kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ cao bëi lÏ ch¼ng cã g× b¶o ®¶m r»ng nh÷ng tµi liÖu do doanh nghiÖp cung cÊp lµ hoµn toµn ®¸ng tin cËy, ngay c¶ viÖc kiÓm tra trùc tiÕp mµ ®îc thùc hiÖn ®Þnh kú vµ kh«ng thêng xuyªn nh vËy th× nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã thiÖn chÝ hä sÏ cã thõa thñ thuËt ®Ó che m¾t c¸n bé kiÓm tra. §Ó kh¾c phôc ®iÒu ®ã, trong thêi gian tíi c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t sau cho vay cÇn ®îc tiÕn hµnh chÆt chÏ h¬n n÷a, c¸c th«ng tin kiÓm tra kh«ng chØ dùa trªn nh÷ng g× doanh nghiÖp cung cÊp mµ ng©n hµng cÇn chñ ®éng t×m kiÕm tõ c¸c nguån kh¸c, vµ kh«ng chØ c¸c th«ng tin vÒ doanh nghiÖp mµ c¶ c¸c th«ng tin vÒ m«i trêng kinh doanh vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan kh¸c còng cÇn ph¶i ®îc chó ý xem xÐt. Qua nh÷ng th«ng tin tæng hîp ®ã cho phÐp ng©n hµng cã ®îc c¸i nh×n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c h¬n vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vay vèn. Bªn c¹nh ®ã, viÖc kiÓm tra trùc tiÕp t¹i c¬ së còng kh«ng nªn tiÕn hµnh mét c¸ch ®Þnh kú nh hiÖn nay mµ nªn tiÕn hµnh ngÉu nhiªn, kh«ng b¸o tríc, chØ cã lµm nh vËy míi b¶o ®¶m nh÷ng g× m¾t thÊy tai nghe lµ trung thùc. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn thÊy doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc tr¶ nî theo ®óng hîp ®ång th× c¸n bé tÝn dông nªn b¸o c¸o vÒ ng©n hµng ®Ó cã
62

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Ng©n hµng t vÊn, híng dÉn cho doanh nghiÖp trªn nhiÒu khÝa c¹nh nh»m t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng t¹o ra vµ thu ®îc lîi nhuËn NÕu xÐt thÊy viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p khai th¸c lµ kh«ng thuËn lîi vµ kh«ng cã hy väng thu håi ®îc nî th× ng©n hµng sÏ ¸p dông biÖn ph¸p thanh lý ®Ó xö lý c¸c kho¶n nî. Trong nhiÒu trêng hîp biÖn ph¸p thanh lý chØ ®îc ¸p dông sau khi ng©n hµng ®· tiÕn hµnh mét sè biÖn ph¸p khai th¸c nhng kh«ng cã kÕt qu¶. BiÖn ph¸p thanh lý chØ nªn coi lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ khi kh«ng cßn c¸ch lùa chän nµo kh¸c. Nãi chung khi ®· ph¶i ¸p dông h×nh thøc nµy th× ng©n hµng còng khã tr¸nh khái nh÷ng tæn thÊt. ChÝnh v× vËy, ®iÒu quan träng lµ ph¶i tr¸nh nguy c¬ ngay tõ nh÷ng kh©u tríc ®ã. 3.2.6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing ng©n hµng Marketing ng©n hµng lµ toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc vµ qu¶n lý cña mét ng©n hµng, tõ viÖc ph¸t hiÖn ra nhu cÇu cña nhãm kh¸ch hµng ®· chän vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña hä b»ng c¸c hÖ thèng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p nh»m ®¹t môc tiªu lîi nhuËn nh dù kiÕn. §Ó t¨ng quy m«, t¨ng kh¶ n¨ng x©m nhËp vµo thÞ trêng th× ng©n hµng cÇn lµm cho c¸c doanh nghiÖp biÕt ®Õn, chó ý ®Õn m×nh b»ng c¸c sù kh¸c biÖt so víi ng©n hµng kh¸c tõ ®ã t¹o c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp t×m ®Õn ng©n hµng ®Æt quan hÖ tÝn dông. HiÖn nay theo sè liÖu thèng kª cha ®Çy ®ñ trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã trªn 3000 doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo luËt doanh nghiÖp, trªn 90 tæng c«ng ty thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 90-91, ngoµi ra cã hµng v¹n hé lµm s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô víi ngµnh nghÒ ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó. §©y lµ thÞ trêng lín ®Ó chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi tiÕp cËn ®Æt quan hÖ. Tuy nhiªn, trªn ®Þa bµn Hµ Néi còng cã rÊt nhiÒu NHTMQD, NHTM cæ phÇn, chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi, ng©n hµng liªn doanh … c¸c tæ chøc tÝn dông nµy cã nhiÒu lîi thÕ h¬n ng©n hµng vÒ nguån ngo¹i tÖ thanh to¸n, tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ, th«ng tin… V× vËy chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi ph¶i ®èi ®Çu víi

63

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

sù c¹nh tranh lín, ®ßi hái ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc Marketing ®óng ®¾n vµ hîp lý. a. T¨ng cêng tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ vÒ c¸c s¶n phÈm mµ ng©n hµng cung cÊp: gi¸ c¶ vµ chÊt lîng s¶n phÈm, uy tÝn cña chi nh¸nh … mét c¸ch réng r·i nh»m lµm cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng, c¬ chÕ tÝn dông vµ thÓ lÖ cho vay cña chi nh¸nhTrªn thùc tÕ, chi nh¸nh cha chó träng viÖc nµy nªn nhiÒu doanh nghiÖp, c¸ nh©n nghÜ r»ng viÖc vay vèn ng©n hµng lµ rÊt khã kh¨n. H¬n n÷a, hä còng kh«ng hiÓu râ c¸c h×nh thøc cho vay mµ ng©n hµng ®ang ¸p dông nh vÒ thêi h¹n, l·i suÊt,... tõ ®ã lµm cho chi nh¸nh mÊt ®i kh¶ n¨ng ®îc lùa chän lµm ®¬n vÞ tµi trî vèn cho mét sè kh¸ch hµng. §Ó ho¹t ®éng tÝn dông ®¹t hiÖu qu¶ h¬n, chi nh¸nh cÇn t×m kiÕm cho m×nh nh÷ng kh¸ch hµng míi, tù kh¼ng ®Þnh m×nh, tù nãi vÒ m×nh trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, hay cã chiÕn lîc tiÕp thÞ trùc tiÕp tõ ®ã lµm cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn chi nh¸nh , ®a chi nh¸nh vµo trong c¸c kh¶ n¨ng lùa chän ngêi tµi trî vèn khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ thñ tôc vay vèn, l·i suÊt cho vay...tíi kh¸ch hµng, gióp kh¸ch hµng cã chuÈn bÞ tèt h¬n c¸c giÊy tê cÇn thiÕt khi ®Õn xin vay, lµm gi¶m bít thêi gian hoµn thiÖn thñ tôc thÈm ®Þnh dù ¸n. b. Chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng. HiÖn nay, phßng tÝn dông cña chi nh¸nh ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc bÞ ®éng tøc lµ nÕu cã kh¸ch hµng ®Õn xin vay th× c¸n bé tÝn dông xem xÐt, ra quyÕt ®Þnh cho vay hay kh«ng cho vay, do vËy Ýt cã c¬ héi gÆp ®îc kh¸ch hµng tèt. Trong thêi gian tíi ®Ó chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng bé phËn marketing (phßng kÕ ho¹ch - nguån vèn) cña ng©n hµng kh«ng chØ lµm nhiÖm vô tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o mµ quan träng h¬n lµ lµm nhiÖm vô t×m hiÓu kh¸ch hµng, thùc hiÖn ph©n lo¹i kh¸ch hµng, lùa chän mét sè ®èi tîng lµm kh¸ch hµng chÝnh ®Ó tiÕp cËn (cã thÓ lùa chän theo ngµnh nghÒ kinh doanh ®ang cã triÓn väng...), hîp t¸c trªn quan ®iÓm b×nh ®¼ng vµ cïng cã lîi gi÷a hai bªn. Tõ viÖc t×m hiÓu

64

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

kh¸ch hµng, hiÓu ®îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, bé phËn Marketing ng©n hµng sÏ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p, c¸c chiÕn lîc nh chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc l·i suÊt nh»m t¹o ra sù kh¸c biÖt cña ng©n hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh. Tõ ®ã thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh nhiÒu h¬n. c. T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b»ng c¸ch t¹o ra sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm vµ c¸c yÕu tè xung quanh s¶n phÈm. Chóng ta ®Òu biÕt s¶n phÈm tÝn dông cña ng©n hµng nãi chung rÊt ®¬n ®iÖu vµ khã c¶i tiÕn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông ngµy cµng diÔn ra gay g¾t, nã kh«ng chØ diÔn ra gi÷a c¸c ng©n hµng trong níc víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi mµ cßn trong néi bé ng©n hµng, ®ßi hái c¸c ng©n hµng ph¶i lu«n ®æi míi, c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô, t¨ng kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cho ng©n hµng. Chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt c¹nh tranh trªn. Do vËy ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh cÇn ph¶i thùc hiÖn nghiªn cøu thÞ trêng, nghiªn cøu kh¶ n¨ng ®¸p øng thÞ trêng vµ u thÕ cña m×nh so víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong lÜnh vùc tÝn dông, nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh»m t×m ra ®îc u thÕ cña m×nh ®Ó ph¸t huy, kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu ®Ó ®a ra chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dµi trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy ®ßi hái ng©n hµng ph¶i: * X©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc s¶n phÈm hÊp dÉn. Chi nh¸nh cÇn ph¶i t¹o ra sù hÊp dÉn ®èi víi c¸c kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh cung cÊp s¶n phÈm tÝn dông, ®ã lµ t¹o ra sù kh¸c biÖt so víi ng©n hµng kh¸c xung quanh s¶n phÈm tÝn dông cña m×nh. §iÒu nµy rÊt quan träng trong c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng kh¸c, ng©n hµng nµo cung cÊp s¶n phÈm mét c¸ch tèt h¬n sÏ th¾ng, v× thÕ chi nh¸nh cÇn chó ý ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò sau: Tæ chøc dÞch vô “ cung cÊp tÝn dông t¹i nhµ ”- mét m« h×nh cña tÝn dông b¸n lÎ. Ng©n hµng lµ mét doanh nghiÖp vµ tÝn dông

65

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

lµ mét s¶n phÈm cña ng©n hµng th× ng©n hµng còng cã thÓ lµm dÞch vô cung cÊp tÝn dông t¹i ng©n hµng nhµ. §iÒu nµy gióp kh¸ch hµng tiÕt kiÖm thêi gian, c«ng søc ®Ó tËp trung vµo s¶n xuÊt kinh doanh, ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n. Ngîc l¹i thùc hiÖn cung cÊp tÝn dông t¹i nhµ sÏ gióp ng©n hµng xuèng ®îc tËn c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸nh gi¸ xem kh¸ch hµng lµm ¨n ra sao? cã hiÖu qu¶ kh«ng?.Cã thÓ chi phÝ cung cÊp dÞch vô nµy lµ kh¸ lín nhng sÏ tiÖn lîi cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng trong viÖc ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¸ch hµng vµ ngµy cµng thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng h¬n. Cung cÊp dÞch vô t vÊn: kÌm theo s¶n phÈm tÝn dông cña ng©n hµng. C¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh rÊt cÇn sù t vÊn cña ng©n hµng v× kh¶ n¨ng qu¶n lý, tr×nh ®é lËp dù ¸n vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nµy cßn h¹n chÕ vµ kÐm nh¹y bÐn víi thÞ trêng, kh¶ n¨ng dù ®o¸n sù biÕn déng thÞ trêng thÊp. §Ó thu hót c¸c kh¸ch hµng vÒ quan hÖ víi m×nh, chi nh¸nh cÇn ph¶i tæ chøc dÞch vô t vÊn cho kh¸ch hµng thËt tèt trªn c¸c lÜnh vùc nh: t vÊn vÒ thÞ trêng ®Çu vµo, thÞ trêng ®Çu ra, qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t vÊn vÒ c¸c ho¹t ®éng kh¸c, nÕu cÇn ng©n hµng cã thÓ gióp ®ì kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng gÆp khã kh¨n... B»ng c¸c mèi quan hÖ cña m×nh, chi nh¸nh nªn hç trî cho kh¸ch hµng trong viÖc t×m ®Çu vµo hoÆc tiªu thô s¶n phÈm ®Çu ra. Lµm ®îc nh÷ng ®iÒu nµy, chi nh¸nh kh«ng nh÷ng cho vay thu håi vèn nhanh, gi¶m rñi ro ë møc thÊp nhÊt mµ cßn ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho c¸c kh¸ch hµng cña m×nh, t¹o sù tÝn nhiÖm vµ quan hÖ lµm ¨n l©u dµi. §Þnh gi¸ l·i suÊt cho vay. §Þnh gi¸ l·i suÊt cho vay lµ kh©u quan träng trong ho¹t ®éng cña mçi ng©n hµng. Ng©n hµng lu«n mong muèn cã ®îc gi¸ cho vay cao ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i. Tuy nhiªn gi¸ cho vay ph¶i hîp lý ®èi víi kh¸ch hµng ®Ó hä võa cã thÓ duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh võa cã l·i ®Ó tr¶ cho ng©n hµng. MÆt kh¸c do c¹nh tranh trªn thÞ trêng cho vay ngµy cµng cao, nªn c¸c ng©n hµng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ cho vay phï hîp víi mÆt b»ng gi¸ cho vay trªn
66

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thÞ trêng. Tõ ®ã ®ßi hái viÖc ®Þnh gi¸ c¸c kho¶n cho vay ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: T¨ng doanh sè cho vay N©ng cao søc c¹nh tranh cho ng©n hµng §¶m b¶o bï ®¾p ®ñ chi phÝ vµ cã l·i Gãp phÇn duy tr× vµ hoµn thiÖn mèi quan hÖ gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhµ níc ta rÊt chó träng ®Õn viÖc më réng s¶n xuÊt kinh doanh v× vËy mµ chÝnh s¸ch l·i suÊt thêng xuyªn thay ®æi, do ®ã møc l·i suÊt ng©n hµng ¸p dông còng ph¶i thay ®æi theo, ng©n hµng khã cã thÓ ¸p dông mét tû lÖ l·i suÊt kh«ng ®æi trong mét thêi gian dµi. VÊn ®Ò lµ lµm sao trong mét møc l·i suÊt cho phÐp, chi nh¸nh vÉn ®a ra ®îc mét møc cho vay thÊp h¬n c¸c ng©n hµng bªn c¹nh hoÆc cã thÓ gi÷ møc l·i suÊt ngang b»ng nhng c¶i tiÕn chÊt lîng phôc vô, hoÆc ®a ra mét vµi u ®·i cho kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng c¶m thÊy r»ng viÖc vay vèn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi sÏ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho hä h¬n. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, chi nh¸nh cÇn t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p lµm gi¶m chi phÝ kinh doanh nh gi¶m chi phÝ ®Çu vµo b»ng viÖc t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c nguån tiÒn göi cã gi¸ rÎ, æn ®Þnh ®Ó lu«n lu«n chñ ®éng vÒ nguån vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng ph¶i ®i vay víi l·i suÊt cao tõ c¸c ng©n hµng kh¸c, c¶i tiÕn mét sè bíc trong qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn tiÒn, chøng tõ ... sao cho nhanh gän h¬n ®Ó gi¶m bít chi phÝ kh¸c kÌm theo. §ång thêi, chi nh¸nh ph¶i cã ®îc chÝnh s¸ch l·i suÊt cho vay linh ho¹t h¬n, cô thÓ: Linh ho¹t theo ®èi tîng vay vèn: Víi c¸c kh¸ch hµng quen thuéc, truyÒn thèng, møc l·i suÊt cã thÓ ®îc gi¶m nhÑ mét chót hoÆc vÉn b»ng c¸c kh¸ch hµng b×nh thêng nhng víi mét sù u tiªn h¬n nh»m gi÷ c¸c kh¸ch hµng tèt. §èi víi c¸c kh¸ch hµng míi, chi nh¸nh nªn t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng trong viÖc lùa chän møc l·i suÊt cho phï hîp víi thêi h¹n tr¶ vèn. Linh ho¹t theo møc vay vèn: §Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng vay vèn th× ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch linh ho¹t møc l·i

67

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

suÊt theo møc vay cña kh¸ch hµng. NÕu møc vay cña kh¸ch hµng lµ lín th× møc l·i cho vay gi¶m dÇn. Tãm l¹i: §Ó cã mét møc l·i suÊt tèi u ¸p dông cho c¸c kho¶n cho vay cña ng©n hµng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh kh«ng ph¶i lµ ®¬n gi¶n. Mét ®iÒu mµ chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®óng ®ã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng ®ã lµ ®a ra mét møc l·i suÊt tiÒn vay thÊp h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. 3.2.7. Gi¶i ph¸p vÒ nh©n sù. YÕu tè con ngêi lu«n lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng, ®Æc biÖt víi mét lÜnh vùc nh¹y c¶m vµ phøc t¹p nh tÝn dông ng©n hµng th× ®iÒu ®ã cµng ®óng h¬n bao giê hÕt. TÊt c¶ nh÷ng gi¶i ph¸p ®a ra ë trªn sÏ kh«ng thÓ ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ nÕu kh«ng ®îc thùc hiÖn bëi nh÷ng con ngêi cô thÓ trong ng©n hµng, mµ trùc tiÕp lµ c¸c c¸n bé tÝn dông. §Ó ph¸t huy nh©n tè con ngêi th× tríc tiªn cÇn ph¶i cã nh÷ng c¸n bé tÝn dông thùc sù giái vÒ chuyªn m«n, cã tÇm hiÓu biÕt réng, cã ®¹o ®øc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm sau ®ã lµ ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸t thÝch hîp nh»m ph¸t huy n¨ng lùc cña nh÷ng c¸n bé ®ã. Muèn vËy víi chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong thêi gian cÇn tiÕn hµnh ®ång bé nh÷ng biÖn ph¸p sau: 3.2.7.1 Thùc hiÖn viÖc xÕp lo¹i chuyªn m«n ho¸ c¸n bé tÝn dông. Môc ®Ých cña viÖc lµm nµy lµ nh»m ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c n¨ng lùc cña tõng c¸n bé tÝn dông ®Ó cã ph¬ng ¸n bè trÝ, s¾p xÕp l¹i c¸n bé, tuyÓn dông nh©n viªn míi cho phï hîp. ViÖc lµm nµy cßn cã t¸c dông khuyÕn khÝch, t¹o ®éng lùc phÊn ®Êu cho c¸c c¸n bé tÝn dông bëi vÞ trÝ xÕp h¹ng cao thêng kÌm theo uy tÝn, c¬ héi th¨ng tiÕn vµ nhiÒu quyÒn lîi kh¸c. BiÖn ph¸p thùc hiÖn cã thÓ tiÕn hµnh nh sau: Tríc hÕt, chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi tiÕn hµnh x©y dùng mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn lµm c¨n cø ®¸nh gi¸ tr×nh ®é chuyªn m«n, ®¹o ®øc cña c¸n bé tÝn dông, trong ®ã ®Æc biÖt chó ý c¸c tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô; kiÕn
68

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

thøc c¬ b¶n vÒ thÞ trêng, ph¸p luËt, khoa häc kü thuËt, x· héi; phÈm chÊt ®¹o ®øc, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chÝ tiÕn thñ. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i chÊt lîng c«ng viÖc, tæ chøc c¸c cuéc thi trong néi bé c¸c chi nh¸nh ng©n hµng vµ toµn hÖ thèng ®Ó lµm c¨n cø ph©n lo¹i c¸n bé theo c¸c møc A, B, C. ViÖc xÕp lo¹i nµy ph¶i ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn nh»m khuyÕn khÝch nh÷ng ngêi cã thø h¹ng thÊp phÊn ®Êu nhiÒu h¬n ®ång thêi tr¸nh t×nh tr¹ng nh÷ng ngêi cã thø h¹ng cao c¶m thÊy tù m·n, kh«ng nç lùc trong c«ng viÖc n÷a. Cïng víi viÖc xÕp lo¹i c¸n bé tÝn dông, v× sù hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm cña mçi c¸n bé tÝn dông dï cã tèt ®Õn ®©u còng kh«ng thÓ bao qu¸t hÕt mäi lÜnh vùc, do ®ã chi nh¸nh cÇn thùc hiÖn chuyªn m«n hãa c¸n bé tÝn dông theo tõng lÜnh vùc cô thÓ chø kh«ng nªn ph©n chia theo khu vùc, thµnh phÇn kinh tÕ, møc d nî nh hiÖn nay. §©y lµ biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc m©u thuÉn gi÷a chuyªn m«n hãa vµ ®a d¹ng hãa, t¨ng ®é tin cËy cña c¸c kho¶n tÝn dông, ®ång thêi gi¶m chi phÝ trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh, t×m hiÓu gi¸m s¸t kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay. Bªn c¹nh ®ã cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé thÝch ®¸ng bao gåm c¶ thëng vµ ph¹t nghiªm minh. Nh÷ng ngêi cã thø h¹ng cao cÇn ph¶i ®îc nhiÒu u ®·i h¬n, nh÷ng ngêi cã tiÕn bé sÏ ®îc th¨ng h¹ng ngîc l¹i nÕu kh«ng lµm tèt sÏ bÞ xuèng h¹ng kÌm theo nh÷ng biÖn ph¸p kû luËt thÝch ®¸ng. Ngoµi ra do ®Æc thï c«ng viÖc cña c¸n bé tÝn dông lµ thêng xuyªn ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro nªn cÇn ph¶i cã sù ®èi xö kh¸c víi c¸n bé thuéc lÜnh vùc kh¸c, tr¸nh t×nh tr¹ng giao tr¸ch nhiÖm qu¸ cao trong khi quyÒn lîi kh«ng t¬ng xøng khiÕn cho c¸c c¸n bé tÝn dông cã xu híng e ng¹i cho vay v× sî rñi ro, g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc më réng quy m« cho vay. 3.2.7.2. §Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng ®éi ngò c¸n bé. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng, sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt ngµy nay ®ßi hái viÖc trang bÞ thªm nh÷ng kiÕn thøc míi, cËp nhËt th«ng tin ph¶i ®îc tiÕn hµnh h»ng ngµy, h»ng giê ®Ó theo kÞp nh÷ng thay ®æi ®ã, ®Æc biÖt ®èi víi ho¹t ®éng ng©n hµng lµ ho¹t ®éng cã liªn quan
69

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

tíi nhiÒu lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ã, vÒ phÝa chi nh¸nh nªn thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn, båi dìng kiÕn thøc chuyªn m«n; c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch, thÓ lÖ cña ngµnh, liªn ngµnh; chñ tr¬ng, ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, Nhµ níc vµ ®Þa ph¬ng. Trong qu¸ tr×nh båi dìng, tËp huÊn ph¶i g¾n lý luËn víi thùc tiÔn ®Ó c¸c c¸n bé tÝn dông cã thÓ vËn dông kiÕn thøc mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o trong thùc tÕ. Bªn c¹nh kiÕn thøc chuyªn m«n, c¸c c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i thêng xuyªn ®îc trang bÞ thªm c¸c kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, thÞ trêng, kinh tÕ ngµnh, tin häc ®ång thêi thêng xuyªn chÊn chØnh vÒ ®¹o ®øc, t¸c phong nghÒ nghiÖp, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kû luËt lao ®éng vµ nhÊt lµ vÒ v¨n minh th¬ng m¹i trong giao tiÕp víi kh¸ch hµng. TÊt c¶ nh÷ng biÖn ph¸p ®ã ®Òu nh»m mét môc ®Ých duy nhÊt lµ n©ng cao chÊt lîng nguån nh©n lùc gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi. 3.2.7.3. N©ng cao vai trß cña c«ng t¸c thanh tra kiÓm so¸t Thanh tra kiÓm so¸t lµ nghiÖp vô rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông, do ®ã khi ng©n hµng më réng ®Çu t tÝn dông th× vai trß cña c«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t ph¶i n©ng lªn møc t¬ng xøng. C«ng t¸c thanh tra, kiÓm so¸t ®îc ®Ò cËp ë ®©y kh«ng ph¶i chØ ®¬n thuÇn lµ kiÓm tra kh¸ch hµng mµ quan träng lµ kiÓm tra thanh läc nh÷ng c¸n bé tÝn dông mÊt phÈm chÊt, tiªu cùc, g©y thÊt tho¸t tµi s¶n vµ lµm mÊt uy tÝn cña ng©n hµng. 3.2.8. ThiÕt lËp vµ duy tr× mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng b¹n, ®Æc biÖt lµ c¸c chi nh¸nh trong cïng hÖ thèng NHNo&PTNT ®Ó tham gia vµo cho vay ®ång tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n. 3.3 Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Trong sè c¸c nguyªn nh©n g©y ra nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi cã nh÷ng nguyªn nh©n thuéc vÒ phÝa c¸c c¬ quan qu¶n lý vÜ m« mµ trùc tiÕp lµ Nhµ níc, NHNN vµ NHNo. MÆt kh¸c, trong sè
70

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

nh÷ng gi¶i ph¸p ®a ra trªn ®©y cã nh÷ng gi¶i ph¸p chØ cã thÓ thùc hiÖn vµ ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ khi cã sù gióp ®ì, hç trî tõ phÝa c¸c c¬ quan nµy. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®a ra sau ®©y ®Òu nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®ã. 3.3.1. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc. §Ó ng©n hµng m¹nh d¹n trong cho vay, t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, thµnh c«ng khi tham gia héi nhËp khu vùc mËu dÞch AFTA, WTO ®Ò nghÞ ChÝnh phñ, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cÇn ®¶m b¶o mét sè ®iÒu kiÖn chñ yÕu sau: Mét lµ: Thùc hiÖn nhÊt qu¸n chñ tr¬ng s¾p xÕp l¹i khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc trªn c¬ së lÊy tiªu chuÈn hiÖu qu¶ lµm thíc ®o chñ yÕu. Nhµ níc cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp (nh c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn…). ChÊn chØnh l¹i kÕ ho¹ch s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc, thùc hiÖn chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u th«ng qua biÖn ph¸p cæ phÇn ho¸ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn cæ phÇn ho¸; ¸p dông luËt ph¸ s¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc thua lç kÐo dµi kh«ng cã kh¶ n¨ng phôc håi vµ kh«ng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. §ång thêi ¸p dông phæ biÕn c¬ chÕ giao kho¸n kinh doanh, cho thuª, s¸p nhËp phÇn lín doanh nghiÖp nhµ níc cã quy m« nhá. Hai lµ: nhµ níc cÇn ban hµnh luËt doanh nghiÖp chung cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nh»m t¹o m«i trêng ph¸p lý b×nh ®¼ng trong kinh doanh tõ ®ã thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Víi t c¸ch lµ “ bµ ®ì ” cho c¸c doanh nghiÖp khi míi ra ®êi hoÆc chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u; cæ phÇn ho¸, nhµ níc cã c¬ chÕ tµi chÝnh - tÝn dông th«ng tho¸ng vµ u ®·i ®Ó hç trî doanh nghiÖp thùc hiÖn ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh míi hoÆc cñng cè æn ®Þnh s¶n xuÊt, ®Çu t chiÒu s©u, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. Ba lµ: nhµ níc cÇn ban hµnh híng dÉn cô thÓ nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc cô thÓ: * Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc: B·i bá quy ®Þnh h¹n chÕ møc mua cæ phÇn lÇn ®Çu trong néi bé
71

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

doanh nghiÖp; ®iÒu chØnh møc mua cæ phÇn u ®·i cña c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó ph¸t huy vai trß tÝch cùc cña ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp; cho phÐp nhµ ®Çu t mua cæ phÇn lÇn ®Çu ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ mµ nhµ níc kh«ng cÇn gi÷ cæ phÇn chi phèi theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp vµ luËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc; c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp, ¸p dông c¬ chÕ ®Êu gi¸ trªn c¬ së quy luËt cung cÇu, ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ * Thùc hiÖn ®Þnh møc l¹i vèn ®iÒu lÖ cña DNNN trªn c¬ së ¸p dông c¸c c¬ chÕ (nh kh«ng thu tiÒn sö dông vèn, khÊu hao nhanh, t¨ng tû lÖ tÝch luü ®Çu t tõ lîi nhuËn sau thuÕ, hç trî sau ®Çu t… ) ®Ó ®Õn n¨m 2006 c¬ b¶n t¹o ®ñ vèn ®iÒu lÖ cho DNNN gi÷ 100% vèn vµ DNNN gi÷ cæ phÇn chi phèi. §èi víi mét sè tæng c«ng ty, doanh nghiÖp lín cã uy tÝn cho phÐp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, cæ phiÕu huy ®éng ®Çu t th«ng qua thÞ trêng chøng kho¸n ®Ó ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt kinh doanh. * ThÝ ®iÓm thùc hiÖn ph¬ng thøc nhµ níc ®Çu t vµ qu¶n lý doanh nghiÖp th«ng qua c«ng ty tµi chÝnh nhµ níc. §©y lµ mét tæ chøc tµi chÝnh cña nhµ níc cã chøc n¨ng kinh doanh vèn cña nhµ níc nh»m môc ®Ých: ChuyÓn tõ c¬ chÕ nhµ níc cÊp ph¸t vèn sang c¬ chÕ nhµ níc ®Çu t vèn vµo doanh nghiÖp, x¸c lËp râ quyÒn së h÷u vÒ vèn cña doanh nghiÖp, chuyÓn ph¬ng thøc qu¶n lý tµi chÝnh mang tÝnh hµnh chÝnh sang ph¬ng thøc kinh doanh vèn theo c¬ chÕ thÞ trêng, gãp phÇn thùc hiÖn nhanh qu¸ tr×nh c«ng ty ho¸ DNNN vµ xo¸ bá chÕ ®é chñ qu¶n cña c¬ quan hµnh chÝnh cÊp trªn trùc tiÕp. * Thµnh lËp c«ng ty mua b¸n nî ®Ó trùc tiÕp xö lý nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi vµ thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp. Gi¶i quyÕt døt ®iÓm t×nh tr¹ng nî tån ®äng, nî d©y da, chiÕm dông vèn lÉn nhau trong khu vùc doanh nghiÖp. X¸c lËp l¹i hÖ thèng quan hÖ tµi chÝnh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp, doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. Trªn c¬ së ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt, nguyªn nh©n c¸c kho¶n nî ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp nh xo¸ nî, chuyÓn ®æi nî thµnh cæ phÇn doanh nghiÖp.
72

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

3.3.2. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc. 3.3.2.1. B¶o ®¶m th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ cho c¸c NHTM. Th«ng tin ë ®©y bao gåm hai lo¹i: thø nhÊt lµ th«ng tin vÒ doanh nghiÖp; thø hai lµ nh÷ng th«ng tin cã tÝnh chÊt ®Þnh híng cho ho¹t ®éng cña NHTM. Nh÷ng th«ng tin vÒ doanh nghiÖp sÏ ®îc thu thËp vµ cung cÊp qua trung t©m th«ng tin tÝn dông cña NHNN (CIC), bao gåm th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh doanh, hÖ sè an toµn vèn, quan hÖ tÝn dông cña kh¸ch hµng víi c¸c NHTM, víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. §©y sÏ lµ nh÷ng c¨n cø ®¸ng tin cËy ®Ó c¸c NHTM sö dông trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng. Cïng víi th«ng tin vÒ doanh nghiÖp, NHNN cßn cung cÊp cho c¸c NHTM nh÷ng th«ng tin vÒ ph¬ng híng, nhiÖm vô, môc tiªu, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc, cña tõng vïng, tõng khu vùc trong tõng thêi kú; t vÊn cho c¸c NHTM vÒ nh÷ng lÜnh vùc, nh÷ng ngµnh mòi nhän cÇn tËp trung ®Çu t vèn tÝn dông nh»m gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng chñ tr¬ng ®êng lèi ph¸t triÓn chung, ®ång thêi ph¸t huy hiÖu qu¶ ®ång vèn, b¶o ®¶m an toµn tÝn dông cho NHTM. 3.3.2.2. Ng©n hµng nhµ níc cÇn t¨ng thªm quyÒn tù chñ cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i. Sù qu¶n lý cña ng©n hµng nhµ níc chØ nªn dõng l¹i ë nh÷ng vÊn ®Ò vÜ m«, nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt mang tÝnh ®Þnh híng chø kh«ng nªn ®a ra nh÷ng quy ®Þnh qu¸ cô thÓ, chi tiÕt liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh ®Æc thï riªng cña mçi ng©n hµng, bëi lÏ ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña c¸c NHTM kh«ng gièng nhau, nÕu ®a ra nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ ¸p dông chung cho mäi ng©n hµng th× sÏ g©y khã kh¨n cho c¸c ng©n hµng trong viÖc thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh cô thÓ cña m×nh. §¬n cö nh quy ®Þnh vÒ tû lÖ vèn tù cã tèi thiÓu cña doanh nghiÖp tham gia vµo dù ¸n, trªn thùc tÕ cã rÊt nhiÒu danh nghiÖp cã ph¬ng ¸n kinh doanh rÊt tèt, cã ®ñ tµi s¶n thÕ chÊp nhng kh«ng ®ñ vèn tù cã tham gia dù ¸n nh yªu cÇu nªn kh«ng vay ®îc vèn, râ rµng trong
73

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

trêng hîp nµy ng©n hµng ®· mÊt ®i mét kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng. Quy ®Þnh vÒ tû lÖ vèn tèi thiÓu cña doanh nghiÖp tham gia dù ¸n lµ nh»m rµng buéc, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi viÖc thùc hiÖn dù ¸n. Nhng ®iÒu nµy liÖu cã thùc sù cÇn thiÕt hay kh«ng bëi lÏ khi doanh nghiÖp ®· s½n sµng thÕ chÊp toµn bé tµi s¶n cña m×nh ®Ó vay vèn th× ®¬ng nhiªn hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi kho¶n vay nÕu nh kh«ng muèn bÞ xiÕt nî b»ng tµi s¶n thÕ chÊp. §a ra vÝ dô nh vËy lµ ®Ó muèn nãi r»ng vai trß qu¶n lý vÜ m« cña NHNN lµ cÇn thiÕt song ë mét møc ®é nhÊt ®Þnh cÇn b¶o ®¶m quyÒn tù chñ kinh doanh cho c¸c NHTM ®Ó hä ph¸t huy hÕt sù s¸ng t¹o, linh ho¹t nh»m thÝch øng víi m«i trêng kinh doanh. 3.3.3. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi NHNo&PTNT ViÖt Nam. - Tæ chøc kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh nh trong viÖc phª duyÖt møc cho vay vît quyÒn ph¸n quyÕt… - T¨ng cêng ph©n cÊp trong xÐt duyÖt tÝn dông, x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng ngêi tõ chi nh¸nh ®Õn héi së chÝnh trong viÖc xö lý tÝn dông. - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm ra, kiÓm so¸t, kÓ c¶ tríc, trong vµ sau. Quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sau ®Çu t, tæng kÕt c¸c bµi häc kinh nghiÖm, tÝch lòy nh÷ng kiÕn thøc ®Ó c«ng t¸c thÈm ®Þnh ngµy mét tèt h¬n. - §Þnh kú ph©n lo¹i nî, ®¸nh gi¸ vµ xö lý nî tån ®äng, tõng bíc tiÕn hµnh ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n theo chuÈn mùc quèc tÕ ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng tÝn dông vµ tiÒm Èn rñi ro cña toµn hÖ thèng nãi chung, tõng chi nh¸nh nãi riªng. - T¨ng cêng c«ng t¸c ®µo t¹o ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña tiªu chuÈn c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¶m b¶o n¨ng lùc thùc sù cña c¸n bé (kh«ng chØ vÒ h×nh thøc v¨n b»ng chøng chØ). §©y lµ c¬ së ®Ó c¸n bé nghiÖp vô tiÕp cËn kiÕn thøc kinh doanh cña ng©n hµng hiÖn ®¹i, n¾m b¾t vµ chñ ®éng ngay khi ®îc c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §ång thêi thùc hiÖn ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch, chÕ

74

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

®é nh thu hót nh©n tµi, chÝnh s¸ch sö dông, bè trÝ c¸n bé, chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi dìng vµ chÝnh s¸ch ®·i ngé. - Nghiªn cøu vµ øng dông réng r·i tin häc hiÖn ®¹i vµo ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. §¶m b¶o ho¹t ®éng giao dÞch ng©n hµng ®îc thùc hiÖn trªn mét nÒn kü thuËt c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o cho sù an toµn vµ hiÖu qu¶ cña ng©n hµng. 3.3.4. KiÕn nghÞ víi uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ Néi. §Èy m¹nh tiÕn tr×nh s¾p xÕp vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, t¹o m«i trêng æn ®Þnh cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM. Cã biÖn ph¸p tÝch cùc ng¨n chÆn c¸c tÖ n¹n x· héi ®¶m b¶o cho m«i trêng tÝn dông ph¸t huy hiÖu qu¶ cao. T¨ng cêng chØ ®¹o UBND c¸c quËn, phêng vµ c¸c tæ chøc ®oµn thÓ t¹i c¬ së gióp ®ì ng©n hµng thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh vay vèn cña ng©n hµng. Cã c¸c biÖn ph¸p hç trî vÒ tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c doanh nghiÖp. ChØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng gióp ®ì ng©n hµng trong viÖc sö lý nî qu¸ h¹n vµ ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp.

75

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

KÕt luËn Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ cña ng©n hµng. Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ trêng, ng©n hµng cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña m×nh võa an toµn võa cã hiÖu qu¶. “ N©ng cao chÊt lîng tÝn dông ” kh«ng chØ lµ mong muèn cña riªng chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi mµ cßn lµ mong muèn cña rÊt nhiÒu ng©n hµng kh¸c. Víi mong muèn ®ãng gãp vèn kiÕn thøc nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi, trong chuyªn ®Ò nµy em ®· ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung chÝnh sau: HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Kh¼ng ®Þnh vai trß quan träng cña tÝn dông t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi qua ba n¨m 2003,2004, 2005. Tõ ®ã thÊy ®îc nh÷ng mÆt tÝch cùc cÇn tiÕp tôc ph¸t huy ®ång thêi nh×n nhËn mét c¸ch kh¸ch quan nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n ®Ó ®a ra gi¶i ph¸p kh¾c phôc. §a ra gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng tÝn dông cña chi nh¸nh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi trong thêi gian tíi. Hy väng r»ng nh÷ng vÊn ®Ò ®îc ®Ò cËp tíi trong chuyªn ®Ò nµy cã thÓ gióp phÇn nµo cho chi nh¸nh nh»m t¨ng cêng chÊt lîng tÝn dông cña m×nh trong thêi gian tíi.

76

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368

Tµi liÖu tham kh¶o

1. NghiÖp vô kinh doanh ng©n hang – TiÕn sÜ T« Ngäc Hng. 2. NghiÖp vô ng©n hµng th¬ng m¹i – PGS.TS Lª V¨n TÒ. 3. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh NHNo&PTNT B¾c Hµ Néi n¨m 2003, 2004, 2005. 4. T¹p chÝ ng©n hµng c¸c n¨m 2003, 2004, 2005. 5. Tµi liÖu gi¶ng d¹y m«n Lý thuyÕt tiÒn tÖ ng©n hµng. 6. NHNo&PTNT ViÖt Nam 15 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh. 7. C¸c tµi liÖu kh¸c.

77

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful