Хавсралт №1

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН /ЭЗЭН/ АЖИЛ ОЛГОГЧ,
ХАБЭА-н АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНЫ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Хичээлийн сэдэв

цаг

1. ХАБЭА-н удирдлагын систем
2. ХАБЭА-н тухай хууль
3. Хөдөлмөрийн тухай хууль
4. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль
5. Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Онцгой байдлын үед ажиллах журам
6. Үйлдвэрлэлийн осол, МШӨ, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм
7. Ажил олгогч, ажилтны хөгжил
8. Уул уурхайн боловсруулалт, экологийн асуудал
9. Эрсдэлийн менежмент
10. Хөдөлмөрийн нөхцөл, хөдөлмөрийн эрүүл ахуй
11. МШӨ, хурц хордлогын шалтгаан, тэдгээрийг бууруулах арга зам
12. Цахилгаан, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
13. Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа
14. Тэсэлгээний аюулгүй ажиллагаа
15. ДСШХ, ӨТММ-ын аюулгүй ажиллагаа
16. Осолдогсдод үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатны тусламж
17. Сэтгэл түвшин амьдрахуй
18. ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах журмыг хэрэгжүүлэх нь

2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

19. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйлдвэрлэл, ХАБЭА-н ажлын
туршлагатай танилцах
10
 Баяжуулах фабрикийн “Бүтээмж дээшлүүлэх Эрдэнэт хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилт
 АТБ-ын ажлын байрны ХАБЭА-н нөхцөл, хамт олныг төлөвшүүлэлт
 ХАБЭА-н лаборатори, байгаль орчны шинжилгээний хэмжилт шинжилгээ
20. “ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах аргазүй” сэдэвт интерактив семинар 6
Бүгд

Хөтөлбөрийн удирдагч, профессор С.Давааням

53

Хавсралт №2
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал Эрүүл Ахуйн тухай хууль, НХХ сайдын 2008
оны 12-р сарын 2-ны өдрийн 127-р тушаалын дагуу “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ийн
Технологийн сургууль, Уул уурхайн Хүний Нөөцийн Хөгжил (HRD) төрийн бус
байгууллага хамтран “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын /эзэд/ ажил олгогч, ХАБЭА-н
асуудал хариуцсан ажилтны сургалт Модуль-1”-ыг 2012 оны 12 дугаар сарын 1014-ны өдрүүдэд “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн дэргэдэх Ш.Отгонбилэгийн нэрэмжит
Технологийн сургууль дээр явуулах гэж байна.
12 дугаар сарын 10-14-ны өдрүүдэд явагдах сургалтанд хамрагдах хүсэлт,
захиалгыг: surgalt1@erdenetmc.mn; training@miningmongolia.mn хаягаар 12 сарын
07-ны дотор ирүүлнэ. /Захиалганд ажилтны овог нэр, регистрийн дугаар, албан
тушаал, холбогдох утсыг оруулсан байна./
Сургалтын явцад өдрийн хоолыг зохион байгуулагчид хариуцаж, буудал,
өглөө оройн хоол, тээврийн зардлыг оролцогчид өөрсдөө хариуцна.
Лавлах утас: 99251548, 99089084, 99166335
Сургалтын төлбөр: 1 хүн- 300,000 төгрөг (гурван зуун мянган төгрөг)
Төлбөрийн данс: Улаанбаатар хот, Хаан банк, Уул уурхайн Хүний Нөөцийн
Хөгжил ТББ / УУХНХ ТББ / 5038017947
Сургалтанд ирэхдээ дараах бэлтгэлийг хангасан байх шаардлагатай. Үүнд:
1. Өөрийн ажилладаг аж ахуйн нэгж байгууллагад хэрэгжиж байгаа ХАБЭА-н
стандарт шаардлага, дүрэм журам зэрэг Хүний аюулгүй ажиллах нөхцлийг
бүрдүүлэхэд тустай зүйлсийг санал солилцох хичээлд зориулан бэлтгэж ирэх
(хэвлэмэл материал, ярианд зориулсан слайд, гарын авлага, сонин сэтгүүл
гэх мэт)
2. Сургалтын төлбөр төлсөн баримтаа (976)-11-330032 факсаар 12-р сарын 07ны дотор илгээнэ үү.
3. Хувийн бэлтгэл (үйлдвэр үзэх)
Сургалтын төлбөрийг 12-р сарын 07-ны дотор дээрх дансаар шилжүүлээгүй
тохиолдолд сургалтанд хамруулахгүй болохыг анхаарна уу!
Жич:
Эрдэнэт хотод зочид буудлын үнэ 35,000-60,000₮

Хавсралт №3
TO THE EMPLOYERS OF ORGANIZATIONS AND BUSINESS ENTITIES

Retraining of personnel

According to the Occupational Safety and Health law and by the order of Social
Welfare Ministry Ref:127 dated on December 2, 2008, School of Technology at “Erdenet
Corporation” LLC in collaboration with non-governmental organization of Mining
sector‟s Human resource is planning to organize retraining course for employers of
business entities and personnel in charge of Occupational Safety and Health.

The retraining course will be held from 10 to 14 of December 2012 at School of
Technology.

Therefore, would you involve your personnel and specialists in the retraining
course.

Course program and detailed information are enclosed.

DIRECTOR

NYANRAG.YA

Хавсралт №4

Retraining Course Program
for employers of business entities and personnel
in charge of Occupational Safety and Health

Topics of lesson
Occupational Safety and Health System
Occupational Safety and Health Administration Law
Labour Law
Work condition and Occupational Health Law
Law prevention from disaster
Law on Fire Safety
Procedure of operation during emergency situations
Mining Processing and ecological issues
Safety of equipments
Safety of electrical devices
Safety of pressurized containers, pipelines, lifting and
transporting machineries
Causes of industrial accidents, job related diseases, acute
toxicology and resolution of reducing them
Procedure of recording Industrial accidents, job related
diseases, acute toxicology
Safety of Blasting
First aid to victims of accidents
Conduct training on OSHA at the organizations and business
entities.
Risk management
Demonstration training and get acquainted with the activities
of Plant that improving the OSHA work condition under the
scope of „ Erdenet Productivity” project
Introductory training to get acquainted with Auto transport
Department of Erdenet Corporation Co Ltd that implemented
OSHA standard.
Total

Hours
2 hrs
4 hrs
3 hrs
4 hrs
2 hrs
4 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
4 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
2 hrs
5 hrs

5hrs
53 hrs

Хавсралт №5

Detailed Information:

According to the Occupational Safety and Health law and by the order of Social
Welfare Ministry Ref:127 dated on December 2, 2008, School of Technology at “Erdenet
Corporation” LLC in collaboration with non-governmental organization of Mining
sector‟s Human resource is planning to organize “Retraining Program for employers of
business entities and personnel in charge of Occupational Safety and Health ’’ from
10 to 14 of December 2012 in Room № 207 of School of Technology at Erdenet Co
Ltd.
The
request
and
bookings
are
e-mailed
to
surgalt1@erdenetmc.mn;
th
training@miningmongolia.mn before December 7 .
/First name and last name, registration number, position, relevant phone numbers are
included in the request/

Seminar organizers are fully responsible for lunch and entertainment expenses.
Participants are responsible for hotel, breakfast, dinner and travel fees.
Phones for inquiry: 99251548, 99089084, 99166335
Training payment: One person-300 000 togrog
Account for payment: Ulaanbaatar, Khaan bank 5038017947
Average cost of Hotels in Erdenet- 35.000-60.000 togrog
PS: Remittance novice are sent to facsimile (976)-11-330032
Please note that the training payment doesn‟t paid before December 7th of 2012, it
is not involved in the training!