ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH

Trang 1

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

Chào các thầy cô, cùng các bạn học sinh thân mến!
Với các giáo viên có kinh nghiệm trong việc luyện thi đại học thì gần như ai
cũng sẽ đồng ý với tôi rằng luyện đề là giai đoạn quyết định chủ yếu đến kết quả thi
cử cuối cùng của các bạn học sinh.
- Khi học theo chuyên đề các bạn đã có cơ hội nghiên cứu sâu theo từng chủ đề,
nội dung, nhưng nội dung kiến thức rộng, công thức cũng rất nhiều nên không thể
tránh khỏi những lãng quên. Bạn học phần này thì phần kia cũng sẽ bị quên một
phần vì thế phải có giải pháp để giúp các bạn vừa nhớ tổng quát, nhớ sâu và rộng,
cũng như nâng cao kinh nghiệm giải bài tập đó chính là ôn luyện đề.
- Việc ôn luyện đề vừa tái hiện lại kiến thức cho các bạn, vừa giúp các bạn nâng
cao kinh nghiệm giải nhanh, vừa giúp các bạn tỉnh táo trước những lắt léo của đề thi.
Vì vậy tôi đã quyết định biên soạn tài liệu “ 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2012”
để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu tham khảo ôn tập, từ dễ đến khó, từ cái cơ
bản đến phức tạp. Mong các bạn có thể phát triển kiến thức Vật lý thật tốt, sẵn sàng
cho một mùa thi thành công.
Tài liệu đã được kiểm tra kỹ lưỡng về nội dung nhưng vẫn còn nhiều sai sót mong
quí thầy cô cùng các bạn học sinh thông cảm và góp ý với tôi để hoàn thiện tài liệu hơn
nữa.
Tôi xin chân thành cảm ơn và chúc quí cô thầy, cùng các bạn học sinh sức
khỏe, có một mùa thi thành công nhất!

TỨ XÃ, NGÀY 14 - 04 - 2012
TÁC GIẢ
CHUYÊN GIA LUYỆN THI
ĐẠI HỌC - CAO HỌC

NGUYỄN HỒNG KHÁNH

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 2

TẬP I: 30 ĐỀ CƠ BẢN
ĐỀ SỐ: 01
1B
2C
11D
12A
21D
22C
31D
32A
41C
42D

3D
13A
23B
33C
43D

4D
14A
24C
34A
44D

5B
15A
25A
35B
45C

6B
16C
26D
36D
46C

7C
17A
27A
37A
47D

8C
18B
28C
38C
48A

9B
19A
29A
39C
49C

10A
20C
30A
40C
50C

ĐỀ SỐ: 02
1C
2C
11C
12C
21C
22B
31D
32D
41A
42D

3C
13A
23C
33D
43C

4C
14B
24B
34A
44C

5B
15B
25C
35D
45C

6C
16C
26C
36B
46D

7A
17A
27D
37D
47D

8D
18A
28D
38C
48A

9B
19C
29B
39A
49A

10B
20B
30A
40B
50A

ĐỀ SỐ:03
Câu 25: ra 11A.
1B
2B
3D
11A
12A
13D
21A
22C
23D
31A
32D
33B
41C
42D
43B

4A
14D
24B
34A
44B

5A
15B
25 lỗi
35B
45C

6C
16D
26C
36C
46B

7D
17D
27C
37B
47A

8D
18C
28D
38D
48B

9C
19A
29A
39C
49C

10B
20C
30A
40A
50A

ĐỀ SỐ: 04
1A
2C
11A
12B
21D
22A
31D
32C
41C
42B

3D
13D
23A
33A
43C

4B
14D
24A
34C
44C

5B
15D
25C
35A
45A

6C
16C
26B
36D
46C

7B
17B
27A
37A
47A

8D
18C
28A
38A
48B

9D
19C
29D
39D
49C

10A
20D
30C
40B
50B

ĐỀ SỐ: 05
1A
2A
11D
12D
21C
22A
31B
32A
41D
42A

3B
13B
23B
33B
43A

4B
14D
24D
34B
44A

5A
15C
25C
35A
45C

6A
16D
26D
36C
46C

7D
17B
27D
37A
47D

8D
18B
28B
38B
48A

9A
19C
29A
39D
49B

10B
20D
30B
40C
50C

ĐỀ SỐ: 06
Câu 8: đáp án ra 24,09 MeV
1A
2C
3B
4C
11A
12C
13A
14A
21C
22B
23C
24C
31A
32A
33D
34B
41A
42A
43A
44D

5A
15A
25A
35C
45A

6B
16D
26C
36B
46B

7B
17A
27B
37B
47A

8 lỗi
18C
28D
38C
48C

9B
19D
29A
39D
49A

10A
20A
30D
40A
50D

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 3

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ SỐ:07
1A
2D
11D
12C
21D
22A
31C
32D
41D
42D

3B
13A
23A
33D
43D

4A
14B
24B
34D
44A

5C
15B
25A
35B
45C

6D
16A
26B
36A
46C

7B
17B
27A
37A
47C

8D
18A
28B
38D
48A

9A
19C
29B
39B
49D

10A
20B
30C
40D
50A

ĐỀ SỐ: 08
1A
2D
11B
12A
21B
22B
31A
32B
41A
42A

3C
13C
23D
33B
43B

4B
14B
24A
34A
44C

5A
15D
25D
35D
45B

6B
16A
26B
36D
46A

7D
17C
27A
37C
47C

8A
18D
28A
38D
48B

9D
19C
29C
39B
49A

10A
20C
30D
40C
50B

ĐỀ SỐ: 09
1C
2D
11D
12C
21C
22B
31C
32B
41A
42D

3C
13B
23D
33C
43D

4A
14C
24A
34C
44D

5A
15D
25B
35A
45C

6A
16A
26D
36C
46A

7B
17D
27B
37C
47A

8C
18D
28B
38D
48C

9D
19D
29C
39B
49C

10C
20A
30A
40C
50D

4D
14C
24C
34B
44C

5D
15A
25C
35D
45A

6D
16C
26 lỗi
36A
46A

7D
17A
27A
37B
47D

8D
18A
28B
38C
48C

9D
19D
29B
39D
49A

10C
20A
30D
40A
50D

3D
13B
23C
33B
43C

4A
14D
24D
34A
44C

5C
15B
25B
35D
45D

6A
16D
26A
36D
46D

7C
17B
27B
37C
47C

8D
18D
28C
38D
48B

9A
19A
29B
39D
49B

10B
20B
30C
40C
50B

3C
13D
23C
33C
43A

4C
14D
24C
34B
44A

5A
15C
25B
35D
45A

6B
16D
26B
36D
46C

7A
17C
27C
37D
47D

8D
18A
28D
38D
48C

9C
19D
29B
39D
49D

10B
20D
30D
40B
50D

ĐỀ SỐ: 10
1B
2B
3B
11A
12A
13D
21C
22C
23D
31D
32A
33D
41C
42D
43A
- Câu 42 tiếp của câu 26
ĐỀ SỐ:11
1C
2D
11C
12B
21B
22D
31A
32B
41C
42D

ĐỀ SỐ:12
1D
11C
21D
31A
41B

2B
12D
22C
32B
42A

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 4

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ SỐ: 13
1A
2D
11A
12D
21C
22B
31D
32C
41A
42A

3B
13C
23B
33B
43C

4D
14D
24B
34D
44C

5C
15A
25C
35C
45A

6B
16D
26A
36B
46C

7B
17C
27A
37C
47A

8A
18C
28B
38A
48D

9C
19C
29A
39D
49A

10D
20D
30C
40B
50A

ĐỀ SỐ: 14
1C
2D
11B
12B
21D
22C
31A
32B
41D
42A

3A
13A
23D
33D
43B

4D
14C
24D
34C
44 lỗi

5D
15C
25A
35B
45 C

6A
16D
26D
36D
46D

7B
17B
27D
37A
47B

8A
18B
28C
38D
48A

9B
19A
29C
39C
49A

10A
20A
30D
40B
50A

ĐỀ SỐ:15
1B
2B
11D
12D
21B
22B
31B
32C
41B
42A

3C
13A
23C
33C
43C

4D
14C
24C
34C
44D

5C
15D
25A
35C
45A

6C
16D
26B
36A
46A

7B
17D
27B
37D
47A

8A
18D
28A
38A
48B

9A
19C
29D
39A
49D

10C
20A
30C
40D
50A

ĐỀ SỐ: 16
1A
2A
11A
12D
21A
22A
31D
32A
41A
42A

3A
13D
23D
33A
43D

4B
14C
24C
34B
44D

5A
15B
25B
35C
45A

6B
16C
26C
36D
46C

7B
17C
27A
37A
47A

8C
18D
28A
38B
48B

9D
19D
29D
39C
49C

10A
20D
30D
40A
50C

ĐỀ SỐ: 17
1A
2A
11A
12B
21D
22C
31A
32B
41A
42C

3B
13C
23A
33A
43B

4A
14B
24A
34B
44D

5A
15C
25C
35A
45C

6D
16C
26A
36C
46D

7C
17D
27C
37C
47D

8D
18D
28C
38A
48B

9A
19A
29C
39D
49C

10C
20A
30A
40D
50C

ĐỀ SỐ:18
1C
2A
11B
12A
21A
22D
31A
32D
41D
42C

3D
13D
23B
33B
43lỗi

4A
14D
24C
34B
44B

5A
15D
25A
35B
45D

6A
16C
26C
36C
46D

7B
17B
27A
37C
47A

8C
18C
28D
38C
48A

9C
19B
29A
39C
49D

10C
20B
30A
40D
50B

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 5

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

- 43: Không chuẩn.
ĐỀ SỐ: 19
1D
11C
21B
31B
41B

2C
12A
22B
32C
42A

3D
13C
23A
33B
43C

4C
14D
24A
34D
44A

5B
15B
25A
35B
45A

6D
16A
26C
36D
46C

7B
17A
27D
37D
47C

8B
18C
28D
38C
48B

9B
19D
29A
39lỗi
49A

10D
20D
30C
40D
50D

- Câu 39 đáp án sai
ĐỀ SỐ: 20
1A
2C
3D
11A
12C
13D
21A
22A
23A
31D
32B
33C
41C
42B
43C

4D
14C
24B
34A
44D

5B
15B
25A
35C
45A

6C
16B
26A
36D
46D

7D
17A
27A
37C
47B

8C
18A
28C
38C
48A

9B
19C
29D
39B
49A

10A
20C
30D
40A
50C

ĐỀ SỐ: 21
1B
2A
11A
12D
21B
22A
31A
32D
41C
42A

3B
13A
23C
33A
43C

4C
14D
24A
34A
44A

5B
15A
25D
35B
45B

6A
16D
26B
36A
46B

7C
17A
27C
37D
47D

8C
18C
28B
38A
48B

9D
19D
29A
39B
49B

10C
20C
30B
40B
50D

ĐỀ SỐ:22
1C
2C
11C
12A
21A
22B
31D
32B
41B
42D

3B
13D
23D
33D
43A

4C
14C
24C
34C
44C

5A
15A
25C
35A
45C

6C
16B
26C
36C
46D

7B
17C
27B
37B
47D

8B
18C
28B
38C
48D

9A
19C
29B
39D
49A

10A
20B
30B
40A
50C

2B
12C
22C
32A
42B

3B
13C
23D
33A
43C

4A
14C
24C
34C
44D

5C
15B
25C
35D
45C

6A
16D
26B
36B
46B

7A
17A
27A
37D
47C

8C
18B
28A
38B
48C

9B
19A
29A
39C
49C

10A
20D
30C
40B
50D

ĐỀ SỐ: 24
1D
2B
11C
12A
21D
22A
31D
32B

3D
13B
23B
33A

4A
14D
24B
34D

5C
15B
25D
35B

6D
16B
26C
36A

7C
17D
27B
37A

8B
18D
28D
38D

9C
19A
29D
39D

10B
20A
30B
40B

ĐỀ SỐ: 23
1B
11D
21C
31B
41B

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 6

41D

42B

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

43A

44D

45D

46A

47A

48A

49C

50A

2B
12D
22D
32B
42D

3C
13B
23A
33C
43B

4D
14B
24A
34C
44D

5A
15B
25A
35D
45B

6D
16C
26A
36C
46D

7C
17C
27D
37A
47A

8B
18D
28C
38C
48C

9D
19C
29D
39D
49A

10A
20B
30C
40C
50D

ĐỀ SỐ:26
1D
2A
11D
12C
21C
22A
31A
32A
41A
42B

3D
13B
23B
33D
43C

4A
14C
24C
34D
44D

5D
15C
25C
35C
45C

6A
16B
26A
36B
46D

7B
17 lỗi
27A
37B
47A

8A
18B
28C
38C
48C

9A
19C
29C
39A
49A

10B
20A
30D
40C
50A

ĐỀ SỐ: 25
1A
11B
21D
31C
41B

Câu 17: ra kết
ĐỀ SỐ:27
1C
2C
11A
12B
21C
22C
31D
32B
41B
42B
ĐỀ SỐ: 28
1A
2C
11D
12A
21A
22C
31A
32A
41A
42D

quả là 6 3.10-4
3C
13B
23D
33D
43D

4A
14A
24A
34B
44A

5B
15B
25A
35C
45D

6D
16A
26D
36D
46A

7C
17C
27C
37D
47B

8C
18B
28D
38C
48C

9D
19D
29B
39B
49C

10B
20C
30A
40A
50B

3B
13A
23D
33C
43B

4D
14B
24C
34D
44C

5D
15A
25A
35C
45B

6A
16B
26B
36A
46B

7A
17B
27D
37C
47C

8C
18B
28C
38C
48B

9C
19D
29C
39B
49B

10B
20B
30C
40C
50B

3C
13D
23D
33B
43C

4A
14C
24C
34A
44C

5D
15D
25A
35B
45D

6A
16D
26A
36D
46B

7A
17C
27A
37D
47A

8D
18A
28A
38B
48D

9B
19A
29A
39B
49B

10D
20D
30A
40B
50C

3A
13B
23A
33D
43D

4D
14A
24C
34C
44D

5D
15B
25D
35C
45B

6D
16A
26C
36D
46D

7B
17A
27B
37A
47B

8A
18B
28B
38A
48D

9C
19C
29A
39C
49B

10A
20D
30B
40C
50B

ĐỀ SỐ: 29
1B
2A
11A
12C
21B
22D
31D
32D
41D
42B
ĐỀ SỐ:30
1B
2A
11D
12B
21C
22A
31C
32C
41A
42D

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 7

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

TẬP II: 30 ĐỀ HAY VÀ KHÓ
ĐỀ SỐ: 01
1C
2D
11 lỗi 12A
21B
22B
31C
32B
41B
42B

3C
13C
23A
33C
43B

4B
14C
24A
34 lỗi
44A

5C
15C
25A
35D
45B

6D
16B
26C
36B
46D

7C
17B
27C
37B
47D

8D
18A
28C
38D
48D

9D
19A
29C
39B
49D

10B
20B
30C
40C
50D

ĐỀ SỐ: 02
1B
2C
11A
12B
21C
22A
31B
32D
41D
42C

3B
13D
23A
33D
43B

4C
14A
24A
34C
44C

5D
15B
25C
35B
45D

6C
16D
26A
36C
46C

7D
17D
27B
37D
47D

8D
18D
28A
38A
48B

9D
19B
29D
39A
49A

10B
20A
30D
40D
50B

ĐỀ SỐ:03
1C
2C
11C
12C
21D
22C
31C
32B
41C
42A

3C
13A
23A
33D
43C

4D
14C
24B
34C
44B

5C
15B
25D
35B
45B

6D
16B
26D
36B
46C

7C
17A
27C
37A
47D

8D
18B
28C
38C
48C

9D
19C
29B
39B
49C

10C
20D
30B
40B
50A

ĐỀ SỐ: 04
1C
2B
11D
12A
21C
22A
31B
32B
41B
42C

3D
13B
23B
33C
43C

4B
14C
24C
34D
44D

5B
15A
25A
35A
45C

6C
16B
26A
36D
46D

7C
17C
27B
37B
47C

8B
18B
28D
38A
48D

9A
19C
29B
39C
49A

10B
20C
30A
40B
50D

ĐỀ SỐ: 05
1D
2B
11B
12D
21A
22B
31B
32A
41D
42D

3C
13A
23B
33C
43D

4B
14A
24C
34C
44D

5D
15A
25B
35B
45B

6D
16B
26C
36D
46A

7A
17D
27B
37A
47A

8B
18A
28C
38D
48A

9D
19C
29B
39C
49B

10D
20B
30A
40C
50A

ĐỀ SỐ: 06
1D
2B
11B
12A
21C
22A
31A
32B
41C
42C

3A
13B
23A
33D
43C

4D
14D
24D
34A
44A

5A
15B
25C
35D
45A

6A
16D
26A
36D
46A

7C
17B
27D
37A
47B

8A
18D
28B
38D
48D

9A
19B
29D
39C
49B

10B
20A
30D
40A
50C

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 8

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ SỐ:07
1D
2C
11B
12D
21C
22A
31A
32A
41A
42C

3B
13C
23A
33D
43D

4C
14A
24A
34C
44C

5D
15C
25B
35A
45C

6A
16B
26A
36D
46C

7B
17B
27A
37A
47D

8B
18C
28A
38B
48D

9A
19A
29A
39A
49B

10A
20C
30D
40C
50D

ĐỀ SỐ: 08
1B
2D
11D
12C
21C
22D
31B
32A
41C
42D

3B
13C
23D
33C
43D

4B
14B
24D
34A
44B

5C
15D
25C
35B
45A

6C
16C
26D
36B
46D

7B
17C
27A
37D
47C

8A
18A
28C
38A
48B

9A
19B
29B
39A
49D

10D
20B
30C
40B
50B

ĐỀ SỐ: 09
1C
2A
11A
12B
21A
22C
31D
32C
41B
42A

3B
13D
23D
33A
43C

4C
14B
24C
34B
44C

5B
15B
25B
35B
45A

6C
16D
26B
36B
46B

7B
17C
27C
37C
47A

8B
18D
28C
38B
48D

9B
19B
29C
39C
49D

10D
20C
30C
40B
50B

ĐỀ SỐ: 10
1C
2A
11B
12B
21D
22B
31D
32B
41B
42A

3C
13B
23B
33B
43B

4A
14C
24B
34C
44C

5B
15A
25B
35A
45B

6A
16A
26B
36C
46C

7D
17B
27B
37D
47B

8C
18D
28C
38C
48C

9C
19A
29D
39C
49A

10A
20D
30A
40D
50A

ĐỀ SỐ:11
1A
2C
11A
12A
21D
22B
31D
32A
41A
42B

3B
13C
23 lỗi
33A
43B

4D
14C
24A
34D
44B

5A
15A
25C
35A
45A

6A
16D
26D
36D
46B

7C
17A
27A
37B
47C

8B
18A
28A
38D
48D

9B
19C
29D
39C
49D

10C
20D
30C
40A
50C

4A
14C
24B
34A
44A

5D
15C
25A
35D
45D

6C
16C
26C
36C
46D

7D
17B
27D
37A
47B

8A
18A
28D
38C
48B

9B
19A
29C
39D
49C

10D
20A
30C
40B
50D

Câu 23: đáp án ra 20V
ĐỀ SỐ:12
1D
11B
21C
31A
41B

2C
12C
22C
32B
42A

3B
13B
23B
33B
43A

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 9

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ SỐ: 13
1C
2A
11C
12B
21A
22A
31A
32A
41D
42C

3B
13C
23C
33D
43A

4C
14B
24B
34B
44 lỗi

5D
15D
25A
35C
45C

6C
16A
26C
36C
46D

7D
17A
27A
37A
47D

8B
18D
28B
38D
48A

9B
19B
29D
39B
49 lỗi

10C
20B
30B
40D
50D

ĐỀ SỐ: 14
1A
2C
11A
12B
21B
22D
31D
32B
41D
42C

3B
13C
23B
33C
43A

4A
14D
24C
34A
44B

5A
15A
25A
35C
45D

6A
16B
26A
36C
46D

7D
17A
27B
37D
47D

8B
18A
28A
38B
48A

9B
19B
29A
39A
49C

10C
20A
30B
40A
50C

ĐỀ SỐ:15
1A
2C
11C
12D
21A
22A
31A
32D
41B
42C

3B
13A
23A
33A
43D

4C
14B
24B
34B
44A

5B
15C
25B
35C
45A

6A
16D
26D
36C
46C

7B
17C
27D
37A
47C

8B
18C
28A
38C
48D

9B
19B
29B
39B
49C

10D
20D
30A
40C
50C

2C
12D
22C
32D
42B

3B
13A
23B
33A
43A

4D
14B
24C
34D
44C

5C
15A
25D
35A
45C

6B
16B
26D
36C
46A

7A
17C
27D
37D
47A

8C
18D
28D
38A
48C

9C
19A
29B
39B
49B

10D
20D
30A
40B
50D

ĐỀ SỐ: 17
1B
2A
11C
12A
21D
22B
31B
32B
41D
42D

3D
13B
23A
33D
43D

4B
14A
24D
34D
44A

5A
15C
25D
35C
45D

6A
16C
26A
36D
46B

7B
17A
27B
37A
47A

8C
18B
28C
38C
48C

9B
19D
29C
39C
49C

10A
20A
30B
40D
50D

ĐỀ SỐ:18
1D
2C
11A
12D
21B
22A
31D
32C
41B
42A

3B
13B
23C
33B
43A

4C
14C
24B
34C
44D

5C
15B
25A
35B
45B

6D
16A
26A
36C
46D

7C
17D
27C
37D
47C

8D
18B
28C
38D
48C

9D
19A
29B
39D
49B

10D
20B
30A
40A
50C

ĐỀ SỐ: 16
1D
11A
21A
31A
41B

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 10

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ SỐ: 19
1C
11A
21A
31B
41D

2A
12B
22A
32C
42C

3A
13C
23A
33A
43D

4A
14C
24A
34A
44C

5D
15D
25C
35C
45C

6A
16D
26D
36D
46A

7B
17D
27D
37B
47A

8B
18B
28A
38D
48A

9A
19D
29D
39B
49B

10B
20C
30C
40C
50D

ĐỀ SỐ: 20
1B
2D
11B
12C
21D
22C
31D
32C
41C
42B

3A
13C
23B
33A
43C

4A
14A
24B
34B
44B

5C
15B
25C
35D
45C

6B
16A
26A
36C
46C

7C
17A
27A
37D
47B

8B
18B
28C
38C
48D

9D
19A
29D
39C
49C

10D
20D
30B
40B
50A

ĐỀ SỐ: 21
1A
2A
11C
12A
21B
22D
31C
32A
41A
42A

3C
13B
23A
33B
43A

4B
14B
24D
34C
44C

5D
15D
25C
35C
45C

6C
16A
26B
36D
46C

7A
17A
27B
37D
47B

8C
18A
28B
38A
48A

9D
19C
29C
39B
49C

10B
20A
30D
40A
50D

ĐỀ SỐ:22
1C
2A
11A
12C
21 lỗi 22C
31C
32A
41C
42A

3B
13C
23A
33C
43D

4A
14A
24A
34C
44A

5A
15A
25C
35B
45C

6C
16D
26B
36C
46A

7D
17A
27C
37B
47A

8B
18C
28C
38B
48A

9A
19C
29A
39A
49B

10A
20C
30C
40D
50C

2C
12A
22B
32A
42C

3D
13A
23D
33A
43B

4A
14A
24B
34A
44B

5C
15C
25D
35A
45B

6D
16C
26C
36B
46D

7D
17B
27A
37B
47C

8B
18D
28C
38C
48B

9A
19C
29C
39D
49A

10A
20A
30A
40C
50D

ĐỀ SỐ: 24
1B
2B
11D
12B
21A
22B
31C
32C
41C
42B

3C
13C
23C
33C
43C

4A
14B
24A
34A
44B

5A
15B
25B
35A
45C

6D
16D
26A
36D
46C

7C
17C
27A
37D
47B

8D
18C
28A
38C
48C

9A
19C
29C
39A
49B

10C
20A
30C
40C
50B

ĐỀ SỐ: 23
1D
11A
21A
31D
41B

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 11

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

ĐỀ SỐ: 25
1C
11C
21D
31D
41D

2B
12B
22B
32A
42A

3B
13B
23C
33D
43A

4D
14B
24A
34D
44A

5C
15B
25D
35A
45C

6D
16D
26D
36A
46C

7B
17B
27B
37C
47B

8B
18B
28B
38C
48D

9D
19C
29A
39D
49B

10A
20D
30A
40D
50B

ĐỀ SỐ:26
1C
2C
11C
12A
21B
22A
31B
32B
41A
42D

3D
13C
23D
33A
43A

4B
14D
24C
34A
44B

5C
15D
25D
35A
45C

6A
16A
26C
36B
46B

7D
17A
27D
37A
47D

8B
18A
28B
38C
48D

9A
19C
29A
39C
49A

10B
20D
30A
40A
50B

ĐỀ SỐ:27
1C
2 lỗi
11A
12C
21D
22A
31A
32B
41lỗi 42D

3D
13C
23D
33B
43B

4A
14C
24C
34B
44D

5C
15A
25A
35B
45A

6B
16D
26C
36B
46D

7C
17C
27D
37D
47D

8D
18C
28D
38A
48D

9C
19C
29D
39A
49C

10lỗi
20B
30B
40A
50A

ĐỀ SỐ: 28
1C
2D
11B
12D
21D
22D
31A
32A
41D
42D

3A
13A
23lỗi
33C
43C

4B
14A
24B
34C
44C

5B
15D
25A
35D
45A

6A
16D
26A
36lỗi
46D

7B
17B
27D
37A
47B

8A
18B
28B
38A
48B

9A
19A
29D
39C
49D

10B
20D
30C
40D
50D

3D
13D
23C
33A
43B

4A
14B
24A
34A
44C

5D
15A
25D
35B
45B

6C
16B
26D
36D
46B

7A
17B
27D
37A
47C

8B
18B
28D
38A
48A

9C
19D
29A
39D
49D

10D
20C
30B
40A
50C

3D
13D
23B
33A
43A

4A
14B
24C
34B
44C

5A
15A
25D
35B
45A

6A
16C
26C
36A
46B

7C
17A
27B
37A
47D

8A
18A
28C
38D
48D

9D
19B
29B
39C
49A

10A
20B
30B
40A
50B

ĐỀ SỐ: 29
1B
2D
11D
12C
21A
22A
31C
32A
41A
42A
ĐỀ SỐ:30
1C
2B
11D
12C
21B
22A
31D
32A
41C
42B

ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ - NGYỄN HỒNG KHÁNH
Trang 12

Gv: Nguyễn Hồng Khánh
Di động: 09166.01248
Email: Khanhcaphe@gmail.com

THẦY KHÁNH CHÚC CÁC EM SỨC KHỎE,
CÓ MỘT MÙA THI THÀNH CÔNG!

Related Interests