1

โจทย์การจัดการการเงิน
สมมติว่าท่านมีข้อมูลของบริษัท BC จำากัด ดังนี้
Sales/Total Assets
1.5X
Return on assets (ROA)
3%
Return on equity (ROE)
5%
ให้คำานวณหา Profit Margin และ Debt Ratio
3.7 บริษัท PC จำากัด ในปัจจุบันมีสินทรัพย์หมุนเวียน 1,312,500 บาท มีหนี้สินหมุนเวียน
525,000 บาท มีสินค้าคงเหลือ 375,000 บาท บริษัทต้องการที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มโดยการออก
ตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น แล้วนำาเงินที่ได้จากการออกตั๋วเงินจ่ายทั้งหมดมาซื้อสินค้า(เพิ่มยอดสินค้าคง
เหลือ)ถ้าบริษัทต้องการให้ Current ratio เท่ากับ 2.0 บริษัทสามารถที่จะออกตั๋วเงินจ่ายได้อย่าง
มากที่สุดได้เท่าไร และหลังจากที่บริษัทได้นำาเงินที่ได้จากการออกตั๋วเงินจ่ายไปซื้อสินค้าไป
แล้ว Quick ratio จะเท่ากับเท่าไร
3.21 บริษัท HI จำากัด มีข้อมูลดังนี้
Debt ratio: 50%
Current ratio: 1.8X
Total assets turnover: 1.5X
Days sales outstanding: 36.5 days (การคำานวณถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน)
Gross profit margin on sales: (Sales – Cost of goods sold)/Sales = 25%
Inventory turnover ratio: 5X
ให้เติมรายการในงบดุลและรายการเกี่ยวกับการขายสินค้าของบริษัทให้สมบูรณ์
งบดุล
(฿)
เงินสด
...................
เจ้าหนี้การค้า
....................
ลูกหนี้การค้า
................... หนี้สินระยะยาว
60,000
สินค้าคงเหลือ
...................
ทุนหุ้นสามัญ
...................
สินทรัพย์ถาวร
...................
กำาไรสะสม
97,500
รวมสินทรัพย์
300,000
รวมหนี้สินและทุน
...................
รายการในงบกำาไรขาดทุน:
ขาย
.....................
ต้นทุนขาย
....................
3.6

2
4.1

4.5

5.6

5.7

The real risk-free rate of interest is 3 percent. Inflation is expected to be 2 percent
this and 4 percent during the next 2 years. Assume that the maturity risk premium
is zero. What is the yield on 2-year Treasury securities? What is he yield on 3-year
Treasury securities?
Interest rate on 4-year Treasury securities are currently 7 percent, while interest
rates on 6-year Treasury securities are currently 7.5 percent. If the pure
expectations theory is correct, what does the market believe that 2-year securities
will be yielding 4 years from now?
หุ้น X และหุ้น Y มีการแจกแจงความน่าจะเป็นและอัตราผลตอบแทนในอนาคตดังนี้:
ความน่าจะเป็น
หุ้น X
หุน้ Y
0.1
(10%)
(35%)
0.2
2
0
0.4
12
20
0.2
20
25
0.1
38
45
a. ให้คำานวณหาค่า อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง(Expected rate of return) ของหุ้น Y
(อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหุ้น X เท่ากับ 12%)
b. คำานวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)ของอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวัง ของหุ้น X (S.D. ของหุ้น Y เท่ากับ 20.35%) และให้คำานวณค่าสัมประสิทธิ์
ของความแปรปรวน(Coefficient of Variation) ของหุน้ Y เป็นไปได้หรือไม่ที่ว่าหุ้น Y
จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้น X ให้อธิบาย

Suppose kRF = 9%, kM = 14%, and bi = 1.3
a. What is ki, the required rate of return on Stock i?
b. Now suppose kRF (1) increase to 10 percent or (2) decrease to 8 percent. The
slope of the SML remains constant. How would this affect kM and ki?
c. Now assume kRF remain at 9 percent but kM (1) increase to 16 percent
or (2) falls to 13 percent. The slope of the SML does not remain constant. How
would these changes affect ki?

3

ถ้าท่านฝากเงิน 10,000 บาทไว้กับธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 10% ต่อปี เมื่อฝากครบ 5 ปี
ท่านจะได้รับเงินทั้งสิ้นเท่าไร
6.2 ให้คำานวณหามูลค่าปัจจุบันของหลักทรัพย์ที่ท่านจะได้รับเงิน 5,000 บาท ณ วันสิ้นปีที่ 20
สมมติว่าท่านได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับ
หลักทรัพย์นี้ในอัตรา 7%
6.3 ถ้าท่านฝากเงินกับสถาบันการเงินในวันนี้ โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 6% จะใช้เวลานานเท่าไร
ที่จะทำาให้ท่านมีเงินฝากในบัญชีเป็นสองท่าของเงินที่ท่านฝากไว้ในวันนี้
6.4 ถ้านายขจร มีบัญชีเงินฝากที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นเงิน 42,180.53 บาท และต้องการจะฝากเงิน
5,000 บาท เข้าบัญชีนี้ทุกวันสิ้นปี โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตรา 12% จะต้องใช้เวลากี่ปี นาย ขจร
จึงจะมีเงินอยู่ในบัญชีนี้เท่ากับ 250,000 บาท
6.5 ถ้าคุณพ่อและคุณแม่ของท่านวางแผนที่จะเกษียณอายุการทำางานในอีก 18 ปี ขณะนี้ทา่ นทั้งสอง
มีเงินอยู่ 250,000 บาท และประสงค์จะเก็บออมเงินให้ได้เป็นจำา นวน 1,000,000 บาท ตอนที่
อายุครบเกษียณ ถามว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ จากการนำาเงินจำานวน 250,000 บาทไปหา
ประโยชน์เท่ากับเท่าไร
6.6 ให้คำา นวณหามูลค่าอนาคต(Future Value) ของเงินที่จ่ายปีละ 300 บาท ทุก ๆ ปี เป็นเวลา 5 ปี
ถ้ากำาหนดให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7 %
6.11 บริษัท W.A. จำา กัด ใช้เงินลงทุน 4 ล้านบาท ในการปลูกป่าสน เป็นเวลา 10 ปีที่ต้นสนเจริญ
เติบโตจนถึงขั้นที่ตัดมาใช้งานได้ บริษัท W.A. จำา กัด สามารถขายป่าสนนี้ไปได้ในราคา 8
ล้านบาท ให้คำานวณอัตราผลตอบแทนที่บริษัทคาดหวัง (Expected Rate of Return)
6.12 บริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งเสนอให้ท่านกู้ยืมเงิน 85,000 บาท โดยมีเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินว่า ผู้กู้
ต้องจ่ายชำาระเงิน 8273.59 บาททุกปี เป็นเวลา 30 ปี ให้คำานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทคิดเอา
กับผู้กู้
6.16 ถ้าคิดอัตราส่วนลด (Discount Rate) เท่ากับ 7 % ให้คำานวณหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 100 บาท
ที่กำาหนดจ่ายทุกปีตลอดไป(Perpetuity) ถ้าอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปสูงขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัว
ทำาให้มีการคิดอัตราส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็น 14% ให้คำานวณหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 100 บาท
6.19 สมมติว่าบริษัทที่ท่านทำางานอยู่กำาลังวางแผนที่จะกู้เงิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15%
ต่ อ ปี ระยะเวลาที่ กู้ 5 ปี ภายใต้ เ งื่ อ นไข Fully Amortized Term Loan ให้ คำา นวณหา
สัดส่วน(อัตราร้อยละ)ของจำานวนเงินที่บริษัทต้องผ่อนชำาระเงินกู้ในปีที่ 2
6-26 นาย แดง เพิ่งเริ่มทำางาน เขามีความประสงค์ที่จะซื้อเทาว์เฮ้าส ภายในสามปีนี้ จึงได้สะสมเงิน
ออมเพื่อการนี้ นาย แดงวางแผนที่จะออมเงิน 5,000 บาท ในปีแรก และจะเพิ่มขึน้ 10% ทุกปี
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการขึ้นเงินเดือน สมมติวา่ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 7% และการออมเงิน
เข้าบัญชีเงินฝาก กระทำาในวันสิ้นปีของทุกปี นายแดงจะมีเงินในบัญชีเท่าไร ณ วันสิ้นปีที่ 3
6.1

4

6-33 ตราสารหนี้ฉบับหนี่งมีราคาตลาดอยู่ที่ 1,300 บาท ผูล้ งทุนได้รับเงิน 400 บาท ทุกวันสิ้นปี
เป็นเวลา 5 ปี ให้คำานวณหาอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวัง(Expected rate of return) จาก
การลงทุนในตราสารหนี้ฉบับนี้
พันธบัตรของบริษัท C.M. จำากัด มีอายุเหลืออยู่อีก 10 ปี จึงจะครบกำาหนดไถ่ถอน พันธบัตรมี
ราคาตามมูลค่า(Par Value) ฉบับละ 1,000 บาท กำาหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกปี ในอัตรา 8% ถ้า
พันธบัตรมี Yield to maturity เท่ากับ 9% ราคาตลาด(Current market price) ของพันธบัตรควร
จะเป็นราคาเท่าไร
7.2 พันธบัตรของบริษัท T.C. จำากัด จะครบกำาหนดไถ่ถอนใน 10 ปี พันธบัตรมีราคาตามมูลค่า
ฉบับละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8% กำาหนดการจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี พันธบัตรมีราคาตลาด
1,100 บาท พันธบัตรอาจถูกเรียกมาไถ่ถอนได้ใน 5 ปี ในราคาฉบับละ 1,050 บาท (callable in
5 years at a call price of ฿1,050) ให้คำานวณหา (1) Yield to maturity (2) Yield to call
7-3 บริษัท NC จำากัด ได้ออกพันธบัตรจำาหน่ายโดยกำาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 9 % จ่ายดอกเบี้ยทุก
ครึ่งปี พันธบัตรมีอายุครบกำาหนดไถ่ถอน 8 ปี มีราคาตามมูลค่าฉบับละ 1,000 บาท ถ้า Yield
to maturity เท่ากับ 8.5 % ราคาของพันธบัตรที่ประเมินได้จะเท่ากับเท่าไร
7-4 พันธบัตรซึ่งมีอายุครบกำาหนดไถ่ถอน 10 ปี มีราคาขายฉบับละ 985 บาท ราคาตามมูลค่า
ฉบับละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตรา 7 % ต่อปี ให้คำานวณหา:
(a) Current Yield
(b) Yield to Maturity
(c) สมมติว่า Yield to Maturity มีอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาสามปีหน้า ให้คำา นวณหาราคา
พันธบัตร ณ วันสิ้นปีที่สาม(นับระยะเวลาจากวันนี้ไปสามปี)
7.8 พันธบัตรที่มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 12 % จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี มีราคาตามมูลค่าฉบับละ
1,000 บาท บริษัทผู้อ อกพัน ธบั ตรสามารถเรี ยกมาไถ่ ถอนคืน ใน 4 ปี ในราคา(Call Price)
1,060 บาท พันธบัตรถูกขายในราคาฉบับละ 1,100 บาท (สมมติว่าพันธบัตรเพิ่งถูกนำา ออก
จำาหน่าย)
(a) Yield to Maturity เท่ากับเท่าไร
(b) Current Yield เท่ากับเท่าไร
(c) มีกำาไรส่วนทุนหรือขาดทุนส่วนทุนหรือไม่ (Bond’s capital gain or loss yield =?)
(d) Yield to Call เท่ากับเท่าไร
7.1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful