No. Fail Peribadi : S.

123456
JADUAL KETIGA ( i )

BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
(Peraturan 27) Saya dengan ……………………… ini mengesahkan
MOHD BIN AHMAD

bahawa………......…................. telah

No. Kad Pengenalan menjalankan

………………………….................................

000000-00-0000

tugasnya dengan jujur, tekun dan berkebolehan dan saya berpuas hati dengan sifat peribadi dan kelakuannya dan dengan ini memperakukannya untuk 1.8.2007 disahkan dalam perkhidmatan mulai.............................................................................

Tandatangan PPG/PPDK/Pengetua/Guru Besar : .............................................
MUSTAPHA ZAMHARI BIN HJ

Nama PPG/PPDK/Pengetua/Guru Besar : ........................................................ Nama Sekolah/Pejabat
1.8.2007

: ………………………………………………………………..

SEKOLAH KEBANGSAAN SANTUBONG

Tarikh :…………………….......................

Disokong oleh : ..................................................... ( b.p Pengarah JPN ) Nama Pegawai Menandatangani : .............................................................................. Takrikh :................................................................

Tarikh ini akan diambilkira oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dalam menentukan tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP). Tarikh yang ditentukan oleh SPP adalah muktamad. Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan. Bagi kakitangan-kakitangan (guru dan bukan guru) di sekolah, perakuan pengesahan hendaklah dibuat oleh Pengetua/Guru Besar. Manakala, bagi kakitangan di PPG/PPDK, perakuan pengesahan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pelajaran Gabungan/Daerah Kecil masing-masing.

No. Fail Peribadi : S.123456
JADUAL KELIMA

BORANG OPSYEN BAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MENGIKUT SUBSEKSYEN 6A(1) AKTA PENCEN 1980 (peraturan 35)

Saya………………………………….........No. ………………………….yang
PELAJARAN

MOHD BIN AHMAD

Kad

000000-00-0000

Pengenalan

dilantik sebagai...................... ….................................................................................. dalam perkhidmatan (tarikh) ………………………………pada ……….........…………………………
01.08.2006

PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH

dengan ini bersetuju/tidak bersetuju* memilih SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA. 1. Saya faham bahawa jika saya tidak memilih SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA, atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apa pilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atau tidak mengembalikan borang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan, maka saya hendaklah dimasukkan ke dalam skim berpencen mengikut Akta Pencen 1980. Sekian, terima kasih. Yang benar,

…………………………………… (Tandatangan Pegawai) Tarikh: ………………………

Disaksikan oleh : …………………………… ……………………………………… (Tandatangan)

Nama:

ZAMHARI BIN HJ MUSTAPHA

No. Kad Pengenalan:…………............... Tarikh:………………………………
• potong mana yang tidak berkenaan.

510911-13-5169

Jawatan:……………………………………

GURU BESAR

Bagi kakitangan-kakitangan (guru dan bukan guru) di sekolah, saksi adalah Pengetua/Guru Besar. Manakala, kakitangan di PPG/PPDK, saksi adalah Pegawai Pelajaran Gabungan/Daerah Kecil No. Fail Peribadi : S.123456 masing-masing.

JADUAL KEENAM

PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (Peraturan 36)

MOHD BIN AHMAD Saya dengan ini mengesahkan bahawa ……………….. …………………………….No. 000000-00-0000 Kad Pengenalan………......……………….. telah disahkan dalam jawatannya yang SATU sekarang dan telah genap tempoh selama tidak kurang daripada …......… tahun

perkhidmatan yang boleh dimasuk kira dan saya dengan ini memperakukan pegawai ini untuk diberi taraf berpencen.

Tandatangan Ketua Jabatan : …………………………………………………….. ZAMHARI BIN HJ MUSTAPHA Nama Ketua Jabatan : ................. ……………………………………….. SK SANTUBONG, KUCHING Kementerian/Jabatan : …………………...................................... ……… 1.8.2007 Tarikh : ………................................... …………………..

Bagi kakitangan-kakitangan (guru dan bukan guru) di sekolah, Ketua Jabatan adalah Pengetua/Guru Besar. Manakala, kakitangan di PPG/PPDK, Ketua Jabatan adalah Pegawai Pelajaran Gabungan/Daerah Kecil masing-masing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful