Vierde jaargang nummer: 5 November 2012

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
Pagina 3
Pagina 9
Pagina 15 Pagina 21
In deze uitgave o.a.
FRONTtaal
De ‘grand-finale’…
Beste lezers. Voor u ligt de laatste GZBW-editie
van dit jaar. We kunnen gerust stellen dat het op
het gebied van gezondheid, zorg en welzijn een
hectisch jaar geweest is. Met als ‘grand-finale’ de
nodige commotie over o.a. de zorgpremies. Laten
we hopen dat het nieuwe jaar in alle opzichten
wat meer duidelijkheid en rust brengt. In deze
uitgave een interview met good-old Lex Thoen, de
sportgoeroe die over zijn passie als schaapsher-
der verteld. Op de pagina’s van het HagaZieken-
huis o.a. een artikel over een nieuwe methode om
prostaatkanker op te sporen. Wethouder Marga de
Goeij deelt op de gemeentepagina’s een lang ge-
koesterde wens die in vervulling gaat en nieuws
van Brijder, die op de basisscholen voorlichting
geeft over het gebruik van alcohol. Annie Barendse,
voorzitter van Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg, legt uit waar haar organisatie voor staat.
Reinier de Graaf brengt nieuws over een nieuwe,
geavanceerde behandeling van slokdarmkanker
via een kijkoperatie, terwijl de regionale apothe-
kers een reuma-patiëntenavond aankondigen.
Nieuws ook over Stichting Ambulatorium dat con-
stateert dat kinderen met extra hulp de dupe wor-
den van bezuinigingen. Stichting Kwest belicht
de opvoedende rol van de kinderopvangcentra en
ook een artikel over Werkplein Westland / Patij-
nenburg onder de titel: ‘Ondernemen met je hart’.
En tenslotte ziet Martijn Arends de prijzen van de
mondzorg weer terugkeren naar het ‘oude’ niveau.
En dan nog dit: Ik ben verheugd u te kunnen
mededelen dat we nu ook redactieruimte kun-
nen bieden aan de vele goede doelen in de regio:
In 2013 zal de ‘Goede-Doelen-Krant’ het licht
zien. Op www.goede-doelen-krant.nl vindt u alle
informatie om met uw organisatie deel te nemen.
Namens onze redactie wens ik u veel leesplezier
en voor dit jaar een ‘grand-finale’ toe!

Peter Keijzer
Uitgever
Berichtgeving op pagina’s 6 en 7
Verschijnt huis aan huis in:
Gemeente Westland
Hoek van Holland
Maasland
Enkele weken geleden heeft de gemeenteraad het nieuwe beleidskader Wet maatschap-
pelijk ondersteuning (Wmo) voor Westland vastgesteld. Volgens wethouder Marga de
Goeij heeft gemeente Westland de ambitie om alle inwoners zoveel en zo lang mogelijk
op eigen kracht te laten meedoen aan de samenleving.
De Wmo stimuleert dat inwoners die een
steuntje in de rug nodig hebben een beroep
kunnen doen op bijvoorbeeld vrijwilligers of
hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om mee
te kunnen doen. Wethouder de Goeij: “Be-
langrijk is dat mensen zelf invulling geven
aan hun leven en verantwoordelijkheid
nemen voor zichzelf én elkaar. En als er dan
nog ondersteuning nodig is, dan is er de
Wmo. Voor ouderen maar ook voor al die
jonge mensen met een fysieke of psychische
beperking of een chronische ziekte.
De afgelopen jaren is het beroep op de in-
dividuele voorzieningen van de Wmo sterk
toegenomen, vooral op de hulp bij het
huishouden en de individuele vervoersvoor-
zieningen. Door de economische crisis en de
toenemende vergrijzing is dat niet langer vol
te houden. “Er moet iets veranderen zodat
mensen die echt hulp nodig hebben dat ook
in de toekomst kunnen krijgen. Door samen
met de mensen die ondersteuning nodig
hebben te zoeken naar oplossingen en in-
woners te verwijzen naar voorzieningen die
al voor iedereen voor handen zijn, dringen
we de vraag naar individuele voorzieningen
terug”, aldus De Goeij.
Regiotaxi
“Eén van de veranderingen bij de Wmo-
voorzieningen is dat we anders omgaan met
individuele vervoersvergoedingen. Mensen
die gebruik kunnen maken van openbaar of
collectief vervoer, zullen per 1 januari 2013
moeten reizen met trein, bus en tram of, als
zij hiervoor in aanmerking komen, met de
regiotaxi”, aldus wethouder De Goeij.
“Cliënten voor de regiotaxi krijgen een
pasje waarmee ze kunnen reizen tegen het
openbaar vervoerstarief. Alleen mensen die
echt geen gebruik kunnen maken van het
collectieve vervoer krijgen een individuele
vervoersvoorziening toegewezen, al zullen
zij hiervoor wel een eigen bijdrage moeten
betalen. Deze eigen bijdrage geldt straks
ook voor andere voorzieningen. Mensen
moesten al een eigen bijdrage betalen voor
de hulp bij het huishouden. Per 1 januari
2013 moet dat ook voor vervoers- en woon-
voorzieningen. Denk aan een scootmobiel
of een traplift. De hoogte van de bijdrage is
afhankelijk van leeftijd, het inkomen en ver-
mogen. Mensen hoeven nooit meer te beta-
len dan zij kunnen opbrengen”, benadrukt
De Goeij. Het Centraal Administratie Kantoor
(CAK) stelt de eigen bijdrage vast en brengt
deze in rekening.
Wat kan ik zelf?
Wat iemand aan hulp nodig heeft en hoe dit
in te vullen is, wordt volgens wethouder De
Goeij in zogenoemde keukentafelgesprek-
ken in beeld gebracht. “Bij iedere aanvraag
voor ondersteuning zal een medewerker
samen met de cliënt als het ware thuis aan
de keukentafel bekijken wat hij of zij zelf
kan doen, wat er mogelijk is met steun van
Wethouder Marga de Goeij:
‘ Zo lang mogelijk zelfstandig mee
doen aan maatschappij’
buren, familie, vrienden of mantelzorgers en
of hij of zij geholpen is met een algemene of
collectieve voorziening. Zo zijn er heel wat
producten in winkels verkrijgbaar, die niet
specifiek zijn bedoeld voor mensen met een
beperking, maar die hen wel veel ondersteu-
ning bieden. Denk aan een hoge wc, wand-
beugels voor in douche, bad of toilet of een
elektrische fiets. Die zijn voor iedereen te
koop. En men kan ook gebruik maken van
allerlei diensten en activiteiten.”
De intentie van de gemeente is dus om de
inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam en
zelfstandig te laten zijn. De Goeij: “Om dat
te bereiken moeten wij bij elkaar betrokken
zijn, en tegelijk moeten we afstand doen
van het automatisme om een beroep te
doen op de overheid. Westland is uniek om
zijn sociale kracht en kent een imposant ver-
enigingsleven. Die sociale kracht uit zich ook
in de hulpvaardigheid van Westlanders voor
elkaar als het iets minder goed gaat. Ik ben
er van overtuigd dat buren, familieleden,
mantelzorgers en vrijwilligers vaak bereid
zijn om de meer kwetsbaren te helpen”.
Wethouder Marga de Goeij: “Mensen die echt hulp nodig hebben moeten die ook in de
toekomst kunnen krijgen”.
Schaapsherder
Lex Thoen:
Toch wéér
passie delen
Anny Berendse:
Er ‘zijn’ voor hen
die ons nodig
hebben
Kinderen met
extra hulp zijn
slachtoffer van
bezuinigingen
Werkplein
Westland:
Ondernemen
met je hart
T
h
i
e
r
r
y

S
c
h
u
t

F
o
t
o
g
r
a
f
i
e
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
2
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden

Advertorial

Diagnostisch Centrum Schiedam
Spreekuren, onderzoeken en behandelingen zonder wachtlijst
Geen zin om lang te wachten tot u een MRI-scan of een röntgenfoto kunt laten maken? DC
Schiedam is een medisch-specialistisch centrum waar u zonder wachtlijst terechtkunt voor
een groot aantal spreekuren, onderzoeken en behandelingen. DC Schiedam biedt hoogwaar-
dige zorg in een kleinschalige en patiëntvriendelijke omgeving. Ervaren specialisten nemen
echt de tijd voor u. Met een verwijsbrief van de (huis)arts worden vrijwel al onze verrichtingen
vergoed door uw zorgverzekeraar.
Nieuw in het centrum; botdichtheidsmeting
DC Schiedam is onlangs uitgebreid met een DEXA-scan. Dit is een laag energetisch röntgen-
apparaat om de botdichtheid te meten, ook wel dexametrie genoemd. Tijdens dit onderzoek
wordt een een röntgenscan van de onderrug, linkerheup of rechterheup gemaakt. Hiermee is
het mogelijk de hoeveelheid kalk in de botten te meten, en zo te kijken of er eventueel sprake
is van botontkalking (osteoporose). Met een verwijzing van uw arts kunt u, vaak binnen 24
uur, een afspraak maken.
Spreekuur neurologie
Het centrum biedt het spreekuur neurologie voor mensen met herniaklachten in rug of nek.
Dit spreekuur wordt verzorgd door neuroloog dr. C. Bulens. Als u aanvullend onderzoek nodig
hebt, zoals een röntgenfoto of een MRI-scan, dan plannen wij dit op dezelfde dag in. Voor u
als patiënt betekent dit: spreekuur, onderzoek en behandeladvies in één dag.
Gynaecologisch en prenataal spreekuur
Ook nieuw bij DC Schiedam is het gynaecologisch en prenataal spreekuur. De gynaecologen
dr. J. Lind en dr. C.A. Yedema (tevens Spaanstalig) houden wekelijks spreekuren waar u te-
rechtkunt voor bijvoorbeeld:
- verloskundige echo’s (zoals termijnecho, screening naar syndroom van Down,
20-wekenecho)
- gynaecologische echo’s
- menstruatieproblemen
- overgangsklachten
- anticonceptie, zoals het plaatsen van een spiraal of implantatiestaafje
- uitstrijkjes
- gynaecologische check-up
Mocht het nodig zijn, dan kunnen na dit spreekuur aanvullende onderzoeken plaatsvinden.
Maag- en darmonderzoek
De MDL-artsen (maag-darm-leverartsen) van het IJsselland Ziekenhuis hebben in DC Schiedam
een MDL-poli voor darmonderzoek (colonoscopie en sigmoïdoscopie) en maagonderzoek (gastros-
copie). Met deze onderzoeken is het mogelijk bepaalde ziekten aan slokdarm, maag en dikke
darm op te sporen. DC Schiedam beschikt over een uitgebreide dagbehandeling, waardoor het
mogelijk is om het onderzoek met een roesje te ondergaan. Op de dagbehandeling kunt u na het
onderzoek rustig bijkomen en wordt u verzorgd door een verpleegkundige. Later op de dag mag
u na goedkeuring van de specialist naar huis. Is verdere behandeling noodzakelijk, dan zullen wij
snel een afspraak voor u regelen bij de MDL-arts of bij een chirurg bij u in de buurt.
Waarvoor kunt u snel bij DC Schiedam terecht?
• Botdichtheidsmeting
• Echografie
• Maag- en darmonderzoek
• MRI-onderzoek
• Prenatale onderzoeken
• Röntgenonderzoek
• Spreekuren gynaecologie en neurologie
Wist u dat het Diagnostisch Centrum Schiedam vanuit het Westland heel goed bereik-
baar is? DC Schiedam is gevestigd in Medisch Centrum Schiedam-Rijnmond.
Vanaf de snelweg A20 neemt u afslag Schiedam-Noord. In uw navigatie kunt u
Valeriusstraat 3 invoeren als bestemming. Naast ons gebouw kunt u gratis
parkeren. (De slagboom opent automatisch.)
Voor meer informatie of voor een afspraak:
DC Schiedam
Laan van Bol’es 3
3122 AE Schiedam
tel. (010) 449 32 80
fax. (010) 449 32 99
schiedam@dc-groep.com
www.dc-groep.com
DC Schiedam maakt deel uit van DC Groep, een keten van dertien medisch-
specialistische centra. Elk centrum van DC Groep heeft een eigen aanbod
van verzekerde zorg en staat voor efficiëntie en professionaliteit. De kwaliteit
binnen de centra wordt gewaarborgd door het ZKN-keurmerk en het ISO
9001-2008-certificaat.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
3
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Heimwee naar het
ziekenfonds?
Begin 2006 verdween het ziekenfonds en werd
het vervangen voor het nieuwe zorgverzeke-
ringstelsel. Sindsdien is de premie voor de
basisverzekering tot wel vijf keer hoger dan
de premie voor het ziekenfonds. De verplichte
basisverzekering en de vrijwillige aanvullende
verzekeringen zijn in de plaats gekomen van
het ziekenfonds en particuliere verzekeringen.
Voor de basisverzekering betalen mensen
veel meer dan voor het ziekenfonds, terwijl
de dekking juist minder is. Anticonceptie en
fysiotherapie zijn bijvoorbeeld niet gedekt
via de basisverzekering, maar waren dat
wel via het ziekenfonds. Uit een overzicht
van vergelijkingssite Independer.nl blijkt dat
consumenten nu drie tot vijf keer meer premie
zouden betalen als voor het ziekenfonds. In
2005 waren verzekerden voor het ziekenfonds
het goedkoopst bij Anderzorg, met een premie
van 19,95 euro per maand. In 2012 betaalt
u het minste bij Univé, namelijk 92,50 per
maand. Dat is bijna vijf keer meer. Niet alleen
de goedkoopste verzekeringen zijn duurder
geworden. In 2005 betaalden ziekenfonds-
verzekerden gemiddeld 31,51 euro, blijkt uit
cijfers van Vektis. In 2012 is de gemiddelde
premie voor de basisverzekering 102,17 euro,
drie keer zoveel.
Langzaam stoppen
met roken werkt het best
Om van een rookverslaving af te komen, blijkt
de combinatie-aanpak de beste methode. Dus
eerst langzaam afbouwen en op het juiste
moment helemaal stoppen. Dat blijkt uit on-
derzoek van de afdeling Biometris van Wage-
ningen UR en psychologen van de Universiteit
van Amsterdam. Het onderzoeksteam heeft
een wiskundig model opgezet om te bepalen
wat de beste stopstrategie is, zo schrijft het
AD. In het model worden drie factoren onder-
scheiden: het nicotinegehalte in het lichaam,
de zin om te roken en de wil om dat toch niet
te doen. Uiteindelijk moet de wil het winnen
van de zin.
Wasgoed binnen
drogen is ongezond

Nu het buiten slecht weer is, hang je al gauw
je natte was binnen. Het liefst dicht bij de
verwarming. Uit onderzoek van Mackintosh
School of Architecture in Glasgow blijkt echter
dat dit slecht voor de gezondheid is. Vooral
bij mensen die vatbaar zijn voor astma, hooi-
koorts en andere allergieën. Een wasje zorgt
al snel voor twee liter vocht in huis. Volgens
de onderzoekers hebben zelfs drie op de vier
huizen een te hoog vochtgehalte. Dat kan lei-
den tot de ontwikkeling van huisstofmijten en
zelfs tot sporen van schimmels die longinfec-
ties kunnen veroorzaken bij mensen met een
verzwakt afweersysteem. Als je binnen de was
wil drogen dan is het beste om dat in aparte
ruimte te doen die verwarmd en geventileerd
wordt. Toch blijft buiten drogen een stuk ge-
zonder en het is ook nog eens beter voor de
was. Wasgoed dat je buiten hangt, ruikt in het
algemeen frisser. En de wind zorgt ervoor dat
de kreuken wegblijven en je minder hoeft te
strijken.
‘Rijk zijn’ is een groot verschil met ‘rijk leven’. Dit laatste is op sportgoeroe Lex Thoen
van toepassing. Het constant ‘moeten’ in het verleden heeft plaats gemaakt voor het
zoeken naar innerlijke rust en één zijn met de natuur. Tussen vele tientallen schapen
lukt dat voorbeeldig.
Schaapsherder Lex Thoen:
‘Toch wéér passie delen’
Als ik me eindelijk door het sluipverkeer in
de Zouteveense polder geworsteld heb, ar-
riveer ik op de plaats waar ik afgesproken
heb met de man die me ooit klaar stoomde
voor mijn eerste halve marathon. In zijn
markante uitrusting verwelkomt hij me in
de groene oase en stelt me voor aan zijn
viervoetige schaapshond Kita en zo’n 250
vrienden en vriendinnen. “Let maar niet op
de kleuren op hun achterlijf hoor, het ziet
er vandaag allemaal een beetje ADO-achtig
uit”, wijzend op de groen en gele plekken
op hun vachten. “Op deze wijze kunnen we
zien of ze de liefde bedreven hebben en of
er gezinsuitbreiding te verwachten valt”’.
We trekken de polder in en al snel wordt
duidelijk dat het zoeken naar rust maar
ten dele waar is. “Ik blijf wie ik ben en zal
altijd mijn passie proberen te delen met
anderen. Probeerde ik voorheen mensen te
enthousiasmeren voor de Wollebrandcross
of een ander goed doel, nu probeer ik dat
te doen door mijn kudde te laten zien bij
een woonwijk, waardoor er contact ontstaat
met de bewoners. Zie het als PR bedrijven
voor de stichting Vockestaert die opgericht
is voor het beheer van natuur- en recrea-
tiegebied De Zuidrand tussen Vlaardingse
Vaart en Delftse Schie”, legt Lex uit, die met
zijn kudde over belangstelling niet te klagen
heeft. “Vaak krijgen we bezoek van groepen
die uitleg willen over onze werkzaamheden.
Straks komen er bewoners van Parnassia
die van de kudde gaan genieten. Zelfs be-
drijven leren hier lessen die toepasbaar zijn
in hun bedrijfsvoering”.
Betrekkelijkheid
We wandelen door een prachtig stiltegebied.
Na een uurtje weet ik het zeker. Lex is
niet bepaald het prototype herder die alle
contact met de buitenwereld schuwt. In
tegendeel zelfs. Het is net of hij weer deel-
name voor de zoveelste uitvoering van de
Wollebrandcross aan het promoten is. “Toch
sta ik wel anders in de wereld dan wat
jaren geleden. Toen jakkerde ik maar door.
Van het ene evenement naar het andere.
En eigenlijk had ik weinig oog voor andere
zaken. Totdat je uiteindelijk geconfronteerd
wordt met wat gebeurtenissen die de be-
trekkelijkheid van dit leven onderstrepen.
Natuurlijk, het was lastig om na tien jaar
afscheid te moeten nemen van de Wol-
lebrandcross, mijn geesteskind. En ook
was het lastig te accepteren dat ook ik, als
ultieme sportbeoefenaar, fysieke averij kan
oplopen en dat je niet meer kan brengen
wat je graag zou willen. Maar dat alles ver-
bleekt met de impact die de ziekte van mijn
meisje had en ons dagelijkse functioneren
volledig op zijn kop zette. Na zo’n rotperi-
ode ontdek je dat er zoveel leuke dingen te
doen zijn. Dat er nog zoveel uitdagingen lig-
gen te wachten. Dat er ook nog zoveel voor
ons beiden te genieten valt. Het was juist in
die periode dat ik verlangde naar meer rust.
Wat meer de natuur in en de balans zoeken
tussen werk en ontspanning. Schaapsherder
dus! Nou, dat viel even tegen”, lacht Lex,
terugblikkend op zijn herderscarrière.
Autistische kinderen
Thoen als schaapsherder. Wie het vijf jaar
geleden zou hebben gezegd zou spontaan
afgevoerd worden. “Ik ben met mijn border-
collie wat gaan oefenen op acht schapen bij
Pieter Dekker, mijn leermeester. Daarna ben
ik op zoek gegaan naar een kudde (in Dren-
the) waar ik een proeve van bekwaamheid
mocht afleggen. ‘Haal de kudde maar naar
binnen’, zo luidde de opdracht. Nou er kwa-
men acht schapen in plaats van een kudde.
Precies wat mijn hond geleerd was. Wat een
drama, dus eigenlijk einde verhaal! Maar
toch ben ik daarna gaan oefenen. Elke dag.
Met de kudde van Piet de Zoete in Monster.
Na lang lobbyen werd ik uiteindelijk aange-
nomen bij de stichting Vockestaert als een
van de vier herders. Ik weet nog goed mijn
eerste dag. Het was in de winter. Sneeuw,
ijs en koud! Verkeerde laarzen, verkeerde
kleding. Wat een mens toch snel kan leren”,
lacht Lex, denkend aan het begin van zijn
loopbaan. Er wordt koffie uit de rugzak ge-
toverd. We maken wat foto’s en al pratend
vliegt de tijd voorbij. “Ik zou hier best nog
wel eens met autistische kinderen willen
werken”, zo luidt de hartenwens van de
Monsternaar. “Net zoals met dolfijntherapie.
Ik weet zeker dat die kinderen er geweldig
veel plezier aan zouden beleven. Wie weet
hoeveel goeds het teweeg zou kan bren-
gen”. Lex wordt gebeld. De moderne herder
hoort immers mobiel bereikbaar te zijn. De
groep van Parnassia komt er aan. We lopen
langzaam terug naar ons vertrekpunt. De
kudde netjes achter ons aan en Kita die als
een dolle de kudde aan het managen is. Ik
kijk er naar en kan het niet laten een verge-
lijk te maken: “Kijk Lex, zo was jij een aan-
tal jaren geleden”. Lex lacht hartelijk en kan
niet anders dan me gelijk te geven. We na-
deren de groep en Lex verandert à la minute
van rustige herder tot joviale gastheer die
iedereen hartelijk begroet met een oprecht
warme handdruk. Ik kijk nog even naar het
schouwspel en rij glimlachend het weiland
af met de constatering dat hij inderdaad, op
bepaalde momenten, zijn rust heeft weten
te vinden. Maar Lex kennende zal hij de no-
dige moeite hebben om niet het gedrag van
zijn collie over te nemen.
Sponsors voor Spoedplein op locatie Leyweg
Snel duidelijkheid bij verdenking prostaatkanker
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
4
NI E UWS VAN HE T HAGAZ I E KE NHUI S
HagaVrienden voorzitter Michiel Krans (links) en directeur van Van der Velde Archiefopslag
Leon van der Velde en zijn echtgenote voor de gesponsorde muurafbeelding
Radioloog Gerard Kieft (links) en uroloog Hossain Roshani passen de nieuwste techniek
toe bij onderzoek op verdenking prostaatkanker
HagaZiekenhuis
meest actieve zieken-
huis op social media
In oktober ontving de afdeling Communicatie
van het HagaZiekenhuis de Savvy 2011: een
prijs voor het meest actieve ziekenhuis op
social media. Het HagaZiekenhuis scoorde in
een onderzoek van de BMC Groep en Kessels
Communicatie eind vorig jaar als enige van de
92 onderzochte ziekenhuizen het maximum
aantal punten. In het onderzoek werd niet al-
leen gekeken naar aantal volgers en berichten
op Twitter, Facebook en LinkedIn. Ook de
mate van interactie werd gemeten.
Het onderzoek is te lezen op de site
Frankwatching: www.frankwatching.nu
Volg het HagaZiekenhuis ook op social media:

www.twitter.com/hagaziekenhuis

www.facebook.com/hagaziekenhuis

www.youtube.nl/hagaziekenhuis

nl.linkedin.com/company/hagaziekenhuis

Ingang polikliniek
tijdelijk verplaatst
De ingang van de polikliniek op de locatie
Leyweg is in verband met bouwwerkzaam-
heden tijdelijk verplaatst. De ingang zit nu
aan de kopse kant van het poligebouw
tegenover het parkeerterrein.
De tijdelijke verplaatsing van de ingang is
nodig om ruimte te maken voor de bouw
van de nieuwe hoofdingang van het Haga-
Ziekenhuis. Deze zal na de voltooiing in 2013
onderdak geven aan onder meer de centrale
ontvangst van patiënten, een koffiecorner en
een restaurant.
Als tweede ziekenhuis in Nederland biedt
het HagaZiekenhuis een nieuwe methode
om te onderzoeken of iemand prostaatkan-
ker heeft. Met behulp van de nieuwste MRI-
techniek kan de prostaat beter dan ooit in
beeld worden gebracht. De beelden geven
duidelijk aan of er sprake is van prostaat-
kanker of niet.
Uroloog Hossain Roshani en radioloog Ge-
rard Kieft werken nauw samen bij de pros-
taat-MRI. Kieft: “De techniek is een grote
aanwinst voor de prostaatzorg in de Haagse
regio. Met de krachtige 3-Tesla MRI, die het
HagaZiekenhuis dit jaar heeft aangeschaft,
is het mogelijk om meer zekerheid te bie-
den of iemand wel of geen prostaatkanker
heeft, en ook om te bepalen of het gaat om
een agressieve of minder agressieve vorm
van kanker. Daarnaast kan de MRI zichtbaar
maken of de kanker zich heeft uitgebreid.
Hierdoor kan er een heel gerichte behande-
ling worden bepaald. De techniek vergroot
de overlevingskansen van de patiënt aan-
zienlijk.”
Tot nu toe deed de uroloog bij verdenking
op prostaatkanker een echogeleide biopsie.
Via een echo kan de arts de precieze toe-
stand van het prostaatweefsel echter niet
duidelijk zien. Daarom was de arts genood-
zaakt meerdere biopten (stukjes weefsel)
te nemen om tumorweefsel te verkrijgen,
met als mogelijke nadelen dat de arts naast
de tumor prikt of in een niet-agressief ge-
deelte van de tumor. Deze problemen zijn
er niet bij gebruik van de MRI-diagnostiek.
De prostaat en ook de eventuele tumor
worden heel duidelijk in beeld gebracht.
Wordt u ook HagaVriend?
Wilt u ook uw betrokkenheid tonen
door projecten voor onze patiënten
te steunen? Meldt u dan aan als
HagaVriend via de website:
www.hagavrienden.nl of via e-mail
contact@hagavrienden.nl. Voor meer
informatie kunt u bellen naar Helene
Marcus, telefoon 070-2101564.
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
De stichting HagaVrienden heeft de inrichting van het nieuwe Spoedplein op locatie Leyweg van
extra’s kunnen voorzien dankzij sponsoring door twee bedrijven: Aramco Overseas Company en
Van der Velde Archiefopslag. De sponsorgelden zijn gebruikt voor een muurafbeelding en de in-
richting van de binnentuin in de tweede wachtkamer.
Aramco sponsorde eerder een mozaïek-
bank op locatie Leyweg en zorgde voor
de realisatie van het sedumdak op de po-
likliniek. Van der Velde deed jarenlang de
archiefopslag van het HagaZiekenhuis. Die
lange relatie heeft meegespeeld bij het
tot stand komen van de sponsoring.
In de tweede wachtkamer van het Spoed-
plein wachten patiënten en hun bege-
leiders op de uitslag van onderzoeken.
Mensen zitten hier vaak in een situatie
van onzekerheid en spanning. De wacht-
kamer is zo comfortabel mogelijk inge-
richt en heeft een rustige uitstraling. De
muurafbeelding, gesponsord door Van der
Velde, draagt bij aan de prettige sfeer.
De wachtkamer geeft ook toegang tot een
kleine binnentuin. Via deze tuin kunnen
mensen naar buiten, even in de frisse
lucht zitten. De inrichting van deze bin-
nentuin is gesponsord door Aramco. De
binnentuin is nu een fijne plek waar de
bezoeker van het Spoedplein tot rust kan
komen.
Wilt u op de hoogte blijven van de activi-
teiten van HagaVrienden? U kunt ons vol-
gen via de website www.hagavrienden.nl
maar ook via Facebook en Twitter.
Vervolgens kan de uroloog exact het juiste
biopt nemen. Roshani: “Prostaatkanker is
de meest voorkomende vorm van kanker
bij mannen. Een op de zes mannen krijgt
ermee te maken. Voorheen moesten zij
voor dit onderzoek naar het UMC St Rad-
boud in Nijmegen reizen. Nu kunnen patiën-
ten uit heel west Nederland hiervoor terecht
bij het HagaZiekenhuis.”
F
o
t
o
:

H
a
n
s

O
o
s
t
r
u
m

F
o
t
o
g
r
a
f
i
e
F
o
t
o
:

H
a
n
s

O
o
s
t
r
u
m

F
o
t
o
g
r
a
f
i
e
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
5
NI E UWS VAN HE T HAGAZ I E KE NHUI S
Jan Kaffa, verpleegkundig consulent oude-
rengeneeskunde springt met een Hagatas
om zijn schouder op de fiets. Hij gaat bij
oudere patiënten thuis op bezoek. “Ik doe
dit sinds begin dit jaar, als proef, maar
deze bijzondere aandacht is zo’n succes
dat we er zeker mee doorgaan.”
Jan Kaffa is een verpleegkundige met veel
hart voor zijn werk. Dat merk je aan de
manier waarop hij over zijn vak praat. “Op
onze polikliniek ouderengeneeskunde zien
wij met name kwetsbare oudere patiënten
met diverse soorten problematiek. Een
polikliniekafspraak kan overweldigend zijn
voor deze patiënten. De nieuwe omgeving,
het niet weten wat er gaat gebeuren, kan
mensen in verwarring brengen en dat kan
een vertekend beeld geven van de wer-
kelijke situatie. Zo ontstond het idee om
mensen, nadat ze op de polikliniek zijn ge-
weest, in hun eigen vertrouwde omgeving
te bezoeken. Deze thuisbezoeken leveren
vaak extra informatie op die heel zinvol
is.”
“Als ik de patiënt thuis bezoek probeer ik
zijn vertrouwen te winnen en ook dat van
de eventuele partner of familie,” vertelt
Jan. “Dat is zo belangrijk, alleen dan laten
de mensen zich meer zien zoals ze zijn.
Het doel van het thuisbezoek is de diag-
nostiek beter en sneller in kaart te brengen
HagaZiekenhuis
biedt beste borst-
kankerzorg
In de borstkankermaand oktober maakte
zorgverzekeraar CZ bekend dat het Ha-
gaZiekenhuis voldoet aan de medisch in-
houdelijke en patiëntgerichte eisen die CZ
aan borstkankerzorg stelt. Daarmee is het
HagaZiekenhuis ingedeeld in de categorie
‘beste borstkankerzorg’.
CZ toetste de behandeling van borstkan-
ker op kwaliteitscriteria die transparant
en controleerbaar zijn. Het gaat onder
meer om een minimum aantal opera-
ties per jaar en per chirurg (ervaring),
wachttijden, medisch keurmerk, gespe-
cialiseerde verpleegkundigen, multidisci-
plinair mammateam en ondersteuning in
het nazorgtraject.

Op basis van de criteria koopt CZ deze
zorg bij het HagaZiekenhuis in. CZ vindt
dat ziekenhuizen zich moeten speciali-
seren in behandelingen waar ze goed in
zijn. Door te sturen op kwaliteit, wordt de
zorg voor patiënten beter.
Meer weten over de borstkankerzorg in
het HagaZiekenhuis? Ga dan naar:
www.hagaziekenhuis.nl/borstkankerzorg Jan Kaffa, verpleegkundig consulent oude-
rengeneeskunde, bezoekt – met een tas vol
informatie – patiënten thuis
Hoge prioriteit ouderenzorg
Onlangs is op de verbouwde afdeling Interne geneeskunde/Oncologie van het HagaZiekenhuis
een Planetree Wensboom geplaatst. Planetree is een filosofie die persoonlijke aandacht voor de
patiënt centraal stelt. Het HagaZiekenhuis werkt sinds een paar jaar vanuit deze filosofie.
De wensboom is een boomvormig prikbord waarop patiënten, bezoekers en personeel berich-
ten kwijt kunnen.
De Planetree Wensboom wordt onthuld door mevrouw Verhaar (links) en Patricia Flore-
Deiters van Kanker in Beeld
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
en de mensen te begeleiden in hun leef-
situatie door eventuele problemen aan te
pakken. Ik geef psychosociale ondersteu-
ning; hulp bij alle mogelijke problemen en
spanningen die bestaan in het dagelijkse
leven. Maar ik geef ook praktische tips.
Ik neem alle mogelijke informatie mee
Kanker in Beeld (een stichting die creatieve
expressie stimuleert voor mensen die met
kanker te maken hebben) kwam de Plane-
tree Wensboom tot stand. Het is een mooi
vormgegeven object, waarop geschreven of
getekend kan worden met uitwisbare stift en
waaraan kaartjes gehangen kunnen worden.
De boom is ‘geplant’ op een centrale plek op
de afdeling. Patiënt mevrouw Verhaar ont-
hulde samen met Patricia Flore-Deiters van
Kanker in Beeld de Wensboom in het bijzijn
van medewerkers en (ex-)patiënten.
Planetree Wensboom onthuld
tijdens het thuisbezoek. Dat kan gaan
over uiteenlopende dingen zoals activi-
teiten, Tafeltje Dekje, Visio (instituut voor
slechtzienden), maar ook over thuiszorg,
het project Zichtbare Schakel en het ver-
pleeg- of verzorgingshuis. En ik ben indien
nodig de schakel tussen de patiënt en zijn
zorgverlener zoals huisarts, fysiotherapeut
of ergotherapeut.”
De nieuwe aanpak is zo succesvol dat Jan
het aantal thuisbezoeken inmiddels heeft
uitgebreid. “Je merkt dat deze aanpak de
mensen goed doet. En ons geeft het daar-
door ook veel voldoening.”
Een aantal verpleegkundigen bedacht het
prikbord naar aanleiding van een van de eer-
ste Planetree-trainingen in 2008. Unithoofd
Jacqueline Bos vertelt: “Het werkt heel goed.
Dankzij kleine positieve berichtjes wordt de
soms negatieve spiraal doorbroken. Mensen
zetten er dingen op als ‘ik word opa!’, ‘me-
vrouw Jansen is langs geweest; het gaat heel
goed met haar’, maar ook een wens, een be-
dankje of een mooie spreuk.” Op de nieuwe
afdeling moest een nieuw bord komen,
passend bij de nieuwe inrichting. Dankzij
sponsoring door HagaVernieuwt en stichting
F
o
t
o
:

H
a
n
s

O
o
s
t
r
u
m

F
o
t
o
g
r
a
f
i
e
F
o
t
o
:

H
a
n
s

O
o
s
t
r
u
m

F
o
t
o
g
r
a
f
i
e
Over het HagaZiekenhuis
Het HagaZiekenhuis van Den Haag is een van de grootste algemene ziekenhuizen van
Nederland. Het ziekenhuis levert vanuit de kernwaarden zorgzaamheid, innovatie en
samenwerking topklinische zorg met een menselijke maat.
Het HagaZiekenhuis heeft meerdere locaties in Den Haag: aan de Leyweg, aan de
Sportlaan en in de nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Sinds 2009 is het HagaZiekenhuis
ook als zorgaanbieder vertegenwoordigd in Zorgplein Westland in ’s-Gravenzande.
Locatie Leyweg
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag, telefoon 070 - 210 0000
Locatie Sportlaan
Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag, telefoon 070 - 210 0000
Locatie Juliana Kinderziekenhuis
Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag, telefoon 070 - 210 0000
Locatie Buitenpolikliniek Wateringse Veld
Dublinweg 1-3, 2548 TM Den Haag, telefoon 070 - 372 1100
Locatie Zorgplein Westland
Zandeveltplein 3, 2692 AH ’s-Gravenzande, telefoon 0174 - 417 227
Meer informatie op www.hagaziekenhuis.nl.
Toename problematiek bij ouderen
Er is er een toename van hoogbe-
jaarde ouderen die complexe zorg
nodig hebben. Hun problematiek
kan bestaan uit een combinatie
van verschillende ziekten, meerdere
medicijnen en functionele beperkin-
gen met hierdoor kwetsbaarheid en
toenemend regieverlies. Deze proble-
men zullen vanwege de vergrijzing
toenemen. Een belangrijke reden om
ouderenzorg hoge prioriteit te geven.
Zuinig zijn op
je huid
Nummer 1 • mei-juni 2012
LIJFM
AGAZINE
Thema:
Ons Hart
GRATIS
NEEM
MEE!
Aangeboden door het
Bevallen
in het
Moeder-
en kind-
centrum
Kijken in het
lichaam
Gaan ze
steeds vroeger puberen?
T I J D S C H R I F T O V E R G E Z O N D H E I D E N L E E F S T I J L
Tijdschrift over
gezondheid en leefstijl
Het HagaZiekenhuis publiceert een gratis tijdschrift
voor patiënten en bezoekers. Het tijdschrift, Lijfma-
gazine, geeft informatie over de werking van het
menselijk lichaam en een gezonde leefstijl.
Lijfmagazine wordt verspreid in het ziekenhuis
en via huisartspraktijken in de regio.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
6
GE ME E NT E WE ST L AND
www.gemeentewestland.nl
tel. 140 174
Wethouder Marga de Goeij:
‘Een gekoesterde wens’

Verandering Wmo beleid
De regiotaxi, elke dag bereikbaar
Wordt uw woning aangepast met bijvoor-
beeld een traplift of een aangepaste keu-
ken? Of heeft u een scootmobiel nodig of
een rolstoelbus of ontvangt u een individu-
ele vervoerskostenvergoeding? Dit zijn Wmo
voorzieningen waarvoor u met ingang van
1 januari 2013 een eigen bijdrage moet be-
talen. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van
onder andere uw leeftijd, uw huishouden,
uw inkomen en uw vermogen. Met deze
gegevens stelt het Centraal Administratie
Kantoor (CAK) uw maximale periodebijdrage
vast. U ontvangt van het CAK een beschik-
king, waarin de hoogte van uw maximale
periodebijdrage staat. De maximale bijdrage
geldt voor alle Wmo- en AWBZ-voorzie-
De regiotaxi is openbaar vervoer op afroep. U reist ermee van deur tot deur. Ook komen
de taxi’s op bestemmingen waar het reguliere openbaar vervoer niet komt. De voertuigen
zijn toegankelijk voor rolstoelen, scootmobielen, kinderwagens en rollators en voldoen aan
alle veiligheidseisen. Als u hiervoor in aanmerking komt krijgt u een vervoerspas waarmee
u met de regiotaxi tegen het reguliere openbaar vervoerstarief kunt reizen binnen West-
land, Haaglanden en enkele zones daarbuiten. De regiotaxi werkt op basis van reservering,
dat kan tot één uur van tevoren. De regiotaxi valt onder het collectieve vervoer. De regio-
taxi is elke dag beschikbaar vanaf ’s morgens 6.00 uur tot 01.00 uur ‘s nachts. Meer infor-
matie over Regiotaxi Haaglanden vindt u op regiotaxi.haaglanden.nl
In november is de eerste serie ‘Snackwijs’
workshops van start gegaan op een Bui-
tenschoolse opvang in Westland.
Snackwijs is een programma over gezonde
tussendoortjes en drankjes. Tussendoortjes
zijn niet meer weg te denken uit onze voe-
ding. Maar wanneer te veel snacks worden
gegeten en frisdrank wordt gedronken,
bestaat het risico dat kinderen te weinig
groente, fruit, granen en zuivel binnen
krijgen. Dan ligt het gevaar op de loer van
eenzijdige en calorierijke voeding . En dat
terwijl gezond snacken net zo lekker kan
zijn, als je maar weet hoe.
Het programma Snackwijs start met een
workshop voor de medewerkers met als
afsluiting het gezamenlijk maken van
gezonde snacks. Daarna volgen vier
Snackwijs workshops voor de kinderen op
de BSO. Tijdens dit leuke en afwisselende
programma wordt op speelse wijze ken-
nis gemaakt met gezonde tussendoortjes.
Door middel van activiteiten als “professor
snackwijs” en “snackwijs smoothie chef”
leren de kinderen wat gezonde keuzes
zijn. Verder krijgen ze te zien dat een ge-
zonde keuze ook een lekkere keuze kan
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Telefoonnummer 088-054 99 00
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
Voor alle vragen over
Opvoeden en opgroeien
(0-23 jaar)
Inloopspreekuur De Lier:
woensdag van 14.30 - 15.30 uur
Inloopspreekuur Wateringen:
donderdag van 15.30 - 16.30 uur
Algemene informatie:
www.cjgwestland.nl
Tot voor kort gingen Westlanders,
die psychische hulp nodig hadden
naar Delft. Gelukkig is dat verbeterd.
In de polikliniek aan de Tiendweg
en het behandelcentrum aan de
Middelbroekweg in Naaldwijk
kunnen volwassenen terecht bij de
behandelaars van GGZ Delfland.
Omdat ik het belangrijk vind dat er
in onze gemeente een volledig
aanbod van voorzieningen voor
mensen met psychische problemen
aanwezig is, heb ik alweer zo’n
kleine 2 jaar geleden in een aantal
gesprekken met de leiding van
GGZ Delfland aangedrongen op
uitbreiding van verschillende
voorzieningen in de gemeente.
Ik ben dan ook erg blij met de
initiatieven die er zijn genomen door
GGZ Delfland om tot een breder
palet aan voorzieningen te komen.
In juli heeft het college een subsidie
verstrekt voor de oprichting van een
steunpunt nazorg. Mensen die klaar
zijn met hun behandeling kunnen
hier begeleid worden om hun leven
weer op de rails te krijgen. Als het
ware een steuntje in de rug op zoek
naar werk, een zinvolle dagbesteding
of een opleiding. Ze worden hierbij
geholpen door lotgenoten, die hun
ervaringsdeskundigheid inzetten
om hen weer op weg te helpen. “De
eerste stappen zijn genomen in de
ontwikkeling van een eerstelijns-
voorziening, die laagdrempelige
behandelingen aanbiedt voor
mensen met psychische klachten.
Voorlopig is de praktijk gevestigd
op het Werkplein”.
In december gaat een lang gekoesterde
wens van mij in vervulling en opent
GGZ Delfland aan de Tiendweg in
Naaldwijk een jeugdafdeling, waar
zo’n 500 Westlandse jeugdigen
tussen 0 en 18, die nu nog naar Delft
moeten voor behandeling, terecht
kunnen. Een grote groep hiervan
zijn jongeren met ADHD en autisme,
waarvoor behandeling nu dichterbij
kan plaatsvinden. Dat is niet alleen
prettig voor de jongeren maar ook
voor hun ouders. Met deze voorziening
voor de jeugd, het steunpunt nazorg,
de eerstelijnsvoorziening en de
samenvoeging van ouderenzorg
met de kortdurende en langdurige
zorg in het Behandelcentrum, wordt
de geestelijke gezondheidszorg
in Westland tot mijn vreugde echt
volwassen.
zijn en hoe je dan die keuze maakt.
Na de laatste workshop voor de kinderen
volgt nog een inloop voor de ouders met
leuke testjes, informatie over gezonde
snacks en verschillende snackrecepten.
Met Snackwijs wordt snacken een gezonde,
lekkere en makkelijke keuze! Snackwijs is
een initiatief van diëtistenpraktijk Gezond
eten & zo . Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met diëtiste Esther van
Ruijven, of stuur een e-mail naar gezond-
etenenzo@hotmail.com.
Serie ‘Snackwijs’ workshops van start
ningen samen. Bent u op dit moment al
cliënt van de Wmo dan geldt voor u een
overgangsperiode van een half jaar. Meer
over het bepalen en innen van de eigen
bijdragen vindt u op www.hetcak.nl onder
‘bereken uw eigen bijdrage’.
De Wmo Adviesraad heeft tot taak het
collega van burgemeester en wethouders
gevraagd en ongevraagd te adviseren
over het gemeentelijke Wmo beleid. Ook
behartigt zij de belangen van individuele
burgers die met de Wmo te maken heb-
ben. Een folder met meer informatie van
de raad kunt u verkrijgen in alle biblio-
theken en bij de Stiploketten.
Voorlichting alcohol op basisscholen
Gezamenlijk
project jonge
mantelzorgers
Thema avonden ‘Omdat ik het zeg!?!’
In het kader van het lokale gezondheids-
beleid van de gemeente Westland gaat
Brijder Jeugd, afdeling preventie, zoveel
mogelijk scholen bezoeken. Zij geven
voorlichting aan leerlingen van groep 7
en 8 van de basisscholen in het Westland.
Alcohol zal daarin het hoofdonderwerp
zijn, maar ook roken en energy-drankjes
krijgen aandacht.
Uit onderzoek van het Trimbos-instituut
blijkt dat ruim een derde van de 12-jarigen
wel eens alcohol heeft gedronken. In groep
7 en 8, waar kinderen nog jonger zijn,
heeft een vijfde al ervaring met alcohol.
Het is niet eenvoudig voor onderwijzers
om over alcohol te praten. Naast het
drukke lesprogramma blijft er weinig tijd
over en bovendien is alcohol geen gemak-
kelijk onderwerp. We drinken bijna alle-
maal, in onze maatschappij is drank een
zeer geaccepteerd middel om gebeurtenis-
sen te vieren en om mee te ontspannen.
Jongeren weten dan ook niet anders dan
dat het er bij hoort. Tegelijkertijd weten we
Je mobieltje rinkelt… Een klasgenoot belt
en vraagt of je zin hebt om mee te gaan
naar een feest. Leuke uitnodiging dus wat
houd je tegen? Jammer genoeg van alles!
Want jouw moeder is al een poos ziek en
je moet na school helpen. Bijvoorbeeld met
de boodschappen, eten koken of andere
klusjes. Je moeder is te ziek om het al-
lemaal alleen te doen en je hebt ook nog
een kleiner broertje die graag wil spelen
met zijn vriendjes. Zo maar een voorbeeld
van een jonge mantelzorger die zijn moeder
graag helpt en hoopt dat zij het ooit weer
allemaal zelf kan doen. Zodat hij weer kan
uitgaan met vrienden of klasgenoten.
Is het bovenstaande een uitzondering? He-
laas niet, want in vrijwel elke schoolklas zit-
ten leerlingen die naast school en huiswerk
ook de zorg voor een ziek familielid hebben.
Daarom hebben Vitis Mantelzorg en Lentiz
Floracollege in Naaldwijk tijdens de lesuren
een gezamenlijk project om jonge mantel-
zorgers te ondersteunen. Ken jij zo iemand
of heb je zelf de zorg voor iemand? Kijk dan
op www.jong-zorgen.nl voor informatie. Als
je met iemand wilt praten, zoek dan iemand
die je kunt vertrouwen: een tante, oom, oma
of opa of je docent op school. Je kan ook
altijd bellen met de consulent mantelzorg
Johan Kres, telefoon 0174-315047 of mail
naar mantelzorg@vitis.nl.
Over onze hersenen...
Na de geboorte zijn onze hersenen nog niet ‘af’. Ons brein bestaat uit zo’n honderd
miljard zenuwcellen die tijdens de ontwikkeling naar elkaar op zoek zijn. Ze groeien
naar elkaar toe en maken contact. Zo ontstaan er verbindingen tussen zenuwcellen in
verschillende hersengebieden die het mogelijk maken dat wij goed functioneren. De her-
senen zijn in de puberteit nog volop in ontwikkeling, wat te merken is aan het
veranderende gedrag in de puberteit. De prefrontale cortex, in het voorste gedeelte van
de hersenen, geeft ons het vermogen om complexe beslissingen te nemen en de gevol-
gen daarvan te overzien. Dit hersengebied is in de ontwikkeling als laatste aan de beurt.
De rijping van ons brein gebeurt namelijk van achteren naar voren. Aan het eind van de
puberteit, als een kind tegen volwassenheid aanhangt, is de prefrontale cortex volledig
ontwikkeld. Kinderen die voor of rondom hun twaalfde jaar alcohol drinken, lopen het
risico dat de gezonde groei van hun hersenen in gevaar komt. Het kan zijn dat de zenuw-
cellen onjuiste verbindingen maken, wat kan leiden tot een verstoring van het gedrag op
volwassen leeftijd. Het maken van complexe beslissingen en het plannen van werkzaam-
heden is lastig als de ontwikkeling van de hersenen is verstoord.
Bron Prof. Guus Smit Universiteit van Amsterdam
Wie herkent dit niet: Eva van 3 jaar wil in
de supermarkt die lekkere dropveters heb-
ben die bij de kassa liggen. Je vindt dit
niet nodig en zegt “nee”. Eva werpt zich
gillend en schoppend op de grond.
Of: Luuk is geen gemakkelijke slaper. Je
hebt hem al vier keer terug naar z’n bed
gebracht. Nu roept hij dat hij echt niet gaat
slapen. Hoe reageer je?
In de basisschoolleeftijd ontwikkelen
kinderen zich snel; lezen, schrijven, sport
en spelvaardigheden en niet in de laatste
plaats de sociale omgang met leeftijds-
genootjes en volwassenen. Het is echt
de leeftijd van spelen en ontdekken met
vriendjes en vriendinnetjes. Wat thuis
mag, mag op school weer niet en bij een
vriendje thuis is het ook weer anders. Het
is voor ouders vaak leuk om te zien hoe
snel hun kind zich ontwikkelt. Maar het is
ook een uitdaging om je eigen regels en
grenzen met de ontwikkeling van je kind
mee te laten groeien zodat ze volop de
wereld op een veilige manier kunnen
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
7
GE ME E NT E WE ST L AND
StipWestland is het gemeentelijk loket
voor alle vragen op het gebied van
wonen, zorg en welzijn. U kunt tijdens
de openingsuren altijd binnenlopen
zonder afspraak.
Hier vindt u StipWestland:
’s-Gravenzande
Zandeveltplein 26 (in de bibliotheek)
Iedere werkdag van 13.30 - 17.00 uur
Donderdag gesloten
De Lier
Hoofdstraat 8
Iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur
Monster
Havenstraat 16
Iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur
Naaldwijk
Prins Bernhardstraat 5a
Iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur
Wateringen
Dorpskade 3 (in de bibliotheek)
Iedere werkdag van 14.00 - 17.00 uur
E-mail: mantelzorg@vitiswestland.nl
Meer informatie over StipWestland
vindt u op de internetsite,
www.stipwestland.nl
Telefoon: (0174) 31 50 40
Maandag t/m vrijdag
van 9.00 - 12.00 uur
Wijziging inloopspreekuur
Mantelzorg
Onlangs is het inloopspreekuur van
Vitis Welzijn Mantelzorg veranderd.
Alleen bij het Stiploket in Naaldwijk
kan u binnenlopen zonder afspraak.
Elke dinsdag van 10.00 - 11.00 uur
Stip Westland
Prins Bernhardstraat 5a
2671 ER Naaldwijk
Bent u niet in de gelegenheid om het
spreekuur te bezoeken dan kunt u ook
een afspraak maken met de consulent
van Vitis Welzijn Mantelzorg. Een gesprek
thuis, bij Stip Westland of een Vitis wijk-
centrum is ook mogelijk. Neem contact
op met de consulent die te bereiken is
van maandag tot en met woensdag op
(0174) 315047. U kunt uw verzoek ook
mailen aan mantelzorg@vitiswelzijn.nl.
Kijk ook op de website:
www.vitiswelzijn.nl voor nieuws
en informatie.
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Berichtgeving Gemeente Westland
ontdekken. Het Centrum voor Jeugd en
Gezin Westland organiseert themabijeen-
komsten waar wordt ingegaan op regels
en grenzen voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd.
Op 20 november is dat bij het CJG in
De Lier en op 12 december bij het CJG
in Monster. De avond duurt van 20.00 tot
22.00 uur. Deelname is gratis. Wel graag
vooraf telefonisch opgeven bij het CJG
Westland, telefoon (088) 054 99 00.
ook allemaal dat drank erg slecht is voor
de nog niet uitontwikkelde hersenen.
Naast de voorlichting aan de jongeren
zelf is het ook heel belangrijk om met
de ouders in gesprek te gaan tijdens een
ouderavond. Vaak komen vragen van op-
voedkundige aard aan de orde, zoals hoe
stel ik grenzen, hoe doen andere ouders
het? Ook voor het onderwijzend personeel
is ruimte vrijgemaakt voor consultatie,
zodat ook zij later nog met hun vragen
terechtkunnen. Vaak wordt gedacht: “Ach,
ik heb zelf ook gedronken en het is met
mij toch ook goed gekomen….” Een begrij-
pelijke redenatie, maar toen wisten we nog
niet welke schadelijke gevolgen alcohol
heeft op de hersenen; anders hadden we
het vast anders gedaan.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
8
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Advertentie
Livit Orthopedie bij AdFysio!
U kunt bij ons terecht voor deskundig voet- en schoenadvies bij:
• Pijnklachten
• Diabetes, reuma en artrose
• Sportblessures, ook bij preventie
• Stand- en vormafwijkingen van de voet
Heeft u voetklachten en wilt u deze laten onderzoeken door een van onze
voetspecialisten? Bel ons vrijblijvend voor een afspraak: 010 – 411 1004.
In het Livit Voetadvies Centrum worden voetklachten
adequaat en snel behandeld. Van schoentechnicus tot
medisch specialist, u kunt meteen bij de goede behandelaar
terecht. Wij kennen geen wachtlijsten. U kunt binnen een
week bij ons terecht voor een afspraak!
www.livit.nl/voetadviescentrum
Advertentie
Hoofdstraat 88, 2678 CM De Lier - Tel. (0174) 513237 – info@adfysio.nl – www.adfysio.nl
* Fysiotherapie
* Kinderfysiotherapie
* Manuele therapie
* Lymf- en Oedeemtherapie
* Bekkenbodemtherapie
* Arbeidsfysiotherapie
* Sportfysiotherapie
* Trainingen
Centrum voor Fysiotherapie en Beweging
PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
9
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
De pil voorkomt
dementie
De anticonceptiepil heeft er een nieuw voor-
deel bij: het voorkomt dementie bij vrouwen.
Zelfs jaren nadat je gestopt bent met het
gebruik ervan. Dit blijkt uit onderzoek van de
Universiteit in Wisconsin. De Amerikaanse
wetenschappers ondervroegen 261 vrouwen
tussen de 40 en 65 jaar over hun gezondheid.
Ook ondergingen de proefpersonen een aantal
geheugentesten. Vrouwelijke vijftigers die in
het verleden de pil gebruikten, scoren veel
beter op de testen dan vrouwen die er nooit
mee in aanraking kwamen. Experts denken
dat het oestrogeen in de pil de verharding van
de slagaders voorkomt, wat de toevoer van het
bloed naar de hersenen verhoogt. Ook bleek:
hoe langer de vrouw de pil had gebruikt, hoe
hoger de score.’Het effect was vooral zichtbaar
bij vrouwen die de pil langer gebruiken’.
Bron: AD
Diabeteszorg-
onderzoek
Diabetesvereniging Nederland (DVN) is in
oktober gestart met het Diabeteszorgonder-
zoek, om inzicht te krijgen hoe mensen met
diabetes de ontvangen zorg ervaren. Het
onderzoek loopt nog tot 30 november via de
website www.diabeteszorgonderzoek.nl. In de
Zorgstandaard Diabetes staan richtlijnen die
de zorgverleners en patiënten samen hebben
afgesproken, maar krijgen de mensen met dia-
betes de zorg die is vastgesteld in de praktijk?
Die uitkomsten komen uit het diabeteszorgon-
derzoek. De resultaten van het onderzoek wor-
den begin 2013 gepresenteerd. DVN gebruikt
de uitkomsten van dit onderzoek in overleg
met zorgverleners en zorgverzekeraars om
gezamenlijk tot verbetering van de diabetes-
zorg te komen. Tegelijkertijd motiveert DVN de
mensen met diabetes met de uitkomsten van
het onderzoek om mondig te zijn en te vragen
om de zorg die daadwerkelijk nodig is.
Sterke eerstelijns-
gezondheidszorg
Het is voor het eerst dat Europees onderzoek
aantoont dat een sterke, goed functionerende
eerstelijnsgezondheidszorg leidt tot gezondere
inwoners van een land. Ze verliezen minder
levensjaren door bijvoorbeeld hart- en vaat-
ziekten of astma wanneer zij behandeld zijn in
een land met een sterke eerstelijnsstructuur,
een goede coördinatie van zorg en een breed
eerstelijns zorgpakket, zoals Finland, Dene-
marken, Nederland, het Verenigd Koninkrijk,
Spanje en Portugal. Men vegeleek de eerste-
lijnsgezondheidszorg in 31 landen met een
door het NIVEL (Nederlands instituut voor on-
derzoek van de gezondheidszorg) ontwikkeld
meetinstrument: de European Primary Care
Monitor. Dit meetinstrument brengt de sterke
en zwakkere punten van eerstelijnszorgsyste-
men in kaart met tientallen indicatoren zoals
beleid en wet- en regelgeving, financiële mid-
delen en de opleidings- en werkcondities voor
eerstelijnszorgverleners.
Het hospice in Naaldwijk nadert zijn voltooiing. De VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg) heeft de 65 vrijwilligers opgeleid die in het hospice gaan werken. Niet zo vreemd,
want het doel van beide instellingen is hetzelfde: meehelpen om terminale patiënten een
waardig levenseinde te geven.
Anny Berendse (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg):
‘ Onze missie is ‘er zijn’ voor hen
die ons nodig hebben
Anny Berendse is voorzitter van de VPTZ
regio Westland en legt uit waar haar or-
ganisatie voor staat. “Sterven hoort, net
als geboren worden, bij het leven. Veel
mensen overlijden in het ziekenhuis of
verpleeghuis maar niet iedereen wil dat.
Steeds meer mensen kiezen er voor om
de laatste fase van hun leven thuis of in
een andere vertrouwde omgeving zoals
een hospice door te brengen. Thuis of in
een hospice kan iedereen uit de directe
omgeving helpen om het leven waardig
af te sluiten. De verzorging thuis van een
geliefde die gaat sterven is erg zwaar.
Zelfs als er hulp is van de thuiszorg en
huisarts. In die zware omstandigheden
moet de familie dag en nacht beschikbaar
zijn. Extra hulp is vaak wenselijk. Onze
vrijwilligers bieden hulp door tijd en
aandacht te besteden aan de zieke maar
ook aan de mensen rond het bed. Is de
vrijwilliger er, dan kan de partner of fami-
lie even op adem komen. Zo is de vrijwil-
liger een belangrijke steun”, aldus Anny,
die de VPTZ, met ruim 30 vrijwilligers in
Westland, Midden-Delfland en Hoek van
Holland, aanstuurt. “Onze nieuwe vrij-
willigers krijgen een intensieve training
waarna een toetsing volgt m.b.t. geschikt-
heid. Omdat ze vaak met zware omstan-
digheden te maken krijgen. We willen
zeker weten of de vrijwilliger klaar is voor
zijn of haar taak. Een heel dankbare taak,
zo ervaren we dagelijks”.
Opgeleid
De meeste vrijwilligers zijn bij de termi-
nale zorg betrokken omdat ze zelf een
familielid hebben verloren of in de zorg
werkzaam zijn (geweest). Ze weten dus
van nabij wat het betekent om een zieke
in de laatste levensfase te verzorgen. “De
vrijwilligers verrichten geen medische of
verpleegkundige taken of zwaar huishou-
delijk werk. Wat zij wel doen, is waken
bij de patiënt, helpen bij de dagelijkse
verzorging en partner en familieleden
steunen. Zo krijgen die de gelegenheid
om even tot rust te komen, een bood-
schap te doen of wat te slapen”, legt
Anny uit. “Juist op die momenten wil-
len patiënten nog wel eens van zich af
praten. Omdat ze hun naasten er niet
mee willen belasten. Onze vrijwilligers
bieden dan een luisterend oor en heb-
ben een strenge geheimhoudingsplicht.
Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens
worden nooit doorgegeven aan anderen”.

Hospice
Behalve voorzitter van de 20-jarige VPTZ,
is Anny ook bestuurslid van het hospice
in Naaldwijk, dat volgens de planning
op 14 december open gaat. “De verschil-
len tussen beide organisaties bestaan
hieruit dat de VPTZ bij mensen thuis
komt en het hospice mensen opneemt.
Samen met anderen hebben wij in 2004
het initiatief genomen om tot oprichting
te komen van een hospice binnen de ge-
meente Westland. Vanaf het prille begin
zijn wij er dus bij betrokken geweest. De
vrijwilligers die er gaan helpen hebben
bij ons de training gevolgd”, legt Anny
uit, die de VPTZ uit heeft zien groeien
tot een hechte club vrijwilligers. “Samen
staan we voor onze missie. Die is ‘er zijn’
voor de mensen die ons nodig hebben.
Wij kunnen mensen niet beter maken,
maar we kunnen er wel voor zorgen dat
ze zich beter voelen. Als we daarin sla-
gen, hebben we bereikt wat we willen.”
Hulp aanvragen kan telefonisch via de
coördinator van de VPTZ, onder nummer
06-1247 1661. Bij elke aanvraag bekijkt
de coördinator welke vrijwilliger ‘t beste
ondersteuning kan geven. Aan de hulp
zijn geen kosten verbonden.
Kijk voor meer informatie op de website:
www.vptzwestland.nl
Geen situatie hetzelfde
Een van de vrijwilligers van de VPTZ
is Thea Zuiderwijk uit Monster. Zij
stond familieleden bij die kwamen te
overlijden en heeft dat een plek kun-
nen geven. Zij werd vrijwilligster bij
de VPTZ om voor anderen te doen
wat zij voor haar eigen familieleden
gedaan had. Thea zegt dat geen
enkele situatie hetzelfde is. Soms
heeft ze gesprekken met mensen die
gaan overlijden, andere keren steunt
ze de familieleden die het er ook
vaak heel moeilijk mee hebben. Al
leeft Thea erg mee met de mensen,
ze neemt de problemen van anderen
niet mee naar huis. “Want dan ga
je er zelf aan onder door. En dat is
natuurlijk niet de bedoeling”.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
10
NI E UWS VAN RE I NI E R DE GRAAF November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Als enige in de regio voert Reinier de Graaf sinds kort de meest geavanceerde behande-
ling van slokdarmkanker uit, namelijk via een zogenoemde kijkoperatie. Patiënten met
niet uitgezaaide slokdarmkanker komen hiervoor in aanmerking. Grote voordelen zijn met
name minder longcomplicaties, een sneller herstel doordat er geen operatiewond is en
minder slik- en stemproblemen.
Patiënten met blaas- en dikke darmkanker zijn bij Reinier de Graaf in goede handen. De borstkankerzorg valt zelfs in de categorie
’beste zorg’. Dat blijkt uit een onafhankelijke vergelijking van CZ onder Nederlandse ziekenhuizen. Chirurgen die veel ervaring
hebben met een bepaalde operatie, leveren betere zorg, is het uitgangspunt van de zorgverzekeraar.
Dat de borstkankerzorg van Reinier de Graaf in de hoogste categorie valt zal niemand verbazen. Deze behoort al jaren tot de
beste van Nederland. Dit werd recentelijk weer bevestigd door de toekenning het roze lintje van de BorstkankerVereniging Neder-
land. De hoge scores worden behaald door onder meer de grote ervarenheid van chirurgen, diagnostiek op één dag, aanwezige
voorzieningen en gestructureerd behandeloverleg met andere specialisten voor en na de operatie. Ook de blaasverwijderingen
worden goed beoordeeld. CZ hanteert een minimum van 50 blaasverwijderingen per jaar om in de categorie ‘beste zorg’ te be-
landen. De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) – de wetenschappelijke beroepsvereniging voor medisch specialisten in
de urologie- hanteert een minimum van 10 operaties per jaar. Een aantal dat het Reinier de Graaf met 18 per jaar ruimschoots be-
haalt. Voor dikke darmkanker voldoet het Reinier de Graaf eveneens aan de eisen van CZ. Het ziekenhuis kreeg onlangs zelfs het
predicaat ‘goede zorg’ van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), een belangenvereniging bestaande
uit 25 kankerpatiëntenorganisaties.
Chirurg Scheepers: “In tegenstelling tot een
gewone slokdarmoperatie waarbij er een
snee in de buik en borstkas wordt gemaakt,
voer ik een zogenoemde kijkoperatie uit
via enkele kleine sneetjes in de borstkas
(thoracoscopie) en de buikholte (laparosco-
pie). We verwijderen het zieke deel van de
slokdarm en een deel van de maag. Vervol-
gens maken we van de overgebleven maag
een zogenoemde ‘buismaag’, die we in de
borstholte of in de hals (afhankelijk van
de plaats van de tumor) verbinden aan het
overgebleven gedeelte van de slokdarm.”
Uitleg van de techniek
De chirurg maakt bij de operatie gebruik
van een circa 40 cm lange en circa 1 cm
dikke kijkbuis, de laparoscoop, die via een
kleine snede in de buikholte wordt ge-
SMS-alerts
voor patiënten
Sinds kort ontvangen patiënten van de poli-
klinieken kindergeneeskunde, gynaecologie
en KNO, twee dagen voorafgaand aan hun
policonsult, als proef via sms een afspraakre-
minder. Dit zogenoemde sms-alert herinnert
patiënten aan de datum, tijdstip en de locatie
van hun polikliniekafspraak. Met de sms-alerts
wil Reinier de Graaf extra service bieden aan
patiënten. Het komt namelijk nogal eens voor
dat patiënten zich op een verkeerde locatie
melden voor een consult met hun medisch
specialist. Naar verwachting zet Reinier de
Graaf in 2013 ook sms-alerts in voor de ove-
rige poliklinieken.
Uitbreiding
spreekuren
Onlangs hebben de specialisten van de vak-
groep Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
en Plastische Chirurgie van Reinier de Graaf
hun spreekuur uitgebreid. Op deze manier
streeft Reinier naar een nog betere service.
U kunt door de extra spreekuren sneller te-
recht voor een eerste polibezoek, ook voor
of na uw werkdag.
KNO
• Mw. H.C. Hafkamp op maandagochtend van
07:30 uur tot 08:30 uur in Gasthuis Delft
• De heer F.A.W. Peek op dinsdagmiddag van
17:00 uur tot 18:00 uur in Gasthuis Delft
• Mevrouw J.M. Kruyt op woensdagochtend
van 07:30 uur tot 08:30 uur in de De Reef
Ypenburg
• De heer J.A.D. Jol op woensdagmiddag van
17:00 uur tot 18:00 uur in Diaconessenhuis
Voorburg
• De heer D.P. Kooper op vrijdagochtend van
07:30 uur tot 08:30 uur in Behandelcentrum
Westland
Plastische Chirurgie
U kunt naast de reguliere spreekuren ook
terecht op ons avondspreekuur op maan-
dagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het H-
gebouw, locatie Gasthuis Delft.
Komt u ook naar
de informatieavond
reukstoornissen?
Veel mensen hebben last van reukproblemen:
ze ruiken niet zo goed of zelfs helemaal
niet. De smaak is vaak ook minder. En als je
een gaslucht niet meer ruikt, kan dat zelfs
levensgevaarlijk zijn. Woensdag 28 november
tijdens de informatieavond reukstoornissen
vertelt KNO-arts de heer. D. Kooper, hij heeft
als enige in de regio een speciaal spreekuur
voor mensen met een reukstoornis, u over de
oorzaken en mogelijke behandelingen. Ook
kunt u die avond een reuktest doen om exact
te bepalen wat u nu wel en niet ruikt. Op onze
website leest u meer over het programma van
de avond op onze locatie gasthuis Delft en hoe
u zich hiervoor kunt aanmelden.
www.rdgg.nl
Nieuwe behandeling slokdarmkanker
Behandeling slokdarmkanker
via kijkoperatie
bracht. Aan de buis zit een videocamera en
via een monitor kan de chirurg in de buik
kijken. Via enkele kleine sneden kunnen al-
lerlei instrumenten ingebracht worden waar-
mee geopereerd kan worden.
Voordelen voor de patiënt
Internationaal wetenschappelijk onderzoek
heeft aangetoond dat verwijdering van de
slokdarm via een kijkoperatie tot minder
complicaties van de longen leidt, zoals een
longontsteking. Ook herstellen mensen snel-
ler omdat er geen operatiewond is. Mensen
bij wie het door de plaats van de tumor
mogelijk is de ‘buismaag’ in de borstholte
te verbinden aan het overgebleven stuk van
de slokdarm, hebben als bijkomend voor-
deel dat er minder kans bestaat op slik- en
stemproblemen.
Champions League
Een slokdarmoperatie via een kijkoperatie
is net als een normale slokdarmoperatie
een ingewikkelde en complexe ingreep,
die soms wel zeven uur kan duren. Bij het
gehele behandeltraject zijn niet alleen de
chirurg en het opererend team, maar ook
de maag-, darm-, leverartsen, intensivisten,
anesthesiologen, verpleegkundig specialis-
ten en fysiotherapeuten onmisbaar. Schee-
pers: “Het uitvoeren van deze behandeling
van slokdarmkanker is iedere keer als een
Champions League finale. Alles moet klop-
pen. Het team moet volledig op elkaar in-
gespeeld zijn. In Reinier de Graaf is er zo’n
gemotiveerd en toegewijd team.”
Bovenregionale functie
Deze bijzondere operatie bij mensen met
slokdarmkanker wordt behalve in Reinier
door slechts vier andere ziekenhuizen in Ne-
derland uitgevoerd. Hierdoor kunnen niet al-
leen patiënten uit de eigen regio maar ook
ver daarbuiten (uit geheel West Nederland)
in Reinier de Graaf worden behandeld.
Chirurg Scheepers voert de
kijkoperatie bij slokdarm-
kanker uit.
In tegenstelling tot een
gewone slokdarmoperatie
waarbij er een snee in de
buik en borstkas wordt
gemaakt, wordt een kijk-
operatie uitgevoerd door
enkele kleine sneetjes in
de borstkas (thoracoscopie)
en de buikholte
(laparoscopie).
Behandeling kanker positief beoordeeld
Feiten en cijfers
• Kanker aan de slokdarm is relatief
zeldzaam in Nederland. Per jaar over-
komt dit zo’n 1500 mensen.
• Slokdarmkanker komt vaker bij man-
nen voor dan bij vrouwen.
• Oorzaken voor slokdarmkanker zijn
met name roken en drinken.
• De gemiddelde leeftijd van een patiënt
met slokdarmkanker is 65 jaar.
• Reinier de Graaf voert per jaar circa 25
slokdarmoperaties via een kijkoperatie
uit.
• Voorafgaand aan de operatie krijgt de
patiënt chemotherapie en wordt hij
bestraalt. Zo’n zes weken na de laat-
ste behandeling vindt de kijkoperatie
plaats.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
11
NI E UWS VAN RE I NI E R DE GRAAF November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Heeft u last van snurken of een slaapprobleem dan kunt u sinds kort terecht in het
Centrum voor slaapstoornissen. In dit centrum, dat uniek is voor de regio, werken KNO-
artsen, longartsen, en neurologen samen om optimale zorg te bieden aan patiënten met
een slaapstoornis. Een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor patiënten
met een slaapstoornis begeleidt u gedurende het gehele behandeltraject
Sinds kort behandelt Reinier de Graaf patiënten met een vergrote prostaat met een nieuwe, geoptimaliseerde Greenlightlaser in locatie Delft.
De meeste patiënten kunnen na één nacht naar huis en hebben na afloop minder klachten dan het geval is bij een reguliere operatie aan de
prostaat. Reinier de Graaf werkt al sinds 2009, als enige in Zuid-Holland, met deze hypermoderne en patiëntvriendelijke techniek.
Hoe werkt het?
Het is een procedure die wordt uitgevoerd
met behulp van een dunne laserdraad
(fiber), die door een cystoscoop (een
speciale endoscoop) in de plasbuis wordt
ingebracht. De laserdraad levert een krach-
tige laserenergie die het prostaatweefsel
snel verwarmt en er daarmee voor zorgt
dat het weefsel vaporiseert (verdampt).
Deze procedure gaat door totdat al het
vergrote prostaatweefsel is verwijderd. De
natuurlijke urinestroom wordt snel hersteld
en de symptomen worden bij de meeste
patiënten snel verlicht.
Voordelen
Met deze moderne techniek wordt pros-
taatweefsel via de plasbuis weggehaald,
waarbij nauwelijks bloedverlies optreedt,
Dit concludeert Elsevier deze week in de
publicatie ‘beste ziekenhuizen 2012’. Het
ziekenhuis scoort het maximaal aantal van
vier bolletjes. Ook regionaal steekt het Rei-
nier de Graaf met kop en schouders boven
de rest uit. Voor het onderzoek werd ons
ziekenhuis vergeleken met regioziekenhui-
zen, ziekenhuizen die qua omgang, omge-
ving en concurrentie positie vergelijkbaar
zijn en met het landelijk gemiddelde.
Elsevier bracht de prestaties van alle zie-
kenhuizen in kaart aan de hand van twee
hoofditems: medische zorg en patiëntge-
richtheid. Voor het totaal haalde Reinier de
Graaf drie van de maximaal vier te behalen
bolletjes. Op het gebied van effectiviteit
behalen we de hoogste score. Met name de
betrokkenheid van gespecialiseerd verpleeg-
kundigen bij het zorgproces en de overleg-
gen tussen de verschillende zorgverleners
worden positief gewaardeerd. Maar ook de
Meer informatie
van Reinier de Graaf vindt u op
www.rdgg.nl
Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD Delft
telefoon (015) 260 30 60
Diaconessenhuis Voorburg
Fonteynenburghlaan 5
2275 CX Voorburg
telefoon (070) 340 11 00
Behandelcentrum Westland (BCW),
Naaldwijk
Middelbroekweg 2a
2671 ME Naaldwijk
telefoon (0174) 63 77 00
Gezondheidscentrum De Reef, Ypenburg
Kiekendiefstraat 17
2496 RP Den Haag
telefoon (015) 270 68 00
Intensieve zorg
couveusebaby’s
Het zal maar gebeuren dat uw baby veel te
vroeg, ofwel prematuur, wordt geboren.
Zo’n heel klein kindje heeft intensieve zorg
nodig. Bijvoorbeeld omdat de longetjes
nog niet voldoende gerijpt zijn. De afdeling
neonatologie in locatie Delft van Reinier de
Graaf heeft speciaal voor baby’s vanaf 32
weken een post IC/High care centrum dat
aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet. De
vijf couveuses in het centrum zijn onder meer
uitgerust met een zogenoemde infant flow.
Dit is een apparaat dat ervoor zorgt dat de
longen een beetje open blijven staan. Het helpt
de baby met ademen. Twee neonatologen,
kinderartsen, gespecialiseerde neonatologie
verpleegkundigen en kinderverpleegkundigen
verlenen de complexe zorg. Ouders zijn dag
en nacht welkom om hun kindje te bezoeken.
Via de beveiligde webcamservice ‘Hallo Baby’
kunt u de persoonlijke ontwikkeling van uw
baby ook 24/7 volgen.
Prostaatpatiënten sneller thuis
De medische zorg van Reinier de Graaf bij de beste 15%
Optimale behandeling van
slaap- of snurkprobleem
Na verwijzing van uw huisarts ziet het tra-
ject in het centrum voor slaapstoornissen
er als volgt uit. De gespecialiseerd ver-
pleegkundige neemt contact met u op en
er wordt telefonisch een vragenlijst door-
genomen om ervoor te zorgen dat u snel
en adequaat door de juiste zorgprofessio-
nals geholpen wordt. Aan de hand van uw
antwoorden wordt namelijk vastgesteld
of u met uw klachten een afspraak krijgt
op het multidisciplinaire spreekuur of al-
leen bij de KNO-arts of neuroloog. Indien
u een afspraak krijgt voor het multidisci-
plinaire spreekuur wordt u behalve door
de gespecialiseerd verpleegkundige ook
gezien door een KNO-arts, longarts en
neuroloog. Daarna volgt vaak aanvullend
onderzoek. De onderzoeksresultaten en
de bevindingen van de diverse specialis-
ten bespreken zij met elkaar en leiden tot
een behandelplan, dat vervolgens wordt
besproken met u.
Een afspraak op het multidisciplinaire spreek-
uur duurt circa 1,5 uur. Iedere maandag kunt
u er terecht in Diaconessenhuis Voorburg.
Wilt u op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen
in Reinier de Graaf?
Volg ons: @RdGziekenhuis
terwijl de duur van de ingreep hetzelfde
blijft. De techniek is zelfs geschikt voor
oudere mannen met grotere, goedaardige
prostaatvergrotingen, mits zij nog een
goede blaaswerking hebben. Daarnaast
gaat het herstel sneller waardoor de pa-
tiënt eerder thuis is en heeft men minder
klachten na de behandeling.
Meer informatie
Neem voor meer informatie, tussen 10.00
uur - 11.30 en 13.30 - 15.00 uur contact op
met de polikliniek Urologie via telefoon-
nummer 015 2603943. Naast de nieuwste
Greenlightlaser heeft het ziekenhuis diverse
urologische lasertechnieken in huis ge-
bundeld in het Reinier de Graaf Urologisch
Lasercentrum (www.urologiedelft.nl).
snelle diagnostiek, met uitslagen soms al
op dezelfde dag, gooit hoge ogen.
Zorgpaden
Opnieuw komt de behandeling van borst-
kanker goed uit de bus. Wat opvalt is dat
weinig patiënten bij een borstbesparende
operatie opnieuw geopereerd hoeven te
worden. Dat betekent dat een tumor in een
keer goed wordt verwijderd. Zowel onder
andere borstkanker als liesbreuken is een
zorgpad ontworpen: verschillende zorg-
verleners werken goed met elkaar samen,
waardoor een patiënt snel en optimaal
geholpen kan worden. Een pluspunt, aldus
het weekblad.
Wachttijden
Verbeterpunten zijn er ook. De wachttijd
voor de gastroscopie kan beter. Maar voor
alle overige door Elsevier geselecteerde po-
liklinieken, behandelingen en diagnostieken
geldt dat deze binnen de landelijke treek-
norm vallen. De treeknorm bepaalt hoe lang
mensen maximaal mogen wachten voor een
behandeling.
Ondervoeding en delier
Verder laat het ziekenhuis kleine punten
liggen als het gaat om het screenen van
ondervoeding en delier een aandoening die
met name bij ouderen voorkomt. Dit heeft
Reinier de Graaf zich aangetrokken en is in
actie gekomen. Zo heeft Reinier de Graaf
zijn team uitgebreid met een geriater en
een gespecialiseerd verpleegkundige. Deze
zorgverleners hebben bijzondere aandacht
voor ouderen en delier. Bovendien worden
met ingang van dit jaar alle gegevens vast-
gelegd in een elektronisch verpleegkundig
patiëntendossier, waardoor zeer exacte rap-
portage en structurele sturing van bijvoor-
beeld screening op ondervoeding en delier
mogelijk is.
Bel voor een afspraak of voor meer
informatie (070) 340 11 49.
DE WE ST L ANDSE APOT HE KE N
Op afstand bestuur-
bare pil in mens
Nederlandse artsen maakten onlangs op een
Europees congres in Amsterdam de eerste
testresultaten van een op afstand bestuur-
bare pil bij mensen bekend. Dat schrijft de
Volkskrant. De artsen verwachten dat de
voorgeprogrammeerde pil in de toekomst
behandelingen van maag- en darmziekten
kan verbeteren, omdat deze pil bij mensen
een medicijn kan afleveren in de darmen,
op de plek waar dat nodig is. De pil is een
Nederlandse vinding en is met een afmeting
van 2,5 bij 1 centimeter net zo groot als een
stevige multivitaminepil.
Griepprik verkleint de
kans op griep
Griep of influenza is een ziekte die door
het influenzavirus wordt veroorzaakt. Dit
virus infecteert de luchtwegen. De meeste
mensen hebben milde klachten als ze griep
hebben. Sommige mensen lopen meer risico
om ernstig ziek te worden door de griep. De
griepprik verkleint de kans op griep. Griep
kan voor mensen met specifieke medische
aandoeningen en voor mensen van 60 jaar
en ouder ernstige gevolgen hebben. Als
u tot deze groep behoort, krijgt u daarom
het advies om de griepprik te halen. U
ontvangt dan elk jaar een uitnodiging voor
de jaarlijkse griepprik. De griepprik biedt
niet altijd bescherming tegen griep. Wel
is aangetoond dat het de kans op griep
kleiner maakt. De griepprik kan gezond-
heidsschade voorkomen of beperken.
Als u na de griepprik toch griep krijgt zal
mogelijk de griep milder verlopen, de kans
op complicaties, zoals een longontsteking,
kleiner zijn en de kans kleiner zijn dat de
aandoening die u al heeft, door de griep
verergert.
Medicijn voor erectie-
en plasproblemen
Er is voor mannen een middel beschikbaar
dat zowel plasproblemen als erectiestoor-
nissen te lijf gaat. Het gaat om het medicijn
tadalafil - met de merknaam Cialis
®
- dat
van de Europese Registratie Autoriteit de
goedkeuring heeft gekregen om als eerste
en enige geneesmiddel in Nederland en de
andere Europese landen voorgeschreven
te worden door de huisarts of de uroloog.
Uroloog dr. Fons Ypma: “In ons land zijn
drie medicijnen tegen erectiestoornissen
verkrijgbaar: de bekendste is Viagra
®
, later
kwam tadalafil op de markt. Uit onderzoek
blijkt dat er nog een voordeel is, namelijk
dat het probleem met plassen vermindert.
Veel oudere mannen hebben plasproblemen
door vergroting van de prostaat. Nu wisten
we al dat een vergrote prostaat een relatie
heeft met erectieproblemen en dat dit leidt
tot minder zin in seks en minder goede seks.
Wat is er mooier dan een alles-in-één pil,”
stelt Ypma.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
12
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Op maandag 10 december organiseren de
Westlandse apotheken hun jaarlijkse patiën-
tenavond. Deze keer staat het thema ‘reuma
en artrose’ centraal.
In Nederland lijden 2,3 miljoen mensen aan
een vorm van reuma, waarvan 1,6 miljoen
aan artrose en 500.000 mensen aan ontste-
kingsreuma. 1,6 miljoen mensen met reuma
staat onder behandeling van een arts, 1,1
miljoen mensen maakt gebruik van fysiothe-
rapie en 630.00 mensen moeten dagelijks
medicijnen innemen tegen hun klachten. En
wist u dat 60% van de reumapatiënten in
Nederland jonger dan 65 jaar is? Redenen
genoeg voor de Westlandse apotheken om
een patiëntenavond te organiseren waar reu-
matoloog dr. Karel Ronday van het HAGA zie-
kenhuis zijn medewerking aan zal verlenen.
Dokter Ronday (zelf afkomstig uit Monster),
zal een interessante presentatie geven over
ontstekingsreuma en artrose en de mogelijke
behandelwijzen van beide aandoeningen.
Gratis toegang
Naast dokter Ronday zal fysiotherapeute
Ellen Vollering van fysiotherapiepraktijk
Fysio+Zo uit ‘s-Gravenzande vertellen over
het belang van bewegen bij reuma. Ook
zal podotherapeut Mike Barensen van po-
dotherapie Westland aanwezig zijn om te
vertellen wat hij kan doen op het gebied van
aangepaste schoenen. Om u kennis te laten
maken met diverse hulpmiddelen bij reuma
is ook firma Xtrahulp uit ’s-Gravenzande aan-
wezig. Deze avond is gratis en voor iedereen
toegankelijk. De avond wordt gehouden in
Zalencentrum De Kiem (Kon. Julianaweg 91,
’s-Gravenzande) van 19.30 tot 21.30 uur. De
deuren zullen vanaf 19.15 uur geopend zijn.
Voor meer inlichtingen over deze boeiende
avond belt u met Apotheek de Klipper (0174)
417 227. Aanmelden kan bij uw eigen apo-
theek. Graag tot ziens op 10 december!
Internationaal wordt 500 miljard dollar on-
nodig verspild in de gezondheidzorg. Dit
blijkt uit een rapport van het Institute for
Healthcare Informatics. Ruim de helft van
deze kosten zijn te wijten aan een gebrek
aan therapietrouw bij de patiënt.
Therapietrouw is de mate waarin een
patiënt de medicatie gebruikt zoals voor-
geschreven door de arts. Bij een slechte
therapietrouw kan het zijn dat medicatie
niet elke dag wordt ingenomen, terwijl dat
wel de bedoeling is. Een ander voorbeeld is
het zomaar stoppen van medicatie.
Waarom houdt iemand zich niet aan de
voorschriften? Er zijn diverse mogelijke
oorzaken:
• Het kan lastig zijn om er steeds aan te
denken medicatie op tijd in te nemen.
Het wordt regelmatig vergeten.
• Het optreden van bijwerkingen of angst
dat bijwerkingen gaan optreden.
• Niet weten hoe een geneesmiddel moet
worden gebruikt.
• Iemand voelt zich niet ziek. Waarom dan
toch medicatie gebruiken. Veel medicij-
nen verlagen het risico op narigheid in
de toekomst. Een voorbeeld hiervan is
een cholesterolverlager. Bij het gebruik
is er geen direct effect merkbaar. Pas op
de langere termijn vermindert het risico
op hart en vaatziekten. De verpakking is
moeilijk te openen of het toedienen is te
lastig. Dit laatste kan b.v. het geval zijn
bij oogdruppels.
De geldverspilling door een slechte thera-
pietrouw wordt veroorzaakt doordat er op
een bepaald moment complicatie´s kunnen
optreden. De patiënt belandt onnodig in het
Onnodig kosten door slecht innemen van medicatie
ziekenhuis of heeft extra doktersbehande-
lingen nodig. Natuurlijk is het belangrijkste
dat mensen zich goed voelen en zo min
mogelijk ziek zijn. Toch is het interessant
te melden dat een slechte therapietrouw
ook een ander bijkomend effect heeft op
de maatschappij. Uit een onderzoek van
Adviesburo van Booz en Company, onder
leiding van oud-minster van Volksgezond-
heid Ab Klink, is gebleken dat mensen die
trouw hun medicatie innemen, ook beter in
staat zijn hun werk te doen. Op dit moment
bedraagt het verlies aan arbeidsproductivi-
teit in Nederland hierdoor jaarlijks 9 tot 13
miljard euro. De kosten worden veroorzaakt
door meer ziekteverzuim, arbeidsonge-
schiktheid en een verminderde productivi-
teit.Het belang van het goed innemen van
medicatie is dus enorm groot. Uw apotheek
helpt u daar graag bij.
U kunt bij ons terecht voor:
• Uitleg over het doel van uw geneesmid-
delen
• Uitleg over bijwerkingen
• Uitleg over het gebruik en evt. speciale
voorzorgsmaatregelen
• Weekdoseersystemen wanneer u het
overzicht over uw geneesmiddelen en de
juiste innametijdstippen kwijt bent.
• Hulpmiddelen bv voor het toedienen van
oogdruppels
• Persoonlijk adviesgesprek
Het goed innemen van medicatie levert al-
tijd gezondheidswinst op. Daarnaast nemen
de zorgkosten af als gevolg van minder
complicaties. Heeft u vragen over uw me-
dicatie? Schroom niet ze te stellen bij uw
apotheek.
Apotheken organiseren patiëntenavond
reumatische aandoeningen

DE WE ST L ANDSE APOT HE KE N
Telefonisch is deze apotheek tijdens de dienst te bereiken onder het gratis nummer:
0800-APOWEST (0800-2769378). Na dit tijdstip wordt de dienst overgenomen door een apothekersassistente van één van de andere
Westlandse apotheken. Telefonisch is zij tussen 23.00 en 8.00 uur te bereiken onder het bovengenoemde nummer. U kunt dan met haar
een afspraak maken over de levering van de noodzakelijke medicijnen. De weekend- en avonddiensten zijn alleen voor spoedrecepten.
Een spoedgeval wil zeggen een situatie waarin u kort tevoren een recept heeft ontvangen. Herhaalrecepten worden niet geaccepteerd.
Vergeet niet uw verzekeringsgegevens mee te nemen naar de apotheek!
In de meeste plaatsen is op zaterdag een apotheek geopend. De openingstijden zijn als volgt:
Apotheek De Klipper in ’s-Gravenzande: van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Apotheek Hoek van Holland: van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Apotheek De Lier: van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Apotheek Monster (bij de molen): van 10.00 uur tot 13.00 uur.
Wateringse Apotheek: van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Apotheek Maasland: van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Apotheek Naaldwijk: van 8.00 uur tot 18.00 uur.
In het Westland is ’s avonds, ’s nachts en in het weekend altijd een apotheek bereikbaar voor spoedgevallen. De regeling is als
volgt: Buiten de normale openingstijden van uw eigen apotheek kunt u iedere dag van de week, inclusief het weekend, terecht
tot 23.00 uur ’s avonds bij apotheek Naaldwijk, Stokdijkkade 35 in Naaldwijk.
Dienstregeling apotheken
Adressen
apotheken
DE LIER
Apotheek De Lier, Hoofdstraat 80
tel. 0174-514411 / fax 516600
apolier@ezorg.nl
’S-GRAVENZANDE
Apotheek Het Oude Land, Oudelandstraat 40
tel. 0174-414105 / fax 417705
apotheek@ezorg.nl
Apotheek De Klipper, Zandeveltplein 3
tel. 0174-417227 / fax 412037
info@apotheekdeklipper.nl
HOEK VAN HOLLAND
Apotheek Hoek van Holland,
Pr. Hendrikstraat 400
tel. 0174-382632 / fax 383877
apohvh.apotheker@ezorg.nl
HONSELERSDIJK
Apotheek Hofzicht, Dijkstraat 92
tel. 0174-630180 / fax 629816
info@apotheeknaaldwijk.nl
MAASDIJK
Apotheek Maasdijk, W. Pyrmontstraat 1
tel. 0174-513841 / fax 511246
info@apotheekmaasdijk.nl
MAASLAND
Apotheek Maasland, ’s-Herenstraat 26
tel. 010-5924923 / fax 5927919
info@apotheekmaasland.nl
MONSTER
Apotheek Monster, Molenweg 47
tel. 0174-213242 / fax 244327
info@apotheekmonster.nl
NAALDWIJK
Apotheek De Eenhoorn, Secr. Verhoeffweg 19c
tel. 0174-630126 / fax 623929
info@apotheeknaaldwijk.nl
Apotheek Naaldwijk, Stokdijkkade 35
tel. 0174-628488 / fax 621341
info@apotheeknaaldwijk.nl
POELDIJK
Apotheek Poeldijk, Dahliastraat 71
tel. 0174-280808 / fax 240028
info@apotheekpoeldijk.nl
WATERINGEN
Wateringse Apotheek, Herenstraat 20
tel. 0174-293973 / fax 298743
info@wateringseapotheek.nl
Apotheek De Beemd, De Beemd 5
tel. 0174-210 450 / fax 210 459
info@wateringseapotheek.nl
13
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
Nieuwe apotheker in Monster
Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt
medicijnen die nadelig kunnen zijn voor
de behandeling van hun ziekte. Zij weten
vaak niet dat de medicatie die ze naast hun
medicatie tegen kanker gebruiken, de wer-
king kan verminderen of de bijwerkingen
verergeren.
Veel kankerpatiënten krijgen ook andere
medicijnen zoals slaapmiddelen, maag-
zuurremmers, antidepressiva en bloed-
verdunners, zo blijkt uit een gepubliceerd
onderzoek van het Erasmus MC. Zelfs mid-
delen die gekocht worden bij de drogist
kunnen voor nadelige gevolgen zorgen bij
kankermedicatie. De gevolgen van een ver-
keerde combinatie van medicatie variëren,
maar in het ernstigste geval kan een patiënt
overlijden. Het is nog niet bekend hoeveel
van de onderzochte patiënten ook daad-
werkelijk last hadden van bijwerkingen.
Patiëntendossier
Oorzaak ligt aan het feit dat de computers
van openbare apotheken en ziekenhuizen
niet gekoppeld zijn. Bovendien hebben
ziekenhuizen nu een apart systeem voor
thuismedicatie en een apart systeem voor
kankergeneesmiddelen en die ook niet
zijn gekoppeld. De onderzoekers pleiten
voor een landelijk patiëntendossier waarin
oncologen kunnen zien of een patiënt nog
andere medicijnen krijgt en of die wel goed
samengaan met bijvoorbeeld chemotherapie
‘’Artsen vragen wel altijd aan patiënten wat
voor medicijnen ze nog meer gebruiken,
maar het gebeurt geregeld dat iemand of
medicatie vergeet door te geven, of ver-
zwijgt’’, aldus een woordvoerster van het
Erasmus MC. Aan het onderzoek deden
bijna 900 patiënten uit verschillende
Nederlandse ziekenhuizen mee.
Bron: ANP
Medicijn-
combinatie kan
kankerpatiënt
schaden
Per 1 september j.l. is Sietse den Haan als apotheker aan het team van de plaatselijke
apotheek toegevoegd. Hij komt te werken naast Joost Roth en vervangt Aris Prins die
de leiding van Apotheek Poeldijk op zich zal nemen. Sietse is 34 jaar oud en woont
samen met Lia Dekker. Hij is de trotse vader van dochter Isis van 10 maanden. “Van
jongs af aan ben ik met het vak opgegroeid omdat mijn vader apotheker was, legt de
in Naarden geboren Sietse uit. “Toch twijfelde ik aanvankelijk welke studie ik zou gaan
volgen. OF iets met computers en economie OF een eigen bedrijf in de zorgsector.
Uiteindelijk is de keuze op de studie farmacie in Utrecht gevallen. Na mijn studie ben
ik eerst een poosje gaan reizen om daarna als beherend apotheker in Den Haag aan
de slag te gaan. Na zeven jaar werd het hoog tijd voor een nieuwe uitdaging die ik hier
in Monster heb gevonden. Natuurlijk is het hier een wereld van verschil met Den Haag
waar je vier of vijf apotheken in één straat hebt. Ook de samenwerking met huisartsen
en collegae in de omliggende dorpen is een van de positieve veranderingen in verge-
lijking met Den Haag”. De nieuwe aanwinst van Apotheek Monster is dus enthousiast
over zijn nieuwe werkomgeving maar spreekt ook zijn vrees uit voor de uitholling van
het apothekersvak. “Steeds meer taken die van bovenaf worden opgelegd worden niet
meer vergoed, waardoor de werkdruk in de apotheek alsmaar groter wordt. Het praatje
met de patiënt dreigt straks helemaal te verdwijnen omdat elke minuut rendabel moet
worden gemaakt”. Gelukkig is het nog niet zover en probeert Sietse tot die tijd zoveel
mogelijk van zijn patiënten beter te leren kennen. Na het werk ontspant hij zich op de
mountainbike, op de tennisbaan, of met het verbouwen van zijn huis. Ook bezoekt hij
graag, samen met collega Aris Prins, de wedstrijden van ‘zijn cluppie’ FC Utrecht.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
14
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Advertentie
Advertentie
Voor natuurlijk evenwicht & zelfvertrouwen!

• BORSTPROTHESES
• BIJPASSENDE COMFORTABELE LINGERIE
• MODIEUZE BADMODE
Bij Women Care Westland maakt u in alle rust en privacy kennis met het uitgebreide assortiment.
Belt u ons voor een afspraak die u tot niets verplicht.
Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 621 936
Email: info@womencarewestland.nl - www.womencarewestland.nl
Zorg
Wonen
Welzijn
Behandeling
www.pietervanforeest.nl
Zorg nodig?
Kijk op onze website of bel CliëntenService.
Wij helpen u graag verder. 015-2513690

WoonZorgCentra

Verpleeghuizen

ZorgThuis

Hulp bij het huishouden

Personenalarmering

Ontmoetingscentra & Zorgtuinderij

Dagverzorging (Plus)

Kennis en Behandelcentrum

(Revalidatie) Dagbehandeling

Pieter’s Plus
Advertentie
Advertentie
Voorstraat 143, 2685 EL Poeldijk - Tel: (0174) 6219 36
Email: info@ haarinstituutwestland.nl - www.haarinstituutwestland.nl
Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met haarver-
lies. Wij zijn gespecialiseerd in het vakkundig oplossen
hiervan. We bieden u de allernieuwste ontwikkeling in
haarvervanging. Toepassingen van haarwerken en prui-
ken die aanvoelen als uw eigen haardos, niet van echt te
onderscheiden. Maak een afspraak voor een vrijblijvend
haarconsult.
Voor mooi haar waar je je goed bij voelt!
GZBW
Oók te volgen via Twitter en Facebook
Advertentie
VOEL JE BETER IN SPANJE !
Onderzoek heeft uitgewezen dat met name mensen met lichamelijke klachten (hart-/
vaatziekten en diverse vormen van reuma) zich beter voelen bij het Spaanse klimaat.
U verblijft in een appartement met 2 slaapkamers en 2 badkamers,
volledig voorzien van airconditioning en toegang tot het zwembad!
Op het resort zijn vele sportfaciliteiten aanwezig.
Restaurants en supermarkt op ca. 2 minuten afstand.
Meer informatie, ook over de andere woningen, vindt u op www.campolanda.com.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Enitha van der Wel via (0174) 637 630.
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
15
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Wandelen zorgt
voor langer leven
Mensen die 5 kwartier per week wandelen,
leven gemiddeld 1,8 jaar langer. Dat becijferen
Amerikaanse wetenschappers van verschil-
lende instituten in Boston deze week in PLOS
Medicine. De meting werd gedaan onder
650.000 vrijwilligers, die over een periode
van tien jaar gevolgd werden. Dat sporten
gezond is, is uiteraard allang bekend, maar
de precieze levenswinst was nog nooit zo
grootschalig onderzocht. Het bleek dat een
klein beetje beweging al een grote invloed had
op de levensverwachting. Door een schamele
75 minuten lopen per week, wint een persoon
gemiddeld al 1,8 levensjaren. Wordt de fysieke
activiteit verhoogt tot 2,5 uur per week, de
hoeveelheid geadviseerd door de Rijksover-
heid, dan is de winst gemiddeld 3,4 jaar. De
onderzoekers ontdekten dat het niet uitmaakt
hoe slank of dik iemand is. De winst is bij elk
gewicht vergelijkbaar. Ook geslacht of afkomst
maakt geen verschil.
Goedkope kinderopvang
voor werklozen
De Stichting Kinderopvang Nederland (SKON)
gaat kinderopvang voor ouders die net ont-
slagen zijn, goedkoper maken. Ze krijgen zes
maanden een korting. Als ouders hun baan
verliezen, wordt na drie maanden de kinder-
opvangtoeslag stopgezet door de overheid, zo
meldt RTL Nieuws. Om ouders de kans te geven
weer een baan te vinden, verlaagt de SKON
na het stopzetten van de toeslag de tarieven
van 6 a 7 euro per uur, naar 2,50 euro per uur.
In de periode dat de ouders nog wel toeslag
ontvangen, wordt het tarief gelijkgesteld aan de
toeslag die de ontslagen ouder krijgt
Internet populair
voor zoeken naar werk
Bijna drie kwart van de werklozen heeft in
2011 op internet personeelsadvertenties door-
genomen. En 57 procent van alle werklozen
reageerde daadwerkelijk op een digitale adver-
tentie. Het doornemen van personeelsadverten-
ties in andere media als kranten en tijdschriften
was in 2011 nog steeds belangrijk, maar het
belang ervan neemt gestaag af. Had in 2004
nog 74 procent van de werklozen op deze ma-
nier naar werk gezocht, in 2011 was dat nog 58
procent. Een andere populaire manier van werk
zoeken is het inzetten van persoonlijke relaties.
Dit kan zowel via persoonlijke contacten als via
social media. In 2011 informeerde 55 procent
van de werklozen bij familie of bekenden.
Daarnaast had 45 procent in de voorgaande vier
weken een open sollicitatiebrief geschreven.
Over het algemeen zoeken oudere werklozen
op meer manieren naar werk dan jongeren. Zij
bekijken vaker personeelsadvertenties en rea-
geren er ook vaker op. Daarnaast had 49 pro-
cent van de 55- tot 65-jarige werklozen in 2011
naar werk geïnformeerd bij het UWV. Bij jonge
werklozen van 15 tot 25 jaar was dat slechts 22
procent. Jongere werklozen informeerden daar-
entegen vaker rechtstreeks bij werkgevers: in
2011 deed 46 procent van de werkloze jongeren
dit, tegenover 41 procent bij werklozen van 55
tot 65 jaar.
Bron: Zorgkrant
Kinderen in de basisschoolleeftijd maken een enorme ontwikkeling door in relatief korte tijd.
Steeds vaker hebben zij te maken met de snelheid in het leven die alleen maar lijkt toe te
nemen. Rust en aandacht voor elkaar zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Onderwijs en opvoe-
ding zijn activiteiten die vanuit steeds weer veranderende onderliggende waarden moeten
worden gerealiseerd. En dat is een grote opgave.
Stichting Ambulatorium:
‘ Kinderen met extra hulp zijn slacht-
offer van bezuinigingen’
Confrontaties tussen jongeren komen op
school, in de woonbuurten, op de sportver-
eniging en ook thuis steeds vaker voor. Het
lijkt er soms op of het erbij hoort. Ook op
school verworden serieuze tegenstellingen
soms tot onhoudbare situaties. Kinderen en
jongeren hebben het in onze tijd niet mak-
kelijk en het is niet zo verwonderlijk dat van
tijd tot tijd de maatschappij ervaart dat met
name jongeren de confrontatie zoeken met
de gevestigde orde. Op de basisscholen zien
we dat kinderen steeds vaker met scheiding
van hun ouders worden geconfronteerd.
Dat gaat helaas niet altijd goed. Het gevolg
daarvan in de vorm van gebroken gezinnen
laat zich raden.
Problemen
De therapeuten van de stichting Ambulato-
rium te Poeldijk helpen kinderen en jeugd
tot ongeveer 16 jaar met de problemen die
zij in hun leven tegen komen. Zij ervaren
steeds vaker dat ouders soms wel zien dat
hun kind iets extra’s nodig heeft om een
moeilijke tijd door te komen, maar daar
toch niet voor kiezen in verband met de
teruglopende koopkracht van de vaak jonge
gezinnen. Deze kinderen zijn uiteindelijk
op een bizarre wijze de dupe van wat zich
op economisch en financiëel gebied in de
samenleving afspeelt. Zo worden kinderen
steeds vaker geconfronteerd met lastige si-
tuaties thuis en op school. Hoewel ook het
personeel op de basisscholen hun best doet
om kinderen die in de knel zitten te helpen,
wordt steeds duidelijker dat kinderen met
verschillende ontwikkelingsproblemen moe-
ten afzien van gespecialiseerde hulp, omdat
hiervoor de middelen op scholen ontbreken:
Er is gewoon geen geld meer voor beschik-
baar!
Preventieve zorg
Ouders, die zelf vaak voldoende problemen
aan hun hoofd hebben, willen nog altijd het
beste voor hun kind, maar hebben in veel
gevallen daarvoor niet zomaar de centen.
Tot voor kort was het nog wel mogelijk om
via de zorgverzekeringen een vergoeding te
regelen. Helaas constateren wij dat ook die
mogelijkheid steeds lastiger wordt, omdat
ook de verzekeringen de hand op de knip
houden! Uiteindelijk worden kinderen hier-
van het slachtoffer. Kinderen die het toch
al niet makkelijk hebben, krijgen minder
hulp om door de lastige periodes heen te
komen. Uit de praktijk van de kinderpsy-
chiatrie, Dr. Doreleijers, is jaren geleden al
aangegeven dat de maatschappij veel meer
moet doen aan preventieve zorg. Als de
samenleving dat niet doet, zijn de kosten
jaren later vele mate groter. Dan hebben
we te maken met kinderen die uiteindelijk
in het verkeerde circuit komen en waar de
samenleving in justitiële zin veel geld aan
moet spenderen, maar ook de curatieve
zorg in de klinieken neemt fors toe als ge-
volg van te weinig preventieve zorg. Het lijkt
te moeten komen van particuliere initiatie-
ven die met slimme aanpakken de zorg voor
kinderen die het moeilijk hebben betaalbaar
kan houden. Deze organisaties zouden zo af
en toe wat meer aandacht moeten krijgen.
De therapeuten die daar hun werk doen,
zijn daar in de eerste plaats om kinderen
te helpen. Om hen te ondersteunen zouden
periodieke materiele investeringen in de
behandelkamers erg kunnen helpen.
Brede school Westhof
De therapeuten van het Ambulatorium, dat
gevestigd is in de brede school Westhof in
Poeldijk, merken de terugloop van het aan-
tal kinderen, dat jaarlijks behandeld wordt,
want zij geven daar al ruim 11 jaar hulp aan
veel kinderen: Integratieve kindertherapie,
speltherapie, logopedie, communicatietrai-
ning en kinderfysiotherapie. Vooral in het
laatste jaar is die hulp behoorlijk terug-
gelopen naar in totaal 24 kinderen in het
afgelopen schooljaar bij 4 therapeuten van
het Ambulatorium.
Er zijn in Poeldijk prachtige therapieruim-
tes, die ontstaan zijn door steun van de
gemeente, door subsidie en andere gelde-
lijke steun. Het Ambulatorium heeft geen
commerciële bedoelingen, wel moeten de
behandelingen van de therapeuten betaald
worden. Soms kan dit nog via de zorgverze-
keraars en het is zeker de moeite waard om
eens te informeren wat er mogelijk is:
U kunt zich laten informeren via de website
of rechtstreeks met Lia Dane, coördinator
van het Ambulatorium Brede School West-
hof de Ruijtbaan 81 2685 RS Poeldijk
Telefonisch bereikbaar op donderdag
8.30 u tot 12.30 uur op (0174) 021 0410
www.ambulatorium.nl
Soms is het moeilijk om te bepalen wanneer je kind te dik of gewoon een beetje
mollig is. Vooral bij baby’s en dreumesen is het normaal als ze vetkussentjes en
mollige beentjes hebben. Het ‘babyvet’ verdwijnt zo rond het tweede levensjaar.
Als je kind 4 is, dan is het babyvet helemaal verdwenen. Van een vijfjarig kind kun
je dus niet meer zeggen dat het wat dikker is door het babyvet. Op het consulta-
tiebureau wordt je kind goed gemeten en gewogen. Op die manier kan de consul-
tatiebureauarts of verpleegkundige nagaan of het gewicht in verhouding staat tot
de lengte. Mocht het zo zijn dat je kind iets te zwaar is, dan krijg je dit te horen
op het consultatiebureau. Ook zul je te horen krijgen waar je op met letten met de
voeding. Het gewicht van schoolgaande kinderen wordt door de jeugdarts (school-
arts) in de gaten gehouden. Als je zelf wilt nagaan of je kind het juiste gewicht
heeft, kun je de Body Mass Index (BMI) bepalen. De BMI geeft aan of je gewicht in
balans is met je lengte. Het gewicht wordt daarbij gedeeld door de lengte in het
kwadraat. Bereken het BMI van je kind op www.zuivelonline.nl
Wanneer is je kind te dik?
BMI index peuters en kleuters:
jongens Meisjes
Leeftijd BMI Leeftijd BMI
2 jaar 15 - 18,5 2 jaar 14,7 - 18
3 jaar 14,5 - 18 3 jaar 14,4 - 17,6
4 jaar 14,3 - 17,5 4 jaar 14 - 17,3
5 jaar 14 - 17,4 5 jaar 14 - 17,2
6 jaar 14 - 17,5 6 jaar 13,9 - 17,3
Bron: peuterkleuter.jongegezinnen.nl
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
16
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
In onze sfeervolle praktijk kunt u terecht voor alle tandheelkundige behandelingen, met
uitzondering van orthodontie. Hiervoor wordt u naar een specialist doorverwezen.
In onze nieuw ingerichte praktijk wordt u in een zo ontspannen mogelijke sfeer
ontvangen en worden de behandelingen met de modernste apparatuur uitgevoerd.
Voor informatie en tarieven
kunt u terecht op
www.sweelinckhof.nl
Sweelincklaan 14, 2692 BD ’s-Gravenzande tel. (0174) 440 283
W
ij hebben een contract
m
et zorgverzekeraar DSW

Advertentie
De beste zorg…
het mooiste resultaat!
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
17
Amalgaam verdwijnt
Tandheelkundig amalgaam moet de komende
jaren verdwijnen, omdat kwik een negatieve
uitwerking op het milieu heeft. Dat adviseert
de Europese Commissie op basis van onder-
zoek. Het verbod moet samengaan met een
verbeterde handhaving van de EU-wetgeving
over de afvalverwerking van tandheelkundig
amalgaam. Volgens het rapport worden kwik-
vrije alternatieven nog niet genoeg gebruikt
in veel EU-landen. Veel patiënten weten
volgens de auteurs van het rapport niet eens
dat amalgaamvullingen kwik bevatten. De
onderzoekers beschouwen de combinatie van
een verbod en strengere EU-regelgeving voor
kwik noodzakelijk, omdat zonder een verbod
geen verandering optreedt in de huidige situ-
atie, waarbij kwik vrijkomt door de natuurlijke
verslechtering van vullingen in de monden van
mensen, door crematie en begravingen en
door restemissie in stedelijk afvalwater.
De effecten van amalgaam op het milieu zijn
veelbesproken. Zweden heeft tandheelkundig
kwik al uitgebannen, terwijl Denemarken,
Finland, Nederland en Italië het gebruik dras-
tisch hebben ingedamd. Andere landen, zoals
Duitsland, Spanje, Italië en Oostenrijk, hebben
ofwel beperkingen of richtlijnen over het
gebruik van amalgaam.
2011 als basis voor
‘nieuwe’ tarieven
Het jaar 2011 is de basis voor de mondzorg-
prestaties en -tarieven in 2013. Dit bevestigde
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Via een
persbericht heeft de NZa dit wereldkundig
gemaakt, ondanks het feit dat dit nog niet de-
finitief is vastgesteld. Tijdens de vergadering is
gebleken dat er nog tal van onduidelijkheden
zijn die eerst moeten worden opgelost. De
NMT vindt het dan ook onbegrijpelijk en voor-
barig dat de NZa met een dergelijk persbericht
naar buiten komt. Door tijdsdruk zegt de NZa
niet alle verworvenheden uit de 2012-lijst mee
te kunnen nemen. Het blijft daarom bij indexa-
tie van de 2011-tarieven en enkele innovaties
uit 2012. De NZa komt een dezer dagen met
een definitief besluit over de tarieven en pres-
taties 2013 voor tandartsen en orthodontisten.
Tandartsen
blijven schaars
De traditionele tandarts - man en vrije be-
roeper - maakt plaats voor de tandarts die
werkt als zzp’er, vaak vrouw is en in deeltijd
werkt. Daarnaast neemt het aantal ketens van
tandartspraktijken toe en vindt er steeds meer
tandheelkundig toerisme naar landen als Hon-
garije en Turkije plaats. Deze trends en andere
informatie over de mondzorgbranche vermeldt
Rabobank Cijfers & Trends in het recent ver-
schenen rapport Tandartsen en orthodontisten.
Tandtechnische laboratoria zagen hun omzet
het afgelopen jaar dalen door de onrust over
de tarieven. Hierdoor stelden consumenten
grote behandelingen als kronen en bruggen
uit. Het rapport spreekt de verwachting uit dat
de vraag naar mondzorg in 2013 weer zal aan-
trekken, omdat de rust op de markt dan is te-
ruggekeerd. De vraag zal groot blijven doordat
de Nederlandse bevolking langer haar eigen
gebit behoudt, het aantal oudere Nederlanders
door de vergrijzing toeneemt en door populaire
makeoverprogramma’s de vraag naar cosme-
tische behandelingen stijgt.
Vergoedingen mondzorg in 2013
weer terug naar af
Vergeet de hectiek die in het afgelopen jaar
ontstaan is omtrent de vergoedingen van
de mondzorg. In 2013 zullen alle tandartsen
weer dezelfde prijzen gaan handteren. Een
experiment dat drie jaar zou gaan duren
komt hiermee aan een vroegtijdig einde.
Het leek zo’n goed idee: laat de tandartsen
zelf bepalen welke prijzen ze gaan voeren.
Hierdoor zal een sterke concurrentie ont-
staan die in het voordeel zal uitpakken voor
de patiënt. De zogenaamde marktwerking.
Helaas. Deze maatregel was voor een aantal
praktijken een vrijgeleide om de tarieven
flink op te schroeven. Dit in tegenstelling
tot een groot aantal praktijken die keurig in
de pas zijn gebleven. Zo’n klein jaar na het
lanceren van dit idee wordt dus alles weer
teruggedraaid. In 2013 zullen de tarieven
bij de tandartsen dezelfde zijn. De echte
verschillen zullen weer uitgedrukt worden
in kwaliteit en service. Martijn Arends, ves-
tigingsmanager bij tandartspraktijk Swee-
linckhof, is blij dat de maatregel van tafel
is. “We hebben in het afgelopen jaar veel
vragen moeten beantwoorden aan de balie.
En soms moesten we antwoord geven op
vragen waarvan we zelf het antwoord niet
eens wisten. Want met de invoering van de
tarieven zijn al onze code’s (vergoedingen/
tarieven) veranderd. Een hele omschakeling
met ook andere berekenmethode’s. Voor-
heen werd een behandeling excl. verdoving
in rekening gebracht. In het nieuwe systeem
werd een hogere prijs gehanteerd die weer
inclusief verdoving is. En zo zijn er tiental-
len aanpassingen die hebben geleid tot
een dik boek waar alles tot in detail staat
omschreven. Dat was voor de medewerkers
in de praktijk al lastig, laat staan voor de
patiënt die het spoor helemaal bijster was.
Nu we eindelijk gewend zijn hoe we alles
moeten berekenen, gaan de tarieven wéér
op de schop en moeten we vrezen voor
weer nieuwe berekenmodellen”, aldus Mar-
tijn, die benadrukt dat het prijspeil voor de
tandartsen op 1 januari a.s. niet wezenlijk
veel zou moeten veranderen. “De meeste
praktijken in onze regio hebben de tarieven
gevolgd die door de Nederlandse Zorg Au-
toriteit (NZa) zijn voorgeschreven. Pas als je
de prijzen in het afgelopen jaar flink hebt
opgeschroefd en je weer de tarieven van
2011 zal moeten volgen, dan zal die pijn in-
derdaad veel groter zijn”.
Oude liedje
De ontwikkelingen in de mondzorgsector
hebben het imago niet goed gedaan. En dat
is heel jammer, zo vindt Arends. “Met name
de zorgverzekeraars hebben in de landelijke
pers flink uitgehaald naar de sector, terwijl
het merendeel van de praktijken zich keurig
aan de richtlijnen hebben gehouden. Het
is weer het oude liedje, de goeden moeten
onder de kwaden lijden. Feit is dat ‘we’
weer alle moeite moeten doen om ons
imago op te poetsen. Waar je jaren aan ge-
bouwd hebt door goede kwaliteit te leveren,
kan door een paar publicaties teniet worden
gedaan. Gelukkig weten de patiënten in
deze regio precies wat ze aan hun praktijk
hebben en halen we maar weer eens een
oude slogan tevoorschijn ‘de prijs (is en
blijft) het bewijs’.
NI E UWS VAN UW T ANDART S
Tandtechnisch werk fiscaal (nog) aftrekbaar
Martijn Arends: Patiënten weten precies wat ze aan hun praktijk hebben
Patiënten kunnen de kosten van kronen
en bruggen dit jaar fiscaal aftrekken als
deze niet worden vergoed door de verze-
keraar. Dit blijkt uit een uitspraak van het
Hof Amsterdam. Er is nog niet bekend of
de aftrek in 2013 ook mogelijk is.
Belastingplichtigen kunnen door deze uit-
spraak in de aangifte inkomstenbelasting
2012 de kosten van kronen en bruggen
aftrekken, mits niet vergoed door de
verzekeraar. Daarnaast is van belang dat
de aftrek alleen tot een daadwerkelijke
belastingteruggaaf leidt als de specifieke
zorgkosten boven een bepaalde drempel
uitkomen. Deze drempel wordt bepaald
door het verzamelinkomen van de be-
lastingplichtige en zijn/haar eventuele
partner. Het verzamelinkomen is het totaal
van de inkomens in box I, II en III. Indien
het (gezamenlijk) verzamelinkomen bij-
voorbeeld € 45.000 bedraagt, resulteert
dat in een drempel van € 962. Belasting-
plichtigen met een (gezamenlijk) verzamel-
inkomen dat lager is dan € 34.055 hebben
recht op een extra aftrek. Voor belasting-
plichtigen die op 1 januari 2012 65 jaar of
ouder zijn, geldt een extra aftrek bovenop
het bedrag van de kosten van hulpmidde-
len van 113%. Indien de kosten voor het
plaatsen van een brug bijvoorbeeld
€ 2.000 bedragen, komt de belasting-
plichtige in aanmerking voor een aftrek
van € 2.000 x 113% is € 4.260.
Voor belastingplichtigen die op 1 januari
2012 jonger zijn dan 65 jaar geldt een
extra aftrek van 40%. Door deze extra
aftrek bestaat de mogelijkheid dat belas-
tingplichtigen eerder boven de hierboven
genoemde drempel uitkomen.
Bron: VGT
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
18
Advertentie
Samen in beweging
Kinderopvang in het W
estland
Sim
ba, O
kidoki en K
w
est
Simba: www.kdvsimba.nl
Monster en Poeldijk
Okidoki: www.okidoki-kdv.nl
`s-Gravenzande en Heenweg
Kwest: www.stichtingkwest.nl
Naaldwijk, Honselersdijk,
Maasdijk en Wateringen
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Soms gebeuren er dingen in ons leven bij de psychologen en therapeuten van
die maken dat we hulp nodig hebben om GR1PP voor een individueel gesprek of een
verder te kunnen. Een overlijden, een groepstraining. GR1PP helpt u om dat
nieuwe levensfase, spanning op het werk, lichtpuntje te vinden waardoor u zich weer
relatieproblemen, onzekerheid of angst. beter voelt. Snel, persoonlijk en effectief.
Meer weten? Bel met 06 - 203 42 499 of GR1PP helpt u snel en in een kortdurend
kijk op traject weer houvast te vinden. Na
verwijzing van de huisarts kunt u terecht
www.gr1pp.nl
Advertentie

ErvaarEr

ERVAA

Leeuwerik 78-80 Heulweg 34b Schaepmanstraat 38a
2295 PX Kwintsheul 2291 BZ Wateringen 2672 AS Naaldwijk

0174 - 20 00 20

 Fysiotherapie  manuele therapie  sportfysiotherapie 
 Medische trainingsgroepen ook voor COPD, knie en rug 
 Cursussen: Zwanger & Fit, Perfect Pilates en Ernstig overgewicht 


www.hoflandvangeest.nl
Advertentie
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
19
Nieuwe krant voor
goede doelen
Goed nieuws voor iedereen in Westland, Hoek
van Holland en Midden-Delfland die een goed
doel ondersteunt of wil ondersteunen. Met
ingang van 2013 zal de Goede-Doelen-Krant
het licht zien. Een seizoensgebonden huis-aan-
huiskrant waarin regionale organisaties die
goede doelen ondersteunen zich kunnen pre-
senteren. Door deze publicaties kunnen meer
dan 130.000 (!) inwoners een bewuste keuze
maken in het ondersteunen van een goed doel.
Eind januari zal de eerste uitgave het licht
zien. Bij voldoende deelname zullen er later
in het jaar nog eens drie kranten verschijnen.
Meer informatie over deelname is te vinden op
www.goede-doelen-krant.nl
Reuma bestreden
door chip
De ontsteking in de gewrichten van reuma-
patiënten kunnen worden geremd zonder
medicijnen. Wetenschappers van het AMC
in Amsterdam zijn daar voor het eerst in de
medische geschiedenis in geslaagd. Bij een
patiënt was de ziekte zelfs zo goed als ver-
dwenen. De unieke proef, waarbij in de hals
van de patiënt een soort pacemaker wordt
geïmplanteerd die elektrische signalen af-
geeft, blijkt succesvol. Dat heeft de aan het
Academisch Medisch Centrum verbonden
arts onderzoeker Frieda Koopman onlangs
bekend gemaakt . Neurochirurgen plaatsten
bij acht patiënten in Nederland, Kroatië en
Bosnië de ’chip’ om de nervus vagus, de
hoofdzenuw die in de hals loopt en onder
andere de hartslag en ademhaling reguleert.
Het vervolgonderzoek is in volle gang.
Kwaliteit particuliere
klinieken steeds beter
Het aantal behandelingen in particuliere
klinieken is in 2011 gestegen ten opzichte
van 2010. De zorg die ze leveren wordt
gemiddeld steeds beter. Er zijn echter nog
steeds een aantal specifieke risico’s, onder
andere op het gebied van infectiepreven-
tie en de zorgzwaarte van patiënten. Dat
blijkt uit de vierde jaarlijkse rapportage
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) over de prestaties van particuliere
klinieken. In het onderzoek van de IGZ zijn
in totaal 269 klinieken betrokken. In 2011
behandelden particuliere klinieken een
half miljoen patiënten die bijna driekwart
miljoen behandelingen ondergingen. Het
aantal behandelingen en de zorgzwaarte
van de behandelde patiënten is in 2011
opnieuw gestegen ten opzichte van het jaar
daarvoor. Het aantal klinieken dat kinderen
beneden de 18 jaar behandelt is gestegen
en er zijn ook meer kinderen behandeld,
het behandelaanbod aan kinderen is wel
zeer divers. Het aantal particuliere klinieken
groeit weliswaar nog licht, maar deze groei
zit vooral in de toename van het aantal loca-
ties, waarmee grotere organisaties ontstaan.
Dertig organisaties hebben intussen vijf of
meer vestigingen.
In gemeente Westland gaan veel peuters
wekelijks naar voorschoolse opvang,
namelijk 98 procent. Dit zijn peuterspeel-
zalen of kinderopvangcentra. Kinder- en
peuteropvang vervult dus een heel be-
langrijke schakel in de zorgketen van
opgroeiende kinderen.

Doordat zoveel kinderen gebruik maken
van deze vorm van opvang is het ook
mogelijk ouders hier te helpen met vra-
gen over de opvoeding. Veel van deze
vragen worden gesteld aan de pedago-
gische medewerkers van het kinderop-
vangcentrum waar hun kind zit. Dit is
laagdrempelig en vertrouwd. Uit onder-
zoeken onder ouders is gebleken dat dit
als zeer prettig wordt ervaren. Naast
het directe contact wat de ouders heb-
ben met de pedagogische medewerkers
verzorgen de Westlandse kinderopvang-
centra ook regelmatig workshops, zoals
bijvoorbeeld kinder ehbo en ‘opruimen
met kinderen’. Tijdens ouderavonden
wordt vaak aandacht besteed aan een
opvoedingsonderwerp zoals effectief com-
municeren met kinderen.
Taalachterstand
Bij een kinderopvangcentrum wordt snel
gedacht aan lekker spelen en knutselen.
Dit gebeurd uiteraard ook veel. Maar
elk kinderopvangcentrum heeft een
duidelijk pedagogische plan opgesteld
waarbij er ook aandacht is voor an-
Opvoedende rol kinderopvangcentra
dere zaken die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van een kind zoals taal,
sociale omgang en motoriek. Door ook
aan deze ontwikkelingen aandacht te
besteden kunnen problemen op bijvoor-
beeld het gebied van taalachterstanden
snel ontdekt worden. Samen met de
ouders bespreekt men wat hier aan
gedaan kan worden. In het geval van
taalachterstand gaan de pedagogische
medewerkers samen met het kind boek-
jes lezen of taalspelletjes doen om zo de
woordenschat van het kind uit te breiden.
Samenvattend kan gesteld worden dat
kinderopvangcentra een ondersteunende
opvoedende rol hebben, voor kinderen
én de ouders. Zij helpen bij opvoedings-
vragen, hebben aandacht voor taalontwik-
keling en de observeren de ontwikkeling
en gezondheid van kinderen.
Bron: Stichting Kwest, Simba en Okidoki
Kalknagels, veel mensen hebben er last van. Fraai is het niet, maar daarnaast zijn ingroeiende
nagels en eventuele pijnklachten nog vervelender. Ingroeiende nagels en pijnklachten kunnen
bewegingsbeperking geven en problemen met het uitzoeken en dragen van geschikt schoeisel.
Niet zelden zijn ingroeiende kalknagels reden tot wondroos in het onderbeen,zeker als door
behandeling wondjes ontstaan. Kalknagels kunnen nu ook met de Harmony XL(laser) worden
behandeld. FDA (Medische veiligheid instantie) goedgekeurd , kunnen alle kalknagels snel en
comfortabel worden behandeld. Geen vervelende medicijnen met eventuele bijwerkingen.
In 2 a 3 behandelingen bent u van de klachten af. U nagel wordt met een ultra korte pulse
pijnloos geperforeerd met minuscule gaatjes, waarna een langere pulse de kalknagel bacterie
doodt. Een korte behandeling met snel resultaat. Huidtherapie praktijk Clara Feenstra werkt pro-
fessioneel met de Harmony XL, en behandelt er inmiddels succesvol pigmentvlekken, couperose
(en andere gezicht roodheid), rimpels en acnelittekens mee. Tevens is biedt het een kwalitatieve
methode voor duurzame ontharing.
Info: www.clarafeenstra.nl
Kalknagelbehandeling met laser
Careyn maakt zorg thuis ook op afstand mogelijk
Veel mensen denken dat videocommuni-
catie in de zorg nog slechts “experimen-
teel” is. Careyn zorg thuis heeft echter
al vele dagelijkse gebruikers. Dankzij de
inzet van thuiszorgmedewerkers en vrij-
willigers zijn vele senioren en chronisch
zieken in het DWO gebied al aangesloten
op het netwerk van ‘Gezond Thuis’.
Gezond Thuis maakt videocontact moge-
lijk met de thuiszorg, familie en buurtge-
noten en er kunnen leuke dingen zoals
spelletjes worden gedaan. Ook is het
mogelijk om zorg te ontvangen. Men kan
via het beeldscherm instructies of hulp
van de wijkzuster krijgen bij medicijnin-
name of zelfzorg. Door ‘Gezond Thuis’
blijft men langer zelfstandig en sociaal
actief zonder de deur uit te hoeven.
Gezond thuis kan gecombineerd worden
met een alarmeringssysteem. Met een
druk op de knop staat men dan in beeld-
contact met de 24-uur bemande zorgcen-
trale. Gezond thuis is beschikbaar via een
makkelijk te bedienen systeem. Bij instal-
latie krijgt men een uitgebreide uitleg.
Men wordt begeleid door vrijwilligers en
de helpdesk is altijd beschikbaar. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Wel moet er
een duidelijke hulpvraag voor thuiszorg
zijn.
Als u in aanmerking wilt komen voor
‘gezond thuis’ kunt u contact opnemen
met Careyn: 088-1239988
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
20
Advertentie
Het Careyn Consultatiebureau voor Senioren
Advertentie
Careyn heeft in verschillende woonkernen in het Westland een Consultatiebureau voor
Senioren (CBS). Dit bureau is gericht op preventie; het voorkomen en vroegtijdig opsporen
van gezondheidsproblemen bij senioren vanaf 60 jaar. vanaf februari zullen de kernen
Hoek van Holland en Schipluiden óók een eigen spreekuur krijgen.
Locaties spreekuren
De Lier: Koningin Julianalaan 3, De Lier, maandag vanaf 13:30 uur
Naaldwijk: St. Martinusstraat 307 “A Capella”, Naaldwijk, woensdag vanaf 13:00 uur
Monster: Schubert 2, Careyn wijkgebouw Monster, woensdag vanaf 13:00 uur
‘s-Gravenzande: Lariksstraat 4. Wijkcentrum Larix, dinsdag vanaf 13:00 uur
Wateringen: Herenstraat 85, verzorgingshuis de Ark, vrijdag vanaf 9:00 uur
Den Hoorn: De Kickerthoek, woensdag vanaf 13:00 uur
Maasland: De Singelhof, Hofsingel 18, donderdag vanaf 13:00 uur
Hoek v. Holland: gebouw Atlas, J. Mauritsstraat 34, dinsdag van 10:00-12:00 en 14:00-15:00 uur
Schipluiden: Windrecht 8 2636 JA Schipluiden, donderdag van 13:00 tot 16:00
Naast het persoonlijke spreekuur biedt Careyn ook themabijeenkomsten en gezondheids-
markten aan. Deze worden in samenwerking met o.a. Vitis Welzijn en Midden Delfland,
de apotheken, GGZ-Delfland en bibliotheken georganiseerd.

Meer informatie:
Informatie of een afspraak maken voor een bezoek
aan het Careyn Consultatiebureau voor Senioren,
kan via Careyn Contact: tel.: 088 - 123 99 88
(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur).
Advertentie
Samen werken
Samen groeien
Patijnenburg werkt in uw voordeel
www.patijnenburg.nl
Advertentie
In 2013 reiken we
elkaar de hand, in...
de Goede-Doelen-Krant!
de GOEDE DOELEN krant
Goed nieuws voor iedereen in Westland, Hoek van Holland en Midden Delfland
die een goed doel ondersteunt of wil ondersteunen!
Met ingang van 2013 zal de Goede-Doelen-Krant het licht zien. Een seizoensgebonden
huis-aan-huisblad waarin regionale organisaties die goede doelen ondersteunen zich
kunnen presenteren. Door bundeling van het nieuws ontstaat een aantrekkelijk platform
waarop elk initiatief, hoe klein ook, de aandacht krijgt die het verdient. Helder en over-
zichtelijk. Door deze publicaties kunnen meer dan 130.000 (!) inwoners een bewuste
keuze maken in het ondersteunen van een goed doel. Met in 2013 vier keer
een HALVE REDACTIEPAGINA voor UW organisatie!
Voor deelname aan de Goede-Doelen-Krant kijkt u
op de aparte PDF ‘technische gegevens’ of op de site
waar ook alle informatie terug te vinden is. Doet u mee?
(Uw reservering dient voor 14 december a.s. binnen te zijn).
De GOEDE-DOELEN-KRANT is een uitgave van Idee Reclame & Communicatie.
Voor meer informatie: Peter Keijzer, tel. (0174) 516 512,
e-mail: info@goede-doelen-krant.nl - www.goede-doelen-krant.nl
D
o
e
t u
m
e
e
?
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
21
Groente en fruit
in supermarkten
De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op
groente en fruit in Nederlandse super-
markten is zo laag, dat er geen verschillen
aan te tonen zijn tussen de supermarkten
onderling. Dat is te lezen in de meerjaren-
rapportage ‘Bestrijdingsmiddelen in groente
en fruit’ van de Nederlandse Voedsel-en
Warenautoriteit (NVWA). De meeste over-
schrijdingen komen van buiten de EU, zoals
Zuidoost-Azië China, Kenia, Suriname,
Turkije en Dominicaanse Republiek. Maar
dankzij strengere controles gaan ook deze
landen steeds meer aan de strenge EU-eisen
voldoen. Kortom, als er iets te voorspellen
valt op basis van de meetgegevens, dan is
dat niet welke supermarkt het schoonst is,
maar het land van herkomst. Bron: nu.nl

Zwarte thee verlaagt
kans op diabetes
Het drinken van zwarte thee verlaagt mogelijk
de kans op het krijgen van diabetes type 2.
Dat blijkt uit een nieuwe studie. De onder-
zoekers analyseerden de gegevens van 50
landen en ontdekten dat het aantal mensen
met diabetes het laagst was in landen waar de
meeste zwarte thee werd gedronken. Wereld-
wijd is het aantal mensen met diabetes type 2
als een raket omhoog geschoten. De verwach-
ting is dat in 2030 er meer dan 900 miljoen
mensen over de hele wereld diabetes zullen
hebben of een verhoogd risico lopen om het te
ontwikkelen. De onderzoekers gebruikten een
wiskundig model om het effect van het drinken
van zwarte thee op de gezondheid te schatten,
maar vonden slechts een link met diabetes.
Ze benadrukken dan ook dat meer onderzoek
nodig is om de studie te bevestigen. Van de
landen die zijn opgenomen in de analyse werd
de meeste zwarte thee gedronken in Ierland,
het Verenigd Koninkrijk en Turkije.
Lijnen door kleine
hapjes te nemen
Als je je soep met een kleine lepel verorbert,
eet je een kwart minder. Kleinere hapjes zor-
gen meer voor smaaksensatie, waardoor je
sneller verzadigd bent. Dit blijkt uit een nieuw
Nederlands onderzoek uitgevoerd door voe-
dingswetenschapper Dieuwerke Bolhuis van
de universiteit van Wageningen. Voor haar on-
derzoek schotelde ze een reeks proefpersonen
een bord tomatensoep voor. Met happen van 5
gram - een erg kleine soeplepel - aten de vrij-
willigers een kwart minder tomatensoep dan
wanneer ze een lepel van 15 gram gebruikten.
”Met een kleine hap blijft het voedsel langer
in de mond. De smaaksensatie is groter, je
neemt de smaken beter waar. Nu blijkt dat
een sterkere smaak sneller een signaal van
verzadiging naar de hersenen stuurt. Dat leidt
dan tot een lagere voedselinname. Ook als je
voedsel sterk afkruidt, zul je bijvoorbeeld snel-
ler genoeg hebben”, zegt Bolhuis.
Westland is een ondernemersgemeente.
Ondernemers met het hart op de goede
plaats. En dat is nodig want we leven in
een andere financiële realiteit dan een
aantal jaar geleden. Om Nederland ook op
de lange termijn financieel en maatschap-
pelijk gezond te houden moeten we er nu,
met zijn allen, de schouders onder zetten.
Belangrijke vragen zijn: Hoe krijgen we
zoveel mogelijk mensen aan het werk?
Hoe houden we het sociale domein be-
taalbaar? In het project ‘Ondernemen met
je hart’ maken we van deze omstandighe-
den een win-win situatie. Lokale onderne-
mers, gemeente Westland en Patijnenburg
werken intensief samen om werkgelegen-
heid te creëren voor mensen die niet zo
makkelijk aan een baan komen. Zo kun-
nen we hulp blijven bieden aan de meest
kwetsbaren en als ondernemer krijgt u
alle kans op goede begeleiding en ge-
motiveerde krachten. Ondernemen met je
hart staat voor een gezonde Westlandse
arbeidsmarkt waarin maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen voorop staat.
Het convenant
De eerste stap was het organiseren van
een aantal ‘pizza’overleggen met onder-
nemers om de kansen en mogelijkheden
te onderzoeken voor mensen die niet
zelfstandig hun weg naar de reguliere
arbeidsmarkt vinden. Samen met deze
groep ondernemers is een convenant op-
gesteld met de titel ‘Samen werken aan
een sociaal maatschappelijk Westland’.
In dit convenant staan de concrete am-
bities van de ondernemers, Werkplein en
Patijnenburg. Zo heeft de ondertekenaar
de inspanningsverplichting om werkgele-
genheid te creëren in hun onderneming
voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze afstand kan het ge-
volg zijn van een arbeidsbeperking, maar
ook langdurige werkloosheid. Afgelopen
Valentijnsdag tekenden de eerste 22 en-
thousiaste ondernemers. Om de kansen
op werk te verkennen is er daarna een
quickscan uitgevoerd bij de betrokken on-
dernemers. Dat heeft geleid tot opdrach-
ten voor de sociale werkvoorziening, zoals
het verzorgen van de catering, groen on-
Werkplein Westland/ Patijnenburg:
‘ Ondernemen met je hart’
derhoud of schoonmaak, en werkplekken
bij ondernemers.
Ook ondernemen met uw hart?
Samen met de eerste kring ondernemers
zijn we op zoek naar nieuwe convenant
partners. Het ondernemersontbijt op Va-
lentijnsdag wordt traditie en ieder jaar
moet het aantal convenantsleden groter
worden! Op 14 februari 2013 willen we
graag weer een nieuwe kring enthou-
siaste ondernemers die mee tekenen.
Wethouder Marga de Goeij: “Westlandse
ondernemers zijn begaan met de mensen
om hen heen. Vaak trekken ze de porte-
monnee voor het goede doel. Er is echter
veel meer mogelijk. We kunnen het ons
niet langer veroorloven om mensen aan
de kant van de arbeidsmarkt te laten
staan. U bent in de gelegenheid om direct
iets te doen voor Westlanders die minder
makkelijk aan het werk komen. Het Werk-
plein Westland gaat daar bij helpen door
de goede match te maken, begeleiding
en waar nodig scholing te bieden.”
Desiree van Yperen; “Ik nodig elke onder-
nemer van harte uit om te tekenen voor
MVO Westland. Wij hebben u hard nodig.
Patijnenburg is verantwoordelijk om die
mensen die een duwtje nodig hebben
te helpen en ze werk te bieden dat bij
hun mogelijkheden past. Helaas loopt
het aantal orders terug. Dat betekent dat
mensen onnodig stil zitten. Dat laten we
ons als Westland toch niet gebeuren. Doe
mee en ontdek dat ook uw onderneming
en wij elkaar iets te bieden hebben.”
Aanmelden?
Dit kan bij een van de convenantpartners
of bij Werkplein Westland/ Patijnenburg.
Email: info@werkpleinwestland.nl of
info@patijnenburg.nl
Tel: 0174 - 272000
Bezoekadres: Werkplein Westland,
Ambachtstraat 10 in Naaldwijk
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
22
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Advertentie
Zo houdt u uw
huid in topconditie
In de wintermaanden krijgt uw huid het zwaar te
voorduren. Kou en verwarming drogen de huid uit.
Het is daarom belangrijk om uw droge huid goed te
verzorgen.
Douche olie en bodycrème speciaal voor de
droge huid
Veel mensen douchen te lang en te heet waardoor de huid
uitdroogt. Decubal Douche & Bad Olie met o.a. kamille en
jojoba olie is een milde olie die uw huid effectief reinigt
zonder deze uit te drogen.
Na het douchen is het belangrijk uw huid te verzorgen
met een volle, rijke bodycrème. Decubal Body Crème
met natuurlijke lipiden en vitamine E brengt zelfs de
meest droge en gevoelige huid in topconditie.
Decubal is vrij van parfum en parabenen.
Maak nu voordelig kennis met de Body
Crème en Douche & Bad Olie. Normaal
€ 21,49 nu als setprijs voor €10,-
Verkrijgbaar bij de Westlandse Apotheken
Facebook.com/DecubalNL
YouTube.com/DecubalNL
Setprijs
€ 10,-
Advertentie
Aangenaam… De Hooge Tuinen!
hurenbijpieter.nl
42 ruime huurappartementen
In de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk ontwikkelt Pieter van
Foreest een kleinschalig centrum voor wonen en zorgservice.
Onder de naam De Hooge Tuinen verrijzen 42 riante huur-
appartementen, die zijn gelegen in een groene en waterrijke
omgeving met alle voorzieningen binnen handbereik.
De royale 3- en 4-kamerappartementen zijn van alle gemakken
voorzien en speciaal ontwikkeld voor actieve 55-plussers.
Een keuze voor De Hooge Tuinen is een keuze voor kwaliteit,
luxe en comfort!
Zowel 3- als 4-kamerappartementen;
Alle appartementen hebben een buitenruimte, balkon of terras;
Een woonoppervlakte van 90 m
2
tot 120 m
2
;
Vloerverwarming en -koeling;
Luxe keuken met inbouwapparatuur;
Fraaie complete badkamer en 2e toilet;
Mogelijkheid voor afname extra servicepakketten;
Verhuurprijzen vanaf 795,- per maand;
Oplevering april/mei 2013.
Woonvreugde Makelaars
0174 – 388 301
Frisia Makelaars
070 – 342 01 01
Informatie en verhuur:

D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
23
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden
Haga en Reinier de
Graaf willen fuseren
HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf doen
onderzoek naar de mogelijkheden voor een
bestuurlijke fusie. De beide ziekenhuizen
zouden zelfstandig moeten blijven functi-
oneren, maar er wordt gekeken naar een
concentratie van de hoog complexe zorg
vanwege de toenemende kwaliteitseisen.
De besturen van beide ziekenhuizen gaan er
vanuit dat de voorgenomen samenwerking
niet zal leiden tot gedwongen ontslagen.
De fusieplannen worden nog voorgelegd
aan de NMa en de adviesorganen van de
ziekenhuizen.
Respectloos gedrag
jongeren
Jongeren hebben meer met respectloos
gedrag te maken dan ouderen. In 2011 gaf
bijna een op de drie jongeren aan wel eens
zonder respect behandeld te worden door
onbekenden op straat. Onder 55-plussers
was dit een op de zes. Ook in het open-
baar vervoer ervaren jongeren dit vaker
dan ouderen. Onheuse bejegening door
personeel van winkels of bedrijven of door
overheidspersoneel wordt het meest door
25- tot 55-jarigen ervaren. Tussen 2008 en
2011 zijn jongeren en 25- tot 55-jarigen wel
steeds minder respectloos gedrag gaan er-
varen. De beleving van ouderen daarentegen
is weinig veranderd.
Vroege opsporing
COPD via huisarts
Alle huisartsenpraktijken in ons land gaan
de bijna miljoen patiënten tussen de 40
en 70 jaar benaderen om zich te laten
testen op COPD. Dit is een ongeneeslijke
longziekte waaraan 320.000 Nederlanders
lijden. De COPD risicotest wordt toegevoegd
aan een speciaal PreventieConsult van het
Nederlands Huisartsen Genootschap. Dat
is in 2011 ingevoerd en huisartsen sporen
daarmee actief patiënten in hun praktijk
op die een verhoogd risico hebben op de
volksziektes diabetes, hart- en vaatziekten
en nierschade. Uit een proef blijkt dat een
gemiddelde praktijk 46 patiënten heeft met
COPD. Met behulp van de door het Astma
Fonds geïntroduceerde risicotest worden
negen nieuwe patiënten opgespoord. Dat
is een stijging van 19 procent per praktijk.
COPD is een verzamelnaam voor onder meer
de longziekten chronische bronchitis en
longemfyseem. Ernstige benauwdheid is het
belangrijkste kenmerk. Naar schatting zijn
er 300.000 mensen met COPD zonder dat ze
dit zelf weten.
Bron: Telegraaf
In de nieuwe wijk Hoogeland in Naaldwijk
wordt op dit moment hard gewerkt aan
de nieuwste locatie van Pieter van Fo-
reest: De Hooge Tuinen. Dit gebouw gaat
onder andere onderdak bieden aan 42 ri-
ante huurappartementen die speciaal zijn
ontwikkeld voor 55+ers.
De drie-en vierkamerappartementen zijn
ruim en van alle gemakken voorzien. Er
bestaan twee varianten van 90 m2 en
120 m2. Elk appartement krijgt een video-
installatie en automatische bediening van
zonnewering. Om te zorgen voor koelte
in de zomer en warmte in winter worden
de appartementen voorzien van vloerver-
warming en koeling. De appartementen
worden opgeleverd met een moderne
badkamer en keuken. Men kan gebruik
maken van de zorg- en gemaksdiensten
van Pieter van Foreest. Deze diensten zijn
er om de bewoners te kunnen voorzien
van een extra stukje luxe en comfort. Ook
kan men gebruik maken van de facilitei-
ten van het naastgelegen zorgcentrum.
Hier komt een gezellig restaurant waar
men terecht kan voor een lekker kopje
koffie of een heerlijke maaltijd. De maal-
tijden van het restaurant kunnen ook
Nieuwbouw De Hooge Tuinen voor 55+
thuis bezorgd worden. Wilt u meer te
weten komen over wonen in De Hooge
Tuinen? Kijk voor meer informatie en ver-
huur op www.hurenbijpieter.nl
Mijmerplek homoseksuele ouderen
Sporten onder
begeleiding
Aan de muur hangen roze slingers en bezoekers nippen van roze champagne. Achter de
spelende band hangt een regenboogvlag, symbool van de homobeweging. De Roze Ou-
deren Salon van Pieter van Foreest is open.
De Salon is een maandelijkse ontmoetingsplek voor homoseksuele, lesbische, bisek-
suele en transgender ouderen. “Deze ontmoetingen zijn hard nodig,” zegt Albert van
der Pluym van de Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) en zelf een 55-plusser. “In de
ouderenzorg is er nog een wereld te winnen voor de homo-emancipatie. Uit onderzoek
blijkt dat veel ouderen hun geaardheid geheim houden binnen de muren van een zor-
ginstelling.” Een ‘coming out’ is vaak taboe binnen de huidige generatie ouderen. Dat
lijdt tot schrijnende taferelen. Van der Pluym: “De foto van een ‘zus’ op het nachtkastje
die eigenlijk je vriendin is. De pasfoto in een portemonnee die niet je ‘zoon’ maar je
vriendje van vroeger is. We willen dat iemand gewoon over zijn verleden kan praten”.
“De ouderenzorg in Nederland is traditioneel en gericht op echtparen en weduwen,”
zegt Thérèse van den Hurk, voorzitter van de Raad van Bestuur van Pieter van Foreest.
“Dat moet beter. Binnen onze instellingen voeren we al jaren de discussie over meer
diversiteit. De Roze Ouderen Salon is daar een onderdeel van en een heel goed begin.”
Iedere laatste vrijdag van de maand tussen 16:00 uur en 19:00 uur is de Roze Ouderen
Salon geopend, in woonzorgcentrum Delfshove aan het Vorrinkplein 99 in Delft. Senio-
ren (vanaf 55 jaar) met een andere seksuele geaardheid zijn van harte welkom voor een
ongedwongen ontmoeting. Tijdens deze bijeenkomsten staat gezelligheid voorop en zul-
len bovendien diverse thema’s en onderwerpen aan bod komen.
Intensief sporten is niet voor iedereen
gezond. Bent u bang dat u klachten
krijgt tijdens sporten, dan is sporten
onder begeleiding misschien iets voor u.
Het is verstandig om uw huisarts of be-
handelend specialist advies te vragen
over sporten en bewegen als u
last heeft van:
• hartproblemen
• pijn op de borst
• hoge bloeddruk
• duizeligheid
• problemen met uw botten of
gewrichten
Hartrevalidatie
Net na een hartinfarct, dotterbehande-
ling of hartoperatie is het mogelijk
mee te doen aan hartrevalidatie. Hier
leert u onder deskundige begeleiding
om opnieuw uw (sportieve) grenzen te
ontdekken en krijgt u tips welke sport
voor u het meest geschikt is. Bewegen
onder begeleiding bij u in de buurt
Bij De Hart&Vaatgroep zijn ruim 250
sportorganisaties aangesloten. Deze
verenigingen bieden sport- en beweeg-
activiteiten onder deskundige begelei-
ding. De begeleider houdt rekening met
uw aandoening en zorgt ervoor dat het
beweegaanbod is afgestemd op uw
mogelijkheden. Dat biedt zekerheid en
veiligheid. Zoek naar mogelijkheden bij
u in de buurt en kijk op de Beweeg-
zoeker van de De Hart&Vaatgroep:
www.hartenvaatgroep.nl
D É K R A N T V O O R E E N G E Z O N D E R W E S T L A N D !
24
‘Gezond Zijn/Beter Worden’ beschrijft actuele zaken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid en verschijnt in een
oplage van 51.000 stuks huis-aan-huis in alle kernen van gemeente Westland, deelgemeente Hoek van Holland en Maasland.
‘Gezond Zijn/Beter Worden’ verschijnt vijf keer per jaar (februari, april, juni, september en november).
Losse exemplaren zijn na de bezorging af te halen bij uw apotheek en de STIP-loketten.
Redactie: Peter Keijzer (eindredactie), Carlijn van Hoften, Marike Hasperhoven, Bert Storm, Ank van der Meulen en Lammert Smit.
Adres copy en reservering / toezending advertentiemateriaal: Idee Reclame & Communicatie t.a.v. Gezond Zijn/Beter Worden
Van Montegnestraat 12 - Postbus 124 - 2678 ZJ De Lier - Tel. (0174) 516 512
E-mail: info@gzbw.nl De inhoud van deze krant is door ons met de grootste zorg samengesteld. De redactie is niet verantwoordelijk voor fouten en/of eventuele wijzigingen.
C O L O F O N
NIEUW!
Depend Maximum
®
W
e
t
t
i
g
g
e
d
e
p
o
n
e
e
r
d
h
a
n
d
e
l
s
m
e
r
k
K
i
m
b
e
r
l
y
-
C
l
a
r
k
W
o
r
l
d
w
i
d
e
,
I
n
c
.
©
2
0
1
2
K
C
W
W
Flexibele
anti-lekrandjes
voor maximale
bescherming
De pasvorm
sluit perfect aan
bij de vorm van
het lichaam
Speciale
absorptiezone
met 3 lagen
Voor zeer regelmatig verlies van grote hoeveelheden urine
Depend Verband Maximum is het meest absorberende verband uit de Depend Verband serie.
De naar het vrouwenlichaam ontworpen pasvorm van Depend Maximum is speciaal ontwikkeld
voor maximale bescherming om lekkage te voorkomen. Daarnaast zorgt de pasvorm voor een
continu comfortabel draagcomfort. Zo zijn broekjes gewoon nog even niet nodig.
Scan nu de QR code en ontvang direct een probeerverpakking of kijk op www.depend.nl
Absorbeert
10% meer dan
Depend Verband
Super Plus en
is toch heel
discreet!
DEP12052-01 Adv Maximum Gezond en Beter DEF.indd 1 03-09-12 10:57
Advertentie
Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl Internet: www.gzbw.nl
November 2012 Gezond Zijn / Beter Worden