2 แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการ

(Concept & Theory of Management)
1

1. ผู้ ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นบิดาแห่งการจัดการคือข้ อใด
ก. อองรี ฟาโยล
ข. เฟรเดอริ ก เทย์เลอร์
ค. เรนชิส ไลเคิร์ต
ง. เอลตัน เมโย
2. หลักการจัดการแบบ OSCAR ตัว C หมายถึงข้ อใด
ก. Command
ข. Coordination
ค. Control
ง. Cooperation
3.
ก. รู ปแบบ
ข. โครงสร้ าง
ค. กลุม่ คนในองค์การ
ง. ข้ อ ก และ ข
4.
กระบวนการ ผลผลิต ข้ อมูลย้ อนกลับ และข้ อใด
ก. ปั จจัยด้ านกายภาพ
ข.
ค. แรงจูงใจของสมาชิกในองค์การ
ง. รูปแบบโครงสร้ างขององค์การ
5.

5 ประการ คือ ปั จจัยนําเข้ า

ดรับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ แสดงว่ามหาวิทยาลัยจัดอยูใ่ นระบบใด
ก. ระบบเปิ ด
ข. ระบบปิ ด
ค. ระบบสารสนเทศ
ง. ระบบเครื อข่าย

Principle of management

6. แนวคิดของ Max Webber
ก. โครงสร้ าง
ข. เป้าหมาย
ค. เทคโนโลยี
ง. จิตวิทยา
7. การบริ
ก.
(Classical Theory)
ข. กลุม่ สมัยใหม่ (Neo-Classic Theory)
ค. กลุม่ สมัยปั จจุบนั (Modern Theory)
ง. ถูกทุกข้ อ
8. “POSDCORB”
ข้ อใด
ก. โครงสร้ างขององค์การ
ข.
ค. แนวคิดทางการบริ หาร
ง. หลักการวางแผนงาน
9. ตามทฤษฎีของ Maslow “ความต้ องการความยอมรับนับถือ” หมายถึงข้ อใด
ก. Physiological Need
ข. Safety Need
ค. Social Need
ง. Esteem Need
10.

งานทํางานตามตารางเวลาการทํางานคือข้ อใด
ก. Taylor
ข. Gantt
ค. Webber
ง. Gilbreths

Principle of management

2
A) Frederick W. Taylor
D) Henry Fayol
G) Chester I. Barnard

B) Henry L. Gantt
E) Max Webber
H) Douglas Mcgregor

C) Gilberth
F) Elton Mayo
I) Abraham H. Maslow

……….1
……….2
……….3 การศึกษาวิ
(Motion study)
……….4
……….5 หลักการบริ หารงาน 14
……….6
บันทึกและควบคุมการทํางาน
……….7 ทฤษฎีองค์การระบบราชการ (Bureaucracy)
……….8 หนังสือ “The Human Side of Enterprise”
……….9 มนุษย์มีสองลักษณะคือ มนุษย์แบบ X และแบบ Y
……….10
4
……….11 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ร
……….12 หลักการบริ หารจัดการองค์การแบบ OSCAR
……….13
……….14
(Hawthorne)
……….15 บิดาแห่งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific management Theory)
……….16 การยึดระบบของงานและสายการบังคับบัญชาในการบริ หารงาน
……….17 บิดาทฤษฎีการบริ หารจัดการสมัยใหม่
……….18
(A Hierarchy of need)
……….19
……….20

Principle of management