You are on page 1of 17

Mklarbarometern

Kvartal 2 28 juni 2012

Sidan 3 Inbromsning i olika takt Sidan 5 Splittrad bostadsmarknad Sidan 6 Det planar ut i Stockholm Sidan 8 Prisuppgng och optimism i Gteborg Sidan 10 Fortsatt svagt i Malm Sidan 12 Havsutsikt och sjglimt ger vrde Sidan 13 Diagrambilaga Sidan 15 Enktens upplggning och metod
Frn vnster: Tor Borg Maria Malmqvist, Ekonomiska Sekretariatet, SBAB Bank. E-mail: ekonomiskasekretariatet@sbab.se

Mklarbarometern r en rapport frn SBAB Bank. Enkten till fastighetsmklarna grs av CMA Research. Mklarbarometern har sammanstllts av SBAB Banks Ekonomiska Sekretariat. Ansvariga fr rapporten r Tor Borg, tfn 08-614 38 84 och Maria Malmqvist, tfn 08-611 46 00 Mklarbarometern har baserats p kllor som Ekonomiska Sekretariatet bedmer som tillfrlitliga. Dokumentet r inte avsett fr att utgra det enda redskapet vid enskilda beslut om ln och investeringar. SBAB Bank ptar sig inte ngot ansvar fr direkt eller indirekt frlust till fljd av beslut grundade p detta dokument. Citera grna Mklarbarometern men ange alltid klla.

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Inbromsning i olika takt


Priskningstakten p bostadsrtter och smhus i storstadsregionerna vxlar ned under det tredje kvartalet. Det visar SBAB Banks Boprisprognos som baseras p svaren i Mklarbarometern frn 220 fastighetsmklare i Stor-Stockholm, Stor-Gteborg och Stor-Malm.

I den frra enkten, frn april, rknade mklarna med att den uppgng i bostadspriserna som inleddes under det frsta kvartalet skulle fortstta under det andra kvartalet. Fr bostadsrtter var det en vervikt p 23 procent av mklarna som bedmde att priserna skulle stiga och fr smhus var andelen 18 procent. Utfallet i den hr enkten visar att frvntningarna var trffskra nr det gller bostadsrttsmarknaden. En vervikt p 23 procent av mklarna rapporterar att priserna p bostadsrtter kat under andra kvartalet. P smhusmarknaden verkar dock frvntningarna ha varit fr hgt stllda, en vervikt p 8 procent rapporterar att priserna minskade. vriga indikatorer p bostadsmarknaden bekrftar att marknaden fr bostadsrtter varit starkare n fr smhus under andra kvartalet. Efterfrgan har kat mer och frsljningstiden har kat lite mindre p bostadsrttsmarknaden n p smhusmarknaden. Skillnaden mellan frsljningspriset och utgngspriset, som r en indikator p budgivningen, har kat ngot p bostadsrttsmarknaden men varit ofrndrad p smhusmarknaden.

Boprisprognosen olika riktning under tredje kvartalet


Under tredje kvartalet rknar mklarna i de tre storstadsomrdena med att priserna i genomsnitt str still p bostadsmarknaden. Efterfrgan p bde bostadsrtter och smhus vntas vara ofrndrad medan utbudet minskar ngot. Fr bostadsrtter r det en vervikt p 2 procent av mklarna som rknar med stigande priser och fr smhus r det en vervikt p 6 procent som rknar med fallande priser. Det r f som tror p kraftiga prisfrndringar, de flesta mklare rknar att med prisfrndringarna blir mttliga. Det r stora skillnader i prognoserna fr bostadspriserna mellan de tre storstadsomrdena. I Stor-Gteborg vntas priserna ka medan priserna i StorStockholm och Stor-Malm vntas st stilla eller falla. Budgivningen vntas tillta i Stor-Gteborg men vara ofrndrad eller avta i Stor-Stockholm och Stor-Malm. Frsljningstiderna vntas ka ngot i samtliga regioner.
Priser p bostadsrtter och smhus, nettotal
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 Bostadsrtter Smhus kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 Nettotal, procent kv1 11 kv1 12 -60 -80 -100 Bostadsrtter Smhus

Prisprognos fr tredje kvartalet 2012


2,8 3,0
Procent

4 3 2 1 0 -1

0,0

-1,4

-1,6

-2 -3 -4 -5,1 -5 -6

Stor-Stockholm

Stor-Gteborg

Stor-Malm

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

I Boprisprognosen fr tredje kvartalet har mklarnas bedmning av prisutvecklingen fr bostadsrtter och smhus, i form av nettotal, versatts till procentuell frndring. Fr bostadsrtter i de tre storstadsomrdena r prognosen att priserna ligger still i Stor-Stockholm, kar med knappt 3 procent i Stor-Gteborg och faller med nstan 2 procent i Stor-Malm frn andra till tredje kvartalet (se diagram sidan 3). Fr smhus r prognosen en prisnedgng p drygt 1 procent i Stor-Stockholm, en uppgng med 3 procent i Stor-Gteborg och en nedgng med drygt 5 procent i Stor-Malm. Den prognostiserade uppgngen i bostadsrttspriserna i Stor-Stockholm och Stor-Gteborg under tredje kvartalet innebr att prisnivn skulle vara 5 procent hgre i Stor-Stockholm och 10 procent hgre i Stor-Gteborg n tredje kvartalet frra ret (se diagrammet nedan). I Stor-Malm innebr prognosen att prisnivn tredje kvartalet skulle vara cirka 4 procent lgre n tredje kvartalet i fjol. Den prognostiserade uppgngen i smhuspriserna i Stor-Gteborg under tredje kvartalet innebr att prisnivn skulle vara 7 procent hgre n tredje kvartalet frra ret. De prognostiserade prisnedgngarna i Stor-Stockholm och StorMalm innebr att prisniverna dr kommer att vara 1 respektive 8 procent lgre n tredje kvartalet i fjol.

Oskerheten i prisprognosen har stigit


Mklarnas prognoser av priserna p bostadsmarknaden r oskra och oskerheten varierar ver tiden. Fr att fnga upp detta har mklarna tillfrgats om hur de bedmer oskerheten i prognosen av bostadspriserna de kommande tre mnaderna. Frgan har fem alternativ: mycket strre n den brukar vara, strre n den brukar vara, ungefr som den brukar vara, mindre n den brukar vara och mycket mindre n den brukar vara. Oskerheten i prisprognosen var som strst infr tredje och fjrde kvartalet frra ret. D bedmde nstan hlften av mklarna att oskerheten var strre eller mycket strre n normalt. I den frra enkten hade denna andel minskat till 25 procent. I den hr enkten har dock andelen kat till 32 procent. Andelen som bedmer att oskerheten i prisprognosen r mindre eller mycket mindre n normalt har minskat frn 25 till 8 procent. Oskerheten bedms sledes vara hgre n normalt, men inte riktigt lika stor som i slutet av 2011. Bde konjunktur- och rntelge r fr nrvarande oskert, framfr allt r den internationella situationen svrfrutsgbar med risker fr finansoro som spiller ver till Sverige och pverkar svensk ekonomi och bostadsmarknad. Samtidigt r svenska hushll frsiktiga och hller tillbaka strre investeringar. En stabilare omgivning skulle sannolikt stimulera bostadsefterfrgan. Mklarnas prognos av bostadspriserna under tredje kvartalet br tolkas frsiktigt. Tor Borg
Prisutveckling (index sep-11=100)
Prognos

115 110 105 100 95

Svarsfrdelning, oskerhet i prisprognosen


Stor-Stockholm Stor-Gteborg Stor-Malm

80 70
Procent

67 61

60 50 40 30 20

36 30 22 7 0

41

Bostadsrtter Stor-Stockholm Bostadsrtter Stor-Malm Smhus Stor-Gteborg

Bostadsrtter Stor-Gteborg Smhus Stor-Stockholm Smhus Stor-Malm

90 85

7 1

9 3

10 0

sep-11

dec-11

mar-12

jun-12

sep-12

Mycket strre n den brukar vara

Strre n den Ungefr som Mindre n den brukar vara den brukar vara brukar vara

Mycket mindre n den brukar vara

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Splittrad bostadsmarknad
Mklarna bedmer att lget p bostadsmarknaden frsmrats under andra kvartalet. Bostadsrtts- och smhusindikatorerna visar att bostadsrttsmarknaden r starkare n smhusmarknaden. Stor-Gteborgs bostadsmarknad ser lite starkare ut n den i Stor-Stockholm och StorMalm.

Bostadsmarknaden i de tre storstadsomrdena frsmrades under andra kvartalet. Det visar bostadsindikatorerna som vger samman mklarnas bedmning av frsljningspris, frsljningstid samt skillnad mellan utgngspris och frsljningspris, som r ett mtt p budgivningen. Samtliga indikatorer, utom Stor-Gteborgs bostadsrttsindikator, fll tillbaka. Vissa av indikatorerna r fortfarande positiva medan andra r negativa. Sammantaget r det dock inga starka signaler t ngondera hllet. Andra kvartalet var bostadsrttsindikatorn 6 i Stor-Stockholm, 20 i StorGteborg och -9 i Stor-Malm. Nr indikatorn r positiv visar den att lget p bostadsmarknaden frstrks och nr den r negativ visar den att lget p bostadsmarknaden frsvagas. Jmfrt med frsta kvartalet har bostadsrttsindikatorn frsmrats i Stor-Stockholm och Stor-Malm men frbttrats i Stor-Gteborg. Smhusindikatorerna uppvisar en tydlig frsmring under andra kvartalet. Indikatorn sjnk till -17 i Stor-Stockholm, -1 i Stor-Gteborg och -30 i Stor-Malm, vilket visar att lget p samtliga smhusmarknader frsvagats. Mklarnas prognoser infr tredje kvartalet innebr att bostadsrttsindikatorerna ligger nra noll. Indikatorn r -3 i Stor-Stockholm, 0 i Stor-Gteborg och 1 i Stor-Malm. Marknaden fr bostadsrtter i Stor-Stockholm och Stor-Gteborg vntas sledes sakta in lite jmfrt med andra kvartalet medan Stor-Malms bostadsrttsmarknad terhmtar sig ngot. Mklarnas prognoser fr smhusmarknaderna innebr att smhusindikatorn sjunker till -18 i Stor-Stockholm, stiger till 8 i Stor-Gteborg och stiger till -13 i Stor-Malm. Smhusmarknaden bedms sledes frstrkas i Stor-Gteborg men frsvagas i Stor-Malm och Stor-Stockholm. I Stor-Malm sker dock frsvagningen i lngsammare takt n tidigare. Sammantaget ger indikatorerna en ngot splittrad bild av bostadsmarknaden. Bde utfall och prognoser r hgre p bostadsrttsmarknaderna n smhusmarkanderna. Detsamma gller Stor-Gteborg jmfrt med de tv andra storstadsomrdena. Tor Borg
Bostadsrttsindikatorer i de tre storstadsomrdena
Stor-Stockholm Stor-Gteborg Stor-Malm Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100 kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 Procent, nettotal kv1 11 kv1 12

Smhusindikatorer i de tre storstadsomrdena


Stor-Stockholm Stor-Gteborg Stor-Malm Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Det planar ut i Stockholm


Priserna p bostadsrtter kade och priserna p smhus minskade i Stor-Stockholm under andra kvartalet. Under tredje kvartalet rknar mklarna med fallande eller ofrndrade bostadspriser. Frsljningstiden bedms ka ngot medan budgivningen vntas vara ofrndrad eller avtagande.

Bostadsrtter i Stor-Stockholm
Mklarnas prognos i den frra enkten var att priserna p bostadsrtter i StorStockholm skulle ka ngot under andra kvartalet. Det var en vervikt p 23 procent av mklarna som rknade med hgre priser. Uppgngen i priserna blev ungefr som frvntat. Utfallet fr andra kvartalet visar att det r en vervikt p 27 procent av mklarna som uppger att bostadsrttspriserna kat. Bde utbud och efterfrgan kade lite mer n frvntat (se diagrambilagan). Andelen mklare som uppgav att bostadsrttspriserna kade kraftigt var 5 procent medan 34 procent uppgav mttliga priskningar, 9 procent uppgav mttliga prisminskningar och 2 procent kraftiga prisminskningar. Mklarnas prognos r att priserna p bostadsrtter inte frndras under tredje kvartalet. Det vger helt jmnt mellan de som tror att priserna p bostadsrtter i Stor-Stockholm kommer att stiga och de som tror att de kommer att falla. Nstan ingen mklare tror p ngra kraftiga prisfrndringar t ngot hll. Den stabila marknaden fr bostadsrtter i Stor-Stockholm under andra kvartalet avspeglas i att skillnaden mellan frsljningspriset och utgngspriset, som r en indikator p budaktiviteten, kade ngot. Det r en vervikt p 8 procent av mklarna som rapporterar att budaktiviteten kat, vilket var i linje med frvntningarna i den frra enkten. Infr tredje kvartalet bedmer mklarna att budgivningen blir ofrndrad jmfrt med andra kvartalet. Ett svaghetstecken p bostadsrttsmarknaden i Stor-Stockholm r att frsljningstiden blivit lngre. Det r en vervikt p 17 procent av mklarna som uppger att frsljningen gtt lngsammare under andra kvartalet. Detta r en smre utveckling n prognosen i den frra enkten. Mklarnas frvntningar r att frsljningstiden kommer att fortstta att ka under det tredje kvartalet i ungefr samma takt som under det andra kvartalet.
Priser p bostadsrtter
Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent -80 -100

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstid


Frsljningspris - utgngspris, vnster skala Frsljningstid, hger skala omvnd Prognos kv3 2012

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Nettotal,procent

-100 kv1 05

Nettotal,procent

80 100

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

kv1 05

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Smhus i Stor-Stockholm
I den frra enkten var det en vervikt p 13 procent av mklarna som rknade med att priserna p smhus i Stor-Stockholm skulle ka under andra kvartalet. Utfallet i den hr enkten, med en vervikt p 8 procent av mklarna som uppger att smhuspriserna minskat, visar att prognosen slog fel. Utbudet kade kraftigt, i linje med bde det normala ssongmnstret, och med frvntningarna medan den frvntade efterfrgeuppgngen helt uteblev. (se diagrambilagan). Andelen som uppgav att priserna kat kraftigt under andra kvartalet var 1 procent, 22 procent uppgav att priserna kade mttligt medan 27 procent uppgav att priserna minskat ngot och 4 procent att priserna minskat kraftigt. Under tredje kvartalet bedmer mklarna i Stor-Stockholm att smhuspriserna fortstter nedt. Det r en vervikt p 11 procent av mklarna som tror att priserna sjunker. De allra flesta mklare som tror p sjunkande priser rknar dock med att nedgngen blir mttlig. Efterfrgan vntas vara ofrndrad medan utbudet p smhus avtar ngot. Trots den svaga marknaden fr smhus i Stor-Stockholm under andra kvartalet s var skillnaden mellan frsljnings- och utgngspris s gott som ofrndrad. Under tredje kvartalet rknar mklarna med att budaktiviteten p smhusmarknaden i Stor-Stockholm kommer att avta. Svag efterfrgan och fallande priser p smhus i Stor-Stockholm bidrog till att frsljningstiden kade under andra kvartalet, vilket inte mklarna rknade med i den frra enkten. Frsljningstiden bedms ocks fortstta att ka under tredje kvartalet.

Normal oskerhet i prisprognosen


Mklarna i Stor-Stockholm bedmer att oskerheten i prisutvecklingen r betydligt strre infr tredje kvartalet n infr andra kvartalet. I den frra enkten var det en vervikt p 2 procent av mklarna som uppgav att oskerheten var mindre eller mycket mindre n den brukar vara. I den hr enkten r det istllet en vervikt p 25 procent som bedmer att oskerheten r strre eller mycket strre n normalt. Drmed r oskerheten tillbaka p nstan samma niver som under 2011 och brjan av 2012. Tor Borg

Priser p smhus
Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent -80 -100

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstid


Frsljningspris - utgngspris, vnster skala Frsljningstid, hger skala omvnd

Prognos kv3 2012

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Nettotal,procent

kv1 05

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

-100 kv1 05

Nettotal,procent

80 100

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Prisuppgng och optimism i Gteborg


Bostadsmarknaden i Gteborgsregionen fortsatte strkas under andra kvartalet. Bst gick det fr bostadsrtterna dr mklarna rapporterade om stigande priser, strre skillnader mellan utrops- och slutpris och att det gick snabbare att f objekten slda. ven smhusmarknaden strktes och mklarna tror p en fortsatt uppgng under sommaren och hsten.

Bostadsrtter i Stor-Gteborg
Marknaden fr bostadsrtter i Stor-Gteborg fortstter att strkas. Bde utbudet och efterfrgan har kat sedan rsskiftet men prognoserna var mer optimistiska n utfallet. I frra underskningen uppgav en vervikt p 78 procent av mklarna att de vntade sig att utbudet skulle ka under andra kvartalet, den hgsta andelen sedan 2007. Utbudet ndde inte riktigt upp till de hgt stllda frvntningarna men vervikten uppgick nd till 40 procent vilket r en kraftig kning frn frsta kvartalet. Till hsten vntar sig fler att utbudet ska minska igen. ven frvntningarna p efterfrgan visade sig vara hgt stllda. En vervikt p 46 procent vntade sig att efterfrgan skulle ka och utfallet blev 32 procent, vilket nd r den hgsta nivn p tv r. Andra halvret 2011 var mklarna vsentligt mer negativa till priserna p bostadsrtter i Gteborg n de r nu. Varannan mklare uppgav d att bopriserna minskade eller till och med minskade kraftigt. Inte ens en av tio uppgav att priserna kade. Efter rsskiftet tycks trenden ha vnt och fler uppger att priserna nu stiger. Andra kvartalet var vervikten som sett en uppgng 26 procent. Optimismen ser ut att hlla i sig. Nra nio av tio tror p ofrndrade priser under tredje kvartalet, och en av tio tror till och med p en priskning. Ingen tror dock att priskningen blir kraftig. Att marknaden blivit bttre sedan rsskiftet bekrftas av att skillnaden mellan utropspris och slutpris, den s kallade budpremien, kat. En vervikt p 23 procent angav att skillnaden mellan utrop- och slutpris kade under andra kvartalet vilket r den strsta andelen sedan hsten 2010. Det gick ocks snabbare att f en bostadsrtt sld i Stor-Gteborg under andra kvartalet. En tredjedel av mklarna svarade att tiden frn att de ftt uppdraget tills bostaden r sld har blivit kortare. Det r frsta gngen sedan 2010 som talet r positivt. Frsljningstiderna vntas ka ngot i hst.
Priser p bostadsrtter
Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent -80 -100 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstid


Frsljningspris - utgngspris, vnster skala Frsljningstid, hger skala omvnd Prognos kv3 2012

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

kv1 05

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

-100 kv1 05

Nettotal,procent

Nettotal,procent

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Smhus i Stor-Gteborg
Prisuppgngen p smhus som pbrjades frsta kvartalet hller i sig. Uppgngen r dock inte r lika stark lngre och ndde inte riktigt upp till de hgst stllda frvntningarna. vervikten som uppgav att priserna steg var 12 procent jmfrt med prognosen p 32 procent. Frsta kvartalet var det dessutom 15 procent av mklarna som uppgav att smhuspriserna kat kraftigt, jmfrt med en procent av mklarna andra kvartalet. Prisuppgngen ser ut att hlla i sig under tredje kvartalet. Ingen mklare tror att priserna p smhus kommer att sjunka medan 17 procent tror att de kommer att ka. Budpremien, det vill sga skillnaden mellan utropspriset och frsljningspriset, fortsatte ka. En tredjedel av mklarna uppgav att budpremien blev strre andra kvartalet. Samtidigt tog det lngre tid att f ett objekt slt. Nstan hlften av mklarna svarade att tiden frn att de tog emot uppdraget till att kontraktskrivningen var klar blev lngre. Budgivningarna p smhus har med andra ord tagit fart, men det tar lngre tid att komma till ett avslut. I hst vntas bde budpremier och frsljningstider vara i stort sett ofrndrade jmfrt med idag. Ssongmssigt brukar utbudet av smhus ka kraftigt under vren. I r uppger visserligen en vervikt p 56 procent att utbudet kat, men tittar vi tillbaka p de senaste tv ren r det inte en srskilt hg niv. 2009 och 2010 var motsvarande siffra 85 respektive 84 procent. Det r ocks dr frvntningarna lg i r, men de infriades allts inte. Inte heller efterfrgan ndde upp till prognosen. 33 procent av mklarna sg en kad efterfrgan vilket bara r hlften s mnga som frvntade sig en kning. Det r fortfarande betydligt bttre n frra vren d bara 7 procent av mklarna sg en kad efterfrgan. Till hsten vntas efterfrgan minska vilket kan frklaras av ssongsmnstret.

Stigande bostadspriser och heta budgivningar


Stor-Gteborg r terigen den region som utvecklats bst av de tre storstadsomrdena. ven om utvecklingen inte riktigt ndde nda upp till de hgt stllda frvntningarna s rapporterar en klar vervikt bland mklarna om stigande priser och budgivningar som drar ivg. Det finns vissa tecken p att anvndandet av lockpriser p bostadsmarknaden i Gteborg kat. Tidigare var det ett problem frmst i Stockholm, men sedan systemet med acceptpriser infrdes i huvudstaden har problemen dr i stort sett upphrt. Maria Malmqvist

Priser p smhus
Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent -80 -100

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstid


Frsljningspris - utgngspris, vnster skala Frsljningstid, hger skala omvnd Prognos kv3 2012

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

kv1 05

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

-100 kv1 05

Nettotal,procent

Nettotal,procent

80 100

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Fortsatt svagt i Malm


Priserna fortsatte falla p bde smhus och bostadsrtter i Malmregionen. Utbudet r stort och det har gjort att budgivningarna dmpats och att det tar lngre tid att f ett objekt slt. Tyngst r det fr smhusen dr en fortsatt prisnedgng vntas under tredje kvartalet. Fr bostadsrtterna ser det lite ljusare ut. Ngot stigande priser och ofrndrad aktivitet i budgivningarna r att vnta.

Bostadsrtter i Stor-Malm
I storstadsregionen Malm kade utbudet av bostadsrtter mest under andra kvartalet. Ingen mklare uppgav att utbudet minskade, och hela 64 procent svarade att utbudet kade. Prognosen fr det tredje kvartalet r dessutom att tillgngen p bostder kommer att bli nnu strre i motsats till i Gteborg och Stockholm, dr utbudet ssongsmssigt vntas sjunka under sommarmnaderna. ven efterfrgan kade under vren, men inte i samma grad som utbudet. Nettotalet var 23 procent. Efterfrgan vntas ven ka ngot under det tredje kvartalet. En vervikt av mklarna hade frvntat sig att priset p bostadsrtter i Malm skulle stiga under andra kvartalet. Det stora utbudet och att efterfrgan inte hngde med upp satte dock nedtpress p priserna. Nettotalet fr priserna r -12 och det r den enda regionen dr talet r negativt. ven budpremierna minskade ngot och har nu sjunkit sju av de tta senaste kvartalen. terigen hamnar allts Malm p efterklken jmfrt med de tv andra storstadsregionerna dr bde priser och budpremier stigit sedan rsskiftet. Trenden med allt lngre frsljningstider hll ocks i sig. tta av de nio sista kvartalen har tiden mellan sljstart och kontraktskrivning p bostadsrtter i Malm kat. Infr tredje kvartalet kan nd ett litet hopp sknjas bland mklarna om en vndning ven i Malm-regionen. En vervikt p sex procent tror p en boprisuppgng under sommaren. Budpremierna frvntas vara ofrndrade och frsljningstiden ka ngot.

Priser p bostadsrtter
Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent -80 -100

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

Skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstid


Frsljningspris - utgngspris, vnster skala Frsljningstid, hger skala omvnd Prognos kv3 2012

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

Nettotal,procent

kv1 05

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

-100 kv1 05

Nettotal,procent

80 100

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

10

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Smhus i Stor-Malm
Marknaden fr smhus i Stor-Malm hade en negativ utveckling under kvartalet, precis som marknaden fr bostadsrtter. Utbudet kade vsentligt mer n efterfrgan och bde priser och budpremier p smhus minskade. En vervikt p 80 procent av mklarna uppger att utbudet av smhus blev strre under vren. Det r en hg andel, men den r fortfarande lgre n samma kvartal frra ret d vervikten uppgick till 91 procent. Prognosen r att utbudet kar ytterligare under sommaren. Efterfrgan p smhus steg ven den, men inte lika mycket som vntat. vervikten som sett en kad efterfrgan var 31 procent mot vntade 56 procent. Efterfrgan vntas fortstta stiga under sommaren. Det stora utbudet satte press p smhuspriserna. En vervikt p 31 procent av mklarna uppgav att priserna minskade och av dem var det sex procent som svarade att priserna minskade kraftigt. Frvntningarna i den frra underskningen var att smhuspriserna skulle stiga, vilket de allts inte gjorde. Fler mklare vntar sig en fortsatt prisnedgng under sommaren och hsten vilket kan vara en effekt av obalansen mellan utbud och efterfrgan. vervikten som vntar sig en fortsatt nedgng r 20 procent varav fyra procent vntar sig att den blir kraftig. Det stora utbudet satte ocks press p budgivningarna. En vervikt p 23 procent av mklarna uppgav att skillnaden mellan utgngspris och slutpris blev mindre, och den s kallade budpremien vntas ven fortstta sjunka ngot under tredje kvartalet. Ocks tiden frn att sljuppdraget togs emot till dess att huset var slt blev lngre. En vervikt p 35 procent av mklarna rapporterade att frsljningstiderna kat och flera vntar sig att det fortstter att ta lngre tid ven under det tredje kvartalet.

Tufft lge srskilt fr smhusgare i Malm


2011 var ett svagt r fr bostadsmarknaden i svl Gteborg som Malm och Stockholm. Sedan rsskiftet har terhmtningen varit starkast i Gteborgsregionen och mklarna rapporterar om bde hgre budpremier och slutpris. Bostadsmarknaden i Malm har dremot fortsatt halka efter. Nedgngen p marknaden fr smhus r tydligast med allt lgre budpremier och fallande bopriser. Prognoserna ger heller inte mycket hopp om att det ska bli bttre fr den som vill slja ett smhus under tredje kvartalet. vervgande delen av mklarna spr en fortsatt prisnedgng, med mer dmpade budgivningar och lngre frsljningstider. Det r med andra ord kparnas marknad. Fr den som har en bostadsrtt ser det ngot bttre ut. Bde priser och budgivningar vntas vara mer stabila p bostadsrttsmarknaden under sommaren. Maria Malmqvist
Skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstid
Frsljningspris - utgngspris, vnster skala Frsljningstid, hger skala omvnd Prognos kv3 2012

Priser p smhus
Prognos kv3 2012

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent -80 -100

100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

-100 kv1 05

Nettotal,procent

Nettotal,procent

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

kv1 05

kv1 06

kv1 07

kv1 08

kv1 09

kv1 10

kv1 11

kv1 12

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

11

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Havsutsikt och sjglimt ger vrde


En av de mest prispverkande faktorerna fr en bostad r utsikten. En stor majoritet av fastighetsmklarna anser att havsutsikt eller sjglimt hjer vrdet p en bostad. I genomsnitt kar vrdet med omkring 20 procent.

Bostadspriserna pverkas av en mngd olika faktorer. Medan konjunktur- och rntelge r viktigt fr den allmnna prisutvecklingen s r geografiska faktorer viktiga fr prisspridningen mellan och inom regioner, stder och omrden. Lget r naturligtvis mycket viktigt fr vrdet p en bostad. En fin utsikt kan gra mycket fr bostadspriset. Inte minst vrderas utsikt ver hav eller sj hgt. Fr att f en kvantitativ uppfattning om vrdet har vi frgat fastighetsmklare i Mklarbarometern om hur mycket de tror att vrdet p en bostad pverkas av havsutsikt eller sjglimt. Resultaten visar att effekten av havsutsikt eller sjglimt bedms vara stor. Det vanligaste svaret r att vrdet pverkas uppt med 20 procent, det viktade genomsnittet r 21 procent. Svaren ligger till strsta delen i intervallet +10 till +30 procent men det finns ngra som anser att vrdet kan pverkas med 50 procent eller mer. Det finns vissa skillnader mellan storstadsregionerna nr det gller vrderingen av havsutsikt och sjglimt. I Stor-Stockholm r mklarna lite mindre optimistiska om vrdet n vad de r i andra regioner. Mjligen kan det vara s att man i Stockholm i hgre grad fr ge upp ngot annat, som nrhet till centrum eller goda kommunikationsmjligheter, fr att f havsutsikt eller sjglimt. Det kan kanske hlla nere vrdet dr jmfrt med i andra regioner. Det viktade genomsnittet fr hur mycket vrdet p en bostad pverkas r i StorStockholm r 20 procent, i Stor-Gteborg 22 procent och i Stor-Malm 24 procent. Mklarna i Stor-Malm r lite mer optimistiska om vrdet av havsutsikt och sjglimt n storstadskollegorna. Detta visar sig i att en andel p nstan 40 procent av Malm-mklarna rknar med en vrde-effekt p 30 procent eller mer, jmfrt med en andel p omkring 25 procent i Stor-Stockholm och Stor-Gteborg. Tor Borg
Svarsfrdelning, vrdepverkan av sjglimt eller havsutsikt
Stor-Stockholm Stor-Gteborg Stor-Malm 37 26 20 21 13 2 2 0 + 10% + 20% + 30% 4 1 1 2 3 5 60 Andel, %

70 60 50

34

35

33

40 30 20 10 0 + 50% Mer n 50%

Pverkar inget

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

12

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Diagrambilaga
Stor-Stockholm
Utbudet av bostadsrtter
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100 kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 Nettotal, procent kv1 11 kv1 12

Stor-Gteborg
Utbudet av bostadsrtter
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100

Efterfrgan p bostadsrtter
100 Prognos kv3 2012 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Efterfrgan p bostadsrtter
100 Prognos kv3 2012 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Utbudet av smhus
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Utbudet av smhus
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Efterfrgan p smhus
100 Prognos kv3 2012 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Efterfrgan p smhus
100 Prognos kv3 2012 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

13

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Stor-Malm
Utbudet av bostadsrtter
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Efterfrgan p bostadsrtter
100 Prognos kv3 2012 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Utbudet av smhus
Prognos kv3 2012 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

Efterfrgan p smhus
100 Prognos kv3 2012 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 Nettotal, procent kv1 05 kv1 06 kv1 07 kv1 08 kv1 09 kv1 10 kv1 11 kv1 12 -80 -100

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

14

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

Enktens upplggning och metod


Underskningen
Underskningen har genomfrts under perioden 4 till 18 juni. Den bestr av fem frgor som stlls bde fr utfall (de senaste tre mnaderna) och prognos (de kommande tre mnaderna). Fyra av frgorna har tre svarsalternativ: ett positivt, ett neutralt och ett negativt. En av frgorna, om frsljningspriset, har fem svarsalternativ: tv positiva, ett neutralt och tv negativa. Andelen positiva svar minus andelen negativa svar ger ett nettotal som anvnds som mtt p lget/frndringen p den aktuella frgan. Resultaten redovisas fr omrdena StorStockholm, Stor-Gteborg och Stor-Malm. Stor-Stockholm: Stockholms ln Stor-Gteborg: Ale, Alingss, Gteborg, Hrryda, Kungsbacka, Kunglv, Lerum, Lilla Edet, Mlndal, Partille, Stenungsund, Tjrn och cker kommun. Stor-Malm: Burlv, Eslv, Hr, Kvlinge, Lomma, Lund, Malm, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Urval och svarsfrekvens


Urvalet omfattar branschen fastighetsfrmedling med koden 70310 i Svensk Nringsgrensindelning. Urvalsenheten r arbetsstllen, det vill sga en adress dr ett fretag bedriver verksamhet. Varje fretag har minst ett arbetsstlle. Manuell rensning av branschen har gjorts fr att sortera bort frmedlingar av hyresrtter, mklare av kontors- och affrslokaler etc. Stor-Stockholm: Arbetsstllen ner till och med 4 anstllda (154 stycken). Stor-Gteborg: Arbetsstllen ner till och med 3 anstllda (59 stycken). Stor-Malm: Arbetsstllen ner till och med 3 anstllda (65 stycken). Totalt utgjordes urvalet av 276 arbetsstllen. Svar har inkommit frn 220 arbetsstllen, vilket motsvarar en svarsfrekvens p 80 procent.

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

15

MKLARBAROMETERN 13 APRIL 2012

Viktning
Respondenter: Viktas med antalet anstllda fr respektive arbetsstlle. I vissa
fall har vikten reducerats fr att inte ett enskilt arbetsstlle ska f fr stort genomslag i underskningen. Omrden: Viktas med antalet frsljningar multiplicerat med medelpris fr omrdet fr helret 2010, som r den senaste gemensamma perioden fr smhus och bostadsrtter. Frsljningsuppgifterna hmtas frn Statistiska centralbyrns bostadsstatistik.

Frgorna
Utbud: kat - Minskat = Nettotal Efterfrgan: kat - Minskat = Nettotal Frsljningspris: (kat kraftigt + kat ngot) (Minskat kraftigt + Minskat ngot) = Nettotal Skillnad mellan frsljnings- och utgngspris: kat - Minskat = Nettotal Frsljningstiden: Lngre - Kortare = Nettotal

Bostadsrtts- och smhusindikatorn


Bostadsrttsindikatorn och smhusindikatorn r ett sammanfattande mtt p lget p marknaden fr bostadsrtter respektive smhus. Indikatorn r ett genomsnitt av nettotalet fr tre olika frgor: frsljningspris, skillnad mellan frsljningspris och utgngspris samt frsljningstiden dr den senare variabeln ingr med omvnt tecken.

Tolkningen av nettotal
Nettotalet r, som nmnts, skillnaden mellan andelen positiva och andelen negativa svar p en frga. Vid tolkningen av nettotalet kan fyra fall srskiljas. Nettotalet r positivt och stiger: variabeln kar i hgre takt n under frra perioden. Nettotalet r positivt och faller: variabeln kar men i lgre takt n under frra perioden. Nettotalet r negativt och faller: variabeln minskar i hgre takt n under frra perioden. Nettotalet r negativt och stiger: variabeln minskar men i lgre takt n under frra perioden.

Specialfrga oskerhet i prisprognosen


I enkten stlldes en srskild frga om oskerheten i prognosen av frsljningspriset, som formulerades p fljande stt. Hur bedmer du oskerheten i din prognos av bostadspriserna de kommande tre mnaderna? De fem svarsalternativen var: mycket strre n den brukar vara, strre n den brukar vara, ungefr som den brukar vara, mindre n den brukar vara och mycket mindre n den brukar vara.

Specialfrga havsutsikt/sjglimt
I enkten stlldes ven en srskild frga om hur mycket havsutsikt eller sjglimt pverkar vrdet p en bostad, som formulerades p fljande stt. Hur mycket skulle du uppskatta att en sjglimt eller havsutsikt pverkar vrdet p en bostad? De sju svarsalternativen var: pverkar inget, +10%, +20%, +30%, +50%, mer n 50%, tveksam/vet ej.
SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

16

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012

SBAB Bank AB
Besksadress: Ljtnantsgatan 21 Postadress: Box 27308 102 54 Stockholm Tfn 08-614 43 00 Fax 08-611 46 00 Internet: www.sbab.se E-post: headoffice@sbab.se (Org.nr. 556253-7513)

SBAB BANKS ANALYS OCH PROGNOSER

17

MKLARBAROMETERN 28 JUNI 2012