1

2 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
3
SADHANA
MOT NIO ÐUONG
DAN TOI THIIN CHUA
Linh Thao Kitoâ Giaùo
Theo Loái Ñoâng Phöông
ANTHONY DE MELLO S.J.
Taùc giaû taäp saùch “YÙ THÖÙC”
4 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
5
5ADHANA
MOT NLO ÐUONG
DAN TOI THILN CHUA
LINH THAO KITOÂ GIAÙO
THEO LOÁI ÑOÂNG PHÖÔNG
TOAØN TAÄP, KHOÂNG RUÙT GOÏN
ANTHONY DE MELLO S.J.
Chuyeån ngöõ:
Lm. Minh Anh (Giaùo Phaän Hueá)
6 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Nguyeâ n taù c Anh ngöõ :
SADHANA
A WAY TO GOD
Christian Exercises in Eastern Form
ANTHONY DE MELLO S.J.
Author of Awareness
Imprimi Potest: Bertram Philipps, S.J.
Praep. Prov. Bomb.
Imprimatur: +C. Gomes, S.J.
Bishop of Ahmedabad
January 24, 1978
AN IMAGE BOOK
PUBLISHED BY DOUBLEDAY
(1984)
7
NOÄ I DUNG
GIÔÙ I THIEÄ U............................................................................ 9
Y THU C ............................................................................... 13
Thao luyeä n 1. Söï Phong Phuù Cuû a Thinh Laë ng ................ 15
Thao luyeä n 2. Nhöõ ng Caû m Giaù c Töø Thaâ n Xaù c................ 18
Thao luyeä n 3. Nhöõ ng Caû m Giaù c Töø Thaâ n Xaù c.
Kieå m Soaù t Tö Töôû ng ................................ 24
Thao luyeä n 4. Kieå m Soaù t Tö Töôû ng ................................ 29
Thao luyeä n 5. Nhöõ ng Caû m Nhaä n Töø Vieä c Hít Thôû .......... 33
Y Thu c va Chie m Nie m ...................................................... 35
Thao luyeä n 6. Thieâ n Chuù a ÔÛ Trong Hôi Thôû Cuû a Toâ i ...... 46
Thao luyeä n 7. Thoâ ng Hieä p Vôù i Thieâ n Chuù a Qua Hôi Thôû 48
Thao luyeä n 8. Tónh Laë ng.................................................. 50
Thao luyeä n 9. Thaâ n Xaù c Caà u Nguyeä n............................. 54
Thao luyeä n 10. Tieá p Xuù c Vôù i Thieâ n Chuù a ......................... 58
Thao luyeä n 11. Nhöõ ng AÂ m Thanh ..................................... 61
Thao luyeä n 12. Taä p Trung ................................................. 65
Thao luyeä n 13. Tìm Kieá m Thieâ n Chuù a Trong Moï i Söï ........ 68
Thao luyeä n 14. YÙ Thöù c Tha Nhaâ n ..................................... 70
Nhu ng Ích Lc i Ca Nha n Tu Vie c Y Thu c .......................... 73
Nhu ng Ích Lc i Cu a Nhc m Tu Vie c Y Thu c........................ 75
Chie m Nie m Trc Ne n De Da ng Hcn Trcng Mc t Nhc m.... 77
Gia Tri Ða c Bie t Cu a Y Thu c Tu Tha n Xa c ....................... 78
TUO NG TUO NG.................................................................. 81
Thao luyeä n 15. ÔÛ Ñoù vaø ÔÛ Ñaâ y ......................................... 83
Thao luyeä n 16. Choã Caà u Nguyeä n ..................................... 87
Thao luyeä n 17. Trôû Laï i Galileâ ............................................ 89
Thao luyeä n 18. Nhöõ ng Maà u Nhieä m Haâ n Hoan
Cuû a Ñôø i Baï n ............................................. 92
Thao luyeä n 19. Nhöõ ng Maà u Nhieä m Thöông Ñau .............. 95
8 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 20. Giaû i Toû a Oaù n Hôø n..................................... 98
Thao luyeä n 21. Chieá c Gheá Troá ng.................................... 101
Thao luyeä n 22. Chieâ m Nieä m Theo Thaù nh Inhaxioâ .......... 103
Thao luyeä n 23. Nhöõ ng Töôû ng Töôï ng
Mang Tính Bieå u Töôï ng ........................... 111
Thao luyeä n 24. Chöõ a Laø nh Veá t Thöông Cuû a Kyù ÖÙ c ........ 115
Thao luyeä n 25. Giaù Trò Cuoä c Soá ng.................................. 116
Thao luyeä n 26. Thaá y Tröôù c Vieã n AÛ nh Cuoä c Soá ng .......... 122
Thao luyeä n 27. Noù i Lôø i Töø Bieä t Vôù i Thaâ n Xaù c ................. 125
Thao luyeä n 28. Ñaù m Tang Cuû a Baï n ............................... 126
Thao luyeä n 29. Töôû ng Töôï ng Veà Töû Thi .......................... 127
Thao luyeä n 30. YÙ Thöù c Veà Quaù Khöù ............................... 128
Thao luyeä n 31. YÙ Thöù c Veà Töông Lai .............................. 132
Thao luyeä n 32. YÙ Thöù c Veà Con Ngöôø i ............................ 134
LO NG SU NG KÍNH........................................................... 137
Thao luyeä n 33. Phöông Phaù p “Bieå n Ñöù c” ....................... 139
Thao luyeä n 34. Caà u Nguyeä n Baè ng Lôø i ............................ 145
Thao luyeä n 35. Nieä m Teâ n Chuù a Gieâ su ........................... 149
Thao luyeä n 36. Thieâ n Chuù a Vôù i Ngaø n Teâ n Goï i ............... 153
Thao luyeä n 37. Thaá y Chuù a Ñang Nhìn Baï n .................... 156
Thao luyeä n 38. Thaù nh Taâ m Chuù a Kitoâ ............................ 158
Thao luyeä n 39. Teâ n Gieâ su, Nhö Laø Hieä n Dieä n ................ 161
Thao luyeä n 40. Caà u Thay Nguyeä n Giuù p ......................... 161
Thao luyeä n 41. Lôø i Caà u Khaå n ......................................... 168
Thao luyeä n 42. Ñöù c Gieâ su, Ñaá ng Cöù u Ñoä ...................... 172
Thao luyeä n 43. Nhöõ ng Caâ u Tin Möø ng............................. 174
Thao luyeä n 44. Nhöõ ng Öôù c Voï ng Thaù nh ........................ 175
Thao luyeä n 45. Quy Höôù ng Veà Thieâ n Chuù a.................... 179
Thao luyeä n 46. Löû a Yeâ u Meá n Soá ng Ñoä ng....................... 181
Thao luyeä n 47. Lôø i Nguyeä n Ngôï i Khen ........................... 182
9
GIÔÙ I THIEÄ U
Tra | qua muo | |a m na m trong do | vo | tu ca ch |a mo t nguo |
g|a ng pho ng va ||nh huo ng g|u p nh|e u nguo | ca u nguye n,
to | nghe ha ng chu c nguo | than ph|e n ra ng, ho kho ng b|e t
pha | ca u nguye n the na o; da u da no |u c he t su c, duo ng
nhu ho va n kho ng da t duo c t|e n bo na o trong v|e c ca u
nguye n; ho tha y ca u nguye n tha t buo n te va nha m cha n.
To | cu ng nghe nh|e u vi ||nh huo ng nhin nha n su ba t |u c
trong v|e c chl da n ca ch thu c ca u nguye n cho nguo | kha c,
hoa c chinh xa c hon, |a m the na o de co duo c su no thoa va
tra n da y tu v|e c ca u nguye n.
Ð|e u na y |uo n |a m to | nga c nh|e n, vi |e to | tha y v|e c g|u p
nguo | kha c ca u nguye n |a d|e u tuong do | de da ng. Kho ng
chl du a va o mo t va | uy tin ca nha n cu a minh de no | |e n
d|e u do , nhung to | co n quy no va o mo t va | nguye n ta c ra t
don g|a n ma to | da theo duo | trong do | so ng ca u nguye n
r|e ng cu a minh cu ng nhu trong v|e c huo ng da n nhu ng nguo |
kha c ve va n de ca u nguye n. Nguye n ta c thu nha t, ca u
nguye n |a mo t thao |uye n mang |a | su tra n da y va no thoa ,
va tha t hoa n toa n ho p |y de tim k|e m nhu ng d|e u na y tu
v|e c ca u nguye n. Nguye n ta c thu ha|, ca u nguye n |a co ng
v|e c cu a con t|m hon |a cu a |y tri. Qua va y, ca ng so m thoa t
kho | |y tri va |a nh vu c suy tu, ca u nguye n ca ng co kha na ng
tro ne n hoan hy va bo ich. Pha n |o n ca c ||nh mu c va tu si
10 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
co| v|e c ca u nguyen ngang vo | v|e c suy tu, do chinh |a
nguye n nha n tha t ba | cu a ho .
Co |a n, mo t nguo | ba n Do ng Te n no | vo | to | ra ng, anh
da de n ga p mo t vi th|e n su A n G|a o de ho | o ng ve buo c
da u cu a nghe thua t ca u nguye n. Vi th|e n su no | vo | anh,
“Haõ y taä p trung vaø o hôi thôû ”. Ba n to | t|e n ha nh thu c h|e n chl
nga n a y trong vo ng na m phu t. Ðoa n, th|e n su no |, “Khí maø
con ñang hít thôû laø Thieâ n Chuù a, con ñang hít Thieâ n Chuù a
vaø o, con ñang thôû Thieâ n Chuù a ra. Haõ y yù thöù c ñieà u ñoù , vaø
tieá p tuï c chaê m chuù laé ng nghe yù thöù c ñoù ”. Sau kh| d|e u chlnh
pha n na o ca u no | a y theo ca | nhin tha n ho c, ba n to | da |a m
theo nhu ng chl da n na y - he t g|o na y qua g|o no , nga y na y
qua nga y kha c - va anh ra t do | nga c nh|e n kh| kha m pha
ra ng, ca u nguye n cu ng co the don g|a n nhu v|e c hit va o,
tho ra. Ðo ng tho |, anh cu ng kha m pha trong v|e c |uye n ta p
na y mo t ch|e u kich tha m sa u, mo t su no thoa va bo duo ng
t|nh tha n ma anh kho ng tim tha y trong nh|e u g|o da da nh
tro n cho v|e c ca u nguye n trong nh|e u na m.
Nhu ng thao |uye n to | de nghi trong ta p sa ch na y ra t phu
ho p vo | phuong pha p cu a vi th|e n su A n G|a o k|a, nguo |
ma to | chua tu ng ga p cu ng nhu chua tu ng nghe no | ke tu
nga y do . To | cu ng na m mo t so nguye n ta c trong va n de
ca u nguye n, nhung to | se no | ve chu ng cu ng vo | nhu ng
thao |uye n theo sau va se g|a | thich chu ng t|e m a n da ng
sau nhu ng thao |uye n do nhu the na o.
To | thuo ng de nghi nhu ng thao |uye n na y cho ca c nho m.
To | go | ho |a Caù c Nhoù m Caà u Nguyeä n, hay du ng hon, Caù c
Nhoù m Chieâ m Nieä m, tra | vo | quan n|e m chung, mo t nho m
suy n|e m na o do . Qua va y, trong nhu ng hoa n ca nh na o
do , ch|e m n|e m thu c h|e n theo nho m thi h|e u qua hon thu c
11
ha nh r|e ng |e . To | v|e t ra nhu ng thao |uye n na y o da y, ha u
nhu chinh xa c theo hinh thu c va ngo n tu da nh r|e ng cho
ca c nho m. Ne u ba n du dinh huo ng da n mo t Nho m Ch|e m
N|e m va du ng ta p sa ch na y nhu mo t ta | ||e u, thi nhu ng gi
ba n pha | |a m |a |a y ba n va n cu a mo | thao |uye n, do c no
cho nho m mo t ca ch cha m ra | va x|n nho m thu c h|e n theo
nhu ng chl da n ba n da do c cho ho . Ba n va n, di nh|e n, se
pha | duo c do c cha m ra |, ca n ta m ngung nh|e u cho , da c
b|e t nhu ng cho da nh da u ba cha m.
Chl do c ba n va n cho nhu ng nguo | kha c se kho ng |a m
ba n tro ne n mo t huo ng da n v|e n g|o | cu a mo t Nho m Ch|e m
N|e m. Vi ra ng, trong mu c do na o do , chinh ba n se pha | |a
mo t chuye n g|a ch|e m n|e m. Ba n se pha | ca m ngh|e m mo t
do | d|e u ma ba n dang do c cho nhu ng nguo | kha c, va ba n
cu ng pha | co mo t va | ky na ng trong nghe thua t ||nh huo ng.
Nhu ng thao |uye n na y kho ng thay the nhu ng k|nh ngh|e m
ca nha n va nhu ng k|e n thu c ||nh huo ng, nhung chu ng se
phu ho p vo | mo t kho | da u to t, va cha c cha n, chu ng se thu c
h|e n cho ba n va nho m cu a ba n mo t va | d|e u hu u ich. To |
ca n tha n |oa | kho | ta p sa ch na y nhu ng thao |uye n vo n do |
ho | nguo | huo ng da n ca u nguye n pha | |a mo t chuye n g|a.
Va ne u co ba t ky nguy co ga y ha | na o trong qua trinh thu c
ha nh ba t cu ba | na o trong nhu ng thao |uye n na y, to | se chl
ra va huo ng da n ca ch thu c de tra nh.
To | da ng ta p sa ch na y cho Ðu c Tr|nh Nu Mar|a, ma vo |
to |, Nga | |uo n |uo n |a mo t ma u guong ch|e m n|e m. Hon
the , to | t|n ra ng, chinh |o | chuye n ca u cu a Nga | da g|a nh
b|e t bao ho ng a n cho to | va cho nh|e u nguo | duo c to | huo ng
da n trong v|e c ca u nguye n; ne u kho ng co su chuye n ca u
a y, chu ng to | se kho ng bao g|o co duo c nhu ng ho ng a n
do . Ða y |a |o | khuye n da u t|e n cu a to | da nh cho ba n ne u
12 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ba n uo c ao tha ng t|e n trong nghe thua t ch|e m n|e m: Ha y
x|n Me Mar|a |a m Quan Tha y va x|n |o | ca u thay nguye n
g|u p cu a Nga | truo c kh| cat buo c va o ne o duo ng na y.
Nga | duo c da c su ng |o | ke o Tha nh Tha n xuong tre n
G|a o Ho | nhu Nga | da |a m trong b|en co Truye n T|n va
Le Ngu Tua n kh| ca u nguye n vo | ca c To ng Ðo . Ne u ba n
x|n Me Mar|a cu ng ca u nguye n vo | ba n va cho ba n, ba n
tha t may ma n.
13
YÙ THÖÙ C
14 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
15
Thao luyeä n 1: Söï Phong Phuù
Cuû a Thinh Laë ng
“Thinh laë ng laø moä t maë c khaû i lôù n lao”, La o Tu no |. Chu ng ta
quen nghi K|nh Tha nh nhu |a ma c kha | cu a Th|e n Chu a,
va qua du ng nhu va y. Nay, to | muo n ba n kha m pha ma c
kha | ma th|nh |a ng mang de n. Ðe do n nha n ma c kha | K|nh
Tha nh trao ban, ba n pha | mo |o ng minh ra vo | K|nh Tha nh.
Ðe do n nha n ma c kha | ma th|nh |a ng mang de n, truo c he t,
ba n pha | da t duo c th|nh |a ng. Va d|e u na y tha t kho ng de .
Na o, chu ng ta thu |a m co ng v|e c na y ngay trong ba | thao
|uye n da u t|e n cu a minh.
To | muo n mo | nguo | trong ca c ba n cho n cho minh
mo t tu the thoa | ma |, ro | nha m ma t |a |.
G|o da y, to | mo | ba n g|u th|nh |a ng trong khoa ng muo |
phu t. Truo c he t, ba n se co ga ng da t to | th|nh |a ng, mo t
th|nh |a ng hoa n toa n nga n na o co the cu a con t|m va
ta m tri. Sau kh| da t duo c d|e u do , ba n se mo |o ng minh
ra cho ba t cu ma c kha | na o ma no mang |a |.
Sau chu ng muo | phu t, to | mo | ba n mo ma t va ne u
ba n muo n, ha y ch|a se cho chu ng to | nhu ng gi ba n da
|a m, nhu ng gi ba n da ca m ngh|e m trong muo | phu t do .
………..
………..
………..
Y T|U 0
16 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ðang kh| ch|a se nhu ng gi ba n da |a m va nhu ng gi
da xa y de n cho ba n, ha y no | cho chu ng to | nhu ng no
|u c ma ba n da thu c h|e n de da t duo c th|nh |a ng va nhu ng
co ga ng do da tha nh co ng the na o. Ha y mo ta su th|nh
|a ng na y, ne u ba n co the . Ha y no | cho chu ng to | nhu ng
gi ba n da ca m ngh|e m trong su th|nh |a ng a y, ba t cu
d|e u gi ba n da nghi va ca m nha n suo t thao |uye n na y.
K|nh ngh|e m cu a ta t ca nhu ng a| thu c ha nh thao |uye n
na y de u hoa n toa n kho ng g|o ng nhau. Pha n |o n, ho nga c
nh|e n kh| kha m pha ra ng, th|nh |a ng |a mo t ca | gi hoa n
toa n xa |a vo | ho ; du co |a m gi d| nu a, ho va n kho ng the
tra n tinh ca | tho | d| tho tha n ||e n |l cu a ta m tri, hoa c va n
kho ng the |a m |a ng ye n ca | xo n xao da y ca m xu c ho ca m
nha n trong ta m ho n. So kha c ca m tha y chinh minh dang
t|e p ca n nhu ng ranh g|o | cu a th|nh |a ng, nhung ho |a | ho t
hoa ng va ru t |u|. Th|nh |a ng cu ng co the |a mo t ca m ngh|e m
ga y ne n so ha |.
Kho ng |y do gi de ba n na n |o ng. Ngay ca nhu ng y tuo ng
|ang thang vo dinh cu a ba n |a | kho ng pha | |a mo t ma c kha |
|o n |ao sao? V|e c ta m tri ba n d| |ang thang kho ng pha | |a
mo t ma c kha | ve chinh ba n sao? Chua du de ba n b|e t d|e u
na y da u! Ba n pha | da nh ra t nh|e u tho | g|o de caû m nghieä m
ca | ta m tri |ang thang na y. Va loaï i hình cu a su |ang thang
ma ta m tri ch|e u theo - d|e u do cu ng ma c kha | bao d|e u!
Va da y |a mo t khich |e cho ba n: V|e c ba n y thu c duo c
nhu ng |ang thang cu a ta m tri, nhu ng xao do ng no | ta m hoa c
ba t |u c trong v|e c tra n tinh chinh minh cho tha y ra ng, ba n
cu ng da co mo t mu c do th|nh |a ng nho nho| be n trong na o
do ; hay it nu a, mo t mu c do th|nh |a ng vu a du de nha n ra ta t
ca nhu ng d|e u na y.
17
Ha y nha m ma t |a | mo t |a n nu a va y thu c ta m tri |ang
thang cu a ba n… chl trong vo ng ha| phu t…
G|o da y, ha y ca m nha n su th|nh |a ng vo n co the g|u p
ba n y thu c nhu ng |ang thang cu a ta m tri…
Chinh tre n su th|nh |a ng to | th|e u be n trong na y ma
chu ng ta se k|e n ta o nhu ng thao |uye n ke t|e p. Kh| th|nh
|a ng tr|e n no , no se ma c kha | cho ba n nga y ca ng nh|e u
hon ve chinh ba n. Hoa c, mo t ca ch chinh xa c hon, th|nh
|a ng se ma c kha | chinh ba n cho ba n. Ðo |a ma c kha | da u
t|e n cu a no : baû n chaá t cu a ba n. Chinh trong ma c kha | na y
va qua ma c kha | na y, ba n se da t duo c nhu ng d|e u ma t|e n
ba c kho ng the mua |a y, nhu ng d|e u nhu: kho n ngoan, binh
tha n, n|e m vu| va ca Th|e n Chu a.
Ðe co duo c nhu ng cu a vo g|a na y, thi se kho ng du ne u
ba n chl suy tu, trao do | va tha o |ua n. Nhu ng gi ba n ca n
chinh |a |uye n ta p. Luye n ta p ngay ba y g|o .
Ha y nha m ma t |a |, tim k|e m su th|nh |a ng the m na m
phu t nu a.
Cuo | thao |uye n, ha y |uu y , xem nhu ng co ga ng cu a
ba n |a n na y co tha nh co ng hon hay su t g|a m.
Ha y |uu y , ||e u o |a n na y, th|nh |a ng da ma c kha | cho
ba n mo t d|e u gi do ma ba n da kho ng nha n ra o |a n truo c
do .
Ðu ng tim k|e m ba t cu d|e u ky |a na o trong ma c kha | ma
th|nh |a ng dem de n: a nh sa ng, ca m hu ng hay h|e u b|e t.
Qua va y, du ng tìm kieá m gi ca . Ha y ca m tri cho v|e c quan
saù t. Chl ca n na m |a y ta t ca nhu ng gi ba n y thu c. Mo | d|e u,
kho ng tha nh va n de no cu rich hay binh thuo ng ma theo
do , no ñöôï c maë c khaû i cho ba n. Ta t ca ma c kha | cu a ba n
co the chl |a su k|e n: do | tay ba n dang a m uo t; ba n dang bi
tho | thu c de thay do | mo t tu the ngo |, du ng; hoa c ba n dang
Y T|U 0
18 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
|o |a ng ve su c khoe minh. Kho ng tha nh va n de . Ð|e u quan
tro ng |a ba n y thu c d|e u na y. No | dung y thu c cu a ba n thi it
quan tro ng hon tinh cha t y thu c do . Kh| tinh cha t g|a ta ng,
th|nh |a ng cu a ba n se sa u sa c. Va kh| th|nh |a ng cu a ba n
tro ne n sa u sa c, ba n se ca m ngh|e m mo t su b|e n do |. Ba n
se vu| suo ng kha m pha ra ng, ma c kha | kho ng pha | |a h|e u
b|e t. Ma c kha | |a su c ma nh, mo t su c ma nh huye n nh|e m
dem |a | b|e n do |.
Thao luyeä n 2: Nhöõ ng Caû m Giaù c
Töø Thaâ n Xaù c
Ba n ha y cho n mo t tu the de chiu, thoa | ma | va ro |,
nha m ma t |a |.
G|o da y, to | sa p ye u ca u ba n y thu c mo t va | ca m g|a c
no| tha n xa c, nhu ng ca m g|a c ma ba n dang ca m nha n
ngay |u c na y, nhung ba n chua co the y thu c chu ng mo t
ca ch ro ra ng duo c…
Ha y y thu c su du ng cha m cu a a o xo ng tre n va|
ba n…, du ng cha m cu a chu ng tre n |ung, hay du ng cha m
cu a |ung ba n tre n ch|e c ghe dang ngo |... Ba y g|o , ha y y
thu c ca m g|a c cu a ha| ba n tay dang cha m va o nhau
hoa c dang tha |o ng |e n du | ba n… Ba y g|o , ha y y thu c
ba p du | hoa c mo ng ba n dang cha m va o ghe … Ha y
xem ca m g|a c ha| ba n cha n ba n dang cha m va o do |
g|a y… Ðoa n, ha y y thu c tha t ro tu the ngo | cu a ba n...
Mo t |a n nu a: do | va| ba n… |ung ba n… tay pha |… tay
tra |… mo ng… cha n… tu the ngo | cu a ba n…
La | mo t |a n nu a: do | va| ba n… |ung ba n… tay pha |…
tay tra |… mo ng… cha n… tu the ngo | cu a ba n…
19
Ba n cu t|e p tu c ra o kha p tha n minh, d| chuye n tu pha n
na y de n pha n kha c. Ðu ng du ng |a | o mo t pha n co the
na o |a u hon va | g|a y: va|, |ung, mo ng, v.v. Cu d| chuye n
tu bo pha n na y de n bo pha n kha c…
Ba n co the du ng |a | o nhu ng pha n to | chl ra hoa c
nhu ng pha n ba n thich nhu: da u, co , ca nh tay, ngu c hoa c
bu ng cu a ba n… Ð|e u quan tro ng |a ba n ba t |a y su caû m
nhaä n, tu c |a ca m g|a c cu a mo | pha n ma ba n ca m duo c
no trong mo t hoa c ha| g|a y; va sau do , d| chuye n de n
pha n kha c…
Sau na m phu t, to | se mo | ba n mo ma t mo t ca ch nhe
nha ng va ke t thu c thao |uye n.
Thao |uye n don g|a n na y dem |a | mo t ca m thu c thu g|a n
tu c tho | cho pha n |o n nhu ng a| thu c ha nh. Trong da so ca c
nho m, kh| to | de nghi thao |uye n na y |a n da u t|e n, mo t va |
nguo | qua thoa | ma | de n no | ro| va o ngu th|e p!
Mo t trong nhu ng ke thu |o n nha t cu a v|e c ca u nguye n |a
tra ng tha | tha n k|nh ca ng tha ng. Thao |uye n na y g|u p g|a |
quye t va n de do . Nguye n ta c na y tha t don g|a n: Ba n ca m
tha y thu tha | kh| de n vo | nhu ng ca m g|a c cu a minh; kh| y
thu c hoa n toa n nga n na o co the nhu ng ca m g|a c cu a tha n
xa c minh: nhu ng a m thanh chung quanh, tu ng ho| tho , hoa c
mu | vi cu a mo t mo n a n dang thuo ng thu c.
Co qua nh|e u nguo | so ng vo | bao nh|e u chuye n trong
ñaà u - ga n nhu ho chl chu ta m de n v|e c suy nghi va tuo ng
tuo ng xa y ra trong tri, dang kh| |a | y thu c qua it de n hoa t
do ng cu a nhu ng ca m g|a c cu a minh. Ke t qua |a , h|e m kh|
ho so ng trong h|e n ta |, va ha u nhu ho |uo n |uo n so ng trong
qua khu hoa c tuong |a|. Vo | qua khu : ho ho | t|e c ve nhu ng
|o | |a m da qua, ma c ca m to | |o |, ha he ve nhu ng tha nh qua
da t duo c, bu c tu c ve nhu ng to n thuong nguo | kha c ga y ra
Y T|U 0
20 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
cho ho . Hoa c vo | tuong |a|: ho |o so ta| uong va nhu ng ba t
ung co the xa y ra, du pho ng nhu ng n|e m vu| ma| nga y, mo
tuo ng nhu ng b|e n co se de n.
Ho | tuo ng qua khu de ru t ra |o | ich tu do , hoa c ngay ca
de vu| huo ng no mo t ca ch mo | me ; cu ng nhu du pho ng
tuong |a| de hoa ch dinh mo t ca ch thu c te , |a nhu ng v|e c
|a m co g|a tri, m|e n |a chu ng du ng dem chu ng ta ra kho |
h|e n ta | qua |a u. Ðe tha nh co ng trong v|e c ca u nguye n,
d|e u th|e t ye u |a ca n pha t tr|e n mo t kha na ng de ga p go
h|e n ta | va so ng trong h|e n ta |. Theo h|e u b|e t cu a to |, de
co the so ng trong h|e n ta |, kho ng phuong pha p na o to t hon
v|e c ba n thoa t kho | da u o c va tro ve vo | nhu ng ca m g|a c
cu a minh.
Ha y ca m nha n ca | no ng, ca | |a nh cu a ba u khi chung
quanh. Ha y ca m nha n |a n g|o h|u h|u kh| no dang mon
man ba n. Ha y ca m nha n ca | no ng cu a ma t tro | dang cha m
da ba n. Ha y ca m nha n ve be ngoa | va nh|e t do cu a do va t
ma ba n dang cha m de n… va co| co su kha c b|e t na o kho ng.
Ha y co|, ba n se so ng do ng |a m sao kh| so ng trong h|e n
ta |. Mo t kh| na m cha c ky thua t y thu c ca m g|a c na y, ba n se
nga c nh|e n kh| tha y nhu ng gi no thu c h|e n cho ba n ne u
ba n thuo c tip nguo | thuo ng |o |a ng cho tuong |a| hoa c ma c
ca m to | |o | trong qua khu .
Mo t |o | khuye n cho v|e c thoa t kho | tri o c: Ca | da u kho ng
pha | |a no| tha t to t cho v|e c ca u nguye n, no cu ng kho ng
pha | |a no| qua te de khôû i ñaà u v|e c ca u nguye n. Nhung,
ne u v|e c ca u nguye n cu a ba n du ng |a | qua |a u o do ma
kho ng d| chuye n va o con t|m, no se da n da n kho khan, to
ra me t mo | va ga y na n chi. Ba n pha | ho c ca ch thoa t kho |
|a nh vu c suy tu, |y |ua n de d| va o |a nh vu c ca m nha n, ca m
21
g|a c, ye u thuong va tru c g|a c. Ðo |a ma nh da t ma ch|e m
n|e m cha o do |, va ca u nguye n se tro ne n mo t su c ma nh
b|e n do |, |a nguo n ha n hoan va binh an kho ng ngo|.
Cu ng co the sau thao |uye n na y, mo t va | nguo | - mo t so
ra t it - se kho ng ca m nha n duo c su thu tha | va binh an,
nhung thay va o do |a the m ca ng tha ng. Ne u d|e u na y xa y
de n cho ba n, ba n ha y chuye n sang y thu c su ca ng tha ng
cu a minh. Ha y |uu y , pha n na o cu a co the ba n dang ca ng
tha ng. Ha y |uu y mo t ca ch chinh xa c, ca ng tha ng nhu the
na o. Ha y y thu c su tha t |a , chinh ba n dang |a m cho minh
tro ne n ca ng tha ng va gh| nha n mo t ca ch chinh xa c, ba ng
ca ch na o ba n dang |a m cho minh ca ng tha ng.
Kh| du ng tu ghi nhaä n, to | kho ng nghi de n v|e c suy tu,
nhung nghi de n ca m xu c va ca m g|a c. To | kho ng the |a p
|a | qua thuo ng xuye n ra ng, thao |uye n na y dang no | de n
va n de ca m g|a c, chu kho ng pha | suy tu. Thu c te , co nhu ng
nguo | kh| duo c ye u ca u caû m nhaä n do | ca nh tay, do | cha n,
hoa c do | ba n tay cu a minh, thi ho kho ng caû m nhaä n duo c
chu ng mo t ca ch tha t su . Ho chl sa n s|nh ra mo t hinh a nh
thua n |y ve nhu ng ch| the cu a minh. Ho bieá t ca c ch| the
na y na m o da u va y thu c su nha n b|e t na y, nhung |a | kho ng
caû m nhaä n chinh ca c ch| the a y. O da u nhu ng nguo | kha c
ca m nha n duo c mo t o ng cha n, mo t ba n tay, thi ta t ca nhu ng
nguo | na y kho ng ca m nha n duo c gi. Ta t ca nhu ng gi ho co
chl |a mo t hinh a nh thuo c tri o c.
Ca ch to t nha t de vuo t qua nhuo c d|e m do (va b|e t cha c
ra ng, ba n kho ng co| mo t hinh a nh thua n |y |a mo t k|nh
ngh|e m ca m nha n) |a ba n nha t |a y nga n na o co the ta t ca
nhu ng ca m g|a c trong mo | mo t ch| the na y: va| ba n, |ung
ba n, mo ng ba n, tay cha n cu a ba n. Ð|e u na y cu ng se g|u p
ba n ca m tho ng vo | nhu ng a| kho ng ca m nha n duo c ca c ch|
Y T|U 0
22 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
the cu a ho ; vi ra t co the , ba n se kha m pha ra ng, chl mo t
pha n nho be ma t ca c ch| the na y dem |a | ca m g|a c ban
da u ma tho |. Cu ng co the ba n kho ng nha t duo c ca m g|a c
na o tre n mo t vu ng ro ng cu a co the minh, |y do |a vi su nha y
ca m cu a ba n da che t do v|e c ba n da so ng qua nh|e u trong
da u. Be ma t da ba n duo c che phu bo | ha ng ty pha n u ng
s|nh ho a ma chu ng ta go | |a nhu ng ca m g|a c, va o da y,
ba n tha y tha t kho de nha t |a y ngay ca mo t va | ca m g|a c
cu a chu ng! Ba n da |a m cho minh ra cu ng co | de kho | ca m
nha n - ra t co the , do mo t va | thuong to n, hoa c mo t va | xung
do t tinh ca m ma ba n kho ng co n nho tu xa xua. Vi the , su
nha n thu c cu a ba n, y thu c cu a ba n, nhu ng na ng |u c ta p
trung cu a ba n cu ng nhu su chu y cu a ba n du va n |o n |e n,
nhung da kho ng pha t tr|e n duo c.
Ro | da y, to | se g|a | thich tuong quan g|u a thao |uye n
na y vo | v|e c ca u nguye n, cu ng nhu ba ng ca ch na o ma vo |
nh|e u nguo |, thao |uye n na y tu no |a mo t hinh thu c ch|e m
n|e m. Cho de n kh| co duo c mo t su sa p da t kha c, ha y de
thao |uye n na y da p u ng nhu mo t chua n bi cho v|e c ca u
nguye n va ch|e m n|e m; nhu mo t ca ch the de da t de n thu
tha | va tinh |a ng, ma kho ng co no , v|e c ca u nguye n se tro
ne n kho kha n, tha m chi kho ng the .
Ba n ha y nha m ma t |a | mo t |a n nu a. Ha y t|e p xu c vo |
nhu ng ca m g|a c tu ca c pha n co the kha c nhau cu a ba n.
Ly tuo ng |a ba n se kho ng nghi de n ngay ca ca c pha n
kha c nhau cu a tha n the nhu “tay”, “cha n”, “|ung” ba n…
nhung chl de d| chuye n tu ca m g|a c na y de n ca m g|a c
kha c, va cu ng kho ng ga n nhu ng nha n h|e u hay nhu ng
te n go | cho ca c ch| the va ca c bo pha n kh| ba n ca m
nha n chu ng.
Ne u ba n tha y co mo t su tho | thu c cu do ng hay chuye n
23
do | tu the , du ng ch|e u theo no . Chl y thu c su tho | thu c
va su kho chiu do , kho ng gi ca , chinh d|e u do ga y ne n
su tho | thu c.
Ba n ha y du ng |a | vo | thao |uye n na y trong va | phu t
va ca m nha n da n da n mo t su tinh |a ng na o do no| tha n
xa c minh. Ðu ng du ng |a | du t khoa t trong tinh |a ng do .
Ba n cu t|e p tu c thao |uye n y thu c cu a minh va de su tinh
|a ng tu |o cho chinh no .
Ne u ch|a tri, ba n ha y quay |a | y thu c nhu ng ca m g|a c
cu a tha n the , d| chuye n tu ca m g|a c na y de n ca m g|a c
kha c cho de n kh| toa n tha n tro ne n tinh |a ng mo t |a n
nu a va |y tri ba n se |a ng ye n cu ng vo | tha n the minh; va
ba n |a | co the ca m nha n mo t |a n nu a su tinh |a ng na y,
su tinh |a ng mang |a | binh an va ne m huo ng truo c huong
vi cu a v|e c ch|e m n|e m cu ng nhu huong vi cu a Th|e n
Chu a. Tuy nh|e n, to | nha c |a |, ba n du ng du ng |a | mo t
ca ch du t khoa t trong su tinh |a ng do .
Ta | sao kho ng du ng |a | trong su tinh |a ng ma ba n co the
ca m ngh|e m suo t thao |uye n na y? Du ng |a | trong do co the
se thoa | ma | va tha m chi sung suo ng. Nhung ne u |a m the ,
ba n co nguy co ga y ne n mo t su nga y nga t nhe nha ng, hay
mo t su tro ng ro ng ta m tha n na o do ; va v|e c du ng |a | trong
su nga y nga t na y vo n se kho ng da n ba n de n da u, xe t ve
ma t ch|e m n|e m. Ð|e u do pha n na o g|o ng nhu tu tho | m|e n,
vo n kho ng ich gi cho v|e c |a m sa c be n y thu c cu ng nhu
cho v|e c ch|e m n|e m.
Va y, d|e u quan tro ng |a ba n du ng co tinh tim ca ch sa n
s|nh ba t cu mo t tinh |a ng hay mo t |m a ng na o be n trong
chinh minh, cu ng kho ng du ng |a | du t khoa t o do kh| no
xua t h|e n. Ð|e u ba n pha | tim k|e m, chinh |a su sa c be n cu a
y thu c hon |a g|e t che t no vo n se na y s|nh tu mo t su nga y
Y T|U 0
24 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
nga t na o do , du nhe nha ng de n da u. Vi the , ba t cha p su
tinh |a ng va be n trong su tinh |a ng, ba n va n pha | t|e p tu c
thu c ha nh thao |uye n y thu c cu a minh, va de ma c tinh |a ng
cho chinh no tu |o.
Se co nhu ng |u c, kh| ma su tinh |a ng hoa c su troá ng roã ng
tro ne n qua ma nh me , de n no | no se |a m cho ta t ca thao
|uye n va ta t ca no |u c ve phia ba n tro ne n ba t kha th|, nhu ng
|u c nhu the |a nhu ng |u c ba n kho ng co n co ga ng d| tim tinh
|a ng nu a. Chinh su tinh |a ng da ch|e m cu va a p da o ba n.
Kh| d|e u na y xa y de n, ba n co the ca m tha y an toa n, co |o |,
de cho ta t ca mo | no |u c ra d| (vo n |a d|e u kho ng the duo c,
ca ch na o d| nu a) va da u ha ng truo c su tinh |a ng qua ma nh
me be n trong chinh minh.
Thao luyeä n 3: Nhöõ ng Caû m Giaù c Töø Thaâ n Xaù c.
Kieå m Soaù t Tö Töôû ng
Thao |uye n na y da o sa u thao |uye n truo c. Thao |uye n truo c
xem ra ra t don g|a n do | vo | ba n - qua don g|a n, tha t su |a ,
de n mu c |a m vo mo ng. Nhung ch|e m n|e m |a mo t ca | gi
tha t su cu ng ra t don g|a n. Ðe t|e n bo trong v|e c ch|e m n|e m,
nhu ng gi ba n ca n, kho ng pha | |a phu c ta p hoa nhu ng ky
thua t cu a ba n, nhung |a k|e n tri trong su g|a n di don so,
mo t d|e u ma ha u he t nguo | ta tha y tha t kho , ra t kho . Ha y
khoan dung vo | tinh tra ng de na n |o ng cu a ba n. Ha y cho ng
|a | ca m do tim k|e m d|e u mo | |a va thay va o do , tim k|e m su
sa u sa c.
Ðe huo ng duo c mo | |o | ich cu a thao |uye n na y va thao
|uye n truo c, ba n se pha | thu c ha nh chu ng trong mo t tho |
25
g|an da |. Co |a n, to | g|u p tinh ta m cho ca c anh em Pha t tu ,
o do , chu ng to | da nh tu muo | ha| de n muo | bo n g|o mo |
nga y de chl ta p trung va o v|e c hit tho , va o kho ng khi hit
va o, tho ra o mu |. Cha ng co gi phong phu , cha ng co gi thu
vi, cu ng kho ng co mo t y tuo ng na o de thoa tri thoa |o ng!
To | nho ra t ro , nga y ma chu ng to | da nh ra muo | ha| g|o
do ng ho hoa c nh|e u hon de chl y thu c ta t ca nhu ng ca m
g|a c o d|e n tich nho be g|u a mu | va mo | tre n! Pha n |o n
chu ng to | ca m nha n mo t su tro ng ro ng sau nh|e u g|o , va
chl ba ng ca ch nha n na |, k|e n tri no |u c va o su ta p trung va
y thu c, ma d|e n tich buo ng blnh na y mo | ba t da u cho nhu ng
ca m g|a c cu a no .
Ba n se ho |, va y thi da u |a |o | ich cu a ta t ca nhu ng gi o
da y trong ca | nhin ca u nguye n? To | chl co the tra |o | ba y
g|o cho ba n |a : Ðu ng da t nhu ng ca u ho |. Ha y |a m nhu ng gi
ba n duo c ye u ca u, va ba n se kha m pha ca u tra |o | cho
chinh minh. Cha n |y it duo c tim tha y trong ngo n tu va ca c
|o | g|a | thich hon |a trong thu c ha nh va k|nh ngh|e m. Va y
thi ha y ba t da u |uye n ta p vo | |o ng t|n, su k|e n tri (ba n sa p
ca n de n ho tro tuye t vo | cu a nhu ng d|e u na y!) va cha ng
bao |a u, ba n se nghieä m ra g|a | da p cho nhu ng ca u ho |
cu a minh.
Ba n cu ng se ca m ngh|e m mo t su m|e n cuo ng de tra |o |
nhu ng ca u ho |, ca nhu ng ca u ho | xem ra ra t thu c te cu a
nguo | kha c ve nhu ng va n de na y. Nhu ng gi ta t ca ca c ca u
ho | do dang da t ra tha t su |a : “Chæ cho toâ i”. Va ca u tra |o |
thich da ng duy nha t cho ca c ca u ho | do |a , “Haõ y môû maé t vaø
töï nhìn laá y”. To t hon, ba n ha y cu ng to | |eo |e n dlnh nu | va
ca m ngh|e m ca nh ma t tro | mo c hon |a nho to | truye n da t
cho ba n nhu ng gi ma ca nh binh m|nh ru c ro go | cho ba n
kh| ba n ch|e m nga m no tu dlnh nu |. “Haõ y ñeá n maø xem”,
Y T|U 0
26 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ðu c G|e su da no | vo | ha| mo n de kh| ho ho | Nga |. Kho n
khe o thay!
Ta t ca ve |o ng |a y cu a ma t tro | tre n dlnh nu |, va nh|e uhon,
nh|e u hon nu a, |a | ha m chu a trong mo t thao |uye n kho ng
ma y thu vi nhu pha | y thu c nhu ng ca m xu c tu tha n xa c g|o
na y qua g|o kha c, nga y na y qua nga y kha c. Ha y de n va
xem cho chinh ba n. Ha u nhu cha c cha n, ba n se kho ng co
tho | g|an ra nh ro | de da nh cho co ng v|e c na y ta t ca nga y
g|o . To | de nghi ra ng, mo | kh| d| va o g|o ca u nguye n, ba n
ha y ba t da u vo | thao |uye n na y. Cu |a m thao |uye n na y
cho de n kh| ba n tim duo c binh an va tinh |a ng, ro | mo | ba t
da u d| va o g|o ca u nguye n cu a minh; ba t cu |oa | hinh ca u
nguye n na o, hinh thu c na o, ma ca ch chung, ba n thuo ng
du ng. Ba n cu ng co the |a m co ng v|e c na y mo t ca ch ra t hu u
ich va o nhu ng g|o kha c trong nga y: |u c ra nh ro |, kh| do | xe,
kh| cho ta u, kh| ba n me t nhoa |, hay ca ng tha ng va muo n
nghl ngo| mo t |u c, hoa c kh| ba n chl co va | phu t t|e u kh|e n
ma kho ng b|e t pha | |a m gi.
Hy vo ng se de n mo t |u c, kh| ma ba n ca m ngh|e m duo c
su hu ng kho | va n|e m ha n hoan |o n |ao trong v|e c y thu c
na y, ba n se kho ng co n muo n chuye n sang mo t hinh thu c
ca u nguye n na o kha c nu a. Ðo co the |a |u c ma ba n chl
muo n du ng |a | vo | no , de kha m pha mo t do | so ng ch|e m
n|e m sa u sa c va dich thu c dang t|e m a n be n trong nhu ng
ch|e u kich sa u tha m cu a thao |uye n kh|e m to n na y. Ve |oa |
hinh ch|e m n|e m, to | se trinh ba y sau.
Ba y g|o , chu ng ta d| va o thao |uye n ke t|e p. Chl ca n mo t
va | do ng cu ng co the mo ta no , nhung no ca n duo c |a p d|
|a p |a | va thu c ha nh thuo ng xuye n. Trong ca c nho m ch|e m
n|e m cu a to |, to | kho ng bao g|o bo qua it nu a mo t va | phu t
de ba t da u vo | nhu ng thao |uye n na y mo | kh| chu ng to | ga p
27
nhau; va to | khuye n khich ca c tha nh v|e n trong nho m thu c
ha nh chu ng mo | nga y, chi it |a va | phu t: sa ng, trua, ch|e u,
to |.
Ba n ha y nha m ma t. La p |a | thao |uye n truo c, d| chuye n
tu pha n tha n the na y de n pha n tha n the kha c va y thu c
ta t ca ca m g|a c ma ba n co the nha t |a y tu mo | pha n. Ha y
|a m co ng v|e c na y tu na m de n muo | phu t.
Ba y g|o , ba n chl cho n mo t d|e n tich nho tre n ma t minh:
va ng tra n, ma hay ca m cha ng ha n. Ba n ha y co ga ng
nga n na o co the de nha t |a y mo | ca m g|a c trong d|e n
tich na y.
Ban da u, d|e n tich na y co the xem ra hoa n toa n kho ng
co ca m g|a c. Ne u d|e u na y xa y ra, ba n ha y quay ve ba |
thao |uye n truo c mo t |u c, ro | tro |a | vo | d|e n tich na y. Cu
t|e p tu c nhu the cho de n kh| ba n nha n ra mo t va | ca m
g|a c o do , kho ng quan tro ng no mo ho the na o. Mo t kh|
co duo c mo t va | ca m g|a c, du ng |a | vo | no . No co the
b|e n ma t, co the thay do | tha nh ca m g|a c kha c, va nhu ng
ca m g|a c kha c cu ng co the se da m cho | chung quanh
no .
Ha y y thu c ca c |oa | ca m g|a c no | co m: ngu a nga y,
cha m chich, no ng bo ng, ke o ru t, rung do ng, co g|a t, te
buo t…
Ne u ta m tri ba n d| |ang thang, ha y nha n na | dua no
ve |a | ba | thao |uye n so m chu ng na o co the ngay kh|
ba n y thu c d|e u do .
To | se ke t thu c chuong na y ba ng ca ch de nghi mo t thao
|uye n tuong tu de su du ng ngoa | g|o ca u nguye n. Kh| ba n
buo c d|, ha y y thu c mo t |u c su d| chuye n cu a do | cha n. Ba n
co the |a m thao |uye n na y ba t cu o da u, ngay ca g|u a mo t
Y T|U 0
28 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
con pho do ng nguo |. Ðo kho ng pha | |a va n de b|e t do | cha n
ba n dang d| chuye n, nhung |a va n de nha t |a y caû m nhaä n
cu a su d| chuye n do . Ð|e u na y se dem |a | cho ba n su e m
diu va thanh tha n. Tha m chi, ba n cu ng co the thu c h|e n
mo t ba | |uye n ta p ve v|e c ta p trung ngoa | g|o ca u nguye n,
nhung pha | cho n cho minh mo t no| va ng ve , o do , kho ng a|
nhin tha y ba n; vi ho co the d| de n ke t |ua n, cu ng de h|e u,
ba n dang co mo t va n de ngh|e m tro ng na o do ! Ba | thao
|uye n do se nhu the na y:
Ðang kh| d| d| |a | |a | tu ng buo c trong mo t ca n pho ng
hay mo t ha nh |ang, ba n ha y thu c h|e n cha m ra | su d|
chuye n cu a minh de n mu c ma ba n hoa n toa n y thu c
tu ng chuye n do ng cu a do | cha n. Ha y y thu c nhu ng d|e u
na y: v|e c na ng ba n cha n tra | cu a ba n |e n… chuye n do ng
cu a no to | phia truo c… ba n cha n tra | cha m ne n nha …
tro ng |uo ng co the ba n chuye n do n |e n cha n tra |…
Ba y g|o , v|e c na ng ba n cha n pha | cu a ba n |e n…
chuye n do ng cu a no huo ng to | phia truo c… no de n da t
tre n ne n nha , truo c ma t ba n…, v.v.
Nhu mo t ho tro cho v|e c ta p trung, ba n co the tu ky
a m thi kh| na ng ba n cha n |e n: “Naâ ng leâ n… naâ ng leâ n…
naâ ng leâ n…”. Kh| ba n dua no to | phia truo c: “Chuyeå n
ñoä ng… chuyeå n ñoä ng… chuyeå n ñoä ng…”. Va kh| ba n da t
no xuong ne n nha : “Ñaë t xuoáng… ñaë t xuoáng… ñaë t
xuoá ng…”.
Ro ra ng, thao |uye n na y khoâ ng duo c khuye n khich va o
nhu ng |u c ba n dang vo | va ! Va ba n chl ca n |a m mo t |a n de
h|e u ta | sao to | khuye n ba n du ng |a m thao |uye n na y o ba t
cu no| na o ma ba n co the bi nhin tha y bo | mo t a| do , ma
pha n |o n |a nhu ng nguo | kho ng am h|e u.
29
Thao luyeä n 4: Kieå m Soaù t Tö Töôû ng
Pha n |o n, nguo | ta ga p ra c ro | vo | nhu ng ch|a tri dang kh|
thu c ha nh nhu ng thao |uye n y thu c cu a ho , ne n o da y, to |
muo n no | do | d|e u ve ca ch g|a | quye t nhu ng ch|a tri na y.
Trong kh| g|a | quye t nhu ng ch|a tri, ba n co the tha y hu u
ich kho ng pha | ba ng ca ch nha m ma t, nhung chl mo ho .
Ba n ha y mo ma t vu a du de co the nhin tha y chu ng mo t me t
phia truo c. Ðoa n, ba n ha y de ma t du ng |a | tre n mo t d|e m
hoa c mo t va t. Tuy nh|e n, du ng ho | tu ma t ba n va o d|e m do ,
va t do hoa c ta p trung va o no , hay b|e n no tha nh do | tuo ng
thu hu t hoa n toa n su chu y cu a minh.
Mo t so nguo | kho ta p trung kh| nha m ma t, nhu the do |
ma t nha m ngh|e n cu a ho da hinh tha nh mo t ma n a nh tro ng
tron, tre n do , ta m tri ho co the pho ng ch|e u |e n ta t ca mo |
thu y tuo ng vo n se ke o ho ra kho | su ta p trung. Vi |y do
na y, to | mo | de nghi ba n chl ca n khe p ho ma t, du ng |a | tre n
mo t va t, mo t d|e m ca ch xa chu ng mo t me t. Ba n ha y thu
ngh|e m d|e u na y va a p du ng |o | khuye n ne u tha y hu u ich.
Va cu ng co the , ba n |a mo t trong nhu ng nguo | tha y ra ng,
khe p ma t cu ng |a m ch|a tri nhu kh| ba n nha m ma t.
Mo t |o | khuye n kha c g|u p g|a | quye t va n de ch|a tri ma
ba n co the t|n hay kho ng t|n, |a g|u tha ng |ung cu a minh.
To | chua tim ra |y do khoa ho c cho va n de na y, nhung tu
k|nh ngh|e m r|e ng cu a minh cu ng nhu k|nh ngh|e m cu a
nh|e u nguo | kha c, to | t|n nhu the . Tu the |y tuo ng cho ca ch
ngo | na y |a the hoa sen ma ca c mo n s|nh Yoga duo c da y:
ha| cha n cuo n vo | ha| ba n cha n, g|u tre n ha| du | do | d|e n
va xuong so ng tha ng du ng. To | nghe no |, nhu ng nguo | da y
co ng da t duo c tu the na y it ga p kho kha n vo | nhu ng ch|a
Y T|U 0
30 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
tri, ma ch|a tri ho ga p |a kho kha n thu c su vo | v|e c suy tu va
kich hoa t da u o c tu duy cu a minh. Vi |y do do , tu the hoa
sen na y duo c co| |a phu ho p mo t ca ch |y tuo ng cho v|e c
ch|e m n|e m va ta p trung.
Pha n |o n ca c ba n se kho ng du k|e n nha n va can da m
de tro ne n thua n thu c vo | tu the cu c ky kho nhung tha t
da ng g|a na y. Ba n se ta o cho minh su de chiu vo | v|e c
ngo | tre n mo t ch|e c ghe co tu a tha ng, hoa c ngo | o duo ng
go cu a mo t ch|e c ghe na o do de g|u tha ng |ung. Nhung
the hoa sen kho ng qua kho chiu nhu kh| ba n thu |a m |a n
da u; tra | |a |, vo | tho | g|an, ba n se tha y ngo | ga p |ung thi
kho chiu hon, va co the ba n se kha m pha ra ng, g|u |ung
tha ng dem |a | cho v|e c ta p trung bao thua n |o |. Co nguo |
chuye n mo n cho ra ng, mo t va | th|e n su co the d| va o pho ng
th|e n dinh va no | cho b|e t nguo | na o dang ch|a tri qua tu
the dang ngo | th|e n cu a nguo | a y. Vo | to |, kha ng dinh na y,
ca ch na o do xem ra ho| cuo ng d|e u, vi to | co the nho ra t ro ,
nh|e u |a n, ra kho | g|o ch|e m n|e m, ma c da u |ung to | da
kho ng tha ng, va y ma to | da u co ch|a tri.
Mo t so nguo | u ng ho cho v|e c g|u |ung tha ng |a | d| qua
xa kh| khuye n ba n na m tre n mo t be ma t cu ng nhu sa n nha
ne u kho ng co ca ch na o kha c de chiu de ba n co the g|u
|ung tha ng. Mo t de nghi quy g|a , trong mu c do na o do , |a
mo t de nghi da ng de thu ngh|e m. Su de da t duy nha t cu a
to | nguo c |a | vo | d|e u do , |a tho ng thuo ng, na m ngu a |uo n
da n pha n |o n nguo | ta de n v|e c ngu th|e p, mo t tra ng tha |
cu a da u o c ma ca ch chung, co n ta| ha | cho v|e c ch|e m
n|e m hon ca nhu ng ch|a tri.
Co the no |, vo | ta t ca no |u c de g|a | quye t nhu ng ch|a tri
cu a minh qua v|e c da t du ng vi tri cu a do | ma t va |ung, ba n
31
va n bi qua y ra y bo | mo t ta m tri |ang thang. Cha ng co |y do
gi de ho t hoa ng! Ta m tri |ang thang |a mo t ph|e n toa | nghe
ngh|e p ma mo | nguo | ch|e m n|e m ngh|e m tu c |uo n pha |
duong da u. Mo t cuo c ch|e n da nh quye n |a m chu ta m tri thi
|a u da | va gay go nhung ra t da ng de no |u c, vi hoa tra | |o n
|ao ma ro t cuo c, no se mang |a |. The ne n, kho ng gi tha t su
co the thay the cho su nha n na |, k|e n tri va n|e m t|n ra ng,
cuo | cu ng, ba n se tha nh co ng, ba t cha p nhu ng chu ng cu
ga y na n chi nguo c |a |.
O da y, to | co n mo t de nghi de trao cho ba n nhu mo t tro
|u c. Cho de n ba y g|o , no |a ca ch the g|a | quye t nhu ng ch|a
tri hu u h|e u nha t ma to | tim duo c. To | se da t no o da ng thao
|uye n.
Ba n ha y nha m ma t, hay mo he chu ng ne u tha y d|e u
do thich ho p hon cho ba n.
Ba y g|o , ba n ha y quan sa t mo | y tuo ng xa y ra trong
tri. Co ha| ca ch g|a | quye t nhu ng y tuo ng. Mo t |a de cha y
|oanh quanh theo chu ng nhu mo t chu cu n tre n nhu ng
con duo ng, vo n se cha y theo ba t ky do | cha n na o ma no
tha y dang d| chuye n, kho ng tha nh va n de d| chuye n
theo huo ng na o. Ca ch thu ha| |a theo do | chu ng nhu
mo t nguo | ngo | be n cu a so nha minh, quan sa t nhu ng
nguo | qua duo ng. Ða y |a ca ch ma to | muo n ba n quan
sa t nhu ng y tuo ng cu a minh.
Sau kh| thu c h|e n d|e u na y mo t |u c, ba n ha y y thu c
ba n dang suy tu. Tha m chi, ba n co the tu ky a m thi, Toâ i
ñang suy tö… toâ i ñang suy tö… hoa c va n hon, Suy tö…
suy tö… de |a m cho chinh ba n |uo n y thu c t|e n trinh suy
tu vo n dang xa y ra trong ba n.
Ne u nha n tha y kho ng co mo t tu tuo ng na o trong tri,
va da u o c thi trong ro ng, ba n ha y do | y tuo ng t|e p theo
Y T|U 0
32 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
de |a m cho no xua t h|e n. Ha y canh chu ng, ngay kh| y
tuo ng vu a xua t h|e n thi y thu c no ngay, hoa c y thu c su
k|e n |a ba n dang suy tu.
Ha y t|e p tu c thu c ha nh thao |uye n na y chu ng ba hoa c
bo n phu t.
Suo t thao |uye n na y, ba n co the se nga c nh|e n kha m
pha ra ng, trong kh| ba n y thu c su v|e c ba n dang suy tu, thi
ta t ca do ng suy tu co khuynh huo ng cha m du t!
O da y, co n co mo t ca ch the don g|a n de g|a | quye t mo t
ta m tri |ang thang. Ba n ha y du ng mo t |u c ro | tro |a | vo | su
v|e c ba n dang suy tu, va do ng suy tu se ta m tho | du ng |a |.
Ha y |a m d| |a m |a | thao |uye n na y va o nhu ng |u c ba n bi
ch|a tri nh|e u hon binh thuo ng. Tho ng thuo ng, ha u nhu
kho ng the kho ng ch|a tri kh| |a n da u t|e n ba n tu nguye n d|
va o |inh vu c ch|e m n|e m. Nhung pha n |o n ca c ch|a tri se
duo c g|a | quye t ca ch don g|a n ba ng v|e c nha c nho ta m tri
tro |a | nh|e m vu ta p trung cu a no vu a kh| ba n y thu c su ch|a
tri do . Se kho ng ca n thao |uye n na y tru ph| ta m tri ba n pha n
ta m hon thuo ng |e .
Co mo t |oa | ch|a tri vo n da y nhu ng xu c do ng ma nh nhu:
ye u thuong, so ha |, g|a n ho n hay mo t va | ca m xu c kha c.
Loa | ch|a tri xua t pha t tu mo t ca m xu c ma nh me nhu the se
kho ng de da ng da u ha ng truo c thao |uye n to | vu a de nghi.
Ba n pha | a p du ng nhu ng phuong pha p kha c ma to | se de
nghi ve sau, va nha t |a pha | co mo t ky na ng da ng ke trong
nghe thua t ta p trung va ch|e m n|e m ha u duy tri su binh an
truo c |oa | ch|a tri na y.
33
Thao luyeä n 5: Nhöõ ng Caû m Nhaä n
Töø Vieä c Hít Thôû
Ba n ha y ba t da u thao |uye n na y ba ng ca ch da nh
khoa ng na m phu t de y thu c nhu ng ca m g|a c tu ca c pha n
kha c nhau cu a tha n the minh...
G|o da y, ba n chuye n sang y thu c v|e c hit tho cu a minh.
Ha y y thu c kho ng khi kh| no d| va o va d| ra qua mu |
ba n…
Ðu ng ta p trung va o kho ng khi kh| no d| va o pho | ba n.
Ha y g|o | ha n y thu c cu a ba n va o kho ng khi kh| no d|
qua mu |…
Ðu ng k|e m soa t ho| tho , cu ng du ng co hit sa u. Ða y
kho ng pha | |a |uye n tho nhung |a ta p y thu c. Va y, ne u
ho| tho cu a ba n ca n, ha y de no nhu va y, du ng d|e u chlnh,
nhung ha y quan sa t no .
Mo | kh| ba n ch|a tri, ha y ma nh me quay ve vo | nh|e m
vu cu a minh. Qua va y, truo c kh| ba n kho | su , se ra t ich
|o | ne u ba n k|e n quye t mo t ca ch vu ng va ng se kho ng
bo y thu c mo t ho| tho don thua n na o.
Ha y t|e p tu c thu c ha nh thao |uye n na y trong vo ng
muo |, muo | |a m phu t.
Pha n do ng nguo | ta tha y thao |uye n na y kho thu c h|e n
hon ha| ba | truo c. Va y ma theo quan d|e m ve mo t y thu c
sa c be n, thao |uye n na y |a | bo ich hon ca trong ba ba |. No
cu ng ta c do ng de mang |a | su thanh tha n va thu tha |.
Ðang kh| co ga ng y thu c v|e c hit tho cu a minh, ba n du ng
|a m ca ng ca c co ba p. Ðu ng |a n |o n su k|e n quye t vo | ca ng
tha ng tha n k|nh. Ba n pha | b|e t truo c, the na o cu ng bi ch|a
tri ra t nh|e u ngay tu da u. Kho ng tha nh va n de ba n se ch|a
Y T|U 0
34 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
tri |a m sao, nguye n v|e c ba n t|e p tu c tro |a | ma | vo | v|e c hit
tho cu a minh mo t ca ch y thu c - va chl no |u c cho co ng v|e c
na y tho | - cu ng mang de n cho ba n bao ta c do ng hu u ich
ma da n da n ba n se nha n ra.
Mo t kh| da tha nh thu c vo | thao |uye n na y, ba n ha y buo c
sang mo t da ng kha c, ca ch na o do co pha n kho hon, nhung
|a | h|e u na ng hon:
Ha y y thu c ca m g|a c cu a kho ng khi d| qua mu | ba n.
Ha y ca m nha n su du ng cha m cu a no . Ha y |uu y xem
pha n na o cu a mu | ma o do , ba n ca m nha n su du ng cha m
cu a kho ng khi kh| ba n hit va o… va pha n na o cu a mu |
ma ba n ca m nha n d|e u do kh| ba n tho ra...
Ne u co the , ba n ha y y thu c de n ho| a m, ho| |a nh cu a
kho ng khi… ca | |a nh cu a no kh| hit va o, ca | a m cu a no
kh| tho ra.
Ba n cu ng co the y thu c |uo ng khi d| qua o ng mu | na y
nh|e u hon |uo ng khi d| qua o ng mu | k|a...
Ha y t|nh nha y va ca nh g|a c su du ng cha m nho nha t,
nhe nha t cu a kho ng khi o mu | kh| ba n hit va o va tho ra...
Du ng |a | vo | y thu c na y chu ng muo |, muo | |a m phu t.
Tho | g|an duo c chl dinh cho mo | thao |uye n |a tho | |uo ng
to | th|e u ca n th|e t de ba n co duo c mo t va | y n|e m ve g|a tri
cu a thao |uye n do va ru t ra ich |o | tu no . Nhung ca ng da nh
nh|e u tho | g|an cho thao |uye n, h|e n nh|e n, ba n ca ng nha n
duo c nh|e u hoa tra |.
Su de da t duy nha t ma to | |uu y cho nha n xe t tre n |a :
Ðu ng |uu |a | tre n chl mo t v|e c y thu c su hit tho trong nh|e u
g|o , ke o da | trong mo t khoa ng tho | g|an nh|e u hon ha| hoa c
ba nga y. Ð|e u do co the xa y ra kh| thao |uye n dem de n
35
cho ba n mo t su an binh |o n |ao cu ng mo t ca m nha n sa u
sa c va da y tra n na o do , kh|e n ba n sung suo ng va co the
||e u minh bo ra ha ng g|o cho v|e c hit tho suo t buo | tinh ta m
dang kh| chl co mo t va | nga y de so ng trong th|nh |a ng.
Ðu ng |a m d|e u na y tru ph| ba n co o do mo t vi huo ng da n
du chuye n mo n. Ly do, su ta p trung ke o da | tre n mo t chu c
na ng qua t|nh te nhu v|e c hit tho co the ta o ne n nhu ng a o
g|a c hoa c ru t ra ca c thu tu trong vo thu c de n no | ba n kho ng
the d|e u kh|e n duo c. Mo | nguy ha | thi it, nhung co tha t va
kha na ng xa y ra thi h|e m kh| mo t nguo | m|e t ma | do | theo
thao |uye n na y ha ng g|o ; da u sao, to | cu ng muo n ba n b|e t
d|e u do .
To | kho ng the de cao da y du g|a tri cu a thao |uye n na y
cho nhu ng a| uo c ao co duo c binh an, tu chu va mo t n|e m
vu| sa u |a ng be n trong kh| ho dang o g|u a bao |o toan. Mo t
th|e n su A Ðo ng no | t|e ng da no | vo | ca c do de cu a minh:
“Hôi thôû laø ngöôø i baï n cao caû nhaá t cuû a con. Giöõ a bao khoù
khaê n, haõ y quay veà vôù i hôi thôû , con seõ gaë p ñöôï c thö thaù i vaø
söï daã n daé t”. Mo t ca u no | bi nh|e m - ca u no | ma ba n se
ta n tha nh sau kh| da da u tu mo t |uo ng tho | g|an du de
na m vu ng nghe thua t y thu c, mo t nghe thua t kho ng de thu
da c.
YÙ THÖÙ C VAØ CHIEÂ M NIEÄ M
Co |e da y |a |u c g|a | quye t su kho ng ta n tha nh thlnh
thoa ng xa y ra trong ca c Nho m Ch|e m N|e m cu a to |, ra ng:
nhu ng thao |uye n y thu c na y, dang kh| co the g|u p cho v|e c
thu g|a n, thi chu ng cha ng ich gi cho v|e c ch|e m n|e m theo
Y T|U 0
36 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ca ch ma nhu ng K|to hu u chu ng ta h|e u tu ngu a y, va pha n
|o n ha u cha c kho ng pha | |a ca u nguye n.
G|o da y, to | se co ga ng g|a | thich, ba ng ca ch na o nhu ng
thao |uye n don so na y co the duo c na m ba t de tro tha nh
ch|e m n|e m theo nghia cha t cu a tu ngu nha da o. Ne u |o |
g|a | thich kho ng |a m ba n ha | |o ng hoa c chl ta o the m va n
na n, to | de nghi ba n ha y ga t sang mo t be n ta t ca nhu ng gi
to | no | ve va n de na y va ha y thu c ha nh nhu ng thao |uye n y
thu c chl nhu |a mo t phuong t|e n chua n bi chinh minh cho
v|e c ca u nguye n va ch|e m n|e m. Hoa c ba n chl v|e c bo qua
ta t ca nhu ng thao |uye n na y de chuye n sang nhu ng thao |uye n
kha c co trong sa ch vo n ho p vo | so thich cu a ba n hon.
Truo c he t, ha y de to | g|a | thich v|e c to | su du ng nhu ng tu
ngu ca u nguye n va ch|e m n|e m. Kh| du ng tu ca u nguye n,
to | muo n no | de n su tho ng h|e p vo | Th|e n Chu a vo n duo c
thu c h|e n chu ye u qua v|e c du ng nhu ng |o |, nhu ng hinh
a nh va nhu ng y tuo ng; ve sau, to | se dua ra nh|e u thao
|uye n duo c sa p xe p theo t|e u de ca u nguye n. Ch|e m n|e m,
vo | to |, |a su tho ng h|e p vo | Th|e n Chu a, vo n su du ng de n
mu c to | th|e u nhu ng |o |, nhu ng hinh a nh va nhu ng y n|e m,
hoa c hoa n toa n kho ng ca n de n nhu ng d|e u a y. Ða y |a |oa |
ca u nguye n tha nh G|oan Tha nh G|a no | de n trong cuo n
Ñeâ m Toá i Cuû a Linh Hoà n (Dark N|ght Of The Sou|) cu a nga |,
hoa c ta c g|a cuo n Maâ y Voâ Tri (The C|oud of Unknow|ng)
g|a | thich trong ta c pha m ra t duo c ua chuo ng cu a o ng. Mo t
so thao |uye n to | de nghi trong sa ch na y ||e n ke t vo | v|e c
n|e m te n Chu a G|e su (K|nh Nguye n G|e su), duo c co| nhu
vu a ca u nguye n vu a ch|e m n|e m hoa c ke t ho p ca ha|. Ð|e u
na y tu y thuo c va o su nha n ma nh nh|e u hay it ba n da t tre n
nhu ng |o | va nhu ng y tuo ng trong v|e c su du ng nhu ng thao
|uye n cu a ba n.
37
Va da y, tro ng ta m cu a va n de : Kh| to | a p du ng thao |uye n
y thu c nhu ng ca m g|a c tu tha n xa c hay v|e c hit tho cu a to |,
to | co the b|e t |a dang tho ng h|e p vo | Th|e n Chu a kho ng?
Ca u tra |o | |a Co . Ha y de to | g|a | thich ba n cha t cu a su
thoâ ng hieä p vôù i Thieâ n Chuù a vo n xa y ra trong nhu ng thao
|uye n y thu c.
Nh|e u nha tha n ngh|e m no | vo | chu ng ta ra ng, be n ca nh
ta m tri va ta m |o ng ma vo | chu ng, con nguo | ke t h|e p vo |
Th|e n Chu a theo ca ch binh thuo ng, thi ta t ca chu ng ta,
kho ng tru a|, mo | nguo | de u duo c ban the m mo t ta m tri
tha n ngh|e m va mo t con t|m tha n ngh|e m. Ðo |a kha na ng
g|u p nha n b|e t Th|e n Chu a ca ch tru c t|e p, h|e u b|e t Nga |
va tröï c giaù c Nga | nhu Nga | |a , da u trong mo t ca ch thu c
co n ta m to | ngoa | ta t ca nhu ng tu tuo ng, nhu ng y n|e m va
nhu ng hinh a nh.
Tho ng thuo ng, nhu ng cuo c t|e p xu c cu a chu ng ta vo |
Th|e n Chu a |a g|a n t|e p - qua nhu ng hinh a nh, nhu ng y
n|e m vo n ha n |a m me o mo thu c the cu a Nga |. Ðe co the
h|e u tha u Nga | ma kho ng ca n nhu ng y tuo ng, nhu ng hinh
a nh na y chinh |a da c quye n cu a kha na ng tha n ngh|e m
do , vo n se duo c go | |a Con T|m trong |u c to | g|a | thich (mo t
tu duo c ta c g|a cuo n Maâ y Voâ Tri ye u chuo ng, ma c da u te n
go | do kho ng ||e n quan gi de n tra | t|m the cha t va v|e c de
xu c do ng no| chu ng ta).
Trong pha n |o n chu ng ta, Con T|m na y dang ngu me va
chua pha t tr|e n. Ne u duo c da nh thu c, no se co su c huo ng
ve Th|e n Chu a ca ch ||e n |l; va ne u co mo t co ho |, no se |o |
ke o toa n the con nguo | chu ng ta quy huo ng ve Nga |. The
nhung, de duo c va y, Con T|m do ca n duo c kha| mo , ca n
duo c go t de o nhu ng hoen rl ba m quanh, ha u no co the
duo c hu t |a y bo | Nam Cha m Vinh Cu u.
Y T|U 0
38 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Nhu ng hoen rl a y chinh |a nhu ng y tuo ng, ngo n tu va
hinh a nh ma chu ng ta kho ng ngu ng da t g|u a chinh minh
vo | Th|e n Chu a kh| tho ng h|e p vo | Nga |. Nhu ng ngo n tu ,
mo t do | kh| |a | ca n tro hon |a thu c da y h|e p tho ng va su
th|e t tha n. Su th|nh |a ng - cu a ngo n tu va y tuo ng - nh|e u
|u c |a | tro ne n hinh thu c tho ng g|ao va h|e p nha t ma nh me
nha t kh| nhu ng con t|m da y tra n tinh ye u. Tuy nh|e n, su
tho ng h|e p cu a chu ng ta vo | Th|e n Chu a kho ng don g|a n
chu t na o. To | co the triu me n nhin va o do | ma t cu a mo t
nguo | ba n tha n va tho ng g|ao vo | nguo | a y ma cha ng ca n
mo t |o |; nhung to | se nhin va o ca | gi kh| |a ng |e nga m nhin
Th|e n Chu a? Mo t thu c the kho ng hinh, kho ng da ng. Mo t
su tro ng kho ng!
Vi ra ng, ne u muo n d| sa u va o tho ng h|e p vo | Ða ng Vo
B|e n, vo | Th|e n Chu a thi nhu ng gi duo c do | ho | o mo t so
nguo | se |a : nhin ha ng g|o va o mo t khoa ng kho ng. Mo t so
nha tha n ngh|e m de cao ra ng, chu ng ta dang nhin va o
khoa ng kho ng na y moä t caù ch yeâ u meá n. Co ng v|e c na y do |
ho | mo t du c t|n ma nh me de nhin nga m vo | |o ng ye u me n
va kha t khao mo t ca | gi do xem ra chl |a kho ng kho ng, nha t
|a kh| chu ng ta |a n da u t|e n t|e p xu c vo | no .
Tho ng thuo ng, ba n se kho ng bao g|o t|e p ca n du chl
mo t no| na o do be n ca nh khoa ng kho ng na y, ngay ca g|a
th|e t ba n khao kha t ma nh ||e t de bo ra ha ng g|o nhin nga m
no ne u ta m tri ba n kho ng duo c |a ng ye n. Bao |a u bo ma y
ta m tri cu a ba n co n de t ne n ha ng tr|e u y tuo ng va ngo n tu ,
thi taâ m trí thaà n nghieä m hoa c Con T|m cu a ba n va n ngu
ye n. Ba n ha y xem, thinh g|a c va xu c g|a c cu a nhu ng nguo |
mu sa c be n |a m sao! Ho ma t kha na ng nhin tha y, va d|e u
na y buo c ho pha | pha t tr|e n ca c kha na ng nha n thu c kha c.
Ð|e u tuong tu cu ng xa y ra trong the g|o | tha n ngh|e m. G|a
39
nhu chu ng ta mu |oa ta m tri, co the no | nhu va y, g|a nhu
chu ng ta co the da n mo t ba ng keo |e n ta m tri minh kh| tho ng
h|e p vo | Th|e n Chu a, thi buo c |o ng chu ng ta pha | pha t tr|e n
mo t so kha na ng kha c de co the tho ng h|e p vo | Nga | - theo
mo t so nha tha n ngh|e m, kha na ng do , dang co su c de
huo ng ve Th|e n Chu a ba ng mo | ca ch ne u no duo c ban
mo t co ho | de pha t tr|e n: do chinh |a Con T|m.
La n da u t|e n, kh| Con T|m chu ng ta ga p duo c ca | nhin
tru c t|e p kho ng ma y tho ng sa ng cu a Th|e n Chu a, no ca m
tha y nhu nhin va o tro ng ro ng va khoa ng kho ng. Co nguo |
o g|a| doa n na y thuo ng than ph|e n ra ng, ho cha ng |a m gi
trong g|o ca u nguye n, chl ma t tho | g|o , tro ne n |uo | b|e ng;
cha ng co gi xa y ra, ho ro| va o ta m to | hoa n toa n. Ðe thoa t
kho | tinh tra ng xu | qua y na y, tha t kho ng may, mo t |a n nu a,
ho quay ve vo | kha na ng suy tu cu a minh; ho tha o bo |o p
ba ng keo kho | ta m tri, de ro | |a | ba t da u suy, ba t da u noù i vo |
Th|e n Chu a - do chinh |a d|e u ho khoâ ng neâ n |a m.
Ne u Th|e n Chu a nha n tu vo | ho , va thuo ng Nga | ra t nha n
tu , Nga | se kh|e n ho kho ng the su du ng |y tri cu a minh
trong kh| ca u nguye n. Ho se tha y mo | suy tu tha t vo vi; mo |
ngo n tu trong ca u nguye n tha t kho ng chiu no |, bo | vi |o | |e
xem ra vo nghia; ho chl ga p khoâ khan mo | kh| co ga ng ke t
h|e p vo | Th|e n Chu a ca ch na y ca ch kha c ngoa | tru phuong
ca ch th|nh |a ng. Va ban da u, ngay chinh ca | th|nh |a ng
na y cu ng tha t nhu c nho | va kho khan. Ðe ro |, ho co the ro|
va o ta| uong |o n nha t trong ca c ta| uong: ho co the bo ca u
nguye n hoa n toa n bo | tha y chinh minh bi buo c pha | cho n
|u a trong kh| ca u nguye n, mo t be n |a su kho ng thoa ma n
bo | kho ng duo c su du ng ta m tri; be n k|a |a ca m tuo ng tro ng
ro ng ve v|e c ma t tho | g|o va vo tich su trong ca | ta m to |
pha | duong da u kh| ho pha | |a m cho ta m tri |a ng ye n.
Y T|U 0
40 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ne u tra nh duo c ta| uong do va k|e n tri vo | thao |uye n
ca u nguye n na y; do ng tho |, trong du c t|n mu mit, ho trao
minh cho su tro ng ro ng, cho su ta m to |, cho v|e c ma t tho |
g|o , cho ca | vo tich su , thi da n da n, ho se kha m pha , thoa t
t|e n |a nhu ng t|a sa ng nho be |oe |e n; sau do , mo t ca ch
thuo ng xuye n hon, mo t a nh sa ng |o mo trong de m to |, su
tro ng ro ng do da y ta m ho n ho ca ch huye n nh|e m, su nha n
ro | da y tra n hoa t do ng cu a Th|e n Chu a; va trong su hu
kho ng do , con nguo | ho duo c ta | ta o va duo c na n du c theo
mo t ca ch thu c mo | me … Va ta t ca nhu ng d|e u na y, trong
mo t mu c do na o do , ho kho ng the d|e n ta cho chinh minh
hoa c cho nguo | kha c. Ho chl b|e t, sau mo | do t ca u nguye n
hay ch|e m n|e m, ba n muo n go | sao cu ng duo c, co mo t ca |
gi do ra t huye n nh|e m mang theo su tuo| mo |, nguo n bo
duo ng va n|e m ha nh phu c dang hoa t do ng trong ho . Ho se
tha y minh khao kha t quay ve vo | ca | ch|e m n|e m ta m to | a y
ma thoa t da u xem ra cha ng co y nghia, nhung |a | |a m cho
cuo c so ng ho ne n tra n da y, tha m chi vo | mo t nga y nga t
nhe nha ng na o do ma ha u nhu ho kho ng the nha n ra vo | |y
tri cu a minh. Ho ga n nhu kho ng ca m nha n duo c nhu ng
ca m xu c cu a minh, va y ma ca m nha n a y va n co do , kho ng
the |a n |o n vo | ca | gi kha c, ra t thu c va thoa ma n de n no | ho
se kho ng da nh do | no vo | ta t ca su nga y nga t ma nhu ng
vu| thoa dem de n, nhu ng vu| thoa ma the g|o | ca m g|a c,
ca m xu c va |y tri ta ng ban. Tha t |a |u ng, vi ngay tu da u, no
xem ra qua kho khan, ta m to | va vo vi!
Ne u ba n muo n da t duo c tra ng tha | na y va uo c ao t|e p
ca n ca | ta m to | tha n ngh|e m a y de ba t da u tho ng h|e p vo |
Th|e n Chu a qua Con T|m ma ca c nha tha n ngh|e m no |
de n, thi v|e c da u t|e n |a ba n pha | tim mo t va | phuong the
de |a m cho ta m tri duo c |a ng ye n. Mo t so nguo | may ma n
41
(va tha t quan tro ng kh| ba n b|e t d|e u na y, ne u kho ng, ba n
se ro| va o sa| |a m kh| nghi ra ng, ta t ca nhu ng a| d| va o con
duo ng ch|e m n|e m, de u nha t th|e t pha | tra | qua qua trinh
duong da u vo | su ta m to |) da t duo c su tinh |a ng na y ca ch
tu nh|e n ma kho ng ca n pha | |a m |a ng ye n ta m tri |an man
hay pha | |a m |m ba t ta t ca mo | ngo n tu va y tuo ng cu a minh.
Ho g|o ng nhu nhu ng nguo | co duo c ta t ca su sa c be n no|
do | tay va ha| ta| cu a mo t nguo | mu , de ro | , va n t|e p tu c co
duo c n|e m vu| su du ng tro n ve n kha na ng nhin tha y cu a
minh. Ho ta n huo ng nhu ng |o | k|nh, do n nha n vo va n on
ich tu v|e c su du ng tri tuo ng tuo ng cu a minh trong ca u
nguye n; ho hoa n toa n tu do do | vo | v|e c suy tu trong kh|
ga p go Th|e n Chu a va be n duo | ta t ca nhu ng hoa t do ng
na y, Con T|m cu a ho tr|e n no va tru c g|a c Ða ng Tha n L|nh
mo t ca ch tru c t|e p.
Ne u kho ng pha | |a mo t trong nhu ng nguo | may ma n a y,
ba n se pha | |a m mo t d|e u gi do de Con T|m minh tr|e n no .
Kho ng co ca | gi de ba n co the |a m tru c t|e p. Ta t ca nhu ng
gi ba n co the |a m, |a |a m |a ng ye n ta m tri |an man cu a
minh: ha y bo qua mo | y tuo ng va ngo n tu trong kh| ba n ca u
nguye n va ha y de Con T|m ba n tu tr|e n no .
La m |m ba t ta m tri |a mo t co ng v|e c vo cu ng kho kha n.
Kho b|e t bao kh| pha | g|u cho ta m tri kho ng suy, kho ng
nghi, kho ng tu duy, kho ng tuo ng tuo ng trong kh| no kho ng
ngu ng ta o ra mo t do ng cha y nhu ng y tuo ng, nhu ng suy tu
vo n kho ng bao g|o ngo| nghl. Ca c th|e n su A n G|a o no |:
Mo t ch|e c ga| duo c ca t d| ba ng mo t ch|e c ga| kha c. Qua
do , ho muo n no |, ba n se kho n ngoan kh| du ng mo t tu tuo ng
de ga t bo nhu ng tu tuo ng kha c vo n dang tra n nga p ta m tri
minh. Mo t tu tuo ng, mo t hinh a nh, mo t cu m tu , mo t ca u no |
hay mo t |o |, cu ng co the buo c cha t ta m tri ba n. Vi ra ng, g|u
Y T|U 0
42 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
cho ta m tri |uo n o tra ng tha | khoâ ng suy tö, mo t tra ng tha |
tro ng ro ng |a mo t d|e u kho ng the ; ta m tri pha | duo c xa m
ch|e m bo | mo t ca | gi do . Ðu ng the , cu cho no mo t ca | gi do
de no pha | ba n ro n, va chl mo t tho |; cha ng ha n, mo t hinh
a nh Chu a Cu u The ma ba n da n ma t nhin va quay tro |a |
vo | no mo | kh| ch|a tri, mo t |o | nguye n ta t ma ba n |a p d| |a p
|a | kho ng ngu ng de g|u cho ta m tri kho | d| |ang thang. Hy
vo ng se de n mo t |u c na o do , kh| hinh a nh b|e n ma t kho | y
thu c, kh| |o | nguye n ta t kho ng co n tre n mo |, va kh| ta m tri
|an man cu a ba n tro ne n |m ba t hoa n toa n, thi Con T|m cu a
ba n, kho ng co n bi nga n ca n, duo c co ho | nga m nhin thoa
thich Ða ng A n Minh Trong Ðe m To |!
Tha t ra, ba n kho ng ca n ngay ca pha | da t de n g|a| doa n
na y, g|a| doa n ma o do , hinh a nh b|e n ma t, ngo n tu |a ng
th|nh de Con T|m hoa t do ng. Su v|e c ta m tri |an man cu a
ba n g|a m th|e u cuo ng do hoa t do ng cu a no da |a mo t tro
|u c vo b|e n cho Con T|m cu a ba n tr|e n no va hoa t do ng.
The ne n, da u cha ng bao g|o da t duo c tra ng tha | kho ng
hinh a nh, kho ng ngo n tu do , ba n va n co the |o n |e n trong
do | so ng ch|e m n|e m.
Ba n se tha y ca ha| phuong thu c to | de nghi, hinh a nh
Chu a Cu u The va nha m d| nha m |a | mo t |o | nguye n ta t, ro
ra ng |a ñaï o ñöù c tu ba n cha t. Tuy nh|e n, ha y nho , mu c dich
ha ng da u cu a chu ng ta trong thao |uye n na y khoâ ng phaû i
|a tim xem |oa | hinh hoa t do ng ma ta m tri |an man dang
da y va o, nhung |a kha| tho ng va |a m tr|e n no Con T|m.
M|e n sao da t duo c mu c dich na y, chieá c gai ba n du ng de
nho nhu ng ch|e c ga| kha c ||e u co da o du c hay kho ng, d|e u
do kho ng tha nh va n de . Ne u mu c dich chinh cu a ba n |a
do n nha n a nh sa ng ch|e u so| ta m to | cu a minh, thi cha ng
tha nh va n de ngo n ne n ch|e u sa ng va o ta m to | cu a ba n co
43
pha | |a mo t ngo n ne n tha nh hay kho ng. Va y, kh| ba n ta p
trung va o hinh a nh Chu a Cu u The , thi mo t cuo n sa ch, mo t
ch|e c |a hay mo t d|e m tre n sa n nha da u co n |a va n de ?
Mo t ||nh mu c Do ng Te n, ba n to |, thich ho c ho | va a p du ng
thu nhu ng d|e u a y cam doan vo | to | ra ng (to | thi ngh| ngo ,
ne n ba n ha y tra c ngh|e m ta t ca nhu ng |y thuye t da o du c
mo t ca ch |a nh ma nh trong mo t tha | do hoa | ngh|), qua v|e c
||e n |l no | vo | chinh minh “mo t - ha| - ba - bo n” de u da n theo
nhip, |a nga | co the da t duo c nhu ng ke t qua thaà n nghieä m
ma nhu ng ba n do ng mo n ñaï o ñöù c hon cho ra ng, ho chl co
the co duo c nho v|e c tu ng n|e m nhip nha ng va so t sa ng
nhu ng |o | nguye n ta t! Va to | t|n nga |. Kho ng ngh| ngo gi
nu a, co mo t g|a tri th|e ng tha nh kh| su du ng chieá c gai da o
du c; nhung kh| nha m de n mu c dich chinh cu a chu ng ta, thi
ch|e c ga| na o cu ng to t nhu nhau.
Va nhu the , chu ng ta d| de n mo t ke t |ua n co ve ga y bo |
ro |: ta p trung va o v|e c hit tho hoa c va o nhu ng ca m g|a c tu
tha n xa c cu a ba n |a ch|e m n|e m tha t su theo du ng nghia
he p cu a ha n tu na y. Ly thuye t cu a to | duo c xa c nha n bo |
mo t so anh em Do ng Te n, nhu ng nguo | da co mo t cuo c
tinh ta m ba muo| nga y duo | su huo ng da n cu a to |. Ho da
do ng y the m va o bo n hoa c na m g|o mo | nga y cho thao
|uye n y thu c v|e c hit tho va nhu ng ca m g|a c tu tha n xa c
ngoa | na m g|o duo c ye u ca u bo | nhu ng gi ma chu ng ta go |
|a nhu ng thao |uye n ||nh thao cu a tha nh lnhax|o . To | kho ng
nga c nh|e n kh| ho no | ra ng, suo t tho | g|an thu c ha nh nhu ng
thao |uye n y thu c cu a minh (kh| ho da kha quen thuo c vo |
chu ng), thi nhu ng ca m ngh|e m cu a ho cu ng |a nhu ng ca m
ngh|e m ho da co kh| thu c ha nh nhu ng |o | k|nh cu a |o ng
t|n hoa c |o | k|nh cu a su tha m |a ng. Tha m chi, pha n |o n
ho da qua quyet vo | to | ra ng, nhu ng thao |uye n y thu c
Y T|U 0
44 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
na y da n de n v|e c da o sa u nhu ng k|nh ngh|e m ca u
nguye n ho da co truo c da y, chu ng |a m cho nhu ng k|nh
ngh|e m ay tro ne n ma nh me va sa u sa c hon, xe t mo t
ca ch na o do .
Trong pha n sau cuo n sa ch, va tha t su |a ngay tu ba | ke
t|e p, to | se dua ra nhu ng thao |uye n hoa n toa n mang tinh
da o du c hon, va se thoa ma n nhu ng mo | ngh| hoa c cu a
nhu ng a| trong ca c ba n ca m tha y kho chiu kh| pha | bo ra
ra t nh|e u tho | g|o ca u nguye n vo | chl nhu ng thao |uye n y
thu c na y. Nhu ng thao |uye n hoa n toa n mang tinh da o du c
a y, cu ng |u c, se dem de n ta t ca hoa tra | vo n co the da t
duo c qua nhu ng thao |uye n y thu c. Chinh nhu ng thao |uye n
sa p to | ha m chu a mo t |uo ng ra t nho suy tu ma ca c thao
|uye n y thu c kho ng co . Tuy nh|e n, vi mu c do qua nho va
ha u nhu kho ng da ng ke , ba n du ng nga n nga | cho n |a y
chu ng thay vi nhu ng thao |uye n y thu c truo c da y ne u ba n
tha y ca ch do thoa | ma | hon.
To | co y du ng cu m tu “ra t nh|e u tho | g|o ca u nguye n cu a
ba n” trong doa n va n tre n da y. To | kho ng ye u ca u ba n ga t
bo ta t ca nhu ng kinh nguyeä n thuo ng du ng (v|e c ke t h|e p
vo | Th|e n Chu a vo n su du ng ngo n tu , hinh a nh va y n|e m)
de u ng ho cho chieâ m nieä m thuaà n tuyù . Co tho | g|an da nh
cho v|e c suy n|e m va ca u nguye n, co tho | g|an da nh cho
v|e c ch|e m n|e m, cu ng nhu co tho | g|an da nh cho hoa t do ng
va ch|e m n|e m. Tuy nh|e n, trong kh| da n tha n va o ca | ma
to | go | |a chieâ m nieä m, ha y ba o da m ra ng, ba n kho ng da u
ha ng truo c ca m do d| va o ch|e m n|e m de suy tu - du tu
tuo ng co tha nh th|e ng de n da u. Cu ng nhu trong g|o ca u
nguye n, ba n se |oa | bo nhu ng tu tuo ng thaù nh thieâ ng co
||e n he de n co ng v|e c cu a minh, vo n ra t to t o mo t tho | d|e m
thich ho p r|e ng cu a chu ng, nhung ba y g|o , no |a su ch|a tri
45
cho v|e c ca u nguye n cu a ba n. The ne n, trong tho | g|an
ch|e m n|e m, ba n pha | ma nh me ga t bo ta t ca mo | y tuo ng
ve ba t cu nhu ng gi tu nh|e n nhu dang pha hoa | hinh thu c
tho ng h|e p da c b|e t na y, hinh thu c tho ng h|e p vo | Th|e n
Chu a. Ða y |a |u c ba n ba y to chinh minh cho ma t tro | tha n
||nh trong th|nh |a ng, kho ng pha | de suy tu ve tinh ha p da n
va da c d|e m cu a nhu ng t|a sa ng ma t tro | do ; da y |a tho |
g|an da n ma t nhin va o do | ma t nguo | tinh tha n ||nh cu a
ba n mo t ca ch ye u thuong. Ðu ng be ga y su th|e t tha n da c
b|e t na y vo | |o | |e va nhu ng suy tu ve Nga |. Su tho ng h|e p
ba ng |o | |e duo c da nh va o dip kha c. Ða y |a |u c da nh r|e ng
cho su tho ng h|e p kho ng co ngo n tu .
Co mo t d|e u quan tro ng, ma tha t kho ng may, to | kho ng
the huo ng da n ba n trong ta p sa ch na y. Vi the , ba n pha |
nho de n mo t vi ||nh huo ng g|a u k|nh ngh|e m vo n b|e t ro
ca c nhu ca u th|e ng ||e ng cu a ba n. Ð|e u quan tro ng a y |a :
ba n ca n co bao nh|e u tho | g|o da nh ra mo | nga y cho v|e c
ke t h|e p vo | Th|e n Chu a, trong do bao nh|e u tho | g|o de
ca u nguye n, bao nh|e u tho | g|o de ch|e m n|e m. To t nha t,
ha y cu ng vi ||nh huo ng cu a minh quye t dinh d|e u na y. Vo |
su huo ng da n cu a vi ||nh huo ng, ba n cu ng pha | quye t dinh
||e u co ne n a p du ng |oa | hinh chieâ m nieä m na y kho ng. Co
the ba n |a mo t trong nhu ng nguo | may ma n ma to | da no |,
nhu ng nguo | su du ng tha nh tha o do | tay va do | ta| ma kho ng
ca n pha | da n kin do | ma t; nhu ng nguo | ma Con T|m tha n
ngh|e m cu a ho o trong su ke t h|e p vo | Th|e n Chu a sa u
tha m nha t co the duo c dang kh| ta m tri va n co the tho ng
h|e p vo | Nga | qua |o | |e va tu tuo ng; nhu ng nguo | kho ng
ca n g|u th|nh |a ng mo | da t duo c su tha n tinh vo | Ða ng Ye u
Me n, ma vo | nh|e u nguo | kha c, chl co the da t duo c qua
th|nh |a ng.
Y T|U 0
46 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ne u ba n kho ng tim duo c vi ||nh huo ng, ha y x|n Th|e n
Chu a da n da t, va ba t da u ba ng ca ch da nh it phu t mo | nga y
cho v|e c chieâ m nieä m, hoa c theo hinh thu c cu a nhu ng thao
|uye n y thu c na y, hoa c theo hinh thu c cu a mo t va | thao
|uye n don g|a n hon ve sau. Ngay trong g|o caà u nguyeä n
cu a minh, ba n ha y nhe nha ng co ga ng g|a m bo t nhu ng
suy tu de ca u nguye n nh|e u hon vo | con t|m. Tha nh nu
Te re xa Av||a tu ng no |: “Ñieà u quan troï ng khoâ ng phaû i laø suy
tö nhieà u, nhöng yeâ u meá n nhieà u”. Va y, ba n ha y ye u me n
tha t nh|e u trong g|o ca u nguye n cu a minh, va Th|e n Chu a
se da n da t ba n, cho du se pha | d| qua cha ng duo ng thu
ngh|e m va sa| so t.
Thao luyeä n 6: Thieâ n Chuù a ÔÛ Trong
Hôi Thôû Cuû a Toâ i
Trong chuong vu a ro |, to | da no | se cho ba n mo t so thao
|uye n mang tinh da o du c ro ne t hon, va y ma nhu ng thao
|uye n na y cu ng bao go m nh|e u |o | ich cu a nhu ng thao |uye n
y thu c truo c da y. Ða y |a ba | da u t|e n:
Ba n ha y nha m ma t va y thu c nhu ng ca m g|a c tu tha n
xa c trong cho c |a t…
Ðoa n, ha y y thu c v|e c hit tho cu a ba n nhu da mo ta o
ba | truo c, va du ng |a | vo | y thu c na y trong va | phu t…
G|o da y, to | muo n ba n nghi ra ng, kho ng khi ba n dang
hit va o tra n da y su c ma nh va su h|e n d|e n cu a Th|e n
Chu a… Ha y nghi de n kho ng khi nhu mo t da | duong vo
b|e n dang bao quanh ba n… mo t da | duong tha m duo m
su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a va hu u the cu a Nga |…
47
Ðang kh| hit |a y kho ng khi va o pho |, ba n dang hu t |a y
Th|e n Chu a…
Ha y y thu c, ba n dang hu t va o su c ma nh va su h|e n
d|e n cu a Th|e n Chu a mo | |a n hit va o… Du ng |a | vo | y
thu c na y |a u chu ng na o co the …
Ha y |uu y nhu ng gi ba n ca m nha n kh| y thu c minh
dang hu t |a y Th|e n Chu a vo | tu ng ho| tho ba n thu c h|e n...
Co mo t da ng kha c cho thao |uye n na y. Mo t suy tu muo n
tu ta m thu c cu a nguo | Do Tha | nhu chu ng ta tha y trong
K|nh Tha nh. Vo | ho , ho| tho cu a mo t con nguo | |a ma ng
so ng cu a nguo | do . Kh| mo t nguo | che t, Th|e n Chu a da |a y
d| ho| tho cu a nguo | a y; do |a d|e u |a m cho nguo | a y che t.
Mo t nguo | so ng, chl vi Th|e n Chu a t|e p tu c da t ho| tho cu a
Nga |, “thaà n khí” cu a Nga | va o trong nguo | na y. Chinh su
h|e n d|e n cu a Tha n Khi Th|e n Chu a t|e p tu c |a m cho nguo |
do so ng.
Ðang kh| ba n hit va o, ha y y thu c, Tha n Khi Th|e n
Chu a dang d| va o trong ba n… Ha y do da y buo ng pho |
ba n ba ng na ng |u c tha n ||nh Nga | mang theo…
Ðang kh| ba n tho ra, ha y tuo ng tuo ng, ba n dang to ng
tha | mo | nho ue … mo | no | so ha |… mo | tinh ca m t|e u
cu c cu a minh…
Ha y tuo ng tuo ng, toa n tha n ba n tro ne n ra ng ro va
so ng do ng qua qua trinh hit va o Tha n Khi ban su so ng
cu a Th|e n Chu a va tho ra ta t ca ue ta p cu a minh…
Ha y du ng |a | vo | y thu c na y |a u chu ng na o co the ma
kho ng ch|a tri...
Y T|U 0
48 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 7: Thoâ ng Hieä p Vôù i Thieâ n Chuù a
Qua Hôi Thôû
Ngay tu da u, to | da ne u kha c b|e t g|u a ca u nguye n va ch|e m
n|e m. Ngoa | ra, co n mo t ca ch kha c de b|e u thi kha c b|e t do
- ba ng v|e c no | de n ha| hinh thu c ca u nguye n: ta m nguye n
va ch|e m nguye n.
Ch|e m nguye n, ca ch na o do phu ho p vo | d|e u ma to |
go | |a ch|e m n|e m; ta m nguye n phu ho p vo | d|e u ma to | go |
|a ca u nguye n. Ca ha| hinh thu c ca u nguye n de u da n de n
su h|e p nha t vo | Th|e n Chu a. Mo | hinh thu c phu ho p vo |
mo t so nguo | na y hon do | vo | mo t so nguo | k|a. Hoa c cu ng
nhu ng nguo | do , ho se tha y mo t hinh thu c ca u nguye n thich
ho p hon vo | nhu ng nhu ca u cu a minh o tho | d|e m na y hon
|a o tho | d|e m kha c.
Ta m nguye n cu ng huo ng va o con t|m, vi ba t cu |o | ca u
nguye n na o tu ha n che chl trong ta m tuo ng suy tu, thi
cha ng pha | |a ca u nguye n thu c su , may |a m, cu ng chl |a
mo t chua n bi cho v|e c ca u nguye n. Ngay g|u a nhu ng con
nguo | vo | nhau, se kho ng co mo t tho ng h|e p ca vi dich
thu c ne u kho ng co it nu a mo t mu c do nho be na o do su
tho ng h|e p cu a con t|m; cu ng se nhu the ne u su tho ng
h|e p kho ng chu a du ng it nh|e u tinh ca m trong do . Ne u mo t
su tho ng h|e p, mo t su ch|a se caù c yù töôû ng hoa n toa n va ng
bo ng tinh ca m, ba n co the b|e t cha c |a ch|e u kich r|e ng tu
va tha n ma t se th|e u hu t. Kho ng pha | tho ng h|e p na o cu ng
da n de n su th|e t tha n.
G|o da y, to | muo n ba n tha y duo c su da da ng cu a thao
|uye n truo c, vo n |a m cho thao |uye n na y mang tinh ta m
nguye n hon |a ch|e m nguye n. Tuy nh|e n, ha y |uu y , so
49
|uo ng no | dung y tuo ng da nh cho v|e c ca u nguye n o da y
se ra t it; va nhu the , thao |uye n se d| chuye n de da ng tu
ta m nguye n sang ch|e m n|e m, tu con t|m de n Con T|m.
Thu c va y, no se tro tha nh mo t su ke t ho p tuye t vo | cu a ta m
nguye n va ch|e m n|e m.
Ha y y thu c v|e c hit tho cu a ba n trong mo t |u c…
Ba y g|o , ha y nghi de n su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a
trong ba u khi bao quanh ba n… Nghi de n su h|e n d|e n
cu a Nga | trong kho ng khi ba n dang hit tho … Y thu c su
h|e n d|e n cu a Nga | trong kho ng khi kh| ba n dang hit
va o va tho ra… Ha y |uu y nhu ng gi ba n dang ca m nha n
kh| y thu c su h|e n d|e n cu a Nga | trong kho ng khi ma
ba n dang hit va o va dang tho ra…
G|o da y, to | muo n ba n b|e u |o chinh minh cho Th|e n
Chu a, nhung ba n |a m d|e u na y ma kho ng du ng de n
ngo n tu . Tho ng thuo ng, b|e u |o mo t tinh ca m ba ng a nh
ma t hay mo t cu chl thi ma nh me hon so vo | kh| b|e u |o
no ba ng nhu ng |o | |e . To | muo n ba n b|e u |o nhu ng ta m
tinh kha c nhau cu ng Th|e n Chu a, kho ng ba ng |o | |e ,
nhung ba ng v|e c hit tho cu a ba n.
Truo c he t, ba n ha y b|e u |o |o ng khao kha t Th|e n Chu a,
mo t khao kha t |o n |ao. Kho ng mo t |o |, ngay ca trong tri,
ba n ha y no | vo | Nga |, “Laï y Chuù a, con khao khaù t Chuù a…”
chl ba ng ca ch thu c ba n tho . Co the ba n se b|e u |o |o |
na y ba ng v|e c hit sa u va o, ba ng ca ch dim sa u v|e c hit
va o cu a ba n…
Ba y g|o , ha y b|e u |o mo t tha | do kha c, mo t ta m tinh
kha c: mo t ta m tinh t|n tuo ng va pho tha c. Kho ng mo t
|o |, chl qua ca ch ba n tho , ha y no | vo | Nga |, “Laï y Chuù a,
con phoù thaù c toaø n thaâ n cho Chuù a…”. Ba n co the muo n
|a m d|e u na y ba ng ca ch do c ma nh v|e c tho ra cu a ba n,
Y T|U 0
50 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
tho ra nga t qua ng nhu the ba n dang tho da |. Mo | |a n
ba n tho ra, ha y ca m nha n chinh minh dang g|ao pho
toa n tha n va o tay Th|e n Chu a…
G|o da y, ha y ma c |a y nhu ng tha | do kha c truo c Th|e n
Chu a va b|e u |o nhu ng tha | do na y qua v|e c hit tho cu a
ba n: Lo ng ye u me n… Su ga n gu |… Su th|e t tha n… Su
tho |a y… Lo ng b|e t on… Lo | ngo | khen…
Ne u ca m tha y me t kh| |a m v|e c na y, ba n ha y tro |a | tu
da u thao |uye n va chl nghl ngo| an binh trong y thu c
Th|e n Chu a dang bao tru m ba n kha p no|, mo | phia, va
Nga | o trong kho ng khi ma ba n dang hit va o va tho ra…
Hoa c ne u co khuynh huo ng ch|a tri, ba n ha y tro |a | pha n
ha| cu a thao |uye n va b|e u |o chinh minh cu ng Th|e n
Chu a the m mo t |a n nu a ca ch |a ng |e …
Thao luyeä n 8: Tónh Laë ng
Ða y |a thao |uye n ve su tinh |a ng. Th|e n Chu a pha n, “Haõ y
tónh laë ng vaø nhaä n bieá t Ta laø Thieâ n Chuù a”. Tha t kho ng may,
con nguo | tho | nay ma c pha | chu ng ca ng tha ng tha n k|nh
kh|e n ho ha u nhu kho ng the |a ng ye n. Ne u muo n ho c ca ch
ca u nguye n, truo c he t, ho pha | ho c b|e t tro ne n tinh |a ng,
b|e t |a m |a ng ye n chinh minh. Thu c va y, chinh su co tich
va tinh |a ng thuo ng xuye n na y |a | tro tha nh ca u nguye n
kh| Th|e n Chu a to minh Nga | duo | hinh thu c tinh |a ng.
Ha y |a p |a | thao |uye n y thu c nhu ng ca m g|a c tu tha n
xa c. Chl |a n na y, to | muo n ba n d| qua toa n the tha n xa c
cu a ba n, kho | tu dlnh da u cho de n dlnh ca c ngo n cha n
va kho ng bo qua mo t pha n na o cu a co the …
Ha y y thu c mo | mo t ca m g|a c trong mo | pha n… Ba n
51
co the tha y mo t va | pha n cu a co the minh hoa n toa n
kho ng co ca m g|a c… Du ng |a | tre n nhu ng cho na y trong
mo t va | g|a y - ne u kho ng co ca m g|a c na o no | |e n, ba n
mo | t|e p tu c d| chuye n…
Vi da kha tha nh thu c vo | thao |uye n na y, hy vo ng ba n
se |a m cho y thu c cu a minh sa c be n de n do kho ng pha n
co the na o kho ng cho ba n ca m nha n duo c nh|e u ca m
g|a c o do ... Lu c na y, ba n pha | ta m ha | |o ng de du ng |a |
cho c |a t o nhu ng phaà n troá ng va d| chuye n de n nhu ng
no| ma ba n ca m nha n nh|e u ca m g|a c hon… Ha y d|
chuye n cha m ra | tu da u den cha n… ro | mo t |a n nu a,
tu da u de n cha n… t|e p tu c nhu the chu ng muo | |a m
phu t.
Kh| y thu c cu a ba n sa c be n, ba n se nha t duo c nhu ng
ca m g|a c vo n ba n da kho ng nha n ra truo c do … Ba n
cu ng se nha t duo c nhu ng ca m g|a c he t su c t|nh te , qua
t|nh te , de kho ng pha | a| a| cu ng nha n ra chu ng, nhung
chl da nh cho a| co duo c su ta p trung sa u sa c va binh an
sa u tha m.
Ba y g|o , ha y y thu c tha n xa c ba n nhu mo t toa n the .
Ha y ca m nha n toa n bo tha n xa c ba n nhu mo t kho | cu a
nhu ng |oa | ca m g|a c kha c nhau… Ha y du ng |a | vo | d|e u
na y mo t |u c, doa n, quay tro |a | vo | y thu c tu ng pha n
ba ng v|e c d| chuye n tu da u de n cha n… ro |, mo t |a n
nu a, du ng nghl trong y thu c tha n the ba n nhu mo t toa n
the …
G|o da y, ha y |uu y de n su tinh |a ng sa u xa dang xa m
ch|e m con nguo | ba n. Ha y |uu y de n su tinh |a ng hoa n
toa n cu a co the ... Tuy nh|e n, du ng du ng |a | o su tinh
|a ng do de n do da nh ma t y thu c tha n the cu a ba n…
Ne u ba n dang ch|a tri, ha y de cho minh ba n ro n vo |
v|e c d| chuye n mo t |a n nu a tu da u de n cha n, y thu c nhu ng
Y T|U 0
52 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
cam g|a c trong mo | pha n tha n the … Ðoa n, mo t |a n nu a,
|uu y su tinh |a ng trong tha n the … Ne u ba n dang thu c
ha nh thao |uye n na y cu ng nho m, ha y |uu y de n su tinh
|a ng trong ca ca n pho ng...
Ð|e u quan tro ng o da y, ba n se kho ng cu do ng mo t
pha n na o cu a tha n the dang kh| |a m thao |uye n na y.
Thoa t da u, d|e u na y se ra t kho ; nhung mo | |a n ba n ca m
tha y tho | thu c muo n cu do ng, ca o ga |, nhu c nhich, ha y y
thu c su tho | thu c na y… Ðu ng chiu thua no , chl |uu y no
ca ch sa c be n nhu ba n co the … No se da n da n b|e n ma t
va the m mo t |a n nu a, ba n se tro ne n tinh |a ng...
Ðo | vo | ra t nh|e u nguo |, tinh |a ng |a mo t d|e u he t su c
kho kha n, tha m chi no co n ga y dau nhu c, ca ng tha ng ve
ma t the |y . Ne u ba n ca ng tha ng, ha y da nh ta t ca tho | g|o
ca n th|e t cho v|e c y thu c su ca ng tha ng do … Ba n ca m tha y
ca ng tha ng o da u, ca ng tha ng nhu the na o... va du ng |a |
vo | no cho de n kh| ca ng tha ng do b|e n ma t.
Ba n co the ca m tha y dau nhu c ve ma t the |y . Cho du tu
the ba n cho n cho thao |uye n na y de chiu de n da u thi tha n
the ba n duo ng nhu |uo n cho ng |a | su tinh |a ng na y, ba ng
ca ch ga y dau cho na y, ga y nhu c cho k|a. Kh| d|e u na y xa y
ra, ba n ha y cho ng |a | ca m do muo n cu do ng tay, cha n hoa c
d|e u chlnh tu the de |a m diu con dau. Ha y m|e t ma | y thu c
ca ch r|e ng chl con dau nhu c do .
Trong mo t cuo c tinh ta m cu ng vo | anh em Pha t tu , chu ng
to | duo c ye u ca u toa tinh ba t do ng tro n mo t g|o . To | cho n tu
the ngo | ba t che o cha n, ne n da u go | va |ung nhu c nho |
khu ng kh|e p. To | kho ng nho trong do |, co |a n na o dau nhu c
tha n the nhu va y. Suo t ca g|o do , chu ng to | duo c ye u ca u y
thu c nhu ng ca m g|a c tu tha n the minh, d| chuye n tu pha n
53
na y de n pha n kha c. Nhung nguye n ca y thu c cu a to | |a | bi
hu t |a y bo | ca | nhu c buo t tra m tro ng o ha| da u go |. Mo ho |
nhe nha | va to | nghi minh se nga t d| vi con dau - cho de n
kh| to | quye t dinh kho ng cho ng |a | no , kho ng cha y tro n no ,
cu ng cha ng muo n no diu d| nhung de y thu c no va nha n
da ng no . To | ca t ca m g|a c dau nhu c do ra tha nh nhu ng
pha n |a m ne n no , va nga c nh|e n kha m pha ra ng, no duo c
hinh tha nh bo | ra t nh|e u ca m g|a c chu kho ng chl mo t ca m
g|a c: co ca m g|a c no ng do t k|nh khu ng, co ca m g|a c co
g|a t, ca m g|a c cha m chich, ca m g|a c ca t xe o, ca m g|a c
nhu c nho |… ke t ho p vo | nhau o nhu ng khoa ng tho | g|an
kho ng do ng de u… va mo t d|e m vo n duo c g|u |a | ro | d|
chuye n tu cho na y sang cho k|a. To | nha n ra d|e m na y nhu
|a côn ñau nhöù c… Kh| to | t|e p tu c thu c ha nh thao |uye n y
thu c na y, to | tha y minh chiu du ng con dau kha hon va tha m
chi co n y thu c duo c nhu ng ca m g|a c |a trong nhu ng pha n
kha c cu a co the . Ðo cu ng |a |a n da u t|e n trong do |, to | ca m
ngh|e m duo c con dau ma kho ng dau kho .
Ne u kho ng ngo | ba t che o cha n suo t thao |uye n na y,
kho ng the na o con dau the |y ma ba n ca m ngh|e m se ma nh
||e t nhu con dau to | da tra | qua. Nhung co mo t va | dau nhu c
kho ng the tra nh kho | ma ba n se pha | tra | qua |u c da u cho
de n kh| co the ba n tro ne n quen thuo c vo | v|e c o trong
d|e u k|e n tinh |a ng hoa n toa n. Ha y g|a | quye t su dau nhu c
ba ng y thu c. Cuo | cu ng, kh| toa n tha n tro ne n tinh |a ng,
ba n se nha n duo c pha n thuo ng quy g|a trong mo t n|e m vu|
tha m kin |o n |ao ma su tinh |a ng mang de n.
Ca o ga | cu ng thuo ng |a mo t ca m do kha c do | vo | nhu ng
a| mo | ba t da u. Bo | |e , kh| y thu c cu a ho ve nhu ng ca m
g|a c cu a tha n xa c ne n sa c be n, ho de y thu c nhu ng ca m
g|a c ngu a nga y, cha m chich vo n |uo n co do nhung |a | t|e m
Y T|U 0
54 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
a n truo c y thu c vi su xo cu ng ta m |y cu ng nhu the |y ma
pha n |o n con nguo | bi che ngu bo | tha n xa c minh va vi su
tho th|e n cu a y thu c cu a ho . Ðang kh| tra | qua g|a| doa n
ngöù a ngaù y, ba n se pha | o trong d|e u k|e n tinh |a ng hoa n
toa n va y thu c tu ng ca m g|a c ngu a nga y do , ha y du ng |a |
vo | y thu c do cho de n kh| ngu a nga y b|e n ma t - va cho ng
|a | ca m do g|a | quye t ngu a nga y ba ng v|e c ca o ga |!
Thao luyeä n 9: Thaâ n Xaù c Caà u Nguyeä n
Ða y |a mo t da ng taâ m nguyeä n kha c cu a nhu ng thao |uye n
ca m g|a c tu tha n xa c.
Truo c he t, ba n ha y |a ng ye n chinh minh qua v|e c y
thu c nhu ng ca m g|a c o nh|e u pha n kha c nhau cu a co
the … Ha y |a m sa c be n y thu c cu a ba n ba ng ca ch nha t
|a y ca nhu ng ca m g|a c t|nh te nha t, chu kho ng chl nhu ng
ca m g|a c no | tro | va ro ne t…
Ba y g|o , he t su c nhe nha ng, ba n d| chuye n ha| ba n
tay va ca c ngo n tay de n da t tre n ba p du |, |o ng ba n tay
huo ng |e n tre n, ca c ngo n tay khe p sit nhau… Chuye n
do ng na y pha | ra t cha m ra |, tha t cha m ra |… nhu mo t
ca nh hoa dang |a ng |e no … Va dang kh| su chuye n
do ng duo c the h|e n, ba n y thu c de n tu ng bo pha n cu a
no…
Mo t kh| ha| ba n tay ba n du ng |a | tre n ba p du |, ha|
|o ng ba n tay huo ng |e n tre n, ha y y thu c nhu ng ca m g|a c
tu ha| |o ng ba n tay. Ðoa n, ba n y thu c chinh cu chl do :
da y |a mo t cu chl kha n ca u cu ng Thuo ng Ðe vo n ra t
pho ca p do | vo | pha n |o n ca c ne n va n ho a va to n g|a o.
55
Vo | ba n, cu chl na y co y nghia gi? Ba n dang no | gi cu ng
Th|e n Chu a ngang qua cu chl na y? Ha y no | d|e u do ma
kho ng du ng |o | |e , chl do ng hoa vo | cu chl…
Hinh thu c tho ng h|e p kho ng |o | qua cu chl ba n vu a thu c
ha nh |a hinh thu c co the thu c h|e n trong mo t nho m, va
kho ng do | ho | bat ky mo t thay do | na o no| tu the cu a
ba n. Hinh thu c na y co the dem den cho ba n mo t va | ca m
ne m cu a |o | ca u nguye n ma ba n co the thu c h|e n vo | tha n
xa c minh.
Duo | da y |a mo t so thao |uye n ma ba n co the thu ngh|e m
r|e ng o pho ng minh; o do , vo | tha n xa c, ba n co the b|e u |o
chinh minh ca ch tu do ma kho ng the n thu ng vi nguo | kha c
nhin tha y:
Ðu ng tha ng, ha| tay buo ng tho ng ha| be n suo n. Ha y
y thu c, ba n dang du ng truo c su h|e n d|e n cu a Th|e n
Chu a…
G|o da y, ngang qua nhu ng cu chl, ha y tim mo t va |
ca ch b|e u |o cu ng Nga | ta m tinh sau da y: “Laï y Chuù a,
con phoù thaù c toaø n thaâ n cho Chuù a…”. Ha y |a m cu chl
na y tha t cha m ra | (du ng que n, nhu nhu ng ca nh hoa dang
no ), y thu c hoa n toa n nhu ng chuye n do ng cu a ba n va
t|n cha c nhu ng chuye n do ng cu ng nhu nhu ng cu chl a y
b|e u |o ta m tinh cu a ba n…
Ða y |a mo t ca ch thu c b|e u |o ta m tinh da ng h|e n: Ðua
ha| ba n tay |e n mo t ca ch ra t cha m ra | cho de n |u c chu ng
vuon ra truo c ma t ba n, ca nh tay song song vo | sa n nha …
G|o da y, nhe nha ng xoay ha| ba n tay cu a ba n cho ha|
|o ng ba n tay ngu a |e n, ca c ngo n dinh vo | nhau va duo |
tha ng… Ba y g|o , ha y cha m ra | nga ng da u cho de n kh|
ba n nhin nguo c |e n tro |… Ne u ma t ba n dang khe p, g|o
Y T|U 0
56 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
da y, ha y mo ra vo | su cha m ra | do … Ha y da n ma t nhin
|e n Th|e n Chu a...
G|u cu chl na y chu ng mo t phu t… Ba y g|o , ha y de ha|
tay ba n nhe nha ng buo ng xuo ng vi tri cu va de da u ba n
|a | ha xuo ng cho de n kh| do | d|e n vo | duo ng cha n tro |…
Du ng |a | mo t |u c de t|e u hoa |o | nguye n da ng h|e n ma
ba n vu a thu c h|e n kho ng tha nh |o |… va ba t da u |a p |a |
cu chl da ng h|e n na y mo t |a n nu a…
Ha y thu c h|e n cu chl h|e n da ng na y ba hoa c bo n |a n…
hay thuo ng xuye n hon ne u ba n tha y so t sa ng kh| |a m
d|e u do …
Mo t hinh thu c kha c b|e u |o ta m tinh tu h|e n nhu to |
vu a go | |e n: Na ng ha| ba n tay |e n nhu da de nghi o tre n,
xoay ha| |o ng ba n tay huo ng |e n, ca c ngo n tay dinh nhau
va duo | tha ng… Ba y g|o , u p ha| ba n tay |a | vo | nhau de
|a m mo t ch|e c co c hay mo t che n tha nh. Ha y cha m ra |
bung ch|e c co c na y a p sa t ngu c ba n… sau do , nhe
nha ng ngu a da u ba n huo ng |e n tro | nhu da go | y o tre n…
G|u tu the na y chu ng mo t phu t.
Mo t k|e u thu c kha c de b|e u |o |o ng kha t khao Th|e n
Chu a hoa c nghe nh do n Nga | va nghe nh do n toa n the
vu tru : Na ng ha| ba n tay va ha| ca nh tay |e n cho de n kh|
chu ng duo | tha ng truo c ba n, song song vo | sa n nha …
ro | dang ro ng chu ng ra nhu mo t ca ch thu c o m choa ng…
Huo ng ma t mong mo | nhin ve cha n tro |…
G|u tu the na y chu ng mo t phu t, sau do tro |a | tu the
ban da u, du ng |a | mo t |u c de t|e u hoa |o | nguye n da ng
h|e n nhu ba n vu a thu c h|e n. Sau do , ba n |a p |a | cu chl
na y thuo ng xuye n hon ne u no co y nghia vo | ba n...
Nhu ng cu chl to | vu a de nghi trong thao |uye n na y chl |a
nhu ng ma u co ng thu c. Ba n ha y sa ng ta o nhu ng cu d|e u
57
r|e ng cho minh de b|e u |o |o ng ye u me n… ngo | khen…
tha n phu c…
Hoa c du ng mo t ha nh v| cu chl na o do ma ba n muo n to
ba y cu ng Th|e n Chu a. Ha y |a m cha m ra | va duye n da ng
chu ng na o co the , ha u no co the tro tha nh mo t vu khu c
uye n chuye n nhe nha ng…
Ne u ba n ca m tha y vo ich, cha ng ha n, kho ng the ca u
nguye n, hay ca m tha y minh kho ng chu t s|nh |u c, ba n ha y
the h|e n ta m tra ng na y ba ng ca ch co | a o va na m so ng
soa | tre n da t, dang tay ra theo hinh tha nh g|a … nin th|nh,
cho do | Th|e n Chu a do xuo ng a n su ng cu a Nga | tre n con
nguo | so ng soa | cu a ba n…
Kh| ca u nguye n vo | tha n xa c, ba n dua su c |u c va thaâ n
xaù c va o ca u nguye n. Ð|e u na y ca n th|e t mo t ca ch da c b|e t
va o nhu ng |u c ba n ca m tha y kho ng the ca u nguye n, kh|
ta m tuo ng ba n ch|a tri, kh| t|m ba n ho a da , hoa c kh| t|nh
tha n ba n duo ng nhu da che t. Lu c do , ba n ha y co ga ng
du ng truo c su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a mo t ca ch tha nh
kinh, so t sa ng cha p tay truo c ma t, ma t huo ng nhin Nga |
ca ch kha n khoa n na | van… Mo t va | cu chl tha nh kinh ba n
dang b|e u |o qua tha n xa c ra t co the tha m tha u va o t|nh
tha n ba n; va sau mo t |u c, co the ba n se tha y de da ng hon
de ca u nguye n.
Mo t do | kh|, nh|e u nguo | ro| va o kho kha n trong v|e c
ca u nguye n, bo | ho kho ng de tha n xa c minh du pha n va o
do ; ho que n mang theo tha n xa c cu ng vo | ho kh| va o de n
tha nh Chu a. Ba n no |, ba n dang du ng hoa c ngo | truo c su
h|e n d|e n cu a Ða ng Phu c S|nh, nhung ba n |a | ngo | mo t
ca ch ue oa | tre n ghe hoa c dang du ng mo t ca ch nhe ch
nha c… Ro ra ng, ba n va n chua duo c ba t |a y bo | su h|e n
Y T|U 0
58 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
d|e n so ng do ng cu a Ðu c G|e su. Ne u ba n quy huo ng hoa n
toa n ve Nguo |, to | se nha n ra pha n na o d|e u na y kh| nhin
va o tu the tha n xa c cu a ba n.
To | se ke t thu c chuong na y vo | mo t thao |uye n ma ba n
co the thu c ha nh trong nho m nhu ba | thao |uye n ||e n quan
de n ha| |o ng ba n tay:
Ba n ha y nha m ma t. La ng ye n chinh minh ba ng mo t
trong nhu ng thao |uye n y thu c…
Ba y g|o , ha y cha m ra | ngu a ma t huo ng nhin |e n Th|e n
Chu a… Ðe do | ma t ba n t|e p tu c nha m |a |… Ba n se no |
gi vo | Th|e n Chu a kh| dang ngu a ma t? Du ng |a | vo | ta m
tinh do hoa c su tho ng h|e p do trong mo t |u c… Ðoa n, y
thu c nga n na o co the vi tri khuo n ma t cu a ba n... va y
thu c nhu ng ca m g|a c tre n do …
Sau mo t g|a y |a t, ba n ha y tu ho | chinh minh mo t |a n
nu a, ba n dang b|e u |o d|e u gi cu ng Th|e n Chu a qua
khuo n ma t nguo c |e n cu a minh; du ng |a | vo | d|e u do
trong mo t |u c...
Thao luyeä n 10: Tieá p Xuù c Vôù i Thieâ n Chuù a
Ða y |a mo t da ng taâ m nguyeä n cu a nhu ng thao |uye n ve
nhu ng ca m g|a c tu tha n xa c ma ba n se tha y ich |o | ne u
ba n ma o muo | go | chu ng |a ca u nguye n hay ch|e m n|e m
tha t su :
Ha y |a p |a | mo t trong nhu ng thao |uye n ca m g|a c tu
tha n xa c… Ha y da nh mo t |u c de ca m ngh|e m nga n na o
co the nhu ng ca m g|a c t|nh te trong nhu ng pha n kha c
nhau cu a tha n the …
59
Ba y g|o ba n ha y suy nghi: Mo | ca m g|a c to | ca m nha n,
da u nhe nha ng hay t|nh te de n da u, de u |a ke t qua cu a
mo t pha n u ng s|nh ho a vo n se kho ng co ne u va ng bo ng
quye n na ng to | cao cu a Th|e n Chu a... Ba n ha y ca m
nha n quye n na ng cu a Nga | dang hoa t do ng trong v|e c
dem |a | tu ng ca m g|a c r|e ng b|e t…
Ba n ha y ca m nha n v|e c Nga | dang cha m de n ba n
trong mo | mo t ca m g|a c ma Nga | ta o ra… Ha y ca m nha n
su cha m de n cu a Th|e n Chu a trong nhu ng pha n kha c
nhau cu a tha n the ba n: sa n su |, min ma ng, de chiu hay
dau nhu c…
Nh|e u nguo | mong muo n ca m ngh|e m Th|e n Chu a va
ba n khoa n kh| chua duo c d|e u do ho | to | mo t ca ch |o |a ng
ra ng, ba ng ca ch na o ho co the co duo c ca m ngh|e m na y.
Ca m ngh|e m Th|e n Chu a kho ng pha | |a mo t d|e u gi ky |a
hay kha c thuo ng. Ra t co the k|nh ngh|e m ve Th|e n Chu a
thi kha c b|e t vo | khuynh huo ng binh thuo ng cu a nhu ng k|nh
ngh|e m chu ng ta thuo ng co . Ðo |a ca | |m a ng sa u xa ma to |
no | truo c da y: bo ng to | bu ng sa ng, tro ng ro ng mang |a | su
tra n da y. Co nhu ng t|a sa ng ba t cho t vo nga n cu a vinh cu u
hoa c cu a vo b|e n cho t de n kh| chu ng ta it ngo to | nha t g|u a
nhu ng co ng v|e c hoa c nhu ng vu| du a cu a minh...
Co nhu ng ca m xu c bi tuo c d| ngay kh| chu ng ta dang
tha ho n cho mo t ve de p hoa c tinh ye u… Ra t it kh| chu ng ta
co| nhu ng ca m ngh|e m na y |a |a |a m hay kha c thuo ng.
Chu ng ta cha ng de y chu ng. Chu ng ta kho ng nha n ra |y do
chu ng co ma t o do va ma | tim k|e m mo t kinh nghieä m lôù n
lao veà Thieâ n Chuù a kha di se b|e n do | do | minh.
Thu c ra, ñeå caû m nghieä m Thieâ n Chuù a, mo | nguo | ca n
|a m it |a |. Ta t ca nhu ng gi mo | nguo | ca n |a m, |a ha y |a ng
Y T|U 0
60 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ye n chinh minh, ha y tinh |a ng va y thu c ca m nha n cu a do |
tay minh. Ha y y thu c nhu ng ca m g|a c trong ba n tay minh…
o do , ba n co Th|e n Chu a, dang so ng va dang hoa t do ng
trong ba n, dang so du ng ba n, ra t ga n ba n… Ha y ca m nha n
Nga |. Ha y ca m ngh|e m Nga |!
Pha n |o n, nguo | ta co| mo t ca m ngh|e m nhu |oa | ca m
ngh|e m tre n da y |a mo t ca | gi cha n nga t. Ha n co nh|e u
ca ch ca m ngh|e m Th|e n Chu a hon |a chl ca m nha n don
thua n nhu ng ca m g|a c cu a mo t ba n tay! Ho g|o ng nhu nhu ng
nguo | Do Tha | mo | ma t huo ng ve tuong |a|, tro ng cho mo t
vi Th|e n Sa| h|e n ha ch, |a m ||e t; dang kh| tu da u, Ða ng
Th|e n Sa| o be n ho duo | hinh da ng cu a mo t con nguo |
duo c go | |a G|e su Nazareth.
Ca chu ng ta nu a, chu ng ta de que n ra ng, mo t trong nhu ng
ba | ho c |o n nha t cu a Nha p The |a Th|e n Chu a duo c nha n
b|e t trong do | thuo ng. Ba n uo c ao nhin tha y Th|e n Chu a?
Ha y nhin va o guong ma t cu a nguo | anh em du ng be n ca nh
ba n. Ba n muon nghe t|eng Nga |? Ha y |a ng nghe t|eng
kho c cu a mo t em be , t|eng cuo | du a o mo t bu a t|e c, t|eng
g|o xa o xa c qua ha ng ca y. Ba n muon ca m nha n Nga |?
Ha y dang ro ng do | tay, o m |a y mo t a| do hoa c ha y cha m
de n ch|e c ghe ba n dang ngo |, cha m de n cuo n sa ch ba n
dang do c. Hoa c chl ca n |a ng ye n chinh minh, y thu c nhu ng
ca m g|a c tre n tha n the , ca m nha n quye n na ng to | cao cu a
Nga | dang hoa t do ng trong ba n va ca m nha n Nga | dang
ga n ba n b|e t bao. Emmanue|, Th|e n Chu a o cu ng chu ng
ta.
61
Thao luyeä n 11: Nhöõ ng AÂ m Thanh
Ne u to | kho ng ca n tha n cho n mo t no| ye n tinh cho ca c Nho m
Ch|e m N|e m, thi bao g|o cu ng co mo t so nguo | pha n na n
ve nhu ng a m thanh chung quanh ho : t|eng xe co tre n
duo ng, t|e ng ma y pha t thanh, t|e ng cu a da p, chuo ng d|e n
thoa |. Ta t ca nhu ng a m thanh na y xem ra xa m pha m su
ye n a ng va thanh tinh cu a ho , va chu ng |a m ho ch|a tri.
Mo t va | a m thanh duo c co| |a thua n |o | cho th|nh |a ng va
ca u nguye n. Cha ng ha n, ba n ha y |a ng nghe t|e ng chuo ng
nha tho kh| tro | nha nhem to |, t|e ng ch|m ho t buo | so m,
hoa c t|e ng phong ca m du duong nhe nha ng trong mo t da |
g|a o duo ng. Kho ng co su than ph|e n na o o do ! Va y thi
kho ng a m thanh na o co the qua y ra y su th|nh |a ng va thanh
tinh cu a ba n ngoa | tru mo t a m thanh na o do qua |o n ga y
ha | cho ma ng nhi. Ne u ba n ho c b|e t ca ch dem ta t ca nhu ng
a m thanh chung quanh va o trong ch|e m n|e m cu a minh
(g|a th|e t, chinh chu ng tha m nha p y thu c cu a ba n dang kh|
ba n o trong ch|e m n|e m), ba n se kha m pha ra ng, co mo t
su |m a ng sa u xa trong |o ng ta t ca nhu ng a m thanh do . Ðo
|a |y do ta | sao to | thich g|u ca c kho a ca u nguye n theo
nho m cu a to | o nhu ng no| kho ng hoa n toa n ye n a ng. Mo t
ca n pho ng tre n con pho do ng nguo | |a | thich ho p vo | mu c
dich cu a to | ca ch |a |u ng.
Ða y |a thao |uye n vo n se g|u p ba n tim su ch|e m n|e m
trong nhu ng a m thanh chung quanh minh:
Ba n ha y nha m ma t. Bit ha| ta| vo | nhu ng ngo n tay
ca |. Ha y che ma t ba ng ha| |o ng ba n tay minh.
Ba y g|o thi ba n se kho ng co n nghe mo t a m thanh
na o chung quanh nu a. Ha y |a ng nghe a m thanh v|e c hit
tho cu a ba n.
Y T|U 0
62 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Sau muo | ho| tho da y tra n, ba n ha y nhe nha ng |a y
ha| ba n tay da t tre n du |, cu de ma t nha m. Ba y g|o , ba n
ha y cha m chu |a ng nghe ta t ca a m thanh chung quanh
- nh|e u chu ng na o co the , a m thanh |o n, a m thanh nho ,
a m thanh o ga n, a m thanh o xa…
Sau mo t |u c, ha y |a ng nghe nhu ng a m thanh na y ma
kho ng nha n da ng chu ng (t|e ng buo c cha n, t|e ng tich
ta c cu a do ng ho , t|e ng xe co …). Ha y |a ng nghe toa n bo
the g|o | a m thanh chung quanh ba n nhu mo t toa n the ...
Ca c a m thanh |a m ba n ch|a tri kh| ba n co tinh cha y tro n
chu ng, kh| ba n co da y chu ng kho | y thu c cu a minh, hay kh|
ba n pha n kha ng chu ng kho ng co quye n o do . Chinh |u c
a y, chu ng vu a ga y ch|a tri, vu a dang qua y ra y. Ne u ba n
chl v|e c cha p nha n chu ng va y thu c chu ng, ba n se tha y
chu ng kho ng co n |a mo | ch|a tri hay qua y ra y nu a, nhung
|a mo t phuong t|e n g|u p da t tha u su th|nh |a ng. Qua k|nh
ngh|e m, ba n se tha y thao |uye n na y tha t de chiu.
Ðo cu ng |a mo t ba | ch|e m n|e m hu u ich. Ba n cu ng co
the a p du ng va o no |y thuye t ma to | da chl cho ba n ve v|e c
|a m tr|e n no Con T|m be n trong cu a minh, con t|m h|e u b|e t
Th|e n Chu a. Thay vi de ta m tri ba n ro n vo | nhu ng ca m
g|a c tu tha n xa c, ba n co the |a m no ba n ro n vo | y thu c ve
nhu ng a m thanh chung quanh dang kh| ta m tri tha n ngh|e m
cu a ba n, Con T|m ba n, da n da n mo ra va ba t da u chu ta m
va o Th|e n Chu a.
Tuy nh|e n, ne u |y thuye t na y kho ng |a m ba n ha | |o ng,
thi duo | da y |a b|e n pha p |a m ro ne t hon v|e c ch|e m n|e m
trong thao |uye n na y:
Ha y |a ng nghe ta t ca nhu ng a m thanh chung quanh
nhu da no | o thao |uye n tre n…
63
Ha y b|e t cha c, ba n chu y de n ca nhu ng a m thanh
nho nha t. Mo t a m thanh thuo ng duo c ta o ne n bo | nhu ng
a m thanh kha c… No co nhu ng b|e n tha | ve cao do va
cuo ng do … Ha y xem, ba n co the nha t |a y bao nh|e u a m
sa c trong nhu ng a m sa c na y…
Ba y g|o , ba n ha y y thu c, kho ng pha | tha t nh|e u ve
nhu ng a m thanh chung quanh, nhung y thu c ha nh v|
ba n dang |a ng nghe…
Ba n ca m nha n gi kh| nha n ra ra ng, ba n co kha na ng
|a ng nghe? Lo ng b|e t on… ngo | khen… vu| mu ng… ye u
me n…?
Ba y g|o , ba n ha y quay |a | vo | the g|o | a m thanh… va
t|e p tu c thay do | |ua n ph|e n tu y thu c a m thanh sang y
thu c ha nh do ng |a ng nghe…
G|o da y, ba n ha y nga m nghi, mo | a m thanh co duo c
va duy tri duo c |a bo | quye n na ng to | cao cu a Th|e n
Chu a… Chinh Th|e n Chu a ñang laø m vang voï ng ta t ca
chung quanh ba n… Ha y |uu |a | trong the g|o | cu a nhu ng
a m thanh na y… Ha y |uu |a | trong Th|e n Chu a.
Kha na ng nha n b|e t hoa t do ng cu a Th|e n Chu a trong
mo | su |a da c trung cu a ta m thu c nguo | Do Tha | ma chu ng
ta do c tha y trong K|nh Tha nh. O da u duo ng nhu chu ng ta
nghi, ha u nhu kho ng co n ca ch na o kha c ngoa | nhu ng
nguye n nha n de nhi, thi nguo | Do Tha | ha u nhu tuye t do |
nghi |a do Nguye n Nha n Ðe Nha t. Qua n do | cu a ho bi ba |
tra n? Chinh Th|e n Chu a da nh ba | ho , chu cha ng pha | do
su ba t ta | o ca c tuo ng |a nh cu a ho ! Tro | da do mua? Chinh
Th|e n Chu a, Ða ng da |a m cho mua ro|. Mu a ma ng cu a ho
bi cha u cha u pha hoa |? Chinh Th|e n Chu a gu | cha u cha u
de n. Tha m chi ho da m co| Th|e n Chu a |a Ða ng |a m cho
|o ng da phuo ng a c nha n ra cu ng co |!
Y T|U 0
64 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Pha | thu a nha n ca | nhin cu a ho ve thu c te chl |a tu ng
pha n. Duo ng nhu ho bo qua toa n bo nhu ng nguye n nha n
de nhi. Tuong tu nhu the , ca | nhin h|e n da | cu a chu ng ta ve
thu c te cu ng th|e u hoa n chlnh va ba t co ng hon, bo | duo ng
nhu chu ng ta bo qua hoa n toa n Nguye n Nha n Ðe Nha t.
Ba n he t dau da u? O da u nguo | Do Tha | no |, “Chuù a chöõ a
laø nh baï n ñoù ”, thi chu ng ta ba o, “Ñöø ng noù i Chuù a ôû ñaâ y, chính
vieâ n aspirin chöõ a baï n”. Thu c te |a , Chu a chu a ba n ngang
qua v|e n asp|r|n, di nh|e n. Chu ng ta co ta t ca , nhung chl
mo t d|e u, chu ng ta da ma t d| ca m thu c ve mo t Ða ng Vo
Cu ng dang hoa t do ng trong cuo c do | minh. Chu ng ta kho ng
co n ca m nha n chinh Th|e n Chu a dang huo ng da n chu ng
ta d| to | dinh me nh cu a minh qua nhu ng ke ca m quye n,
chinh Th|e n Chu a dang chu a |a nh ca c ve t thuong |o ng
cu a chu ng ta qua ca c co va n ta m |y , chinh Th|e n Chu a
dang mang |a | su c khoe cho mo | nguo | qua ca c ba c si;
Th|e n Chu a dang sa p da t tu ng b|e n co chu ng ta ga p pha |,
chinh Th|e n Chu a dang gu | de n tu ng con nguo | d| va o cuo c
do | chu ng ta, chinh Th|e n Chu a dang do mua, chinh Th|e n
Chu a dang vu| du a vo | chu ng ta trong |a n g|o thoa ng, va
dang cha m de n mo | nguo | trong tu ng ca m g|a c duo c ca m
nha n va dang ta o ra ta t ca nhu ng a m thanh chung quanh,
de ro | chu ng duo c gh| nha n tre n ma ng nhi mo | nguo | va
chu ng ta co the nghe Nga |!
Ðe thao |uye n the m thu vi, ba n co the nho nho m minh
hay nguo | huo ng da n ca t |e n mo t d|e p ca ba ng cung g|o ng
tha t nhe nha ng. V|e c ha t |e n a m “om” cu a t|e ng Sanskr|t
(t|e ng Pha n) |a mo t d|e u ra t hu u ich. Mu c dich |a nga m |e n
mo t ca u hay chl mo t a m t|e t na o do , ro | du ng |a | trong ye n
|a ng mo t cho c, ro | nga m |a |. Tha m chi, ba n cu ng co the
|a m thu phuong pha p na y kh| ch|e m n|e m mo t minh. Ð|e u
65
quan tro ng kho ng pha | chl |a |a ng nghe a m thanh cu a |o |
nga m, nhung co n |a ng nghe su th|nh |a ng theo sau mo |
do ng, mo | tu ma ba n ca t |e n.
To | thuo ng dua mo t va | cung d|e u va o v|e c ch|e m n|e m
|a ng |e cu a nho m vo | qua ng tho | g|an xen g|u a de u da n.
No da o sa u th|nh |a ng ne u nhu ng nguo | tham du b|e t ca ch
|a ng nghe. Ke t qua tuong tu cu ng co the da t duo c ba ng
ca ch go va o mo t bo go vo n ta o a m thanh vu| tuo| vo | qua ng
tho | g|an xen g|u a de u da n. Ha y go va o bo go va |a ng
nghe t|e ng nga n, |a ng nghe ca | a m thanh ma t da n, |a ng
nghe ca | |m a ng theo sau.
Thao luyeä n 12: Taä p Trung
Ða y |a mo t thao |uye n y thu c thua n tuy :
Ha y cho n mo t do | tuo ng thuo c ca m g|a c |a m do | tuo ng
ca n ba n cu a su chu y : To | de nghi ba n cho n hoa c |a
nhu ng ca m g|a c trong mo t pha n na o do cu a tha n the ,
hoaë c |a v|e c hit tho cu a ba n, hoaë c |a nhu ng a m thanh
chung quanh.
Ta p trung su chu y cu a ba n tre n do | tuo ng na y, nhung
ta p trung the na o ma ne u su chu y cu a ba n chuye n qua
mo t d|e u gi kha c, thi |a p tu c ba n y thu c duo c su chuye n
do | na y.
Cha ng ha n, ba n cho n v|e c hit tho |a m do | tuo ng ca n
ba n cu a su chu y . Ðuo c ro |, va y thi ha y ta p trung va o
v|e c hit tho cu a ba n… Ra t co kha na ng |a sau mo t |u c,
su chu y cu a ba n se d| chuye n de n mo t d|e u gi kha c -
mo t y tuo ng, mo t a m thanh, hay mo t ca m nha n…
Y T|U 0
66 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ba y g|o , m|e n sao ba n y thu c su chuye n dich chu y
na y dang huo ng de n mo t d|e u gi kha c, su chuye n dich
na y kho ng duo c ke nhu |a su ch|a tri. Tuy nh|e n, d|e u
quan tro ng |a ba n pha | y thu c su chuye n dich do dang
kh| no xa y ra hoa c ngay sau kh| no vu a xa y ra. Chl co|
no |a ch|a tri, ne u tha t |a u sau kh| no xa y ra, ba n mo | y
thu c duo c su chuye n dich na y.
Thu g|a th|e t ba n |a y v|e c hit tho |a m do | tuo ng ca n
ba n cu a su chu y . Thao |uye n cu a ba n se co the t|e n
ha nh nhu the na y (to | dang mo ta y thu c cu a ba n): Toâ i
ñang thôû … toâ i ñang thôû … Baâ y giôø , toâ i ñang suy tö…
ñang suy tö… ñang suy tö… Nay, toâ i ñang laé ng nghe
moä t aâ m thanh… ñang laé ng nghe… ñang laé ng nghe…
Nay, toâ i ñang khoù chòu… ñang khoù chòu… Baâ y giôø , toâ i
caû m thaá y naû n… naû n... naû n...
Trong thao |uye n na y, su |ang thang cu a ta m tri kho ng
duo c co| |a ch|a tri, m|e n sao ba n yù thöù c ta m tri ba n
dang d| |ang thang, va su chu y cu a ba n dang chuye n
sang mo t va | do | tuo ng kha c… Mo t kh| ba n y thu c su
chuye n dich na y, ha y du ng |a | vo | do | tuo ng mo | (suy tu,
|a ng nghe, ca m g|a c…) mo t |u c, ro | tro |a | vo | do | tuo ng
ca n ba n cu a su chu y (do |a v|e c hit tho )…
Ky na ng tu y thu c cu a ba n co the tro ne n ma nh me ,
den no | ba n kho ng chl y thu c su chuye n dich chu y cu a
minh tre n mo t va | do| tuo ng, nhung co n y thu c ngay ca
uo c muon chuye n dich, tu c |a su thu c da y be n trong de
d| chuye n sang mo t d|e u kha c. Cha ng ha n, kh| ba n muon
d| chuye n ba n tay, truo c het, ba n se y thu c uo c muon d|
chuye n ba n tay dang day |e n trong ba n, su do ng y cu a
ba n vo | uo c muo n na y, su thu c h|e n uo c muo n na y,
67
su chuye n do ng da u t|e n rat nhe nha ng cu a ba n tay
ba n…
Ta t ca nhu ng hoa t do ng na y duo c the h|e n trong mo t
pha n ra t nho cu a mo t g|a y do ng ho , va nhu the , chu ng ta
kho ng the pha n b|e t g|a| doa n na y vo | g|a| doa n k|a cho
de n kh| su th|nh |a ng va su |m a ng be n trong pha | ha u nhu
hoa n toa n va y thu c cu a chu ng ta co duo c su sa c be n cu a
|uo | dao ca o.
Y thu c chinh minh, do | kh| bi co| nhu mo t da ng cu a ich
ky ; va vi the , nguo | ta duo c khuye n khich ha y queâ n mình,
va d| de n vo | nguo | kha c. Ðe h|e u |oa | khuye n ba o na y co
the ta| ha | nhu the na o, ta t ca nhu ng gi ba n pha | |a m |a
|a ng nghe cuo c pho ng va n duo c tha u ba ng g|u a mo t co
va n ta m |y da y th|e n chi, tha n ma t, nhung th|e u y thu c vo |
tha n chu cu a o ng. Kh| nha co va n to t |a nh k|a kho ng y thu c
nhu ng gi dang xa y ra be n trong ba n tha n o ng, ha n o ng se
kho ng y thu c ve nhu ng gi dang xa y ra ta n sa u tha m be n
trong tha n chu minh, hoa c nhu ng gi dang xa y ra trong cuo c
trao do | g|u a o ng va tha n chu minh. La m nhu the , cha ng
nhu ng o ng kho ng dem |a | h|e u qua na o cho tha n chu ma
tha m chi co nguy co ga y ne n nhu ng to n ha | kho ng the ngh|
ngo .
Y thu c chinh minh |a mo t t|e m |u c ma nh me cho v|e c g|a
ta ng tinh ye u do | vo | Th|e n Chu a va tha nha n. Y thu c chinh
minh ta ng the m h|e u qua cho tinh ye u; va tinh ye u, mo t kh|
tro ne n cha n tha t, |a | thu c da y y thu c chinh minh sa u xa
hon.
Ðu ng bo co ng tim k|e m nhu ng t|e m |u c v|e n vo ng cho
v|e c pha t tr|e n y thu c chinh minh cu a ba n. Ha y ba t da u vo |
nhu ng gi kh|e m to n nhu y thu c nhu ng ca m nha n tu tha n
Y T|U 0
68 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
the hoa c y thu c nhu ng gi chung quanh ba n, va ro | chuye n
de n ca c thao |uye n nhu nhu ng thao |uye n to | vu a de nghi
o da y. Cha ng bao |a u, ba n se tha y hoa tra | cu a su binh an
va |o ng ye u me n g|a ta ng h|e u qua nho nhu ng gi ma v|e c y
thu c chinh minh mang theo.
Thao luyeä n 13: Tìm Kieá m Thieâ n Chuù a
Trong Moï i Söï
Ða y |a ba | to m ta t pha n |o n ca c ba | thao |uye n truo c:
Ha y thu c ha nh ba t ky mo t thao |uye n y thu c na o truo c
da y:
Cha ng ha n, ba n |a y ca m g|a c tu tha n xa c nhu d|e m
ta p trung su chu y cu a minh… Ha y quan sa t kho ng chl
nhu ng ca m g|a c sa n sa ng tu bo c |o cho y thu c cu a ba n,
tu c |a nhu ng ca m g|a c no | tro |, nhung co n ca nhu ng
ca m g|a c t|nh te hon… Ne u co the , du ng ga n cho chu ng
mo t te n go | na o (no ng, te , cha m chich, ngu a, |a nh…).
Chl ca m nha n chu ng ma kho ng ca n da t cho chu ng mo t
te n na o…
Ha y |a m nhu the vo | nhu ng a m thanh… Gh| nha n
chu ng nh|e u nga n na o co the … Ðu ng tim ca ch
nha n da ng nguo n go c cu a nhu ng a m thanh do ...
La ng nghe nhu ng a m thanh ma kho ng ca n da t te n
cho chu ng…
Kh| ba n t|e p tu c d| theo trinh tu thao |uye n na y, ba n
se tha y mo t su binh an |o n |ao dang de n vo | minh, mo t
su th|nh |a ng tha m sa u… Ba y g|o , trong cho c |a t, ba n
ha y y thu c su binh an va th|nh |a ng na y…
69
Ha y ca m nha n g|a y phu t tuye t vo | na y. Ðu ng |a m gi
ca . Chl h|e n d|e n.
H|e n d|e n.
Cho nhu ng a| th|e n ve ta m nguye n:
Ha y thu c ha nh thao |uye n tre n da y cho de n kh| ba n
ca m nha n binh an…
Ha y y thu c trong cho c |a t su binh an va tinh |a ng do …
G|o da y, ba n ha y b|e u |o chinh minh cu ng Th|e n Chu a
ma kho ng du ng de n |o | no |. Thu tuo ng tuo ng ba n bi ca m
va chl co the no | ba ng do | ma t va ho| tho . Ha y no | vo |
Chu a trong ca m nin, “Laï y Chuù a, con thaä t dieã m phuù c khi
ñöôï c ôû ñaâ y vôù i Chuù a”.
Hoa c, du ng noù i gi vo | Nga |. Mo t ha y ye n nghl trong
su h|e n d|e n cu a Nga |.
Cu ng the , cho nhu ng a| th|e n ve ta m nguye n, sau da y |a
mo t thao |uye n so da ng ve v|e c tìm kieá m Thieâ n Chuù a trong
moï i söï :
Tro |a | vo | the g|o | g|a c quan, ha y y thu c sa u sa c nga n
na o co the kho ng khi ba n dang hit tho … nhu ng a m thanh
chung quanh… hay nhu ng ca m g|a c ba n ca m nha n tu
tha n xa c…
Ha y caû m nhaä n Th|e n Chu a trong kho ng khi, trong
nhu ng a m thanh, trong nhu ng ca m g|a c…
Ha y o |a | trong the g|o | g|a c quan na y. Ha y o |a | trong
Th|e n Chu a…
Ha y pho minh cho toa n the the g|o | g|a c quan na y
(nhu ng a m thanh, ca m g|a c, ma u sa c…)… Ha y pho minh
cho Th|e n Chu a...
Y T|U 0
70 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 14: YÙ Thöù c Tha Nhaâ n
Cho de n nay, ta t ca nhu ng thao |uye n ba n thu c ha nh
de u da t ne n ta ng tre n y thu c cu a ba n tha n va y thu c Th|e n
Chu a ngang qua ba n tha n; bo | |e , vo | ba n, kho ng thu c the
na o ga n gu | Nga | hon chinh ba n tha n ba n. Ba n se ca m
ngh|e m kho ng gi ga n gu | Th|e n Chu a hon chinh ba n. Bo |
do , tha nh August|no co |y kh| nha n ma nh, chu ng ta pha |
phu c ho | con nguo | cho chinh no , nghia |a pha | tro ve chinh
minh; de ro | tu do , mo | nguo | |a m cho chinh minh tro ne n
mo t |o | buo c da n de n Th|e n Chu a. Th|e n Chu a chinh |a
ne n ta ng cu a hu u the to |, |a Ba n Tha n cu a ba n tha n to |, va
to | kho ng the d| sa u va o ba n tha n minh ma kho ng cha m
de n Nga |.
Y thu c ve ba n tha n cu ng |a mo t t|e m |u c cho v|e c tr|e n
no y thu c ve nguo | kha c. Vi chl kh| na o to | hoa ho p vo |
nhu ng tinh ca m cu a minh, to | mo | co the y thu c de n tinh
ca m cu a nhu ng nguo | kha c. Vi chl kh| na o to | y thu c nhu ng
pha n u ng cu a minh do | vo | nhu ng nguo | kha c, to | mo | co
the d| de n vo | ho trong ye u thuong ma kho ng ga y cho ho
mo t to n ha | na o. Kh| to | y thu c ba n tha n to | mo t ca ch nha y
be n, to | cu ng |a m tr|e n no mo t y thu c t|nh ro ng ve nguo |
anh em cu a to |. Ne u to | ga p kho kha n trong v|e c y thu c
thu c ta | ga n gu | to | nha t, |a ba n tha n to |, |a m sao to | co the
tra nh duo c kho kha n trong v|e c y thu c Th|e n Chu a va nguo |
anh em cu a to |?
Thao |uye n y thu c ve tha nha n ma to | sa p de nghi kho ng
de ca p de n v|e c y thu c anh em do ng |oa | cu a chu ng ta nhu
ba n co the nghi. To | sa p |a y mo t d|e u gi do vo n de da ng
hon: y thu c pha n co n |a | cu a the g|o | ca c ta o va t. Tu do ,
ba n t|e n de n y thu c con nguo |. Trong thao |uye n na y, to |
71
muo n ba n nhin nha n mo t tha | do kinh tro ng va tra n tro ng
do | vo | ca c va t vo tr| vo g|a c, ca c do va t chung quanh. Mo t
va | nha tha n ngh|e m ba c tha y no | vo | chu ng ta ra ng, kh|
da t de n tra ng tha | g|a c ngo , mo t ca ch bi nh|e m, ho tro ne n
sung ma n vo | mo t ca m thu c kinh tro ng sa u sa c. Kinh tro ng
Th|e n Chu a, kinh tro ng su so ng trong ta t ca da ng thu c cu a
no , kinh tro ng ca nhu ng va t vo tr| vo g|a c. Va ho co khuynh
huo ng nha n ca ch ho a toa n the ta o va t. Ho kho ng co n co|
nguo | kha c nhu nhu ng do va t. Ho kho ng co n co| do va t
nhu do va t - duo ng nhu do va t nay tro tha nh nhu ng ngo | vi
do | vo | ho - va ke t qua |a , |o ng kinh tro ng va tinh ye u cu a
ho do | vo | nhu ng con nguo | nga y ca ng g|a ta ng.
Tha nh Phanx|co Ass|s| |a mo t trong nhu ng nha tha n
ngh|e m do . Nga | nha n ra anh em, chi em cu a minh trong
ma t tro |, ma t tra ng, ca c vi t|nh tu , ca y co |, ch|m cho c va
muo ng thu . Chu ng |a nhu ng tha nh v|e n cu a g|a dinh nga |,
va nga | tro chuye n vo | chu ng mo t ca ch ye u thuong. Ð| xa
hon, tha nh Anto n Padua g|a ng cho ca ! Di nh|e n, duo | ca |
nhin duy |y cu a chu ng ta, d|e u a y tha t d|e n ro . Mo t ca ch
sa u sa c, duo | ca | nhin tha n ngh|e m, d|e u do |a | tha t kho n
ngoan, nha n ba n va tha nh th|e n.
To | uo c ao ba n ca m ngh|e m mo t va | d|e u na y cho chinh
minh hon |a chl do c qua no . Vi |y do do , chu ng ta mo | co
thao |uye n na y. Nhung truo c he t, ba n ha y ta m que n minh
|a ngöôø i lôù n de tro ne n mo t tre tho sa p tro chuye n ngh|e m
tu c vo | con bu p be cu a minh; hoa c nhu tha nh Phanx|co
Ass|s| da |a m d|e u tuong tu vo | ma t tro |, ma t tra ng va ca c
muo ng thu . Ne u ba n tro ne n mo t em be , it nu a |a ta m tho |,
ba n se kha m pha mo t vuong quo c cu a Nuo c Tro | - va ho c
b|e t nhu ng bi nh|e m ma Th|e n Chu a thuo ng g|a u kin vo |
ha ng kho n ngoan va tho ng tha |.
Y T|U 0
72 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ba n ha y cho n mo t va | do va t quen du ng: mo t ca y
v|e t, mo t ca | ta ch… to t hon |a mo t va t ma ba n co the de
da ng na m trong tay…
Ðe va t do trong |o ng ha| ba n tay tre n do | tay duo |
tha ng cu a ba n. Ba y g|o , ha y nha m ma t va ca m nha n no
tu |o ng ha| ba n tay… Y thu c de n no nh|e u nga n na o co
the . Truo c he t, y thu c tro ng |uo ng cu a no … t|e p de n |a
y thu c ca m g|a c no ta o ra tre n |o ng ba n tay ba n…
Ðoa n, ba n ha y kha m pha no vo | nhu ng ngo n tay hoa c
do | tay minh. Ð|e u quan tro ng |a ha y |a m v|e c na y mo t
ca ch nhe nha ng va tra n tro ng. Kha m pha ca | sa n su |,
ca | nha n nhu |, do cu ng, do me m, do a m, do |a nh cu a
no … Ba y g|o , ha y cha m no va o nhu ng pha n kha c tre n
co the va xem co| co gi kha c kho ng. Ha y cha m no va o
mo |… va o co … va o tra n… va o mu ba n tay ba n…
Ba n da |a m quen vo | do va t cu a ba n qua ca m g|a c
du ng cha m… Ba y g|o ha y |a m quen vo | no , y thu c no
ngang qua thi g|a c. Ba n ha y mo ma t va nhin no tu nh|e u
go c do kha c nhau. Ha y nhin tha t ky tu ng ch| t|e t co the
nhin tha y: ma u sa c, hinh da ng va nhu ng pha n kha c
nhau cu a no …
Ha y ngu | no … ne m no , ne u co the … Ha y nghe no ,
ba ng ca ch da t no ca nh ta| ba n…
Ba y g|o , ba n ha y nhe nha ng da t va t a y truo c ma t hay
tre n du | va chuye n tro vo | no … Ha y ba t da u ba ng ca ch
da t ca u ho | vo | no ve chinh no … cuo c do | cu a no , nguo n
go c cu a no , tuong |a| cu a no … Va |a ng nghe no to ba y
cu ng ba n bi ma t to n ta | va va n me nh cu a no … Ha y |a ng
nghe dang kh| no g|a | thich cho ba n, vo | no , da u |a y
nghia cu a h|e n hu u…
Va t du ng cu a ba n va n co nhu ng kho n ngoan g|a u a n
de ma c kha | cho ba n chinh con nguo | cu a ba n… Ha y
73
tra ho | va |a ng nghe nhu ng gi no pha | no |… Co the co
mo t ca | gi do kh|e n ba n se dem va t na y ta ng cho nguo |
kha c… Ðo se |a ca | gi? No muo n gi o ba n?…
Ba y g|o , ha y da t chinh minh va va t na y truo c su h|e n
d|e n cu a Ðu c G|e su K|to , Ngo | Lo | cu a Th|e n Chu a; trong
Nguo | va cho Nguo |, mo | su duo c ta c tha nh. Ha y |a ng
nghe nhu ng gi Nguo | se pha | no | vo | ba n va vo | va t k|a…
Ca ha| se tra |o | Nguo | the na o?…
Ba y g|o ha y nhin va t k|a mo t |a n nu a… Tha | do cu a
ba n do | vo | no co thay do | kho ng?… Co thay do | na o
trong tha | do cu a ba n do | vo | nhu ng va t du ng kha c chung
quanh ba n?…
NHÖÕ NG ÍCH LÔÏ I CAÙ NHAÂ N
TÖØ VIEÄ C YÙ THÖÙ C
La n da u t|e n, kh| ba t da u d| va o |oa | hinh ch|e m n|e m duo c
go | y trong nhu ng thao |uye n vu a qua, co the ba n co mo t
ca | nhin ngo vu c ve g|a tri cu a chu ng. Xem ra, chu ng kho ng
pha | |a suy n|e m, cu ng cha ng pha | |a ca u nguye n theo y
nghia truye n tho ng cu a ca c tu ngu . Ne u ca u nguye n duo c
h|e u |a noù i vôù i Thieâ n Chuù a, thi o da y, no | ra t it hoa c kho ng
no | gi ca . Ne u suy n|e m duo c co| |a suy tu, ch|e u so|, h|e u
b|e t va quye t ta m, thi ha u nhu no cha ng co mo t co ho | na o
trong nhu ng thao |uye n na y.
Ba n ke t thu c nhu ng ba | thao |uye n ma cha ng tha y d|e u
gi cu the cho nhu ng no |u c da da t va o do . Kho ng co gi de
ba n gh| va o nha t ky th|e ng ||e ng - kho ng gi, it nu a ngay |u c
da u va co |e , se kho ng bao g|o co . Ba n thuo ng ra kho | do
vo | ca m g|a c kho chiu |a da kho ng |a m gi va cu ng cha ng
Y T|U 0
74 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
da t duo c gi. Hinh thu c ca u nguye n na y nho c nha n ca ch
r|e ng vo | nguo | tre va vo | nhu ng a| da t na ng va o tha nh qua
- nhu ng nguo | ma vo | ho , no |u c quan tro ng hon tu ca ch.
To | nho ra t ro mo t ba n tre , ma vo | anh ta, xem ra kho ng
da t duo c gi tu nhu ng thao |uye n na y. Anh ca m tha y bu c
bo | kh| pha | ngo | ba t do ng va pho minh cho hu kho ng, ma c
da u anh thu a nha n ra ng, anh chl kho ng suy nghi va kho ng
su du ng |y tri trong ba t cu hinh thu c na o dang kh| ca u
nguye n. Anh t|e u to n ha u he t tho | g|o da da nh cho nhu ng
thao |uye n na y ha u chl g|a | quye t nhu ng |o ra ch|a tri -
ca ch chung, kho ng tha nh co ng - va anh x|n to | chl cho anh
mo t d|e u gi do vo n |a m cho tho | g|o va no |u c cu a anh s|nh
ich hon trong g|o ca u nguye n. May thay, anh da k|e n tri vo |
nhu ng thao |uye n xem ra cha n nga t na y; va sau chu ng
sa u tha ng, anh tro |a |, ke cho to | vo va n on ich anh da
nha n duo c tu chu ng - vuo t qua nhu ng gi anh tu ng da t duo c
tu nhu ng g|o ca u nguye n va suy n|e m, tu nhu ng g|a c ngo
va nhu ng quye t ta m cu a anh truo c da y. Ð|e u gi da xa y ra?
Cha c ha n anh da tim duo c mo t su binh an |o n |ao trong
nhu ng thao |uye n na y. Nhu ng |o ra ch|a tri cu a anh kho ng
g|a m bo t, ca c thao |uye n va n cha n nga t nhu truo c. Kho ng
co gi thay do | trong ca c thao |uye n. Ð|e u da thay do |, chinh
|a cuo c so ng cu a anh!
Chinh no |u c ||e n |l, kho nho c ha u |oa | bo |o ra ch|a tri
na y - ma anh da co ga ng nga y na y qua nga y kha c de bo c
|o chinh minh cho nhu ng gi xem ra kho ng |a gi ca va tro ng
tron ha u chl co ga ng |a m |a ng ye n ta m tri va co duo c mo t
va | th|nh |a ng mo ho qua v|e c ta p trung va o nhu ng ca m
xu c tu tha n xa c, ho| tho hoa c nhu ng a m thanh - da mang
|a | cho anh mo t su c ma nh mo | me trong do | so ng mo | nga y,
mo t su c ma nh ma anh chua bao g|o nha n ra trong do | minh
truo c da y - va su c ma nh do , o mo t mu c do |o n |ao de n no |
75
su h|e n d|e n cu a no thi kho ng the nha m |a n vo | mo t ca | gi
kha c trong cuo c so ng cu a anh duo c.
Ða y |a mo t trong nhu ng on ich |o n nha t cu a hinh thu c
ca u nguye n na y: mo t su thay do | be n trong mo | nguo |, ma
duo ng nhu kho ng ca n no |u c. Ta t ca nhu ng nha n du c ba n
da co ga ng de da t duo c truo c da y qua v|e c va n du ng söù c
maï nh yù chí cu a ba n, g|o da y, xem ra dang de n vo | ba n ma
kho ng ca n mo t no |u c na o - su trung tin, su don so, |o ng
nha n tu va su nha n na |… Nhu ng xu huo ng xa u xem ra da
ro| ru ng ma cha ng ca n de n nhu ng quye t ta m va no |u c ve
phia mo | nguo |: nhu ng ngh|e n nga p vo | the cha t nhu hu t
thuo c va |a m du ng ruo u; me muo | vo | con nguo | nhu nhu ng
say da m, cuo ng s|.
Mo t kh| d|e u na y xa y de n vo | ba n, ba n ha y b|e t ra ng,
v|e c da u tu tho | g|an cu a ba n va o nhu ng thao |uye n na y
dang tro s|nh hoa tra |.
NHÖÕ NG ÍCH LÔÏ I CUÛ A NHOÙ M
TÖØ VIEÄ C YÙ THÖÙ C
Ne u thu c ha nh nhu ng thao |uye n na y trong mo t nho m,
ba n cu ng se tha y nhu ng |o | ich cu a nho m ma chu ng mang
|a |. Mo t trong nhu ng |o | ich |o n nha t |a g|a ta ng |o ng me n
g|u a ca c tha nh v|e n. Nga y nay, bao no |u c dang duo c thu c
h|e n cu ng vo | nhu ng no |u c ra t da ng ca ngo | de dem |a | su
h|e p nha t da ng ke hon g|u a ca c ta m ho n cu a ca c tha nh
v|e n trong ca c co ng doa n tu si va ca c g|a dinh ngang qua
v|e c do | thoa |, ch|a se trong nho m, va ga p go huynh de .
Be n ca nh do , co n co mo t phuong the kha c de da t de n tha nh
qua na y: qua v|e c ch|e m n|e m cu ng nho m, kh| ta t ca tha nh
Y T|U 0
76 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
v|e n ngo | vo | nhau it |a nu a g|o mo | nga y, to t nha t |a tha nh
mo t vo ng tro n (to | kho ng h|e u ta | sao d|e u na y dem |a | |o |
ich, nhung no nhu the ) trong th|nh |a ng hoa n toa n. Ð|e u
quan tro ng o da y, |a kho ng chl th|nh |a ng be n ngoa | - kho ng
d| chuye n trong pho ng, kho ng nhu c nhich, kho ng ca u
nguye n |o n t|e ng - nhung ca be n trong, nghia |a mo | tha nh
v|e n cu a nho m co he t su c de ta o mo t su |m a ng ngo n tu va
y tuo ng be n trong chinh minh qua nhu ng thao |uye n tuong
tu vo | nhu ng ba | da duo c de nghi tu truo c de n nay.
Mo t nguo | da n o ng da ke t ho n ta m su vo | to |, o ng va vo
o ng da nh mo | nga y mo t g|o va o buo | sa ng cho hinh thu c
ch|e m nga m na y ba ng ca ch do| d|e n nhau, ma t nha m
ngh|e n. Nhu mo t ke t qua , sau mo | g|o , ho ca m ngh|e m mo t su
ho p nha t cu a ha| ta m ho n va mo t tinh ye u da nh cho nhau vo n
vuo t qua ba t cu d|e u gi ma ho da tu ng ca m nha n truo c do ,
ngay ca kh| ho ye u nhau mo t ca ch |a ng ma n. To | pha | no |
the m, do | vo cho ng na y da tro tha nh nhu ng chuye n g|a cu a
nghe thua t ch|e m n|e m va cu a v|e c |a m |a ng ye n ta m tri.
Mo t ||nh mu c - nguo | duo c to | huo ng da n tinh ta m ba
muo| nga y cu ng bo n muo| ||nh mu c kha c, ma vo | ho , nga |
hoa n toa n xa |a , tha m chi ca te n go | cu a nga | - da ta m su
vo | to | ra ng, sau cuo c tinh ta m, nga | ca m tha y ga n gu | vo |
nho m na y hon ba t cu nho m na o kha c ma nga | da tu ng
so ng chung trong do | minh. Ta t ca nhu ng gi xa y ra trong
cuo c tinh ta m de |a m cho nga | ca m nha n su ne n mo t na y
|a : nho m ga p nhau mo | to | khoa ng chu ng bo n muo| |a m
phu t va cu ng nhau ch|e m n|e m trong th|nh |a ng hoa n toa n.
Th|nh |a ng, mo t kh| sa u |a ng, co the k|e n ta o h|e p nha t.
Ngo n tu , do | kh|, co the ca n tro tho ng h|e p! Mo t th|e n su
ba c tha y - nguo | huo ng da n nhu ng cuo c tinh ta m, ra t g|o ng
vo | nhu ng cuo c tinh ta m cu a pha | Th|e n, o do , nhu ng nguo |
77
tham du cu ng nhau tra | qua ha ng g|o trong th|nh |a ng hoa n
toa n va trong v|e c |a m ro ng ta m tri kho | ta t ca ca c no | dung
y tuo ng - no | vo | to | ra ng, o ng |uo n |uo n cho nhu ng nguo |
tinh ta m thu c ha nh ch|e m n|e m chung trong mo t da | sa nh.
Ly do, d|e u do ra t t|e n |o | cho v|e c ta p ho p ta t ca nhu ng
nguo | na y vo | nhau - co the de n ta m muo|, ca ch chung ho
hoa n toa n kho ng quen b|e t nhau - va cho ho mo t ca m nha n
sa u sa c ve v|e c h|e p nha t cu ng nhau.
CHIEÂ M NIEÄ M TRÔÛ NEÂ N DEÃ DAØ NG HÔN
TRONG MOÄ T NHOÙ M
Co |e ba n se tha y de da ng hon trong v|e c ta p trung va thu c
ha nh h|e u qua nhu ng thao |uye n na y kh| cu ng |a m vo | mo t
nho m go m nhu ng nguo | vo n cu ng co ga ng da t de n su th|nh
|a ng ma nhu ng thao |uye n na y mang |a |.
Ð|e u quan tro ng |a mo | tha nh v|e n cu a nho m cu ng no
|u c ngh|e m tu c de thu c ha nh hinh thu c ch|e m n|e m na y.
Su b|e ng nha c hay ue oa | t|nh tha n cu a mo t a| do se |a mo t
tro nga | cho ca nho m, cu ng nhu nhu ng no |u c cu a mo t va |
“nha ch|e m n|e m” trong nho m se |a mo t tro |u c |o n |ao cho
nhu ng nguo | kha c. Ra t nh|e u |a n, nhu ng nguo | tham du
tinh ta m no | vo | to | ve h|e u qua kha c b|e t trong ch|e m n|e m
kh| ho cu ng |a m vo | mo t nho m hon |a kh| ho |a m mo t minh
trong pho ng. Di nh|e n, da y kho ng pha | |a quy |ua t chung
mang tinh tuye t do |, nhung cha c cha n to | da ra t a n tuo ng
bo | su k|e n na y: Ta | mo t cuo c tinh ta m cu a nhu ng anh em
Pha t tu ma to | tham du , kh| nguo | na y hay nguo | k|a trong
nho m tha y kho kha n ca ch r|e ng trong v|e c ta p trung, vi th|e n
su se mo | anh ta de n ngo | ga n o ng - va d|e u do xem ra
|uo n |uo n co ng h|e u!
Y T|U 0
78 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Pha | cha ng co mo t va | |oa | tho ng h|e p vo thu c na o kha c
dang hoa t do ng kh| nhu ng ca nha n da t de n th|nh |a ng sa u
sa c dang |u c ho o ca nh nhau? Hoa c pha | cha ng, co “nhöõ ng
söï rung caû m” duo c ta o ra qua thao |uye n vo n dem |a | mo t
ta c do ng hu u ich cho nhu ng a| o ga n chu ng du de mo |o ng
minh ra ha u do n nha n nhu ng rung ca m do ? Ðo |a |y thuye t
cu a vi th|e n su huo ng da n tinh ta m nha Pha t k|a. O ng co n
no ng |o ng khuye n khich mo t thu c ha nh kha c ma to | tha y
cu ng hu u ich: chu ng na o co the , ba n ha y thu c ha nh v|e c
ch|e m n|e m cu a minh mo | |a n trong cu ng mo t cho , cu ng
mo t go c; mo t go c hay mo t ca n pho ng duo c da nh r|e ng chl
cho mu c dich na y ma tho |. Hoa c ba n thu c ha nh v|e c ch|e m
n|e m cu a minh o mo t no| da duo c nhu ng nguo | kha c su
du ng cho v|e c ca u nguye n va ch|e m n|e m cu a ho . Ly do:
mo t |a n nu a, theo o ng, nhu ng rung ca m to t |a nh a y vo n da
duo c ta o ne n qua v|e c thu c ha nh ch|e m n|e m va xem ra,
chu ng co n t|e p tu c |uu |a | o do sau kh| buo | ch|e m n|e m ke t
thu c. To | kho ng b|e t |y do a y co chinh xa c kho ng, nhung
theo k|nh ngh|e m cu a to | va cu a nh|e u nguo |, d|e u do |a |
hu u ich cho v|e c ca u nguye n, vi nhu ng no| “tha nh” do da
duo c tha nh h|e n nho su thu c ha nh ch|e m n|e m thuo ng xuye n.
GIAÙ TRÒ ÑAË C BIEÄ T CUÛ A YÙ THÖÙ C
TÖØ THAÂ N XAÙ C
To | thuo ng xuye n de nghi ba n ha y cho n y thu c v|e c hit tho
hay y thu c nhu ng a m thanh, hoa c nhu ng ca m g|a c tu tha n
xa c cho buo | ch|e m n|e m cu a minh. Va y thi ta t ca nhu ng
d|e u na y co g|a tri ngang nhau? Theo to |, y thu c ca m g|a c
tu tha n xa c |o | the hon so vo | y thu c nhu ng a m thanh hoa c
79
v|e c hit tho . Be n ca nh nhu ng |o | ich t|nh tha n ma y thu c
ca m g|a c tu tha n xa c mang |a |, co n nh|e u |o | ich ta m |y
kha c cho nhu ng a| thu c ha nh y thu c na y ma | de n kh| cha ng
pha n na o tre n co the nguo | a y kho ng dem |a | nhu ng ca m
g|a c cho y thu c cu a ho .
Co mo t su ||e n he ra t cha t che g|u a the xa c va t|nh tha n.
Ba t cu ta c ha | na o ga y cho the xa c, xem ra cu ng a nh huo ng
to | t|nh tha n. Nguo c |a |, mo t su g|a ta ng na o cho su c khoe
the xa c, xem ra cu ng ta c do ng hu u ich cho t|nh tha n. Kh| y
thu c cu a ba n tre n tha n the minh tro ne n sa c be n, de n no |
mo | pha n cu a no tro ne n so ng do ng vo | nhu ng ca m g|a c,
thi nhu ng ca ng tha ng se duo c g|a | toa ra t nh|e u - nhu ng
ca ng tha ng the |y va tinh ca m. Vi the , to | b|e t nh|e u nguo |
duo c g|a | toa kho | nhu ng chu ng be nh tha n k|nh - nhu hen
suye n k|nh n|e n va chu ng dau nu a da u, ca nhu ng u c che
tinh ca m nhu g|a n du hay so ha | do ro | |oa n tha n k|nh - nho
thu c ha nh de u da n thao |uye n y thu c nhu ng ca m g|a c na y.
Ðo | kh|, thao |uye n na y da n de n v|e c kha| mo vo thu c,
va nhu the , ba n co the bi nga p tra n bo | nhu ng ca m xu c
ma nh va nhu ng tuo ng tuo ng pho ng tu ng ||e n quan de n
nhu ng gi da bi u c che , tho ng thuo ng |a nhu ng ca m xu c va
tuo ng tuo ng ||e n quan de n nhu c du c va g|a n du . Kho ng co
gi tha t su nguy ha | o da y, m|e n |a ba n cu t|e p tu c thao |uye n
y thu c cu a minh va du ng cho no |a quan tro ng hay da t chu
y va o nhu ng tuo ng tuo ng va nhu ng ca m xu c do . Chl nho
mo t d|e u nhu to | da no | truo c da y, ba n du ng de ma t nh|e u
tho | g|o cho v|e c y thu c hit tho , tru ph| o do co mo t nguo |
huo ng da n du kha na ng.
Va y, ne u ba n uo c ao cam ke t thu c ha nh nhu ng thao
|uye n na y mo t ca ch ngh|e m tu c va co he tho ng, to | khuye n
khich ba n ha y kho | su vo | thao |uye n y thu c v|e c hit tho va
Y T|U 0
80 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
nhu ng a m thanh trong va | phu t da u cu a mo | ba |; sau do ,
chuye n sang y thu c nhu ng ca m g|a c tu tha n xa c. Ha y co| y
thu c ca m g|a c tu tha n xa c |a d|e u quan tro ng da ng ke hon.
Ha y chuye n dich de n mo | pha n co the cho de n kh| toa n
tha n ba n tro ne n mo t kho | da y da y nhu ng ca m g|a c. Sau
do , ha y nghl ngo| trong y thu c ra ng, tha n xa c ba n |a mo t
toa n the cho de n kh| ba n tha y minh ch|a tri va ca n chuye n
y thu c tu cho na y sang cho kha c mo t |a n nu a. Ð|e u na y se
mang cho ba n nhu ng on ich th|e ng ||e ng trong v|e c mo
ro ng Con T|m minh ra cho Ða ng Tha n L|nh, cu ng vo | nhu ng
|o | ich cho t|nh tha n va the xa c ma thao |uye n na y mang
|a |.
Mo t |o | khich |e cuo | cu ng: Binh an va n|e m vu| ma to |
da hu a vo | ba n nhu mo t pha n thuo ng cho v|e c trung tha nh
thu c ha nh nhu ng thao |uye n na y |a mo t ta m tinh ma ha u
nhu cha c cha n ba n chua quen - mo t ca | gi thoa t da u qua
t|nh te de n no | duo ng nhu no kho ng g|o ng mo t ca m xu c
hay mo t tinh ca m na o. Ne u kho ng nha n ra d|e u na y, ba n
cu ng co the na n chi mo t ca ch de da ng.
V|e c vu| huo ng binh an va n|e m ha n hoan na y |a mo t so
thich da n da n mo | co . Kh| mo t ca u be nghe no |, uo ng b|a
tha t thu vi, ra t co kha na ng no se t|e p ca n co c b|a vo | k|nh
ngh|e m r|e ng cu a no ve nhu ng gi ma thuù vò muo n no |; ro |
no se nga c nh|e n va tha t vo ng kh| b|a kho ng chu a vi ngo t
nhu ca c |oa | nuo c g|a | kha t cu a no . No nghe no | uo ng b|a
se ra t thuù vò - y n|e m thu vi cu a no g|o | ha n o cho b|a ngo t.
Cu ng va y, ba n du ng de n vo | thao |uye n ch|e m n|e m na y
vo | ba t ky y n|e m na o da co truo c da y. Ha y t|e p ca n no va
sa n sa ng kha m pha nhu ng k|nh ngh|e m mo | (ma buo | da u
cha ng g|o ng “k|nh ngh|e m” na o ca ) de thuo ng thu c nhu ng
huong vi mo | me .
81
TÖÔÛ NG TÖÔÏ NG
82 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
83
Thao luyeä n 15: ÔÛ Ñoù Vaø ÔÛ Ñaâ y
Kho ng the ngh| ngo , trong tri tuo ng tuo ng cu a chu ng ta, co
mo t nguo n na ng |u c va mo t nguo n so ng chua duo c kha|
pha . To | muo n no | d|e u na y vo | ba n qua mo t thu ngh|e m
truo c kh| g|o | th|e u cu ng ba n v|e c su du ng tri tuo ng tuo ng
trong ch|e m n|e m.
Ba n ha y nha m ma t. Cho n mo t tu the nghl ngo|. Ha y
|a ng ye n chinh minh mo t |u c ba ng mo t trong nhu ng thao
|uye n y thu c. Ðo | vo | ta t ca hoa t do ng cu a tri tuo ng tuo ng,
d|e u quan tro ng |a ta m tri ba n pha | |a ng ye n, thu tha | va
an binh…
Ba y g|o , ha y dem tri tuo ng tuo ng de n mo t no|, ma o
do , ba n tu ng ca m ngh|e m ha nh phu c trong qua khu …
Mo t kh| da cho n no| cho , ba n ha y da nh mo t |u c de nha t
|a | mo | ch| t|e t cu a no| a y… Ha y su du ng mo | mo t quan
na ng ca m g|a c trong nhu ng caû m quan g|a u tuo ng tuo ng
cu a ba n cho co ng v|e c na y: nhin nhu ng do va t o do ,
nhu ng ma u sa c, |a ng nghe |a | tu ng a m thanh, so du ng,
va ne m, ngu | ne u co the duo c, cho de n kh| no| a y tro
ne n hoa n toa n so ng do ng nga n na o co the do | vo | ba n...
Ba n dang |a m gi?… Ba n dang ca m tha y gi?…
Sau kh| o |a | cho n na y trong vo ng na m phu t, ba n ha y
tro ve vo | h|e n ta |, ve |a | vo | su h|e n hu u cu a ba n trong
ca n pho ng na y, no| ba n dang co ma t |u c na y… Ha y gh|
TUO |C TUO |C
84 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
nha n nga n na o co the nhu ng ch| t|e t trong hoa n ca nh
cu a ba n o da y… Luu y ca ch r|e ng nhu ng gi ba n dang
ca m nha n ta | no| na y… Du ng |a | vo | ca u ho | a y trong
vo ng ba phu t…
Ba y g|o , tro |a | no| ma o do , ba n da dem tri tuo ng
tuo ng va o… G|o da y, ba n dang ca m nha n d|e u gi?…
Co thay do | na o o no| a y hoa c co thay do | na o trong
nhu ng ca m nha n cu a ba n?…
Ha y tro |a | ca n pho ng na y mo t |a n nu a… va t|e p tu c
d| chuye n qua |a | g|u a no| a y va ca n pho ng na y, t|e p tu c
|uu y tu ng |u c nhu ng gi ba n dang ca m nha n va ba t ky
thay do | na o o nhu ng ca m nha n dang xa y ra trong ba n...
Sau mo t va | phu t, to | ye u ca u ba n mo ma t, ke t thu c
thu ngh|e m va ch|a se k|nh ngh|e m cu a ba n vo | nguo |
huo ng da n, ne u ba n muo n.
Ch|a se sau thao |uye n na y, pha n |o n nh|e u nguo | no |
vo | to |, ho ca m tha y duo c tuo| tre va ma nh me . Ho ra d|
trong tuo ng tuo ng, de n mo t va | no| ma o do , ho da ca m
ngh|e m tinh ye u, n|e m vu|, an binh sa u tha m va th|nh |a ng
trong qua khu … Kh| so ng |a | mo t |a n nu a ca nh tuo ng do
trong tuo ng tuo ng, ho cu ng co the ta | ta o nhu ng tinh ca m
da ca m ngh|e m thuo da u trong ca nh tuo ng do .
V|e c quay tro |a | ca n pho ng, no| ho thu c su dang h|e n
d|e n thuo ng dua de n bo | ro |… Nhung kh| k|e n tri d| chuye n
qua |a | g|u a no| tuo ng tuo ng va ca n pho ng, thi töø nôi choá n
töôû ng töôï ng ñoù , ho mang ve |a | cho minh nh|e u tinh ca m
tich cu c da ca m ngh|e m o do . Nguo | a y duo c tuo| tre va
ma nh me tro |a |. Va tha t |a |u ng, duo ng nhu nha n thu c cu a
ho ve thu c te h|e n ta | |a | tro ne n sa c be n. Thay vi cha y tro n
thu c te nhu nh|e u nguo | so ha | kh| ru t va o the g|o | tuo ng
tuo ng, v|e c ru t |u| na y |a | g|u p ho d| sa u hon va o thu c te
85
h|e n ta | - de nha n thu c no to t hon va na m cha t no vo | mo t
su c ma nh da duo c do | mo |.
La n to |, kh| ba n ca m tha y me t mo | va buo n cha n, ha y
|a m |a | thu ngh|e m na y va xem nhu ng gi no se dem de n
cho ba n. Ba n co the |a mo t trong nhu ng nguo | h|e m kh| su
du ng na ng |u c tuo ng tuo ng cu a minh va tha y kho kha n
buo | da u kh| tuo ng tuo ng mo t ca ch s|nh do ng ba t cu d|e u
gi; vi the , ba n se ca n mo t va | |uye n ta p truo c kh| co the
huo ng nha n nhu ng on ich tra n da y cu a thao |uye n bo su c
na y. Ne u k|e n tri, cha c cha n ba n se tha nh co ng.
La n sau, kh| thu c ha nh thu ngh|e m na y, pha | doan cha c,
ba n dang tuo ng tuo ng mo t ca ch dich thu c chu kho ng chl
nho |a | mo t ca nh tuo ng hay mo t su k|e n. Su kha c b|e t g|u a
tuo ng tuo ng va ky u c o cho , kh| tuo ng tuo ng, to | thu c su
|a m so ng |a | su k|e n to | nho duo c; to | kho ng co n y thu c de n
mo | truo ng h|e n ta | chung quanh. Xe t ve |y tri va nha n thu c,
thi to | dang h|e n d|e n thu c su trong cho n tuo ng tuo ng cu a
to |. Ba ng ca ch a y, ne u to | tuo ng tuo ng mo t ca nh tre n ba |
b|e n, to | tuo ng tuo ng minh dang nghe mo t |a n nu a t|e ng
so ng vo , to | ca m nha n mo t |a n nu a ma t tro | dang da p tre n
|ung tra n cu a to |, to | ca m nha n su du ng cha m cu a ca t no ng
duo | cha n to |... va ke t qua |a , mo t |a n nu a, to | ca m ngh|e m
ta t ca mo | ca m xu c da co kh| ca nh tuo ng do xa y ra |a n da u.
Truo c da y, ha n to | da do ng y vo | ca u no | ma nhu ng nguo |
tinh ta m tho |o : “Toâ i khoâ ng theå caà u nguyeä n vôù i trí töôû ng
töôï ng… Trí töôû ng töôï ng cuû a toâ i raá t keù m”. Va to | da khuye n
ho du ng mo t va | hinh thu c ca u nguye n kha c. Nhung nay,
to | kho ng ngu ng thuye t phu c ho ra ng, vo | mo t thu c ha nh
nho , mo | nguo | de u co the |a m pha t tr|e n su c ma nh cu a
minh de tuo ng tuo ng; va ba ng ca ch a y, da t de n nhu ng
nguo n phu tu c th|e ng ||e ng va tinh ca m kho n ta .
TUO |C TUO |C
86 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ne u ba n nghi, ba n kho ng the su du ng ma y may tri tuo ng
tuo ng cu a minh, ha y |a m thu thao |uye n na y. Ha y nhin mo t
va | do va t truo c ma t mo t |u c. Ba y g|o , ha y nha m ma t va
xem co| ba n co the nhin tha y va t a y ba ng |y tri hay kho ng.
Ha y gh| nha n co bao nh|e u ch| t|e t ma ba n co the nha t |a y.
Ro | mo ma t, nhin va t a y mo t |a n nu a, xem nhu ng gi ba n da
bo so t o hinh a nh co trong tri. Ha y nha m ma t mo t |a n nu a
va xem co bao nh|e u ch| t|e t cu a va t a y ma ba n co the nha t
|a |, ba n tha y no so ng do ng the na o… Ba n cu ng co the thu
ngh|e m mo t d|e u gi do tuong tu vo | ca m thu c tuo ng tuo ng
cu a v|e c |a ng nghe. Ha y |a ng nghe mo t va | doa n nha c pha t
tu mo t ma y gh| a m… Nghe |a | chu ng trong tri… Mo |a | doa n
ba ng va |uu y nhu ng gi ba n da bo so t… Chinh ba ng ca ch
a y, ba n se |a m ta ng truo ng da n da n na ng |u c tuo ng tuo ng
cu a minh.
G|o da y, chu ng ta ha y thieâ ng lieâ ng hoù a thu ngh|e m tre n
da y, va tu do , to | se g|u p ba n ru t ra mo t va | |o | ich th|e ng
||e ng:
Ba n ha y nha m ma t va |a ng ye n chinh minh mo t |u c…
Ba y g|o , ha y dem tri tuo ng tuo ng ve |a | mo t no| na o
do ma ba n da ca m ngh|e m Th|e n Chu a trong qua khu …
Ha y theo cu ng mo t trinh tu nhu to | da de nghi trong
thu ngh|e m truo c… D| chuye n de n cho do , va tu cho do
de n cho na y... Ha y xem, ba n co the nha t duo c mo t d|e u
gi do ve k|nh ngh|e m th|e ng ||e ng da co trong qua khu ,
va xem, ba n co the mang va o h|e n ta | mo t va | su c ma nh
th|e ng ||e ng ma ca m ngh|e m do da trao cho ba n kho ng.
Ðe co the tuo ng tuo ng mo t ca ch h|e u qua va ru t duo c |o |
ich to | da tu nhu ng thao |uye n na y, ba n pha | o trong mo t
tra ng tha | co tich no | ta m sa u |a ng ha u nhu ng tuo ng tuo ng
87
cu a ba n tro ne n so ng do ng. Ly tuo ng |a chu ng ha u nhu se
so ng do ng nhu thu c ta | cu a the g|o | ca m g|a c.
Ba n kho ng so nhu ng thao |uye n na y se |a m ba n tro tha nh
mo t nguo | cha y tro n thu c ta | hay mo t ke mo ng mo. Mo ng
mo chl nguy h|e m kh| nguo | mo kho ng the pha n b|e t g|u a
thu c ta | ca m g|a c va thu c ta | tuo ng tuo ng, hoa c kh| nguo |
a y kho ng du su c da p ta t nhu ng g|a c mo cu a minh hay tim
|a | chu ng ba t ky |u c na o. M|e n sao ba n g|u duo c su c ma nh
na y ha u co the d| va o nhu ng thao |uye n ma kho ng chu t so
ha|.
Thao luyeä n 16: Choã Caà u Nguyeä n
Mo t trong nhu ng tro g|u p t|nh te nha t cho v|e c ca u nguye n
cu a chu ng ta |a mo t no| cho n thua n |o | cho v|e c ca u nguye n.
To | da no | truo c da y ve nhu ng no| cho vo n g|u duo c “nh|e u
rung ca m” to t. Ngoa | d|e u na y ra, ba n co the chu y de n mo t
ca nh ma t tro | mo c hay ma t tro | |a n de p b|e t bao dang the
h|e n cho ky u c va v|e c ca u nguye n cu a ba n; hoa c nhu ng vi
sao de m |ung ||nh tha p sa ng ba u tro | den nghit, hay a nh
tra ng ra ng ngo | sau ha ng ca y.
Su ga n gu | th|e n nh|e n g|u p nguo | ta nh|e u nha t trong
v|e c ca u nguye n - va g|u p ho mo t ca ch da ng ke . Di nh|e n,
mo | nguo | co ca | ye u thich r|e ng: mo t bo b|e n vo | a m thanh
cu a nhu ng con so ng xo da p va o ca t, mo t do ng so ng |a ng
|e tro |, su tinh |a ng va mo | truo ng x|nh tuo| quanh mo t ma t
ho , hoa c su thanh binh cu a mo t dlnh nu |... Co bao g|o ba n
nghi, Ðu c G|e su, vi tha y cu a nghe thua t ca u nguye n da
chiu kho ta n bo |e n mo t ngo n do | de ca u nguye n? Nhu
TUO |C TUO |C
88 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
bao nha ch|e m n|e m ba c tha y kha c, Nguo | y thu c ra ng, no|
cho n ma trong do chu ng ta ca u nguye n co mo t ta m a nh
huo ng tre n pha m cha t ca u nguye n cu a chu ng ta.
Tha t kho ng may, pha n |o n chu ng ta so ng trong nhu ng
mo | truo ng vo n ta ch b|e t chu ng ta vo | th|e n nh|e n; va nhu ng
no| cho n chu ng ta buo c pha | cho n cho v|e c ca u nguye n
thi, than o |, tha t buo n te va ha u nhu cha ng g|u p gi cho v|e c
na ng ta m ho n |e n cu ng Chu a. Vi nhu ng |y do do , chu ng ta
ha y dim minh |a u g|o va triu me n do | vo | ba t cu no| na o
g|u p chu ng ta ca u nguye n kh| co co ho |. Ha y da nh tho | g|o
de ch|e m nguo ng va uo ng |a y ca nh sa c cu a mo t de m tra ng,
mo t de m tro | da y sao, mo t bo b|e n, mo t dlnh nu | hay ba t cu
mo t d|e u gi. Va ro |, ba n co the mang theo trong ta m ho n
minh ca nh sa c na y, da u ve ma t dia |y , ba n co the ca ch xa
nhu ng no| a y; ba n se gh| kha c chu ng va o ky u c mo t ca ch
so ng do ng, va co the quay tro |a | vo | chu ng trong tuo ng
tuo ng.
Ha y |a m thu d|e u na y ngay ba y g|o :
Sau mo t |u c da nh cho v|e c |a ng ye n chinh minh, ba n
ha y dem tri tuo ng tuo ng de n mo t va | no| vo n co the tho |
thu c ba n ca u nguye n: mo t ba | b|e n, mo t bo so ng, mo t
dlnh nu |, mo t nguye n duo ng |m a ng, mo t sa n thuo ng
tro ng |e n ba u tro | da y sao, mo t khu vuo n nga p tra n a nh
tra ng…
Ha y nhin no| a y so ng do ng nga n na o co the … Mo |
sa c ma u… La ng nghe mo | a m thanh (nhu ng con so ng,
|a n g|o qua ha ng ca y, nhu ng co n tru ng ra rich ve de m…).
G|o da y, ba n ha y na ng ta m ho n |e n cu ng Th|e n Chu a,
no | mo t d|e u gi do vo | Nga |.
A| trong ca c ba n quen vo | nhu ng Ba | Ta p L|nh Thao
89
cu a tha nh lnhax|o Loyo|a, se nho |a | d|e u vo n thuo ng duo c
go | |a “da n du ng no| cho n” (compos|t|on of p|ace). Tha nh
lnhax|o khuye n chu ng ta ta | |a p dia d|e m, no| ma ca nh tuo ng
chu ng ta sa p ch|e m n|e m da d|e n ra.
1
Tuy nh|e n, theo
nguye n ba n t|e ng Ta y Ban Nha, d|e u nga | thu c su muo n
no | de n, thi do kho ng pha | |a daø n döï ng nôi choá n nhung |a
hình dung (nôi choá n), ngaé m nhìn nôi choá n
2
(compos|t|on,
see|ng the p|ace). No | ca ch kha c, do kho ng |a no| cho n ba n
ta o ra, nhung |a chinh ba n, kh| ba n nhin nga m no trong tuo ng
tuo ng. Ne u |a m duo c thao |uye n tre n, ba n se h|e u chinh
xa c nhu ng gi tha nh lnhax|o dang no | de n.
Ro | ba n se co mo t co | binh an trong ta m ho n, o do , ba n
co the |u| ve ba t cu kh| na o ba n ca n su ye n tinh hay co tich;
ca kh| ba n dang du ng g|u a pho xa hay tre n mo t chuye n
ta u do ng nguo |.
Thao luyeä n 17: Trôû Laï i Galileâ
Kh| nhu ng nguo | ye u nhau ca | co , va ro |, ho muo n tro |a |
vo | nhau, thi d|e u g|u p ho nh|e u nha t |a nho |a | nhu ng nga y
ha nh phu c be n nhau trong qua khu . Qua ca c ngo n su ,
TUO |C TUO |C
1
Chie m nie m ca nh tuo ng chu kho ng pha i la chie m nie m noi cho n. (Chu
thich cu a mo t Linh mu c Do ng Te n).
2
Chinh vi the ma composition of place thuo ng duo c dich la ñaë t khung
caû nh. Nghia la hinh dung ra hoa t ca nh, ro i nha p ca nh, nhu chinh minh
dang hie n die n trong ca nh, de chie m nga m, suy nghi, ca m nghie m va
ru t ra duo c ich lo i thie ng lie ng cho chinh minh. Ða y mo i la die u quan
tro ng (x. Linh Thao trang 2). (Chu thich cu a mo t Linh mu c Do ng Te n).
90 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Th|e n Chu a kho ng ngu ng nha c nho nhu ng nguo | Do Tha |
ve tho | ky tra ng ma t Nga | da co vo | da n minh kh| Nga | co|
lsrae| |a na ng da u cu a Nga | trong sa ma c; dang kh| g|o
da y, trong da t cha y su a va ma t, lsrae| |a | cha y theo ca c
tinh nha n g|a ta o, bo | na ng da que n nhu ng nga y tra ng ma t
cu a na ng vo | Th|e n Chu a.
Trong nhu ng |u c khu ng hoa ng th|e ng ||e ng, se tha t kho n
ngoan kh| chu ng ta |a m theo |o | khuye n cu a Ða ng Phu c
S|nh da no | vo | ca c mo n de dang buo n ba cu a Nguo |: “Haõ y
trôû laï i Galileâ ”. Ha y tro |a | nhu ng nga y ha n hoan cu ng chung
so ng vo | Ðu c G|e su. Ha y tro |a | - va ba n se ga p |a | Nguo |.
Va ra t co the ba n se ga p |a | Nguo | theo mo t ca ch thu c mo |
me nhu ca c To ng Ðo . Nhung ba n kho ng ca n do | de n nhu ng
nga y khu ng hoa ng de |a m d|e u a y. Ne u chu ng ta thuo ng
xuye n du de “tro |a | Ga|||e ”, chu ng ta co the tra nh duo c
nhu ng con khu ng hoa ng do .
Ba ng tuo ng tuo ng, ba n ha y |u| ve mo t va | bo | ca nh,
no| ba n da ca m ngh|e m |o ng nha n tu va tinh ye u cu a
Th|e n Chu a da nh cho ba n… duo | ba t cu hinh thu c na o…
Ha y o |a | do , va mo t |a n nu a, ca m nha n tinh ye u cu a
Nga |… G|o da y, ba n ha y quay ve vo | h|e n ta | va no | vo |
Th|e n Chu a.
Hoa c ba n tro |a | vo | mo t b|e n co ma qua do , ba n ca m
tha y ra t ga n gu | vo | Th|e n Chu a… hoa c kh| ba n ca m
nha n mo t n|e m an u | hay mo t n|e m ha n hoan nga y nga t
ta m ho n...
Ð|e u quan tro ng, |a ba n |a m so ng |a | b|e n co do trong
tuo ng tuo ng chu kho ng chl nho |a | no … Ha y da nh du
tho | g|o ca n th|e t cho co ng v|e c na y… V|e c so ng |a |
nhu ng g|a y phu t do , mo t |a n nu a, se mang cho ba n nhu ng
91
ca m xu c ba n tu ng ca m ngh|e m: n|e m vu|, su th|e t tha n
hoa c tinh ye u… Va ha y doan cha c, ba n kho ng cha y
tro n nhu ng ca m xu c na y, nhung ôû laï i vôù i chuù ng laâ u
ngaà n naø o coù theå… Ha y o |a | vo | chu ng cho de n kh|
ba n ca m nha n mo t su binh an va ma n nguye n. Ðoa n,
ha y tro |a | vo | h|e n ta |… Ba n no | vo | Chu a G|e su mo t
cho c va ke t thu c thao |uye n.
Lo | khuye n ve v|e c o |a | vo | nhu ng ta m tinh vu| suo ng
a y tha t quan tro ng; bo | vi, duo ng nhu tha t ky |a , pha n |o n
nguo | ta kho ng sa n sa ng do n nha n nhu ng tinh ca m tich
cu c do . Ho co tha nh k|e n co hu u kh| nghi do chl |a mo t v|e c
vo tich su vo n |a m cho ho , theo ba n na ng tu nh|e n, quay
ma t vo | ba t cu d|e u gi ngoa | tru bo c |o nha t tho | vo | nhu ng
ca m xu c |a m ho vu| thich; hay kh| ho ca m tha y to | |o | ve
d|e u do , ca m tha y ba t xu ng, hay ba t cu gi… Ve pha n minh,
ba n ha y theo do | khuynh huo ng no | ta m na y va b|e t cha c
ba n dang cha m chu |a ng nghe nhu ng ta m tinh vo n dang
xa y ra trong ba n kh| ba n |a m so ng |a | nhu ng nga y ha nh
phu c be n Chu a.
Mo t va | vi tha nh quen gh| |a | k|nh ngh|e m tha n ngh|e m
ho da co . Ho g|u |a | mo t |oa | nha t ky na o do ve nhu ng xu
the cu a ho vo | Th|e n Chu a. To | kho ng khuye n ba n ne n co
mo t du ||e u da | ve nhu ng k|nh ngh|e m th|e ng ||e ng cu a
minh, nhung ne u do |a mo t k|nh ngh|e m dem |a | su c ma nh,
thi mo t cuo n so tay nho cu ng co the g|u p ich cho ba n ve
sau de quay tro |a | Ga|||e …
Mo t trong nhu ng tha m kich ve ca ch xu the cu a chu ng ta
do | vo | Th|e n Chu a, cu ng nhu |o | cu xu cu a chu ng ta do |
vo | ba n be hay vo | nhu ng nguo | chu ng ta ye u thuong, |a ta t
ca chu ng ta de u de |a ng que n!
TUO |C TUO |C
92 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 18: Nhöõ ng Maà u Nhieä m Haâ n Hoan
Cuû a Ñôø i Baï n
Mo | chu ng ta mang trong ta m ho n mo t a|bum nhu ng hinh
a nh da ng ye u cu a qua khu : ky u c ve nhu ng su k|e n mang
cho chu ng ta n|e m vu|. G|o da y, to | muo n ba n mo ta p a|-
bum na y va nho |a | nhu ng su k|e n do nga n na o co the …
Ne u truo c da y ba n chua bao g|o thu c ha nh thao |uye n
na y, thi ra t co the ba n kho ng tim duo c nh|e u su k|e n o |a n
thu ngh|e m da u t|e n. Nhung ba n se da n da n kha m pha
nga y ca ng nh|e u nhu ng gi da bi che |a p trong qua khu cu a
minh va se vu| mu ng kha| qua t chu ng, |a m so ng |a | chu ng
truo c su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a. Quan tro ng hon, kh|
nhu ng su k|e n mo | me xua t h|e n dem cho ba n n|e m vu|,
ba n se a p u chu ng trong |o ng, kho ng de chu ng vuo t ma t
de da ng nu a; va ba n se mang theo minh mo t kho ta ng |o n
|ao, trong do , ba n co the dim minh ba t cu |u c na o ha u dem
cho cuo c so ng minh su c ma nh va n|e m vu| mo |.
To | tuo ng nghi, da y |a d|e u Ðu c Mar|a da |a m kh| Nga |
ca n tha n ca t g|u trong ta m ho n nhu ng ky n|e m quy ba u ve
tho | tho a u cu a Chu a G|e su, nhu ng ky n|e m ma o do , Nga |
se tro |a | mo t ca ch triu me n.
Ha y tro |a | mo t va | khung ca nh, trong do , ba n tha y
minh duo c ye u thuong ca ch sa u sa c… Ba ng ca ch na o,
tinh ye u na y da the h|e n cho ba n? Mo t do | |o |, nhu ng
a nh ma t, nhu ng cu chl, mo t ha nh v| sa n so c, mo t |a
thu…? Ha y du ng |a | vo | khung ca nh a y bao |a u ba n co n
ca m nha n mo t d|e u gi do dem |a | n|e m vu| vo n |a cu a
ba n kh| su k|e n do xa y ra.
Ha y tro |a | vo | mo t va | ca nh tuo ng, o do , ba n ca m
93
nha n n|e m vu|… Ð|e u gi da |a m na y s|nh n|e m vu| na y
trong ba n? Mo t t|n vu|?… Mo t va | uo c mo duo c toa |
nguye n?… Mo t quang ca nh cu a th|e n nh|e n?… Ha y
nha t |a | ca nh sa c thuo a y cu ng nhu ng ca m xu c theo sau
no … Ha y du ng |a | vo | nhu ng ca m xu c na y |a u nga n na o
co the …
Theo to | b|e t, v|e c tro |a | vo | nhu ng khung ca nh trong
qua khu , no| ba n ca m nha n tinh ye u va n|e m vu| |a mo t
trong nhu ng thao |uye n t|nh te nha t cho v|e c xa y du ng su
|a nh ma nh ta m |y cu a ba n. Nh|e u nguo | trong chu ng ta tra |
qua ca | ma mo t nha ta m |y go | |a nhu ng caû m nghieä m toä t
ñænh. T|e c mo t d|e u, kh| ca m ngh|e m do thu c su xa y ra, ra t
it nguo | co kha na ng trao minh cho no . Vi the , ho kho ng
ca m nha n duo c gi hoa c ca m nha n ra t it tu do . Nhu ng gi ho
ca n |a m, |a quay tro |a | vo | nhu ng ca m ngh|e m do trong
tuo ng tuo ng, va da n da n ca m nha n no o mu c |o n nha t co
the . Ne u thu c h|e n d|e u do , ba n se kha m pha ra ng, kho ng
tha nh va n de ba n co thuo ng xuye n |u| |a | nhu ng ca m ngh|e m
na y hay kho ng, ba n se |uo n |uo n tim tha y o chu ng mo t
nguo n cung ca p bo duo ng. Kho chu a cu a chu ng xem ra
kho ng bao g|o ca n. Chu ng ma | ma | |a nguo n vu|.
Tuy nh|e n, ha y doan cha c mo t d|e u |a ba n kho ng tro |a |
nhu ng ca nh tuo ng na y ha u chl quan sa t chu ng tu be n ngoa |,
co the no | nhu va y. Chu ng pha | duo c |a m so ng |a | chu
kho ng chl de quan sa t. Ha y do ng va| chu ng mo t |a n nu a
va |a | tham du va o chu ng. Ha y de cho tri tuo ng tuo ng duo c
so ng do ng, de n no | nhu the ca m ngh|e m na y dang thu c su
xa y ra |a n da u t|e n ngay |u c na y.
Cha ng bao |a u, ba n se ngh|e m duo c g|a tri ta m |y cu a
thao |uye n na y, do ng tho | co duo c mo t su tra n tro ng mo |
TUO |C TUO |C
94 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
me do | vo | tri tuo ng tuo ng nhu |a mo t nguo n ma ch su so ng
va nghi |u c. Tuo ng tuo ng |a mo t khi cu ra t ma nh me cho
v|e c chu a |a nh va pha t tr|e n nha n ca ch. Ne u tuo ng tuo ng
duo c da t tre n thu c te (kh| ba n tuo ng tuo ng ca c b|e n co va
ca nh tuo ng dang thu c su xa y ra), no se co cu ng mo t ta c
do ng (vu| thich hoa c kho dau) ma chinh thu c te co . Ne u
trong a nh sa ng nha nhem cu a mo t buo | ch|e u, to | tha y mo t
nguo | ba n t|e n ve phia minh, va tuo ng tuo ng anh ta |a mo t
ke thu , thi ta t ca mo | pha n u ng cu a to |, ta m |y cu ng nhu the
|y se cu ng pha n u ng nhu the ke thu tha t su dang o do . Ne u
mo t nguo | che t kha t trong sa ma c tuo ng tuo ng anh ta tha y
nuo c, thi ta c do ng tre n anh ta se g|o ng mo t ca ch chinh xa c
nhu ta c do ng duo c ga y ra bo | v|e c nhin tha y nuo c tha t su
cu a anh. Kh| tro |a | vo | nhu ng ca nh tuo ng, no| ba n ca m
nha n tinh ye u va n|e m vu|, ba n se vu| huo ng ta t ca mo | a n
phu c do v|e c so ng cho tinh ye u va n|e m vu| do … va nhu ng
a n phu c na y tha t vo b|e n.
Va y thi da u |a y nghia th|e ng ||e ng cu a mo t thao |uye n
nhu thao |uye n na y? Truo c he t, no be ga y su kha ng cu tu
ba n na ng truo c tinh ye u va n|e m vu| o no| pha n |o n chu ng
ta. No g|a ta ng kha na ng cha p nha n tinh ye u va do n nha n
n|e m vu| d| va o cuo c do | mo | nguo |. Va nhu the , no g|a
ta ng kha na ng ca m ngh|e m Th|e n Chu a va kha na ng co |
mo ta m ho n mo | nguo | truo c tinh ye u cu a Nga |, va truo c
n|e m ha nh phu c ma ca m ngh|e m ve Nga | mang theo cu ng
vo | no . Ke kho ng de minh ca m tha y duo c ye u bo | nguo |
anh em ho nhin tha y, |a m sao co the de minh ca m nha n
duo c ye u bo | Th|e n Chu a, Ða ng ho kho ng tha y?
Thu de n, thao |uye n na y g|u p chu ng ta vuo t qua ca m
g|a c co hu u kh| cho minh |a vo du ng, ba t xu ng, to | |o |, vo n
|a mo t trong nhu ng chuo ng nga | chinh ye u ma chu ng ta
95
da t ra |a m can tro a n su ng cu a Th|e n Chu a. Qua va y, ta c
do ng da u t|e n cu a a n su ng Th|e n Chu a kh| d| va o ta m ho n
chu ng ta |a |a m cho mo | nguo | ca m tha y minh ra t duo c ye u
- va da ng ye u. Nhu ng thao |uye n nhu thao |uye n na y chua n
bi ma nh da t cho a n su ng, ba ng ca ch |a m chu ng ta sa n
sa ng cha p nha n su k|e n |a , chu ng ta da ng ye u.
O da y, co n co mo t phuong ca ch kha c de ru t ra nhu ng |o |
ich th|e ng ||e ng tu thao |uye n na y:
Ha y |a m so ng |a | mo t trong nhu ng ca nh tuo ng ma o
do , ba n ca m tha y ra t duo c ye u hoa c |a no| ma ba n ca m
nha n mo t n|e m ha n hoan sa u sa c…
Ha y ca u x|n va tim k|e m su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a
trong ca nh tuo ng do …
Nga | h|e n d|e n duo | hinh thu c na o?
Ða y |a mo t phuong pha p de ho c b|e t ca ch thu c tim k|e m
Th|e n Chu a trong ta t ca mo | b|e n co qua khu cu ng nhu
h|e n ta | cu a do | ba n.
Thao luyeä n 19: Nhöõ ng Maà u Nhieä m Thöông Ñau
Ðo | |u c, nh|e u nguo | va n mang theo minh nhu ng ve t thuong
qua khu vo n cu g|a y vo be n trong ta m ho n ho . Vo | tho |
g|an, no | day du t co the kho ng co n duo c ca m nha n, nhung
ta c ha | cu a ve t thuong se co n ma | ne u no kho ng duo c chu a
|a nh.
Cha ng ha n, mo t du a tre se bi vu | da p bo | no | dau ma t d|
nguo | me . No | dau co the duo c u c che va que n d|, nhung
va n t|e p tu c a nh huo ng tre n cuo c do | tre na y vo n ba y g|o
TUO |C TUO |C
96 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
da tro tha nh da n o ng. Anh ta co the ca m tha y kho ga n gu |
nguo | kha c vi so ra ng cu ng se ma t ho ; hoa c co the kho ng
co kha na ng do n |a y tinh ye u ma nguo | kha c trao ban, hay
da nh ma t da n n|e m vu| trong cuo c so ng va tha nha n ca ch
chung; bo | vi, mo t ca ch uy mi, anh ta va n du ng o pha n mo
me minh, kho ng cha p nha n de ba ra d|, va do | ho | ba mo t
tinh ye u ma ba kho ng co n co the trao cho anh.
Hoa c ba n co the bi to n thuong sa u sa c bo | mo t nguo |
ba n. To n thuong a y b|e n tha nh mo | oa n ho n vo n t|e p tu c
nung na u be n trong, va no dinh da ng de n tinh ye u ra t dich
thu c ma ba n da nh cho nguo | do ; de ro |, vo | mo t va | |y do
kho ng the g|a | thich, su no ng nh|e t b|e n kho | mo | tuong
quan.
Hoa c mo t d|e u gi do co the hu doa ba n - nhu mo t du a
tre pho ma c mo t ky u c buo n hay mo t khuynh huo ng th|e n
|e ch na o do cho no | so ha | va |o |a ng - ba t cu kh| na o ba n
pha | duong da u vo | nhu ng hoa n ca nh tuong tu ho m nay.
Hoa c ba n va n mang theo minh mo t ca m thu c to | |o | kho ng
the g|u bo , mo t ma c ca m vo n cha ng s|nh ich gi.
Tha t ich |o | kh| quay tro |a | vo | nhu ng b|e n co vo n da
sa n s|nh nhu ng tinh ca m t|e u cu c, ha u ru t chu ng kho | ba t
ky mo t ta c do ng ta| ha | na o vo n co the a nh huo ng tre n ba n
ho m nay.
Ha y tro |a | mo t va | ca nh tuo ng trong qua khu , o do
ba n ca m tha y dau buo t, t|e c xo t, to n thuong, so ha |
hoa c cay da ng… Ha y ho | tuo ng b|e n co do … Nhung
|a n na y, ba n ha y ca u x|n va tim k|e m su h|e n d|e n cu a
Th|e n Chu a trong b|e n co do … Nga | h|e n d|e n o do duo |
hinh thu c na o?…
Hoa c ba n thu tuo ng tuo ng, chinh Th|e n Chu a dang
97
du pha n va o b|e n co do … Nga | dang do ng va| na o?…
Ha y no | vo | Nga |. Ha y ho | Nga | y nghia nhu ng gi dang
xa y ra… Ha y |a ng nghe nhu ng gi Nga | da p |a |…
Tha t hu u ich kh| tro |a | vo | b|e n co a y trong tuo ng tuo ng
|a n na y |a n kha c, cho de n kh| ba n kho ng co n bi ta c do ng
bo | mo t tinh ca m t|e u cu c na o vo n duo c sa n s|nh tu do .
Cho de n kh| ba n co kha na ng de mo t d|e u gi do vo n dang
|a m ba n dau kho ra d|, de tha thu cho mo t a| do da |a m ba n
to n thuong, de thanh tha n do | d|e n nhu ng gi kh|e n ba n so
ha |… Cho de n kh| ba n co kha na ng so ng |a | b|e n co do
trong an binh. Mo t ca ch ho p |y , ngay ca vo | nhu ng ta m tinh
ha n hoan va ta on.
Ra t co the kh| so ng |a | ca c b|e n co na y nhu to | vu a
de nghi, ba n se ba t da u h|e u ra ng, chinh Th|e n Chu a cu ng
go p tay va o v|e c |a m cho chu ng xa y ra… Cu ng co the ,
nhu ng ca m thu c oa n ho n, g|a n du hoa c cay da ng cu a ba n
se quay |a | cho ng Nga |. Kh| d|e u na y xa y de n, d|e u quan
tro ng |a ba n ha y do | ma t vo | nhu ng ca m thu c na y, va ba y
to chu ng cu ng Th|e n Chu a ma kho ng chu t so ha |.
Th|e n Chu a b|e t nhu ng gi dang t|e m ta ng trong ta m
ho n ba n, va ba n se kho ng da t duo c gi vo | v|e c che g|a u
no . Nguo c |a |, bo c |o tha ng tha n nhu ng gi ba n ca m nha n
se g|u p |a m sa ng to ta m tra ng cu a ba n va se dem ba n |a |
ga n Th|e n Chu a hon; ca kh| ba n du ng nhu ng |o | cay da ng,
cu ng co | de bo c |o nhu ng ca m thu c a y. Tha t tuye t vo | kh|
ba n t|n tuo ng tuye t do | va o Nga |, t|n cha c tinh ye u vo d|e u
k|e n cu a Nga | da nh cho ba n de n no | ba n cu ng co the no |
vo | Nga | ca nhu ng d|e u gay ga t! Tha t y nghia kh| G|o p,
trong con kho n cu ng cu a o ng, da no | nhu ng d|e u ra t cu ng
co | vo | Th|e n Chu a; dang kh| nhu ng nguo | ba n kho ng to t
TUO |C TUO |C
98 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
cu a o ng ra y |a o ng, g|u c o ng nguye n ru a chinh minh va
du ng no | kho vo | Th|e n Chu a; nhung cuo | cu ng, kh| Th|e n
Chu a to minh, Nga | kho ng kh|e n tra ch G|o p ma |a | to ra
kho ng ba ng |o ng vo | nhu ng nguo | ba n da y th|e n chi nhung
th|e u cha n tha nh cu a o ng!
Thao luyeä n 20: Giaû i Toû a Oaù n Hôø n
Kho ng sa n sa ng de tha thu cho nhu ng nguo | kha c ve sa|
|o | tha t su hay tuo ng tuo ng ho da ga y ra cho chu ng ta |a
mo t do c to a nh huo ng do | |u c ra t tra m tro ng to | su c khoe
cu a ba n - ca the xa c, tinh ca m |a n t|nh tha n. Ba n thuo ng
nghe no |, “Toâ i coù theå tha thöù , nhöng toâ i khoâ ng theå naø o
queâ n”, hoa c “Toâ i muoá n tha, nhöng khoâ ng theå ”. Nhu ng gi
ho thu c su muo n no | |a , ho kho ng muo n tha thu . Ho muo n
g|u |a y su no thoa ho nha n duo c tu v|e c nuo | duo ng oa n
ho n. Ðon g|a n, ho kho ng muo n de no ra d|. Ho do | nguo |
k|a nha n |o |, x|n |o |, su a |o |, va da ng pha t… nhu mo t d|e u
k|e n de nhu ng oa n ho n cu a ho ra d| va g|a | thoa t chinh ho
kho | do c to na y vo n dang |a m hao mo n ca con nguo | ho .
Hoa c, ho co the uo c ao thu c su de mo | oa n ho n ra d|,
nhung no |a | t|e p tu c g|a y vo be n trong ho bo | ho kho ng co
co ho | ba y to no va keù o noù ra khoû i con ngöôø i mình. Tho ng
thuo ng, mo t uo c ao dich thu c va n kho ng the thay the cho
nhu ca u tuo n ra ta t ca g|a n du va bu c tu c, it nu a trong tuo ng
tuo ng. To | kho ng ca n pha | nha n ma nh ra ng, chinh ta m ho n
chu ng ta pha | hoa n toa n thanh thoa t truo c mo | da u ve t cu a
oa n ho n ne u chu ng ta uo c ao t|e n bo trong nghe thua t ch|e m
n|e m. Duo | da y |a mo t ca ch the don g|a n g|u p ba n thoa t
kho | nhu ng oa n ho n ma ba n dang nuo | duo ng:
99
Ca ch chung, truo c t|e n, no g|u p ga t bo su oa n ho n ra
kho | con nguo | ba n. Ðe duo c va y, thu tuo ng tuo ng ba n
dang nhin tha y nguo | ma ba n oa n g|a n truo c ma t. Ha y no |
vo | nguo | a y su tu c g|a n cu a ba n, bo c |o ta t ca con g|a n
cu a ba n vo | nguo | a y mo t ca ch ma nh me nhu ba n co the .
Ðu ng nga n nga | v|e c pha | cho n |o | na y |o | k|a! Cu ng co the
s|nh ich cho v|e c g|u bo oa n ho n qua mo t va | va n do ng the
|y nhu da m thinh thich va o ne m, va o go |. Nguo | ta thuo ng
tich tu oa n ho n, don g|a n, chl vi ho qua so pha | tro ne n
cu ng co |. Vì theá , hoï truù t leâ n mình côn böï c doï c maø ñaù ng leõ
hoï coù quyeà n toû cho ngöôø i khaù c. Tha thu va kh|e m to n kh|
duo c thu c ha nh bo | nhu ng nguo | qua so ha | de no | ra va
ba o thu nhu ng gi ho b|e t |a du ng kho ng pha | |a nhu ng nha n
du c, nhung |a vo bo c cu a he n nha t.
Sau kh| bo c |o ta t ca g|a n du , chl sau khi, ba n ha y nhin
|a | toa n bo su v|e c vo n da |a m ba n bu c tu c duo | ca | nhin
cu a nguo | kha c. Ha y du ng va o vi tri cu a nguo | do de g|a |
thich toa n bo su v|e c. Su v|e c se nhu the na o kh| duo c
nhin duo | quan d|e m cu a nguo | do ? Cu ng ha y nhin nha n
ra ng, ha u nhu kho ng cho na o cho tha y mo t nguo | na o do
co| thuo ng, ta n co ng hay |a m to n thuong ba n |a | |a ke t qua
cu a a c ta m. Pha n |o n nhu ng |u c a y, g|a th|e t |a ca kh| ho co
y |a m to n thuong ba n d| nu a, thi do cu ng chl |a ha u qua
cu a mo t no | ba t ha nh sa u xa na o do trong ho . Ðich thu c,
nguo | ha nh phu c thi kho ng manh ta m. Hon nu a, trong da
so ca c truo ng ho p, xe t ve ca nha n, thi ba n kho ng pha | |a
dich nha m ta n co ng cu a nguo | do . Nguo | do dang tim mo t
ca | gi kha c (hay mo t nguo | na o kha c) trong ba n ma anh ta
(hay chi ta) da tuo ng ra ng o do . Ha y xem, ta t ca nhu ng suy
xe t do co da n ba n to | cho ca m tho ng cho nguo | do hon
kho ng hay |a ba n cu g|a n ho n va bu c tu c.
TUO |C TUO |C
100 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ne u ta t ca nhu ng no |u c na y kho ng dem |a | ke t qua , thi
ra t co the , ba n thuo c |oa | nguo |, kho ng pha | mo t ca ch vo y
thu c nhung |a tha t su , chuye n tich chu a nhu ng ca m xu c
thuong to n va oa n ho n. Tha t ky |a , nhung tha t su |a nh|e u
nguo | tu du ng ne n nhu ng hoa n ca nh, o do , ho cho ra ng ho
bi co| thuo ng, bi xu c pha m va ro |, chuo c |a y ta t ca nhu ng gi
chinh ho ga y ra; ho trao minh cho a c ca m a y va ma | mang
theo no trong |o ng! Ba n se vuo t qua khuynh huo ng na y
ne u b|e t dung ho a nhu ng gi ba n cho do | o tha nha n. No |
ca ch kha c, ha y g|u |a y nhu ng gi ba n a p u , ngay ca v|e c
bo c |o chu ng cho nguo | kha c ne u ba n muo n, nhung ha y
de nguo | a y hoa n toa n tu do - ha y nha n ra ng, nguo | a y
tuye t do | kho ng bi ra ng buo c do | vo | ba t cu d|e u gi de pha |
cu xu phu ho p vo | nhu ng gi ba n tro ng mong; |y do |a vi,
chu ng |a cu a ba n; va d|e u do se g|u p ba n kho | ma c cho
minh mo t a c ca m kh| uo c mong do kho ng duo c da p u ng.
Nh|e u nguo | pha n ua t kh| ho xem xe t cuo c so ng, tim ca ch
||e n ke t nhu ng nguo | kha c vo | nhu ng g|a dinh nga m nga m,
“Neá u baï n thaä t loø ng thöông toâ i, toâ i seõ … (du ng phe binh to |,
no | na ng nhe nha ng vo | to |, nho s|nh nha t cu a to |, thu c
h|e n nhu ng gi to | ye u ca u, v.v. va v.v.)”. Tha t kho de ho
nha n ra ra ng, ta t ca nhu ng gi ho cho do | o da y cha ng s|nh
ich gi vo | mo t tinh ye u cha n thu c o no| nguo | k|a.
Cuo | cu ng, de g|a ta ng su c ma nh cho quye t dinh tu bo
mo | oa n ho n cu a ba n (da y |a bi quye t: ba n co tha t su muoá n
khuo c tu no de do n nha n cuo c so ng, do n nha n ca c mo |
tuong quan; hay ba n |a mo t trong nhu ng nguo | o m a p oa n
ho n cho minh ro | than tra ch ra ng, khoâ ng theå to ng khu no ?),
ba n ha y |a m nhu ng buo c sau da y:
Ha y tuo ng tuo ng ba n tha y Chu a G|e su tre n Tha p
101
G|a … Ha y da nh ta t ca tho | g|o ca n th|e t de hinh dung
Nguo | so ng do ng trong mo | ch| t|e t…
Ba y g|o , ha y tro |a | vo | hoa n ca nh oa n ho n cu a ba n…
Du ng |a | vo | no mo t cho c…
Quay ve vo | Chu a G|e su Chiu Ðo ng Ð|nh va |a | cha m
chu nhin Nguo |…
Ha y vu a nho |a | b|e n co ga y ne n oa n ho n cho ba n,
vu a nho de n ca nh tuo ng cu a Chu a G|e su tre n Tha p
G|a … cho de n kh| ba n tha y su oa n ho n vuo t ma t va ba n
ca m tha y tu do, vu| tuo| va binh an.
Ðu ng nga c nh|e n kh| tha y nhu ng ca m thu c oa n ho n do
tro |a | sau mo t tho | g|an. Cu t|e p tu c g|a | quye t chu ng mo t
ca ch k|e n nha n. Su hy s|nh ca n co trong v|e c tu bo nhu ng
tinh ca m t|e u cu c va tro ne n vu| tuo| thi tha t |o n |ao do | vo |
ha u he t nhu ng a| quye t ta m.
Thao luyeä n 21: Chieá c Gheá Troá ng
To | kha| tr|e n ba | thao |uye n duo | da y sau kh| nghe ca u
chuye n cuo c v|e ng tha m mo t be nh nha n cu a mo t ||nh mu c
ta | nha nguo | be nh. Nga | |uu y de n ch|e c ghe tro ng da t
ca nh g|uo ng va ho | be nh nha n no co ich gi kh| duo c da t o
do . Nguo | be nh tra |o |, “To | da t Chu a G|e su va o ch|e c ghe
do va no | chuye n vo | Nguo | truo c kh| Cha de n… Trong
nh|e u na m, to | tha y ra t kho ca u nguye n, cho de n nga y mo t
nguo | ba n g|a | thich cho to | ra ng, ca u nguye n |a no | chuye n
vo | Chu a G|e su. Nguo | a y ba o to | da t mo t ch|e c ghe tro ng
ke be n, tuo ng tuo ng Chu a G|e su dang ngo | do , no | vo |
Nguo | va nghe Nguo | tra |o |. Tu do , v|e c ca u nguye n cu a
to | kho ng co n kho kha n nu a”.
TUO |C TUO |C
102 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ìt nga y sau, ca u chuye n t|e p tu c, con ga | cu a nguo | be nh
de n va n pho ng ba o cho nga | b|e t ra ng, cha co da qua do |.
Co no |, “To | de cha to | mo t minh trong va | g|o . O ng a y tro ng
tha t binh an. Kh| tro |a | pho ng, to | tha y o ng da ta t tho . Nhung
to | de y mo t d|e u kha c thuo ng, |a da u cha to | kho ng da t
tre n g|uo ng ma |a tre n ch|e c ghe tro ng ca nh g|uo ng cu a
o ng”.
Ba n cu ng ha y |a m thu thao |uye n na y ngay ba y g|o , ma c
da u |u c da u, vo | ba n, xem ra co ve tre con:
Ha y tuo ng tuo ng, ba n tha y Chu a G|e su dang ngo |
be n ca nh. Kh| |a m d|e u na y, ba n da t tri tuo ng tuo ng va o
ha nh v| du c t|n cu a minh. Chu a G|e su kho ng o da y theo
ca ch ba n dang tuo ng tuo ng Nguo |, nhung cha c ha n
Nguo | dang o da y va tri tuo ng tuo ng cu a ba n g|u p ba n
nha n ra d|e u do .
Ba y g|o , ha y no | vo | Chu a G|e su… Ne u kho ng co a|
quanh do , ha y no | nho nhe vo | Nguo |…
Ha y |a ng nghe nhu ng gi Chu a G|e su tra |o | ba n…
hoa c nhu ng gi ba n tuo ng tuo ng Nguo | se no |…
Ne u ba n kho ng b|e t chinh xa c nhu ng gi de no | vo | Chu a
G|e su, ha y ke cho Nguo | ta t ca nhu ng su k|e n cu a nga y
so ng vu a qua va no | cho Nguo | nha n xe t cu a ba n ve mo |
su k|e n. Ðo |a su kha c b|e t g|u a suy tu va ca u nguye n. Kh|
suy tu, ca ch chung, chu ng ta no | vo | chinh minh. Kh| ca u
nguye n, chu ng ta no | vo | Th|e n Chu a. Ðu ng ma t tho | g|o
de tuo ng tuo ng khuo n ma t Nguo |, a o xo ng cu a Nguo |, v.v.,
d|e u na y co the chl |a m ch|a tri. Me tha nh Te re xa Av||a,
mo t nguo | thuo ng ca u nguye n ca ch na y, no | ra ng, nga | se
kho ng bao g|o tuo ng tuo ng khuo n ma t cu a Chu a G|e su...
Nga | chl ca m nha n su ga n gu | cu a Nguo | nhu ba n tuo ng
103
tuo ng su ga n gu | cu a mo t a| do ma ba n kho ng tha y trong
mo t ca n pho ng to |; the nhung, vo | ba n, su h|e n d|e n cu a
nguo | a y o do tha t h|e n nh|e n.
Vo | to |, phuong thu c ca u nguye n na y |a mo t trong nhu ng
phuong the nhanh nha t de ca m ngh|e m su h|e n d|e n cu a
Ðu c K|to . Thu tuo ng tuo ng Chu a G|e su o be n ca nh ba n
suo t ca nga y. Ha y thuo ng xuye n no | chuye n vo | Nguo | g|u a
nhu ng ba n ro n cu a ba n. Mo t do | kh|, ta t ca nhu ng gi ba n co
the |a m |a cha m chu nhin Nguo |, ke t h|e p vo | Nguo | ma
kho ng no | mo t |o | na o ca … Tha nh Te re xa, nguo | co vo
phuong thu c ca u nguye n na y, hu a ra ng, trong mo t tho | g|an
ra t nga n, nguo | ca u nguye n theo hinh thu c na y se ca m
ngh|e m duo c su h|e p nha t ra t ma t th|e t vo | Th|e n Chu a.
Thlnh thoa ng, nh|e u nguo | ho | to |, |a m sao ho co the gaë p
Chu a G|e su Phu c S|nh trong do | so ng cu a ho , kho ng co ca ch
na o kha c to t hon |a to | de nghi cho ho phuong pha p na y.
Thao luyeä n 22: Chieâ m Nieä m
Theo Thaù nh Inhaxioâ
Ða y |a hinh thu c ca u nguye n du ng tri tuo ng tuo ng duo c
tha nh lnhax|o Loyo|a khuye n khich trong cuo n Nhöõ ng Baø i
Taä p Linh Thao cu a nga | vo n duo c nh|e u vi tha nh su du ng
thuo ng xuye n. No co t o cho , |a y mo t trinh thua t trong cuo c
do | Chu a G|e su, |a m so ng |a | no , tham du va o trinh thua t
do nhu the no dang thu c su xa y ra, va ba n |a nguo | tham
du va o su k|e n do . Ca ch to t nha t de g|a | thich cho ba n |a m
the na o thu c h|e n duo c d|e u na y, |a nho chinh ba n thu c
h|e n d|e u do . To | se cho n cho thao |uye n ma u na y mo t
doa n trich tu T|n Mu ng tha nh G|oan:
TUO |C TUO |C
104 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
“Sau do , nha n dip |e cu a nguo | Do Tha |, Ðu c G|e su
|e n G|e rusa|em. Ta | G|e rusa|em, ga n Cu a Ch|e n, co mo t
ho nuo c, t|e ng H|ppr| go | |a Bethesda. Ho na y co na m
ha nh |ang. Nh|e u nguo | dau o m, du| mu , que qua t na m
o do …
(Cho cho nuo c do ng, vi thlnh thoa ng co th|e n tha n
Chu a xuo ng ho khua y nuo c |e n; kh| nuo c khua y |e n, a|
xuo ng truo c, thi du ma c be nh gi d| nu a, cu ng duo c kho |).
O do co mo t nguo | dau o m da ba muo| ta m na m. Ðu c
G|e su tha y anh na m do va b|e t anh so ng trong tinh tra ng
na y da |a u, thi no |: “Anh co muo n kho | be nh kho ng?”.
Be nh nha n da p: “Thua Nga |, kh| nuo c khua y |e n, kho ng
co nguo | dem to | xuo ng ho . Lu c to | to | do thi da co nguo |
kha c xuo ng truo c ma t ro |!”.
Ðu c G|e su ba o: “Anh haõ y choã i daä y vaù c choõ ng maø
ñi!”. Nguo | a y ||e n duo c kho | be nh, va c cho ng va d| duo c”
(Ga 5, 1-9).
Ðe chua n bi cho buo | ch|e m n|e m, ba n ha y |a ng ye n
chinh minh trong cho c |a t qua v|e c thu c ha nh mo t trong
nhu ng thao |uye n y thu c…
Ba y g|o , ha y tuo ng tuo ng ho nuo c duo c go | |a
Bethesda… na m ha nh |ang… ho nuo c… quang ca nh
chung quanh… Ha y da nh tho | g|o tuo ng tuo ng toa n bo |
ca nh, so ng do ng nga n na o co the … de töï mình hình
dung, ngaé m nhìn nôi choá n… No| do nhu the na o? Sa ch
se hay nho ba n? Ro ng ra | hay nho he p?… Ha y |uu y
de n k|e n tru c… Luu y de n tho | t|e t…
Sau kh| da chua n bi ca nh tri, g|o da y, ba n ha y de
toa n bo quang ca nh tro ne n s|nh do ng. Ha y nhin nhu ng
nguo | o ga n ho nuo c… O do co bao nh|e u nguo |?… Ho
thuo c ha ng nguo | na o?… Ho a n ma c |a m sao?… Ho
105
ma c nhu ng chu ng be nh na o?… Ho dang no | gi?… Ho
dang |a m gi?…
Se kho ng du cho ba n kh| quan sa t toa n ca nh tu be n
ngoa | nhu the do |a mo t doa n ph|m tre n ma n a nh. Ba n
pha | tham du va o do … Ba n dang |a m gi o do ?… Ba n
de n no| na y de |a m gi?... Ba n dang ca m nha n nhu ng gi
kh| xem xe t quang ca nh va quan sa t nhu ng nguo | na y?..
Ba n dang |a m gi?… Ba n co no | chuye n vo | nguo | na o
kho ng?... Vo | a|?…
G|o da y, ha y chu y de n nguo | be nh ma doa n T|n Mu ng
no | de n… Anh ta dang o da u trong da m do ng?… Anh
ta a n ma c the na o?… Co a| o do vo | anh ta kho ng?…
Ha y d| de n ga n va no | vo | anh ta… Ba n se no | hoa c se
ho | anh ta nhu ng gi?… Anh ta tra |o | |a m sao?… Ha y
da nh mo t |u c de b|e t the m nh|e u nga n na o co the nhu ng
ch| t|e t ve cuo c so ng va con nguo | cu a anh ta… Anh ta
de |a | a n tuo ng na o no| ba n?… Ða u |a nhu ng ca m nha n
cu a ba n kh| tro chuye n vo | anh ta?...
Kh| dang no | chuye n vo | anh ta, ba n thoa ng tha y Ðu c
G|e su d| va o no| a y…
Ha y theo do | ta t ca ha nh do ng va su d| chuye n cu a
Nguo |… Nguo | d| da u?… Nguo | ha nh do ng the na o?…
Theo ba n nghi, thi Nguo | dang ca m nha n nhu ng gi?…
G|o da y, Nguo | dang d| ve phia ba n va nguo | be nh…
Ba n dang ca m nha n nhu ng gi |u c na y?… Ba n buo c sang
mo t be n kh| b|e t Nguo | muo n no | vo | nguo | be nh… Ðu c
G|e su dang no | gi vo | nguo | da n o ng a y?… Nguo | a y tra
|o | the na o?… Ha y |a ng nghe toa n bo cuo c do | thoa | -
|a ng nghe ca nhu ng ch| t|e t ma T|n Mu ng kho ng pha c
hoa du .
Ha y du ng |a | ca ch r|e ng o ca u ho | cu a Ðu c G|e su,
“Anh co muo n kho | be nh kho ng?”… Ba y g|o , ha y |a ng
TUO |C TUO |C
106 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
nghe me nh |e nh cu a Ðu c G|e su kh| Nguo | ba o nguo |
da n o ng do cho | da y va buo c d|… pha n u ng da u t|e n
cu a nguo | be nh… co ga ng cu a anh ta de du ng da y…
phe p |a xa y ra! Ha y chu y nhu ng pha n u ng cu a nguo |
da n o ng… chu y nhu ng pha n u ng cu a Ðu c G|e su… va
cu a ba n nu a…
G|o da y Ðu c G|e su quay qua ba n… Nguo | dua ba n
va o cuo c do | thoa |… Ha y no | vo | Nguo | ve phe p |a vu a
mo | xa y ra…
Ba n co ma c chu ng be nh na o kho ng?… The |y , tinh
ca m, th|e ng ||e ng?… Ha y no | cu ng Ðu c G|e su ve no …
Ðu c G|e su pha | no | nhu ng gi?… Ha y nghe nhu ng |o |
Nguo | no | vo | ba n, “Con co muo n kho | be nh kho ng?”.
Ba n co tha t su muo n no | nhu ng gi pha | no | kh| x|n chu a
|a nh kho ng?… Ba n co sa n sa ng do n nha n ta t ca ha u
qua cu a mo t phuong thu c d|e u tri kho ng?... G|o da y, ba n
dang da t de n khoa nh kha c cu a a n su ng… Ba n co t|n
Ðu c G|e su co the chu a |a nh ba n va muo n chu a |a nh
ba n kho ng?… Ba n co tha t su t|n ra ng, d|e u na y se xa y
ra nhu mo t ke t qua cu a |o ng t|n no| ta t ca nhu ng nguo |
dang co ma t o da y kho ng?… Ðoa n, ba n ha y |a ng nghe
|o | quye n na ng cu a Ðu c G|e su kh| Nguo | co ng bo nhu ng
|o | chu a |a nh tre n ba n va da t tay tre n ba n… Ba n dang
ca m nha n nhu ng gi?… Ba n co cha c |o | ba n vu a nghe
sa p ta c do ng tre n ba n, va qua thu c, chu ng vu a ta c do ng
tre n ba n, da u ba n co the b|e t kho ng gi xa c thu c ngay |u c
na y?…
G|o da y, ba n ha y da nh mo t |u c, a m tha m ca u nguye n
chung vo | Chu a G|e su…
Kh| thu c ha nh |oa | hinh ch|e m n|e m na y, ba n du ng na n
|o ng ne u nhu ng no |u c da u t|e n cu a ba n ga p tha t ba | hay
107
kho ng |a m thoa ma n ba n nh|e u nhu ba n mong uo c. Cha c
cha n ba n se t|e n bo hon trong nhu ng |a n to |. Kh| to | huo ng
da n hinh thu c ch|e m n|e m da c b|e t na y cho mo t nho m na o
do , to | mo | nhu ng nguo | tham du ch|a se nhu ng gi ho ca m
ngh|e m. Thlnh thoa ng, chu ng to | co n da t tay tre n nguo |
na y, nguo | k|a va ca u nguye n cho ho nha n danh Chu a
G|e su.
Ve ma t |y thuye t, hinh thu c ch|e m n|e m na y cho tha y
mo t va | kho kha n do | vo | mo t so nguo |. Ho ca m tha y kho
kh| dim minh va o mo t thao |uye n ma ho b|e t hoa n toa n
khoâ ng thöï c; ho tha y kho kha n ca ch r|e ng vo | mo t doa n va n
nhu doa n T|n Mu ng to | vu a cho n, hoa c vo | nhu ng trinh thua t
ve tho | tho a u cu a Chu a G|e su. Ho kho ng nha n ra g|a tri
mang tinh b|e u tuo ng sa u sa c (kho ng co nghia |a khoâ ng
thöï c) cu a nhu ng ba | ch|e m n|e m na y. Ho qua me say su
tha t |ich su de n no | da nh ma t su tha t cu a ma u nh|e m. Su
tha t, do | vo | ho , chl ||e n quan de n |ich su , chu kho ng ||e n
quan de n ma u nh|e m.
Kh| tha nh Phanx|co Ass|s| triu men ha Chu a G|e su
xuo ng kho | Tha p G|a , tha nh nha n b|e t cha c, Nguo | kho ng
co n che t nu a, cu ng kho ng co n bi treo tre n Tha p G|a va
cuo c do ng d|nh |a mo t su k|e n |ich su da qua. Kh| tha nh
Anto n Padua a m Chu a G|e su Ha | Ðo ng tre n tay va thich
thu vo | Nguo |, thi cha c cha n vi t|e n si Ho | Tha nh y thu c
ra ng, Chu a G|e su kho ng co n |a mo t be tho de co the duo c
bo ng a m trong do | ca nh tay cu a mo t a| do . Va y ma nhu ng
vi tha nh tho | danh a y cu ng nhu bao vi tha nh kha c da thu c
ha nh |o | ch|e m n|e m na y. Duo | nhu ng hinh a nh va tuo ng
tuo ng ma ho da so ng, mo t d|e u gi do tha t tha m sa u va bi
nh|e m dang xa y ra be n trong ta m ho n ho va ho tro ne n h|e p
nha t vo | Th|e n Chu a trong Ðu c K|to mo t ca ch sa u sa c.
TUO |C TUO |C
108 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Me tha nh Te re xa Av||a cu ng tuye n bo , |o | ch|e m n|e m
ua thich cu a nga | |a h|e n d|e n vo | Chu a G|e su kh| Nguo |
ha p ho | trong vuo n Ca y Da u. Va tha nh lnhax|o Loyo|a cu ng
se mo | go | nhu ng a| thu c ha nh ||nh thao cu a nga | tro ne n
mo t nguo | to | to nho be cu ng d| theo Me Mar|a va tha nh
G|use mo t ca ch triu me n tre n duo ng ca c nga | ve Be |em,
phu c vu ca c nga |, chuye n tro vo | ca c nga | va ru t ra ich |o |
tu v|e c cu xu cu a minh vo | ca c nga | theo ca ch thu c nguo |
to | to nho be . Tha nh lnhax|o cha ng thich thu gi vo | su chinh
xa c dia |y ; cho ne n, du da v|e ng Ða t Tha nh va co the mo ta
chinh xa c Be |em, Nazareth, nga | va n mo | go | mo | nguo |
thu c ha nh ||nh thao k|e n ta o mo t Be |em, mo t Nazareth r|e ng
cho minh, ca con duo ng de n Be |em va ch|e c ha m, no| Chu a
G|e su s|nh ra, v.v. H|e n nh|e n, nga | kho ng quan ta m nh|e u
de n tinh chinh xa c |ich su theo y nghia ma nga y nay chu ng
ta h|e u. Va cha c ha n, nga | cu ng kho ng chu n buo c truo c
ca ch ch|e m n|e m na y bo | |o | phe binh the |oa | va nhu ng ta |
||e u pha t h|e n cu a co ng trinh ngh|e n cu u K|nh Tha nh h|e n
da|.
Nhu ng ba | ch|e m n|e m na y pha | duo c cam ke t thu c ha nh
vo | mo t tha | do cu a |o ng t|n, mo t tha | do duo c m|e u ta tuye t
vo | trong ca u chuye n duo c nha tha n ngh|e m A n G|a o tha nh
th|e n Ramakr|shna va de tu V|vekananda cu a nga | ua thich.
Ða y |a ca u chuye n ve mo t ca u be nghe o o |a ng que vo n
pha | de n truo ng ta n mo t ngo | |a ng ke ca n. Ca u se d| so m
va o ra ng do ng kh| tro | chua sa ng va tro ve va o buo | ch|e u
kh| tro | da to | mit. Na y da y, ca u pha | ba ng qua mo t ca nh
ru ng de de n truo ng va |o so pha | d| mo t minh, ca u x|n nguo |
me goa cu a minh cho ca u mo t nguo | g|u p v|e c d| cu ng.
Nhung me ca u ba o, “Na y con, chu ng ta ra t nghe o, |a m sao
trang tra | no | cho mo t nguo | g|u p v|e c. Ha y x|n nga | Kr|shna
109
cu a con dua do n con, nga | |a Chu a Te Ru ng Xanh. Cha c
cha n, nga | se de n vo | con ne u con x|n nga |”.
Ca u be da |a m y nhu va y. Ho m sau, ca u |o n t|e ng go |
nga | Kr|shna, va kh| nga | Kr|shna xua t h|e n thi o ng da b|e t
ca u muo n gi; nga | do ng y theo ye u ca u cu a ca u. Va cu the ,
mo | su tro | qua to t de p trong mo t tho | g|an.
Nga y k|a, s|nh nha t cu a tha y g|a o |a ng va ta t ca ho c
s|nh no nu c mang qua de n b|e u tha y. Ba me goa no | vo |
con tra|, “Na y con, chu ng ta nghe o qua , kho ng mua no |
mo t mo n qua cho tha y cu a con da u. Ha y x|n nga | Kr|shna
cu a con cho con mo t mo n qua de b|e u tha y”. Ðo chinh |a
nhu ng gi nga | Kr|shna da |a m. Nga | trao cho ca u mo t binh
da y su a ma ca u be ha nh d|e n da t duo | cha n tha y cu ng vo |
nh|e u qua ta ng cu a nhu ng ba n ho c kha c. Qua |a tha y g|a o
kho ng ma ng de y de n mo n qua cu a ca u be , ne n mo t |u c
sau, ca u ba t da u |a m ba m, “Kho ng a| the m de y de n qua
cu a minh… Duo ng nhu kho ng a| thich mo n qua cu a
minh…”. Ðoa n, tha y g|a o no | vo | nguo | g|u p v|e c, “Na y,
ha y do su a va o cha u va tra binh cho ca u be cho ye n
chuye n!”.
Nguo | g|u p v|e c do su a va o cha u va sa p tra |a | ch|e c
binh thi anh nga c nh|e n de n su ng so kh| tha y ch|e c binh
|a | da y su a. Anh do mo t |a n nu a, va mo t |a n nu a, no |a | tu
do ng da y to | m|e ng. Kh| tha y g|a o nghe b|e t v|e c, o ng go |
ca u be va ho | ca u |a y binh su a a y tu da u ra. Ca u tra |o |,
“Nga | Kr|shna trao no cho em”. “Nga | Kr|shna? O ng a y |a
a|?”. “La Chu a Te Ru ng Xanh”, ca u be ngh|e m nghi da p.
“Nga | d| cu ng em mo | nga y tu nha de n truo ng va tu truo ng
ve nha ”. “To t”, tha y g|a o no |, nhung to ve kho ng t|n, “Chu ng
to | muo n ga p nga | Kr|shna ma em no |. Ha y da n chu ng to |
de n vo | nga |”.
TUO |C TUO |C
110 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
The |a ca u be da n da u mo t nho m nho tro |a | ru ng g|a -
tha y g|a o, nguo | g|u p v|e c, va nhu ng ba n ho c. Ca u sung
suo ng vo | v|e n ca nh se g|o | th|e u mo | nguo | cho Chu a Te
Ru ng Xanh tuye t vo | cu a ca u. Kh| ho de n bia ru ng, no| mo |
nga y ca u ga p nga | Kr|shna, ca u ca t t|e ng go |, t|n tuo ng
nga | se de n nhu nga | da |uo n |uo n de n… The nhung, kho ng
mo t |o | da p. Ca u |a | go | |o n t|e ng. Go | nu a. Ro | go | |o n hon.
Va |o n hon nu a. Va n kho ng co t|e ng da p |a |… Nhu ng ba n
ho c cu a ca u g|o da y pha |e n cuo | va che g|e u ca u. Ca u
rom ro m nuo c ma t. Chuye n gi da xa y ra?
“Nga | Kr|shna”, ca u ca t t|e ng trong nuo c ma t, “x|n ha y
de n”. “Ne u nga | kho ng de n, ho se no | con |a du a no | do |.
Ho se kho ng t|n con”. lm |a ng mo t |u c, va sau do , ca u nghe
t|e ng nga | Kr|shna no | vo | ca u ro mo n mo t, “Ho | con, ta
kho ng the de n. Nga y na o ma tha y g|a o cu a con co duo c
su trong tra ng cu a ta m ho n con va n|e m t|n tho nga y don
so cu a con, ta se de n”.
Ð|e u da u t|e n da nh do ng to | kh| to | nghe ca u chuye n
na y |a nhu ng cuo c h|e n ra cu a Ðu c G|e su Phu c S|nh. Nguo |
chl h|e n ra cho nhu ng a| da t|n va o Nguo |. Nguo | chl duo c
nhin tha y bo | nhu ng a| da t|n va o Nguo |. Nguo | no |, “Ha y
t|n, ro | anh se tha y”. Chu ng ta |a | no |, “Nhung, va y thi d|e u
gi se chu ng to cho to | ra ng, |o ng t|n cu a to | kho ng ‘dua
de n’ v|e c nhin tha y?”. Ðo |a mo t ca u ho | kho ng thich ho p
vo | Chu a G|e su. Nguo | kho ng thich nhu ng “chu ng cu ”. Ha y
t|n, ro | ba n se b|e t. Cu ng nhu no | vo | mo t a| do , “Ha y ye u
to |, ro | ba n se tha y ve de p cu a to |!”.
Ða y |a t|nh tha n ma trong do , chu ng ta d| va o nhu ng ba |
ch|e m n|e m cu a tha nh lnhax|o . Kh| |ao minh va o nhu ng
ba | ch|e m n|e m na y, chu ng ta se nha n ra ra ng, qua v|e c su
111
du ng ho n nh|e n tho nga y tri tuo ng tuo ng cu a minh, chu ng
ta da da t to | mo t su tha t vuo t qua tri tuo ng tuo ng, su tha t
cu a ma u nh|e m, su tha t cu a ca c nha tha n ngh|e m.
Thao luyeä n 23: Nhöõ ng Töôû ng Töôï ng
Mang Tính Bieå u Töôï ng
Theo mo t nghia na o do , ta t ca nhu ng thao |uye n ch|e m
n|e m du ng tri tuo ng tuo ng de u mang tinh b|e u tuo ng. The
nhung, nhu ng thao |uye n ch|e m n|e m du ng tri tuo ng tuo ng
cu a tha nh lnhax|o vo n da t ne n ta ng tre n mo t va | ye u to |ich
su |a | kho ng nhu the ; cha ng ha n vo | nhu ng ba | thao |uye n
to | sa p de nghi cu ng ba n:
To | muo n ba n tuo ng tuo ng ba n dang ngo | tre n dlnh
mo t ngo n nu | tro ng bao qua t xuo ng mo t tha nh pho ro ng
|o n. Tro | nha nhem, ma t tro | vu a khua t, va ba n de ma t
de n nhu ng ngo n de n ba t da u tha p sa ng tha nh pho x|nh
de p a y… Ha y nhin xem chu ng cho de n |u c ca tha nh
pho tu a mo t ma t ho cu a nhu ng do m sa ng… Ba n dang
mo t minh ngo | da y, cha m chu nhin xem quang ca nh
tuye t de p na y… Ba n dang ca m nha n d|e u gi?…
Mo t |u c sau, ba n nghe t|e ng buo c cha n phia sau minh
va b|e t do |a nhu ng buo c cha n cu a mo t nguo | tha nh th|e n
dang cu ngu o cho n na y, mo t a n si. O ng xua t h|e n va
du ng be n ca nh ba n. O ng nhin ba n diu da ng va no | vo |
ba n chl mo t ca u: “Ne u anh d| xuo ng tha nh pho do de m
nay, anh se ga p Th|e n Chu a”. Sau kh| no | d|e u na y,
o ng quay |a | va buo c d|. Kho ng mo t |o | g|a | thich, kho ng
kip cho ba n da t mo t ca u ho |…
TUO |C TUO |C
112 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ba n t|n nguo | da n o ng na y b|e t nhu ng gi o ng ta no |.
Ba n dang ca m nha n d|e u gi |u c na y? Ba n co nghi nhu
the ba n dang |a m theo |o | vi a n si va xuo ng pho ? Hoa c
to t hon, ba n se ngo | |a | no| ba n dang co ma t?
Da u ch|e u huo ng cu a ba n the na o, to | va n muo n ba n
xuo ng pho g|o na y de tim k|e m Th|e n Chu a… Ba n dang
nghi gi kh| ba n d| xuo ng?…
G|o da y, vu a de n ngoa | o tha nh pho va ba n pha | quye t
dinh se d| da u de tim Th|e n Chu a va ga p Nga |… Ba n
quye t dinh d| da u? Ha y vu| |o ng d| theo t|e ng go | cu a
con t|m trong v|e c cho n |u a no| ba n se de n. Ðu ng de bi
ta c do ng bo | nhu ng gi ba n nghi ba n “pha |” |a m hoa c d|
de n no| ba n nghi ba n “pha |” de n. Chl d| de n no| ma con
t|m ba n ma ch ba o…
Ð|e u gi xa y ra cho ba n kh| ba n da t cha n de n no|
na y?… Ba n tim tha y gi o do ?… Ba n |a m gi o do ?…
Ð|e u gi xa y de n vo | ba n?… Ba n co tim tha y Th|e n Chu a
kho ng?… Ba ng ca ch na o?… Hoa c ba n tha t vo ng?...
Ro | ba n |a m gi?… Ba n cho n d| de n mo t no| kha c?… O
da u?… Hoa c ba n chl o |a | no| ba n dang du ng?…
G|o da y, to | muo n ba n thay do | tuo ng tuo ng. Ba t |ua n
ba n co ga p Th|e n Chu a hay kho ng, to | muo n ba n cho n
mo t va | b|e u tuo ng cho Nga | - ba t cu d|e u gi b|e u trung
Th|e n Chu a nha t do | vo | ba n - khuo n ma t mo t em be ,
mo t vi sao, mo t doa hoa, mo t ma t ho ye n tinh… Ba n
cho n b|e u tuo ng na o?... Ha y da nh tho | g|o cho v|e c cho n
|u a na y…
Sau kh| cho n b|e u tuo ng cho minh, ba n ha y du ng
truo c no mo t ca ch tra n tro ng… Ba n dang ca m nha n d|e u
gi kh| cha m chu nhin va o b|e u tuo ng na y?… Ha y no |
mo t d|e u gi do vo | no …
113
Ba y g|o , ha y tuo ng tuo ng, b|e u tuo ng a y dang da p |o |
ba n… B|e u tuo ng no | gi?…
G|o da y, to | muo n ba n tro tha nh b|e u tuo ng do … va
sau kh| da tro tha nh b|e u tuo ng, ha y nhin va o chinh minh
dang du ng no | ba t o do mo t ca ch tra n tro ng… Lu c na y,
ba n ca m tha y nhu ng gi kh| nhin chinh minh tu quan d|e m
va tha | do cu a b|e u tuo ng na y?…
Nay, ba n ha y quay ve vo | chinh minh dang du ng do ,
truo c b|e u tuo ng… Ha y du ng |a | de ch|e m nga m mo t
|u c trong a m tha m… Ðoa n, ha y no | |o | ta m b|e t vo | b|e u
tuo ng cu a ba n… Da nh mo t ha| phu t cho co ng v|e c na y
ro | mo ma t va ke t thu c thao |uye n.
Cuo | thao |uye n na y, to | thuo ng mo | ca c tha nh v|e n trong
nho m ch|a se cho nhau nhu ng gi ho da ca m ngh|e m trong
suo t tho | g|an tuo ng tuo ng. Tho ng thuo ng, ho co nhu ng
kha m pha ba t ngo ve chinh ho , ve Th|e n Chu a, ve tuong
quan g|u a ho vo | Nga |. Duo | da y |a mo t thao |uye n tuo ng
tuo ng kha c mang tinh b|e u tuo ng:
Mo t nha d|e u kha c da bo co ng ta c mo t bu c tuo ng cu a
ba n. Bu c tuo ng da hoa n ta t va ba n dang d| va o pho ng
tuo ng cu a o ng de xem no truo c kh| no xua t h|e n cho
co ng chu ng. O ng trao cho ba n chia kho a pho ng, no| da t
bu c tuo ng, de chinh ba n co the xem no ; va r|e ng minh
ba n, ba n co tho | g|o nhin nga m no thoa thich.
Ba n mo cu a, ca n pho ng to | om. Va kia, ngay g|u a
pho ng |a bu c tuo ng cu a ba n duo c che phu bo | mo t ta m
va |… Ba n buo c to | bu c tuo ng, do ta m va |…
Ðoa n, ba n |u | buo c va nhin va o bu c tuo ng cu a minh.
A n tuo ng da u t|e n cu a ba n |a gi?… Ba n co ha | |o ng
kho ng?… Ha y chu y de n nhu ng ch| t|e t cu a bu c tuo ng…
Kich co no the na o?… No duo c |a m ba ng cha t ||e u gi?…
TUO |C TUO |C
114 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ha y d| vo ng quanh no … Nhin no tu mo | go c… Nhin no
tu xa, ro | |a | ga n hon va nhin va o nhu ng ch| t|e t… Ha y
cha m va o no … Xem no sa n su | hay nha n nhu |… La nh
hay a m kh| so de n. Ba n thich nhu ng pha n na o cu a bu c
tuo ng?… Nhu ng pha n na o ba n kho ng thich?…
Ha y no | mo t d|e u gi do vo | bu c tuo ng cu a ba n… Bu c
tuo ng da p |a | nhu ng gi?… Ba n da p |a | |a m sao?… Cu
t|e p tu c do | thoa | |a u chu ng na o co the kh| chinh ba n
hoa c bu c tuo ng co d|e u muo n no |…
Ba y g|o , ha y tro tha nh bu c tuo ng. La bu c tuo ng, ba n
ca m ngh|e m the na o?... Tu ca ch ba n the na o kh| tro
tha nh bu c tuo ng?...
G|o da y, to | muo n ba n tuo ng tuo ng, dang kh| ba n |a
bu c tuo ng cu a chinh minh thi Chu a G|e su buo c va o ca n
pho ng… Nguo | nhin ba n the na o?… Ba n ca m nha n
nhu ng gi dang kh| Nguo | nhin ba n?… Nguo | no | gi vo |
ba n?… Ba n da p |a | nhu ng gi?… Ha y t|e p tu c cuo c do |
thoa | chu ng na o co the kh| Nguo | hoa c ba n co d|e u muo n
no |…
Sau mo t |u c, Chu a G|e su ra d|… Ba y g|o , ba n ha y
quay |a | vo | chinh minh va nhin bu c tuo ng mo t |a n nu a…
Co gi thay do | o bu c tuo ng kho ng?… Co gi thay do |
trong ba n hay trong nhu ng ta m tinh cu a ba n kho ng?…
Ðoa n, ba n no | |o | ta m b|e t vo | bu c tuo ng cu a minh…
Ha y da nh mo t phu t hoa c nh|e u hon cho co ng v|e c na y
ro | mo ma t.
Nhu ng tuo ng tuo ng tu a ho nhu ng g|a c mo, |a nhu ng co ng
cu hu u ich cho v|e c ho c b|e t chinh con nguo | cu a ba n, bo |
|e ba n se pho ng ch|e u chinh con nguo | tha t cu a ba n va o
nhu ng tuo ng tuo ng cu a minh. Ðo |a |y do ta | sao kh| ch|a
se tuo ng tuo ng cu a minh cho mo t a| do hay mo t nho m na o
115
do , thi ha u nhu cha c cha n, ba n de bo c |o mo t d|e u gi do
kha r|e ng tu ve chinh minh hon |a kh| ba n t|e t |o nhu ng bi
ma t sa u kin ma ba n che g|a u mo t ca ch tha n tro ng truo c
nhu ng nguo | kha c.
Nhu ng tuo ng tuo ng kho ng duy chl cho ba n su h|e u b|e t
sa u sa c ve chinh minh, nhung chu ng co n thay do | ba n trong
mo t va | ca ch thu c |a |u ng na o do ! Mo t do | kh|, ba n ra kho |
tuo ng tuo ng, ca m tha y minh thay do | ma hoa n toa n kho ng
b|e t the na o hay ta | sao |a | co su thay do | do . Ra t co the
qua ha| ba | thao |uye n tuo ng tuo ng to | vu a de nghi tre n
da y, ba n tha y ra ng, tuong quan cu a ba n vo | Th|e n Chu a
tro ne n sa u sa c, ma c da u ba n kho ng the g|a | thich ta | sao.
Ðu ng ha | |o ng vo | v|e c thu c ha nh chl mo t |a n nhu ng ba |
thao |uye n tuo ng tuo ng na y. Ðe huo ng tro n ve n on ich tu
chu ng, ba n pha | |a m d| |a m |a | nh|e u |a n.
Ha y de cho ba n na ng sa ng ta o cu a ba n duo c tu do hoa t
do ng va ha y pha t m|nh nhu ng tuo ng tuo ng mang tinh b|e u
trung cu a r|e ng ba n.
Thao luyeä n 24: Chöõ a Laø nh Veá t Thöông
Cuû a Kyù ÖÙ c
Ða y |a mo t b|e n the cu a ba | thao |uye n 19.
3
Ba n ha y tro |a | vo | mo t va | su k|e n kho ng vu| ga n
da y, du chu ng nho nha t de n da u. Ha y |a m so ng |a | ca m
ngh|e m do .
TUO |C TUO |C
3
Nhu ng Ma u Nhie m Thuong Ðau. (Chu thich cu a nguo i dich).
116 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ba y g|o , ba n ha y da t minh truo c Ðu c K|to Chiu Ðo ng
Ð|nh. Ðu ng no | gi… Chl |a ng nhin va ch|e m nga m…
Ne u pha | do | thoa |, ba n ha y |a m d|e u do mo t ca ch a m
tha m…
Ha y t|e p tu c ||e n tuo ng qua |a | g|u a su k|e n u buo n
do va ca nh tuo ng Chu a G|e su tre n Tha p G|a trong va |
phu t… Sau do , ba n ke t thu c thao |uye n.
Thao luyeä n 25: Giaù Trò Cuoä c Soá ng
Ha y tuo ng tuo ng, ba n sa p de n mo t ba c si de b|e t ke t
qua nhu ng xe t ngh|e m da duo c |a m tre n ba n. Ho m nay,
ba c si se trao chu ng cho ba n. Nhu ng xe t ngh|e m do co
the t|e t |o mo t va | be nh tra ng ngh|e m tro ng. Ha y chu y
nhu ng gi ba n ca m nha n trong kh| ba n dang tre n duo ng
de n va n pho ng ba c si?
G|o da y, ba n dang o trong pho ng kha ch cu a o ng…
Ha y chu y ta t ca nhu ng ch| t|e t cu a ca n pho ng… ma u
tuo ng… nhu ng hinh a nh tre n do … do da c… nhu ng to
ba o va nhu ng ta p chi… O do co n co a| kha c do | ba c si
kho ng?… Ne u co , ha y nhin ky nguo | do hay nhu ng nguo |
trong pho ng: nhu ng da c d|e m cu a ho , a o xo ng cu a ho …
Ha y |uu y nhu ng gi ba n dang ca m nha n trong kh| ba n
do | duo c go | va o va n pho ng…
Ba y g|o , ba n duo c go | va o… Ha y nhin quanh va n
pho ng ba c si… Chu y de n ta t ca mo | ch| t|e t, do da c…
Ca n pho ng sa ng hay to |?… Ha y nhin ky ba c si, nhu ng
da c d|e m cu a o ng, ca ch o ng a n ma c… O ng thuo c |oa |
nguo | na o?…
O ng ba t da u no | chuye n vo | ba n va ba n |uu y , duo ng
117
nhu o ng dang g|a u ba n mo t d|e u gi do … Ba n ye u ca u
o ng no | ro … Ro |, vo | a nh ma t da y ca m tho ng, o ng no |
vo | ba n ra ng, nhu ng xe t ngh|e m cho tha y ba n ma c pha |
mo t be nh nan y… Ba n ho | o ng, ba n co n co the so ng
de n bao |a u… O ng no |, “Nh|e u nha t |a co n khoe duo c
ha| tha ng… Sau do mo t hoa c ha| tha ng thi ||e t g|uo ng”.
Ba n pha n u ng the na o truo c hung t|n na y?… Ba n
dang ca m ngh|e m nhu ng gi?… Ha y du ng |a | mo t cho c
vo | nhu ng ca m nha n do … Ba y g|o ba n buo c ra kho | va n
pho ng ba c si va xuo ng pho … Ha y t|e p tu c du ng |a | vo |
nhu ng ca m nha n cu a ba n… Ba n ha y nhin duo ng pho :
do ng du c hay va ng ve ?… Ba n ha y |uu y de n tho | t|e t:
mo t nga y quang da ng hay mo t nga y nh|e u ma y?…
Ba n dang d| da u?… Ba n co ca m thay muon no |
chuye n vo | a| kho ng?… Vo | a|?…
H|e n nh|e n, ba n tro ve vo | co ng doa n (to | g|a th|e t
ba n |a mo t nu tu hay mo t ||nh mu c do ng… Ca c nho m Tu
Ho | Ðo | thuo ng de thich ngh| hon). Ba n se no | gi vo | Be
Tre n cu a ba n?… Ba n co muo n nhu ng nguo | kha c trong
co ng doa n b|e t kho ng?…
Be Tre n ba n ho | ba n muo n |a m gi trong ha| tha ng
khoe ma nh co n |a |; it nh|e u, Be Tre n ba n cu ng to ra sa n
sa ng de ba n cho n |u a ba t ky co ng v|e c na o ma ba n
thich… Ba n se cho n |a m co ng v|e c na o?… Ba n hoa ch
dinh so ng ha| tha ng do the na o?…
G|o da y, ba n dang du ng bu a to | vo | co ng doa n… va
sau do |a g|o g|a | |ao… Ho co b|e t chuye n cu a ba n
kho ng?… Ba n ca m nha n d|e u gi kh| du ng chung vo |
ho ?…
Ba y g|o , ba n ha y ve pho ng minh va v|e t mo t |a thu
cho Be Tre n Tlnh Do ng cu a ba n, g|a | thich hoa n ca nh
va di nh|e n, x|n Be Tre n cho ba n duo c nghl v|e c… Ba n
TUO |C TUO |C
118 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
se no | gi trong thu?… Ha y v|e t no trong tri ba n ngay ba y
g|o …
G|o thi de m da khuya… Mo | nguo | trong co ng doa n
da ye n g|a c… Ba n |a ng |e |e n va o nha nguye n, o do
hoa n toa n to | om, ngoa | tru do m sa ng ye u o t cu a ngo n
de n cha u… Ba n ngo | xuo ng va da n ma t nhin nha ta m…
Ha y nhin va o Chu a G|e su mo t |u c… Ba n no | gi vo |
Nguo |?… Nguo | no | gi vo | ba n?... Ba n dang ca m nha n
d|e u gi?…
Nhu ng ta c do ng cu a thao |uye n na y tha t phong phu de
duo c gh| ra o da y. Ga n nhu mo | nguo | de u thich |a m d| |a m
|a | thao |uye n na y, va ho kho ng ngu ng ru t duo c nhu ng h|e u
qua tu do …
Mo t trong nhu ng d|e u ma pha n |o n nguo | ta nha n duo c
tu thao |uye n na y, |a su ca m kich vo nga n ve tinh ye u do |
vo | cuo c so ng va tinh ye u cho cuo c so ng... Nhu mo t ke t
qua , ho da n tha n va o cuo c so ng mo t ca ch sa u sa c hon,
vu| huo ng cuo c so ng, so ng chinh cuo c so ng, va su du ng
cuo c so ng ca ch tra n da y hon… Nh|e u nguo | nga c nh|e n
kh| tha y ho kho ng qua so ha | truo c ca | che t nhu ho da nghi.
Ra t tho ng thuo ng, chl kh| da nh ma t mo t ca | gi do chu ng
ta mo | da nh g|a cao ve no va b|e t on no . Kho ng a| b|e t on
kha na ng nhin tha y va h|e u tha u g|a tri |o n |ao cu a no cho
ba ng nguo | mu . Kho ng a| co| tro ng su c khoe cho ba ng
nguo | dau o m. Va y thi ta | sao pha | do | de n kh| ma t d| nhu ng
d|e u na y, chu ng ta mo | b|et quy chuo ng va vu| huo ng
chu ng?
Sau da y |a mo t so ba | thao |uye n kha c g|u p cuo c so ng
ba n tra n da y |o ng b|e t on va n|e m vu|:
119
Ha y tuo ng tuo ng mo t ba c si vu a kha m ma t ba n va
sa p cho ba n ke t qua … Ha y |a m cho ca nh tri so ng do ng
nga n na o co the ba ng ca ch chu y mo | ch| t|e t ve no| cho
va con nguo | nhu thao |uye n truo c…
Nay, ba c si ba o cho ba n b|e t thi |u c cu a ba n sa p ho ng,
y khoa kho ng the |a m gi de co the cu u no ; va hoa n toa n
co kha na ng ba n se bi mu trong vo ng ba hoa c bo n
tha ng… Ba n dang ca m nha n nhu ng gi?…
G|o da y, ba n y thu c, chl co n ba bo n tha ng nu a de gh|
va o ky u c nhu ng gi co the nhin tha y vo n ba n se kho ng
bao g|o nhin tha y… Ba n muo n tha y ca ch r|e ng d|e u gi
truo c kh| bi mu ?… Ha y de y ca ch thu c ba n nhin nhu ng
su va t; vi ra ng, ba n b|e t cha ng bao |a u nu a, ba n se mu
vinh v|e n…
Va na y, ha y tuo ng tuo ng, ro t cuo c, ba n da mu … Ca ch
so ng cu a ba n the na o nhu mo t nguo | mu ?… Ha y da nh
tho | g|o de d| sa u va o ta t ca mo | tinh khi va ca m xu c cu a
ba n... Ba ng tri tuo ng tuo ng, ba n ha y so ng ca nga y so ng
cu a minh nhu mo t nguo | mu , tu g|a y phu t ba n cho | da y,
ru a ma t va o buo | sa ng cho de n |u c ba n d| ngu kh| de m
ve … Ha y a n uo ng, “do c sa ch”, no | chuye n, d| da o…
nhu mo t nguo | mu …
G|o da y, ba n ha y mo ma t va nha n thu c ra ng, ba n va n
co n co the nhin tha y… Ba n dang ca m nha n nhu ng gi?…
Ba n no | gi vo | Th|e n Chu a?…
Nhu ng gi quy nha t trong cuo c so ng |a duo c tu do - nhu ng
gi nhu: kha na ng nhin tha y, su c khoe , tinh ye u, su tu do va
chinh cuo c so ng. T|e c mo t d|e u, chu ng ta kho ng tha t su
ta n huo ng chu ng. Chu ng ta qua |o |a ng ve v|e c kho ng co
du nhu ng gi vo n ra t |a thu ye u nhu: t|e n ba c, qua n a o de p
va su no | t|e ng g|u a nhu ng nguo | kha c. To | nho co |a n tren
TUO |C TUO |C
120 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
mo t chuye n bay tro ve nha , pha | pha t ca u vi su k|e n ma y
bay tre . Ro | thi kh| vu a de n ph| truo ng, ma y bay ba t da u
|uo n |o ga n ca nu a g|o - do do , chu ng to | ca ng tre hon - bo |
d|e u duo c go | ca ch kin da o |a “tru c tra c ky thua t”… Ba muo|
phu t ho | ho p va |o a u. Ba n tuo ng tuo ng, chu ng to | ca m
tha y nhe nho m |a m sao, vi cuo | cu ng, ma y bay cu ng da p
duo c. Chuye n gi da xa y ra cho su ca u klnh cu a chu ng to |
kh| pha | tre ? Kho ng co n mo t da u h|e u ca u klnh na o nu a.
Chu ng to | ra t do | vu| mu ng vi duo c binh ye n va an toa n.
Ma y bay de n tre chl vi mo t chuye n va t; va y ma ca n pha | co
su k|e n mo t ta| na n ngh|e m tro ng co the xa y ra mo | |a m
chu ng to | h|e u b|e t sa u sa c d|e u na y.
La n k|a, to | do c duo c ta | ||e u cu a mo t tu nha n Ðu c quo c
xa , anh a y da v|e t thu ve g|a dinh va sung suo ng no | ra ng,
anh duo c chuye n tu mo t xa ||m vo | bo n bu c tuo ng tro ng
tron sang mo t xa ||m kha c ma o do co mo t bu c tuo ng vo |
mo t khe ho phia tre n; qua do , anh co the thoa ng tha y mo t
chu t tro | xanh va o buo | sa ng va mo t va | a nh sao kh| de m
ve . Vo | anh, da y |a mo t kho ta ng |o n |ao. Sau kh| do c |a
thu, to | nhin qua cu a so nha minh, ca mo t ba u tro | ro ng
mo … To | g|a u co hon nguo | tu kho n kho k|a ca tr|e u |a n,
nhung to | kho ng co |a y mo t chu t n|e m vu| tu su g|a u co cu a
minh nhu nguo | tu a y da co tu ca | da nh du m it o | cu a anh.
Qua thu c, to | kho ng ru t ra duo c tu do mo t n|e m vu| na o!
Ba n ha y nghi de n cuo c so ng se nhu the na o do | vo | mo t
tu nha n, do | vo | mo t ba n tu trong tra | ta p trung… Va kh|
ba n da tha t su h|e u duo c cuo c so ng cu a ho , nhu ng ca m
xu c cu a ho , ba n ha y |e n xe buy t, da o quanh tha nh pho ,
thuo ng ngoa n mo | ca nh quan va ta n huo ng su tu do cu a
minh!
121
Duo | da y co n co the m mo t thao |uye n theo da ng na y.
Sau do , ba n co the sa ng ta o nhu ng thao |uye n tuong tu
na o do de ta m ho n minh da y tra n |o ng b|e t on do | vo | Th|e n
Chu a ve ta t ca nhu ng gi da ng ye u ba n dang so hu u.
Ha y tuo ng tuo ng ba n dang o trong mo t be nh v|e n va
bi ba t toa |… Se ich |o | cho ba n kh| na m xuo ng sa n nha
ne u |a m cu ng nho m, hoa c tre n g|uo ng cu a ba n ne u o
mo t minh kh| |a m thao |uye n na y. Ha y tuo ng tuo ng ba n
kho ng the cu do ng mo t ch| the na o tu co tro xuo ng…
Ba ng tuo ng tuo ng, ha y ra o qua nga y so ng cu a minh
nhu mo t nguo | ba t toa |… Ba n |a m gi trong ca nga y?…
Ba n suy nghi gi?… Ba n ca m nha n gi?… Ba n du ng tho |
g|o the na o?…
Trong tinh tra ng na y, ha y y thu c, ba n va n co n co the
nhin tha y… Ha y b|e t on ve d|e u do … T|e p de n, ha y y
thu c, ba n va n co n co the |a ng nghe… Ha y b|e t on ve
d|e u do nu a… Ro | y thu c ra ng, ba n va n co n co the suy
nghi sa ng suo t… co the no | va b|e u |o chinh minh…
ba n va n co n vi g|a c vo n mang de n cho ba n su vu| thich…
Ha y b|e t on ve mo | mo t qua ta ng cu a Th|e n Chu a... Ha y
nha n ra ra ng, ba n g|a u co b|e t bao ba t cha p chu ng ba t
toa | cu a minh!…
G|o da y, ba n ha y tuo ng tuo ng, sau mo t tho | g|an, ba n
ba t da u da p u ng vo | phuong thu c d|e u tri va da co the
cu do ng ch|e c co cu a minh. Ban da u co n dau, sau do
thi de da ng hon, ba n co the quay da u tu be n na y sang
be n k|a… Ta m nhin cu a ba n ro ng hon. Va na y, ba n co
the nhin tu da u na y to | da u k|a ca n pho ng ma kho ng
ca n pha | nho a| kha c d| chuye n toa n tha n cu a ba n…
Ba n cu ng |uu y |o ng b|e t on ve d|e u na y nu a...
Ba y g|o , ha y tro |a | vo | tinh tra ng h|e n ta | va nha n
TUO |C TUO |C
122 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
thu c ba n kho ng ba t toa |. Ha y nhe nha ng cu do ng ca c
ngo n tay va nha n b|e t trong chu ng co su so ng va su
chuye n do ng. Ha y va n ve o ca c ngo n cha n… Cu do ng
do | ca nh tay va ha| cha n cu a ba n… Ha y da ng mo t |o |
nguye n ta on |e n Th|e n Chu a tre n tu ng ch| the na y…
Nga y ma ba n co the b|e t on do | vo | mo | mo t vu n va t
trong cuo c so ng, nhu su cu do ng kho ng ngu ng, nuo c cha y
ra kh| ba n dua tay mo rob|net, de n sa ng kh| ba n nha n co ng
ta c, nhu ng ta m drap sa ch tre n g|uo ng… thi ta m ho n ba n
se nga p tra n mo t su ha | |o ng sa u sa c va mo t n|e m vu| ha u
nhu ||e n |l. Bi quye t de |uo n co duo c n|e m vu| |a |uo n |uo n
b|e t ta on.
Ba n ha y thu a p du ng thao |uye n na y trong |inh vu c ca c
mo | tuong g|ao vo | tha nha n: Kh| g|a n mo t nguo | ba n hay
mo t a| do trong g|a dinh, ba n ha y da nh tho | g|o tuo ng tuo ng
ra ng, ho te hon nh|e u so vo | nhu ng gi ba n nghi ve ho |u c na y,
ho co nh|e u kh|e m khuye t hon nhu ng gi ba n tha y o ho g|o
na y… Sau do , ha y chu y de n nhu ng d|e u to t |a nh no| ho .
Ra t co the ba n se h|e u ho hon, se b|e t on ho hon… va ba n se
tha y de da ng hon, de da ng hon ra t nh|e u de tha thöù cho ho .
Thao luyeä n 26: Thaá y Tröôù c
Vieã n AÛ nh Cuoä c Soá ng
Ða y |a mo t b|e n the cu a thao |uye n vu a ro | ve g|a tri cuo c
so ng.
T|e p tu c thao |uye n truo c, g|o da y, to | muo n ba n tuo ng
tuo ng, sau ha| tha ng ma nh khoe ma ba c si da no | cho
ba n, nay thi ba n ||e t g|uo ng… Ba n dang o da u?… Ha y
123
nhin ky mo | truo ng chung quanh... Ð|e u gi dang dinh
huo ng |o | so ng cu a ba n?… Ba n du ng tho | g|o cho nga y
so ng cu a minh the na o?…
Thu tuo ng tuo ng ba y g|o |a buo | ch|e u, va ba n dang
bi bo ma c mo t minh… Ba n kho ng b|e t cha c minh co n
so ng duo c bao |a u… Ba n nghi sao ve su k|e n |a ba n
kho ng co n so ng |a u hon nu a?… Ba n kho ng co n co the
khoe |a |?…
Chinh trong su co tich vo n |a nhu ng gi thuo c ve ba n
|u c na y ma to | muo n ba n nhin |a | cuo c so ng minh… Ha y
nho |a | mo t va | khoa nh kha c ha nh phu c do | ba n…
Ha y nho |a | mo t va | |u c u buo n… Ba n ca m ngh|e m gi
va o g|o phu t na y kh| nhin |a | nhu ng b|e n co |a m ba n
dau kho va ho | t|e c?…
Ha y nho |a | mo t va | quye t dinh quan tro ng ba n da
thu c h|e n, nhu ng quye t dinh a nh huo ng de n cuo c so ng
cu a ba n va cuo c so ng cu a nhu ng nguo | kha c. Ba n ho |
t|e c ve chu ng hay vu| mu ng vi da thu c h|e n chu ng?…
Co quye t dinh na o ma ba n nghi, |e ra ba n pha | thu c
h|e n hoa c kho ng ne n thu c h|e n?…
G|o da y, ba n ha y da nh chu ng muo | phu t de nho |a |
mo t va | con nguo | co y nghia trong cuo c do | ba n… Nhu ng
khuo n ma t na o xua t h|e n de da ng nha t trong tri ba n?…
Ba n co nhu ng ta m tinh na o kh| nghi de n tu ng nguo | trong
nhu ng con nguo | do ?
Ne u ba n duo c co ho | de so ng cuo c so ng na y mo t |a n
nu a, ba n co cha p nha n no kho ng?… Ba n co da t mo t
d|e u k|e n na o de co the chap nha n cuo c song ay
kho ng?…
Ne u pha | dua ra chl mo t |o | khuye n cho nhu ng ba n
hu u cu a minh, hoa c pha | no | vo | ho chl mo t ca u kh| tu
b|e t, ba n se no | gi?
TUO |C TUO |C
124 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Sau mo t |u c, ba n ha y quay sang Chu a G|e su. Tuo ng
tuo ng Nguo | dang du ng ca nh g|uo ng ba n va ha y no |
vo | Nguo |…
Va da y |a mo t thao |uye n kha c ||e n quan de n su che t
cu a ba n:
Ðu c G|e su b|e t Nguo | sa p che t va Nguo | da hoa ch
dinh nhu ng g|o cuo | cu ng cu a do | minh mo t ca ch ca n
tha n. Nguo | quye t dinh so ng nhu ng g|o do vo | ca c ba n
Nguo | va o mo t bu a a n sau he t, va ro |, ca u nguye n vo |
Cha Nguo | truo c kh| bi ba t.
Ne u ba n co co ho | de hoa ch dinh mo t va | g|o sau he t
cu a do | minh, ba n se quye t dinh so ng nhu ng g|o do the
na o? Ba n muo n duo c o mo t minh hay o vo | nhu ng nguo |
kha c? Ne u ba n muo n nhu ng nguo | kha c o be n ca nh,
do |a nhu ng a|?
Va o bu a a n to | cuo | cu ng cu a minh, Ðu c G|e su da
da ng |o | nguye n sau he t |e n Cha Nguo |. Lo | nguye n
sau he t ba n muo n da ng |e n Th|e n Chu a |a |o | nguye n
na o?
Mo t trong nhu ng hoa tra | |o n |ao nha t cu a nhu ng thao
|uye n tuo ng tuo ng ve su che t, |a chu ng kho ng chl dem |a |
cho chu ng ta mo t su ca m kich mo | me do | vo | cuo c so ng,
ma co n mo t ca m thu c ve su ca p ba ch nu a.
Mo t ta c g|a Ðo ng phuong so sa nh ca | che t nhu mo t nguo |
tho sa n bo truo n sau nhu ng |u m ca y, nha m chu vit tro | dang
thanh tha n bo| |o | tre n ma t ho ; chu vit kho ng hay b|e t h|e m
nguy dang rinh ra p. Mu c dich cu a nhu ng thao |uye n tuo ng
tuo ng na y kho ng |a m ba n so ha |, nhung g|u p ba n tra nh
kho | |a ng phi trong cuo c so ng.
125
Thao luyeä n 27: Noù i Lôø i Töø Bieä t Vôù i Thaâ n Xaù c
G|o da y, ha y tuo ng tuo ng ba n vu a no | |o | vinh b|e t
vo | mo | nguo | truo c kh| ta t tho va ha u nhu ba n chl co n
|a | mo t ha| t|e ng do ng ho . Ba n da nh nhu ng khoa nh kha c
na y cho minh va cho Th|e n Chu a…
Va y, ba n ha y ba t da u ba ng v|e c no | vo | chinh minh.
Ha y no | vo | tu ng ch| the cu a tha n xa c ba n: do | tay cu a
ba n, do | cha n cu a ba n, tra | t|m cu a ba n, na o cu a ba n,
nhu ng |a pho | cu a ba n… Ha y no | |o | vinh b|e t vo | tu ng
bo pha n trong nhu ng pha n tha n the do ... Co the da y |a
|a n da u t|e n trong do |, ba n chu y ro ra ng de n chu ng - vi
ba n sa p che t!
Ha y to tinh vo | mo | ch| the cu a ba n. Cha ng ha n, ca m
|a y ba n tay pha | cu a ba n… Ha y ca m on ve ta t ca nhu ng
gi no da trao cho ba n… Ha y no | vo | no , no quy g|a vo |
ba n b|e t bao… ba n ye u no b|e t bao… Ha y trao cho no
ta t ca tinh ye u va |o ng b|e t on cu a ba n; vi ra ng, cha ng
bao |a u nu a, no se b|e n tha nh tro bu |… Ha y |a m nhu
va y vo | mo | mo t ch| the va vo | mo | mo t bo pha n cu a tha n
xa c ba n, ro | vo | ca tha n xa c ba n nhu mo t toa n bo ; vo |
hinh da ng da c b|e t, ve be ngoa |, ma u da, ch|e u cao va
nhu ng da c d|e m cu a no .
G|o da y, ha y tuo ng tuo ng, ba n tha y Chu a G|e su be n
ca nh. Ha y |a ng nghe Nguo | ca m on tu ng ch| the cu a
tha n xa c ba n ve nhu ng gi chu ng da trao cho ba n trong
cuo c so ng… Ha y xem Nguo | dang do da y tinh ye u va
|o ng b|e t on cu a Nguo | tre n toa n tha n xa c ba n…
Ha y |a ng nghe Nguo | dang no | vo | ba n g|o na y…
Thao |uye n na y |a mo t thao |uye n ra t quy g|a de da t de n
mo t tinh ye u |a nh ma nh do | vo | ba n tha n va cha p nha n
TUO |C TUO |C
126 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
chinh minh, ma kho ng co no , chu ng ta rat kho de co the
trao ban tro n ve n con t|m cu a minh cho Th|e n Chu a va
cho tha nha n.
Thao luyeä n 28: Ñaù m Tang cuû a Baï n
Thao |uye n na y nha m cu ng co nhu ng ta c do ng quy ba u
cu a thao |uye n truo c; do ng tho |, trao cho ba n mo t tinh ye u
me n va |o ng quy tro ng do | vo | ba n tha n hon.
Ha y tuo ng tuo ng, ba n nhin tha y th| the cu a minh trong
ch|e c quan ta | da t trong mo t nha tho , chua n bi cho |e
ngh| an ta ng… Ha y nhin tha t ky th| ha | ba n, ca ch r|e ng
nhu ng b|e u h|e n tre n khuo n ma t ba n…
Ba y g|o , ha y nhin ta t ca nhu ng a| vu a de n vo | da m
tang cu a ba n… Ha y ra o buo c cha m ra | tu da y ghe na y
sang da y ghe kha c, nhin va o nhu ng khuo n ma t cu a
nhu ng nguo | na y… Ha y du ng |a | truo c mo | nguo |, va
xem nhu ng gi ho dang suy nghi, nhu ng gi ho dang ca m
nha n…
G|o thi ba n ha y |a ng nghe ba | g|a ng dang duo c ch|a
se . A| |a nguo | g|a ng?… Cha g|a ng |e dang no | gi ve
ba n?…
Ba n co the cha p nha n ta t ca nhu ng d|e u to t |a nh nga |
dang no | ve ba n kho ng?… Ne u kho ng, ba n ha y chu y
nhu ng pha n kha ng be n trong ba n ve v|e c cha p nha n
nhu ng gi cha g|a ng |e dang no |… Nhu ng d|e u to t na o
nga | no | ve ba n ma ba n se sa n sa ng cha p nha n? Ba n
ca m tha y the na o kh| nghe nga | no |?…
Ha y nhin va o nhu ng khuo n ma t cu a ba n be de n du
da m tang cu a ba n mo t |a n nu a… Thu tuo ng tuo ng ta t ca
127
nhu ng d|e u to t |a nh ho se no | ve ba n kh| ho tro ve nha
sau da m tang?.. G|o na y ba n dang ca m ngh|e m nhu ng
gi?…
Ba n co muo n no | mo t d|e u gi do vo | tu ng nguo | trong
ho truo c kh| ho ra ve ?… Mo t va | |o | tu b|e t sau cu ng de
da p |a | ta t ca nhu ng gi ho dang nghi va dang ca m nha n
ve ba n; mo t da p tu ma , ho | o |, ho se kho ng bao g|o nghe,
ngay ca |u c na y?… Ha y no | no d|, mo t |o | chung cho ta t
ca , va xem nhu ng gi |o | a y ta c do ng tre n ba n…
Ha y tuo ng tuo ng |e ngh| an ta ng g|o na y da ke t thu c.
Tuo ng tuo ng ba n dang du ng tre n pha n mo , trong do , th|
the ba n na m, dang nhin ba n be ro | bo nghia trang. Ba n
dang ca m nha n nhu ng gi |u c na y?… Ðu ng da y g|o na y,
ba n ha y nhin |a | do | minh va nhu ng gi ba n da tra | qua…
Ta t ca co da ng g|a kho ng?…
Va ro |, ba n ha y y thu c su h|e n hu u cu a ba n no| da y,
trong ca n pho ng na y va nha n ra ng, ba n va n co n so ng
va va n co mo t khoa ng tho | g|an co n |a | cho minh… G|o
da y, ba n nghi de n cu ng nhu ng ba n be do trong ca | nhin
h|e n ta | cu a ba n. Ba n co nhin ho mo t ca ch kha c nhu |a
ke t qua cu a thao |uye n na y? G|o da y, ba n ha y nghi de n
chinh minh… Ba n co nhin minh hay ca m nha n ve chinh
minh mo t ca ch kha c nhu |a ket qua cu a thao |uye n
na y?…
Thao luyeä n 29: Töôû ng Töôï ng Veà Töû Thi
To | muo n ba | thao |uye n na y tu mo t |oa t ba | thieà n nieä m
thöï c tieã n cu a nha Pha t. Ne u no |a m ba n nho m to m kh| mo |
thoa t nhin va ca m tha y kho ng thich |a m thu , to | muo n ba n
TUO |C TUO |C
128 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
b|e t ra ng, mu c dich cu a ba | suy n|e m na y |a trao cho ba n
qua ta ng binh an va n|e m vu|, do ng tho | g|u p ba n so ng
cuo c so ng mo t ca ch sa u sa c hon. Ða y |a k|nh ngh|e m cu a
nh|e u nguo |. No cu ng co the |a cu a ba n.
Ðo | vo | thao |uye n na y, to | muo n ba n tuo ng tuo ng
so ng do ng nga n na o co the tu th| cu a ba n va nhin no
trong tuo ng tuo ng kh| no d| qua chin g|a| doa n tho | ru a.
Ha y da nh chu ng mo t phu t cho mo | g|a| doa n.
Ða y |a chin g|a| doa n:
1. Tu th| |a nh nga t va cu ng do .
2. Tu th| tro ne n ta | xanh.
3. Nhu ng ve t nu t xua t h|e n tre n thit.
4. Mo t va | cho ba t da u tho | ru a.
5. Toa n bo co the hoa n toa n tho | ru a.
6. Bo xuong |u c na y |o ra vo | do | chu t thit dinh vo | no
o mo t va | no|.
7. G|o da y, ba n chl co n bo xuong ma kho ng co n chu t
thit na o tre n do ca .
8. G|o na y, ta t ca nhu ng gi co n |a | |a mo t do ng xuong.
9. G|o thi nhu ng ch|e c xuong mu n ra tha nh mo t na m
bu|.
Thao luyeä n 30: YÙ Thöù c Veà Quaù Khöù
Ðe thu c h|e n thao |uye n na y, ba n pha | nghi de n toa n bo
nga y so ng cu a minh nhu mo t cuo n ph|m. G|a th|e t ba n |a m
thao |uye n na y ve de m. Ba n mo cuo n ph|m cu a nga y so ng
ra, quay |a |, tu ng ca nh mo t, cho de n kh| ba n tro |a | ca nh
da u t|e n cu a buo | sa ng, g|a y phu t cho | da y da u t|e n cu a
ba n.
129
Cha ng ha n, da u |a d|e u cuo | cu ng ba n da |a m truo c kh|
ba t da u thao |uye n na y? Ba n da d| va o ca n pho ng, |a y
ch|e c ghe cu a ba n va tra n tinh chinh minh cho v|e c ca u
nguye n. Ðo |a ca nh thu nha t ba n se ch|e m n|e m. Ð|e u gi
xa y ra truo c do ? Ba n buo c va o ca n pho ng na y. Ðo |a ca nh
ha|. Va truo c do nu a? Ba n du ng |a | de no | chuye n vo | mo t
nguo | ba n na o do tre n duo ng. Ðo se |a ca nh ba…
Ha y |a y mo t ca nh, mo t ha nh do ng trong nhu ng ha nh
do ng o mo t tho | d|e m na o do va quan sa t mo | thu ba n dang
|a m, dang suy nghi, dang ca m nha n trong ca nh do . Ðu ng
|a m so ng |a | ca nh a y. Kha c vo | nhu ng thao |uye n tuo ng
tuo ng to | da cho ba n truo c da y, ba n kho ng tham du va o
nhu ng b|e n co na y nhu the chu ng |a | xa y ra, nhung chl
quan sa t chu ng tu be n ngoa |. Ha y nhin chu ng ca ch thanh
thoa t nhu mo t nguo | ba ng quan.
Truo c he t, vi thao |uye n na y do | ho | ye n tinh be n trong
tha t su , ne n ba n pha | co du tho | g|an de |a m |a ng ye n
chinh minh... Ha y thu c ha nh mo t trong nhu ng thao |uye n
y thu c ha u |a m |m ba t ta m tri va y thu c g|a y phu t h|e n
ta|…
G|o da y, ba n ba t da u mo cuoá n phim, |u | |a | tre n mo |
mo t su k|e n cu a nga y so ng… Ha y da nh tho | g|o va nhin
tu ng su k|e n na y trong mo t va | ch| t|e t… Ba n ha y nhin
mo t ca ch da c b|e t va o d|e n v|e n chinh, chinh ba n do …
Ha y |uu y anh ta do ng nhu the na o, anh ta dang nghi gi,
anh ta dang ca m nha n the na o…
Ð|e u ra t quan tro ng |a , dang kh| quan sa t nhu ng su
k|e n na y, ba n cho n cho minh mo t tha | do trung dung,
nghia |a ba n kho ng |e n a n, cu ng kho ng ta n tha nh ve
nhu ng gi ba n dang quan sa t… Ba n chl quan sa t, kho ng
pha n doa n, cu ng kho ng da nh g|a …
TUO |C TUO |C
130 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ne u ch|a tri trong chuo | thao |uye n na y, ha y xem, ||e u
ba n co the |a n theo da u ve t su ch|a tri, |u | |a | ta n nguo n
xua t pha t cu a no ngay kh| ba n y thu c minh bi ch|a tri.
No | ca ch kha c, g|a th|e t ba n tha y minh dang nghi de n
bu a a n sa p to |, ha y tu ho |, |a m the na o ma ba n co y nghi
na y? Y tuo ng na o xa y ra truo c y tuo ng bu a a n sa p to |?
Va y tuo ng truo c do ? Va truo c do nu a?... Cho de n kh|
ba n tim to | cho ma ba n ro | bo co ng v|e c cu a minh |a mo
|a | cuo n ph|m.
Cu k|e n tri vo | thao |uye n na y cho de n kh| ba n |a n
tha u ta n nhu ng g|a y phu t da u t|e n cu a nga y so ng, g|a y
phu t cho | da y da u t|e n cu a ba n…
Ða y |a mo t ba | thao |uye n vo cu ng kho kha n de co the
thu c h|e n tha nh co ng. No do | ho | mo t trinh do cao trong
v|e c |a y |a | binh tinh va mo t su |a m chu da ng ke trong nghe
thua t ta p trung. Loa | hinh ta p trung na y chl da t duo c no|
nhu ng a| so ng trong an binh no | ta m mo t ca ch sa u tha m va
kho n khe o de su an binh do nga p tra n ta m tri va ca c kha
na ng kha c cu a ho . Vi the , ba n du ng na n |o ng ne u nhu ng
|a n thu ngh|e m da u t|e n ga p nh|e u tha t ba |. R|e ng chl no
|u c mo |a | cuo n ph|m cu ng se thu c h|e n cho ba n bao d|e u
to t |a nh, va ra t co the ba n se nha n duo c bao |o | ich tu v|e c
quan sa t duy chl mo t hay ha| ca nh tuo ng hoa c su k|e n.
Ca c th|e n su Ðo ng phuong, cu ng |a nhu ng nguo | go | |e n
thao |uye n na y, ba o ra ng, a| na m vu ng no (va do ng tho |,
b|e t |a m chu ta m tri minh ca ch da y du de thu c h|e n no mo t
ca ch tha nh co ng) se co kha na ng nho |a | vo | su sa ng suo t
hoa n toa n kho ng chl tu ng su k|e n don thua n cu a mo t nga y
qua, nhung tu ng su k|e n cu a tua n truo c do , tha ng truo c do ,
na m truo c do hay nh|e u na m truo c do …
Ne u ba n tha y no |u c |a n theo da u ve t ch|a tri de n ta n
131
ngon nguo n cu a chu ng tu no |a mo t ch|a tri da ng ke , ha y
bo qua ta t ca y dinh na y. Vu a |u c nha n ra minh bi ch|a tri,
ba n ha y quay |a | vo | ca nh tuo ng cuo | cu ng ma ba n dang
ch|e m n|e m truo c kh| ba n ch|a tri. Co tim |a | da u ve t nhu ng
ch|a tri de n ta n ngo n nguo n cu a chu ng cu ng co the cu ng
|u c ke o theo bao d|e u kho kha n.
Lo | khuye n kho ng ta n tha nh cu ng kho ng |e n a n da t ne n
ta ng tre n g|a o hua n cu a mo t va | vi th|e n su Ðo ng phuong,
ra ng, ta n tha nh hoa c |e n a n cha ng ca n th|e t cho v|e c hinh
tha nh cuo c so ng va nhu ng u ng xu cu a ba n. V|e c su du ng
su c ma nh y chi nha m dua ra nhu ng quye t ta m va hinh pha t
cho minh ||e n quan de n v|e c |e n a n cu ng co the go | |e n
mo t su kha ng cu na o do be n trong ba n; va ba n se chuo c
|a y ca ch kho ng ca n th|e t mo t cuo c ch|e n da u no | ta m, mo t
ha nh do ng sa n s|nh mo t pha n u ng tuong do ng va co ch|e u
huo ng do | nghich.
V|e c tu y thu c se g|u p ba n tra nh duo c h|e m hoa na y.
Mo t ca ch ma c nh|e n, chinh y thu c se chu a |a nh ma kho ng
ca n de n nhu ng xe t doa n hay quye t ta m. Chinh y thu c t|nh
ro ng se g|e t che t nhu ng gi kho ng |a nh ma nh va |a m |o n
|e n nhu ng gi to t |a nh, tha nh th|e n nhu a nh ma t tro | dem su
so ng cho tha o mo c, do ng tho | cu ng g|e t che t nhu ng ma m
be nh. Ba n cu ng kho ng ca n su du ng de n su c ma nh t|nh
tha n va ta m |y ha u co duo c d|e u na y. Ba n chl ca n tra m
|a ng va tu chu , thanh tha n - va y thu c. Ha y y thu c tra n da y
nga n na o co the . Ð|e u na y, di nh|e n, |a mo t g|a dinh. Va y
ma , kh| ba n tro ne n quen thuo c vo | su c ma nh cu a v|e c tu y
thu c, no se kho ng co n |a mo t g|a dinh, nhung tro tha nh va n
de cu a k|nh ngh|e m ca nha n.
G|o da y, ba n co the d| mo t buo c xa hon trong thao |uye n
cu a minh.
TUO |C TUO |C
132 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ba n ha y mo |a | cuo n ph|m va quan sa t mo | mo t su
k|e n cu a nga y so ng, tu ng su k|e n mo t…
Kh| da ra o qua mo t chuo | ca c su k|e n, ba n ha y cho n
mo t trong nhu ng su k|e n do , su k|e n ma ba n cho |a y
nghia nha t, va quan sa t no mo t ca ch ch| t|e t hon…
Mo | cu chl, mo | |o | no |, mo | ta m tinh, mo | y tuo ng, mo |
pha n u ng de u no | |e n mo t d|e u gi do ve baï n. Ha y |uu y
de n nhu ng gi chu ng dang no |…
Ðu ng pha n tich. Chl v|e c nhìn…
Va buo c sau he t:
Ha y |a p |a | thao |uye n vu a ro |, nhin |a | mo t trong
nhu ng su k|e n do ca ch ch| t|e t hon nu a…
Ðu c K|to da o trong su k|e n do . Nguo | o da u? Ba n co
the quan sa t Nguo | dang hoa t do ng trong do ? Nguo |
ha nh do ng the na o?…
Thao luyeä n 31: YÙ Thöù c Veà Töông Lai
Ða y |a mo t b|e n the cu a thao |uye n truo c, chl kha c mo t
d|e u, chu de cu a thao |uye n na y |a nhu ng su k|e n tuong
|a|, kho ng pha | cu a qua khu ; va thao |uye n na y thich ho p
hon va o buo | sa ng, dang kh| thao |uye n truo c |a | phu ho p
ve de m.
Kho | tu g|a y phu t na y, ba n ha y |uo t qua nhu ng su
k|e n cu a nga y so ng sa p to |, nhu ng su k|e n co the xa y
ra… Di nh|e n, ba n kho ng hoa n toa n cha c cha n, nhung
ha y ba t |a y nhu ng su k|e n vo n kha di co the xa y ra: mo t
cuo c pho ng va n vo | nguo | na o do , nhu ng bu a a n, g|o
k|nh nguye n, chuye n d| |a m hoa c tro ve nha cu a ba n…
133
Ha y quan sa t mo | mo t su k|e n na y nhu the chu ng
sa p xa y ra… Ðu ng tim ca ch d|e u chlnh hay ca | th|e n
chu ng… Chl nhin xem va quan sa t…
Buo c t|e p theo:
Ba y g|o , ha y |uo t qua nhu ng su k|e n do mo t |a n nu a
va xem co| chinh ba n se xu the (suy nghi, ca m nha n,
pha n u ng) the na o theo ca ch ma ba n mong uo c… Ba n
ha y vu| |o ng du ng da t ra nhu ng quye t ta m! Chl NHÌN
XEM chinh minh dang xu the nhu ba n mong uo c…
T|e p de n, ha y nhin nhu ng su k|e n do nhu ba n ao uo c
chu ng se nhu the …
Buo c cuo | cu ng:
Tro |a | vo | tu ng su k|e n trong nhu ng su k|e n do … Ha y
tim Ðu c K|to va u ng xu cu a Nguo | trong mo | su k|e n…
Tro |a | vo | g|a y phu t h|e n ta | va ke t thu c thao |uye n
vo | mo t |o | ca u nguye n cu ng Ðu c K|to , Ða ng dang o vo |
ba n trong g|o phu t na y…
Mo t b|e n the kha c:
Trong cho c |a t, ba n ha y tuo ng nghi, qua ba n, Th|e n
Chu a dang to minh cho the g|o |. Nga | dang to minh cho
tu ng nguo | ma ba n ga p go ho m nay qua vo c da ng va
guong ma t cu a ba n…
Ba y g|o , ha y |uo t qua nhu ng su k|e n sa p xa y ra do va
nhin xem su to minh cu a Th|e n Chu a dang the h|e n…
Kho ng |e n a n, kho ng doa n xe t! Va nha t |a , kho ng da t ra
nhu ng quye t ta m! Chl nhin, ba n nhin nhu ng su k|e n do
nhu the chu ng sa p xa y ra. Hoa c nhu the ba n muo n chu ng
xa y ra…
TUO |C TUO |C
134 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 32: YÙ Thöù c Veà Con Ngöôø i
Ða y |a mo t b|e n the don so cu a ha| ba | thao |uye n truo c.
No da t ne n ta ng tre n su nha n b|e t Ðu c G|e su K|to Phu c
S|nh, Ða ng to minh trong do | so ng chu ng ta duo | mo t hinh
da ng ma qua do , thoa t da u, chu ng ta kho ng nha n ra Nguo |.
Ða y |a k|nh ngh|e m cu a ca c To ng Ðo sau b|e n co phu c
s|nh. Ban da u, ho xem Nguo | nhu ke xa |a (tre n duo ng ve
Emmaus, be n bo Ho T|be r|a, ca nh ngo | mo - no| Nguo | da
h|e n ra cho Mar|a Mada|e na trong da ng da p cu a mo t nguo |
g|u vuo n), va chl sau do , ho mo | nha n ra Nguo | nhu Nguo |
truo c da y.
Thao |uye n na y g|u p ba n nha n ra Ða ng Phu c S|nh trong
khuo n ma t mo | mo t nguo | trong nhu ng con nguo | ba n se
ga p ho m nay.
Ha y |a p |a | thao |uye n truo c, |uo t qua mo t va | su k|e n
trong ca c su k|e n vo n co the sa p xa y ra nga y ho m nay…
Ba y g|o , ba n ha y du ng |a | ca ch r|e ng tre n tu ng con
nguo | vo n co the sa p d| va o ne p so ng thuo ng nha t cu a
ba n… Ha y ||e n tuo ng, mo | mo t nguo | trong ho |a chinh
Ða ng Phu c S|nh ca | trang dang to minh cho ba n…
Ha y nha n ra Nguo | trong ho … Ha y ye u me n Nguo |,
tho phuo ng Nguo | va phu ng su Nguo |… tha m chi de
cho chinh ba n b|e u |o su to n tho , phu ng su va ye u me n
Nguo | trong tuo ng tuo ng, mo t d|e u ma ba n se kho ng de
minh duo c phe p thoa ma n trong thu c te …
Cuo | thao |uye n na y, ba n ha y tro |a | g|a y phu t h|e n
ta |… Y thu c su h|e n d|e n cu a Chu a G|e su dang o vo |
ba n trong ca n pho ng na y… Ha y tho |a y Nguo |. Ha y ta m
su vo | Nguo |…
135
Thao |uye n na y |a ba | cuo | cu ng trong |oa t ba | thao |uye n
tri tuo ng tuo ng. Tuo ng tuo ng |a mo t ye u to quy g|a trong
do | so ng ca u nguye n cu a chu ng ta, vi |e , no co ma t o trong
ba t cu cuo c so ng tinh ca m |a nh ma nh na o. Ne u tri tuo ng
tuo ng duo c su du ng mo t ca ch du ng da n, nghia |a , nhu mo t
phuong t|e n de da o sa u ky u c va su tinh |a ng no | ta m cu a
chu ng ta hon |a mo t phuong t|e n g|a | tri |y thu , thi cuo c
so ng ca u nguye n cu a chu ng ta se phong phu kho n |uo ng
nhu ba n se kha m pha qua v|e c su du ng mo t so thao |uye n
trong nhu ng thao |uye n na y.
Tha nh nu Te re xa Av||a, nguo | da da t tha u ta m cao su
h|e p nha t tha n ngh|e m vo | Th|e n Chu a, |a mo t nha co vo
he t minh cho v|e c su du ng tri tuo ng tuo ng trong ca u nguye n.
Nga | bi ch|a tri ra t nh|e u va da kho ng the tim duo c ba t cu
mo t su th|nh |a ng no | ta m na o, tha m chi trong mo t va | phu t.
Nga | no |, phuong thu c ca u nguye n cu a nga | |a khe p kin
chinh minh trong chinh minh, nhung nga | kho ng the |a m
co ng v|e c na y ma do ng tho |, kho ng do ng |a | ca nga n chuye n
phu ph|e m.
Nga | so ng trong n|e m tr| a n ca m ta truo c su k|e n ta m tri
cu a nga | |a mo t ta m tri qua pha n ta n, bo | vi nga | buo c pha |
dua v|e c ca u nguye n cu a minh ra kho | dia ha t suy tu de
dem va o dia ha t tinh ca m va tuo ng tuo ng. Nga | khuye n
khich v|e c su du ng nhu ng hinh a nh. Thu tuo ng tuo ng, ba n
nhin Ðu c G|e su ha p ho | trong vuo n Ca y Da u va o do , ba n
an u | Nguo |. Thu tuo ng tuo ng, ta m ho n ba n |a mo t khu
vuo n da ng ye u, va Ðu c G|e su buo c d| o do g|u a nhu ng
bo ng hoa. Thu tuo ng tuo ng, ||nh ho n ba n |a cung d|e n huy
hoa ng vo | nhu ng bu c tuo ng pha |e va Th|e n Chu a nhu
v|e n k|m cuong cho | ngo | g|u a |o ng cung d|e n. Thu tuo ng
tuo ng, ||nh ho n ba n |a mo t th|e n da ng, mo t ba u tro |, o do
TUO |C TUO |C
136 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ba n nga p tra n ha n hoan. Thu tuo ng tuo ng, ba n |a ta m bo t
b|e n uo t su ng hoa n toa n, kho ng pha | vo | nuo c, nhung vo |
su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a. Ha y nhin Th|e n Chu a nhu
mo t da | phun o chinh g|u a con nguo | ba n. Hoa c nhu mo t
ma t tro | cho | |o | ta ng ban a nh sa ng cho tu ng ch| the cu a
con nguo | ba n, va tu trung ta m cu a |o ng ba n, gu | d| muo n
va n t|a na ng.
Mo | mo t hinh a nh na y tu no duo c co| nhu mo t to ng the
da y du cho mo t ba | ch|e m n|e m vo | tri tuo ng tuo ng. Cu ng
vo | su du ng tri tuo ng tuo ng, tha nh nu Te re xa co n khuye n
khich v|e c su du ng con t|m trong ca u nguye n. Va chinh vi
hinh thu c ca u nguye n na y ma g|o da y, chu ng ta se no | vo |
chinh minh trong nhu ng thao |uye n ke t|e p.
137
LOØ NG SUØ NG KÍNH
138 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
139
Thao luyeä n 33: Phöông Phaù p “Bieå n Ñöù c”
Ða y |a mo t hinh thu c ca u nguye n duo c su du ng ro ng ra |
qua nh|e u the ky trong Ho | Tha nh vo n duo c co| |a cu a tha nh
Be ne d|cto , nguo | da pho b|e n va ca | th|e n phuong ca ch
a p du ng no . Theo truye n tho ng, hinh thu c ca u nguye n na y
duo c ch|a |a m ba pha n: lectio (ba | do c), meditatio (suy
n|e m) va oratio (ca u nguye n).
Duo | da y |a mo t phuong ca ch a p du ng hinh thu c ca u
nguye n na y:
Ba n ha y kho | da u ba ng v|e c |a ng ye n chinh minh truo c
su h|e n d|e n cu a Th|e n Chu a… T|e p de n, ha y ca m |a y
mo t cuo n sa ch tha nh, cho n mo t doa n, lectio, va ba t da u
do c cho de n kh| ba n duo c so| sa ng bo | mo t tu , mo t doa n,
hay mo t ca u vo n da nh do ng ba n, ha p da n ba n… Kh| da
cho n |a y ca u do , ba n ke t thu c pha n lectio. Pha n mo t
cu a thao |uye n co| nhu da xong o da y; va sang pha n
ha|, ba n ba t da u suy n|e m.
Ve cuo n sa ch ba n cho n de do c, thi ha u nhu ba t cu cuo n
sa ch na o cu ng hu u ich, m|e n |a no co the thu c g|u c |o ng
so t me n va ca u nguye n hon |a suy d|e n. Cuo n sa ch |y tuo ng
cho buo c na y va n |a cuo n K|nh Tha nh. Cuo n Göông Chuù a
Gieâ su cu a Thomas a Kemp|s cu ng thich u ng vo | hinh thu c
ca u nguye n na y. Ca c ba | do c cu a ca c G|a o Phu hoa c ba t
L0 |C 30 |C Kl||
140 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ky cuo n sa ch tu du c na o kha c cu ng thich u ng nhu the , cha ng
ha n cuo n Taä p Soáng Tröôù c Thaù nh Nhan cu a Ðan si
Lawrence.
Ð|e u quan tro ng |a ba n du ng cho n cho minh mo t doa n
va n ma ba n kho ng quen, vo n co the tho | thu c ba n do c nh|e u
tha t nh|e u. Mu c dich cu a ba | do c na y |a da nh thu c |o ng
ba n cho v|e c ca u nguye n, chu kho ng kich thich o c h|e u ky
no| ba n. Su h|e u ky co the hoa c |a ta | sa n vo g|a cu a mo t
da u o c sa ng ta o, cu ng co the |a mo t hinh thu c t|nh te cu a
su |uo | b|e ng. No tro ne n hinh thu c cu a |uo | b|e ng kh| da n
chu ng ta ro | xa mo t co ng v|e c xem ra kho ng ma y ro ra ng
truo c ma t.
G|o da y, thu g|a th|e t ba n cho n cho pha n lectio mo t doa n
Ta n Uo c hay ca c Tha nh Vinh, |a ha| pha n cu a bo K|nh
Tha nh vo n thich u ng mo t ca ch |y tuo ng vo | |o | ca u nguye n
na y. To | se cho n mo t doa n ma u, mo t trong nhu ng doa n to |
thich, Ga 7, 37-38. Ba n ha y ba t da u do c:
Ho m a y |a nga y be ma c tua n |e Le u, va |a nga y |ong
tro ng nha t. Ðu c G|e su du ng trong Ðe n Tho va |o n t|e ng
no | ra ng: “A| kha t, ha y de n vo | to |, a| t|n va o to | ha y de n
ma uo ng! Nhu K|nh Tha nh da no |: Tu |o ng Nguo |, se
tuo n cha y nhu ng do ng nuo c ha ng so ng…”.
G|a th|e t, ba n bi ha p da n, cu ng nhu to | |uo n bi ha p da n
bo | nhu ng |o | do : “Ai khaù t, haõ y ñeá n vôù i toâ i, ai tin vaø o toâ i haõ y
ñeá n maø uoá ng!”. Va y |a pha n |ect|o ke t thu c va pha n medi-
tatio ba t da u.
Suy n|e m duo c thu c h|e n kho ng chl vo | |y tri, nhung co n
vo | mo | m|e ng nhu K|nh Tha nh no |: “Mieä ng ngöôø i coâ ng
chính nieä m leõ khoâ n ngoan”. Kh| ta c g|a Tha nh Vinh no |,
141
o ng ye u thich ga m suy |ua t pha p Chu a b|e t bao, o ng tha y
|ua t pha p Nga | ngon ngo t hon ma t ong trong m|e ng kh|e n
o ng ga m suy de m nga y kho ng ngo|, co pha | o ng dang no |
de n v|e c suy ga m thua n tuy nhu mo t thao |uye n tr| thu c,
mo t v|e c suy ga m nhu ng gi duo c no | de n trong |e |ua t Th|e n
Chu a? To | thich nghi ra ng, ta c g|a cu ng dang no | de n v|e c
nga m nga ||e n |l |ua t Chu a - cho ne n, o ng ga m suy vo | mo |
m|e ng cu ng nhu vo | |y tri nh|e u de n the . Ða y cu ng |a nhu ng
gi ma g|o da y ba n pha | |a m vo | ca u na y:
Ha y do c d| do c |a | ca u a y. Ba n co the nha m d| nha m
|a | trong tri ma kho ng ca n pha t a m hay do c |o n t|e ng.
Tuy nh|e n, d|e u quan tro ng |a |a p d| |a p |a | nhu ng |o |
na y (ca kh| ba n chl nha m trong tri) va |a m g|a m v|e c
suy ga m cu a ba n ve y nghia cu a chu ng den mu c to|
th|e u. The ne n, tot hon |a ba n du ng nghi den chu ng
mo t chu t na o. Ba n da b|et y nghia cu a chu ng. G|o
da y, qua v|e c nha m d| nha m |a |, ba n ha y de chu ng chim
sa u va o |o ng minh, va o ta m tri, va tro ne n mo t pha n
cu a chinh ba n…
Ai khaù t, haõ y ñeá n vôù i toâ i, ai tin vaø o toâ i haõ y ñeá n maø
uoá ng… Ai khaù t, haõ y ñeá n vôù i toâ i, ai tin vaø o toâ i haõ y ñeá n
maø uoá ng… Ai khaù t…
Kh| |a m d|e u na y, ba n se thuo ng thu c va ta n huo ng
nhu ng |o | ba n dang nha m d| nha m |a |… Ra t co the theo
ba n na ng, ba n se ru t nga n ca u a y, va du ng |a | tre n mo t
va | tu hon |a nh|e u tu kha c. Ai khaù t… Ai… Ai… Ai...
Mo t kh| da |a m co ng v|e c na y trong cho c |a t, ba n se
ne m huo ng nhu ng |o | do mo t ca ch da y du . Ba n se ca m
tha y chu ng tha m duo m con nguo | ba n va xu c do ng bo |
da u ye u me n ma nhu ng |o | do trao ban. Ða y |a |u c du ng |a |
v|e c suy ga m va ba t da u d| va o ca u nguye n, oratio.
L0 |C 30 |C Kl||
142 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Buo c ca u nguye n se duo c thu c h|e n the na o? Ba n co
the thu c h|e n buo c na y ba ng ca ch, hoa c |a ca u nguye n tu
pha t vo | Th|e n Chu a trong su h|e n d|e n cu a Nguo |, hoa c
ba ng v|e c duy tri su th|nh |a ng da y ye u me n trong su h|e n
d|e n do kh| ba n duo c do da y bo | a n su ng, |o ng ye u me n va
ta m tinh ma nhu ng |o | do ta c do ng trong ba n. Ba ng ca ch
a y, ba n co the t|e n xa hon mo t ca ch na o do trong |o | ca u
nguye n na y:
“Ai… ai… ai… baá t cöù ai... Co pha | tha t su Chu a muo n
no | nhu the kho ng, |a y Chu a? Co pha | Chu a sa n sa ng
trao ta ng nuo c ban su so ng cho ba t cu a|? Co tha t chu ng
con kho ng ca n mo t pha m cha t na o ca , ngoa | tru |a con
nguo |? Kho ng tha nh va n de ne u con |a mo t to | nha n
hay mo t vi tha nh, ye u Chu a hay kho ng ye u Chu a, trung
tha nh hay kho ng trung tha nh vo | Chu a trong qua khu ?
Nga n a y cu ng du cho tha y, con du ng |a mo t nguo | dang
kha t - va do |a |y do con de n vo | Chu a…”.
Hoa c ba n co the no | mo t d|e u gi do nhu the na y: “Khaù t,
khaù t… khaù t… Haõ y ñeá n vôù i con… haõ y ñeá n vôù i con… haõ y
ñeá n vôù i con… Con kha t, |a y Chu a, ne n con de n vo |
Nga |… Nhung con dang de n vo | Chu a ma ra t th|e u tu
t|n… Con da nh|e u |a n de n vo | Chu a trong qua khu , va
Chu a kho ng |a m thoa ma n con kha t cu a con… Nuo c
ban su so ng nh|e m ma u Chu a dang no | de n |a gi? Co
mo t va | chuo ng nga | na o be n trong con dang nga n ca n
v|e c con nhin tha y nuo c a y… de con ne m thu nuo c
a y?…”.
Ba n ha y ca u nguye n bo c pha t theo ca ch na y, hoa c chl
o |a | trong th|nh |a ng da y ye u me n truo c Th|e n Chu a |a u
nga n na o co the ma kho ng bi ch|a tri nhu to | de nghi o tre n.
Kh| thay kho ca m minh de duy tri buo c ca u nguye n,
143
oratio, ma kho ng ch|a tri, ba n ha y ca m |ay cuon sa ch
va ba t da u do c |a |, lectio. Ha y do c |a | doa n va n da cho n
cho den kh| ba n da u |a | tre n mo t ca u kha c vo n da nh
do ng ba n…
Tha nh Be ne d|cto no |, “Oratio sit brevis et pura”. Chôù gì
lôø i caà u nguyeä n ñöôï c ngaé n goï n vaø tinh khieá t. O da y, nga |
kho ng no | de n tho | g|an chu ng ta da nh cho v|e c ca u nguye n
va suy n|e m ca ch chung chung. Nga | dang no | de n pha n
thu ba cu a phuong pha p ca u nguye n na y, oratio, vo n pha |
g|u |a u g|o cu ng nhu pha | t|nh kh|e t, nghia |a , kho ng chu t
ch|a tri. Kh| ba t da u ch|a tri, a y |a |u c pha | tro |a | lectio.
Buo c oratio na y, thuo ng pha | nga n go n do | vo | nhu ng a|
mo | ba t da u, nhu ng nguo | chua quen vo | v|e c ca m minh
|a u g|o ma kho ng ch|a tri.
Ða y |a |o | ca u nguye n ha p da n tuye t vo |, phu ho p vo |
nhu ng a| ao uo c ba t da u d| va o nghe thua t ca u nguye n vo |
con t|m hon |a vo | |y tri. No cho phe p |y tri tham du pha n
na o va o v|e c ca u nguye n, va nhu the , g|u cho no kho | pha n
ta m. Ðo ng tho |, no nhe nha ng dua |o | ca u nguye n ra kho |
hinh thu c hoa tu , dem suy tu va o trong su don so va g|a u
ca m tinh hon.
Ba n se tim tha y trong ca c Tha nh Vinh ca mo t kho ba u
t|e m ta ng cho hinh thu c ca u nguye n na y. Na o a| co the
phu nha n su c ma nh cu a nhu ng do ng chu nhu nhu ng ca u
Tha nh Vinh duo | da y vo n duo c tim tha y ra t nh|e u, do da y
kha p ca cuo n sa ch Ca c Tha nh Vinh?
“Ta m tha n na y mo n mo | do | tro ng
Nhu ma nh da t kho ca n kho ng g|o t nuo c.
Suo t na m canh tha m thi vo | Nga |” (Tv 63).
L0 |C 30 |C Kl||
144 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
“Mo t d|e u to | k|e m to | x|n,
|a |uo n duo c o trong de n Chu a to |.
La y Chu a, con tim tha nh nhan Nga |” (Tv 27).
“Ho n to | tro ng cho Chu a,
hon |inh canh mong do | hu ng do ng” (Tv 130).
“Chl trong Th|e n Chu a ma tho |,
ho n to | mo | duo c nghl ngo| ye n ha n” (Tv 62).
“Ke ca y ch|e n xa, nguo | nho ch|e n ma .
Pha n chu ng to |,
chl ke u ca u danh Chu a |a Th|e n Chu a chu ng to |” (Tv 20).
“Tu vu c tha m, con ke u |e n Nga | |a y Chu a,
Nga | |a nu | da cho con a n nu p.
Va ng |a y Chu a,
Nga | |a a nh sa ng so| ch|e u do | con to | ta m mit mu .
Nho on Nga |, con vuo t tha nh vuo t |uy .
Chinh Nga | |a kh|e n che thua n do ,
cho nhu ng a| a n na u be n Nga |” (Tv 18).
“Con tu nhu : Pha | ch| duo c do | ca nh bo ca u
Ðe bay bo ng tim no| an nghl!
Ha y tru t nhe ga nh |o va o tay Chu a,
Nga | se do da n cho” (Tv 55).
“Ðu ng ca t kho | |o ng con, tha n khi tha nh cu a Nga |,
X|n ban |a | cho con n|e m vu| vi duo c Nga | cu u do ” (Tv 50).
Duo | da y |a mo t hinh thu c thu c ha nh phuong pha p ca u
nguye n na y trong mo t nho m.
Nguo | huo ng da n dua nho m d| va o mo t thao |uye n y
thu c nhu tro |u c g|u p mo | nguo | dim minh va o su tinh |a ng
be n trong… Hoa c nguo | huo ng da n mo | ca nho m chim sa u
145
va o tinh |a ng cu a minh qua ca ch thu c ma mo | tha nh v|e n
tha y hu u du ng nha t… Sau mo t va | phu t th|nh |a ng, nguo |
huo ng da n ha t |o n t|e ng, ro g|o ng mo t ca u K|nh Tha nh, ro |
ngung ba t trong th|nh |a ng de nhu ng |o | do co the chim
sa u va o ta m ho n mo | nguo |… Th|nh |a ng ca ng d| sa u va o
ta m ho n ba n, nhu ng |o | a y ca ng ta c do ng ma nh me . Ne u
ba n tha y nhu ng |o | a y ga y ch|a tri, du ng de y de n chu ng;
chl ca n dua ca | a m vang cu a nhu ng |o | a y d| va o the g|o | y
thu c cu a ba n.
Mo t b|e n tha | kha c, |a ca nho m ha t phu hoa nhu ng |o |
a y theo sau nguo | huo ng da n, va ha t mo | ca u chu ng ha|
hoa c ba |a n. Ha y ca n tha n da nh tha t nh|e u tho | g|o cho
v|e c th|nh |a ng, vu a de cho nhu ng |o | a y chim sa u, vu a ta o
ne n mo t hu ng kho | t|e p thu nhu ng ca u t|e p theo se duo c
ha t |e n.
Thao luyeä n 34: Caà u Nguyeä n Baè ng Lôø i
Pha n |o n nguo | ta quen pha n b|e t g|u a ca u nguye n ba ng
|o | va ca u nguye n ba ng |y tri. Ca u nguye n ba ng |o |, duo c
ha u he t mo | nguo | co| |a |o | k|nh duo c |a p d| |a p |a |. Ca u
nguye n trong tri, ca ch chung, duo c co| |a ca u nguye n vo |
|y tri va con t|m. Ca u nguye n ba ng |o | cu ng thuo ng duo c
nghi |a thich ho p cho nhu ng a| mo | ba t da u d| va o do | so ng
th|e ng ||e ng, nhu ng a| chua truo ng tha nh du ve ma t tu duy
de d| va o suy tu chin cha n; va nhu the , duo c co| nhu mo t
hinh thu c ca u nguye n thua ke m ha n so vo | |o | ca u nguye n
ba ng |y tri.
Su da nh g|a cu a da | chu ng ve va n de na y tha t sa| |a m.
L0 |C 30 |C Kl||
146 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Chl ma | den tho | Trung Co , su pha n b|e t ra ch ro | g|u a hinh
thu c ca u nguye n ba ng |o | va ba ng |y tri mo | co trong Ho |
Tha nh. Truo c do , nguo | ta ha u nhu kho ng nghi de n v|e c
ca u nguye n cu a mo t a| do ma kho ng du ng |o |. No | vo |
nhu ng con nguo | nga y xua nhu vo | tha nh August|no ,
Ambros|o hoa c tha nh G|oan K|m Kha u nhu ng gi chu ng ta
no | vo | ca c ta n to ng ho m nay, “Ñöø ng ñoï c kinh, haõ y caà u
nguyeä n”, se |a no | mo t d|e u gi do ma ho kho ng the h|e u
duo c. Ca c nga | se tu ho |, |a m sao mo t nguo | co the ca u
nguye n ma kho ng thua |e n nhu ng |o | k|nh.
Ca c nga | hoa n toa n y thu c nhu ng khoa nh kha c cu a v|e c
ca u nguye n do vo n ga p tha y o mo t con nguo | ch|e m n|e m,
kh| Th|e n Chu a - theo ca ch no | cu a tha nh Te re xa Av||a -
|a y nhu ng |o | a y kho | mo | m|e ng ba n, de ro |, ca kh| muo n
no |, ba n cu ng kho ng the no |; va kh| su th|nh |a ng hoa n
toa n chu p xuo ng tre n ba n, no |a m cho ta t ca ngo n tu va y
tuo ng cu a ba n tro ne n thu a tha |. Nhung ca c nga | va pha n
|o n ca c nha tu du c ba c tha y cu a nghe thua t ca u nguye n
na y |a | cho ra ng, ca u nguye n ba ng |o | co kha na ng dem
ba n de n tra ng tha | do nh|e u hon so vo | ca u nguye n ba ng
ca c yù töôû ng.
Mo t trong nhu ng vi tha y do |a tha nh G|oan C||macus,
nguo | kho | xuo ng va co vo da | chu ng d| va o nghe thua t
ca u nguye n qua mo t phuong pha p qua de h|e u de n no |
kho ng a| buo n de y to |. Ða y |a co t |o | phuong pha p cu a
nga |:
Ha y y thu c ba n dang o trong su h|e n d|e n cu a Th|e n
Chu a kh| ba n ca u nguye n… Sau do , |ay mo t k|nh
nguye n, do c d| do c |a | vo | su chu ta m hoa n toa n va o |o |
ba n do c cu ng nhu va o Ða ng ma vo | Nga |, ba n da ng |e n
nhu ng |o | k|nh.
147
Thu g|a th|e t, ba n cho n K|nh La y Cha. Ba n kho | su
do c no tu da u de n cuo | vo | su chu ta m tro n ve n: “Laï y
Cha chuù ng con ôû treâ n trôø i, chuù ng con nguyeä n Danh Cha
caû saù ng, Nöôù c Cha trò ñeá n, yù Cha theå hieä n döôù i ñaá t cuõ ng
nhö treâ n trôø i…”, nga m nghi y nghia tu ng chu ba n do c.
Ne u bi ch|a tri o ba t cu cho na o, ba n ha y tro |a | chu
do , ca u do , no| ba n ch|a tri, va |a p |a | no ; ne u ca n thi cu
do c d| do c |a | ma | cho de n kh| ba n co the do c no vo | su
chu ta m hoa n toa n.
Kh| da d| qua toa n bo k|nh do vo | su chu ta m tro n
ve n, ba n ha y do c d| do c |a | no nh|e u |a n. Hoa c ba n
chuye n sang mo t va | k|nh nguye n kha c.
Ða y |a ta t ca phöông phaù p ma nh|e u vi tha nh da su du ng
trong do | so ng ca u nguye n, va ho da co duo c nhu ng t|e n
bo da ng ke trong nghe thua t ca u nguye n va ch|e m n|e m
kh| chl du a tre n ne n ta ng ca n ba n cu a phuong pha p na y.
Tha nh nu Te re xa Av||a ke ve mo t chi tu ho | do | don so,
nguo | da de n x|n nga | da y cho b|e t chieâ m nieä m. Nga | ho |
chi da ca u nguye n the na o, va b|e t ra ng, ta t ca nhu ng gi
chi k|a da |a m |a do c ra t so t sa ng K|nh La y Cha va K|nh
Kinh Mu ng na m |a n de to n kinh na m ve t thuong cu a Chu a
Cu u The . Tha nh nu Te re xa cu ng kha m pha ra ng, chl tre n
ne n ta ng cu a nhu ng k|nh nguye n do c tha nh |o | do , va
kho ng co gi kha c hon, chi tu ho | do | to t |a nh na y da da t to |
nhu ng ta m cao cu a v|e c ch|e m nga m ma kho ng ca n the m
mo t ba | ho c na o nu a de tro tha nh mo t nha ch|e m n|e m.
Duo | da y |a mo t da ng thu c kha c cu a v|e c thu c ha nh ca u
nguye n ba ng |o |. Ba n |a y mo t k|nh nguye n hoa c mo t Tha nh
Vinh. Ðo c qua mo t |a n va |uu y de n nhu ng chu ma ba n co
the do c de da ng nha t cu ng nhu nhu ng chu ma vo | ba n,
xem ra kho nha t.
L0 |C 30 |C Kl||
148 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ða y |a Tha nh Vinh 23:
“Chuù a laø muï c töû chaê n daé t toâ i, toâ i chaú ng thieá u thoá n gì.
Trong ñoà ng coû xanh töôi, Ngöôø i cho toâ i naè m nghæ.
Ngöôø i ñöa toâ i tôù i doø ng nöôù c trong laø nh
Vaø boå söù c cho toâ i.
Ngöôø i daã n toâ i treâ n ñöôø ng ngay neû o chính
Vì danh döï cuû a Ngöôø i.
Laï y Chuù a, daà u qua luõ ng aâ m u,
Con sôï gì nguy khoá n, vì coù Chuù a ôû cuø ng.
Coâ n tröôï ng Ngöôø i baû o veä , con vöõ ng daï an taâ m.
Chuù a doï n saü n cho con böõ a tieä c ngay tröôù c maë t quaâ n thuø ,
Ñaà u con, Chuù a xöù c ñöôï m daà u thôm,
Ly röôï u con ñaà y traø n chan chöù a.
Loø ng nhaâ n haä u vaø tình thöông Chuù a,
AÁ p uû toâ i suoá t caû cuoä c ñôø i,
Vaø toâ i ñöôï c ôû ñeà n Ngöôø i
Nhöõ ng ngaø y thaù ng, nhöõ ng naê m daø i trieà n mieâ n”.
Ba n ha y cho n mo t ca u trong Tha nh Vinh do , mo t ca u
da nh do ng ba n nha t - mo t ca u xem ra de nha t vo | ba n -
mo t ca u ba n thich trong toa n Tha nh Vinh do . Nha m d|
nha m |a | no … Ha y de no |a m ba n no thoa … Ba n cu ng
co the |a m nhu the vo | mo t hoa c ha| ca u kha c da nh do ng
ba n ca ch r|e ng.
Ba y g|o , ba n ha y cho n mo t ca u kho do c nha t… Nha m
d| nha m |a | no va |uu y de n nhu ng gi ba n ca m nha n…
Ð|e u gi xa y de n vo | ba n kh| ba n do c ca u do … Ca u do
no | gi vo | ba n ve chinh ba n hoa c cung ca ch u ng xu cu a
ba n vo | Th|e n Chu a… Sau do , ba n ha y ca u nguye n tu
pha t vo | Chu a ve d|e u na y.
Kh| ba n ca t buo c tre n nhu ng ne o duo ng ca u nguye n,
ha y t|n cha c ra ng, ne u b|e t kho n ngoan mang theo minh
149
nguo n |uong thu c du tru - mo t tu | nho go m nhu ng |o | nguye n
ta t, ca c Tha nh Th| va Tha nh Vinh ba n ye u thich, thi ba n co
the |uo n |uo n ca y du a va o chu ng mo | kh| ca n.
Mo t do | kh|, co nguo | than ph|e n, nhu ng |o | k|nh na y
kho ng mang tính rieâ ng tö, bo | chu ng |a nhu ng ma u k|nh co
sa n. The nhung, d|e u na y kho ng du ng. Kho ng co ha| nguo |
cu ng do c k|nh La y Cha mo t ca ch hoa n toa n g|o ng nhau.
Kh| ba n ca t |e n nhu ng |o | cu a K|nh La y Cha, nhu ng |o | do
d| va o |o ng ba n, va o ta m tri ba n. Chu ng hinh tha nh ba n,
chu ng ma c |a y nhu ng ma u sa c ba n trao cho chu ng, va ro |,
chu ng bay |e n truo c toa Th|e n Chu a vo | pha m cha t da c
trung va r|e ng tu ma ba n da cho chu ng. The ne n, nhu ng
ma u k|nh do kho ng pha | |a kho ng r|e ng tu chu t na o da u.
Thao luyeä n 35: Nieä m Teâ n Chuù a Gieâ su
La p d| |a p |a | te n Chu a G|e su kho ng ngung nghl |a mo t
hinh thu c ca u nguye n ra t duo c ye u chuo ng do | vo | ca c
K|to hu u Chinh Tho ng G|a o Nga va Hy La p, |a nhu ng nguo |
ca ch chung, tim tha y trong |o | ca u nguye n na y mo t ne n
ta ng vu ng cha c cho do | so ng th|e ng ||e ng va do | so ng ca u
nguye n cu a ho . Ba n ha y tim do c cuo n Haø nh Trình Cuû a
Moä t Ngöôø i Haø nh Höông (The Way of A P||gr|m)
4
de b|e t
the m mo t va | y n|e m ve g|a tri cu a hinh thu c ca u nguye n
na y va ca ch thu c |uye n ta p no .
L0 |C 30 |C Kl||
4
“Chuye n Nguo i Ha nh Huong”, Nguye n Uo c bie n dich, NXB To n Gia o
Ha No i (2007). Mo t cuo n sa ch ra t hay ma ba n ne n tim do c. (Chu thich
cu a nguo i dich).
150 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ða y cu ng |a hinh thu c ca u nguye n ra t duo c de cao g|u a
nhu ng anh em A n G|a o o A n Ðo qua ha ng nga n na m. Hinh
thu c na y duo c go | |a N|e m Te n. Mahatma Gandh|, nguo |
co vo he t minh cho hinh thu c ca u nguye n na y, tuye n bo
ra ng, |o | ca u nguye n a y mang theo nhu ng a n hue ph| thuo ng
nha t cho t|nh tha n, |y tri va tha n xa c. O ng no |, o ng da tu ng
de da ng vuo t qua ta t ca mo | no | so ha |, ngay ca kh| co n be ,
qua v|e c |a p d| |a p |a | ||e n |l Danh Tha nh Chu a. O ng no |,
su c ma nh cu a v|e c |a p d| |a p |a | Danh Tha nh a y co n hon
nhu ng gi co trong mo t tra | bom nguye n tu . Tha m chi o ng
co n d| xa hon kh| tuye n bo , o ng se kho ng che t vi ba t cu
be nh ta t na o, ne u o ng che t vi mo t va | be nh ta t, nguo | ta cu
co| o ng |a ke g|a hinh! Theo Gandh|, v|e c |a p d| |a p |a |
Danh Chu a vo | |o ng t|n, se chu a |a nh mo t nguo | kho | ba t
cu be nh ta t na o. Chl ca n nguo | a y |a p d| |a p |a | Danh Nga |
vo | he t ta m |o ng, he t ||nh ho n, he t tri kho n trong suo t g|o
ca u nguye n.
Ngay ca ngoa | g|o ca u nguye n, v|e c |a p d| |a p |a | te n
Nga | ca ch ma y mo c cu ng ta c do ng nhu the . Qua v|e c |a p
d| |a p |a | xem ra ma y mo c na y, Danh Chu a se d| va o do ng
ma u cu a mo t con nguo |, nhu da co o do , d| va o nhu ng
ch|e u kich sa u tha m cu a vo thu c, cu a h|e n hu u cu a ho - va
du ra t t|nh te , nhung cha c cha n, tra | t|m va cuo c so ng cu a
nguo | a y se duo c b|e n do |.
Trong thao |uye n duo | da y va mo t va | thao |uye n ke t|e p,
to | dua ra mo t va | ca ch thu c n|e m Danh Tha nh Chu a trong
g|o ca u nguye n. To | tu g|o | ha n pha n |o n va o Danh Chu a
G|e su. Ta t ca tha y da y chuye n mo n de u kha ng dinh ra ng,
ba t cu danh xung na o cu a Th|e n Chu a cu ng se ta c do ng
de da t de n nhu ng a n phu c ma |o | nguye n na y mang theo.
151
Mo t so trong ca c ba n co the muo n cho n cho caâ u thaà n chuù
cu a minh Danh Th|e n Chu a ma Tha nh Tha n ke u |e n trong
|o ng chu ng ta: Abba, Cha ôi.
Ha y ba t da u buo | ca u nguye n cu a ba n ba ng v|e c ca u
x|n su tro g|u p cu a Chu a Tha nh Tha n. Chl trong su c
ma nh cu a Tha nh Tha n, chu ng ta mo | co the ke u te n
Ðu c G|e su mo t ca ch xu ng da ng…
Ðoa n, ha y tuo ng tuo ng, Chu a G|e su o truo c ma t ba n.
Ba n thich tuo ng tuo ng Nguo | trong hinh da ng na o nha t?
Nhu Ha | Ðo ng G|e su, nhu Ðu c K|to Chiu Ðo ng Ð|nh,
hay nhu Ða ng Phu c S|nh…?
Ba n tuo ng tuo ng Nguo | dang o da u? Ðang du ng truo c
ma t ba n? Mo t so nguo | ra t so t sa ng kh| tuo ng tuo ng Ðu c
G|e su nhu dang duo c da t be n trong ta m ho n… hoa c
trong ta m tuo ng cu a ho . Mo t va | th|e n su A n G|a o
khuye n |a g|u a tra n, mo t cho na o do g|u a ha| con ma t…
Ha y cho n mo t cho ma o do , ba n tha y so t sa ng nha t de
tuo ng tuo ng |a ba n tha y Nguo |…
G|o da y, ha y go | te n G|e su mo | |a n ba n hit va o cu ng
nhu mo | |a n ba n tho ra… Hoa c ba n co the go | a m t|e t
da u kh| hit va o, va a m t|e t sau kh| tho ra. Ne u tha y nhu
the |a qua nh|e u, ba n ha y go | te n Nguo | sau mo | ba
hoa c bo n ho| tho . Ð|e u quan tro ng, ba n pha | |a m v|e c
na y mo t ca ch nhe nha ng, thu tha | va thanh tha n…
Ne u o do co nh|e u nguo | kha c, ba n se n|e m Danh
Tha nh trong tri. Ne u o mo t minh, ba n co the go | te n
Nguo | tha nh t|e ng vo | cung g|o ng nho nhe …
Sau mo t |u c, ne u ba n kho ng co n chu ta m vo | v|e c go |
te n Nguo |, ha y ta m du ng, ro | |a | t|e p tu c |a p d| |a p |a |
ca ch na o do nhu mo t con ch|m ca t t|e ng ho t, no vo ca nh
mo t cho c, ro | bay |uo n mo t cho c, ro | |a | vo ca nh…
L0 |C 30 |C Kl||
152 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ha y |uu y nhu ng gi ba n dang ca m nha n kh| go | te n
Nguo |…
Sau mo t |u c, ha y go | te n Nguo | vo | nhu ng ta m tinh va
nhu ng tha | do kha c nhau. Truo c he t, ha y go | vo | |o ng
uo c ao. Ðu ng go |, “Laï y Chuù a, con khao khaù t Chuù a”,
nhung ha y chuye n ta | ta m tinh na y de n Nguo | ba ng ca ch
|a p d| |a p |a | te n Nguo |…
Ba n ha y |a m nhu the chu ng mo t |u c, ro | ma c |a y mo t
tha | do kha c. Mo t tha | do tin tha c. Ngang qua v|e c |a p d|
|a p |a | te n Nguo |, ha y no | cu ng Nguo |, “Laï y Chuù a, con
tín thaù c vaø o Chuù a”. Sau mo t |u c, ba n t|e p tu c chuye n
sang nhu ng ta m tinh kha c nhu tho phuo ng, ye u me n,
tho ng ho |, ngo | khen, b|e t on hay h|e n da ng…
Ba y g|o , ha y tuo ng tuo ng ba n nghe Nguo | go | te n
ba n… nhu Nguo | da go | te n Mar|a Mada|e na sa ng nga y
phu c s|nh… Kho ng a| tu ng go | te n ba n hoa n toa n theo
ca ch Chu a G|e su go | ba n… Vo | nhu ng ta m tinh na o ma
Nguo | go | te n ba n? Ba n ca m nha n gi kh| nghe Nguo |
go | te n ba n?
G|u a nhu ng anh em Chinh Tho ng G|a o, nguo | ta thuo ng
|a p d| |a p |a | Danh Chu a G|e su trong Kinh Nguyeä n Gieâ su.
K|nh nguye n a y |a : “Gieâ su Kitoâ , xin thöông xoù t con”. Duo |
da y |a mo t phuong pha p de su du ng k|nh na y:
Sau mo t |u c da nh de |a ng ye n chinh minh, ba n ha y y
thu c su h|e n d|e n cu a Ðu c K|to Phu c S|nh… Tuo ng tuo ng
Nguo | dang du ng truo c ba n…
G|o da y, ha y ta p trung va o v|e c hit tho cu a ba n trong
cho c |a t, y thu c de n kho ng khi kh| no d| va o trong ba n
cu ng nhu kh| no thoa t ra…
Kh| hit va o, ba n ha y no | ve da u cu a |o | k|nh, Gieâ su
Kitoâ; kh| |a m the , ha y tuo ng tuo ng ba n dang hu t |a y tinh
153
ye u, a n su ng va su h|e n d|e n cu a Chu a G|e su va o trong
chinh minh… Ha y tuo ng tuo ng ba n dang hit va o trong
con nguo | minh ta t ca tinh thuong me n cu a hu u the
Nguo |.
Ðoa n, ba n ha y g|u |a y ho| tho trong pho | mo t |u c; kh|
|a m co ng v|e c na y, ha y tuo ng tuo ng ba n dang g|u |a |
trong chinh minh nhu ng gi ba n vu a hit va o, tuo ng tuo ng
toa n the con nguo | ba n dang nga p tra n su h|e n d|e n va
a n su ng cu a Nguo |…
Kh| ba n tho ra, ha y do c ve ha| cu a |o | k|nh, Xin
thöông xoù t con… Kh| |a m d|e u na y, ha y tuo ng tuo ng
ba n dang tho ra tu chinh ba n tha n tat ca nhu ng gi
kho ng thanh sa ch cu a minh, tat ca nhu ng chuo ng nga |
ba n dang da t tre n con duo ng den vo | a n su ng cu a
Nguo |…
Nhu ng |o | Xin thöông xoù t con kho ng chl co nghia |a Xin
tha caù c toä i cuû a con. Tu ngu thuong xo t co y nghia nh|e u
hon do | vo | anh em Chinh Tho ng G|a o, no co nghia |a : a n
su ng va |o ng nha n tu da y ye u thuong. The ne n, kh| ba n
ke u ca u |o ng thuong xo t |a ba n dang ca u x|n a n su ng va
|o ng nha n tu ye u thuong cu a Ðu c K|to , cu ng nhu dang ca u
x|n v|e c xu c da u cu a Tha nh Tha n Nguo |.
Thao luyeä n 36: Thieâ n Chuù a Vôù i Ngaø n Teâ n Goï i
Thao |uye n na y |a mo t pho ng ta c |a y tu v|e c thu c ha nh
tu ng n|e m ha ng nga n Tha nh Danh Th|e n Chu a cu a anh
em A n G|a o. Nhu ng nguo | A n G|a o so t sa ng co the pha |
va t va de ho c thuo c ca nga n danh h|e u cu a Th|e n Chu a
L0 |C 30 |C Kl||
154 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ba ng t|e ng Sanskr|t - mo | danh xung de u da y y nghia va
ma c kha | do | ne t ve tha n tinh - va de nha m d| nha m |a |
nhu ng danh xung na y mo t ca ch triu me n trong g|o ca u
nguye n.
To | de nghi, g|o da y, ba n cu ng ha y sa ng ta o mo t nga n
danh h|e u cho Chu a G|e su. Ha y ba t chuo c ta c g|a Tha nh
Vinh, o ng kho ng thoa ma n vo | nhu ng danh xung tho ng
thuo ng cu a Th|e n Chu a nhu Chu a, Ða ng Cu u Ðo , Vua;
nhung vo | su sa ng ta o pha t xua t tu mo t con t|m da y |o ng
ye u me n, o ng pha t m|nh nhu ng te n go | mo | me cho Nga |.
O ng se no |, Chuù a laø nuù i ñaù cuû a con, Chuù a laø khieâ n che
cuû a con, söù c maï nh cuû a con, hoan laï c cuû a con, baø i ca cuû a
con…
Cu ng va y, trong thao |uye n na y, ba n ha y de cho tri sa ng
ta o cu a minh tu do cha p ca nh va pha t m|nh nhu ng danh
h|e u cho Chu a G|e su: Gieâ su, nieà m vui cuû a con… Gieâ su,
söù c maï nh cuû a con… Gieâ su, tình yeâ u cuû a con… Gieâ su, hoan
laï c cuû a con… Gieâ su, bình an cuû a con…
Mo | kh| ba n tho ra, ha y nha m mo t trong nhu ng danh
h|e u G|e su na y… Ne u co mo t danh h|e u na o kha c da nh
do ng ba n ca ch r|e ng, ha y nha m d| nha m |a | no … Hoa c
ba n nha m danh h|e u do mo t |a n va triu me n du ng |a | vo |
no mo t cho c, du ng no | gi… Ro | ma c |a y mo t danh h|e u
kha c… du ng |a | trong no … Ðoa n chuye n sang mo t danh
h|e u kha c…
Ba y g|o |a mo t pha n cu a thao |uye n ma ba n co the ra t
xu c do ng:
Thu tuo ng tuo ng, ba n nghe Chu a G|e su dang ta o
nhu ng te n go | cho ba n! Nguo | se ta o cho ba n nhu ng te n
155
go | na o?… Ba n ca m tha y the na o kh| nghe Nguo | go |
ba n ba ng nhu ng te n go | a y?…
Tho ng thuo ng, nguo | ta quay ma t de kho | nghe nhu ng
|o | ye u thuong Th|e n Chu a ngo cu ng ho . Ð|e u a y xem ra
vuo t qua nhu ng gi ho co the cha p nha n. Ð|e u a y qua to t
|a nh so vo | thu c te . The ne n, hoa c |a ho nghe Chu a G|e su
no | nhu ng gi t|e u cu c vo | ho , Hôõ i toä i nhaâ n…, v.v., hoa c ho
cha ng tha y gi cu ng nhu kho ng nghe Nguo | no | gi. Ho co n
pha | ho c kha m pha Th|e n Chu a cu a Ta n Uo c ma tinh ye u
cu a Nga | da nh cho ho thi vo d|e u k|e n va vo cu ng. Ho va n
pha | de cho chinh minh ca m nha n tinh ye u cu a Nga |. Thao
|uye n na y tha t phu ho p cho mu c dich do .
G|o da y, ha y d| xa hon mo t buo c, thu tuo ng tuo ng
ba n dang nghe Chu a G|e su sa ng ta o cho ba n mo t ca ch
chinh xa c nhu ng te n go | ba n da sa ng ta o cho Nguo | -
ta t ca mo | danh xung, ngoa | tru nhu ng danh xung tru c
t|e p d|e n ta tha n tinh… Ðu ng so … Ha y pho minh cho
su c ma nh cu a tinh ye u Nguo |!
Nhu nh|e u nguo |, ba n co the ngh| hoa c ve v|e c tuo ng
tuo ng dang nghe Chu a G|e su no | nhu ng d|e u do vo | minh.
Trong mo t so thao |uye n tuo ng tuo ng, to | khuye n khich ba n
no | vo | Chu a K|to va tuo ng tuo ng Nguo | dang no | vo | ba n.
Ba n co the ho |, “La m sao to | b|e t, hoa c |a Chu a K|to tha t su
dang no | nhu ng |o | na y vo | to |, hoa c chl |a to | dang tu ta o
ra chu ng? Co pha | Chu a K|to dang no | vo | to |, hay to | dang
no | vo | chinh minh qua hinh a nh Ðu c K|to na y, hinh a nh
ma to | da du ng pha p thua t de ta o ra?”.
Ca u tra |o | |a , ra t co the ba n dang no | vo | chinh minh
qua hinh a nh Ðu c K|to ma tri tuo ng tuo ng cu a ba n da sa n
s|nh. Tuy nh|e n, duo | be ma t cuo c do | thoa | ma ba n co vo |
L0 |C 30 |C Kl||
156 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Ðu c K|to tuo ng tuo ng na y, Th|e n Chu a se ba t da u hoa t
do ng trong ta m ho n ba n. Cha ng bao |a u nu a, ba n se ca m
ngh|e m Ðu c K|to tuo ng tuo ng na y dang no | mo t d|e u gi do
vo | ba n, va ta c do ng cu a nhu ng |o | Nguo | no | se ra t da ng
ke (duo | hinh thu c an u |, ch|e u so|, go | hu ng, mo t su trao
ban mo | me n|e m vu| va su c ma nh) vo n ba n se nha n ra tu
trong ta m ho n minh ra ng, nhu ng |o | a y, hoa c da de n tru c
t|e p tu Th|e n Chu a, hoa c |a sa ng ta o r|e ng cu a ba n va da
duo c Th|e n Chu a su du ng de tho ng truye n cho ba n nhu ng
gi Nga | muo n.
Tuy nh|e n, de da t duo c mu c dich cu a thao |uye n na y,
ba n kho ng pha | |o |a ng vo | ca m tuo ng ra ng, nhu ng |o | ba n
nghe tu mo | m|e ng Chu a K|to co the |a sa ng ta o r|e ng
cu a ba n. Tinh ye u cu a Ðu c G|e su da nh cho ba n thi rat
|o n |ao, den no | kho ng ngo n tu na o ba n ta o ra de da t
tre n mo | m|e ng Nguo | |a | co the b|e u |o tinh ye u ay mo t
ca ch da y du !
Thao luyeä n 37: Thaá y Chuù a
Ñang Nhìn Baï n
Duo | da y |a mo t thao |uye n kha c cho phe p ba n ca m
ngh|e m tinh ye u cu a Ðu c K|to da nh cho minh, mo t thao
|uye n ma tha nh nu Te re xa Av||a ye u thich. Ða y |a mo t trong
nhu ng thao |uye n ne n ta ng ma nga | khuyen khich mo |
nguo |.
Ha y tuo ng tuo ng ba n nhin tha y Chu a G|e su dang
du ng truo c ba n… Nguo | dang nhin ba n… Ha y chu y
v|e c Nguo | dang nhin ba n…
157
Ta t ca chl co the ! Tha nh Te re xa da t no trong mo t co ng
thu c ra t nga n: “Mira que te mira”. Ha y tha y Nguo | dang
nhin ba n...
Tuy nh|e n, tha nh nu co n the m va o ha| tra ng tu ra t quan
tro ng. Löu yù raè ng, Ngöôø i ñang nhìn baï n, tha nh nu no |, moä t
caù ch ñaà y yeâ u thöông vaø khieâ m toá n. Ba n ha y |uu y ca ch
r|e ng de ca m nha n ca ha| tha | do no| Chu a K|to kh| Nguo |
nhin ba n: ha y tha y Nguo | nhin ba n vo | tinh ye u me n; ha y
tha y Nguo | nhin ba n vo | |o ng kh|e m ha .
Ca ha| tha | do na y co the ta o ne n kho kha n. Nh|e u nguo |
ca m tha y kho kh| tuo ng tuo ng Chu a G|e su dang nhin ho
mo t ca ch da y ye u thuong - hinh a nh ho co ve Nguo | |a
hinh a nh mo t nguo | ngh|e m kha c, do | ho |; mo t nguo | ngay
ca co ye u thuong ho d| nu a, thi ye u thuong ne u nhu ho |a
nhu ng nguo | to t. Tha | do thu ha|, ho tha y tha m chi ca ng
kho cha p nha n hon: Chu a G|e su nhin ho mo t ca ch kh|e m
to n… Kho ng the duo c! Mo t |a n nu a, ho chua am tuo ng ve
mo t G|e su cu a Ta n Uo c. Ho chua tu ng na m ba t mo t ca ch
ngh|e m tu c su tha t |a , Ðu c G|e su do da tro ne n to | to va
no |e cu a ho , mo t nguo | ru a cha n cho ho , mo t nguo | sa n
sa ng chet mo t ca | chet cu a ha ng no |e vi ye u thuong ho
he t tinh.
The ne n, ha y xem Nguo | dang nhin ba n. Ha y |uu y de n
|o ng ye u me n trong ca | nhin cu a Nguo |. Ha y |uu y de n su
kh|e m to n. Mo t trong nhu ng chi em cu a tha nh nu Te re xa,
nguo | trung tha nh thu c ha nh phuong pha p ca u nguye n na y
de n ha ng g|o , no | ra ng, chi |uo n tha y kho khan trong v|e c
ca u nguye n. Kh| duo c ho | ve nhu ng gi chi da |a m trong g|o
ca u nguye n, chi tra |o |, “Toâ i chæ ñeå cho mình ñöôï c yeâ u
thöông!”.
L0 |C 30 |C Kl||
158 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 38: Thaù nh Taâ m Chuù a Kitoâ
Ða y |a thao |uye n g|u p ba n b|e u |o chinh minh cho tinh
ye u cu a Chu a K|to da nh cho ba n. To | ho c duo c d|e u na y
tu mo t mu c su, mo t nguo | xem ra co da c su ng truye n da t
ca m ngh|e m ve Chu a G|e su K|to Phu c S|nh cho nhu ng a|
ao uo c ga p Nguo |. Phuong pha p cu a mu c su a y the na y:
G|a th|e t co a| do de n ga p o ng va no |: “To | muo n ke t
h|e p vo | Ða ng Phu c S|nh”. Vi mu c su se da n nguo | a y de n
mo t go c ye n tinh, ca ha| cu ng nha m ma t va cu | da u ca u
nguye n.
Sau do , vi mu c su se no | mo t do | d|e u nhu the na y vo |
nguo | k|a: “Ba n ha y ca n tha n |a ng nghe nhu ng gi to | sa p
no |: Ðu c G|e su K|to Phu c S|nh dang h|e n d|e n no| da y, |u c
na y vo | chu ng ta. Ba n co t|n d|e u do kho ng?”. Sau mo t
g|a y |a t, nguo | a y tra |o |, “Va ng, to | t|n d|e u do ”.
“G|o da y, to | sa p mo | ba n chu y de n mo t d|e u tha m chi
co n kho t|n hon. Ðu c G|e su K|to Phu c S|nh, Ða ng dang
h|e n d|e n no| da y, ye u thuong ba n va cha p nha n ba n nhu
ba n dang |a … Ba n kho ng ca n pha | thay do | de co duo c
tinh ye u cu a Nguo |… Ba n kho ng ca n pha | tro ne n to t hon
hay pha | tu bo nhu ng duo ng |o | to | |o |… Di nh|e n, Nguo |
muo n ba n tro ne n to t hon; ha n, Nguo | muo n ba n tu bo to |
|o |, nhung ba n kho ng ca n pha | |a m d|e u do de co duo c
tinh ye u va su cha p nha n cu a Nguo |. Ñieà u ñoù , ba n da co ,
ngay |u c na y, du ng nhu ba n dang |a , ca truo c kh| ba n quye t
dinh thay do |, hoa c ba n dang quye t dinh thay do | hoa c se
kho ng thay do |… Ba n co t|n d|e u do kho ng?… Ba n ha y
da nh tho | g|o suy nghi… Ro | quye t dinh ba n t|n hay kho ng
t|n”.
159
Sau mo t ho | suy nghi, nguo | a y tra |o |: “Va ng, to | cu ng
t|n d|e u do ”.
“Va y thi to t |a m”, vi mu c su no |, “Ha y no | mo t d|e u gi do
vo | Chu a G|e su. Ha y no | |o n t|e ng”.
Nguo | a y ba t da u ca u nguye n |o n t|e ng cu ng Chu a…
va kho ng |a u sau do , anh na m tay vi mu c su va no |: “G|o
thi to | b|e t mo t ca ch chinh xa c d|e u ma mu c su muo n de
ca p kh| no | ve su ca m ngh|e m Nguo |. Nguo | dang o da y!
To | co the ca m nha n su h|e n d|e n cu a Nguo |!”.
Hoa n toa n tuo ng tuo ng cha ng? Mo t da c su ng duo c ban
cho vi mu c su to t |a nh? Co the nhu va y. Su tha t |a , da u
phuong pha p na y thoa da ng hay kho ng thoa da ng trong
v|e c g|u p mo t nguo | ga p go Ða ng Phu c S|nh, thi g|a o |y
tre n do no da t ne n ta ng ha n |a mo t g|a o |y |a nh ma nh, va
phuong pha p do ha n cu ng |a m cho mo t a| do ca m nha n
duo c kho ta ng vo ta n cu a tinh ye u no| Ðu c K|to . Ba n ha y
thu a p du ng phuong pha p na y cho minh:
Ha y nho |a | su h|e n d|e n cu a Chu a Phu c S|nh… Ha y
no | vo | Nguo |, ba n t|n Nguo | dang h|e n d|e n no| da y vo |
ba n…
Ha y nghi de n su k|e n Nguo | ye u thuong va cha p nha n
ba n du ng nhu ba n dang |a ba y g|o … Ha y da nh tho | g|o
de ca m nha n tinh ye u vo d|e u k|e n Nguo | da nh cho ba n
vi Nguo | dang nhin ba n moä t caù ch ñaà y yeâ u thöông vaø
khieâ m toá n.
Ba n ha y tha n thua vo | Nguo |… hoa c chl ca n o |a |
mo t ca ch ye u thuong trong su th|nh |a ng va tho ng h|e p
vo | Nguo | theo mo t ca ch thu c vuo t qua nhu ng ngo n tu .
Lo ng to n su ng Tha nh Ta m Chu a G|e su, vo n ra t ma nh
me trong nh|e u na m truo c da y dang g|a m su t tra m tro ng,
L0 |C 30 |C Kl||
160 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
se no ro mo t |a n nu a ne u nguo | ta h|e u ra ng, |o ng to n su ng
a y co t o cho bao ha m v|e c cha p nha n Ðu c G|e su K|to |a
Tinh Ye u Nha p The , |a su b|e u |o tinh ye u vo d|e u k|e n
cu a Th|e n Chu a da nh cho chu ng ta. A| cha p nha n d|e u
na y, ha n se ca m ngh|e m duo c nhu ng hoa tra | vöôï t quaù
nhöõ ng gì hoï mong ñôï i trong do | so ng ca u nguye n r|e ng tu
cu ng nhu trong hoa t do ng to ng do cu a minh. Buo c ngoa t
|o n |ao trong do | ba n kho ng xa y ra kh| ba n nha n b|e t ba n
ye u me n Th|e n Chu a, nhung kh| ba n nha n b|e t va cha p
nha n hoa n toa n su tha t na y: Th|e n Chu a ye u thuong ba n
mo t ca ch vo d|e u k|e n.
Theo |e thuo ng, ta | ca c cuo c tinh ta m, nhu ng nguo | tham
du da t cho minh ba ca u ho | tu ng no | t|e ng trong Nhu ng Ba |
Ta p L|nh Thao cu a tha nh lnhax|o : “Toâ i ñaõ laø m gì cho Ñöù c
Kitoâ ? Toâ i ñang laø m gì cho Ñöù c Kitoâ ? Toâ i seõ laø m gì cho Ñöù c
Kitoâ ?”. Tra |o | cho ca u ho | thu ba, ca ch chung, |a hinh thu c
cu a ta t ca ca c |oa | hoa t do ng qua ng da |, hy s|nh ma duong
su uo c ao thu c h|e n nhu mo t b|e u |o tinh ye u cu a ho do | vo |
Ðu c K|to . Go | y cu a to | da nh cho nhu ng nguo | tham du tinh
ta m se nhu the na y: Ba n kho ng the |a m gi cho Chu a K|to
de Nguo | vu| |o ng hon cho ba ng v|e c ba n t|n va o tinh ye u
cu a Nguo |, mo t tinh ye u vo d|e u k|e n da nh cho ba n. Va ra t
co the ba n se ca m ngh|e m ra ng, thu c h|e n d|e u do co n kho
hon nhu ng hy s|nh qua ng da| ba n du tinh; do ng tho |, no
mang |a | mo t n|e m vu| th|e ng ||e ng |o n |ao vo nga n va
mo t su t|en bo th|e ng ||e ng hon tat ca nhu ng gi ba n da
co the laø m cho Chu a K|to . Xe t cho cu ng, ba n uo c ao
d|e u gi no| nhu ng a| ma ba n ye u thuong cho ba ng v|e c
ho t|n va o tinh ye u cu a ba n va cha p nha n hoa n toa n tinh
yeu a y?
161
Thao luyeä n 39: Teâ n Gieâ su, Nhö Laø Hieä n Dieä n
V|e c n|e m te n Chu a G|e su do | kh| da n nguo | ta de n cho
ga n cho Danh Nguo | mo t g|a tri ma ga n nhu di doan, tha m
chi da n de n v|e c tho |a y chinh danh xung do . Danh h|e u
G|e su cha ng qua |a mo t phuong the da n chu ng ta de n vo |
chinh Chu a G|e su, va v|e c |a p d| |a p |a | ca ch triu me n Danh
Nguo | ne u kho ng dem chu ng ta d| va o su h|e n d|e n cu a
Nguo | thi tha t vo ich.
Sau kh| |a ng ye n chinh minh, ba n ha y cha m ra | go |
te n G|e su… Ha y ca m nha n su h|e n d|e n cu a Nguo | dang
|o n |e n trong ba n…
Ba n ca m ngh|e m su h|e n d|e n cu a Nguo | theo ca ch
thu c na o? Ngo | sa ng…? No ng na n va ye u me n…? To |
ta m va kho khan…?
Kh| Su H|e n D|e n tro ne n so ng do ng, ba n o |a | trong
do … Kh| Su H|e n D|e n co khuynh huo ng |u mo , ba n |a p
|a | te n Nguo |…
Thao luyeä n 40: Caà u Thay Nguyeä n Giuù p
Chu ng ta b|e t qua it ve ca ch thu c ca u nguye n cu a Chu a
G|e su. Ð|e u do se |uo n |a bi ma t g|a u ky ta n ca c dlnh nu |
hoa c nhu ng no| va ng ve , ma o do , Nguo | ru t |u| kho | da m
do ng kh| Nguo | muo n da nh tho | g|o cho v|e c ca u nguye n.
Chung ta b|et su am tuong cua Chua G|esu ve cac
Tha nh Vinh ma Nguo | pha | do c d| do c |a | nhu mo | nguo |
Do Tha | da o du c kha c; va chu ng ta b|e t v|e c Nguo | ca u
nguye n cho nhu ng ke Nguo | ye u thuong: “Simon, Simon,
L0 |C 30 |C Kl||
162 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
kìa Satan ñaõ xin ñöôï c saø ng anh em nhö ngöôø i ta saø ng
gaï o. Nhöng Thaà y ñaõ caà u nguyeä n cho anh ñeå anh khoû i maá t
loø ng tin”. Ðo |a mo t b|e u h|e u va n go n duo c tha y trong T|n
Mu ng Luca (22, 31) ve nhu ng gi Chu a G|e su da |a m trong
g|o ca u nguye n cu a Nguo |. Nguo | thu c ha nh |o | chuye n
ca u.
Chu ng ta co n co mo t chl da n kha c trong T|n Mu ng G|oan
(17, 9tt.), “Con caà u nguyeä n cho hoï . Con khoâ ng caà u nguyeä n
cho theá gian, nhöng cho nhöõ ng keû Cha ñaõ ban cho con…
Vaâ ng laï y Cha, xin gìn giöõ hoï trong danh Cha maø Cha ñaõ
ban cho con… ñeå taá t caû neâ n moä t nhö Cha ôû trong con vaø
con ôû trong Cha… Con khoâ ng chæ caà u xin cho hoï nhöng
coø n cho nhöõ ng ai nhôø lôø i hoï maø tin vaø o con… Con caà u xin
cho hoï neâ n moä t… Laï y Cha, ñeå hoï neâ n moä t trong chuù ng ta
nhö Cha ôû trong con vaø con ôû trong Cha. Nhö vaä y, theá gian
seõ tin raè ng, Cha ñaõ sai con”. Ðo cu ng |a |o | ca u thay nguye n
g|u p!
K|nh Tha nh cu ng cho chu ng ta b|e t, chuye n ca u va n
co n |a co ng v|e c cu a Ðu c G|e su K|to ho m nay. Va| tro Cu u
Ðo cu a Nguo | da hoa n ta t. Nay, Nguo | da m nha n va| tro
Chuye n Ca u: “Coø n Ñöù c Gieâ su, chính vì Ngöôø i haè ng soá ng
muoâ n ñôø i, neâ n phaå m vò tö teá cuû a Ngöôø i toà n taï i maõ i maõ i. Do
ñoù , Ngöôø i coù theå ñem ôn cöù u ñoä vónh vieã n cho nhöõ ng ai
nhôø Ngöôø i maø tieá n laï i gaà n Thieâ n Chuù a. Thaä t vaä y, Ngöôø i
haè ng soá ng ñeå chuyeå n caà u cho hoï ” (Dt 7, 24-25). “Ai seõ
buoä c toä i nhöõ ng ngöôø i Thieâ n Chuù a ñaõ choï n? Chaú ng leõ Thieâ n
Chuù a, Ñaá ng laø m cho neâ n coâ ng chính? Ai seõ keá t aù n hoï ?
Chaú ng leõ Ñöù c Gieâ su Kitoâ ?, Ñaá ng ñaõ cheá t, hôn nöõ a, ñaõ soá ng
laï i, vaø ñang ngöï beâ n höõ u Thieâ n Chuù a maø chuyeå n caà u cho
chuù ng ta?” (Rm 8, 33-34).
163
Ða y |a |o | ca u nguye n ke m theo |o | ca u x|n duo c Ðuc
G|e su khuye n khich ca c mo n de cu a Nguo | ma to | se de
ca p trong cho c |a t. “Luù a chín ñaà y ñoà ng, thôï gaë t laï i ít. Vaä y
anh em haõ y xin chuû muø a sai thôï ra gaë t luù a veà ” (Mt 9, 37-
38). Ta t ca mo | |oa | hinh ca m g|a c pha n kha ng co the na y
s|nh: Ta | sao chu ng ta |a | x|n Th|e n Chu a mo t d|e u ma
Nga | b|et chu ng ta dang ca n? Hon nu a, mu a ma ng do
|a cu a Nga |, ha Nga | |a | kho ng b|et no ca n nhu ng tho ga t
sao?
Xem ra Ðu c G|e su ga t sang mo t be n ta t ca nhu ng pha n
kha ng na y va Nguo | co ng bo mo t quy |ua t huye n nh|e m
cu a the g|o | ca u nguye n; tu c |a , Th|e n Chu a, theo pha n
quye t r|e ng cu a Nga |, mo t ca ch na o do , da da t quye n na ng
Nga | va o do | tay cu a nhu ng con nguo | ca u thay nguye n
g|u p theo mo t ca ch thu c nhu the , ne u kho ng ho ca u thay,
thi quye n na ng cu a Nga | se pha | khu ng |a |.
Ða y |a ha p da n tuye t vo | cu a v|e c ca u thay nguye n g|u p:
kh| thu c ha nh v|e c chuye n ca u, ba n se ca m nha n mo t su c
ma nh |o n |ao trong do | so ng ca u nguye n; va mo t kh| da
ca m nha n su c ma nh na y, ba n se kho ng bao g|o ngung
ca u nguye n. Chl de n nga y ta n the , chu ng ta mo | nha n ra
ra ng, so pha n cu a nhu ng con nguo |, cu a nhu ng quo c g|a
da duo c hinh tha nh nhu the na o; kho ng pha | ra t nh|e u bo |
nhu ng ha nh do ng be n ngoa | cu a nhu ng con nguo | quye n
|u c hay bo | nhu ng b|e n co xem ra kho ng the tra nh kho |,
nhung ba ng |o | ca u nguye n |a ng |e , a m tha m va kho ng the
cuo ng |a | cu a nhu ng con nguo | ma the g|o | se kho ng bao
g|o b|e t de n.
Trong ta c pha m Caû nh Vöï c Thaà n Linh (The D|v|ne M|-
||eu) cu a minh, Cha Te|hard de Chard|n no | de n mo t nu tu
dang ca u nguye n ta | mo t nguye n duo ng va ng ve . Kh| chi
L0 |C 30 |C Kl||
164 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
ca u nguye n, ta t ca su c ma nh cu a vu tru duo ng nhu tu th|e t
|a p |a | cho phu ho p vo | nhu ng ao uo c cu a hinh bo ng ca u
nguye n nho be k|a va tru c quay cu a the g|o | xem ra dang
van vu ngang qua nguyen duong vang ve nay. Thanh
G|aco be no |: “Lôø i caà u xin tha thieá t cuû a ngöôø i coâ ng chính
raá t coù hieä u löï c. OÂ ng EÂ lia xöa cuõ ng laø m ngöôø i, cuø ng chung
moä t thaâ n phaä n nhö chuù ng ta; oâ ng ñaõ tha thieá t caà u xin cho
ñöø ng coù möa, thì ñaõ khoâ ng coù möa xuoá ng treâ n maë t ñaá t suoá t
ba naê m saù u thaù ng. Roà i oâ ng laï i caà u xin, thì trôø i lieà n möa
xuoá ng vaø ñaá t ñaõ troå sinh hoa traù i” (Gc 5, 16-18).
Chl ca n |uo t qua ca c thu cu a tha nh Phao|o , chu ng ta
tha y bao |a n nga | da du ng de n nhu ng |o | ca u thay nguye n
g|u p trong su vu to ng do cu a minh. Nga | kho ng pha | |a
nguo | co ta | a n no | nhu da tu nha n trong thu gu | ca c tin hu u
Co r|nto , nhung nga | da y su c ma nh trong v|e c |a m phe p |a
va |o | ca u nguye n. Ða y |a mo t vi du d|e n hinh v|e c nguo |
chuye n ca u cho da n minh: “Vì lyù do ñoù , toâ i quyø xuoá ng tröôù c
maë t Thieâ n Chuù a Cha, laø nguoà n goá c moï i gia toä c treâ n trôø i
döôù i ñaá t. Toâ i nguyeä n xin Chuù a Cha, theå theo söï phong
phuù cuû a Ngöôø i laø Ñaá ng vinh hieå n, ban cho anh em ñöôï c
cuû ng coá maï nh meõ nhôø Thaà n Khí cuû a Ngöôø i, ñeå con ngöôø i
noä i taâ m nôi anh em ñöôï c vöõ ng vaø ng. Xin cho anh em ñaà y
loø ng tin, ñöôï c Ñöù c Kitoâ ngöï trong taâ m hoà n; xin cho anh em
ñöôï c beù n reã saâ u vaø xaâ y döï ng vöõ ng chaé c treâ n ñöù c aù i, ñeå
cuø ng toaø n theå daâ n thaù nh, anh em ñuû söù c thaá u hieå u moï i
kích thöôù c daø i roä ng cao saâ u, vaø nhaä n bieá t tình thöông cuû a
Ñöù c Kitoâ , laø tình thöông vöôï t quaù söï hieå u bieá t. Nhö vaä y,
anh em seõ ñöôï c ñaà y traø n taá t caû söï vieâ n maõ n cuû a Thieâ n
Chuù a. Xin toâ n vinh Ñaá ng coù theå duø ng quyeà n naê ng ñang
hoaï t ñoä ng nôi chuù ng ta, maø laø m gaá p ngaø n laà n ñieà u chuù ng
ta daù m caà u xin hay nghó tôù i, xin toâ n vinh Ngöôø i trong Hoä i
165
Thaù nh vaø nôi Ñöù c Gieâ su Kitoâ ñeá n muoâ n thuôû muoâ n ñôø i.
Amen” (Ep 2, 14-21).
“Toâ i caû m taï Thieâ n Chuù a cuû a toâ i moã i laà n nhôù ñeá n anh
em. Toâ i luoâ n vui söôù ng moã i khi caà u nguyeä n cho anh em
heá t thaû y”; “Ñieà u toâ i khaå n khoaû n naø i xin, laø cho loø ng meá n
cuû a anh em ngaø y theâ m doà i daø o, khieá n anh em ñöôï c ôn
hieå u bieá t vaø taø i tröï c giaù c sieâ u nhieâ n, ñeå nhaä n ra caù i gì laø toá t
hôn. Toâ i cuõ ng xin cho anh em ñöôï c neâ n tinh tuyeà n vaø khoâ ng
laø m gì ñaù ng traù ch, trong khi chôø ñôï i ngaø y Ñöù c Kitoâ quang
laâ m” (P| 1, 3-4; 9-10).
Chl co mo t thu, trong do , nga | kho ng hu a vo | ca c tin hu u
cu a minh ra ng, nga | ca u nguye n cho ho ||e n |l; hoa c cu ng
trong thu do , nga | x|n ho ca u nguye n cho chinh nga |: “Theo
Thaà n Khí höôù ng daã n, anh em haõ y duø ng moï i lôø i kinh vaø moï i
tieá ng van naø i maø caà u nguyeä n luoâ n maõ i. Ñeå ñöôï c nhö vaä y,
anh em haõ y chuyeâ n caà n tænh thöù c vaø caà u xin cho toaø n theå
daâ n thaù nh. Anh em cuõ ng haõ y caà u xin cho toâ i nöõ a, ñeå khi
môû mieä ng noù i, thì Thieâ n Chuù a ban lôø i cho toâ i, haà u toâ i maï nh
daï n loan baù o maà u nhieä m cuû a Tin Möø ng; toâ i laø söù giaû cuû a
Tin Möø ng naø y caû khi toâ i ñang bò xieà ng xích. Anh em haõ y
caà u xin cho toâ i, ñeå khi rao giaû ng Tin Möø ng, toâ i noù i naê ng
maï nh daï n, nhö boå n phaä n toâ i phaû i noù i” (Ep 6, 18-20).
Ba n co the |a mo t trong nhu ng nguo | duo c Th|e n Chu a
mo | go | ca ch r|e ng de th| ha nh su vu chuye n ca u va b|e n
do | the g|o | cu ng tra | t|m cu a nhu ng con nguo | trong do
ba ng su c ma nh cu a nhu ng |o | ca u nguye n cu a ho . Cha
Te|hard de Chard|n no |, “Khoâ ng gì treâ n traù i ñaá t naø y maï nh
meõ baè ng ñöù c trong saï ch vaø lôø i caà u nguyeä n”. Ne u ba n huo ng
u ng |o | mo | go | de n tu Th|e n Chu a na y, thi chuye n ca u se
|a |o | ca u nguye n thuo ng xuye n nha t cu a ba n. Ca kh| ba n
L0 |C 30 |C Kl||
166 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
kho ng nha n duo c |o | mo | go | ca ch r|e ng de th| ha nh su
vu chuye n ca u, ba n va n thuo ng xuye n ca m tha y bi Th|e n
Chu a tho | thu c de |a m co ng v|e c do ca ch na y ca ch kha c.
Co nh|e u phuong thu c thu c ha nh |o | ca u nguye n na y. Duo |
da y |a mo t ca ch:
Ba n ha y da nh mo t cho c de y thu c su h|e n d|e n cu a
Chu a G|e su va t|e p xu c vo | Nguo |…
Ha y tuo ng tuo ng, Chu a G|e su dang tuo n do su so ng,
a nh sa ng va su c ma nh cu a Nguo | cho ba n… Ba ng tuo ng
tuo ng, ha y nhin xem ca con nguo | ba n duo c ngo | sa ng
bo | a nh quang de n tu Nguo |…
G|o da y, ha y go | |e n trong tri tuo ng tuo ng cu a ba n
tu ng nguo | mo t, nhu ng con nguo | ma ba n uo c ao ca u
nguye n cho ho . Ða t tay ba n tre n tu ng nguo |, tho ng
chuye n cho anh ta hoa c chi ta ta t ca su c so ng va su c
ma nh ba n vu a nha n duo c tu Ðu c K|to … Ha y da nh tho |
g|o cho tu ng nguo |… Tha m |a ng ca u x|n tinh ye u cu a
Ðu c K|to xuo ng tre n nguo | a y… Nhin xem nguo | a y dang
duo c ch|e u sa ng bo | su so ng va tinh ye u cu a Ðu c K|to ...
Nhin xem nguo | a y duo c b|e n do |…
Ðoa n, ba n chuye n sang nguo | t|e p theo… va nguo |
t|e p theo…
Ð|e u to | quan tro ng, |a ba n pha | y thu c Ðu c G|e su va
ga n bo vo | Nguo | ngay tu |u c kho | su buo | chuye n ca u cu a
ba n; ba ng kho ng, v|e c chuye n ca u cu a ba n ro| va o nguy
co kho ng pha | |a ca u nguye n, ma chl |a ta p |uye n de nho
|a | nhu ng nguo | kha c. Mo | nguy na m o cho , ba n se chl ta p
trung va o con nguo | ba n dang ca u thay, chu kho ng ta p
trung va o Th|e n Chu a.
Sau kh| da ca u nguye n cho mo t va | nguo | theo hinh
167
thu c da duo c de nghi trong thao |uye n, thi se ra t ich |o | ne u
ba n b|e t du ng |a | cho c |a t trong su h|e n d|e n cu a Chu a
K|to , uo ng |a y su c ma nh cu a Nguo |, Tha nh Tha n cu a Nguo |;
sau do , ba n t|e p tu c co ng v|e c chuye n ca u cu a minh ba ng
ca ch da t tay tre n nhu ng nguo | chua duo c ca u thay kha c
nu a…
Sau kh| da ca u nguye n theo ca ch na y cho tu ng nguo |
trong so nhu ng a| ma ba n ye u thuong, ba n cu ng ha y
ca u x|n cho nhu ng a| ma ba n quan ta m: Mu c tu ca u cho
doa n ch|e n… Cha me ca u cho con ca |… Tha y co ca u
cho ho c tro …
Ðoa n, ba n |a | ta m du ng de mu c |a y su c ma nh va tinh
ye u cu a Chu a K|to , ro | ba t da u ca u nguye n cho “nhu ng
nguo | thu nghich” cu a minh, vi Chu a G|e su da b|e n no
tha nh mo t bo n pha n do | vo | chu ng ta trong v|e c pha |
ca u nguye n cho ho . Ha y da t tay chu c |a nh tu ng nguo |
trong so nhu ng a| ma ba n kho ng thich… hoa c nhu ng
a| kho ng thich ba n… tre n nhu ng a| tu ng ga y bat cu
to n thuong na o cho ba n… Ha y ca m nha n su c ma nh
cu a Chu a K|to , tho ng qua do | tay ba n den vo | ta m
ho n ho …
T|e p de n, ba n ha y chuye n sang ca u nguye n cho toa n
the ca c quo c g|a… cho Ho | Tha nh… Kho ta ng cu a Th|e n
Chu a thi vo ta n, va ba n kho ng so se |a m ca n k|e t nhu ng
kho ta ng a y kh| trao ban chu ng mo t ca ch ro ng ra | cho
toa n the ca c nuo c, ca c da n…
Ha y de ta m tri ba n tro ng kho ng trong cho c |a t ha u
Tha nh Tha n co the go | |e n nhu ng con nguo | va nhu ng
su v|e c ca n ca u nguye n… Kh| nguo | na o do cho t de n
trong tri, ba n ha y da t tay tre n nguo | a y nha n danh Chu a
K|to …
L0 |C 30 |C Kl||
168 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
K|nh ngh|e m cu a to |, vo | tu ca ch mo t nguo | huo ng da n
tinh ta m, thi mo t so nguo | kh| da ca m nha n sa u sa c su h|e p
nha t vo | Th|e n Chu a, ho ca m tha y bi Nga | tho | thu c ca u
nguye n cho nguo | kha c. Ban da u, ho se ba n khoa n kh|
nghi d|e u na y co the |a mo t su ch|a tri; cho de n kh| ho kha m
pha ra ng, so di ho duo c mang de n tra ng tha | h|e p nha t sa u
sa c vo | Th|e n Chu a, mo t ca ch chinh xa c, |a de ho co the
chuye n ca u cho do ng |oa |; va v|e c chuye n ca u na y kho ng
|a m ho ch|a tri, nhung thu c ra, da n ho de n h|e p nha t sa u
tha m hon vo | Nga |.
Ne u duo c mo | go | th| ha nh su vu chuye n ca u, mo t d|e u
kha c nu a ma ba n se kha m pha do v|e c thu c ha nh thuo ng
xuye n co ng v|e c na y - |a , ca ng pha n pha t ha o pho ng kho
ta ng cu a Ðu c K|to tre n nhu ng nguo | kha c bao nh|e u, Nguo |
ca ng do xuo ng nhu ng nguo n ma ch tha n th|e ng a y tre n ta m
ho n va cuo c so ng ba n ba y nh|e u. Ðe ro |, dang kh| ca u
nguye n cho nhu ng nguo | kha c, chinh ba n |a | tro ne n g|a u
co .
Thao luyeä n 41: Lôø i Caà u Khaå n
Ca u kha n ga n nhu |a |o | ca u nguye n duy nha t Ðu c G|e su
da da y cho ca c mo n de kh| ho x|n Nguo | da y cho b|e t ca u
nguye n. Mo t nguo | co the ha u nhu kho ng bao g|o x|n duo c
da y ca u nguye n bo | chinh Ðu c K|to ne u nguo | a y da kho ng
ho c ca u nguye n ba ng nhu ng |o | ca u kha n.
Chu ng ta do c tha y trong T|n Mu ng Luca 11: “Coù moä t laà n
Ñöù c Gieâ su caà u nguyeä n ôû nôi kia. Ngöôø i caà u nguyeä n xong
thì coù moä t ngöôø i trong nhoù m moâ n ñeä noù i vôù i Ngöôø i: ‘Thöa
169
Thaà y, xin daï y chuù ng con caà u nguyeä n, cuõ ng nhö Gioan ñaõ
daï y moâ n ñeä cuû a oâ ng’. Ngöôø i baû o caù c oâ ng: ‘Khi caà u nguyeä n,
anh em haõ y noù i: Laï y Cha, xin laø m cho danh thaù nh Cha
vinh hieå n, trieà u ñaï i Cha mau ñeá n, xin Cha cho chuù ng con
ngaø y naø o coù löông thöï c ngaø y aá y; xin tha toä i cho chuù ng
con, vì chính chuù ng con cuõ ng tha cho moï i ngöôø i maé c loã i
vôù i chuù ng con, vaø xin ñöø ng ñeå chuù ng con sa chöôù c caù m
doã ’”.
Mo | ca u trong nhu ng ca u cu a K|nh La y Cha de u |a mo t
|o | ca u kha n!
G|o da y, chu ng ta ha y |a ng nghe chinh Chu a G|e su g|a |
thich |o | k|nh na y. Ða y se |a mo t pha n cu a thao |uye n:
Va Ðu c G|e su no | vo | ca c mo n de: “Ai trong anh em coù
moä t ngöôø i baï n, vaø nöû a ñeâ m ñeá n nhaø ngöôø i baï n aá y maø
noù i: ‘Baï n ôi, cho toâ i vay ba caù i baù nh, vì toâ i coù anh baï n lôõ
ñöôø ng gheù laï i nhaø , vaø toâ i khoâ ng coù gì doï n cho anh ta aê n
caû ’, maø ngöôø i kia töø trong nhaø laï i ñaù p: ‘Xin anh ñöø ng
quaá y raà y toâ i: Cöû a ñaõ ñoù ng roà i, caù c chaù u laï i nguû cuø ng
giöôø ng vôù i toâ i, toâ i khoâ ng theå daä y laá y baù nh cho anh ñöôï c’.
Thaà y noù i cho anh em bieát: Daãu ngöôø i kia khoâ ng daä y
ñeå cho ngöôø i naø y vì tình baï n, thì cuõ ng seõ daä y ñeå cho
ngöôø i naø y taát caû nhöõ ng gì anh ta caà n, vì anh ta cöù lì ra
ñoù .
Theá neâ n, Thaà y baû o anh em: Anh em cöù xin thì seõ
ñöôï c, cöù tìm thì seõ thaá y, cöù goõ cöû a thì seõ môû cho. Vì heã
ai xin thì nhaä n ñöôï c, ai tìm thì thaá y, ai goõ cöû a thì seõ môû
cho. Ai trong anh em laø moä t ngöôø i cha, maø khi con xin
caù , thì thay vì caù laï i laá y raé n maø cho noù ? Hoaë c noù xin
tröù ng laï i cho noù con boø caï p? Vaä y neá u anh em voá n laø
nhöõ ng keû xaá u maø coø n bieá t cho con caù i mình cuû a toá t cuû a
L0 |C 30 |C Kl||
170 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
laø nh, phöông chi Cha treâ n trôø i laï i khoâ ng ban Thaù nh Thaà n
cho nhöõ ng keû keâ u xin Ngöôø i sao?” (Lc 11, 1-13).
Nhu ng |o | a y tha t da ng chu y trong su g|a n di cu a chu ng.
“X|n thi se duo c… Vi he ai x|n thi nha n duo c…”.
Thu tuo ng tuo ng, ba n nghe Ðu c G|e su dang no |
nhu ng |o | do vo | ba n. Ha y tu ho |, “To | co tha t su t|n nhu ng
|o | do kho ng? Nhu ng |o | do co y nghia gi vo | to |?”.
Ro | ba n ha y ch|a se nhu ng ca u tra |o | cu a minh ve
nhu ng ca u ho | do vo | Nguo |.
Ba n co the |a m tuong tu vo | Luca 18, 1-6.
Hoa c ba n du ng doa n T|n Mu ng na y: “Saù ng sôù m khi
trôû vaø o thaø nh, Ngöôø i caû m thaá y ñoù i. Troâ ng thaá y caâ y vaû ôû
beâ n ñöôø ng, Ngöôø i laï i gaà n, nhöng khoâ ng tìm ñöôï c gì caû ,
chæ thaá y laù thoâ i. Neâ n Ngöôø i noù i: ‘Töø nay, khoâ ng bao giôø
maø y coù traù i nöõ a!’. Caâ y vaû cheá t khoâ ngay laä p töù c. Thaá y
vaä y, caù c moâ n ñeä ngaï c nhieâ n noù i: ‘Sao caâ y vaû laï i cheá t
khoâ ngay laä p töù c nhö theá ?’. Ñöù c Gieâ su traû lôø i: ‘Thaà y baû o
thaä t anh em, neá u anh em tin vaø khoâ ng chuù t nghi nan, thì
chaú ng nhöõ ng anh em laø m ñöôï c ñieà u Thaà y vöø a laø m cho
caâ y vaû , maø hôn nöõ a, anh em coù baû o nuù i naø y: ‘Dôø i choã
ñi, nhaø o xuoá ng bieå n!’, thì söï vieä c seõ xaû y ra nhö theá . Taá t
caû nhöõ ng gì anh em laá y loø ng tin maø xin khi caà u nguyeä n,
thì anh em seõ ñöôï c” (Mt 21, 18-22).
“Saù ng sôù m, khi ñi ngang caâ y vaû , caù c ngaø i ñaõ thaá y noù
cheá t khoâ taä n reã . OÂ ng Pheâ roâ söï c nhôù laï i, lieà n thöa Ñöù c
Gieâ su: ‘Kìa Thaà y xem, caâ y vaû Thaà y ruû a ñaõ cheá t khoâ roà i!’.
Ñöù c Gieâ su noù i vôù i caù c oâ ng: ‘Anh em haõ y tin vaø o Thieâ n
Chuù a. Thaà y baû o thaä t anh em: Neá u coù ai noù i vôù i nuù i naø y:
‘Dôø i choã ñi, nhaø o xuoá ng bieå n!’ maø trong loø ng chaú ng chuù t
nghi nan, nhöng tin raè ng ñieà u mình noù i seõ xaû y ra, thì seõ
171
ñöôï c nhö yù . Vì theá , Thaà y noù i vôù i anh em: Taá t caû nhöõ ng
gì anh em caà u xin, anh em cöù tin laø mình ñaõ ñöôï c roà i, thì
seõ ñöôï c nhö yù . Khi anh em ñöù ng caà u nguyeä n, neá u anh
em coù chuyeä n baá t bình vôù i ai, thì haõ y tha thöù cho hoï , ñeå
Cha cuû a anh em laø Ñaá ng ngöï treâ n trôø i, cuõ ng tha loã i cho
anh em. Nhöng neá u anh em khoâ ng tha thöù , thì Cha cuû a
anh em laø Ñaá ng ngöï treâ n trôø i, cuõ ng seõ khoâ ng tha loã i cho
anh em’” (Mc 11, 20-26).
Sau kh| ba n da du ng |a | tre n mo t trong nhu ng doa n
va n na y va da ta m su vo | Chu a G|e su ve chu ng, ba n
ha y |a ng ye n chinh minh ha u chua n bi cho v|e c ca u
kha n…
Ha y tha thu cho tu ng nguo | da ga y ba t binh cho ba n…
Ha y no | vo | tu ng nguo | ba ng tuo ng tuo ng, “To | tha thu
cho ba n vo | ta t ca ta m |o ng cu a to | nha n danh Chu a
G|e su K|to , chl vi Nguo | da tha thu cho to |…”.
G|o da y, ba n ha y ca u x|n Chu a G|e su do da y |o ng
ba n n|e m t|n vo n se |a m cho |o | nguye n kha n ca u tro
ne n ma nh me … “La y Chu a, con t|n, x|n ha y tro g|u p
|o ng t|n ye u he n cu a con…”.
Ro | ba n ha y ca u x|n mo t ta ng pha m kha c de n tu Nguo |:
su c khoe , tha nh co ng trong mo t va | co ng v|e c…
Ha y tuo ng tuo ng, Chu a G|e su dang ban qua ta ng
na y cho ba n va tuo ng tuo ng chinh ba n dang vu| suo ng
ngo | khen Nguo | ve qua ta ng ay… Hoa c ha y tuo ng
tuo ng, Nguo | tu cho | ban cho ba n qua ta ng a y, nhung
cu ng |u c, Nguo | |a | do nga p |o ng ba n su binh an, va
chinh ba n |a | ngo | khen Nguo | mo t ca ch vu| suo ng ve
d|e u na y…
L0 |C 30 |C Kl||
172 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Thao luyeä n 42: Ñöù c Gieâ su, Ñaá ng Cöù u Ñoä
Ða y cu ng |a mo t hinh thu c kha c cu a v|e c thu c ha nh n|e m
te n Chu a G|e su. V|e c |a p d| |a p |a | Danh Chu a G|e su kho ng
chl dem |a | su h|e n d|e n cu a Nguo |, nhung co n dem on
cu u do cu a Nguo | cho nhu ng a| ca u kha n. G|e su, tu nguye n
nghia, |a Ða ng Cu u Ðo . Ðo cu ng |a y nghia te n Nguo | (Mt
1, 21). “Ngoaø i Ngöôø i ra, khoâ ng ai ñem laï i ôn cöù u ñoä ; vì
döôù i gaà m trôø i naø y, khoâ ng coù moä t danh naø o khaù c ñaõ ñöôï c
ban cho nhaâ n loaï i, ñeå chuù ng ta phaû i nhôø vaø o danh ñoù maø
ñöôï c cöù u ñoä ” (Cv 4, 12).
V|e c |a p d| |a p |a | triu me n Danh Tha nh G|e su |a m cho
Nguo | h|e n d|e n vo | chu ng ta. Kh| Ðu c G|e su h|e n d|e n,
Nguo | ban cho chu ng ta on cu u do cu a Nguo |. On cu u do
na o da y? On cu u do Nguo | da mang de n Pa|est|ne ha|
nga n na m truo c: Chu a |a nh mo | be nh hoa n ta t nguye n cu a
con nguo |: the xa c, tinh ca m, t|nh tha n; va nhu the , ban
binh an cho con nguo |, g|u a con nguo | vo | Th|e n Chu a,
g|u a con nguo | vo | con nguo |.
To | da no | truo c da y ve da c tinh chu a |a nh cu a v|e c |a p
d| |a p |a | so t sa ng Danh Th|e n Chu a. Mahatma Gandh| da
no | de n phuong thu c ca u nguye n cu a o ng nhu “thuo c cho
nguo | nghe o”. Danh Tha nh G|e su chu a |a nh chu ng ta kho |
tu ng be nh ta t ye u dau ne u chu ng ta go | te n Nguo | tre n mo |
mo t ve t thuong, tre n mo | mo t ca n be nh cu a minh vo | |o ng
t|n.
V|e c n|e m Danh Tha nh G|e su co n dem de n cho chu ng
ta on tha thu ta t ca to | |o | cu a minh. Mo t ca u chuye n o A n
Ðo ke ve mo t vi vua, nguo | da g|e t ca c anh em minh; va
ro |, trong mo t ta m tra ng ho | ha n, o ng de n vo | mo t a n si
173
tha nh th|e n de x|n on tho ng ho | va tha thu . Kh| vua de n thi
vi a n si va ng nha , mo t do de cu a o ng g|a | to | va ra v|e c de n
to | cho vua. Nguo | a y ba o vua, “Ha y go | Danh Tha nh Chu a
ba |a n, ta t ca to | |o | cu a vua se duo c tha”. Kh| vi a n si tro
ve , nghe b|e t v|e c do de o ng da |a m thi pha n no . O ng no |
vo | do de cu a minh, “Con kho ng b|e t ra ng, ne u con tuye n
xung Danh Chu a ca ch triu me n chl mo t |a n tho |, thi cu ng
du ta y sa ch to | |o | cu a ca mo t vuong quo c? Va y ta | sao con
da m ba o vua pha | n|e m Danh Chu a de n ba |a n? Con ma t
he t |o ng t|n va o su c ma nh cu a Danh Tha nh Nguo | sao?”.
Ba n ha y go | Danh Tha nh Chu a G|e su cha m ra |, tha
th|e t, va thlnh thoa ng du ng |a |… Uo c ao duo c da y tra n
su h|e n d|e n cu a Nguo |…
G|o da y, ha y “xu c da u” mo | mo t g|a c quan va mo |
mo t quan na ng cu a ba n ba ng Danh Tha nh G|e su. K|nh
Tha nh no |, “Teâ n anh laø daà u thôm man maù t toaû lan” (Dc
1, 3b). The ne n, ba n ha y xu c da u Danh Tha nh na y tre n
do | ma t ba n, tre n do | cha n ba n, trong t|m ba n… tre n ky
u c cu a ba n, su vo m|nh cu a ba n, y chi cu a ba n va tri
tuo ng tuo ng cu a ba n… Kh| |a m d|e u na y, ba n ha y nhin
xem mo | g|a c quan, mo | ch| the , mo | quan na ng dang
duo c do t |e n bo | su h|e n d|e n va su c ma nh cu a Ðu c
G|e su; cho de n kh| toa n the tha n xa c, toa n the con
nguo | ba n duo c boc cha y va do ru c vo | su h|e n d|e n
cu a Nguo |.
G|o da y, ba n ha y t|e p tu c xu c da u nhu ng nguo | kha c
vo | Danh Tha nh na y… Ha y n|e m Danh Tha nh vo | |o ng
t|n va tinh ye u tre n mo | mo t nguo | trong ho … tre n nhu ng
be nh nha n va nguo | ye u dau… tre n ba n be cu a ba n…
tre n nhu ng a| dang pha | kho n kho ; va ca tre n nhu ng a|
dang |a m co ng v|e c chu a |a nh: ca c ba c si, y ta , ca c nha
L0 |C 30 |C Kl||
174 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
tu va n, ca c mu c tu … tre n nhu ng a| ba n ye u thuong…
Ha y xem mo | nguo | trong ho duo c tro ne n ma nh me va
so ng do ng, tra n da y bo | Danh Tha nh quye n na ng cu a
Nguo |…
Mo | kh| ba n ca m tha y me t, ha y tro |a | vo | su h|e n d|e n
cu a Chu a G|e su va du ng o do mo t |u c…
Thao luyeä n 43: Nhöõ ng Caâ u Tin Möø ng
Vo | thao |uye n na y, ba n se pha | ||e t ke mo t danh sa ch nhu ng
me nh |e nh va nhu ng ca u ho | ma Ðu c G|e su da no | vo |
nhu ng nguo | trong T|n Mu ng. Nhu ng ca u nhu: “Ha y de n,
ha y theo to |… Ha y de n ma xem… Ha y cha n da t ch|e n cu a
Tha y… Ha y ra cho nuo c sa u ma tha |uo |… Tha y se |a m
cho ca c anh tro tha nh nhu ng ke cha | |uo | nguo | ta… Ha y
tlnh thu c va ca u nguye n…”. Nhu ng ca u ho | nhu: “Anh em
ba o Tha y |a a|?… Anh co ye u me n Tha y kho ng?… Anh
co t|n ra ng, to | co the |a m d|e u do kho ng?… Anh muo n to |
|a m gi cho anh?… Anh co muo n duo c chu a |a nh
kho ng?…”.
Ba n ha y cho n mo t trong nhu ng ca u ho | hoa c |o | mo | go |
tu danh sa ch do va ba t da u thao |uye n:
Ha y tuo ng tuo ng, ba n tha y Chu a K|to Phu c S|nh dang
o truo c ma t… Ðoa n, ha y tuo ng tuo ng ba n dang nghe
Nguo | ngo vo | ba n mo t trong nhu ng ca u ho | hoa c |o |
mo | go | na y: “Ha y de n ma xem… Anh co ye u me n Tha y
kho ng?…”.
Ðu ng tra |o | tu c kha c |o | mo | hoa c ca u ho | cu a Nguo |...
Thu tuo ng tuo ng, ba n nghe Nguo | |a p d| |a p |a | nhu ng
175
|o | a y… Ha y de nhu ng |o | a y vang vo ng kha p toa n the
con nguo | ba n…
T|e p tu c |a ng nghe nhu ng |o | a y… ha y de chu ng tha ch
do ba n, thu c tlnh ba n, mo | go | ba n da p tra … cho de n
kh| ba n kho ng co n co the ca m |o ng da p |a | Nguo |. Ba y
g|o , ha y no | vo | Nguo | nhu ng gi |o ng ba n ma ch ba o.
V|e c do c K|nh Tha nh so t sa ng va thuo ng xuye n, nha t |a
Ta n Uo c, se mang |a | mo t su phong phu |o n |ao cho v|e c
ca u nguye n va cuo c so ng cu a ba n. Ngang qua nhu ng
doa n, nhu ng ca u va n do , ba n se kha m pha da n da n, Ðu c
G|e su duo ng nhu dang tho ng g|ao vo | ba n theo mo t ca ch
thu c da c b|e t.
Va tho ng thuo ng, trong nhu ng |u c ba n cu ng qua n, nga t
nghe o, hoa c vu| suo ng, ca kh| co don… Ðu c G|e su cu ng
se |a p |a | nhu ng |o | a y cho ba n, trong ta m ho n ba n; va qua
nhu ng |o | a y, Nguo | th|e t |a p v|e c ga p go ba n. Lo ng ba n se
cha y |e n nhu |o ng ca c mo n de da bu ng cha y tre n duo ng
ve Emmaus kh| ho nghe Ðu c G|e su g|a | thich nhu ng |o |
K|nh Tha nh.
Thao luyeä n 44: Nhöõ ng Öôù c Voï ng Thaù nh
Ða y |a mo t hinh thu c ca u nguye n don so va vu| tuo| duo c
go | hu ng theo mo t cu m tu ma tha nh lnhax|o Loyo|a thuo ng
xuye n su du ng: “Ca u Nguye n va Nhu ng Uo c Vo ng Tha nh”.
Nga | no | vo | ca c tha y Do ng Te n dang chua n bi |a m ||nh
mu c ra ng, ho pha | da nh he t tho | g|o cho v|e c ho c, va nhu
the , ho se kho ng co nh|e u tho | g|o cho v|e c ca u nguye n.
Nhung ho co the bu |a | v|e c th|e u g|o ca u nguye n na y ba ng
L0 |C 30 |C Kl||
176 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
nhu ng öôù c voï ng thaù nh cu a minh de |a m nhu ng d|e u |o n
|ao cho Th|e n Chu a va muo n v|e c |a nh cho tha nha n. Nga |
no | vo | ca c Be Tre n cu a ca c co ng doa n nga | ra ng, bo n
pha n da u t|e n cu a ca c nga |, vo | tu ca ch Be Tre n, |a mang
caù c coä ng ñoaø n cuû a mình treâ n vai qua |o | ca u nguye n (ca u
thay cho nhu ng anh em trong ca c co ng doa n) va nhu ng
uo c ao tha nh th|e n cu a minh (uo c ao nhu ng d|e u cao ca
cho ca c co ng doa n).
Ba n tha n tha nh lnhax|o , con nguo | cu a nhu ng kha t vo ng
|o n |ao va ma nh ||e t, kha t vo ng do da |a m nga | tro tha nh
mo t vi tha nh tho | danh, va qua nhu va y. Chinh kh| vu a tro
|a |, nga | th|e n ve mo t ||nh thao, co the go | mo t ca ch thich
ho p nha t |a moä ng öôù c thaù nh; ba ng ca ch a y, nga | ta ng cuo ng
nhu ng kha t vo ng cu a minh nha m thu c h|e n bao d|e u |o n
|ao cho Th|e n Chu a. Nga | tuo ng tuo ng tha y minh dang
ga nh va c nhu ng co ng trinh ky vi va kho kha n cho Th|e n
Chu a. Nga | nho |a | nhu ng ky tich to |o n cu a ca c tha nh va
nhu |o ng, “Thaù nh Phanxicoâ laø m nhieà u nhö theá cho Chuù a,
toâ i seõ laø m nhieà u hôn. Thaù nh Ña Minh laø m nhöõ ng vieä c lôù n
lao cho Chuù a, toâ i seõ laø m hôn theá …”. Nga | ta m su , ||nh thao
tha nh th|e n na y |uo n de |a | cho nga | mo t ca m nha n ve su
binh an, |o ng so t sa ng va su ma nh me ; ve sau, nga | go | |a
nhu ng an u | th|e ng ||e ng.
Tha nh Te re xa Av||a cu ng nha n ma nh nh|e u de n su thu c
da y ro re t cu a nhu ng kha t vo ng |o n |ao. Nga | nha n ma nh
d|e u na y, nha t |a do | vo | nhu ng a| mo | ba t da u d| va o do |
so ng th|e ng ||e ng, nga | no |: Ha y de ho ba t da u vo | mo t
ca m nha n ve n|e m vu| va tu do vo | |o ng can da m |o n |ao,
da y uo c vo ng de tro ne n xua t sa c trong co ng v|e c cu a Th|e n
Chu a, vi Ða ng To | Cao ye u thuong nhu ng ta m ho n du ng
ma nh va can truo ng.
177
Ð|e u na y ta o ne n mo t ca m nha n ta m |y |a nh ma nh. Ba n
ha u nhu kho ng the da t duo c nhu ng gi ma ba n kho ng the
nhìn thaá y, ngay ca trong tuo ng tuo ng. Ba n pha | |a mo t con
nguo | cu a nhu ng kha t vo ng |o n |ao va co mo t ta m nhin
ro ng ra |, ne u ba n muo n duo c tra n da y su c ma nh trong
nhu ng tha nh tu u.
Thao |uye n na y go m ha| pha n: pha n thu nha t de ca p
nhu ng kha t vo ng tha nh da nh cho nhu ng nguo | kha c, pha n
thu ha| no | de n nhu ng kha t vo ng tha nh cho chinh ba n:
Ha y da t truo c Th|e n Chu a nhu ng uo c ao ba n cho tu ng
nguo | trong nhu ng a| ma ba n uo c ao ca u x|n cho ho …
Ha y nhin mo | mo t nguo | trong ho , ba ng tri tuo ng tuo ng,
nhu dang co duo c nhu ng gi ba n ao uo c cho ho … Ba n
kho ng ca n da ng mo t |o | ca u nguye n cu the cho ho . Chl
ca n ba y to nhu ng uo c nguye n tha nh th|e n cu a ba n |e n
Th|e n Chu a |a du … va de tha y nhu ng uo c nguye n do
duo c da p u ng.
Nhu ng gi ba n da ca u x|n cho tu ng ca nha n, nay, ha y
ca u x|n cho ca c g|a dinh, ca c nho m va ca c co ng doa n…
cho ca c quo c g|a, cho Ho | Tha nh… Ha y can da m vuo t
qua ta t ca chu nghia tha t ba | va b| quan kh| öôù c mong
vaø hy voï ng nhöõ ng ñieà u to lôù n... vaø xem nhu ng d|e u |o n
|ao na y nhu tha t su chl duo c thu c h|e n do quye n na ng
to | cao cu a Th|e n Chu a.
Ba y g|o , ha y da t truo c Th|e n Chu a nhu ng kha t vo ng
ba n uo c ao cho chinh minh: Ba y to cu ng Nguo | ta t ca
nhu ng d|e u to |o n ba n uo c ao thu c h|e n trong co ng v|e c
cu a Nguo |… Su v|e c ba n se kho ng bao g|o thu c h|e n
chu ng mo t ca ch thu c su , hoa c ca m tha y kho ng co kha
na ng thu c h|e n chu ng |a mo t d|e u kho ng du ng… Ð|e u
quan tro ng |a ba n |a m vu| |o ng Th|e n Chu a ba ng ca ch
L0 |C 30 |C Kl||
178 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
to cho Nga | tha y nhu ng kha t vo ng cu a ba n vo b|e n chu ng
na o, ma c da u su c |u c cu a ba n tha t nho nho|… Cu ng
ba ng ca ch a y ma nhu ng nguo | ye u nhau thuo ng no | kh|
ho ba y to su vo b|e n ve nhu ng uo c mo cu a minh, nhu ng
uo c mo vo n xa vo | vo | kha na ng g|o | ha n cu a ho …
Co mo t ca ch kha c de thu c h|e n d|e u na y. Ba n ha y
tuo ng tuo ng nhu ng co ng v|e c |o n |ao cu a mo t va | vi
tha nh: Tha nh Phao|o , tha nh Phanx|co Xav|e … hay ba t
cu vi tha nh na o ma ba n ye u me n, nguo ng mo … Ha y co|
nhu ng co ng v|e c |o n |ao do |a cu a ba n ba ng v|e c uo c
ao chu ng, quye t chi thu c h|e n chu ng, tha m chi thu c h|e n
chu ng trong tuo ng tuo ng. Ha y do ng hoa chinh minh vo |
ca c nga | trong tinh ye u me n tuye t vo | cu a ho … Ha y tuo ng
tuo ng, ba ng a n su ng cu a Th|e n Chu a, chinh ba n dang
|a m ta t ca nhu ng gi ca c nga | da |a m, chiu du ng ta t ca
nhu ng gi ca c nga | da chiu du ng vi tinh ye u da nh cho
Th|e n Chu a... Ha y de cho tri tuo ng tuo ng cu a ba n tu do
cha p ca nh de n vo | nhu ng uo c mo da y nh|e t huye t vo n
su ye u he n cu a ba n se kho ng cho phe p ba n hoa n tha nh
trong thu c te …
Ðoa n, ha y b|e u |o cu ng Th|e n Chu a nhu ng uo c mo
ba n uo c mong cho nga y so ng sa p to | cu a minh… ta t ca
nhu ng gi ba n ao uo c thu c h|e n cho co ng v|e c cu a Nga |…
Ba ng tuo ng tuo ng, ha y co| minh thu c su |a nguo | ma
ba n uo c mo tro tha nh, va dang thu c h|e n nhu ba n ha ng
uo c mo thu c h|e n…
Trong mo t the g|o | ma o do , chu ng ta da t quan tro ng
qua nh|e u va o tha nh tu u, chu ng ta co khuynh huo ng bo
qua g|a tri vo song cu a nhu ng uo c mo, nha t |a kh| nhu ng
tha nh tu u kho ng tu c tho | theo sau nhu ng uo c mo do .
179
Thao luyeä n 45: Quy Höôù ng Veà Thieâ n Chuù a
Kh| ca c mo n de x|n Ðu c G|e su da y cho ho ca u nguye n,
Nguo | da y ho thua ra ng, “Laï y Cha chuù ng con ôû treâ n trôø i,
chuù ng con nguyeä n Danh Cha caû saù ng, Nöôù c Cha trò ñeá n,
yù Cha theå hieä n döôù i ñaá t cuõ ng nhö ôû treâ n trôø i…”. Nguo | ba t
da u vo | Cha Nguo |, vo | vuong quo c cu a Cha Nguo |, vo |
nhu ng vu| thoa cua Cha Nguo |. Chu ng ta quen nghi Ðu c
G|e su |a nguo | so ng cho nguo | kha c, va qua thu c, Nguo |
nhu the . Nhung chu ng ta co khuynh huo ng bo qua su v|e c
|a , truo c he t, Ðu c G|e su |a nguo | so ng cho Chu a Cha. Mo t
ca ch th|e t ye u, Nguo | |a con nguo | quy-ve -Th|e n-Chu a.
Nga y nay, chu ng ta co nguy co qua quy ve -con-nguo |.
Chu ng ta |a |a m vo | nhu ng ta m tinh cu a ta c g|a Tha nh
Vinh, |a nguo | nguo c ma t cao tro ng ve nu | tha nh, tu nhu
tha m, na y Chu a se cu u ho . Chu ng ta co nguy co ba m viu
chuye n the tu c va bo qua ca | s|e u v|e t trong cuo c so ng,
ma kho ng co no , con nguo | kho ng co n |a mo t con nguo |
v|e n ma n.
Thao |uye n na y nha m huo ng cuo c so ng ba n b|e t quy
ve Th|e n Chu a hon.
Ba n ha y |a p mo t danh sa ch ta t ca nhu ng uo c mo,
nga n na o ma ba n co the nho … Uo c mo vi da |, uo c mo
nho be , uo c mo “|a ng ma n”, ca nhu ng uo c mo ta m
thuo ng…
Ha y ||e t ke mo t so va n de ma ba n dang pha | duong
da u… ca c va n de g|a dinh, va n de co ng a n v|e c |a m,
va n de ca tinh…
G|o da y, ha y tu ho |: To | dang trao cho Th|e n Chu a
pha n na o trong v|e c hoa n tha nh nhu ng uo c mo cu a to |?
Nga | do ng va| tro na o trong v|e c |a m cho nhu ng uo c
L0 |C 30 |C Kl||
180 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
mo na y tha nh h|e n thu c? Va| tro na o? To | co ha | |o ng
vo | va| tro cu a Nga | kho ng? Nga | co ha | |o ng kho ng?
Ðoa n, ba n ha y tu ho |: To | dang trao cho Chu a pha n
na o kh| tim g|a | pha p cho nhu ng va n de to | dang g|a |
quye t?... To | ca y tro ng va o Nga | nga n na o dang kh| g|a |
quye t chu ng?... To | t|n va o Nga | duo c bao nh|e u?…
Chua he t, mo t ca u ho | kha c: Th|e n Chu a co va| tro
quan tro ng na o trong danh sa ch nhu ng uo c mo cu a
to |?… Nga | co pha | |a mo t trong nhu ng gi to | khao
kha t?… Khao kha t de n mu c na o?…
V|e c tim k|e m Th|e n Chu a quan tro ng de n mu c na o
trong danh sa ch ca c va n de cu a to |?
G|o da y, ha y |a n |uo t cho n tu ng uo c mo hay tu ng va n
de ro | tu ho |: To | du dinh hoa n tha nh uo c mo na y the
na o? Ca ch chung, to | du dinh g|a | quye t va n de na y the
na o? Trong tuo ng tuo ng, ha y tim ca u tra |o | cho va n de
na y… Ha y xem, chinh ba n tha y nhu ng uo c mo va chinh
ba n dang g|a | quye t ca c va n de cu a minh... Ha y |uu y
de n ta t ca nhu ng phuong t|e n su du ng kh| g|a | quye t
va n de na y…
Ba y g|o , ba n ha y ba y to mo | mo t caù ch thöù c na y |e n
Th|e n Chu a va ta c do ng cu a Nga |… Ð|e u quan tro ng
o da y |a baø y toû , chu kho ng |a nhu ng ket qua … Ha y
xem mo | ha nh do ng, mo | y tuo ng, v.v., nhu dang den
tu Th|e n Chu a cu ng nhu dang quy ve Nga |… Ha y xem
ba n ca m nha n the na o kh| |a m d|e u na y…
181
Thao luyeä n 46: Löû a Yeâ u Meá n Soá ng Ñoä ng
To | |a y ca m hu ng cho thao |uye n na y tu cuo n sa ch duo c
ua chuo ng Maâ y Voâ Tri ma to | da g|o | th|e u,
5
ta c pha m no |
mo t ca ch tha t ha p da n ve mo t nguo | mu tra n da y |o ng ye u
me n de n no | |o ng ye u me n do |a | da y |e n trong ta m ho n
chu ng ta va mo |o ng chu ng ta huo ng ve Th|e n Chu a.
Ba n ha y da nh mo t |u c de |a ng ye n chinh minh qua
mo t trong nhu ng thao |uye n y thu c…
G|o da y, ha y tuo ng tuo ng, ba n dang d| xuo ng ta n
nhu ng m|e n ra t sa u tha m cu a |o ng minh, hay trung ta m
hu u the cu a minh. Ta t ca de u ta m to |… Nhung o do ,
ba n |a | tim tha y mo t da | nuo c phun vo t |e n ta n Th|e n
Chu a. Hoa c thu tuo ng tuo ng, ba n ga p o do mo t ngo n
|u a so ng do ng cu a tinh ye u dang bu ng pha t ta n tha nh
nhan Nga |…
To | muo n ba n no | mo t |o | hay mo t ca u ra t va n hoa vo |
g|a| d|e u cu a a nh |u a hoa c nhu ng t|a nuo c a y… Chl ca n
go | te n G|e su…, Abba, Cha o|…; hoa c Tha nh Tha n, kha n
x|n ngu de n…; hoa c |a y Th|e n Chu a cu a con, Nga | |a
Ta t Ca cu a con…
Ha y |a ng nghe nhu ng |o | a y pha t ra tu tha m cung
|o ng ba n… Ðu ng no | ne n |o |. Ba n ha y |a ng nghe |o | a y
mo t ca ch nga y nga t nhu the no dang vo ng |a | tu xa, tha t
xa… tu nhu ng co | ra t sa u tha m cu a hu u the ba n…
G|o da y, ha y tuo ng tuo ng a m thanh do dang ro da n
va ba t da u do da y toa n the con nguo | ba n; de ro |, ba n
5
Ta c gia da de ca p ta c pha m na y o ba i 5, trong pha n Y Thu c va Chie m
Nie m. (Chu thich cu a nguo i dich).
L0 |C 30 |C Kl||
182 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
nghe no vang vang trong da u, trong ngu c, trong da …
trong toa n the tha n xa c ba n…
Sau mo t g|a y |a t, ha y tuo ng tuo ng ba n dang nghe
a m thanh a y vang vo ng kha p g|an pho ng… va sau do ,
kha p khuo n v|e n... Ro | no ta ng da n cuo ng do , phu da y
toa n the tra | da t, ca nhu ng ba u tro |… de ro |, toa n the vu
tru vo ng nga n |o | a y, |o | pha t ra tu nhu ng m|e n sa u tha m
cu a |o ng ba n…
Ha y o |a | trong |o | a y… va g|o da y, ne u ba n uo c ao,
ha y no | |o | a y vo | chinh minh mo t ca ch ye u thuong…
Thao luyeä n 47: Lôø i Nguyeä n Ngôï i Khen
Ne u pha | cho n mo t hinh thu c ca u nguye n vo n |a m cho su
h|e n d|e n cu a Ðu c K|to xa c thu c nha t trong cuo c do | to |,
ban cho to | ca m nha n sa u xa nha t |a minh duo c na ng do
va bao bo c bo | su quan pho ng ye u thuong cu a Th|e n Chu a,
thi to | se kho ng do du cho n |a y hinh thu c na y, hinh thu c
ca u nguye n cuo | cu ng ma to | de nghi cho cuo n sa ch, Lo |
Nguye n Ngo | Khen. To | cu ng cho n hinh thu c ca u nguye n
na y de tim |a | an binh va n|e m vu| |o n |ao trong nhu ng |u c
nguy kho n…
Mo t ca ch kha don g|a n, |o | nguye n cha t chu a ta m tinh
ngo | khen va ca m ta Th|e n Chu a ve mo | d|e u. No da t ne n
ta ng tre n n|e m t|n ra ng, kho ng gi xa y de n trong cuo c do |
chu ng ta ma kho ng duo c tha y truo c cu ng nhu duo c du ||e u
bo | Th|e n Chu a - du ng |a kho ng gi, kho ng gi, ke ca to | |o |
cu a chu ng ta.
H|e n nh|e n, Th|e n Chu a kho ng muo n to | |o |. H|e n nh|e n,
183
Nga | kho ng muo n tha y to | ta y dinh do trong ta t ca ca c to |,
to | g|e t Ðu c G|e su K|to . Va y ma tha t xo t xa, K|nh Tha nh
no | d| no | |a | vo | chu ng ta ra ng, cuo c Thuong Kho va Tu
Na n cu a Ðu c K|to ñaõ ñöôï c vieá t va pha | duo c ne n tro n.
Tha nh Phe ro xa c nha n d|e u na y trong ba | g|a ng cu a nga |
cho nguo | Do Tha |: “Theo keá hoaï ch Thieâ n Chuù a ñaõ ñònh
vaø bieá t tröôù c, Ñöù c Gieâ su aá y ñaõ bò noä p, vaø anh em ñaõ duø ng
baø n tay keû döõ ñoù ng ñinh Ngöôø i vaø o Thaä p Giaù maø gieá t ñi…”
(Cv 2, 23). The ne n, v|e c g|e t Ðu c K|to da duo c tha y truo c
va duo c du ||e u.
H|e n nh|e n, to | |o | |a mo t ca | gi chu ng ta pha | che ghe t
va xa |a nh. Va y ma chu ng ta cu ng co the ngo | khen Th|e n
Chu a ve ca nhu ng to | |o | cu a minh kh| chu ng ta tho ng ho |
a n na n, vi Nga | se ru t ra d|e u |a nh |o n |ao tu chu ng. Bo | do ,
Ho | Tha nh, da y ha n hoan ye u me n, se ha t |e n trong phu ng
vu de m tha nh Vo ng Phu c S|nh, “OÂ i toä i hoà ng phuù c… Caà n
thieá t thay toä i Adam!”. Va tha nh Phao|o cu ng no | vo | g|a o
hu u Ro ma mo t ca ch ro ra ng, “… ÔÛ ñaâ u toä i loã i ñaõ lan traø n, ôû
ñoù aâ n suû ng caø ng chöù a chan gaá p boä i… Vaä y phaû i noù i sao?
Chuù ng ta cöù ôû maõ i trong toä i loã i, ñeå aâ n suû ng caø ng lan traø n
ö? Khoâ ng phaû i theá !” (Rm 5, 23b; 6, 1).
Ða y |a d|e u ma ha u nhu chu ng ta kho ng da m nghi to |:
Ca m ta va ngo | khen Th|e n Chu a ve ca nhu ng to | |o | cu a
minh! Tha t pha | |e , kh| chu ng ta ho | t|e c ve nhu ng to | minh
da pha m; nhung dang kh| |a m co ng v|e c na y, chu ng ta
cu ng pha | ho c b|e t ngo | khen Th|e n Chu a ve nhu ng to | |o |
a y. Ne u He ro de va Ph||ato tro |a |, cha c ha n, ho da a n na n
ve va| tro cu a minh trong cuo c Thuong Kho . Va ro |, ha n ho
cu ng ngo | khen Nga | vi da dem de n ca | che t va cuo c phu c
s|nh cu a Ðu c K|to qua va| tro ho da m nha n trong cuo c
Thuong Kho .
L0 |C 30 |C Kl||
184 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
To | b|e t, ra t nh|e u nguo | mang theo cuo c so ng minh ga nh
na ng to | |o | trong ta m ho n ve nhu ng to | ho da pha m. Mo t
nguo | trong ho ch|a se vo | to |, anh ca m tha y co |o | na ng
ne , kho ng pha | ve nhu ng to | |o | cu a anh, bo | anh t|n cha c
chu ng da duo c tha, nhung ve v|e c anh da de n tre ma y phu t
be n g|uo ng ha p ho | cu a cha minh. Ðon g|a n, chl vi anh
kho ng ta | na o g|u bo duo c ma c ca m to | |o | a y, du da co
ga ng de n da u. The ma anh |a | ca m tha y khoan khoa | va
binh an b|e t bao kh| to | ba o anh ha y tha t |o ng ca m ta va
ngo | khen Th|e n Chu a vi da de n tre g|o ha p ho | cu a cha!
Bo ng nh|e n, anh ca m tha y mo | su tha t to t de p, ta t ca o
trong tay Th|e n Chu a, Nga | |o | du ng ca trong chuye n na y
va ru t ra d|e u |a nh ngay trong do …
Ba y g|o , ba n ha y |a m thu d|e u a y:
Ha y nghi de n mo t d|e u gi do trong qua khu hay h|e n
ta | vo n dang |a m ba n dau kho , t|e c xo t, ma c ca m to | |o |
hay tha t vo ng…
Ne u ba n tha y co tra ch nh|e m ve d|e u na y trong ba t
cu hinh thu c na o, ha y bo c |o n|e m ho | t|e c va dau buo n
cu ng Th|e n Chu a…
G|o da y, ha y tha t |o ng ca m on Chu a, ngo | khen Nga |
ve d|e u na y… Ha y thua vo | Nga |, ba n t|n ra ng, d|e u na y
tha m chi co n phu ho p vo | chuong trinh Nga | da nh cho
ba n; va nhu the , Nga | se ru t ra su |a nh cho ba n va cho
nhu ng nguo | kha c tu do , ma c da u ba n kho ng the tha y
d|e u |a nh a y…
Ba n ha y g|ao pho d|e u na y va ta t ca mo | su k|e n kha c
trong cuo c do | minh, qua khu , h|e n ta | va tuong |a| va o
tay Th|e n Chu a… va so ng trong binh an, thu tha | ma
d|e u na y se mang |a |…
Ð|e u do tha t ga n gu | vo | g|a o hua n cu a Tha nh Phao|o
185
gu | cho ca c tin hu u cu a nga |: “Anh em haõ y vui möø ng luoâ n
maõ i vaø caà u nguyeä n khoâ ng ngöø ng. Haõ y taï ôn Chuù a trong
moï i hoaø n caû nh. Anh em haõ y laø m nhö vaä y, ñoù laø ñieà u Thieâ n
Chuù a muoá n trong Ñöù c Kitoâ Gieâ su” (1Tx 5, 16-18). “Haõ y
cuø ng nhau ñoá i ñaù p nhöõ ng baø i thaù nh vònh, thaù nh thi vaø thaù nh
ca do Thaà n Khí linh höù ng; haõ y ñem caû taâ m hoà n maø ca haù t
chuù c tuï ng Chuù a. Trong moï i hoaø n caû nh vaø moï i söï, haõ y
nhaâ n danh Ñöù c Gieâ su Kitoâ , Chuù a chuù ng ta, maø caû m taï
Thieâ n Chuù a laø Cha” (Ep 5, 19-20). “Anh em haõ y vui luoâ n
trong nieà m vui cuû a Chuù a. Toâ i nhaé c laï i, vui leâ n anh em!…
Anh em ñöø ng lo laé ng gì caû . Nhöng trong moï i hoaø n caû nh,
anh em cöù ñem lôø i caà u khaå n, van xin vaø taï ôn, maø giaõ i
baø y tröôù c maë t Thieâ n Chuù a nhöõ ng ñieàu anh em thænh
nguyeä n. Vaø bình an cuû a Thieâ n Chuù a, bình an vöôï t leâ n treâ n
moï i hieå u bieá t, seõ giöõ cho loø ng trí anh em ñöôï c keá t hôï p vôù i
Ñöù c Kitoâ Gieâ su” (P| 4, 4.6-7).
Mo t so nguo | so ra ng, ngo | khen Th|e n Chu a trong mo |
su co the da n de n mo t su u |i na o do va ch|e u theo so
me nh. Va n na n na y th|e n ve |y thuye t hon |a thu c te . A|
tha nh ta m thu c ha nh |o | ca u nguye n na y, se b|e t ra ng, kh|
chu ng ta do c mo | no |u c, ve phia minh, de |a m d|e u |a nh
va tra nh d|e u du , thi chinh kh| a y, chu ng ta ngo | khen Th|e n
Chu a ve nhu ng gi se xa y de n, ba t cu do |a d|e u gi.
Mo t nguy co to | tha y trong |o | ca u nguye n na y kho ng
pha | |a v|e c ch|e u theo chu thuye t dinh me nh, nhung |a
mo t su u c che nhu ng ca m xu c kho chiu no| chu ng ta. Tho ng
thuo ng, v|e c ho | t|e c ve nhu ng ma t ma t chu ng ta ga nh chiu
hoa c ca m nha n su bu c tu c va no | tha t vo ng cu a minh cu ng
tha t ca n th|e t truo c kh| chu ng ta ngo | khen Th|e n Chu a va
mo |o ng cho n|e m vu| cu ng su binh an ma v|e c ngo | khen
mang |a |.
L0 |C 30 |C Kl||
186 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A
Binh an va n|e m vu| do se tro tha nh mo t th|e n huo ng
kha thuo ng xuye n no| chu ng ta kh| chu ng ta quen ngo |
khen va ca m ta Th|e n Chu a ||e n |l. No| na o ma truo c da y
chu ng ta thuo ng ca ng tha ng va |o |a ng ve nhu ng ba t ung
cuo c so ng mang |a |, ca trong nhu ng tinh huo ng nho nha t
(mo t chuye n ta u de n tre , tho | t|e t xa u kh| chu ng ta sa p ra
ngoa |, mo t nha n xe t da ng t|e c chu ng ta da vo y de |a | trong
mo t cuo c no | chuye n…), thi g|o da y, chu ng ta binh tinh
|a m nhu ng gi co the theo su c minh, va vu| tuo| trao ta t ca
nhu ng gi co n |a | va o tay Th|e n Chu a; vi b|e t ra ng, ta t ca se
ne n to t, da u luù c naø y, xem ra kho ng duo c nhu the .
Mo t ca u chuye n Ta u ke ve mo t o ng chu tra | du ng tuo |,
o ng co mo t con ngu a g|a du ng cho v|e c do ng a ng. Nga y
k|a, con ngu a ma t hu t va o nhu ng ngo n do |, va kh| nhu ng
nguo | |a ng g|e ng cu a o ng de n ch|a buo n ve ru | ro do , o ng
tra |o |, “Ru |? May? A| b|e t?”. Mo t tua n sau, tu nhu ng ngo n
do |, con ngu a tro ve vo | mo t da n ngu a hoang, va |a n na y,
|a ng g|e ng de n chu c mu ng may ma n cu a o ng. O ng no |,
“May? Ru |? A| b|e t?”. Ro | kh| ca u con tra| cu a o ng hua n
|uye n cho mo t trong nhu ng chu ngu a hoang, ca u te tu tre n
|ung no va ga y cha n. Mo | nguo | nghi da y |a d|e u ra t xu |
qua y, chl tru mo t minh o ng chu tra |, pha n u ng cu a o ng |a ,
“Ru |? May? A| b|e t?”. Ìt tua n sau, qua n do | va o |a ng, ba t ta t
ca tra| tra ng khoe ma nh d| qua n dich. Kh| tha y ca u tra| ga y
cha n, ho |oa | ca u. Va y thi, may ma n hay ru | ro, na o a| b|e t?
Mo | su ma xem ra be ngoa | |a mo t d|e u du , cu ng co the
|a mo t d|e u |a nh g|a trang. Va mo | su ma be ngoa | xem ra
to t |a nh, cu ng co the tha t su |a mo t d|e u du . The ne n, se
tha t kho n ngoan kh| chu ng ta de Th|e n Chu a dinh doa t
d|e u gi |a va n may, d|e u gi |a kho ng may; va ca m on Nga |,
|a ta t ca mo | su ho a ne n to t cho nhu ng a| ye u me n Nga |.
187
6
Dame Julian of Norwich, (khoa ng 1342-1423?), ta c gia cuo n Sixteen
Revelations of Divine Love (khoa ng 1393), duo c coi la mo t trong nhu ng
nha tha n nghie m lo n nha t cu a nuo c Anh, cu ng la nguo i phu nu da u
tie n vie t mo t ta c pha m ba ng Anh ngu . Du ba la nguo i co ng gia o, duo c
Ho i Tha nh Co ng Gia o to n kinh, nhung Gia o Ho i Tin La nh va Anh Gia o
cu ng to n kinh ba , vi ba duo c coi nhu tie n tha n cu a Martin Luther va
ca c nha ca i ca ch ve sau. (Chu thich cu a nguo i dich).
L0 |C 30 |C Kl||
Va ba y g|o , chu ng ta cu ng ch|a se y tuo ng |a |u ng trong thi
k|e n tha n ngh|e m cu a Dame Ju||an of Norw|ch,
6
nguo | da
tho t ra nhu ng |o | ye u thuong va an u | nha t ma to | chua tu ng
nghe: “Toä i loã i caà n coù , nhöng taá t caû seõ toá t ñeï p vaø taá t caû ñeà u
seõ toá t ñeï p, moï i söï seõ toá t ñeï p”.
188 3A0|A|A. V0 T |E 0 DUO |C 0A| TO l T|lE | 0|0 A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful