„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™wk {w¾…ºt

fuÚtr÷f Ë{t[th
Reg. No. G/AND/313 by Letter dated 23-02-2006
Valid upto 31-12-2008
RNI No. : GUJGUJ/2000/1295 - Posted on 10th of every month

ð»to : 6 * ykf : 11 * ˤk„ ykf : 100 * ™f÷ : 3500 * ËíÞ {uð ßÞ‚u * ytufxtuƒh - 2008
«ftþf : ©e rfhex su. {ufðt™, «{w¾ Ëuðf, „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ftÞto÷Þ : Ëtu~Þ÷ ËuLxh, ©uÞË ËtuËtÞxe, …tÄrhÞt,
ytýkŒ - 388 001. Vtu™ : (02692) 259656 (½h) 079-27416667
ðtŠ»tf ÷ðts{ Y. 25/ËtisLÞ : • ©e rfþtuh yk‚tu™ …h{th, ™ðËthe ‚Útt ©e{‚e r™{o¤tƒu™ Ëwr™÷¼tE, ytuzuŒht, ™rzytŒ

ðuƒËtEx :

www.gujaraticatholics.com, www.catholicsamachar.com

email : gujaraticatholic@yahoo.co.in, gujaraticathoclic@gmail.com,

ËtisLÞ - ©e hts {ufðt™ Þw.yuË.yu
ðuƒËtEx E™[tso : ©e{‚e V÷tuhuLË rðsÞfw{th …h{th,ðztuŒht.

„wsht‚e fuÚttur÷f Ë{ts ÷ø™çÞwhtu îtht
ytÞtuS‚ rî‚eÞ “Sð™ËtÚte …ËkŒ„e Ëk{u÷™”

Ëk{u÷™™wk ËwkŒh ytÞtus™ y™u ÔÞðMÚtt fhðt ƒŒ÷ fLðe™h ©e ßÞkr‚÷t÷
yu[. {ufðt™ ‚Útt ËnfLðe™h ©e ytBƒútu˼tE …h{th ‚u{s ©e
ƒtËe÷¼tE …h{th, Ëti MðÞk Ëuðftu, Þwðftu y™u ™rzytŒ™t Ëti ËÇÞtu™u
yr¼™kŒ™ …tXÔÞt n‚t. ËUx, WËwo÷t, #ø÷eþ r{rzÞ{ Mfq÷™t yt[tÞo, Ëe.
ËkæÞt, Ëe. ytfto™, ‚u{s ™t™e Œefheytu {kz¤e™t rË.ELŒw, ztì. VtÂLËË
„turn÷, BÞw. ftWLËe÷h ðËk‚ r¢Mxe, ztì. ËwhuLÿ ytMÚttðtŒe ð„uhuyu …Äthe
þtu¼t{tk yr¼ð]rØ fhe n‚e.
Âîr‚Þ Sð™ËtÚte …ËkŒ„e Ëk{u÷™{tk 185 Þwðftu y™u 131 Þwð‚eytuyu
¼t„ ÷eÄtu n‚tu. ‚u{tkÚte 11 Þw„÷tu ÷ø™Sð™ {txu …ËkŒ„e …tBÞt n‚t. y™u
ƒeò 15™e ðt‚[e‚ [t÷u Au. ‚u{tkÚte 04 Þw„÷tuyu Ë{qn ÷ø™{tk ¼t„ ÷uðt™e
…ý Ëk{r‚ Œþtoðe n‚e. Ë{thk¼ ŒhBÞt™ Ëti Þwðf-Þwð‚eytu ‚u{s ðt÷eytuyu
þtkr‚ ò¤ðe Ënfth yt…e Ëk{u÷™™u ËV¤ ƒ™tÔÞwk n‚wk. …heûttytu ntuðt A‚tk
ËUx {uheË Mfq÷™tu ntu÷, f÷tË Y{tu ‚u{s Atºtt÷Þ ðt…hðt yt…e huð. Vt.
ytBƒú t u Ë
zt¼e,
˼tÞtr¿tf ‚u { s ËU x
{uheË Mfq÷™t yt[tÞo ©e
y™u rðfth s™h÷ huð.
Vt. htufe r…Lxtuyu ¾qƒs
Ënfth ytÃÞtu n‚tu.
Ë{ts™t ‚{t{
ntuÆuŒthtu, «r‚r™rÄytu,
Ën fLðe™h ©e
ytBƒútu˼tE ‚u{s ƒtËe÷¼tE, ™ðŒe…™„h™t Þwðf{kz¤™t Ëti ËÇÞtu
‚Útt hneþtu …urhË ftWÂLË÷™t ËÇÞtu, rðLËuLx Œ-…tu÷ {kz¤™t ËÇÞtu,
rËr™. rËrxÍ™™t ËÇÞtu, Þwðf{kz¤e™e ƒnu™tu, yu™tWLËh ©e yr™fu‚
zt¼e, fw. yr™‚t, ©e yrtE, ‚u{s ©e òuÞ fw{th Ëðuoyu Ënfth
yt…e Ë{thk¼ ËV¤ ƒ™tÔÞtu n‚tu.
yºtu ¾tË ™tUÄ ÷uðt™e fu „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ‚hVÚte ¼t„ ÷u™th
Þwðftu-Þwð‚eytu ‚u{s ‚u{™t ðt÷eytu rð„uhu …tËuÚte Võ‚ Ëk{u÷™{tk
hSMxÙuþ™ Ve rËðtÞ yLÞ ftuE ¾[o ¼tus™ rð„uhu™tu ÷uðt{tk ytðu÷ ™ n‚tu,
‚u{ A‚tk Ëti ntsh ËÇÞtu™u ¼tus™, [t-…týe, rð„uhu™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk
ytðe n‚e. …hk‚w, nðu „wsht‚ fuÚtr÷f Ë{ts™u ÷tuftuyu WŒth ntÚtu Œt™
yt…ðwk òuEyu ‚uðe ÷t„ýe yð~Þ ðh‚tÞ Au.
«{w¾©e rfhex {ufðt™u ònuh‚ fhe n‚e fu ‚t. 28{e rzËuBƒh2008
(hrððth)™t htus fuÚtr÷f Ë{ts™tu Ë{qn ÷ø™ Þtusðt{tk ytð™th Au ‚u{s
ytuAt{tk ytuAt 28 Þw„÷tu Ët{u÷ ÚttÞ ‚uðe y…uûtt ònuh fhe n‚e. ðÄw {trn‚e
yt„t{e fuÚtr÷f Ë{t[th{tk «rËØ fhðt{tk ytðþu.

„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ÷ø™çÞwhtu îtht ytÞtuS‚ rîr‚Þ “Sð™ËtÚte
…ËkŒ„e Ëk{u÷™’ ‚t. 21-09-2008™u hrððthu ËUx {uheË ntu÷, ™rzytŒ™t
«tk „ ý{tk ŒƒŒƒt…q ð o f
ÞtuòE „Þwk. Ë{thk¼™e
þYyt‚ fw . yr™‚tyu
ƒtRƒ÷™tu þt†…tX
ðtk[e, Ë{qn{tk ‘…h{r…‚t
nu y{tht’ «tÚto™t„t™
fhe ðt‚tðhý …rðºt
ƒ™tÔÞw k n‚w k . „w s ht‚e
fuÚtr÷f Ë{ts™t «{w¾
{t. ©e rfhex {ufðt™u Ëti™wk yr¼ðtŒ™ fhe Mðt„‚ fÞwO n‚wk. ðhËtŒe
ðt‚tðhý{tk …ý {tuxe ËkÏÞt{tk ¼t„ ÷E „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™t yt
ftÞo{tk su rðïtË {qõÞtu Au ‚u ƒŒ÷ Ëti™u yr¼™kŒ™ ytÃÞt n‚t. «{w¾©e,
‚Útt yt{krºt‚ {nt™w¼tðtu™wk Vq÷nthÚte Mðt„‚ fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
Ë{thk¼™wk «{w¾ MÚtt™ {t. ©e rðsÞ¼tE fu. …h{th, ðztuŒhtyu
þtu¼tÔÞwk n‚wk. {wÏÞ {nu{t™ …Œ ©e ËtÞ{™ {ufðt™, Wãtu„ðeh ðztuŒhtyu
þtu¼tÔÞwk n‚wk. huð. VtÄh ytBƒútuË zt¼e ˼t…whturn‚u ytþeðo[™ Wå[the
Ëti Þwðf-Þwð‚eytu™u ytþeðtoŒ yt…e «¼w™e «tÚto™t fhtðe n‚e. huð. Vt.
htufe r…Lxtu rðfth s™h÷ y™u yt[tÞo©e, ËUx {uheË Mfq÷ ™rzytŒu ÞwðfÞwð‚eytu™u ytþeðtoŒ yt…e Ëk{u÷™™e ËV¤‚t ƒûte n‚e. Ëe.…w»…t …tu÷,
«turðÂLËÞ÷, ËUx yu™ ftuLðuLx, ™rzytŒ. yr‚rÚt rðþu»t ‚hefu …Äthe ÞwðfÞwð‚eytu™u «tuíËtrn‚ fhe yr¼™kŒ™ yt…e þw¼uåAt …tXðe n‚e. ©e{‚e
™e÷tƒu™ …tW÷¼tE {ufðt™ ƒuÚtu÷f]…t ËtuËtÞxe, {rý™„h, y{ŒtðtŒu
yt ftÞo¢{{tk ¾tË ntsh hne Ëti™u «tuíËtrn‚ fÞto n‚t.
«{w¾MÚtt™uÚte
©e rðsÞ ¼tEyu Ëti™u
yr¼™k Œ ™
yt…e
Ë{ts {txu ™u …tu‚t™t
Sð™ {txu fkEf fhe
Awxðt™e ‚{L™t s„tðe
n‚e. ‚Útt {tuxe ËkÏÞt{tk
Œqh-ŒqhÚte …Äthðt ƒŒ÷
yr¼™kŒ™ ytÃÞt n‚t.

1

™t„rhftu, ™u‚tytu ytÃÞt Au. ¼ts…™t ËtiÚte ðrhc™u‚t, ©e ÷t÷f]»ý
yzðtýe …ý fhtk[e™e ËUx …uxÙef ftì÷us{tk ¼ÛÞt n‚t. Äe{u Äe{u Œuþ™t
„heƒ y™u „útBÞ …At‚ rðM‚thtu{tk …ý þt¤tytu, ƒtu‹z„tu MÚtt…e r¾úM‚e
r{þ™heytuyu Œuþ™u fu¤ðýe ûtuºtu Wå[«Œt™ fÞwO Au. ‚uðe s he‚u Œuþ{tk ¾tË
fhe™u „heƒ, „útBÞ rðM‚thtu{tk ßÞthu …wh‚t «{tý{tk ‚ƒeƒe Ëuðtytu
W…÷çÄ ™ n‚e íÞthu r¾úM‚e r{þ™heytuyu ntuM…ex÷tu, y™tÚtt©{tu,
hõ‚r…¥t suðt [u…e htu„tu™e ntìÂM…x÷tu rð„uhu MÚtt…e Œuþ™e ™tUÄ…tºt Ëuðt fhe
Au. yt ƒu ûtuºttu{tk Ëuðt ËtÚtu ËtÚtu ËtiÚte y„íÞ™e ðt‚-ÔÞðËtÞu r¾úM‚e
y™wÞtÞeytu, ¾tË fhe™u rþûtý ‚u{s ™ËeO„ ûtuºtu òuztÞu÷ Au, ‚u Au.
{tuxt¼t„u {æÞ{ð„eo r¾úM‚es™tu «tÚtr{f Þt ntEMfq÷ fûttyu rþûtftu ‚hefu
Ëuðt yt…u Au. ‚u{™e r™ct…qðof™e rþûtý Ëuðt™t fthýu r¾úM‚e rþûtftu ƒ]nŒ
Ë{ts{tk ¾qƒs {t™ ‚Útt ytŒh Ähtðu Au. su{™tk ƒt¤ftu r¾úM‚e rþûtftu™t
ntÚtu ¼ÛÞt ntuÞ ‚u {t-ƒt…tu ‚Útt ¾wŒ ƒt¤f …ý ytSð™ ‚u{™t «þkËf ƒ™e
òÞ Au. yts he‚u r¾úM‚e Ë{tsu ™ËeO„ ûtuºtu ð»ttuoÚte su Ëuðt yt…e Au, ‚u
Ëuðtyu ƒ]nŒ Ë{ts™t ÷t¾tu ÷tuftu™u r¾úM‚eytu™e ™ËeO„ Ëuðt™t fŒhŒt™
ƒ™tÔÞt Au. …tÞt™t M‚hu yt ƒu Ëuðtytuyu ƒ]nŒ Ë{ts™t ÷tuftu ËtÚtu
r¾úM‚Ä{eoytu™u ½r™c he‚u ËtkféÞt Au. yuf ™sh fheyu ‚tu r™ð]¥t …uZeÚte
Þwðt…uZe ËwÄe Ë{ts{tk, yuðtk yËkÏÞ WŒtnhýtu {¤þu, su{™e Ëuðtytu su ‚u
fu¤ðýe ËkMÚtt, yËkÏÞ {tƒt…tu ‚Útt Ëhfthu rƒhŒtðe Au. ‚uðe s he‚u
™ËeO„ûtuºtu …ý r¾úM‚es™tu™wk Þtu„Œt™ y™LÞ hÌtwk Au. nðu ‚tu yLÞ Ë{ts™t
÷tuftu …ý ™ËeO„ ûtuºtu ðéÞt Au. …hk‚w, Úttuztk ð»ttuo…qðuo ™ËeO„ ûtuºt r¾úM‚eytu™t
Eòht suðwk n‚wk. ytsu …ý y{ŒtðtŒ{tk ™ðe MÚt…tÞu÷ yÄ‚™ ntìÂM…x÷tu
Mx÷eO„, Ët÷, yu…tu÷tu, r¢»™t, rð„uhu{tk Œh ŒË ™Ëtuo{tk A sux÷e r¾úúM‚eƒu™tu
òuðt {¤u Au. ‚u{™e Ëuðt™wk M‚h …ý ½ýwk s W[wk ntuÞ Au. yt fthýu, su ‚u ŒŒeo
‚Útt ‚u™t fwxwkƒes™tu {txu Ëuðt¼tðe ™Ëoƒu™ y™u ‚u™t îtht r¾úM‚Ä{eoytu
{t™ ‚Útt ytŒh™u …tºt ƒ™u Au.
W…htk‚, r¾úM‚es™tu ‚u{™t ÔÞðËtÞ, ™tufhe ‚Útt hnuXtý™e søÞtyu
…ý ‚u{™tk r¾úM‚e {wÕÞtu™tu yLÞtu™u y™w¼ð fhtð‚t ntuÞ Au. «íÞuf
r¾úM‚es™ ‚u{™e yturVË yÚtðt ft{™e søÞtyu r™ct, «{trýf‚t ‚u{s
ftÞoŒût‚tÚte ‚u{™e Vhs ƒòð‚t ntuÞ Au ‚Útt ‚u îtht Ënf{eoytu{tk …tu‚t™e
yuf yt„ðe «r‚¼t W¼e fh‚t ntuÞ Au. nðu ¾t™„e ûtuºttu™e yturVË{tk
‚u{™e r™ct y™u ftÞoŒût‚t™t fthýu r¾úM‚Ä{eoytu fthŠfŒe{tk Íz…e «„r‚
…ý «tó fhu Au. yts he‚u yLÞÄ{eoytu ðå[u ðË‚tk r¾úM‚e fwxwkƒtu yuf Ëtht
…tztuþe …ý …whðth ÚttÞ Au. …tztuþe Ä{o n{uþtk ƒòðu Au. r¾úM‚e fwxwkƒtu™u
…tztuþ{tk õÞthuÞ Í½ztu fh‚tk Ëtk¼éÞt ™Úte. ƒ÷fu, {tuxt¼t„™t r¾úM‚es™tu
…tu‚t™e ËtuËtÞxe{tk Ëu¢uxhe fu [uh{u™™e sðtƒŒthe Ëk¼t¤‚t ntuÞ Au. V÷ux
fu ËtuËtÞxe™t ËÇÞtu™tu ytŒh {u¤ð‚t ntuÞ Au.
yt s r¾úM‚e{qÕÞtu ˼h yt…ýt Sð™Úte yt…ýu yLÞ Ä{eoytu ËtÚtu
½r™»X he‚u òuztÞu÷t Aeyu. yts™t f…ht Ëkòu„tu{tk yt s Sð™-{qÕÞtu «íÞu
yt…ýu Ëò„ ƒ™e htus-ƒhtus™t yt…ýt Sð™{tk yLÞtu™u yt…ýe r™»XtËuðt-«{trýõ‚t™tu y™w¼ð fhtððt™tu Au. ftu{ðtŒ™t Ätuhýu ƒ]nŒ Ë{ts™wk
rð¼ts™ fhðt {txu ƒnth …zu÷tk rð½x™ðtŒe Ëk„X™tu™tu „wó yusLzt
™tft{Þtƒ ƒ™tððt™tu yuf{tºt {t„o yt s Au. r¾úM‚e {qÕÞtu™tu Ë‚‚ y™w¼ð
fhtð‚wk yt…ýwk Sð™.
…rðºt þt†{tk r™Y…e‚ Sð™ Sð‚t «íÞuf r¾úM‚ y™wÞtÞe™u ‘EËw™t
«ur»t‚’ fÌtt Au. ‚u{™t «ir»tr‚f Sð™ {thV‚u EËw™tu þw¼ ËkŒuþ rðï{tk
Vu÷tððt™e «íÞuf r¾úM‚ y™wÞtÞe™e Vhs Au. ytÄwr™f Þw„{tk ‘«ur»t‚’
þ猙t …ÞtoÞ ‚hefu yt…ýu ‘ƒútLz yuBƒuËuzh’ þçŒ «Þtu„ fheþwk. {tuxe {tuxe
fk…™eytu …tu‚t™t Wí…tŒ™™tu {tfuox{tk «[th fhðt {txu «ÏÞt‚ h{‚ðehtu,
Ëe™u‚thftu htufu Au. ‚u{™t îtht rðòýw, {wÿý {tæÞtu{tk …tu‚t™t Wí…tŒ™™wk
ðu[tý ðÄthðt ònuht‚tu fhu Au.
yt…ýu EËwr¾úM‚™t Sð™-ËkŒuþ™t ƒ]nŒ Ë{ts{tk ‘ƒútLz yuBƒuËuzh’
ƒ™ðt™w Au. r¾úM‚e Ë{ts™tu «íÞuf ËÇÞ EËw r¾úM‚™tu ‘ƒútLz yuBƒuËuzh’ Au.

Ë{thk¼™t «{w¾©e rðsÞ¼tE fu. …h{thu yt Ë{thk¼ M…tuLËh fÞtuo
n‚tu. {w. {nu{t™ ©e ËtÞ{™¼tE {ufðt™u Ë{ts™u Yt. 11000/-™wk Œt™
‚Útt ©e{‚e r™÷tƒu™ …e. {ufðt™u Yt. 5000/-™wk Œt™ ‚Útt yt{krºt‚
{nu{t™tu …ife ztì. £tÂLËË „tunu÷u Yt. 2000/-, ©e {™tus¼tE r¢Mxe,
ytÂÕð˼tE {ufðt™ rð„uhuyu Yt. 1000/- ™wk Œt™ yt…e Ë{ts™t
W…Þtu„e ftÞo{tk …tu‚t™wk Þtu„Œt™ yt…u÷ n‚wk W…htk‚ …Äthu÷ ðt÷eytuyu fw÷
Yt. 4000/-™wk Œt™ ytÃÞwk n‚wk …tu‚t™t ƒu™Ëo™e ònuht‚ yt…™thu …ý
Ë{thk¼™uu ËV¤ ƒ™tððt ytŠÚtf ËntÞ fhe n‚e. ‚u Ëti™tu ӌޅqðof
yt¼th {t™ðt{tk ytðu Au.
ßÞkr‚÷t÷ yu[.{ufðt™, fLðe™h, „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ÷ø™ çÞwhtu
❈❈❈❈

«{w¾Ëuðf MÚtt™uÚte :- - rfhex su. {ufðt™, y{ŒðtŒ

ƒútLz yuBƒuËuzh-1
{wÂM÷{ Ë{ts rð»t[¢™t ð{¤{tk VËtÞtu Au.
„Þt ykf{tk Œuþ™t ®nŒwíððtŒe Ëk„X™tu™t „wó yusLzt™e yt…ýu ðt‚
fhe. „wsht‚{tk 1985{tk {tÄð®Ën Ëtu÷kfe™e Ëhfth Ë{Þu ftu{e h{¾týtu
ÚtÞtk íÞthÚte ®nŒwíðtŒe Ëk„X™tuyu ®nŒwytu ðå[u ðË‚t ‚Útt ðu…th ÄkÄtu fh‚t
{wÂM÷{tu …h nw{÷tytu fhe ‚u{™u ntkfe ftZðt™e þYyt‚ fhe. 1992Úte
ƒtƒhe {ÂMsŒ™t «&™u Ä{o™e ÷tE™ …h Äúwðefhý þY ÚtÞwk. {wÂM÷{tu Œuþ™e
{wÏÞÄthtÚte rð¾wxt …zðt þY ÚtÞt. y÷„ xtu¤t{tk ðË‚tk yt «r¢Þt ðÄw íteðú
ƒ™e. {wÂM÷{tu™e y÷„ ðËr‚{tk «tÚtr{f ™t„rhf ËwrðÄtytu W…÷çÄ ™rn
Út‚tk, ‚u{™t rŒ÷{tk htu»t™e ÷t„ýe …ý sL{ðt ÷t„e. „tuÄhtftkz ƒtŒ su
níÞtftkz ËòoÞtu ‚uÚte ‚u™e Þwðt…uZe{tk ðuh¼tð™t, ¾wL™Ëu sL{ ÷eÄtu. su™tu
yt‚kfðtŒe Ëk„X™tuyu ÷t¼ ÷E Œuþ{tk XufXuftýu ƒtUƒ ç÷tMx fhtÔÞt.
{wÂM÷{tu{tk “ðntƒe” rð[thÄthtÚte hk„tÞu÷ yuf ™t™tu ð„o ytsu yt‚kfðtŒ
‚hV ðéÞtu Au. EM÷t{Ä{o y™u {wÂM÷{ Ë{ts ƒnw{r‚Úte Œqh y™u Œqh sE
hÌtt Au. yt rð»t[¢™t ð{¤{tk Ÿzt y™u Ÿzt W‚he hÌtt Au. Œuþ™e ytŠÚtf
«„r‚, rðftË™tu …qh‚tu ÷t¼ {wÂM÷{ Ë{wŒtÞ™u {éÞtu ™Úte - ‚uðe VrhÞtŒtu
{¤‚tk Ëhfthu “Ët[h fr{xe”™e h[™t fhe Ët[h fr{xeyu yt ðtM‚rðf
‚ÚÞ™tu Mðefth fhe. yt½t‚s™f nuðt÷ ytÃÞtu Au fu Ëhuhtþ {wÂM÷{ ¾qƒs
y¿tt™, „heƒe™e ŒtYý ÂMÚtr‚{tk Sðe hÌttu Au. Ët[h Ër{r‚yu {wÂM÷{tu™t
ytŠÚtf, fu¤ðýe rð»tÞf rðftË {txu ½ýtk y„íÞ™tk Ëq[™tu fÞtO Au. …hk‚w,
ftuE …ût™e Ëhfth{tk ‚u™tu Ët[t rŒ÷Úte y{÷ fhðt™e htsfeÞ RåAtþÂõ‚
™Úte. …rhÂMÚtr‚ ½ýe s „kr¼h Au. {wÏÞÄthtÚte yuf÷‚t, y¿tt™‚t,
„heƒe{tk Ë…ztÞu÷ {wÂM÷{ ÞwðtÄ™™u ytk‚fðtŒe Ëk„X™tu „uh{t„uo Œtuhe
‚u{™tu Œqh…Þtu„ fhe ytk‚f Vu÷tðe hÌtt Au. Œuþ ftu{ðtŒ™t Ätuhýu rð¼tS‚
ÚtE hÌttu Au. yt «r¢Þt õÞtk yxfþu ‚u™e fÕ…™t fhðe {w~fu÷ Au!
rð»t[¢™tu rþfth yt…ýu ™ ƒ™eyu ‚u™wk æÞt™ ht¾ðt™wk Au.
rð½x™ðtŒe Ëk„X™tu îtht {wÂM÷{tu rðYØ yt‚kfðtŒ yÚtðt Œuþ™u
ðVtŒth ™rn ntuðt™tu {wÆtu n‚tu. ‚tu r¾úM‚eytu rðYØ Ä{tO‚h™tu {wÆtu Au y™u
‚u …ý ytrŒðtËe, …At‚ rðM‚thtu{tk. 1991™e ðËr‚ „ýºte™t ytkfzt
{wsƒ r¾úM‚eytu™e s™ ËkÏÞt 2.8% n‚e ßÞthu 2001™t ytkfzt {wsƒ
r¾úM‚eytu™e s™ ËkÏÞt ½xe™u 2.23% ÚtE Au. …hk‚w ftuE™u Ët[e ytkfztfeÞ
{trn‚e òýðt{tk hË ™Úte. MÚttr™f Œir™f…ºttu ‚Útt Ëtk«ŒtrÞf rð[thÄthtÚte
…qðo„úrn‚ xuðe [u™÷tu{tk ytð‚e ðtrnÞt‚ ðt‚tu ƒnw{r‚™t ÷tuftu{tk Ä{tO‚h™wk
Íuh ðÄw™u ðÄw «Ëhtðe hne Au. ytûtu…tu™t ‚ÚÞ{tk Ÿzt W‚hðt™e ftuE™u …ze
™Úte. su xeðe …h òuÞwk fu Œi™f…ºttu{tk ðtkåÞwk, ‚u ÷tuftu Ët[w {t™e ÷u Au. yt
ðtŒrððtŒ{tk ðÄw W‚Þto ð„h yt…ýu fE Ëtð[u‚e ht¾ðt™e Au, ‚u …h æÞt™
fuLÿe‚ fheyu.
yt…ýe ðËr‚™t «{tý{tk r¾úM‚e Ë{wŒtÞu Œuþ™e ½ýe {tuxe Ëuðt fhe
Au. ¾tË fhe™u ƒu ûtuºtu : yuf : fu¤ðýe ûtuºtu. ƒu : ‚ƒeƒe ûtuºtu. yk„úuòu™t
Ë{ÞÚte Œuþ™e y„ú„ÛÞ r¾úM‚e rþûtý ËkMÚttytuyu Œuþ™u W¥t{ fûtt™t

2

‚uýu …tu‚t™e ðtýe, ð‚o™, Ëuðt¼e™t, r™ct…qðof™t r¾úM‚e {qÕÞtu ˼h
Sð™Úte …tu‚t™t hnuXtý™e søÞtyu, ÔÞðËtÞ, htus„th™e søÞtyu
EËwr¾úM‚™t ‘ƒútLz yuBƒuËuzh’ ƒ™e þw¼ ËkŒuþ™tu «[th fhðt™tu Au.
yts™t Ëkòu„tu{tk rð½x™ðtŒe Ëk„X™tu™t „wó yusLzt Ët{u yt s
yt…ýtu «r‚¼tð, «r‚ËtŒ ntuðt òuEyu.
yturhMËt™t nw{÷tytu ƒtŒ Œuþ¼h™t r{ºttu ELxh™ux/E-{u÷ îtht
yufƒeò™t Ëk…fo{tk hnu Au. Úttuzt rŒðË …nu÷tk Œuþ™t r¾úM‚e Ë{ts{tk ¾qƒs
ytŒh Ähtð‚t „]nMÚt ™u‚t ©e ßÞtuso {u™uSË™tu E-{u÷ …h ÷u¾ n‚tu. su™t
Ë{t…™{tk ‚uytu ÷¾u Au. “Úttuztk ð»ttuo …nu÷tk …tð™r…‚t™e „]nMÚt ©æÄt¤wytu™e
…he»tŒ{tk ¼t„ ÷uðt {txu nwk ðuxef™ „Þtu n‚tu, íÞthu [e÷e Œuþ{tkÚte ytð‚t
Þwðt «r‚r™Äeytuyu ¾qƒs yt¢tuþ…qðof …tð™r…‚t™u sýtÔÞwk fu ‘y{tht
r…‚tytu yÆ~Þ ÚtE „Þt Au. {t‚tytu, ƒnu™tu …h ƒ¤tífthtu ÚttÞ Au. y{thtk
½htu ˤ„tðe ŒeÄtk Au. y{tht {txu nðu „™ (nrÚtÞthtu) ntÚt{tk ÷uðt™tu Ë{Þ
ytðe „Þtu Au.’
yt Ëtk¼¤e …tð™ r…‚tyu …tu‚t™tu Úttfu÷tu [nuhtu ƒuW ntÚt{tk Aw…tðe
ŒeÄtu y™u hze …zât.”
¢{þ:
yt[{™ :
Úttuztk ð»ttuo …qðuo yuf …ºtfthu Mð. …tu… òu™ …tì÷™u «&™ …qAâtu “ytÄwr™f
s„‚{tk þw¼ËkŒuþ™e ½tu»týt fuðe he‚u fhðe?”
™t{ …tu…u fÌtwk “«íÞuf r¾úM‚ y™wÞtÞeyu ðtM‚rðf Sð™{tk EËw r¾úM‚™u
y™wËhe™u.”
❈❈❈❈

«Þtu„tu fhe™u, ‚u{™t fwxwkƒ{tk ‚u™tu ËV¤‚t…qðof y{÷ fÞtuo n‚tu.
‚u{ýu {™u Ë÷tn yt…e fu htus yuf yuf Yr…Þtu yt…ðt™u ƒŒ÷u ƒL™u
ƒt¤ftu™u {rn™u …[tË-…[tË Yr…Þt ntÚt¾[eo {txu yt…. nwk [{õÞtu fu {™u
htus™tu Yr…Þtu …ý ðÄthu ÷t„u Au y™u yt r{ºt «íÞuf ƒt¤f™u Œh {rn™u
…[tË Yr…Þt yt…ðt™e ðt‚ fh‚t n‚t. {thtu ËtiÚte {tuxtu ¼Þ yu n‚tu fu
…[tË Yr…Þt sux÷e {tuxe hf{ yt ƒt¤ftu™t ntÚt{tk ytðþu ‚tu ‚uytu ƒ„ze
sþu. ‚u{ýu {™u þtk‚ …tzâtu y™u Ë{òÔÞwk fu, ƒt¤ftu™u …[tË Yr…Þt Ënu‚wf
yt…ðt™t Au y™u yt [tu¬Ë nu‚wytu™e …qŠ‚ {txu ƒt¤ftu™t ytŠÚtf ÔÞðnth
…h æÞt™ …ý yt…ðt™wk Au y™u ‚u{™u «tuíËtn™ …ý yt…ðt™wk Au. ‚u{ýu
sýtÔÞwk fu Ëti «Út{ ‚tu ƒt¤ftu™u …å[eË fu ºteË Yr…Þt yt…ðt™u ƒŒ÷u …[tË
Yr…Þt yt…ðt™t Au ‚u‚e yt¾t {rn™t ŒhBÞt™ ƒeò ftuE ™týtk ‚u{™u
yt…ðt™tk ™Úte. þtuf {txu ¾heŒðt{tk ytð‚e ftuE…ý ðM‚w ‚u{™u {¤u÷t
…å[tË Yr…Þt{tkÚte s ¾heŒðt™e hnuþu. …iËt ™tM‚t{tk ¾[oðt fu …tu‚t™e
sYrhÞt‚tu {txu ¾heŒðt ‚u ‚u{ýu ™¬e fhðt™wk n‚wk. ƒÄt s …iËt ™tM‚t{tk
¾[uo ‚tu sYrhÞt‚tuÚte ðkr[‚ hnuðwk …zu y™u ™tM‚t {txu ytuAtu ¾[o fhu ‚tu ‚uytu
…tu‚t™u {txu VuLËe …u™, Mfq÷ ƒu„, {tWÚt ytu„o™ fu fuËux Ã÷uÞh ÷tððwk ntuÞ
‚tu …ý ÷tðe þfu. yt Þtus™t{tk yuf ytf»toý …ý W{uhðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
ƒt¤ftu ‚u{™t þtu¾ fu sYrhÞt‚™e ðM‚w ¾heŒu ‚tu ƒt¤ftu …tu‚t™e …tËuÚte
sux÷tk ™týtk ¾[uo yux÷tk s ™týtk y{thu …ý ƒt¤ftu™u W{uhe yt…ðt.
{U ½uh ytðe™u {the …í™e™u yt ðt‚ fhe ‚tu ‚u™e …nu÷e «r‚r¢Þt n‚e
fu …iËt Ítz …h Q„u Au? {U yu™u yt¾eÞ Þtus™t …tA¤™t W{Œt nu‚wytu
Ë{òÔÞt yux÷u ‚u ‚iÞth ÚtE. ƒt¤ftu ‚tu ¾qƒ WíËtnÚte Þtus™t Mðefthðt
‚iÞth ÚtE „Þtk. ƒt¤ftu™u …nu÷eðth …å[tË-…å[tË Yr…Þt {éÞt íÞthu ‚tu
‚uytu htS™t huz ÚtE „Þt. fux÷tf rŒðËtu ‚tu ‚u{ýu Mfq÷{tk ™tM‚tu ™t fÞtuo
y™u ™tuxtu VuhÔÞt fhe. Úttuzt {rn™tytu{tk ƒt¤ftu …iËt {¤u fu yu {rn™t{tk
‚u{ýu fÞtk fÞtk ¾[tuo fhðt™tu Au, ‚u™e „ý‚heytu fhðt {tkze. ytŠÚtf
r™»ýtk‚tu yt «r¢Þt™u ƒsux fu ykŒts …ºt ‚hefu ytu¤¾u Au. òýu yòýu
ƒt¤ftu ‚u{™wk ƒsux ‚iÞth fh‚t ÚtE „Þt n‚t. Œh {rn™u {tºt …å[tË s
Yr…Þt {¤‚t n‚t. yux÷u nðu ‚u{ýu ‚u{™e sYrhÞt‚tu y™u þtu¾{tk …nu÷tk
þwk fhðwk ‚u™tu y„ú‚t¢{ ™¬e fhðtu …z‚tu n‚tu. {tƒt… ‚hVÚte ðM‚wytu
¾heŒðt {txu …tu‚t™t sux÷wk s htuftý {¤‚wk n‚wk, ‚uÚte ™tM‚t ‚hVÚte æÞt™
nxe™u ðM‚wytu ‚hV furLÿ‚ Út‚wk n‚wk. nðu ™tM‚tu fu ðM‚wytu ¾heŒðt™wk ƒt¤ftu
s òr‚ ™¬e fh‚tk ÚtÞtk n‚tk. yux÷u y{thu ½ýe r™htk‚ ÚtE „E n‚e. ð¤e
¾heŒe™tu r™ýoÞ …ý ƒt¤ftu …h s Atuzðt{tk ytðu÷tu ntuÞ yux÷u ðM‚wytu™e
®f{‚ y™u ¾trËÞ‚tu rð»tu …ý ‚uytu rð[th‚t ÚtÞt n‚t. yt{ y{the yuf
™t™fze Þtus™t™u ÷eÄu ƒt¤ftu{tk y™tu¾w fq‚wn÷ Q¼wk ÚtÞwk n‚wk. yuf y™tuhtu
WíËtn ‚u{™t{tk sLBÞtu n‚tu.
{tht r{ºttuyu {™u sýtÔÞwk fu yt Þtus™t ßÞthu ‚u{ýu ‚u{™tk ƒt¤ftu {txu
½ze ftZe íÞthu ‚u{™tu ytþÞ …iËt ƒ[tððt™tu fu ƒt¤ftu™e ËtÚtu™e
{tÚttfqxÚte …eAtu Atuztððt™tu ™ n‚tu. ‚u{™wk æÞuÞ ‚tu, ƒt¤ftu™u ytŠÚtf
Ëtûth‚t (Financial Literacy) yt…ðt™wk n‚wk. ƒt¤ftu™u ytŠÚtf ÔÞðnthtu™wk
¿tt™ {¤u ‚u sYhe n‚wk. ‚u{™u …iËt™wwk {n¥ð ¾ƒh …zu y™u yu Ë{òÞ fu su
…iËtÚte ™tM‚tu fu {tusþtu¾™e ðM‚wytu ¾heŒtÞ Au, ‚u s …iËtÚte sYrhÞt‚tu
ðt¤e ðM‚wytu …ý ¾heŒe þftÞ Au. ƒt¤f™u yu Ë{òÞ fu yuf Ëthe y™u
sYhe ðM‚w {u¤ððt {txu þtu¾™e fu rƒ™sYhe ðM‚w s‚e fhðtÚte ðÄthu VtÞŒtu
ÚttÞ Au. ðeË ð»to …nu÷tk fhu÷t yt «Þtu„tu™tk V¤ yíÞthu yu{™u {¤e hÌttk
Au. yt yt¾eÞu Þtus™tÚte {tht r{ºt™u ËtiÚte {tuxtu VtÞŒtu yu ÚtÞtu fu ƒt¤ftu
{tuxt¼t„™e ðM‚wytu ËrnÞthe ¼t„eŒthe{tk ¾heŒ‚tk ÚtÞtk. yu{™u Ë{òÞwk
fu ½h{tk yuf s «fth™tk ºtý h{fztk fu yuf s Ëh¾e ºtý h{‚tu ÷tððt fh‚tk
ºtý swŒe swŒe h{‚tu fu ËtÄ™tu ÷tððtÚte ºtý „ýtu ÷t¼ {¤u Au. yufƒeò
«r‚ rðïtË fu¤ððt W…htk‚ ËŒT¼tð™t fu¤ðtÞ Au. ytsu …ý yt r{ºt™t
ºtýuÞ …wºttu ÷ø™ fÞto …Ae …ý …tu‚t™tk fwxwkƒtu ËtÚtu ‚u{™t r…‚t™t ½h{tk yuf

…iËt Ítz …h W„u Au!
- rðsÞfw{th fÕÞtý¼tE
ytu„ýeËtu yXÞtËe{tk y{u ðztuŒht{tk hnuðt ytÔÞt. {tht ƒL™u
Œefhtytu™u ËU.ÍurðÞËo Mfq÷ ytýkŒ{tkÚte htuÍhe Mfq÷ ðztuŒht{tk «ðuþ
y…tÔÞtu. Mfq÷tu þY ÚtE. yu{tk ƒus yXðtrzÞtkytu{tk y{™u ytýkŒ y™u
ðztuŒht™tu ‚Vtð‚ Ë{òðt {tkzâtu n‚tu. r¾úMËw n¤ðwk Út‚wk s‚wk n‚wk y™u
ðztuŒht™e nðt™wk ðs™ ðh‚tðt™wk …ý þY ÚtÞwk n‚wk. yuf rŒðË Mfq÷{tkÚte
ytðe™u {tht ™t™t Œefhtyu hswyt‚ fhe fu nðu …Ae ƒL™u ¼tEytu™u Mfq÷{tk
™tM‚tu fhðt {txu, …tk[ …tk[ Yr…Þt htus yt…ðt. nwk rŒø{qZ ÚtE™u ‚u™e Ët{u
‚tfe hÌttu. {™u ytùÞo Út‚wk n‚wk fu {tht ™t™t Œefhtyu ƒL™u ¼tEytu {txu
htus ytx÷e {tuxe hf{ ÷uðt™e {t„ýe fhðt™e ®n{‚ fhe n‚e! yXâtËe{tk
Yr…Þtu „tzt™t …izt sux÷tu {tuxtu ‚tu ™ n‚tu, …hk‚w yts™t sux÷tu Ëtð x[qfztu
…ý ™ n‚tu. ƒt¤ftu {txu ½h{tk ™tM‚tu ƒ™tððt{tk ytð‚tu …hk‚w, ‚u{™u
ytf»toý n‚wk, Mfq÷™e fuLxe™™tk Ë{tuËt™wk y™u r÷Bft™e ƒtux÷™wk. yu™t …ý
fthýtu n‚tk. {tuxt¼t„™tk ƒt¤ftu ½h™e fth{tk fu huLxuz ðu™{tk Mfq÷{tk
ytð‚tk. r¾úMËt¾[eo {txu yt ƒt¤ftu™u r¾úMËtk ¼he™u …iËt {¤‚t. {thtu
™t™tu Œefhtu fnu‚tu fu yu™t f÷tË{tk yuf ËntæÞtÞe yuf ntÚt{tk ÚtBËy… y™u
ƒeò ntÚt{tk r÷Bft ÷E™u ðthtVh‚e …eyu Au. ™t™t Œefht™u …ý ytðwk s
fhðt™tu þtu¾ òøÞtu n‚tu. Ëtht rþûtý {txu ƒt¤ftu™u ÷E™u ðztuŒht ytÔÞtk
n‚tk, …ý ynª ‚tu htus ™ðt s «&™tu Q¼t Út‚t r™nt¤e hÌtt n‚t.y{u
ð[÷tu hM‚tu ftZâtu. ƒL™u Œefhtytu™u htus yuf yuf Yr…Þtu ™tM‚t {txu
yt…ðt™wk ™¬e fÞwO. yXðtrzÞt{tk yuf ðth fuÂLx™{tk Ë{tuËtk ¾tðt {txu
ðÄtht™tu yuf yuf Yr…Þtu yt…ðt™wk …ý ™¬e fÞwO. …ý yt{tk ‚tu ƒL™u ƒt¤ftu
¾wþ Útðt™u ƒŒ÷u ™thts y™u r™htþ ÚtÞtk n‚tk.
{U {thtu {wkÍthtu yuf r{ºt yt„¤ ÔÞõ‚ fÞtuo. ‚uytu …ý {the su{ s
ƒUf{tk yrÄfthe n‚t. {tht sux÷e s ‚u{™u …ý Ëer{‚ ytðf n‚e. yu{™u
ºtý Œefhtytu n‚t y™u ºtýuÞ ƒhtuzt ntEMfq÷{tk ¼ý‚t n‚t. ‚u{ýu {™u yuf
y™tu¾e Ë÷tn yt…e. suýu {tht {txu y™u {thtk ƒt¤ftu {txu yuf ™ðe rŒþt
¾tu÷e yt…e. ‚u{ýu su Ë÷tn yt…e ‚u ‚u{ýu ºtýuÞ …wºttu …h yËhfthf he‚u

3

s A‚ ™e[u «u{-þtkr‚ y™u Ëk…Úte hnu Au. Œhuf …wºt™u swŒe swŒe ytðf ntuðt
A‚tk ºtýuÞ Œefhtytu …tu‚t™t …„th fu ytðf™u yuf ËrnÞtht ¼kztu¤{tk {qfe
ËtÚtu ¾[to fu htuftýtu fhu Au y™u Ëk…r‚™wk ™ðËso™ …ý fhu Au.
yu{ ÷t„u Au fu, ztìfxh fu yu®Ls™eÞhª„ rz„úe {u¤ðe [qfu÷tytu fu y™uf
…wM‚ftu ÷¾e [qfu÷t ËV¤ ÷u¾ftu …ý rV™tLËey÷e E÷uxhux - …wyh zuz ytŠÚtf ƒtƒ‚tu{tk r™hûth ntuE þfu. Ët{t …ûtu ½ýt heûtt …w÷h, …tðh÷qBË™t
Ët{tLÞ ft{Œth fu rhxtÞzo …tu÷eË ftìLMxuƒ÷ rV™tLËey÷e r÷xhux, he[,
zuz, ytŠÚtf Ëtûth ntuE þfu. Úttuzt s rŒðËtu …nu÷tk {thu íÞtk ™¤ rh…uh fhðt
ytðu÷ Ã÷kBƒh™wk htuftý fhðt yk„u™wk ytŠÚtf ¿tt™ òuE™u nwk y[kƒt{tk …ze
„Þu÷tu. ‚u BÞwåÞwy÷ Vkz{tk htuftý fh‚tu n‚tu. …hk‚w ‚u™u õÞt Ëkòu„tu{tk
fr{þ™ {¤u fu õÞthu yurLxÙ÷tuz ™t ÷t„u ‚u™wk …ý ¿tt™ n‚wk. õÞthuf ftuE ðrýf
Þwðt™™u ¾qƒ s …tfx y™u Xhu÷ he‚u ÄkÄt™e [[toytu fh‚tu òuô Awk. íÞthu {™u
y[qf rð[th ytðu Au fu, {tºt ƒtðeË fu …å[eË ð»to™e ô{hu yt ÷tuftuuyu yt
fw™un fE he‚u fu¤ðe nþu! ftuE Þwðt™u {urzõ÷u{ fu ÷tEV ELMÞtuhLË™e
…tur÷Ëe ¾heŒðt {txu ELMÞtuhLË yuzðtEÍh ËtÚtu su ELfðtÞhe fhu Au ‚u
Ëtk¼¤wk Awk íÞthu ÚttÞ Au fu …tu‚t™t htuftý™wk ©uc ð¤‚h {u¤ððt {txu yt ÷tuftu
fux÷e {nu™‚ fhu Au! Mðt‚kºÞ Þw„™t {nt™ Wãtu„…r‚, ©e ½™~Þt{ŒtË
rƒh÷t, ‚u{™t …wºt, ©e fu. fu. rƒh÷t y™u ‚u{™e yts™e …uZe ytrŒíÞ
rƒh÷t y™u {k„÷{ rƒh÷t™u ßÞthu Ëtk¼¤eyu Aeyu íÞthu yu{™e rðr¥tÞ
y™u ÄkÄtfeÞ fw™un {txu {t™ ÚtÞt rËðtÞ hnu‚wk ™Úte. ©e Äehw¼tE ykƒtýe™t
{]íÞw …Ae ‚u{™t …wºttu {wfuþ y™u yr™÷u …tu‚…tu‚t™t ÄkÄtytu ðnU[e ‚tu ÷eÄt,
…hk‚w íÞth …Ae yu{ýu yux÷tu rðftË fÞtuo Au fu Œhuf™e …tËu r…‚t™t sux÷e
s Ëk…r¥t Au. ‚u{™e Œwr™Þt™t ËtiÚte ©e{k‚ {týËtu{tk „ýtÞ Au. fu{
yt…ýt{tkÚte ftuE ytðe ût{‚t Úttuzt ½ýt ykþu …ý «tó fhe þft‚wk ™Úte? fu{
yt…ýu yukÂLsr™Þh fu yu{.ƒeyu. ÚtE™u fhe fhðt{tk s SkŒ„e™e ËtÚtoft‚
{t™eyu Aeyu? fŒt[ yLÞ ÷tuftu™u „¤ÚtqÚte{tk s ÄkÄt™wk rþûtý yt…ðt{tk
ytð‚wk n‚wk! ðtýeÞtƒwrØ suðtu þçŒ …ý yu s fthýtuÚte yÂMðíð{tk ytÔÞtu nþu!
{tht ÷u¾ “rh[ zuz-…wyh zuz’ (Œq‚ ytì„Mx - 2007) rð»tu fu™uztÚte
©e …tì÷ {ufðt™u yt…u÷tu yr¼«tÞ (Œq‚-™ðuBƒh-2007) yt…ýt {txu ¾qƒ
s «uhýtŒtÞe y™u {t„oŒþof Au yux÷u ‚u™tu WÕ÷u¾ fhwk Awk. “yt…ý™u Ë{s
ytðu íÞthÚte ƒtRƒ÷™wk rþûtý yt…ðt{tk ytðu Au. ‚u{tk ÷ÏÞwk Au fu Ÿx™u
ËtuÞ™t ™tft{tkÚte …Ëth Útðwk Ënu÷wk nþu …ý Ä™ðt™™u Mð„o{tk Œt¾÷ Útðwk
y½hwk Au. ð»ttuoÚte y…t‚t yt rþûtý™e fkEf ‚tu yËh Ë{ts …h …ze nþu!
fŒt[ yux÷u s yt…ýe ƒu-yuf …uZeytuyu ™tufheÚte Ëk‚tu»t {tLÞtu. ©{Sðe
y™u …tA¤ hne „Þu÷t Ë{ts™e ƒeS …uZe ÄkÄt Wãtu„ îtht ytŠÚtf he‚u
Ë{]Ø ƒ™e òÞ ‚uðt Awxt AðtÞt Œt¾÷t ¾ht. …ý yt¾t Ë{ts™u {txu ‚u
þõÞ ƒLÞw ™Úte.”
“…iËt ntuÞ ‚tu Sð™ Sððwk ½ýe ƒÄe he‚u Ëh¤ ƒ™u Au. …iËt™u ntÚt™tu
{u÷ „ýtð‚t ËtÄw ƒtðtytu Œuþ rðŒuþ{tkÚte yZ¤f ‘÷û{e’ ¼u„e fhe ÷u
Au...Ë{ts™tu yuf ð„o Är™f ntuÞ ‚tu …tA¤ …ze „Þu÷t …tu‚t™t ÷tuftu™u
{ŒŒY… ÚtE þfu.” yts ËkŒ¼o{tk yt„¤ fnwk ‚tu fuÚtr÷f ËkMÚttytu …tËu
¼h…qh Ë{]rØ ntuðtÚte ‚uytu Ëuðt™t ûtuºt{tk …tu‚t™wk Þtu„Œt™ yt…e þfu Au.
ftuE ÔÞÂõ‚™e RåAt Ë{ts™t ƒt¤ftu™u ¼ýtððt™e fu yLÞ {ŒŒ fhðt™e
RåAt ntuÞ ‚tu …ý ËtÄ™tu y™u ytŠÚtf Ë{s (ËtÄ™tu fE he‚u {u¤ððtk)™t
ntuÞ ‚tu þwk ÚtE þfu?
Sð™{tk …iËt™wk ytðwk {n¥ð ntuÞ ‚tu ÷tuftuyu ytŠÚtf ÔÞðnthtu Ë{sðt
òuEyu. ƒt¤ftu™u …ý ytŠÚtf Ëtûth‚t {¤e þfu ‚uðt Ë÷tn-Ëq[™tu fu rþûtý
yt…e þftÞ. ßÞtk ytðw ™Úte ƒ™‚wk, su ÷tuftu™u ™týtkfeÞ ƒtƒ‚tu™wk ¿tt™ ™Úte
ntu‚wk ‚tu fuðe …rhÂMÚtr‚ ÚttÞ Au ‚u™tk Sðk‚ WŒtnhýtu {uk òuÞtk Au. …hk‚w, ÷u¾™e
÷kƒtE™u æÞt™{tk ht¾e ynª ‚u™tu WÕ÷u¾ xtéÞtu Au.
fux÷tkf {t ƒt…tu …tu‚t™e ytŠÚtf ‚f÷eVtu™tu ÏÞt÷ ‚u{™tk ƒt¤ftu™u
ytððt Œu‚t ™Úte, íÞtk ËwÄe ‚tu Xef Au. …hk‚w õÞthuf ƒt¤ftu™t þtu¾ …tu»tðt
{txu yuðt ¾[to fhu Au fu, ‚uytu Œuðt™t rð»t[¢{tk VËtE òÞ. ¾tË fhe™u
Þwðt™ Atufhtytu™tu ƒtRf™tu þtu¾ …qht fhðt {txu {tƒt…™u Œuðt™t rð»t[¢{tk

VËt‚tk òuÞtk Au. Ë{sŒth {tƒt…tuyu ƒt¤ftu™u …tu‚t™t fwxwkƒ™e ytŠÚtf
ÂMÚtr‚ y™u sðtƒŒtheytuÚte ðtfuV fhðt òuEyu. yt…ýu Ätheyu Aeyu ‚u
fh‚tk ƒt¤ftu{tk yt ƒtƒ‚u ðÄthu Ë{s ntuÞ Au. …ý ßÞtk ËwÄe ‚u{™u Ët[e
nfef‚™tu ÏÞt÷ ™t ntuÞ íÞtk ËwÄe ‚uytu ‚tu yu{™e Ë{s «{týu s ð‚oðt™tk
Au. ELMÞtuhLË, {urzõ÷u{ fu yfM{t‚ rð{t rð»tu …ý ƒt¤ftu™u ¿tt™ yt…ðwk
òuEyu. õÞthuf ‚uytu™u ƒUf fu yu÷ytEËe™e yturVËtu{tk …ý ÷E sðtk
òuEyu. rƒ÷tze™t xtu…™e su{ Vwxe ™ef¤u÷e ™tu™ ƒUrf„ òu¾{tuÚte ƒt¤ftu™u
yð„‚ fhtððtk òuEyu. ytŠÚtf Ëtûth‚t yux÷u {tºt …iËt „ýðt™e,
ƒ[tððt™e fu yufXt fhðt™e f÷t s ™rn …hk‚w ‚u™tu ÞtuøÞ W…Þtu„,
y„ú‚t¢{ {txu W…Þtu„ y™u ‚u™tu rððufþÂõ‚™e ™ðËso™{tk htufðt™e f÷t.
„wsht‚e{tk …u÷e fnuð‚ Au fu …iËt Ítz …h W„‚t ™Úte. yt fnuð‚
…iËt™wk {n¥ð Ë{òððt {txu ð…htÞ Au. …hk‚w, ‚tu Ítz W…h W„‚e «íÞuf
ð™M…r‚ fu V¤™tu ytŠÚtf W…Þtu„ ÚttÞ Au. ÞtuøÞ W…Þtu„ fh‚tk ytðzu ‚tu yu
þõÞ Au fu ‚{u yt sq™e fnuð‚ ƒŒ÷u ‚{tht {txu fne þftu fu …iËt ¾hu¾h
Ítz W…h W„u Au. fuheytu Ítz …h W„u Au. …hk‚w, yt…ýu ‚tu yuf ËtÚtu ‚tuze
÷u‚t ™Úte. f[wBƒh {txu ¾qƒ ™t™e ntuÞ íÞthu fuhe ð…htÞ Au. fuhe{tk {wý ÷t„u
‚u yÚttýt{tk ð…htÞ Au y™u ‚u™e þt¾ …zu …Ae s ‚u™u hË {txu ‚iÞth fhðt{tk
ytðu Au. òu ‚{u …iËt™u yt …rh…uûÞ{tk swytu ‚tu …iËt Ët[u s Ítz …h W„u Au.
❈❈❈❈

ƒexðe™ Ä ÷tELË
{]„uþ {uhezu™, y{ŒtðtŒ
‚tsu‚h{tk yturhMËt{tk rnLŒwíððtŒe Ëk„X™tu îtht r¾úM‚e Ë{wŒtÞ ‚Útt
[[o …h ƒuVt{ ®nËf nw{÷t ÚtÞt. ‚í…ùt‚ yturhMËt suðt s ®nËf nw{÷tytu
fýtoxf, fuh÷, {æÞ«Œuþ y™u Auf „wsht‚™t ƒtuhËŒ rðM‚th{tk ™tUÄtÞt Au.
Ä{tO‚h™t {wŒt™u ht»xÙeÞ htsfthý™tu {wÆtu ƒ™tðe™u r™Œtuo»t ÷tuftu™u
ƒt¤e ™t¾e™u fí÷uyt{ [÷tððt™tu ytkf ƒuVt{ ðÄ‚tu òÞ Au. ƒnw M…ü Au
fu {wÂM÷{ Ë{wŒtÞ …Ae nðu yt…ýtu ðthtu Au. ztk„{tk ƒ™u÷tk r¾úM‚eytu …h™t
„tuÍtht Rr‚ntË™t M{hýtu nS ‚tò Au.
‘÷tuf{‚’ ™t{™t xeðe ftÞo¢{{tk ¼t.s.…t.™t ËtkËŒ ƒ÷hts …wks
îtht yturhMËt™e ®nËf ½x™tytu™u ‚tŠfŒ Xuhððt™tu «ÞtË ÚtÞtu. ‚u{™t {‚u
Ä{tO‚h ®nËf ƒ™tðtu {txu sðtƒŒth Au. r¾úM‚e r{þ™heytu …h ythtu…
{wf‚tk fÌtwk fu “fhtuztu Yr…Þt™wk Vkz ÷tðe™u „htuƒtu™e Ëuðt fhðt™t ytuXt nuX¤
ytŒeðtËe ‚Útt yLÞ Œr÷‚ ð„o™u ÷tu¼ ÷t÷[ y™u ÄtfÄ{feÚte Ä{tO‚he‚
fhðt™e «Â¢Þt …h ykfwþ ™ne ÷tððt{tk ytðu ‚tu ®nËf ½x™tytu™u Ëns
ƒ™‚t ðth ™ne ÷t„u!” yufŒ{ M…ü Au fu Ä{fe y™u [u‚ðýe yt…ðt™e
ðt‚tu sq™e ÚtE „E Au nðu ËeÄt ‘Attack’ ™e ¾wÕ÷e ðt‚ Au!
1984™t þe¾ rðhtuÄe h{¾týtu fu …Ae „tuÄhtftkz ƒtŒ su{ þe¾ y™u
{wÂM÷{ Ë{wŒtÞ™u ‘y÷„ ™sh’Úte fu þkftM…Œ he‚u òuðt‚t n‚t ‚u s he‚u
nðu “r¾úM‚eytu” …h «&™tÚto r[nT™ ÷t„e hÌtwk Au! Yes, as a whole !
y®nÞt rðr[ºt ðt‚ yu Au fu yt¾t r¾úM‚e Ë{wŒtÞ™u yuf ftx÷u ‚tu÷ðt™e ðt‚
Au. ßÞthu Ä{tO‚h™e ðt‚ ytðu íÞthu ËtkB«ŒtrÞf Ëk„X™tu Ë{„ú r¾úM‚e
yt÷{™u ‚tf …h {qfu Au. r¾úM‚eytu yux÷u Ä{tO‚hý yuðt „tuƒuÕË™t „kŒt
swXtýt [÷tð‚t Ëtk«ŒtÞef ‚íðtu ßÞthu Ë¥tt …h ntuÞ íÞthu ÷tuneÞt¤
Ëk½»to™e ¼e‚e hnu Au.
ytûtu…tu {wsƒ™wk ‘Ä{tO‚h’ òu ÷tu¼, ÷t÷[ y™u Ä{feÚte ðtM‚ð{tk
fhtðt‚wk ntuÞ ‚tu ‘„wsht‚’ suðt Ëtk«ŒtÞef he‚u ËkðuŒ™þe÷ htßÞ{tk r¾úM‚e
Ä{o y™u r¾úM‚e Ë{wŒtÞ …h ¾‚htu ðÄðt™wk ð÷ý hnu Au. ßÞthu …ý ÄtŠ{f
fèh‚tyu „wsht‚{tk {tÍt {qfe Au íÞthu ftÞŒtu y™u ÔÞðMÚtt™t (Law &
order) ÷ehu÷eht Wzât Au.
™{ú, þtk‚ y™u rþM‚ƒØ «ò ‚hefu™e At… Ähtð‚t yt…ýu Soft target ƒ™e sðt™t ƒÄt ÷ûtýtu Ähtðeyu Aeyu. su «fthu ytûtu…tu ÚttÞ Au ‚u
{wsƒ™wk Ä{tO‚h yt…ýu fhtðeyu Aeyu?
ßÞtk ËwÄe htu{™ fuÚtr÷f Ëk«ŒtÞ™u ÷t„u ð¤„u Au íÞtk ËwÄe yt Ëk«ŒtÞ{tk

4

÷tu¼, ÷t÷[ fu yLÞ ftuE…ý «fthu Út‚t Ä{tO‚h™u {tLÞ‚t yt…‚tu ™Úte. yu
{wsƒ™e {the ™{ú {tLÞ‚t Au.
¼÷u ¼th‚eÞ ƒkÄthýu Œhuf Ä{o fu Ëk«ŒtÞ™u …tu‚t™e {tLÞ‚t {wsƒ™t
…qò-W…tË™t ‚Útt Ä{o™t «[th, «Ëth™t {ti÷ef yrÄfth ytÃÞt Au, A‚tkÞ
y½xe‚ he‚u Út‚tk ‘Ä{tO‚h’™tu ftuE ƒ[tð ÚtE þfu ™rn fu{ fu ytðwk Ä{tO‚h
yu ƒ¤tífth suðe ½x™t Au y™u ËðoÚtt ®™Œ™eÞ Au.
EËw™t ¢tk‚efthe Sð™fð™, «u{-fYýt y™u ƒr÷Œt™¼Þto Sð™
Ëtih¼™e y™u ËkŒuþ™e ytsu Ztu÷ ð„tze™u «[the‚ «Ëthe‚ fhðt™e sYh
Au ¾he? fnuðt‚wk Ä{tO‚h su xeft-r‚hMfth y™u ƒ„ŒtuE™tu ¼tu„ ƒ™u Au ‚u
yt¾hu ‘EËw’™e ƒ„ŒtuE y™u y…{t™ Au!
y÷ƒ¥t Wze™u ytk¾u ð¤„u yuðt fux÷tÞ Christ - Spirit Ähtð‚t
r¾úM‚es™tu yt…ýe ðå[u Au. yt yu ÷tuftu Au su{ýu r¾úM‚™u y™wËhe™u EËw™u
yuf yt„ðe „he{t ƒûte Au. ytsu yt…ýu sux÷t …ý r¾úM‚ Ä{eoytu Au ‚u{™wk
Sð™ æÞuÞ yu s ntuE þfu fu …tu‚t™t Sð™ îtht fu EËw ðÄw™u ðÄw „he{t{Þ
ƒ™u. suÚte yLÞ ÷tuftu MðÞk¼w EËw {t„uo [t÷ðt «uhtÞ. “™nª ‚tu, ÷tu¼
÷t÷[Úte fhtðt‚wk Ä{tO‚h yu Wå[ ftuxe™tu ¼úüt[th Au”
„{u ‚u{ EËw™wk ËtrníÞ fu ƒtRƒ÷ yt…ðt™t fthýu EËw™t ð[™tu y™u
ƒtRƒ÷, “hrððthe”™t ƒòh™e …M‚e{tk òuðt {¤u Au y™u Œw:¾ …ntU[u Au.
rð[thtu, EËw™u fux÷e …ezt …ntU[‚e nþu?
yts™tu ‚ftòu yu Au fu ‘÷tuftu’ MðÞk¼q r¾úM‚™u ðhu y™u yt„¤ ®n{‚Úte
ònuh fhu fu y{u MðÞk¼q EËw™t ¢tkr‚{Þ Sð™Úte «¼trð‚ ÚtE yu™t {t„uo
[t÷ðt fxeƒØ ÚtÞt Aeyu. yts «fth™wk r¾úM‚t™wËhý EËw™u ðÄw™u ðÄw
¼ÔÞ‚t y™u rŒÔÞ‚t ƒûte þfu y™u yus Ët[wk Ä{o…rhð‚o™ Au.
…ý ˾uŒ WÕ÷u¾ðwk hÌtwk fu y{wf ‘r{þ™tu rðhtuÄ fh‚tk ƒ{ýtk òuhÚte
‘Ëwðt‚to’ «[th™wk y™u «Ëth™wk ftÞo fhu Au. «[kz ÄtŠ{f «[wh‚t «uhe‚ yLÞ
„heƒ-ðk[e‚ Ë{ts™w ‘‚thý’ fhðt™e fu «¼w™t rðïtË{tk ÷tððt™e
½u÷At „k¼eh htsfeÞ ¾‚htu W¼e fhu yux÷e szT Au.
„wsht‚™e ytŒeðtËe …èeytu{tk y™uf r{þ™tu ytðu÷t Au. ÷„¼„
nwkËt‚wËe fûttyu [t÷‚t ‚thý ftÞtuo{tk …w»f¤ ™týt ðuzVe™u, ytŒeðtËeytu™e
„heƒe yfƒkÄ ht¾e™u yu{™u ‘‚thý’ …qÁ …tzât™tu Œtðtu fhu Au. …rhýt{u
ytí{t, …h{tí{t™e ÄtŠ{f‚t{tk «[wh ÚtE™u ytrŒðtËe Ë{ts ftkE fux÷tÞ
xwkfztytu{tk ðnU[tE „Þtu Au.
Eïh™wk ‘htßÞ’ W¼w fhðt™e ÷„¼„ SÆe {t™Ëef‚t Ähtð‚t
Fundamentist type ™t r{þ™tu, {Õxe™uþ™÷ fk…™e suðwk Planning y™u
…wht fhðt™t “‚thýtu”™wk Target ht¾u Au.yt¾hu Ä{tO‚he‚ ÚtÞu÷t „heƒ
y™u {qf suðt Ë{tsu s ®nËt™tu ¼tu„ ƒ™ðwk …zu Au ‚u yt…ýu yturhMËt{tk òuÞwk.
yt yt¾e Ä{o™t Marketing y™u Selling «r¢Þt{tk EËw {tºt ‘«tuzfx’
ƒ™e™u hne òÞ Au.
yt ƒÄt ð[t¤u yuf ™ð‚h yuðt r{þ™{tk yuf ÷½w{‚e îtht ƒeS yu™t
suðe s …rhÂMÚtr‚ Ähtð‚e ÷½w{‚e{tk ‘Ëwðt‚to’™tu «[th ytŒhe™u
‘ytftþ{tk™t ƒt…’™t rðïtË{tk ÷tððt {txu ‚™‚tuz «ÞtËtu ÚttÞ Au. ytðt
r{þ™ ftÞo{tk òu‚htÞu÷tu ™ðÞwðt™ ‘r{þ™he’ fux÷wk òu¾{ WXtðe hÌttu Au,
‚u™tu ykŒtsu ™rn ftZe þf‚tu ntuÞ!
yt …rhÂMÚtr‚{tk rƒ™ò„]‚ y™u ‚xMÚt yuðt r¾úM‚e Ë{ts™e htßÞ
M‚h™e yËk„Xe‚‚t y™u ‘{qf-Ëtûte’ …ýkw {™u ¾÷u Au. ßÞtk ËwÄe {tuxt …tÞu
®nËt fu yLÞtÞ yt[hðt{tk ™ ytðu íÞtk ËwÄe yt…ýu Ëw»twó hneyu Aeyu y™u
yk‚u yuf ‘{qf - hu÷e’ ftZe™u Ëk‚tu»t {t™e ÷E™u Mð-r{þ™{tk …h‚ ÚtE sEyu
Aeyu. yt Ë{Þu Mðt¼trðf WX‚t «&™tu™u ðt[t yt…w Au.
(1) AuÕ÷t 20 ð»to{tk ¼ts…™t WŒÞ y™u rðftË ËtÚtu ÷½w{r‚ytu
…h™t nw{÷tytu™tu „útV ðÄ‚tu sýtÞ Au. (Scaling up). „wsht‚™t r¾úM‚e
Ë{ts ‚hefu yt…ýwk ftuE Political stand Au?
(2) AuÕ÷t 20 ð»to{tk yufŒ{ Ëw»twó y™u r™r»¢Þ ‚Útt yt ËtÚtu ™ðe
yÂMðíð{tk ytðu÷ Ët{ú«ŒtrÞf ËkMÚttytu™e ™u‚t„ehe y™u ftÞoþi÷e ðÄthu

þÂõ‚þt¤e M…ü y™u ®nËf ƒ™e Au íÞthu ÄtŠ{f‚t ðÄw «[wh ƒ™tÔÞt rËðtÞ
hûtýtí{f he‚u Ët{trsf ƒ[tð yÚtuo yt…ýu r¾úM‚e yt÷{u htßÞ M‚hu þwk
fÞwO Au?
(3) „wsht‚ suðt rðftËþe÷ y™u yux÷t s ËkðuŒ™þe÷ htßÞ™e
{wÏÞÄtht{tk ƒ™e hnuðt {txu, Ä{tO‚h™t ytûtu…tu™t ‘sðtƒ’ Ë{tu, yt…ýt
Ënw™tu htßÞ M‚h™tu ftuE Common Agenda Au? y™u ™t ntuÞ ‚tu ntuðtu
òuEyu fu ™rn?
(4) ‚{™u ÷t„u Au fu Ä{oÚte y÷„ yuðe fw™un, {wíËŒe y™u ÔÞðnthw
Ët{tSf ™u‚t„ehe htßÞ M‚hu W¼e fhðe òuEyu fu su Ëtk«ŒtrÞf fxtufxe{tk
htßÞM‚hu ÞtuøÞ ™u‚t„ehe ÷E þfu y™u r¾úM‚e yt÷{™t ËuV-„tzo™wk ft{
fhu? fthý, {nŒ ykþu ÄtŠ{f ™u‚t„eheyu Ët{tSf ™u‚t„ehe™u {txu ftuE
ÍtÍtu yðftþ htÏÞtu ™Úte!
(5) ytð™the …uZeytu {txu òu 2025 ™wk yuf ÷ûÞtkf ht¾eyu ‚tu htßÞ
M‚hu ‚u{™t {txu fuðtu r¾úM‚e Ë{ts ƒ™tððt™wk yt…ýwk ÷ûÞtkf Au? ðÄthu™u
ðÄthu r{þ™™tu ¼h{thðt¤tu y™u Mð¼tðu «[wh ÄtŠ{f fu ƒwrØ„BÞ, ði[thef
y™u yt„ðe fw™un¼he Ët{wrnf ™u‚t„ehe ðt¤tu?
❈❈❈❈

Œ…oý
- Äehs ¼txeÞt - ytýkŒ
„wsht‚e ¼t»tt «íÞu {the Mð. …í™e nËw{r‚ Ÿztu «u{ Ähtð‚e n‚e.
yufðth ftuEf ðt‚{tk ‚uýu {™u fÌtwk “½ýeðth „t{ztk™e (yÕ…rþrût‚ fu
yrþrût‚) ƒnu™tu …tu‚t™t …r‚, ðh, fu ½hðt¤t {txu “Äýe” þçŒ ƒtu÷‚e
ntuÞ Au, …hk‚w ‚u{™u yu ¾ƒh ntu‚e ™Úte fu “Äýe” ™tu yÚto þwk ÚttÞ Au?
{™u …ý ‚u rŒðËu s ¾ƒh …ze fu “Äýe” yux÷u “Ztuh™tu {tr÷f” su
†e …tu‚t™t “…r‚” fu “ðh” ™u “Äýe” Ë{su ‚u …tu‚t™e †e òr‚™u n÷fe
fhu s Au, …hk‚w ËtÚtu ËtÚtu Ë{„ú †eòr‚™wk …ý y…{t™ fhu Au fthý ztuƒw
(Ztuh) ntuÞ ‚u™u y¬÷ ™ ntuÞ suÚte ‚u ytzw [t÷u yux÷u {tr÷f ‚u™u “Ztuh{th”
{th‚tu ntuÞ Au.
nwk ßÞthu 16,17 ð»to™tu n‚tu íÞthu ytswƒtsw™t „t{ztk™e r¢fux xe{tu
ËtÚtu {u[ h{ðt s‚tu. yuf „t{™e Ët{u™e xe{{tk y{thtÚte 4,5 ð»to {tuxtu
¾u÷tze …hrý‚ n‚tu. r{ºt¼tð ntuðtÚte ‚uýu ‚u ð¾‚u y{™u ðt‚ fhu÷e fu
“{thu htus Ëðthu {tht ƒihtk™u ƒu Vqkfýe ([w÷t Vwkfðt {txu™e ÷tu¾kz™e …tE…)
ƒhzt{tk Vxfthðt™e s. ðtkf „w™tu ™ ntuÞ ‚tu Q¼tu fhe™u …ý {thðt™e s.
{tht ƒt…tyu s yt rþ¾t{ý yt…e Au.”
yt…ýt Ë{ts™t ½ýt fwxwkƒtu{tk (40 ð»to …nu÷tk) yt «fth™e {uLxt÷exe
{U ™shtu™sh òuÞu÷e. …hk‚w ‚u …Ae, AuÕ÷t 25 ð»to{tk Ë{ts{tk yußÞwfuþ™™tu
ytkf rŒ™«r‚rŒ™ ðÄ‚tk ‚u{tk VuhVth ytð‚tu „Þtu.
’70™t ŒtÞft …nu÷tk ËkÞwõ‚ fwxwkƒtu™e ƒtu÷ƒt÷t n‚e. …hk‚w íÞthƒtŒ
yußÞwfuþ™ ðÄ‚tk ƒu …uZe (™ðe y™u sw™e)™tu Ëk½»to™tu Ë{Þ þY ÚtÞtu.
su™t ½h{tk rŒfhtu ¼ÛÞtu ™u Ëthe ™tufhe fh‚tu ÚtÞtu yux÷u ¼ýu÷e
™tufheðt¤e …í™e™e {tk„ ðÄðt ÷t„e. “f{t‚e ðnw”™e ®f{‚ ðÄe.
{tU½t ¼tð™e ¼ýu÷e y™u ™tufheðt¤e ðnw ½h{tk …„ {qf‚e ™u y¼ý
fu yÕ…rþrût‚ ËtËw{tyu ðå[u ‚qk ‚qk - {U {U [t÷w ÚtE s‚wk. su ½h{tk ËtËwðnw™u ËtÁ ƒ™‚wk íÞtk yztuþe-…ztuþe fu Ë„tËkƒkÄe Œuð‚t (yt„) {qfðt™wk
ft{ fh‚tk. òu ftuE ½h{tk rŒfhtu-ðnw “{h[w Œ¤ðt {txu {ef[h” ÷tðu ‚tu
ƒeò rŒðËu ytswƒtsw™t ½h™e ËtËw{tytu™e Ä{t÷ [t÷w ÚtE s‚e. “òu
…u÷t ½h{tk ðnw {efûth ÷tðe. ‚wk þwk ÷tðe.? Ëtze ™u ÷qk„ztk ÷tððt{tkÚte
Ÿ[t ytðu ‚tu ½h{tk ðM‚w ðËtðu ™u?” yu …Ae Vr¤Þt ðå[u “{nt¼th‚”
™t {kztý™t á~Þtu ½ýeðth òuðt {¤‚tk.
yufðth {tht ½hu …ý {the {t y™u {the Mð. …í™e ðå[u, ƒtsw™t ½hu
Yt. 700/-{tk ËtuVtËux ytÔÞtu ‚u™tu ͽztu [tÕÞtu. {the Mð. …í™eyu {the

5

Au. su Œtk…íÞSð™™tu …tÞtu {sƒq‚ fhðt {txu ¾qƒs sYhe Au.
yu f ð‚o { t™ …ºt{tk ðtk [ ðt {¤u ÷ w - “{eþe„™ Þw r ™ðo Ë exe™t
Ë{tsþt† rð¼t„™wk ‚thý …ý yts nfef‚ …h ¼th {qfu Au fu su …r‚ytu
…Âí™™u „]nftÞo y™u õÞthuf hËtuzt{tk {ŒŒ fhu Au ‚u …í™e™t {t™rËf
‚tý{tk ½xtztu fhu Au y™u ‚u …í™e™u ðÄw r«Þ y™u ËufËe ÷t„u Au.” ‚u s he‚u
…rù{e ËkMf]r‚™e r¾úM‚e Ë{ts …h ™fthtí{f yËhtu …ý ÚtE Au. y„tW™e
†eytu …r‚™u …„÷u …„÷u [t÷ðt{tk s Sð™™e ËtÚtof‚t {t™‚e n‚e. nðu
†eytu ÷ø™ fh‚tk …nu÷tk …tu‚t™e yt„ðe ytu¤¾ Q¼e fhðt™e ƒtƒ‚{tk
Ër¢Þ ƒ™e Au. ÷ø™ y„tW s ‚uytu fthrfŒeo{tk yt„¤ ðÄe [qfe ntuÞ Au
y™u ‚u fthŠfŒe™t ¼tu„u ÷ø™™e ƒtƒ‚{tk ftuE ftuB«tu{tEÍ fhðt ‚iÞth
ntu‚e ™Úte. ½ýeðth ÷ø™ƒtŒ …ý ÷ø™Sð™ y™u fthŠfŒe ðå[u …ËkŒ„e
fhðt™e ™tuƒ‚ ytðe òÞ ‚tu ‚uytu ÷ø™™u ¼tu„u …ý fthŠfŒe™u xftððt™e
fturþ»t fhu Au. ½ýe ‚tu fthŠfŒe™u s yux÷tu «u{ fhu Au fu ÷ø™ fhðt™wk {tkze
ðt¤u Au. ‚u{™u ÷ø™ fÞto rð™t ftuE …whw»t ËtÚtu “÷eð-E™-…txo™h” hnuðt™tu
…ý Ëkftu[ ™z‚tu ™Úte. (òu fu ytðt Œt¾÷t yt…ýt Ë{ts{tk ™tUÄtÞu÷t
ntuÞ ‚uðw {the òý{tk ™Úte …hk‚w ¼rð»Þ{tk yt ƒtƒ‚™e ftuý ¾tºte yt…e
þfu?)
÷ø™™e ƒtƒ‚{tk …ý ÷tuftu™e rð[thËhýe y™u ÔÞðnth{tk …ý Qze™u
ytk¾u ð¤„u ‚uðw …rhð‚o™ ytðu÷w Au …nu÷tk ‚tu ÷ø™ …Ae …r‚-…í™eyu
Sð™¼h yufƒeò™tu ËtÚt r™¼tððtu òuEyu y™u Awxt …zðt™tu rð[thËwØtk
fhðtu òuEyu ™rn. yt {tLÞ‚t™u fthýu „{u ‚ux÷t ÍkÍtð‚tu ytðu ‚tu …ý
ftuE AwxtAuzt™tu rð[th fh‚w ™ntu‚w. Œt‚. ftuE …r‚ ŒtYzeÞtu ntuÞ ‚tu …ý
…Âí™ rƒ[the yt¾e SkŒ„e ‚u™u r™¼tðe ÷u‚e. Ä{o„whwytu …ý yt ƒtƒ‚{tk
¾qƒs ò„]r‚ ht¾‚t. …hk‚w nðu yt {tLÞ‚t Ze÷e …z‚tk ™t™e ƒtƒ‚tu
AwxtAuzt ÷uðt™e nŒu …ntU[e òÞ Au. ÷ø™ƒkÄ™™e ƒtƒ‚{tk …whw»ttu fh‚tk
†eytu™e rð[thÄtht{tk ðÄw …rhð‚o™ òuðt {¤u Au. y„tW™e …í™eytu ƒÄw
Ën™ fhðt ‚iÞth hnu‚e nðu ‚tu {rn÷tytu sht …ý [÷tðe ÷uðt ‚iÞth
™Úte ½ýeðth rŒfhe f{t‚e ntuÞ yux÷u {t-ƒt… …ý yt ƒtƒ‚tu{tk Ër¢Þ
¼qr{ftytu ¼sðu Au. suÚte AwxtAuzt™e s ™tuƒ‚ ytðe òÞ Au.
❈❈❈❈

{t™u ƒUf™e Yt. 18000/- ƒu÷uLËðt¤e …t˃wf ftZe™u ƒ‚tð‚tk fÌtwk “yt Yt.18000/- {tk fux÷t ËtuVuËux ytðu? fnu‚t ntuÞ ‚tu yt¾t V¤eÞt{tk
÷tðe™u „tuXðe Œô? suÚte Vr¤Þt ™e ƒÄe ËtËw{tyu ¼u„t ÚtE™u ‚u™t …h
ƒuËe™u {exª„tu fhtu.” {the {t þuh n‚e ‚tu {the …í™e Ëðtþuh. ƒk™u™u
fÞthu ™ ƒLÞwk. yt¾hu {the {t rƒ{th …ze ™u yu sk„{tkÚte r™ð]¥t ÚtE,
íÞthu ‚u™tu Ëw¾Œ yk‚ ytÔÞtu. ƒk™uyu yufƒeò™e ¼q÷tu Mðefthe. {the {t™e
{the …í™eyu Ëuðt …ý ¾qƒs fhe. ytÄwr™f ËtËwytu ½h{tk rŒfht™e ðnw
ƒ™e™u ytðu÷ …thfe rŒfhe™u Ë{sðt{tk ¼q÷ ™ fhu. h¾™u {tuzw ÚtE òÞ.
ytsu 21{e ËŒe™t ytÄwr™f Þw„{tk yt…ýtu Ë{ts Wå[rþûte‚
r¾úM‚eftu{ ‚hefu ¾qƒs yt„¤ ytðe „Þu÷ Au. Ë{ts™e hnuýefhýe{tk
…ý {tuxt VuhVthtu ytðe „Þt Au. su {wÏÞ ƒu «fth™tk Au.
„t{ztk Atuze þnuh{tk ðËðtx fh™th {tuxt¼t„™tk fwxwkƒtu ™tufhe ÄkÄt™u
fthýu rð¼õ‚ fwxwkƒ{tk VuhðtE „Þt Au. ßÞthu ƒeò «fth{tk {tuxt¼t„™tkk
fwxwkƒtu{tk „]rnýeytu ÔÞðËtrÞft ƒ™e „E Au. suÚte ŒtkB…íÞSð™{tk …ý
ƒŒ÷tð ytðe „Þu÷ Au. ‚u{s ðÄw™u ðÄw ƒŒ÷tð ytð‚tu òÞ Au. su ytÄwr™f
Ë{Þ {txu ¾qƒs ytðftÞo Au.
ytsÚte 20 ð»to …nu÷tk™tu {tht Sð™™tu yuf «Ëk„ sýtðw ‚tu {the
{t™t yðËt™ ƒtŒ {tht {tËe {thu ½hu ytÔÞt n‚t. ‚u rŒðËu þw¢ðth
ntuðtÚte {thu ‘yu÷eftu™’ fk…™e{tk hò n‚e. ßÞthu {the Mð. …í™e™e ™tufhe
[t÷w ntuðtÚte Mfq÷{tk „Þu÷e. ½h{tk «ðuþ‚tk s {tht {tËe yt¾w ½h Vhe
ðéÞtk, ½h-fe[™™e ËwkŒh ËtVËVtE ÚtÞu÷e òuE™u fnuðt ÷tøÞt, “nËw{r‚
™tufhe fhu, W…htk‚ ½h™u …ý fux÷wk MðåA ht¾u Au? rƒ[the™u ïtË ÷uðt™tu
…ý Ë{Þ {¤‚tu ™rn ntuÞ!
{U ¾w÷tËtu fh‚tk fÌtwk - “{tËe yt ËtVËVtE ‘nËw{r‚ yu ™ne’
‘nËt{‚tyu ({U) fhe Au {tËe ‚tu ft…tu ‚tu ÷tune ™ ™ef¤u ‚uðt ÚtE „Þt,
…hk‚w Ë{sŒth n‚t yux÷u ðt‚ Vuhðe fnuðt ÷tøÞt - “nt, ƒuxt ‚the ðt‚
Ët[e, ½h{tk ™tufhe fh‚e ƒihe ntuÞ yux÷u {ŒŒ ‚tu fhðe s òuEyu.”
ytsu ßÞthu yt…ýt Ë{ts{tk †e …tu‚t™e þiûtrýf ‚t÷e{™u fthýu
fthfeŒeo ƒ™tððt™e rð[thÄtht ‚hVð¤e, su{tk ytŠÚtf sYrhÞt‚tuyu
WÆe…™™wk ft{ fÞwO, ytÚte †e ft{ftS {rn÷t ƒ™e Au. …hk‚w ËtÚtu ‚u™e
ftixwkrƒf y™u ½hu÷w sðtƒŒthe ytuAe Út‚e ™Úte. ½hft{, fwxwkƒ{tk …r‚ y™u
ƒt¤ftu™wk Yrx™, hËtuE …týe ð„uhu ‚tu fhðt™tk s. W…htk‚ ™tufhe™e
r™Þr{‚‚t sYhe ƒ™e. ytÚte ½h y™u ÔÞðËtÞ™t ƒk™u ®ƒŒwytu Ë{‚w÷e™
fhðt sYhe ƒLÞt Au. yt ËtÚtu rð¼õ‚ fwxwkƒtu ntuðtÚte ftuE ðze÷ ð„o™tu
xuftu hÌttu ™Úte, suÚte ft{fts{tk ftuE {ŒŒ {¤u, ƒt¤ftu™e sðtƒŒthe ÷u
ytÚte …r‚yuu …í™e™u ft{fts{tk {ŒŒ fhðt™e sYh …ze Au. su yt…ýt
Ë{ts{tk …ý ytÄwr™f …r‚Œuðtuyu …ý yt ƒŒ÷tð™u Ën»to MðeftÞtuo Au. su
¾hu¾h yr¼™kŒ™™u …tºt Au.
…rù{e ËkMf]r‚™t …ð™™e nfthtí{f y™u ™fthtí{f ƒL™u yËhtu
yt…ýe hnuýefhýe …h ÚtE Au. su{tk …rù{™t n˃Lz nk{uþt ðtEV™u ƒÄt
s ft{{tk {ŒŒ fh‚t ntuÞ Au. ‚u{tk shtÞ þh{ fu Ëkftu[ y™w¼ð‚t ™Úte.
WÕxt™tu yt™kŒ ÷u‚t ntuÞ Au. ‚u rð[thËhýe™e yËh yt…ýt Ë{ts™t
…r‚Œuðtu …h ÚtÞu÷e òuðt {¤u Au.
yuf Ë{Þ n‚tu ßÞthu …r‚ yu {tºt yuf …whw»t n‚tu. …tu‚t™t …tihw»tíð
Útfe yuðe s fÕ…™t{tk ht[‚tu su{tk †e …týe™tu ÃÞt÷tu yt…ðtÚte {tkze ƒÄtk
s ft{ fhu. ½h™t ™t™t ™t™t ft{{tk ‚u™ wk …tiÁ»tíð ½ðt‚w k . ‚u ‚u ™w k
r{ÚÞtr¼{t™ n‚wk. ytsu ßÞthu Ë{ts{tk …rhð‚o™ Ë{Þ ËtÚtu rð[thËhýe
ƒŒ÷tE y™u Ë{ts™t 25 Úte 35 ð»to™tk Þw„÷tu ËtÚtu ‚tu ‚u Ëk…qýo ƒŒ÷tE
[qfe Au. yt rð[thËhýe ƒŒ÷ðt{tk Ä{o„whwytuyu ÷ø™ rþrƒhtu îtht (Ë„tE
ƒtŒ Þwðf-Þwð‚e {txu Þtuò‚e) AuÕ÷t 25 ð»ttuoÚte y™uf «Þí™tu fhu÷t Au.
su™e …ý Ë{tsu ™tUÄ ÷uðe òuEyu.
ßÞthu …r‚ …í™e™u ½hft{{tk ™t™e …ý {ŒŒ fhtðu Au íÞthu ‚u™u
÷t„ýe™e rðþu»t y™w¼qr‚ ÚttÞ Au. ytðe ™t™e {ŒŒ Útfe M…kŒ™tu y™w¼ðtÞ

þwk †eytu ƒu-ðVt ƒ™e hne Au?
- ‘htsƒkÄw’ ßÞk‚ yu{. …h{th, ðztuŒht
¼qr{ft : ÷ø™ Ë{Þu Ëtu„kÄ ¾ðtÞ Au. {]íÞwk yt…ý™u Aqwxt …tzu íÞtk ËwÄe
yt…ýu ƒk™u ËtÚtu hneþwk.
ytsu Ë{Þ ƒŒ÷tÞtu Au. nòhtu ð»ttuo sq™e yt rð[thÄtht …ý ƒŒ÷tE
„E Au. ytsu ÷ø™ ƒu Ë{t™ ÔÞÂõ‚ ðå[u ÚttÞ Au sq™e {tLÞ‚tytu ‚tuze™u ™ðe
«Úttytu rðfËe Au. yuf fh‚tk ðÄw ðth «u{ ÚtE þfu Au?
®sŒ„e xqkfe Au yux÷u {tusþtu¾ fhðt™tu Œhuf ÔÞÂõ‚™u sL{rËØ nff
Au. AqxtAuzt™e ytË…tË ðýtÞu÷ fzðtþ™tk …z nðu fqkýt ƒLÞtk Au. òu ÷ø™{tk
yËk‚tu»t ntuÞ ‚tu ËtÚteÚte Aqxt …ze sðwk ™u ®sŒ„e yt„¤ ðÄthðe.
þnuhe {rn÷t™e rð[thÄtht ƒŒ÷tE Au. “ðiÂïfhý™e ËtÚtu …tu‚t™t
{™™e RåAtytu …ý ƒŒ÷tE Au …hw»t f{tÞ, †eyu ½h, ƒt¤ftu Ëk¼t¤ðtkyu
…hk…ht„‚ ÷ø™™e ƒkÄthýeÞ h[™t{tk VuhVth ÚtÞtu Au.
þt¤t{tkÚte s Atufht-Atufheytu™u yuf-Ëh¾wk rþûtý {¤u Au. fthŠfŒe™e
Ë{t™ ‚ftu yt…ðt{tk ytðe Au. ™tufheytu{tk {n¥ð™e søÞtytu …h
…wÁ»ttu™tu Eòhtu n‚tu, íÞtk †eytu™wk Ët{útßÞ AðtÞwk Au. ÷ø™ rð»tÞf
ònuht‚tu{tk …wwhw»t yuðe …í™e™e RåAt ht¾u Au fu su ™tufhe fh‚e, „tuhe, ËwkŒh
y™u ftuLðuLx{tk ¼ýu÷e Þwð‚e ntuðe sYhe.
fwxwBƒ™e ÔÞtÏÞt …ý ƒŒ÷tE Au. ËkÞwõ‚™u ƒŒ÷u rð¼õ‚ sYhe Au.
ytÄwr™f Þwð‚e ÷ø™ Útðt A‚tk Mð‚kºt‚t {týe þfu Au. su ‚u{™e {t‚tytu™e
…urZÞtu{tk þõÞ ™ n‚wk. ytsu Þw„÷tu ðÄw ÔÞÂõ‚÷ûte ƒLÞtk Au.
Ë{ts™e ƒŒ÷t‚e ‚tËeh, xeðe fu ònuh ¾ƒhtu, rËrhÞ÷tu™e ¼thu
yËhtu òuðt {¤u Au. òr‚Þ ËkƒkÄtu{tk Mð‚kºt‚t, yuf fh‚tk ðÄw ÔÞÂõ‚ «íÞu

6

ytf»toý ðæÞwk Au. ËkƒkÄtu™e ƒtƒ‚tu {t‚tr…‚t y™u ƒt¤ftu ònuh{tk [[to …ý
fhu Au. ytðe [[to{tk AtuA ™z‚tu ™Úte.
÷ø™ rËðtÞ™t ËkƒtuÄtu™u Ët{trsf {tLÞ‚t {¤ðt™e …ý þYyt‚ ÚtE
„E Au. AwxtAuzt™u W¥th‚e ™shu òuðtÞ Au. ËkƒkÄtu Aw…tððt™u ƒŒ÷u fu
Ë{ts{tk ƒrn»f]‚ Útðt™u ƒŒ÷u rŒ÷™e RåAt™u y™wËhe™u ¾htƒ ÷ø™ ‚tuze
™t¾ðt™e ðt‚™u ÷tuftu ðÄw ƒnu‚h „ýu Au.
‚qx‚tk ÷ø™tu y™u ðÄ‚t AwxtAuzt™e ËkÏÞt rðþu ytkfztfeÞ {trn‚e ¼u„e
fhðt{tk ytðe Au. {wkƒE™e ðtkŒht™e Vur{÷e ftuxo{tkÚte ¼u„e fhu÷e {trn‚e
«{týu 1995{tk Út‚t Œhuf AwxtAuzt{tk Œh …tk[{tu fuË †eytu™e ƒuðVtE
Ët{u™t Au. su{tkÚte 20% fuËtu{tk †eyu ƒuðVtE fhe ntuðt™t ytûtu…tu Au.
ð»to 2007{tk AwxtAuzt™e ËkÏÞt 3400 n‚e. su{tkÚte 1122{tk
ƒuðVtE™wk fthý Au yt fuË{tk 33% fuË †e™e ƒuðVtE yk„u™t n‚t.
Ë{ts™t Œhuf M‚h{tk ytðt rfMËt{tk ðÄe hÌtt Au. ‚u{tk ðÄw «{týu
Ÿ[ð„o{tk òuðt {¤u Au. rŒÕne™t yuf ðfe÷™t sýtÔÞt {wsƒ Œhhtus ºtýÚte
…tk[ fuË AwxtAuzt yk„u™t ntuÞ Au.
®nŒw {uhus yufx «{týu f÷{-13 nuXý …r‚ yÚtðt …í™e™e ƒuðVtE,
¢wh‚t, Sð™ ËtÚte™tu íÞt„, ™…wkËf‚t y™u yËtæÞ htu„tu nuXý AwxtAuzt ÚttÞ
Au ‚u{™u {¤Útt 15 fuËtu{tkÚte 10 fuË yhË…hË™e Ë{sqr‚Úte ÚttÞ Au.
yts™tk Þw„÷tu{tk, sht…ý Ën™þÂõ‚ ™Úte. ‚uytu ËtÚte™u ‚f yt…ðt
…ý {t„‚t ™Úte. †eytu ™tufheÞt‚ ntuðt™t fthýu, ƒt¤ftu™u …tu‚t™t
¼hý…tu»tý™e {tÚttfqx{tk …z‚e …ý ™Úte. Sð™ËtÚte ™ „{‚tk ËkƒkÄtu {tkÚte
ƒnth ™ef¤e ™ðe ®sŒ„e Sððt ‚hV ð÷ý ðÄw òuðt {¤u Au.
†e y™u …whw»ttu{tk (ƒk™u …ûtu) Sð™ËtÚte™u Au‚hðt™t rfMËtytu ðÄe
hÌtt Au. …rhýt{u ƒuðVtE …qhðth fhðwk y½hwk ft{ ÚtE òÞ Au. ytsÚte …tk[
fu Œþ ð»to …nu÷tk {t‚tr…‚t™t Œƒtý™u y™u Œnus™u fthýu AqxtAuzt Út‚tk òuðt
{¤‚t n‚t. ƒeò ™kƒhu ƒuðVtE™u fthýu. ytsu Vur{÷e ftuxo{tk ykŒtsu 400
sux÷t fuËtu Œh ð»tuo ftWLËu÷htu ntÚt{tk ÷u Au ‚u™wk {wÏÞ fthý AtufhtAtufheytu{tk ðt‚[e‚™wk «{týu ðÄw Au.
‚uytu ËtÚtu ¼ýu Au, yuf Ët{trsf ð‚wo¤{tk ËtÚtu hne ™tufhe fhu Au.
þYyt‚{tk Ënf{o[theytu ðå[u™e {iºte «u{{tk …rhýt{u Au. …Ae ÷ø™
Sð™{tk ¼k„tý …zu Au su Sð™ ËtÚte™u fwxwkBƒ {txu Ë{MÞtY… ƒ™u Au.
y{urhft{tk AqxtAuzt™t fuËtu{tk ºteò¼t„™t …r‚ yÚtðt …í™e™t
ƒuðVtE …h ytÄtrh‚ Au. Ëðuoûtý sýtðu Au fu ÷ø™™t …nu÷tk [th ð»to{tk …tuýt
¼t„™tk ÷ø™tu™t AqztAuzt ÚtÞu÷t Au. yÄto ¼t„™t ÷ø™tu «Út{ Œþ ð»to{tk
y™u ºteò ¼t„™tk ÷ø™tu 15 ð»to™t ÷ø™Sð™ …Ae ‚qx‚tk òuðt {¤u Au.
¼ýu÷e y™u ytŠÚtf he‚u ËØh †e …tu‚t™e …ËkŒ™u yt„¤ Ähe Aqxt Útðwk
yu þxo ƒŒ÷ðt suðe ðt‚ Au. yuf ™ „BÞwk yu VUfe Œuðwk y™u ™ðt ËkƒkÄtu{tk
„tuXðtE sðwk. ÷ø™{tk y…uûtt y™u {tk„ýeytu ðÄe Au. …hk…ht„‚‚t …h æÞt™
y…t‚wk ™Úte. ÷tuftu ðå[u ÷ø™ rËðtÞ™t ËkƒkÄtu™e ðt‚ ðÄe Au.
…nu÷tk ÷ø™ rËðtÞ …whw»t ËtÚtu hnu™the †e™u ‘h¾t‚’ fnuðt{tk ytð‚e
n‚e. …ý nðu ‚u™u ‘„÷o£uLz’ ‚hefu ytu¤¾tðe™u Ë{t™ Œhßòu y…tÞ Au.
ËkƒkÄtu{tk yt…ðt y™u ÷uðt™wk «{tý yufËh¾wk ƒLÞwk Au.
÷tuftu™u ELMxLx £qz, ELMxLx þtkr‚, ELMxLx {tuût™e su{ ƒÄe sYrhÞt‚tu
‚tíftr÷f òuEyu Au. ™u ™ft{tk ËkƒkÄtuÚte Awxfthtu {u¤ðe™u ®sŒ„e™u ™ðu hM‚u
[÷tððt™e Mð‚kºt‚t …ý yuðe Íz…u y™u ELMxLx òuEyu Au.
ƒuðVtE {tºt ËufË …qh‚e ™Úte ntu‚e. ½ýeðth …hrý‚ Sð™ ËtÚte su
™Úte yt…‚t ‚u yLÞ ÔÞÂõ‚ …tËu {¤u Au. suÚte …ý AqxtAuzt Íx Út‚t ntuÞ Au.
yt {txu †e y™u …whw»t™e …tu‚t™e sYrhÞt‚tu Au. †e™e sYrhÞt‚ :
(1) Ë‚‚ ÷t„ýe, ‚u™u ¼ux‚t hnuðwk, Vtu™ fhðtu, …eX Úttƒzðe, fu
…k…t¤ðe yt ƒÄwk ‚u™e Ëk¼t¤ Y…u Œu¾tðwk òuEyu.
(2) †e ËtÚtu Ë‚‚ ðt‚[e‚ fh‚t hnuðwk. fthý fu ‚u nk{uþtk yLÞ™wk æÞt™
¾uuk[ðt™t «Þí™tu fhu Au.
(3) «{trýõ‚t ßÞtk …whw»t …tu‚t™e ¼q‚ft¤™e ðt‚tu™u ¼rð»Þ™e
Þtus™tytu rðþu fnu Au.

(4) ytŠÚtf Ë÷t{‚e ¼hý…tu»tý™e nhðt Vhðt™e y™u Mð‚kºt he‚u
hnuðt™e.
(5) fwxwkBƒ «íÞu™e r™»Xt, Ëtht r…‚t fu Ëtht …r‚ …qhðth Útðwk.
…whw»t™u òuEyu Au :
(1) òr‚Þ Ëk‚tu»t (2) Ëthwk ½h (3) ËwkŒh †e (4) ½h «íÞu „ðo fh‚e
…í™e (5) …r‚™t ftÞo …h „ðo fh‚e ™the. (6) …r‚ …htÞý †e,
yt¿ttrÄ™, f{or™c, [trhíÞðt™, rþrût‚ y™u ËkMfthe.
ytðe Ëw÷ûtý …í™e su …whw»t™u {¤u ‚u …whw»t ¼tøÞþt¤e, ™h®Ënhtð
¼tu¤t™tÚt rŒðuxeÞt™tk „ýtðu÷tk [th Ëw¾tu ËtÚtof ÚttÞ Au....yM‚w!
❈❈❈❈

Ë{MÞt yu™e yu, {tºt ™t{ swŒtk....
- ™„e™Œt™Ë Ëk½ðe
(©e ™„e™ŒtË Ëk½ðe ytŒh…tºt htsfeÞ rððu[f Au. ‚u{™e htsfeÞ
Ë{eûtt ‚xMÚt, r™h…uût ‚u{s rð[th «uhf ntuÞ Au. r[ºt÷u¾t ‚t. 15-092008 {tk «rËØ ©e ™„e™ŒtË™tu ÷u¾ ðtk[ftu Ë{ût hsw fheyu Aeyu. - ‚kºte)
ytrŒðtËe ‚Útt ƒeò …At‚ ð„o™t ÷tuftu™tk Út‚tk Ä{tO‚h Ët{u™tu rðhtuÄ
ð»ttuoÚte [t÷u Au y™u Atþðthu yt {w°Æu Œuþ{tk õÞtkf ™u õÞtkf ‚ý¾t …ý Íhu Au.
yturhMËt™tu r¾úM‚e-®nŒw, Ëk½»to yt¾t ®nŒwM‚t™{tk „tßÞtu Au, fthý
fu yturhMËt™t ytrŒðtËe rðM‚th (fkÄ{t÷){tk „whwfq¤ [÷tð™tht y™u
ðxt¤«ð]r¥tytu™tu rðhtuÄ fh™tht Mðt{e ÷û{ýt™kŒ ËhMð‚e™e níÞt …Ae
r¾úM‚e Œuð¤tu, þt¤tytu suðe ËkMÚttytu …h nÕ÷t ÚtÞt y™u ƒu Ëtæðe™e níÞt
ÚtE. r¾úM‚eytuyu rnsh‚ fhðe …ze. y™u ÷~fhe Ëkhûtý …ý yu{™e hûtt
fhð{tk yË{Úto …whðth ÚtÞwk. ðxt¤«ð]r¥tytu Ët{u™e rðï ®nŒw …rh»tŒ™e
Íwkƒuþ òýe‚e Au y™u yu™u …rhýt{u 1998-1999{tk „wsht‚™t ztk„
rsÕ÷t{tk …ý r¾úM‚eytuyu …huþt™e ðuXðe …ze n‚e. ðxt¤«ð]r¥t™tu ËtiÚte
òuhŒth rðhtuÄ {æÞ «ŒuþÚte þY ÚtÞtu, …ý ËtiÚte ðÄthu yÚtzt{ý y™u ËtiÚte
ðÄthu ½t‚fe níÞt yturhMËt{tk ÚtE Au. {q¤ ytìMxÙur÷Þt™t ð‚™e, …hk‚w
yturhMËt{tk hnu‚t „úunt{ MxuELË y™u yu{™t ƒu „¼hw Œefht™u Sð‚t ƒt¤e
{qfðt{tk ytÔÞt™e ½x™t nsw ‚tS Au.
ytrŒðtËeytu y™u nrhs™tu™e ÷t[the ‚Útt „heƒe™tu ÷t¼ WXtðe™u
EËtE Ä{o™tu Vu÷tðtu fhðt™tk »tzÞkºt [t÷u Au ‚Útt þt¤t, ntìÂM…x÷tu,
y™tÚtt©{tu suðe Ëuðt ËkMÚttytu îtht yu{™t …h «¼tð …tÚthe™u yu{™u
¼tu¤ðe-Au‚he-÷÷[tðe™u yÚtðt zhtðe™u Ä{tO‚h fhtððt{tk ytðu Au yuðt
ytûtu… ®nŒwíðtŒe sqÚttu y™u yt„uðt™tu Ë‚‚ fh‚tk hÌtt Au. Ä{fe fu
ƒ¤sƒhe™t «Þtu„tu™t ytûtu…{tk ‚ÚÞ ™Úte, …ý Ëuðt ËkMÚttytu™tu ÷t¼
÷u™th þtur»t‚-r…rz‚ ÷tuftu yu™t «¼tðÚte yÚtðt ÷t¼ {¤ðt™e ÷t÷[Úte
Ä{tO‚h fh‚t ntuðt™e þõÞ‚t Au. òu fu yu™t …whtðt ™Úte y™u ytðt …whtðt
ntuE þfu …ý ™®n.
yturhMËt{tk yíÞthu su ÄtkÄ÷ ÚtE Au yu{tk Ä{tO‚h fu ðxt¤«ð]r¥t fuLÿ{tk
™Úte. fkÄ{t÷™t ytrŒðtËe rðM‚th{tk ðËðtx fh™tht nrhs™tu r¾úM‚eytu
ÚtÞt ntuðtÚte yu{™u nrhs™tu™e htsfeÞ, þiûtrýf yÚtðt ðneðxe y™t{‚™tu
÷t¼ {¤‚tu ™Úte. ftÞŒtu yuðtu Au fu Ä{tO‚h fh™tht, nrhs™™u y™t{‚™tu
÷t¼ {¤‚tu ™Úte, …ý ftuE ytrŒðtËe Ä{tO‚h fhu ‚tu yu™u y™t{™‚™tu
÷t¼ {¤ðt™wk [t÷w hnu Au yuÚte yt nrhs™ r¾úM‚eytu …tu‚t™u ytrŒðtËe
„ýtððt™e Íwkƒuþ [÷tðu Au. htsMÚtt™{tk …At‚ ð„o™t „wsohtuyu ytrŒðtËe
„ýtððt {txu ytŒhu÷wk sƒhŒM‚ y™u ®nËt¾tuh ytkŒtu÷™ ¼w÷tÞwk ™Úte.
yturhMËt™t r¾úM‚eytu™wk ytkŒtu÷™ «ƒ¤ Au, …ý ®n¾t¾tuh ™Úte.
ytrŒðtËeytu fwE (Kui) ¼t»tt ƒtu÷u Au yuðe ¼t»tt …tu‚u …ý ðt…hu Au
yuÚte …tu‚t™u ytrŒðtËe „ýðt yuðe òuhŒth Œ÷e÷ nhes™ r¾úM‚eytu fhu
Au yu™e Ët{u ÷û{ýt™kŒSyu «r‚ytkŒtu÷™ [t÷tÔÞwk. fwE ¼t»tt ‚tu ®nŒw
Ëðýtuo …ý ðt…hu Au yuÚte yu{™u ytrŒðtËe „ýe þftÞ ™nª yu{ yt nrhs™
r¾úM‚eytu …ý ytrŒðtËe ™Úte. yt {wÆt …h AuÕ÷t ŒtÞftÚte [t÷e hnu÷tu

7

ͽztu Ë‚‚ W„ú ƒ™‚tu hÌttu Au y™u yu™t …rhýt{u ÷û{ýt™kŒ y™u yu{™t
[th ËtÚteytu-hûtftu …ý nýtÞt y™u nwÕ÷ztu Vtxe ™eféÞtk.
ðxt¤«ð]r¥t ƒkÄthý{tk {tLÞ ht¾ðt{tk ytðe Au, …ý ®nŒw Ë{ts yu™tu
W„ú rðhtuÄ fhu Au. {æÞ«Œuþ, „wsht‚, htsMÚtt™ suðtk htßÞtuyu ‚tu Ä{tO‚h
yxftððt {txu Ä{o Mðt‚kºÞ ftÞŒt ½zÞt Au. sq™t s{t™t{tk su ÚtÞwk ntuÞ yu
ÚtÞwk nþu, …ý ðxt¤«ð]r¥t nðu ÷„¼„ ƒkÄ Útðt suðe nt÷{tk Au yuðe Œ÷e÷tu
r¾úM‚eytu™u ðx÷tðe™u ®nŒw ƒ™tððt™e {Útt{ý fhu Au y™u yu™u ½hðt…Ëe
yuðwk Yzwk-Y…t¤wk ™t{ yt…ðt{tk ytðu Au yuðe r¾úM‚eytu™e Œ÷e÷ ƒuÄthe
fhð‚ Au. Ä{o Vu÷tððt™e y™u «Ëth-«[th fhðt™e Awx r¾úM‚eytu {t„u Au
yu Aqx ®nŒwytu™u …ý {¤ðe òuEyu. ytðt ͽztytu™tu ftuE yk‚ ytðu ‚u{
™Úte. y™u ™ðe …uZe™u ytðt ÄtŠ{f rð¾ðtŒtu{tk fþtu hË …ý ™Úte.

Éý Mðefth ¼t„ - 2
„‚tkfÚte [t÷w
- ƒúÄh ËuBÞwy÷, ËtuËtÞxe ytuV ntu÷eM…ehex ytýkŒ
«M‚tð™t : „‚tkf{tk {uk EËwËkÄ Atuzât …Ae fE fE Ët{tSf «ð]r¥t fhe
‚Útt fÞt fÞt {nt™w¼tðtuyu {™u ‚u{tk Ënfth ytÃÞtu ‚u yk„u ðt‚ fhe. «¼w
f]…tÚte nwk Þwhtu… y™u EÍhtyuÞ÷™t «ðtËu „Þtu íÞtk …ý «¼wyu {™u fuðe
{w~fu÷eytu{tkÚte W„tÞto ‚u rð»tu ÷ÏÞw nðu yt ykf{tk nwk yu ðt‚™u yt„¤ [÷tðwk
Awkw y™u ƒeS fuðe fuðe «ð]r¥tytu ntÚt Ähe ‚u rð»tu fnuðt {t„wk Awk.
r[™„the : “{thwk ft{ Ÿ½‚t™u s„tzðt™wk ò„‚t™u ƒuXt fhðt™wk
ƒuXu÷t™u Q¼t fhðt™wk, Q¼u÷t™u [t÷‚t fhðt™wk y™u [t÷‚t™u Œtuz‚t
fhðt™wk Au.” ({tu‚e¼tE y{e™)
Ë{ts™u s„tzðt Mð. frð©e ™{oŒu ‘ŒtkzeÞtu’ …rºtft «rËØ fhu÷e {™u
…ý ÚtÞwk fu Ë{ts …tËu …ntU[ðt y™u {the ðt‚ Ë{òððt {thu …ý fkE
{tæÞ{ òuEyu. ‚uÚte {U …ý ‘r[™„the’ …rºtft «rËØ fhðt™e þYyt‚ fhe.
‚u™tu «Út{ ykf 15 ytì„Mx 1967 {tk ƒnth …zâtu y™u ‚u™tu AuÕ÷tu ykf
1985 sq™{tk «rËØ fÞto …Ae ƒkÄ fhe. fthý ‚u ð¾‚u „wsht‚ fuÚtr÷f
Ë{ts™e MÚtt…™t ÚtE [qfe n‚e y™u ‚u™t îtht ‘fuÚtr÷f Ë{t[th’ …rºtft
«rËØ Út‚e n‚e.
‘It was a voice of the voiceless’ su ÷tuftu Ëne …ý ™ntu‚t þf‚t
y™u fne …ý ™ntu‚t þf‚t yuðt {wk„t ÷tuftu™tu yðts ÷tuftu ËwÄe …ntu[tzðwwk
ft{ r[™„theyu fhu÷wk. ¾¤eytu{tk {sqhe fh‚e yt…ýe ƒu™tu™e yt…ðer‚
“¾¤eytu™t {t÷eftu™e {tuxhtu, …uxÙtu÷Úte ™ne …ý „heƒtu™t ÷tuneÚte [t÷‚e
n‚e. ‚u™tk …izt{tk nðt ™rn …hk‚w „heƒtu™t r™ïtË ¼hu÷t n‚t’ yu{ sýtðe
{sqhtu™e ðuŒ™t™u ðt[t yt…e n‚e. ytýkŒ «uËu ßÞthu ‚u™e Ëwðýo ßÞkr‚
Wsðe íÞthu «uË ft{Œthtu™e ÔÞÚtt y™u fÚtt hsq fÞto n‚tk ‚u ƒŒ÷, ‚u™tk ‚kºte
W…h ™tuxeË ƒòððt{tk ytðu÷e y™u ƒŒ™ûte™tu Œtðtu fhðt™e Ä{fe …ý
yt…ðt{tk ytðu÷e. …hk‚w «uË ft{Œthtuyu ¾t™„e{tk ¼u„t {¤e™u ðeË
Yr…Þt™t MxuB… …h ‚kºte™u ÷¾e ytÃÞwk fu r[™„the{tk «rËØ Útyu÷e ðt‚
Ët[e Au ‚u‚e ‚u ftÞoðtne yxfe „E. ðz‚t÷™t ©e Mð. òu™ Œt™tyu zt¼e
ytÚteof ÷t¼ {txu þwØe fhtðe. ®nŒw ƒe.Ëe. ƒ™e „Þt. íÞthu ‚u{™u …ý
r[™„theyu ¾wÕ÷t …tzu÷t. ð¤e ‚u ð¾‚u ƒth{tk y™u fLÞt rð¢Þ™e
Ë{ts{tk ƒtu÷ƒt÷t n‚e. ‚u™u {txu …ý r[™„the{tk ÷¾ðt{tk ytðu÷ fu
“ztuþe Sð‚e ntuÞ íÞthu ‚uýu fŒe s÷uƒe òuE …ý ™t ntuÞ y™u ‚u™t {hý
…Ae fw‚htk s÷uƒe ¾tÞ.”
yt{ r[™„theyu ½ýt™u s„tzât ‚tu ½ýt™u ŒÍtzât …ý ¾ht. fthý
r[™„the™t «íÞuf ykf{tk ËtiÚte «Út{ …kÂõ‚{tk ÷¾ðt{tk ytð‚wk n‚wk.
ç…±Ý Á²æïç„ …xææ àææÜU„è, ¥¢ÏæÚ }æï¢ ¥æxæ Hxææ àæÜU„è
¥æxæ, ™¢Ç ÈUñHæ àæÜU„è ÀæïÅè ¨è ç™ÝxææÚè |æè
ztì. Úttu{tË …h{th, Mð. «tu. òuËuV ÷wftþ ‚Útt ©e yr™÷ ðt½u÷t
(÷u¾f) ‚u™t ‚kºte …Œu hne [qõÞt Au. ‚u{™e Ëuðt ƒŒ÷ ‚u{™tu yt¼th.
W‚hËkzt y™u fh{ËŒ{tk y™t{‚ ytkŒtu÷™ ð¾‚u …xu÷tu ‚hVÚte
yt…ýt {ntuÕ÷t …h nw{÷t ÚtÞt, y{wf™tk ½htu ƒt¤e {wfðt{tk ytÔÞtk íÞthu
…ý ‘r[™„the’yu ÷tuftu{tk Ëk„X™™e ¼tð™t™u {sƒq‚ ƒ™tððt y™u
Ënfth™e ¼tð™t fu¤ððt y…e÷ fhu÷e y™u Ëhfth ‚hVÚte ‚u{s Ë{ts
‚hVÚte Ëthe yuðe hf{ Œt™{tk {¤u÷e. W‚hËkzt{tk ÷„¼„ 80,000/Ë{ts ‚hVÚte {¤u÷t. fh{ËkŒ{tk Ëhfth ‚hVÚte. Œhuf™u 4000 {¤u÷t.
[htu‚h «Œuþ r¢rùÞ™ yußÞwfuþ™ ËtuËtÞxe
1955{tk ßÞthu „wsht‚ suËqExtuyu y{ŒtðtŒ{tk ËUx ÍurðÞËo ftì÷us™e
MÚtt…™t fhe (su™tu ÷t¼ yt…ýt Ë{ts™u ™rnð‚ {éÞtu) ‚u ð¾‚u Mð. ©e
¼tEftftyu rðãt™„h ¾t‚u ËhŒth …xu÷ Þwr™ðŠËxe™e MÚtt…™t fhe.
[htu‚h™t …xu÷tu™tk ƒt¤ftu {txu ytxoË, ËtÞLË, y™u yuLS™eÞhe„ ftu÷uòu
þY fhu÷e. òu fu ‚u™tu ÷t¼ yLÞ Ë{ts™t rðãtÚteoytu™u …ý {éÞtu. ‚u ð¾‚u

«tó {trn‚e y™wËth
r¾úM‚ Ä{eoytu …h ÚtÞu÷t nw{÷tytu, ò™ntr™ rð„uhu™tk ytkfztytu
24 ytì„Mx 2008Úte Úte 24 ËÃxuBƒh 2008
yturhMËt
yËh„úM‚ SÕ÷tytu
:
14
„t{ztkytu ™tþ …tBÞt
:
300
½htu ˤ„tÔÞtk
:
4100
½hrðntuýt ƒLÞt
:
50,000 ÷tuftu
fw÷ níÞt
:
57
VtÄhtu/ËeMxhtu/Ä{o„wÁytu ™e níÞt :
10
Ët{wrnf ƒ¤tífth™t rfMËt
:
02
fw÷ Eò„úM‚ …whw»ttu, †eytu ƒt¤ftu :
18000
Œuð¤tu ˤ„tÔÞt
:
49
þt¤t, ftì÷uòu ™tþ …t{e
:
13
fýtoxf
yËh„úM‚ SÕ÷t
:
04
Œuð¤tu …h nw{÷t
:
19
Mºteytu/ËeMxhtu™u Eò
:
20
fuht÷t
Œuð¤tu™u ™wfËt™
:
03
{æÞ«Œuþ
Œuð¤tu™u ™wftþ™
:
04
rŒÕne
Œuð¤™tu ™tþ
:
01
Œuþ™t fuÚtr÷f yt„uðt™tu™e {ex....rfhex¼tE …h
ytu÷ EÂLzÞt fuÚtr÷f Þwr™Þ™ (ytEõÞw) ™e „‚ 16-17 ytu„ü™t
htus ðu÷tkrf™e (‚r{÷™tzw) ¾t‚u ¼htÞu÷ ðtŠ»tf ËtÄthý ˼t{tk
ytEõÞw™t ntuŒTuŒthtu™e [wkxýe ÞtuòE. su{tk ™uþ™÷ «uËezuLx ‚hefu «tu. ztì.
zu™eË hu{e („tuh¾…wh) ‚Útt ™uþ. ðtEË «uËe. ‚hefu ©e Úttu{tË Ëeõðuht
({ntht»xÙ) [wkxtE ytÔÞt. y„tW yu«e÷ {tk „tuðt (…ýS) ¾t‚u ¼htÞu÷
¾tË ËtÄthý ˼t{tk ©e rfhex {ufðt™™e [wkxýe…k[™t yæÞût ‚hefu
r™{ýqkf ÚtE n‚e. ytEõÞw™t Er‚ntË{tk «Út{ 𾂠ðu÷tkrf™e ¾t‚u
[wkxtÞu÷ ™uþ. «uËezLx ‚Útt ™uþ. ðtEË «uËezuLx™e [qkxýe …zfthðt{tk
ytðe Au. yt [qkxýe™u …zfth‚e ºtý yhSytu yk„u r™ýoÞ yt…ðt™e
sðtƒŒthe [qkxýe …k[™t yæÞût, ©e rfhex {ufðt™™t þehu Au. ½ýt s
„h{t„h{ ðt‚tðhý{tk [wkxtÞu÷ ðrhc ntuÆuŒthtu™e [qkxýe yk„u ©e
rfhex¼tE þwk r™ýoÞ yt…u Au, ‚u yk„u Œuþ™t ‚{t{ htßÞtu™t yuf{tu ‚Útt
yt„uðt™tu ¾qƒ yt‚wh‚t…qðof hË ÷E hÌtt Au. su{tk ytSð™ {t™ŒT ™uþ.
«uËe. ‚Útt Ët{tSf ftÞofh ©e ßÞtuso {u™uSË ({wkƒE), …qðo ™uþ. «uËe.
‚Útt ðrhc …ºtfth ztì. òu™ ŒÞt÷ (rŒÕne), …qðo ™uþ. «uËe. ‚Útt …qðo ™uþ.
«uËe. ‚Útt Wãtu„ðeh ©e{‚e {trhÞt {u™uSË („tuðt), rðæðt™ rð[thf
©e Atuxu¼tE ™tuhtu™t (ft™…wh) ™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.
“«tó {trn‚e ç÷whtu” îtht

8

…xu÷tu™e ntuMxu÷tu ËtÚtu ËtÚtu yLÞ Ë{ts™e ntuMxu÷tu …ý ¾tu÷ðt{tk ytðe.
…At‚ y™u „heƒ „ýt‚t fwk¼th («ò…r‚) y™u ðt½he Ë{ts™e …ý
ntuMxu÷tu ¾tu÷e. yt…ýt r¾úM‚e Ë{ts™e …ý yuf ntuMxu÷ ntuðe òuEyu. yuðtu
rð[th ‘r[™„the’ îtht ðnu‚tu fhðt{tk ytÔÞtu y™u ÷tuftu ‚hVÚte ‚u™u Ëthtu
ytðfth …ý {éÞtu. y™u yt nu‚wÚte ‚t. 5-11-67™t htus rðãt™„h ¾t‚u
ƒÄe s {kz¤eytu™t r¾úM‚e yt„uðt™tu™e yuf ˼t ƒtu÷tððt{tk ytðe y™u
‚u ˼t{tk ‘[htu¥th «Œuþ r¢ÂùÞ™ fu¤ðýe {kz¤™e’ MÚtt…™t fhðt{tk ytðe.
…hk‚w r{þ™ ytÄthe‚ yt…ýtu Ë{ts Mð‚kºt he‚u fE rð[thðt fu fhðt ‚iÞth
™ n‚tu. ‚uÚte ‚u Þtus™t …ze ¼t„e.
òu fu ‚u{tk ™e[u™t {nt™w¼tðtuyu Ëthtu ËtÚt Ënfth yt…u÷tu.
Mð. ©e Ëtu÷tu{™ {fðtýt ({wÂõ‚Vtus™ ¢tU„úuË ftÞofh)
Mð. ©e rƒr…™ ytÍtŒ („wsht‚ rðãt…eX y{ŒtðtŒ) ÷u¾f
Mð. ztì. ™tÚtt™ (yu{he ntuÂM…x÷ ytýkŒ) ËtÕðuþ™ yt{eo
Mð. ©e {„™÷t÷ «ðtËe ({uÚtturzMx) rþûtf
Mð. ©e £tÂLËË yt÷ƒxo (…ux÷tŒ fu.ftu. ƒUf™t MÚtt…f)(htu.fu.)
Mð. rð. su. xuE÷h ytýkŒ (htu.fu.)
Mð. ©e òu™ {nezt ftuLxÙtfxh, ytýkŒ (htu.fu.)
Mð. ©e òu™ …uxÙef xuE÷h (òu™ …uxÙef [t÷e™t {t÷ef) htu. fu. ytýkŒ
Mð. ©e yt÷tuEË yu. {ufðt™ (rðãtÚteo Þw™eÞ™™t {kºte) y{ŒtðtŒ
©e òu™ yu[. „tunu÷ yu.ze.ytE.
©e òuËuV Ëehe÷ zt¼e yuLSÞ™eÞh (htu.fu.)
òu fu VtÄhtu ‚hVÚte fh{ËŒ{tk yuf ™t™e ntuMxu÷™e þYyt‚ fhðt{tk
ytðe ‚u{™tu yt¼th.
yt ƒÄt {nt™w¼tðtu™tu …ý ¾wƒ yt¼th {t™wk Awk.
„wsht‚ fuÚtr÷f ftì÷us MxwzLxË Þw™eÞ™
Ë{ts{tk fu¤ðýe™tu ÔÞt… ðÄthðt ‚Útt rþrût‚tu™u Ëk„X™ fhe ‚u{™t{tk
Ë{ts «íÞu™e Vhòu™wk ¼t™ fhtððt yt {kz¤ ‚t. 04-05-1969™t htus
MÚtt…ðt{tk ytðu÷wk. su™tk {tuxt ¼t„™t ËUx ÍurðÞËo ftu. y{ŒtðtŒ{tk
yÇÞtË fh‚t yt…ýt rðãtÚteoytu òuztÞt n‚t. su{™tk ™t{ ™e[u «{týu Au.
©e £tÂLËË òu™ „tunu÷ (nt÷{tk ™rzytŒ-Ëeðe÷{tk Ëeðe÷ Ëso™.
(ztì. £tÂLËË „tunu÷) ©e ftkr‚ zt¼e (r™{ot÷e ntEMfq÷{tk yt[tÞo) ©e
yt™kŒhtð …exh òŒð, (ƒuzðt), Mð. ©e Eø™tþ ƒt™toƒtË (Ë÷w), ©e
{nuLÿ {rnzt, Mð. ©e fehex rðfxh xuE÷h, Mð. ©e òuËuV ÷wftþ, ©e ßÞk‚
ze.{ufðt™ (ztì. ßÞk‚), ©e òuËuV ËuBÞw÷ (ztì. òuËuV)
„wsht‚e fuÚtr÷f M‚t™f {kz¤ : MÚtt…™t ‚t. 19-01-1969
©e òuyuf zt¼e (yuLS™eÞh „w. {þe™he), ©e òu™ …tì÷ {ufðt™
(ze.yu™.ntEMfq÷ yt[tÞo), ©e òuËuV (Eø™tþ) {ufðt™ (ËtrníÞfth y™u
½ýtk yuðtuzo rðsu‚t), ©e sÞk‚ zt¼e (ðz‚t÷) ©e ftkr‚ ÚteytuŒh (hts™„h),
©e ftL‚e zt¼e (ðz‚t÷), ©e …exh òuËuV ™tð÷e nt÷ y{ŒtðtŒ ðxðt,
©e òuËuV ËuBÞw÷ (ztì. òuËuV - fX÷t÷)
{the ƒÄe s «ð]r¥tytu{tk yt r{ºttu íÞthÚte yts ËwÄe {the ËtÚtu hÌtt
Au ‚u{™tu ¾qƒ yt¼th.
„wsht‚ fuÚtr÷f Þwðf Ëk½ (MÚtt…™t - 1971)
(1) «Út{ ˼t : LÞw #ø÷eþ Mfq÷ ™zeytŒ
(2) rîr‚Þ yrÄðuþ™ : ËUx {uheÍ Mfq÷ ™rzytŒ ‚t. 31-01-1971.
yt Ëk{u÷™{tk ËUx ÍurðÞËo ftì÷us™t r«ÂLË…t÷ huð. Vt.òu. ƒúe™tLÍt {wÏÞ
{nu{t™ n‚t y™u «{w¾ MÚtt™u ©e yth. yth. …h{th Ëtnuƒ. yt Ëk{u÷™{tk
„wsht‚ ¼h{tkÚte ÷„¼„ 300 Þwðftu ytðu÷t.
(3) ‚]rºtÞ Ëk{u÷™ : ‚t. 28-04-1973™t htus z¼tý {wft{u. {wÏÞ
{nu{t™ ©e …wYhts òu»te ÷u¾f …tæÞt…f Ëtð÷e ftu÷us.
(4) [‚woÚt Ëk{u÷™ : ‚t. 20-06-1973, „tu{‚e…wh. Mð. ©e Eïh
…ux÷efh {wÏÞ {nu{t™ ‚Útt ‚u{™t ðhŒ nM‚u M™t‚ftu™u ‚u{™tk «{tý…ºttu
yu™tÞ‚ fhðt{tk ytðu÷tk «{w¾ MÚtt™u Mð. ©e ytÕVtuLË zt¼eðt÷t n‚t.

(5) …tk[{wk Ëk{u÷™ : ÍUrðÞh ™„h …ux÷tŒ ¾t‚u su™tk ƒu™tuyu …ý ¼t„
÷eÄu÷tu. (6) Aêw Ëk{u÷™ : ƒUf ntu÷ ytýkŒ
(7) Ët‚{wk Ëk{u÷™ : ‚t. 09-11-1975 ËUx òuËuV ntEMfq÷ ƒhtuzt.
„wsht‚ fuÚtr÷f Þwðf Ëk½™e «ð]r¥t{tk ¼t„ ÷u™th y™u Ënfth
yt…™th™tk ™t{ ™e[u «{týu Au.
«tæÞt…f: ©e yth. yth. …h{th ©e òu™ „turn÷ (™rzytŒ) yu.ze.ytE.
frð ©e ÞtuËuV {ufðt™, ©e òuËuV {ufðt™ (ytýkŒ) ËtrníÞfth
Mð. ©e rƒ…e™ ytÍtŒ, ©e òuËuV Ëehe÷ zt¼e (ytýkŒ)
yuLS™eÞh „wsht‚ fuÚtr÷f Þwðf Ëk½™t «ýu‚t
©e òu™ …tì÷ {ufðt™ ytýkŒ (yt[tÞo ze.yu™.ntEMfq÷, ©e yt÷tuEË
Eø™tþ („wsht‚ fuÚtr÷f rðãtÚteo Ëk½™t «{w¾), ©e suBË Ëe. zt¼e (Vt.
suBË zt¼e, suËwEx), ©e y™e÷ ðt½u÷t (÷u¾f y™u Ët{tSf ftÞofh),
Mð.©e ËeÕðuM‚h ƒúq™tu (Mxuþ™ {tMxh) ¢erùÞ™ Þw™eÞ™ «{w¾, ©e òuËuV
ƒuzt (nt÷ y{urhft) …ux÷tŒ Þw. {kz¤™t MÚtt…f, ©e ¢tkr‚ zt¼e (ðz‚t÷
Þw. {kz¤, {kºte), ©e rðÕÞ{ òuËuV (y{ŒtðtŒ - nt÷ ÷kz™), ©e h{uþ r¢Mxe
(Ë{ts fÕÞtý yrÄfthe) ™rzytŒ, ©e ŒtWŒ yui˃ (ytýkŒ - ©uc rþûtf
yuðtuzo rðsu‚t), ©e òuËuV ËuBÞwy÷ (ztì. òuËuV hts…e…¤t), ©e yk‚tu™
yt…eyt™ (ftkr‚, ™ðËthe Mxux ƒUf), ©e htuƒxo rðÕÞ{ (yt…ýt Ë{ts™t
«Út{ yuLS™eÞh), Mð. ©e ƒtËe÷ Ëe{tu™ (Mxux ƒUf ytìV EÂLzÞt)
y{ŒtðtŒ, ©e Úttu{Ë ƒe. …h{th (ztì. Úttu{Ë «tuVuËh ¼th‚eÞ ËkMf]r‚),
©e rfhex {rnzt (yuh VtuËo hextÞzo, ytþtŒe…), ©e Úttu{Ë ðt½u÷t (htsftux
ss), ©e r…xh ðt÷S („tu{‚e…wh „w.fu. ˼t™t «{w¾), ©e r…ÞwË htu{ª„
(„w.fu. Ë{ts {tS «{w¾), ©e ™ðe™ {ufðt™ (nt÷ hSMxth ¾u‚eðtze
ytýkŒ), ©e òuËuV ËuBÞw÷ (ztì. òuËuV hts…e…¤t)
yt r{ºttuyu Ë{ts™u ‚™, {™, y™u Ä™Úte {ŒŒ fhe Au y™u nt÷{tk
…ý fhe hÌtt Au. yt Ëðo™tu ‚u{™t Ënfth ƒŒ÷ yt¼th!
©{ rþrƒhtu :
1.Ët{h¾t ‚t. 13 Úte 18 - 1968, {wÏÞ {nu{t™ Mð. huð. Vt. òu™
¾U„th, ©{ rþrƒh „t{™t ÷tuftu™t Ënfth ƒŒ÷ yt¼th.
2. htð¤t…wht ™ðuBƒh ‚t. 6,7,8, 1972
yr‚rÚt rðþu»t : Mð. ©e ƒƒ÷¼tE {nu‚t (ËðtuoŒÞ ftÞofh)
«{w¾ MÚtt™u : „wsht‚ rðÄt™ ˼t™t ‚u 𾂙t M…efh, „tuÄht™t
r¾úM‚e ÄthtMtÇÞ ©e h{uþ¼tE …h{th.
„t{ ÷tuftu™t Ënfth ƒŒ÷ yt¼th.
rðãtÚteoytu™e rþrƒhtu
ƒuzðt : htºte yÇÞtË, Ëðth{tk «¼t‚Vuhe, yÇÞtË, ƒtRƒ÷ ðtk[™,
«tÚto™t, ð„uhu ‚t. 6 Úte 10 ™ðuBƒh, 1980
©e ŒtWŒ yt÷tuEË, ©e òu™ òuËuV, ©e ‚e{tuÚte òŒð, yt ºtýuÞ
{nt™w¼tðtuyu ½ýe s {ŒŒ fhu÷e ‚u{™tu ¾qƒ ¾qƒ yt¼th.
{tu„he - 1981 ™t ™ðuBƒh. yr‚rÚt rðþu»t Mð. ©e {„™¼tE ytuÍt
(ze.yu™. ntEMfq÷ ) «¼t‚Vuhe, yÇÞtË, ƒtRƒ÷ ðtk[™, «tÚto™t,
Ä{orþûtý. ©e suhtu{, ©e ytLÿuyË, ©e Úttu{Ë Œtð÷t ©e …tu÷ ©e ‚e{tuÚte,
©e s„Œeþ¼tE, ©e {™w¼tE ð„uh™tu Ëthtu Ënfth {¤u÷tu ‚u{™tu …ý ¾wƒ
yt¼th.
r¾úM‚e rþûtftu™wk Ëk{u÷™
‚t. 20-07-1980™t htus ËUx {uheÍ ntEMfq÷{tk ht¾ðt{tk ytðu÷w
su{tk ÷„¼„ 70 sux÷t rþûtftu ntsh n‚t rþûtftu Ë{ts{tk Ëthwk ft{ fhe
þfu y™u Ë{ts™u ÞtuøÞ {t„oŒþo™ yt…e þfu yuðe Ë{s fu¤ðe òuEyu yu
ðt‚™e [[to fhðt{tk ytðu÷e.
©e òu™ yu[. „tunu÷ y™u ©e ytMÚttðtŒe Ëtnuƒu yt Ëk{u÷™™u ËV¤
ƒ™tððt ½ýe snu{‚ WXtðe. yt¼th.
ytu÷ EÂLzÞt fu Þwr™Þ™
1972{tk ßÞthu yuf Ëu{e™th{tk ¼t„ ÷uðt íÞthu ƒU„÷tuh „yu÷t íÞthu

9

ytu÷ EÂLzÞt fu Þwr™Þ™ «{w¾ (Ëe.Þw.ytE.) y™u ‚u Ë{Þ™t (yu{.…e.)
{uBƒh ytìV …t÷to{uLx ©e S.yuË.huœe™e ËtÚtu {thu {w÷tft‚ ÚtE. ‚u{ýu {™u
„wsht‚ ¾t‚u …ý ytu÷ EÂLzÞt fu Þwr™Þ™™e «ð]r‚ þY fhðt sýtÔÞwk. y™u
{™u „wsht‚™tu «{w¾ ƒ™tÔÞtuu. …Ae [qkxýe ÚtE ‚u{tk {™u 1975{tk ðuMx™
Ítu™™tu („tuðt, {nthtü, „wsht‚) «{w¾ [qkxðt{tk ytÔÞtu y™u {U „wsht‚{tk
fuÚtr÷f Þwr™™™e …ð]r‚ þY fhe. fuÚtr÷f Þwr™Þ™ ytuV EÂLzÞt 1945{tk
{ÿtË{tk hSMxzo Útyu÷wk y¾e÷ ¼th‚ {txu™wk yuf {tºt fuÚt÷ef ytu„uo™tEÍuþ™
n‚w y™u ¼th‚™t fuÚtr÷ftu™t Ët{tSf, htsfeÞ, ‚u{s ÄtŠ{f «&™tu™u n÷
fhðt «Þí™þe÷ n‚wk. Œrûtý ¼th‚™t y™wËwr[‚ òr‚{tkÚte r¾úM‚e Útyu÷t™u
…ý ƒe.Ëe.™t ÷t¼tu {¤u ‚u™u {txu ‚uýu Ëthe yuðe ÷z‚ yt…u÷e. ð¤e ¾wŒ
Ä{o˼t{tk yt ÷tuftu™u ‚Útt yLÞtÞ Ët{u …ý (¾tË fhe™u Œ.¼th‚{tk)
‚u{ýu ÷z‚ W…tzu÷e. ð¤e ðuxef™ ftWÂLË÷u Ä{os™tu™u Ä{o˼t{tk Ër¢Þt
¼t„ ÷uðt …uheþ ft. ð„uhu™e h[™t fhðt sýtðu÷. ‚u™tu y{÷ fhðt ‚Útt
‚u yk„u™e Ë{s yt…ðt fuÚtr÷f Þw™eÞ™ ytuV EÂLzÞt (Ëe.Þw.ytE.)
‚hVÚte ™ðe™efhý rþƒehytu …ý Þtusðt{tk ytðe. ytðe yuf rþrƒh
ytýkŒ ËUx ÍurðÞËo ytýkŒ ¾t‚u ‚t. 7,8,9 {u 1982{tk ¼hðt{tk ytðu÷e.
su{tk huð VtÄh £tÂLËË …h{th ‚Útt Mð. Vt. òu™ ¾U„th y™u ©e ËtÞ{™
…h{th îtht ÷tuftu™u ðuxef™ rîr‚Þ ftWÂLË÷™tu Ä{os™tu «íÞu™tu yr¼„{
Ë{òðu÷tu. ¾qƒ ©e S.yuË.huze …ý „wsht‚™e …tk[ rŒðË™e {w÷tft‚u
ytðu÷t y™u ytýkŒ, ™zeytŒ, y{ŒtðtŒ ¾t‚u ˼tytu ¼hu÷e. ‚u 𾂙t
yt…ýt Ä{toæÞût ©e htEx huð. [tÕËo „tu{Ëu Ëthe {ŒŒ fhu÷e. 1980{tk
rzËuBƒh „wsht‚ fuÚtr÷f Ë{ts™e MÚtt…™t ÚtðtÚte {U Ëe.Þw.ytE.™e
«ð]r¥tytu {qfe ŒeÄe. nt÷{tk yt…ýt „wsht‚ furÚt÷f Ë{ts™t «{¾ ©e
rfhex {ufðt™ ‚u{tk ½ýt s Ër¢Þ Au. Ëe.Þw.ytE.™e «ð]r¥t{tk {™u Ënfth
yt…™th Ëti r{ºttu™tu yt¼th! yt rþrƒh{tk ™rzytŒ ËUx {uheÍ ¾t‚u
yuË.yuË.Ëe. …heûtt ð¾‚u rƒ™r¾úM‚eytu îtht ÚtÞu÷t nw{÷t™u ð¾tuze
ftZðt{tk ytðu÷tu y™u Ëhfth™u Xhtð {tuf÷e yt…ðt{tk ytÔÞtu.
¾uzt SÕ÷t {rn÷t ò„]r‚ Ëk½
fnuð‚ Au fu ‘†e Ë{ts™tu …tÞtu Au’ y™u ‘†e ËwÄhu ‚tu Ë{ts ËwÄhu’ yu
æÞt™{tk ÷E™u †e ò„]r‚™u [¤ð¤ Auf 1973 Úte þY fhðt{tk ytðu÷e y™u
y{ŒtðtŒ „tu{‚e…wh{tk ƒnu™tu™e «Út{ ˼t {¤u÷e su{tk W‚hËkzt™tk …ý
y{ŒtðtŒ{tk MÚttÞe ÚtÞu÷tk ©e{‚e Ëwþe÷t …exhu Ëthwk «ð[™ yt…u÷wk y™u
ƒnu™tu{tk ò„]r‚ ÷tðu÷tk. ƒtŒ{tk ƒhtuzt, ™rzytŒ, …ux÷tŒ, ytýkŒ, {wkƒE
¾t‚u …ý ƒnu™tu™e {exª„ ¼hðt{tk ytðu÷e
ËUx ÍurðÞËo fk…tWLz{tk {tuxu …tÞu ƒnu™tu™wk yuf rðþt¤ Ëk{u÷™ ‚t. 45-89 „wYðth™t htus ƒtu÷tððt{tk ytðu÷wk. su{tk rðþt¤ ËkÏÞt{tk „t{u „t{
y™u þnuhtu{tkÚte ƒu™tu W{xe …zu÷e ÷„¼„ ƒu Úte ºtý nòh ƒnu™tu™e ntshe
n‚e ‚u™t yr‚rÚt rðþu»t yu WŒT½txf ‚u 𾂙t „wsht‚ htßÞ™t ythtuøÞ
y™u …rhðth fÕÞtý {kºte ËL{t™eÞ ©e{‚e Þtu„uLÿ {fðtýt …ÄtÞto n‚t.
‚u ð¾‚u ¾uzt SÕ÷t{tk ÷„¼„ 50 sux÷tk {rn÷t {kz¤ [t÷‚t n‚tk. yt
ƒÄt™u ¾uzt SÕ÷t ò„]r‚ {kz¤’ ™t ™t{ nuX¤ yufºt fhðt{tk ytÔÞt. ‚{tfw™e
¾¤eytu{tk [t÷‚e †eytu™t þtu»tý Ët{u, ‚u{s †eytu™t Út‚t Ët{tSf
yLÞtÞtu Ët{u y™u Ë{ts{tk [t÷‚t, Œq»týtu y™u ¾tuxt rhðtòu (fLÞt rð¢Þ
ƒth{tk) ð„uhu Ët{u yðts ƒw÷kŒ ƒ™tððt{tk ytÔÞtu. y™u ƒnu™tu™u {¤‚t
Ëhfthe ÷t¼tu {u¤ððt {txu …ý Ëk„X™™e sYh n‚e s. ‚u™t «{w¾ …Œu
™rzytŒ™tk ƒu™ ©e{‚e ½tuz…zu f{¤tƒu™ ‚Útt {kºte ‚hefu ytýkŒ™t
Ëe÷tƒu™ htXtuz™u ™e{ðt{tk ytÔÞtk yt™tu ‚tíftr÷f VtÞŒtu yu ÚtÞtu fu
ytýkŒ™e BÞw. [qxýe{tk yt…ýe ƒnu™tu™t Ëk„Xe‚ «Þí™tuÚte ©e{‚e Ëe÷tƒnu™
htXtuz BÞw. ftWÂLË÷h ‚hefu «Út{ ðth [wkxtE ytÔÞtk y™u ‚u{ýu Ëthe
ft{„ehe …ý ƒòðe.
òu fu Ëkòu„tu ðËt‚ þe÷tƒu™ BÞw. ™t ft{{tk …ze „Þtk y™u nw „wsht‚
fuÚtr÷f Ë{ts™t y™u yLÞ «ð]r¥tytu{tk htuftÞu÷tu hÌttu. ‚uÚte Úttuzt 𾂠huð.
Ëe.…w»…t …tW÷ ™rzytŒ ‚Útt huð. Ëe. Mxu÷tyu sðtƒŒthe W…tzu÷e …ý ¾wŒ

ƒnu™tuu{tkÚte ™u‚t„ehe ™t W…su íÞtk ËwÄe «ð]r¥t yt„¤ ðÄu ™rn. ‚uÚte yu
«ð]r¥t {kŒ …ze. òu fu yth.Ëe.ze.yu. {rn÷t ¢urzx ËtuËtÞxe þY fhe. y™u
yLÞ «ð]r¥tytu yíÞthu [t÷u Au. yt «ð]r¥t{tk Ënfth yt…™th Ëti ƒu™tu™tu
…ý ¾wƒ yt¼th. ¾tË fhe™u ©e{‚e ÚtuhuËeÞtƒu™ …e. {ufðt™ (Mð.
…e.fu.™t Ä{o…í™e)™tu ¾tË yt¼th. Ëe÷tƒu™™uu ‚u{ýu ½ýtu Ënfth yt…u÷tu
„wsht‚ fuÚtr÷f Ë{ts
MÚtt…™t : 1980 ™t rzËuBƒh™e 28{e ‚the¾u ytýkŒ ËUx ÍurðÞËo
fk…tWLz{tk fuÚtr÷f Ë{ts™wk yuf rðþt¤ Ëk{u÷™ ¼hðt{tk ytÔÞwk su{tk
„t{u„t{Úte y™u þnuhtu{tkÚte ÷„¼„ 4000 Úte 5000 ¼tEƒnu™tuyu
¼t„ ÷eÄu÷tu. ‚u™e rðrþ»x‚t yu n‚e fu ‚u{tk ƒnu™tu™e ËkÏÞt …ý {tuxe n‚e.
‚u 𾂙t yt…ýt Ä{o«tk‚™t rƒþ… htEx huð. Mð. [tÕËo „tuLyu ‚u™e
WŒT½tx™ y™u r¾úM‚e…ý y…oý fhe ƒkÄthý™u ytrþðtoŒ yt…e y™u ònuh{tk
{wfu÷. ÷tuftuyu Ëðto™w{‚u ‚u™u {ksqhe yt…u÷e.Ë{thk¼™t «{w¾ MÚtt™u
ðz‚t÷™t Mð. {tun™ zt¼e n‚t. y™u yr‚rÚt rðþu»t …Œu „wsht‚ htßÞ™t
™týt {kºte ©e nhenh ¾k¼tu¤ò …ÄtÞto n‚t. yt …nu÷tk „t{u„t{ y™
þnuhtu þnuh ÷tuftu™e ˼tytu ¼he ÷tuf{‚ ò„]‚ fhðt{tk ytðu÷tu. su{tk
{ýe™„h rð¼t„u ½ýtu s ¼tu„ yt…u÷tu. ©e rðÕÞ{ òuËuV ‚u™t «Út{ {kkºteyu
¾qƒs snu{‚ WXtðu÷e. òu ƒÄt s ftÞofhtu™tk ™t{ ÷¾ðt ƒuËeÞu ‚tu yt¾w
…wM‚f ¼htÞ ‚uÚte søÞt™t y¼tðu {tºt Úttuztks ™t{ hsw fhw Awk. ©e òu™
„tune÷, ©e rðÕÞ{ òuËuV ©e sufƒ «ðtËe, Mð. ©e ƒtËe÷ yuË. …h{th,
{wkƒE™t {tM‚h ytÕƒt™ {ufðt™, ƒhtuzt™t ©e {t¾woË zt¼e, ©e htÞ{w™
þftyu÷, Mð.©e {tÞf÷ ƒØðef, {wkƒE™t ©e {tEf÷ …exh ð„uhuyu Ëthtu
ËtÚtu Ënfth ytÃtu÷tu. ‚u™t «Út{ «{w¾ ‚hefu {U Ëuðt yt…u÷e. ƒtŒ{tk ©e
òu™ „tunu÷, ©e …eÞwË hu{ª„, ©e ftkr‚ zt¼e, ©e ŒtWŒ yi˃, ©e sÞk‚
Ëw‚heyt, y™u nt÷{tk ©e fehex {ufðt™™e yt„uðt™e nuX¤ „wsht‚
fuÚtr÷f Ë{tsu ËV¤‚t …qðof ‚u™tk 28 ð»to …whtk fÞto Au. «¼w™tu yt¼th y™u
su ftuE r{ºttuyu yu{tk Ënfth yt…u÷tu Au ‚u Ëti™tu …ý ¾qƒ yt¼th.
{the yLÞ «ð]r¥tytu :
1967 sq™{tk {u ò{™„h Atuzâw y™u ytýkŒ þthŒt #ø÷eþ {ezeÞ{
Mfq÷{tk ™tufhe Mðefthe {U Ët{tSf «ð]r¥tytu™e þYyt‚ ‘r[™„the’
…rºtftÚte fhe. ƒtŒ{tk 197{tk ™zeytŒ E.xe.yuË. Mfq÷{tk ™tufhe ÷E {U
«ð]r¥tytu [t÷w ht¾e íÞtkÚte nwk y{ŒtðtŒ ykfqh Mfq÷{tk 1975{tk „Þtu y™u
1979{tk …h‚ ™rzytŒ ytðe ‘Sð™rðftþ’ #ø÷eþ {ezeÞ{ Mfq÷{tk
™tufhe fh‚tk fh‚tk {U Ët{tSf «ð]r¥tytu [t÷w ht¾e.
1982{tk {U ™tufhe Atuze y™u fh{ËŒ „t{{tk MÚttÞe ÚtÞtu. ßÞtk {™u
y{ŒðtŒ™t ©e rðÕÞ{ òuËuV {tht r{ºt ‚hVÚte ‚u{™t ËËht sufƒ¼tE
su ÷kz™{tk ÂMÚth ÚtÞt n‚t ‚u{™w {ft™ ð„h ¼tztyu ðt…hðt ytÃÞwk y™u {u
yt…ýtk ƒt¤ftu {txu yÇÞtË ð„o, Ä{orþûtf™t ð„tuo, h{‚„{‚, ‚Útt yuf
ƒt¤{krŒh™e þYyt‚ fhe 1984{tk ºtýuf {rn™t {txu …hŒuþ sE ytÔÞtu.
ƒtŒ{tk 1985 {tk ƒú. yþtuf y™u ¢tkr‚™t ËnfthÚte ‘ËtuËtÞxe ytìV Ä ntu¤e
M…ehex.’ ËLÞtËe ƒúÄhtu™t {kz¤e™e MÚtt…™t fhe.
fh{ËŒ „t{™t ÷tuftu ‚hVÚte y{™u ¾qƒ s Ëthtu Ënfth {éÞtu.
y{the «ð]r¥tytu {txu r{þ™™wk {ft™ ‚Útt hnuðt {txu Mð. ©e ƒtËe÷ yu.
…h{th y™u yuM‚uhƒu™ ‚hVÚte ™Sðt ¼tzu {ft™ ðt…hðt {éÞwk. ©e òu™
yuVuƒ, ©e yuz{w™, ©e h{uþ¼tE, ©e {™w ðtýeÞt, ©e h{ý „t÷woË, ©e
sufƒ …xur÷Þt, ©e rV÷e… ŒqÄt ({tM‚h) ©e Eø™tþ ƒuzt, ©e h{ýƒuzt,
©e Ëe{tu™ ™uM‚tuh, ©e rðÕ{Þ ™uM‚tuh, ©e „útƒúuyu÷ {tM‚h, (½u÷t {tM‚h)
‚Útt íÞt™t Þwðt™tu ‚hVÚte ‚Útt ƒu™tu ‚hVÚte y{the «ð]r¥tytu{tk ¾qƒs
Ëthtu Ënfth {éÞtu. y™u ÷„¼„ …tk[ ðhË íÞtk {ntuÕ÷t{tk hÌtt y™u «íÞuf
½h y{thwk fwxwkƒ ƒ™e „Þwk. ©e rðÕÞ{¼tE y™u Ëhtusƒu™ ‚hVÚte ÷tkƒt
Ë{Þ ËwÄe {tht htºte ¼tus™™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðe n‚e. ‚u{™tk ƒt Mð.
…t™eƒu™ ¾qƒs {tÞt¤w n‚tk y{tht …ztuþe þthŒtƒu™ ‚Útt ©e rð™w
(£tÂLËË {tM‚h) y™u feh…tƒu™u y{™u ƒt¤{krŒh [÷tððt{tk ‚u{s

10

y{the yLÞ «ð]r¥t{tk Ëthtu Ënfth yt…u÷tu. y{u ƒÄtk™tu ӌޅqðof yt¼th
{t™eyu Aeyu.
…ux÷tŒ - Sð™ßÞtu‚ ËtuËtÞxe{tk «ð]r¥t
1987{tk sq™{tk huð. …tƒ÷tu ne÷u y{™u ‚u{™t ‚tƒt{tk ft{ fhðt
ƒtu÷tÔÞt. y™u Sð™ßÞtu‚™tu ntu÷ hnuðt {txu ytÃÞtu. y{™u íÞtk™t ÷tuftu
‚hVÚte y¼q‚…qðo Ënfth «tó ÚtÞtu. y{u ƒt¤ftu™t yÇÞtË ð„o, h{‚„{‚,
Ä{orþûtý ð„o ð„uhu þY fÞto. ËUx {uheÍ Mfq÷{tk …ý Ä{orþûtý™t ð„tuo ÷eÄt
y™u ÷„¼„ yZe ºtý ðhË hÌtt.y{™u Sð™ßÞtu‚™t hneþtu ¾tË fhe™u
©e ËtÞ{™ y™u þthŒt su{ýu {tht s{ðt™e ÔÞðMÚtt fhe n‚e. yu W…htk‚
©e ƒ¤Œuð Ëtnuƒ, ©e {txeo™ Ëtnuƒ, ©e òu™ Ëtnuƒu, ©e zu™eÞ÷ Ëtnuƒ,
©e suhtu{, ©e yt‚eyt™, ©e r[{™¼tE, ©e hrðftk‚, ©e {tÚteytË,
‚u{s {Ëeon ËtuËtÞxe{tk hnu‚t ©e ™xw¼tE {e™tƒu™ ‚hVÚte …ý {tht
Ëtks™t s{ðt™e ÔÞðMÚtt fhðt{tk ytðu÷e. nwk yt ƒÄt s r{ºttu™tu ¾qƒ ¾qƒ
yt¼th {t™w Awk.
Vtk„ýe „t{{tk
1990{tk £tÂLËËf™ ƒúÄhtu su Vtk„ýe „t{{tk r{þ™he «ð]r¥t fh‚t
n‚t ‚uytu þtŒt™t…qht, xuf™eMf÷ Mfq÷™tu ðneðx fhðt þthŒt…qht „Þt. íÞtk
søÞt ¾t÷e …ze. ‚uÚte …t. ne÷u y{™u Vt„ýe {tufÕÞt. íÞtk …ý y{u {rn÷t
{kz¤, ƒt¤ftu™tu yÇÞtË ð„o, Ä{orþûtý, ð„uhu «ð]r¥tytu þY fhe. y{™u
÷tuftu ‚hVÚte ¾qƒ Ëthtu Ënfth {éÞtu. ¾tË fhe™u ©e „úu„tuh¼tE
(ft¼E¼tE), ©e Eïh¼tE, ©e „wýðk‚¼tE, ©e …exh¼tE, ©e ykƒt÷t÷,
huð. Vt. ytƒútuËzt¼e™tk {Äh ©e{‚e „k„tƒu™, ©e {™w¼tE, ©e «Vw÷¼tE,
©e …h»ttu‚¼tE, ©e ¼t™w¼tE y™u ‚u{™t ¼tE, {tM‚h ðe‚t¤eþ, ©e
rðÕÞ{¼tE ztì. ™xw¼tE ð„uhu ‚hVÚte ¾qƒs Ëthtu Ënfth {éÞtu. ‚u Ëðo™tu
yt¼th.
htð¤t…wht - ËUx òuËuV yt©{
1991™t htus y{thwk ftÞoûtuºt htð¤t…wht ËUx òuËuV yt©{ ¾t‚u
¾Ëuzâwk 1987{tk y{™u ©e …exh (òuËuV …h{th)¼tE ‚hVÚte ‚u{™wk ¾u‚h
y{tht r™ðton {txu ¾qƒs sqs ðtŠ»tf ¼tztÚte ðt…hðt {txu ytÃÞwk. ‚uÚte y{u
íÞtk ËUx òuËuV yt©{™e MÚtt…™t fhe. ytðf {txu ¾u‚e W…htk‚ y{u Úttuze
¼UËtu ÷tÔÞt, {h½tk htÏÞtk y™u ƒú. yþtufu ¾qƒs {nu™‚Úte yt©{™tu Ëthtu
yuðtu rðftË fÞtuo y™u yt yt©{{tk y{u Þwðt™tu™e þerƒhtu, Ë{ts™e
{exª„tu, hexÙex ‚u{s Ët{tSf «&™tu …h …rhËkðtŒ Þtusðt ÷tøÞt. ‚u{s
QÄeÞt…t¤e ‚u{s y{tht {kz¤™e MÚtt…™t ‚u{s ‚nuðth™e Wsðýe
Ë{ts™t ÷tuftu™tk Ëk{u÷™tu y™u {u¤tðzt Þtusðt ÷tøÞt ‚uÚte ÷tufËk…fo ðæÞtu
y™u ÷tuftu ‚hVÚte Ëthwk Œt™ …ý {¤ðt ÷tøÞwk y™u y{the ¼uËtu™wk ŒwÄ ytýkŒ
yt…ýe ËtuËtÞxeytu{tk ò‚u ËtRf÷ …h sE™u ðe‚hý fh‚t n‚t.
ËUx òuËuV #ø÷eþ {ezeÞ{ Mfq÷
ytýkŒ{tk yt…ýe yuf …ý #ø÷eþ {ezeÞ{™e Mfq÷ ™ntu‚e y™u suËwx
VtÄhtu ËUx ÍurðÞËo{tk þY fhþu. ‚u™e htn òu‚t n‚t …hk‚w ºtý ðhË ËwÄe ðt‚tu
Út‚e n‚e fu þY fhu Au …hk‚w fkE ÚttÞ ™rn ‚uÚte y{u 1997 ™t sq™{tk
…tÄheÞt{tk ¼tzt™t {ft™{tk 16 ƒt¤ftu ËtÚtu ËUx òuËuV #ø÷eþ {ezeÞ{
Mfq÷ þY fhe. …Ae ©e …exh ytÕVtuLË Ëtnuƒ™t Ënfth y™ WŒth‚tÚte
y{™u yuf Ã÷tux {éÞtu. su{tk y{u {ft™ ƒtæÞwk. ‚u {txu y{™u yt…ýt Ë{ts
‚hVÚte ÷„¼„ Yt. 6 ÷t¾™wk Œt™ {éÞwk. y{urhft ÂMÚt‚ Mð. ©e …tì÷
òÞheÞt™t …rhðth ©e rfhex y™u suBË ‚Útt ‚u{™t {tuxt¼tE Mð. ƒ[w¼tE
‚hVÚte y{™u 1 ÷t¾ Yt. Œt™{tk {éÞtk. y{u Ëti Œt‚tytu™tu yt¼th {t™eyu
Aeyu ytsu Mfq÷™u yr„Þth ðhË ÚtÞt y™u ¾qƒs Ëthe [t÷u Au. ©e{‚e
ytht™tƒu™ y{tht þt¤t™tk {ŒŒ™eþ ðtEË r«ÂLË…t÷ ¾qƒs Ëthwk ft{ fhu
Au y™u ‚u{™tu y™u Ëti r{ºttu su y{™u {ŒŒ fhu Au ‚u{™tu ӌޅqðof yt¼th
{t™eyu Aeyu.
þhŒ[qfÚte ftuE ™t{ hne „Þtk ntuÞ ‚tu ‚u Ëðo™tu …ý y{u Éýe Aeyu.

Ë{t[th Ëwh¾eÞtO

„wsht‚™tk r¾úM‚e yt÷{{tk yt™kŒ™e ÷nuhe
- {™tus {ufðt™, yuzðtufux, y{ŒtðtŒ
[[o ytìV ™tuÚto EÂLzÞt „wsht‚ ztÞturËË{tk ytðu÷tk {wÏÞ þnuhtu™tk
Œuð¤tu™e {e÷f‚tu ðu[ðt {txu su ‚u xÙMxeytu …uhðe fhe hÌtt Au. ‚u òýe‚e ðt‚
Au. y{ŒtðtŒ þnuh™t ntŒo{tk ytðu÷ Ëe.yu™.ytE. ¢tEMx [[o, {ehÍt…wh™e
rðþt¤ {e÷f‚ su™wk ûtuºtV¤ ƒth nòh [tu.{e. fh‚tk …ý ðÄw Au y™u su [[o
EË. 1848{tk ƒtkÄðt{tk ytðu÷ Au, ‚u [[o™e s{e™ {wkƒE ÂMÚt‚ xÙMxeytuyu
ðu[ðt ftZu÷ y™u 2000™e Ët÷{tk [uhexe fr{&™h {wkƒE™e Þu™fu™ «fthu
…hðt™„e ÷E ðu[e ŒeÄu÷. yt «&™u [[o™t ˼tËŒtu ð‚e ÷z‚ W…tzðt{tk
ytðu÷e. su{tk þYyt‚{tk [uhexe fr{&™h, {wkƒE Ë{ût ‚u{s „wsht‚
ntEftuxo™e ˪„÷ ƒU[ Ë{ût r™»V¤‚t {¤u÷. AuÕ÷u ˼tËŒtu ð‚e „wsht‚
ntEftuxo™e zeðeÍ™ ƒuL[ Ë{ût y…e÷ fhðt{tk ytðu÷. su y…e÷ ‚t. 8{e
ËÃxuBƒh 2008™tk htus ™t{Œth sMxeË hu¾tƒu™ Œtur»t‚ ‚Útt sMxeË þhŒ
Œðu Ë{ût Ëw™tðýe {txu ntÚt Ähðt{tk ytðu÷. [[o ð‚e yuzðtufux ©e rfhex
{ufðt™u ½ýe s yËhfthf Œ÷e÷tu fh‚tk ™t{. ftuxo™u sýtðu÷ fu ™t{.
„wsht‚ ntEftuxo™u yt fuË [÷tððt™e nfw{‚ Au ‚Útt [urhxe fr{&™h©e
{wkƒE™tu [[o™e s{e™ ðu[ðt {txu™e …hðt™„e yt…‚tu nwf{ „uhftÞŒuËh
Au. ©e rfhex {ufðt™™e Œ÷e÷tu {tLÞ ht¾e, ™t{Œth zeðeÍ™ ƒuL[u y…e÷
Œt¾÷ fhe, [uhexe fr{&™h©e™tk nwf{™t y{÷ ™t{u {™tE nwf{
yt…u÷ Au.
ytÚte nðu [[o™e s{e™™tk ðu[tý™e ‚{t{ ftÞoðtne r™»V¤ „Þu÷ Au,
y™u Eïhf]…tÚte [[o™e rðþt¤ s{e™ ƒeÕzhtu™tk ntÚtu nz… Út‚tk ƒ[e
„Þu÷ Au.
yt «{týu Ëwh‚ þnuh™t ntŒo Ë{t ði¼ðe rðM‚th xe{÷eÞtðtz{tk
ytðu÷ [[o™e 14,000 [tu.ðth fh‚tk …ý ðÄw s{e™ ÷t„‚t 𤄂t
{u™ushtuyu {tr÷f xÙMxeytu™e òý ƒnth «Út{ 34 {tË ƒtŒ íÞthƒtŒ …Ae
99 ð»to™t ¼tzt …uxu Ë™u 1991{tk Ët‚ nòh [thËtu [tu.ðth s{e™ ‚tu
‚hfx h[e þnuh™tk ƒeÕzh™u ðu[e {thu÷ y™u ƒeS [th ntsh [tu.ðthÚte ðÄw
s{e™ 1998{tk ðu[ðt ftZu÷. yt Ët{u …ý [[o y™u {tr÷f xÙMx ð‚e htEx
huð. rƒþ… ©e {t÷ðeÞt Ëtnuƒu „wsht‚ {nuËw÷ …k[ Ë{ût y…e÷ fhu÷e.
«Út{ y…e÷ su 1991{tk ðu[e {thu÷ s{e™ yk„u™e n‚e. yt y…e÷{tk …ý
yuzðtufux ©e rfhex {ufðt™ {tr÷f xÙMx y™u [[o ð‚e ntsh hÌtt n‚t y™u
÷kƒtý…qðof rð„‚ðth Œ÷e÷tu ‚Útt ytÄth¼w‚ ŒMðtðuòu hsw fhe, ™t{Œth
„wsht‚ {nuËw÷ …k[™u sýtðu÷ fu ËŒh ðu[tý „uhftÞŒuËh ‚Útt yuf »tzÞkºt
Au. ©e {ufðt™™e hswyt‚tu {tLÞ ht¾e ™t{. {nuËw÷ …k[u ËŒh ðu[tý™e
…hðt™„e yt…‚tu [urhxe fr{&™h©e, „wsht‚™tu nwf{ þYyt‚Úte
„uhftÞŒuËh™tu Au ‚u{ ònuh fhe hŒƒtŒ÷ fhu÷ Au. yt rËðtÞ™e yLÞ
y…e÷{tk …ý [[o ð‚e …ûtfth ‚hefu òuztE™u htEx huð. rƒþ… ©e rð™tuŒ
{t÷ðeÞt ð‚e ytuzðtufux ©e rfhex {ufðt™u ¾qƒs yËhfthf Œ÷e÷tu fhe
™t{. {nuËw÷ …k[™tu [[o™e ‚hVuý{tk nwf{ {u¤ðu÷ Au.
W…htuõ‚ [wftŒtytu yk„u ¾wþe y™u Ëk‚tu»t ÔÞõ‚ fh‚tk yuzðtufux, ©e
rfhex {ufðt™ sýtðu Au fu nt÷™tk Ëkòu„tu{tk ßÞthu r¾úM‚ y™wÞtÞeytu [thu
‚hVÚte ¼ªË{tk Au, íÞthu [[o ‚u{s {kz¤e™t ËÇÞtu™e ‚hVuý{tk [wftŒtytu
…rðºt ytí{t™e «uhýt,Œtuhðýe y™u {t„oŒþo™Úte s þõÞ ƒLÞt Au. yt
[wftŒtytu yk„u yt™kŒ ÔÞõ‚ fh‚tk htEx huð. rƒþ… ©e rð™tuŒfw{th
{t÷ðeÞ Ëtnuƒu Eïhr…‚t™tu yt¼th {tLÞtu n‚tu y™u sýtÔÞwk n‚wk fu [[o
‚u{s ˼tËŒtu™t rn‚ yt [wftŒt™e ½ýe Œqh„t{e, Ëthe ‚Útt ÷t¼f‚to
yËh Útþu y™u yLÞ fuËtu{tk ‚Útt [[o ‚u{s ËkMÚttytu™tk ðneðx{tk yt
[wftŒtytu {ŒŒY… Útþu.

11

huð. ƒúÄh yþtuf™e Ëwðýo ßÞkr‚ {ntuíËð

þiûtrýf ûtuºtu y…qðo ™t{™t

‚t. 15-08-08™t htus yt…ýt ¼th‚ Œuþ™tk 62{tk ytÍtŒ rŒ™
r™r{¥tu ƒúÄhu …tu‚t™tk ytÞw»Þ™tk 50 ð»to …wht fhe-ð™{tk «ðuþ fÞtuo. yt
«Ëk„u htð¤t…wht ËuLx òuËuV yt©{ ¾t‚u yuf ËtŒtu …ý ¼tð¼e™tu WíËð
WsðtE „Þtu.
ƒú. yþtuf™wk {q¤ ð‚™ ytýkŒ …tËu™wk „t{ ðztus ‚u{™tk {t‚tr…‚t™wk
™t{ Ëe{tu™ y™u {t‚t™wk ™t{ Ws{ƒu™. fwxwkƒ{tk ƒu ¼tEytu y™u ƒu ƒnu™tu.
{tuxt¼tE ŒtWŒ¼tE ½ýt ð»ttuoÚte {tu„hVt{o{tk Mð. ƒú. „t¤eËeÞt™e ËtÚtu
¾u‚eft{ y™u zÙtE𪄙e Ëuðt yt…‚t n‚t.
ƒú. yþtuf ¾qƒs {nu™‚wk y™u ¾qƒs ÄtŠ{f «f]r‚™t ntuðtÚte AuÕ÷t 23
ð»toÚte Ëk½{tk ¾qƒs ¾k‚ y™u WíËtnÚte y™ufrðÄ Ëuðtytu yt…u Au. ‚u{™t
r…‚tS ¾uzq‚ n‚t. ‚uÚte ™t™t…ýÚte s ‚u{™u ¾u‚eðtze y™u …þw…t÷™™tu
þtu¾ Au. ‚u{™u Vw¤Ítz ‚Útt …t÷‚w ò™ðhtu y™u …ûteytu …t¤ðt™tu ½ýtu s
þtu¾ Au.
ƒú. yþtuf {kz¤™e ÄtŠ{f Vhtuòu{tkÚte õÞthuf [r÷‚ ÚtÞt ™Úte. ðhËtŒ
ntuÞ fu xtZ ntuÞ-ysðt¤wk ntuÞ fu ykÄtÁk ntuÞ-{kz¤™t r™Þ{ «{týu …tk[ ðt„u
WXðt™wk y™u «tÚto™t fhðt™e. hrð ƒwÄ y™u þw¢ðthu …tuýt A™e «Út{ {eË{tk
ytýkŒ Œuðt÷Þ{tk sðt™wk. yt rËðtÞ ƒ…tuh y™u Ëtks™e «tÚto™tytu{tk …ý
½ýt r™Þr{‚ htð¤t…wht „t{{tk Þwðt™tu{tk y™u ƒt¤ftu{tk ‚u ½ýt r«Þ Au.
ƒú. ËuBÞw÷™wk fnuðwk Au fu ytsu 80 ð»tuo …ý òu ‚u{™e ‚kŒwhM‚e Ëthe ntuÞ
‚tu ‚u™wk yuf fthý ƒú. yþtuf™wk hËtuE y™u Ëk¼t¤ s Au.
yt «Ëk„u ‚u{™t …rhðth™t ÷„¼„ 25 ËÇÞtu ntsh hÌtt n‚t y™u
‚u{™u Vw÷nth ‚Útt ¼ux ËtU„t‚tuÚte ™ðtßÞt n‚t. ‚u{™t {tuxt¼tE ŒtWŒ¼tEyu
Ët÷ ytuZtze™u ‚u{™wk ËL{t™ fÞwO n‚wk y™u …rhðth ‚hVÚte Yt. 5000/htufzt y™u yuf {tuƒtE÷ ¼ux{tk ytÃÞtu n‚tu. ‚u{™t {tuxt¼tE huð. rËMxh
Ëhtusu «Ëk„tu[e‚ «tÚto™t fhtðe ‚u{™u þw¼uåAt …tXðe n‚e.
ƒú. fuf ft…e Ëti™wk {tU {ekXwk fÞwO n‚wk y™u yk‚u Ëhwr[ ¼tus™ ËtÚtu yt ¼ÔÞ
«Ëk„™wk Ë{t…™ ÚtÞwk n‚wk.
yt «Ëk„™e Wsðýe …tA¤ «uhýt y™u …iËt …wht …tz™th ƒu ÔÞÂõ‚ytu
n‚e. ©e htuƒtuxo zuðez y™u ©e «rðý ƒt™toƒtË. ƒú. ËuBÞw÷u ‚u{™tu ¾tË
yt¼th {tLÞtu n‚tu.
«¼w ƒú.yþtuf™u Œe½toÞw ƒûtu yu s þw¼uåAt Ën
«{w¾ Ëuðf ‚Útt Ëðo ntuÆuŒthtu-„ws.fuÚt. Ë{ts

sq™e VtƒoË Ë¼t su nt÷ „wsht‚ rðãt˼t ™t{u
ytu¤¾tÞ Au ‚u ËkþtuÄ™ - ûtuºtu yr‚ «rËØ ËkMÚtt Au. ‚u™t
W…¢{u ©e sÞuLÿ ™týtkðxe, Vkz Þtus™t ™t{u yuf ÔÞt¾t™
{t¤t þY ÚtE Au. yt™wk «Út{ ÔÞtÏÞt™ yt…ðt™wk {t™
yt…ýt òýe‚t ËkMf]r‚rðŒ ztì. Úttu{tË …h{th™u y…tÞwk.
‚t. 29-09-08™t htus yt ËkMÚtt{tk ztì. Úttu{tËu : rnLŒw
÷ø™ : ËkMf]r‚ y™u f÷t™t ËkŒ¼o{tk ÔÞtÏÞt™ M÷tEztu ËtÚtu ytÃÞwk. yt
ÔÞtÏÞt™Úte íÞtk ntsh hË hnu÷t ‚ßs¿ttu yuf r¾úM‚e yæÞt…f …tËuÚte ytðwk
ƒu™{q™ ÔÞtÏÞt™ Ëtk¼¤e {kºt{øÄ ÚtE „Þt.
ztì. Úttu{tË ‘¼th‚eÞ ËkMf]r‚’™t rð»tÞ{tk …e.yu[.ze.™t ‘„tEz’ …ý
Au. ™u „wsht‚ rðãt…eX{tk ‘si™eÍ{’™t …ý „tEz Au.
yæÞt…f yth. yth. …h{th, y{ŒtðtŒ
yu{.yuË. Þwr™ðŠËxe ðztuŒht{tk ð™M…r‚ þt†™e
yæÞtr…ft ‚hefu Vhs ƒòð‚t ztì. …wr™‚t fu suytu yæÞt…f
yth. yth. …h{th™e Ëw…wºte Au ‚uytu™e …ý „tEz ‚hefu
Þwr™ðŠËxe ‚hefu r™{ýqkf fhðt{tk ytðe Au. „wsht‚e
fuÚtr÷f Ë{ts „tihð y™w¼ð‚t ztì. …wr™‚t™u yr¼™kŒ™
…tXðu Au!
rfhex su. {ufðt™, «{w¾ Ëuðf
™tUÄ : W…htuõ‚ ƒk™u {nt™w¼tðtu™t rð»tÞtu{tk y™wM™t‚f fu yu{.rV÷
fh™tht yt…ýt rðãtÚteoytu yt ƒk™u™t yð~Þ ÷t¼ ÷u. yLÞ rð»tÞtu{tk …ý
òu ytðt „tEz yæÞt…ftu ntuÞ ‚tu fuÚtr÷f Ë{t[th™u y[qf òý fhu.
nðu yæÞt…ftu {txu …e.yu[.ze.™e rz„úe yr™ðtÞo Au. ‚uÚte yt…ýt
yæÞt…f ƒ™ðt {txu WíËwf ¼tEƒnu™tu yíÞthÚte s yt {txu ‚iÞthe fhu.

rË‚thtu Ëu yt„u
„t{ Vt„ýe™t nt÷ ytãË¢‚ ËtuËtÞxe [tðzt…wht
¾t‚u hnu‚t ©e «VwÕ÷¼tE zt¼e y™u ©e{‚e ÷r÷‚tƒu™™e
…wºte r[. nu‚÷ƒu™ ËhŒth …xu÷ Þwr™ðŠËxe, ðÕ÷¼
rðãt™„h ‚hVÚte yur«÷ 2007{tk ÷uðtÞu÷ {tMxh ytìV
Ve÷tuËtuVe (ËtÞLË)™e …heûtt{tk «Út{ ð„o{tk W‚eoýo ÚtÞtk
Au. ‚u{™u ‚Útt ‚u{™t {t‚tr…‚t™u „wsht‚ fuÚtr÷f Ë{ts
‚hVÚte ntŠŒf yr¼™kŒ™.
(©e ŒtWŒ¼tE …e. {ufðt™, W…«{w¾, [tðzt…wht, ytýkŒ îtht)
{u f ðt™ hu [ u ÷ ƒfw ÷ ¼tE [t÷w ð»to ™ e
yuË.yuË.Ëe.™e …heûtt{tk 92.96% Úte …tË ÚtÞu÷ Au.
Ëk‚ òuËuV ntEMfq÷ ƒhtuz{tk ‚u ¼ý‚e hu[u÷u Mfq÷{tk
«Út{ ™kƒhu ytððt ƒŒ÷ „tuÕz {uz÷ {¤u÷ Au.
{ufðt™ hu[u÷ ‚u fuÚtr÷f Ë{ts™t y„úýe ©e
ŒtWŒ¼tE …e. {ufðt™™t Ëw…wºt ƒfw÷¼tE {ufðt™™e
Œefhe Au.
„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ð‚e ¾qƒ ¾qƒ yr¼™kŒ™.
(©e ŒtWŒ¼tE …e. {ufðt™, W…«{w¾, [tðzt…wht, ytýkŒ îtht)

…ºt rð¼t„
yturhMËt{tk su r¾úM‚eytu W…h nw{÷t ÚtÞt ‚u™t y™wËkÄt™u [[o îtht
yt…ýt Œuþ™e ‚{t{ Mfq÷tu yuf rŒðË {txu ƒkÄ ht¾ðt{tk ytðe. ‚Útt
«tÚto™t fhðt™wk Ëq[™ fÞwO.
yt yk„u Võ‚ {t™™eÞ rƒþ… ©e Úttu{Ë {ufðt™u y{ŒtðtŒ{tk hu÷e™wk
ytÞtus™ fÞwO. su{tk «tuxuMxLx ¼tEytuyu ‚Útt fuÚtr÷ftu ÷tuftu WíËtn¼uh
¼t„ ÷E W…htuõ‚ ƒ™tð™tu rðhtuÄ fÞtuo.
rƒþ… Úttu{tË {ufðt™ ‚Útt su{ýu yt ftÞo¢{ ËV¤ ƒ™tÔÞtu ‚u ƒŒ÷
yr¼™kŒ™.
„wsht‚™e …rhÂMÚtr‚ yk„u ftuE ðth ƒnth ytððwk …zu. ft{Þ ƒefÚte
hnuðtÞ ™rn.
yt yk„u yt[o rƒþ… MxuL÷e ‚Útt ðztuŒh™t rƒþ… „tuz Veyu …ý ‚u{™t
rðM‚th{tk hu÷e ÞtuS ntu‚ ‚tu ðÄw Ëthwk.
„{u ‚u «&™tu {txu ÄtŠ{f ™u‚tytu ‚Útt ÷tuftu ðå[u ‚Útt Ë{ts™t ™u‚tytu™u
òuzu òu …hM…h ðt‚to÷t… fu [[to ÚttÞ ‚tu ftuE…ý ftÞo ðÄw Ëthe he‚u ÚtE
þfu. rƒþ… Ëtnuƒ yt…ýt Ë{ts™t «{w¾©e òuzu hne™u ftÞo fhu ‚tu ftÞo¢{tu
ðÄw ËV¤ ÚttÞ.
yuLÚt™e Vezu÷eMt, y{ŒtðtŒo
Dear Sir,
I am Cedric Lobo a lay perosn working for a company near Vapi.
I have had a chance to read Catholic Samachar from a Catholic
Friend in Surat; working with me. Again i read it online.
I admired the Lay Effort of publishing a thoughtful and vibrant
monthly. I liked Catholic Samachar as it seems very open and bold
and discusses the problems face to face.
The articals published in latest edition of August are having real
freedom of expression thought thru boldways focuse on raising voice
of the laity in right ways.
It has been a history of Catholic Church in thru out India to capture leadership in the Church and in Society as a whole. It has
raised Puppet Culture so at one side Church and related authourities
have come up as a Capitalist Body who boast to serve poor but in
reality they are pro-rich.

12

Who are the Beneficiaries of Church based Bluechip Education
Institutions? Can you compare big city’s Xavier’s School or Institute
with village or small cities’. In reality Social Service is at back seat
and other “Show offs” are largely prevailing.
Now these bodies are like multinational compnies and the major focus is on Management rather than faith foundation. So the
vocations emerge are kind of opportunistic. Majority of them joinded
with pre occupied notions of joininig seminary, for just learn and
earn and enjoy and if struck somewhere? then come out with good
stuff.
I remain here as there are unending topics......but be crusader
and promote freedom for new lot of young..
Thanking you, I can be contacted on my e-mail if. You can even
public it.
Cedroi Lobo.

«r‚¼tð
- f™w¼tE „tune÷, yuzðtufux, ðztuŒht
{tíÚte 23:11{tk ÷¾u÷wk Au fu ‚{tht{tk su {tuxtu Au ‚u ‚{thtu Ëuðf ÚttÞ.
fuÚtr÷f Ë{t[th{tk «{w¾ Ëuðf ™t{ Äthý fhðt ƒŒ÷ ÄLÞðtŒ. „wsht‚e
fuÚt÷ef Ë{t[th Ët{rÞfu r¾úM‚e Ë{ts y™u Ä{o ËwÄthýt™wk ¼„ehÚt ftÞo
W…tzu÷wk Au su ¾hu¾h «þkËt™u …tºt Au. ytðt ftÞtuo …tŒheytu fu suytu VtÄhtu
y™u Ëtnuƒtu ƒ™e ƒuXt Au ‚uytu fhe þfðt™t ™Úte. ÷wf 16:14 {tk Au fu
Vhtuþeytu Yr…Þt™u «u{ fh‚t n‚t ‚uÚte ‚uytuuyu EËw™e {~fhe fhe. yux÷u
Ëtht ft{tu™e xeft Út‚e ntuÞ Au y™u ‚u ¾tuxt ÷tuftu fh‚t ntuÞ Au, A‚tk …ý
fuÚtr÷f Ë{t[th ƒtntuþ y™u ™ezh‚tÚte Ë{ts™u Ët[e rŒþt ƒ‚tðe þfu Au.
su «þkËt™u …tºt Au. Ä{o…rhð‚o™ yk„u™t ftÞŒt™e Aýtðx rfhex¼tEyu
yt…ý™u ËhË he‚u Ë{òðe Au. yturhMËt{tk ÚtÞu÷t r¾úM‚eytu W…h™t
yt¢{ý ¾hu¾h Œw:¾Œ Au y™u ‚u™e …tA¤ su htsfthýtu h{tE hnu÷t Au ‚u
yu™tÚte …ý ðÄw Œw:¾Œ Au 100 ÷tuftu™e níÞt fhe ™t¾ðt{tk ytðe Au y™u
÷„¼„ 50,000 ÷tuftu ƒu½h ƒ™e sk„÷tu{tk Sð ƒ[tððt ™tËe „Þt Au
y™u íÞtk …ý ¼Þ¼e‚ Œþt{tk Sðe hnu÷t Au. ‚u ðt‚Úte r¾úM‚e ‚hefu yt…ý™u
sYh ÷t„ýe ÚttÞ …hk‚w ‚t. 06-09-08™t „wýðk‚ ðe. þtn „wsht‚
Ë{t[th ™uxðfo{tk ÷¾u Au fu fkÄ{t÷ rsÕ÷t™t fux÷tf „t{tu™t ÷tuftu™tu
sk„÷tu{tk sE™u hnuðt ÷tøÞt Au. ‚u{tk {t™ðËns ÷t„ýeytu™u ÷uþ{tºt ykþ
‚u{™t{tk Œu¾t‚tu ™Úte. {t™ð Ä{o{tk fux÷tu ytkĤtu ƒ™e þfu Au ‚u™tu yt W¥t{
Œt¾÷tu Au. ‚u …hÚte yt…ýu fÕ…™t fhe þfeyu Aeyu fu rnLŒwðtŒe Ëk½X™tu™u
r¾úM‚eytu «íÞu fux÷w ði{LMÞ hnu÷w Au. þwk ði{LMÞ ytuAwk fhðt™t «ÞtËtu yt…ýu
fhe þfeyu ¾ht ? íÞthƒtŒ ‚t. 07-09-08™t „wsht‚ Ë{t[th™tk Ëw…tïo
{nu‚t™tu ÷u¾ n¤tn¤ swXtýt¼Þto ÷u¾tu ðtk[e™u …ý yt…ýu [q… ƒuËe hneyu
Aeyu. fnuðtÞ Au fu f÷{{tk ‚tft‚ Au. yt…ýu f÷{ …ý [÷tðe þf‚t ™Úte.
rnLŒwðtŒe ™u‚tytu, ÷u¾ftu, ‚{t{ r¾úM‚eytu rðhtuÄe ÷¾týtu AwxÚte ÷¾e
hnu÷t Au y™u r¾úM‚eytu «íÞu ði{LMÞ îuu»t¼tð ðÄ‚tu òÞ Au þwk yt…ýu yt
rŒþt{tk ftkE fhe þfeyu ‚u{ ™Úte?
rfhex¼tE {ufðt™ «{w¾Ëuðf hu÷e™wk htsfthý Út‚w yxftÔÞwk ‚u ¾hu¾h
«þkË™eÞ …„÷kw Au y™u yt…ýu Ënus …ý W~fuhtðw ™ òuEyu ‚u ðt‚ ‚Æ™
ÔÞtsƒe Au. yt…ýt Ä{o™t yt„uðt™tuyu ¾qƒs Ë{sŒthe…qðof r¾úM‚eytu
«íÞu r‚hMfth ™ ðÄu ‚uðt …„÷tk ÷uðt òuEyu. ònuh hu÷e ftZ‚t yxftÔÞt ‚u
Ëthwk fÞwO Au. …hk‚w, yt…ýu ¼th‚ Œuþ™tk ÷tufþtne Œuþ™t ™t„heftu Aeyu.
yne Œhufu™u …tu‚t™e ðt‚ hsw fhðt™tu yrÄfth Au. Úttuzt Ë{Þ …qðuo „wsht‚™t
{wÏÞ «Ät™ ™huLÿ {tuŒeyu …tuMxftzo ÞwØ™e ðt‚ fhu÷e. yt…ýu …ý …tuMxftzo
‚tu sYh ÷¾e þfeyu. yturhMËt™t {wÏÞ «Ät™ ™ðe™ …x™tÞf™u ðzt«Ät™
{™{tun™ ™u …ý r¾úM‚eytu …h ÚtÞu÷t nw{÷t yxftððt ‚Útt ÚtÞu÷t ™wfþt™
¼h…tE fhe yt…ðt rð™k‚e fhe þfeyu.
ð‚o{t™ Ë{t[th …ºttu{tk ytð‚t ÷u¾tu fux÷t …tuf¤ Au ‚u™tu sðtƒ
…ŒtoVtË ÚttÞ ‚u he‚u yt…ðtu òuEyu. ™ne ‚tu …Ae ði{LMÞ ðÄ‚w sþu. yux÷u
ònuh ði{LMÞ ytuAwk ÚttÞ ‚u rŒþt{tk rð[thðwk …zþu.

Œt™™e ÞtŒe
* ©e htsƒkÄw ßÞk‚ yu{. …h{th W…«{w¾ ðztuŒht {thV‚u
• 51-00 ©e rðfxh¼tE r{¾tÞu÷ …h{th (hts™„h) ‚hVÚte ‚uytu™e
Ëw…wºte™t ÷ø™ «Ëk„u fuÚtr÷f Ë{ts™u Œt™.
* ©e ŒtWŒ¼tE yu{. …h{th Ëk„X™ {kºte, [tðzt…wht {thV‚u.
• Yt. 150-00 ©e rðÕÞ{¼tE ytí{tht{ {fðtýt (ƒe/5, Erþ‚t
…tfo ËtuËtÞxe [tðzt…wht, ytýkŒ) ‚hVÚte fuÚtr÷f Ë{ts™u þw¼uåAt
Œt™.
• Yt. 51-00 Mð. ÷wËeÞtƒu™™e «tÚto™t ˼t{tk ‚uytu™t …rhðths™tu
(SkxtuzeÞt) ‚hVÚte fuÚtr÷f Ë{ts™u Œt™
* ©e r‚{tuÚte¼tE òu™¼tE òŒð, W…«{w¾ ytýkŒ {thV‚u
• Yt. 51-00 Mð. ztÌtt¼tE ft¼E {fðtýt™e «tÚto™t ˼t{tk ‚uytu™t
…rhðths™tu (Ëq Þ o ™ „h Ëtu Ë tÞxe, …tÄrhÞt, ytýk Œ ) ‚hVÚte
Ë{ts™u Œt™.
´ Yt. 100-00 Mð. heƒft h{uþ¼tE …h{th™e «tÚto™t ˼t{tk ‚uytu™t
…rhðths™tu (ƒuzðt nt÷ „t{ze) ‚hVÚte Ë{ts™u Œt™.
* ©e òu™¼tE òuËuV¼tE {ufðt™ …qðo {nt{kºte ytýkŒ {thV‚u
• Yt. 50-00 Mð. rnhtƒu™ {ufðt™™e «tÚto™t ˼t{tk ‚uytu™t …rhðths™tu
(ƒuzðt nt÷ ytýkŒ) ‚hVÚte Yt. 25/- y™u ™xw¼tE ¼wŒh¼tE {ufðt™
(ƒuzðt nt÷ ytýkŒ ‚hVÚte Yt. 25/- {¤e) Yt. 50/-™wk fuÚtr÷f
Ë{ts™u Œt™
´ Yt. 152-00 ©e rð™w¼tE yu. {ufðt™ (ðztuŒht ðh…ût) ‚hVÚte ©e
ŒtWŒ¼tE ‚Útt ÚtuhuMÞtƒu™ («þtk‚™„h, ytýkŒ)™e …wºte r[. r{Õft™t
÷ø™ «Ëk„u Yt. 101-00 ‚Útt {tuËt¤…ût (Ët{h¾t) ‚hVÚte Yt. 5100 {¤e fw÷ Yt. 152-00™wk Ë{ts™u Œt™.
* ©e Äehs¼tE ¼txeÞt, …tÄrhÞt ytýkŒ {thV‚u
• Yt. 51-00 huût htfuþ …h{th (hu¾tƒu™™e [t÷e, {rý™„h, y{ŒtðtŒ)
‚hVÚte ‚uytu™t …wºt™t «Út{ sL{rŒ™u fuÚtr÷f Ë{ts™u Œt™.
´ Yt. 50-00 ©e òuËuV yuË. …h{th („t{ ðztuŒ) ‚hVÚte ‚uytu™t
…wºt™e Ë„tE «Ëk„u Ë{ts™u Œt™.
´ Yt. 50-00 ©e òu™¼tE yuË.…h{th („t{ yztË) ‚hVÚte ‚uytu™e
…wºte™t Ë„tE «Ëk„u Ë{ts™u Œt™ (™tUÄ : W…htuõ‚ ºtýuÞ Œt™ nM‚u
ytþeðtoŒ¼tE ¾k¼tu¤sðt¤t)
´ Yt. 200-00 fw. Yƒeƒu™ Äehs¼txeÞt (18, hrðfwks ËtuËtÞxe,
…tÄrhÞt, ytýkŒ) ‚hVÚte ‚uytu™u ftì÷us™t «tuVuËh ‚hefu ™tufhe {¤‚t
Ë{ts™u Œt™.
* ©e suhtu{¼tE ƒe. {ufðt™, …ux÷tŒ {thV‚u
• Yt. 101-00 ©e òu™ yu{. Ëtu÷kfe (Sð™ ßÞtu‚ ËtuËtÞxe, …ux÷tŒ)
‚hVÚte fuÚtr÷f Ë{ts™u þw¼uåAt Œt™.
* ©e òu™¼tE rV÷e…¼tE {ufðt™ rð¼t„eÞ {kºte {thV‚u
• Yt. 51-00 Mð. «¼wŒt˼tE ¾wþt÷¼tE™e «tÚto™t ˼t{tk ‚uytu™t
…rhðths™tu (s„«ftþ ËtuËtÞxe, ™rzytŒ) ‚hVÚte fuÚtr÷f Ë{ts™u
Œt™.
* ©e ƒtƒw¼tE {fðtýt, yæÞût ËL{t™ Ër{r‚, ™rzytŒ
• Yt. 51-00 ©e ƒ[w¼tE ytþeðtoŒ (yuLs÷ …tfo ËtuËtÞxe, ™rzytŒ)
‚hVÚte Mð. ztneƒu™ ytþeðtoŒ {ufðt™™e «tÚto™t ˼t{tk Ë{ts™u
Œt™.
* ©e {„™¼tE rºt¼tuð™ŒtË {fðtýt rð¼t„eÞ {kºte Ëtƒh{‚e,
y{ŒtðtŒ {thV‚u
• Yt. 51-00 ©e …tW÷¼tE ™thý¼tE {ufðt™ (ƒuÚtu÷f]…t ntxfuïh,
y{ŒtðtŒ) ‚hVÚte ‚uytu™e Œefhe r[. ¼th‚e™t þw¼«Ëk„u Ë{ts™u Œt™.
´ Yt. 151-00 ©e òuËuV¼tE f™w¼tE …h{th (20, …qò ƒkø÷tuÍ,
[tkŒ¾uzt, ‚hVÚte ƒuƒe yuLs÷™t sL{rŒðË «Ëk„u Ë{ts™u Œt™.

13

´ Yt. 51-00 ©e «rðý¼tE {„™¼tE {fðtýt (yu/96 ¼„ð‚e
ËtuËtÞxe, [tkŒ¾uzt) ‚hVÚte ‚uytu™t …wºt r[. yu™eË™t ƒtróM{t «Ëk„u
Ë{ts™u Œt™.
* ©e r…Þw»t¼tE …h{th, …qðo «{w¾, ytýkŒ {thV‚u
• Yt. 251-00 ðze÷ ftÞo¢h ©e {tfwo˼tE zt¼e (ÍurðÞh™„h,
ðztuŒht) ‚hVÚte «¼wf]…tyu 83 ð»to …qýo fh‚t fuÚtr÷f Ë{t[th™u Œt™
yt…e fuÚtr÷f Ë{t[th™e «„r‚™e þw¼uåAt ÔÞõ‚ fhu Au. (©e
{tfo˼tE™u fuÚtr÷f Ë{ts ‚hVÚte yr¼™kŒ™ …tXðe ‚uytu™t ŒeÄtÞwo
{txu «¼w™u «tÚto™t fhu Au.)
´ Yt. 100-00 Mð. þi÷u»t {ufðt™™e «Út{ ðtŠ»tf …qÛÞ r‚Úte r™r{¥tu ©e
ËtÞ{™¼tE su. {ufðt™ (8 rðßÞt yu…txo{uLx, {rý™„h, y{ŒtðtŒ)
‚hVÚte fuÚtr÷f Ë{ts™u Œt™.
• Yt. 200-00 Mð. ËtuVeÞtƒu™ htVtyu÷ …h{th™e «tÚto™t ˼t{tk
…rhðth („t{ze, ytýkŒ) ‚hVÚte fuÚtr÷f Ë{t[th y™u Ë{ts™u Yt.
100+100™wk Œt™
´ Yt. 100-00 ©e ftL‚e¼tE y™u {tÚttoƒu™ (¼Y[)™t r[. …wºt™t
÷ø™ «Ëk„u ðh…ût ‚Útt fLÞt …ût ‚hVÚte Yt. 50+50™wk Ë{ts™u Œt™.
´ Yt. 50-00 Mð. rðÕÞ{¼tE su. …xur÷Þt™e «tÚto™t ˼t{tk ©e
yh®ðŒ¼tE (÷tk¼ðu÷) ‚hVÚte Ë{ts™u Œt™.
´ Yt. 50-00 Mð. rV÷e… …tW÷ …h{th™e «tÚto™t ˼t{tk …rhðth
(÷tk¼ðu÷ nt÷ ytýkŒ) ‚hVÚte Ë{ts™u Œt™.
* ©e ßÞkr‚¼tE …e. þtn, rð¼t„eÞ {kºte, „tkÄe™„h îtht
• Yt. 100-00 ztì. Ëwhuþfw{th ƒe. Y…t÷, Ëufxh-29, Ã÷tux ™k. 187yu
„tkÄe™„h™t Œw:¾Œ yðËt™ ™er{¥tu ÚtuhuMÞtƒu™ yuË. Y…t÷ ‚hVÚte
Ë{ts™u Œt™.
* ©e{‚e rðÕ£eŒtƒu™ yu{. zt÷eðt÷t, {rn÷t «{w¾ îtht
• Yt. 101-00 ©e rðfxh £tLËeË r¢rùÞ™, W…íÞft ËtuËtÞxe, ðxðt
‚hVÚte ‚u{™e Œefhe r[. M{]r‚™t Œefht™t ƒtróM{t «Ëk„u Ë{ts™u Œt™.
* ©e rðsÞ¼tE fu. …h{th ðztuŒht {thV‚u
• Yt. 350-00 ©e sufƒ zuðeË (Ëwh‚)™e Ëw…wºte r[. y{e»tt™t
þw¼÷ø™ «Ëk„u r…‚]…ûtu Yt. 250-00 ‚Útt {tuËt¤ …ûtu ©e EËwŒtË
ƒu™toŒo …h{th („t{ze) ‚hVÚte Yt. 100-00 {éÞt Yt. 350-00™wk
Ë{ts™u Œt™

„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ‚]r‚Þ Ë{nq ÷ø™ Ë{thtun
„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ÷ø™çÞwhtu™t ¼„ehÚt Þtu„Œt™ ‚u{s
Sð™ ËtÚte …ËkŒ„e {u¤tytu™e y¼q‚…qðo ËV¤‚tÚte «uhtE „wsht‚e
fuÚtr÷f Ë{ts ‚]r‚Þ Ë{wn ÷ø™ Ë{thtun™wk ytÞtus™ fhu Au.
MÚt¤ : yth.Ëe.r{þ™ þt¤t «tk„ý,
z¼tý, ™rzytŒ
‚the¾ : 28{e zeËuBƒh, 2008 (hrððth)
(„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™tu MÚtt…™t rŒðË)
÷ø™tuíËwf Þwðf-Þwðr‚ytu ‚Útt yt™kŒrð¼tuh {tƒt…tu™u y{the
ntŠŒf y…e÷ Au fu ‚uytu Ë{wn ÷ø™tuíËð{tk ¼t„ ÷E Ë{ts™t y™uht
yðËh{tk ¼t„eŒth ÚttÞ. ÷ø™™tu ¼thu ¾[o ƒ[tðu, ËtŒ„e™u «tuíËtn™
yt…u, ‚u{s Ë{ts Ëuðt™t «Þí™tu{tk Ën¼t„e ÚttÞ.
Ë{wn ÷ø™ Ë{thtun{tk òuztðt EåAwf «M‚trð‚ Þw„÷tu, {tƒt…tu
‚Útt ðze÷tu™u ÷ø™ç÷whtu™t MÚttr™f «r‚r™rÄytu™tu Ëk…fo ËtÄðt rð™k‚e.
ßÞkr‚¼tE yu[. {ufðt™
yt{útuË …h{th,
„ws.fuÚt.Ë{ts, fLðe™h ÷ø™ çÞwhtu, ™rzytŒ :Ën fLðe™h, ÷ø™ çÞwhtu, ™rzytŒ

„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts ytÞtuS‚
(A) y¾e÷ „wsht‚ r™ƒkÄ M…Äto
rð»tÞtu :
1) {thtu Ë{ts, {thwk W¥thŒtÞeíð
2) Ëtk«‚ fuÚtr÷f Ë{ts, ™u‚t„ehe y™u …zfthtu
3) „wsht‚e fuÚt÷ef Ë{ts, ðeÍ™ 2025 (‚{the
árüyu ð»to 2025™tu yt…ýtu Ë{ts)
ðÞ {ÞtoŒt : ytu…™
Ë{Þ {ÞtoŒt : yt…™tu r™ƒkÄ ‚t. 20 ™ðuBƒh ËwÄe ™e[u Œþtoðu÷
Ëh™t{u M…Äto ËkÞtusf™u {tuf÷ðt™tu hnuþu.
…whMfth
: Œhuf rð»tÞ{tk «Út{ y™u rî‚eÞ MÚtt™ {txu ÞtuøÞ htufzt
…wMfth y™u «{tý…ºt y…tþu.
(B) y¾e÷ „wsht‚ r[ºt M…Äto
„]… A : 4 Úte 7 ð»to
„]… B 8 Úte 11 ð»to
„]… C : 12 Úte 18 ð»to
„]… D : 18 ð»to y™u ðÄw
‚the¾/Ë{Þ/MÚt¤ : r[ºt M…Äto™t MÚt¤, ‚the¾ y™u Ë{Þ ƒtƒ‚u
yt…™u ÔÞÂõ‚„‚ stý fhðt{tk ytðþu.
™t{tkf™
: ¼t„ ÷uðt EåA™th Ëti ftuE™u ™t{, Ëh™t{t y™u Ëk…fo
™kƒh sýtð‚tu …tuMxftzo ™e[u™t Ëh™t{u {tuf÷t™tu hnuþ.u
…whMfth
: «Út{ y™u rî‚eÞ rðsu‚tytu™t r[ºttu «ftþe‚ fhtþu
‚Útt ÞtuøÞ htufz …whwMfth ‚Útt «{tý …ºt y…tþu.
Ëh™t{wk
: M…Äto ËkÞtusf : {]„uoþ {uhezu™
ƒe/6, rþðþÂõ‚ yu … txo { u L x, {rý™„h (…q ð o )
y{ŒtðtŒ-380008. {tu. 9228851459

yr¼™kŒ™
©e rð™w¼tE yuË. {fðtýt (™rzytŒ) Ë{ts™t
ðrhc ftÞofh Au. ‚uytu ¢tEMx Ä fª„ Ä{o rð¼t„™t
fuÚtr¤f Ëe™eÞh ËexeÍLË yuËtuËeyuþ™™t «{w¾ Au.
©e rð™w¼tE ‚tsu‚h{tk ¾uzt SÕ÷t Ëe™eÞh ËexeÍLË
Vuzhuþ™™e fthtuƒthe{tk rƒ™ nrhV [wkxtE ytÔÞt Au.
©e rð™w¼tE™u „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™t ntŠŒf yr¼™Œ™k
ftÂL‚¼tE …esðt¤t, ™rzytŒ

ònuh rð™k‚e
™{oŒt «tusuõx, Atýe sft‚ ™tft ¾t‚u ÷uƒh ‚hefu ™tufhe fh‚tk
©e ËuBÞw÷¼tE ft™t¼tE r¾úM‚e™tu ytþtM…Œ Þwðt™ …wºt {™tus
÷tune™e „k¼eh r¢xef÷ rƒ{the™tu ¼tu„ ƒLÞtu Au. yt „k¼eh y™u
Sð÷uý {tkŒ„e™e Ëthðth™t ¾[o™e {tuxe hf{ yt „heƒ y™u Œw:¾e
…rhðth™e ût{‚t™e ƒnth Au. yt {tkŒ„e™e Ëthðth™e hf{ …ý ðÄw
Út‚e ntuÞ yuf ‚hV {tkŒ„e™tu {tuxtu ¾[o y™u yuf ‚hV Sð™ {hý ðå[u
Ítu÷t ¾t‚t Þwðt™ …wºt™tk fthýu yt …rhðth™e rðfx y™u „k¼eh
…rhÂMÚtr‚ W¼e ÚtÞu÷ Au. y™u ytðt …zfth™u …ntU[e ð¤ðt ‚uytu™u
™týtkfeÞ {ŒŒ™e ½ýe sYrhÞt‚ yt Œw:¾e y™u r™:ËntÞ …rhðth «íÞu
{t™ð‚t Œt¾ðe™u ‚Útt Ônthu ytðe™u ‚uytu™u ™týtfeÞ ËntÞ …whe …tze
‚uytu™u {ŒŒY…e r™ðzðt yt… Ëti™u {t™ð‚t™t Ätuhýu ònuh rð™k‚e
fhðt{tk ytðu Au. : ™týtk ËntÞ {tuf÷ðt™wk Ëh™t{wk :
©e ƒfw÷ {ufðt™, 31, «{w¾Mðt{e™„h rð¼t„-3 Atðýe
sft‚™tfth, ðztuŒht:390 002

Wíf]ü f÷tfth
©e zu ™ eÞ÷ Ve÷e…¼tE
{ufðt™, {ýe™„h y{ŒtðtŒ yuf
yåAt f÷tfth Au.ytBƒtuÍ …uxª„
‚u{™tu ¾tË rð»tÞ Au. su ‚u{ýu
…tu‚t™e rŒfhe …tËuÚte «uhýt ÷E
þYyt‚ fhu÷e. zu™eÞ÷¼tE™t
…uExª„™t «Œþo™ …ý ÞtuòÞt Au.
Œir™f …ºttu, ¾tË fhe™u “rŒÔÞ
¼tMfh” {tk zu™eÞ÷¼tE™t r[ºttu ‚Útt rðrþü‚t ytu «rËæÄÚ ÚttÞ Au.
zu™eÞ÷¼tE Ët{tSf ftÞtuo ¾tË fhe™u ÷ø™çÞwhtu{tk ½ýtu hË Ähtðe
Ëuðtytu yt…u Au. „wsht‚ fuÚt÷ef Ë{ts zu™eÞ÷¼tE {txu „tihð y™w¼ðu Au.

14

A

B

With Best Compliments From
IMAT Group
102- Vishranti Enclave,
Bs. Nandidham Society,
Vasna Road, Vadodara -15
Ph. No : 0265 2251062
www.imatgroup.com

Arya Marketing
42, Sundaram Nagar,
Opp Gokul Soc. Vasana Rd.,
Vadodara -15
Ph. 0265 2252538
www.aryamarketing.com.

Money Engineers

÷ø™™e {uûte, Ëtze, ftuBÞwr™Þ™ £tuf, {uûte ‚Útt
ƒtrÂM{t™e £tuf {txu™wk yuf {tºt rðïtË…tºt MÚt¤
••••

FF, Krishna Cplx
B/h Bus Station, Padra
Dist. Vadodara.
Ph No. 2662 22 1332
Mobile _ 99989 86902
www.moneyengineers.com

yks™t þi÷u»t
11, ytþeðtoŒ ftu÷tu™e, ËUx ÍurðÞËo htuz, …tÄrhÞt, ytýkŒ-388001
Vtu™ :- (02692) 250067
({tu.) 9879181348, 9428648966
••••
y{ŒtðtŒ : nu‚÷ƒu™
({tu.) 9824491737

C

Visit. www.suchana.com
for Job Metromony & Sell Purchase

D

ònuht‚

Happy Birthday to Kirit Jakharia

................…ý ‚wk fuð¤ þçŒ fnu, yux÷u {thtu [tfh Ëtòu Útþu.
{tíÚte : 8:8
™týtkfeÞ y…uûtt ð„h {kz¤e™e ËtÚtu hne™u y{u yt…™t {txu «tÚto™t
fheyu Aeyu.
Ëtò…ýwk, Œw:¾e™u rŒ÷tËtu, þu‚t™e ƒtƒ‚tu ‚u{s ftixwkrƒf yk„‚
«&™tu y{tu™u x…t÷ îtht ™e[u™t Ëh™t{u {tuf÷tðtu.
‚{thtu Eïh «íÞu™tu rðïtË y™u r¾úM‚ yt„¤ ‚{tht {txu fhu÷e
y{the «tÚto™t™u sðtƒ Eïh ‚{™u yt…þu.
yt…™t ™t{, Ëh™t{tðt¤t …ºt …h s æÞt™ yt…ðt{tk ytðþu, …ºt
„wó‚t ò¤ððt{tk ytðþu ‚u™e ¾tºte yt…eyu Aeyu.
: y{thwk Ëh™t{wk :

Sð™™tu þw¼thk¼ ‚t. 25 ytuõxtuƒh
1959. 50 {t ð»to„tkXu r™ht{Þe ‚kŒwhM‚
ytÞ»Þ™e þw¼uåAtytu.
yt ËVh™u «¼w ËŒt «u{t¤, ©æÄt{Þ,
yt™kŒ{Þ y™u „tihððk‚ ƒ™tðu ‚uðe
y{the ntŠŒf «tÚto™tytu y™u ytþtytu.
[tÕËo yt™kŒ y™u sw÷eÞË (ËeÍh)
htu™tÕz - hu¾t - …huþ …h{th y™u htuþ™e,
Mxeð™ {ufðt™, ËtÞ{™¼tE, ÂM{‚tƒu™,
…eÞq»t¼tE y™u suB˼tE Vu{e÷e.

ztÞhufxh
VuEÚt yuLz «uÞh r{r™MxÙe
…tuMx ƒtuût ™k. 9006, {rý™„h (…qðo),
y{ŒtðtŒ - 380008

Alexander Motel
rt 42-97 Sparrowbush,NY 12780 (USA)
(845) 856 - 6161 (Tel)

™tUÄ : yt…™e «tÚto™t rð™k‚e™tu sðtƒ Eïh yt…u ‚tu sYhÚte
Eïh™tu yt¼th {t™‚tk yt¼th …ºt ÷¾ðt rð™k‚e Au.

rfBƒ÷eo (…wºte) hextƒu™ (…í™e)
y™u {tÚttoƒu™ …h{th (ËtËw)

ftÔÞ - yuf s Eïh

Formerly Maruvas - Surya Street

yu f
{t
{tYk
ftu E
ftu E
ftu E
ftu E

Now. 23 VandnaPark Society
B/H G.E.B. Greed, Anand - 383001
Tel: (02692) 245079

hu„e™tƒu™ ƒ[w¼tE {ufðt™ : (¼t¼e)
ytø™uþ („k„tƒu™) : {t‚t
™e÷tƒu™, þi÷uþ¼tE,
ËkSð¼tE Vu{e÷e : ™rzÞtŒ-ytýkŒ.

s
Eïh
„ýw k fu ƒt… „ýw k
‚tu ˽¤w k Eïh
fnu ‚w k {k r Œh{tk Au
fnu Au ™¼ …h
þtu Ä u ‚™u {k r Œh{tk ™u
þtu Ä u …íÚth …h

su fhu rðïtË ‚thtu
hnu ‚w k yu ™ t rŒ÷ …h
fý fý{tk ‚thtu ðtË Au
«tÚto ™ t Ëw ý u ‚w k r™hk ‚ h
‚™u s ËŒt [tneþ nw k
™u ‚thtu s hneþ Sð™¼h
òu™ ƒuzt …h{th, fh{ËŒ

15

: ËtisLÞ :
ntŠŒf þw¼uåAtytu Ën

©e rfþtuh yk‚tu™ …h{th
: …txo™h :
ƒe.yu™.™uxðfo
Ë]Âü yu…txo{uLxË, ÷wýËe VwE ™ðËthe,

„wsht‚e fuÚtr÷‚ Ë{ts™e W{Œt Ëuðtytu {txu
ntŠŒf þw¼uåAtytu

ztì. ™Þ™t …xu÷
„tÞ™uftu÷tuSMx

ytýkŒ
: «ur»t‚ :
©e{‚e r™{o¤tƒu™ Ëwr™÷¼tE ytuzuŒht,
™rzytŒ

fuÚtr÷f Ë{t[th - yt…ýwk Ë{t[th
ònuht‚™t Œhtu

0
0

Ë{ts™t ftÞofh Ëuðf …tËu yt…™wk ÷ðts{ s{t fhtðþtu.
ðÄ‚e s‚e ðtk[f ËkÏÞt ‚Útt ðÄ‚t s‚t ¾[o™u …ntU[e ð¤ðt
fuÚtr÷f Ë{t[th™u ™týtkfeÞ ËntÞ fhþtu.

rðrþü ËtisLÞ
ËtisLÞ :
yzÄwk …t™wk :

Yt.5000/Yt.2500/- yt¾wk …t™wk : Yt. 1500/Yt. 800/- õðtxh …us : Yt. 400/-

yt…™t Œefht yÚtðt Œefhe™t ÷ø™ «Ëk„u yÚtðt þw¼ «Ëk„u yÚtðt
M™unes™™e M{]r‚{tk fuÚtr÷f Ë{t[th™u
ËtisLÞ yt…tu y™u Ë{ts™t rðftË Þ¿t™t ¼„ehÚt ftÞo{tk Ën¼t„e ƒ™tu
„wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts™t «{w¾ Ëuðf
: ©e rfhex su. {ufðt™ - “fihð” -30, ytrð»fth ƒkø÷tuÍ, ËqhÄtht Ëfo÷ …tËu, Ët÷ ntuÂM…x÷ htuz, …tu. ytu. ‚Útt fuÚtr÷f Ë{t[th™t ‚kºte y™u «ftþf,
Út÷‚us htuz, y{ŒtðtŒ-380 054. Vtu™ (½h) 079-27416667 E-mail : macwankj@dataone.in
{nt{kºte, „wsht‚e fuÚtr÷f Ë{ts
: ©e Rø™tË sufƒ {ufðt™ -ƒe-301, ðúsrðnth III {ntËw¾™„h ËtuËtÞxe, rð¼t„-5, «uhýt‚eÚto si™ ŒuhtËh,
Ëux÷
u tEx, y{ŒtðtŒ-380 015. Vtu™ : (½h) 079-64505543
÷ðts{ y™u ÷¾týtu {tuf÷ðt™wk Ëh™t{w : ©e sÞk‚e zt÷eðt÷t (¾ò™[e) A/402 ™e÷fkX …tfo-1 „tu…t÷™„h Ët{u, ËUx ÍurðÞËo ÷tuÞ÷t htuz, {u{™„h,
y{ŒtðtŒ - 380052
ËkÞtusf y™u rð‚hf
: ©e ËtÞ{™ ytÕƒxo …h{th, M{]r‚ ËtuËtÞxe, ƒUf ftu÷tu™e …tA¤, „t{ze, ytýkŒ-388122. Vtu™ : 253059
{wÿý MÚtt™
: M¢e™ ztux r«LxËo, þtn…wh {uÚtturzMx [[o rƒÕzª„, ƒntE ËuLxh, þtn…wh, y{ŒtðtŒ-1. Vtu™ : 65446629

16