Φροντιστήριο Μ.Ε.

19+

thanasiskopadis.blogspot.com

ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΘΕΜΑ Α
Α1. Να αποδείξετε ότι για κάθε γωνία ω ισχύει:
ηµ2ω + συν2ω =1
(7 µονάδες)
Α2. Πότε µια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα
διάστηµα ∆ του πεδίου ορισµού της;
(5 µονάδες)
Α3. Να µεταφέρετε στο γραπτό σας τον παρακάτω πίνακα και να
τον συµπληρώσετε µε το είδος µονοτονίας των συναρτήσεων ηµχ
και συνχ
χ

0

π
2

π


2

ηµχ
συνχ

(5 µονάδες)

Α4. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι Σωστή και ποια
Λάθος;
α) Αν η µέγιστη τιµή µιας συνάρτησης είναι 1, τότε η εξίσωση
f(χ)=2 είναι αδύνατη
Σ
Λ
β) Ισχύει ηµ220° + ηµ270° =1

Σ

Λ

γ) Για κάθε χєℜ, ισχύει ηµ(χ-π)=-ηµχ

Σ

Λ

δ) Αν σε ένα γραµµικό σύστηµα είναι D=0, τότε το σύστηµα είναι
κατ’ ανάγκη αδύνατο
Σ
Λ
(8 µονάδες)

thanasiskopadis.blogspot.com

Φροντιστήριο Μ.Ε. 19+

ΘΕΜΑ Β
∆ίνεται ότι 5συν2α - 7συνα – 6 = 0
3
B1. Να δείξετε ότι συνα = −
5

(7 µονάδες)


, να υπολογίσετε την τιµή της παράστασης:
2
5συνα + 3εφα
A=
(9 µονάδες)
4σφα - 5ηµα

B2. Αν π < α <

Β3. Na λύσετε την εξίσωση: 2ηµ2χ – ηµχ +

5
ηµα = 0
4
(9 µονάδες)

ΘΕΜΑ Γ
(λ + 2)χ + 5ψ = 5
∆ίνεται το σύστηµα 
.
χ + (λ - 2)ψ = −5

Γ1. Να βρείτε τις τιµές των οριζουσών D , Dχ , Dψ.
(8 µονάδες)
Γ2. Να λύσετε το σύστηµα για τις διάφορες τιµές του λ.
(9 µονάδες)
Γ3. Αν (χ0 , ψ0) η µοναδική λύση του συστήµατος να βρείτε το λ
ώστε να ισχύει: χ02 + ψ02 = 2
(8 µονάδες)

Φροντιστήριο Μ.Ε. 19+

thanasiskopadis.blogspot.com

ΘΕΜΑ ∆
∆ίνονται οι συναρτήσεις:

f(χ) = 2χ + 3 χ + 1
3

και

χ 4 + συνχ
g(χ) =
χ2 − 4

∆1. Να βρείτε τα πεδία ορισµού Αf και Αg των συναρτήσεων f
και g.
(6µονάδες)
∆2. Να δείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο Αf
(7 µονάδες)
∆3. Να βρείτε το f(0) και στην συνέχεια να λύσετε την ανίσωση
f(2x-1)>3
(6 µονάδες)
∆4. Να δείξετε ότι η g είναι άρτια.
(6 µονάδες)

Καλή Επιτυχία
Θανάσης Κοπάδης
Μαθηµατικός
Μέλος Ε.Μ.Ε.

Related Interests