TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM
Khoa Khoa Học Cơ Bản
(Đề giới thiệu)
ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Thời gian: 60 phút
Đề: 1

Câu 1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Seidel (lặp ba bước, bước ba có
đánh giá sai số)
10 10
0,1 0, 3 1
0, 2 0,1 2
20 20
x y t
x z t
x y z
x y t
'
1 ÷ ÷ =
1
1
1
÷ ÷ =
1
1
!
1÷ ÷ ÷ =
1
1
1
÷ ÷ =
1
1+

Câu 2. Xét hàm số ( ) y f x = cho bởi bảng
x
1 2 3 4 5
y
1,1 2,3 3,7 5,2 6,5
Tìm , a b bằng phương pháp bình phương bé nhất để hàm số
2
1 cos y a x b x = ÷ ÷ là
một xấp xỉ của hàm số ( ) y f x = được cho bởi bảng số liệu trên.
Câu 3. Cho phương trình
( ) ( ) ( )
4 3 2
5 4 3
10
1 1 1 x x x
÷ ÷ =
÷ ÷ ÷

Giải phương trình trên bằng phương pháp tiếp tuyến (lặp 3 bước, đánh giá sai số ở bước
3) biết khoảng li nghiệm của phương trình là 0;1
l
l
l
.
Câu 4. Cho phương trình vi phân
( )
( )
2 2
l n 1
0 1
y x x y x
y
'
´ 1 = ÷ ÷
1
1
!
1
=
1
1+

với [ [ 0; 0, 5 x ¸ .
Tính ( ) 0, 25 y bằng phương pháp Euler cải tiến với sai số
4
10 
÷
= và 0, 25 h = .


Khoa Trưởng Bộ Môn Giảng viên