FELLOWSHIP NEWS

( For Private Circulation Only ) web site: www.zcf d elhi.org

Zomi Christian Fellowship, Delhi

News Letter

Sunday

30-11-2008

Theme: Year of Witnessing

[ From Pastor’s Desk . . .]
CHRISTMAS NI

1. Khristmas niin Jesu piang: Vanleh lei leh asunga silum jousia bawlpa mihing a ahingpian na ngaisun ngai ei? Bngzata a kiniamkhiat atai? Khoveel a silthupi penleh silmun sit um pentan a huam hi. 2. Nopna niloupi ah: Khritmas ni in Vannei buppi nuamna’n a lua dim hi. Kaneu laiin ka lawm pa’n “Lawm, na ngaitua kha ngai ei? Khristman niin ganta banzatah akithat diai” chin ang dong a, a dawn an pethei sih nanleng nopna niloupi ahi ka phawh hi. 3. Pasian biahna nithupi ahi: Khristmas ni a Khristmas na mang masate’n tami nikhu Pasian biahna in ana mang uhi. Naungeh Jesu amu chiangun amai ah khupboh in abia uhi. Belamching miten kipah tah iin abia uhi. Sualam mipilten “ama beding a hingpei kahi uchi” achi ua, agou manpha te uh pia in abia uhi.

Tukaal Thupi: “A child has been born to us; God has given a son to us. He will be responsible for leading the people...” (Isaiah 9:6)

today’s programe sunday 30-11-2008
2:00pm 2-2:10 2:10-2:15 2:15-3:00 3:00-3:05 3.05-3.10 3:10-3:20 3:20-3:25 3:25-3:30 Conductor Hymns Opening Prayer Message Offering Collection Offertory Prayer Special Number Closing Song Closing Prayer : Pa N. Gn Sian Lian : Youth Music Deptt : Lia Khan Nuam : Rev. G.K Samte : Hymn No. : Pa Paunou Zou : If any : Hymn No. : Pastor

Refreshment!

Refreshment!

next sunday YD ICON programme
4. Hutdammna ni thupi ahi: date 07-12-2008 Jesu hing pianni in michinteng a ding in Pasian hutdamna nisa tang bang in ahing tang tahi. Belam puten naungeh Jesu PRAISE & PRAYER amu un abia ua, akipah mama uhi. A nuamna uh la a sa in-thu a # Ist ZCF ICON: “Sacrifice of Praise- the fruit of lips that confess gen in a phuang lang ta ua, a zakhata puman lamdang asa uhi. His name” - Heb. 13:15b 5. IItna silpiah apia uhi: theidingte: Sualam mipil ten Nau Jesu amu bepun abia ua, a goubawmte uh hongin asil manpha penpente a pia uhi. # 1st Prize: 6. Kumpi Herod lungthah: Khrist hing pianni kipapi ten kipahna, lemna, hutdamna anga ua, akipapih loute dingin lungkimlouna, hena leh thangpaina ahi. Kumpi Herod in mipilte a pat Judate kumpipa ding hing piang ding chithu ajah in alung sim a buai ta hi. 7. Naupang tampi kithat: Jesu hingpianni in shina kizou ta. Aw shina, na zawna hei a um a tai? Herod in Naupang tampi that. Jesu in a thawkia niin tua naupang shite thaw kia piin Jerusalem khopi ah vahpi hi. Jesu min a shite khu mihampha ahi uhi.
7th December chiang a umding 1st ZCF YOUTH ICON nei ding toh kisai

1. Cash Prize (Above Rs. 3000/-) 2. Trophy/Citation 3. Shopper’s Stop Gift Voucher( Rs. 1000/-) - Shopping and beyond 4. Mc Donald’s Coupon (Rs. 500/-) * Note: Kidemna pen Solo hiding a, laa ni kigin ngei-ngei ding ahi hi Laa ahileh Tang nii leh athunun(chorus) tan sah ding ahi Handsome consolation prize to all Five Finalists Thuchian thei utten Area Prayer Cell lamkaite kua kanding Last date for registration- 30-11-08 # ZCF Advent Christmas nuamtah kizou: Lakidemna Prayer Cell level tan kizoua, Innkuon wise pen tunin thupi tah in kizom tou nalai ding. Innkuon atam thei banga tel chiat dingin iki ngen hi. # Tukum Kristmas thupi ding phuan khiet hita.” Michin adinga nakpi nuamna” (Luke 2:10) # Pa.ThangZ aKhen damlou: Missionary Board Chairman Pa Thang Za Khen Kal masa lama pat damlou khosik lutangna damlou - I’m lovin it!

CO L L E C T I O N S
Date : Sunday Collection Tithe Faith Promise : : : 23-11-2008 Rs. Rs. Rs. 822/7700/1961/-

Thumpih ni. Missionary Meeting poimawh tah neiding zong ama damlou jiah in kinei thei lou. # Advent Kristmas:Noida leh Gurgoan ZCF Prayer Cell ten zong advent Kristmas thupi tah abawl ding sawm uh chi thu don ahi. # Hall booking hita: Kristmas leh Kumtha hun manna ding hall booking Samaj Sadan, Netaji Nagar,Sarojini, RK Puram area toh kinai Christmas ading book zoh hita. Kumtha adingzong book hipai tading chi thu asaite apat thu don ahi.God is good !

December Ladies Prayer Fellowship Amun: Nu Esther Vungneiching Vassant Vihar Ahun :Date 13-12-2008

November hasung Ushers:
1. Tv. M Kamlianlal 2. Lia Ngaihlian Shoute

Zomi Christian Fellowship, Delhi News Letter
FAI T H Sl. Name No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Amt. Paid P R O M I SE

Theme: Year of witnessing
F O R OCTOBER - t o -

Sunday 23-11-2008
Am t Paid 100

Cingnu 100 Ching Mary 300 Ching hau niang 50 Chiin lam ching 100 Evan. Lang do khup 200 Niang hau nuam 100 Vung neih kim 50 L.Lam ngaih ching 50 Lunboi 250 Thuami 50 B.Ginneihthang Ngaihte 50 Man nuam ching 100 Ngaihlian Shoute 150 Kimboi 50 T.Sangboi 10 Niang khan cing 50 Zen suan thang 50 L.Vung za kap 100 Man en cing 100 Niang hat Lethil 300 Thang sian mung Lethil 300 Niang suan ching 150 Roshan Raj 150 Niang za hat Jeniffer B. Sei lun lal Bruce K. Thangkhal B.Hau kho lal Benjamin Ngaihte Ching mun niang Christy Hoinu Ching khan kim 777 Cinglun Chiin kho nian 100 Ching neih kim 1000 Ching lian chiin 500 Ciin khan niang Cing khan nuam Ching ngaih hau Ching lian niang 500 Cingboi Ching hoih niang Chin lian pau Tombing Ching hoih kim 100 Cin lian siam Ciin lun cing Dim ngaih nem D S Pau 200 Dim zo zam Tungnung David Kap khan thang David Shoute D S Mang Esther Vung nei ching G.Suan sian mung Gin suan piang Naulak Genevie Haunu Gin sian lian pau Gracy Mannu G. Swan za lian Gou biak lian Grace Siasian 1200 Gin tung tuang Gin khan ngai Gin shang lian Hau lian kap 500 Hau muan ching Hat hoih H. Pau lian lal H.Kikim Hoih ching Hau tung nung pau

DECE M B E R 2 0 0 8 Sl. Name Amt. Am t Sl. Name Amt. Am t No. Pro m ProNo. Paid Pro-ised m is e d m is e d 143. S. Pau khan lun 100 72. Irene Tungnung 500 144. S. Hang lam thang 100 73. Jon Suante 100 145. Sian muan Ngaihte 150 74. Jod Gin za mawi 300 146. Suan khan mang 100 75. Jami 100 147. Suan lian lal 100 76. Kham khan suan 50 50 148. S. Niang man cing 70 77. Kam khan sing 500 149. Suan thang 100 78. Kim nei vah 100 150. Suan nuam 300 79. Kam za khup 500 500 151. Suan ngaih lun 100 80. K.Minthang 100 100 152. Stephen Thangkhankhup 55 81. Khai biak lian 100 153. S. Mary 500 82. Kamsuanthang Ngaihte 100 154. Sarah, Niangmuankim 200 83. Kham chin lian Tombing 150 155. T. Zam lun mang 1050 84. Kam muan mung 200 200 156. Thang lian khup 1200 85. L. Chin khan lal 150 157. Thangboi 100 86. L. Hang khan lian 300 158. Thang kho gin 50 87. Lun khan nuam 150 150 159. T. Zam min thang 100 88. Lamvung 100 160. Tracy Lam nei kim 500 89. Lun min thang 300 161. Thangboi Hatzaw 300 90. Lynda Nianglamching 50 162. Thang hawm tung 100 91. Lian vung 100 163. T. Robert Zou 50 92. Lian nun hoi 300 164. T R Nuam za vung 500 93. Lianpi Lethil 50 150 165. Tual za kam 500 94. Lunbawi 100 166. Thang ngaih 150 100 95. Lun 50 167. Thon khan muan 200 200 96. Lunniang 300 168. T. Chinpu Zou 300 50 97. L. Thang lun mang 150 300 300 98. Lamboi Naulak 1077 1077 169. Thang suan Hatzaw 170. T. Khakhai 300 50 99. Lian gawh tuang 50 171. Teresa Tungnung 300 300 100. Lun manlun 100 172. T. Thong khan lal 3000 50 101. Ning khaw vung 100 100 173. Thang hau lian 100 200 102. Nu Thiannu 125 125 174. Thawng khan lian 350 777 103. Nasiam Ngaihte 100 175. T. Dou min lian 50 200 104. N.Suanta 200 200 176. Thang za khen Mate 100 100 105. Nang lian kham 800 177. Vung nei moi 50 3840 106. Ngai lun 150 178. Vung ngaih lian 100 1000 107. Nu Maman 600 179. Vung muan cing 50 100 108. Niang lun man 500 180. Vung khan chin 100 500 109. Niang hau ciin 300 300 181. Vung kang 50 800 110. Ngaihzual 750 182. Vung ngaih kim 150 500 111. Niang lun cing 150 150 183. Zam san thang 150 100 112. Ngeknu 150 184. Zam lian mang 100 200 113. Niang hoih kim 50 185. Hausianmuan 250 300 114. N.Lam khan thang 100 186. S. Hangmuanthang 50 100 115. Niang za vung 100 187 N. HangLianThang 50 300 116. N.K. Naulak 100 188 P. Chinneikim 125 500 117. Nelson 350 320 189 M. Kamlianlal 500 118. Ning khan niang 60 200 119. Nang khan mang 100 300 120. M.Jacob 200 1. Munirka Prayer Cell 200 121. Mang za muan 210 500 122. M.Mang kho lun 200 Every Saturday Night 200 123. Mike Manlun 100 at 8:30 pm 900 124. Muanching 300 2. North Area Prayer Cell 50 125. Melody Zen 150 150 Every 1st & 3 rd Saturday 100 126. M Lily N Guite 150 at 6:30pm 200 127. Muanpao Manlun 200 3. Fasting Prayer 500 128. M C Khampi 300 300 At 79- R, Vasant Vihar, 50 129. Mangpi 100 3200 130. Mang chin lun 100 Every Sunday at 10: 00 am 100 131. Man lun niang 500 4. Ladies Prayer Meeting 1200 132. Man lian ching 400 Every 2nd Saturday at 1:00 pm 200 133. P N Hau shang 100 5. Gurgaon Prayer Cell 1000 134. Pi Niang khan man 100 100 Every Tuesday 200 135. Pau Cin Tuang 77 77 at 7.30 pm 2100 136. Pau thian muan 10 6. Noida Prayer Cell 450 137. P. Zuan nei thang 66 200 138. P. Thong khan thang 200 Every Tuesday at 7.30 pm 100 139. Pauneu 50 7. Safdarjung Prayer Cell 350 140. Rammawi 200 200 Every Saturday at 7:30 pm 100 141. Rebecca Nempi 500 8. Palam Prayer Cell 200 142. Rev. G K Samte 500 1115
Every Saturday at 7.30 pm

200

500

350 50 100

150 100 250 50 50 125 150

I Fel lowshi p N ews a th u su adi ng a kilawm t hu t h ang or ar t i cle nei te’n M ob . N o. 9958469773 or samt egk@ yah oo.c om ah pi ah lu t t hei ji ng h i