You are on page 1of 1

1

บทที่ 14 การแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น : เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนมา


นโยบายเงินปันผลที่เหมาะสม ...ก็คือ การจัดให้มีความสมดุลระหว่างการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน และ อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต เพื่อที่จะทำาให้ราคาของหุ้นสามัญสูงสุด
ทฤษฎีนโยบายเงินปันผล
1.The dividend irrelevance theory …บอกว่า นโยบายเงินปันผลไม่มีความสำาคัญ มูลค่าของกิจการขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำากำาไร และความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัทเอง หรือกล่าวอีกนัย หนึ่งว่า มูลค่าของ
กิจการขึ้นอยู่กับรายได้จากสินทรัพย์ของบริษัทเท่านั้น
2. The bird-in-hand theory …Gordon บอกว่า นักลงทุนยินดีที่จะได้รับเงินปันผลในปัจจุบันมากกว่า กำาไรจากการที่ราคาหุ้นสามัญสูงขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า
อัตราผลตอบแทนจากกำาไรที่จะได้รับ จากการที่ตาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นในอนาคต แต่ MM ก็โต้แย้งว่าแนวคิดของ Gordon เป็นภาพลวงตา เพราะหากจ่ายเงินปันผลมาก นักลงทุนก็จะเอาเงินปันผลนี้ไปลงทุนใน
หุ้นสามัญตัวอื่นอยู่ดี
3.The tax preference theory …point ของแนวคิดนี้คือ กำาไรจากการซื้อขายหุ้นสามัญไม่ต้องเสียภาษี (ในประเทศไทย) แต่เงินปันผลต้องเสียภาษี ดังนั้นนักลงทุน มีความต้องการให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ตำ่า
นอกจากนี้ยังมีแนวคิด Information Content, or Signaling, Hypothesis …นักลงทุนจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนโยบายเงินปันผล โดยเข้าใจว่าเป็นสัญญาณที่จะบอกให้รู้ว่า กำาไรในอนาคตของบริษัทจะเป็นอย่างไร คือ ถ้า
จ่ายมากกว่าเดิมแสดงว่ากำาไรในอนาคตของบริษัทจะต้องมากกว่าเดิมแน่ หรือแนวคิดอีกอย่างคือ Clientele Effect แนวโน้มที่บริษัทจะดึงดูดนักลงทุน โดยการกำาหนดนโยบายเงินปันผลตามที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องการ
ขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผล
1. วันประกาศจ่ายเงินปันผล (Declaration date) 2. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Holder of record date)
3. Ex-dividend date โดยปกติจะ 4 วัน 4. วันจ่ายเงินปันผล (Payment date)
Dividend Reinvestment Plans (DRPs or DROPs) …เป็นโครงการให้สิทธิผู้ถือหุ้น ใช้เงินปันผลที่ได้รับลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้โดยอัตโนมัติ โดยจะมี Trustee (ผู้ดูแลผลประโยชน์) คอยจัดการให้
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนโยบายเงินปันผล
1. ข้อกำาหนดต่างๆ
a. สัญญาในการจำาหน่ายพันธบัตรหรือการกู้ยืม b. ข้อกำาหนดของหุ้นบุริมสิทธิ c. Impairment of capital rule
d. ปริมาณเงินสดที่มี e. ภาษีค่าปรับสำาหรับการเก็บกำาไรสะสมไว้อย่างไม่เหมาะสม
2. โอกาสในการลงทุน
a. ตำาแหน่งของ IOS b. โอกาสในการเร่งหรือชะลอโครงการ
3. ทางเลือกในการจัดหาเงินทุน
a. ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายหุ้นสามัญใหม่ b. ความสามารถในการใช้เงินทุนจากหนี้สินแทนส่วนของเจ้าของ c. การควบคุม
4. ผลกระทบของนโยบายเงินปันผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ผถู้ ือหุ้นต้องการ
a. ความต้องการของผู้ถือหุ้นว่า ต้องการรายได้ในปัจจุบันหรือรายได้ในอนาคต b. ความคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงระหว่าง เงินปันผลกับกำาไรจาการซื้อขายหุ้น
c. ประโยชน์ของภาษีระหว่าง เงินปันผลกับกำาไรจากการซื้อขายหุ้น d. ข้อมูลหรือสัญญาณของการจ่ายเงินปันผล
การแตกหุ้น (Stock splits) …คือการแบ่งแยกหุ้นออกเป็น x ส่วน เช่น สองต่อหนึ่ง สามต่อหนึ่ง ซึ่งราคาหุ้นจะลดลงตามจำานวนส่วน แต่จะมีจำานวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามจำานวนส่วนเช่นกัน
หุ้นปันผล (Stock dividend) …คล้ายกับการแตกหุ้น แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแทน
การซื้อหุ้นสามัญกลับคืน (Stock repurchases) …เป็นที่นิยมมาก แทนที่จะจ่ายเงินปันผล ก็เอาเงินนั้นไปซื้อหุ้นกลับคืนมา หรืออาจจะไปกู้เงินเพื่อเอามาซื้อหุ้นสามัญกลับคืน ถ้าเห็นว่าอัตราส่วนเริ่มมีความไม่เหมาะสม
แบบฝึกหัดบทที่ 14 การแบ่งผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น : เงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนมา
โจทย์ 14-2 Garnma Medical’s stock trades at $90 a share. The company is contemplating a 3-for-2 stock split. Assuming that the stock split will have no effect on the market value of its equity, what will be the
company’s stock price following the stock split ?
ตอบ หุ้น 1 หน่วย มูลค่า = $90
หุ้น 2 “ “ = $180
นำาหุ้น 2 หน่วยมาแตกเป็น 3 หน่วย = $180 / 3 = $60
โจทย์ 14-3 Beta Industries has net income of $2,000,000 and it has 1,000,000 shares of common stock outstanding. The company’s stock currently trades at $32 a share. Beta is considering a plan in which it
will use available cash to repurchase 20 percent of its shares in the open market. The repurchase is expected to have no effect on either net income or the company’s P/E ratio. What will be its stock price
following the stock repurchase ?
ตอบ NI (Net Income) = $2,000,000
Share = $1,000,000
P0 = $32 New P0 =?
Repurchase = 0.2 x $1,000,000 = $200,000 shares
Repurchase amount = $2,000,000 x $32 = $6,400,000
EPSOLD = NI = $2,000,000 = $2.00
Share $1,000,000
P/E Ratio = Market Price = $32 + $16
EPS $2
EPSNEW = $2,000,000 = $2,000,000 = $2.50
$1,000,000 - $200,000 $800,000
Price NEW = P = $16
EPSNEW E $1

Price NEW = $16 x $2.50 = $40


$1