dijaspora

Dnevni avaz, ponedjeljak,
26. novembar/studeni 2012. 17
[VICARSKA Islamski bo{nja~ki centar u Cirihu proslavio 20 godina rada
Nakon sve~ane ve~ere, uprili~en
program za 1.000 posjetilaca
Gosti stigli i iz Njema~ke, Holandije, Francuske, Slovenije, BiH... Sudjelovali i polaznici
Bosanske {kole Monografije na poklon uz ulaznice Svi su pohvalili organizatore
Islamski bo{nja~ki ce-
ntar u {vicarskom gradu Ci-
rihu proslavio je proteklog vi-
kenda 20 godina postojanja i
rada. Uz brojne goste, kako iz
[vicarske, tako i iz Nje-
ma~ke, Holandije, Francu-
ske, Slovenije, Bosne i Her-
cegovine, i pred skoro 1.000
posjetilaca doma}ini su pri-
redili zaista izvanredan ve~er-
nji program, a prije toga je u
prostorijama d`emata organi-
zirana sve~ana ve~era.
Brojni gosti
Za tu sve~anu ve~eru po-
brinula su se dvojica profe-
sionalnih kuhara koji rade u
elitnim {vicarskim restorani-
ma - Salih Sivac i Ned`ad
Me{i} sa svojim pomo}nici-
ma Ajdinom Sivcem i Fa-
hom Besbacijem, koji je ro-
dom iz Al`ira.
Da svaki gost bude na vr-
ijeme i profesionalno po-
slu`en, pobrinuli su se kono-
bari Fikret Be{i}, Mirsad
Hrusti} i Safet Zuka sa jo{
nekoliko njihovih kolega.
Nakon toga, oko 20 sati, u
dvorani udaljenoj nekoliko
kilometara od d`ematskih
prostorija zapo~eo je kultu-
rno-umjetni~ki program
sve~anosti d`emata Cirih.
Gosti programa bili su
hafiz Aziz Alili, koji je u~io
A{ere, a potom je s horom
„Rejjan“ izveo nekoliko ila-
hija i kasida, kao i premije-
rno ilahiju posve}enu Aliji
Izetbegovi}u i {ehidima BiH,
koju je napisao D`emalu-
din Lati}, a aran`man je ur-
adio jedan profesor iz Pri{ti-
ne.
Potom se prisutnima obr-
atio imam d`emata IBC-a
Cirih Sakib ef. Halilovi}, a
du`i govor, prepun emocija,
lijepih sje}anja i istinskih
~estitki, odr`ao je ljublja-
nski muftija Ned`ad ef. Gr-
abus, koji je poklonio lehvu
efendiji Halilovi}u, kao i pr-
edsjedniku IBC-a Cirih Ni-
hadu Hrusti}u.
Posebno dirljiv nastup
bio je kada je na binu iza{lo
pedesetak polaznika Bosa-
nske {kole, koja djeluje pri
IBC-u Cirih. Oni su izveli
dvije numere i na kraju hi-
mnu BiH. Ovu Bosansku
{kolu vode nastavnici Ja-
smina Susak iz Kotor-Varo{i
i bra~ni par Loni} Fadila i
Jusuf iz Biha}a.
Tekstovi iz „Avaza“
Me|u brojnim gostima
bili su predstavnici d`emata
Lucern, zatim iz Njema~ke
[efket Zuki} iz d`emata Da-
rm{tat i Fikret ef. Arnaut iz
d`emata Sabur iz Minhena.
Me|u zvanicama je bio i
glavni imam Islamske zaje-
dnice Bo{njaka u [vicarskoj
Muris ef. Puri} sa svojom ha-
numom. Svi su oni imali sa-
mo rije~i hvale za organiza-
tore, a drugi imam IBC-a
Cirih Muris Begovi} trudio
se da se svako od gostiju
osje}a udobno tokom progr-
ama i bio je prava logisti~ka
podr{ka brojnom osoblju,
odnosno d`ematlijama.
I brojni posjetioci bili su
vi{e nego zadovoljni cjelo-
ve~ernjim programom, a sva-
ko od njih je uz kupljenu ula-
znicu dobio i monografiju
IBC-a Cirih, u kojoj je sli-
kom i rije~ju opisano 20 go-
dina postojanja i rada. U
monografiji se nalaze i bro-
jni tekstovi i inozemnog
izdanja „Dnevnog avaza“ u
kojima se opisuju aktivnosti
tog centra, kao i Fudbalskog
kluba Bosna.
Porodica Hod`i}-Kadri}
bila je prisutna, kao i Mubi-
na i Zenaida, pa bra~ni par
Karad`i - Be}ir i Had`ima,
zatim mlade d`ematlijke Ni-
hada, D`enana, Elvira i Sa-
liha, pa Almasa, Vahida, Fa-
tma i [aha. Bile su tu i Na-
dira, [emsa, D`enita i Lejla
i mnogi drugi, koji su u cje-
love~ernjem programu
u`ivali do pono}i, a program
je zavr{en pjesmom hora
„Rejjan“ i hafiza Alilija „Da
te nije, Alija“. B. [I[I]
Muris Begovi}, Nihad Hrusti} i Sakib Halilovi}
Muris ef. Puri} s hanumom
Iz Njema~ke stigli [efket Zuki} i Fikret ef. Arnaut
Dodijeljena lehva ef. Halilovi}u
Nastavnici Bosanske {kole
Almasa, Vahida, Fatma i [aha Nadira, [emsa, D`enita i Lejla
Hor „Rejjan“ s hafizom Alilijem
Gosti iz d`emata Lucern
Porodica Hod`i}-Kadri} Bra~ni par Karad`i
Konobari Fikret Be{i}, Mirsad Hrusti} i
Safet Zuka
Kuhari Ned`ad Me{i} i Salih Sivac sa
pomo}nicima