Lampiran A

MAKLUMAT CALON PROJEK AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM (BPK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2012 MAKLUMAT CALON Kategori Penyertaan (Tandakan / dalam kotak berkaitan di bawah) : Belajar melalui bermain Pembelajaran Melalui Projek Teknik Bercerita Muzik dan Gerakan

Nama

: MOHAMAD AZLI BIN AZAHARI No. K.P Baru Jantina

: 760906-08-5269 : LELAKI

Alamat Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kuak Hulu Pengkalan Hulu, Perak

No. Telefon No. Fax

: 04-4770293 : 4770293

No. HP : 019-5073791 Emai : azellly@gmail.com

Jawatan Disekolah :

1. Guru Prasekolah 2. Guru Data SMM 3. Guru Pengakap 4. Guru Kelab Rukun Negara

Kelulusan Akademik : Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan (Psikologi) Tahun/Institusi : 2001 / Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kelulusan Ikhtisas : Kursus Perguruan Lepasan Ijazah(KPLI) Tahun / Institusi : 2004 / MP Perlis, Behor Pulai ,Perlis

Tajuk / Tema Projek Amalan Terbaik: Easy Magnetic Puzzle, Simple Sentence

NAMA KATEGORI SEKOLAH PPD NEGERI

: MOHAMAD AZLI BIN AZAHARI : BELAJAR MELALUI BERMAIN : SK KUAK HULU, PENGKALAN HULU : PEJABAT PELAJARAN DAERAH HULU PERAK : PERAK

Lampiran B

KERTAS KONSEP PROJEK AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM (BPK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011

1. Kategori Belajar Melalui Bermain 2. Tajuk Tajuk : EASY MAGNETIC PUZZLE, SIMPLE SENTENCE Modul : TERAS BI 3. Kaedah/Teknik Belajar melalui bermain merupakan kaedah yang digunakan untuk menarik minat kanak-kanak untuk belajar. Dalam konteks pendidikan prasekolah, bermain ialah satu proses pembelajaran yang terancang dan berstruktur dalam memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menyeronokkan, bebas dan selamat. Melalui bermain, kanak-kanak dapat berinteraksi dengan bahan, orang lain atau dengan dirinya sendiri. Kanak-kanak merasa terhibur apabila mereka bermain. Bermain adalah satu fitrah kanak-kanak. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokkan. Menurut Friedrich Wilhelm Froebel (1782-1852) yang digelar „Father of the kindegarten‟ telah meneroka dan membina satu sistem pendidikan awal kanak-kanak yang berasakan kepada konsep belajar melalui bermain. Beliau percaya bermain adalah asas untuk kanak-kanak mempelajari sesuatu. Menurut Herbert Spencer (1973) dalam teori Surplus energy menyatakan main adalah penting bagi kanak-kanak untuk membuang lebih tenaga mereka.

Menurut Sigmund Freud (1968) menyatakan main sebagai satu cara untuk mengurangkan emosi kebimbangan dan mengawal emosi dengan melepaskan

tindakan haram dalam dunia khayalan, maka main menjadi peranan penting dalam perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Menurut Mildred Parten (1932) kanak-kanak bermain dalam bentuk sosial. Ianya melibatkan permainan secara bersama dan berkongsi sebarang aktiviti. Beliau juga telah mengklafikasikan main kepada beberapa kategori iaitu main diri-sendiri (solitary play) main selari (parallel play) main assosiatif (assosiative play) dan main kooperatif (cooperative play). Dalam Kaedah belajar melalui bermain ini saya telah memilih untuk menggunakan kaedah permainan secara menyeluruh manakala teknik pembelajaran yang digunakan ialah teknik pemudahcaraan,berpusatkan murid dan bimbingan. Ianya digunakan bagi tujuan melancarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta memastikan semua kanak-kanak dapat melibatkan dir secara terus.

4. Sinopsis Dalam proses belajar melalui bermain Easy Magnetic Puzzle, Simple Sentence ini guru akan memulakan set induksi dengan memberi peluang kepada murid untuk meneka objek dalam kotak untuk mewujudkan sifat ingin tahu murid. Menerangkan tentang objek yang di lihat. Langkah pertama, Menyelesaikan 3 puzzle secara berasingan menggunakan kaedah cuba jaya di dalam kumpulan.Guru menyuruh murid meneka gambar puzzle dalam Bahasa Inggeris tersebut. Langkah kedua guru meminta murid melabel perkataan tersebut berdasarkan gambar yang betul di papan putih. Murid juga menyusun gambar yang dicantum mengikut susunan ayat dan melabel

Langkah ketiga murid menyebut perkataan tersebut mengikut susunan yang diberi guru. Murid mengulang perkataan dengan lakonan dan nyanyian secara tidak disedari telah menyebut dan menghafal ayat Bahasa Inggeris mudah. Langkah yang terakhir ialah guru membuat penilaian dengan menyuruh murid menulis ayat dan mengisi senarai semak. Penutup murid menyebut ayat Bahasa Inggeris apabila gambar ditunjukkan.

5. Kumpulan Sasaran Murid Prasekolah 5 dan 6 tahun 6. Jumlah Murid 9 orang 7. Latar Belakang

Easy Magnetic Puzzle , Simple Sentence adalah satu kaedah mudah sambil bermain untuk murid membina ayat yang di temui semasa pengajaran guru di kelas prasekolah. Ia memudahkan murid membuat ayat menggunakan 2

perkataan dan 2 gambar dalam abjad yang sama. Serta 1 gambar kata kerja .Contoh huruf Aa - ant dan apple. Manakala Eats adalah kata kerja yang diajar. Ia lebih menarik kerana murid boleh mencuba sendiri dan menyebut perkataan yang kemudian menjadi ayat ringkas. Selain itu guru boleh menunjukkan gambar dan murid melakonkan gambar tersebut atau menulis ayat di atas

gambar.Proses pengulangan berlaku secara tidak sedar dan mempercepatkan lagi proses mengingat murid .

8. Rasional Pemilihan

Rasional memilih belajar melalui bermain Easy Magnetic Puzzle, Simple Sentence ialah berdasarkan fitrah kanak-kanak yang suka bermain. Selain itu ia juga untuk memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada murid-murid dalam sesuatu pengajaran, disamping memperoleh ilmu pengetahuan. Ianya juga dapat membina alam belajar yang menyenangkan murid. Ini selari dengan kurikulum KSPK yang dirancang iaitu inginkan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan, mengikut keperluan semasa serta ada kesinambungan dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Selain itu ianya berupaya untuk mengembangkan kemahiran murid-murid seperti

perkembangan fizikal, perkembangan bahasa, perkembangan sosioemosi, serta perkembangan kognitif.

9. Standard Pembelajaran KSPK yang digunakan BI 3.2.1 Hear and pronounce simple words BI 3.4.2 Read simple sentences BI 4.2.5 Write simple Phrases.

10. Kaedah/Teknik yang digunakan Kaedah yang digunakan ialah interaksi dua hala dan berpusatkan murid. Teknik yang digunakan pula ialah teknik pemudahcaraan serta bimbingan.

11. Perincian Aktiviti Rancangan Pengajaran Slot (Interaksi dalam Bahasa Inggeris) Kelas Tarikh Masa ` Bilangan murid Modul Tunjang Utama : Prasekolah Cerdas. : 4 Disember 2012. : 8.00 pagi hingga 8.30 pagi : 9 orang : Asas : Komunikasi (Reading)

Standard pembelajaran : BI 3.2.1 Hear and pronounce simple words BI 3.4.2 Read simple sentences

Kesepaduan Standard Pembelajaran : BM 2.2.8 Bersoal jawab secara bersopan BI 4.2.5 Write simple Phrases. KTI2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas BM 2.5 Melakonkan watak-watak mengikut situasi

Bahan Bantu Mengajar

: Magnetic Puzzle, model objek, kad tulis, topeng

Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid sudah ada asas Bahasa Inggeris

Kemahiran berfikir

: Membanding beza , mengecam dan menghafal

Penerapan nilai murni

: Sabar dan yakin

Objektif

: Pada akhir pembelajaran : 1) Murid boleh membina ayat mudah Bahasa Inggeris 2) Murid dapat membaca ayat mudah Bahasa Inggeris

Langkah/ masa Set Induksi (3 minit )

Isi pelajaran Murid diberi peluang meneka dan melihat puzzle.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1)Murid meneka objek dalam kotak 2)Guru memberi peluang untuk murid melihat magnetic puzzle 3)Guru bersoaljawab bersama murid 1)Murid menyelesaikan puzzle secara kaedah cuba jaya

Catatan BBM : Magnetic Puzzle KB : Mengenalpasti

Langkah 1 ( 5 minit)

Murid menyelesaikan Puzzle

Langkah 2 (10 minit)

Label perkataan dan sebut ayat

1)Murid melabel gambar 2)Murid menyusun ketiga gambar dalam kumpulan

Langkah 3 (5 min)

Menyanyikan Ayat dan lakonkan ayat

1)Murid menyanyikan lagu ayat dan melakonkan ayat tersebut

BBM : Magnetic Puzzle KB : Banding Beza BBM : Magnetic Pictures, board KB : Menaakul dan mengecam BMM : Magnetic Pictures, topeng Nilai murni : Kerjasama, yakin diri BMM : Kad tulis dan kad nilai Nilai murni : Kerjasama, yakin diri

Langkah 4 (5 minit)

Menulis ayat dan menilai diri sendiri

1)Murid menulis dan menilai pembelajaran yang di buat dalam kad yang disediakan.

Penutup (2 minit)

Refleksi

1) Meminta murid menyebut ayat Bahasa Inggeris sekali lagi apabila gambar ditunjukkan

12. Kesepaduan Standard Pembelajaran (jika ada) BM 2.2.8 Bersoal jawab secara bersopan BI 4.2.5 Write simple Phrase KTI2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan BM 2.5 Melakonkan watak-watak mengikut situasi

13. Kaedah pentaksiran semasa p&p Kaedah penilaian yang boleh dilakukan terhadap murid ialah dengan membuat senarai semak dan pemerhatian

14. Nyatakan Nilai Murni yang diterapkan Sabar, kreatif ,yakin dan bekerjasama 15. Kekuatan kaedah/Teknik ini Murid dapat membina ayat Bahasa Inggeris mudah sambil bermain puzzle.

16. Impak Kaedah (Kejayaan) Impak yang dapat diperoleh dari kaedah bermain sambil belajar ini ialah ia dapat memberi keyakinan kepada murid untuk belajar Bahasa Inggeris. Membantu

mereka mengingat dan menyebut perkataan dan ayat Bahasa Inggeris dengan mahir .Selain itu ayat Bahasa Inggeris yang dibina boleh di pelbagaikan menggunakan magnetic puzzle ini.

Bibliografi (2010),Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah, Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan 2010, Gempita Maju sdn bhd,Kuala Lumpur.

(2010),Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah kebangsaan , Pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, Modul Pentaksiran Perkembangan Murid di Prasekolah, Siri Panduan Guru Prasekolah), Percetakan Rita,Kuala Lumpur.

2010),Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah kebangsaan , Pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna, English Learning Modules, Siri Panduan Guru Prasekolah), Percetakan Rita,Kuala Lumpur.

LAMPIRAN 2 Gambar Aktiviti

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PROGRAM AMALAN TERBAIK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH 2012 PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN

KATEGORI BAHASA INGGERIS PPD HULU PERAK JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

NAMA GURU

:MOHAMAD AZLI BIN AZAHARI

NAMA SEKOLAH :SK KUAK HULU PENGKALAN HULU PERAK TAJUK :EASY MAGNETIC PUZZLE, SIMPLE SENTENCE

Disahkan Oleh: Tandatangan: Tandatangan:

………………….. ( GURU BESAR ) SK KUAK HULU Cop Sekolah:

………………………… ( PPD HULU PERAK)

Cop Jabatan:

Tarikh:…………………….

Tarikh:………………………

LAMPIRAN 1 Kad Tulis Senarai Semak

Lagu Song Ant eats an apple Yumm…yumm..yumm Ant eats an apple Yumm…yumm..yumm Ant eats an apple Yumm…yumm..yumm Ant eats an apple

Contoh Soalan dan arahan

Simple Questions Can you guess what inside this box? Do you know what picture is this? What the man is doing? Can you label them?

Instructions Please sit in the group. Get into a group of three. Please complete the puzzle.

Tunes *It is a small world (chorus)

Please arrange the pictures similar to the sentence. Please repeat the words. Read the sentence aloud.

11. Activities Slot Lesson Plan Class Date Time ` Pupils Module Strand Learning Standard : Pra Cerdas. : 5th December 2012. : 8.00 pagi hingga 8.30 pagi : 9 pupils : English : Communication (Reading) : BI 3.2.1 Hear and pronounce simple words BI 3.4.2 Read simple sentences Integrated Learning Standards

: BM 2.2.8 Bersoal jawab secara bersopan BI 4.2.5 Write simple Phrases. KTI2.1.4 Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan jelas BM 2.5 Melakonkan watak-watak mengikut situasi

Teaching Instrument

: Magnetic Puzzle, real objek, Writing card, mask

Former Knowledge

: Basic English

Thinking Skills

: Differentiate, classify, recognize dan memorize

Values

: Patient and confident

Objective

: At the end of the lesson : 1) Pupils able to build simple sentence 2) Pupils able to read simple sentence

Steps/ Times Induction Set (3 minutes)

Contents Pupils ask to guess what‟s inside the box

Lesson Activities 1)Pupils guess what they think is inside the box 2)Teachers give them opportunities to see magnetic puzzle 3)Teachers ask pupils a few questions 1)Pupils do “trial and error” to complete the puzzle

Notes TI : Magnetic Puzzle ,box TS : Recognize

Step 1 ( 5 minutes)

Pupils complete the puzzle

Step 2 (10 minutes)

Label the pictures

1)Pupils label the pictures 2)Pupils arrange pictures on the board in group and label them.

Step 3 (5 minutes)

Sing the sentence and 1)Pupils role play the sentence role play the character and sing the sentence.

TI : Magnetic Puzzle TS : Differentiate TI : Magnetic Pictures, board TS : Thinking and recognize TI : Mask, song Values : Cooperation, high self-esteem, confident TI : Writing card and checklist card Values : Cooperation, confident

Step 4 (5 minutes)

Ask pupils to write sentence and grade themselves.

1)Pupils write the sentence and grade themselves.

Closing (2 Minutes)

Reflection

1)Pupils say the sentence when teacher show the pictures.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful