ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

ĐA kết cấu BTCT
STT

LỚP

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

09080201
09080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201

80902002
80902058
81002001
81002003
81002006
81002007
81002008
81002010
81002011
81002012
81002016
81002017
81002018
81002020
81002021
81002022
81002024
81002025
81002026
81002028
81002029
81002030
81002031
81002034
81002037
81002039
81002040
81002043
81002044
81002045
81002048
81002049
81002050
81002051
81002052
81002053
81002054
81002055
81002057
81002059
81002060
81002061

HỌ
Đặng Ngọc
Đỗ Hữu Thái
Vũ Hồ Hoàng
Đoàn Thành
Ngô Văn
Đặng Thế
Nguyễn Ngọc
Phạm Tiến
Cao Nguyễn Hoàng
Trương Công
Võ Phan Thạch
Nguyễn Đức
Nguyễn Anh
Nguyễn Thanh
Ngô Sỹ
Hoàng Thế
Phạm Thành
Bùi Hoàng
Nguyễn Duy
Hồ Minh
Nguyễn Thanh
Nguyễn Quang
Phạm Ngọc
Trần Thiện
Nguyễn Văn
Võ Hà Hoài
Bùi Văn
Lê Phan Trí
Nguyễn Quốc
Đỗ Xuân
Trần Anh
Nguyễn Văn
Phạm Tiến
Trương Thanh
Phan Nguyễn
Võ Đức
Lê Hải
Phạm Hải
Nguyễn Nam
Đoàn Anh
Bùi Văn
Nguyễn Minh

TÊN
ánh
Quang
An
Chung
Dừng
Đông
Đức
Hải
Huynh
Khải
Lam
Linh
Minh
Nghĩa
Nguyên
Nhật
Phát
Phúc
Phương
Quyền
Sơn
Tài
Thiện
Tín
Tuấn

Vương
Anh
Anh
Bách
Chương

Dũng
Dũng
Duy
Đại
Đăng
Đăng
Hải
Hòa
Hoàng
Huy

NS
29/09/91
28/11/91
15/02/92
16/04/90
12/12/90
03/06/92
27/06/92
09/06/92
06/05/92
16/02/92
05/11/92
24/06/92
05/10/92
11/09/92
14/12/92
24/10/92
01/10/92
20/08/91
30/06/92
20/11/92
29/07/92
04/02/92
12/12/92
21/10/92
22/02/92
10/08/92
01/11/91
19/12/92
20/09/92
08/04/92
03/08/92
17/06/92
10/02/91
19/07/92
22/10/92
18/01/91
27/12/92
19/01/91
28/07/92
05/11/92
14/03/92
25/09/92

MÔN HỌC
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT

GIẢNG VIÊN HD

TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
TS. Nguyễn Thống Nhất
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
10080201
09080201
07CD1D

81002063
81002067
81002068
81002070
81002075
81002078
81002079
81002082
81002083
81002084
81002085
81002086
81002088
81002089
81002090
81002091
81002092
81002093
81002094
81002095
81002097
81002099
81002100
81002104
81002106
81002107
81002108
81002110
81002112
81002114
81002115
81002116
81002120
81002121
80902018
071157C

Ngô Thái
Trần Duy
Lưu
Huỳnh Anh
Trương Công
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Hữu
Lai Quốc
Đặng Hoàng
Nguyễn Minh
Nguyễn Ngọc
Nguyễn Hồng
Nguyễn Đình
Bùi Vũ Văn
Lại Văn
Nguyễn Anh
Nguyễn Minh
Dương Tiến
Hà Khánh
Trịnh Đức
Nguyễn
Nguyễn Đình
Huỳnh Xuân
Đinh Văn
Vương Ngọc
Lâm Văn
Trương Đức
Hoàng Văn
Nguyễn Tuấn
Vũ Văn
Lê Thị Phóng
Trần Anh
Nguyễn Dương Minh
Huỳnh Phương
Lưu Huy
Đặng Thái

Hưng
Khoa
Khương
Kiệt
Lực
Nam
Nghĩa
Phong
Phú
Phụng
Quang
Quân
Sơn
Sung
Sỹ
Tài
Tài
Thành
Thành
Thành
Thật
Thịnh
Thọ
Tiến
Tình
Toàn
Toàn
Tốp
Trình
Trưỡng
Vân
Việt
Trí
Linh
Hoàng
Dương

11/09/92
26/12/92
19/02/92
22/07/92
10/03/92
20/07/92
14/03/91
11/09/92
04/06/92
05/04/92
28/08/92
31/10/92
25/01/92
06/06/92
12/11/91
24/01/92
10/02/92
08/03/92
24/05/92
22/11/92
16/09/92
08/04/92
16/02/92
18/08/92
09/01/92
03/10/92
29/10/92
12/04/91
27/08/92
03/04/92
25/10/92
08/04/92
06/10/92
28/08/92
13/02/91

ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT
ĐA kết cấu BTCT

ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS. Võ Thành Nam
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí
ThS Nguyễn Thành Quí