Lêi nãi ®Çu

Sau 16 n¨m ®æi míi, kÓ tõ khi ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI cho ®Õn nay, n−íc ta chÝnh thøc b−íc vµo thêi kú míi, thêi kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.Tõ nÒn kinh tÕ tù cung tù cÊp ®i liÒn lµ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, chóng ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, më cöa vµ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý cña nhµ n−íc. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ míi, c¸c doanh nghiÖp ph¶i s¾p xÕp vµ tæ chøc l¹i doanh nghiÖp cña m×nh. Vai trß cña c¸c nhµ qu¶n lý ®· ®−îc ph¸t huy. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nhµ qu¶n lý cÇn quan t©m ®ã lµ qu¶n trÞ nh©n sù. Trong ®ã viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù lµ kim chØ nam cho môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Kh«ng chØ víi doanh nghiÖp, mµ c¶ trªn tÇm vÜ m« Nhµ n−íc còng ®· cã nh÷ng chiÕn l−îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó b¾t kÞp nÒn kinh tÕ tri thøc trªn thÕ giíi. VÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c quèc gia nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng. BÊt kú mét c«ng ty hay mét tæ chøc nµo dï cã nguån tµi chÝnh phong phó, nguån tµi nguyªn vËt t− dåi dµo hÖ thèng m¸y mãc hiÖn ®¹i mµ tr×nh ®é lao ®éng kÐm cái th× sÏ trë nªn v« Ých. NÕu nh− vÊn ®Ò con ng−êi kh«ng ®−îc quan t©m ®óng møc. Thùc tÕ lµ chóng ta ®ang sèng trong mét thêi ®¹i mµ nhÞp ®é thay ®æi diÔn ra víi tèc ®é chãng mÆt cña khoa häc c«ng nghÖ. Sù thay ®æi cã t¸c ®éng m¹nh tíi d©y chuyÒn s¶n xuÊt tíi cung c¸ch qu¶n lý tíi nÕp sèng vµ suy nghÜ cña mäi ng−êi trong doanh nghiÖp. Vµ còng chÝnh sù thay ®æi nµy mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o thÊy cÇn ph¶i trang bÞ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng míi ®Ó theo kÞp víi sù biÕn ®æi. Nhu cÇu ®µo t¹o con ng−êi trë nªn cÊp b¸ch h¬n bao giê hÕt. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn vµ qua thùc tÕ tùc tËp ë kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long, víi qu¸ tr×nh häc tËp t¹i tr−êng em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long." 1

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: LuËn v¨n ®−îc sö dông hÖ thèng c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ®a d¹ng nh−: Ph−¬ng ph¸p thèng kª, ph−¬ng ph¸p tæng hîp, ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ... KÕt hîp víi sè liÖu kh¶o s¸t vµ thèng kª b¸o c¸o cña doanh nghiÖp. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ lÊy c¬ së thùc tiÔn qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng ®µo t¹o, cïng c¸c ho¹t ®éng bæ trî kh¸c ®Ó nghiªn cøu c¸c mèi quan hÖ gi÷a chóng ®Ó ®−a ra c¸c h×nh thøc vµ ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp trong ph¹m vi kh¸ch s¹n.

2

Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch−¬ng:

Ch−¬ng I:

Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n

lùc trong doanh nghiÖp

Ch−¬ng II:

Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë

kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long

Ch−¬ng III:

Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o

vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long

3

Ch−¬ng I

Lý luËn chung vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong c¸c doanh NghiÖp
I. Nh©n lùc vµ qu¶n lý nh©n lùc 1.1. Kh¸i niÖm nh©n lùc Nh©n lùc ®−îc hiÓu lµ nguån nh©n lùc cña mçi con ng−êi gåm cã thÓ lùc vµ trÝ lùc. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh viÖc båi d−ìng vµ ph¸t huy hai mÆt nµy cña con ng−êi mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. 1.2. Kh¸i niÖm qu¶n lý Cã rÊt nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ qu¶n lý vµ xÐt mét c¸ch chung nhÊt qu¶n lý lµ ho¹t ®éng cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn khi con ng−êi kÕt hîp trong mét tæ chøc b»ng c¸ch th«ng qua ng−êi kh¸c ®Ó ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu chung sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.3. Kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n lùc Qu¶n lý nh©n lùc lµ lÜnh vùc theo dâi, h−íng dÉn, ®iÒu chØnh, kiÓm tra sù trao ®æi chÊt (n¨ng l−îng, thÇn kinh, c¬ b¾p) gi÷a con ng−êi víi yÕu tè vËt chÊt tù nhiªn (c«ng cô, ®èi t−îng lao ®éng) trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o ra cña c¶i vËt chÊt, tinh thÇn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu con ng−êi nh»m duy tr×, b¶o vÖ, sö dông vµ ph¸t triÓn tiÒm n¨ng v« tËn cña con ng−êi. Theo kh¸i niÖm qu¶n trÞ nh©n sù cña Gi¸o s− FELIX MIGRO th× "Qu¶n trÞ nh©n sù lµ nghÖ thuËt chän lùa nh÷ng nh©n viªn míi vµ sö dông nh÷ng nh©n viªn cò sao cho n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng c«ng viÖc cña mçi ng−êi ®Òu ®¹t møc tèi ®a cã thÓ ®−îc". II. §Æc tr−ng, vai trß vµ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 2.1. §Æc tr−ng cña ®µo taä vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 4

§µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét ho¹t ®éng cã tæ chøc ®−îc tiÕn hµnh th−êng xuyªn theo kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp nh»m ®em ®Õn sù thay ®æi vÒ tr×nh ®é kü thuËt vµ th¸i dé cña ng−êi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc cña hä. ViÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc liªn quan tíi c«ng viÖc c¸ nh©n vµ tæ chøc. Môc tiªu tæng qu¸t cña chøc n¨ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®−îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c h×nh thøc: - §µo t¹o: Lµ c¸c ho¹t ®éng nh»m trang bÞ kü n¨ng c¬ b¶n ®èi víi yªu cÇu tèi thiÓu cña mçi ng−êi lao ®éng, ®ñ ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc ®−îc giao. - Gi¸o dôc: Bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m c¶i tiÕn, n©ng cao sù thuÇn thôc khÐo lÐo cña mét c¸ nh©n mét c¸ch toµn diÖn theo mét h−íng nhÊt ®Þnh nµo ®ã v−ît ra ngoµi c«ng viÖc hiÖn hµnh. - Ph¸t triÓn: Bµo gåm c¸c ho¹t ®éng nh»m chuÈn bÞ cho c¸ nh©n, nhãm, tæ chøc theo kÞp víi c¬ cÊu tæ chøc khi nã thay ®æi vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së ®Þnh h−íng t−¬ng lai cña tæ chøc. 2.2. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp B−íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, n−íc ta ®· vµ ®ang cã nh÷ng c¶i c¸ch nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ khoa häc kü thuËt. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trë nªn ngµy cµng quan träng ®èi víi mçi ng−êi lao ®éng, nh»m tõng b−íc ph¸t triÓn vµ n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô cña ng−êi lao ®éng mét c¸ch cã hÖ thèng th«ng qua qu¸ tr×nh lµm viÖc, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña hä mét c¸ch toµn diÖn trong tõng giai ®o¹n. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ ®ã ®ßi hái mçi ng−êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cã hai h×nh thøc sau: §µo t¹o t¹i chç : §Ó khai hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ng−êi lao ®éng, ®ã lµ viÖc ng−êi lao ®éng võa lµm võa tham gia c¸c líp huÊn luyÖn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n thùc hiÖn c«ng viÖc. §µo t¹o ngoµi doanh nghiÖp : Chän ra mét sè c¸n bé lao ®éng cã kh¶ n¨ng cho häc ë c¸c tr−êng ®¹i häc trong vµ ngoµi n−íc, c¸c tr−êng d¹y nghÒ ®Ó trau dåi 5

thªm kiÕn thøc tuú tõng ®èi t−îng mµ doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ph−¬ng thøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho phï hîp. Ngoµi ra viÖc ®µo t¹o cã thÓ tiÕn hµnh qua tr−êng líp ( chÝnh quy hoÆc t¹i chøc) hay tù ®µo t¹o. Mét c¬ chÕ khuyÕn khÝch nh©n viªn tù ®µo t¹o lµ hÕt søc cÇn thiÕt khi mµ phÇn lín c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó tæ chøc ®µo t¹o ë quy m« lín vµ ®¹i trµ.

III. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o nguån nh©n lùc
3.1. M«i tr−êng bªn ngoµi cña doanh nghiÖp 3.1.1.M«i tr−êng chÝnh trÞ - ph¸p lý ChÝnh s¸ch luËt lÖ cña nhµ n−íc còng cã t¸c ®éng lín tíi viÖc ®µo t¹o nh©n lùc. C¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o hîp lý cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi viÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña n−íc ta. 3.1.2.M«i tr−êng kinh tÕ Chu kú kinh tÕ vµ chu kú kinh doanh cã ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc. Khi nÒn kinh tÕ suy tho¸i, viÖc kinh doanh cã chiÒu h−íng ®i xuèng th× kh¸ch s¹n mét mÆt ph¶i duy tr× lùc l−îng lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao, mét mÆt gi¶m kinh phÝ ®µo t¹o dÓ huy ®éng vèn cho viÖc duy tr× SXKD cña kh¸ch s¹n. Ng−îc l¹i khi kinh tÕ ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh c«ng viÖc kinh doanh tiÕn triÓn tèt, kh¸ch s¹n l¹i cã nhu cÇu ®µo t¹o lao ®éng, n©ng cao tr×nh ®é nh©n viªn ®Ó më réng viÖc kinh doanh, t¨ng thÞ phÇn. 3.1.3. M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi V¨n ho¸ x· héi ¶nh h−ëng tíi mäi mÆt cña ®êi sèng nh− kinh tÕ chÝnh trÞ, lèi sèng .Vµ trong mçi doanh nghiÖp th× nÐt v¨n ho¸ cßn t¹o nªn c¸ch qu¶n lý cña mèi c¸n bé trong c«ng ty. 3.1.4. Khoa häc kü thuËt Khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn. §Ó cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i c¶i tiÕn kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ. 6

Sù thay ®æi khoa häc kÜ thuËt ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®µo t¹o l¹i lùc l−îng lao ®éng cña m×nh vµ cã thªm nh©n viªn míi ®Ó ®ñ søc g¸nh v¸c c«ng viÖc . 3.1.5.M«i tr−êng d©n sè N−íc ta hiÖn nay lµ mét n−íc chñ yÕu lµ n«ng nghiÖp, d©n sè ph¸t triÓn nhanh, lùc l−îng lao ®éng hµng n¨m cÇn viÖc lµm t¨ng. NÕu trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông, doanh nghiÖp kh«ng ®óng víi nhu cÇu thùc tÕ th× chÊt l−îng lao ®éng kh«ng cao vµ kinh phÝ cho ®µo tao sÏ cao. 3.1.6. M«i tr−êng quèc tÕ Sau 16 n¨m ®æi míi tõ n¨m 1986 ®Õn nay n−íc ta ®· ®−îc ®æi míi toµn diÖn cïng víi viÖc më cöa héi nhËp víi c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi - n¨m 1995 n−íc ta gia nhËp hiÖp héi §«ng nam ¸ gäi t¾t lµ ASEAN; HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü ®· ®−îc ký kÕt vµo th¸ng 7/2001®· më cöa cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµ ph¸t triÓn th−¬ng m¹i gi÷a 2 quèc gia mét c¸ch m¹nh mÏ. HiÖp ®Þnh nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam tiÕp cËn víi thÞ tr−êng Mü vµ còng t¹o ngµy cµng nhiÒu c¬ héi cho c¸c nhµ ®Çu t− Mü ë ViÖt Nam. TiÕn tíi 2003 n−íc ta gia nhËp AFTA vµ trong t−¬ng lai chóng ta gia nhËp tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi WTO. Nh− vËy hµng rµo thuÕ quan gi÷a n−íc ta vµ c¸c n−íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi bÞ rì bá, t¹o nhiÒu thêi c¬ vµ vËn héi míi cho nÒn kinh tÕ n−íc ta ph¸t triÓn. Nh−ng bªn c¹nh ®ã còng ®Æt ra cho chóng ta nhiÒu th¸ch thøc vµ khã kh¨n. §Ó ®¸p øng ®iÒu kiÖn trªn chóng ta ph¶i ph¸t triÓn nguån nh©n lùc sao cho phï hîp ®Ó c¸c doanh nghiÖp trong n−íc ®Ó tån t¹i vµ ®i lªn. 3.2. Quy m« vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp 3.2.1. M«i tr−êng bªn trong doanh nghiÖp Mçi mét doanh nghiÖp cã quy m« vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh kh¸c nhau. Tuú thuéc vµo quy m« lín hay nhá, doanh nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô hay th−¬ng m¹i ®Ó cã thÓ tæ chøc vµ x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. NÕu doanh nghiÖp cã quy m« nhá cã thÓ dÔ dµng trong c«ng t¸c ®µo t¹o nh−ng nÕu doanh nghiÖp lín, ®Æc ®iÓm kinh doanh ®a d¹ng th× doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc ®µo

7

t¹o hîp lý trong ®ã cã sù lùa chän ®èi t−îng ®µo t¹o, h×nh thøc ®µo t¹o, quy m« ®µo t¹o. 3.2.2. Tæ chøc vÒ qu¶n lý cña doanh nghiÖp Tæ chøc lµ mét kh©u quan träng trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. C«ng t¸c tæ chøc tèt th× sù phèi hîp gi÷a c¸c kh©u trong s¶n xuÊt kinh doanh míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Mét c¬ cÊu tæ chøc ®−îc bè trÝ chÆt chÏ ph©n cÊp râ rµng th× sÏ thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c phßng ban nghiÖp vô ph¶i ®−îc th«ng suèt. Chøc n¨ng quyÒn h¹n cña mçi ®¬n vÞ trùc thuéc lµm ®óng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng x©y dùng ®óng chiÕm l−îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho doanh nghiÖp. Qu¶n lý lµ sù cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu b»ng c¸ch t¸c ®éng chØ ®¹o vµ kÕt hîp nh»m ®¹t ®−îc kÕt qu¶ nh− m×nh mong muèn . 3.2.3. VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt §Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o nh©n lùc trong doanh nghiÖp tõng cÇn trang bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ con ng−êi phôc vô cho c«ng t¸c ®ã. C¬ së vËt chÊt tèt t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn truyÒn ®¹t kiÕn thøc cho häc viªn ®−îc tèt, häc viªn còng yªn t©m trong qu¸ tr×nh häc tËp. IV. Qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn BÊt kú c¬ cÊu nµo vÒ tæ chøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc, tiªu chuÈn chÝnh ph¶i tho¶ m·n lµ: Gãp phÇn hiÖu qu¶ vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy doanh nghiÖp cµng ph¶i x©y dùng ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o nh©n lùc thÝch hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp m×nh. Doanh nghiÖp nµo cã ®−îc tiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn n¨ng ®éng, linh ho¹t phï hîp víi môc tiªu cña doanh nghiÖp m×nh ®Ò ra th× doanh nghiÖp ®ã dÔ thµnh c«ng. 4.1 C¸c b−íc cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

S¬ ®å TiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn 8

M«i Tr−êng Bªn Ngoµi

M«i Tr−êng Bªn Trong

§Þnh râ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

Ên ®Þnh c¸c môc tiªu cô thÓ vµ XD ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

L−a chän c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp

Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

§¸nh gi¸ ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn

9

4.1.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp C«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc tr−íc hÕt ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña doanh nghiÖp. Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh gi÷a n¨ng lùc hiÖn t¹i víi n¨ng lùc hiÖn cã cña ng−êi lao ®éng. Thùc tÕ th× c¸c kinh phÝ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn t−¬ng ®èi lín do ®ã cÇn ®µo t¹o mét c¸ch hîp lý, ®óng møc víi nhu cÇu ®µo t¹o cña doanh nghiÖp. NÕu ®µo t¹o kh«ng hîp lý dÉn ®Õn kinh phÝ bá ra ®µo t¹o lín, kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ kh¶ quan g×. Bªn c¹nh ®ã nÕu ®µo t¹o kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng, kh«ng phï hîp víi ng−êi lao ®éng, kh«ng khuyÕn khÝch hä lao ®éng ... 4.1.2. Ên ®Þnh môc tiªu cô thÓ §©y lµ giai ®o¹n quan träng trong tiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Ên ®Þnh môc tiªu cô thÓ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh râ c¸c kho¸ ®µo t¹o, kü n¨ng cô thÓ mµ ng−êi c¸n bé sÏ ph¶i häc, sè ng−êi ®i ®µo t¹o, hä ë bé phËn nµo vµ kho¸ häc sÏ diÔn ra ë thêi ®iÓm nµo. ViÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu cã thÓ giíi h¹n vµo kh¶ n¨ng cÇn ®¹t cña mét chøc vô, chøc danh nµo ®ã vµ còng cã thÓ më réng cho viÖc n©ng cao kü n¨ng cña tÊt c¶ c¸c chøc vô, chøc danh. Ên ®Þnh c¸c môc tiªu bao gåm 2 yªu cÇu: CÇn g×? vµ muèn thùc hiÖn môc tiªu nµo qua ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn? 4.1.3. Lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp Thùc tÕ cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o, c¸c ph−¬ng ph¸p nµy rÊt ®a d¹ng vµ phï hîp víi tõng ®èi t−îng tõ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Õn c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp cao: Cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o tèn kÐm nh−ng cã nh÷ng ph−¬ng ph¸p sö dông ph−¬ng tiÖn ®¬n gi¶n, rÎ tiÒn mµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p phï hîp víi ®èi t−îng ®−îc chän ®Ó ®µo t¹o, phï hîp víi kinh phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra. V× nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn quy ®Þnh ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o. Kh«ng cã bÊt kú ch−¬ng tr×nh hay ph−¬ng thøc nµo phï hîp víi mäi nhu cÇu. Ch−¬ng tr×nh vµ ph−¬ng ph¸p cÇn ®−îc lùa chän trªn c¬ së chóng tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu c¸ nh©n vµ hoµn thµnh c¸c môc tiªu ph¸t triÓn nh©n sù vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp mét c¸ch cã kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ®Õn møc nµo. Bªn c¹nh ®ã 10

doanh nghiÖp më c¸c líp ®µo t¹o nh− cö ®i häc (dµi h¹n, ng¾n h¹n) häc t¹i chç vµ tù häc 4.1.4. Thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. Nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn, viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c kho¸ häc, líp häc lµ hÕt søc cÇn thiÕt. C«ng t¸c tæ chøc lµ sù nhãm gép c¸c ho¹t ®éng. CÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®· ®Æt ra, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó cã nh÷ng mèi quan hÖ däc ngang trong ®¬n vÞ ®Ó cïng thùc hiªn môc tiªu chung. Mét c¬ cÊu ®−îc thiÕt kÕ ®Çy ®ñ ph¶i chØ ra ®−îc ai, lµm g×, viÖc g×, cã tr¸ch nhiÖm ®Õn ®©u vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn ra sao. Sù ph©n c«ng kh«ng râ rµng lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù ®iÒu hµnh tuú tiÖn, thùc thi c¸c nhiÖm vô ngoµi thÈm quyÒn cña m×nh hoÆc kh«ng lµm ®Çy ®ñ c¸c tr¸ch nhiÖm ®−îc giao. Quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trë nªn tuú tiÖn, thiÕu nguyªn t¾c vµ trë nªn c¶n trë lÉn nhau. Sù cè g¾ng cña nh©n viªn kh«ng ph¶i lµ h−íng vÒ n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o mµ t×m c¸ch sao cho cã lîi cho m×nh. §iÒu cèt lâi lµ cÊp qu¶n trÞ cao nhÊt ph¶i tÝch cùc ñng hé vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn. Sù hç trî cña nh÷ng ng−êi qu¶n trÞ cao nhÊt kh«ng ®−îc chØ dõng ë møc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch mµ cÇn chó träng ®Õn ®µo t¹o, can thiÖp vµ tham gia tÝch cùc cña hä vµo qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. 4.1.5. §¸nh gi¸ ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ViÖc ®¸nh gi¸ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc gióp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®−îc kh¶ n¨ng, kü n¨ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tr−íc vµ sau ®µo t¹o, ph¸t hiÖn ra sai sãt cÇn ®−îc kh¾c phôc, c¶i tiÕn c¸c kho¸ ®µo t¹o, phôc vô môc tiªu kinh doanh cña doanh nghiÖp. NhiÒu thÊt b¹i trong viÖc ph¸t triÓn nh©n sù ®ã lµ cã qu¸ nhiÒu C«ng ty chØ chó träng ®Õn c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o mµ Ýt ®Ó ý ®Õn kÕt qu¶ ®µo t¹o. NhiÒu C«ng ty ®· bá ra nh÷ng chi phÝ ph¸t triÓn ®µo t¹o khæng lå vµ cã nhiÒu nh©n viªn tham dù nh−ng l¹i kh«ng tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ sù t¸c ®éng tíi qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸c nh©n viªn. NhiÒu khi lý luËn vµ thùc tiÔn kh«ng ¨n khíp, kh«ng ®i ®«i víi nhau. §µo t¹o vÝ nh− ®ång tiÒn, nã d¹y lý thuyÕt vµ giíi thiÖu ph−¬ng ph¸p, mÆt kia lµ biÖn ph¸p thùc hµnh cña nhµ qu¶n trÞ. V× thÕ ®ßi hái viÖc ®µo t¹o ph¶i g¾n bã víi thùc tiÔn. 11

4.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o 4.2.1. Mét sè ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay th−êng sö dông mét sè ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o nh− b¶ng sau (theo s¸ch qu¶n lý nh©n sù - NguyÔn H÷u Th©n) víi X lµ ¸p dông

12

¸p dông cho ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ph−¬ng ph¸p Nhµ qu¶n trÞ D¹y kÌm Trß ch¬i kinh doanh Bµi tËp t×nh huèng Héi nghÞ - Héi th¶o M« h×nh øng xö HuÊn luyÖn t¹i bµn giÊy Thùc tËp sinh §ãng kÞch Lu©n phiªn c«ng viÖc D¹y theo ch−¬ng tr×nh Gi¶ng d¹y nhê vi tÝnh §µo t¹o t¹i chç Dông cô m« pháng §µo t¹o xa n¬i lµm viÖc X X X X X X X X X X X X X C«ng nh©n C¶ hai cÊp X

Thùc hiÖn t¹i N¬i Lµm viÖc X X X X X X X X X X X X X X Ngoµi n¬i lµm viÖc

HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu nhËn thÊy r»ng t−¬ng lai cña doanh nghiÖp chñ yÕu n»m trong sù qu¶n lý cña doanh nghiÖp. V× vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i theo kÞp víi nhøng thay ®æi míi nhÊt trong lÜnh vùc mµ hä coi träng, c¸c ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn qu¶n lý chó träng vµo viÖc n©ng cao kü n¨ng l·nh ®¹o vµ qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý h¬n lµ chó träng vµo bæ xung nh÷ng kiÕn thøc qu¶n lý chung. C¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ®−a ra dµnh cho c¸c nhµ qu¶n lý h¬n lµ dµnh cho nh÷ng nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp. 4.2.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®èi víi nhµ qu¶n lý

13

a. Ph−¬ng ph¸p d¹y kÌm: §µo t¹o t¹i chç trªn c¬ së mét kÌm mét, cã thÓ d−íi h×nh thøc chøc danh “phô t¸” hay “trî lý”. §èi t−îng ®−îc quan s¸t hoÆc tËp sù qua c«ng viÖc ®−îc giao. b. Ph−¬ng ph¸p trß ch¬i kinh doanh: M« pháng c¸c t×nh huèng kinh doanh hiÖn hµnh, cè g¾ng lËp l¹i c¸c yÕu tè ®−îc chän läc theo t×nh huèng ®Æc biÖt, gi¶ ®Þnh gi÷a hai hay nhiÒu doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh cïng mét thÞ tr−êng s¶n phÈm nµo ®ã. C¸c ng−êi tham dù ®ãng vai c¸c nhµ qu¶n lý chñ chèt ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ ®−îc xö lý ®¸nh gi¸ ch−¬ng tr×nh b»ng vi tÝnh. c. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ®iÓn h×nh: Nghiªn cøu tr−êng hîp qu¶n lý ®iÓn h×nh, sö dông c¸c vÊn ®Ò kinh doanh lan gi¶i ®· ®−îc m« pháng theo thùc tÕ ®Ó häc viªn gi¶i quyÕt. d. Ph−¬ng ph¸p héi nghÞ: Khi hä kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc c«ng viÖc, ng−êi chñ tr× sÏ t×m c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vµ gîi ý tæng kÕt. e. Ph−¬ng ph¸p m« h×nh øng xö: Sö dông c¸c b¨ng video minh ho¹ c¸ch xö lý c¸c t×nh huèng kh¸c nhau ®Ò häc viªn ph¸t triÓn kü n¨ng giao tiÕp liªn hÖ víi th¸i ®é øng xö cña m×nh. §©y lµ mét ph−¬ng ph¸p míi cã triÓn väng tèt. g. Ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i bµn giÊy: Giao mét sè v¨n b¶n (quyÕt ®Þnh biªn b¶n, th«ng b¸o, b¸o c¸o.) ®Ó ®èi t−îng ®äc vµ s¾p xÕp l¹i theo thø tù −u tiªn. Ng−êi phô tr¸ch h−íng dÉn, gi¶i ®¸p vµ ®¸nh gi¸. Ngoµi ra cßn mét sè ph−¬ng ph¸p nh−: Ph−¬ng ph¸p kü thuËt nghe - nh×n, ph−¬ng ph¸p thùc tËp sinh, ph−¬ng ph¸p ®ãng kÞch, ph−¬ng ph¸p lu©n phiªn c«ng t¸c, ph−¬ng ph¸p häc theo tõng ch−¬ng tr×nh, ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y nhê vi tÝnh, ph−¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh trong líp vµ c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc kh¸c. 4.2.3. C¸c ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o c«ng nh©n viªn Ngoµi mét sè ph−¬ng ph¸p nh− trªn, cã thÓ ®µo t¹o theo c¸c ph−¬ng ph¸p riªng cho c¸c ®èi t−îng nµy nh− sau: a. §µo t¹o t¹i chç: §ã lµ ph−¬ng ph¸p “kÌm cÆp” mµ ë ViÖt Nam th−êng lµm. Bè trÝ ng−êi häc nghÒ lµm viÖc chung víi ng−êi thî cã tay nghÒ võa lµm võa häc b»ng c¸ch quan s¸t nghe chØ dÉn vµ lµm theo. 14

b. Tr−êng, líp d¹y nghÒ t¹i doanh nghiÖp: Phèi hîp gi÷a viÖc häc lý thuyÕt trªn líp víi ®µo t¹o t¹i chç, trùc tiÕp thùc hµnh víi c«ng viÖc ®−îc giao phï hîp. c. §µo t¹o b»ng dông cô m« pháng: Sö dông c¸c m« h×nh b»ng giÊy hoÆc m« h×nh computer, m« pháng víi vËt thùc. Ph−¬ng ph¸p nµy Ýt tèn kÐm vµ an toµn tuy kh«ng s¸t thùc tÕ nh− ph−¬ng ph¸p kÌm cÆp. d. §µo t¹o xa n¬i lµm viÖc: T−¬ng tù ph−¬ng ph¸p sö dông dông cô m« pháng, song dông cô gÇn gièng thiÕt bÞ thùc. C¸ch ®µo t¹o nµy s¸t víi thùc tÕ, song kh«ng lµm gi¸n ®o¹n s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o an toµn. 4.3. §èi t−îng ®µo t¹o §èi víi mçi doanh nghiÖp th× ®èi t−îng cña ®µo t¹o kh«ng thÓ lo¹i trõ ai, tõ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®Õn cÊp qu¶n trÞ Trung cÊp vµ Cao cÊp. §iÒu nµy cho thÊy ®èi t−îng cña ®µo t¹o trong c¸c doanh nghiÖp lµ hÇu nh− tÊt c¶ mäi ng−êi.

15

Ch−¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë kh¸ch s¹n Heritage h¹ long

I . Tæng quan vÒ kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long ®−îc h×nh thµnh tõ nhµ nghØ ngµnh than (thµnh viªn cña C«ng ty than Hßn Gai cò) Th¸ng 8 n¨m 1982 nhµ nghØ ®−îc ®−a vµo kinh doanh víi 30 phßng kh¸ch. Do nguån vèn h¹n hÑp nhµ nghØ chØ viÖc hoµn thiÖn mét nöa.V× vËy muèn ®−a nhµ nghØ kinh doanh cã l·i th× ph¶i ®Çu t− vèn, n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ n©ng cao chÊt l−îng phôc vô ®èi víi ®éi ngò nh©n viªn. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ trªn C«ng ty than Hßn Gai ®· kªu gäi vèn ®Çu t− n−íc ngoµi, sau mét thêi gian kh¶o s¸t nghiªn cøu c¸c nhµ ®Çu t−, C«ng ty ®· cã ®−îc ®èi t¸c cña m×nh lµ c¸c nhµ kinh doanh singapore. C«ng ty liªn doanh
Heritage H¹ Long ra ®êi vµ ®−îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ®Çu t− sè 985/GP ngµy

6 th¸ng 9 n¨m 1994 cña Uû ban Nhµ n−íc vÒ Hîp t¸c vµ §Çu t− (nay lµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−) x©y dùng kh¸ch s¹n quèc tÕ 4 sao t¹i B·i Ch¸y - TP H¹ Long, thêi gian ho¹t ®éng lµ 25 n¨m, ngµnh nghÒ ho¹t ®éng lµ kinh doanh c¸c dÞch vô ¨n nghØ, vui ch¬i gi¶i trÝ. - C¸c bªn ®èi t¸c cña c«ng ty liªn doanh: PhÝa ViÖt Nam: Do tæng c«ng ty than ViÖt Nam lµm ®¹i diÖn. Sè vèn gãp lµ 2.000.000 USD chiÕm tØ lÖ 50% vèn ph¸p ®Þnh . + C«ng ty than Hßn Gai + C«ng ty than CÈm Ph¶ + C«ng ty c¬ khÝ má 16

+ C«ng ty than néi ®Þa PhÝa n−íc ngoµi: Do C«ng ty Orient Vacation lµm ®¹i diÖn víi tæng sè vèn gãp lµ 2.000.000 USD chiÕm tØ lÖ 50%vèn ph¸p ®Þnh. + C«ng ty Orient Vacation Ptd-Ltd Singapore + ¤ng Victor Chug Kim quèc tÞch Singapore + ¤ng Victor Chug Heow quèc tÞch Singapore. 1.2. Qóa tr×nh ph¸t triÓn Th¸ng 10 n¨m 1994 liªn doanh b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng. C«ng viÖc ®Çu tiªn lµ c¶i t¹o vµ n©ng cÊp nhµ nghØ ngµnh than cò ®Ó x©y dùng kh¸ch s¹n 4 sao míi. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ 1 nhµ nghØ trë thµnh mét kh¸ch s¹n quèc tÕ 4 sao, ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho gÇn 200 ng−êi ë khu vùc TP H¹ Long, mÆt kh¸c nãi ®· huy ®éng ®−îc nguån vèn lín ®Çu t− n−íc ngoµi vµo x©y dùng cho nghµnh kinh tÕ ph¸t triÓn. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¸c lo¹i dÞch vô cña kh¸ch s¹n Chøc n¨ng cña kh¸ch s¹n chñ yÕu lµ kinh doanh dÞch vô ¨n ngñ vµ vui ch¬i gi¶i trÝ. Cô thÓ lµ: - DÞch vô l−u tró: Phôc vô kh¸ch ngñ, nghØ víi c¸c lo¹i phßng tuú theo së thÝch vµ kh¶ n¨ng kinh tÕ cña tõng ®èi t−îng. - DÞch vô ¨n uèng: Phôc vô c¸c mãn ¨n ¢u, ¸ vµ c¸c mãn ¨n d©n téc cña ViÖt Nam. - DÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ: Trong ®ã cã sµn nhÈy vµ gi¶i trÝ phßng KARAOKE. - DÞch vô giÆt lµ cã c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i phôc vô cho kh¸ch vµ toµn bé quÇn ¸o ®ång phôc, ga gèi cña kh¸ch s¹n. - DÞch vô ®iÖn tho¹i, m¸y Fax: Phôc vô kh¸ch cã nhu cÇu liªn l¹c trong vµ ngoµi n−íc. - DÞch vô cho thuª «t« trë kh¸ch du lÞch. - DÞch vô ®¹i lý tÇu trë kh¸ch ®i th¨m quan vÞnh H¹ Long.

17

Kh¸ch s¹n cßn cã 1 hÖ thèng phßng hîp ®a chøc n¨ng cho kh¸ch thuª tæ chøc héi th¶o . Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn cã dÞch vô bÓ b¬i s©n Tennis. Trong ngµnh kinh doanh du lÞch kh¸ch s¹n c¸c s¶n phÈm cña nãi lµ c¸c dÞch vô, hµng ho¸ ®Æc biÖt, ®Æc thï s¶n phÈm lµ thêi gian vµ kh«ng gian, s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm trïng nhau. Kh¸ch hµng t×m ®Õn vµ tiªu thô s¶n phÈm chø kh«ng ph¶i s¶n t×m ®Õn ng−êi tiªu dïng nh− c¸c lo¹i s¶n phÈm cña c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c. C«ng nghÖ dÞch vô kh¸c trong kh¸ch s¹n kh¸c víi c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu kh¸c, c¸c d©y truyÒn nµy phô thuéc vµo nhu cÇu cña kh¸c theo thêi gian kh¸c nhau.

II . C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Heritage H¹ long
1.Tæ chøc bé m¸y Kh¸ch s¹n Heritage H¹ long lµ thµnh viªn trùc thuéc cña C«ng ty liªn doanh
Heritage H¹ long. Gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, hai nh©n viªn qu¶n lý ng−êi n−íc

ngoµi do ban tæng gi¸m ®èc c«ng ty thuª vµ bæ nhiÖm. 1.1.M« h×nh tæ chøc

18

19

Víi quy m« tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n, ®Ó ®¸p øng víi quy tr×nh kinh doanh, kh¸ch s¹n ®· tuyÓn dông 177 lao ®éng vµ thuª ba ng−êi n−íc ngoµi quèc tÞch Singapore lµm qu¶n lý kh¸ch s¹n trong lÜnh vùc kinh doanh. 1.2. C¸c bé phËn, ®¬n vÞ 1.2.1. Ban qu¶n lý kh¸ch s¹n Trong ban Gi¸m ®èc cã hai ng−êi. - Mét gi¸m ®èc lµ ng−êi n−íc ngoµi qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé c«ng viÖc kinh doanh cña kh¸ch s¹n. - Mét phã Gi¸m ®èc lµ ng−êi ViÖt Nam gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c nh©n sù vµ lµm c«ng t¸c ®èi ngo¹i víi c¸c c¬ quan chøc tr¸ch ®i¹ ph−¬ng. 1.2.2. Phßng kÕ to¸n Tæng sè cã 16 ng−êi . Trong ®ã: Bé phËn lµm trùc tiÕp thu ng©n t¹i quÇy cã 7 ng−êi Trªn phßng gåm : - KÕ to¸n ng©n hµng - KÕ to¸n thanh to¸n - KÕ to¸n c«ng nî vµ chi phÝ - KÕ to¸n tµi s¶n - KÕ to¸n kiÓm gi¸ - KÕ to¸n kho - Thñ quü - Thñ kho 1.2.3. Phßng nh©n sù Tæng sè cã 4 ng−êi trong ®ã mét ng−êi lµm c«ng viÖc d¹y ngo¹i ng÷ cho nh©n viªn trong kh¸ch s¹n. Hai ng−êi lµm c«ng t¸c nh©n sù vµ tiÒn l−¬ng, mét b¸c sÜ. 20

1.2.4. Bé phËn v¨n phßng. Tæng sè cã 5 ng−êi .Trong ®ã cã : - 01 th− ký cho Gi¸m ®èc - 02 ng−êi mua vËt t− vµ thùc phÈm - 02 ng−êi bé phËn b¸n phßng. 2 ng−êi nµy cã nhiÖm vô Marketing quyÕt ®Þnh gi¸ c¶ phßng nghØ trong ph¹m vi cho phÐp bÊt kú ký kÕt hîp ®ång phôc vô kh¸ch nghØ hay héi häp t¹i kh¸ch s¹n . 1.2.5. Bé phËn tiÒn s¶nh Bé phËn nµy cã 18 ng−êi: chia lµm 5 tæ, tæ tæng ®µi, tæ ®Æt phßng, tæ khu©n v¸c hµnh lý cho kh¸ch vµ l¸i xe. 1.2.6. Bé phËn nhµ buång Bé phËn nµy cã 60 ng−êi vµ biªn chÕ nh− sau : - Tr−ëng bé phËn - Phã bé phËn - Tæ giÆt lµ - Tæ vÖ sinh - Tæ ga gèi

- 3 Tr−ëng tÇng - Tæ lµm buång

1.2.7. Bé phËn ¨n + uèng (nhµ hµng vµ c¸c c©u l¹c bé) - Nhµ hµng: Biªn chÕ cña bé phËn lµ mçi ca cã mét tr−ëng ca ®iÒu hµnh c«ng viÖc. - Bé phËn c©u l¹c bé : Biªn chÕ 19 ng−êi trong ®ã cã bé phËn phôc vô. - ¢m thanh, quÇy bar phßng karaoke vµ sµn nhÈy. 1.2.8. Bé phËn bÕp. Bé phËn nµy ®−îc biªn chÕ 27 ng−êi cã nhiÖm vô phôc vô ¨n cho kh¸ch vµ nÊu ¨n gi÷a ca cho nh©n viªn. Bé m¸y gåm cã bÕp tr−ëng, bÕp phã, 03 tr−ëng ca vµ nhãm röa b¸t. 1.2.9. Bé phËn ®iÖn n−íc. 21

Biªn chÕ 11 ng−êi. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ vËn hµnh m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y b¬m n−íc, söa ch÷a c¸c trang thiÕt bÞ cña kh¸ch s¹n khi háng hãc, b¶o d−ìng ®Þnh k×. 1.2.10. Bé phËn b¶o vÖ. Biªn chÕ 15 ng−êi. NhiÖm vô gi÷ g×n an ninh trËt tù b¶o vÖ tµi s¶n cña kh¸ch s¹n còng nh− cña kh¸ch, gi¸m s¸t ®«n ®èc nh©n viªn kh¸ch s¹n thùc hiÖn tèt néi quy c¬ quan ®Ò ra.

III. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long tõ 1999-2001
1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Do ®Æc ®iÓm cña kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long kh«ng ph¶i lµ kh¸ch s¹n x©y míi toµn bé, mµ nã ®−îc c¶i t¹o n©ng cÊp tõ mét nhµ nghØ cña ngµnh than cò. Do vËy viÖc kinh doanh ë ®©y thùc hiÖn theo kiÓu cuèn chiÕu c¶i t¹o xong phÇn nµo th× ®−a phÇn ®ã vµo khai th¸c. Nªn tÝnh b×nh qu©n n¨m 1996 chØ ®−a vµo sö dông ®−îc 60 phßng kh¸ch. §Õn ®Çu n¨m 1997 míi ®−a vµo sö dông ®−îc 101 phßng kh¸ch cïng víi c¸c dÞch vô kh¸c.

B¶ng 1 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n tõ n¨m 1999 - 2001

STT

ChØ tiªu Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ

sè tiÒn (USD) 1999 1.033.881 100.388

Sè tiÒn (USD) 2000 1.352.473 15..247

Sè tiÒn (USD) 2001 1.415.862 141.586

22

1 2 3 4 5 6

Doanh thu thuÇn Gi¸ vèn hµng b¸n Lîi tøc gép Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ qu¶n lý DN Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éngSXKD Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh

930.493 343.367 587.126

121.7226 403.678 813.548

127.4276 368.632 905.644

185.463 401.663 505

205.852 607.696 498 -

199.231 706.413 314 314 1628 1628 708.355 226.673 481.682

7

Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th−êng C¸c kho¶n chi phÝ bÊt th−êng

505 746

498 1324 -

8 9 10 11

Lîi tøc bÊt th−êng Tæng lîi tøc tr−íc thuÕ ThuÕ lîi tøc ph¶i nép Lîi tøc sau thuÕ

746 402.914 128.932 273.982

1324 609.518 195.046 414.472

Qua b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD 1999 cña kh¸ch s¹n ta thÊy tØ lÖ lîi tøc sau thuÕ cña kh¸ch s¹n trªn doanh thu cßn thÊp. Muèn t¨ng lîi nhuËn cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p sau: - T¨ng doanh thu: Ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n c¸o tiÕp thÞ trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, n©ng cao chÊt l−îng phôc vô ®Ó thu hót kh¸ch. -ViÖc bè trÝ lao ®éng ch−a khoa häc, cã nh÷ng bé phËn cßn l½ng phÝ lao ®éng nh− bé phËn vÖ sinh, bé phËn c©u l¹c bé dÉn ®Õn chi phÝ cao. §Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2000 kh¸ch s¹n vÉn gi÷ nguyªn sè l−îng nh©n viªn nh− cuèi n¨m 1999 nh−ng l¹i thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc vµ t¨ng l−¬ng cho nh÷ng ng−êi cã nhiÒu thµnh tÝch trong lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch nh©n viªn. T¨ng c−êng gi¸m s¸t chÆt chÏ l−îng vËt t− sö dông gi¶m chi phÝ vÒ ®iÖn n−íc, gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.

23

Qua b¶ng ph©n tÝch doanh thu vµ chi phÝ t¹i kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long n¨m 2000 - 2001, ta thÊy doanh thu phßng lµ lín nhÊt vµ chi phÝ cho phßng t−¬ng ®èi thÊp. §Ó t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn kh¸ch s¹n ®É vµ ®ang ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ më nh÷ng líp ®µo t¹o kÜ n¨ng qu¶n lý, nghiÖp vô du lÞch cho c©u l¹c bé vµ c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo nghiªn cøu c¸c ®èi thñ c¹nh tranh : HiÖn nay t¹i khu vùc B·i Ch¸y cã c¸c kh¸ch s¹n cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long ®ã lµ c¸c kh¸ch s¹n nh−: H¹ Long I, H¹ Long PLAZA, ... trong c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn cã kh¸ch s¹n H¹ Long PLAZA cã trang thiÕt bÞ rÊt tèt nh− qua tham kh¶o cña mét sè h−íng dÉn viªn vµ kh¸ch quèc tÕ th× kh¸ch s¹n H¹ Long PLAZA kh«ng cã ®éi ngò nh©n viªn lµnh nghÒ vµ ®−îc ®µo t¹o c¬ b¶n nh− ®éi ngò nh©n viªn kh¸ch s¹n HeRITAGE H¹ Long. §ã lµ thÕ m¹nh cña kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long. 2. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 - C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra vµ nghiªn cøu thÞ tr−êng du lÞch ta thÊy l−îng kh¸ch ®Õn nghØ t¹i ViÖt Nam nãi chung vµ kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long nãi riªng tõ ®Çu n¨m 1999 ®Õn nay vµ c¸c n¨m tíi nÒn kinh tÕ cña c¸c n−íc ë khu vùc Ch©u ¸ ®· cã dÊu hiÖu phôc håi sau cuéc khñng ho¶ng, sè l−îng kh¸ch Ch©u ¢u ®Õn H¹ Long cã xu h−íng t¨ng so víi nh÷ng n¨m tr−íc. §©y lµ mét thÞ tr−êng ®Çy tiÒm n¨ng cña ngµnh du lÞch Qu¶ng Ninh. Mét sè l−îng kh«ng nhá du kh¸ch ®Õn tõ nh÷ng thµnh phè lín cña c¸c n−íc cã nhu cÇu ë c¸c kh¸ch s¹n cao cÊp ®¹t tiªu chuÈn Quèc tÕ nh− kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long. C¨n cø vµo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 vµ 2001 kh¸ch s¹n ®· ®−a ra c¸c chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 nh− sau: - Sè phßng sö dông - Sè lao ®éng - Tæng doanh thu : : 13.200 phßng 200 ng−êi

: 1.550.000 USD : 1.000.000 USD : 24 250.000 USD

Trong ®ã: - Doanh thu phßng nghØ - Doanh thu dÞch vô ¨n

- Doanh thu dÞch vô uèng - Doanh thu kh¸c

: :

150.000 USD 150.000 USD

IV. KÕt qu¶ ho¹t ®éng ®µo t¹o
4.1. T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o 4.1.1. Môc tiªu ®µo t¹o ë giai ®o¹n nµy Kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, chuyªn m«n cho c¸n bé, nh©n viªn, t¹o sù thÝch øng con ng−êi c«ng viÖc tr−íc m¾t còng nh− l©u dµi. VÒ néi dung ®µo t¹o cã 3 lý do sau: - Lý do thø nhÊt: ®Ó chuÈn bÞ vµ bï ®¾p vµo nh÷ng chç bÞ thiÕu bÞ bá trèng, sù bï ®¾p vµ bæ xung nµy diÔn ra th−êng xuyªn nh»m lµm cho kÕt qu¶ ho¹t ®éng tr«i ch¶y. - Lý do thø hai: §Ó chuÈn bÞ cho ng−êi lao ®éng thùc hiÖn ®−îc nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô míi do cã sù thay ®æi trong môc tiªu, c¬ cÊu, nh÷ng thay ®æi vÒ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch. - Lý do thø ba: §Ó hoµn thiÖn kh¶ n¨ng cña ng−êi lao ®éng (thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô hiÖn t¹i còng nh− trong t−¬ng lai mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n). BÊt kú kiÓu c¬ cÊu nµo vÒ tæ chøc vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc tiªu chuÈn chÝnh ph¶i tho¶ m·n lµ gãp phÇn mét c¸ch hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña kh¸ch s¹n. ViÖc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc thùc ra kh«ng ph¶i hä chØ cã vai trß ng−êi gióp viÖc thuéc vÒ bé phËn qu¶n lý nh©n lùc. Qu¶n lý theo kiÓu mÖnh lÖnh kh¸c víi qu¶n lý theo kiÓu ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Cßn chiÕn l−îc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ vÊn ®Ò con ng−êi, gi¸o dôc vµ lîi Ých cña con ng−êi. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chuyªn m«n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ßi hái ph¶i chi mét kho¶n tiÒn rÊt lín. VÊn ®Ò ph¶i ®−îc gi¶i ®¸p lµ liÖu chi phÝ bá ra cã ®−a l¹i hiÖu qu¶ cao t−¬ng xøng hay kh«ng? ViÖc ®Çu t− cho ®µo t¹o cã tÝnh chÊt l©u dµi, hiÖu qu¶ cña nã ®−îc thÓ hiÖn trong suèt qu¸ tr×nh nh©n c«ng lµm viÖc t¹i kh¸ch s¹n. tuy nhiªn theo sè liÖu ®iÒu 25

tra cña kh¸ch s¹n cho thÊy thêi h¹n bï l¹i nh÷ng chi phÝ ®µo t¹o t−¬ng ®èi ng¾n ®«i khi chØ trong vßng 1 ®Õn 2 n¨m. Nh»m ®µo t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, hiÓu râ t×nh h×nh thÞ tr−êng, cã ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc gi¶i quyÕt c«ng viÖc ®−îc giao cã hiÖu qu¶. - C¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao n¨ng ®éng, nh¹y bÐn thÞ tr−êng cã kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trong kh¸ch s¹n. - C¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é, s¸ng t¹o ®Ó n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, cã nh÷ng c¶i tiÕn kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. - Nh©n viªn cã tr×nh ®é, n¨ng lùc, sö dông ®−îc c«ng nghÖ thiÕt bÞ míi. 4.1.2. Tæ chøc vµ qu¶n lý ®µo t¹o §Ó tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo vµ ph¸t triÓn nh©n sù cña kh¸ch s¹n. §¶ng uû kh¸ch s¹n vµ C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o vµ tham m−u cho bé phËn tæ chøc c¸n bé - lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n cßn x©y dùng c¸c quy ®Þnh quy chÕ vÒ ®µo t¹o nh−: Tiªu chuÈn ®Ó ®−îc göi ®i häc, chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ng−êi ®−îc göi ®i häc, tr¸ch nhiÖm cña ng−êi ®−îc ®i häc ... ®Ó lµm c¨n cø gi¶i quyÕt thñ tôc chÕ ®é cho ng−êi ®i häc. 4.1.3. H×nh thøc ®µo t¹o Kh¸ch s¹n ®ang cè g¾ng b¾t kÞp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng víi môc tiªu nÒn kinh tÕ tri thøc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay. Kh¸ch s¹n ®· tiÕn hµnh tæ chøc ®µo t¹o ®a d¹ng nh−: §µo t¹o tËp trung, ®µo t¹o c¬ b¶n ng¾n h¹n, ®µo t¹o t¹i chç, n©ng cao nghiÖp vô cho c¸c phßng ... víi quy m« toµn kh¸ch s¹n. 4.1.4. Kinh phÝ ®µo t¹o

26

B¶ng 2 Kinh phÝ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long
§¬n vÞ : TriÖu ®ång

N¨m H×nh thøc ®µo t¹o §µo t¹o ®¹i häc §µo t¹o trung häc C¸c líp ng¾n h¹n

1999 129,3 120 240

2000 230 90 250

2001 200 100 28,50

4.1.5. Néi dung ®µo t¹o C«ng t¸c ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn trong nh÷ng n¨m qua lµ ®éng lùc lín t¸c ®éng vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña toµn kh¸ch s¹n. §Ó phôc vô cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña kh¸ch s¹n néi dung ®µo t¹o bao gåm c¸c chuyªn m«n sau : - Víi c¸c c¸n bé qu¶n lý hµng n¨m kh¸ch s¹n ®· cö ®i häc c¸c líp ®Ó n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n nh− : Qu¶n trÞ kinh doanh, th−¬ng m¹i, ngo¹i th−¬ng, luËt kinh doanh. Ngoµi ra c¸c c¸n bé qu¶n lý cßn ph¶i häc thªm c¸c líp lý luËn chÝnh trÞ trung cao cÊp, tin häc øng dông vµ ngo¹i ng÷. - Víi c¸c tr−ëng phã phßng kh¸ch s¹n ®−a ra ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ®Ó häc viªn theo häc c¸c líp ng¾n h¹n vµ dµi h¹n vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n nh− : Marketing, kÕ to¸n, ngo¹i ng÷, tin häc vµ c¸c kü n¨ng giao tiÕp… - Víi ®éi ngò nh©n viªn kh¸ch s¹n cö ®i häc ë c¸c tr−êng d¹y nghÒ, häc chuyªn s©u vÒ nghiÖp vô du lÞch nh− : LÔ t©n, buång, bµn, bar, kh¸ch s¹n th−êng xuyªn më c¸c líp d¹y ngo¹i ng÷, tin häc cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn. 4.1.6. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc n¨m 1999-2001

27

Trong giai ®o¹n 1999-2001 kh¸ch s¹n ®· chó träng ®µo t¹o cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn theo h−íng ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o míi trong toµn kh¸ch s¹n nªn t×nh h×nh c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®−îc n©ng lªn râ rÖt ®¸p øng ®−îc môc tiªu mµ kh¸ch s¹n ®Ò ra. ViÖc ®µo t¹o nµy ®−îc thùc hiÖn kh«ng nh÷ng ®èi víi c¸c cÊp l·nh ®¹o mµ cßn xuèng tíi nh©n viªn cã tay nghÒ thÊp nh»m n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt chuyªn m«n phï hîp víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ coi sù gi¸o dôc ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. B¶ng 3

B¶ng ph©n tÝch ®éi ngò lao ®éng vµ kÕt qu¶ ®µo t¹o nh©n lùc ë kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long n¨m 2001

ChØ tiªu -Tæng sè +Nam / N÷ +Lao §éng gi¸n tiÕp +Lao §éng trùc tiÕp - C¬ cÊu ®é tuæi +Tuæi tõ 18-->30 +Tuæi tõ30-->45 +Tuæi tõ 45-->50 - Tr×nh ®é +Trªn ®¹i häc +§¹i häc, cao ®¼ng +Trung cÊp, s¬ cÊp

Sè l−îng lao ®éng 180 89/91 25 155

TØ lÖ % 100% 49,4/50,6% 13,89% 86,11%

98 79 3

50,3% 48% 1,7%

01 90 80 28

0,56% 50,9% 40%

+NghiÖp vô Du lÞch

9

9,44%

Nh×n vµo c¬ cÊu ®é tuæi cña nh©n viªn kh¸ch s¹n, ta thÊy lao ®éng trÎ chiÕm tû lÖ cao, tr×nh ®é cña ng−êi lao ®éng ®Æc biÖt vÒ ngo¹i ng÷ chiÕm tû lÖ cao so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. §©y lµ thÕ m¹nh ®Ó khai th¸c nh»m n©ng cao chÊt l−îng phôc vô. VÒ n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô : C¸c häc viªn ®−îc cö ®i ®µo t¹o cö nh©n hÇu nh− ®−îc ®µo t¹o vÒ chuyªn ngµnh marketing, kÕ to¸n, tµi chÝnh, lÔ t©n ... ®¶m ®−¬ng c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n. C«ng t¸c ®µo t¹o cña kh¸ch s¹n mÊy n¨m qua ®· gãp phÇn n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n, tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ trong s¶n xuÊt vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kh«ng cÇn thiÕt, gi÷ v÷ng ®−îc thÞ tr−êng hiÖn cã vµ t−¬ng lai. - Tr×nh ®é c¸n bé sau ®µo t¹o ®¹t ®−îc trong thêi gian qua: + Víi c¸n bé lµ ch¸nh, phã gi¸m ®èc kh¸ch s¹n - §¹t tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ Trung cÊp, Cao cÊp trë lªn. - §¹t tr×nh ®é §¹i häc chiÕm kho¶ng 80% - §a sè c¸c c¸n bé ®Òu ®¹t tr×nh ®é C mét ngo¹i ng÷ (chñ yÕu lµ TiÕng anh) + Víi c¸n bé lµ tr−ëng, phã phßng cña kh¸ch s¹n - §¹t tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ Trung cÊp trë lªn - §¹t tr×nh ®é §¹i häc kho¶ng 70% - §¹t chøng chØ Båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý vÒ nghiÖp vô s¶n xuÊt kinh doanh, du lÞch 6 th¸ng, 9 th¸ng. - §¹t tr×nh ®é C mét ngo¹i ng÷ + Víi viªn chøc nghiÖp vô - §¹t tr×nh ®é §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung cÊp - §¹t chøng chØ båi d−ìng c¸n bé 3 th¸ng 29

- Sö dông ®−îc m¸y vi tÝnh thµnh th¹o - Th«ng th¹o mét ngo¹i ng÷ trë lªn Nh÷ng ng−êi qu¶n lý nh©n lùc, n¬i mµ chøc n¨ng ®µo t¹o cã tÇm quan träng. Bé phËn nµy liªn hÖ trùc tiÕp víi phã gi¸m ®èc qu¶n trÞ hay qu¶n tri tr−ëng cña kh¸ch s¹n. VÒ kiÕn thøc, ngoµi nh÷ng kü n¨ng vÒ chuyªn m«n kh¸ch s¹n ¸p dông nh÷ng m«n khoa häc x· héin hay hµnh vi c− xö nh−: T©m lý häc, x· héi häc, gi¸o dôc häc, qu¶n lý kinh doanh hay qu¶n lý chung... 4.2. KÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n §Ó hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc nh©n sù trong kh¸ch s¹n, c¸n bé, l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®· cã nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ nh−: §µo t¹o l¹i vµ ®µo t¹o n©ng cao cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn kh¸ch s¹n, mÆt kh¸c tuyÓn thªm mét sè c¸n bé qu¶n lý, ®éi ngò Marketing vµ nghiÖp vô du lÞch ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu më réng kinh doanh vµ ph¸t triÓn kh¸ch s¹n. Néi dung cña ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o th−êng nh»m môc tiªu cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ ®−¬ng chøc lµm tèt c«ng viÖc hiÖn t¹i vµ ®ång thêi ®Ó chuÈn bÞ cho hä lµm tèt c«ng viÖc cña hä trong t−¬ng lai khi hä ®−îc th¨ng chøc. ViÖc ®µo t¹o c¸c nhµ qu¶n trÞ trong kh¸ch s¹n chó ý nhiÒu ®Õn kü n¨ng t− duy vµ kü n¨ng nh©n sù h¬n lµ kü n¨ng kü thuËt. Kh¸ch s¹n sÏ ¸p dông ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o theo lèi : "§¹i häc tõ xa" qua vÒ tinh truyÒn h×nh. VÊn ®Ò n©ng cao n¨ng lùc qu¶n trÞ lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ ngµy cµng cã tÇm quan träng ®Æc biÖt. 4.3. Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long. 4.3.1. Tån t¹i Trong qu¸ tr×nh ®æi míi, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d−ìng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña kh¸ch s¹n cßn tån t¹i h¹n chÕ ch−a ®−îc kh¾c phôc ®ã lµ: - C«ng t¸c tuyÓn sinh ch−a s¸t víi thùc tÕ cña c¸c phßng ban ®Æt ra do vËy ¶nh h−ëng tíi viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch mét c¸ch khoa häc dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thiÕu nh÷ng c¬ së cÇn thiÕt cho viÖc häc tËp. 30

- Ch−a x©y dùng ®−îc chiÕn l−îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho toµn kh¸ch s¹n, cßn thiÕu c¸c quy chÕ quy ®Þnh qu¶n lý vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cho c¸c v¨n b¶n d−íi luËt, cßn thiÕu vµ nÕu cã th× còng ch−a ®Çy ®ñ néi dung ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng ph¸t sinh. - Víi sù thay ®æi cña c«ng nghÖ hiÖn nay th× c¸c c¸n bé chñ chèt, tham m−u cã nh÷ng biÓu hiÖn ng¹i häc, t©m lý kh«ng muèn thay ®æi vµ tõ ®ã n¶y sinh mét lùc ®èi kh¸ng - lùc cña nh÷ng ng−êi sî thay ®æi. Mét sè c¸n bé c¶m thÊy sù thay ®æi sÏ lµm cho hä kh«ng cßn gi÷ ®−îc vÞ trÝ nh− tr−íc. 4.3.2. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i - Kh¸ch s¹n ch−a x©y dùng ®−îc kÕ ho¹ch ®µo t¹o dµi h¹n v× thÕ c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc kh«ng cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi. - Nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o ch−a x©y dùng ®−îc c¸c tiªu chuÈn ¸p dông cho ®èi t−îng ®−îc cö ®i ®µo t¹o, kh«ng ®−a ra ®−îc nh÷ng ®èi t−îng thÓ hiÖn ®−îc tÝnh −u tiªn (hoÆc kh«ng −u tiªn) gi÷a c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o. - ViÖc qu¶n lý ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc trong toµn kh¸ch s¹n cßn bÊt cËp, láng lÎo. - Ch−a cã sù rµng buéc thËt sù gi÷a quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé ®−îc cö ®i ®µo t¹o víi kh¸ch s¹n.

31

Ch−¬ng III
Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹ovµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long
I. X¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n Xu thÕ quèc tÕ ho¸ toµn cÇu vµ sù bïng næ cña c«ng nghÖ ®ang diÔn ra trªn toµn thÕ giíi ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý kh¸ch s¹n mét bµi to¸n hÕt søc khã kh¨n vµ nÆng nÒ. Môc tiªu cña kh¸ch s¹n cña nh÷ng n¨m tíi lµ ph¶i hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc toµn diÖn c¶ vÒ lý luËn chÝnh trÞ, phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc. 1.1. §èi víi c¸n bé qu¶n lý ViÖc ®µo t¹o båi d−ìng c¸n bé qu¶n lý trong nh÷ng n¨m qua vµ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ ®Ó ®¶m b¶o c¸n bé cã ®ñ tiªu chuÈn theo c−¬ng vÞ c«ng t¸c vµ h¬n thÕ n÷a ®Ó trë thµnh c¸n bé qu¶n lý cÊp cao, chuyªn gia theo c¸c thang bËc cÇn thiÕt cho viÖc sö dông. §¸p øng ®ñ c¶ vÒ sè l−îng, ®¶m b¶o vÒ chÊt l−îng c¸n bé ®Ó thùc hiÖn yªu cÇu cña thêi c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc nh− NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 3, Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VIII ®· kh¼ng ®Þnh: "C¸n bé lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c¸ch m¹ng, g¾n liÒn víi vËn mÖnh cña §¶ng, cña §Êt n−íc vµ chÕ ®é" 1.1.1. Môc tiªu - ViÖc ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý trong nh÷ng n¨m võa qua vµ trong nh÷ng n¨m tiÕp theo cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc theo c−¬ng vÞ c«ng t¸c vµ h¬n n÷a lµ ®µo t¹o hä thµnh nh÷ng chuyªn gia trong lÜnh vùc mµ hä ®ang phô tr¸ch ®¶m b¶o c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng ®Ó ®¸p øng ®−îc yªu cÇu trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. 32

- X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã thÓ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu t×nh hinh míi, c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn, cã tr×nh ®é vµ b¶n lÜnh vÒ chÝnh trÞ, cã phÈm chÊt vµ n¨ng lùc l·nh ®¹o, cã kh¶ n¨ng khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ mäi nguån lùc, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n trªn thÞ tr−êng . - N©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o, b«× d−¬ng c¸n bé vÒ chñ nghÜa M¸c-lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vÒ quan ®iÓm, ®−êng lèi cña ®¶ng vµ ph¸p luËt nhµ n−íc theo c¬ chÕ míi, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý nªn ngang tÇm víi c¸c n−íc trªn thÕ giíi. - ChiÕn l−îc ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n tõ 2000-2010 lµ ®µo t¹o l¹i vµ n©ng cao ®−îc 100% c¸n bé qu¶n lý cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cao, gi¶i quyÕt ®−îc mäi c«ng viÖc nÈy sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc. §©y lµ c¬ së ®Ó ta x¸ch ®Þnh râ nhu cÇu vµ nguån nh©n lùc cÇn ®µo t¹o. - Tr−íc nh÷ng môc tiªu trªn, yªu cÇu ®Æt ra víi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn tõ nay ®Õn 2010 lµ x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn cã ®ñ phÈm chÊt chÝnh trÞ, n¨ng lùc chuyªn m«n vµ tr×nh ®é ngo¹i ng÷, ph¸t nh©n tµi ®¸p øng nhu cÇu vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm dÞch vô. 1.1.2. Ph−¬ng h−íng - Më c¸c líp huÊn luyÖn, ®µo t¹o, göi ®i häc,thùc tËp ë c¸c kh¸ch s¹n lín cã uy tÝn trong vµ ngoµi n−íc. - CÇn cã quan niÖm tiÕn bé, trÎ ho¸ ®éi ngò l·nh ®¹o vµ qu¶n lý kÕt hîp c¸c ®é tuæi, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc, kÕ thõa vµ ph¸t triÓn cã chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó khuyÕn khÝch ng−êi cã n¨ng lùc ph¸t huy tµi n¨ng. 1.2. §èi víi ®éi ngò nh©n viªn Bªn c¹nh viÖc øng dông c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm truyÒn th«ng ng−êi nh©n viªn cña kh¸ch s¹n ®−îc ®µo t¹o c¸c kü n¨ng: - §µo t¹o c¬ b¶n vµ ®µo t¹o øng dông ®éi ngò nh©n viªn sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, thµnh th¹o ngo¹i ng÷ vµ nghiÖp vô chuyªn m«n, nghiÖp vô du lÞch. - Ph¸t triÓn ®éi ngò nh©n viªn ®ñ vÒ sè l−îng v÷ng vÒ chuyªn m«n, cã tay nghÒ cao, cã kh¶ nh¨ng n¾m b¾t c«ng nghÖ míi, lµm chñ c«ng viÖc ®−îc giao. 33

II. VÒ néi dung ®µo t¹o Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ diÔn ra rÊt mau chãng vµ trªn nhiÒu mÆt. V× vËy kh¸ch s¹n cÇn ph¶i ®Þnh h−íng viÖc ®µo t¹o c¸n bé c«ng nhan viªn cã tr×nh ®é cao vµ nhËp vµo hÖ thèng s¶n xuÊt lµ tÝnh chÊt liªn tôc cña qu¸ tr×nh lµm giµu thªm vèn kiÕn thøc vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. ViÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao th−êng xuyªn ®−îc båi d−ìng kiÕn thøc, cã tinh thÇn tr¸ch nhiªm, quan t©m ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, ®−îc b¶o ®¶m viÖc lµm æn ®Þnh.

34

III. §a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Khi chóng ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng d−íi sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng cña x· héi chñ nghÜa th× nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña kh¸ch s¹n t¨ng nhanh, kh¸ch s¹n thùc hiÖn ph−¬ng ch©m ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn con ng−êi ¸p dông c¸c h×nh thøc ®µo t¹o linh ho¹t ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng ®ßi hái mµ kh¸ch s¹n ®Æt ra. 3.1. §µo t¹o t¹i doanh nghiÖp Ngoµi nh÷ng h×nh thøc mµ kh¸ch s¹n ®ang ¸p dông dµo t¹o trong doanh nghiÖp nh−: §µo t¹o t¹i chç, ®µo t¹o häc nghÒ, häc t¹i chøc,®µo t¹o ng¾n h¹n, ®µo t¹o ng¾n ngµy - kh¸ch s¹n cÇn më c¸c h×nh thøc ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp. - Lu©n phiªn c«ng t¸c: H×nh thøc nµy ®−îc ¸p dông cho c¶ c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn. C«ng viÖc ®−îc lu©n phiªn tõ ng−êi nµy sang ng−êi kh¸c nh»m môc ®Ých cung cÊp cho hä nh÷ng kinh nghiÖm. KiÕn thøc thu ho¹ch ®−îc qua qu¸ tr×nh nµy rÊt cÇn thiÕt ®Ó cho hä sau nµy ®¶m ®−¬ng c«ng viÖc cao h¬n. ngoµi ra c«ng t¸c nµy cßn t¹o sù høng thó cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thay ®æi c«ng viÖc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. - §µo t¹o qua m¸y vi tÝnh: H×nh thøc nµy hiÖn nay kh¸ phæ biÕn vµ hiÖn ®¹i. PhÇn mÒm cña MICROSOFT cã rÊt nhiÒu ch−¬ng tr×nh lo¹i nµy. M¸y sÏ tr¶ lêi mäi th¾c m¾c cu¶ ng−êi sö dông còng nh− kiÓm tra kiÕn thøc cña ng−êi sö dông, ®ång thêi cßn h−íng dÉn ng−êi sö dông cßn thiÕu kiÕn thøc nµo, cÇn tham kh¶o thªm tµi liÖu g×. - H×nh thøc sö dông dông cô m« pháng: H×nh thøc nµy chØ ¸p dông phÇn lín ®èi víi ng−êi c«ng nh©n, c¸c dông cô m« pháng lµ c¸c dông cô thuéc mäi lo¹i m« pháng gièng hÖt nh− c¸c m¸y mãc cã trong thùc tÕ. Dông cô cã thÓ ®¬n gi¶n lµ c¸c m« h×nh giÊy cho tíi c¸c dông cô ®−îc vi tÝnh ho¸. C¸c chuyªn viªn ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn chuÈn bÞ ®Ó häc viªn thùc

35

tËp. H×nh thøc nµy cã −u ®iÓm lµ bít tèt kÐm vµ häc viªn dÔ nhËn thøc ®−îc c«ng viÖc mµ hä chuÈn bÞ ph¶i lµm. - Héi th¶o khoa häc: §©y lµ mét h×nh thøc ®µo t¹o ®−îc sö dông réng r·i, trong ®ã c¸c thµnh viªn cã chung mét môc ®Ých th¶o luËn vµ cè g¾ng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Th«ng th−êng ng−êi ®iÓu khiÓn lµ mét cÊp qu¶n trÞ nµo ®ã vµ ng−êi c¸n bé nµy cã nhiÖm vô gi÷ cho cuéc Héi th¶o tr«i ch¶y vµ tr¸nh ®Ó cho mét vµi ng−êi nµo ®ã ra ngoµi ®Ò. Khi th¶o luËn, ng−êi c¸n bé nµy l¾ng nghe vµ cho phÐp c¸c thµnh viªn ph¸t biÓu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Khi hä kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc ng−êi nµy sÏ ®ãng vai trß nh− mét ng−êi ®iÒu khiÓn sinh ho¹t häc tËp. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ c¸c thµnh viªn kh«ng nhËn thÊy m×nh ®ang ®−îc ®µo t¹o. Hä ®ang gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy cña hä. - M« h×nh øng xö: H×nh thøc nµy cã sö dông c¸c b¨ng video ®−îc so¹n th¶o ®Æc biÖt ®Ó minh ho¹ xem c¸c nhµ qu¶n trÞ ®· xö lý thÕ nµo trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau vµ ®Ó ph¸t triÓn c¸c kü n¨ng giao tiÕp. C¸c häc viªn häc tËp b»ng c¸ch quan s¸t c¸c ho¹t ®éng cña m« h×nh ®ã. Ch¼ng h¹n nh− mét nh©n viªn ®ßi cÊp trªn t¨ng bËc l−¬ng hoÆc gÆp r¾c rèi trong c«ng viÖc. Bëi v× c¸c t×nh huèng trªn b¨ng video lµ ®iÓn h×nh c¸c vÊn ®Ò khã kh¨n cña kh¸ch s¹n, cho nªn c¸c thµnh viªn cã thÓ liªn hÖ víi th¸i ®é øng xö ®èi víi c¸c c«ng viÖc cña riÒng m×nh. §Æc tÝnh quan träng nhÊt cña c¸c nhµ qu¶n trÞ ®¹t ®−îc thµnh tÝch cao lµ hä ®Æt c¸c tiªu chuÈn cho chÝnh hä vµ cho ng−êi kh¸c. §©y lµ ®iÓm mÊu chèt cña m« h×nh øng xö mÆc dï h×nh thøc nµy t−¬ng ®èi míi nh−ng hiÖn nay nã thÓ hiÖn mét kh¶ n¨ng ®µo t¹o rÊt xuÊt s¾c. 3.2. §µo t¹o ngoµi doanh nghiÖp §èi víi ®µo t¹o ngoµi doanh nghiÖp th× kh¸ch s¹n tiÕp tôc tiÕn hµnh c¸c lo¹i h×nh ®µo t¹o mµ kh¸ch s¹n ®· thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m qua nh−: §µo t¹o dµi h¹n vµ ®µo t¹o ng¾n h¹n ë c¸c tr−êng §¹i häc, Cao ®¼ng vµ Trung häc. Kh¸ch s¹n cÇn ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o nh−: 36

- Ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c liªn kÕt víi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c kh¸ch s¹n lín trong khu vùc vµ thÕ giíi. §©y lµ biÖn ph¸p ®Ó nh»m thóc ®Èy qu¸ tr×nh héi nhËp, ph¸t huy néi lùc ®i ®«i víi sù hç trî gióp ®ì cña n−íc ngoµi vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kinh nghiÖm qu¶n lý, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n cã tr×nh ®é t−¬ng ®−¬ng víi khu vùc vµ thÕ giíi. IV. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc ë kh¸ch s¹n 4.1. Quy chÕ, chÝnh s¸ch - C«ng ty cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch hîp lý võa khuyÕn khÝch võa b¾t buéc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n ®i häc. - Thùc tÕ c¸c n¨m qua cho thÊy c¸n bé qu¶n lý cña kh¸ch s¹n cã thÓ biÕt m×nh bÞ h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt nh−: KiÕn thøc, kü n¨ng nh−ng v× ®ang gi÷ mét chøc vô nµo ®ã ph¶i t¹m nghØ viÖc th× thu nhËp bÞ gi¶m nªn hä ng¹i ®i häc. MÆt kh¸c trong chÝnh s¸ch sö dông ®Ò b¹t c¸n bé ch−a g¾n víi qu¸ tr×nh ®µo t¹o, nhiÒu c¸n bé ®−îc häc ®Çy ®ñ nh−ng kh«ng ®−îc ®Ò b¹t ®óng vÞ trÝ. §©y lµ h¹n chÕ trong chÝnh s¸ch g¾n ®µo t¹o víi sö dông c¸n bé nªn ch−a khuyÕn khÝch ®−îc c¸n bé cña kh¸ch s¹n h¨ng h¸i häc tËp n©ng cao tr×nh ®é. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn ®©y Tæng C«ng ty than nãi chung vµ kh¸ch s¹n nãi riªng cµn cã chÝnh s¸ch cô thÓ võa cã tÝnh chÊt khuyÕn khÝch võa cã tÝnh chÊt b¾t buéc b»ng c¸ch ra c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n cÇn cã chÝnh s¸ch vÒ quy ho¹ch, ®Ò b¹t sö dông c¸n bé ph¶i g¾n kiÒn víi viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §©y lµ tiªu chuÈn cÇn thiÕt cña qu¸ tr×nh tiªu chuÈn ho¸ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña kh¸ch s¹n, lµm nh− vËy míi kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng nguy c¬ bÞ tôt hËu vÒ kiÕn thøc trong toµn kh¸ch s¹n. 4.2. Nguån kinh phÝ - Theo kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån nh©n lùc n¨m 2002 cña C«ng ty: + Kinh phÝ cho ®µo t¹o §¹i häc, Cao ®¼ng cho c¸n bé chñ chèt vµ nh©n viªn b×nh qu©n lµ 1.900.000® víi thêi gian ®µo t¹o tõ 2 ®Õn 4 n¨m. 37

+Kinh phÝ cho ®µo t¹o Trung häc lµ 500.000®/ng−êi trong ®ã h×nh thøc ®µo t¹o lµ t¹i chøc cho c¸n bé chñ chèt vµ ®µo t¹o l¹i cho nh©n viªn thêi gian tõ 3 th¸ng ®Õn 1 n¨m. + Kinh phÝ b×nh qu©n cho ®µo t¹o ng¾n h¹n lµ 850.000®/ng−êi bao gåm nhiÒu líp ®µo t¹o nghiÖp vô vµ tham quan häc tËp ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c. 4.3. C¬ së vËt chÊt. Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o t¹i tr−êng líp c¹nh doanh nghiÖp lµ môc ®Ých cÇ ®¹t tíi cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. Bëi v× h×nh thøc nµy cã −u ®iÓn h¬n h¼n h×nh thøc ®µo t¹o ngoµi doanh nghiÖp trªn c¸c mÆt: Gi¶m chi phÝ ®µo t¹o, g¾n liÒn ®−îc ®µo t¹o víi viÖc sö dông, ®¶m b¶o æn ®Þnh ®−îc lùc l−îng lao ®éng cho kh¸ch s¹n. §Ó nhµ tr−êng lµm tè c«ng t¸c gi¶ng d¹y, kh¸ch s¹n ph¶i ®Çu t− c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh−: - N¬i lµm viÖc cña c¸c khoa, c¸c bé m«n, còng nh− c¸c phßng ban cÇn trang bÞ m¸y vi tÝnh, ®iÖn tho¹i, bµn ghÕ, tñ ®ùng tµi liÖu vµ gi¸ s¸ch. - Gi¶ng ®−êng bao gåm c¸c ph−¬ng tiÖn phôc vô cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn vµ phôc vô cho viÖc häc tËp cña häc viªn nh−: c¸c thiÕt bÞ vÒ ®iÖn, bµn ghÕ, b¶ng viÕt, ©m thanh, ¸nh s¸ng, c¸c m« h×nh vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ … - Th− viÖn bao gåm: s¸ch, b¸o vµ tµi liÖu ®Çy ®ñ liªn quan ®Õn ngµnh dÞch vô du lÞch. - Phßng m¸y tÝnh nh»m gióp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Õn häc tiÕp cËn vµ n©ng cao tr×nh ®é tin häc. - Phßng nghe ngo¹i ng÷ ®¶m b¶o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo häc thuËn lîi h¬n trong viÖc häc ngo¹i ng÷, tr¸nh ®−îc t×nh tr¹ng häc chay. Qu¸ tr×nh kh«i phôc vµ ®Çu t− c¬ së vËt chÊt cho tr−êng d¹y nghÒ cña kh¸ch s¹n kh«ng ph¶i lµ dÔ. Song nhu cÇu thùc tÕ cña x· héi vµ cña khach s¹n ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i cã nç lùc, ®ã còng lµ ®iÒu kiÖn lµm cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc ë kh¸ch s¹n ®−îc hoµn thiÖn h¬n. 38

V. Mét sè kiÕn nghÞ V× vÊn ®Ò ®µo t¹o nh©n lùc lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long nãi riªng. Thùc tÕ cho thÊy ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc ë kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long nh− sau: - Më réng néi dung ®µo t¹o, t¨ng c−êng chÊt l−îng ®µo t¹o. - T¨ng c−êng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ. - KhuyÕn khÝch nh©n viªn tù häc vµ nªn cã chÝnh s¸ch t¨ng l−¬ng, th−ëng khi nh©n viªn tù ®i häc. - VËn dông linh ho¹t c¸c h×nh thøc ®µo t¹o kh¸c nhau. - Kh¸ch s¹n nªn th−êng xuyªn h¬n n÷a më c¸c líp ®µo t¹o cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn.

39

kÕt luËn
B−íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, n−íc ta ®· vµ ®ang cã nh÷ng c¶i c¸ch nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ trë nªn ngµy cµng quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nh»m tõng b−íc ph¸t triÓn vµ n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cña ng−êi lao ®éng mét c¸ch cã hÖ thèng th«ng qua qu¸ tr×nh lµm viÖc, trªn c¬ së ®ã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cña hä mét c¸ch toµn diÖn trong tõng giai ®o¹n. XuÊt ph¸t tõ lîi Ých yªu cÇu ®ã, ®ßi hái mçi ng−êi lao ®éng ph¶i cã mét tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc ®Ó cã ®éi ngò nh©n viªn giái, cã tr×nh ®é vµ n¨ng lùc phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh»m lµm t¨ng thÞ phÇn vµ doanh thu ®ßi hái kh¸ch s¹n ph¶i chó träng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n sù, nã cã t¸c dông hç trî, thóc ®Èy võa ®¶m b¶o cho sù ph¸t triÓn c©n ®èi ®ång bé vµ v÷ng ch¾c cña kh¸ch s¹n nãi riªng vµ cña nÒn kinh tÕ nãi chung. S¶n phÈm cña ®µo t¹o tÝnh hiÖu qu¶ cña nã cã t¸c dông l©u dµi. Do vËy, ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®¹t ®−îc nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt kinh doanh vµ vÒ v¨n ho¸ t− t−ëng tr−íc hÕt kh¸ch s¹n ph¶i x©y dùng ®−îc chiÕn l−îc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc,ch¾c ch¾n trong mét t−¬ng lai kh«ng xa kh¸ch s¹n cßn ph¸t triÓn m¹nh vµ chiÕm lÜnh ®−îc thÞ tr−êng trong vµ ngoµi n−íc. Do v× khoa häc vµ kü thuËt lµ ®éng lùc vµ lµ nÒn t¶ng nªn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh t¹o ra nguån ®éng lùc ®ã. Trong ph¸t triÓn kinh doanh th× kh¸ch s¹n HERITAGE H¹ Long cßn ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nhiÒu th¸ch thøc, muèn thµnh c«ng h¬n n÷a, cÇn cã kÕ ho¹ch, chiÕn l−îc ph¸t triÓn ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n cÇn cã quyÕt t©m cao, n¾m b¾t ®−îc c¬ héi cña thÞ tr−êng vµ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ®Æt ra. 40

môc lôc
Trang Lêi nãi ®Çu Ch−¬ng 1: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp I 1.1 1.2 1.3 II Nh©n lùc vµ qu¶n lý nh©n lùc Kh¸i niÖm nh©n lùc Kh¸i niÖm qu¶n lý Kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n lùc §Æc tr−ng, vai trß vµ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 2.1 2.2 III §Æc tr−ng cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc C¸c h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc M«i tr−êng bªn ngoµi doanh nghiÖp 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 M«i tr−êng chÝnh trÞ - Ph¸p lý M«i tr−êng kinh tÕ M«i tr−êng v¨n ho¸ x· héi Khoa häc kü thuËt 4 5 5 5 4 3 4 4 . 3 3 3 3 3 1 3

41

3.1.5 3.1.6 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 IV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2

M«i tr−êng d©n sè M«i tr−êng quèc tÕ Quy m« vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp M«i tr−êng bªn trong doanh nghiÖp Tæ chøc vÒ qu¶n lý cña doanh nghiÖp VÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt Qu¸ tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn C¸c b−íc cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Ên ®Þnh môc tiªu cô thÓ Lùa chän c¸c ph−¬ng ph¸p thÝch hîp Thøc hiÖn ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn §¸nh gi¸ ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn C¸c ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o §èi t−îng ®µo t¹o Mét sè ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o

5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 11

Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë kh¸ch s¹n heritage H¹ Long I 1 1.1 1.2 2 Tæng quan vÒ kh¸ch s¹n Heritage H¹ Long LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Qu¸ tr×nh h×nh thµnh Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ c¸c lo¹i dÞch vô cña kh¸ch s¹n 11 11 11 12 12

42

II 1 1.1 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9

C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Tæ chøc bé m¸y M« h×nh tæ chøc C¸c bé phËn, ®¬n vÞ Ban qu¶n lý kh¸ch s¹n Phßng kÕ to¸n Phßng nh©n sù Bé phËn v¨n phßng Bé phËn tiÒn s¶nh Bé phËn ¨n + uèng Bé phËn bÕp Bé phËn ®iÖn n−íc

13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16

1.2.10 Bé phËn b¶o vÖ III KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n heritage H¹ Long tõ n¨m 1999 - 2001 1 2 IV 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 KÕt qu¶ ho¹t ®éng ®µo t¹o T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o Môc tiªu ®µo t¹o ë giai ®o¹n nµy Tæ chøc vµ qu¶n lý ®µo t¹o H×nh thøc ®µo t¹o Kinh phÝ ®µo t¹o KÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc tõ n¨m 1999 – 2001

16 18 19 19 19 19 19 20 20

43

4.2 4.3

KÕ ho¹ch ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kh¸ch s¹n Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n trong c«ng t¸c ®µo t¹o, båi d−ìng nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n Heritage H¹ Long Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i kh¸ch s¹n Heritage H¹ Long

22 23

24

I

X¸c ®Þnh râ môc tiªu vµ ph−¬ng h−íng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc t¹i kh¸ch s¹n

24

1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 II 2.1 2.2 III

§èi víi c¸n bé qu¶n lý Môc tiªu Ph−¬ng h−íng §èi víi ®éi ngò nh©n viªn §a d¹ng ho¸ h×nh thøc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §µo t¹o t¹i doanh nghiÖp §µo t¹o ngoµi doanh nghiÖp Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc ë kh¸ch s¹n

24 24 25 25 25 25 27 27

3.1 3.2 3.3

Quy chÕ, chÝnh s¸ch Nguån kinh phÝ C¬ së vËt chÊt KÕt luËn

27 27 28 30

44

lêi c¶m ¬n §Ó hoµn thµnh bµi luËn v¨n nµy em ®· nhËn ®−îc rÊt nhiÒu sù gióp ®ì cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, b¹n bÌ vµ ng−êi th©n trong gia ®×nh. Tr−íc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o L−u KiÕm Thanh ®· tËn t×nh h−íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp. Em xin c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n liªn doanh HERITAGE H¹ Long ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ lµm luËn v¨n. C¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c c¸n bé khoa hµnh chÝnh doanh nghiÖp tr−êng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ néi, ®· tËn t×nh gi¶ng d¹y em trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp võa qua. C¶m ¬n b¹n bÌ vµ ng−êi th©n ®· gióp ®ì, ®éng viªn em trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy.

Sinh viªn §µm ThÞ Thu HiÒn

45

danh môc tµi liÖu tham kh¶o

Gi¸o tr×nh Qu¶n lý nh©n sù/ Tr−êng §HQLKDHN.- 2000. NguyÔn Thanh Héi. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n sù.- H.: NXB Thèng Kª, 1998. TrÇn V¨n Tïng. Gi¸o tr×nh Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.- H.: NXB Thèng Kª, 1996. Ph¹m §øc Thµnh. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc.- H.: NXB Thèng Kª, 1998. NguyÔn Hò Th©n. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n sù.- H.: NXB Thèng Kª, 1998.

46