TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.

HCM
Khoa Khoa Học Cơ Bản
(Đề giới thiệu)
ĐỀ THI CUỐI KÌ MÔN PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Thời gian: 60 phút
Đề: 2

Câu 1. Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp Seidel (lặp ba bước, bước ba có
đánh giá sai số)
10 0 1 2 10
0 2 0, 1 1 2
0,1 0 1 0, 4 1
2 0 1 10 10
x
y
z
t
( )( ) ( )
· · ·

· · ·

· · ·

· · ·

· · ·
= · · ·
· · ·
· · ·
· · ·

· · ·

· · ·
· · ·
( )( ) ( )

Câu 2. Xét hàm số ( ) y f x = có bảng giá trị
x
1 2 3 4 5
y
1,1 2,3 3,7 5,2 6,5
Tìm , , a b c bằng phương pháp bình phương bé nhất để hàm số
2
si n y ax b x c = ÷ ÷ là
một xấp xỉ của hàm số ( ) y f x = được cho bởi bảng số liệu trên.
Câu 3. Cho phương trình
( ) ( )
4 2
8 1 5 1 10 0 x x x ÷ ÷ ÷ ÷ =
Giải phương trình trên bằng phương pháp lặp (lặp 3 bước, đánh giá sai số ở bước 3) biết
khoảng li nghiệm của phương trình là 0;1
l
l
l
.
Câu 4. Cho phương trình vi phân
( )
( )
2 2
l n 1
0 1
y x x y x
y
'
´ 1 = ÷ ÷
1
1
|
1
=
1
1+

với [ [ 0; 0, 5 x ÷ .
Tính ( ) 0, 25 y bằng phương pháp Runge-Kutta bậc bốn với 0, 25 h = .


Khoa Trưởng Bộ Môn Giảng viên


Related Interests