1

บทที่ 2 งบการเงิน กระแสเงินสด และภาษี
รายงานประจำาปี คือ รายงานที่จัดทำาโดยบริษัทให้แก่ผู้หุ้น ประกอบด้วย
1.รายงานงบการเงิน ...จะแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง โดยปกติงบการเงิน (Financial statements) จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1) งบดุล (Balance sheet) คือ งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.สินทรัพย์ (การใช้ไปของเงิน) 2.หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (แหล่งที่มาของเงิน)
2) งบกำาไรขาดทุน (Income statement) คือ งบแสดงผลการดำาเนินงานสำาหรับงวดเวลาหนึ่ง
3) งบกำาไรสะสม (Statement of Retained Earnings) คือ งบแสดงว่ากิจการมีกำาไรสะสมคงเหลือต้นงวด บวกกำาไรสุทธิสำาหรับงวด หักเงินปันผลจ่าย คงเหลือกำาไรสะสม ฯ วันปลายงวดตามที่ปรากฏในงบดุล
4) งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) คือ งบที่แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินสดของกิจการ
2. รายงานความคิดเห็นของผู้บริหาร ...เพื่อชี้แจงถึงผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา และแนวโน้มในอนาคตของบริษัทว่าจะไปในทางใด
MVA : Market Value Added…การวัดผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทโดยผู้บริหารพยายามทำาให้ผลแตกต่างของมูลค่าตามราคาตลาดในส่วนของเจ้าของกับเงินทุนที่จัดหามาจากนั กลงทุนในส่วนของเจ้าของนั้นสูงสุด หาได้จากสมการ
MVA
=
Market value of equity – Equity capital supplied by investors
=
(Shares outstanding)(Stock price) – Total common equity
EVA: Economic Value Added…จะเน้นถึงประสิทธิภาพของผู้บริหารในปีใดปีหนึ่ง จากสมการ จะเป็นการประเมินกำาไรทางเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงของธุรกิจในระหว่างปี
EVA
=
After-tax operating profit – After-tax cost of capital
=
EBIT (1 – Corporate tax rate) – (Total Capital)(After-tax cost of capital)
โจทย์
2-8 Bailey Corporation recently reported the following income statement (dollars are in thousands):
Sales
$14,000,000
Operating costs excluding depreciation and amortization
7,000,000
EBITDA
$ 7,000,000
Depreciation and amortization
3,000,000
EBIT
$ 4,000,000
Interest
1,500,000
EBT
$ 2,500,000
Taxes (40%)
1,000,000
Net income
$ 1,500,000
Bailey’s total operating capital is $20 billion and its after-tax cost of capital is 10 percent. Therefore, Bailey’s total after-tax dollar cost of operating capital is $2 billion. During the past year. Bailey made a $1.3 billion net investment in its operating capital.
ตอบ
a. What is Bailey’s NOPAT for the year ? (NOPAT = กำาไรสุทธิจากการดำาเนินงานหลังภาษี:Net Operating Profit After Taxes)
NOPAT
= EBIT (1-Tax rate)
= $4,000,000,000 (1-0.4)
= $2,400,000,000
b. What is Bailey’s net cash flow for the year ? (NCF : Net Cash Flow)
NCF
= NI + Depreciation
= $1,500,000,000 + $3,000,000,000
= $4,500,000,000
c. What is Bailey’s operating cash flow for the year ? (OCF : Operating Cash Flow)
OCF
= NOPAT + Depreciation
= $2,400,000,000 + $3,000,000,000
= $5,400,000,000
d. What is Bailey’s free cash flow for the year ? (FCF : Free Cash Flow)
FCF
= NOPAT – Net capital investment
= $2,400,000,000 - $1,300,000,000
= $1,100,000,000
e. What is Bailey’s EVA for the year ? (EVA : Economic Value Added)
EVA
= NOPAT – After-tax ($) cost of capital
= $2,400,000,000 - $2,000,000,000
= $400,000,000
โจทย์
2-10 The Ronayne Corporation has on its balance sheet $5 million in net operating working capital and $37 million in net fixed assets. The company’s weighted average cost of capital is 8.5 percent. The company has the following income statement:
Sales
$25,000,000
Operating costs
18,625,000
EBIT
$ 6,375,000
Interest
2,325,000
EBT
$ 4,050,000
Taxes (40%)
1,620,000
Net income
$ 2,430,000
What is Ronayne’s EVA ?
ตอบ
Total operating capital
= NOWC + Net fixed assets
= $5,000,000 + $37,000,000
= $42,000,000
EVA
= EBIT (1-T) – [cost of capital][ total operating capital]
= $6,375,000 (1-0.40) – [ 0.085][$42,000,000] = $6,375,000 (1-0.40) – [0.085 x $42,000,000]
= $3,825,000 - $3,570,000
= $255,000