Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 1

info@tripleonemedia.com f4mmedia@gmail.com www.f4mmedia.co.uk f4mmedia.wordpress.com

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 2

Innehåll
branding Skapa innehåll marknadsföring marknadsföring av sociala medier skapande av innehåll prissättning

Content
Branding Content creation Web Design, Online Design Print Video Marketing social media marketing

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 3

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 4

Branding
Varje företag, litet eller stort, lokalt, nationellt eller internationellt, har sitt eget varumärke och branding. I många fall är det skapat oavsiktligt, särskilt för små och lokala företag. Med lite ansträngning, kan tid vara till nytta för varumärket för alla företag. Vår strategi är att börja i en landscaping process. Genom diskussion, dialog och fantasi bidrar vi till skapandet av en bakgrund, en scen samt inställningar för branding processen. Därigenom hjälper vi till att besluta om paletten, teckensnitt, typografi i allmänhet, stil och mode i processen. Först då ser vi på ikonerna för verksamheten - dess logotyp och slogan. Design och copywrite gör vi för dig. Därifrån ser vi till att bygga vidare alla förberedelser, beslutar om de kanaler och plattformar som bäst kommer att nå er målgrupp. Då kan vi börja skapa innehåll som kommer att befolka scenen, bakgrunden och inställningen som skapats för ert varumärke. Vi hjälper till att bygga en fullständig offentlig personlighet av er verksamhet. Vi hoppas kunna skapa ett komplett utbud av innehåll - grafik, taglines, symboler, motton, grundläggande uttalanden, video, musik, artiklar, podcaster och mycket mera.

Branding
Every business, small or large, local, national or international, has its own brand and branding. In many cases it is accidental, particularly for the small and local business. Taking a little effort, a little time can be of real use to any business. Our approach is to begin within a landscaping process. Through discussion, dialogue and imagination we help to create a background and scene, settings for the branding process. From there we help to decide upon the palette, font, typography, in general, the style and mode of the process. Only then do we look at the icons of a business - its logo and tagline. We design and copy write for you. From there we look to build upon all the preparation deciding upon the channels and platforms which will best reach your target audience. Then we can begin to create the content which will populate the scene, the background the setting created for your brand. We help to build a full public personality of your business. We hope to create a full range of content - graphics, taglines, symbols, mottoes, basic statements, video, music, articles, podcasts and more.

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 5

Brandings byggstenar Skapande av logotyper och slogan Branding byggs beroende på ikonerna. Målet är ett erkännande samt en tydlig och enkel budskap. Vi kan skapa er logotyp och er tagline. För att skapa dessa och bidra till att göra resten av ert varumärke enklare så kommer vi att hjälpa till genom att producera en hel landskap, bakgrund och inställning till ert varumärke - med er hjälp. Vi kan hjälpa till med att skapa ytterligare valspråk, motton, ikoniska bilder och allmän utformning samt pågående PR och marknadsförings insatser från blogg artiklar, bokmärken till allmänna referenser över olika medier och kanaler. Branding är en process och är pågående - vi kan vara där för er när det gäller allt. Företag är numera ofta internationella - vi kan hjälpa er med ett antal språk.

Branding is based upon icons. Recognition and a clear and easy message is the aim. We can create your logo and your tagline. To create these and help to make the rest of your branding process easier we can and will help by producing a whole landscape, background and setting for your brand – with your help. We can help with the creation of additional mottoes, taglines, iconic images and general design, as well as ongoing promotional and marketing efforts from blog articles, bookmarking to general mentions across various media and channels. Branding is a process and is ongoing – we can be there for you for all of it. Business is also often international – we can help in a number of languages. Branding by building blocks. Logo creation, tagline writing.

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 6

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 7

Skapa innehåll
Följande är övergripande innehåll på vad vi kan skapa för er: video grafisk design text, copywriting, artiklar ljud kombinerad multimedia e-böcker, kombinerad text med grafisk design, fotografier, ibland inkluderar vi enkla video

Content creation
Overall the content we can create for you includes: video graphic design text, copywriting, articles audio combined, multi-media e-books, combining text with graphic design, photographs, sometimes including simple video as well

E-bok skapande
Det finns enorma användningsområden för e-böcker - främst i pdfformat (epub och andra format är möjliga men inte så bra). De kan enkelt överföras via e-post etc. De kan även lagras på nätet, antingen i er egen hemsida, webbplatser som Slideshare eller lagringsplatser som Dropbox. Sedan görs de tillgängliga för andra genom länkar, som online eller digitala broschyrer. Det finns inga tryckkostnader och de kan lagras fritt. Ni läser en nu! Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 8

E-book creation
There are huge uses to be made of e-books – mainly in pdf format (epub and other formats are possible but not as useful). They are easily transferred by e-mail etc. They can also be stored online, either your own website, such sites as slideshare or storage sites such as dropbox, and then made available to others by links. Think of them as online or digital brochures. There are no printing costs and they can be stored free. You are reading one now!

Web design, online design
We can help with your overall online presence. Your website is your online shopfront. Giving it good content – graphic design, expressive images, suitable text that is direct, punchy, informative, moving image, video, flash banners and the like – can all help keep people on your site.

Skriv
visitkort design broschyr design flygblad, affischer häften Det finns fortfarande en användning av marknadsförings verktyg för traditionella tryckta medier. Oavsett om det är ett postat broschyr, ett visitkort överlämnad med ett handslag vid slutet av ett möte, till broschyrer tillgängliga för människor i butiker eller kontor. Ja, de har fortfarande dess användningsområden - med rätt design och material kan de vara till verklig nytta.

Print
Business card design Brochure design Flyers, posters Booklets There is still a use to be made of traditional print media marketing tools. Whether it is the leaflet or brochure posted through the door or the business card handed over with a handshake at the end of a meeting, the brochures available for people to take in the shop or office. Yes, it still has its uses – with the right design and materials it can be of real benefit.

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 9

Video
Vi kan skapa er video och hjälpa till att få den på nätet eller överföras till andra medier, Youtube, Vimeo, Metacafe, brightcove. Video har en verklig användning för alla företag, stora och små. Det ligger i allas räckhåll. Det finns många former av video som företag kan använda - ta en titt på följande sida: http://onemarketmedia. com/blog/2011/01/51-ways-to-use-web-video-to-help-your-businessgrow/ Video bidrar nu till SEO, med tanke på hur Google uppdaterar numera all verklig innehåll, med ett lämpligt namn kan ni få hjälp med er rankning. Video kan användas både online och på annat håll. Vi kan fastställa en lämplig kanal för er - youtube, Vimeo, Metacafe.Vi kan hjälpa med andra webbhotell lösningar såsom Brightcove. Vi kan även hjälpa er med lämpligt innehåll för er egen webbplats. Video kan även göras tillgängliga för DVD eller flash-enheter, vilka sedan fördelas av er. Likaså kan vi leverera ett lämpligt innehåll för användning som instore eller in-venue video.

Video
We can create your video and help to get it online or transferred to other media. YouTube, vimeo, metacafe, brightcove. Video has a real use for any business, however large, however small. It is in everyone’s reach. There are many forms of video a business can use – take a look at http://onemarketmedia.com/ blog/2011/01/51-ways-to-use-web-video-to-help-your-businessgrow/ Video now contributes towards SEO, given recent Google updates real content, especially if it is suitably named, can help your rankings. Video can be used both online and elsewhere. We can establish a suitable channel for you – youtube, vimeo, metacafe. Help with other hosting solutions such as Brightcove. We can help with suitable content for you own website. Video can also be made available for dvd or flash drives, these can then be distributed by you. Similarly we can supply suitable content for use as in-store or in-venue video. Video creation

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 10

Video skapande Vår service omfattar potentiellt fullt storyboards, med pre-exisiting mallar, filminspelning, animation skapande, full redigering, tillägg av ljudspår/musik poäng, produktion i flera format och codecs. Vi kan skapa video i en rad olika genrer, från abstrakt till retro, från fantasi till verklighet. Vad som är bäst för er - det är vårt motto. Reklam, grundläggande video reklam, Information video Produkt/tjänst demonstrationer Förvaltningsuttalanden och meddelanden Vittnesmål vittnesmål av personal även meddelanden Reklamblad i form av video filmning av evenemang tillbakablickar av evenemang videobloggar

Our service includes potentially full storyboarding, using preexisitng templates, film shoot, animation creation, full editing, addition of soundtrack/music score, production in multiple formats and codecs. We can create video in a number of different genres, from abstract to retro, from fantasy to dirty reality. Whatever is best for you – this is our watchword. Basic video advertising, commercials Information video Product/service demonstrations Management statements and messages Testimonials Staff testimonials and messages Video flyers Event filming Event retrospectives Video blogs

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 11

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 12

Marknadsföring

Marketing

Vi kan hjälpa er med all marknadsföring - från traditionella tryckta till sociala medier och online marknadsföringsinsatser. Vi kan skapa innehåll för innehållet av er marknadsföring, göra er sociala mediers marknadsföring verkligen sociala. Vi är här för att hjälpa er till en bättre kontakt med era målgrupper. Om ni behöver kanaler och plattformar att inrätta - kan vi hjälpa till. Framför allt kan vi tillsammans utforma något rätt för er och ert företag. Dessutom om ni blir en pågående kund kommer vi att lägga till extra insatser för er och nämner er via våra egna kanaler och plattformar.

We can help you with all of your marketing process – from traditional print to current social media and online marketing efforts. We can create the content for your content marketing, make your social media marketing truly social. We are here to help you engage with your target markets, your target audiences. If you need channels and platforms setting up – we can help. Above all together we can design something right for you and your business. In addition if you become an ongoing customer we will add extra efforts and mention via our own channels and platforms.

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 13

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 14

Marknadsföring av sociala medier

Social media marketing

Först av allt är det viktigt att vi tillsammans bestämmer vilka kanaler och plattformar som är bäst för er. För varje företag finns det en form av sociala medier som är rätt och når rätt målgrupp. Därifrån kan vi fixa och hantera medierna åt er. Vid behov kan vi även inrätta lämpliga instrumentpaneler för att göra hantera alla medier något lättare och mindre tidskrävande. När allt detta är fixat så kan vi tillsammans skapa en pågående kampanj eller serie av kampanjer för att få ert företag och dess produkter/tjänster ut till världen på ett korrekt sätt. Vi kan skapa innehåll och de nödvändiga meddelanden, publicera dem i enlighet med överenskomna scheman. Facebook, Twitter, LinkedIn, orkut posterous, tumblr, myspace, pinterest, youtube, Vimeo, Metacafe, Slideshare

First of all together we would decide which channels and platforms are best for you. Not every form of social media is right for every business and every target audience. From there we can set them up and manage them for you. If needed we can set up suitable dashboards to make the management of them all somewhat easier, less time consuming. Once all of this is set together we can establish an ongoing campaign or series of campaigns to properly get your business and its products and services out to the world. We can create the content and the messages needed, posting them according to agreed schedules. Facebook, twitter, linkedin, orkut, posterous, tumblr, myspace, pinterest, youtube, vimeo, metacafe, slideshare

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 15

Om oss
F4mmedia är baserad i Sheffield, England. Vi har en bakgrund i ett antal branscher och har arbetat med och för små och större företag lokalt och internationellt, däribland Rumänien, Sverige, Frankrike och Mellanöstern, från arenor till klädtillverkning. Triple One Media är vår partner i Skandinavien. För mer information och kontakt maila till info@tripleonemedia.com Triple One Media och F4mmedia har varit i partnerskap under en tid nu, vi arbetar på en hel rad olika projekt, inklusive eventuella arbeten i Kina och Mellanöstern.

About us
With us you get a personal touch – we are not automated (although we can make use of such tools) With us you get truly human imagination and a sense of humour – serious as it all is F4mmedia is based in Sheffield, UK. We have a background in a number of industries and have worked with and for small and not so small businesses locally and beyond, including Romania, Sweden, France and the Middle East, from venues to clothes manufacturers. Triple One Media ... Triple One Media and F4mmedia have been in partnership for some time now, working on a whole variety of projects including possible work in China and the Middle East. You can also find us on twitter, pinterest, dropr, mural.ly, posterous, tumblr, and so many other places

Priser
(Detta är den svår jag vet inte den typ av priser som tas ut där, bör vi diskutera allt detta skulle vi måste se till att vi båda får vad vi behöver från vad tjänas)

Handcrafted igitally Handgjorda, digitalt 16