BIBLIOTECA LA BÒBILA L’HOSPITALET / ESPLUGUES MEMÒRIA 2001

Biblioteca la Bòbila Plaça de la Bòbila, 1 08906 L’HOSPITALET Tel. 934 807 438 / Fax 934 387 667 E-mail b.hospitalet.lb@diba.es URL http://es.geocities.com/biblioteca_bobila/

Sumari

Introducció Missió de la biblioteca Aspectes generals Dades més significatives L'equip La biblioteca ofereix Instal·lacions Serveis Fons documental Horaris Evolució del rendiment 1999/2001 Usuaris de la biblioteca i usuaris de préstec Préstec del fons documental Promoció i difusió Activitats i formació d'usuaris Promoció a l'exterior Recursos econòmics Despeses Tarifació de serveis Patrocini Indicadors del 2001 Objectius pel 2002 Activitats 2002 Conclusions

3 4 5

6

11

18

21

23 24 27

Memòria 2001

2

Introducció

"La biblioteca ha de facilitar tota mena d'informació als usuaris individuals però, cada cop més, ha d'oferir essencialment la informació de la localitat on es troba emplaçada i aquella que afecta directament al ciutadà. Fins ara les nostres biblioteques han quedat un tant al marge de les polítiques locals d'informació, però algunes iniciatives recents mostren les possibilitats d'oferir serveis d'informació municipal des de la biblioteca mitjançant sistemes integrats i cooperatius, a través de la creació de xarxes ciutadanes telemàtiques o la planificació de serveis d'informació local via web."
Teresa Mañà i Terré, Carme Mayol i Fernàndez "La biblioteca pública avui" (1999)

Durant el 2001 la ciutat de L'Hospitalet ha incrementat els seus recursos informatius d'una manera espectacular. Per una banda amb la posada en marxa de la Biblioteca Central Tecla Sala i de la Biblioteca la Florida, que representa un important pas en el deplegament del Pla de Biblioteques i l'inici d'un veritable treball en xarxa de les Biblioteques de L'Hospitalet. Per altra banda amb la implantació del portal ciutadà a Internet canal-h.net, amb informacions sobre el municipi i d'actualitat que genera L'Hospitalet, impulsada per les administracions, el món econòmic i l'ampli teixit associatiu de la ciutat. La Biblioteca la Bòbila vol ser una peça clau en la política d'informació local al districte V de L'Hospitalet i també en el barri de Can Vidalet d'Esplugues, posant a l'abast del ciutadà tant la informació com les eines que permetin una comunicació directa entre el ciutadà i l'administració. Per altra banda l'increment d'immigració al districte, lleugerament superior a la mitjana de la ciutat, fa que aquesta informació sigui decissiva per a la seva plena integració.

Memòria 2001

3

Missió de la biblioteca

“Els integrants de l’equip de la Biblioteca la Bòbila, biblioteca pública municipal, treballem per donar resposta a les necessitats d’informació de la nostra comunitat amb tot tipus de mitjans, inclòs el servei d’accés a la informació electrònica i digital per via telemàtica, per garantir la promoció i l’exercici del dret d’accés dels ciutadans a la informació; fomentar el plaer per la lectura i atraure a nous interessos culturals i literaris als que ja llegeixen; i planifiquem i gestionem els recursos per tal d’adequar els serveis a les demandes dels diferents segments d’usuaris. Volem influir en l’entorn i convertir-nos en un centre dinàmic, capaç d’oferir noves propostes i així transformar-nos en un centre cultural de la comunitat; fer de la biblioteca un veritable centre d’autoformació, on els ciutadans disposin de les eines necessàries per al seu desenvolupament personal, professional i intel·lectual. Volem que la biblioteca sigui un espai de trobada, de relació i d’oci, que els diferents integrants de la comunitat sentin com a propi”.

Memòria 2001

4

Aspectes generals

Dades més significatives del 2001
La Bòbila ha estat la biblioteca més visitada de L’Hospitalet durant l’any. 208.326 usuaris van utilitzar els nostres serveis al llarg de l’any. s’han deixat 92.071 documents en préstec. 1.872 nous carnets d'usuari. s’han realitzat 63 activitats culturals en les que van participar 2.040 persones. la biblioteca ha obert 286 dies, amb un total de 1.479,50 hores de servei públic. la biblioteca ha col·laborat en diferents programes cooperatius com "Biblioteca i Escola" i a finals d’any s’ha integrat en el programa de promoció de la lectura "Servicio de Orientación al Lector".

L’equip L’equip de treball que fa possible que la biblioteca presti els seus serveis, està integrat per 2 bibliotecaris, 4 auxiliars tècnics de biblioteca i 2 ajudants de servei. Jordi Canal Esther Bayón (substituïda des del 17 de setembre fins el 31 d’octubre per Gemma Domínguez) Alfons Agüera Anabel Torns Xavier Riera Maite Saurina Angel Díaz Herminia Mediavilla

Memòria 2001

5

La biblioteca ofereix

Instal·lacions
La biblioteca ocupa una superfície total de 1.278 m2 en tres plantes d'un edifici compartit amb un esplai infantil i juvenil i, en un futur proper, amb un centre cultural. Per a ús intern (despatxos, magatzems, àrea de descans del personal...) es dediquen 153,45 m2 —el 12%—, i els 1.124,55 m2 restants són d'ús públic, repartits entre l'Àrea General, l'Àrea Infantil, les sales d'estudi i la Sala d'Actes.

s’ofereixen 20,59 m2 per cada 1.000 habitants. espais diferenciats segons serveis i tipologia d'usuaris. La biblioteca es troba situada en el barri de Pubilla Casas, en una plaça remodelada limítrofe amb Esplugues que s’ha convertit en l’eix de la vida social del barri al comptar amb serveis bàsics com són el mercat, el centre d’atenció primària, l’esplai infantil i juvenil, un aparcament públic i la proximitat amb l’estació de metro. El proper any també comptarà amb el Centre Cultural la Bòbila.

Durant el 2001 S’ha realitzat una intervenció als espais infantils de la biblioteca per part d’alumnes de 2n d'il·lustració de l’Escola d’Art J. Serra i Abella, per tal de donar-li una identitat pròpia. Dotació per part del Servei de Biblioteques d’un escàner HP Scanjet 5300C per a treballs interns. Objectius pel 2002 Redactar el Pla d’Evacuació de l’edifici en previsió d’incendis i altres emergències. Adquisició de mobil·liari per a l’ampliació del fons documental (CD, revister infantil i fons general).

Memòria 2001

6

Serveis
La col·lecció: formada per llibres, revistes, compact discs, vídeos, cd-rom... Inclou totes les àrees temàtiques, es manté permanentment actualitzada i és de lliure accés. Consulta i préstec: tots els documents es troben a disposició dels usuaris pel préstec o per a ser consultats a sala. També s'ofereix la possibilitat de consultar els audiovisuals a la pròpia biblioteca, així com la consulta de CD-ROM en xarxa i la connexió televisiva per satèl·lit. Fons especial dedicat al gènere negre i policíac: col·lecció formada per monografies i obres de consulta sobre el gènere, revistes especialitzades i vídeos de cinema negre. Préstec interbibliotecari: la biblioteca, a petició de l’usuari, sol·licita documents en règim de préstec a altres biblioteques de la Xarxa, i també a altres biblioteques i institucions. Préstec a entitats: la biblioteca presta lots de llibres seleccionats a entitats com esplais, escoles bressol, escoles... Servei d’informació i referència: El personal que presta els seus serveis a la biblioteca orienta sobre el fons documental i els serveis que aquesta ofereix, i realitza consultes documentals i bibliogràfiques. Servei d’accés públic a Internet: connexió pública a l’abast de tothom per consultar, navegar, enviar i rebre correu electrònic... Servei d’autoaprenentatge d’idiomes: laboratori d’autoaprenentatge d’idiomes amb material multimèdia, com a sistema de reforç a l’aprenentatge convencional. Espai dels petits lectors: espai dedicat als infants de 0 a 3 anys. El primer contacte de l’infant amb els llibres acompanyat dels pares. Llibres de diverses formes, textures, sons... Sales d’estudi: un espai diferenciat, en el mateix edifici, dedicat a estudi. En èpoques d’exàmens les sales romanen obertes tota la setmana de 10 del matí a 1 de la matinada. Formació d’usuaris: la biblioteca organitza visites en grup per conéixer el funcionament de la biblioteca, dels seus serveis i aconseguir l’autonomia dels usuaris en la cerca de documents. Activitats de promoció cultural i foment de la lectura: la biblioteca participa dels fets culturals de la comunitat, tant organitzant activitats –exposicions, conferències, tertúlies...–, com cedint les seves instal·lacions a altres entitats culturals. Publicacions: Periòdicament la biblioteca publica guies de lectura i el fanzine L'H Confidencial . Gènerenegre.net: directori de recursos electrònics sobre el gènere, actualitzat periòdicament i consultable a la web del fons especial de la biblioteca. Autoservei de Fotocòpies: la possibilitat de fotocopiar els documents exclosos de préstec de la secció de referència i de la de revistes.

Memòria 2001

7

Durant el 2001 S'ha ofert cursos monogràfics d'Internet per a diferents segments d'usuaris organitzats per la Diputació de Barcelona i a càrrec de DOC6 S'ha publicat una guia de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, i s'ha creat una pàgina web dedicada al fons especial. Objectius pel 2002 Ampliació del servei de préstec a entitats. Dotació d’una nova fotocopiadora per a ús intern. Quantificar les consultes fetes al Servei d’Informació i Referència i la utilització dels diaris i revistes.

Memòria 2001

8

Fons documental
32.728 documents 0,59 documents per habitant, molt per sota de les recomanacions internacionals (1,5 a 3 docs/hab) Evolució del fons documental en funció de la tipologia dels suports: documents llibres per adults llibres infantils CDs vídeos electrònis altres revistes TOTAL 2000 15.400 5.072 2.426 1.663 399 2 3.387 28.349 2001 17.802 5.618 2.914 1.577 501 3 4.313 32.728

El fons documental ofert per la biblioteca en acabar l'any 2001 suposa un 15,44 d'increment respecte de l'any anterior. El 94,6% del fons documental es troba disponible per al servei de préstec, mentre que el 5,3% restant conforma la secció de referència i s'ha de consultar a la biblioteca. S'ha fet revisió del fons i s'ha donat de baixa un total de 784 documents.

distribució del fons llibres per adults llibres infantils CDs vídeos electrònics altres revistes

% 54,39 17,16 8,90 4,81 1,53 0,00 13,17

Memòria 2001

9

Horaris
la biblioteca ofereix un total de 33 hores d’obertura setmanal Horari d’atenció al públic: dilluns matí tarda 16–20,30 dimarts 16–20,30 dimecres 10-13,30 16–20,30 dijous 10-13,30 16–20,30 divendres 16–20,30 dissabte 10-13,30

Els mesos de juliol i agost, i els torns de Pasqua i Nadal, la biblioteca només ofereix horari de tarda. La biblioteca no tanca per vacances. Al llarg del 2001 la biblioteca ha obert 286 dies, amb un total de 1.479,50 hores d'obertura al públic. per cada hora de servei han estat atesos 141 usuaris de la biblioteca, 24 usuaris de préstec, s'ha realitzat 62 préstecs de documents i 1 carnet d’usuari

Horaris de les sales d’estudi: El mateix d’atenció al públic de la biblioteca, excepte en els períodes d’exàmens que s’aplica un horari especial de 10 del matí a 1 de la matinada de dilluns a diumenge. Al llarg de l'any, la biblioteca ha obert les sales d'estudi en horari especial 127 dies, amb un total de 1.905 hores. 11.955 estudiants han fet ús de les sales d'estudi en períodes d'exàmens.

Memòria 2001

10

Evolució del rendiment 1999/2001

Usuaris de la biblioteca i de préstec
les persones que entren a la biblioteca són comptabilitzades com a usuaris de la biblioteca. Durant el 2001 la mitjana diària ha estat de 728 usuaris de la biblioteca/dia. 208.326 usuaris de la biblioteca durant el 2001 com a mitjana, tots els ciutadans de la nostra àrea d’influència han estat a la biblioteca un total de 3,8 vegades durant el 2001. Evolució de les dades d’usuaris:

Usuaris de la biblioteca
40000

35000

30000

25000

20000

1999 2000 2001

15000

10000

5000

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

En el gràfic s’observa una disminució d’usuaris respecte del 2000, que percentualment representa un 8,6%, degut a que el públic captiu usuari de la Biblioteca la Florida, tancada per obres durant el 2000, ha retornat a la seva biblioteca. També s’ha fet notar l’impacte de la posada en marxa de la Biblioteca Central Tecla Sala.

Memòria 2001

11

les persones que utilitzen el servei de préstec de la biblioteca es comptabilitzen com a usuaris de préstec. Durant el 2001 la mitjana diària ha estat de 122 usuaris de préstec/dia. Durant el 2001 s’han comptabilitzat: 34.849 usuaris de préstec com a mitjana, cada ciutadà de la nostra àrea d'influència s'ha endut en préstec 1,68 documents durant l'any. 12.409 usuaris d’altres serveis (Internet, autoaprenentatge d’idiomes, escolta de CDs, visionat de vídeos) 11.955 usuaris de les sales d’estudi (només en època d’exàmens) 897 usuaris del directori d’Internet gènerenegre.net (des d’agost)

Els usuaris es distribueixen percentualment de la següent manera:

Distribució d'usuaris

1% 0% 20% 1%

préstec 3% internet CDs TV/vídeo sales estudi idiomes 2% 58% 15% form. usuaris gènerenegre.net

Memòria 2001

12

Evolució dels usuaris de préstec:

Usuaris de préstec
4500

4000

3500

3000

2500 1999 2000 2001

2000

1500

1000

500

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Com s’observa en el gràfic, a partir del mes d’abril en què s’inaugurà la Biblioteca la Florida, comença la disminució d’usuaris de préstec, que percentualment representa un 9,47% respecte de 2000.

Evolució de la tipologia d'usuaris de préstec
18000

16000

14000

12000

10000 1999 2000 2001

8000

6000

4000

2000

0 infants joves adults gent gran entitats biblioteques

Memòria 2001

13

Respecte del 2000 hi ha una disminució d’usuaris infantils i joves, sempre més però que el 1999; i hi ha un augment d’usuaris adults i gent gran.

Evolució de la procedència dels usuaris de préstec
30000

25000

20000

15000

2000 2001

10000

5000

0 L'Hospitalet Esplugues resta provincia resta Catalunya resta Espanya

En aquest gràfic s’observa com ha incidit la major oferta bibliotecària de L’Hospitalet en la Biblioteca la Bòbila, mentre que els usuaris procedents d’Esplugues i de la resta de la província de Barcelona s’estabilitzen o augmenten lleugerament.
USUARIS D'ALTRES SERVEIS
1400

idiomes CDs TV/vídeo internet

1200

1000

800

600

400

200

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Memòria 2001

14

Els cicles estacionals que es reflexen en els gràfics d’usuaris i de préstec, no es donen en el d'usuaris d'altres serveis que ofereix la biblioteca (Internet, autoaprenentatge d’idiomes, escolta de CDs i visionat de vídeos).

RELACIÓ USUARIS / USUARIS PRÉSTEC

25000

20000

15000

10000

usuaris visitants

5000

0 gener febrer març

abril

maig

juny

juliol

visitants agost setembre octubre usuaris novembre desembre

Tot i que la biblioteca ofereix una bona quantitat de serveis que es realitzen en el mateix equipament, hi ha un gran desequilibri entre usuaris de préstec i usuaris de la biblioteca, en una relació de 0,16 usuaris préstec/usuaris, o el que és el mateix, només 16 de cada 100 usuaris s'enduen documents en préstec.

Memòria 2001

15

Préstec del fons documental
322 préstecs/dia de promig durant el 2001, el que suposa un total de documents prestats durant l’any. S’ha deixat un total de 170 documents a entitats. S’ha deixat en préstec interbibliotecari 566 documents a altres biblioteques, i se n’ha demanat 677. 92.071

Evolució del préstec:

Usuaris de préstec
4500

4000

3500

3000

2500 1999 2000 2001

2000

1500

1000

500

0 gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

La disminució de documents prestats durant el 2001 respecte de l’any anterior representa un 5,92%. 2,81 rotacions anuals dels documents: promig de préstec de cadascun dels documents de la biblioteca. 23,44% de quota d'absència l'any 2001: el percentatge mig de documents que es troben simultàniament en préstec, ofereix la "quota d'absència". Això ens indica que a la biblioteca sempre ha estat disponible un 76,56% del fons.

Memòria 2001

16

Rotació del fons 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0
l os cs nt ne de ni tre D fa C trò al vi st es ra s s il

fons préstec

ge

in

Mentre que la rotació dels llibres ha estat de 1,17 en el cas del fons infantil i 1,57 en el d'adults, en els audiovisuals ha estat de 9,81 pel que fa als CDs i 10,49 en els vídeos.

Distribució del préstec

2%

8% 30%

el

ec

re

llibres adults llibres infantils vídeos CD electrònics revistes

32% 10% 18%

Memòria 2001

17

Promoció i difusió

Activitats i formació d’usuaris
63 activitats van ser organitzades durant el 2001 13 grups de formació d’usuaris, amb un total de 374 participants

activitat exposicions hora del conte conferencies visites escolars visites organitzades cursos/tallers tertúlies literàries altres TOTAL

quantitat 2 10 8 13 6 13 6 5 63

participants 305 550 270 374 71 199 59 212 2.040

Durant el 2001, la biblioteca ha mantingut relacions de cooperació amb els següents grups, entitats i institucions: Barradas Bikini BTV Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona Canal-h.net Canal inf'HO, TV de L'H Comissió de Drogodependències Pubilla Casas – Can Vidalet Comissió de Festes de Pubilla Casas El Pont d’Esplugues Escola d’Art J. Serra i Abella Espai de Lletres / ICUB Fundació “la Caixa” Fundación Germán Sánchez Ruipérez La Gansterera Ràdio L’H Regidoria de Joventut / AEL’H Salamandra També ha ofert els seus serveis a les següents entitats: Associació cultural “La Tanguilla” Comissió de Drogodependències Pubilla Casas – Can Vidalet Comunitat de propietaris de l'aparcament de l'Av. Catalunya Comunitat de propietaris de l'aparcament de l'Av. Severo Ochoa Escola bressol l'Estel Blau (L'Hospitalet) Escola Fax (L'Hospitalet) Memòria 2001 18

Escola Folch i Torres (L'Hospitalet) Escola Joaquim Ruyra (L'Hospitalet) Escola Rubió i Ors (L'Hospitalet) Ràdio Pica

Promoció a l’exterior
Publicacions editades per la biblioteca durant el 2001: 3 guies de lectura: "La problemàtica de l'adolescència"; "Recursos per a pares amb fills de 0 a 5 anys"; "Autoajuda"; 8 números del butlletí del “Club de Lectura de Novel·la Negra” L’H Confidencial 2 guies de lectura infantils: "Dimonis a la Bòbila"; "Refranys, endevinalles i embarbussaments". Gènerenegre.net: directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac. La presència de la biblioteca en els medis de comunicació ha estat important, amb la participació en programes de ràdio a Ràdio L’H i Ràdio Estudi d'Esplugues i a BTV i TV canal 37 info'HO. També ha participat en medis de comunicació escrita, amb una secció fixa a El Pont d’Esplugues i a e-zine La Gansterera, així com els artícles sobre l'exposició sobre "L'illa del tresor" i la BILIPO a Educación y Biblioteca. També s’ha establert contactes i intercanvi amb associacions per tal de començar a rebre premsa especialitzada de gènere negre. En acabar l’any, la Bòbila disposa de 7 subscripcions gratuites en el fons especial. Durant l’any la biblioteca ha rebut les següents visites: L'Ajuntament de Cervelló L'exministre i europarlamantari Fernando Morán La professora Andréa Lúcia P. Padráo de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) per a la consulta del fons especial. El director general de la empresa Bibliotecas BCI de Dinamarca, acompanyat d'altres directius. L'alcaldessa de Fuenteovejuna, Sra. Maribel Pérez El periodista musical Joaquín Luqui, de "Los 40 principales" Francesc Sirvent, president del Club No Oficial d'Amics de James Bond Un grup de 31 bibliotecaris irlandesos en visita a les biblioteques catalanes. L’editora franco-algeriana Nicole Canto, directora de l’editorial Zoela. L’escriptor Jaume Martín.

Memòria 2001

19

Durant el 2001 S'ha rebut un donatiu de l'escriptor Andreu Martín, que consisteix en la seva obra tant original com traduïda a diversos idiomes. S'ha elaborat un recull de premsa sobre la biblioteca durant el període 1999-2000 i un dossier sobre la immigració al districte, com a documents de treball intern. S'ha participat en el Pla pilot de formació d'usuaris "Biblioteca Pública i Biblioteca Escolar" de la Diputació de Barcelona i l'Amic de Paper amb l'escola Joaquim Ruyra. S’ha participat en les reunions preparatòries del programa de foment de la lectura "Servicio de Orientación al Lector", coordinat per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i finançat pel Ministerio de Cultura i la Federación de Gremios de Editores de España. S’ha participat en les jornades “BCN Sèrie Negra” organitzades per l’Espai de Lletres de l’ICUB al Pati Llimona de Barcelona. Objectius pel 2002 Elaborar el recull d’articles sobre la biblioteca apareguts a la premsa durant el període 2001-2002. Continuar els projectes cooperatius endegats durant el 2001, com el programa de foment de la lectura “SOL”. Establir una relació continuada amb entitats, de cara a la coorganització d’activitats conjuntes. Continuar el programa d’activitats “+ que llibres”, i programació estable d’exposicions de fotografia.

Memòria 2001

20

Recursos econòmics

Despeses
Concepte Personal auxiliar i ajudant de servei Despeses fons documental adquisicions llibres i àudiovisuals subscripcions revistes Despeses manteniment Despeses neteja Despeses material fungible Despeses subministraments Despeses activitats Ajuntaments de L'Hospitalet i Esplugues Personal bibliotecari Despeses fons documental adquisicions llibres adquisicions audiovisuals subscripcions revistes Despeses material fungible Despeses informàtiques cost manteniment Diputació de Barcelona TOTAL (Ajuntaments i Diputació) PTA 25.288.399 2.038.723 54.750 909.706 4.941.522 742.573 2.741.344 1.604.001 38.321.018 11.360.202 3.457.519 787.537 1.100.000 304.057 2.415.696 19.425.011 57.746.029 € 151.986,39 12.252,97 329,05 5.467,44 29.699,15 4.462,95 16.475,81 9.640,24 230.313,96 68.276,19 20.780,11 4.733,19 6.611,13 1.827,42 14.518,63 116.746,67 347.060,63

Tarifació de serveis
servei préstec interbibliotecari Impressions d’Internet gravacions d’Internet fotocòpies TOTAL quantitat 88 471 34 79.844 tarifa* 200 25 250 5 total PTA 17.600 11.775 8.500 399.220 437.095 total € 105,78 70,77 51,09 2.399,36 2.627

* Tarifes expressades en PTA, subjectes al preu públic establert per la Diputació de Barcelona
a la qual es fa una liquidació trimestral, excepte l’autoservei de fotocòpies que es un servei acordat amb l’empresa Minolta, que recull periòdicament la recaudació del servei.

Memòria 2001

21

Patrocini

L'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona va col·laborar amb 100.000 PTA en l'edició del directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac consultables a Internet gènerenegre.net. Així mateix, La Fundació “la Caixa” també va col·laborar amb la biblioteca finançant “L’hora del conte” contes infernals.

Memòria 2001

22

Indicadors del 2001

Població (Pubilla Casas, Can Serra i Can Vidalet) Pressupost (€) Despesa/habitant Superfície biblioteca M2/1.000 habitants Punts de consulta/lectura Punts d'estudi Usuaris de la biblioteca Total de pàgines visitades de la web de la biblioteca Despesa/usuaris Usuaris/dia Usuaris dia/m2 Usuaris/habitants Dies de servei Hores de servei Fons documental Documents/habitant Títols de revistes Documents ingressats 2001 Usuaris del servei de préstec Usuaris de préstec/dia Usuaris d'altres serveis (Internet, idiomes, CDs, vídeos) Usuaris de les sales d'estudi (època d'exàmens) Usuaris virtuals de gènerenegre.net (des d’agost) Usuaris de préstec/usuaris de la biblioteca Documents prestats Despesa/document prestat Documents prestats/dia Documents prestats/habitant Documents prestats/m2 Documents prestats dia/treballador Documents prestats/fons documental Fotocòpies realitzades en el Servei de Referència Total carnets d'usuaris Nous carnets d'usuaris Carnets d'usuari/dia Carnets d'usuari/habitant

54.615 347.060,63 6,35 1.278 m2 20,59 113 60 208.326 3.409 1,67 728 0,56 3,81 286 1.479,50 32.728 0,59 149 3.453 34.849 122 12.409 11.955 897 0,16 92.071 3,77 322 1,68 72,04 40,25 2,80 79.844 9.849 1.872 7 0,18

Memòria 2001

23

Objectius pel 2002

Les activitats i els serveis de la Biblioteca la Bòbila durant el 2002, han d’anar encaminats bàsicament a: Donar resposta a les necessitats d'informació del districte. La biblioteca vol convertir-se en un punt d'informació local per a garantir la promoció i l'exercici del dret d'accés dels ciutadans a la informació. Per això, la biblioteca compta amb l'accés a la informació electrònica (Internet, BB.DD.,...). Acostar-se a tots els components de la família. Volem fidelitzar els usuaris actuals i acostar a la biblioteca a d’altres membres de les seves families que encara no ho són. Donar a conèixer els nostres serveis a les entitats del districte i incrementar el préstec a entitats. Mantenir la difusió del fons especial, per atraure nous usuaris interessats pel gènere negre i com element diferenciador de la biblioteca.

arribar al 21% de població amb carnet de la biblioteca. mantenir els índexs de visitants, usuaris i préstec del 2001 tenint en compte l’impacte de la Biblioteca Central Tecla Sala i de la Biblioteca la Florida, i les obres del Centre Cultural de la Bòbila. aconseguir la esponsorització d’activitats concretes. normalitzar la comunicació amb els usuaris a través d’una bústia de suggeriments i de la web de la biblioteca millorar el servei personalitzat a l'usuari.

Memòria 2001

24

Activitats pel 2002

GENER l’Hora del Conte Tertúlia del “Club de Lectura” de Novel·la Negra L’H Confidencial 18 Exposició fotogràfica FEBRER L’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” Tertúlia del “Club de Lectura” de Novel·la Negra Confidències de traductor L’H Confidencial 19 MARÇ L’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” Tertúlia del “Club de Lectura” de Novel·la Negra Exposició fotogràfica 2n aniversari de la Biblioteca la Bòbila Exposició "Llibre i joc" ABRIL L’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” L'H Confidencial 20 Exposició fotogràfica MAIG L’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” Tertúlia del “Club de Lectura” de Novel·la Negra L’H Confidencial 21 JUNY L’Hora del Conte L’H Confidencial 22: La Negra Poesia: Antonio Machado Exposició fotogràfica JULIOL – AGOST

Memòria 2001

25

SETEMBRE l’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” L’H Confidencial 23 Exposició fotogràfica OCTUBRE l’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” Tertúlia del “Club de Lectura” de Novel·la Negra Exposició "40 anys de James Bond al cinema" NOVEMBRE L’Hora del Conte “Hi havia una vegada...” Tertúlia del “Club de Lectura” de Novel·la Negra Converses a les biblioteques: "Confidències d'autor" L'H Confidencial 24 Exposició fotogràfica DESEMBRE L’Hora del Conte Lectures Negres

L'H Confidencial 25

Memòria 2001

26

Conclusions

El 2001 ha representat per la Biblioteca la Bòbila l’any de la consolidació com a centre de consum cultural ja que, si bé s’ha donat un descens de tots els paràmetres respecte del 2000 -a conseqüència de l’impacte de la obertura de la Biblioteca Central Tecla Sala i de la Biblioteca la Florida--, s’ha superat els de 1999. El progressiu desplegament del Pla de Biblioteques fa que s’hagi d’analitzar l’evolució dels resultats de les biblioteques de L’Hospitalet d’una forma global, i no serà fins després de la finalització del desplegament que es podrà analitzar els indicadors i les ratios de cada biblioteca. També ha estat un any marcat per la cooperació amb institucions, entitats i empreses per impulsar programes de difusió de la cultura, objectiu marcat pel Servei d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet en el “Pla d’Actuació de Biblioteques 2001”. A les col·laboracions que es venien realitzant cal afegir-hi i destacar l’entrada en el programa “Biblioteca i Escola”, impulsat per l’Àrea d’Educació i el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i l’Associació de Biblioteques Escolars l’Amic de Paper; la col·laboració en les jornades “BCN Sèrie Negra”, organitzades per l’Espai de Lletres i l’ICUB en el Centre Cívic Pati Llimona de Barcelona; i la participació en el projecte “Servicio de Orientación al Lector” (SOL), treball cooperatiu de dotze biblioteques espanyoles per fornir de recomanacions de lectura una web coordinada per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez i finançada pel Ministerio de Cultura i la Federación de Gremios de Editores, dins del programa de “Fomento de la Lectura 2001-2004”. Així mateix la biblioteca ha creat un nou servei, gènerenegre.net, directori de recursos electrònics sobre el gènere negre i policíac, que ha comptat amb la esponsorització de la Caixa d’Estavis i Pensions per a la seva publicació en paper, i que s’actualitza periòdicament i és consultable en la pròpia web que la biblioteca ha creat. Pel que fa als resultats del 2001, malgrat els descensos abans esmentats, cal destacar l’assoliment dels objectius d’arribar al 18% de la població amb carnet d’usuari, els augments d’usuaris adults i gent gran del servei de préstec i dels d’altres serveis de la biblioteca, i la consolidació de la projecció exterior de la biblioteca. Objectius que no s’haurien pogut assolir sense el treball en equip realitzat pels treballadors de la Bòbila.

Jordi Canal Director L’Hospitalet, març de 2002

Memòria 2001

27

http://es.geocities.com/biblioteca_bobila/

Memòria 2001

28