FELLOWSHIP NEWS

( For Private Circulation Only ) we b site: www.zcf d elhi.org

Zomi Christian Fellowship, Delhi

News Letter

Sunday

19-10-2008

Theme: Year of Witnessing

[ From Pastor’s Desk . . .]

Kot Kochiih
Kot kochih ah lut un , ajiahpen, meiliipi jotna kot khu alian a, jong abailam a, tuakhu mitampi in ajui uhi. Hinanlezong hinna kotkhu a kochiih a, jong aham sa a, tua lampi tawn jong mi tawmnou khat ahi hi (Mat. 7:13,14). ristiante a dingin piangtha dihtah leh piangtha dihtah lou theikah ding a kisam mama hi. Mangpa Jesun tamthu khu Bu-tah leh Bu-hem geentena toh a geente hi. Ajiahpen Pasian langpang dawimangpa in Pasian langpang in, Pasian-Setan, Krist- Krist tahlou, Hagao siangthou- Hagaobuah, KhantanhoiKhantan hoidang, gualnei- gualneitah lou chite anei hi. Kisiana atah leh a hem: Akhelna kisiapa “Juda in Jesu siammaw atan sah uh athei bepin a KISIA a, dangka sawmthum tawiin siampu lian leh nautang upate ava pekia hi. Khelna neiloupa thading a ka lebawl ka bawl khial vawt hi achi hi (Mat. 27:3-4). Mikhialte kisiasah ding a Jesu hingpei mawng ahi (Mat. 9:13). Piantha zouchiang ibawl khialte phuang in Pasian khungah ngaidam ithumding hi (I Jn 1-9). Khatvei kisia a a ngaidam tangsa mikhial a hi kisia lou in a bawl khelte akisia zaw hi. Mikhial kisia siadongpa “Mun kha ah galdin in vanlam zong ngalou in a awp beng in Pasian aw, mikhial kahi ei khotua in!” achi hi (Lk 18:13). Kisiana dihtah khu Scofield in “lungtang kikhel, lungsim deina kikhel, pumpi gamtat kikhelna khu ahi’ achi hi. Koijong Krist toh a kijop a ahi leh hinna tha nei ahi ta a, hinna lui pen abei siang kei a hinna tha ahing umta hi (II Cor. 5:17). Piangtha atah leh a hem: Piangtha dihtahte khu “Tuachiin mihing a tanei dan ngaina bang hilou in, Pa in tate a hindan hituamlou in, Pasian khu amau pa mawngmawng ahing hita hi” (Jn 1:13). “Kata noute aw, koiman hing solda hen! Koijong sildih bawl tapou khu midih ahi, Krist khu midih ahingal a, koijong a tawnkhel leh dawimangpa a ahi; ajiahpen a chil a pat dawimangpa khu tawnkhial mawng a nahi hi.Tuachiang in dawimangpa silbawl suse ding a Pasian tapa hing kilang ahi hi. Pasian ta hita pouma khu atawnkhial non sih a, ama ah Pasian hindan aki nei ta a, tuachiang in tawnkhial non mawng sih va. Pasian tate leh dawimangpa tate kilamdan na khu tami ahi; koijong sildih bawllou a a unau iitlou khu Pasian ta ahisih hi. Koiinjong iitna aneisih leh shina lim a um ahi nalai hi. Koijong a unau muda khu tualthat ahia, tualthat in kumtawn hinna anei sih chijong nathei uhi (I Jn3:6-9). “Thugen siamna a thop in um kha naveng, pilna chinteng nei in thugen thei khiattheina nei na khaveng, mualte tuantheina khop ginna neikha naveng, hinanlejong iitna kanei sih a ahi leh bangma hi vawt sing. Kanei jousia taan in katahsa khu haltum ding in pethei kha naveng, hinanleh iitna kanei sih a ahileh keia ding in bangma phatuam lou hi (I Cor.13:1-3). A piangtha lam kitheichian loute a lungsiat huai ua, piangtha loupi piangtha a kingaisun te alung siat huai zolai hi. (Mat. 25:37, Lk.13:25-27).
\

Tukaal Thupi: “Kei vannei vah khu kahi, koijong kanuahing jui tapou khu mial ah umsih van in , vah ah um zaw tava achi hi.” - Jn 8:12

K

today’s programe sunday 19-10-2008
2:00pm 2-2:10 2:10-2:13 2:13-2:35 2:35-2:40 2:40-2:45 2:45-3:10 3:10-3:20 3:20-3:25 3:25-3:30 Conductor Hymns Opening Prayer Message Offering Collection Offertory Prayer Testimonial Sharing Special Number Closing Song Closing Prayer : L/Upa MC Dal Za Thang : Youth Music Dept Nu Manenching : Upa ThangZaKhen : Asst. Pastor : If any : Safdrjung Encl. P.Cell : Pa Gin Sian Lian

next sunday programme date 19-10-2008
Conductor Praise and Worship Opening Prayer Message Offetory Prayer Special Nos. Closing Prayer : : : : : : : L/Upa T.Zamlunmang Youth Music Dept. Nu. Ning Kho Vung L/Upa G.Swan Za Lian Evan T.K.Lianpu If any The Lord’s Prayer

PRAISE & PRAYER
Pa Lian Za Sawm mualliam: Date 14/10/08 niin Delhi apat Lamka zuan a aji Nu Hoihnu toh Indigo vanleeng a khuolzin lai Pa Lian Za Sawm Naulak(44) Imphal vanleeng tualpi tunkuan in mualliam ta. Ta numei 2 leh pasal nou khat anei hi. Tami nima in atenna New Lamka (Go Cin Khup veng)hanmual ah vuiliam hita. Khumi nima in ZCFDelhi in ama sunna programe Nu NiangKhanMan inn Munirka ah hun kimang hi. 2008 Delhi Zomi Crusade nuamtah kizo: Ni 6 sung 7-12 October sung nitah chin Vikaspuri chialpi nuamtah kizo. Thugenpi: Evan Langh Do Khup (Khitui Gospel).

CO L L E C T I O N S
Date : Sunday Collection Tithe Faith Promise Antang pham 12-10-2009 : : : : Rs. Rs. Rs. 1720/2497/100/Rs. 11120/-

October hasung Ushers:
1. Tv. S. Kailunlal 2. Lia Khum Ngaih Lian

November Ladies Prayer Fellowship Amun: Nu Cing Lun Niang Inn, Palam Ahun :Date 08-11-2008 Conductor: Nu Nuamzavung

Zomi Christian Fellowship,Delhi News Letter
FAI T H Sl. Name No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Cingnu Ching Mary Ching hau niang Chiin lam ching Evan, Lang do khup Niang hau nuam Vung neih kim L.Lam ngaih ching Lunboi Thuami B.Ginneihthang Ngaihte Man nuam ching Ngaihlian Shoute Kimboi T.Sangboi Niang khan cing Zen suan thang L.Vung za kap Man en cing Niang hat Lethil Thang sian mung Lethil Niang suan ching Koshan Raj Niang za hat Jeniffer B. Sei lun lal Bruce K. Thangkhal B.Hau kho lal Benjamin Ngaihte Ching mun niang Christy Hoinu Ching khan kim Cinglun Chiin kho nian Ching neih kim Ching lian chiin Ciin khan niang Cing khan nuam Ching ngaih hau Ching lian niang Cingboi Ching hoih niang Chin lian pau Tombing Ching hoih kim Cin lian siam Ciin lun cing Dim ngaih nem D S Pau Dim zo zam Tungnung David Kap khan thang David Shoute D S Mang Esther Vung nei ching G.Suan sian mung Gin suan piang Naulak Genevie Haunu Gin sian lian pau Gracy Mannu G. Swan za lian Gou biak lian Grace Siasian Gin tung tuang Gin khan ngai Gin shang lian Hau lian kap Hau muan ching Hat hoih H. Pau lian lal H.Kikim Hoih ching Hau tung nung pau P R O M I SE Sl. Name No. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. Amt. Am t Paid Prom is e d 100 300 50 100 200 100 50 50 250 50 50 100 150 50 10 50 50 100 100 300 300 150 150 100 200 50 300 50 300 50 200 777 200 100 3840 1000 100 500 800 500 100 200 300 100 300 500 500 200 300 200 500 200 900 50 100 200 500 50 3200 100 1200 200 1000 200 2100 450 200 100 350 100 200

Theme: Year of witnessing
F O R OCTOBER - t o Amt. Am t Sl. Name Paid ProNo. m is e d 500 100 300 100 50 500 100 500 100 100 100 150 200 150 300 150 100 300 50 100 300 150 100 50 300 150 1077 50 100 100 125 100 200 800 150 600 500 300 750 150 150 50 100 100 100 320 60 100 200 210 200 100 300 150 150 200 300 100 100 500 400 100 100 77 10 66 200 50 200 500 1115 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184.

Sunday 19-10-2008
Amt. Am t Paid Prom is e d 100 100 150 100 100 70 100 300 100 55 500 200 1050 1200 100 50 100 500 300 100 50 500 500 150 200 300 300 300 300 3000 100 350 50 100 50 100 50 10 50 150 5 100

DECE M B E R 2 0 0 8

Irene Tungnung Jon Suante Jod Gin za mawi Jami Kham khan suan Kam khan sing Kim nei vah Kam za khup K.Minthang Khai biak lian Kamsuanthang Ngaihte Kham chin lian Tombing Kam muan mung L. Chin khan lal L. Hang khan lian Lun khan nuam Lamvung Lun min thang Lynda, Nianglamching Lian vung Lian nun hoi Lianpi Lethil Lunbawi Lun Lunniang L. Thang lun mang Lamboi Naulak Lian gawh tuang Lun manlun Ning khaw vung Nu, Thiannu Nasiam Ngaihte N.Suanta Nang lian kham Ngai lun Nu, Maman Niang lun man Niang hau ciin Ngaihzual Niang lun cing Ngeknu Niang hoih kim N.Lam khan thang Niang za vung N.K. Naulak Nelson Ning khan niang Nang khan mang M.Jacob Mang za muan M.Mang kho lun Mike Manlun Muanching Melody Zen M Lily N Guite Muanpao Manlun M C Khampi Mangpi Mang chin lun Man lun niang Man lian ching P N Hau shang Pi, Niang khan man Pau Cin Tuang Pau thian muan P. Zuan nei thang P. Thong khan thang Pauneu Rammawi Rebecca Nempi Rev. G K Samte

S. Pau khan lun S. Hang lam thang Sian muan Ngaihte Suan khan mang Suan lian lal S. Niang man cing Suan thang Suan nuam Suan ngaih lun Stephen Thangkhankhup S. Mary Sarah, Niangmuankim T. Zam lun mang Thang lian khup Thangboi Thang kho gin T. Zam min thang Tracy Lam nei kim Thangboi Hatzaw Thang hawm tung T. Robert Zou T R Nuam za vung Tual za kam Thang ngaih Thon khan muan T. Chinpu Zou Thang suan Hatzaw T. Khakhai Teresa Tungnung T. Thong khan lal Thang hau lian Thawng khan lian T. Dou min lian Thang za khen Mate Vung nei moi Vung ngaih lian Vung muan cing Vung khan chin Vung kang Vung ngaih kim Zam san thang Zam lian mang

WEEKLY PROGRAMMES OF ZCF
1. Munirka Prayer Cell: Every Saturday Night at 8:30 pm North Area Prayer Cell: Every 1st & 3rd Saturday at 6:30pm Fas ting Prayer Programme: At 79- R, Vasant Vihar, Every Sunday at 10: 00 am Ladies Prayer Meeting Every 2 nd Saturday at 1: 00 pm Gurgaon Prayer Cell Every Tuesday at 7.30 pm Noida Prayer Cell Every Tuesday at 7.30 pm Safdarjung Prayer Cell Every Saturday at 7:30 pm

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I Fel lowshi p N ews a th u su adi ng a kilawm t hu t h ang or ar t i cle nei te’n M ob . N o. 9 95 8 4 69 7 73 or samt egk@ yah oo.c om ah pi ah lu t t hei ji ng h i