Denumirea testului: Contabilitate ID test: EvContabila Întrebări total în test: 424 Partea 1 50%: Număr de întrebări - 209, ([49,29%

]-29,01%-21,7% ). Partea 2 30%: Număr de întrebări - 123, (49,29%-[29,01%]-21,7% ). Numărul total de grupuri (teme): 13 ------------------------------------------------------------------------------------------Partea 1 50%: Număr de întrebări - 209, (49,29%). Grupul (tema): Tema01 Întrebarea 1. Ce reprezintă sistemul informaţional contabil? Variante de răspuns:

1. sistem de culegere şi prelucrare a datelor 2. sistem de arhivare a datelor contabile 3. sistem de culegere, prelucrare, generalizare şi transmitere a datelor 4. sistem de păstrare a datelor contabile
Întrebarea 2. Conform cărui principiu faptele economice se reflectă în concordanţă cu conţinutul lor şi situaţia în care au avut loc? Variante de răspuns:

1. principiul priorităţii conţinutului asupra formei 2. principiul continuităţii activităţii 3. principiul prudenţei 4. principiul contabilităţii de angajamente
Întrebarea 3. Conform cărui principiu nu se admite supraevaluarea activelor şi veniturilor şi subevaluarea datoriilor şi cheltuielilor? Variante de răspuns:

1. principiul prudenţei 2. principiul permanenţei metodelor 3. principiul continuităţii activităţii

4. principiul priorităţii conţinutului asupra formei
Întrebarea 4. Conform cărui principiu se constată veniturile şi cheltuielile? Variante de răspuns:

1. principiul prudenţei 2. principiul contabilităţii de angajamente 3. principiul permanenţei metodelor 4. principiul periodicităţii
Întrebarea 5. Ce reprezintă contabilitatea? Variante de răspuns:

1. un sistem complex de înregistrare a operaţiunilor economice 2. un sistem complex de colectare şi prelucrare a datelor 3. un sistem complex de colectare şi de înregistrare a operaţiunilor economice 4. un sistem complex de colectare, grupare, prelucrare, înregistrare şi generalizare a elementelor
contabile şi de raportare financiară Întrebarea 6. Care din etapele enumerate reprezintă etapele contabilităţii? Variante de răspuns:

1. arhivarea datelor contabile 2. prestarea serviciilor 3. culegerea, generalizarea, prelucrarea şi transmiterea datelor 4. culegerea, prelucrarea şi arhivarea datelor contabile precum şi prestarea serviciilor
Întrebarea 7. Ce reprezintă activele? Variante de răspuns:

1. mijloace economice ale entităţii cu durata de utilizare mai mare de un an 2. mijloace economice aflate la dispoziţia entităţii şi controlate de aceasta 3. mijloace economice ale entităţii care nu pot fi controlate de aceasta 4. sursele de finanţare ale entităţii
Întrebarea 8. Care este obiectul de studiu al contabilităţii?

Variante de răspuns:

1. consumurile entităţii 2. activele entităţii 3. patrimoniul entităţii şi sursele de formare a acestuia 4. veniturile şi cheltuielile entităţii
Întrebarea 9. Ce reprezintă pasivele? Variante de răspuns:

1. mijloacele economice ale entităţii care nu pot fi controlate de aceasta 2. sursele de finanţare a mijloacelor economice 3. cheltuielile şi pierderile care apar în rezultatul activităţii entităţii 4. bunurile economice grupate după gardul de lichidare
Întrebarea 10. Care standard naţional de contabilitate reglementează componenţa cheltuielilor entităţii? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 1 2. S.N.C. 5 3. S.N.C. 3 4. S.N.C. 18
Întrebarea 11. Care standard naţional de contabilitate reglementează componenţa veniturilor entităţii? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 18 2. S.N.C. 3 3. S.N.C. 16 4. S.N.C. 2
Întrebarea 12. Ce reprezintă venitul? Variante de răspuns:

1. afluxul global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, rezultat în procesul
activităţii ordinare a întreprinderii sub forma de majorare a activelor sau micşorarea a cheltuielilor

2. afluxul global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, rezultat în procesul
activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor de la contribuţiile proprietarilor întreprinderii 3. afluxul global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, rezultat în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub forma de mijloace nebăneşti 4. afluxul global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, rezultat în procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub forma de majorare a activelor şi a cheltuielilor Întrebarea 13. Ce reprezintă activele nemateriale? Variante de răspuns:

1. valorile economice nepecuniare care nu pot fi controlate de entitate 2. activele pecuniare identificate şi controlate de entitate, utilizate pe o perioada mai mare de un
an în diverse activităţi ale acesteia 3. activele nepecuniare identificate şi controlate de entitate, utilizate pe o perioada mai mare de un an în diverse activităţi ale acesteia 4. valorile economice care au o formă fizică concretă şi pot fi controlate de entitate Întrebarea 14. Ce includ activele pe termen lung? Variante de răspuns:

1. mijloace fixe, capital statutar, embleme comerciale 2. active nemateriale, active materiale pe termen lung, mijloace băneşti în casieria întreprinderii
şi la conturi curente la bănci 3. active financiare pe termen lung, active nemateriale, stocuri de mărfuri şi materiale 4. active materiale pe termen lung, active nemateriale, active financiare pe termen lung Întrebarea 15. Ce includ activele curente? Variante de răspuns:

1. stocuri de mărfuri şi materiale, mijloace băneşti, terenuri 2. mijloace băneşti, produse, utilaj primit în arendă, creanţe pe termen scurt 3. stocuri de mărfuri şi materiale, creanţe pe termen scurt, investiţii pe termen scurt, mijloace
băneşti 4. materiale, investiţii pe termen scurt, resurse naturale Întrebarea 16. Care din activele enumerate mai jos nu se includ în componenţa activelor nemateriale?

Variante de răspuns:

1. brevete 2. embleme comerciale 3. acţiuni simple 4. programe informatice
Întrebarea 17. Cum se grupează mijloacele economice în funcţie de durata de funcţionare a acestora? Variante de răspuns:

1. pe termen lung şi scurt 2. pe termen lung 3. pe termen mai mare de 1 an, dar să nu depăşească 25 de ani 4. pe termen scurt
Întrebarea 18. Care din relaţiile enunţate în continuare sunt corecte? Variante de răspuns:

1. mijloace economice = venituri + cheltuieli 2. mijloace economice = drepturi – obligaţii 3. mijloace economice = venituri – cheltuieli 4. mijloace economice = drepturi + obligaţii
Întrebarea 19. Care din elementele enumerate reprezintă elementele metodei contabilităţii? Variante de răspuns:

1. evaluarea şi calculaţia 2. bilanţul contabil, conturile contabile, dubla înregistrare, documentarea, inventarierea,
evaluarea şi calculaţia 3. documentarea şi inventarierea 4. bilanţul contabil, conturile contabile şi dubla înregistrare Întrebarea 20. Ce reprezintă documentarea? Variante de răspuns:

1. actul scris, în care se consemnează rezultatele activităţii agentului economic 2. procedeul de reflectare completă şi permanentă a faptelor economice în scopul obţinerii
datelor necesare despre ele, ţinerii evidenţei curente şi controlului asupra acestora

3. actul scris, în care se consemnează conţinutul faptelor economice la momentul şi locul
înfăptuirii lor 4. procedeul de grupare economică a faptelor economice în scopul obţinerii datelor necesare despre ele, ţinerii evidenţei curente şi controlului asupra acestora Întrebarea 21. Ce reprezintă documentul primar? Variante de răspuns:

1. confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau electronică) care nu justifică efectuarea
operaţiunii economice, nu acordă dreptul de a o efectua sau nu certifică producerea unui eveniment 2. procedeul de grupare economică a faptelor economice în scopul obţinerii datelor necesare despre ele, ţinerii evidenţei curente şi controlului asupra acestora 3. confirmare documentară (pe suport de hîrtie sau electronică) care justifică efectuarea operaţiunii economice, acordă dreptul de a o efectua sau certifică producerea unui eveniment 4. procedeul de reflectare completă şi permanentă a faptelor economice în scopul obţinerii datelor necesare despre ele, ţinerii evidenţei curente şi controlului asupra acestora Întrebarea 22. Ce reprezintă inventarierea? Variante de răspuns:

1. verificarea faptică a diferitor elemente existente şi a stării patrimoniale şi confruntarea
ulterioară a datelor obţinute cu cele contabile 2. verificarea existenţei efective a elementelor patrimoniale 3. verificarea proceselor tehnologice efectuate la întreprindere 4. verificarea reflectării în conturi a tuturor faptelor economice Întrebarea 23. Care este scopul inventarierii? Variante de răspuns:

1. stabilirea bunurilor materiale cu termen de păstrare expirat 2. asigurarea veridicităţii şi plenitudinii datelor contabile 3. verificarea realităţii evaluării bunurilor materiale reflectate în bilanţ 4. constatarea existenţei efective a bunurilor patrimoniale
Întrebarea 24. Ce reprezintă evaluarea? Variante de răspuns:

1. modul determinării indicatorilor activităţii economice 2. modul de reflectare a existenţei şi mişcării activelor şi pasivelor 3. modul de determinare a costului produselor obţinute 4. modul de exprimare a elementelor patrimoniale în expresie valorică
Întrebarea 25. Ce reprezintă calculaţia? Variante de răspuns:

1. modul de exprimare a elementelor patrimoniale în expresie valorică 2. modul de determinare a valorii actuale a elementelor patrimoniale 3. modul de determinare a valorii de bilanţ a elementelor patrimoniale 4. modul de calculare a consumurilor aferente unui tip concret de mijloace economice
Întrebarea 26. Unde se raportează diferenţa pozitivă de curs valutar? Variante de răspuns:

1. la venituri din vânzări 2. la venituri din activitatea financiară 3. la venituri excepţionale 4. la alte venituri operaţionale
Întrebarea 27. Care sunt principalele funcţii ale contabilităţii în sistemul de gestiune? Variante de răspuns:

1. de control 2. de control, informaţională, analitică şi luarea deciziilor 3. analitică şi luarea deciziilor 4. informaţională
Întrebarea 28. Care din elementele mai jos se includ în componenţa cheltuielilor perioadei de gestiune? Variante de răspuns:

1. cheltuieli anticipate curente 2. lipsuri şi pierderi din deteriorarea valorilor 3. cheltuieli de constituire a întreprinderii 4. cheltuieli anticipate pe termen lung
Întrebarea 29.

Ce cuprinde capitalul propriu? Variante de răspuns:

1. împrumuturile de la persoanele fizice şi juridice, capitalul statutar, capitalul suplimentar,
capitalul retras 2. capitalul statutar, capitalul retras, rezerve prevăzute de statut, datorii financiare 3. capitalul statutar, capitalul suplimentar, capitalul secundar, profitul nerepartizat (pierderea neacoperită) 4. capitalul secundar, capitalul statutar, capitalul retras, datorii faţă de bancă privind creditele luate Întrebarea 30. Ce includ datoriile întreprinderii? Variante de răspuns:

1. creditele bancare, datoriile pentru activele primite în arendă, plata în avans, datoriile salariale 2. creditele bancare, împrumuturile de la persoanele fizice, diferenţele din reevaluarea
mijloacelor fixe 3. creditele bancare, datoriile fiscale, angajamentele întreprinderii faţă de personal privind retribuirea muncii, împrumuturile primite de la persoane fizice şi juridice 4. datorii calculate, datorii fiscale, angajamentele întreprinderii faţă de organizaţiile sindicale, corecţii la creanţe dubioase Întrebarea 31. Ce reprezintă metoda contabilităţii? Variante de răspuns:

1. ansamblul de procedee utile 2. operaţiunile economice care dezvăluie esenţa obiectului contabilităţii 3. totalitatea procedeelor cu ajutorul cărora se studiază obiectul contabilităţii şi subiectele
acesteia 4. calea raţională pentru atingerea unui scop Întrebarea 32. Care element al metodei contabilităţii se utilizează pentru compararea datelor contabilităţii cu datele efective? Variante de răspuns:

1. bilanţul contabil 2. calculaţia 3. inventarierea 4. înregistrarea dublă

Întrebarea 33. Care element al metodei contabilităţii se utilizează pentru reflectarea activelor ţi pasivelor în expresie valorifică la un moment dat? Variante de răspuns:

1. documentarea 2. bilanţul contabil 3. contul contabil 4. evaluarea
Întrebarea 34. Care din activele enumerate mai jos se includ în componenţa mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. seminţele 2. mijloace băneşti 3. lubrifianţii 4. plantaţiile perene în rod
Întrebarea 35. Unde se raportează costul serviciilor prestate terţilor? Variante de răspuns:

1. la cheltuielile comerciale 2. la cheltuielile activităţii financiare 3. la costul vânzărilor 4. la cheltuielile generale şi administrative
Întrebarea 36. Unde se raportează încasările obţinute din vânzarea activelor nemateriale? Variante de răspuns:

1. la veniturile din activitatea de investiţii 2. la veniturile din activitatea financiară 3. la veniturile din vânzări 4. la veniturile excepţionale
Întrebarea 37. Care element al metodei contabilităţii se utilizează pentru evaluarea elemntelor patrimoniale? Variante de răspuns:

1. contul contabil 2. evaluarea 3. documentarea 4. inventarierea
Întrebarea 38. Care element al metodei contabilităţii se utilizează pentru înregistrarea dublă a faptelor economice în conturi? Variante de răspuns:

1. contul contabil 2. înregistrarea dublă 3. raportul financiar 4. inventarierea
Grupul (tema): Tema02 Întrebarea 39. Ce reprezintă bilanţul contabil? Variante de răspuns:

1. grupare a mijloacelor entităţii pe tipuri şi surse de formare a acestora în expresie valorică la o
dată determinată 2. reflectare curentă şi control operativ asupra existenţei şi mişcării activelor în expresie valorică 3. grupare a mijloacelor entităţii pe tipuri şi surse de formare a acestora în expresie cantitativă la o dată determinată 4. reflectare a rezultatelor financiare a activităţii entităţii Întrebarea 40. În ce scop se întocmeşte bilanţul contabil? Variante de răspuns:

1. în scopul determinării mărimii capitalului propriu şi a modificărilor parvenite în componenţa
patrimoniului 2. în scopul aprecierii rezultatelor activităţii economico-financiare ala entităţii 3. în scopul determinării mărimii capitalului propriu 4. în scopul determinării modificărilor parvenite în componenţa patrimoniului Întrebarea 41. În ce expresie se prezintă bilanţul contabil? Variante de răspuns:

1. în expresie valorică, naturală şi în etalon de muncă 2. în etalon de muncă 3. în expresie valorică 4. în expresie naturală
Întrebarea 42. Care sunt capitolele bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. active pe termen lung, active curente, capital propriu, datorii pe termen lung, datorii pe termen
scurt 2. active materiale pe termen lung, active curente, capital propriu, datorii pe termen lung, datorii pe termen scurt 3. active pe termen lung, active curente, patrimoniul atras, datorii pe termen scurt 4. capital propriu, datorii pe termen scurt, valori imobiliare, mijloace băneşti Întrebarea 43. Prin ce se explică egalitatea compartimentelor bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. unele şi aceleaşi mijloace economice sunt grupate după tipuri şi surse de formare 2. activele bilanţului se egalează cu capitalul propriu şi datoriile bilanţului contabil 3. mijloacele economice se divizează în active şi pasive pornind de la etalonul valoric al acestora 4. mijloacele economice sunt grupate în funcţie de durata utilizării
Întrebarea 44. În care capitol al bilanţului contabil se reflectă producţia în curs de execuţie? Variante de răspuns:

1. în capitolul 3 2. în capitolul 1 3. în capitolul 2 4. în capitolul 4
Întrebarea 45. În care capitol al bilanţului contabil se reflectă rezervele? Variante de răspuns:

1. în capitolul 5 2. în capitolul 1 3. în capitolul 2 4. în capitolul 3

Întrebarea 46. În care capitol al bilanţului contabil se reflectă amortizarea activelor nemateriale? Variante de răspuns:

1. în capitolul 3 2. în capitolul 2 3. în capitolul 1 4. în capitolul 4
Întrebarea 47. Bilanţul contabil include următoarele capitole: 1. Capitolul 2 2. Capitolul 4 3. Capitolul 1 4. Capitolul 5 5. Capitolul 3 În ce consecutivitate se prezintă capitolele în bilanţul contabil? Variante de răspuns:

1. 3, 1, 5, 2, 4 2. 1, 2, 3, 4, 5 3. 5, 2, 3, 1, 4 4. 4, 2, 1, 5, 3
Întrebarea 48. Care din elementele patrimoniului enumerate mai jos nu se includ în pasivul bilanţului? Variante de răspuns:

1. diminuarea valorii investiţiilor pe termen scurt 2. datorii pe termen scurt privind facturile comerciale 3. capitalul statutar 4. rezerve stabilite de legislaţie
Întrebarea 49. În ce capitol al bilanţului contabil se includ animalele la creştere şi îngrăşat? Variante de răspuns:

1. în capitolul 3 2. în capitolul 2 3. în capitolul 5 4. în capitolul 1

Întrebarea 50. Care din capitolele enumerate mai jos se includ în pasivul bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. capitolul 2 2. capitolul 3 3. capitolul 1 4. capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3
Întrebarea 51. Câte capitole conţine bilanţul contabil? Variante de răspuns:

1. trei capitole 2. cinci capitole 3. şase capitole 4. patru capitole
Întrebarea 52. Ce modificări au loc în bilanţul contabil în urma procurării materialelor de la furnizori? Variante de răspuns:

1. se diminuează posturile din activul şi pasivul bilanţului 2. se modifică posturile din pasivul bilanţului 3. se majorează posturile din activul şi pasivul bilanţului 4. se modifică posturile din activul bilanţului
Întrebarea 53. Ce modificări au loc în bilanţul contabil în urma calculării salariilor angajaţilor încadraţi nemijlocit în procesul de producere a produselor? Variante de răspuns:

1. se majorează posturile din activul şi pasivul bilanţului 2. se diminuează posturile din activul şi pasivul bilanţului 3. se modifică posturile din activul bilanţului 4. se modifică posturile din pasivul bilanţului
Întrebarea 54. Ce modificări au loc în bilanţul contabil în urma livrării produselor agricole personalului entităţii?

Variante de răspuns:

1. se modifică posturile din pasivul bilanţului 2. se diminuează posturile din activul şi pasivul bilanţului 3. se modifică posturile din activul bilanţului 4. se majorează posturile din activul şi pasivul bilanţului
Întrebarea 55. Care din elementele patrimoniale enumerate mai jos nu se includ în activul bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. avansuri primite 2. avansuri acordate 3. cambii primite 4. cheltuieli anticipate curente
Întrebarea 56. În ce capitol al bilanţului contabil se includ creanţele pe termen scurt aferente facturilor comerciale? Variante de răspuns:

1. în capitolul 2 2. în capitolul 1 3. în capitolul 5 4. în capitolul 3
Întrebarea 57. Ce modificare va avea loc în bilanţul contabil în cazul procurării mijloacelor fixe de la furnizori? Variante de răspuns:

1. majorarea unui post de activ şi, concomitent, micşorarea unui post de pasiv 2. majorarea unui post de activ şi, concomitent, majorarea unui post de pasiv 3. majorarea unui post de pasiv şi, concomitent, micşorarea altui post de pasiv 4. majorarea unui post de activ şi, concomitent, micşorarea altui post de activ
Întrebarea 58. În ce capitol al bilanţului contabil se includ investiţiile pe termen lung? Variante de răspuns:

1. în capitolul 4 2. în capitolul 3 3. în capitolul 1

4. în capitolul 2
Întrebarea 59. Ce modificare va avea loc în bilanţul contabil în cazul reţinerii impozitului din venitul salariatului? Variante de răspuns:

1. majorarea unui post de activ şi micşorarea altui post de activ 2. majorări atât în activ, cât şi în pasiv 3. majorarea unui post de activ şi micşorarea unui post de pasiv 4. majorarea unui post de pasiv şi micşorarea altui post de pasiv
Întrebarea 60. Ce serveşte ca sursă la întocmirea bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. soldurile conturilor active 2. soldurile iniţiale ale conturilor 3. soldurile finale ale conturilor 4. totalurile rulajelor debitoare şi creditoare ale conturilor contabile
Întrebarea 61. Care din faptele economice enumerate mai jos condiţionează modificări în pasivul bilanţului? Variante de răspuns:

1. formarea capitalului de rezervă pe seama profitului nerepartizat al anilor precedenţi 2. achitarea salariilor lucrătorilor din casieria întreprinderii 3. rambursarea creditului bancar pe termen lung din contul curent în valută naţională 4. procurarea mijloace fixe de la furnizori
Întrebarea 62. Ce modificare va avea loc în bilanţul contabil în cazul acordării unui împrumut din contul curent în valută naţională? Variante de răspuns:

1. majorări atât în activ, cât şi în pasiv 2. majorarea unui post de activ şi micşorarea altui post de activ 3. majorarea unui post de activ şi micşorarea unui post de pasiv 4. majorarea unui post de pasiv şi micşorarea altui post de pasiv
Întrebarea 63.

Care din elementele menţionate mai jos fac parte din activul bilanţului? Variante de răspuns:

1. avansuri primite de la cumpărători 2. avansuri acordate furnizorilor 3. rezerve stabilite de legislaţie 4. cambii emise
Întrebarea 64. Care din elementele menţionate mai jos fac parte din pasivul bilanţului? Variante de răspuns:

1. avansuri acordate furnizorilor 2. creanţe pe termen scurt ale personalului 3. avansuri primite de la cumpărători 4. avansuri primite de la cumpărători şi avansuri acordate furnizorilor
Întrebarea 65. Ce modificări au loc în bilanţul contabil în urma depunerii în casierie a sumei avansului neutilizat de către titularul de avans? Variante de răspuns:

1. se majorează posturile din activul şi pasivul bilanţului 2. se modifică posturile din activul bilanţului 3. se modifică posturile din pasivul bilanţului 4. se diminuează posturile din activul şi pasivul bilanţului
Întrebarea 66. Care din operaţiile economice enumerate mai jos condiţionează modificări în activul bilanţului? Variante de răspuns:

1. s-a majorat capitalul statutar pe seama capitalului de rezervă 2. s-a înregistrat în contul curent în valută naţională creditul bancar pe termen scurt 3. s-a achitat datoria faţă de furnizori din contul curent în valută naţională 4. s-au înregistrat mijloace băneşti în contul curent în valută naţională primite din casieria
întreprinderii Întrebarea 67. Ce modificări au loc în bilanţul contabil la rambursarea creditului bancar pe termen lung din contul curent în valută naţională? Variante de răspuns:

1. se majorează posturile din activul şi pasivul bilanţului 2. se modifică posturile din pasivul bilanţului 3. se micşorează posturile din activul şi pasivul bilanţului 4. se modifică posturile din activul bilanţului
Întrebarea 68. Ce modificări au loc în bilanţul contabil la depunerea aporturilor băneşti de către fondatori în capitalul statutar al întreprinderii? Variante de răspuns:

1. se modifică posturile din activul bilanţului 2. se diminuează posturile din activul şi pasivul bilanţului 3. se modifică posturile din pasivul bilanţului 4. se majorează posturile din activul şi pasivul bilanţului
Grupul (tema): Tema03 Întrebarea 69. Ce reprezintă contul contabil? Variante de răspuns:

1. procedeu de obţinere a datelor exprimate în etaloane naturale, de muncă şi valorice 2. procedeu de înregistrare curentă, grupare economică şi control operativ a existenţei şi mişcării
elementelor patrimoniale într-o perioadă de gestiune 3. procedeu care caracterizează fiecare operaţie economică luată în parte 4. un procedeu de grupare şi generalizare a mijloacelor economice şi a surselor de constituire a acestora în expresie valorică la un moment dat Întrebarea 70. Cum se determină soldul final în conturile de pasiv? Variante de răspuns:

1. la soldul iniţial creditor se adună rulajul debitor şi se scade rulajul creditor 2. la soldul iniţial debitor se adună rulajul creditor şi se scade rulajul debitor 3. la soldul iniţial debitor se adună rulajul debitor şi se scade rulajul creditor 4. la soldul iniţial creditor se adună rulajul creditor şi se scade rulajul debitor
Întrebarea 71. Cum se determină soldul final în conturile de activ? Variante de răspuns:

1. la soldul iniţial debitor se adună rulajul debitor şi se scade rulajul creditor

2. la soldul iniţial creditor se adună rulajul creditor şi se scade rulajul debitor 3. la soldul iniţial debitor se adună rulajul creditor şi se scade rulajul debitor 4. la soldul iniţial creditor se adună rulajul debitor şi se scade rulajul creditor
Întrebarea 72. Ce reprezintă rulajul unui cont contabil? Variante de răspuns:

1. suma soldului iniţial şi a operaţiilor înregistrate în partea contului unde se află acest sold 2. diferenţa dintre soldul iniţial şi cel final 3. suma totală a operaţiilor aparte pe debitul şi creditul contului 4. suma soldului iniţial şi celui final
Întrebarea 73. Ce reprezintă dubla înregistrare? Variante de răspuns:

1. procedeu de verificare a faptelor economice reflectate în debitul şi creditul conturilor 2. procedeu de grupare şi generalizare a activelor în conturi 3. procedeu de reflectare concomitentă şi cu aceeaşi sumă a unei operaţiuni în debitul unui cont
şi creditul altui cont 4. procedeu de grupare şi generalizare a pasivelor în conturi Întrebarea 74. Ce reprezintă debitul contului contabil? Variante de răspuns:

1. simbol numeric atribuit fiecărui cont 2. partea dreaptă a contului 3. valoarea elementului patrimonial la o anumită dată 4. partea stângă a contului
Întrebarea 75. Ce reprezintă creditul contului contabil? Variante de răspuns:

1. partea stângă a contului 2. valoarea elementului patrimonial la o anumită dată 3. simbol numeric atribuit fiecărui cont 4. partea dreaptă a contului
Întrebarea 76.

Care din elementele de mai jos sunt specifice contului contabil? Variante de răspuns:

1. titlu, simbol cifric, debit contul, credit contul, rulaj, sold 2. titlu, simbol cifric, activul 3. titlu, simbol cifric, activ, pasiv, rulaj, sold 4. debit contul, credit contul, rulaj, sold, activ, pasiv
Întrebarea 77. Ce reprezintă conturile analitice? Variante de răspuns:

1. conturi care detaliază şi dezvăluie conţinutul conturilor de gradul I şi II 2. conturi care detaliază şi dezvăluie conţinutul conturilor de gradul I pe tipuri de bunuri, surse
de formare a acestora şi procese efectuate 3. conturi care detaliază şi dezvăluie conţinutul conturilor de gradul II 4. conturi care conţin indicatori generalizatorii privind obiectele economice ale contabilităţii Întrebarea 78. Ce reprezintă conturile sintetice? Variante de răspuns:

1. conturi care detaliază şi dezvăluie conţinutul conturilor de gradul II 2. conturi care conţin indicatori generalizatorii privind obiectele economice ale contabilităţii 3. conturi care detaliază şi dezvăluie conţinutul conturilor de gradul I pe tipuri de bunuri, surse
de formare a acestora şi procese efectuate 4. conturi care detaliază şi dezvăluie conţinutul conturilor de gradul I şi II Întrebarea 79. Ce reprezintă rulajul debitor al unui cont contabil? Variante de răspuns:

1. partea dreaptă a contului 2. totalitatea înregistrărilor reflectate în partea stângă a contului contabil 3. totalitatea înregistrărilor reflectate în partea dreaptă a contului contabil 4. partea stângă a contului
Întrebarea 80. Ce reprezintă rulajul creditor al unui cont contabil? Variante de răspuns:

1. totalitatea înregistrărilor reflectate în partea dreaptă a contului contabil 2. totalitatea înregistrărilor reflectate în partea stângă a contului contabil 3. partea stângă a contului 4. partea dreaptă a contului
Întrebarea 81. Ce fel de conturi sunt conturile de venituri şi cheltuieli? Variante de răspuns:

1. conturi active 2. conturi de rezultate 3. conturi de comparaţie 4. conturi pasive
Întrebarea 82. Cu ajutorul cărei din relaţiile prezentate mai jos se determină soldului final al contului de pasiv? Variante de răspuns:

1. Sold iniţial credit contul + Rulaj credit contul – Rulaj debit contul = Soldul final credit contul 2. Sold iniţial debit contul + Rulaj debit contul – Rulaj credit contul = Soldul final debit contul 3. Sold iniţial credit contul + Rulaj debit contul – Rulaj credit contul = Soldul final credit contul 4. Sold iniţial debit contul + Rulaj debit contul – Rulaj credit contul = Soldul final credit contul
Întrebarea 83. Ce reprezintă corespondenţa conturilor? Variante de răspuns:

1. legătura reciprocă dintre elementele metodei contabilităţii şi conturile contabile 2. legătura reciprocă dintre elementele metodei contabilităţii 3. legătura reciprocă dintre conturile contabile prin intermediul dublei înregistrări 4. reprezentarea înregistrării duble cu ajutorul simbolurilor cifrice a conturilor
Întrebarea 84. Ce destinaţie au formulele contabile curente? Variante de răspuns:

1. calcularea rulajelor în conturi 2. analiza rezultatelor modificărilor produse în conturi 3. calcularea soldurilor finale în conturi 4. reflectarea operaţiilor economice efectuate în perioada de gestiune
Întrebarea 85.

Ce destinaţie au înregistrările contabile de stornare? Variante de răspuns:

1. pentru calcularea soldurilor finale în conturi 2. pentru calcularea rulajelor în conturi 3. pentru reflectarea operaţiilor economice în conturi 4. pentru corectarea înregistrărilor contabile întocmite greşit
Întrebarea 86. Care clase de conturi se folosesc pentru întocmirea bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. clasele de conturi VI - VII 2. clasele de conturi VI - VIII 3. clasele de conturi I - V 4. clasele de conturi I - IX
Întrebarea 87. Care clase de conturi se folosesc pentru întocmirea raportului de profit şi pierderi? Variante de răspuns:

1. clasele de conturi I-III 2. clasele de conturi I-VII 3. clasele de conturi VI-VII 4. clasele de conturi I-V
Întrebarea 88. Care din conturile enumerate mai jos se includ în componenţa conturilor contabilităţii de gestiune? Variante de răspuns:

1. contul 812 2. contul 111 3. contul 241 4. contul 211
Întrebarea 89. Care din conturile enumerate mai jos se referă la conturile de calculaţie? Variante de răspuns:

1. conturile 821 şi 813

2. conturile 811 şi 813 3. conturile 811 şi 812 4. conturile 813, 811 şi 812
Întrebarea 90. Ce reprezintă înregistrarea simultană şi cu aceeaşi sumă a unei fapte economice în debitul unui cont şi în creditul altui cont? Variante de răspuns:

1. înregistrare dublă 2. soldul final al contului 3. rulaj creditor al contului 4. rulajul debitor al contului
Întrebarea 91. Cu ajutorul cărei din relaţiile prezentate mai jos se determină soldului final al contului de activ? Variante de răspuns:

1. Sold iniţial debit contul + Rulaj debit contul – Rulaj credit contul = Soldul final credit contul 2. Sold iniţial credit contul + Rulaj credit contul – Rulaj debit contul = Soldul final debit contul 3. Sold iniţial credit contul + Rulaj debit contul – Rulaj credit contul = Soldul final debit contul 4. Sold iniţial debit contul + Rulaj debit contul – Rulaj credit contul = Soldul final debit contul
Întrebarea 92. Când un cont contabil se consideră deschis? Variante de răspuns:

1. când s-a determinat soldul nul 2. când acestuia i s-a acordat denumire şi s-a indicat soldul iniţial 3. când s-a determinat soldul nul şi i s-a acordat denumire 4. când s-au reflectat modificările parvenite în elementul patrimonial respectiv
Întrebarea 93. Ce reprezintă conturile de gradul doi? Variante de răspuns:

1. identificatorul grupei de obiecte de nivel mai inferior decât conturile analitice şi mai superior
decât conturile sintetice 2. identificatorul grupei de obiecte de nivel mai superior decât conturile analitice şi mai inferior decât conturile sintetice 3. modul de reflectare curentă şi grupare economică a activelor şi pasivelor în indicatori naturali la un moment dat

4. modul de reflectare curentă şi grupare economică a activelor şi pasivelor în expresie valorică
la un moment dat Întrebarea 94. Câte serii de egalităţi conţine balanţa de verificare a conturilor sintetice? Variante de răspuns:

1. 5 serii 2. 4 serii 3. 2 serii 4. 3 serii
Întrebarea 95. Care balanţă de verificare trebuie să corespundă cu datele bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. balanţa soldurilor 2. balanţa de verificare şah 3. balanţa de verificare a conturilor analitice 4. balanţa de verificare a conturilor sintetice
Întrebarea 96. Care este destinaţia conturilor contabile? Variante de răspuns:

1. urmărirea completă a modificărilor la care sunt supuse bunurile economice şi sursele de
finanţare ale entităţii 2. reflectarea situaţiei tuturor elementelor patrimoniale 3. reflectarea informaţiei la finele perioadei de gestiune 4. reflectarea situaţiei tuturor elementelor patrimoniale la finele perioadei de gestiune Întrebarea 97. Ce înregistrare se întocmeşte în cazul încasării mijloacelor băneşti în casieria entităţii din contul curent în valuta naţională? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 243 2. debit contul 241, credit contul 611 3. debit contul 242, credit contul 241 4. debit contul 241, credit contul 242
Întrebarea 98.

Ce înregistrare se întocmeşte în cazul procurării materialelor de la furnizori? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 221 2. debit contul 521, credit contul 242 3. debit contul 211, credit contul 521 4. debit contul 521, credit contul 211
Întrebarea 99. Ce înregistrare se întocmeşte la eliberarea din casierie a avansului pentru cheltuieli gospodăreşti? Variante de răspuns:

1. debit contul 224, credit contul 241 2. debit contul 242, credit contul 241 3. debit contul 227, credit contul 241 4. debit contul 241, credit contul 532
Întrebarea 100. Ce reprezintă formula contabilă? Variante de răspuns:

1. forma grafică de reflectare a operaţiilor economice pe conturi corespondente în baza dublei
înregistrări 2. forma grafică de reflectare a conturilor analitice 3. modul de exprimare a legăturii reciproce între conturi determinată de conţinutul economic al operaţiilor 4. totalitatea conturilor folosite în contabilitate Întrebarea 101. Care din regulile enumerate mai jos nu reflectă legătura dintre conturile sintetice şi analitice? Variante de răspuns:

1. operaţiile economice se înregistrează în contul sintetic şi concomitent în conturile analitice
corespunzătoare deschise la acest cont sintetic 2. suma rulajelor debitoare şi creditoare ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu rulajul debitor şi creditor ale contului sintetic 3. suma soldurilor iniţiale şi finale ale conturilor analitice trebuie să fie egală respectiv cu soldul iniţial şi final al contului sintetic 4. suma rulajelor debitoare ale conturilor analitice trebuie să fie egală cu suma rulajului creditor al contului sintetic Întrebarea 102.

Ce importanţă are metoda înregistrărilor de stornare? Variante de răspuns:

1. permite corectarea greşelilor comise şi reflectarea corectă a rulajelor conturilor contabile chiar
peste limitele perioadei de gestiune în care au fost depistate greşelile 2. permite corectarea greşelii prin întocmirii înregistrării contabile similare 3. permite anularea cifrei scrise incorect prin tragerea alături a cifrei corecte 4. permite compararea totalurile rulajelor şi a soldurilor debitor şi creditor ale conturilor, şi a arăta reflectarea incorectă a unei oarecare fapte economice Întrebarea 103. Care greşeli se corectează prin metoda înregistrărilor suplimentare? Variante de răspuns:

1. formulele contabile incorecte 2. greşelile de calculare a totalurilor în registre 3. greşleli aritmetice în documentele justificative şi/sau formulele contabile incorecte 4. greşelile aritmetice în documentele justificative
Grupul (tema): Tema04 Întrebarea 104. Ce reprezintă mijloacele băneşti? Variante de răspuns:

1. instrument social, formă particulară, imobilizată, care nu oferă deţinătorului dreptul asupra
unei părţi din produsul social al ţării emitente şi/sau disponibilităţi în casierie, depozite, conturi curente în valută naţională şi străină şi alte conturi la bănci 2. instrument social, formă particulară, imobilizată, care oferă deţinătorului dreptul asupra unei părţi din produsul social al ţării emitente şi/sau disponibilităţi în casierie, depozite, conturi curente în valută naţională şi străină şi alte conturi la bănci 3. instrument social, formă particulară, imediat mobilizată, care oferă deţinătorului dreptul asupra unei părţi din produsul social al ţării emitente şi/sau disponibilităţi în casierie, depozite, conturi curente în valută naţională şi străină şi alte conturi la bănci 4. instrument social, formă particulară, imediat mobilizată, care nu oferă deţinătorului dreptul asupra unei părţi din produsul social al ţării emitente şi/sau disponibilităţi în casierie, depozite, conturi curente în valută naţională şi străină şi alte conturi la bănci Întrebarea 105. Care din documentele menţionate mai jos se întocmeşte la înregistrarea numerarului primit din contul curent pentru achitarea salariului personalului entităţii? Variante de răspuns:

1. dispoziţie de plată 2. ordin de eliberare a numerarului 3. dispoziţie de încasare 4. delegaţie de retragere a numerarului
Întrebarea 106. Care din documentele menţionate mai jos se întocmeşte la eliberarea numerarului din casierie pentru achitarea salariului personalului entităţii? Variante de răspuns:

1. dispoziţie de încasare 2. ordin de eliberare a numerarului 3. dispoziţie de plată 4. delegaţie de retragere a numerarului
Întrebarea 107. Care din documentele menţionate mai jos se întocmeşte la încasarea mijloacelor băneşti primite de la lucrătorii entităţii pentru serviciile mecanizate prestate contra numerar? Variante de răspuns:

1. dispoziţie de încasare 2. factură fiscală 3. ordin de plată 4. factură de expediţie
Întrebarea 108. Unde se ţine evidenţa analitică a mijloacelor băneşti în casierie? Variante de răspuns:

1. în jurnal-order 2. în cartea mare 3. în registrul de casă 4. în memorial-order
Întrebarea 109. Ce formulă contabilă se întocmeşte la ridicarea numerarului din contul bancar pentru achitarea salariului personalului entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 241 2. debit contul 531, credit contul 242 3. debit contul 241, credit contul 242

4. debit contul 242, credit contul 241
Întrebarea 110. Ce formulă contabilă se întocmeşte la încasarea mijloacelor băneşti primite de la lucrătorii entităţii pentru serviciile mecanizate prestate contra numerar? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 612 2. debit contul 241, credit contul 221 3. debit contul 241, credit contul 611 4. debit contul 241, credit contul 812
Întrebarea 111. Ce formulă contabilă se întocmeşte la încasarea avansului primit de la cumpărători în contul viitoarelor livrări de bunuri materiale? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 224 2. debit contul 523, credit contul 241 3. debit contul 224, credit contul 241 4. debit contul 241, credit contul 523
Întrebarea 112. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea numerarului din casierie sechestrat de organele de control? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 241 2. debit contul 534, credit contul 241 3. debit contul 714, credit contul 241 4. debit contul 241, credit contul 534
Întrebarea 113. Ce formulă contabilă se întocmeşte la anularea sechestrului numerarului din casierie? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 534 2. debit contul 241, credit contul 241 3. debit contul 534, credit contul 241 4. debit contul 714, credit contul 241
Întrebarea 114.

Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea diferenţelor de curs nefavorabile aferente soldului numerarului valutar din casierie? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 622 2. debit contul 241, credit contul 243 3. debit contul 722, credit contul 241 4. debit contul 243, credit contul 241
Întrebarea 115. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea diferenţelor de curs favorabile aferente soldului numerarului valutar din casierie? Variante de răspuns:

1. debit contul 722, credit contul 241 2. debit contul 241, credit contul 243 3. debit contul 241, credit contul 622 4. debit contul 243, credit contul 241
Întrebarea 116. Care din documentele menţionate mai jos se întocmeşte la achitarea sumei taxei pe valoarea adăugată datorată bugetului? Variante de răspuns:

1. factură fiscală 2. ordin incaso 3. ordin de plată 4. dispoziţie de plată
Întrebarea 117. Ce formulă contabilă se întocmeşte la achitarea dobînzii pentru luna curentă aferentă împrumutului pe termen lung în valută naţională primit anterior de la persoană terţă? Variante de răspuns:

1. debit contul 513, credit contul 243 2. debit contul 413, credit contul 243 3. debit contul 413, credit contul 242 4. debit contul 513, credit contul 242
Întrebarea 118. Ce formulă contabilă se întocmeşte la depunerea la contul curent în valută naţională a sumei salariilor nereclamate de lucrătorii entităţii pentru luna curentă?

Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 531 2. debit contul 242, credit contul 531 3. debit contul 241, credit contul 531 4. debit contul 242, credit contul 241
Întrebarea 119. Ce formulă contabilă se întocmeşte la încasarea creditului bancar pe termen scurt primit de la sucursala băncii comerciale “Moldova-Agroindbanc”? Variante de răspuns:

1. debit contul 242, credit contul 411 2. debit contul 242, credit contul 511 3. debit contul 242, credit contul 513 4. debit contul 242, credit contul 413
Întrebarea 120. Ce formulă contabilă se întocmeşte la virarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale a sumei contribuţiilor pentru asigurări sociale de stat? Variante de răspuns:

1. debit contul 534, credit contul 242 2. debit contul 533, credit contul 243 3. debit contul 535, credit contul 242 4. debit contul 533, credit contul 242
Întrebarea 121. Ce formulă contabilă se întocmeşte la virarea comisionului pentru serviciile bancare? Variante de răspuns:

1. debit contul 411, credit contul 242 2. debit contul 511, credit contul 242 3. debit contul 534, credit contul 242 4. debit contul 713, credit contul 242
Întrebarea 122. Ce formulă contabilă se întocmeşte la acordarea împrumuturilor pe termen scurt terţilor? Variante de răspuns:

1. debit contul 131, credit contul 242 2. debit contul 231, credit contul 242

3. debit contul 513, credit contul 242 4. debit contul 413, credit contul 242
Întrebarea 123. Ce formulă contabilă se întocmeşte la rambursarea împrumuturilor pe termen scurt acordate anterior terţilor? Variante de răspuns:

1. debit contul 242, credit contul 513 2. debit contul 242, credit contul 413 3. debit contul 242, credit contul 231 4. debit contul 242, credit contul 131
Întrebarea 124. Ce formulă contabilă se întocmeşte la achitarea datoriilor faţă de furnizorii străini privind stocurile de materiale procurate? Variante de răspuns:

1. debit contul 521, credit contul 242 2. debit contul 211, credit contul 242 3. debit contul 211, credit contul 243 4. debit contul 521, credit contul 243
Întrebarea 125. Ce formulă contabilă se întocmeşte la ridicarea numerarului în valută străină din contul bancar pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare a personalului entităţii în străinătate? Variante de răspuns:

1. debit contul 227, credit contul 243 2. debit contul 227, credit contul 241 3. debit contul 241, credit contul 243 4. debit contul 242, credit contul 243
Întrebarea 126. Ce formulă contabilă se întocmeşte la încasarea de la cumpărătorii şi clienţii străini a mijloacelor valutare pentru bunurile vândute şi serviciile prestate? Variante de răspuns:

1. debit contul 521, credit contul 243 2. debit contul 243, credit contul 221 3. debit contul 221, credit contul 243 4. debit contul 243, credit contul 521

Întrebarea 127. Care este conţinutul faptei economice la formulă contabilă: debit contul 244, credit contul 511? Variante de răspuns:

1. achitarea facturilor furnizorului pe seama acreditivului deschis din contul creditelor bancare 2. rambursarea creditelor bancare pe termen scurt 3. deschiderea acreditivului pe seama creditelor bancare pe termen scurt 4. deschiderea acreditivului pe seama mijloacelor băneşti proprii
Întrebarea 128. Ce formulă contabilă se întocmeşte la restituirea sumelor neutilizate ale acreditivelor şi cardurilor bancare? Variante de răspuns:

1. debit contul 244, credit contul 242 2. debit contul 242, credit contul 245 3. debit contul 242, credit contul 244 4. debit contul 242, credit contul 227
Întrebarea 129. Ce formulă contabilă se întocmeşte la deschiderea cardurilor bancare pe seama creditelor bancare pe termen scurt? Variante de răspuns:

1. debit contul 511, credit contul 245 2. debit contul 511, credit contul 244 3. debit contul 245, credit contul 511 4. debit contul 244, credit contul 511
Întrebarea 130. Ce formulă contabilă se întocmeşte la depunerea în casieriile băncilor comerciale a mijloacelor băneşti în numerar de către angajaţii entităţii pentru înregistrarea ulterioară a acestora în conturile curente şi/sau speciale ale entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 244, credit contul 227 2. debit contul 245, credit contul 227 3. debit contul 245, credit contul 244 4. debit contul 227, credit contul 245
Întrebarea 131.

Ce formulă contabilă se întocmeşte la primirea confirmării documentare a transferurilor băneşti efectuate anterior de angajaţii entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 242, credit contul 245 2. debit contul 245, credit contul 227 3. debit contul 243, credit contul 227 4. debit contul 242, credit contul 227
Întrebarea 132. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea timbrelor poştale procurate de gestionarul entităţii fără acordarea prealabilă a avansului? Variante de răspuns:

1. debit contul 246, credit contul 227 2. debit contul 246, credit contul 532 3. debit contul 213, credit contul 532 4. debit contul 213, credit contul 227
Întrebarea 133. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea documentelor băneşti constate lipsă cu ocazia inventarierii? Variante de răspuns:

1. debit contul 714, credit contul 245 2. debit contul 714, credit contul 246 3. debit contul 714, credit contul 213 4. debit contul 714, credit contul 241
Grupul (tema): Tema05 Întrebarea 134. Care din standardele naţionale de contabilitate menţionate mai jos reglementează componenţa, modul de formare şi de stingere a creanţelor pe termen scurt? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 5, S.N.C. 16 şi S.N.C. 18 2. S.N.C. 1, S.N.C. 2 şi S.N.C. 3 3. S.N.C. 1, S.N.C. 5 şi S.N.C. 3 4. S.N.C. 5, S.N.C. 17 şi S.N.C. 18
Întrebarea 135.

Ce reprezintă creanţele? Variante de răspuns:

1. o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice şi
care pot fi investite în patrimoniul altor unităţi 2. valorile financiare investite de întreprindere în patrimoniul altor unităţi 3. surse străine de finanţare, puse la dispoziţia întreprinderii de o instituţie financiară, de furnizori, de personal sau de terţi 4. o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţa stabilită prin condiţiile contractului, cambiei sau alte acte normative Întrebarea 136. La ce valoare se reflectă în contabilitate creanţele întreprinderii? Variante de răspuns:

1. la valoarea nominală 2. la valoarea reevaluată 3. la valoarea de bilanţ şi/sau reevaluată 4. la valoarea de bilanţ
Întrebarea 137. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea creanţelor cumpărătorilor pentru produsele vândute (fără TVA şi accize)? Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 216 2. debit contul 221, credit contul 611 3. debit contul 711, credit contul 216 4. debit contul 242, credit contul 221
Întrebarea 138. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea taxei pe valoarea adăugată aferentă valorii contractuale a ambalajului vîndut? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 534 2. debit contul 221, credit contul 534 3. debit contul 534, credit contul 221 4. debit contul 534, credit contul 211
Întrebarea 139.

Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea creanţelor clienţilor pentru serviciile mecanizate prestate (fără TVA şi accize)? Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 123 2. debit contul 221, credit contul 611 3. debit contul 221, credit contul 812 4. debit contul 221, credit contul 811
Întrebarea 140. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea creanţelor întreprinderii-fiice pentru serviciile mecanizate prestate (fără TVA şi accize)? Variante de răspuns:

1. debit contul 223, credit contul 811 2. debit contul 223, credit contul 611 3. debit contul 223, credit contul 123 4. debit contul 223, credit contul 812
Întrebarea 141. Ce formulă contabilă se întocmeşte la încasarea mijloacelor băneşti în scopul achitării creanţelor cumpărătorului pentru mijlocul fix vîndut? Variante de răspuns:

1. debit contul 242, credit contul 221 2. debit contul 221, credit contul 621 3. debit contul 242, credit contul 123 4. debit contul 242, credit contul 621
Întrebarea 142. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea diferenţelor de curs favorabile aferente creanţelor întreprinderilor asociate în valută străină la finele perioadei de gestiune? Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 622 2. debit contul 622, credit contul 223 3. debit contul 223, credit contul 622 4. debit contul 622, credit contul 221
Întrebarea 143. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea diferenţelor de curs nefavorabile aferente creanţelor întreprinderilor asociate în valută străină la finele perioadei de gestiune?

Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 622 2. debit contul 722, credit contul 221 3. debit contul 223, credit contul 622 4. debit contul 722, credit contul 223
Întrebarea 144. Ce formulă contabilă se întocmeşte la anularea creanţelor dubioase din contul provizionului constituit în aceste scopuri? Variante de răspuns:

1. debit contul 222, credit contul 221 2. debit contul 323, credit contul 221 3. debit contul 221, credit contul 222 4. debit contul 538, credit contul 221
Întrebarea 145. Ce formulă contabilă se întocmeşte la eliberarea avansului în numerar titularului de avans pentru procurarea pieselor de schimb? Variante de răspuns:

1. debit contul 224, credit contul 241 2. debit contul 211, credit contul 227 3. debit contul 227, credit contul 241 4. debit contul 227, credit contul 242
Întrebarea 146. Ce formulă contabilă se întocmeşte la restituirea avansurilor neutilizate de către titularii de avans? Variante de răspuns:

1. debit contul 241, credit contul 523 2. debit contul 242, credit contul 224 3. debit contul 523, credit contul 227 4. debit contul 241, credit contul 227
Întrebarea 147. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de cumpărare a biopreparatelor şi medicamentelor achiziţionate de către medicul veterinar şef al entităţii cu acordarea prealabilă a avansului din casierie? Variante de răspuns:

1. debit contul 227, credit contul 241 2. debit contul 211, credit contul 227 3. debit contul 211, credit contul 532 4. debit contul 213, credit contul 227
Întrebarea 148. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea creanţei gestionarului entităţii privind recuperarea valorii de piaţă (fără T.V.A.) a produselor constate lipsă cu ocazia inventarierii? Variante de răspuns:

1. debit contul 227, credit contul 612 2. debit contul 227, credit contul 621 3. debit contul 227, credit contul 611 4. debit contul 227, credit contul 216
Întrebarea 149. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea sumei taxei pe valoarea adăugată aferentă valorii de piaţă a produselor care urmează a fi recuperată de gestionarul entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 216, credit contul 534 2. debit contul 227, credit contul 534 3. debit contul 534, credit contul 216 4. debit contul 534, credit contul 227
Întrebarea 150. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reţinerea din salariu spre recuperarea prejudiciului material de către persoana culpabilă? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 227 2. debit contul 531, credit contul 241 3. debit contul 227, credit contul 531 4. debit contul 241, credit contul 531
Întrebarea 151. Ce formulă contabilă se întocmeşte la încasarea în numerar a prejudiciului material cauzat entităţii de persoana culpabilă? Variante de răspuns:

1. debit contul 242, credit contul 227 2. debit contul 241, credit contul 227

3. debit contul 227, credit contul 242 4. debit contul 227, credit contul 241
Întrebarea 152. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea creanţei lucrătorilor entităţii pentru produsele vândute? Variante de răspuns:

1. debit contul 227, credit contul 612 2. debit contul 227, credit contul 611 3. debit contul 711, credit contul 216 4. debit contul 227, credit contul 216
Întrebarea 153. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea creanţei lucrătorilor entităţii pentru serviciile mecanizate prestate? Variante de răspuns:

1. debit contul 227, credit contul 612 2. debit contul 711, credit contul 812 3. debit contul 227, credit contul 812 4. debit contul 227, credit contul 611
Grupul (tema): Tema06 Întrebarea 154. Ce reprezintă activele nemateriale? Variante de răspuns:

1. active, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru
utilizare mai mult de peste un an în activitatea entităţii 2. active ce îmbracă o formă materială generând entitatăţii avantaje economice viitoare 3. active nepecuniare care nu îmbracă formă materială, controlate de entitate şi utilizate mai mult de un an în activitatea entităţii 4. active nepecuniare care nu îmbracă formă materială, controlate de entitate şi utilizate mai puţin de un an în activitatea sa Întrebarea 155. Care din standardele naţionale de contabilitate menţionate mai jos reglementează componenţa şi modul de contabilizare a activelor nemateriale? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 2 2. S.N.C. 16 3. S.N.C. 3 4. S.N.C. 13
Întrebarea 156. Care din activele de mai jos se includ în componenţa activelor nemateriale? Variante de răspuns:

1. obligaţiuni 2. embleme comerciale 3. piese de schimb 4. plantaţii perene
Întrebarea 157. În ce caz activul nematerial se recunoaşte ca activ? Variante de răspuns:

1. există o certitudine întemeiată că entitatea va obţine avantaj economic ca urmare a utilizării
activului 2. există o certitudine întemeiată că entitatea va obţine avantaj economic ca urmare a utilizării activului şi valoarea activului poate fi estimată cu un grad înalt de certitudine 3. există o certitudine întemeiată că entitatea nu va obţine avantaj economic ca urmare a utilizării activului şi valoarea activului poate nu poate fi estimată cu un grad înalt de certitudine 4. valoarea activului poate fi estimată cu un grad înalt de certitudine Întrebarea 158. Care este perioada de calculare a amortizării activului nematerial? Variante de răspuns:

1. începe cu prima zi a lunii de punere în folosinţă a activului nematerial şi încetează în prima zi
a lunii ieşirii acestuia 2. începe cu prima zi a lunii în care a fost pus în folosinţă activul nematerial şi încetează din prima zi a lunii care urmează după luna ieşirii acestuia 3. începe cu prima zi a lunii care urmează după luna punerii în folosinţă a activului nematerial şi încetează în prima zi a lunii ieşirii acestuia 4. începe cu prima zi a lunii care urmează după luna punerii în folosinţă a activului nematerial şi încetează din prima zi a lunii care urmează după luna ieşirii acestuia Întrebarea 159. Care din metodele enumerate mai jos nu se aplică la calcularea amortizării activelor nemateriale? Variante de răspuns:

1. degresivă cu rată descrescătoare 2. liniară (uniformă) 3. soldului degresiv 4. în raport cu cantitatea de unităţi de produse fabricate (volumul de servicii)
Întrebarea 160. Ce serveşte ca bază de calculare a amortizării activelor nemateriale în cazul aplicării metodei soldului degresiv? Variante de răspuns:

1. valoarea venală 2. valoarea de intrare 3. valoarea de bilanţ 4. valoarea reevaluată
Întrebarea 161. Ce serveşte ca bază de calculare a amortizării activelor nemateriale în cazul aplicării metodei liniare (uniformă)? Variante de răspuns:

1. valoarea de bilanţ 2. valoarea venală 3. valoarea reevaluată 4. valoarea de intrare
Întrebarea 162. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea amortizării programelor informatice utilizate în contabilitatea centrală a entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 113 2. debit contul 813, credit contul 113 3. debit contul 713, credit contul 113 4. debit contul 722, credit contul 113
Întrebarea 163. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de intrare a activelor nemateriale create la entitate? Variante de răspuns:

1. debit contul 111, credit contul 521 2. debit contul 112, credit contul 111

3. debit contul 111, credit contul 112 4. debit contul 112, credit contul 521
Întrebarea 164. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de intrare a activelor nemateriale primite cu titlu gratuit? Variante de răspuns:

1. debit contul 111, credit contul 521 2. debit contul 111, credit contul 612 3. debit contul 111, credit contul 621 4. debit contul 111, credit contul 622
Întrebarea 165. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale transmise cu titlu gratuit? Variante de răspuns:

1. debit contul 721, credit contul 111 2. debit contul 722, credit contul 111 3. debit contul 711, credit contul 111 4. debit contul 714, credit contul 111
Întrebarea 166. Care va fi suma amortizării activului nematerial pentru al doilea an de utilizare, calculată conform metodei soldului degresiv dacă valoarea de intrare a activului constituie 5000 lei, iar durata de funcţionare utilă – 5 ani? Variante de răspuns:

1. 1200 lei 2. 2000 lei 3. 2500 lei 4. 1000 lei
Întrebarea 167. Cît va constitui valoarea de intrare a activului nematerial procurat de la terţi dacă preţul de cumpărare constituie 2500 lei, taxa pe valoarea adăugată – 500 lei, costul serviciilor de transport – 100 lei? Variante de răspuns:

1. 2500 lei 2. 3100 lei

3. 2100 lei 4. 2600 lei
Întrebarea 168. Ce reprezintă activele materiale în curs de execuţie? Variante de răspuns:

1. cheltuieli aferente creării entitatăţii (pregătirea documentelor pentru înregistrare; executarea
ştampilelor; taxele de stat; plata serviciilor prestate de consultanţi etc.) 2. cheltuieli pentru achiziţionarea şi crearea activelor la beneficiarul construcţiei în decursul unui proces îndelungat 3. cheltuieli aferente creării activelor nemateriale de către entitate în decursul unei perioade mai mare de un an 4. cheltuieli aferente creării activelor materiale de către entitate în decursul unei perioade mai mici de un an Întrebarea 169. Care din standardele naţionale de contabilitate menţionate mai jos reglementează componenţa şi modul de contabilizare a activelor materiale în curs de execuţie? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 13 2. S.N.C. 16 3. S.N.C. 2 4. S.N.C. 3
Întrebarea 170. În ce caz activul material pe termen lung se recunoaşte ca activ? Variante de răspuns:

1. există o certitudine întemeiată că entitatea nu va obţine avantaj economic ca urmare a utilizării
activului şi valoarea activului poate nu poate fi estimată cu un grad înalt de certitudine 2. valoarea activului poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine 3. există o certitudine întemeiată că în urma utilizării activului entitatea va obţine un avantaj economic şi valoarea acestuia poate fi determinată cu un grad înalt de certitudine 4. există o certitudine întemeiată că în urma utilizării activului entitatea va obţine un avantaj economic Întrebarea 171. Care din activele enumerate mai jos nu se includ în componenţa activelor materiale în curs de execuţie? Variante de răspuns:

1. utilaj şi alte obiecte pînă la punerea în funcţiune 2. utilaj destinat instalării 3. plantaţii perene tinere 4. materialele de construcţie
Întrebarea 172. Ce formulă contabilă se întocmeşte la acceptarea spre plată a valorii lucrărilor de construcţie efectuate de către antreprenor? Variante de răspuns:

1. debit contul 534, credit contul 521 2. debit contul 221, credit contul 621 3. debit contul 811, credit contul 521 4. debit contul 121, credit contul 521
Întrebarea 173. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea valorii mijloacelor fixe procurate în cazul necoincidenţei momentului procurării cu momentul punerii în funcţiune? Variante de răspuns:

1. debit contul 141, credit contul 521 2. debit contul 123, credit contul 521 3. debit contul 122, credit contul 521 4. debit contul 121, credit contul 521
Întrebarea 174. În ce caz se capitalizează investiţiile capitale ulterioare? Variante de răspuns:

1. în cazul în care investiţiile capitale ulterioare se efectuează pentru a păstra sau a restabili
posibilitatea obţinerii avantajelor economice viitoare în proporţiile determinate la achiziţionare 2. în cazul în care entitatea în urma efectuării investiţiilor capitale ulterioare nu va obţine avantaje economice mai mari decît cele evaluate iniţial 3. în cazul în care investiţiile capitale ulterioare se efectuează pentru menţinerea mijloacelor fixe în stare de lucru normală sau în scopul măririi duratei de funcţionare utilă în comparaţie cu durată stabilită la constatarea iniţială 4. în cazul în care entitatea va obţine în urma acestor investiţii un avantaj economic care îl depăşeşte pe cel evaluat iniţial la achiziţionare Întrebarea 175. Ce formulă contabilă se întocmeşte la capitalizarea investiţiilor capitale ulterioare? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 121 2. debit contul 721, credit contul 121 3. debit contul 123, credit contul 811 4. debit contul 121, credit contul 812
Întrebarea 176. Ce formulă contabilă se întocmeşte la valoarea materialului săditor folosit la înfiinţarea plantaţiilor viticole? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 211 2. debit contul 811, credit contul 211 3. debit contul 121, credit contul 211 4. debit contul 211, credit contul 211
Întrebarea 177. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea consumurilor privind remuneraţia angajaţilor ocupaţi în lucrările de montare, instalare, reparaţie capitală şi alte lucrări executate până la punerea în funcţiune a mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. debit contul 121, credit contul 531 2. debit contul 713, credit contul 531 3. debit contul 811, credit contul 531 4. debit contul 123, credit contul 531
Întrebarea 178. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea valorii de intrare a plantaţiilor perene tinere (vii, livezi) intrate pe rod? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 121 2. debit contul 811, credit contul 121 3. debit contul 811, credit contul 123 4. debit contul 123, credit contul 811
Întrebarea 179. Ce reprezintă mijloacele fixe? Variante de răspuns:

1. active materiale, valoarea unitară a cărora este mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie, cu
o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi

2. active materiale, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate
pentru a fi utilizate în activitatea entităţii într-o perioadă mai mică de un an 3. active materiale, valoarea unitară a cărora este mai mică decît plafonul stabilit de legislaţie, indiferent de durata de exploatare 4. active materiale, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru a fi utilizate în activitatea entităţii într-o perioadă mai mare de un an Întrebarea 180. Care din activele enumerate mai jos nu se referă la mijloace fixe? Variante de răspuns:

1. construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri) 2. animale de muncă 3. animale de producţie 4. plantaţii perene intrate pe rod
Întrebarea 181. Care din activele enumerate mai jos se referă la mijloace fixe? Variante de răspuns:

1. construcţii speciale 2. piese de schimb 3. construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri) 4. plantaţii perene tinere
Întrebarea 182. Cît va constitui valoarea de intrare a mijlocului fix procurat de la terţi dacă preţul de cumpărare constituie 10000 lei, taxa pe valoarea adăugată – 2000 lei, costul serviciilor de transport – 1500 lei? Variante de răspuns:

1. 13500 lei 2. 11500 lei 3. 10000 lei 4. 9500 lei
Întrebarea 183. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea reducerii valorii de intrare a mijloacelor fixe la reevaluarea acestora? Variante de răspuns:

1. debit contul 342, credit contul 123

2. debit contul 341, credit contul 123 3. debit contul 123, credit contul 341 4. debit contul 123, credit contul 342
Întrebarea 184. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea ecartului de reevaluare a valorii de intrare a mijloacelor fixe la reevaluarea acestora? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 341 2. debit contul 342, credit contul 123 3. debit contul 341, credit contul 123 4. debit contul 123, credit contul 342
Întrebarea 185. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea operaţiilor de primire-predare a mijloacelor fixe efectuate de subdiviziunile entităţii neevidenţiate într-un bilanţ distinct? Variante de răspuns:

1. debit contul 713, credit contul 123 2. debit contul 123, credit contul 121 3. debit contul 813, credit contul 123 4. debit contul 123, credit contul 123
Întrebarea 186. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii realizabile nete a materialelor utilizabile rezultate din casarea mijloacelor fixe în limitele valorii rămase? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 622 2. debit contul 211, credit contul 123 3. debit contul 123, credit contul 211 4. debit contul 211, credit contul 621
Întrebarea 187. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de piaţă a plusurilor de mijloace fixe puse în exploatare constatate la inventariere? Variante de răspuns:

1. debit contul 714, credit contul 123 2. debit contul 123, credit contul 621 3. debit contul 721, credit contul 123

4. debit contul 123, credit contul 612
Întrebarea 188. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe puse în exploatare constatate lipsă la inventariere? Variante de răspuns:

1. debit contul 721, credit contul 123 2. debit contul 123, credit contul 621 3. debit contul 714, credit contul 123 4. debit contul 123, credit contul 612
Întrebarea 189. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a obiectelor de mijloace fixe vândute? Variante de răspuns:

1. debit contul 612, credit contul 123 2. debit contul 721, credit contul 123 3. debit contul 714, credit contul 123 4. debit contul 221, credit contul 123
Întrebarea 190. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a obiectelor de mijloace fixe transmise cu titlu gratuit altor persoane juridice şi fizice? Variante de răspuns:

1. debit contul 622, credit contul 123 2. debit contul 221, credit contul 123 3. debit contul 721, credit contul 123 4. debit contul 722, credit contul 123
Întrebarea 191. Ce formulă contabilă se întocmeşte la rebutarea animalelor adulte productive din cireada de bază cu punerea lor la îngrăşat? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 123 2. debit contul 212, credit contul 123 3. debit contul 123, credit contul 212 4. debit contul 811, credit contul 212

Întrebarea 192. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a mijlocului fix transmis în arendă finanţată? Variante de răspuns:

1. debit contul 141, credit contul 123 2. debit contul 912 3. debit contul 714, credit contul 123 4. debit contul 123, credit contul 123
Întrebarea 193. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de bilanţ a mijlocului fix transmis în arendă operaţională? Variante de răspuns:

1. debit contul 141, credit contul 123 2. credit contul 912 3. debit contul 721, credit contul 123 4. debit contul 123, credit contul 123
Întrebarea 194. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea valorii contractuale a mijlocului fix primit în arendă finanţată? Variante de răspuns:

1. debit contul 421, credit contul 123 2. debit contul 123, credit contul 251 3. debit contul 912 4. debit contul 123, credit contul 421
Întrebarea 195. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea valorii contractuale a mijlocului fix primit în arendă operaţională? Variante de răspuns:

1. debit contul 912 2. debit contul 123, credit contul 123 3. debit contul 123, credit contul 421 4. debit contul 911
Întrebarea 196.

Ce reprezintă valoarea uzurabilă a mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. diferenţa dintre valoarea de bilanţ şi suma uzurii calculate 2. diferenţa dintre valoarea de intrare şi valoarea rămasă 3. diferenţa dintre valoarea de intrare şi valoarea de bilanţ 4. diferenţa dintre valoarea de intrare şi suma uzurii calculate
Întrebarea 197. Care din situaţiile de mai jos modifică valoarea uzurabilă a mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. înregistrarea valorii de intrare a mijloacelor fixe noi procurate 2. reparaţia curentă a mijloacelor fixe 3. capitalizarea investiţiilor capitale ulterioare 4. decontarea valorii de bilanţ a mijloacelor fixe vîndute
Întrebarea 198. Pentru care obiecte de mijloace fixe nu se calculează uzura? Variante de răspuns:

1. mijloace fixe transmise în arendă finanţată 2. animale de muncă adulte 3. mijloace fixe transmise în arendă operaţională 4. mijloace fixe utilizate în activitatea de bază
Întrebarea 199. Care din standardele naţionale de contabilitate menţionate mai jos reglementează modul de calculare şi contabilizare a uzurii mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 2 2. S.N.C. 18 3. S.N.C. 13 4. S.N.C. 16
Întrebarea 200. Care este perioada de calculare a uzurii mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. începe cu prima zi a lunii de punere în funcţiune a mijlocului fix şi încetează în prima zi a
lunii ieşirii acestuia 2. începe cu prima zi a lunii care urmează după luna punerii în funcţiune a mijlocului fix şi încetează din prima zi a lunii care urmează după luna ieşirii acestuia 3. începe cu prima zi a lunii în care a fost pus în funcţiune mijlocul fix şi încetează din prima zi a lunii care urmează după luna ieşirii acestuia 4. începe cu prima zi a lunii care urmează după luna punerii în funcţiune a mijlocului fix şi încetează în prima zi a lunii ieşirii acestuia Întrebarea 201. Ce serveşte ca bază de calculare a uzurii mijloacelor fixe în cazul aplicării metodei casării liniare? Variante de răspuns:

1. valoarea venală 2. valoarea de bilanţ 3. valoarea uzurabilă 4. valoarea reevaluată
Întrebarea 202. În care capitol al bilanţului contabil se reflectă soldul contului 124? Variante de răspuns:

1. active curente 2. datorii pe termen scurt 3. active pe termen lung 4. capital propriu
Întrebarea 203. Care este relaţia de calculare a sumei uzurii anuale a mijloacelor fixe în cazul aplicării metodei degresive cu rată descrescătoare? Variante de răspuns:

1. valoarea de bilanţ anual se înmulţeşte la o fracţie, în care la numărător se indică suma
numerelor anilor, care formează durata funcţionării utile a activului, iar la numitor - numărul anilor rămaşi până la expirarea termenului utilizării activului conform situaţiei la începutul fiecărui an 2. valoarea de bilanţ anual se înmulţeşte la o fracţie, în care la numărător se indică numărul anilor rămaşi până la expirarea termenului utilizării activului conform situaţiei la începutul fiecărui an, iar la numitor - suma numerelor anilor, care formează durata funcţionării utile a activului 3. valoarea uzurabilă anual se înmulţeşte la o fracţie, în care la numărător se indică numărul anilor rămaşi până la expirarea termenului utilizării activului conform situaţiei la începutul

fiecărui an, iar la numitor - suma numerelor anilor, care formează durata funcţionării utile a activului 4. valoarea uzurabilă anual se înmulţeşte la o fracţie, în care la numărător se indică suma numerelor anilor, care formează durata funcţionării utile a activului, iar la numitor - numărul anilor rămaşi până la expirarea termenului utilizării activului conform situaţiei la începutul fiecărui an Întrebarea 204. Care este relaţia de calculare a sumei uzurii anuale a mijloacelor fixe în cazul aplicării metodei soldului degresiv? Variante de răspuns:

1. valoarea uzurabilă conform situaţiei la începutul fiecărui an se înmulţeşte cu norma uzurii
anuale cu aplicarea coeficientului 1 2. valoarea de bilanţ conform situaţiei la începutul fiecărui an se înmulţeşte cu norma uzurii anuale cu aplicarea coeficientului 1 3. valoarea de bilanţ conform situaţiei la începutul fiecărui an se înmulţeşte cu norma uzurii anuale cu aplicarea coeficientului 2 4. valoarea uzurabilă conform situaţiei la începutul fiecărui an se înmulţeşte cu norma uzurii anuale cu aplicarea coeficientului 2 Întrebarea 205. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii mijloacelor fixe transmise în arendă operaţională şi utilizate în activitatea de bază a arendaşului? Variante de răspuns:

1. debit contul 713, credit contul 124 2. debit contul 811, credit contul 124 3. debit contul 813, credit contul 124 4. debit contul 714, credit contul 124
Întrebarea 206. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate în lucrările de creare a altor obiecte de mijloace fixe? Variante de răspuns:

1. debit contul 112, credit contul 124 2. debit contul 713, credit contul 124 3. debit contul 124, credit contul 123 4. debit contul 121, credit contul 124
Întrebarea 207.

Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii mijloacelor fixe care deservesc procesul de desfacere a produselor? Variante de răspuns:

1. debit contul 712, credit contul 124 2. debit contul 711, credit contul 124 3. debit contul 713, credit contul 124 4. debit contul 216, credit contul 124
Întrebarea 208. Care va fi suma uzurii mijlocului fix pentru al doilea an de utilizare, calculată conform metodei soldului degresiv dacă valoarea de intrare a obiectului constituie 50000 lei, valoarea rămasă – 2000 lei, iar durata de funcţionare utilă – 10 ani? Variante de răspuns:

1. 8000 lei 2. 7680 lei 3. 4500 lei 4. 4320 lei
Întrebarea 209. Care va fi suma uzurii mijlocului fix pentru al doilea an de utilizare, calculată conform metodei degresive cu rată descrescătoare dacă valoarea de intrare a obiectului constituie 47000 lei, valoarea rămasă – 2000 lei, iar durata de funcţionare utilă – 5 ani? Variante de răspuns:

1. 6000 lei 2. 12000 lei 3. 6267 lei 4. 12533 lei
Partea 2 30%: Număr de întrebări - 123, (29,01%). Grupul (tema): Tema07 Întrebarea 210. Care din standardele naţionale de contabilitate menţionate mai jos stabileşte regulile de evaluare a materialelor, calculare a costului acestora şi de reflectare în rapoartele financiare? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 13 2. S.N.C. 2 3. S.N.C. 16

4. S.N.C. 5
Întrebarea 211. Ce reprezintă stocurile de materiale? Variante de răspuns:

1. active materiale, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate
pentru a fi utilizate în activitatea entităţii într-o perioadă mai mare de un an 2. active curente destinate fabricării produselor, prestării serviciilor, necesităţilor comerciale, administrative etc. ale entităţii 3. active materiale, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru a fi utilizate în activitatea entităţii într-o perioadă mai mică de un an 4. active materiale, valoarea unitară a cărora este mai mică decât plafonul stabilit de legislaţie, indiferent de durata de exploatare sau cu o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi Întrebarea 212. La ce valoare sunt estimate stocurile de mărfuri şi materiale în rapoartele financiare? Variante de răspuns:

1. la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă 2. la valoarea venală 3. la valoarea de intrare 4. la valoarea realizabilă netă
Întrebarea 213. În baza cărui document primar se decontează valoarea motorinei consumate de tractoare la executarea lucrărilor mecanizate? Variante de răspuns:

1. foaia de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate 2. bon (de uz intern) 3. fişa limită de ridicare a valorilor materiale 4. foaia de evidenţă a tractoristului-maşinist
Întrebarea 214. Ce se reflectă în creditul contului 211? Variante de răspuns:

1. valoarea materialelor obţinute din lichidarea mijloacelor fixe în limitele valorii rămase 2. consumurile aferente achiziţionării stocurilor de materiale 3. valoarea materialelor consumate pentru necesităţile de producţie şi alte necesităţi ale entităţii

4. valoarea materialelor neutilizate, returnate din secţiile de producţie şi alte subdiviziuni ale
entităţii Întrebarea 215. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea valorii de intrare a seminţelor şi materialului săditor procurate de la întreprinderile asociate? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 521 2. debit contul 216, credit contul 521 3. debit contul 216, credit contul 522 4. debit contul 211, credit contul 522
Întrebarea 216. Care din subconturile enumerate mai jos potrivit planului de conturi poate fi deschis la contul 211? Variante de răspuns:

1. semifabricate cumpărate şi articole de completare 2. semifabricate din producţia proprie 3. produsele secundare 4. construcţii provizorii (neprevăzute în lista de titluri)
Întrebarea 217. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii materialelor de construcţie vândute? Variante de răspuns:

1. debit contul 714, credit contul 211 2. debit contul 721, credit contul 211 3. debit contul 712, credit contul 211 4. debit contul 711, credit contul 211
Întrebarea 218. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii materialelor de construcţie utilizate în lucrările de creare a mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. debit contul 112, credit contul 211 2. debit contul 123, credit contul 211 3. debit contul 812, credit contul 211 4. debit contul 121, credit contul 211

Întrebarea 219. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii pieselor de schimb instalate la mijloacele tehnice reparate în atelierul de reparaţie al entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 211 2. debit contul 811, credit contul 211 3. debit contul 812, credit contul 211 4. debit contul 121, credit contul 211
Întrebarea 220. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea valorii realizabile nete a pieselor de schimb demontate de pe mijloacele tehnice reparate în atelierul de reparaţie al entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 211 2. debit contul 211, credit contul 812 3. debit contul 211, credit contul 811 4. debit contul 213, credit contul 812
Întrebarea 221. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii pneurilor noi instalate pe mijloacele de transport în perioada de gestiune curentă? Variante de răspuns:

1. debit contul 251, credit contul 211 2. debit contul 812, credit contul 211 3. debit contul 121, credit contul 211 4. debit contul 123, credit contul 211
Întrebarea 222. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii acumulatoarelor noi instalate pe mijloacele de transport în perioada de gestiune curentă? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 211 2. debit contul 251, credit contul 211 3. debit contul 121, credit contul 211 4. debit contul 812, credit contul 211
Întrebarea 223.

Cum se determină sporul în masă vie al animalelor la sfîrşitul perioadei de gestiune în cazul cînd în componenţa grupei de animale n-au avut loc modificări? Variante de răspuns:

1. la masa vie la sfîrşitul perioadei se adaogă masa vie a animalelor ieşite (inclusiv cele pierite),
apoi se scade masa vie a animalelor la începutul perioadei şi masa vie a animalelor intrate 2. ca diferenţa dintre masa vie a animalelor la cântărirea precedentă şi masa vie a animalelor la ultima cântărire 3. ca diferenţa dintre masa vie a animalelor la ultima cântărire şi masa vie a animalelor la cântărirea precedentă 4. la masa vie la începutul perioadei se adaogă masa vie a animalelor ieşite (inclusiv cele pierite), apoi se scade masa vie a animalelor la sfîrşitul perioadei şi masa vie a animalelor intrate Întrebarea 224. Cum se determină sporul în masă vie al animalelor la sfîrşitul perioadei de gestiune în cazul cînd în componenţa grupei de animale au avut loc modificări? Variante de răspuns:

1. la masa vie la sfîrşitul perioadei se adaogă masa vie a animalelor ieşite (inclusiv cele pierite),
apoi se scade masa vie a animalelor la începutul perioadei şi masa vie a animalelor intrate 2. la masa vie la începutul perioadei se adaogă masa vie a animalelor ieşite (inclusiv cele pierite), apoi se scade masa vie a animalelor la sfîrşitul perioadei şi masa vie a animalelor intrate 3. ca diferenţa dintre masa vie a animalelor la ultima cântărire şi masa vie a animalelor la cântărirea precedentă 4. ca diferenţa dintre masa vie a animalelor la cântărirea precedentă şi masa vie a animalelor la ultima cântărire Întrebarea 225. Pentru care grupe de animale nu se determină sporul în masă vie? Variante de răspuns:

1. bovine şi animalele cu blană scumpă 2. efectivul de păsări şi ovine 3. tineretul cabalin şi efectivul de suine 4. tineretul cabalin şi animalele cu blană scumpă
Întrebarea 226. Pentru care grupe de animale se determină sporul valoric? Variante de răspuns:

1. bovine şi animale cu blană scumpă 2. tineretul cabalin şi animalele cu blană scumpă 3. tineretul cabalin şi suine

4. animale cu blană scumpă şi ovine
Întrebarea 227. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea costului serviciilor prestate de parcul auto propriu la transportarea animalelor tinere procurate de la terţi? Variante de răspuns:

1. debit contul 212, credit contul 522 2. debit contul 212, credit contul 811 3. debit contul 212, credit contul 521 4. debit contul 212, credit contul 812
Întrebarea 228. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea costului prăsilei obţinute de la animalele de producţie? Variante de răspuns:

1. debit contul 212, credit contul 811 2. debit contul 212, credit contul 812 3. debit contul 212, credit contul 123 4. debit contul 212, credit contul 212
Întrebarea 229. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea sporului în masă vie obţinut de la animalele de producţie? Variante de răspuns:

1. debit contul 212, credit contul 812 2. debit contul 212, credit contul 811 3. debit contul 212, credit contul 212 4. debit contul 212, credit contul 123
Întrebarea 230. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea costului prăsilei obţinute de la animalele de muncă? Variante de răspuns:

1. debit contul 212, credit contul 123 2. debit contul 212, credit contul 212 3. debit contul 212, credit contul 812 4. debit contul 212, credit contul 811

Întrebarea 231. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea sporului valoric obţinut de la animalele de muncă? Variante de răspuns:

1. debit contul 212, credit contul 212 2. debit contul 212, credit contul 811 3. debit contul 212, credit contul 123 4. debit contul 212, credit contul 812
Întrebarea 232. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a animalelor scarificate pentru carne? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 212 2. debit contul 811, credit contul 212 3. debit contul 711, credit contul 212 4. debit contul 714, credit contul 212
Întrebarea 233. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a animalelor tinere şi la îngrăşat vîndute? Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 212 2. debit contul 711, credit contul 212 3. debit contul 721, credit contul 212 4. debit contul 714, credit contul 212
Întrebarea 234. Ce formulă contabilă se întocmeşte la transferarea tineretului avicol în componenţa efectivului de păsări adulte? Variante de răspuns:

1. debit contul 212, credit contul 212 2. debit contul 811, credit contul 212 3. debit contul 812, credit contul 212 4. debit contul 123, credit contul 212
Întrebarea 235.

Care din standardele naţionale de contabilitate menţionate mai jos stabileşte regulile de evaluare a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată, calculare a costului acestora şi de reflectare în rapoartele financiare? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 16 2. S.N.C. 13 3. S.N.C. 2 4. S.N.C. 5
Întrebarea 236. Ce reprezintă obiectele de mică valoare şi scurtă durată? Variante de răspuns:

1. active materiale, valoarea unitară a cărora este mai mică decât plafonul stabilit de legislaţie,
indiferent de durata de exploatare sau cu o durată de serviciu mai mică de un an, indiferent de valoarea unei unităţi 2. active curente destinate fabricării produselor, prestării serviciilor, necesităţilor comerciale, administrative etc. ale entităţii 3. active materiale, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru a fi utilizate în activitatea entităţii într-o perioadă mai mică de un an 4. active materiale, preţul unitar al cărora depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie, planificate pentru a fi utilizate în activitatea entităţii într-o perioadă mai mare de un an Întrebarea 237. Care din afirmaţiile de mai jos este corectă? Variante de răspuns:

1. pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora depăşeşte ½ din
plafonul stabilit, în cazul livrării de la depozit în exploatare uzura se calculează în proporţie de 30% din valoarea acestora diminuată cu valoarea probabilă rămasă 2. obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora este mai mică de ½ din plafonul stabilit, urmează să fie casate la cheltuieli sau consumuri pe măsura predării acestor obiecte de la depozit în exploatare 3. obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora este mai mare de ½ din plafonul stabilit, urmează să fie casate la cheltuieli sau consumuri pe măsura predării acestor obiecte de la depozit în exploatare 4. pentru obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora este mai mică de ½ din plafonul stabilit, în cazul livrării de la depozit în exploatare uzura se calculează în proporţie de 100% din valoarea acestora diminuată cu valoarea probabilă rămasă Întrebarea 238. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu preţul unitar mai mare de ½ din plafonul stabilit transmise de la depozit în exploatare?

Variante de răspuns:

1. debit contul 213, credit contul 213 2. debit contul 811, credit contul 213 3. debit contul 123, credit contul 213 4. debit contul 214, credit contul 213
Întrebarea 239. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în lucrările de creare a mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 214 2. debit contul 214, credit contul 213 3. debit contul 213, credit contul 214 4. debit contul 121, credit contul 214
Întrebarea 240. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu preţul unitar mai mic de ½ din plafonul stabilit utilizate în procesul de desfacere a produselor? Variante de răspuns:

1. debit contul 712, credit contul 214 2. debit contul 711, credit contul 213 3. debit contul 712, credit contul 213 4. debit contul 711, credit contul 214
Întrebarea 241. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea îmbrăcămintei şi încălţămintei speciale cumpărate de lucrători pe cont propriu pentru necesităţile entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 227 2. debit contul 213, credit contul 227 3. debit contul 213, credit contul 532 4. debit contul 211, credit contul 532
Întrebarea 242. La ce valoare sunt trecute la intrări produsele agricole obţinute în cursul anului de gestiune curent? Variante de răspuns:

1. la valoarea venală 2. la valoarea de bilanţ 3. la cost efectiv 4. la cost planificat cu corectarea acestuia la finele anului de gestiune curent la costul efectiv
Întrebarea 243. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea costului efectiv al produselor rebutate returnate de la depozit în secţiile de producţie ale activităţii de bază? Variante de răspuns:

1. debit contul 216, credit contul 216 2. debit contul 811, credit contul 216 3. debit contul 714, credit contul 216 4. debit contul 216, credit contul 811
Întrebarea 244. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a produselor vîndute? Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 216 2. debit contul 714, credit contul 216 3. debit contul 711, credit contul 216 4. debit contul 241, credit contul 216
Grupul (tema): Tema08 Întrebarea 245. Ce reprezintă creditele bancare? Variante de răspuns:

1. mijloace băneşti primite de întreprinderi de la alte persoane juridice (cu excepţia băncilor) sau
fizice, cu rambursarea în termen şi cu plată suplimentară numită dobândă 2. mijloace băneşti primite de întreprinderi de la persoane fizice, cu condiţia rambursării depline a acestora şi contra unei plăţi suplimentare numită dobândă 3. mijloace băneşti sau alte tipuri de patrimoniu primite de întreprinderi de la persoane juridice cu condiţia rambursării depinde şi contra unei dobânzi fixe 4. mijloace băneşti primite de întreprinderi de la băncile comerciale cu condiţia rambursării depline a acestora şi contra unei plăţi suplimentare numită dobândă Întrebarea 246. Care este structura contului 511 “Credite bancare pe termen scurt”? Variante de răspuns:

1. în credit se reflectă plăţile respective în favoarea băncii (adică rambursarea creditelor şi
achitarea dobânzilor), iar în debit – primirea creditelor bancare pe termen scurt 2. în credit se reflectă primirea creditelor bancare pe termen scurt şi calcularea dobânzilor, iar în debit – plăţile respective în favoarea băncii (rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor) 3. în credit achitarea creditului, iar în debit stingerea datoriei faţă de alţi antreprenori 4. în debit se reflectă primirea creditelor, iar în credit – rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor Întrebarea 247. Care din documentele nominalizate mai jos nu se perfectează în cazul operaţiilor aferente mişcării creditelor bancare? Variante de răspuns:

1. extrase din cont 2. ordine de plată 3. dispoziţii de încasare 4. bon de uz intern
Întrebarea 248. Care standard naţional de contabilitate reglementează evidenţa dobânzilor calculate? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 16 2. S.N.C. 18 3. S.N.C. 23 4. S.N.C. 1
Întrebarea 249. În baza cărui principiu dobânzile se reflectă în contabilitate? Variante de răspuns:

1. prudenţei 2. de casă 3. contabilităţii de angajamente 4. continuităţii activităţii
Întrebarea 250. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea dobânzii creditelor bancare pe termen scurt prin metoda tradiţională? Variante de răspuns:

1. debit contul 714, credit contul 511

2. debit contul 242, credit contul 411 3. debit contul 123, credit contul 511 4. debit contul 511, credit contul 242
Întrebarea 251. Ce prevede metoda admisibilă alternativă de calculare a dobânzii? Variante de răspuns:

1. suma dobânzilor calculate indiferent de destinaţia creditului bancar se include în componenţa
cheltuielilor comerciale 2. suma dobânzilor calculate indiferent de destinaţia creditului bancar se include în componenţa cheltuielilor operaţionale 3. suma dobânzilor calculate se capitalizează 4. suma dobânzilor calculate indiferent de destinaţia creditului bancar se include în componenţa veniturilor operaţionale Întrebarea 252. În ce caz întreprinderile nu au dreptul de a capitaliza dobânzile calculate aferente creditelor bancare? Variante de răspuns:

1. la întreprindere există certitudinea fermă că activele calificate în cauză vor asigura pe viitor un
avantaj economic 2. suma dobânzilor poate fi determinată autentic prin calcule coordonate între debitor şi creditor şi perfectată cu documentul contabil respectiv 3. creditele sau împrumuturile sunt destinate pentru procurarea activelor curente 4. creditele sau împrumuturile sunt destinate nemijlocit creării sau producerii activelor calificate Întrebarea 253. În ce constă metoda tradiţională de calculare a dobânzii? Variante de răspuns:

1. suma dobânzilor calculate se capitalizează 2. suma dobânzilor calculate indiferent de destinaţia creditului bancar se include în componenţa
veniturilor operaţionale 3. suma dobânzilor calculate indiferent de destinaţia creditului bancar se include în componenţa altor cheltuieli operaţionale 4. suma dobânzilor calculate indiferent de destinaţia creditului bancar se include în componenţa cheltuielilor comerciale Întrebarea 254. Ce formulă contabilă se întocmeşte la rambursarea creditelor bancare pe termen scurt pe seama cărora au fost deschise anterior conturile speciale la bănci?

Variante de răspuns:

1. debit contul 244, credit contul 622 2. debit contul 511, credit contul 244 3. debit contul 244, credit contul 511 4. debit contul 722, credit contul 244
Întrebarea 255. Ce formulă contabilă se întocmeşte la rambursarea creditelor valutare pe termen scurt şi achitarea dobânzilor aferente acestora? Variante de răspuns:

1. debit contul 511, credit contul 243 2. debit contul 511, credit contul 242 3. debit contul 242, credit contul 511 4. debit contul 243, credit contul 511
Întrebarea 256. Care este conţinutul faptei economice în cazul când se debitează contul 244 şi se creditează contul 511? Variante de răspuns:

1. achitarea facturilor furnizorului pe seama acreditivului deschis din contul creditelor bancare 2. rambursarea creditelor bancare pe termen scurt 3. deschiderea acreditivului pe seama creditelor bancare pe termen scurt 4. deschiderea acreditivului pe seama mijloacelor băneşti proprii
Întrebarea 257. Prin ce metodă se constată în contabilitate datoriile pe termen scurt privind facturile comerciale? Variante de răspuns:

1. metoda prudenţei 2. metoda intangibilităţii de bilanţ 3. metoda continuităţii activităţii 4. metoda contabilităţii de angajamente
Întrebarea 258. Ce documente se perfectează în cazul apariţiei datoriilor privind facturile comerciale pe măsura trecerii la intrări a bunurilor procurate, consumului serviciilor sau recepţionării lucrărilor? Variante de răspuns:

1. facturi fiscale, acte de recepţie a lucrătorilor efectuate, procese verbale ale comisiei de
inventariere, ordine de plată 2. facturi de expediţie, facturi fiscale, acte de achiziţie a mărfurilor, acte de recepţie (primire) a lucrărilor efectuate 3. facturi fiscale, acte de recepţie, cereri de plată, ordine de plată 4. acte de achiziţie a mărfurilor, facturi de expediţie, bonuri de uz intern, cereri de plată Întrebarea 259. Ce documente se perfectează în cazul stingerii datoriilor în conformitate cu forma de decontare selectată? Variante de răspuns:

1. ordine de plată, extrase din cont, dispoziţii de plată, facturi fiscale, facturi de expediţie 2. ordine de plată, cereri de plată, extrase din cont, dispoziţii de plată, deconturi de avans 3. bonuri de consum, facturi fiscale, ordine incaso 4. ordine de plată, cereri de plată, extrase din cont, bonuri de consum, notă de contabilitate,
deconturi de avans Întrebarea 260. Ce formulă contabilă se întocmeşte la trecerea la intrări a utilajului cumpărat de la furnizori? Variante de răspuns:

1. debit contul 123, credit contul 539 2. debit contul 111, credit contul 521 3. debit contul 521, credit contul 242 4. debit contul 121, credit contul 521
Întrebarea 261. Ce formulă contabilă se întocmeşte la trecerea în cont a sumei taxei pe valoarea adăugată aferentă valorii bunurilor procurate de la subiecţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova? Variante de răspuns:

1. debit contul 534, credit contul 242 2. debit contul 225, credit contul 534 3. debit contul 121, credit contul 521 4. debit contul 534, credit contul 521
Întrebarea 262. Ce formulă contabilă se întocmeşte la stingerea datoriilor faţă de furnizori şi antreprenori prin trecerea în cont a sumelor avansurilor acordate anterior? Variante de răspuns:

1. debit contul 521, credit contul 224 2. debit contul 521, credit contul 221 3. debit contul 521, credit contul 242 4. debit contul 539
Întrebarea 263. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea veniturilor din diferenţele favorabile de curs valutar aferente decontărilor cu furnizorii şi antreprenorii? Variante de răspuns:

1. debit contul 521, credit contul 623 2. debit contul 521, credit contul 622 3. debit contul 521, credit contul 224 4. debit contul 521, credit contul 621
Întrebarea 264. Ce formulă contabilă se întocmeşte la primirea avansurilor de la cumpărători? Variante de răspuns:

1. debit contul 523, credit contul 241 2. debit contul 243, credit contul 539 3. debit contul 242, credit contul 522 4. debit contul 242, credit contul 523
Întrebarea 265. Ce formulă contabilă se întocmeşte la trecerea avansurilor primite în cont după încheierea afacerii şi calculării creanţei pe termen scurt a cumpărătorului? Variante de răspuns:

1. debit contul 523, credit contul 612 2. debit contul 523, credit contul 221 3. debit contul 523, credit contul 242 4. debit contul 242, credit contul 523
Întrebarea 266. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea cheltuielilor din diferenţele nefavorabile de curs valutar aferente decontărilor cu furnizorii şi antreprenorii? Variante de răspuns:

1. debit contul 521, credit contul 612 2. debit contul 721, credit contul 521 3. debit contul 521, credit contul 242

4. debit contul 722, credit contul 521
Întrebarea 267. Ce formulă contabilă se întocmeşte la trecerea la intrări a seminţelor de lucernă cumpărate de la întreprinderile asociate? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 521 2. debit contul 216, credit contul 522 3. debit contul 211, credit contul 522 4. debit contul 213, credit contul 521
Întrebarea 268. Ce formulă contabilă se întocmeşte la stingerea datoriilor faţă de întreprinderile asociate prin trecerea în cont a creanţei acestuia faţă de întreprinderea agricolă? Variante de răspuns:

1. debit contul 521, credit contul 224 2. debit contul 522, credit contul 223 3. debit contul 521, credit contul 243 4. debit contul 521, credit contul 221
Grupul (tema): Tema09 Întrebarea 269. Care din documentele primare enumerate mai jos nu se perfectează în cazul operaţiilor ce ţin de retribuirea muncii? Variante de răspuns:

1. foaia de evidenţă a tractoristului-maşinist, foaia de parcurs a tractorului, jurnalul order, foaia
de parcurs a camionului, cartea mare, carnetul brigadierului pentru evidenţa muncii şi lucrărilor executate 2. foaia de parcurs a camionului, calculul retribuirii muncii lucrătorilor din sectorul zootehnic, foaia de parcurs a autoturismului 3. foaia de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate, tabelul de pontaj, ordinul de lucru în acord, foaia de parcurs a tractorului 4. foaia de evidenţă a muncii şi lucrărilor executate, tabelul de pontaj, ordinul de lucru în acord, foaia de parcurs a tractorului Întrebarea 270. Care sunt direcţiile de generalizare a sumelor retribuirii muncii calculate în baza documentelor primare?

Variante de răspuns:

1. doar pe tipuri de activităţi şi plăţi 2. pe fiecare lucrător în parte – pentru determinarea salariului brut lunar şi pe obiecte de evidenţă
– pentru determinarea costului produselor obţinute, lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate 3. doar pe obiecte de evidenţă 4. doar pe fiecare lucrător în parte Întrebarea 271. Unde are loc generalizarea informaţiei privind starea decontărilor cu fiecare angajat în parte la capitolul retribuirea muncii? Variante de răspuns:

1. în jurnal-order, cartea mare 2. în registrul de evidenţă a decontărilor privind retribuirea muncii, jurnalul order 3. în borderoul de decontări în plăţi, carnetul brigadierului 4. registrul de evidenţă a decontărilor privind retribuirea muncii, borderoul de decontări şi plăţi
Întrebarea 272. Care sunt părţile componente ale salariului? Variante de răspuns:

1. salariul de bază, suplimentar şi alte plăţi de stimulare şi compensare 2. salariul de bază şi alte plăţi de stimulare şi compensare 3. salariul de bază şi suplimentar 4. salariul de bază
Întrebarea 273. Care este durata minimă a concediului anual de odihnă? Variante de răspuns:

1. 30 zile calendaristice 2. 28 zile lucrătoare 3. 31 zile lucrătoare 4. 28 zile calendaristice
Întrebarea 274. Care este perioada de calcul pentru determinarea plăţii concediului de odihnă lucrătorilor întreprinderii agricole? Variante de răspuns:

1. durata sezonului

2. termenul contractului 3. ultimele 12 luni calendaristice care precedează luna plecării în concediu 4. ultimele 3 luni calendaristice
Întrebarea 275. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea salariilor lucrătorilor implicaţi în vânzarea produselor? Variante de răspuns:

1. debit contul 713, credit contul 531 2. debit contul 811, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 242 4. debit contul 712, credit contul 531
Întrebarea 276. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea indemnizaţiei pentru concediul anual de odihnă? Variante de răspuns:

1. debit contul 713, credit contul 531 2. debit contul 531, credit contul 531 3. debit contul 538, credit contul 531 4. debit contul 811, credit contul 538
Întrebarea 277. Ce formulă contabilă se întocmeşte la raportarea salariului nereclamat la decontările cu deponenţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 531 2. debit contul 531, credit contul 241 3. debit contul 531, credit contul 227 4. debit contul 242, credit contul 241
Întrebarea 278. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reţinerea contribuţiilor individuale privind asigurările sociale din salariul îndreptat spre plată? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 227 2. debit contul 227, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 533

4. debit contul 531, credit contul 531
Întrebarea 279. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reţinerea primelor individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 533 2. debit contul 227, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 531 4. debit contul 531, credit contul 227
Întrebarea 280. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reţinerea diferitor sume din salariu în baza titlurilor executorii ale instanţelor de judecată? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 533 2. debit contul 227, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 227 4. debit contul 531, credit contul 531
Întrebarea 281. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reţinerea cotizaţiilor sindicale de membru din salariul îndreptat spre plată? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 533 2. debit contul 531, credit contul 534 3. debit contul 531, credit contul 539 4. debit contul 539, credit contul 242
Întrebarea 282. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă? Variante de răspuns:

1. debit contul 533, credit contul 531 2. debit contul 227, credit contul 533 3. debit contul 531, credit contul 227 4. debit contul 531, credit contul 533

Întrebarea 283. Când se determină şi se reţine impozitul pe venit din salariu? Variante de răspuns:

1. odată cu calcularea salariului 2. după achitarea salariului 3. la sfârşitul trimestrului 4. la îndreptarea salariului spre plată
Întrebarea 284. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reţinerea impozitului pe venit din suma salariului îndreptat spre plată? Variante de răspuns:

1. debit contul 534, credit contul 535 2. debit contul 227, credit contul 534 3. debit contul 531, credit contul 534 4. debit contul 534, credit contul 531
Întrebarea 285. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea salariilor lucrătorilor contabilităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 531 2. debit contul 531, credit contul 533 3. debit contul 531, credit contul 241 4. debit contul 713, credit contul 531
Întrebarea 286. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea datoriilor faţă de deponenţi în legătură cu expirarea termenului de trei ani de prescripţie extiutivă? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 242 2. debit contul 531, credit contul 539 3. debit contul 531, credit contul 533 4. debit contul 531, credit contul 612
Întrebarea 287. Care este mărimea indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă în funcţie de durata stagiului de cotizare al beneficiarului:

1) 60 % A. Când stagiul de cotizare depăşeşte 8 ani; 2) 70 % B. Când acest stagiu este mai mic de 5 ani; 3) 100 % C. Când stagiul de cotizare este cuprins între 5 şi 8 ani? Variante de răspuns:

1. 3C, 2B, 1A 2. 1A, 2B, 3C 3. 2B, 2C, 1A 4. 3A, 2C, 1B
Întrebarea 288. Care este consecutivitatea de determinare a mărimii indemnizaţiei pentru concediul medical: 1) Venitul mediu lunar se împarte la numărul zilelor calendaristice din luna în care lucrătorul s-a aflat în concediu medical; 2) Mărimea indemnizaţiei zilnice se corectează în dependenţă de durata stagiului de cotizare; 3) Se însumează venitul asigurat din perioada de calcul, care poate oscila de la câteva zile până la 6 luni; 4) Mărimea corectată a indemnizaţiei zilnice se înmulţeşte cu mărimea zilelor calendaristice indicate în certificatul de concediu medical; 5) Venitul asigurat total se împarte la numărul lunilor lucrate? Variante de răspuns:

1. 3, 5, 4, 2, 1 2. 2, 4, 1, 5, 3 3. 3, 5, 1, 2, 4 4. 1, 2, 3, 4, 5
Întrebarea 289. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea salariilor lucrătorilor implicaţi în lucrările de creare a mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 123 2. debit contul 123, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 241 4. debit contul 121, credit contul 531
Întrebarea 290. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea salariilor lucrătorilor implicaţi în activitatea de bază a entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 531

2. debit contul 812, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 241 4. debit contul 531, credit contul 811
Întrebarea 291. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea salariilor lucrătorilor implicaţi în lucrările de descărcare a materialelor procurate? Variante de răspuns:

1. debit contul 531, credit contul 241 2. debit contul 211, credit contul 521 3. debit contul 211, credit contul 531 4. debit contul 531, credit contul 211
Întrebarea 292. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea salariului conducătorului entităţii? Variante de răspuns:

1. debit contul 813, credit contul 531 2. debit contul 713, credit contul 531 3. debit contul 531, credit contul 811 4. debit contul 531, credit contul 241
Grupul (tema): Tema10 Întrebarea 293. Care standard naţional de contabilitate reglementează componenţa veniturilor şi modul de contabilizare a lor? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 3 2. S.N.C. 1 3. S.N.C. 2 4. S.N.C. 18
Întrebarea 294. Ce reprezintă venitul? Variante de răspuns:

1. afluxul global de avantaje economice sub formă de micşorare a activelor sau majorare a
datoriilor 2. afluxul global de avantaje economice necondiţionat de activitatea obişnuită a întreprinderii

3. afluxul global de avantaje economice sub formă de majorare a activelor sau micşorare a
datoriilor 4. diferenţa dintre suma încasată de la vânzarea bunurilor şi costul vânzărilor Întrebarea 295. Potrivit cărui principiu se constată venitul? Variante de răspuns:

1. principiul permanenţei metodelor 2. principiul prudenţei 3. principiul contabilităţii de angajamente 4. principiul priorităţii conţinutului asupra formei
Întrebarea 296. Ce se subînţelege prin constatarea venitului? Variante de răspuns:

1. modul de calculare a venitului ce urmează a fi obţinut în perioada de gestiune 2. modul de determinare a valorii venale a bunurilor vândute sau serviciilor prestate 3. stabilirea perioadei de gestiune în care venitul urmează a fi reflectat în conturile contabile şi
raportul de profit şi pierderi 4. determinarea sumei venitului care urmează a fi reflectată în conturile contabile şi rapoartele financiare Întrebarea 297. Ce documente se perfectează la constatarea şi decontarea veniturilor din vânzări? Variante de răspuns:

1. factura de expediţie sau factura fiscală, dispoziţia de încasare, nota de contabilitate, raportul
privind vânzarea produselor agricole 2. calculul uzurii mijloacelor fixe pe lună, borderoul de consum al nutreţurilor, nota de contabilitate 3. foaia de evidenţă a tractoristului-maşinist; foaia de parcurs a tractorului, registrul de magazie 4. bonul de uz intern, fişa-limită de ridicare a valorii materiale, fişa personală, factura fiscală Întrebarea 298. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea veniturilor din vânzarea produselor pe piaţă sau în gheretele întreprinderii? Variante de răspuns:

1. debit contul 227, credit contul 611 2. debit contul 229, credit contul 612

3. debit contul 241, credit contul 621 4. debit contul 612, credit contul 351
Întrebarea 299. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea veniturilor din vânzări la finele perioadei de gestiune? Variante de răspuns:

1. debit contul 351, credit contul 711 2. debit contul 351, credit contul 333 3. debit contul 515, credit contul 611 4. debit contul 611, credit contul 351
Întrebarea 300. Care din veniturile nominalizate mai jos nu se referă la cele operaţionale? Variante de răspuns:

1. veniturile din operaţiuni de arendă (leasing) 2. veniturile din amenzi şi penalităţi 3. veniturile din recuperarea daunei materiale 4. veniturile din dobânzi
Întrebarea 301. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea veniturilor din vânzarea materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată în mărimea valorii contractuale a livrărilor efectuate, cu achitarea ulterioară prin virament? Variante de răspuns:

1. debit contul 221, credit contul 612 2. debit contul 243, credit contul 621 3. debit contul 228, credit contul 612 4. debit contul 241, credit contul 611
Întrebarea 302. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea veniturilor din reclamaţiile înaintate altor întreprinderi şi acceptate spre plată de acestea? Variante de răspuns:

1. debit contul 228, credit contul 612 2. debit contul 227, credit contul 612 3. debit contul 229, credit contul 612 4. debit contul 241, credit contul 611

Întrebarea 303. Care dintre caracteristicile de mai jos nu se referă la cheltuieli? Variante de răspuns:

1. au loc doar la întreprinderile sferei de producţie şi în domeniul prestării serviciilor 2. se scad din veniturile constatate la determinarea profitului net al întreprinderii în perioada de
gestiune 3. nu sunt legate direct de procesul de producţie şi nu se includ în componenţa costului produselor (serviciilor) 4. sunt suportate de toţi agenţii economici indiferent de activitate desfăşurată Întrebarea 304. Care standard naţional de contabilitate reglementează modul de măsurare şi constatare a cheltuielilor? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 18 2. S.N.C. 1 3. S.N.C. 2 4. S.N.C. 3
Întrebarea 305. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea costului serviciilor prestate contra plată? Variante de răspuns:

1. debit contul 711, credit contul 217 2. debit contul 711, credit contul 812 3. debit contul 714, credit contul 211 4. debit contul 812, credit contul 521
Întrebarea 306. Care din cheltuielile enumerate mai jos nu se referă la cele comerciale? Variante de răspuns:

1. cheltuieli privind sortarea şi ambalarea produselor finite efectuate la depozitul de producţiemarfă 2. cheltuieli de poştă şi telegraf, de judecată, de audit, consultative şi de alt gen 3. sumele decontate ale creanţelor compromise aferente facturilor comerciale 4. cheltuieli privind diverse tipuri de publicitate Întrebarea 307.

Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea cheltuielilor privind transportarea producţieimarfă după destinaţie cu transport propriu? Variante de răspuns:

1. debit contul 712, credit contul 522 2. debit contul 711, credit contul 812 3. debit contul 712, credit contul 521 4. debit contul 712, credit contul 812
Întrebarea 308. Ce formulă contabilă se întocmeşte la constituirea provizioanelor aferente creanţelor dubioase? Variante de răspuns:

1. debit contul 712, credit contul 222 2. debit contul 712, credit contul 251 3. debit contul 712, credit contul 538 4. debit contul 351, credit contul 712
Întrebarea 309. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea creanţelor compromise privind facturile comerciale? Variante de răspuns:

1. debit contul 712, credit contul 222 2. debit contul 712, credit contul 221 3. debit contul 713, credit contul 532 4. debit contul 713, credit contul 227
Întrebarea 310. Care din cheltuielile nominalizate mai jos nu se referă la cele generale şi administrative? Variante de răspuns:

1. cheltuieli ce ţin de returnarea şi reducerea preţurilor la produsele vândute 2. cheltuieli pentru procurarea sau confecţionarea blanchetelor de documente şi registre necesare
pentru ţinerea contabilităţii 3. impozitele şi taxele calculate conform legislaţiei în vigoare (cu excepţia impozitului pe venit) 4. cheltuieli pentru întreţinerea instituţiilor de cultură şi curative, căminelor şi cantinelor aflate la bilanţul întreprinderii Întrebarea 311. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a activelor curente utilizate pentru necesităţile generale şi administrative?

Variante de răspuns:

1. debit contul 713, credit contul 113 2. debit contul 712, credit contul 211 3. debit contul 813, credit contul 211 4. debit contul 713, credit contul 213
Întrebarea 312. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea taxelor locale? Variante de răspuns:

1. debit contul 534, credit contul 242 2. debit contul 713, credit contul 534 3. debit contul 225, credit contul 242 4. debit contul 713, credit contul 251
Întrebarea 313. Ce formulă contabilă se întocmeşte la achitarea plăţii pentru serviciile bancare (cu excepţia dobânzii pentru creditele primite)? Variante de răspuns:

1. debit contul 714, credit contul 511 2. debit contul 714, credit contul 242 3. debit contul 713, credit contul 211 4. debit contul 713, credit contul 242
Întrebarea 314. Care din cheltuielile nominalizate mai jos nu se referă la alte cheltuieli operaţionale? Variante de răspuns:

1. dobânzile calculate aferente creditelor bancare şi împrumuturile primite (cu excepţia cazurilor
de capitalizare a acestora) 2. depăşirea costului stocurilor de mărfuri şi materiale asupra valorii realizabile nete a acestora 3. cheltuieli legate de fabricarea produselor rebutate sau de rectificare a rebutului corigibil 4. cheltuieli privind diverse tipuri de publicitate Întrebarea 315. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii mijloacelor fixe transmise în arendă operaţională? Variante de răspuns:

1. debit contul 812, credit contul 124

2. debit contul 124, credit contul 123 3. debit contul 813, credit contul 124 4. debit contul 714, credit contul 124
Întrebarea 316. Ce reprezintă veniturile din activitatea de investiţii? Variante de răspuns:

1. veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii de bază a întreprinderii, însă nu se referă
la veniturile din vânzări 2. veniturile obţinute de întreprindere ca rezultat al ieşirii şi reevaluării activelor pe termen lung 3. veniturile rezultate din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii 4. veniturile obţinute de întreprindere ca rezultat al ieşirii şi reevaluării activelor nemateriale şi curente Întrebarea 317. Care din veniturile nominalizate mai jos nu se referă la veniturile din activitatea de investiţii? Variante de răspuns:

1. sumele ecartului de reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite 2. dobânzile calculate pe obligaţiunile procurate şi împrumuturile acordate (atât) pe termen lung,
cât şi pe termen scurt 3. sumele primite sau care urmează a fi primite din vânzarea tuturor activelor pe termen lung 4. valoarea materialelor obţinute din produsele rebutate Întrebarea 318. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea dobânzilor pe toate tipurile de obligaţiuni şi împrumuturi acordate? Variante de răspuns:

1. Debit contul 131, Credit contul 621 2. Debit contul 228, Credit contul 621 3. Debit contul 133, Credit contul 621 4. Debit contul 341, Credit contul 621
Întrebarea 319. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea surplusurilor de active pe termen lung constatate cu ocazia inventarierii? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 621

2. debit contul 621, credit contul 351 3. debit contul 121, credit contul 621 4. debit contul 227, credit contul 621
Întrebarea 320. Care dintre enunţurile nominalizate mai jos nu se referă la cheltuielile activităţii de investiţii? Variante de răspuns:

1. salariul lucrătorilor implicaţi în lucrările de lichidare a mijloacelor fixe 2. valoarea de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite 3. sumele reducerilor de reevaluare aferente activelor pe termen lung ieşite 4. plăţile efectuate în favoarea punctelor vamale în cazul operaţiilor de export
Întrebarea 321. Care din documentele nominalizate mai jos nu se perfectează în cazul constatării cheltuielilor activităţii de investiţii? Variante de răspuns:

1. notă de contabilitate, proces-verbal al comisiei de inventariere 2. borderoul de colaţionare şi proces-verbal al comisiei de inventariere, liste de inventariere a
creanţelor, ordin (dispoziţie) al conducătorului întreprinderii 3. ordin de lucru în acord, foaia de evidenţă a tractoristului-maşinist, proces-verbal de casare a materialelor 4. registrul de magazie, registrul vânzărilor şi procurărilor, declaraţia privind impozitul pe venit Întrebarea 322. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii de bilanţ a activelor nemateriale în legătură cu ieşirea acestora? Variante de răspuns:

1. debit contul 721, credit contul 111 2. debit contul 721, credit contul 121 3. debit contul 721, credit contul 136 4. debit contul 721, credit contul 123
Întrebarea 323. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea cheltuielilor activităţii de investiţii la finele perioadei de gestiune? Variante de răspuns:

1. debit contul 351, credit contul 712 2. debit contul 351, credit contul 721

3. debit contul 351, credit contul 714 4. debit contul 351, credit contul 722
Întrebarea 324. Ce reprezintă veniturile din activitatea financiară? Variante de răspuns:

1. veniturile obţinute de întreprindere ca rezultat al ieşirii şi reevaluării activelor nemateriale şi
curente 2. veniturile care apar în procesul desfăşurării activităţii de bază a întreprinderii, însă nu se referă la veniturile din vânzări 3. veniturile rezultate din modificarea mărimii şi structurii capitalului propriu şi a împrumuturilor întreprinderii 4. veniturile obţinute de întreprindere ca rezultat al ieşirii şi reevaluării activelor pe termen lung Întrebarea 325. Care din veniturile nominalizate mai jos nu se referă la veniturile din activitatea financiară? Variante de răspuns:

1. sumele primite sau care urmează a fi primite pentru utilizarea activelor nemateriale transmise
altor întreprinderi sau persoane în arendă finanţată (aşa-numitele redevenţe) 2. valoarea surplusurilor de active curente constate cu ocazia veniturilor 3. sumele primite în baza contractelor de neantrenare în concurenţă 4. sumele subvenţiilor primite de întreprinderi din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli Întrebarea 326. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea plăţilor ordinare pentru utilizarea activelor pe termen lung transmise în arenda finanţată? Variante de răspuns:

1. debit contul 242, credit contul 622 2. debit contul 228, credit contul 622 3. debit contul 521, credit contul 622 4. debit contul 342, credit contul 622
Întrebarea 327. Care dintre enunţurile enumerate mai jos nu se referă la cheltuielile activităţii financiare? Variante de răspuns:

1. sumele decontate ale creanţelor compromise privind redevenţele şi plata calculată pentru
arenda finanţată (leasing financiar)

2. sumele decontate ale creanţelor compromise privind dividendele şi dobânzile calculate 3. diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente mijloacelor băneşti, creanţelor şi datoriilor
exprimate în valută străină 4. plata sub formă de redevenţe pentru activele nemateriale primite în folosinţă temporară Întrebarea 328. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea plăţii (dobânzii) pentru bunurile primite în arenda finanţată (leasing financiar)? Variante de răspuns:

1. debit contul 722, credit contul 124 2. debit contul 722, credit contul 539 3. debit contul 714, credit contul 539 4. debit contul 225, credit contul 228
Întrebarea 329. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar care au apărut în cazul efectuării plăţilor, precum şi la data întocmirii bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. debit contul 722, credit contul 111 2. debit contul 722, credit contul 534 3. debit contul 721, credit contul 123 4. debit contul 722, credit contul 221
Întrebarea 330. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea despăgubirii datorate întreprinderii de compania de asigurări? Variante de răspuns:

1. debit contul 229, credit contul 623 2. debit contul 211, credit contul 623 3. debit contul 227, credit contul 623 4. debit contul 623, credit contul 351
Întrebarea 331. Ce formulă contabilă se întocmeşte la înregistrarea bunurilor materiale din lichidarea patrimoniului pierdut sau deteriorat în consecinţa evenimentelor excepţionale? Variante de răspuns:

1. debit contul 211, credit contul 623 2. debit contul 123, credit contul 622

3. debit contul 213, credit contul 521 4. debit contul 714, credit contul 211
Întrebarea 332. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea consumurilor repetabile aferente semănăturilor nimicite în urma calamităţilor naturale? Variante de răspuns:

1. debit contul 723, credit contul 535 2. debit contul 723, credit contul 812 3. debit contul 723, credit contul 211 4. debit contul 723, credit contul 811
Partea 3 40%: Număr de întrebări - 92, (21,7%). Grupul (tema): Tema11 Întrebarea 333. Ce reprezintă capitalul statutar? Variante de răspuns:

1. unul din elementele capitalului propriu al întreprinderii, format pe seama diferenţelor de curs
valutar 2. active nemateriale depuse de fondatorii întreprinderii care sunt necesare pentru ca ea să-şi înceapă activitatea 3. active pecuniare, materiale sau nemateriale depuse de fondatorii întreprinderii care sunt necesare pentru ca ea să-şi înceapă activitatea 4. active pecuniare depuse de fondatorii întreprinderii care sunt necesare pentru ca ea să-şi înceapă activitatea Întrebarea 334. Care sunt cerinţele faţă de fondatorii societăţii cu răspundere limitată până la înregistrarea de stat a acesteia? Variante de răspuns:

1. trebuie să depună în numerar în contul curent provizoriu nu mai puţin de 40 % din suma cotei
de participaţie subscrise 2. sunt obligaţi să depună în numerar în contul curent provizoriu din suma integrală a cotelor de participaţie subscrise 3. sunt obligaţi să depună nu mai puţin de 60 % din suma cotelor de participaţie subscrise 4. trebuie să depună în numerar în contul curent provizoriu nu mai mult de 40 % din suma cotelor de participaţie subscrise Întrebarea 335.

Ce se subînţelege prin „diferenţă de curs” legată de constituirea capitalului statutar al întreprinderii ? Variante de răspuns:

1. diferenţa care rezultă din recalcularea capitalului nevărsat în valută străină la data întocmirii
bilanţului şi/sau din reflectarea în contabilitate şi rapoartele financiare a unora şi aceloraşi operaţiuni în valută străină la diferite cursuri de schimb valutar 2. diferenţa care rezultă din recalcularea capitalului nevărsat în valută străină reflectată în contabilitate 3. diferenţa care rezultă din reflectarea în contabilitate şi rapoartele financiare a unora şi aceloraşi operaţiuni în valută străină la diferite cursuri de schimb valutar 4. diferenţa care rezultă din recalcularea capitalului nevărsat în valută străină la data întocmirii bilanţului Întrebarea 336. Care este structura contului 311? Variante de răspuns:

1. în credit se reflectă valoarea nominală a aporturilor (acţiunilor) depuse de către fondatori
(acţionari) în capitalul statutar al întreprinderii, iar în debit – diminuarea aporturilor în capitalul statutar 2. în debit se reflectă valoarea nominală a aporturilor (acţiunilor) depuse de către fondatori (acţionari) în capitalul statutar al întreprinderii precum şi majorarea acestuia, iar în credit – diminuarea aporturilor şi micşorarea capitalul statutar pe seama retragerii mijloacelor de către proprietari 3. în debit se reflectă valoarea nominală a aporturilor (acţiunilor) depuse de către fondatori (acţionari) în capitalul statutar al întreprinderii, iar în credit – diminuarea aporturilor în capitalul statutar 4. în credit se reflectă micşorarea capitalului statutar pe măsura retragerii mijloacelor de către proprietari, iar în debit – majorarea lui Întrebarea 337. Care sunt sursele de majorare a capitalului statutar? Variante de răspuns:

1. atragerea creditelor bancare preferenţiale 2. majorarea valorii nominale a acţiunilor plasate sau a cotelor de participaţie plătite 3. acoperirea pierderilor din anii precedenţi 4. retragerea acţiunilor aflate în circulaţie (plasate)
Întrebarea 338. Pe seama căror evenimente se micşorează capitalul statutar? Variante de răspuns:

1. pe seama majorării valorii nominale a acţiunilor plasate (cotelor de participaţie plătite) 2. pe seama atragerii creditelor şi împrumuturilor externe 3. pe seama micşorării valorii nominale a acţiunilor plasate sau pe seama anulării acţiunilor
răscumpărării de la deţinătorii lor 4. pe seama majorării datoriilor externe Întrebarea 339. Ce poate servi ca bază pentru majorarea capitalului statutar? Variante de răspuns:

1. profitul nerepartizat din anii precedenţi, pierderile anilor precedenţi 2. capitalul suplimentar, credite bancare, profitul nerepartizat 3. rezervele prevăzute de statut, împrumuturile 4. capitalul suplimentar, rezervele prevăzute de statut, profitul nerepartizat din anii precedenţi
Întrebarea 340. Ce reprezintă capitalul nevărsat? Variante de răspuns:

1. creanţa fondatorilor la capitolul aporturilor nedepuse în capitalul statutar 2. mărimea aporturilor depuse de fondatori la crearea unei întreprinderi precum şi datoria
acestora la capitolul aporturilor nedepuse în capitalul statutar 3. datoria fondatorilor la capitolul aporturilor nedepuse în capitalul statutar 4. mărimea aporturilor depuse de fondatorii la crearea unei întreprinderi Întrebarea 341. La ce valoare se înregistrează aporturile nebăneşti (mijloace fixe, materiale, mărfuri, titluri de valoare etc.) în capitalul statutar? Variante de răspuns:

1. la valoarea de piaţă 2. la valoarea lor prevăzută în actele de constituire şi cheltuielile de transport, montaj, instalare,
înregistrare de stat etc. 3. la valoarea de intrare şi/sau la valoarea lor prevăzută în actele de constituire şi cheltuielile de transport, montaj, instalare, înregistrare de stat etc. 4. la valoare de intrare Întrebarea 342. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea diferenţei nefavorabile de curs privind aporturile valutare ale fondatorilor în capitalul statutar al întreprinderii? Variante de răspuns:

1. debit contul 722, credit contul 311 2. debit contul 311, credit contul 622 3. debit contul 312, credit contul 311 4. debit contul 311, credit contul 312
Întrebarea 343. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii activelor nemateriale primite de la fondatori în contul achitării aporturilor acestora în capitalul statutar al întreprinderii care nu necesită consumuri suplimentare de pregătire pentru utilizare după destinaţie? Variante de răspuns:

1. debit contul 313, credit contul 111 2. debit contul 111, credit contul 311 3. debit contul 311, credit contul 111 4. debit contul 111, credit contul 313
Întrebarea 344. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii activelor nemateriale primite de la fondatori în contul achitării aporturilor acestora în capitalul statutar al întreprinderii care necesită consumuri suplimentare de pregătire pentru utilizare după destinaţie? Variante de răspuns:

1. debit contul 311, credit contul 112 2. debit contul 112, credit contul 313 3. debit contul 311, credit contul 622 4. debit contul 313, credit contul 111
Întrebarea 345. Care din enunţurile menţionate mai jos nu se referă la diminuarea capitalului statutar? Variante de răspuns:

1. majorarea aporturilor ale anumitor asociaţi sau din contul aporturilor persoanelor terţe 2. decontarea datoriilor neachitate ale fondatorilor privind acoperirea pierderilor anilor
precedenţi 3. reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate sau cotelor de participaţie 4. anularea acţiunilor de tezaur sau a cotelor de participaţie răscumpărate ale asociaţilor societăţii cu răspundere limitată Întrebarea 346. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea sumei micşorării capitalului statutar din contul anulării acţiunilor de tezaur (cotelor de participaţie răscumpărate)? Variante de răspuns:

1. debit contul 311, credit contul 314 2. debit contul 721, credit contul 314 3. debit contul 311, credit contul 312 4. debit contul 312, credit contul 311
Întrebarea 347. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea sumei micşorării capitalului statutar prin acoperirea capitalului suplimentar? Variante de răspuns:

1. debit contul 312, credit contul 311 2. debit contul 312, credit contul 621 3. debit contul 312, credit contul 313 4. debit contul 311, credit contul 312
Întrebarea 348. Care din enunţurile menţionate mai jos se referă la diminuarea capitalului statutar? Variante de răspuns:

1. decontarea datoriilor neachitate ale fondatorilor privind acoperirea pierderilor anilor
precedenţi 2. anularea acţiunilor de tezaur sau a cotelor de participaţie răscumpărate ale asociaţilor societăţii cu răspundere limitată 3. reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate sau cotelor de participaţie, şi/sau anularea acţiunilor de tezaur sau a cotelor de participaţie răscumpărate ale asociaţilor societăţii cu răspundere limitată şi/sau decontarea datoriilor neachitate ale fondatorilor privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi 4. reducerea valorii nominale a acţiunilor plasate sau cotelor de participaţie Întrebarea 349. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea valorii nominale a cotelor de participaţie (acţiunilor) proprii anulate, răscumpărate anterior de la asociaţi (acţionari)? Variante de răspuns:

1. debit contul 311, credit contul 314 2. debit contul 314, credit contul 311 3. debit contul 242, credit contul 314 4. debit contul 241, credit contul 311
Întrebarea 350. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea costului vânzărilor la rezultatul financiar? Variante de răspuns:

1. debit contul 611, credit contul 351 2. debit contul 713, credit contul 351 3. debit contul 351, credit contul 711 4. debit contul 351, credit contul 611
Întrebarea 351. În ce scopuri întreprinderea poate să utilizeze profitul anului de gestiune curent? Variante de răspuns:

1. pentru plata divdendelor intermediare (trimestriale, semestriale) şi/sau pentru constituirea
rezervelor 2. pentru plata dividendelor intermediare (trimestriale, semestriale) 3. pentru constituirea rezervelor 4. pentru plata dividendelor anuale şi/sau pentru constituirea rezervelor Întrebarea 352. Care este modul de determinare a profitului net (pierderea netă) al anului de gestiune curent? Variante de răspuns:

1. diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile reflectate în contabilitatea financiară 2. diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile reflectate în contabilitatea financiară minus
impozitele şi alte plăţi obligatorii 3. diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile recunoscute în scopul impozitării 4. diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile reflectate în contabilitatea financiară plus impozitele şi alte plăţi obligatorii Întrebarea 353. În ce caz soldul contul 333 este creditor? Variante de răspuns:

1. în cazul existenţei pierderii neacoperite 2. în cazul existenţei profitului nerepartizat 3. când sumele profitului depăşesc sumele pierderilor anilor precedenţi 4. când sumele pierderilor depăşesc sumele profitului anilor precedenţi
Întrebarea 354. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea sumei profitului utilizat al anului de gestiune curent la reformarea Bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. debit contul 333, credit contul 351 2. debit contul 351, credit contul 333

3. debit contul 334, credit contul 333 4. debit contul 333, credit contul 334
Întrebarea 355. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea la finele anului de gestiune curent la rezultatul financiar a veniturilor din vânzarea produselor agricole? Variante de răspuns:

1. debit contul 216, credit contul 611 2. debit contul 711, credit contul 216 3. debit contul 611, credit contul 351 4. debit contul 351, credit contul 611
Întrebarea 356. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea profitului net al anului de gestiune curent? Variante de răspuns:

1. debit contul 332, credit contul 351 2. debit contul 333, credit contul 332 3. debit contul 351, credit contul 333 4. debit contul 333, credit contul 351
Întrebarea 357. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea la finele anului de gestiune curent la rezultatul financiar a veniturilor din vânzarea mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. debit contul 711, credit contul 123 2. debit contul 351, credit contul 123 3. debit contul 621, credit contul 351 4. debit contul 123, credit contul 621
Întrebarea 358. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea pierderii nete a anului de gestiune curent? Variante de răspuns:

1. debit contul 333, credit contul 351 2. debit contul 351, credit contul 333 3. debit contul 333, credit contul 351 4. debit contul 333, credit contul 332
Întrebarea 359.

Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea la finele anului de gestiune curent la rezultatul financiar a cheltuielilor de reprezentare? Variante de răspuns:

1. debit contul 722, credit contul 351 2. debit contul 351, credit contul 713 3. debit contul 713, credit contul 351 4. debit contul 351, credit contul 722
Întrebarea 360. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea profitului net al anului de gestiune curent la reformarea Bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. debit contul 333, credit contul 332 2. debit contul 332, credit contul 351 3. debit contul 333, credit contul 351 4. debit contul 351, credit contul 333
Întrebarea 361. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea pierderii nete a anului de gestiune curent la reformarea Bilanţului contabil? Variante de răspuns:

1. debit contul 333, credit contul 332 2. debit contul 351, credit contul 333 3. debit contul 333, credit contul 351 4. debit contul 332, credit contul 333
Întrebarea 362. Care este structura contului 333? Variante de răspuns:

1. în credit se reflectă decontarea pierderii nete a anului de gestiune, iar în debit – reflectarea
profitului utilizat 2. în credit se reflectă suma profitului net, iar în debit – suma pierderii nete 3. în credit se reflectă suma profitului net şi decontarea pierderii nete a anului de gestiune, iar în debit – suma pierderii nete, profitului utilizat şi decontarea profitului net al anului de gestiune curent 4. în credit se reflectă suma profitului net şi decontarea pierderii nete a anului de gestiune, iar în debit – decontarea profitului net al anului de gestiune curent Grupul (tema): Tema12

Întrebarea 363. Ce reprezintă consumurile? Variante de răspuns:

1. resursele folosite pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui
venit 2. costul producţiei produse şi vândute 3. valoarea materialelor folosite pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit 4. resursele folosite pentru fabricarea şi comercializarea produselor, prestarea serviciilor în scopul obţinerii unui venit Întrebarea 364. Care consumuri se referă concomitent la câteva culturi, grupuri de animale sau alte grupuri de obiecte de evidenţă? Variante de răspuns:

1. consumurile constante 2. consumurile variabile 3. consumurile directe 4. consumurile indirecte
Întrebarea 365. Care consumuri se modifică concomitent cu micşorarea volumului de producţie? Variante de răspuns:

1. consumurile privind iluminarea încăperilor de producţie 2. consumurile indirecte de producţie 3. consumurile de reparaţie a încăperilor de producţie 4. consumurile de materiale
Întrebarea 366. Care consumuri rămân constante la modificarea volumului de producţie? Variante de răspuns:

1. consumurile privind retribuirea muncii 2. consumurile la întreţinerea încăperilor de producţie 3. consumurile privind asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii 4. consumurile de materiale
Întrebarea 367.

Ce nu este caracteristic unităţilor auxiliare? Variante de răspuns:

1. rezultatul funcţionării lor prezintă lucrări şi servicii 2. sunt create numai pentru deservirea altor ramuri şi unităţi de producţie 3. rezultatul funcţionării lor prezintă obţinerea obiectelor concrete 4. consumatorii lucrărilor şi serviciilor sunt concentraţi în special în cadrul gospodăriei
Întrebarea 368. Care consumuri nu se raportează la consumurile indirecte de producţie? Variante de răspuns:

1. consumurile aferente pregătirii organizatorice şi tehnice a activităţii de producţie 2. consumurile aferente stabilirii interacţiunii între diferiţi executanţi ai lucrărilor 3. consumurile aferente creării condiţiilor pentru întreţinerea aparatului administrativ 4. consumurile aferente creării condiţiilor pentru efectuarea neîntreruptă a tuturor tipurilor de
activităţi Întrebarea 369. Ce serveşte drept bază de repartizare a consumurilor indirecte de producţie în cultura plantelor? Variante de răspuns:

1. suma consumurilor directe fără valoarea seminţelor şi a materialului de plantare 2. suma consumurilor directe şi indirecte 3. suma consumurilor directe 4. suma consumurilor directe fără sumele retribuirii muncii
Întrebarea 370. Cum se determină normativul de repartizare a consumurilor indirecte de producţie? Variante de răspuns:

1. prin raportarea sumei efective a consumurilor indirecte de producţie la suma efectivă a bazei
de repartizare 2. prin raportarea sumei anuale planificate a consumurilor indirecte de producţie la suma planificată a bazei de repartizare 3. prin raportarea sumei anuale planificate a bazei de repartizare la suma anuală planificată a consumurilor indirecte de producţie 4. prin raportarea sumei anuale efective a bazei de repartizare la suma anuală efectivă a consumurilor indirecte de producţie Întrebarea 371. Cum se determină suma consumurilor indirecte de producţie aferente unui obiect de evidenţă?

Variante de răspuns:

1. prin raportul mărimii planificate a bazei de repartizare la normativul stabilit 2. prin produsul dintre mărimea planificată a bazei de repartizare şi normativul stabilit 3. prin raportul mărimii efective a bazei de repartizare la normativul stabilit 4. prin produsul dintre mărimea efectivă a bazei de repartizare şi normativul stabilit
Întrebarea 372. Ce formulă contabilă se întocmeşte la raportarea serviciilor transportului auto propriu la costul materialelor procurate? Variante de răspuns:

1. debit contul 812, credit contul 211 2. debit contul 811, credit contul 812 3. debit contul 211, credit contul 812 4. debit contul 812, credit contul 812
Întrebarea 373. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii mijloacelor fixe utilizate în atelierul mecanic de reparaţie? Variante de răspuns:

1. debit contul 124, credit contul 123 2. debit contul 214, credit contul 213 3. debit contul 812, credit contul 124 4. debit contul 813, credit contul 124
Întrebarea 374. Ce formulă contabilă se întocmeşte la eliberarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu costul unitar până la 1500 lei pentru necesităţile parcului auto? Variante de răspuns:

1. debit contul 812, credit contul 211 2. debit contul 812, credit contul 213 3. debit contul 214, credit contul 213 4. debit contul 213, credit contul 812
Întrebarea 375. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea consumurilor indirecte de producţie nerepartizate la cheltuielile perioadei? Variante de răspuns:

1. debit contul 813, credit contul 714 2. debit contul 714, credit contul 813 3. debit contul 711, credit contul 813 4. debit contul 712, credit contul 813
Întrebarea 376. Ce formulă contabilă se întocmeşte la raportarea după destinaţie a cheltuielilor de deplasare ale brigadierului brigăzii pomicole fără acordarea prealabilă a avansului? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 532 2. debit contul 813, credit contul 227 3. debit contul 532, credit contul 813 4. debit contul 813, credit contul 532
Întrebarea 377. Ce formulă contabilă se întocmeşte la utilizarea materialelor de construcţie pentru reparaţia clădirii brigăzii pomicole? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 211 2. debit contul 812, credit contul 211 3. debit contul 813, credit contul 211 4. debit contul 713, credit contul 211
Întrebarea 378. Ce formulă contabilă se întocmeşte la trecerea soldului producţiei în curs de execuţie aferent unităţilor auxiliare în contul contabilităţii financiare? Variante de răspuns:

1. debit contul 215, credit contul 813 2. debit contul 215, credit contul 811 3. debit contul 215, credit contul 812 4. debit contul 812, credit contul 215
Întrebarea 379. Sub ce formă se exprimă consumurile forţei de muncă? Variante de răspuns:

1. sub formă de mijloace băneşti acordate din casierie 2. sub formă de consumuri a diferitor tipuri de materiale 3. sub formă de salarii calculate

4. sub formă de uzură a mijloacelor fixe şi amortizare a activelor nemateriale
Întrebarea 380. Sub ce formă se exprimă consumurile mijloacelor fixe? Variante de răspuns:

1. sub formă de salarii calculate 2. sub formă de mijloace băneşti 3. sub formă de consumuri a diferitor tipuri de materiale pentru necesităţile activităţii de
producţie 4. sub formă de uzură Întrebarea 381. Sub ce formă se exprimă consumurile obiectelor de muncă? Variante de răspuns:

1. sub formă de salarii calculate 2. sub formă de diferite tipuri de materiale 3. sub formă de uzură a mijloacelor fixe şi amortizare a activelor nemateriale 4. sub formă de mijloace fixe
Întrebarea 382. Cum se clasifică consumurile în funcţie de modul raportării lor la obiectele de evidenţă? Variante de răspuns:

1. consumuri de materiale şi uzură a mijloacelor fixe 2. consumuri constante şi variabile 3. consumuri curente şi pe termen lung 4. consumuri directe şi indirecte
Întrebarea 383. Ce se reflectă în debitul şi în creditul contului 812? Variante de răspuns:

1. în debit – consumurile efective aferente organizării şi dirijării activităţii de producţie, iar în
credit – volumul lucrărilor îndeplinite şi serviciilor prestate 2. în debit – consumurile efective aferente îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, iar în credit – volumul lucrărilor îndeplinite, serviciile prestate la cost planificat pe parcursul anului care se corectează până la cost efectiv la finele anului 3. în debit – consumurile planificate aferente îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, iar în credit – volumul lucrărilor îndeplinite, serviciile prestate la cost planificat pe parcursul anului care se corectează până la cost efectiv la finele anului

4. în debit – consumurile planificate aferente fabricării produselor, iar în credit – volumul
produselor obţinute la cost planificat pe parcursul anului care se corectează până la cost efectiv la finele anului Întrebarea 384. Ce formulă contabilă se întocmeşte la raportarea consumurilor indirecte de producţie la consumurile activităţii de bază? Variante de răspuns:

1. debit contul 813, credit contul 812 2. debit contul 813, credit contul 811 3. debit contul 812, credit contul 813 4. debit contul 811, credit contul 813
Întrebarea 385. Ce formulă contabilă se întocmeşte la restabilirea soldului producţiei în curs de execuţie aferent unităţilor auxiliare din contul contabilităţii financiare? Variante de răspuns:

1. debit contul 812, credit contul 215 2. debit contul 215, credit contul 811 3. debit contul 215, credit contul 812 4. debit contul 811, credit contul 215
Întrebarea 386. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea uzurii obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu costul unitar peste 1500 lei folosite în parcul auto? Variante de răspuns:

1. debit contul 813, credit contul 214 2. debit contul 812, credit contul 124 3. debit contul 214, credit contul 213 4. debit contul 812, credit contul 214
Întrebarea 387. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea contribuţiilor pentru asigurarea socială de stat obligatorie de la suma salariului lucrătorilor parcului de maşini şi tractoare? Variante de răspuns:

1. debit contul 533, credit contul 242 2. debit contul 812, credit contul 535 3. debit contul 533, credit contul 812

4. debit contul 812, credit contul 533
Întrebarea 388. Ce formulă contabilă se întocmeşte la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la suma salariului lucrătorilor secţiei de aprovizionare cu apă? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 533 2. debit contul 812, credit contul 535 3. debit contul 811, credit contul 535 4. debit contul 535, credit contul 533
Întrebarea 389. Ce se reflectă în debitul şi creditul contului 813? Variante de răspuns:

1. în debit – consumurile efective legate nemijlocit de îndeplinirea lucrărilor şi prestarea
serviciilor, iar în credit – volumul lucrărilor îndeplinite şi serviciilor prestate 2. în debit – intrările de valori materiale, iar în credit – ieşirea acestora 3. în debit – consumurile efective privind organizarea şi deservirea activităţii de producţie, iar în credit – repartizarea lor la obiecte de evidenţă respective în mărime normativă pe parcursul anului, care se corectează până la mărime efectivă la finele anului 4. în debit – consumurile planificate privind organizarea şi deservirea activităţii de producţie, iar în credit – repartizarea lor la obiecte de evidenţă respective în mărime normativă pe parcursul anului, care se corectează până la mărime efectivă la finele anului Întrebarea 390. Ce formulă contabilă se întocmeşte la realizarea serviciilor transportului auto de încărcături? Variante de răspuns:

1. debit contul 712, credit contul 812 2. debit contul 711, credit contul 812 3. debit contul 714, credit contul 812 4. debit contul 711, credit contul 811
Întrebarea 391. Cum se evaluează produsele obţinute la întreprindere pe parcursul anului? Variante de răspuns:

1. la preţ de piaţă 2. la cost planificat 3. la cost de achiziţie

4. la cost efectiv
Întrebarea 392. Ce formulă contabilă se întocmeşte la reflectarea lipsurilor de produse cerealiere care depăşesc normele de perisabilitate naturală? Variante de răspuns:

1. debit contul 714, credit contul 216 2. debit contul 723, credit contul 216 3. debit contul 813, credit contul 216 4. debit contul 216, credit contul 612
Întrebarea 393. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea diferenţei dintre costul efectiv şi planificat al produselor aflate în stoc? Variante de răspuns:

1. debit contul 216, credit contul 811 2. debit contul 711, credit contul 216 3. debit contul 216, credit contul 612 4. debit contul 811, credit contul 216
Întrebarea 394. Ce se reflectă în debitul şi creditul contului 811? Variante de răspuns:

1. în debit consumurile efective aferente desfăşurării activităţii de bază, iar în credit – volumul
produselor obţinute la cost planificat care se corectează până la cel efectiv la finele anului 2. în debit – intrările de valori materiale, iar în credit – ieşirea acestora 3. în debit consumurile planificate aferente desfăşurării activităţii de bază, iar în credit – volumul produselor obţinute la cost planificat care se corectează până la cel efectiv la finele anului 4. în debit – consumurile efective, iar în credit – repartizarea lor pe obiecte de evidenţă Întrebarea 395. Ce formulă contabilă se întocmeşte la restabilirea costului efectiv al producţiei în curs de execuţie la începutul perioadei de gestiune? Variante de răspuns:

1. debit contul 215, credit contul 215 2. debit contul 811, credit contul 215 3. debit contul 811, credit contul 812 4. debit contul 215, credit contul 811

Întrebarea 396. Ce formulă contabilă se întocmeşte la trecerea soldului producţiei în curs de execuţie la contul contabilităţii financiare? Variante de răspuns:

1. debit contul 811, credit contul 215 2. debit contul 811, credit contul 812 3. debit contul 215, credit contul 215 4. debit contul 215, credit contul 811
Întrebarea 397. Ce formulă contabilă se întocmeşte la utilizarea îngrăşămintelor pentru necesităţile tehnologice ale culturii plantelor? Variante de răspuns:

1. debit contul 813, credit contul 211 2. debit contul 812, credit contul 213 3. debit contul 811, credit contul 211 4. debit contul 211, credit contul 811
Întrebarea 398. Ce formulă contabilă se întocmeşte la decontarea valorii semănăturilor distruse în consecinţa calamităţilor naturale? Variante de răspuns:

1. debit contul 723, credit contul 812 2. debit contul 713, credit contul 811 3. debit contul 723, credit contul 811 4. debit contul 811, credit contul 812
Grupul (tema): Tema13 Întrebarea 399. Ce reprezintă unitatea de calculaţie? Variante de răspuns:

1. etalonul obiectului de calculaţie 2. valoarea actuală a elementelor patrimoniale 3. valoarea contractuală a elementelor patrimoniale 4. valoarea de bilanţ a elementelor patrimoniale
Întrebarea 400.

Ce reprezintă obiectul de calculaţie? Variante de răspuns:

1. producţia din anii precedenţi 2. producţia de bază şi rebutată 3. un produs, fază tehnologică, stadiu de producţie, tipuri distincte de servicii 4. producţia rebutată
Întrebarea 401. Care din conturile enumerate mai jos reprezintă conturi de calculaţie? Variante de răspuns:

1. conturile 811 şi 813 2. conturile 811 şi 812 3. conturile 813, 811, 812 4. conturile 821 şi 813
Întrebarea 402. Care din consumurile enumerate mai jos nu se includ în costul producţiei? Variante de răspuns:

1. consumurile directe de materiale 2. consumurile indirecte de producţie 3. consumurile directe privind retribuirea muncii, contribuţiile privind asigurările sociale de stat
şi medicale obligatorii 4. cheltuielile aparatului administrativ Întrebarea 403. Cum se determină costul unitar de producţie? Variante de răspuns:

1. prin raportarea consumurilor aferente fabricării produselor la volumul produselor obţinute 2. prin raportarea consumurilor directe la volumul produselor obţinute 3. prin raportarea volumului produselor obţinute la consumurile de producţie 4. prin raportarea consumurilor indirecte de producţie la volumul produselor obţinute
Întrebarea 404. Care consumuri se exclud din consumurile totale la calcularea costului produselor vegetale? Variante de răspuns:

1. consumurile aferente semănăturilor distruse în consecinţa calamităţilor naturale

2. consumurile indirecte de producţie 3. consumurile directe privind retribuirea muncii 4. consumurile privind asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii
Întrebarea 405. Cu ce se încheie la sfîrsitul anului contabilitatea curentă a consumurilor în fitotehnie şi sectorul zootehnic? Variante de răspuns:

1. cu calcularea prezului de vînzare a producţiei obţinute 2. cu calcularea costului efectiv a unei unităţi de producţie 3. cu calcularea costului efectiv a volumului de producţie obţinut 4. cu calcularea costului planificat a unei unităţi de producţie
Întrebarea 406. Care indicator reflectă în expresie bănească consumurile de muncă vie şi materializată ale entităţilor pentru obţinerea unei unităţi de producţie? Variante de răspuns:

1. costul unitar 2. costul efectiv 3. preţul unitar 4. costul planificat
Întrebarea 407. Care din următoarele produse agricole sunt considerate produse de bază ale ramurii fitotehnice şi zootehnice: 1. Secara; 2. Laptele şi carnea; 3. Seminţele ierburilor multianuale; 4. Lîna; 5. Produşii; 6. Fructele; 7. Mezelurile? Variante de răspuns:

1. 1, 4, 5 şi 6 2. 1, 3, 4 şi 6 3. 1, 2, 5 şi 6 4. 1, 2, 3 şi 6
Întrebarea 408.

Care din următoarele produse agricole sunt considerate produse conjugate ale ramurii fitotehnice şi zootehnice: 1. Fînul de lucernă; 2. Produşii; 3. Seminţele de ierburi multianuale; 4. Laptele; 5. Legumele din cîmp protejat; 6. Masa verde de sparcetă; 7. Paile de mazăre? Variante de răspuns:

1. 1, 2, 6 şi 7 2. 1, 2, 5 şi 6 3. 1, 3 şi 6 4. 1, 6 şi 7
Întrebarea 409. Care din următoarele produse agricole sunt considerate produse secundare ale ramurii fitotehnice şi zootehnice: 1. Fînul de sparcetă; 2. Gunoiul de grajd; 3. Seminţele de ierburi multianuale; 4. Cioclejii de porumb; 5. Paile de mazăre; 6. Masa verde de lucernă; 7. Pălăriile de floarea soarelui? Variante de răspuns:

1. 2, 4, 5 şi 7 2. 1, 2, 5 şi 7 3. 1, 2, 4 şi 5 4. 1, 2, 5 şi 6
Întrebarea 410. Care din următoarele metode poate fi aplicată pentru determinarea costului unitar al produselor agricole de bază, conjugate şi secundare: 1. Metoda coeficienţilor; 2. Metoda repartizării consumurilor pe diferite feluri de produse proporţional expresiei cantitative a criteriului comun pentru toate aceste bunuri; 3. Metoda vînzărilor cu amănuntul; 4. Metoda FIFO; 5. Metoda indicilor stabiliţi prin calcule; 6. Metoda calculului direct; 7. Metoda costului mediu ponderat? Variante de răspuns:

1. 1, 2, 6 şi 7 2. 2, 3, 5 şi 6 3. 1, 2, 5 şi 6 4. 2, 5, 6 şi 7
Întrebarea 411. Ce serveşte drept unitate de calculaţie a costului pentru culturile agricole? Variante de răspuns:

1. o unitate convenţională 2. un kilogram 3. un chintal 4. o tonă
Întrebarea 412. Ce serveşte drept unitate de calculaţie a costului în subramura creşterii bovinelor pentru lapte? Variante de răspuns:

1. un cap de produs, un chintal de lapte şi o tonă de gunoi de grajd 2. un chintal de lapte şi masă vie şi un cap de produs 3. un chintal de lapte, un cap de produs şi o tonă de masă vie 4. un chintal de lapte şi gunoi de grajd şi un cap de produs
Întrebarea 413. Care este consecinţa devierii de la regulile de calcularea a costului sau aplicarea lor frivolă? Variante de răspuns:

1. diminuarea cheltuielilor şi exagerarea venitului 2. exagerarea rezultatului activităţii financiare 3. diminuarea venitului şi exagerarea cheltuielilor 4. diminuarea rezultatului activităţii financiare
Întrebarea 414. Fără ce este imposibilă calcularea corectă a costului unitar al produselor agricole? Variante de răspuns:

1. stabilirea normativului privind consumurile aferente producţiei secundare 2. stabilirea normativului privind consumurile aferente producţiei de bază 3. stabilirea normativului privind consumurile aferente producţiei conjugate 4. calificarea corespunzătoare a contabililor şi utilizarea preţurilor unice în evidenţă
Întrebarea 415.

Cînd se stabileşte normativul privind consumurile aferente producţiei secundare? Variante de răspuns:

1. la începutul fiecărui trimestru 2. la finele exerciţiului financiar 3. la începutul exerciţiului financiar 4. la finele fiecărui trimestru
Întrebarea 416. Ce standard naţional de contabilitate expune nomenclatorul operaţiunilor prezătitoare care anticipează calculaţia costului? Variante de răspuns:

1. S.N.C. 5 2. S.N.C. 6 3. S.N.C. 3 4. S.N.C. 4
Întrebarea 417. Care din următoarele operaţiuni se referă la operaţiunile pregătitoare care anticipează calculaţia costului grâului de toamnă: 1. Casarea consumurilor aferente semănăturilor nimicite parţial de calamităţi naturale; 2. Casarea consumurilor aferente semănăturilor nimicite complet de calamităţi naturale; 3. Casarea consumurilor privind întreţinerea păşunilor naturale înnobilate; 4. Repartizarea consumurilor indirecte de producţie cu diferenţierea lor în consumuri variabile şi constante; 5. Repartizarea pe articole a consumurilor privind producţia în curs de execuţie? Variante de răspuns:

1. 1, 2, 3 şi 5 2. 2, 3, 4 şi 5 3. 1, 3, 4 şi 5 4. 1, 2, 4 şi 5
Întrebarea 418. Care din următoarele operaţiuni se referă la operaţiunile pregătitoare care anticipează calcularea costurilor în sectorul zootehnic: 1. Stabilirea consumurilor planificate vizând producţia secundară; 2. Repartizarea consumurilor comune privind culturile intercalate; 3. Casarea consumurilor privind întreţinerea păşunilor naturale înnobilate; 4. Repartizarea consumurilor indirecte de producţie; 5. Repartizarea pe articole a consumurilor privind producţia în curs de execuţie; 6. Precizarea sumei consumurilor subramurilor care n-au dat producţie şi casarea acesteia la cheltuielile perioadei?

Variante de răspuns:

1. 1, 4, 5 şi 6 2. 1, 2, 4 şi 6 3. 1, 3, 4 şi 6 4. 1, 3, 4 şi 5
Întrebarea 419. Cum se evaluează lucrările executate de serviciile auxiliare pentru necesităţi proprii şi cum se procedează cu acestea la calcularea costului efectiv? Variante de răspuns:

1. la cost planificat şi se includ în calcule 2. la cost efectiv şi se includ în calcule 3. la cost efectiv şi se exclud din calcule 4. la cost planificat şi se exclud din calcule
Întrebarea 420. Care din următoarele activităţi se referă la subdiviziunile industriale în entităţile agricole: 1. Obţinerea uleiului din culturile oleaginoase; 2. Prelucrarea sfeclei de zahăr şi obţinerea zahărului; 3. Obţinerea produselor meşteşugăreşti; 4. Producerea şi reparaţia ambalajului; 5. Extragerea resurselor naturale; 6. Producerea materialelor de construcţie; 7. Reparaţia tehnicii de uz casnic? Variante de răspuns:

1. 2, 3, 5 şi 7 2. 1, 3, 5 şi 6 3. 2, 3, 4 şi 6 4. 1, 3, 4 şi 6
Întrebarea 421. Ce cont este destinat pentru evidenţa consumurilor în secţiile industriale? Variante de răspuns:

1. 811 2. 215 3. 813 4. 812
Întrebarea 422.

Care din următoarele metode se aplică pentru evidenţa consumurilor şi calcularea costului în secţiile industriale: 1. Metoda pe comenzi şi metoda linară; 2. Metoda simplă şi metoda individuală; 3. Metoda pe faze şi metoda complexă: 4. Metoda liniară şi metoda normativă; 5. Metoda de masă şi metoda pe faze; 6. Metoda pe faze şi metoda pe comenzi? Variante de răspuns:

1. 1, 4 şi 6 2. 1, 3 şi 5 3. 2, 4 şi 6 4. 1, 2 şi 4
Întrebarea 423. Care este esenţa fabricării produselor în serie? Variante de răspuns:

1. producerea unui tip distinct de produs, cantitatea căruia este cunoscută anticipat 2. producerea unui tip distinct de produs pe parcursul unei perioade de timp îndelungate 3. producerea unui tip distinct de produs unde procesul tehnologic decurge neîntrerupt şi nu
poate fi delimitat în procese complementare 4. producerea unui tip distinct de produs unde procesul tehnologic poate fi delimitat în procese complementare Întrebarea 424. Care este esenţa fabricării produselor în masă? Variante de răspuns:

1. producerea unui tip distinct de produs pe parcursul unei perioade de timp îndelungate 2. producerea unui tip distinct de produs unde procesul tehnologic coincide cu anul financiar 3. producerea unui tip distinct de produs, cantitatea căruia este cunoscută anticipat 4. producerea unui tip distinct de produs după care procesul tehnologic se întrerupe